Dienos aktualija, Aplinkosaugos politika

Rūta Jankuvienė. Signataras prašo stabdyti finansavimą „medkirčių“ projektams

Tiesos.lt siūlo   2019 m. rugpjūčio 26 d. 10:51

7     

    

Rūta Jankuvienė. Signataras prašo stabdyti finansavimą „medkirčių“ projektams

skrastas.lt

Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, ima­si žy­gių su Vy­riau­sy­bės na­rių pa­gal­ba stab­dy­ti ma­si­nį me­džių kir­ti­mą Šiau­liuo­se. „Jei­gu rei­kės, nuei­sim ir iki Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, bet gal taip to­li ei­ti ne­rei­kės?“ – svars­to sig­na­ta­ras.

Nuo laiš­ko fi­nan­sų mi­nist­rui

A. Sė­jū­nas raš­tu krei­pė­si į fi­nan­sų mi­nist­rą Vi­lių Ša­po­ką, pra­šy­da­mas lai­ki­nai stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tams, pa­gal ku­riuos Šiau­liuo­se ma­siš­kai ker­ta­mi me­džiai.

Jis at­krei­pia mi­nist­ro dė­me­sį, jog ša­lies mies­tuo­se vyk­do­mi UR­BAN pro­jek­tai tu­ri „vie­ną ydą – leng­va ran­ka ker­ta­mi bran­dūs me­džiai“.

„Lie­tu­vo­je siau­čia me­džiap­jū­tė, o pa­gal­bos šauks­mai ai­di vi­so­je ša­ly­je. Šiau­liuo­se tas pa­ts – jau iš­kirs­ti me­džiai mies­to cent­re: Til­žės, Var­po, Dva­ro gat­vė­se. Vie­to­je iš­kirs­tų me­džių so­di­na­mi eu­ro­pi­niai so­di­nu­kai, ku­rie sun­kiai pri­gy­ja, blo­gai au­ga, dau­ge­lis žū­na“, – ra­šo krei­pi­me­si A. Sė­jū­nas.

Jis at­krei­pia mi­nist­ro dė­me­sį, jog Šiau­lių mies­te dar ruo­šia­ma­si iš­kirs­ti 300 bran­džių lie­pų – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, Va­sa­rio 16-osios, Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vė­se ir Auš­ros alė­jo­je. Pro­jek­tai pa­tvir­tin­ti, tam skir­tos ES lė­šos.

Jis van­da­liz­mu ir lė­šų švais­ty­mu įvar­di­ja to­kį ma­si­nį me­džių kir­ti­mą.

„Ži­nant, kad tik 60–80 nau­jų so­di­nu­kų su­ku­ria to­kią pat tei­gia­mą eko­lo­gi­nę ap­lin­ką kaip vie­na bran­di lie­pa, mies­te tek­tų pa­so­din­ti apie 1 800–2 400 nau­jų so­di­nu­kų. Taip ir su­ku­ria­mas nau­jas vers­las – ker­ti me­dį, per­ki nau­ją (ne­svar­bu, kad ne­tin­ka­mą) ir so­di­ni. Ar čia vis­kas ge­rai? Skaid­ru? Juk by­ra šim­tai tūks­tan­čių eu­rų, – ak­cen­tuo­ja sig­na­ta­ras. – Kaip nu­trauk­ti šią be­pro­ty­bę? Pri­va­lo­me ir ga­li­me!“

Kreip­da­ma­sis į mi­nist­rą pra­šo „iša­na­li­zuo­ti ir įver­tin­ti vi­sų vyk­do­mų pro­jek­tų ei­gą ir būk­lę dėl bū­ti­ny­bės iš­kirs­ti me­džius, pa­vie­šin­ti me­džių kir­ti­mo, nau­jų pir­ki­mo ir so­di­ni­mo kai­nas bei su­mas, įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bę at­lik­ti anks­čiau pa­so­din­tų nau­jų me­džių in­ven­to­ri­za­ci­ją, jų būk­lę ir lai­ki­nai su­stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą iki ga­lu­ti­nio su­si­ta­ri­mo su vi­suo­me­nės at­sto­vais“.

„Ti­kiuo­si, iš­gel­bė­sim lie­pas“

A. Sė­jū­nas pa­lai­kė ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius“ pa­stan­gas ir pro­tes­tuo­jant, ir ban­dant įti­kin­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus ne­kirs­ti ma­siš­kai me­džių.

Bet mies­to val­džia ig­no­ra­vo vi­suo­me­nės at­sto­vų ar­gu­men­tus ir ma­si­nės me­džių pjū­ties neat­si­sa­ko nei Vil­niaus gat­vės bul­va­re, nei ki­to­se gat­vė­se.

„Ap­gai­les­tau­ju, kad mies­to va­do­vams trūks­ta hu­ma­ni­ta­ri­nio su­pra­ti­mo, jog ne vien trin­ke­lės mums tu­ri rū­pė­ti. Tik džiau­giuo­si, kad yra daug pi­lie­tiš­kų žmo­nių, su­vo­kian­čių eko­lo­gi­nes pro­ble­mas, gi­nan­čių me­džius, o ma­no pa­rei­ga jiems pa­dė­ti“, – tei­gė sig­na­ta­ras.

„Aš ti­kiuo­si, kad tik­rai iš­gel­bė­si­me bul­va­ro lie­pas, – sa­kė A. Sė­jū­nas. – Tik lai­ko tu­ri­me ne­daug. Ma­nau, me­džių dar ne­kirs iki mies­to gim­ta­die­nio šven­tės, o po jos jau ga­li.“

Vil­niu­je jis pra­dė­jo min­ti slenks­čius. Ka­dan­gi fi­nan­sų mi­nist­rui – ato­sto­gos, jis su­si­ti­ko su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sky­riaus va­do­vu, ku­riam nag­ri­nė­ti yra nu­kreip­tas jo laiš­kas. Lan­kė­si ir Cent­ri­nė­je pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ro­je.

Penk­ta­die­nį sig­na­ta­ras su­lau­kė ži­nios, jog ki­tą sa­vai­tę šiau­lie­čių me­džių gy­nė­jų de­le­ga­ci­ją priims nau­jo­ji vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja fi­nan­suo­ja sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mus UR­BAN pro­jek­tus.

„Va­žiuo­sim pas mi­nist­rę vi­sų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios nu­ta­rė­me ne­pa­si­duo­ti, at­sto­vai. Kal­bė­sim ir apie Šiau­lius, ir apie vi­są Lie­tu­vą, ki­tą sa­vai­tę ti­kiuo­si su­si­tik­ti ir su Prem­je­ru“, – pa­si­da­li­jo A. Sė­jū­nas.

Apie me­džių pjū­ties pro­ble­mą jis kal­bė­jo­si ir su ka­den­ci­ją bai­gian­čiu eu­ro­ko­mi­sa­ru Vy­te­niu Po­vi­lu And­riu­kai­čiu. Abu ket­vir­ta­die­nį da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bė­je su­reng­ta­me Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­ne­ji­me.

„V. P And­riu­kai­tis pri­ta­rė, jog pro­ble­ma la­bai ak­tua­li, o prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vei­kia di­rek­to­ra­tas, ku­ris rū­pi­na­si žel­dy­nų ap­sau­gos rei­ka­lais, ga­li­ma ir jį kreip­tis. Bet gal mums ne­rei­kės taip to­li ei­ti? – svars­tė sig­na­ta­ras. – Ti­kiuo­si, kad tą trau­ki­nį čia su­stab­dy­sim.“

skrastas.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Netoli Šiaulių       2019-08-28 22:14

Yra Radviliškis, tai jo centrą meras Čepononis jau suniokojo iškirtęs daugybę gražių lietuviškų medžių ir pasodinęs keliolika vienodos uniformos europinių “kareivėlių”.

stasys        2019-08-28 15:59

prajuokinote , ačiu smile

ką čia veiki?       2019-08-28 13:56

kaip matai , stasiuk, tavo mintims čia pritariančių nėra ir nebuvo .Vis tik esi suaugęs žmogus,o savikritikos - nė lašo.Apgailėtina

stasys        2019-08-27 10:26

“Parodyk šiaulietį kas tavo raumeny ? ” ..metodas nėra blogas . Kitu atveju o kas padengs išlaidas tu įsibėgėjusiu rekonstrukcijos projektu, jei juos sustabdome ? Abejoju ar tas signataras sėdintis valstybės kišenėje pajėgus siūlyti ir suderinti savo variantą nestabdant darbu .  Lietuva jau turėjo blogu pavyzdžiu kai tokios iniciatyvos valstybei kainuodavo gražu pinigą . Visagino AE , kiek milijonu ten sukišta ..dėka atskiesto politinio skistimėlio galvose ?? ..Te nepyksta Andriukaitis ..bet čia grynas politikavimas švaistant pinigus .

Būdas gelbėtis       2019-08-26 18:30

Be skrupulų reikia rašyti organizuotus skundus Europos sąjungos institucijoms, nurodant kad grobstomi EU pinigai. Komisijos, pinigų karpymas ir Briuselio grūmojimas stabdytų neoparazitus ne blogiau kaip Maskva prasikaltusius komunistus.

taip pat       2019-08-26 16:25

ir panevėžiui nebeduokite tų europinių pinigų, perveskite tiesiai į valdžios sąskaitas, tegul turi, tik tegul baigia medžių kirtimą

Sveiki atvyke i New World Order       2019-08-26 13:21

Ne tik Lietuvoje vyksta medziu naikinimo vajus. kalbama, kad medziai blokuoja 5G projekta ir saugo nuo spinduliavimo. siulau perskaityti kaip Europoje ir kitur vyksta tie patys dalykai

https://www.metabunk.org/debunked-trees-being-cut-down-because-they-block-5g-tree-replacement-in-belgium.t10506/

man labai skaudu, kad yra daug zmoniu, kuriems jau praplove smegenys ir jie nepastebi kas vyksta, ypac nukentejo jauni zmones.


Rekomenduojame

Liudvikas Jakimavičius. Gerovės valstybė

Algimantas Rusteika. Modernus fašizmas iš arti – tą reikia pajausti

Arvydui Šliogeriui – 75-eri. Nuoširdūs sveikinimai!

Vytautas Radžvilas. Birželio sukilimas tarp antivalstybinės propagandos ir susitaikymo tiesoje

Vytautas Sinica. Tokios partijos Lietuvoje nėra

Ramūnas Aušrotas. Neužmirškite skaityti tarp eilučių

Kurlink teka ar tekinamas Lietuvos laikas, jei jį „aplenkęs“ politikas Putino propagandinėje TV šlovinamas „tarp vyrų“ kaip „modernus europietiškas“?

Algimantas Rusteika. Kas nuplėšė atminimo lentą kariams savanoriams Gedimino bokšte

Rūta Visocnik. Seneliai „išeisinti“

Algimantas Rusteika. Užrašai iš beprotnamio

Saulius Dambrauskas. Lietuva nevykdo Orhuso konvencijos

Dalius Stancikas. Kaip lietuviai suvokė getus

Neringa Venckienė kreipėsi į JAV Aukščiausiąjį teismą prašydama išaiškinti ir peržiūrėti Ekstradicijos įstatymą

Leonas Merkevičius. Absurdas

Algimantas Rusteika. Šių laikų herojai

Vidmantas Valiušaitis. Dar vienas išpuolis prieš Lietuvos istorinės atminties ženklus – kas šįkart „įsiamžino“?

Ramūno Bogdano įžvalgos apie norvegų „Barnevernet“ ideologines prielaidas

Algis Avižienis ir Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“ –  apie 20 Putino valdymo metų

R. Šimašiaus veiksmai apskųsti Generaliniam prokurorui

Neringos Venckienės ekstradicija atidedama 30 dienų

Irena Vasinauskaitė. Signataras: „Valdžiai pasakiau – pritrūks geros valios stabdyti medžiapjūtę, važiuosim aiškintis pas ES pinigų dalintojus“

Vidmantas Valiušaitis. Prezidentiniam Kultūros forumui

Šiaulių medžių gynėjai siūlo premjerui bendradarbiauti stabdant nusikalstamą medžiapjūtę

Krescencijus Stoškus. Kontrkultūrinė kultūros politika!? arba Tragikomiška opera su priedainiu

Rasa Čepaitienė. Tai visai kita istorija

Jono Vaiškūno viešas kreipimasis į Prezidentą Gitaną Nausėdą ir Kultūros forumo istorinės atminties klausimams nagrinėti dalyvius

Irena Vasinauskaitė. Kovo 11-osios Akto signataras kviečia vilniečius į piketą

Tarp tūkstančių šalies pirmakursių nėra nė vieno būsimo matematikos mokytojo!

Blogas Zeppelinus. Obuolys nuo obels netoli nurieda

Br. Lukas Skroblas OSB. Mergelės Marijos gimimas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.