Sveikatos apsaugos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 6 d. 18:16

7     

    

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Autorius yra medicinos teisės ekspertas, Nacionalinio susivienijimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas

Visuomenėje yra daug nerimo dėl ketinimų reformuoti tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymą, už kurį šiuo metu yra atsakinga Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
Oficialus sistemos reformos motyvas yra savalaikių ir tinkamų valstybių, visų pirma Kinijos, veiksmų, siekiant užkardyti kvėpavimo takų ligą COVID-19, kurią sukelia virusas SARS-CoV-2 plitimą, stoka.

Reformos kritikai joje įžvelgia norą pasinaudojant nesėkmingu pandemijos valdymu sustiprinti PSO politinę galią šiai organizacijai priklausančių šalių narių suvereniteto, sąskaita, dar labiau apribojant šalių narių savarankiškumą priimant sprendimus visuomenės sveikatos apsaugos srityje.

Kalbant apie tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymo reformą, reikia pastebėti, jog šioje srityje yra dvi paralelinės iniciatyvos, kurios visuomenėje yra maišomos.

Pirmiausia, yra PSO koridoriuose užgimusi idėja, jog reikalingas privalomojo pobūdžio (tarptautinės teisės) instrumentas, skirtas reguliuoti globalų atsaką į pandemiją. Šią iniciatyvą reikia skirti nuo JAV pasiūlymo keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (toliau - TSPT).

Nors šiomis iniciatyvomis iš esmės siekiama tų pačių tikslų, jos nėra tapačios, nes įjungiamas skirtingas sprendimų priėmimo mechanizmas, kuris lems ir tai, kas ir kokiomis sąlygomis nacionaliniu lygmeniu priims sprendimus dėl šių iniciatyvų. Kitaip tariant, lems skirtingą nacionalinių valstybių laisvės priimti ar atmesti siūlomus sprendimus apimtį.

Šių iniciatyvų painiojimas atsiranda dėl joms apibūdinti naudojamo identiško žodyno: darbinis būsimos PSO pandemijos konvencijos pavadinimas yra “PSO konvencija, susitarimas ar kitas tarptautinis dokumentas dėl pandemijų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į jas” (“WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response”),  o štai JAV pasiūlymai keisti TSPT PSO Generalinio sekretoriaus buvo įtraukti į būsimos PSO Asamblėjos darbotvarkę pavadinimu “PSO pasirengimo ekstremalioms situacijoms ir reagavimo į jas stiprinimas. Pasiūlymas dėl Tarptautinių sveikatos taisyklių (2005 m.) pakeitimų” (“Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies. Proposal for amendments to the International Health Regulations (2005)”

PSO konvencijos idėja gimė septyniasdešimt ketvirtojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje, vykusioje 2021 m. gegužės 24–31 d., kada buvo priimta rezoliucija Nr. 74.7 „PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias sveikatos apsaugos situacijas stiprinimas” (2020 m. gegužės 31 d.).

Jos pagrindu buvo įsteigta buvo įsteigta valstybių narių darbo grupė PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias sveikatos apsaugos situacijas stiprinimo klausimais.  Be kitų narių, jai priklausė ir JAV. Šiai darbo grupei buvo patikėta įvertinti PSO pandemijos konvencijos, susitarimo ar kitokio tarptautinio instrumento poreikį ir šiuo klausimu pateikti ataskaitą Pasaulio sveikatos organizacijos antrojoje specialiojoje sesijoje. (PSO Asamblėjos 2021 m. gegužės 31 d.  sprendimas Nr. 74(16).

2021 m. lapkričio 28 – gruodžio 1 d. vykusioje Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) antrojoje specialiojoje sesijoje, išklausius minėtos darbo grupės ataskaitą, buvo priimtas sprendimas inicijuoti tarptautinio instrumento, skirto pandemijų prevencijai, pasirengimui reaguoti ir atsakui į jas, parengimą.

Apie taip vadinamą PSO konvenciją dėl pandemijos rašiau anksčiau.

Toje pačioje antrojoje specialiojoje PSO Asamblėjos sesijoje buvo išsakytas ir Jungtinių Amerikos Valstijų , kuri priklausė darbo grupei ir rengė jos ataskaitą, pasiūlymas nelaukiant PSO pandemijos konvencijos priėmimo, jau dabar imtis priemonių stiprinti PSO galias valdant tarptautinio lygio ekstremaliąsias situacijas.

JAV atstovas PSO sesijoje 2021 m. gruodžio 1 d. kalbėjo, jog “COVID-19 aukų skaičius grindžia kolektyvinių veiksmų būtinybę

<...>

ir jų skubumą”. Jis taip pat pareiškė, jog “JAV yra įsipareigojusios bendradarbiauti, jog būtų vykdomos darbo grupės rekomendacijos, įskaitant ir naujos PSO konvencijos, susitarimo ar kito instrumento parengimą, o taip pat siekti, jog būtų padaryti tikslingi Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių  (2005) siekiant padidinti jų veiksmingumą ir operatyvumą.”

Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (toliau TSPT) (2005) yra JTO formate priimta tarptautinė sutartis, kurios tikslas “sustabdyti, kontroliuoti ligos plitimą tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo to ir užtikrinti visuomenės sveikatos institucijų reagavimą tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką visuomenės sveikatai ir be reikalo netrukdytų tarptautinio vežimo ir prekybos.”  Jos pagrindu, bendradarbiaujant šalims narėms, vyksta koordinuotas atsakas į užkrečiamų ligų plitimą tarptautiniu mastu. Šios sutarties pagrindu PSO Generalinis direktorius turi teisę pagal TSPT nustatytą procedūrą ( 49 str.) nustatyti tarptautinio lygio ekstremalią situaciją ar ją pabaigti (12 str.) , leisti laikinąsias (15 str.) arba parengti nuolatines (16 str.) rekomendacijas ekstremaliai situacijai suvaldyti. 

Pagal TSPT 15 str. 2 d., Laikinosios rekomendacijos gali apimti sveikatos priežiūros priemones, kurios susijusios su asmenimis, bagažu, kroviniais, konteineriais, transporto priemonėmis, prekėmis ir (arba) pašto siuntomis ir kurias turėtų įgyvendinti ta valstybė Šalis, kurioje kyla tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, arba kitos valstybės Šalys, kad būtų sumažintas ligos plitimas tarptautiniu mastu ir išvengta nereikalingo trukdymo tarptautiniam vežimui. Pagal TSPT 16 str., nuolatines atitinkamų sveikatos priežiūros priemonių rekomendacijas, kurios turėtų būti taikomos nuolat arba periodiškai, Valstybės Šalys gali taikyti asmenims, bagažui, kroviniams, konteineriams, transporto priemonėms, prekėms ir (arba) pašto siuntoms, kai kyla specifinė, besitęsianti rizika visuomenės sveikatai, kad būtų apribotas ligos plitimas tarptautiniu mastu ir išvengta nereikalingo trukdymo tarptautiniam vežimui.

Pagal TSPT 48 str. iš TSPT ekspertų sąrašo yra sudaromas Ekstremalių situacijų komitetas, kuris teikia savo nuomonę PSO generaliniam direktoriui apie tai, ar įvykis kelia tarptautinio masto riziką visuomenės sveikatai, dėl tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos pabaigos ir pasiūlytų laikinų rekomendacijų išleidimo, pakeitimo, pratęsimo ar nutraukimo.

Prie šios tarptautinės sutarties yra prisijungusi ir Lietuva.

Pagal TSPT 55 str. 1. dalį,  bet kuri valstybė Šalis gali inicijuoti šios tarptautinės sutarties pakeitimus, kurie turi būti apsvarstyti Sveikatos asamblėjoje.  Gavęs šalies narės pasiūlymus sutarties keitimui Generalinis direktorius privalo išsiuntinėti bet kokio siūlomo pakeitimo tekstą visoms valstybėms Šalims, tai padarant likus mažiausiai keturiems mėnesiams iki Sveikatos asamblėjos, kurioje jis siūlomas svarstyti.

2022 m. sausio 18 d., JAV nuolatinė atstovybė prie JTO kreipėsi į PSO, ir remdamasi TSPT 55 str. 1 dalyje įtvirtinta tarptautinės sutarties keitimo iniciatyvos teise,  pasiūlė padaryti atitinkamus TSPT pakeitimus. PSO generalinis direktorius, vykdydamas TSPT 55 str. 2 str. nustatytą pareigą, 2022 m. sausio 20 d. išsiuntinėjo siūlomų pakeitimų tekstą visoms valstybėms narėms, o 2022 m. balandžio 12 d. pateikė JAV pasiūlymus svarstyti septyniasdešimt penktojoje PSO asamblėjoje (darbotvarkės 16.2 punktas: “PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas sveikatos srityje stiprinimas”).

JAV pateiktuose TSPT pakeitimuose yra siūloma nustatyti:

- jog šalių narių gebėjimai aptikti, įvertinti, registruoti pavojingų užkrečiamų ligų įvykius (toliau - įvykius) ir pranešti apie juos PSO būtų periodiškai vertinami pagal taisyklėse nustatytą universalų mechanizmą. (5 str. pakeitimas);

- kad įvykis, galintis sukelti tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatai situaciją,  būtų įvertintas per 48 valandas (6 str. pakeitimas);

- kad nustatyta tvarka pranešus PSO apie įvykį, PSO būtų perduota su tuo įvykiu susijusi genetinės sekos informacija (6 str. pakeitimas);

- jog būtų atsisakyta reikalavimo, jog iš nepriklausomo šaltinio gavus pranešimą apie įvykį, PSO, prieš imdamasi bet kokių veiksmų, pasikonsultuotų su valstybe Šalimi, kurios teritorijoje tariamai įvyko tas įvykis ir gautų jos patvirtinimą taisyklėse nustatyta tvareka (9 str. pakeitimas);

- jog šaliai, kurioje identifikuotas įvykis, per nustatytą laiką atsisakius PSO pasiūlymo bendradarbiauti, PSO privalės pasidalinti turima informacija apie įvykį su kitomis valstybėmis (10 str. pakeitimas);

- jog tai PSO spręs ar būtina informaciją, gauta apie įvykį, perduoti kitoms šalims narėms (11 str. pakeitimas);

- jog PSO gali nustatyti ne tik tarptautinio, bet ir regioninio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situaciją (suteikiant tokią galią PSO regiono direktoriui ir galimybę teikti regiono valstybėms reikiamas instukcijas) bei paskelbti tarpinį visuomenės sveikatos perspėjimą (kai įvykis neatitinka tarptautinio masto ekstremalios situacijos visuomenės sveikatos srityje kriterijų, tačiau PSO generalinio direktoriaus nomone, jis reikalauja padidinto tarptautinio budrumo ir galimo reagavimo) (12 str. pakeitimas);

- Jog ne valstybės prašymu, o PSO inicatyva yra siūloma pagalba reaguojant į riziką visuomenės sveikatai ir į kitus įvykius, o tai pat sprendžiant tarptautinio masto ekstremaląją  visuomenės sveikatai situaciją.

- jog PSO siūlomą pagalbą šalis turi arba priimti arba atmesti per 48 valandas, o jei toks PSO pasiūlymas atmetamas, yra privaloma nurodyti atmetimo priežastis. (13 str. pakeitimas);

- įsteigti visiškai naują instituciją - Atitikties (Compliance) komitetą, kuris vertintų PSO ir valstybių narių pateiktą informaciją, susijusą su TSPT nustatytų įsipareigojimų laikymusi; atliktų taisyklių laikymosi stebėseną ir skatintų jų laikymąsi,  konsultuodamas šalis nares ir teikamas joms pagalbą. Komitetas, sudarytas iš valstybių deleguotų ekspertų, galėtų reiklaauti iš šalių narių papildomos informacijos, ją rinkti valstybių narių teritorijoje, įvertinti ir teikti rekomendacijas PSO dėl šalies įsipareigojimų vykdymo.

Septyniasdešimt penktoji PSO asamblėja vyks Ženevoje gegužės 22 - 28 dienomis Į jos darbotvarkę yra įtrauktas TSPT keitimo klausimas (A75/18) 

Jei JAV siūlomi TSPT pakeitimai PSO asamblėjoje bus priimti, pagal TSPT 53 str. 3 d. jie įsigalios visoms valstybėms Šalims pagal taisykles, nustatytas PSO konstitucijos 22 straipsnyje ir šių Taisyklių 59–64 straipsniuose.

PSO konstitucijos 22 str.  numato, jog “Pagal 21 straipsnį priimti reglamentai įsigalioja visiems narėms tinkamai pranešus apie jų priėmimą Sveikatos apsaugos ministerijai. asamblėja, išskyrus tas nares, kurios gali pranešti generaliniam direktoriui apie atmetimą arba išlygas per pranešime nurodytą laikotarpį”.

Kitaip tariant, PSO Asamblėjoje priimti TPST pakeitimai įsigalios šalims narėms automatiškai, nebent per Taisyklėse nustatytą terminą šalis narė praneš PSO Generaliniam sekretoriui apie pakeitimų atmetimą arba išlygos padarymą.

Šiuo metu TSP Taisyklių 59 str. 1 d. numato 18 mėnesių laikotarpį pakeitimams atmesti ar išlygoms padaryti po to, kai nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša, kad Sveikatos asamblėja priėmė Taisyklių pakeitimus.  Pagal TSPT nustatytą mechanizmą, bet koks Generalinio direktoriaus gautas atmetimas ar išlyga pasibaigus tam laikotarpiui negalioja.

Beje, JAV siūlo trumpinti šį laikotarpį iki šešių mėnesių.

Jei šalis per nustatytą laiką neatmes pakeitimų arba nepateiks išlygų, TSPT pakeitimai įsigalios po šešių mėnesių nuo termino atmesti ar pateikti išlygas pabaigos (TSPT 59 str. 2 d.)

Apibendrinant, galime išryškinti kelis esminius skirtumus tarp PSO pandemijos konvencijos iniciatyvos ir JAV pasiūlymo keisti TSPT.

PSO pandemijos konvencija inicijuojama remiantis PSO Konstitucijos 19 str., o štai JAV pasiūlymas keisti TSPT kyla iš PSO konvencijos 21 str., kuriuo remiantis ir buvo priimtos TSPT. Pagal PSO Konstitucijos 19 str. Tam, kad parengta konvencija būtų patvirtinta, reikia jog PSO Asamblėjos posėdyje jai pritartų du trečdaliai balsų. Konvencija įsigalios konkrečiai valstybei narei tik tada, kai ji priims konvenciją pagal jos Konstitucijoje numatytą procesą.

Pagal PSO konvencijos 21 str. Įtvietintą teisinį rėžimą, PSO Asamblėja tam tikrose srityse gali priimti tarptautines taisykles. Skirtingai negu priimant konvenciją, taisyklių  pagal šį straipsnį priėmimui nėra taikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas, t.y. joms priimti pakanka paprastos balsų daugumos.

PSO pandemijos konvencija, jei bus patvirtinta PSO Asamblėjoje, šalims pilna apimtimi įsigalios tik tada, kai praeis ratifikacijos procesą, t.y. kai dėl jų balsuos ir jas patvirtins įstatymų leidžiamieji organai (nacionaliniai parlamentai). O štai JAV siūlomi TSP taisyklių pakeitimai įsigalios automatiškai, jei prieštaravimo dėl jų per nustatytą terminą nepareikš šalių vykdomosios valdžios organai (Vyriausybės vardu veikiančios institucijos - užsienio reikalų ministerija arba šalies atstovybė prie JT).

Vertinant pateiktų pasiūlymų formą ir turinį (pasiūlymai riboja šalių narių suverenumą, suteikia PSO minkštąją galią per Atitikties komitetą daryti šalims narėms politinį spaudimą) darytina išvada, kad ši JAV iniciatyva duotuoju momentu kelia kur kas didesnę grėsmę demokratijai ir šalių suverenitetui, negu PSO pandemijos konvencijos iniciatyva. 

Šie pasiūlymai, matomai, yra tik etapas į PSO pandemijos konvencijos priėmimą. Tačiau, jei PSO Asamblėjoje, dėl kvalifikuotos balsų daugumos reiklavimo nepavyktų priimti PSO pandemijos konvencijos, tam tikros ja ketinamos įtvirtinti nuostatos bus įgyvendintos per TSP taisyklių pakeitimus.

Kitaip tariant, JAV iniciatyva yra ne kas kita, kaip būdas apsidrausti, kad tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymo reforma įvyktų.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Ukrainos kare       2022-05-7 16:26

per kelis mėnesius jau žuvo apie 40000 ukrainiečių.O Lietuvoje per porą 10 metų nuo negydomų kitų ligų ir sunkiai prieinamos medicinos taip pat mirė dešimtys tūkstančių žmonių.Lėtas karas su tauta?

0 kovid strategija pasauliui       2022-05-7 13:28

Reikia gyventi uždarytam,kad neterštumei žemės ir neplatintum virusų.Klimato kaita turi būti visiškai sustabdyta ir virusai išnykti,kai būsi uždarytas.Viskas dėl žmonių ir planetos herovės.
Hong Kong’s top scientists urged the government on Tuesday to transition from China’s zero-Covid strategy before the next outbreak unless the financial hub wants to be a closed port forever

Ligas reikia gydyti, o ne valdyti, administruoti       2022-05-7 12:30

Pagrindinė apgaulė, kurios griebiasi PSO ir kiti šios COVID-19 aferos architektai ir organizatoriai, yra ta, kad jie nukreipia pasaulio visuomenės dėmesį nuo ligos gydymo į NEMEDICININĮ ligos administravimą, valdymą. T.y. PSO NEGYDO kovido ligos, o ją VALDO, o kartu su ligos (-ų) valdymu siekia VALDYTI PASAULĮ.

Stiklo valytuvas       2022-05-7 10:56

Klausimas TOmui J. ir jo fanams.
Komunistai-milijonieriai „labai besirūpinantys darbo liaudies gerbūviu“ dirbančios pas naujuosius papitalistus (komunistinius buržujus), prie kurios pusės turėtų būti priskirti?!! O gal tai bus nauja komunistų > milijonierių > milijardierių > ... multi-super-duper klasė?
.
Ir dar, seno raugo komunistai rūpinosi socialiniu teisingumu…
NEOmarksistams rūpi seksualinė lygiava* ir baltųjų rasės sunaikinimas.
Kada,tamsta, nuo bačkos rėši kalbą šia tema?

stasys        2022-05-7 7:07

cit. ‘- Todėl, kad būtų lengviau sukurti skaitmeninį konclagerį, kuriame milijardieriai valdytų visus likusius gyvus, paverstus vergais.’
Tomas J. aiškiai angažuotas tai problemai ir nesugeba kastuvo atskirti nuo šluotos. Tai kad reikia pokyčiu sveikatos priežiūroje manau visi sutiksime ir diskusija turėtu vykti tik apie priemones kurios užkirstu tokiu epidemiju pasikartojimui . Po karo Ukrainoje visi susitarimai taps geopolitiniai savas-svetimas . Netgi Lietuvoje bus lietuvišku orku kuriems bet kokie ribojimai taps priežastimi pašlovinti ‘orku putina’. Sprendimai bus bet labai lokalus.

T0mas J. -> portalo adminui       2022-05-6 22:18

Prašau pataisyk portalo laikrodį, eina visa valanda neteisingai. Tai tamstos pareiga, esi ne kartą tai daręs.

T0mas J.       2022-05-6 22:16

Neturėjau laiko skaityti straipsnį, bet į klausimą
“Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?”
atsakysiu.
- Todėl, kad būtų lengviau sukurti skaitmeninį konclagerį, kuriame milijardieriai valdytų visus likusius gyvus, paverstus vergais.
Visi, kurie prisideda prie tokios sistemos sukūrimo, yra žmonijos priešai ir mes su jais privalome kovoti.

Rekomenduojame

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt pirmoji (gegužės 15-oji) diena

Nuo Romo Kalantos aukos praėjo 50 metų

Indijos chirurgas planuoja persodinti gimdą į translytės „moters“ kūną ir sudaryti jam galimybę pastoti dėka pirmos tokios operacijos pasaulyje

Nepriklausomos valstybės ir imperijos. Vytautas Radžvilas

Vytautas Rubavičius. Partnerystės įstatymas – moterystės ir motinystės pažeminimas

Edvardas Čiuldė. Atviras laiškutis Emmanueliui Macronui

Kandidato į AT teisėjus E.Šileikio drąsi kalba išgąsdino Seimą

ES ciniškai naudojasi pavojaus situacija Europoje, kad išplėstų savo galias

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt devintoji (gegužės 13) diena

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Įveiksime ligas ar žmogiškumą?

Ramūnas Aušrotas. Vaiko teisių apsaugos klystkeliai

Vatikano sinodo svetainė švenčia homoseksualumą ir įvaikinimą homoseksualų porose

Mokslinė konferencija Romo Kalantos metams paminėti

Vytautas Sinica. Apie Gabrieliaus Landsbergio interviu

Vytautas Radžvilas. Ir vis tik tai PAKTAS

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt aštuntoji (gegužės 12-oji) diena

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.