Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Rasa Čepaitienė. Privalome pareikalauti, kad valstybė pagaliau imtųsi kurti savą istorijos politiką, kad atkakliai ir garbingai gintų istorinę tiesą

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 5 d. 22:15

21     

    

Rasa Čepaitienė. Privalome pareikalauti, kad valstybė pagaliau imtųsi kurti savą istorijos politiką, kad atkakliai ir garbingai gintų istorinę tiesą

Kalba, pasakyta mitinge 2019 m. rugsėjo 5 d. Simono Daukanto aikštėje.

Mieli lietuviai ir Lietuvos draugai,

Kaip pavadinti žmogų, kuris neturi atminties? Veikiausiai amnezijos kamuojamu ligoniu. Kaip pavadinti tą, kurio atmintis buvo sąmoningai ištrinta ir perrašyta? Mankurtu? O gal zombiu? O kaip pavadinti tautą, kuri pati lengvabūdiškai atsisako savo istorijos, jos rašymą ir aiškinimą perleisdama kitoms tautoms?

Mes šiandien gyvename naujojo atminties perrašymo eksperimento sąlygomis. Tik vietoj į mankurtą paverčiančios kupranugario odos šiandien naudojamos daug rafinuotesnės ir gudresnės atminties perdirbimo formos – masinės informavimo priemonės, pasitelkiančios melą, patyčias, iškraipymus, cenzūrą. Noriai kviečiančios į savo laidas vanagaites ir ivaškevičius, bet nerandančias laiko nei noro pasikviesti jų oponentų ar kritikų. Bet ir to negana. Tenka sliūkinti nakties tamsoje, vykdant nežinia kieno, liekančio šešėlyje, valią, o pačiuptam už pakarpos lementi, kad, girdi, ne savom rankom naikinai tau nepriimtinos atminties ženklus, kad uolūs vykdytojai neva tik netinkamu laiku tai padarė...

Žmones, kurie piktinasi tokia naktine istorijos politika, kurie viešai pareiškia, kad ji jiems nepriimtina ir jai pasipriešina, – mus – jie paniekinamai vadina antisemitais ir nacių garbintojais. Jų vaizduotė nušuoliavo taip toli, kad jie net Gedimino stulpus ir mūsų Trispalvę jau esą „demaskavo“ kaip „fašistinius simbolius“. Tačiau argi kas nors iš čia susirinkusiųjų išties eitų ginti tikro žydšaudžio arba nacių kolaboranto? Argi čia stovintys išties stokoja sąžinės, neturi moralinio kompaso, atjautos ir, galiausiai, sveiko proto? Kas nustato, asmuo yra ar nėra nusikaltėlis? Vilniaus miesto meras? Žydų bendruomenės pirmininkė? Užsienio reikalų ministras? Ne. Tik teismas, surinkęs ir išnagrinėjęs visus turimus įrodymus. Taip bent jau turėtų būti teisinėje valstybėje, jei Lietuva vis dar tokia yra. O kaip žinote, Vilniaus apygardos administracinis teismas yra atmetęs reikalavimą pakeisti LGGRTC parengtą istorinę pažymą, kurioje Jonas Noreika-Generolas Vėtra buvo išteisintas dėl kaltinimų kolaboravimu su naciais ir žydų genocido vykdymo. Tas pats Centras yra parengęs ir kitą ekspertinę pažymą apie Kazio Škirpos veiklą Antrojo pasaulinio karo metais, kurioje parašyta, kad jis nebuvo jokių žydų naikinimo operacijų iniciatoriumi ar dalyviu ir jų nevykdė. Tad kokių dar ekspertų bereikia, kad galėtume galutinai atmesti šiems istorijos veikėjams nuolat ir nepaliaujamai inkriminuojamą kolaboravimą bei pagaliau tinkamai įvertinti jų nuopelnus Lietuvai?

Mūsų šaunusis meras, nusiteikęs išvalyti Vilniaus viešąsias erdves nuo neva „prieštaringai vertinamų“ asmenybių atminimo, linkęs pamiršti, kad jo paties biografija yra gerokai prieštaringesnė, nei minėtų asmenų. Degdamas uolumu padaryti Vilnių atvirą, tolerantišką ir politkorektišką, jis kažkodėl neskuba atvirai, korektiškai ir tolerantiškai elgtis su visais vilniečiais. Ne, jis rūpinasi pašalinti vienas, bet palieka kitas, ne mažiau aistrų keliančias, atminimo lentas. Inicijuoja ar remia vienų, bet trukdo kitų paminklų, pavyzdžiui, Vyties Lukiškių aikštėje, statybai. Remiantis mero logika, veikiausiai tektų pervadinti ir aikštę, kurioje mes čia dabar susirinkome. Juk Simonas Daukantas buvo caro imperijos tarnautojas, dirbęs Senato valdininku Sankt-Peterburge, taigi – kolaborantas. Tad gal geriau reikėtų jai grąžinti senąjį – Lietuvos generalgubernatoriaus Michailo Kutuzovo – pavadinimą, tuo pačiu atstatant ir Michailo Muravjovo-Koriko paminklą, kuris joje stovėjo? Tiedu gi kolaborantais nebuvo…

Meras šioje kovoje prieš istorinę tiesą nėra vienišas. Jam uoliai padeda tie, kuriems ir tautos patriarchas Jonas Basanavičius, pasirodo, buvo nepakankamai europietiškas, ir dainų šventės – persmelktos sovietizmo ir neužtektinai lietuviškos, o Justinas Marcinkevičius – išvis įtartinai sovietinis… Jau nekalbant apie nenuilstamai šaukiančiuosius dėl prigimtinio ir neįveikiamo lietuvių noro žudyti savo bendrapiliečius žydus ir grobti jų turtą... Taip naktinė istorijos politika mus paklaidina postmodernistiniame reliatyvizmo rūke, nugramzdindama į abejones ir svyravimus, kuriuose jau ir mūsų didvyriai – nebe didvyriai, ir šventieji – nebe šventieji, ką jau kalbėti apie mus, paprastas ir niekingas žemės dulkes…

Mums sako: ko jūs draskotės dėl kažkokios lentos? Geriau eikite ir protestuokite prieš skurdą, socialinę atskirtį, išnaudojimą ir nelygybę. Tačiau ar mes čia susirinkome tik dėl lentos? Tik dėl Kazio Škirpos ir Jono Noreikos garbės apgynimo? Ne. Yra giluminis ryšys tarp autentiško, sąžiningo ir neiškraipyto Lietuvos istorijos, kad ir kiek joje išties būtų buvę tamsių periodų, niekšybių ir kvailysčių, suvokimo ir noro gyventi teisingesnėje ir oresnėje valstybėje. Juk būtent čia, Vilniuje, amžių sandūroje susirinkę mūsų tautinio atgimimo veikėjai, kurių tuomet šiame mieste, atrodytų, buvo tik menka sauja, ryžosi imtis kurti nuo kitų tautų nepriklausomą, savarankišką, laisvą demokratišką politinę tautą, kad ir koks šis projektas tuomet kitiems atrodė naivus, nebrandus ar neadekvatus to meto geopolitinėms realijoms. Bet jie turėjo svajonę ir atkakliai siekė ją įgyvendinti. Pažvelkime į už mūsų pečių nusidriekiančią ilgą tradiciją tų, kurie, nepaisydami „pažangesniųjų“ ir „apsukresniųjų“ nesupratimo, pašaipų ir niekinimo, sąmoningai apsisprendė būti lietuviais ir dirbti lietuvybės labui, nors tai tuomet nei apsimokėjo, nei buvo itin patogu, priešingai, itin pavojinga. Kaip žinia, neapsimoka, nėra patogu, o kartais pavojinga ir šiandien. Tačiau kai skaitai šių žmonių raštus, apima net tam tikras gėdos jausmas. Jie, gyvendami žymiai sunkesnėmis aplinkybėmis, kai šiai jų svajonei, atrodė, nebuvo nė menkiausios galimybės išsipildyti, turėjo tokį tvirtą tikėjimą ir viltį, kad tai tikrai vieną dieną įvyks, kokio mes, tos jų išsvajotos ateities vaikai, deja, dažnai šiandien pritrūkstame. O juk būtent dėl jų tikėjimo ir atkaklaus darbo ši svajonė ėmė ir išsipildė.

Tačiau šiandien kiti laikai, kitos mados. Kalbėti apie nacionalizmą ir tautą, jos interesus kažkaip nebepatogu, nepolitkorektiška… Gyvename naujosios ideologijos sąlygomis, kvėpuojame jos oru. Čia nėra vietos kolektyviniams tapatumams, tautinei bendrystei ir ištikimybei, jau nekalbant apie pasiaukojimą iki mirties už Tėvynės laisvę. Čia klesti individo norai, aistros, troškimai – gauti, vartoti, linksmintis. Šia dvasia išauklėtieji nebesupranta mūsų, juolab nebesupranta Škirpos ir Generolo Vėtros ar jų bendražygių. Tačiau jeigu yra tik pavienių individų atsitiktinės ir laikinos sankaupos, besirūpinančios vien savo momentinių hedonistinių troškimų patenkinimu, tuomet visada atsiras miklesnių ir stipresnių, nustumsiančių kitus nuo gėrybių, užgrobsiančių jų daugiau, nei išties jiems reikia. Taip ir auga pajamų ir galimybių nelygybė, atskirtis, materialusis ir dvasinis skurdas, nes, atrodytų, nėra nieko, kas galėtų šiai tvarkai ką nors priešpastatyti. Bet ar tikrai negali? Juk seniai žinoma, kad nacionalizmas (ne nacizmas, ne šovinizmas, nors šias sąvokas kai kas tyčia painioja ar suplaka), bet nacionalizmas yra tautų ir bendruomenių klijai, sutelkiantys ir suvienijantys šiuos pavienius egoistiškus ir tik savo reikalų žiūrinčius individus į kažką daugiau ir prasmingiau, padedantys kurti bei įtvirtinti ir taip trokštamą socialinį teisingumą, ir visų piliečių lygybę prieš įstatymus.

Jei Lietuva nepriklausomybės pradžioje nebūtų pasirinkusi neoliberalizmo kaip naujojo ideologinio pamato, o, kaip Sąjūdžio buvo tikimasi ir trokštama, grįžusi prie pamatinių tautinės valstybės vertybių, bendruomenių solidarumo ir savitarpio palaikymo bei pagalbos gaivinimo, atsakomybės už savo darbus, argi kapitalizmas čia būtų galėjęs įgauti tokias žiaurias ir net groteskiškas formas? Atvirai savęs paklauskime, kas gi tokiais baisiais skaičiais gena žmones iš Lietuvos svetur? Juk ne kokie nors svetimi užkariautojai ar kolonizatoriai.

Juk tie patys, savieji. Įtikėję, kad kitas yra tik išnaudoti ar manipuliuoti tinkamas padaras, o ne asmuo, tautietis, bendrapilietis, tas tikrasis mūsiškis, už kurio gerovę savo rankose politinę ir ekonominę galią sutelkę ir galimybes tam turintys privalėtų prisiimti atsakomybę. Tačiau argi taip iš tikrųjų yra? Argi negyvename veikiau pagal džiunglių įstatymus, kasdien nedalyvaujame žiurkių lenktynėse – kuris kurį?

Ir tuomet, kai praradę kantrybę žmonės susirenka į protesto akcijas, kai jie piktinasi neatsakingais ar atvirai kenkėjiškais valdžios sprendimais – atsitinka kas? Į juos, į jų teisėtą rūpestį ir nerimą dėl įsigalėjusių dvejopų standartų privilegijuotiesiems ir visiems likusiesiems, vadinamiesiems runkeliams, dėl sisteminės korupcijos, dėl teisingumo stokos, dėl niokojamos gamtos ar išparceliuojamų jos išteklių, dėl kilnojamu „valdišku daiktu“ paverstų iš padorių šeimų išplėšiamų vaikų valdžia paprasčiausiai nekreipia į juos dėmesio, apsimesdama, kad nieko nevyksta…

Pasakojama, kad po 1863 m. sukilimo, po visų represijų ir visuomenei įvarytos baimės, kai, atrodė, carinė naktis Lietuvoje stojo amžiams, vis dėlto atsirado drąsuolių, kurie tamsos priedangoje, slapta atėję į šią aikštę, ištepė Muravjovo-Koriko paminklo postamentą vilko taukais. Ir, sako, susirinko tuomet viso miesto valkataujantys šunys ir kaukė į jį. Taip ta įbauginta ir neviltyje, atrodytų, paskandinta visuomenė tuomet parodė savo tikrąjį požiūrį į tuometinę valdžią, kuri, kaip ir dabartinė, demonstratyviai ignoravo jos teisėtus reikalavimus, tyčiojosi ir negailestingai baudė protestuojančiuosius.

Ar mes šiandien irgi esame lyg tie šunys, kurių balsas į dangų neina?

Istorija tikrai yra galingas ginklas. Kiekvieno asmens tapatumo pamatas. Atsakantis į klausimą „kas aš esu?“. Susiejantis jį su praeitimi, su daugybe prieš jį gyvenusiųjų kartų, ir kartu nukreipiantis į ateitį. Ar pastebite, kad šiandien daroma viskas, kad mes savos istorijos nei turėtume, nei ją išties žinotume? Kad nejučia perimtume ir kartotume kitų tautų ir valstybių apie mus rašomas „tiesas“, kurias, kaip kad niekad anksčiau nėra buvę, mums jau transliuoja ir savi, lietuviai? Kad patikėtume esantys tik nepažangūs atsilikėliai, vis dar kalbantys ta nelemta „mużicka mowa“, kurios net pats ponas Dievas, pasirodo, nesupranta ir kurios, kaip ir savo kvailų, nepažangių ir niekam tikusių papročių, reikėtų kuo skubiau atsikratyti…?

Ar ir toliau trauksimės, išsivaikščiosime, nuolankiai tylėsime, leisime kitiems perrašinėti mūsų istoriją pagal savo įgeidžius ir interesus, teisti mūsų herojus, juos nepagrįstai kaltinti, šmeižti ir meluoti visose pasvietėse?

Privalome pareikalauti, kad valstybė pagaliau imtųsi kurti savą istorijos politiką. Kad atkakliai ir garbingai gintų istorinę tiesą šalies viduje ir užsienyje, nežiūrint galimų pasekmių. Kad juridiškai įvertintų sisteminių šmeižikų ir atminties trynėjų veiklą ir jiems pritaikytų realias sankcijas, nepaisant to, kokios tautybės Lietuvos piliečiai jie bebūtų. Kad atitinkamos švietimo ir kultūros institucijos parengtų ir pradėtų sistemingai įgyvendinti valstybiškai ir tautiškai orientuotą istorijos dėstymą.

Šiandien atrodome silpni, pasimetę ir susiskaldę. Tačiau virš mūsų pakibusi tautos nykimo ir jos kūrybinių galių silpnėjimo grėsmė verčia veikti. Tad būkime gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Mūsų tautos didžiavyrių pavyzdžiu padarykime viską, kas mūsų galioje, kad nereikėtų raudonuoti prieš vaikaičius, jog pavojaus valandą likome drungni ir abejingi, tuomet, kai iš tiesų reikėjo kovoti ir apginti tiesą.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2019-09-7 12:28

Ne tik istorinę - tiesiog tiesą. Tiesą, teisę ir savo tautą.
2019-09-05 Trampo kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=lAXOXx3H8AI

tyli delfiai, bėenesai, tyli ėLėRTė       2019-09-6 22:23

Šįsyk puolimo smaigalyje latviai, nors žydšaudžių pačioje Rusijoje ne tik, kad netrūko, bet ir buvo gerokai daugiau nei Baltijos šalyse. Ir Zurofas jau skuba FSB į pagalbą. O kur visi lietuviškieji Kremliaus kėslų demaskuotojai? Aūūū!!! smile

“Охотник за нацистами” готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:53 04.09.2019 (обновлено: 18:28 04.09.2019)

Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен — РИА Новости. “Охотник за нацистами”, глава иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф выразил готовность в случае обращения российской стороны сотрудничать в поиске нацистских преступников.
Управление ФСБ по Новгородской области в августе обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан, которые были убиты в 1941-1943 годах. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они — уроженцы или жители Латвийской ССР.
“Да, конечно”, — сказал Зурофф РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он сотрудничать с Российской Федерацией в случае обращения к нему российских властей.
“Если они захотят помощи, я буду более чем рад (помочь. — Прим. ред.), но я не могу помочь, не имея информации”, — добавил он.
Зурофф также отметил, что никто не знает, сколько еще в мире остается нацистских преступников. “Есть страны, которые не ищут этих людей. В некоторых странах могли бы быть эти люди, но никто их не ищет”, — сказал он.
Поискам военных преступников — немцев, литовцев, украинцев, хорватов, которые скрываются от правосудия по всему миру — от Аргентины до Исландии, Зурофф посвятил больше половины своих почти 70 лет и не собирается останавливаться.

https://ria.ru/20190904/1558311058.html (atidarant šią nuorodą patariu naudoti VPN ar proxy!)

ah1       2019-09-6 21:32

ių viso žodis “istorija” turėtų būti sulietuvintas ir vietoj ” istorija” naudojamas žodis “pasaka” - žodis “pasaka” kitomis kalbomis skamba kaip ” istorija” pagal interneto vertėją ir nenaudotinas kaip overtono langas, leidžiantis kurti pasakas apie praeities švykius ir pasakos/ istorijos turėtų būt pakeistos į faktalogiją kas sustabdytų cenzūruoti nepatogius faktus vienai ar kitai suinteresuotai pusei

URM Linkevičius, užuot gynęs Lietuvos interesus,       2019-09-6 19:05

tarsi tikras mazochistas, pirmasis ir iš anksto šaukiasi,
kad mūsų valstybę kaltintų nepadarytais nusikaltimais ir smerktų:
„Šis veiksmas vėl pritrauks dėmesį, deja, ne iš gerosios pusės parodys Lietuvą. Tikrai pakenks Lietuvos įvaizdžiui, vienareikšmiškai bus pasmerktas visų žydų organizacijų ir Izraelio, neabejoju, kad labai neigiamai bus įvertintas ir Jungtinių Valstijų“.
Lenkijos tvirta laikysena dėl vokiškųjų nacių visiškos atsakomybės už žydų programinį naikinimą okupuotoje valstybėje, matyt, stovi ašaka saldžiabalsio rubuilio gerklėje ir šiam, komjaunimo neišsižadėjusiam prisitaikėliui, yra nepasiekimos aukštumos. Tokie privalo būti atstatydinti (patys taip niekuomet nepasielgs), nes esmingai kenkia ne tik nacionaliniams interesams, bet ir ES bei visų Vakarų civilizacijos pašaukimui vadovautis krikščioniškaisiais idealais.

>Dvasinio infantilo ką tik pasakyti žodžiai       2019-09-6 18:34

Viltinga girdėti kaip prez. Gitanas Nausėda šiandien patvirtino dvasinio neužaugos diagnozę įgudusiam demagogui, nors ir vaikišku veidu:
„Žinote, kartais vaikai išpila rašalą ant sienos mokykloje
ir sako, tėveli, ateik, tave kviečia į mokyklą.“
Šimašiaus veiklai apibūdinti puikiai tinka jo paties šiandien pavartota konstrukcija - „moralinis degradavimas“. Visiškas.
Su tokiais jokia argumentų kalba neturi didesnės prasmės - tik laiko gaišimas.

Dvasinio infantilo ką tik pasakyti žodžiai       2019-09-6 14:31

„Ta pozicija yra labai svarbi, norint darniai judėti mūsų visuomenei.
Mano asmenine nuomone, vakar pakabinta lenta, yra gėdos paminklas teisiniam nihilizmui, moraliniam degradavimui ir bestuburei politikai“
tam, kad atitiktų dalykų padėtį, turėtų būti ištaisyti taip:
„Ta pozicija yra labai svarbi, norint darniai judėti mūsų visuomenei.
Mano asmenine nuomone, lentos nukabinimas mano nurodymu yra gėdos paminklas teisiniam nihilizmui, moraliniam degradavimui ir bestuburei politikai“.
***********************************************************************
Deja, deja, vaikiška kairumo liga susirgusiems tai ne pagal jų išgales. NK

s.m.       2019-09-6 14:07

pratęsiant gerb. autorės mintį dėl nevienareikšmiškai vertinamo šimašiaus pasirinkimo būti įrankiu ir pastumdėliu už kadro tupinčių mūsų tautos didvyrių “nevienareikšmių vertintojų” su išblukusiomis, apsmukusiomis, ale gi plika akimi pastebimomis budionovkėmis be raudonų žvaigždžių, nuo šiolei bet kokiame kontekste šimašius vadintinas “nevienareikšmiškai vertinamu”.
Bent jau iki tol, kol visuomenei taps žinomos ir taps vienareikšmiškai vertinamomis aplinkybės, susijusios su nevienareikšįmiškai veretinamo šimašiaus vieno liūdnos atminties asmens “gelbėjimu” ar, gal atvirkščiai, - nugelbėjimu, - iš dviejų sprindžių gylio ežero, pardon, balutės.

>pasimetusiam       2019-09-6 14:00

nesiblaškyk, tavarišč istrebitelj, - įkalk 50 gramų degtienės, pasižiūrėk pokarines savo jauno NKVD jefreitoriaus juodai-baltas nuotraukas, ir aik miegot. Čia tu pritarimo nerasi, atmata.

Geras straipsnis,       2019-09-6 13:18

tačiau mitinge praktiškai nesigirdėjo autorės. Mitinge ilgo teksto tylus skaitymas, sakyčiau, nepasiteisino. Su žmonėmis vis tik reikėtų kalbėti.

aciu Autorei        2019-09-6 12:20

uz puikias mintis. Sis straipsnis turetu buti visos ziniasklaidos pirmuosiuose puslapiuose. Tiesiog baisu skaityti delfi, kuriame Lentos sugrazinimas nusvieciamas kaip nelegali kazkokios minios veikla, nepamirstant pridurti, kad visa tai filmavo policija. Supraskite- visi, kurie ten dalyvavo, tures nemalonumu. Visai kaip sovietmeciu.

Pasimetęs       2019-09-6 10:40

gal reiktų kažkaip tai pagerbt ir mjr.Impulevičių ?

Almantas       2019-09-6 10:33

Man atrodo pats laikas musu valdziai pasekti Lenkijos pavyzdziu-Lietuva buvo okupuota ir visa atsakomyme uz visus sprendimus,istatymus,potvarkius yra atsakingi OKUPANTAI.Raudoni ar juodi cia jau kokiu laikotarpiu tas buvo.Lietuva visada stengesi likti neutrali.Europa dalinosi Vokietija.Rusija,Prancuzija,Anglija,o dabar pagal zydus gaunasi,kad uz visus karo ziaurumus kalti lietuviai.Cia tik zydai taip galejo sugalvoti ir uz tai mes dar turime juos gerbti.Butinas istatymas kaip poas lenkus uz bandyma primesti mums antro pasaulinio karo kaltes bauda arba kalejimas.Nors lenkai spaudziami Briuselio kalejimo atsisake,liko tik bauda.Ir paziurekime kam cia nepatinka Lietuvoje-zydijos pirmininke buvusi sovietu milicijos darbuotoja|represines strukturos|,kazkoks buves komunistas-aktivistas Pancerovas,koncervatoriu pakalikas Zingeris.Jei cia jiems nepatinka gal tegu vaziuoja pas savo seimininka Putina i Maskva.Ten juos siltai priims ir dar medalius uzkabins.Gi su musu simasiais mes patys susitvarkysime.Uz metu rinkimai,gal pagaliau Simasius bus priverstas papasakoti kaip ten buvo su tuo Usu

Jei       2019-09-6 10:05

dazniau tai butu sakoma , ir LRT tam sakymui privalo duoti laika ir ne viena , zmones viska girdi. Tik Tauta visais laikais ir padaro sprendimus. Paskutinemis dienomis laisku dezutese atsirades Laisvas Laikrastis nuvilnijo ...., zmones pasiurpe….

Svarbiausia dalintis       2019-09-6 9:54

visos tautos skausmu ir žmonės atsivers,išsikalbės ir labiau pradės jus ir save suprasti.

Lietuvis.       2019-09-6 9:30

Tai vėl dvigubi standartai. Vieniems galima viskas, o kitiems ne.Ir įstatymai ne visiems, pasirinktinai. Čia apie tą lentą...

gyva tiesa       2019-09-6 8:10

Jei norite sužinoti tikrą tiesą, pakvieskite į laidą dar gyvą pokario senolių, kuris gyveno pamiškėje.

StasysG       2019-09-6 8:03

“Ar ir toliau trauksimės, išsivaikščiosime, nuolankiai tylėsime, leisime kitiems perrašinėti mūsų istoriją pagal savo įgeidžius ir interesus, teisti mūsų herojus, juos nepagrįstai kaltinti, šmeižti ir meluoti visose pasvietėse?”————-NELEISIME.

Žodžio laisvė...       2019-09-6 7:49

Ačiū Rasai Čepaitienei už teisinga,savalaikį ir drąsų žodį.Džiaugiuosi kad Lietuva dar turi dorų žmonių,gebančių ir stojusių ginti TIESĄ.
Mieli broliai ir sesės lietuviai,budėkite ir saugokite taikią (kol kas)Lietuvos
padangę,Lietuvos ŽEMĘ - lietuvio vietą po saule.

Vėtra ,Škirpa tik       2019-09-6 6:49

dalis lietuvių tautos kančios karo metais.Apie partizanus,žydus,Vėtrą ,Škirpą kalbama.O kada bus atsigręžta į paprasto žmogaus kančią karo ir pokario metu?Jie visi kentėjo ir jų buvo tūkstančiai,šimtai tūkstančių istorijų.Kad ir mažytės dvi dviem sakiniais.Atlekia bombarduoti nacių lėktuvai.Visas kaimas bėga lauk iš trobų slėptis,o viena labai tikinti drąsi mergina neina ir lieka troboje.Sako,kaip lemta, taip ir bus.Bomborduoja kiek toliau.Viskas lyg ir gerai baigiasi,o baimė lieka .Arba kiti įvykiai-eina frontas-močiutė,diedukas ir visa šeima susirinkę mantas,gyvulius į rankas ir traukiasi iš savo kaimo į kitą kaimą.Grįžę randa viską išvogta.Arba kaimynės brolis pamiškėje užeina su draugu ant minų ir žūsta.Viskas tik viename kaime.Kiek siaubo kančios.O dar laukia pokaris,kai dieną vieni,naktį kiti…Kas šiems pastatys paminklą,visiems kentėjusiems,visiems,kurioje pusėje jie bebūtų.

Algimantas       2019-09-6 4:47

Pagarba ir padėka Didmoterei.

Dzeikas       2019-09-6 3:52

As nematau prasmes spresti istoriografijos problemas (tokia yra - pripazistu), kol neisspresta visu lygybes pries istatyma problema ir Mergaites byla.
Na, isivaizduokite: pedofilai gina Kazio Skirpos, generolo Vetros ir Ramanauzsko-Vanago atminima.
Paskui advokatausime istorijos teisme jiems.Pedofilas, bet Lietuva apgyne nuo smeizto. Kaip grazu, kokia dorovine kolizija. Na tiesiog pedofilijos konradai valenrodai.


Rekomenduojame

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Joana Noreikaitė ir Vincas Kubilius. Šimtoji „Tie-SOS!“ akcija

Jei dar negirdėjote. Vytautas Bakas klausė. „Gabrieliau, Ingrida: kas Jums yra aukšta politinės kultūros ir etikos kartelė?“

Andrius Švarplys. Facebookas ir Twitteris bendradarbiauja su Vietnamo, Turkijos, Rusijos ir Kinijos režimais

Andrius Švarplys. Čia tas pats, kas mokinių parlamentui suteikti tikrojo parlamento statusą

Algimantas Rusteika. Jie niekada nesikauna iki paskutinio šovinio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujosios koalicijos susitarimas: ko tikėtis?

Nacionalinis susivienijimas: pareiškimas dėl solidarumo su Lenkijos valdžia

Robertas Grigas. Atmintinė lenkų „abortų teisių“ gynėjoms

Vytautas Radžvilas. Konvergencijos svajonė ir tikrovė

Audrius Bačiulis. Tikriausiai vienas labiausiai viešumoje nematomų Lietuvos ministrų

Algimantas Rusteika. Tegyvuoja Didžiosios Tolerancijos Revoliucijos metinės!

Andrius Švarplys. Žinios iš paralelinės visatos

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Algimantas Rusteika. Apie bukumą ir lavonus

Raimondas Navickas. Nusprendžiau pats pasižiūrėti, ko tie respublikonai nerimsta

Andrius Švarplys. Pagaliau Facebookas bus paduotas į teismą dėl cenzūros

Geroji Naujiena. Mes nepriklausome tamsai

Rasa Čepaitienė. Parazitai

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas paragino naujojo Seimo narius atpažinti Dievo balsą, Tiesos balsą savyje ir jo klausytis

Algimantas Rusteika. Labanakt

Paskelbtas partizanų žinynas

Almantas Stankūnas. Apie JAV demokratiją

Algis Avižienis. D.Trampo pralaimėjimo priežastys

Algirdas Endriukaitis. Kursas prieš valstybę asfaltuojamas (I)

Ramūnas Aušrotas. Homoseksualumas įveikiamas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.