Dienos aktualija, Demokratija ir valdymas, Partijos

Rasa Čepaitienė. Gyvatė ryjanti savo uodegą

Tiesos.lt siūlo   2020 m. sausio 30 d. 1:04

57     

    

Rasa Čepaitienė. Gyvatė ryjanti savo uodegą

Pro Patria

Visuomenė pagaliau atsibunda, rąžosi, ruošiasi keltis. Mokosi aiškiai formuluoti ir artikuliuotai įgarsinti savo poreikius bei reikalavimus, įvairių teisėtų pilietinio pasipriešinimo būdų, bendradarbiauti su panašius interesus turinčiais, bet nebūtinai ideologiniais bendraminčiais, išvengti skaldytojų nuolat gudriai spendžiamų spąstų, išreikšti solidarumą su protestuojančiais, atpažinti oficiozinės žiniasklaidos kurpiamas manipuliacijas ir melą. Ir tai yra labai gerai. Tačiau neramina kas kita. Beveik niekas nekalba apie lyg pūlinys pagaliau pratrūkusios socialinės krizės šaknis ir esmę, o jei ir kalba, tai tik fragmentiškai, nenuosekliai. Bet to nepadarius neturėsime galimybės pradėti gydymo.

Daugelį metų tyliai, kartais bijant net sau pačiam prisipažinti, augęs nepasitenkinimas tiek asmeniniame, šeimų lygmenyje, tiek ir viešojoje erdvėje, dažnai išvirstantis pasirinkimu į viską spjovus iš čia emigruoti arba rinktis vidinę emigraciją ir abejingumą viešiesiems reikalams, gali būti suvestas į du esminius punktus: vis didėjantį atotrūkį tarp daugumos gaunamų pajamų ir pragyvenimo kaštų bei sisteminę nepagarbą žmogaus asmeniui, visais lygiais – nuo privataus verslo, vietos valdžios iki pat aukščiausių šalies vadovų – arogantiškai ir įžūliai demonstruojamą vadinamojo „elito“, galios pozicijose esančiųjų. Tačiau į 2018-uosius metus „sukritę“ net keletas svarbių jubiliejų ir renginių (Atkurtosios, t.y. basanavičiškos Lietuvos Šimtmetis, partizanų vado A. Ramanausko-Vanago laidotuvės, Sąjūdžio trisdešimtmetis ir kt.) daugelį paskatino susimąstyti, o kokia gi ta Lietuva yra šiandien, iš kur ji atėjo, ir kur eina? Palyginti prieš trisdešimt metų kurtas nepriklausomos nacionalinės valstybės raidos vizijas bei lūkesčius su ta pagaliau atėjusia ateitimi. Ir tuomet daugelis pamatė, kad veikiausiai dažno sau mintyse pieštas gyvenimo scenarijus – tapti laisvu savo likimo kalviu ir būti užtikrintam, kad tavo pastangos bus adekvačiai įvertintos bei atlygintos – dažniausiai neišsipildė... Ne todėl, kad būtum buvęs koks nors lūzeris ar tinginys, kad nebūtum išties sunkiai dirbęs ir stengęsis, o dėl to, kad sukurtoji sistema tau to paprasčiausiai neleido. Tai reiškia, kad priėjome tašką, kai ne tik tapo nebeįmanoma projektuoti savo idėjų, planų ir lūkesčių ilgiau nei pusmetis ar metai į priekį, kas, beje, vyksta visame globalizacijos persmelktame ir neprognozuojamos kaitos krečiamame pasaulyje, bet ir tikėtis bent kiek nuoseklaus asmeninio ar bendruomeninio augimo, ar tai būtų profesinio, socioekonominio, galiausiai, pragyvenimo lygio bei pasitenkinimo ir laimės sritys. Kitaip tariant, jungtis tarp darbo ir jo finansinių bei simbolinių rezultatų vis labiau nyksta, tuo pačiu regint, kaip mažiau, ar visai moralinių skrupulų neturintys veikėjai, puikiai įvaldę žaidimo taisykles ir įsijungę į suvešėjusius neformaliuosius klaninius tinklus, jais sumaniai ir ciniškai naudojasi, tuo pačiu nebaudžiamai tyčiodamiesi iš bendrojo gėrio ir šalia esančiųjų.

Taip nenumaldomai augantis neteisybės jausmas ir nepasitenkinimas savo padėties bei visos šalies raidos tendencijomis atvedė mus į šiandieną, kai jau nebegalima tylėti, nes būklė, kurioje atsidūrėme, atrodo pernelyg schizofreniškai. Kai nujaučiame, kad einant tuo pačiu keliu ir nieko nedarant mūsų paprasčiausiai greit nebeliks. Ir čia nebepadės jokie valdančiųjų kartojami užkeikimai ir burtažodžiai apie „klestinčią valstybę“, „augantį BVP“ ir t.t.

Veikale „Kodėl nacijos žlunga. Valdžios, gerovės ir skurdo kilmė“ politologai D. Asemoglu ir J. Robinsonas išskyrė du valstybių tipus – įtraukiančiąją (inclusive) ir gavybinę arba išsunkiančią (extractive). Gavybinėje valstybėje karinis-administracinis elitas ir dirbančiųjų masės yra aiškiai atskirti ekonominiais ir kultūriniais barjerais. Joje stokojama socialinio mobilumo, t.y. žmonės iš viso nėra pajėgūs, arba tik įveikę dideles kiūtis gali pakilti į aukštesnį sluoksnį (klasikinis pavyzdys – Indijos kastų sistema). Tuo tarpu įtraukiančioje valstybėje nėra luominių ar klaninių apribojimų. Elitas čia formuojasi meritokratijos, t.y. kompetencijų, gabumų ir nuopelnų pagrindu. Tad jis yra suinteresuotas kooptuoti į savo gretas talentingiausius ir sumaniausius, o pastarieji – kurti darbo vietas visiems likusiems. Tai reiškia, kad tik įtraukiančioji valstybė yra pajėgi užtikrinti ilgalaikį ir stabilų ekonominį augimą, demokratinį atstovavimą bei socialinę sanglaudą, ką rodytų ir labiausiai išvystytų Vakarų Europos ekonomikų pavyzdžiai.

Acemoglu ir Robinsonas dar išskiria du gavybinės valstybės potipius – agrarinę ir žaliavinę. Jei pirmoji užtikrindavo visuotinį užimtumą, kaip kad būta viduramžių baudžiavinėse visuomenėse, tai antroji – anaiptol ne. Šiuo atveju elitas yra finansiškai priklausomas ne nuo gyventojų darbo, o nuo gamtinio (-ių) ištekliaus(-ių) gavybos rezultatų. Nuo išteklių priklausomose valstybėse (klasikinis pavyzdys – V. Putino Rusija) nebelieka jokių apribojimų nelygybės ir atskirties augimui, jos nėra niekieno spaudžiamos investuoti į socialinį kapitalą ar ekonomikos plėtotę. Iš gamtinių išteklių, kurių didžiausią dalį sudaro naftos ir dujų žaliavos bei vertingųjų mineralų eksportas, pardavimų gautų pajamų ir kapitalų valdžia gyventojams perskirsto nedidelę dalį įvairių socialinių išmokų pavidalu, tačiau tokio tipo valstybė praktiškai nėra priklausoma nuo surenkamų mokesčių, taigi ir nuo gyventojų. Dėl šitos priežasties visuomenė turi menkas pilietines galias įtakoti ar paveikti valdančiųjų sprendimus, tad autoritarizmas čia atrodo a priori užprogramuotas. Kadangi ji pati yra priklausoma nuo pajamų, gaunamų iš šių išteklių gavybos perskirstymo, tai leidžia išlaikyti paternalistinį valdžios–valdomųjų santykį, pavyzdžiui, itin įsikerojusį energetiniais resursais turtingose posovietinėse Vidurio Azijos šalyse.

Gavybinei valstybei nebėra poreikio vystyti ir rinkos konkurencijos mechanizmų, puoselėti įstatymo viršenybę, kurti nepriklausomą įstatymdavystę ir teismus, kurie galėtų užtikrinti teisingumą. Vietoj jų randasi gremėzdiškas biurokratinis aparatas, aptarnaujantis aukščiausiąjį valdžios sluoksnį ir, visuomenei nekontroliuojant bei neįtakojant jo priimamų sprendimų, perskirstantis materialiąsias gėrybes taip, kad sau pasiliktų didžiausią jų dalį, o tai yra atvira kleptokratijos forma. Taip sukuriama iš pažiūros stabili parazitinė sistema, pasireiškianti masine korupcija ir nekompetencija, kurios pasekmės – įstrigusi šalies modernizacija, pridengta masyvaus ir ilgalaikio visuomenės nuostatų formavimo medijose, įtaigojant, kad tokia tvarka esą yra natūrali ir neįmanoma pakeisti, tuo pačiu vykdant pasipriešinimo balsų slopinimą represijomis ar marginalizavimu. Tokioje valstybėje meritokratijos logika nustoja veikusi, ją pakeičia aukštųjų valdininkų despecializacija, t.y. jie skiriami į reikšmingus postus atsižvelgiant į priklausymą klaniniams tinklams, o ne į konkrečius jų gebėjimus tvarkyti pavestąsias ekonomikos ar kitas valstybės valdymo sritis.

Parazitinei valstybei itin būdingas savavališkas ir selektyvus juridinių-biurokratinių taisyklių bei elgesio standartų taikymas „saviškiams“ ir visiems likusiems, vedantis prie moralinio bei teisinio šalies išsigimimo. Socialiniai institutai ir demokratiniai mechanizmai čia nustoja veikę, lieka formalūs, imituojami. Visuomenė išnaudojama lyg būtų svetima kolonijinė tol, kol tai pakenčia.

Tuo tarpu nuo darbo priklausomoje valstybėje gyventojai yra nacionalinio turto kaupimo pagrindas ir svarbiausias šaltinis, todėl valdžia priversta su jais skaitytis.

Kaip šiame kontekste atrodo Lietuva? Kuriam valstybių tipui ją priskirti, jei neturime gausių naftos ar dujų išteklių, o nacionalinio biudžeto pagrindą sudaro daugumos gyventojų sumokami įvairūs mokesčiai, kai kurioms gyventojų grupėms siekiantys daugiau nei pusę visų jų pajamų?

Vis stiprėjantis viešojo sektoriaus nualinimas rodytų, kad nuo pat nepriklausomybės paskelbimo buvo pasirinkta eiti neoliberaliuoju, vadinamosios „laisvosios rinkos“ keliu, kuris įsuko išsunkimo mechanizmą ir galiausiai atvedė į dabartinę padėtį. Bet kas gi buvo ir yra išsunkiama? Kokius išteklius valdo mūsų vis labiau nuo visuomenės atsiribojantis ir savo dramblio kaulo bokšte užsidarantis elitas, apsikarstęs imituojamos demokratijos atributais ir besiremiantis tuščiavidurėmis fasadinėmis virstančiomis institucijomis?

Kaip žinia, pradinį kapitalo kaupimo procesą apsprendė aiškiau juridiškai neapibrėžta buvusio „visaliaudinio turto“ privatizacija. Sukauptos lėšos buvo pasitelktos formuojant naujas verslo nišas – tarpininkavimą prekiaujant dujomis ir nafta, išnaudojant Lietuvos kaip tranzitinės valstybės logistinius privalumus, intensyvinant šiandien jau masiniu tampantį miškų kirtimą medienos pardavimams užsienyje, plėtojant statybų bei NT sektorių ir t.t. Šios sritys, kaip ir išplitusios korupcinės viešųjų pirkimų organizavimo schemos, leido generuoti didžiausias pajamas bei formuotis siauram naujųjų turčių ratui. Palaipsnės eurointegracijos metu, dar iki 2004 m. įstojimo į Europos Sąjungą, valdančiųjų grupės mokėsi perprasti ir europinių lėšų „įsisavinimo“ mechanizmus. Būtent jas, veikiai užvaldytas stambiojo verslo ir politikos elitų ir naudojamas trumpalaikiams jų tikslams realizuoti šalies žmogiškojo kapitalo vystymo sąskaita, galima laikyti aukščiau aptarto naftos ir dujų vaidmens Rusijos ekonomikoje analogu, kas ilgainiui užkirto kelią realiai Lietuvos modernizacijai.

Derybinių galių sutelkimas nacionalinių stambiojo kapitalo įmonių savininkų rankose ir jų reikšminga įtaka politinėms partijoms, atskiriems įtakingiems politikams bei jų inicijuojamiems ir priimamiems teisės aktams, sąlygojo neproporcingai aukštą darbo pajamų apmokestinimą, ypač kontrastuojantį su gausiomis mokestinėmis išimtimis, privilegijomis ir lengvatomis, taikomomis verslo generuojamiems pelnams ir kitoms nedarbo pajamoms. Tai atvedė į, ekonomisto R. Kuodžio žodžiais tariant, mokestinio „gyvulių ūkio“ situaciją, kurioje gyventojai ne tik nėra pajėgūs susiklosčiusios tvarkos pakeisti, bet ir jaučiasi joje pertekliniais bei nereikalingais, kas atrodytų itin paradoksalu dramatiškų demografinių šalies raidos tendencijų fone. kitaip tariant, patys žmonės yra visiškai atvirai ir ciniškai paverčiami „žmogiškaisiais ištekliais“ ir darbo priemonėmis, kuriems nereikia nei gilesnio išsilavinimo, nei kultūrinių kompetencijų. Tad nuoseklus švietimo sferos žlugdymas Lietuvoje tik atliepia šiuos vėlyvojo globalinio kapitalizmo siekius. Tačiau, nors darbo apmokestinimas Lietuvoje ženklus (kodėl tad tai nesikonvertuoja į pilietinį įgalinimą ir valdžios kontrolės įgūdžius?), tai nevirsta ir į kokybiškas viešąsias paslaugas. Jų prieinamumas ir kokybė kaip tik linkusi prastėti, o biurokratinė jų išlaikymo ir kontrolės našta - augti. Tai, kaip ir išliekantys itin žemi viešojo sektoriaus atlyginimai bei pensijos daugumai neleidžia čia bent kiek oriau gyventi. Iš esmės dauguma žmonių Lietuvoje dirba dėl bazinių, fiziologinių reikmių patenkinimo, t.y., už maistą, kaip kažkada vergai ar baudžiauninkai, jau nekalbant apie kitus, aukštesnius, poreikius. Tokia socioekonominė padėtis, nesiimant pajamų nelygybės problemos spręsti mokesčių progresyvumo keliu, yra užprogramuota toliau tik blogėti.

Aukštųjų politikos, verslo ir žiniasklaidos elitų sisteminis suaugimas, lengvai tepridengtas daugiapartinės sistemos šydu, vidinis institucijų korumpavima(si)s ir užvaldymas klaniniams interesams siekti, piliečių nekontroliuojamas galias įgavusi biurokratija, formaliąja-procedūrine virstanti demokratija, visose gyvenimo srityse plintanti nesąžininga konkurencija, plačiai taikomi dvejopi standartai, socialinio teisingumo stoka ir tai, ką politologas V. Laučius pavadino „šiltos kėdės oligarchija“ , t.y., asmeninių ir viešųjų interesų painiojimu, savo pareigų ar posto teikiamų galimybių naudojimu privačioms reikmėms ir interesams tenkinti, rodytų, kad Lietuvoje vis labiau tolstama nuo įtraukiančios ir meritokratiniais principais formuojamos viešosios politikos. Lietuvai kaip ir Rusijai būdingos silpnos institucijos, aukštųjų politikų bei verslo koncernų įtakojama teisėsauga bei žiniasklaida bei meritokratijos stoka (korupcija ir nepotizmas), vis labiau įtvirtina piliečių nerinktų ir jiems neatskaitingų klaninių struktūrų įtaką bei galią.

Beveik dėsninga žaliavinės valstybės raidos pasekmė – demodernizacija – sukuria paradoksalią padėtį, kai, augant ekonomikai, populiacija degraduoja. Formuojasi ydingas ratas: kuo labiau valstybės ekonomika remiasi lengvai gaunamais ištekliais (ar išmokomis), tuo mažiau ji linkusi investuoti į žmogiškąjį kapitalą; kuo menkesnis žmogiškojo kapitalo išsivystymo lygis, tuo labiau valstybė yra priklausoma nuo prekybos žaliavomis arba iš kitų lengvai gaunamų pajamų. Tokioje sistemoje dirbantieji tampa pertekliniais ir ši įžvalga leidžia bandyti paaiškinti lietuviškosios emigracijos priežastis ir jos parazitinei sistemai teikiamą „naudą“ (perlaidos artimiesiems mažina socialinę įtampą, išvykusieji nebekelia socialinių problemų ir t.t.).

Išvada paprasta. Parazitinės sistemos lopyti, taisyti, remontuoti neįmanoma. Ją belieka tik pakeisti. Bet ar visuomenė tai pagaliau supras ir yra tam pasirengusi?


propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kis       2020-02-6 20:01

visi atsakymai Delfyje,tai dovana dedulei,kuris jauciasi aukstumoje,jis ten vertinamas,nes susikurusi gauja moka padlaizauti ,aisku ne uz aciu.Kam TV 200 tukstanciu,kam svirna,o kam uztenka ir duonos su sviestu.Juk patazitai,kol kas pagarboje,jie net save ivardijo -itakingais,nors ne saliamonais.Reikia skelbti tiesa apie musu nelaimiu kaltininkus ir tiesiai eviesiai,tai juos baugina,nes zino,kad visoms aferoms ateina kazkada pabaiga.Reikia siems setonams imti uz ragu.

Raierdas>StasysG       2020-01-31 23:59

StasysG klausia:“Jūs man pasakykit, kam Autorei prireikė remtis amrikiečių ekonomikos profesorių ...rašiniais…? Taip, gerbiama Rasa Čepaitė remiasi tokiais mokslininkais, kaip Turkijos ir Amerikos ekonomistas Daronas Acemoglu iš Masačusetso technologijos instituto ir britų politologu Jamesas A. Robinsonu iš Čikagos universiteto, ir tai jai padėjo puikiai interpretuoti jų darbus ir palyginti tai su esančia padėtimi Lietuvoje.  Taip ji, skirtingai nei kiti daugiau nei 100 politikų Seime, remiasi žinomais pasaulyje mokslininkų darbais. Tuo tarpu mūsų dabartiniai politikai nesiremia nei kuo. Jie remiasi tik savo arogancija. Pavyzdžiui, kuo remiasi Seimo narys Jurgis Razma? Jam patinka “nezabutkė” ir jis nesiremia nei kuo, kodėl jam patinka “nezabutke”. Bet, jeigu “nezabutkė” nepatiktų Vytautui Landsbergiui, tai Jurgis Razma nedelsdamas pakeistų savo nuomonę, nes remtusi V. Landsbergio nuomone. Bet jūs, ponas StasyG, jų nekritikuojate. Jūs kritikuojate Rasą Čepaitę, kad ji padarė gana puikią analizę, nes iš tikro šių mokslininkų pagrindinė tezė yra ta, kad ekonominė gerovė visų pirma priklauso nuo ekonominių ir politinių institucijų įtraukimo. Kadangi turiu darbo patirtį septyniose šalyse, tai galiu patvirtinti, kad Lietuva išsiskiria tuo, kad Lietuvos valdžios institucijoms lietuviai nereikalaingi. Jie netgi trukdo jiems “gerai gyventi”. Tokio dalyko man neteko matyti jokioje kitoje šalyje, todėl žmonės čia jaučiasi nereikalingi. O jeigu paimsite tuos lietuvius, kurie “prasimušė”, tai vėl gi, dauguma iš jų tai padarė arba užsienyje, arba ten įgiję  gerą darbo patirtį. Aš asmeniškai galėčiau žemai nusilenkti ir padėkoti ne vienai Europos šalių Karalienei ir Karaliui, ko negaliu padaryti jokiam mūsų šalies Prezidentui, tame tarpe ir V. Adamkui, kuris nuleido Lietuvą į dar žemesnį lygį, nei ji jau galėjo būti dar 15 metų atgal,  ir manau nieko neišmano ne tik apie šiuos mokslininkus, kuriais rėmėsi R. Čepaitė, bet ir apie kitus. Ir Raigerdas, jeigu būtų likęs Lietuvoje ir kentęs tokį nemokšų valdymą, tai Lietuvoje jis nebūtų gavęs jokių žinių, kurios yra gyvybiškai svarbios gyvenime, jų tarpe ir apie ekonomiką, ir apie politiką, nors tai nėra jo gyvenimo kredo. Ir Lietuvoje šitokio lygio žinių nėra, todėl inteligentai čia blaškosi, griebiasi F.Nyčės, Z. Froido ir kitų XIX-XX a. žymių mokslininkų darbų,  o univesitetuose studentams iš humanitarinių fakultetų yra brukamos 100 metų senumo žinios. Lietuvoje yra humanitarinių žinių alkis ir taip vadinamas “Aukštųjų politikos, verslo ir žiniasklaidos elitų sisteminis suaugimas” (R. Čepaitė) padarė viską, kad Lietuva liktų tamsia šalimi humanitarinių mokslų srityje, ir dabar vietiniai politikai gali ardytis kiek tik nori, bet jie liks tokie akli ekonomikos ir politikos klausimuose, kokie yra dabar. Vartai užsidarė, nes buvo laikas, kai užsienio lietuviai bandė padėti savo tautiečiams išbristi iš to atsilikimo liūno. Todėl paklauskite mūsų politikų ką nors apie SĄMONINGUMĄ, tai jie neturi net žalio supratimo, kaip tai įtakoja visą  valstybės gyvenimą, jos ekonominius rodiklius ir toje valstybėje gyvenančių žmonių savivertę ir laimingumo koeficientą. Todėl Lietuva dabar nebe išsivaduos nuo keistų, nemokšiškų ir kvailų politikų sprendimų, tragedijų ir gal net katastrofų, nes ji yra pasmerkta būti tamsoje, kadangi šitą gyvenimo būdą jiems parinko “Aukštųjų politikos, verslo ir žiniasklaidos elitų sisteminis suaugimas” (R.Čepaitė). Šitame suaugime dominuoja arogancija, iš kurios išsirito kvailumo ir kriminalinio mąstymo hibridas. Panašiai įvyko ir Rusijoje tik ten dar liūdniau, nes valdžia ten visiškai kriminalizuota, todėl jie garbina Staliną, ir liaudžiai pakiša jų Dievą “Leniną mauzoliejuje”, nes toks bolševikų buvo tikslas - Lenino sudievinimas. O jūs, ponas StasyG, galite džiaugtis, nes Vilniaus gyventojai yra veikiami bangomis pagal Vilniaus savivaldybės užsakymą, kad vilniečiai į viską žiūrėtų per rožinius akinius. Tokie dalykai įmanomi tik trečiose šalyse, nes ten politikai yra bukumo ir savanaudiškumo įsikūnijimas. Europa moka pinigus tik už didesnį žmonių įtraukimą į vastybės gyvenimą, bet mūsų politikai supranta pagal savo sugedimo laipsnį, ir 70% Europos pinigų atiteko Vilniui. Štai, kodėl aš pritariu gerbimaos R. Čepaitės mintims, nes tai tikrai gerai atlikta analizė.

StasysG       2020-01-31 19:44

Jūs man pasakykit, kam Autorei prireikė remtis amrikiečių ekonomikos profesorių  Acemoglu (turkų kilmės) ir Robinsono rašiniais, aiškinant Lietuvos problemas? Niekas tuo pas mus nesusidomėjo. Pvz.,  (Raigerdas     2020-01-31 12:40). Jam svarbiau prisiminti ir nagrinėti bolševikų istoriją...

Raigerdas       2020-01-31 12:40

Yra toks dalykas, kaip protas. Jam reikalinga informacija. Kokia? Jis maitinasi tik teisinga informacija. Taigi, pagrindinis proto maistas yra TIESA. Kitokios informacijos jis nesuvirškina, o jeigu suvirškina tai jis atsimoka tuo pačiu, kaip buvo elgiamasi su juo. Protas dirba panašiai, kaip robotas: įvedei klaidingą informaciją - atsakymą gausi su klaidingomis išvadomis. Atrodo tai yra itin paprastas dalykas, bet šito dalyko nesugeba įvertinti daugybė žmonių. Štai imame bolševikų istoriją. Jie užgrobia valdžią nusikalstamu būdu ir daugiau nei 70 metų kabina makaronus visoje TSRS teritorijoje,kad jie tai padarė DARBINININKŲ IR VALSTIEČIŲ NAUDAI. Nors ir sunkiai, bet tie patys darbininkai ir valstiečiai pagaliau pradeda suprasti, kad bolševikai juos apmovė. Sugriūva ta TSRS ir atsiranda daugybė (ypač Rusijoje) bliovikų, kurie aimanuoja ir kovoja už TSRS grąžinimą. Kas jie? Tai ir yra ta gyventojų grupė, kuriems melas yra norma, nes jų protas niekaip negali pagaminti pakankamai TIESOS, nes gamina MELĄ kur kas didesniais kiekiais, nei TIESA.
Kaip buvo Lietuvoje? Melo šalyje gimę, jame išaugę, jame dirbę, negali per vieną dieną atsikratyti šitų dalykų. Prasidėjus Sąjūdžiui, kuris galėjo išgelbėti Lietuvą ne tik nuo bolševikinės TSRS, bet ir savų MELAGIŲ. Kad Lietuvoje išliktų šita perdirbta MELO sistema, Sąjūdis buvo numarintas, ir tokiu būdu buvo apginti MELAGIAI ir Lietuva sukūrė  Naują Melagių sistemą, kurią pavadino “Laisvąja rinka”. Bolševikiniai melagiai teigė, kad pastatysime Komunizmą. o jau savi MELAGIAI pažadėjo Lietuvos gerovę sukurti su “Laisvąja rinka”. Dabar pasigrožėkite ta “Laisvąja rinka” ir išpampusiais bankais, ir nuskurdinta mūsų didesnę dalį visuomenės. Turtas šiaip sau neišnyksta, jis tik pereina iš vienų rankų į kitas.
  Ar galima susitvarkyti su šita ydinga sistema Lietuvoje. Taip, galima, tačiau yra tam tikros sąlygos, kurių neįvykdžius, šito tikslo pasiekti neįmanoma. Kokios tos sąlygos? Pirmiausia, kas yra neskiriama mūsų visuomenėje? Visą visuomenę iš karto neperdarysi, bet valstybės valdininkus išdresiruoti galima. Pirma, ką jie privalo žinoti? Tai, kad kiekvienas nusikaltėlis daugiau ar mažiau yra pamišęs. Tokiu atveju, jų protas neišvengiamai gamins daugiau MELO, nei TIESOS. TIESOS jie bijo, nes pirmiausia tai bus TIESA apie juos pačius, kad jie linkę daryti nusikaltimus, siekiant savo tikslų įgyvendinimo, ir dažniausiai sukurtoje savo liguistoje vaizduotėje. Antra, jie turi aiškiai suvokti, kuo skiriasi pamišęs protas nuo sveiko proto. Tai yra mūsų visuomenėje pagrindinis BLOGIS, į kurį niekas nekreipia dėmesio,nes atrodo, kad jie visi sėdi kalėjimuose ir psichinėse ligoninėse. Deja, taip nėra, nes jie dirba ir savivaldybėse, ir vyriausybėje , ir Seime,  jie dirba psichologais, psichiatrais, netgi kunigais,  versle jie tampa sukčiais ir t.t. Mūsų visuomenė yra aptekusi jais, kaip tarakonais. Tai yra deguto šaukštas medaus statinėje. Prisiminkite, kaip žmonės buvo aptekę TSRS laikais tarakonais, o Maskvoje tai buvo vos ne kiekvienoje šeimoje. Taip ir čia yra ta pati problema. Tik mes turime reikalą ne su vabzžiais, o su daug sudėtingesne sistema, tokia kaip žmogus. Kokia išeitis? Auginti naujas kartas, šviesti vyresnius žmones ir mokyti juos kaip atskirti Melą nuo Tiesos. Ir tada Melagiai pradės nykti, nes jie TIESOS neperneša net fiziškai. Šitas filtras turėtų būti pastatytas kiekvienoje valstybinėje įstaigoje, kuri privalo tapti PAVYZDINE įstaiga, kur darbas atliekamas pagal visus sąžiningumo principus. Kol mes šito nepadarysime, tol kentėsime nuo savo valdžios, kurioje dirba ištisos gaujos kriminalų.  Niekas kitas neturi dvigubos moralės, tik kriminalas. Dėl šios priežasties jis ir pasirenka kriminalinio gyvenimo vingius, kurie anksčiau ar vėliau atveda jį į pražūtį, bet kartu tai gali padaryti žalą ir milijonams žmonių.

stasys        2020-01-31 7:49

Stasys G ..  signatarui nieko kito nelieka kaip konstatuoti faktą jog Lietuva , kaip Potiomkino garlaivis ,su visais savo dūminančiais kaminais spėriai veržiasi į priekį . Žmogus vis dar apgailestauja jog mes nesilygiuojame į prisitaikėliška Suomija ,santykiuose su Rusija . Tai pasekmė to signataru klubo ratelio ..kai susėdę žmonės prie stalo pasijaučia Lietuvoje niekam neįdomus ir nereikalingi . Politika ,kaip ir medicina ,  žengia į priekį septynmyliais batais ..tas kas atsiliko mato tik kitu nugaras . Gal Lietuva turėtu sustoti ir palaukti tu gyvenimo filosofų ?  Šiandieninė Rusija nėra tos investicijos kurios galėtu padėti Lietuvai , o ka kalba statistika ? nori to politikai ar ne bet Rusija ir toliau išlieka viena aktyviausiu Lietuvos ekonominiu partneriu . Sakyčiau akį primerkus , senatvinis proto marazmas kai ką puola .

Dzeikas       2020-01-31 6:51

StasysGui:
Kysiu emejas susirupines lietuviu kalbos zlugdymu. O juk isties prisidejo zmogus prie kalbos vystymo: sukure naujadara “kalakutai” kysio dydziui apibudinti. Turbut anglu kalbos “the grand”, $1000 atatikmuo.
Tauta kuriai tokios personos ne politiniai lavonai - pati lavonas.

StasysG       2020-01-30 22:33

Signataras Klumbys Respublikoje sudeda taškus: “„Džiaugiuosi tuo, kad vis dėlto Lietuvos pasiekimų per pastaruosius tris dešimtmečius yra. Mes esame tarp 50-ies geriausiai gyvenančių pasaulio valstybių, po truputį judame į priekį. O liūdina politinės beprotybės įsigalėjimas, Tautos žlugdymas, lietuvių kalbos žlugdymas, didelė didžiųjų miestų ir likusios Lietuvos diferenciacija. Politinio proto šioje valstybėje yra mažai.“”

Teisingas       2020-01-30 21:55

Labai išsamus logiškas straipsnis, kaip sakoma vaikas pagimdytas belieka auginti ir auklėti, tik, ne šakaliemių,ir panašių principais,kol galioja demokratiniai principai, paauklėti galimma, reikia kaip ir nedaug, tik suvienyti norinčius tikrai sąžiningai kitaip nei buvo pafaryta,aišku tai labai sunku,bet įmanoma.

pežojob       2020-01-30 21:42

Turiu mašiniuką. Chlabūkas, visiškas šrotas- užsiveda tik buksyru, vos rieda, kurą ryja cisternomis. Kiek galima kentėti? Verkiant reikia naujesnės.
Apsisprendžiau- pirksiu!
Nuėjau į pardovkę ir nusipirkau. “New car fresh aroma” vadinasi.
Pakabinau tą oro gaiviklį ant veidrodėlio.
Mašina kokia buvo hujova tokia ir liko, nu ale kvepia kaip nauja!
Sukursim partiją, jeigu pasiseks, na, kokie du/trys propatrijonų zyliai gal kažkaip ir paklius seiman.
Ir sėdės ten dėl kvapo.
O sistema riedės kaip riedėjusi.
Iki pat liepto galo.

mu mu       2020-01-30 21:31

lietuvių potraukis balsuoti stipresnis už dauginimosi instinktą.
po mūsų liks tik balsas tyruose.
aūūū ū ū ū ū....

solidarnoszc       2020-01-30 21:26

Lietuvoje solidarūs tik niekšai.

ah1       2020-01-30 21:24

stasiui : nu tai ką aš sakau? Pasipustę padus, išnešė muilą iš Lietuvos veisiasi ir dauginasi kitose valstybėse, o dėl rinkos ekonomikos Lietuvoje, gyvena kitose valstybėse, kitose valstybėse dirba, kitoms valstybėms koka mokesčius, gerina kitų valstybių demografiją o Lietuvoje emigracinė ir demografinė katastrofa nes Lietuva labiausiai nykstanti rašo žiniasklaida, o nyksta dėl emigracijos ir demografijos sukeltų rinkos ekonomikos,  emigracija ir demografijos duobė sukelia vartotojų deficitą kapitalistams, kapitalistų pelnas mažėja, mokesčių kokėtojų mokami mokesčiai biudžetan mažėja ir .... valstybei bankrotas.

petras       2020-01-30 21:04

Gaila bet parazitai yra labiau organizuoti….

дядя Миша       2020-01-30 21:00

Жямей Летувос мяшкучай ропос

stasys        2020-01-30 20:53

ahi ..ar tie žmonės kurie išvyko numirė , pasimirė o gal jų neliko ?  liko ir jie niekur nedingo . Suskaičiuok kiek lietuviu pabirusių po visą pasaulį ? ir tu tai vadini tautos nikimu ? sėkla medžio pasėjai išaugo medis iš to medžio miškas miškas į giria o aplinkui giria ..jauni pušynai stiebiasi   .. Gali mišką iškirsti bet ne giria . Tuo ir skiriasi tavo demografijos problemos nuo maniškės ..

Lietuva ruošiama       2020-01-30 20:53

naujai okupacijai, vežant juodadarbius iš Rytų, kad Maskolija vėl ateitų jų vaduot čia - va koks yra tikrasis mūsų inteligentijos veidas ir rankutės, kurių dėka mes patys save sunaikinsime. Emigracija ir demografija, žinoma, yra neginčijamas ir loginis to įrodymas. Lietuviams tyčia ir specialiai sudarytos nepalankios sąlygos gyventi ir išgyventi Lietuvoje. Kiek ten procentų teturėtų Lietuvoje gyventi lietuvių, kad mes nebeturėtume jokios įtakos ir elitui nebesudarytume jokių rūpesčių, anot signataro Kazimiero Uokos, kurio liudijimas yra intike. Apie kokį šalies vadovą jis ten paliudijo?

ah1       2020-01-30 20:27

stasiui : pagrindinis valsybės gerovės rodiklis emigracija ir demografija. Per 30 metų tapome labiausiai nykstančiais pagal žiniasklaida. Atsikandę rinkos ekonomikos pasipustė padus iš Lietuvos, o likusieji nesiveisia ir nesidaugina dėl rinkos ekonomikos Lietuvoje. Varpais turėtų būt skambinama apie Lietuvos demografinę katastrofą...

stasys        2020-01-30 20:06

Autorė paprasčiausiai nejaučia kokią didelę kelio atkarpą Lietuva per tuos 30 metu nuėjo į priekį . Gal gi viena karta ponia atsigręžkite ir pati pasižiūrėkite ? o aš Jums padėsiu su savo nuoroda į praeitį ..youtube.com/watch?v=bDBWARi15KY . Ir šeip sakyčiau stebuklas įvyko , girta šlitinėjanti tauta atgavusi laisvę sugebėjo išsipagirioti ir žengti ne visai tvirtu žingsniu į priekį , bet žengė. Žengė klupinėdama, kartais tverdamasi rankomis į tos suverenios ir demokratinės valstybės vizija ..skrajojančia ore .Statė nauja valstybe kaip mokėjo su klaidomis ir tvartelio ėdžiomis . Kartais to tvartelio durys persisukdavo , o pro plyšius į vidų pūstelėdavo šaltas rytu žiemos vėjas .Bet juk niekas jaunai Lietuvai ir nežadėjo jog tas kelias bus rožių žiedais klotas . Tauta statė svajone taip kaip ja įsivaizdavo ir ka apie ta svajone išmano tie užsienio politologai kaip D. Asemoglu ir J. Robinsonas ?  Atsakymo siūlau ieškoti ne jų  knygose .. ne ‘tuščiais‘ pilvais urzgančiu nusivylusių dejonėse , o pas tuos kurie kiekviena diena dirba, pluša sau ir valstybei mokėdami jei mokesčius , pas tuos kurie nuolatos ujami ir kaltinami nenoru dalintis, pas tuos iš kuriu tik kas dešimtas pagal statistiką būna sėkmingas .. pas tuos kurie neturi laiko šypsotis ir ant kiekvieno kampo dejuoti . Žmogus be vizijos , be siekiu ir svajonių tik iškamša , kaliausė ant kurios kiekvienam politikui-politologui labai lengva užkabinti savo spalvos kaklaraišti į pasiusti į žudbutinę kovą už išlikimą . Ar tokios Lietuvos Jus siekėte ? ar tokia besikoliojanti Lietuva turi gauti tos svajonės pyrago dalį ? , kaip tas šiandieninis ‘socialinis teisingumas’ raikytu šviežiai iškepta duona ir ar ji , duonelė, verktu suvokdama kad yra raikoma tinginio ? ..vardan tos gražios svajonės .. Jokio gailesčio .

Dzeikas       2020-01-30 19:59

Post Scriptum., ah1,
dar viena kategorija labai taske seilemis “uz socializma”. Tai eurokomunistai. Net is Laisvojo pasaulio. Na JAV “komunistu” buvo mazai, o kai kormuske uzsilenke 1991m ir visai jie pakriko. Savo laikrastpalaiki “Daily worker” leidzia, bet as jo NIEKUR ir NIEKADA gyvendamas JAV nemaciau.
Taciau ju yra Vakaru europoje, ypac Prancuzijoje.Kiek maziau Italijoje. Va sitiems TSRS duodavo papa pazist. Na pvz., organizuoja per komunistu partiju solidarumo fondus MENESI (!) kurortinio poilsio. Ne kokioj a la Sventoji mediniuose nameliuose, o kur partbonzoms rajoninio lygio. Prie juros, kalnuose (slidinejimas).Va tokie menesiuka pailsedavo, retkarciais lankydamiesi studentu(jbskmt, na aisku sovietiniu) internacionaliniuose vakareliuose ir taip suokdavo…uz lakstingalas graziau: koks slykstus tas kapitalizmas, kaip sunkiai dirba ir gyvena ten “darbo zmogus”, kaip jie blogai miega , nes kozna nakti sapnuoja kaip ji paliuosavo ir meta is neispirkto buto uz kuri jis negali susimoketi paskolos. Vienzo kitas sovietu armijos politrukas taip neisidirbinejo kip sita publika.
Gal sakau sitai publikai priklasai…?
Dar buvo vienas rajkomo darbuotuojas.Is smulkesniu. Ta priglaude musu direkturius ant etato(nahier pensinykas 90-uju viduryj Lietuvoj kam reikalingas buvo). Tai tas svilpe (1995m!), kad “i uzsieni galejo vaziuoti kas tik norejo.Pareiskima parasei - ir vaziuok”. Ir ziuri tokiom dorom akytemis, nemirksi.
Tu man, ah1, panasius jausmus keli.

Dzeikas       2020-01-30 19:38

ah1,
as maniau ,kad keliasdesimt metu sovietinio gyvenymo turejo paskutini durniu ir idiota itikinti,kad laisva rinka geriau negu vergovine santvarka.
Papasakok, kaip tau pavyko pasislepti? Ar liezuvi labai svelnu turejai, ar dde su plaukuota ranka, ar vogti(tada sakydavo “nesti”) gabus buvai, OBXSS nepagavo ir atpirkimo oziu nepadare? Sita organizacija pagavusi “grobstant socialistine nuosavybe” paleisdavo retais atvejais:
1) pagautas buvo komunistas ir toki pirma turedavo isspirt “is gretu”. Bet tai suveikdavo tik 1 karta. Is partijos ismesdavo, po to imuniteto neturejai.
2) pagautas buvo KGB informatorius. Ne siaip formalus, “del pauksciuko”, o vertingas, iniciatyvus, ne pasyviai besiklausas, o atrisantis liezuvius pasnekovams.
3) uzstodavo koks rajkomo lygio (minimum) sekretorius. Bet tu galios buvo mazesnes negu KGB ir padet tegalejoviena kita karta. Be to ir kodel turetu? Savoms giminems jie parupindavo siltas vieteles ir deficitu numesdavo. O siaip ...keista.
Tai kuris tu is situ buvai ,kad taip sedimaja plesai uz padoriems zmonems slykstu rezima?
Siaip gal idejinis nebrendyla?

ah1       2020-01-30 17:59

gyvatė ryjanti avo uodegą  yra rinkos ekonomika: kapitlasitai siekdami pelno ir konkuruodami suinteresuoti darbininkams mokėti mažesnes algas, ilginti darbo valandas, mažinti daruotojų sskaičių taip didinama bedarbystė., didinamas skurdas ir kapitalisto pagamintų produktų ir pasalugų neturintys pinigų ir mažai uždirbantys paprasčiausiai neperka taip “gyvatė“rinkos ekonomikai pradeda “ryti” pati save, taip rinkos ekonomika suryja civilizacijas net neabejoju.

Dzeikas       2020-01-30 16:41

Pagal sia skale : inkliuzivine - ekstarktyvine valstybe, tai Lietuva net Rusija perspjauna, t.y. ji labiau ekstraktyvine negu Rusija. Nekalbu apie gyvenymo lygi ir kokybe - cia Rusija pralaimi. Taciau SIUO matmeniu , inkliuzyvi-ekstraktyvi, Rusija turedama imperiniu uzmaciu yra priversta NEPAISANT bendros blogesnes socialines ir teisines padeties tam tikrose sferose, - gynyba, zvalgyba,propoganda,Karnis pramoninis kompleksas , - islaikyti konkurencija , skatinti zmoniu kurybinguma, riboti nepotizma.
Lietuvoje tas yra labai siauroje sferoje - krepsinis. Ten geru dedziu vaikeliai dividendu nenesa, ten isties reik moket zaist kasi. Visur kitur…na jus zinote, turime labai verslius generolus. Kaip sako vienas mano artimas su balta kumele ant kepures atsakingas uz tiekimo reikalus : jie vagia masinomis, mes krepsiais ir visvien lieka.Visiems uztenka.

Al.       2020-01-30 16:15

Valdžia su Lietuva elgiasi kaip su išparduotuve ne šiaip sau iš tautos kvailumo, o todėl, kad bolševizuotas kolaborantų luomas tebevaldo. Sąjūdis neišdrįso, neturėjo jėgų jo bent laikinai pastumti į šoną. Ir sprendimas lieka toks pat, kaip bolševikinio sąstingio laikais - ne remontuoti bolševikinį gyvulių ūkį, o išoperuoti. Ar tam dabar turim jėgų, ar ne ne taip svarbu - uždavinys išlieka.

Puiki       2020-01-30 15:42

Fardzo kalba.O ES ir EP tokios kalbos varo alergija.Jiems zymiai jaukiau isjungus mikrofonus.

Anglijos pasitraukimas       2020-01-30 14:04

dangstomas koronoviruso isterija.

>Žodžio laisvė.       2020-01-30 14:01

Labai teisingi jūsų pastebėjimai apie kaimą.Ten žmonės gamina,kuria,  ne tik vartoja.Prie to ,ką pagamina ,uždirba pridėjus saiko jausmą,Lietuva suklestėtų.Nes kuriantys žmonės yra bendruomenė,o vartojantys šalti ir susvetimėję.Ilgai netruks tokia ES,kokia ji yra.

rulez       2020-01-30 13:48

Brangūslietuvosžmonės- vieningu mūru paremkime visuotinai mylimą Prezidentą, kurį taip myli bei gina ir Forumo dalyviai, ir reikalaukime, kad mūsų visuotinai išrinkto Nausėdos pateikti įstatymų projektai dar labiau išplečiantys saugumiečių galias, būtų nedelsiant priimti.

vsio zakonno!       2020-01-30 13:42

Mes režimą nuversime su juo kolaboruodami. Aktyviai dalyvaukime rinkimuose ir tuo pademonstruokime, kad pripažįstame režimą teisėtu!

leviatan       2020-01-30 13:28

Taip, režimas panašus į gyvatę ryjančią savo uodegą.
O į ką panašūs neįgalūs “opozicionieriai”?
Gąl į vilką su upės eketėje prišalusia uodega?

brrr.....       2020-01-30 13:27

nepretenduoju į originalumą ,“ale”: lygiai tas pats Lietuvoje dėjos ir prieš TSRS santvarkos žlugimą: oficialiai,per “radiją” ,TV ,“spaudą” buvo aiškinama ,kad šalis gyvena vis geriau,kad neturim absoliučiai jokių problemų ,o demokratija triumfuoja.Prisitriumfavo .....iki landsberginės /brazauskinės prichvatizacijos ,su prisiplėšto turto “šventos neliečiamybės ” maldomis.

contrast       2020-01-30 13:23

Belieka apgailestauti, kad “tiesos.lt” redakcijai N. Faradžo kalba nepasirodė verta dėmesio. Gal nesmagu, jog labai kontrastuoja su neįgaliais lietuviškais forumų plepalais?

Žodžio laisvė...       2020-01-30 13:21

Sureagavote į mano ankstesnį komentarą.Dėkui.Noriu pridurti,kad dar 1998 m.gyvenau didmiestyje.Ir tais metais spjoviau į miestietišką gyvenimą ir nuvažiavau į kaimą.
Nesigailiu,kad taip padariau.Darbo atsirado labai daug,apsirūpinau pilnai maistu:
pienu,mėsa,paukštiena,daržovėmis.Tik gaila,kad tai padariau būdama jau solidaus amžiaus,vėlokai.Ir dabar be darbo nesėdžiu - neturėsiu kada numirti nes turiu daug užsibrėžtų tikslų.
Žmonės,turite galvas ir rankas.Nebijokite jokio darbo ir prisiminkite apie savo
tėvelius,senelius.Jie niekada nesiskundė kad neturi darbo.Kaime darbo darbščiam žmogui visada buvo,yra ir bus.Tik visa bėda,kad tingite dirbti.Tai mano žodis.Su juo
galite nesutikti.Jūsų valia.Tik sakau - aukštų technologijų kuriančių mizeris.Visi
pop žvaigždėmis netapsite.Ir Vilnius ne guminis,visi netilpsite.Ir tą patį Vilnių
“puošiate” surūdijusiais vamzdžiai ir bačkomis.Gaila man vaikystės miesto,kuriam
be gailesčio keičiamas veidas,deja.

tik nepolitkorektiški žmonės pasiekia tikslų       2020-01-30 13:10

N. Fardžo atsis eikino kalba ES parlamente:
Štai ir viskas, paskutinis puslapis, kelio pabaiga…  47 metų politinis eksperimentas, kuriuo britai nebuvo labai patenkinti. Mano mama ir tėtis stojimo metu balsavo už bendrąją rinką, ne už politinę sąjungą, ne už vėliavas, ne už himną, ne už prezidentą, o dabar jūs netgi norite ES kariuomenės.

Asmeniškai aš 27 metų agitavau prieš, ir virš 20 metų šiame parlamente…
/…/
Bet svarbiausias dalykas, tai kas įvyks 23 valandą, šį penktadienį, 2020, Sausio 31-ąją, tai bus taškas, kada nebebus galima grįžti atgal. Kai mes išeisime, mes niekada nebegrįšime ir visa kita, tai tik detalės. Mes išeiname, mūsų nebebus ir tai turėtų būti viršūnė mano politinių ambicijų. Kai aš atėjau ir pasakiau savo tikslus, jūs visi manėte, kad tai baisiai juokinga, ir jūs nustojote juoktis 2016-aisiais. Bet mano požiūris pasikeitė į ES 2005 m. kai aš išvydau ES Konstitucija, kuri buvo parengta Žiskar Desteno (Giscard d’Estaing) ir kitų. Ji buvo atmesta Prancūzijos referendume, ji buvo atmesta referendume Olandijoj, o jūs šiose institucijose tai ignoruojate. Ir jūs sugrąžinot ją, kaip Lisabonos sutartį, ir jūs ją prastumėte, be jokių referendumų. Airiai surengė referendumą ir referendume ją atmetė, bet buvo priversti kartoti referendumą. Jūs labai gerai priverčiate žmones balsuoti dar kartą, bet ką mes įrodėme, kad Britai per daug dideli, jog iš jų galima būtų tyčiotis, ačiū Dievui.

Tapau stipriu viso Europos Sąjungos projekto kritiku. Aš noriu, kad Breksitas pradėtų debatus visoje Europoje. Ko mes norime iš ES? Jei mes norime prekybos, bendradarbiavimo, mums nereikia ES komisijos, mums nereikia ES teismų, mums nereikia tų institucijų ir visos tos galios. Ir galiu pažadėti jums, kad Jungtinėje Karalystėje ir Brexit partijoje mes mylime Europą, bet mes nekenčiame ES.

Aš tikiuosi, kad tai bus šio projekto pabaigos pradžia. Tai blogas projektas, jis ne tik nedemokratiškas, jis – antidemokratiškas, suteikiantis žmonėms galią be atsakomybės. Turime žmonės, iš kurių rinkėjai negali pareikalauti atsakomybės, ir tai yra nepriimtina. Iš tiesų, dabar vyksta istorinis mūšis vakaruose, Europoje, Amerikoje ir kitur – globalizmas prieš populizmą. Ir jūs galite neskęsti populizmo, bet jis tampa labai populiarus.

Ir tai duoda didelę naudą – daugiau jokių mokėjimų į ES, daugiau jokių Europos teismų, jokių ES žvejybos kvotų, daugiau jokių atkalbėjimų, jokio tyčiojimosi, daugiau jokio ghee* Verhofstadt [plojimai ir palaikymo šūksniai – Alkas.lt]…

Žinau jūs mūsų pasiilgsite, žinau, jūs norite uždrausti mūsų tautos vėliavas, bet mes jums jomis pamojuosime, viso gero ir mes laukiame su nekantrumu bendradarbiavimo su jumis, kaip nepriklausoma valstybė.

____

N. Faradžui nebaigus paskutinių žodžių išjungiamas mikrofonas, EP viceprezidentė Meirid MagGines (Mairead McGuinness) sako:

Jei nusižengiate taisyklėms, [mikrofonas] išjungiamas. Prašyčiau pašalinti vėliavas. Pone Faradžai, prašau pašalinti vėliavas. Prašau, atsisėskite į vietas ir pasiimkite savo vėliavas. Jūs išeinate, pasiimkite jas su savimi, jei išeinate jau dabar [pritariantys plojimai ir juokas salėje]. Viso geriausio. Norėčiau kai ką trumpai pasakyti. Paskutiniame pasisakyme buvo panaudota sąvoka „nekęsti“. Manau, kad, turėdami galvoje, ką išgirdome prieš tai, neturėtume jausti neapykantos niekam [plojimai salėje], jokiai šaliai, jokiems asmenims.

* dviprasmybė:  ghee – lydytas sviestas – miesto slenge – žodžio gėjas politkorektiškas pakaitalas ir kartu asociacija su 2016 m. paskirto Europos Parlamento atstovo „Brexit“ klausimais vardu Guy (čia Gyjus Verhofštatas (Guy Verhofstadt) – buvęs Belgijos Ministras pirmininkas įteisinęs gėjų santuokas Belgijoje).

Lietuviškuose forumuose nėra faradžų. Tik mandagios zylės.

Šiaip.       2020-01-30 13:02

Reikia kalbėti. Radžvilo ar ne Radžvilo ideologija ar kt., bet reikia kalbėti tol, kol išgirs, kol kas nors pabus iš kurtumo, aklumo. Gal rasis po truputi bendraminčių. Nereikia pykti ant miegančių letargo miegu, bet bandyti žadinti, o Dievas ras būdų “supurtyti” ir pažadinti. Po “Didžiojo Tvano” Dievas yra davęs pažadą, kad daugiau šito niekada nedarys, bet matyt, “supurtymai” bus neišvengiami. Tad turėsime, ko nusipelnėme.

Jei neoliberalizmas būtų        2020-01-30 13:02

teisinga ideologija,tai pasaulis nebūtų taip prišiukšlintas visomis prasmėmis.Nes nėra šeiminininkų.Yra laisvė be ribų.Darže piktžoles reikia dažnai ravėti,taip ir gyvenime suvešėjo godumo,neteisingumo,išdavystės,melo ir kitos piktžolės,kurių neišravės nei Greta,nei baudos,nei draudimai,tik šeiminininko jausmas ir atsakomybė.Susigrąžinti Lietuvą kaip anglai?

O kieno rankose,       2020-01-30 12:55

kieno nuosavybėje pasaulio dezinformacijos priemonės šiandien? Ar ne tų pačių, ką?

habilitās       2020-01-30 12:47

Ar tikrai yra manančių, kad kartojant žodį „medus“, burnoje pasidarys saldu?!
Kiek kartų šis straipsnis, pridengtas įvairiais pavadinimais, buvo tiražuotas per pastaruosius du metus? Arba kas pasikeitė nuo pastarojo karto, publikuoto vien tik šioje svetainėje?

„Rasa Čepaitienė. Kolonizuota valstybė? Lietuvos politinės ekonomijos bruožai (I)
Tiesos.lt redakcija   2019 m. gegužės 24 d. 22:01“.

V. Radžvilo grafomanijos meistriškumo įsisavinimas, įtakos valstybių sąrangos pokičiams nedaro. Ispanai kasė anglį, nes jos turėjo, olandai ją pirko, nes neturėjo, bet gyveno kelis kartus geriau, nei ispanai ir tai žinoma jau nuo viduramžių. Per pastaruosius du šimtus metų šią „paslaptį“ kartoja tuzinas veikėjų, vienas nuo kito nusirašinėdami.
Tarp kitko, dar sovietmečiu Sibiro mokslų akademijoje Novosibirske buvo padalinys, kuris gvildeno šią temą, t. y.  valstybių vystymosi ypatumus, atsižvelgiant į gamtinių resursų skirtumus. Palyginimo pagrindu buvo resursinė CCCP ir neresursinė Japonija. Vadovavo, kažkokia, kandidatė į ekonomikos mokslų daktares ir straipsnius publikavo šia tema (net užsienio leidiniuose). Pokičius žinome - pirmos nebėra, antra „ekonomiškai” merdi.

zsftrnk       2020-01-30 12:40

Nezuprantu niurzglių pretenzijų, tipo “kur autorė buvo prieš dešimt metų”.
Šiuo atveju pretenzijos autorei yra visiškai kvailos.
Straipsnis tiesiog puikus, analizė tiksli. Ir reziumuojanti išvada teisinga.
Pretenzijos autorei yra amoralios todėl, kad jeigu ir dešimt metų anksčiau būtų pasirodęs šis straipsnis, pretenzijas reiškiantiems pusgalviams jis nebūtų padaręs jokios įtakos- idiotai-lūzeriai neįgalūs panaudoti žinias, netikšos nepajėgūs išvadų paversti veiksmu. Lūzeriai yra nachaliavščikai laukiantys kol jiems viską duos kažkas kitas, todėl pusgalvių inkštimas yra pretenzija, “kodėl autorė mums rojaus nepadarė”. Nyku ir primityvu.
Tačiau yra dar vienas aspektas vertas dėmesio:
Forumams pagaliau ateina suvokimas, jog lopant sistemą jos nepagerinsi, kad sistemą ne pudruoti, o kardinaliai keisti reikia, tačiau atsiranda tam tikrų prieštaravimų tarp teorinių išvadų ir forumiečių veiksmų de facto.
Jeigu kriminalinę sistemą reikia demontuoti, reiškia ją reikia pakeisti kita, humaniška, teisinga.
Kaip ketina forumai tai daryti, jeigu neturi naujos sistemos projekto?
Senų sistemų demontažas ir jaujų diegimas reikalauja preciziško projektavimo ir nuoseklaus veiksmų plano.
Kol kas matome, kad bandoma kurti partijėlė, o vietoje projekto ir plano, prieš rinkimų cirką gausime pluoštelį rinkimių tezių. Būtų apgailėtina.
Kitas dalykas- nors suvokta jog sistemą reikia keisti, kol kas visiškai nėra suvokimo, jog jokiais “rinkimais” to padaryti nepavyks. Nes senos sistemos rėmuose jokie rinkimai nevyksta. Yra visa eilė imitacinių ritualų, bet tai ne rinkimai.
Ponai iš forumų keis sistemą dalyvaudami simuliakriniuose ritualuose?
Komedija.
Yra akivaizdūs trys aspektai be kurių suvokimo ir veiksmų nieko nebus:
Pokyčiai įvyks tik per masinį piliečių nepaklusnumą sistemai. Tik sisteminis režimo kolapsas kai sistema liaujasi veikusi gali duoti startą pokyčiams.
Tik pašalinus sistemos ramstį senąją konstituciją ir visuotiniu referendumu patvirtinus nau jąvpagr. Įstatymą galima vykdyti normalias pertvarkas ir užkardyti senojo režimonapologetų sabotažąvir kėslus restauruoti režimą.
Nei pirmo, nei antrounktų ne8manoma įgyvendinti neperėmus informacinio lauko kontrolės.
Taškas.
Visa kita tik svaičiojimai ir utopijos.

 

 

 

 

O Laučiuks       2020-01-30 12:39

kas jau tokis? Ar kartais ne fašistų gaudytojas Lietuvoje, ką manote? Ne šešių milijonų neigėjų medžiotojas?

komunistai savo pasiekė       2020-01-30 12:36

šlykščiausi taustos atstovai - kolaborantai komunistai, kgbistai remiami “teisėsaugos” - prokurorčikų, teisėjūkščių, antrolių, komisarčikų bei ministerijų klerkų - savo pasiekė.
——
(kai nėra teisingumo ir teisybės - tada NIEKO NĖRA)

Ši liberalios       2020-01-30 11:49

ideologijos kaukė,kuri tempiama ant kiekvieno veido ir smegenų jau dusina žmones.Pasirodo,kad nemokam valgyti,kvėpuoti,sėdėti ,stovėti,miegoti,dirbti,nemokam net šakutės laikyti,nes tai neatitinka ES liberalų standartų.Žmonės jau pradėjo pavargti nuo šio vedžiojimo už rankutės kietai sugniaužus ją.Klausimas kitas,reikia ruoštis,kaip iš tiesų gyventi?Širdyje parašyta,tačiau šį tylų ,mandagų balsą slopina liberalaus triukšmo industrija.

Žodžio laisvė...       2020-01-30 11:27

Nieko naujo.Aš panašiai daug rašiau savo rajono laikraštyje maždaug nuo 1998 m.,o
nuo 2015 m.pavasario ir internetinėje erdvėje.Iš savo netrumpo gyvenimo patirties
be didelių išvedžiojimų kiekvieną dieną mačiau kaip Lietuva degraduoja,mažėja skaičiumi,silpsta ekonomiškai,nyksta paslaugos ir labai skauda dėl naikinamų lietuviškų kaimo mokyklų nes žinojau kad mano vyresni brolis ir sesuo negalėjo
mokytis lietuviškoje kaimo mokykloje,nes tokių nebuvo.Su sunaikinta lietuviška kaimo mokykla sunaikintas ir kaimas,ko niekada Lietuvoje nebuvo.Ar galėjome įsivaizduoti
kad lietuviai maisto važinės apsipirkti pas kaimynus?Tai tragedija Lietuvos ūkiui ir
moralinė žala jaunimui.Lietuvos valdžios savo rankomis baigia pasmaugti savo valsty-
bę.Riedantis į pakalnę  traukinys dideliu greičiu jau beveik nesuvaldomas,kad ir kokios jėgos bandytų jį pristabdyti.Ačiū ,Rasa,už tekstą,bet leisk paklausti kur buvai prieš dešimtmetį...

Raigerdas       2020-01-30 11:09

Prasideda Parazitinę sistemą ginančių  demagogų:“Kada buvo kitaip?    2020-01-30 10:41
Ar buvo šiam pasauly kurioj nors valstybėj,kad visi gyventų patenkinti savo gyvenimu?”.  Ir iš tiro,žmogelis išvardina Smetoną, tik kažkodėl tai pamiršta paminėti ir kitus. Na, jeigu nesugebi naudotis egzistuojančiais internetiniais šaltiniais, tai nuvažiuok į Omaną. Kai Omaną valdė sultono tėvas, kuris šalį nuvarė į skurdą. Dabartinis Sultonas, išsimokęs Anglijoje, revoliuciniais metodais atėmė iš tėvo valdžią ir šiandien Omanas viena iš turtingiausių šalių Afrikoje. Štai cituoju D. Jankauskaitės straipsnį apie kelionę į Omaną:“Porą minučių du vienas kito iki tol nepažinoję vyrai – Achmedas ir Nayefas – klausė ir atsakinėjo vienas į kito klausimus, tai buvo panašu į deklamavimą. Pasirodo, toks yra mandagaus bendravimo ritualas. Klausiama, ne tik apie sveikatą, orą, bet ir naujienas, šeimą, giminaičius, draugus, daugybę kitų dalykų. Visas šis dialogas dvelkė pagarba vienas kitam ir senomis tradicijoms. Kiekvienas sutiktas žmogus Omane bylojo apie jų atsipalaidavimą, gyvenimą neskubant ir siekį būti taikoje bei mėgautis gyvenimo malonumais”  (https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/zvaigzdes-ir-pramogos/omanas-kodel-gi-ne-808268?psl=3). Ar ten yra kalėjimai? Taip yra, bet kalinių yra labai mažai, kurių tarpe daugiausia yra tie, kurie ką nors išdavė. Koks ten atlyginimų vidurkis? 7000 dolerių. Bet tau ten būtų blogai, nes ten gal sėstum į kalėjimą, o tokioje šalyje, kaip Lietuva, tau tikrai gerai, nes kabini makaronus aplinkiniams ir iš to gyveni.

alke yra N.Faradžo       2020-01-30 10:43

kalba atsisveikinant.Pasakė jis teisingai.

Kada buvo kitaip?       2020-01-30 10:41

Ar buvo šiam pasauly kurioj nors valstybėj,kad visi gyventų patenkinti savo gyvenimu?Vienareikšmiškai:niekada ir niekur.Prie Smetonos buvo daug skurstančių,prie ruso buvo daug nepatenkintų,dabar irgi.O…juk gyvena eiliniai piliečiai ir mieste,ir kaime,netgi moka pasidžiaugti savo gyvenimu.Nuo kasdienio dejavimo ir negatyvo stūmimo per visus kanalus jiems nei šilta,nei šalta.Ar trūksta šiandien darbo?Užaugo tinginių kartos,ne karta,kurie tarpsta iš valstybės rėmimo,šie visada nepatenkinti.

Antanas       2020-01-30 10:32

Ar Anglija durnesnė už Lietuvą? Padėk Vaišvilai kautis su kloaka Lietuvoje ir jau bus du. Kai pasimatys du protingi atsiras ir trečias kvailelis, bet bus daugumą du protingi ir jie nuspręs.

Raigerdas       2020-01-30 10:25

Cituoju ponią Rasą Čepaitienę:“Aukštųjų politikos, verslo ir žiniasklaidos elitų sisteminis suaugimas, lengvai tepridengtas daugiapartinės sistemos šydu, vidinis institucijų korumpavima(si)s ir užvaldymas klaniniams interesams siekti, piliečių nekontroliuojamas galias įgavusi biurokratija, formaliąja-procedūrine virstanti demokratija, visose gyvenimo srityse plintanti nesąžininga konkurencija, plačiai taikomi dvejopi standartai, socialinio teisingumo stoka ir tai, ką politologas V. Laučius pavadino „šiltos kėdės oligarchija“ , t.y., asmeninių ir viešųjų interesų painiojimu, savo pareigų ar posto teikiamų galimybių naudojimu privačioms reikmėms ir interesams tenkinti, rodytų, kad Lietuvoje vis labiau tolstama nuo įtraukiančios ir meritokratiniais principais formuojamos viešosios politikos”. Taip, visa tai egzistuoja ir dabar aiškėja, kad Lietuva yra sukurta visokio plauko Švonderių, Tartiufų, nes tik tokio tipo žmonės gali sukurti išskirtinai tik sau naudingą parazitinę sistemą ir nenaudingą didesniai daliai visuomenės, į kurios interesus, paprasčiausiai nusispjauna, nes jie turi nuomonę, kad “ta dalis visuomenės yra tokia kvaila, kurią galima išnaudoti, nes nemoka gyventi, todėl svarbu ateiti į valdžią ir veikti, o ta išnaudojama visuomenė atsipeikės negreitai (gal po 60 ar 100 metų),  kad jie liko kvailio vietoje” - panašius svarstymus yra išsakęs Rusijos oligarchas Deripaska. Labai gerai, kad atsirado pagaliau žmonių, kurie perkando šitą savanaudžių idiotų sukurtą “greičiau prie lovio” sistemą, ir dabar reikia tikėtis, kad ateina žmonės, realiai galintys pakeisti šitą, įsissmaginusią Lietuvos ėdimu, parazitų sistemą. Visko gali būti, kad bręsta naujas Sąjūdis. Ir manau, kad Parazitinė sistema imsis priemonių, kad save apginti.

Prašalietis       2020-01-30 9:58

R. Čepaitienė, nenorėdama “iškristi iš profesionalių Tautos gelbėtojų vežimo” dardančio Lietuvos keliais jau 30 metų, savo “patriotiniame” straipsnelyje sugalvojo “pakritikuoti”, matomai ateinančių Seimo rinkimų proga “pradėjusį nepatikti”, 30 metų vadovaujant “sisteminėms partijoms” ir vyriausybėms pagal vakarietiškus"standartus” visų “džiaugsmingai” statytą, tautinį, lietuvišką“kapitalizmą”. Turiu diletantiškai ir kukliai pastebėti, kad kultūros istorijos profesorė šioje srityje pavėlavo 150 metų. 18-19 amžiuose kapitalizmą sėkmingai kritikavo prancūzai taip vadinami socialistai-utopistai Claude-Henri de Rouvroy, pasaulyje žinomas kaip Sain Simonas, Furje, socializmo teoretikas anglas Robert Owen, socializmo šalininkas vokietis Ludwig Andreas Feuerbach, o kur dar kapitalizmo ydų ir negerovių kritikai, šiandiena “tautos laibai nemylimi” K.Marksas, F.Engelsas, V.Leninas. Kiek dar visko yra kapitalizmo kritikos tema prirašę ir prikalbėję Trockis, Kamenevas, Zinovjevas, Čiapajevas su savo Maša ir t.t. Tegalima “ne labai protingai ir visai ne tautiškai, ir patriotiškai"konstatuoti, kad Čepaitienė su cituojamais “politologais"D. Asemoglu ir J. Robinsonas ir savo lietuviško tautinio kapitalizmo kritika būtų “tautai labai naudinga”, jei tą ji būtų “kapitalizmo kritiką” dariusi prieš Seimo rinkimus 18-19 amžiuje, na dar būtų buvusi šiokia tokia"nauda” 20a. pradžioje….

Kad ir visi nepritars,bet       2020-01-30 9:54

su paprastais rusais reikia bendrauti.Ir tai daro visa Europa.Prekyba vyksta,rusai perką  viską,ką ir mes ir dar daugiau.Valdžia kas kita.

Labai gerai,kad        2020-01-30 9:53

kad ir sunkiai kuriasi Naujasis judėjimas.Tai Geroji naujiena.

Raigerdas       2020-01-30 9:47

Wow… čia tai bent analizė, čia bent straipsnis, kad net Anoniminis Šarikovas pravirko:“būtų viskas gerai,    2020-01-30 8:19
bet tokio ilgumo paklodes ne visi turi kantrybės skaityti. V.Radžvilo pasekėja? Trumpinkite kalbas, straipsnius, kitaip prarasite dalį palaikytojų”. Praėjo 30 metų, o Anoniminiai Šarikovai vis diktuoja savo sąlygas: “darykite taip, kaip man patinka, kitaip, jeigu nesielgsite taip šizofreniškai, kaip man tai patinka, tada prarasite dalį palaikytojų”. Taigi, Anoniminis Šarikovas reikalauja, kad ne jis darytų pastangas ir detaliai išnagrinėtų labai svarbų visai Lietuvai straipsnį ir
jį suprastų, o kiti už jį darytų stengtųsi, aplinkui būtų krūva mamyčių, tėvelių, auklių ir visi ne tik jį pamaitintų iš šaukštelio, bet net pražiodytų, nes, kad prasižioti, reikia stengtis tai padaryti. “O kam stengtis tai daryti” -kažkuria organų vieta galimai galvoja Šarikovas: “jeigu yra tie, kurie tai gali padaryti ir privalo tai padaryti, nes tai esu Aš - Didysis niurzglys, ir visi turi aplink mane šokinėti. Kadangi mamytės nebėra, kuri stengėsi už mane, tada tai tegul daro ‘V. Radžvilo pasekėja’. Jeigu nedarys to, tada verksiu, skandalysiu, įžeidinėsiu, menkinsiu, platinsiu šmeižtus aplinkui ir kenksiu jai visokiais įmanomais būdais. Nebėra KGB, o tai parašyčiau kliauzą ir ta ‘V. Radžvilo pasekėja’ būtų išdanginta į Sibirą. Pažiūrėkite, ką ji rašo ir kur mūsų Saugumas žiūri:‘Išvada paprasta. Parazitinės sistemos lopyti, taisyti, remontuoti neįmanoma. Ją belieka tik pakeisti. Bet ar visuomenė tai pagaliau supras ir yra tam pasirengusi?’. Čia gi kvietimas revoliuciją sukelti. Aš nepasiruošęs tokiai revoliucijai: pakeisti parazitinę sistemą į žmogišką visos tautos labui. Jeigu būtų parašiusi puolam, užimam, areštuojam, atimam, griaunam, daužom, - tada aš suprantu, čia tai būtų revoliucija, tada ir aš prisijungčiau. O dabar ‘V. Radžvilo pasekėja’ viso to nesiūlo. Reiškia, tai ne man. O jeigu tai ne man, reiškia ir niekam”.

Ačiū       2020-01-30 9:02

Ačiū R. Čepaitienei už tikslias įžvalgas.

būtų viskas gerai,       2020-01-30 8:19

bet tokio ilgumo paklodes ne visi turi kantrybės skaityti. V.Radžvilo pasekėja? Trumpinkite kalbas, straipsnius, kitaip prarasite dalį palaikytojų.

Ar Tiesa,kad       2020-01-30 7:59

Grigeo nelegalių nuotekų skandalas buvo bandomas užglaistyti neva pagrobtos mergaitės ieškojimo vajumi.Konservatoriai tai sugalvojo?“Iš savo varpinės” pasakojama apie tai.

Tiesa yra       2020-01-30 7:57

Kristus…Jis išvaromas iš Europos.

StasysG       2020-01-30 3:19

Na sulaukėm. Dar viena lietuvaitė p. Rasa užkibo už EKONOMISTŲ (NE politologų) D. Asemoglu ir J. Robinsono (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and. Poverty, 2012 m). Jau bevei 8 metai praėjo.

Pirmoji lietuvaitė buvo ponia Maldeikienė. Parašė knygą “Melo ekonomika”. Apie tai rašė spauda.  Išleistoje knygoje ji rašo: „Kodėl žlunga tautos“ (angl. „Why Nations Fail“) jos autoriai du JAV ekonomistai Daronas Acemoglu ir Jamesas A.Robinsonas išplėtojo teoriją, pagal kurią valstybės sėkmę daugiausiai nulemia joje veikiantys INSTITUTAI. A.Maldeikienė savo knygoje remiasi šia teorija. Ji paaiškino, kad INSTITUTAIS ekonomikos teorijoje vadinamos įvairios mąstymo, veikimo ir kitokios struktūros, kuriose ir funkcionuoja visi tam tikros valstybės piliečių tarpusavio santykiai.

Deja, lietuviai INSTITUTŲ sąvokos taip ir   nesuprato.

Neaiškina jų esmės ir Autorė Rasa.  Ir viskas Lietuvoje liko taip, kaip sakydavo senoliai: kaip radom, taip paliksim…

O ką tie amerikiečiai Acemoglu-Robinsonas toliau daro? Už savo bestselerį pinigus susirinko ir apie tai nebekalba. Lyg tai susidomėjo klimato kaita, lyg fašizmo atsiradimu Amerikoje, lyg korupcija Ukrainoje, lyg Berlyno sienos atgarsiais (Is America Going Fascist?; Are the Climate Kids Right?, The Fall of the Berlin Wall and Social Democracy; How to Stem Ukraine’s Corruption ir tt).

 

Misija įvykdyta       2020-01-30 2:45

Kas blogiausia, kad žmonės nesupranta už ką jie balsuoja, Lietuvą visiškai nuvarė į šį liūną vycka su grybe, ir nupirktas seimas, kuriam svarbiausia, kad tik prie lovio išsėdėti. O padėtis Lietuvos ant bedugnės slenksčio. Dauguma nemąsto, o kenčia visi, arba išvažiuoja. Grybės misija įvykdyta su kaupu.


Rekomenduojame

Situacija sveikatos srityje: dr. Rimo Jankūno ir Andriaus Gudaičio pranešimai LVŽS šešėlinės Vyriausybės posėdyje

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: šįkart boikotas gali pavykti, mat valdantieji pataikė į savo tradicinius rėmėjus, o jų balsas dangų pasiekia

Andrius Martinkus. Tikroji vertybinė politika dabar yra ‘Realpolitik’

Ramūnas Aušrotas. Seimo narė Morgana Danielė platina teisiškai ydingą ir socialiai neatsakingą informaciją

Ignas Vėgėlė. Kodėl mes taip orientuojamės?

Vygantas Malinauskas. Apie nacionalinius kovos su pandemija ypatumus

Rasa Čepaitienė. Naujoji Helsinkio grupė

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Šiluvos deklaracija labiau tinka Dorovės ministerijai negu Bažnyčiai

STI kviečia valdžios institucijas bendradarbiauti dėl COVID-19

Izraelio sveikatos ministras pripažino, kad „skiepų pasai“ – tai spaudimo priemonė

Vytautas Rubavičius. Paslaptingas okupacinių Vilniaus paminklų „trikampis“

Pasirašykime Šiluvos deklaraciją: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius

Nida Vasiliauskaitė. Šiandien matome, kad Kantas ir kompanija klydo

Algimantas Rusteika. Kaip bukalaurai taisys savo klaidą

Advokatas Andrius Krištapavičius: kodėl atsisakau pasiimti savo Galimybių pasą?

Kun. Robertas Grigas. Rugsėjo 13-oji: niūrus sugrįžimas į sovietmetį

Liudvikas Jakimavičius. Uždavinys PIŠei

STI tarptautinė mokslinė konferencija „Demokratija karantine. Susikalbėjimo galimybės“: pagrindiniai pranešimai

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas dėl Šiluvos deklaracijos

Rasa Čepaitienė. Viskas taip tiesmuka ir primityvu…

Nida Vasiliauskaitė. Apie ovacijas „kliedesiams“, tapusiems tikrove, ir ramiai knarkiančią sąžinę

Dominykas Vanhara. Kas yra blogai su šia publikacija?

Lenkų premjeras: Lenkija bus geriausia vieta gyventi Europoje

Rasa Čepaitienė. Prieš pišizmą nublanksta net kasdieniai vėlyvojo brežnevizmo marazmai

Viktoras Jašinskas. Juodasis pirmadienis

Kun. Robertas Grigas primena: ne tvoros ir ne tanketės apsaugo parlamentus…

Nida Vasiliauskaitė ir jos „Lapių medžioklės“. Išvarymo instrukcijos: sugauti, išvyti, dezinfekuoti

Ramūnas Aušrotas. Apie sprendimų „greitumą“

Geroji Naujiena: Sekime Jėzų ir nebūsime sugėdyti

„Teisingumo registras“: ar esate pasiruošę gyventi be pilietinių teisių?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.