Dienos aktualija, Demokratija ir valdymas, Krikščionių pilietinis veikimas

Rimantas Rubavičius. „Baltic Pride“ Švento Rašto šviesoje

Tiesos.lt redakcija   2019 m. birželio 9 d. 15:34

44     

    

Rimantas Rubavičius. „Baltic Pride“ Švento Rašto šviesoje

Birželio 4–9 d. vyksta įvairūs „Baltic Pride“ – Baltijos pasididžiavimo – renginiai. Jų kulminacija – birželio 8 d. rengiamos eitynės Gedimino prospektu „Už lygybę!“. Daugelis Lietuvos žmonių (pagal VILMORUS 2019 m. kovo 7–15 d. apklausą) į „Baltic Pride“ žvelgia kaip į grėsmę Lietuvos visuomenės dorovei ir todėl tą pačią dieną įvairiuose Lietuvos miestuose organizuoja „Tradicinių šeimų eitynes“.

Ir ne vienam kyla klausimas: kas tie nuskriausti, lygybės reikalaujantys žmonės, kodėl jos reikalauja būtent taip? Kadangi, Vikipedijos duomenimis, 83,7 proc. Lietuvos gyventojų deklaravo esantys tikintys, dauguma jų priklauso įvairioms krikščioniškoms bendruomenėms (77,2 proc. – Romos katalikai, 4,1 proc. – stačiatikiai ir t.t.), kviečiu į nedidelę kelionę krikščionybės Šventraščių puslapiais. Ką kalba Šventasis Raštas apie „Baltic Pride“ organizatorių LGBT (lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs) žmonių gyvenimo būdą, prigimtį ir pasirinkimo galimybę?

Biblijos Pradžios knygos pirmajame skyriuje aprašytas Sukūrimas. Dievas sukuria dangų, žemę, šviesą ir galų gale – gyvybę: visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius bei palaimina juos, kad jie būtų vaisingi ir daugintųsi (plg. Pr 1:21–22; [1]). Vėliau – kaip visos kūrinijos karūna – sukuriamas pagal Dievo paveikslą žmogus – kaip vyras ir moteris. Jie taip pat palaiminami: Dievas palaimino juos, tardamas: Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! “(Pr 1:28; [1]).

Antrajame Pradžios skyriuje kūrimo procesas aprašomas detaliau. Sukurtam Adomui, kuriam negera būti vienam, neatsiranda tinkamo pagalbininko tarp žemės gyventojų, todėl sukuriama moteris:

Tuomet VIEŠPATS Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir, jam miegant, išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, VIEŠPATS Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė: „Štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta.“ Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu. (Pr 2:21–24; [1]).

Taigi gyvūnai ir žmogus sukuriami turintys lytiškumą, skirstomi į patinus ir pateles, vyrus ir moteris, kuriems duodamas įsakymas daugintis. Kaip moteris buvo sukurta ir atskirta nuo vyro, taip vėliau jie vėl susijungia ir tampa vienu kūnu. Tai yra santuokos pirmavaizdis. Dievas nesukuria iš Adomo dviejų ar keturių moterų, kito vyro, bet tik vieną moterį ir ši kūryba įvertinama žodžiu „gera“. Iš šios sąjungos turi gimti vaikai ir užpildyti Žemę.

Šias Pradžios knygos eilutes pamini ir pats Jėzus Kristus:

Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sukūrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“. (Mt 19:4–6; [1]).

Vadinasi, santuokos samprata tiek ST tiek ir NT yra tokia pati. Galime pastebėti tik griežtėjantį toną, nes nebeleidžiama, išskyrus neištikimybės atvejį, skirtis. Jėzus grįžta prie sukūrimo pradžios ir nurodo, kaip buvo sukurta ir kaip iš tikrųjų turėtų būti. Jis toliau pabrėžia, kad skyrybos buvo numatytos įstatyme tik dėl žmonių širdžių kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Kadangi Adomas ir Ieva buvo sukurti nemirtingi, santuoka taip pat turėjo būti amžina. Taigi netgi Naujojo Testamento laikų santuoka lieka ne tokia pat, kaip buvo pradžioje, nes dabar lieka paskutinis priešas – į pasaulį per nuodėmę atėjusi išskirianti fizinė mirtis. Taigi Dievas, sukūręs žmogų bei santuoką tarp vyro ir moters, tokių santykių, kokius propaguoja LGBT, nesukūrė.

Žmonių elgesys ne pagal tai, kaip kas sukurta, ne pagal tai, kas yra teisinga, Šventajame Rašte vadinamas nuodėme – už ją numatyta bausmė. Pirmoji nuodėmė į mūsų pasaulį atėjo per pirmuosius žmones – Adomą ir Ievą. Jie galėjo rinktis valgyti vaisius nuo gyvybės medžio ar nuo uždraustojo –gėrio ir blogio pažinimo – medžio ir mirti.

Pasirinkus nepaklusti Dievui į pasaulį įėjo mirtis. Tiesa, ne iš karto, bet vos tik buvo taip pasirinkta Dievas padarė kailinius drabužius ir apvilko jais nusidėjusius žmonės. Taigi, kad žmonės galėtų stovėti Dievo akivaizdoje, turėjo mirti gyvūnai. Tai yra pirmoji auka. Tačiau ar gali užtekti gyvūnų aukos, kad būtų sunaikinta nuodėmė?

Galų gale fizinė mirtis pasiekė ir pirmuosius žmones, o vėliau – ir jų palikuonis, ir taip iki mūsų dienų.

Jau pirmieji žmonės suprato, kad kažką padarė blogai, nes pasislėpė nuo Dievo (pgl. Pr 3). Tai buvo pirmasis sąžinės graužaties atvejis ir pirmoji bausmė. 

Tad dar net nepaskelbus Dekalogo ir įstatymo žmonės buvo teisiami, nes jų prigimtyje yra įrašytas įstatymas, o sąžinė žmogui liudija apie jo darbus:

Visi, kurie nusidėjo neturėdami įstatymo, pražus be įstatymo, o visi, kurie nusidėjo turėdami įstatymą, bus nuteisti pagal įstatymą. Teisūs Dievo akyse ne įstatymo klausytojai; teisūs bus pripažinti įstatymo vykdytojai. Kai jokio įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie – neturintys įstatymo – yra patys sau įstatymas. Jie įrodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse, ir tai liudija jų sąžinė bei mintys, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą.. (Rom 2:12–15; [1]).

Bet prieš teismą būna malonės laikas. Kartais ramiai, be jokių sukrėtimų gyvena ištisos kartos, kol išsipildo nuodėmės saikas. Tuomet ateina greiti pokyčiai, kartais sunaikinantys pasaulį, šalį ar miestą. 

Nors viena didžiųjų bausmių už nuodėmę buvo Nojaus tvanas, bet nėra aišku, dėl kokių tiksliai nuodėmių kilo naikinanti katastrofa, – Šv. Rašte jos nepaminėtos. Yra tik parašyta, kad nedorybės Žemėje buvo didelės, žmonių siekiai buvo vien nedori ir kad Dievas pasigailėjo ir sielojosi savo širdyje, kad sukūrė žmogų (pagal Pr 6:5–6). Detaliau aprašytos jau po Nojaus tvano dviejų miestų sunaikinimo priežastys.

Tuomet, kai dar nebuvo paskelbto Dekalogo, buvo du klestintys miestai, Sodoma ir Gomora. Sodomoje gyveno atvykėlis Lotas, kuris buvo vienintelis teisusis, gyvenantis tose apylinkėse, ir apie kurį Naujajame Testamente pasakyta, kad jis buvo varginamas nedorėlių palaido elgesio bei kentėjo matydamas ir girdėdamas nedorus jų darbus (plg. 2 Pt 2:7). Dievas įvardina, kad šių miestų nuodėmė – labai sunki (plg. Pr 18:20).

Pasiųsti į Sodomą du angelai, besisvečiuojantys Loto namuose, apsupami vietinių gyventojų:
...miesto vyrai – Sodomos vyrai, jauni ir seni, visi žmonės iki paskutinio – apsupo namus ir šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji pas tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti
(„pažinti“ reiškė lytinius santykius – aut. past.). (Pr 19:4–5; [1]).

Bent jau tų žmonių nuodėmė akivaizdi: užuot likę ištikimi savo žmonoms, mėgino išprievartauti Dievo pasiuntinius. Net nesinori klausti, kuo užsiminėjo šių miestų gyventojai, kai nebūdavo atvykėlių. Kaip bebūtų, iš dangaus nužengusi ugnis sunaikino visus, o iš tų apylinkių dūmai kilę kaip iš krosnies…

Žmogus gali pasirinkti, daryti bloga ar gera. Ir nedorieji, išsipildžius nuodėmių saikui, Nojaus ir Loto laikais žuvo, bet abu teisieji, gyvenę pagal vidinį įstatymą, su savo šeimomis išliko. Tačiau tokių buvo tik keletas, todėl akivaizdu, kad buvo reikalingas paskelbtas Įstatymas.

Taip atsiranda Dekalogas bei kiti įstatymai ir nuostatai, kuriuose įvertinamas ir LGBT propaguojamas gyvenimo būdas. Senojo Testamento Kunigų knygoje rašoma:

Nesigulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas. (Kun 18:22; [2])
Kiekvienas žmogus, kuris darytų bet kurią iš tų bjaurysčių, bus išnaikintas iš savo tautos. (Kun 18:29; [2])
Jei vyras sugultų su vyru kaip su moterimi, abu bjauriai nusikalstų ir abu turi mirti. (Kun 20:13; [2])

Panašiai rašoma ir Naujajame Testamente:

Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia (1 Kor 6:9–11; [2]).

Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami… Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo iškrypimą vertą atpildą. (Rom 1:18–27; [2])

Tiek Senasis Testamentas, tiek Naujasis Testamentas yra kategoriški, tačiau yra ir skirtumų. Senajame Testamente bausmė už sunkią nuodėmę yra tik viena – mirtis, ir atgailos galimybė nenumatyta. Naujajame – ne taip stipriai akcentuojama bausmė šiame gyvenime, tik būsimajame. Pirmajame laiške Korintiečiams kalbama, kad kai kurie tikintieji buvo tokie, bet dabar nuplauti, pašventinti ir išteisinti… Iki Jėzaus už nuodėmes buvo aukojami gyvuliai, tačiau jie galėjo tik pridengti nusidėjėlį, kaip kad drabužis uždengia kūną. Tačiau tokia auka negalėjo pakeisti paties žmogaus, ji negalėjo išlaisvinti belaisvių. Nes kaip Jėzus pasakė:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas (Jn 8:34; [1]).

Turbūt dauguma žmonių yra pastebėję, kaip žmogui sunku pasikeisti. Ir tik Naujajame Testamente, po Gelbėtojo aukos už nuodėmę, atsirado pažeistos žmogaus prigimties atstatymo galimybė. Žinoma, jeigu žmogus nori ir eina link to (plg. Paklydusio sūnaus palyginimą iš Lk 15). Tačiau, jeigu ligonis mano, kad jis yra sveikas, ar jis gali išgyti?

Šiais laikais populiarėja nuomonė, kad gėjais ir pan. yra gimstama ir todėl jie verti supratimo ir užuojautos. Norima pripažinti, kad tai, ką jie daro, yra norma ir teisinga. Bet Šv. Rašte yra išdėstyta priešinga mintis. LGBT žmonių gyvenimo būdas nėra įgimtas. Tai yra tų žmonių pasirinkimas ir, deja, pasivergimas. Jų siekis dalyvauti eisenose įvairių šalių sostinių centrinėse gatvėse yra panašus į siekį nuraminti savo sąžinę.

Žvelgdami į šį reiškinį Švento Rašto šviesoje galime numatyti: LGBT žmonių Lietuvos jaunimo tarpe tik gausės, nes Lietuva nebekreipia dėmesio į savo istoriją, paveldą ar savo įstatymus, pvz., nesilaikoma Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo.

Tik dėl pasaulio globalumo daugumos, kaip Sodomoje, čia nebus – vietoj nenorinčių gimdyti visuomenės, jeigu Lietuva pati nesirinks kitaip, atsiras kita. Ir šį kitur jau prasidėjusį procesą gana aiškiai galime matyti Vakarų Europos šalyse, kur daugėja imigrantų iš Afrikos ir Azijos – į ištuštėjančias žemes renkasi būsimieji jų šeimininkai.

Tad ir Lietuva – kaip ir žmonės Nojaus, Loto ar Jėzaus laikais – vėl gali ir turi rinktis, ir jos pasirinkimas, kiekvieno mūsų apsisprendimas, kad ir koks jis bebūtų, turės pasekmių. 

Citatų šaltiniai – Švento Rašto vertimai:
[1] A. Rubšio ir Č. Kavaliausko „Biblija“, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.
[2] K. Burbulio ir Biblijos centro „Tikėjimo žodis“ Biblijos vertimas, 1999.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jota       2019-06-16 8:35

Kol jūs sionistus laikysite šviesuoliais, tol gyvensite didžiausioje dvasinėje, moralinėje ir ekonominėje vergovėje.

> > naiviam naivuoliui       2019-06-13 21:40

matosi, kad esi tamsta naujas žmogus čia. Įsivesk gūglėj vardą Letas Palmaitis,o kai suvoksi šviesuolį su šūdo gabalu lyginęs, - tik pats nuspręsi dėl atsiprašymo.
Nieko asmeniško.
Nepainiok gebistų su LP.

ah1       2019-06-13 17:46

vaivorykštė virš galvų - Jono apokalipsio/revoliucijos/apreiškimp pradinis etapas pagal Bibliją. Pasiūlyta suvalgyti knyga, burnoje bus saldi, o suvalgius karti… Viskas pagal Biblijinį projektą.

> Naivuoliui Letui       2019-06-13 12:09

Naivuoliui arba irgi troliui. Kas ta ,,kvailė”? Dzeikas = Jota = Jules = Winnie ir t.t. ir t.t. Kagėbistine ,,klyčke” Julius Milaitis. Arkangelo partijos ir Ingridutės mylėtojas. Kartais ,,rašantis” daugybe kalbų, kartais ,,naivus beraštis”, kartais kvaila ar nelabai ,,bobelė”. ,,Patriotas” arba medžiojantis ,,banderlogus”. Krikščionis ir ateistas. Amerikonas ir lietuvis. Ir t.t., ir t.t. Klausykit, abu pondraugiai, kokį spektaklį čia abu vaidinat? Ar čia vienas ir tas pats pondraugis su dar viena kauke? At-si-bo-dot!

Kodėl       2019-06-13 11:44

tautos nemėgsta melagių, sukčių ir apgavikų? Todėl, kad jos kvailos ir antisemitės. Anot Marginalo, savo laiku - tinkamai - vieno “išminčiaus” išmokyto.

Jota Marginalui       2019-06-13 8:07

Tiesiog ranka nebekyla spaudyti klaviatūros ir rašyti atsakymo, - tiek įkyrėję vis tie patys kaltinimai dėl Samuelio knygų, Klimovo, antisemitizmo ir pan.
Koks antisemitizmas? Jūs esate ne semitai, bet chamitai, chamai, iškeliantys save aukščiau visos žmonijos, niekinantys kitus, laikantys save dievais, o kitus besieliais galvijais. Tai yra sionizmo esmė, pagrindas, ir jūs už šitą bjaurastį guldot galvą. Tai yra jūsų sugriuvusio gyvenimo rezultatas, tai yra dugnas, kurį jūs pasiekėte ir maža to - pramušėte.

Suradote neva kažkokią ištrauką, kuri turi paliudyti jūsų genties “išrinktumą”. Tebūna nors ir šimtai tokių ištraukų arba tegu nebūna išvis jokių kaltinančių jūsų padermę dokumentų - viską liudija jūsų darbai per visą žmonijos istoriją, ypač po Kristaus. Ir galop pakanka vien Kristaus žodžių: “Jūsų tėvas velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.”
Dėl to jūsų darbas yra skirti, kas velnias, kas šėtonas, Belzebubas, Liuciferis (toks mielas jums), kokias funkcijas atlieka visa pragaro šunauja, - čia jūs esate žinovas. Man visa tai nelabai rūpi.
Ir nedrįskite vadinti manęs kvaile, turėkit bent kiek savigarbos. Kokia nors kaimo pensininkė už jus žymiai protingesnė ir išmintingesnė. Esate visiškai susipainiojęs, nebeskiriate, kur gėris, kur blogis, pilnas tūžmasties ir neapykantos, kuri jus galutinai sugrauš, jei neatsigręšite atgal.
Man jūsų gaila.

Life Site News       2019-06-12 15:19
Marginalas dėl antisemitinės provokatorės       2019-06-11 23:23

Kvailė neskaitė “Protokolų” ir nepažįsta nei žydų, nei rusų. Įrodinėti” ten nieko nereikia: eina ištisas dar carinių rusiškų štampų srautas, pvz., plg. kad ir šią ištrauką iš vad. 4 Protokolo:
“свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе, без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога, на братстве человечества, вне мысли о равенстве, которому противоречат сами законы творения, установившие подвластность.
При такой вере, народ был бы управляем опекой приходов и шёл бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря, повинуясь Божьему распределению на земле.
Вот почему нам необходимо подорвать веру”
“Опека приходов”, “смиренно и кротко вне мысли о равенстве” - ir tai ŽYDAI, istorijos pamokyti nesikišti į gojų reikalus, vengiantys progų antisemitams kibti ir kenkti, staiga, rusiškų pogromų epochoje, surašo tokius sau praktiškai visai nieko neduodančius lėkščiausius apibendrinimus juodu ant balto, popierinio DOKUMENTO pavidalu, mini jame kažkokias gojų parapijas, o paskui dar ir pražiopso, kad kažkas nukopijuoja ir išplatina (beje, kažkodė pirmieji nukopijuioja ir išplatina šią durnystę tie patys ruskisi)!
Tik kvailiai, kaip kvailė, gali manyti žydus kalbant carinės Maskolijos atmosferos štampais. O kas dar rašyta apie bankus gali sukelti tik juoką ekonomikos studentui. Kaip kažkas sakė: “Jei toks yra sąmokslas prieš žmoniją, žmonės gali sau ramiai miegoti”.
Skaitykite, protingieji, tuos “Protokolus” (pilnas internetas, ypač - ruskių resursuose) ir pasijuokite iš kvailos provokatorės durnystės!
Kadangi Jota turi tik rusišką Bibliją (painioja 2 Samuelio ir 2 Karalių knygas su pravoslavų 4 Karalių knygomis), ji nežino, kad lietuviškai jos „дьявол“ parašyta „velnias“, ne „šėtonas“.
Dėl šios Jono Evangelijos vietos žr. biblija.versme.lt/NT.pdf, 215 psl., išnaša Jn 8:30 t.
O pasiginčys ji su Kristumi drauge su savo Klimovu, kuris šiuo metu jau “Belzebubo ordininkas” (Jotos kalba).

> Letui       2019-06-10 13:40

gal jau nebesivargink mulkindamas šio portaliuko lankytojų. Tie “protokolai” autentiški. 1934 tai įrodė šveicarų teismas, o patvirtino gyvenimo realijos. Susirask Knygoje, kas pasakė: “jūsų Dievas šėtonas”. O tada ir diskutuok sau su Tuo, kuris tai pasakė.

Jota       2019-06-9 20:33

Neturiu dabar laiko daug rašyti, bet perskaičius komentarus pora pastabų.
Arba Palmaitis super naivus, kad tiki apie sionistus tai, ką pats parašė 1.35, arba įžūliai laiko kitus kvailiais, kurie visiškai nežino, kas yra sionistai (o jie yra būtent didžiausi žmonijos priešai); plius dar kitų makaronų tame komentare nesinori net minėti - tokie jie įžūlūs ir pilni paniekos kitiems (šlykščios ir senos pasakos apie demonų parankinį Sorošą, Siono protokolus (kurie tikrai egzistuoja), melagystės apie antisemitizmą ir t.t.).

O 20.31 Marginalo komentaras iš pažiūros teisingas, jei pamiršim, kas yra visų tų perversmų ir žmonių pavergimo iniciatoriai ir autoriai. Sionistai, žinoma, niekuo dėti;), jų Palmaitis ir nemini. Jis nemini ir žmonių antikristinio pavergimo, visų “suvienijimo” ne Kristuje, bet antikriste. Tai yra globalistinės vergovės esmė. Jis niekada nemini satanistinės chabadnikų sektos, kuri buvo pačių žydų anksčiau nepripažįstama, bet dabar pasaulyje ir ypač Rusijoje įgijo didelį svorį ir ruošia kelią  antikristui. Visi tą žino, bet “krikščionis” Palmaitis apie tai nieko išvis nėra girdėjęs.


O tu, Džeikai, tiesiog išsisukinėji nuo savo sąžinės. Galbūt vėliau tau nuodugniau parašysiu, bet vargu ar verta.

Žiauru, žiauru...       2019-06-9 17:27

Masinė musulmonų invazija jau vienintelė viltis panašu…

>tai nežmoniška        2019-06-9 16:14

“žmoniškumo idėja yra aukščiau už dieviškumą.
Tūkstančiai religijų atmainų kilę ir sugalvotos žmogaus.” - Ohoho!

- Jei tikrai esate ateistas, tai suprantu, kodėl nepraleidžiate progos patylėti, kai tik paminimas Dievas. Vis dėlto mąstymo nuoseklumas yra kiekvieno protu apdovanotojo pareiga:
jei nėra Dievo ir nėra jo autoritetu grįsto Dekalogo,
tai nėra jokio žmoniškumo, “elementaraus” ar kokio nors kitokio.
Nėra ir būti negali - “daryk, ką nori”.
Jei nėra Dievo ir nėra prigimtinio įstatymo,
tai drausti žmogui nelieka jokio tikroviško pagrindo
- visatos viešpats juk pats žmogus!
Tai antikristinės dvasios užvaldyto Nyčės ir jo pasekėjų liuciferinė mąstysena. Nesvarbu, ar jie patys tai suvokia, ar ne.

išmokite vieną dalyką       2019-06-9 12:49

Kadangi propaganda tik agresyvės, o kitokios nuomonės raiškos laukas bus tik dar labiau siaurinamas (“Youtube” jau bebaigia pašalinti “nacionalistiškus” įrašus), išmokite nepriimti šiukšlių į savo asmeninį gyvenimą, savo privačią erdvę, išmokite atsiriboti, kad negyventi jums primetamose šiukšlėse. Nes viskas veikia lygiai taip pat, lyg kas paskambintų jums į duris ir pasiūlytų paimti jo sukauptų šiukšlių maišą.
Didelės pergalės prasideda nuo mažų žingsnelių.

tai yra       2019-06-9 10:27

vaivorykstinis VAKARU bolsevizmas

tai nežmoniška (apie "paradus")       2019-06-9 9:20

žmoniškumo idėja yra aukščiau už dieviškumą.Tūkstančiai religijų atmainų kilę ir sugalvotos žmogaus.Neginčijama ,ko gero ,tik tai,kad pagal tikimybių teorijos dėsnius galimybė,kad begalinėj visatoj nėra žymiai aukščiau išsivysčiusios esybės (materialiu ar kitokiu pavidalu) tikrai artėja į 0 . Todėl ,akivaizdu ,kad atvirai ir priverstinai (pasinaudojant valdžios galia) demonstruojama visuomenę tvirkinanti ideologija privalėtų būti draudžiama kaip prieštaraujanti pirmiausia elementariam žmoniškumui : kas bebūtum,bet žmogumi išlikti privalai,jei jau gyveni žmonių planetoje - Žemėje.

patrijotiškas lietuvys       2019-06-9 8:15

Dievas, asmeninė kova uš viartybes- mes taip nepratę. Mūm marginalū pasiūlymai niatinka. Tudėl kat tam reike per dauk pastangū. ( I dą kazdien!)
Reikia kat būtų greit, pigej ir kat kiti padarytų. Tudėl reike sukūrti nauję Partiję su labaj patrijotišku Vadu kuris viską nugalėtū ir mūm dauk laimėtų. Mūm reike Tautos Vado Patrijoto kuris mus mylėtū, majtintū, rūpyntusi, duotu geras algas didelias pencijas, dauk pašalpū ir ušdraustų niageroves- nu vienu žodžiu, kat būtū kuo daugeu Diamokratijos.
O tam reike visiem kuo daugeu balsuoti. Kuo daugeu pribalsuosim, tuo bus gereu!

Rimantas Letui       2019-06-9 7:49

Džeikas ne Rimantas Rubavičius. O dėl jūsų diskusijos, būtų siūlymas kiekvienam daryti nors po trupinėlį gero. Kartais reikia pasakyti ir tiesos žodį. Ir Dievo žodis čia labiausiai tinka, nes Jis yra amžinas.

Dzeikas       2019-06-9 7:22

Letui:
As nekvestionuoju tavo teiginiu sia tema. As juos atmetu kaip reiskinius kuriems as neturiu itakos.
Lygiai kaip atmesciau siulyma kovoti su liutimis ir krusa pabuklu suviais su specialiais uztaisais NES neturiu galimybes isigyti nei tokiu pabuklu, nei sukurti tokiu sviediniu kurie issklaidytu audros debesis. NET JEIGU teorija teisinga ir techniskai tai igyvendinama. Todel svarstau ne saudyma is pabuklu i debesis, o tai ka esu PAJEGUS padaryti: IGYVENDINAMUS budus,- uzdengt stogu, irengt vandens nuotekas,-kaip apsaugot savo turta nuo liuciu ir krusos.

Letas Džeikui       2019-06-9 1:35

Jei ir esi Rimantas Rubavičius, tai argi siūliau Pačiam susisiekti su Rothschildais? Siūlymas aiškus: vietoj beprasmiškų publikacijų ir dar beprasmiškesnių “komentarų” sugėdyti Ispanijos, Graikijos, Suomijos ir Latvijos ambasadas už savo tautų išdavystę. Ir tiek.
Pačiam laikas prasivėdinti smegenis, kad sionistai yra tie, kurie remia žydų teisę į savo žemę, pvz., aš, bet ne “pasaulį valdantys žydai”. Priš 100 metų Rothschildai gal ir galėjo pretenduoti į pasaulio viešpačius. Šiandien tarp to 1% (mažiau) žydai nesudaro absoliučios daugumos, gana vien Arabijos šeichų. Jie gali nekęsti vieni kitų, bet globalinio kapitalo interesas vienodas. Tuo tarpu argi Sorosas, remiantis palestiniečius ir abejojantis Izraelio palaikymu, sionistas? “Siono protokolų” idėjos išduoda Maskolijos Ordos mentalitetą nuo pat padirbimo, o antisemitizmo bei žydų pasipriešinimo akistatą sukūrė ne žydai, bet dar pagonių Romą ir jos paveldėtoja konstantininė Roma, t.y. “Vakarų civilizacija”. Siūlau paskaityti bent pratarmę čia: http://biblija.versme.lt/NT.pdf

Deivis       2019-06-9 0:50

Šventam rašte aiškiai parašyta, kad jie turi būt nužudyti. O Korane irgi tas pat ir dar nurodytas bausmės būdas:) Numest nuo aukštų uolų. Taip ten nurodyta. Bažnyčia tyli kaip žuvis vandenyje. Ir kuo visa tai baigsis, gerbiamieji kurmiai? smile

Al.       2019-06-9 0:14

Man atrodo, strategija, kuri mums dar šiek tiek prieinama, tai dokumentų ir faktų viešinimas.Ir visuotinis pasipriešinimas. Kaip užpuolimo atveju. Kai oficialioji valdžia visoms gynybinėms žinyboms jau įsakė nebesipriešinti. Solovjovo Antikriste, man atrodo, jau atsakyta ir kas kaltas, ir ką daryti.

>nėra strategijos       2019-06-8 23:45

Jeigu Dievo nėra, tai daryk, ką nori
- tuomet nėra ir negali būti jokių “perteklinių privilegijų”,
o šeima gali būti laikomi ir vienalyčių dariniai.
Dievo ir jo Apreiškimo neigimas dar yra ir neurozės forma,
nuo kurios pasveikstama atsiverčiant.
Daugiau šiuo klausimu nematau prasmės diskutuoti.

nėra strategijos       2019-06-8 22:31

Galima milijoną kartų apeliuoti į Šventąjį raštą, bet netikintiems tai nusispjaut. Pavyzdžiui, man. Netgi iškyla nemalonios asociacijos, pasirodo fanatizmo šmėkla.
Daug paprasčiau nuostatą formuluoti kalbant visiems suprantama kalba. Pagrindinė, nukarūnuojanti tezė turėtų būti ta, kad netradicinės seksualinės orientacijos asmenų “teisių”, o iš tikro - perteklinių privilegijų, išplėtimas neapima žmogaus teisių sąvokos. Su jų, kaip žmonių teisėmis, yra viskas tvarkoje, dabar vyksta agresyvus puolimas prieš šeimos institutą.

Dzeikas       2019-06-8 22:27

Marginale, tavo beda tame, kad tu aiskini man (personalizuoju zodi “zmonems”) apie dalykus kuriems as tiesiogines itakos neturiu.Sakykim “sionistu samokslas” - nei as tu sionistu isminciu mates , nei sutiksiu kada gyvenime. Arba kokie piktavaliai Rotschildai svajojantys susirinkt viso pasaulio pinigus,arba dar kokie giliai uzsikonspirave Setono parankiniai.
AS NETURIU IR NETURESIU KONTAKTU SA JAIS. O todel man (eiliniam zmonems) neidomios tavo teorijos.
Kontakta as (zmones) turime su savo valdzia ir jos atstovais. Ir SIAME taske as GALIU turet poveikio galimybe. Ir SIOJE kryptyje idomu isgirsti kazka , kas padetu nukreipt pastangas efektyviausia kryptimi daryti poveiki i ivykius.

Geras anekdotas apie pdr iš "Baskervilių šuo"       2019-06-8 22:02
tam Staipėsi apiie tūkstantis sodomitų,        2019-06-8 21:55

Iš tikro, jų nebuvo tiek daug, kaip pranešama. Bet liūdnesnė žinia ta, kad nebeliko “Lietuvos žinių”. Ir ne tik laikraštinio varianto, bet ir portalo! Vadovaujamos savimi patenkinto Terlecko-jaunesniojo, LŽ nebebuvo tuo, kokias jas matė tėvai-įkūrėjai, tačiau visgi tai buvo šioia tokia alternatyva. Nebeliko ir jos.

M. Velleris: Seksas, kliedesiai ir politika       2019-06-8 21:54

Čia https://www.youtube.com/watch?v=cHuVO1D-fhs&t=3252s
galite išklausyti, iš kur ir kaip atsirado genderjungeno anomalija,
kaip ji metastazavo. Beje, Michailas Velleris yra pagarsėjęs Putino kritikas:
СЕКС, БРЕД И ПОЛИТИКА: Лекция Михаила Веллера в Московском Институте психоанализа “Гендерная идентичность в идеологии социализма” (2019 04 09).

Marginalas       2019-06-8 20:32

savaime suprantamų

Marginalas       2019-06-8 20:31

Aibė savaime suprantamus dalykus prikalbėta tuščiai be reikalo, nesuprasi kam ir kokiu tikslu, nes
1) daugelis (o gal ir pats autorius) nesuvokia, kad įstatyminis sodomijos primetimas nėra kokia nors ideologinė mada ar klaida, bet turi vieną vienintelį tikslą: sunaikinti šeimos institutą (čia pat ir vaikų atiminėjimas iš tėvų!), kaip asmens individualią tvirtovę, atribojančią žmogų nuo išorinės prievartos. Sunaikinus šeimą liks nebe individai, bet reguliuojama (net ir skaičiumi) vergų masė (“laisvai judanti”, t.y. bado varoma, darbo jėga šalia “laisvai judančių kapitalo ir prekių”). Padarius bankus privalomus ir artimesnėje ateityje panaikinus atsiskaitymą grynaisiais, žmogaus išlikimas priklausys tik nuo jo elektroninės “bumažkės”, be kurios jis “bukaška”, t.y. asmuo taps priedu prie mikročipo, o nanotechnologijos padarys iš jo biorobotą (nuolat skambant galvoje komandoms ir “muzikai”). Tai iki šiol dar niekad istorijoje nematyta vergovė su elektroniniais pančiais, patvaresniais už plieninius;
2) Šito elementariai nesuvokdami (o suvokiantieji bijo ir viliasi nugyventi čia ramiai, o “ten” jiems nerūpi, nes netiki) tie 83,7% Lietuvos neva krikščionių net nebando vietoj niekam nereikalingų “išmintingų” anoniminių paistalų komentaruose bent išsiuntinėti gėdijančius protestus bent toms ambasadoms, kurios atstovauja lyg ir kovojančioms už krikčioniškas tiesas bei teisingumą tautoms, kaip katalikai ispanai, pravoslavai graikai, visų konfesijų suomiai, taip pat brolių latvių ambasadai, nes būtent šios ambasados nurodytos remiančios šlykštynes (kitų institucijų neverta nė liesti). Tegu bent pajunta gėdą prieš savo tautas.

Nėra jokio klausimo       2019-06-8 18:57

- sodomitai, kurie nusikalsta Dievui, dorovei (įtvirtintai ir mūsų Konstitucijoje), gamtai, akivaizdžiai griauna ir mūsų valstybę.
Invazinė genderizmo ideologija kartu jos skleidėjų desantu yra tautos politinio kūno destrukcija ir todėl Lietuvos rengimas naujai okupacijai.
[Arba Dievo rūstybės apsireiškimui, kaip nutiko Sodomai ir Gomorai.]
Nesugebėjimas to suvokti nėra lengvinanti aplinkybė (kaip ir girtumas).

Giedrius       2019-06-8 18:48

Ką gi. Vyksta pelų atskyrimas nuo grūdų... tik tiek. Niekas nieko nedraudžia, niekas nepersekioja, niekas per prievartą nieko niekur nevaro, prašom, galima laisvai pasirinkti. O kiekvienas pasirinkimas turi savo pasekmes. Ir nebus ką kaltinti…
Matyt toks laikas - kiekvienas turi parodyti savo vidinių vertybių turinį, kad paskui stovint prieš Dievą nepavyktų išsisukti… aš nežinojau, aš nesupratau, aš buvau suklaidintas ir pan.

Tik melo tėvas ir jo sekėjai gali skelbti,       2019-06-8 18:37

kad viešas gašlumo demonstravimas yra emancipacija, progresas.
Istoriniu požiūriu tai yra regresas į ikikristinius barbarystės laikus,
kai šeima neturėjo sakramentinio statuso ir palaidas gyvenimas,
orgijos (net antikiniuose Atėnuose) buvo toleruojami.

Staipėsi apiie tūkstantis sodomitų,       2019-06-8 18:03

bet fake news (15min, delfi, tvlrytas tv ir kt. didžioji žiniasklaida) saldžiais balsais suokia, kad dalyvavo virš 10.000! Jokios savigarbos!
Nebent pridėjo ir juos lydinčią Didžiąją Babelę, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motiną, kartu su demonų palyda (Apr 17:5).

s.m.       2019-06-8 16:08

perskaičiau ir susimąsčiau:
jei Šv.Raštas nepateisina sodomijos, kada reik laukti ūmiai stachanovietiškos neomarksistų piatilietkos iniaciatyvų uždrausti… šventą raštą...

Dzeikas       2019-06-8 13:52

Straipsniukas Biblijos tyrinetojams.Paprastam zmogui pakanka zinoti eilute kur pasakyta trumpai ir be isvedziojimu: homoseksualizmas - slykstuma Dievo akyse.
Kunigai turetu buti aktyvesni.Bet kokie viesi pasisakymai advokataujantys homoseksualizmo ideja (pabreziu: HOMOSEKSUALIZMO, bet ne homoseksualiu asmenu) ir laikantys jo propogavima priimtinu turi buti nedelsiant atskirti nuo Baznycios(islaikant proceduras pagal Dievo zodi).
Pvz. Delfi Sadausko-Kvietkeviciaus straipsnio vogravimai apie jo parama siautejauntiems sodomitams yra visiskai pakankama salyga atskirti sita “krikscioni” nuo baznycios.
Nematau Kataliku baznycios klieriku aktyvumo sia prasme.Ar Popieziaus kazkoks murmejimas(“kas as toks,kad juos smerkciau”. Asile, ne “juos”, o HOMOSEKSUALIZMA!) po nosimi tarsi apsisikus uzkreciamas?

Logikos dėsnių nepaisymas - žudo        2019-06-8 0:38

Kai donatai pusliai (pritariant visokiems berazumiams gritėnams, ericoms quinn jennings ir kt. “žvaigždėms ir žvaigždūnams”) per visus “visuomeninės” žiniasklaidos kanalus šiandien artėjant vaivorykštės, kaip Aukščiausiojo pranešimo legitimumo išniekintojų ekshibicionistų paradui vogravo, kad Panevėžy augdamas jis stebėjo daugybę nedarnių heteroseksualų šeimų
(suprask, kas gi sunkiai nenusideda? - Težygiuoja nuo Bernardinų Gedimino(!) prospektu pro kankinių už Lietuvos laisvę pagrindinę šventovę Arkikatedrą,
kur Atpirkėjas kasdien, kaip ir kitose bažnyčiose, nors sakramentiškai,
bet tikroviškai ir visapusiškai žmogiškai savo švenčiausiuoju krauju
ir kūnu kaskart susimoka už jų ir mūsų visų mirtinas nuodėmes),
norėjosi vilku staugti:
kleptomanai, narkomanai ir kt. nevalidūs individai vagia iš tėvų,
tad ir mes turime teisę vogti?! - Savižudybė. Dugnas.

Al.       2019-06-8 0:06

Šventam rašte parašyta teisybė, bet teisinga ir ah1 pastaba - Įstatymas įrašytas mūsų širdyse. Raštas šiam įrašui tik padeda, bet ne pakeičia. Pasileidėliai puikiai žino, kad jie atsiduoda blogiui - tą jie parodo visu kūnu, kai tai jiems primenama.

Nors lietuvių kalbos nePRIDErgė        2019-06-7 23:34

- „Baltic Pride“.

> ah1       2019-06-7 23:09

Kas čia tave gAZdina? Kas sutvėrė šį pasaulį, tas ir taisykles nustatė. Nenori paklusti, įvedinėji savo taisykles - iškrisi iš žaidimo. Be jokių gAZdinimų ir be jokių  prižiūrėtojų. Kiekvienas sveikas organizmas stengiasi atsikratyti vėžinių ląstelių, ir tai yra teisėta.

ah1       2019-06-7 21:00

pagonių/ vyčių/ moralinio-dorovinio išsivystymo pranašumas Biblijoje: “Kai jokio įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie – neturintys įstatymo – yra patys sau įstatymas. Jie įrodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse, ir tai liudija jų sąžinė bei mintys, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą.. (Rom 2:12–15; [1]).
Tik morališkai-doroviškai neišsivysčiusiems reikalingas dievas- prižiūrėtojas iš išorės su gazdinimais ir bausmėmis. Tai gal dėl to mus ir nori nuleisti į morališkai - doroviškai neiįsivysčiusių lygį kad prižiūrėtojai galėtų gazdinti ir bausti tai yra valdyti??

Teisingai       2019-06-7 20:56

Parašyta,amžina tiesa,tik ji iki LGBT ausų nedaeis, ir jie pasirinks lėtą malonumo mirtį.

ah1       2019-06-7 20:31

dar papildau… Lotui atvykėliai, kuriuos norėjo “pažinti” buvo brangesni nei jo dukros, Lotas vietoj atvykėlių siūlė dvi savo dukras ” kurios dar nėra pažinusios vyro"Leiskite man jas jums atvesdinti, darykite su jomis, kaip jums patinka, tik nedarykite nieko aniems vyrams…“19:8, Pr. knyga. ... Na ir jau visai įdomus tampa pasakojimas, kad tos dvi dukros darė seksą su savo tėvu, kurį taip nugirdė kad tas nieko nežinojo nei kada nei ką dukros darė...” taigi abi Loto dukterys tapo nėščios nuo savo tėvo"19:36… tik tas nugirdymas nelabai įtikinamai atrodo… jau greičiau Lotas netekęs žmonos darė seksą su savo dukterimis, nes su girtut girtutėliais sekso nebūna paprastai. Tai va kokia dorovė anais laikais buvo - vyras su vyru, tėvas su dukromis…

Žodžio laisvė...       2019-06-7 18:25

Nesipriešinimas blogybėms ir iškrypimams,  taip pat yra nuodėmė.Už lango XXI amžius.
Pasaulis toli nužingsniavo išvystytos civilizacijos keliu.Tačiau visokie nenormalu-
mai stabdo civilizacijos progresui,trukdo siekiui gyventi be karo.

Ačiū       2019-06-7 17:58

labai išsamus traktatas.Kažkodėl susidaro vaizdelis, kad Dievas leidžia mums iki dugno išgerti šią šlykščią vėmalų taurę. Po didelio nuopolio ateis ir prisikėlimas, bet su labai karčia patirtimi.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.