Demokratija ir valdymas

Reikalaujama nutraukti Kremliaus inspiruotą „nacių medžioklę“ ir Lietuvos „denacifikaciją“

Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 26 d. 20:34

42     

    

Reikalaujama nutraukti Kremliaus inspiruotą „nacių medžioklę“ ir Lietuvos „denacifikaciją“

Minėta, kad gegužės 21 dieną Vilniuje, viešbutyje Best Western Hotel, įvyko partijos Nacionalinis susivienijimas suvažiavimas. Jis priėmė rezoliucijas dėl nepaprastosios padėties ir priemonių nacionalinės gynybos stiprinimui, o taip pat viešą laišką dėl Lietuvoje vykdomos, Kremliaus terminais, „denacifikacijos“, ir būtinybės stabdyti šį reiškinį.

„Įvesdamas nepaprastąją padėtį Seimas suteikė nemotyvuotus įgaliojimus policijos pareigūnams be teismo sprendimo sustabdyti bet kurios žiniasklaidos priemonės veiklą vien dėl galimo kurstymo diskriminuoti asmenis įsitikinimų bei pažiūrų pagrindu. Naudodamasi nepaprastąją padėtimi Vyriausybė savo nuožiūra ėmė neribotai naudoti valstybės rezervą, kurį be adekvačios kontrolės ėmė švaistyti ne žlungančiam šalies smulkiajam verslui palaikyti ar žmonių socialinėms reikmėms tenkinti, o įvairioms ideologinėms programoms, tyrimams ir juos vykdančioms parazitinėms institucijoms bei įstaigoms finansuoti.

Tapusi vienintele Europos Sąjungoje valstybe, kuri visoje savo teritorijoje paskelbė nepaprastąją padėtį, valdančioji dauguma, spaudžiama tarptautinių lobistų ir Lietuvai nedraugiškų jėgų, politinė valdžia suteikė sau teisę neleisti visuomenei rengti protestų jautriausiais visuomenei klausimais,“ – konstatuojama rezoliucijoje dėl nepaprastosios padėties nutraukimo.

„Per ilgai visos diskusijos apie gynybą apsiribojo jai skiriamo BVP procento skaičiavimu. Būtinas visapusiškas požiūrio į gynybą atsinaujinimas, visuotinis šaukimas, paskatos piliečių ginklavimuisi, efektyvūs mobilizacijos ir miestų gynybos planai. Būtiną suvokti, kad Lietuva pati sprendžia savo likimą, tad pati yra svarbiausias savo valstybingumo gynėjas, ir tuo remti visą gynybos politiką. Būtina matyti gynybą platesniame kontekste, suprantant, kad būtinos jos dalys yra gimstamumo skatinimas, socialinės atskirties mažinimas, lygybės prieš įstatymą užtikrinimas, įtampų kurstymo vengimas, pagarbos rezistencijai puoselėjimas ir patriotinis ugdymas šalies mokyklose,“ – rezoliuciją dėl būtinų priemonių nacionalinei gynybai stiprinti apibendrino partijos pirmininkas profesorius Vytautas Radžvilas.

Suvažiavime taip pat pritarta viešam laiškui dėl būtinybės stabdyti Lietuvoje „minkštosiomis“ priemonėmis vykdomą „denacifikaciją“ – Kremliaus siekius Ukrainoje visiškai atitinkančias, nors be karinės agresijos mūsų šalyje vykdomas sistemingas pastangas slopinti ir išnaikinti Lietuvoje tautinę savimonę, patriotinę istorinę atmintį, kalbinį nacionalizmą ir suverenaus valstybingumo troškimą apskritai.

Atvirame laiške reikalaujama Lietuvos atstovų visuose formatuose skatinti maksimalią šalių karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai, reikalauti skubaus ir supaprastinto Ukrainos priėmimo į ES, nedelsiant gražinti į mokyklas karinį-patriotinį ugdymą, parengti visuomenės sutaikymo ir pilietinio sutelkimo programą, nacionalinio transliuotojo laidose nutraukti piliečių priešinimą, finansiškai skatinti žiniasklaidoje patriotinio ugdymo programas, stabdyti visuomenę kiršinančius įstatymų projektus (ypač skatinančius narkotikų, svaigalų, šeimos sampratos liberalizavimą), skirti pakankamą finansavimą supažindinant visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugančiais istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį, gražinti valstybėje deramą pagarbą ir rūpestį Lietuvos laisvės kovų ir pasipriešinimo okupaciniams režimams, įskaitant Birželio Sukilimo, dalyvių atminimo įamžinimui.

Atskiras dėmesys skiriamas rezistencijos neigimui, siūlant drausti Tautos didvyrių juodinimą. Rengėjų siūlymu, abejonės dėl Tautos didvyrių įamžinimo privalo būti paremtos nacionalinių ar tarptautinių teismų sprendimais, o nepagrįsti išpuoliai prieš rezistencijos dalyvius laikytini išpuoliais prieš lietuvių tautos genocido aukas. Laiškas baigiamas reikalavimu viešinti metodiškai rezistencijos dalyvius šmeižiančius asmenis.

Visas atviro laiško tekstas skelbiamas žemiau:


Partijos „Nacionalinis susivienijimas“ suvažiavimo dalyvių atviras laiškas šalies vadovams, Seimo nariams ir visuomenei dėl vykdomos šalies „minkštosios denacifikacijos“ grėsmių valstybei karo Ukrainoje ir globalios saugumo krizės sąlygomis

2022m. gegužės 21d.

Vilnius

Rusijos karinė agresija Ukrainoje negrįžtamai pakeitė ne tik geopolitinę bei saugumo padėtį pasaulyje, bet ir daugelio šalių požiūrį į Rusijos valstybę ir jos visuomenę. Žvėriškus nusikalstamus prieš civilius gyventojus Ukrainoje Rusija pavadino „denacifikacija“  ir „deukrainizacija“.

„Denacifikacija“  ir „deukrainizacija“

Tinklalapyje RIA „Novosti“ (naujienos), reprezentuojančiame Rusijos politinę doktriną, publikacijoje „Ką Rusija turėtų padaryti Ukrainai“, išsamiai išaiškinta, kaip Rusija „denacifikuos“ Ukrainą:  . Teisinga bausmė šiai gyventojų daliai <…> suteikti jiems neišvengiamus sunkumus…<…> gyventojų masės denacifikacija yra perauklėjimas, kurio pasiekiama <…> represijomis <…> griežta cenzūra <…> būtinai ir kultūros bei švietimo sferose <…>. Denacifikacijos trukmė niekaip negali būti trumpesnė nei viena karta. Pavadinimas „Ukraina“ negali būti išsaugotas<…> valdžios viršūnė turi būti likviduota <…> aktyviai ir pasyviai ją palaikantieji veiksmais ir neveikimu, turi patirti karo sunkumus <…> Rusija turi perimti <….> įstatymų leidybos kontrolę, turi būti <…>sukurtas tribunolas<…> tam reikės pastovaus rusų karinio buvimo jos teritorijoje.

Praktikoje Rusijos vykdomos „denacifikacijos“ ir „deukrainizacijos“ reikšmę atskleidė išlaisvinti Bučos, Irpinės bei kiti Ukrainos miestai ir gyvenvietės su masinėmis sunaikintų civilių žmonių kapavietėmis. „Denacifikacija“ reiškia civilių gyventojų žudynes, represijas, prievartą ir reikalavimą ukrainiečiams atsisakyti savo tautybės, kalbos ir kultūros, o „deukrainizacija“ – visišką Ukrainos valstybės likvidavimą ir ukrainiečių tautos sunaikinimą. Konkrečiai apibūdinamas net planuojamos ,,denacifikacijos“ mastas – žinomi Rusijos politikai viešai skelbia, kad būtina fiziškai sunaikinti 2 mln. stipriausią tautinę ir valstybinę savimonę turinčių ukrainiečių.

Baltijos šalių parlamentai Rusijos civilių gyventojų skerdynes Ukrainoje paskelbė genocidu. Europos šalių lyderiai vengia aiškiai įvertinti agresorės veiksmus, kartu demonstruodami, jog šių valstybių ekonominiai interesai daug svarbesni už rusų armijos naikinamus Ukrainos miestus ir žmones. Pastarajai atlaikius dviejų mėnesių agresorės antpuolį, kai kurie jų (Prancūzijos, Vokietijos, Italijos bei kt.) ėmė viešai nuogąstauti dėl galimos Ukrainos pergalės, esą Rusija gali patirti pažeminimą, kuris neva sukeltų naujus geopolitinius iššūkius.

Vakarams nuolat apgailestaujant ir smerkiant agresorę, dalijant pažadus skelbti jai naujas sankcijas, kartu sabotuojant tiekimą karinės ginkluotės, įgalinančios ukrainiečius išvengti jiems suplanuoto tragiško likimo, Rusija paskelbė  „denacifikuosianti“  Lenkiją, po kurios neabejotinai ateitų Baltijos šalių eilė. Žinant ES valdančiojo elito neigiamas nuostatas Rytų Europos valstybių atžvilgiu, Lietuva negali puoselėti iliuzijų, kad Rusijos užpuolimo atveju, Vakarų Europos valstybių lyderių laikysena esmingai pasikeistų. Tai patvirtina ir pastarųjų dienų signalai, kad Vakarų partneriai jau nemato reikalo ginti Baltijos šalių taip, kaip jos šito norėtų.

Lietuvos „minkštoji denacifikacija“

V. Putino ketinamas įgyvendinti Ukrainos denacifikacijos planas yra SSRS laikais vykdytos sistemingos tautų  naikinimo politikos ir pastangų sukurti ,,naują istorinę žmonių bendriją“, betautę ,,sovietinę liaudį“, tęsinys XXI a. sąlygomis. Idėjinis šios politikos pagrindas buvo marksistinė-lenininė ,,mokslinio komunizmo“ teorija. Joje buvo teigiama, kad būsimojoje pasaulinėje komunistinėje visuomenėje tautos ir valstybės privalės išnykti kaip reakcingos tamsios žmonijos priešistorės atgyvenos. SSRS komunistinis režimas negailestingai kovojo su komunizmo doktrinos nepripažinusiais ir tautų valstybinį suverenumą mėginusiais apginti nacionalinio išsivadavimo judėjimais. Stalininio Komunistinio internacionalo didžiausio aktyvumo laikotarpiu buvo įprasta visiems tautinę ir valstybinę sąmonę išsaugojusiems žmonėms beatodairiškai klijuoti ,,fašistų“ ir ,,nacių“ etiketes, o visose SSRS ,,respublikose“ vykdomos represijos prieš antikomunistinius tautinio ir valstybinio išsivadavimo judėjimus buvo oficialiai traktuojamos kaip ,,denacifikavimo“ procesas. Paskelbdamas tikslą ,,denacifikuoti“ Ukrainą V. Putinas tik tęsia ideologinę-politinę SSRS ,,denacifikacinę“ tradiciją, perimdamas ir Ukrainoje taikydamas sovietmečiu naudotus brutaliausius jos įgyvendinimo būdus ir formas.

Tačiau ,,denacifikacija“ yra kur kas platesnis ideologinis, socialinis ir politinis reiškinys. Ji vyksta ir daugelyje demokratinių Vakarų šalių, nors čia yra įgyvendinama pasitelkiant ,,minkštosios“ galios priemones, trukdančias suvokti jos idėjinę giminystę Ukrainoje vykdomai atvirai smurtinei ,,denacifikacijai“. Vadinamojo ,,denacifikacijos“ proceso esmė, tikrasis jos tikslas yra slopinti pasipriešinimą marksistinio totalitarinio komunizmo idėjoms, kurios gali būti reiškiamos skirtingų teorinių jo atmainų pavidalu ir būti praktiškai įgyvendinamos įvairiomis, taip pat palyginti civilizuotomis ir švelniomis propagandinio indoktrinavimo bei moralinio, politinio ir teisinio spaudimo nepritariantiems šios idėjoms žmonėms formomis. Būtent tokio pobūdžio „minkštoji denacifikacija“ Lietuvoje, kuria siekiama ,,dekonstruoti“ visuomenės tautinę ir valstybinę sąmonę, buvo pradėta seniai, o ypač sustiprėjo per pastarąjį dešimtmetį, prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Atviras plataus masto įsiveržimas į šią šalį  suteikė šiam hibridiniam karui neturintį precedento mastą. Kita jo auka realiai galėjo tapti Lietuva, kurią nuo užpuolimo ir naujos okupacijos išgelbėjo tik ukrainiečių didvyriškumas, sužlugdęs V. Putino ,,žaibiško karo“ planus.

Būtent šis karas verčia atkreipti dėmesį į abejonių nekeliančius ir toli gražu ne paviršutiniškus Ukrainoje vykdomos rusiškosios ,,griežtosios“ ir Lietuvoje vykstančios ,,minkštosios“ šalių ,,denacifikacijos“ idėjų ir tikslų panašumus. Lietuviškoji minkštoji denacifikacija“ yra ypač pavojinga tuo, kad kryptingai vykdomas šalies ištautinimas ir išvalstybinimas paprastai būna dangstomas ,,europinių“ ir ,,vakarietiškų“ vertybių gynimu, vengiant atskleisti šių vertybių idėjines ištakas ir ideologinį bei politinį jų turinį. Dabartinių Lietuvos ,,denacifikatorių“ uždavinį ypač palengvina tai, kad didelei visuomenės daliai nėra žinoma, kad abstrakčiai kalbantis apie ,,europines vertybes“ valdantysis Europos Sąjungos sluoksnis iš tikrųjų vadovaujasi šiek tiek modifikuotomis marksistinės revoliucijos teorijos idėjomis, skleidžiamomis prisidengus neomarksistinės ,,kritinės teorijos“ pavadinimu.

Daugelis aukščiausius postus ES institucijose užėmusių šio sluoksnio atstovų yra buvę aktyvūs ir įtakingi vakarietiškų ,,eurokomunistinių“ ar net sovietinio stalininio bei kiniškojo maoistinio tipo komunistų partijų arba promarksistinių radikaliai kairuoliškų (vadinamųjų leftistinių) visuomeninių ir politinių organizacijų veikėjai. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos parlamentas, pagrįstai pasmerkęs nusikalstamą vokiškojo nacionalsocializmo ideologiją, neišdrįso pasmerkti net daugiau nekaltų žmonių gyvybių pareikalavusios marksistinio komunizmo ideologijos, o apsiribojo pasmerkdamas tik vieną iš jos atmainų – sovietinį stalininį komunizmą.

Simboliniu komunizmo idėjų populiarumo ir politinės įtakos Vakaruose liudijimu reikia laikyti tai, kad dalyvaujant aukščiausiems ES vadovams atidengiamas paminklas šios nusikalstamos ideologijos kūrėjui K. Marxui, o Vakarų Europos miestuose daug aikščių ir gatvių tebėra vadinamos vienų iš didžiausių XX a. totalitarinių nusikaltėlių – Lenino ir Stalino – vardais. Tokiomis aplinkybėmis vykdomas Lietuvos rekomunizavimas vakarietiško marksizmo idėjiniu pagrindu iki karo Ukrainoje nesulaukė jokio platesnio protesto, ar juo labiau pasipriešinimo, nes nebuvo įžvelgiama jo keliama egzistencinė grėsmė šalies saugumui ir net valstybės išlikimui.

Iš visuomenės buvo beveik be kliūčių trinama pati tautos ir nepriklausomos nacionalinės valstybės idėja kaip tariamai nereikalinga XX a. atgyvena nesuvokiant, kad šitaip gaivinama SSRS vykusi kova su ,,lietuviškuoju buržuaziniu fašistiniu nacionalizmu“, o dar svarbiau – kad tokia kova yra ir revanšistinę imperinę užsienio politiką siekiančio vykdyti V. Putino režimo svarbiausias ideologinis ginklas. Lietuvoje susiklostė paradoksali situacija, kai kovojant su marginalių veikėjų skleidžiama tiesmukiška ir primityvia putiniškos Rusijos ideologijos propaganda masiškai ir oficialiu valstybiniu lygmeniu faktiškai įtvirtinama ir be kliūčių sklinda ,,vesternizuota“ ir ,,europeizuota“ šios ideologijos versija, griaunanti nacionalinio saugumo požiūriu gyvybiškai svarbią istorinę ir laisvės kovų atmintį ir trinant iš piliečių sąmonės tautos ir nacionalinės valstybės idėją, kurios gyvybingumą ir reikšmę neprilygstamai parodė šių idėjų įkvėpta ukrainiečių tautos kova už savo laisvę ir valstybės nepriklausomybę. Išoriniai iš esmės tapačių idėjų reiškimo formos skirtumai daro ,,minkštąją denacifikaciją“ ypač pavojingą geopolinės sumaišties ir išaugusios Rusijos keliamos grėsmės sąlygomis, nes trukdo įžvelgti gelminę dviejų ,,denacifikacijos“ strategijų ideologinę giminystę, kurių bendros šaknys glūdi marksistinėje pasaulinės komunistinės revoliucijos ir jos galutinių tikslų teorijoje.

Lietuvos „minkštoji denacifikacija“ Rusijai pirmiausia reiškia siekį sunaikinti mūsų šalies žmogiškojo sąmoningumo tipus ir formas, eliminuojant „sąmoningumo nešėjus“ ar bent juos identifikuojant, kad pradėjus karą dėl teritorijos, ji galėtų nepriimtinus „sąmoningumo tipų nešėjus“  fiziškai sunaikinti karinėmis ir policinėmis priemonėmis (žr. nulin­ė hibridinio karo fazė: propagandinis pasirengimas įsiveržimui [1]).

Nėra atsitiktinumas, kad Rusija nacistais, banderovcais ir fašistais vadina Ukrainos nacionalinius savigynos junginius („Dešinysis sektorius“, „Tornado“ „Azov“ batalionas ir kt.), taip pat visus visuomeninius darinius ir fizinius asmenis, kurie saugo ir laisvina Ukrainos Respublikos teritoriją nuo Rusijos okupacijos, nes analogiškai nacistais ir fašistais Rusija jau daugelį metų vadina Lietuvos pokario partizaninio pasipriešinimo ir laisvės kovų dalyvius.

Ypač nuožmiai yra puolamas 1941 m.  Birželio sukilimas, kuris paneigė melą apie Lietuvos savanorišką įstojimą į SSSR. Padedama vietinių naudingų idiotų, pasitelkdama abejotinos biografijos šalies istorikus, KGB archyvų dokumentų klastotes, sovietinėse represinėse struktūrose tarnavusių ar kitu būdu su jomis susijusių asmenų parodymus bei korumpuotus publicistus (R.Vanagaitė) ir netgi užsienyje gyvenančius Lietuvos laisvės kovų didvyrių giminaičius (S. Foti), Rusija nuosekliai mėgina įgyvendinti tikslą pačių lietuvių rankomis ir oficialiu Lietuvos valstybės lygmeniu pripažinti, kad 1941 m. Birželio sukilimas buvo nacių kolaborantų ir žydšaudžių ginkluotas maištas prieš buvusią ,,teisėtą“ SSRS valdžią, o tikrieji Lietuvos patriotai esą buvo SSRS uoliai tarnavusi ir padėjusi sunaikinti valstybę 1940 m. suformuota išdavikų ir kolaborantų ,,liaudies vyriausybė“. Analogiškai ji teigia, neva Lietuvos Sąjūdis, Kovo 11-ąją įgyvendinęs Lietuvos nepriklausomybės siekį, yra SSRS pertvarkos ir demokratizavimo sąlygomis atgimusio fašistinio ir nacistinio antisovietinio judėjimo idėjų paveldėtojas ir jo politinių siekių įgyvendintojas, siekęs ,,neteisėtai“ atskirti prie SSRS ,,savanoriškai“ prisijungusią Lietuvos valstybę.

Dėl valstybės vadovų neatsparumo Rusijos propagandai

Dera pripažinti, kad rusiškoji Lietuvos „minkštoji denacifikacija“ yra paveikusi dalį mūsų politikų ir visuomenės sąmonę. Šalies viešojoje erdvėje nuosekliai yra trinama tikroji 1941 m.  Birželio sukilimo Lietuvos valstybingumui reikšmė – oficialiu valstybės lygmeniu vengiama rengti Sukilimo paminėjimo iškilmes, nors ir nedraudžiama, tačiau viešose erdvėse neleidžiama statyti paminklų ar įrengti atminimo lentas sovietinių okupantų nužudytiems Birželio sukilimo dalyviams ir kt. Šio ypač reikšmingo Lietuvai istorinio tarpsnio atžvilgiu šalies vadovai užima dviprasmę poziciją: teoriškai pripažindami Birželio sukilimo svarbą Lietuvos valstybei, jie kartu nedaro jokių kliūčių sukilimui diskredituoti – viešai jie niekada nėra pareiškę jokių protestų prieš šią Rusijos vykdomą propagandą.

Dviprasmis valstybės vadovų elgesys pasireiškia ir Lietuvos pokario partizanų pasipriešinimo atžvilgiu:  Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 2019 m. kovo 12 d. paskelbė sprendimą byloje Drėlingas prieš Lietuvą, kuriame pripažinta, jog sovietų okupantų vykdytas sistemingas Lietuvos partizanų naikinimas gali būti laikomas lietuvių tautos genocidu [[2]].

Tiek šalies Konstitucinis Teismas (KT), tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, kad Lietuvos partizanai „buvo reikšminga lietuvių tautos, kaip nacionalinės, etninės grupės, dalis“, o SSRS represijos buvo nukreiptos prieš aktyviausią ir reikšmingiausią lietuvių tautos dalį, apibrėžtą nacionaliniais ir etniniais požymiais. LAT yra nustatyta, kad Lietuvos gyventojų naikinimas turėjo tikslą daryti įtaką lietuvių tautos demografiniams pokyčiams ir Lietuvos išlikimui, kad šalies partizanai, jų ryšininkai ir rėmėjai buvo reikšminga lietuvių tautos, kaip saugomos nacionalinės, etninės grupės, dalis, ir ši nacionalinės, etninės grupės dalis turėjo esminę įtaką lietuvių tautos išlikimui, buvo labai svarbi siekiant apsaugoti ir ginti lietuvių tautinį identitetą, kultūrą bei nacionalinę savimonę. Taigi Lietuvos partizanų naikinimas tiek pagal tarptautinę teisę (Genocido konvencijos II straipsnį), tiek pagal BK 99 straipsnį vertintinas kaip genocidas.

Nepaisant minėtų aukščiausių Europos ir nacionalinių teismų išvadų, šalies vadovai netrukdo privatiems asmenims remtis suklastotais faktais ir skleisti melą apie Lietuvos laisvės kovų didvyrius, juodinti pokario partizanų pasipriešinimą, pritariant Rusijos propagandai, esą tai buvo nacių ir fašistų siautėjimas. Pvz., Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė visus kaltinimus tarpukario Lietuvos karininkui, antinacistinio ir antisovietinio pogrindžio dalyviui, 1947 metais sovietų okupantų sušaudytam Jonui Noreikai, tačiau Medininkų žudynių minėjimo išvakarėse, baugščiai pritariant šalies vadovams, sostinės mero nurodymu nuo Vrublevskių bibliotekos pastato sienos buvo nuplėšta šio didvyrio atminimo lenta.

Analogiškai be teismo sprendimo, nepaisant visuomenės protestų, sostinės saujelė „denacifikatorių“ panaikino Lietuvos diplomato, pulkininko, Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) įkūrėjo vardu pavadinta Kazio Škirpos alėją, pervadindami ją į Trispalvės alėją.  Remiantis abejotino istoriko samprotavimais primygtinai kurstoma nugriauti paminklą Ukmergėje prieškario Lietuvos karininkui, Vyčio apygardos partizanų vadui Juozui Krištaponiui – Lietuvos didvyriui, 1945 metais žuvusiam Lėno miško mūšyje su sovietų okupantais, kuriam 2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties). Panašių išpuolių prieš Lietuvos valstybingumą ir šalies istorinę  atminti ypač padaugėjo Ukrainos karo išvakarėse. Tai duoda tvirtą pagrindą teigti, kad Lietuvoje tikėtinos Rusijos agresijos išvakarėse buvo intensyviai ir plačiu mastu vykdoma ir faktiškai įtvirtinta atvirai antivalstybinė, buvusios SSRS suformuotą ir V. Putino tikslus visiškai atitinkanti istorinės atminties politika, turėjusi palengvinti ir moraliai bei politiškai legitimuoti nuosekliai ruoštą šalies okupaciją ir aneksiją.

Valstybės institucijų ir žiniasklaidos vaidmuo „denacifikuojant“ Lietuvą

Rusijos „denacifikavimo“ propagandai sąmoningai/nesąmoningai uoliai talkina kai kurie šalies žiniasklaidos darbuotojai bei valstybės institucijų tarnautojai. Antai š. m. kovo 22 d. „Žinių radijo“ laidoje dalyvavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis pranešė, kad neįvardinti ministerijų pareigūnai mėgina panaikinti Konstitucijos 14 straipsnio nuostatą, jog Lietuvos Respublikoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba.

Kovo 29 d. Teisingumo ministrė E. Dobrovolska pateikė Seimui svarstyti „Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo“ 5 straipsnio pakeitimo pataisą, kurioje skubos tvarka mėginta pašalinti iš galiojančių įstatymų ir teisės aktų kliūtis Lietuvos dokumentuose asmens duomenis rašyti nelietuviškai [[3]]. Prieš tris dešimtmečius analogiškus planus puoselėjo planus Kremliaus parankiniai – Šalčininkų ir Vilniaus krašto autonomininkai, siekę Šalčininkų ir Vilniaus regionuose panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą, įtvirtinti juose dvikalbystę ir paskelbti šių regionų autonomijas.

Paradoksalu, tačiau dėl šių neįgyvendintų autonomininkų planų vyksta atviros derybos šių dienų Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seime. Ši aplinkybė neleidžia manyti, kad lietuvių kalbos valstybinio statuso šalies regionuose naikinimo tikslai nesutampa su Rusijos puoselėjamais Lietuvos „denacifikavimo“ tikslais.

Dėl „nacizmo“ ir „fašizmo“ terminų Lietuvoje

Dar prasidedant karui Ukrainoje, vadovaudamiesi materialiniais motyvai (tenkindami finansuojamiems projektams keliamus reikalavimus) nemažai istorikų, politikų ir propagandos darbuotojų be atrankos pradėjo klijuojanti nacių ir fašistų etiketes žymesniems Lietuvos laisvės kovų dalyviams ir pokario partizaninio pasipriešinimo didvyriams. Prasidėjus karui šių asmenų elgesys tapo atsargesnis, tačiau „nacistų“ ir „fašistų“ paieškų šalyje nesumažėjo.

Gal per neapdairumą, apžvalgininkas V. Bruveris, š. m. kovo 7 d. portale delfi.lt Mariupolį ginantį Azovo pulką, pavadino „nacionalistais ir neonacistais“, taip atkartodamas Kremliaus „denacifikacijos“ ir „deukranizacijos“ teiginius, nors būtent šio pulko kovotojai Ukrainoje yra pripažinti karo didvyriais, o pats pulkas yra visos Ukrainos nacionalinis pasididžiavimas [[4]].

Daugelis partinių apžvalgininkų  „nacių“ medžioklę Lietuvoje vykdo tiesiogine prasme, sąmoningai painiodami nacionalumą su nacionalizmu, patriotizmą ir asmens nacionalinį pasididžiavimą su nacizmu ir fašizmu,  piliečius, bent kiek puoselėjančius nacionalinės savigarbos principus, skelbdami naciais ir fašistais.

Ypač nacių etikečių klijavimu tėvynainiams išgarsėjo partiniai apžvalgininkai Bernardas Gailius, Virgis Valentinavičius, Rimvydas Valatka, Marius Laurinavičius, Indrė Makaraitytė ir kiti. Pastaroji, pranokdama save,  publikacijoje „Naciukų Lietuva“  su žydšaudžiais sutapatino netgi tuos, kurie nepritaria LGBT propagandai („Tie žydai, net ir į duobes suversti, vis tiek sugeba reikalus gadinti doriems tradicinių vertybių gynėjams“. Nes „naciukų“ retorikos ir demagogijos užtvindytoje Lietuvoje, kurioje žydų seniai nebėra, liko susitvarkyti tik su LGBT. [[5]]). Tačiau atkartodami Rusijos propagandos klišes šie asmenys pamiršta faktą, jog būtent ukrainiečių nacionalinis pasipriešinimas sustabdė Ukrainos okupaciją, o ukrainiečių aukštos nacionalinės savimonės dėka Baltijos šalys ką tik išvengė rusiškojo teroro ir naujos Rusijos okupacijos. Pastaroji aplinkybė atskleidžia Lietuvos valstybei itin pavojingą partinių žiniasklaidos apžvalgininkų angažuotumą, jų nusikalstamai neatsakingą požiūrį į šiuo metu vykstančius geopolitinius procesus ir kiekvieno šių apžvalgininkų asmeninį politinį ribotumą.

Neramina aplinkybė, kad Lietuvai iškilusio egzistencinio pavojaus akivaizdoje dalis šalies politikų ir visuomenės nuomonės formuotojų, įskaitant nacionalinį transliuotoją, ėmė dar labiau sėti nesantarvę ir nesusikalbėjimą tarp žmonių, skiepyti šiems neviltį ir susipriešinimą. Prasidėjus karui Ukrainoje, užuot konsolidavę visuomenę, Laisvės partijos veikėjai pradėjo primygtinai siūlyti visuomenę erzinančius ir skaldančius įstatymų projektus (dėl narkotikų  įteisinimo, alkoholio vartojimo suvaržymų panaikinimo, Stambulo konvencijos ratifikavimo, elektros kainų didinimo, pavadinto rinkos liberalizavimu ir kt.), sąmoningai žlugdydami žmonių patriotizmą ir lojalumą valdžiai,  be kurių, kaip rodo Ukrainos patirtis, yra neįmanomas rimtesnis pasipriešinimas galimai Rusijos agresijai.  Paminėti veiksmai absoliučiai sutampa su Rusijos tikslais suskaldyti visuomenę, „išvalyti“ „nacifikuotą“ lietuvių tautą ir likviduoti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Galutiniai Rusijos veiksmai užėmus Lietuvos teritoriją būtų karinėmis ir policinėmis priemonėmis fiziškai sunaikinti „nepriimtinus sąmoningumo tipų nešėjus“, kuriuos Lietuvos propagandistai vadina naciais ir fašistais.

Politinės partijos „Nacionalinis suvienijimas“ suvažiavimo dalyviai reikalauja:

1. Lietuvos Respublikos vadovus, Seimą, politines partijas ir valstybės bei valdymo institucijas atsisakyti ligšiolinės dvilypės ir veidmainiškos pozicijos kai padedant Ukrainai ir siekiant tarptautinių mūsų šalies saugumo nuo Rusijos karinės agresijos garantijų tuo pat metu yra toliau vykdoma Lietuvos valstybės geopolitinį bei gynybinį subjektiškumą iš pagrindų griaunanti ir visuomenės atsparumą V. Putino režimo skleidžiamai propagandai ir galimai agresijai silpninanti ,,minkštojo denacifikavimo“ programa.

2. Lietuvos valstybės vadovus ir Lietuvos atstovus tarptautinėse institucijose ryžtingai raginti Europos Sąjungos valstybes teikti Ukrainos valstybei maksimalią karinę ir humanitarinę pagalbą ir aprūpintų ją tinkamais moderniais ginklais.

3. Lietuvos valstybės vadovus ir šalies atstovus tarptautinėse institucijose atvirai ir drąsiai išsakyti kritišką požiūrį į įtakingiausių ES politinių ir intelektualinių sluoksnių atstovų mėginimus paremti pralaimėjimą kare galinčią patirti Rusiją dangstantis raginimais ,,nepažeminti Putino“ ir nuosekliai reikalauti kuo greičiau nutraukti dujų ir naftos embargą sabotuojančių valstybių vykdomą Rusijos karo Ukrainoje finansavimą.

4. Pašalinti kliūtis ir supaprastinti biurokratines procedūras priimant Ukrainą į ES.

5. Nedelsiant gražinti į mokyklų ir švietimo įstaigų mokymo programas karinį-patriotinį mokinių ugdymą, kuris apimtų besimokančiųjų pilietiškumo, pareigos, atsakomybės, patriotinių ir socialinių nuostatų, tautinio tapatumo jausmo, motyvacijos ugdymą, prisirišimo prie istorijos ir tautinių tradicijų stiprinimą, fizinį lavinimą, skatinimą įsitraukti į savanorišką veiklą, susijusią su šalies gynyba, asmens savisaugos, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos dalykus.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybę nedelsiant parengti visuomenės sutaikymo ir pilietinio sutelkimo programą, apimančią tarpusavio neapykantos viešojoje erdvėje suvaldymą, šalies Konstitucijoje įtvirtintų vertybių, žmonių teisių ir laisvių saugojimą, teisingumo ir pagarbos savo piliečiams stiprinimą, bendrojo gėrio apsaugą ir atskirų visuomenės grupių savanaudiškos veiklos ribojimą.

7. Uždrausti nacionalinio transliuotojo laidose bet kokią šalies ideologiniais ir politiniais motyvais grindžiamą ir atskiras piliečių grupes žeminančią bei marginalizuojančią, neosovietinio stiliaus šmeižikiškas ir menkinančias etiketes klijuojančią  propagandą, nutraukti istorinės atminties iškraipymą bei klastojimą ir tautiškumo bei nacionalinio valstybingumo sampratų diskreditavimą,  skatinti žiniasklaidą skleisti patriotinio ugdymo programas, remiantis žmonių atjautos ir santarvės ugdymo pavyzdžiais stiprinti visuomenės gebėjimus kolektyviai priešintis galimoms agresijos grėsmėms.

8. Stabdyti bet kokias Kremliaus ardomajai veiklai Lietuvoje tarnaujančias ir piliečius prieš demokratiškai išrinktą valdžią nuteikiančias visuomenę kiršinančias ir demoralizuojančias, paralyžiuojančias jos narių gebėjimą ir valią ginti valstybę įstatymų leidybos inciatyvas ir konkrečius projektus, kuriais priešinama visuomenė ir skatinama jos įvairių grupių tarpusavio neapykanta, stiprinamos abejingumo valstybės likimui bei atviro nelojalumo jai nuostatos.

9. Privalomai įtvirtinti Lietuvos švietimo sistemoje jaunimui programas, perteikiančias istorines žinias apie laisvojo pasaulio demokratijos sampratą, sudėtingą Lietuvos pokario laikotarpį ir Lietuvos rezistenciją bei jos formas.  Skirti švietimo įstaigoms pakankamą finansavimą supažindinant visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, skirtais išsaugoti istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį.

10. Grąžinti valstybėje deramą pagarbą Lietuvos laisvės kovų ir pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių atminimui, rūpintis Tautos didvyrių bei režimo aukų, įskaitant Jono Noreikos, Kazio Škirpos ir kitų 1941 m. Birželio Sukilimo dalyvius, atminimo įamžinimu.

11. Drausti bet kokį nepagrįstą Tautos didvyrių menkinimą ar juodinimą. Abejonės ir diskusijos dėl Tautos didvyrių įamžinimo, jų paminklų, atminimo lentų šalinimo, gatvių, skverų ir kitų viešųjų erdvių pavadinimų keitimo ir konkretūs veiksmai, susiję su Tautos istorinės atminties išsaugojimu ir įamžinimu, turi būti grindžiami tik nacionalinių teismų arba ES teismų sprendimais. Nepagrįsti išpuoliai prieš Lietuvos partizaninio pasipriešinimo dalyvius turi būti vertinami kaip išpuoliai prieš  lietuvių tautos genocido aukas.

12. Viešinti asmenis (politikos, mokslo ar propagandos veikėjus), metodiškai talkinančius nepagrįstam Lietuvos laisvės kovų ir pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių šmeižtui ir aktyviai prisidedančius prie Tautos didvyrių bei režimo aukų, įskaitant Joną Noreiką, Kazį Škirpą ir kitus 1941 m. Birželio sukilimo dalyvius, patriotinės veiklos menkinimo.

Esame įsitikinę, kad Lietuvai iškilusios grėsmės akivaizdoje žmonių savisauga ir politinė valia nugalės. Tikime, kad šiuo metu vyraujančią kolektyvinę apatiją pakeis visuomenės susitelkimas ir gebėjimas priešintis galimai grėsmei. Privalome suvaldyti priešiškų jėgų sėjamą žmonių tarpusavio neapykantą, atstatyti sunaikintus bendrystės ir bendradarbiavimo saitus, siejusius lietuvius ir šalyje gyvenančias tautas atgaunant Lietuvos nepriklausomybę 1990-aisiais. Šiuo itin pavojingu laikotarpiu raginame politines partijas, politikus ir žiniasklaidos atstovus prisiimti atsakomybę už valstybės likimą, už žmonių ateitį ir jų saugumą ir tarnauti ne asmeniniams ir siauriems grupiniams savanaudiškiems tikslams, o santarvės, lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išsaugojimo labui. Ukrainos tauta tapo aukštos visuomeninės politinės sąmonės, santarvės ir tvirtumo pavyzdžiu visoms Europos tautoms. Tai pavyzdys ir mums siekiant išlikti ir išsaugoti Lietuvos valstybę.

[1]https://kam.lt/wp-content/uploads/2022/03/hibridinis-rusijos-karas.pdf

[2] 2019 m. byloje Drėlingas prieš Lietuvą

[3] https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/laima-kalediene-galimybe-keisti-tautybe-kaip-pirstines.d?id=89877445

[4] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apzvalgininkas-rusija-sustos-tik-dviem-atvejais-tad-karas-bus-ilgas-ir-nuozmus.d?id=89637885

[5] https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1355240/indre-makaraityte-naciuku-lietuva

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dievulis vykdo dekomunizaciją       2022-05-30 7:02

va, kažkokį niekšelį (studentes prievartaudavo) komunistą tapiną į pragarą nusiuntė...

erelis       2022-05-29 21:33

...“gražinti valstybėje deramą pagarbą ir rūpestį Lietuvos laisvės kovų ir pasipriešinimo okupaciniams režimams, įskaitant Birželio Sukilimo, dalyvių atminimo įamžinimui. Atskiras dėmesys skiriamas rezistencijos neigimui, siūlant drausti Tautos didvyrių juodinimą. ... o nepagrįsti išpuoliai prieš rezistencijos dalyvius laikytini išpuoliais prieš  lietuvių tautos genocido aukas”.

Kazkas ten nezino istorija, o gal zino, bet falsifikuoja… Kazkas ten net nezino ka reiskia rezistencija ir net genocidas…
Nors prof(anai) ar dr().

veidrodis       2022-05-29 20:36

vertetu dazniau paveizeti i veidrodi…

Vandute       2022-05-29 2:54

„Tokios valstybės“, patikslinkite, būtent kokios?

Vanda Toliušienė       2022-05-28 20:35

Tokios valstybės, kaip banderinė Ukraina, išvis neturi teisės egzistuoti.

Arestovičius, Kasparovas       2022-05-28 20:26

Арестович, Каспаров: Новое цивилизационное предложение для мира

https://www.youtube.com/watch?v=WKKF7sjvy14&ab_channel=AlexeyArestovych

> Prankeriai...       2022-05-28 17:24

Gal supainiojai Žvygimantą Pavilonį su režisieriumi

Ala Dudajeva        2022-05-28 16:50

Русские варвары — хуже зверей, Алла Дудаева про зверства россиян в Чечне | ВОЛЯ НАРОДАМ
https://www.youtube.com/watch?v=d0auhJvLOyM&ab;_channel=ТелеканалПрямий

Michailas Veleris       2022-05-28 14:51

СВЕЖИЙ ДУРМАН СОЦИАЛИЗМА: НОКАУТ МОЗГА! - #Веллер 28 05 2022

https://www.youtube.com/watch?v=V6-K2LWWmPo&ab;_channel=МихаилВеллер

Prankeriai “išdūrė” režisierių-patriotą R.Tuminą       2022-05-28 14:44

Apsišiko ir apsitapšnojo “garsusis” režisierius R.Tuminas prieš visą Lietuvą, prieš visus jį pažinojusius. Pažiūrėkite, kaip lengvai jį išdūrė prankeriai Vovanas ir Leksusas. Kaip visišką durnelį. Kaip kad anksčiau išdūrė ir tą konservatorių pašlėmėką Ž.Pavilionį. Išsivertėlis Rimas Tuminas besiblaškydamas pasirodė kas esąs. Kas daugiau moka, tam ir šoka. O Tėvynė tokiems menkystoms yra paskutinėje vietoje… Būtinai susiraskite Youtubeje video - “Розыгрыш Римантаса Туминаса” - žiūrėti nuo 4:00 minutės iki 44:00 minutės, bet būtinai pažiūrėkite jį visą. Pamatysite, koks išvetstaskūris yra “garsusis” režisierius Rimantas Tuminas!… Nenoriu teisti, bet… Na, kaip žmogus, tai sakyčiau, - tiesiog menkysta. Tiesiog be komentarų. Atsiprašau, jei ką įžeidžiau. https://www.youtube.com/watch?v=eG07mYAox0c

Viskas pagal rusų planą       2022-05-28 14:09

Pakol Nausėda “stato” Lietuvoje Gerovės valstybę bei svaičioja ir tiktais šneka apie Ukrainos atstatymą, Rusija jau konkrečiai veikia, štai surinko net 8000 tūkstančius “savanorių statybininkų” azovostalių ir tuoj su kiekvienu iš jų pasirašys “nemokamų darbų kontraktą” minimaliai 15 metų.

Romas       2022-05-27 21:59

O kada Duda Wilno pasiūlys prisijungti prie Lenkijos?

realistai - komunistai       2022-05-27 21:19

išeivijos lietuviai dar apie 1960 metus pastebėjo - jeigu tu esi antikomunistas, tai tau būtinai priklijuos antisemitisto etiketę.
——
todėl didžiausi niekšai: korumpuoti kolaborantai komunistai dominuoja Lietuvos valdyme, teisėsaugoje - juos gina smile

Koloradnykai       2022-05-27 21:12

Koloradkė būdavo prie Georgijaus ordino, kurio prie caro apdovanodavo išskirtinau už imperijos plėtimą. Konkrečiau: už svetimų žemių užgrobimą.
Rusų-vokiečių karo metu, koloradkėm dabinosi Vlasovo rusų SS armija, kurioje tarnavo virš milijono karių.
Dabar koloradkėm puošiasi ukrainiečius naikinantys gslavariezai.
Kažkoks žudikus traukiantis simbolis.

Baltaraiščiai nr 2       2022-05-27 20:57

Šlovingi rusų kariai Ukrainoje su baltais raiščiais.
Labai idomi baltų raiščių epopėja.

rinkėja iš Kauno       2022-05-27 20:18

ar portalo administratorius dar neprabudo po žiemos miego? Vimdo tie rusofašistų ir elgenešnikinių leftardų komentarai. Ganosi čia visas nutautėjęs šiukšlynas. Portalas virto sienlaikraščiu, kur komentarai tokio pat lygio kaip užrašai ant viešųjų tualetų sienų.

realistas Stiklo valytuvui       2022-05-27 20:06

Jūsų argumentai yra šizofreniški. Ir jei parašėte nuoširdžiai ką galvojate esate neišmanėlis ir kvailys. Tai kad Rainių miškelyje dalyvavo koks žydas niekaip nieko nekeičia. Žydų žudimai vyko visoje Lietuvos teritorijoje jau pirmosiomis karo dienomis, žmonės net nežinojo apie Rainius. Už visų jūsų argumentų išties slypi dvigubo genocido teorija, kuri yra senai paneigta, ir joks rimtas žmogus niekada jos nepriėme. Jos esmė: žydai žudė ir trėmė lietuvius 1941m. birželio 15 d., tad lietuviai turėjo teisę atkeršyti birželio 22 d. Teorijos klaidingumas yra tame, kad labiausiai per birželio 15d. trėmimus nukentėjo būtent Lietuvos žydai, procentaliai ištremta daugiau nei jų gyveno lyginant su kitais Lietuvos gyevntojais. Neabejoju, tarp NKVD darbuotojų buvo ir totorių, ar tai reiškia, kad įgijama teisė išžudyti visus totorius? Gi ne. Visa kita ką surašėte yra antisemitiniai kliedesiai. Ką žydai už alų ir skalbimo miltelius nupirko lietuvius, kad šie įstotų į “Jevrosojuzą”, kaip įvardijate? Maža to jūs išties kvailys, jei manote kad lietuvis, kaip aš, negaliu kritiškai vertinti tikrosios Lietuvos istorijos. Taip, taip esu lietuvis, bet galvok ką nori, “patriote”.  grin

šiaip pamąstymui       2022-05-27 18:42

ką JIE nuo mūsų slepia:


ww2truth.com

Stiklo valytuvas       2022-05-27 18:36

Realiste 17:23,
== Realybė yra su žydais Vilniuje pasitinkančiais „tarybinę aušrą“ su gėlėmis.
== Realybė yra Rainių miškelyje ties Telšiais su giliai įmintom žydų pėdom.
== Realybė yra su žydu Zingeriu Lietuvos Seime balsuojančiu taip, kaip Izraelio knesete tikrai nebalsuotų.
== Realybė yra tokia, kad žydiško komunistinio raugo persisunkusi ES, stojant* Lietuvai (ir kitoms valstybėms) į ES, prie visokių būtinų reikalavimų net neužsiminė apie dekomunizaciją, dekagibizaciją, desovietizaciją.
== Realybė yra tokia, kad žydai - vienintelė tauta(!) yra apsirūpinusi teisiniu neliečiamumu dėl holokausto neliečiamumo.
== Realybė yra tokia, kad Lietuvoje gyvenantys žydai niekaip neišgali savo diasporos vadovu išsirinkti geranoriško žydo lietuvių tautos aspiracijų atžvilgiu.
== Realybė yra tokia, kad Lietuvoje gyvenantys žydai po 1990 m. niekaip išskirtinai nesireiškė, matomai tikėjosi kad grįš buvusi tarybų valdžia. Tik vėliau „prisiminė“ Kremliui naudingą lietuvių baltaraiščių-žydšaudžių naratyvą, KATEGORIŠKAI NUTYLINT, kokios tautos buvo tos žydšaudystės sumanytojai.
== Realybė yra tokia, kad tik Vilniuje atsidarius Izraelio ambasadai, Lietuvoje gyvenantys žydai įgavo „antrąjį kvėpavimą“.
== Realybė yra tokia, kad Lietuvos žemėje atgulę amžino poilsio lietuvių ir kitų tautų žmonės neturi išskirtinių tokių ‘rudų’ kelio ženklus primenančių pristatytų ženklų, kurie visur begėdiškai, išsaukiančiai ir save išskirtinai parodančiai kaip žydai. Tai yra žydiškas šovinizmas! (TSRS visi buvo lygūs, bet rusai vistiek buvo lygesni. Dabar analogiškai su žydais).
== Realybė yra tokia, kad apie ‘jevriejų sąjungos’ tikruosius vadovus tik gerai arba nieko.
== Realybė yra tokia baisi, kad gojai net bijo pagalvoti!
== Realybė yra tokia, kokią, tokie „reaistai“ kaip tu visaip iškraipo. Iš kokio tu lizdo realiste, kad šitaip dergi lietuvių tautą ir Lietuvą?!
.
Ar reali realybė? Toks klausimas gliaudomas vienoje mokslo populiarinimo laidoje. Žemiškame gyvenime svarbesnis klausimas, kur dėti daugtaškį, o kur - tašką.

realistas       2022-05-27 17:23

Žinot ką? Ogi čia tipiškų lietuviškų patriotų-idiotų reikalavimai. Kurie yra rusiško raugo, konkrečiai citata: “nedelsiant gražinti į mokyklas karinį-patriotinį ugdymą”. Frazė “karinis-patriotinis ugdymas” yra ne kas kita o rusiškas “voenno-patriotičnoje vospitannije” Cha-cha! Senai įtariu, kad išties egzaltuoti lietuviški patriotai yra Rusijos agentai. Garbinti Birželio sukilėlius, kurie susitėpė žydų žudymu, yra beprotybė, antihumaniškas naratyvas, antivalstybinė veikla ir Lietuvos kompromitacija tiek Europos, tiek pasaulio lygmeniu. Reikia būti idiotu norint to nesuvokti.

Al.       2022-05-27 15:41

Kol neatlikta liustracija, bet kokie patriotiniai ugdymai bus paversti farsu. O priverstinis paatriotizmo ugdymas išvis nesąmonė. Priverstinis gali būti tik įstatymų laikymasis, o meilė negali būti priverstinė. Reikia kurti teisinę valstybę ir laisvą visuomenę. Iš laisvų žmonių. Ugdant pagarbą visuomenei, kaip visumai, ir vieni kitiems.

Hmm       2022-05-27 15:25

Pamiršta paminėti, kad jokia Rusijos propaganda neturėtų jokios įtakos, jei rusų kalba vis dar (po 30 metų) nebūtų geriausiai mokama užsienio kalba Lietuvoje. Reikia imtis nuodugnios derusifikacijos. Geriau po 30 metų, negu niekad.

LTSR nusipelnes mokitojas       2022-05-27 15:13

Va ir islindo ila is maiso. Naciukai bijo denacifikacijos. Reiske kalti. Paprastam zmogui nera ko bijot. Prisiminkim kaip prie RUSSO gerai givenom. Zmones duonos turejo. Tai nedabar badaujam. Tais laikais darbo leudis nuo algos iki avanco be skolu isgivendavo,  a paziurekim kas daras dabar, visi bankui skolongi.

yel"l"ow submarine       2022-05-27 14:23

lansberdidė nuostabioj ir rekordiškai gilioje subinėje smile)) - nerealiai gražus, džiuginantis ir realybę tiksliai nusakantis žodžių derinys smile) - subinėj, su visa šizofreniška, rusofobine eurokolchozo publika, bei pindostano žiurkynu - o prašiktus ukroreichui šimtus milijardų
visi bašliuosime dešimtmečiais per infliaciją ir visus įmanomus sukeltus mokesčius…, - štai kur tikra laisvės kaina smile - laisvės nuo pindosiško neokolonializmo…

B.Džonsono        2022-05-27 13:22

pasiūlymas Ukrainai labai laiku.Nežinia ,ar jo siūloma nauja sąjunga bus regioninė ar taps rimta sąjunga,laikas parodys.Tačiau,kad tai gali būti labai svarbu ateityje irgi aiškėja.Nes už Anglijos stovi Amerika,o už Prancūzijos,Vokietijos,Italijos stovi Rusija.Tad iškilus ES skilimo grėsmei,ką rintis abejonių nebūtų.Todėl šio pasiūlymo dėl Anglijos,Ukrainos,Lenkijos,Baltijos šalių ir Turkijos sąjungos atmesti negalima.Jis turi tapti tylių svarstymų objektu.Net ir kritus Putinui ,o Rusijai bandant eiti demokratijos keliu, ideologinės grėsmės iš rytų ir vakarų išlieka. Ukraina dabar turės svertų derantis su ES.Jei kuo galima pasitikėti,tai tik anglais.

JAV - milžinas molinėmis kojomis       2022-05-27 13:04

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį pasisakė už aktyvią konkurenciją su Kinija, kad būtų išsaugota esama tarptautinė tvarka, pakvietė visus sąjungininkus bet pridūrė, kad Jungtinės Valstijos nesiekia „šaltojo karo“. Tai ką, - pasirodo, amerikonai be sąjungininkų jau nebepajėgūs vieni atstovėti prieš Kiniją?! JAV - tai milžinas molinėmis kojomis?!
Pagoglinkit - “ JAV diplomatijos vadovas: tarptautinė tvarka turi atremti Kinijos iššūkį”.

Nu jo       2022-05-27 12:57

Kremlius inspiravo Vakaruose LGTBQ+, o štai tie Vakarai dėl to inspiravo mūsų Lietuvėlėj Civilinės sąjungos reikalą , vadinasi tą reikalą Lietuvoj inspiravo tik Kremlius ..

yel"l"ow submarine apie Diedas 2022-05-27 8:12       2022-05-27 11:01

smile)) - nžn. kokius motyvus šis klounas turėjo pasivadinti “diedu“ - amžių ar susivokimą, ar pasityčiot iš savęs - bet akivaizdu, kad tai visiškas mažvaikis smile); - radžvilo idiotų kompanijos “suvažiavimas“ pilnai ir galutinai iliustravo visą tos debilų “organizacijos“ esmę smile)) - kiekvienas “reikalavimų“ punktas (kažkam), tai nerealus šizolitchūaniško veršizmo epochos šedevras smile) - kiekvienas punktas tai nepakartojamas grafomanijos, rusofobijos, posttarybinio patrydiotinio chaluizmo ir tiesiog kretinizmo tobulas pavyzdys smile)))

Tikra tiesa       2022-05-27 10:51

Socdemai - tai buvęs komunistų elitas, taip sakant, komunistų nomenklatūra, o konservatoriai - tai buvę komunistai nevykėliai.

Stiklo valytuvas       2022-05-27 10:46

Dėl „nacizmo“ ir „fašizmo“ terminų Lietuvoje
<...>
Daugelis partinių apžvalgininkų  „nacių“ medžioklę Lietuvoje vykdo tiesiogine prasme, sąmoningai painiodami nacionalumą su nacionalizmu, patriotizmą ir asmens nacionalinį pasididžiavimą su nacizmu ir fašizmu,  piliečius, bent kiek puoselėjančius nacionalinės savigarbos principus, skelbdami naciais ir fašistais.
—————————-
„... sąmoningai painiodami nacionalumą su nacionalizmu“.
Ar patys irgi nepainiojate (neįnešate painiavos) šioje vietoje apeidami žyd-vokišką (internacionalo*) sąvoką ‘nacionalsocializmas’.
== Nacionalumas, lietuviškai tautiškumas.
== Nacionalizmas, tai tautiškumo pasireiškimas plačiai valstybiniu lygmeniu NEIŠKELIANT NEI VIENOS TAUTOS AUKŠČIAU KITŲ TAUTŲ.
== Nacionalsocializmas, tai žyd-vokiška internacionalo atmaina Vokietijoje! Tai socializmas Vokietijos* žydų internacionalistų(!) pagrindu, ‘nacius’ iškeliant aukščiau kitų (vokiečiai tebuvo kaip indoktrinuoti „juodadarbiai“)!
.
O gal tai, tik techninė klaida?!
(Kaip ir „5. Nedelsiant gražinti į mokyklų...“  >>  Ą).
Laukiu aiškumo. Ačiū.
.
.
.
Manau, kad iš principo nacionalsocializmas, tai yra tautinis socializmas yra vertas plačių ir išsamių diskusijų kaip puiki ten toli (o gal netoli) ateinančių laikų politinė sistema, visuomeninė sąranga nors kibucai dabartiniame Izraelyje irgi nepasiteisino. Kaip bebūtų, šiandieninis grobuoniškas kapitalizmas perspektyvos į ateitį irgi neturi.
Tik jokiu būdu netapatinti ir nemaišyti su žyd-vokišku nacionalsocializmu!
.
(Kas gali paneigti, kad tas žyd-vokiškas nacionalsocializmas, nebuvo vienas iš būdų, ir/arba vienas iš tikslų kaip iš tuometinės Europos žydus (bent dalį žydų) suvaryti į tuomet planuojamą atkurti Izraelį, juk Izraelio valstybė be tam tikro žydų skaičiaus yra neįmanoma.)
Jeigu kam atrodo kad tai yra mano kliedesiai, pasižiūrėkite kokius kliedesius ir gana sėkmingai stumia globalistai, ES mankurtistai…
.
==============================
==============================
.
Politinės partijos „Nacionalinis suvienijimas“ suvažiavimo dalyviai reikalauja:
2. Lietuvos valstybės vadovus ir Lietuvos atstovus tarptautinėse institucijose ryžtingai raginti Europos Sąjungos valstybes teikti Ukrainos valstybei maksimalią karinę ir humanitarinę pagalbą ir aprūpintų ją tinkamais moderniais ginklais.
——-
... teikti <...> ir aprūpinti…
Arba.
... teiktų <...> ir aprūpintų...
.
==============================
==============================
.
5. Nedelsiant gražinti į mokyklų ir švietimo įstaigų mokymo programas karinį-patriotinį mokinių ugdymą, kuris apimtų besimokančiųjų pilietiškumo, pareigos, atsakomybės, patriotinių ir socialinių nuostatų, tautinio tapatumo jausmo, motyvacijos ugdymą, prisirišimo prie istorijos ir tautinių tradicijų stiprinimą, fizinį lavinimą, skatinimą įsitraukti į savanorišką veiklą, susijusią su šalies gynyba, asmens savisaugos, saugaus elgesio, sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos dalykus.
——-
Labai nejauku skaityti (girdėti) „patriotinį mokinių ugdymą“.
Viskas būtų puiku, bet brukamame komunistuojančios ES iškreiptų vertybių kontekste, tas ‘patriotinis mokinių ugdymas’, o ypač ‘karinis-patriotinis mokinių ugdymas’, lengvai ir greitai gali būti (ir bus) pateiktas „išverstų kailinių“ pavidalu. Todėl, kalbant apie ‘patriotinį mokinių ugdymą’, būtina patikslinančiai ir užkardomai ‘pažangios modernybės išsidirbinėjimams’ akcentuoti patriotizmo kokybinius ir kiekybinius dėmenis.
.
==============================
==============================
.
13 (papildomas punktas).
Išviešinti KGB’istus.
Pagaliau deKGB’izuoti Lietuvą po 32 metų.
.
14 (papildomas punktas).
Pasakyti griežtą NE, netgi juridiškai neteisėtoms ES brukamoms „pažangybėms“.
.
—————-
Tai buvo balsas šaukiančio tyruose.

Patriot Truth News       2022-05-27 10:39

JAV valdžia tebelaiko suimtuosius po Sausio 6 riaušių. Be ryšio su išore, antisanitarinėmis sąlygomis.Video serija:
https://patriottruthnews.com/footage-secret-video-recordings-leaked-from-inside-the-hole/

Vaclovas       2022-05-27 9:47

Uz Rusija 82 salys, tai 76% pasaulio gyventojų.

Diedas       2022-05-27 8:12

Gražiai parašyta. Užkabina. Temos aktualios ir nūnai labai reikšmingos. Tą patvirtina kelių etatinių troliukų trysčiojimas komentaruose.
Bet vienu klausimu NS kaip strutis įkišęs galvą į smėlį.
Nė žodžio apie priverstinį gydymą ir korona 19 spektaklį, kuris Rusijoje ir kai kuriose, linkusiose draugauti su rusais Europos šalyse, tęsiasi pilnu pajėgumu. O visai neseniai ir pas mus, būtent rusišku stiliumi, agresyvaus gasdinimo, bukos visą žiniasklaidą užpildžiusios propagandos, atviro teroro būdu (nesiskiepysi- nedirbsi, nesimokysi, išmes iš bendriko ir t.t.)  buvo vykdomos represijos. Nacionaliniams vienytojams tai neaktualu?
Nemanau.
Greičiausiai jie turi ne blogesnių planų už komunistus, kaip “epidemijų” pagalba valdyti baudžiauninkus.

yel"l"ow submarine       2022-05-27 1:27

aplamai, tai klaiku ..., - kaip ir būtų dėsninga, kad vienas idiotas aplink save subūrė tiek ligonių..., - bet aplamai, tai klaiku…

yel"l"ow submarine       2022-05-27 1:19

gera partija smile ; kokybiški, rinktiniai šizikai smile) - nu tiesiog geresni už litsovietinius ! - būtinai turi laimėti “rinkimuose“ smile))))) - o vyr šizofreniką vietoj nuograužos !

Al.       2022-05-27 0:42

NS reikalavimai teisingi, bet savo darže ir patys galėtų būti reiklesni - kam leisti draskytis čekistiniams troliams ?

Kuras jau 2€+       2022-05-27 0:36

Kiek milijonų nukentėjo nuo šito KGB judo Lanzbergio politikos ir niekšybių , milijonas buvo priverstas bėgti iš Lietuvos .... Neliko Lietuvoje nei vienos šeimos kuri nenukentėtų nuo Lanzbergistų sumažintų atlyginimų ir pensijų politikos , jau nekalbu apie paskutinius šito žyderos Lanzbergio anūko darbelius ir milijardinius nuostuolius ... Ar tai ne genocidas ?

JAV milžinas molinėmis kojomis       2022-05-27 0:28

Skaitykite “Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР”.

Gintaras       2022-05-26 21:17

Karas baigis Ukrainos kapituliacija ir žemių praradimu. Visų žemių. Mažiau rusams imi neapsimoka, o kažką palikti irgi.

Laimonas > Antžmogiška veislė        2022-05-26 21:04

Nu jo… Ko norėt iš nacikų….Ko norėt ….

Regimantas       2022-05-26 21:02

Demilitarizacija ir denacifikacija yra būtina ir ji sėkmingai vyksta. Pažiūrėkit, šiai dienai Donbase jau pasisidavė rusams įį nelaisvę 8000 Ukrainos armijos karių, nacių ir benderovcų. Ir tas skaičius kasdien auga…

Antžmogiška veislė       2022-05-26 20:58

Pažiūrėkit kas vyksta. Lenkijos prezidento A.Dudos senelis buvo nacis, mūsų g.landsbergiuko prosenelis buvo nacis. Paskui užpakalį kitai pusei laižė, dabar vėl atgal laižo. Nu, kokia antžmogiška veislė…

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.