Propagandos ir ideologijos analizė, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Prezidentas raginamas ginti įsitikinimų laisvę aukštosiose mokyklose

Tiesos.lt redakcija   2020 m. balandžio 23 d. 13:34

44     

    

Prezidentas raginamas ginti įsitikinimų laisvę aukštosiose mokyklose

pozicija.org

Balandžio 20 dieną mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos kreipėsi į šalies Prezidentą, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininką, Švietimo, mokslo ir sporto ministrą bei naująjį Vilniaus universiteto rektorių prašydamos nutraukti dėstytojų persekiojimus už pažiūras ir įsitikinimus aukštosiose mokyklose.

Unikaliu tokio persekiojimo pavyzdžiu tapo prieš porą metų Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute (TSPMI) inicijuotas 9 studentų grupės reikalavimas pašalinti dėl netinkamų pažiūrų ir įsitikinimų habilituoto filosofijos mokslų daktaro profesoriaus Vytauto Radžvilo Europos studijų magistrantams dėstomą teorinį kursą „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“.

Prašymas priminė okupacijos laikmečiu fabrikuotus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komunistų partijai, kurių pagrindu sovietų valdžia atleisdavo iš darbo jai neįtikusius mokslo darbuotojus (V. Biržiška, B. Sruoga, V. Jurgutis, P. Šalčius, A. Žvironas, V. Sezemanas, M. Lukšienė, V. Zaborskaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Trinkūnas ir kt.), rašytojus ir kitus kūrėjus, „pritariant darbo kolektyvams“, ištremdavo į Sibiro lagerius. Minėtos 9 studentų grupės prašymo motyvai buvo analogiški sovietmečio „darbo žmonių prašymams“ – esą profesorius pernelyg kritiškai vertina ES institucijų darbą (anuomet – komunistų partijos darbą), jis yra „euroskeptiškas“, profesoriaus pažiūros nesutampa su vyraujančiomis akademinės bendruomenės pažiūromis.

TSPMI administracija, nepaisydama to, kad profesoriaus kursą reikalavo palikti žymiai didesnė 22 studentų ir alumnų grupė, 9 studentų reikalavimą patenkino, eliminuodama prof. V. Radžvilo skaitytą kursą iš privalomosios studijų programos.

Nepadėjo ir Lietuvos mokslininkų sąjungos, aukštųjų mokyklų profsąjungos bei kitų organizacijų raginimai nutraukti šio profesoriaus persekiojimą. Dar daugiau, institute radosi 9 studentų „revoliucionierius“ užtarę 9 dėstytojai, kurie pateikė V. Radžvilui kaltinimą, neva pastarasis viešais pasisakymai pažeidė akademinę etiką.

Prasidėjo profesoriaus „grumtynės“ su instituto administracija, kurią palaikė keli dėstytojai ir jiems prijaučiantys studentai. Jų inicijuotus skundus ėmėsi nagrinėti TSPMI ir VU Centrinė akademinės etikos komisijos. Pastaroji 2018 m. sausio 23 d. galiausiai nusprendė, kad profesorius akademinės etikos nepažeidė.

Tačiau jėgos buvo nelygios, nes profesoriaus persekiotojus palaikė tuometinis buvusios prezidentės D. Grybauskaitės favoritas (buvęs klasės draugas) VU rektorius Artūras Žukauskas. Kaip vėliau paaiškėjo, jis ir inicijavo prof. V.Radžvilo persekiojimą – jo 2018-03-28 įsakymu buvo paskelbti personalizuoti konkursai TSPMI, užkirtę bet kokią galimybę prof. V. Radžvilui tęsti darbą TSPMI. Šią aplinkybę nustatė VU Senatas, ir jo sudaryta VU TSPMI vykdytų profesoriaus konkursų vertinimo darbo grupė.

A.Žukauskas, kaip ir TSPMI administracija, nepaisė nei 200 studentų kreipimosi į Senatą palikti prof. V. Radžvilą toliau dėstyti institute, nei visuomeninių organizacijų prašymo, nei Senato sudarytos darbo grupės (prof. T. Medaiskis, dr. A. Mickevičius, prof. M. P. Šaulauskas, prof. G. Tamulaitis ir kt.) rekomendacijų sudaryti su V. Radžvilu bent laikiną darbo sutartį profesoriaus pareigoms užimti, nors motyvai palikti pareigose buvo daugiau nei pakankami – VU Senatas V.Radžvilui yra suteikęs pedagoginį profesoriaus vardą.

Tokiu būdu A. Žukausko ir TSPMI administracijos iniciatyva prof. V. Radžvilas buvo pašalintas iš instituto ir laikinai įdarbintas universiteto filosofijos fakultete. Tačiau jo persekiojimas tuo nesibaigė. Siekta ir tebesiekiama profesorių apskritai eliminuoti iš Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės.

Tuo tikslu tų pačių „revoliucingai“ nusiteikusių studentų atstovai (vienas iš TSPMI dėstytojų ir studentas) kreipėsi į Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriaus tarnybą, neva prof. V. Radžvilas pasisakymais viešojoje erdvėje (žiniasklaidoje) pažeidė akademinę etiką ir atskleidė asmeninę informaciją.

Šio prašymo pakako Kontrolieriui pradėti tyrimą dėl tariamo „akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo Vilniaus universitete“.

Nors įstatymas tokiems tyrimams nustato 30 dienų terminą (dėl svarbių priežasčių jis gali būti pratęstas iki 3 mėnesių), tyrimas prieš prof. V. Radžvilą buvo vykdomas beveik metus.

2019 m. gegužės pabaigoje Kontrolierius priėmė sprendimą kuriuo konstatavo, kad prof. V. Radžvilas pažeidė akademinę etiką.

Tačiau beveik po metų (šių metų kovo pradžioje) Vilniaus apygardos teismas šį sprendimą panaikino pažymėdamas, kad faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas prof. V. Radžvilo padarytas akademinės etikos pažeidimas, yra neaiškūs. Teismas konstatavo, kad Kontrolierius selektyviai vertino tam tikrus faktus, o ne jų visumą, ir padarė procedūrinius įstatymo pažeidimus.

Šiuo metu Kontrolieriaus tarnybai vadovauja Loreta Tauginienė. Sutapimas ar ne, tačiau tyrimas, kuris prieš prof. V. Radžvilą pradėtas 2018 metų vasarą, buvo vilkinamas tol, kol L.Tauginienė buvo paskirta šios tarnybos vadove. Sutapimas, ar ne, tačiau ji savo paaiškinimuose teismui nurodė, jog tyrimą dėl tariamų prof. V. Radžvilo padarytų akademinės etikos pažeidimų yra pradėjusi savo iniciatyva.

Net ir smarkiai ideologiškai apakęs negali šiame Kontrolieriaus tyrime neįžvelgti šališkumo. Jį netgi nurodė teismas, sprendime pažymėdamas, kad Kontrolierius

<…turėjo realią galimybę taikyti mediacijos, t. y. taikaus ginčo išsprendimo galimybę…>

.

Bet netaikė.

Įdomiausia tai, kad šių metų kovo mėnesį Lietuvos žmogaus teisių asociacija Kontrolieriui pasisiūlė tarpininkauti dėl šioje byloje dalyvavusių ginčo šalių susitaikymo. Tačiau Kontrolieriaus tarnybos vadovė siūlymą atmetė, pažymėdama, jog nemato galimybės šalims ginčą užbaigti taikiai, neva „Tarnybos teisė ir sąlygos tarpininkauti šalių ginče, kad šios atsisakytų savo reikalavimų ir bylą užbaigtų taikos sutartimi, nėra reglamentuojamos jokiuose teisės aktuose“.

Tai prilygo Kontrolieriaus pareiškimui, jog teismas nėra kompetentingas spręsti tai, ką gali ar negali daryti Kontrolierius. Dėl to savo rašte mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos pareiškė, kad vadovaujantis LR Konstitucijos 109 straipsnio nuostata, teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Todėl nei L.Tauginienei, nei šios tarnybos darbuotojams nesuteikta teisė aiškinti Lietuvos Respublikos įstatymų.

Minėtos organizacijos pažymėjo, kad Kontrolierius tyrimą dėl tariamų prof. V. Radžvilo padarytų akademinės etikos pažeidimų pradėjo savo iniciatyva, tačiau tokios iniciatyvos nerodė, kai į Kontrolierių 2019-07-21 kreipėsi Seimo Švietimo ir mokslo Komitetas, Lietuvos žmogaus teisių ir kitų visuomeninių organizacijos prašydami pradėti tokį tyrimą dėl TSPMI administracijos ir kitų asmenų elgesio, kurie persekioja prof. V.Radžvilą dėl pastarojo pažiūrų ir įsitikinimų.

Priešingai, negu šiuo atveju, Kontrolierius pradėtą tyrimą nutraukė motyvuodamas tuo, neva į jį nesikreipė pats prof. V. Radžvilas. Štai jums ir konstitucinis piliečių lygybės principas, pagal kurį „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“ (Konstitucijos 29 str.).

Pasirodo, pakanka 9 studentams kreiptis į TSPMI administraciją ir pareikalauti pašalinti discipliną profesoriaus, kuris garsėja savo analitinėmis pažiūromis į ES raidą, tačiau kurios nepriimtinos ES biurokratams, ir toks studentų prašymas beregint tenkinamas, net ignoruojant didesnės dalies (22 studentų ir alumnų) prašymą to nedaryti.

Vėlgi, pakanka vienam TSPMI dėstytojui ir VU studentui kreiptis į Kontrolierių kitų, suinteresuotų pašalinti prof. Radžvilą iš Vilniaus universiteto, asmenų vardu, ir Kontrolierius pradeda tyrimą savo iniciatyva.

Maža to, tiria prof. V.Radžvilo pasisakymus ne 30 dienų, kaip reikalauja įstatymas, o metus ir daugiau (jau antri metai). Tačiau Kontrolieriaus iniciatyva beregint išgaruoja, kai į jį kreipiasi dėl prof. V. Radžvilo pažeistų teisių Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, mokslininkų, profsąjungų ir žmogaus teisių organizacijos.

Pastarosios konstatavo, kad Kontrolierius (L. Tauginienė) įsivėlė arba buvo įveltas į šalių ginčą, kuris yra politinio pobūdžio. Šis ginčas pavojingas tuo, kad jis vyksta TSPMI, kuris ruošia būsimuosius diplomatus ir valstybės tarnautojus, nuo kurių požiūrio į Lietuvos valstybingumą priklauso šalies nacionalinis saugumas.

Tai, kad Kontrolierius vengia įgyvendinti teismo siūlomą mediacijos galimybę, mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijų nuomone, įrodo, jog Kontrolierius yra politiškai angažuotas, o Kontrolieriaus Tarnyba, kaip nešališkumą privalanti užtikrinti valstybės institucija, tapo politiniu įrankiu, kuriuo naudojasi ir manipuliuoja tam tikri politikai bei švietimo sistemoje atitinkamas pareigas užimantys suinteresuoti asmenys.

Minėtos organizacijos reikalauja Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo Švietimo ir mokslo komitetą įpareigoti Kontrolierių nutraukti veiklą, kuria Kontrolierius remia politinio pobūdžio prof. V. Radžvilo persekiojimą dėl pastarojo pažiūrų ir įsitikinimų Vilniaus universitete.

Organizacijos reikalauja, kad Kontrolierius besąlygiškai užtikrintų konstitucinį piliečių lygybės principą. Taip pat siūlo pašalinti iš Kontrolieriaus tarnybos asmenis, kurie savo darbu šią tarnybą diskredituoja, o apie pašalintus asmenis kuo plačiau informuoti visuomenę, kad pastarieji negalėtų įsidarbinti kitose valstybės institucijose, kurių veikla yra susijusi su piliečių lygiateisiškumo, nešališkumo, sąžiningumo ir teisingumo principų įgyvendinimu.

Mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos taip pat kviečia naująjį Vilniaus universiteto rektorių Rimvydą Petrauską ištaisyti pirmtako A. Žukausko klaidas ir grąžinti V. Radžvilą į profesoriaus pareigas VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Visas dokumento tekstas

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Na, įvardinai       2020-04-27 12:54

viešai, kad Jules kagebistas. Mes tai seniai žinome iš pačio, kas toliau? Ką dar pamiršai paminėti arba pridėti?

> 2i020-04-25 11:26       2020-04-26 10:33

deja, tu, juliau Milaiti, ir esi tas „senas kagebistinis triukas”, prisidenges visu tuntu pseudonimu mali šūdą ir paverti straipsnį, o tuo pačiu ir visą portalą niekiniu.
( jules, Jules Baugeureau, Dzeikas, Twin Peaks, Papa Borgia, Centro komitetas,  Joe ir Winnie, DD pliusi DD, Migmalion, Henrikas ir t. t., ir t. t….).
Visi šie „gerojai” gyvena tam pačiam name Širvintuose.
Kad twiteryje Vilniaus apskritį, pakeitei į Vilniaus miestą, dar nereiškia, kad kas nors pasikeitė.
Tik kagėbistas, toks kaip tu, mėto pėdas.

Deja, Jules,       2020-04-25 11:26

čia neparašė nei vieno komentaro. Tai senas kagebistinis triukas, naudojamas įvairiose partijose, ant konkurentų siundyti psichinius ligonius ir juos kompromituoti. Jei tokį šmeižiką kas pričiumpa - gi nepakaltinamas ir paleidžiamas. Svarbu, kad konkurento reputacija politikos davatkų akyse būtų pagadinta. Aš, deja, neturiu jokių priekaištų dabartiniam LR prezidentui prie tokių dabartinių sąlygų ir tokios geopolitikos - prie tokio Didžiojo Penketo jėgų išsidėstymo. Mes esame nunykstanti dviejų milijonų tauta, tad mažai ką įtakoti gali mūsų prezidentas. Aš irgi niekis - tik komentarą dar leidia man parašyti, bet LRT jau žada tokius nekilmingus komentatorius sutvarkyti ir apriboti jų prigimtines teises. Dezi LRT mums liepia užsičiaupti ir nekomentuoti, o va čia ant mūsų siundo panašius trolius.

> 2020-04-24 18:56       2020-04-24 19:33

tu kaip amerkonas, juliau Milaiti, kaip manai, kurioje Amerikos vietoje yra Širvintos???
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Narių sąrašas / Dzeikas
Bendra informacija
Nikas: Dzeikas /  - išsiųsti asmeninę žinutę
Miestas: Širvintos
Telefono modelis: Meizu MX4
Parašė žinučių forume: 121
Pask. kartą prisijungė: 2016-12-04 15:38:22


Žiniatinklio rezultatai
Nuomonės | Dzeikas 2014-11-16 17:34 IP: 82.135.145.245

http://www.mobili.lt/lt/forumas/nariu_sarasas/Dzeikas

Dzeikas       2020-04-24 18:56

PS.Mane suintrigavo Banku pleves nuotrauka iliustruojanti straipsni. Jis ten kyba kryziu aukstyn kojomis pasikabines???
Nee…jis siaip pleve is serijos “kaip jums geriau” ( https://youtu.be/Sk6Sy2XxnHI ), bet tokios satanizmo ekshibicijos…ne, tai ne jo metodas.

Dzeikas       2020-04-24 18:41

Dziaugtis reikia,  ne protestu laiskus rasyti. Toks Putino troliu demsys portalui liudyja jo itaka viesajai nuomuonei. Beje, nelaikykite putininiu troliu debilais.Jie nesidrovi apsimesti super-patriotais a la Albinas is Radio Show.
Nezinau samoningai jie taip elgiasi ar netycia gaunasi, taciau vieno jie niekaip negali isgyvendinti kai apsimetineja ne savimi.Pvz., randasi koks a le “senolis” puse amziaus prie Laptevu juros sedejes, na toks su iki baltumo zila barzda , o pradeda rasyt - naturalus stribas, “etnografas” skaliku puolantis kai garsa “sh” be
s raide pauksciuko isreiski, tupesni , nemokantys kaili pakeist apsimeta etniniais lietuviais - komunistais, na tipo nusene broliai Lokiai is Zalakeviciaus “Niekas nenorejo mirti”. Tie specializuojasi keikti amerikiecius ir bedavoja kad Lietuva “vel okupuota” ar “buciuoja padus Briuseliui”.
Visos sios ivairoves sakykim pries trejeta metu nebuvo. Kremliaus troliams cia buvo neidomu.
Na vienzo pasidziaukime portalo autoriu sekme:D

stasys        2020-04-24 18:24

Prašalieti ..tu juk ne naujokas ? tai kas čia per ‘tryda’ raudona ? Ne taip pažiūrėjo ne taip pakalbino .. karantinas dar ne priežastis susileisti emociškai . Išgyvensim , nugalėsim .. joks ten ‘rusas puolantis’ neparklupdis tos Lietuvėlės ir jos patriotu ..

stasys        2020-04-24 18:19

Ši karta aš pabusiu mielaširdinga seselė sesulė kuri apiplaus Jūsų nuoskaudas ir parodys tikra kelia prie Lietuviškos raudu sienos .Lietuva nėra šventas kraštas ir jame negyvena neklystantis žmonės ..visi mes po ta saule vienodi , todėl galime ne tik turėti savo nuomone bet ir jausti neteisybe skirtingai . Svarbu kad tai netaptu įpročiu ir nuolatiniu gyvenimo palydovu .

Prašalietis       2020-04-24 16:42

P.S. Alko.lt komentuojančių “akademinių, tautinių, patriotinių beretinių intelektualų” išsilavinimo lygis:
Antanas:
2019 11 25 10:49 | IP adresas: 188.69.210.135
Šį kartą kažkaip mažoka savo paties minčių, komunistėli tu apsitapšnojęs… Vakar per daug vodkos išlakei? Sunki galva ir rankos dreba?

Antanas:
2019 11 26 21:55
Mieli tautiečiai, mano komentarų “Alke” daugiau nebus ir, bendrai, nematau reikalo daugiau skaityti “Alką”: paprašiau redaktoriaus, kad blokuotų tokių kremlinių trolių kaip “Prašalietis” kiršinančius komentarus, į ką man buvo atsakyta, kad pagal jų taisykles to daryti nėra pagrindo. Ką gi, tegyvuoja kremliniai troliai ir jų komentarai! Ura, tovarišči!!!

nato banditėliams       2020-04-24 16:39

Kaip JAV ir NATO okupuojamas Afganistanas, anksčiau – Irakas? Naktimis okupantų kareivos (samdomi galvažudžiai, nes visi kariauja už pinigus), dažniausiai, tūno izoliuotose gerai saugomose bazėse. Dieną su tankais, šarvuočiais, malūnsparniuose arba grupėmis, apsiginklavę iki dantų, patruliuoja, palaikydami marionetines vyriausybes. Kartais pašaudo iš tankų pabūklų, kulkosvaidžių, automatų į “įtartinus objektus”, arba žvalgybos ar vietinių skundikų už pinigus nurodytus “priešus”. Tokiais gali būti, kaip ne kartą pasitaikė, bet koks sambūris: vestuvės, laidotuvės ar šiaip susirinkę kaimiečiai, todėl gyventojams kategoriškai draudžiama rinktis į grupes, nepranešus apie tai valdžiai ir okupantams. Kaip rodo paviešinami slapti dokumentai, “priešai” buvo “perkami”, mokant 1000 – 20000 dolerių. Suprantama, norinčių taip lengvai užsidirbti, o kartu ir atsikratyti nemėgstamo kaimyno ar konkureto, netrūkdavo. O jau pakliuvusius į kalėjimą, vieno pulkininko žodžiais, – ne problema priversti prisipažinti nors ir šnipinėjimu marsiečiams… Kiekvienoje bazėje yra ypatingai įslaptintų specialios paskirties smogikų būriai arba kuopos (lietuvių – “Aitvaras”). Jie vykdo slaptas vietovės šukavimo, “valymo”, atskirų pasipriešinimo dalyvių (partizanų) ir jų vadų grobimo ir naikinimo operacijas. Kuo jie skiriasi nuo Lietuvoje po karo partizanus naikinusių “Smerš” ir NKVD spec. padalinių? JAV skerdikų grupės ne tik naikindavo partizanus, bet ir niekuo nekaltus civilius. Visaip išsityčioję ir nužudę, tiek suįžūlėjo, kad fotografuodavosi prie išniekintų aukų. Buvo rasta virš 4000 nuotraukų. Užfiksuoti vaizdai buvo tokie pasibaisėtini, kad vos kelias (pačias nekalčiausias) nuotraukas išdrįso paviešinti pasaulio spauda… JAV kariškiai visaip bandė išsukti tuos banditus, bet tarptautinės visuomenės spaudimas padarė savo – kai kurie jau nuteisti, kiti laukia teismo. Kad parodytų okupacijos “humanizmą”, kareiviai dalyvauja parodomosiose civilinių objektų statybose. Pvz., bendrabučių našlaičiams. Deja, afganai niekada nesinaudoja okupantų “dovanomis”. Net Lietuvos TV rodė suniokotą ir apleistą lietuvių pastatytą bendrabutį Goro provincijoje. Dar yra civilinių svetimšalių apsaugos būrių bei specialistų, žvalgančių gamtos turtus: naftą, dujas ir kt. (faktiškai dėl gausybės šių turtų ir kariaujama…) Visa tai vadinama demokratijos diegimu…

rusai puola !!!       2020-04-24 16:37

Pagrindinis 2020 metų biudžeto prioritetas – ratuotas špižius, skraidantis atomas, parakas ir jankių bazės Lietuvoje. Visa tai, kas nuo to liks – ponų gerovei ir liaudies džiūvėsiams. Juk rusas puola!
Nors tūkstančius kartų Putinas visam pasauliui aiškintų, kad visi puola Rusiją, o Rusija niekada nieko pulti nesiruošia – V.Landsbergis su savo chebra žino geriau. Anot tų „žinovų“ propagandos, Kremlius jau užėmė Siriją, Čečėniją, Gruziją, Krymą, Ukrainą, dabar puola Baltarusiją, o sekantys eilėje jau mes – Lietuva. Taip, kad… tepkime Kaikario sviestu savo rūdijančias haubicas ir laikykime paraką sausą. Ką gali žmogus žinoti? Ims po kokio šimtmečio dar ir prireiks… Be to, jei Amerika gražiai paprašys paimti Kremlių, ir šimtmečio laukti neprireiks – patys tą rusą užpulsim. Negi tokios draugiškos valstybės ponams atsakysi?
Juk protingesni visada kvailiais naudojasi. Kam savo galvą po kulkomis ar atomu kišti, kai šitiek savanorių. O kvailystė neturi ribų…
Taigi – ginkluosimės. Dėl viso pikto. Žiū, apsiterminalinom, ir ką? Ir nieko. Stovi, rūdija ir niekam neužkliūna.Sukišim kur nors rūdyti ir už milijardus prisipirktas haubicas. Kuo daugiau pristatysime baidyklių, tuo labiau rusas mūsų bijos!
Ane?

Rusai,kada jūs pulsite? laukia nesulaukia visi seimeriai,ožiūnų parcija,na birberlanzas,broileris,raska,debilius,gzybovska,dabar šitas jannkių okupantų pstatytas gubernatorius meldžiasi kažką nerišliai…pachmielingas gal… arba gimė toks jau… 29 metai kaip žadate pulti ir nei piršto nepajudinat…pripirko, Lietuvos žmonių sąskaita ,seimeriai visokių nurašytų patrankų,šiaip tipo ginkluotės už milijardus,laivą išsinuomojo dujinį…kad tik geriau jankių ponams būtų…jau ir puškos rūdyti pradeda, o jūs delsiat…

Beje, yra labai geras pavyzdys. Gruzija ir Saakašvils. Jį ten irgi rusai vis puolė, puolė, kol pats neiškentęs rusų neužpuolė. Gavo į skudurus, išlėkė iš prezidento posto. Paskui ir iš pačios Gruzijos. Bastosi dabar po pasaulį kaip bomžas, namo grįžti negali, nes gruzinai nuteisė jį už šaunų prezidentavimą ir įvairiausias aferas… Kai kam vertėtų pasidaryti išvadas apie savo būsimą ateitį...

Prašalietis       2020-04-24 16:29

> tiesos.lt redakcijai 2020-04-24 14:54"Apsaugokite mus eilinius lietuvius,piliečius Dzeiko,stasio,prašaliečio” šleivų propagandinių pliurpalų”
  Kas yra juokingiausia, kad beretiniai ar Alko “tautiniame sodžiuje” komentuojantys, atklydę nors ką sužinoti į Tiesas.lt, “akademiniai, tautiniai, patriotiniai intelektualai” vykstančioje diskusijoje iš savo “giliai patriotiškai išmokslinto, tautiškai patriotiškai išpuoselėto intelekto” tegali išspausti beviltišką, bet “patriotiškai ryžtingą”- “Apsaugokite mus eilinius lietuvius, piliečius” nuo…. tame tarpe tik liaupses visiems ir bet kokia proga pasakojančio, Dievo lietuviško vabalėlio Stasio…, kuriam viskas Lietuvoje buvo, yra ir bus gražu ir gerai… Suprantu “Prašalietis”, kuris gali oponuojančiam užduoti labai “nepatriotinį, netautinį, tipiškai sovietinį, provokatoriškai” visokio plauko runkelius “kiršinantį” klausimą kaip: kur buvo žemėlapyje nupaišyta buvusio valstybės vadovo Ramanausko-Vanago vadovaujama valstybė, kokia buvo šios valstybės sostinė, kur rezidavo buvęs valstybės vadovas Ramanauskas-Vanagas, kai vadovavo valstybei, kokius pinigus Ramanauskas -Vanagas spausdino savo valstybės gyventojams ir t.t. O aš eilinis diletantas galvojau, kad linksma diskutuoti iki apsikakojimo buvo keletą metų tik Alko “tautiškai patriotiniame sodžiuje” su jame “patriotiškai įsitaisiusiais” komentuojančiais beretiniais “tautiniais-patriotiniais, intelektualais” pasivadinusiais: “Antanas, Juozas, Diedas, Močiutė...”

stasys        2020-04-24 15:41

Va iki ko demokratija priveda visuomene? Mums čia reikėtu rankas bučiuoti už tai kad gaudome Tiesose ‚vaiduoklius‘  (bevardžiai) o čia žiu skundžiasi ? mol gelbėkit poltergeistai dūstą !! .  Tikrai netikiu kad Tiesose įmanomas toks nedėkingumas .Mes ta didelį darbą atliekame baisiosios konspiracijos sąlygomis , va stasiu persekioja visas būrys pragaro išperų ir nieko ..kol kas gyvas . 

redacijujui       2020-04-24 15:04

adminas negali tuo užsiimti, jis dabar su radžvilo zyliais Lietuvą atstatinėja

> tiesos.lt redakcijai       2020-04-24 14:54

Apsaugokite mus eilinius lietuvius,piliečius nuo ,,Dzeiko,stasio,prašaliečio” šleivų propagandinių pliurpalų.

stasys        2020-04-24 14:18

Prezidentas tarė savo žodį apie aktualijas , panašu kad jose nerasta noro veltis į privačius ginčus su VU rektoriais . Gal Lietuva išsirinko ne ‘gelbėtoja ‘ Prezidentą o ‘vienytoja‘ ? Daug slidžiu klausimu žurnalistais buvo užduota ir nė karto neslystelėjo .smile biudžeto išlaidos bus koreguojamos šiais metais tik ne socialiniu programų sąskaita . Valio !! R.Karbauskio ‘oij-oij mes ne tokie ‘ panašu ir Prezidentas išgirdo . . 

bergždžia       2020-04-24 13:30

Gražiai pakalbėti mokantis pliurpalas Nausėda nieko nedarys. Jis ir toliau kantriai vykdys jam skirtas pareigas - sergės Grybauskaitės išpuoselėtą melo ir suklastotos statistikos imperiją.

stasys        2020-04-24 12:31

Cit.“ Kreipimąsi vertinu tik tiek, kad buvo kreiptasi, kad niekas vėliau nesakytų, kad niekas nesikreipė. O šiaip tai kreipimąsis į tuščią vietą.“  Kas čia per garlaivinis papūliavimas virusais   ? Visa šalis rinko sau Prezidentą o čia tokia asoba vis dar grabinėja orą .? Apibūdinant švelniai situacija V.Radžvilas norėtu kad Tiesos jam surastu G.Nausėda tik va nedrįsta to viešai paprašyti .

Vertinimas       2020-04-24 12:09

Kreipimąsi vertinu tik tiek, kad buvo kreiptasi, kad niekas vėliau nesakytų, kad niekas nesikreipė. O šiaip tai kreipimąsis į tuščią vietą.

> 2020-04-23 20:26       2020-04-24 11:19

Jūs visiškai teisus, kad ir kokiu nick’u julius Milaitis beprisidengtu, vis vien – kyšo kagėbisto-provokatoriaus ausys.
(Jules, Jules Baugeureau, Dzeikas, Twin Peaks, Papa Borgia, Centro komitetas,  Joe ir Winnie, DD plius DD, Migmalion, Henrikas ir t. t., ir t. t….). Dar dešimt kartų daugiau blevyzgų be nick’o.
Pastaruoju metu jis priedo tapo ir Prašaliečiu. Čia tik tokiam Somalio negrui, kaip Raigerdas, jis yra amerikonas.

Dzeikas       2020-04-24 9:07

Vytautui:
Su didziausia pagarba Ramanauskui-Vanagui ir partizanams, taciau tiesa turime pripazinti: Partizanai ir ju suvaziavimo nutarimas apie ju atstovavima Vasario 16 Lietuvai juridiskai bereiksmis. Toks pareiskimas igytu tarptautini svori ir lygitimuma jeigu paraiskovas KONTROLIUOTU Lietuvos teritorija arba mazu maziausiai sostine. Be sito ju pareiskimas tolygus sakykim Tomaszewskio ir Co. susirinkimui Cepkeliu raiste ir priimtai rezoliucijai jog jie atstato “Litwa sriodkowa”.
Siaip partizanu kova sulygintina su besaikiu Borzomi gerimu sergant kepenu ceroze IV stadijoje. Vyrukai, kur jus buvote 1926m gruodi? Kur jus buvote kai Vokietija, Lenkija ir Sovietija varte Lietuvos valdzia kaip skudurine Onute pasikeisdami?
Grazi jusu kova. Bet PO laiko.

Dzeikas       2020-04-24 8:47

—>Tai ties, kad     2020-04-23 19:35
Jungtinės tautos iš tiesų paskelbė Deimantės paiešką
———————————————————————
Na, va! O patriotai bedavoja,kad Lietuva is vienos sajungos pabego i kita ir prarardo nepriklausomybe.
O Lietuva stai - skersa deda ant Jungtiniu Tautu. Kada mes buvome tiek laisvi?
PS. Nezinantiems: Lietuva gavo rasta is JTO sekretoriato paaiskinti kur yra Deimante Kedyte. Atsakydama Lietuva paciu geriausiu LTSR tradiciju stiliuje “ijunge durniu” ir atrase ne to ko klause, bet mazdaug a la “Mergaite saugoma nuo pavojingu itaku”.

Prašalietis       2020-04-24 8:19

Vytautas 2020-04-23 20:26
  Vytautuk, matosi kad gerai mokaisi ar mokeisi šiuolaikinius aukštuosius mokslus. Kad tiems, kurie neturėjo laimės baigti šių laikų aukštų mokslų ar užsilikusiems neužsislapstinusiems ir 75 metams užsislapstinusiems “tipiškiems sovietiniams provokatoriams nekiltų noras iškraipyti Lietuvos istorijos”, parašyk visiems, lai žino, kur buvo pasaulio žemėlapyje nupaišyta Ramanausko-Vanago vadovaujama valstybė, kokia buvo šios valstybės sostinė, kur rezidavo valstybės vadovas Ramanauskas-Vanagas. Reiktų taip pat visus nesusipratėlius informuoti kokia buvo Ramanausko-Vanago vadovaujamos valstybės politinė santvarka, ar reikėjo valstybės valdymui Ramanauskui-Vanagui pagalbininkų, kaip Seimas ar koks vienas kitas ministras. Ar dirbo kokį atsakingą darbą Ramanausko-Vanago vadovaujamoje valstybėje net generolo laipsnį tuo laiku turėjęs šiandieninis didvyris generolas Vėtra. Ką dirbo ir kuo vertėsi Ramanausko-Vanago vadovaujamoje valstybėje eiliniai žmonės, kaip sekėsi spręsti demografines ir kitokias problemas, kokius pinigus turėjo Ramanausko-Vanago vadovaujama valstybė. Ar Ramanausko-Vanago vadovaujama valstybė buvo įstojusi į kokį nors sojūzą ir t.t. Vytautuk, užkirsk kelią visokiems užsilikusiems “tipiškiems sovietiniams provokatoriams. Matosi, kad tu gerai žinai kas tai buvo per “istorinis dalykas” Ramanausko-Vanago vadovaujama valstybė. Parašyk viską, ką apie ją tave mokė šiandieniniai istorijos propiesoriai ir ką pačiam iš “istorinių šaltinių” pavyko sužinoti….

stasys        2020-04-24 7:49

Kai žmonės pateko 2020-04-24 7:07 > rinksime konservatorius . Tik ši karta paradui vadovaus I.Šimonytė . Kaip ne kaip Lietuvoje jau tokios tradicijos susiklostė po Kirkilo ekonomikos ‘gaivinimo’ grįžta konservatoriai ir vėl viska tvarko iš naujo ir gana skausmingai . smile

Kai žmonės pateko       2020-04-24 7:07

į krizę dėl karantino,ministerijos,kurios dirba iš namy,išsimoka sau didelius priedus.Valstiečiai nebus išrinkti antrą kartą.

stasys        2020-04-24 6:48

kas čia daros? 2020-04-23 20:36 > prisijunkite kokiu štaziu ar sasiu bus tikrai linksma .smile

stasys        2020-04-24 6:45

2020-04-23 19:12 > Aš skeptiškai žiūrių į tokius atvejus , mes turime netgi signatarą kuris savo asmeninėse problemose įpainioja vieša visuomenės interesą ir visa tai tampo po teismus . Jei politikas negali pats išspręsti savų problemų ir tam prisireikia griebtis tokios politinės kovos mechanizmu , kaip Jis gali tikėtis efektyviai ginti kitu teises ir nesipainioti problemose ?  .Ar toks žmogus pajėgus ka nors aplamai spręsti ? , netaikau to V.Radžvilui , bet populizmas prastas pagalbininkas atsakymas surasti . Mes jau turime Seime situacija kaip opozicija ir valdanti daugumą nemato reikalo dirbti ranka rankon ir Prezidentūrai nieko kito nelieka tik pasyviai stebėti situacija. Vakarykštis Seimo neplenarinis posėdis tik parodė kokios didelės problemos žiovi valstybėje.

kas čia daros?        2020-04-23 20:36

stasys ,stasio, prašalietis ,prašaliečio ....Kažkokie pilkų ,nuobodžių pasamonių srautai .Svarbiausia - praktiškai niekam neidomių ,nebent keletas besipiktinančių jais.

Vytautas       2020-04-23 20:26

To vadinamo Prašaliečio frazė” Ramanauskas-Vanagas “yra buvęs pokario Lietuvos valstybės vadovas”, nors pokario metais nebuvo jokios Lietuvos valstybės” išduoda, kam atstovauja šis asmuo. Tai tipiškas sovietinio provokatoriaus tekstas

Prašaliečiui patiktų,       2020-04-23 19:52

kad universitete būtų dėstoma tik TSKP istorija, mokslinis komunizmas ir mokslinis ateizmas. O jūs čia aiškinate… Tik laiką gaištate. Tarsi nepažinotumėt prašaliečio.

Tai ties, kad       2020-04-23 19:35

Jungtinės tautos iš tiesų paskelbė Deimantės paiešką
Karolis Venckus
Nors buvau skeptiškas (kaip ir daugelis kitų) ar Jungtinių Tautų sprendimas egzistuoja, galiu patvirtinti, kad taip - jis yra.
Tai galima patikrinti nuėjus į Jungtinių Tautų svetainę: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/cedindex.aspx?fbclid=IwAR0gBs6_PrikPttVAjaYa-kj3Qbdnh0kLxOo3R1Wapv1pIiIJsihFV_v7ww ir paspausdus ant 16 komiteto sesijos (16th session of the Committee on Enforced Disappearances, 8-18 April 2019).
Pačioje puslapio apačioje yra du dokumentai, sekcijoje pavadinimu “Individual complaints and Urgent Actions”. Abiejuose dokumentuose yra įrašytas Deimantės vardas.https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=10221:jungtines-tautos-is-tiesu-paskelbe-deimantes-paieska&catid=31&Itemid=101

Stasiui        2020-04-23 19:12

Nematau nieko blogospheres, kad Radzvilas tai viesina net ir siekdamas politiniu tikslu. Jums neatrodo, kad meluotu

Prasalieciui       2020-04-23 19:10

Tai, apie ka jus kalbate, yra vadinama ES teise ar ES sandara. Tai teises aktu studijos, o ne sudijos apie Europa. Man atrodo, ta suprantate, tik kazkodel savo pykti nukreipiate Mano manymu ne tuo adresu. Beje, as studijavau ir aukstaja marematika, ir matematine statistika ir losimu teorija ir dar kita. Ir beje ne vienus metus is to duona valgau, ir beje nedirbu universitete. Bet Kaip tik pastebejau, kad per mazai zmoniu, su kuriais susiduriu, zino Europos istorija, ar yra susipazine su paprasciausia filisofijos mintimi ar ekonominiu teoriju istorija, ir tai ju akirati stipriai riboja. Gero vakaro

Vardas       2020-04-23 18:44

Reikia Gitanui Nausedai isstudijuoti Donald John Trump veiksmus pries Kinijos prostitutes liberastinius JAV Universitetus.
Liudna kai internacionaliniai lietuviu studentai kaip kokiais Tarybu Sajungos laikais gina Europos Socialistiniu Respubliku Sajungos liberastine diktatura ir galvoja, kad ju mankurtiniu kolaborantu veiksmai apsaugos Europos Socialistiniu Respubliku Sajunga nuo zlugimo, jei susidoros su profesorium Vytautu Radzvilu ir panasiais.

Prašalietis       2020-04-23 18:08

prasalieciui     2020-04-23 17:23
Lai bus ES studijos mokslas. Na o kad aukštosios matematikos, tikimybių teorijos, fizikos ir kitų tikrų mokslų iš interneto neišmoksi yra aišku ir paskutiniam kaimo liurbiui. Šiais visuotinės propagandos ir demagogijos laikais visi akcentuoja, kad turi “nuomonę”, “nuomonę” vertina arba jos “nevertina”. Nors bet kokia “turima” nuomonė visais laikais buvo, yra ir gali būti verta tik tiek, kiek ji atitinka tiesą. Religija taip pat kai kam yra mokslas ir apie religiją rašo mokslinius darbus.Religijos “mokslininkai gali pažinti pasaulį” esantį už žmogiško pažinimo galimybių ribų. Seimo"kompetentinga moksline nuomone ir kaip istorinis faktas” yra, kad Ramanauskas-Vanagas “yra buvęs pokario Lietuvos valstybės vadovas”, nors pokario metais nebuvo jokios Lietuvos valstybės. Na o kad geopoliniai priešininkai kaip JAV. Kinija, Rusija ir t.t.iš visų pusių“studijuoja” vieni kitus, tai šios “studijos” vyksta jau šimtus metų. Lietuvišką mokslą apie ES reikėjo pavadinti ES studijos, nes “mokslo” pavadinimas-Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos” eilinį žmogelį “kviečia įjungti savo smegeninės transcendentinį mąstymą ir pradėti pažinti pasaulį esantį už žmogiško pažinimo galimybių ribų”.. Turbūt antgamtinių “mokslinių sugebėjimų” reikėjo turėti mokslininkui šį lietuvišką mokslą apie ES pavadinusiam -“Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos”...Beje, dalykiškai,iš esmės diskutuojant, apie “turimą teisę turėti savo nuomonę” reiktų palikti demagoginėms ir propagandinėms"diskusijoms”

prasalieciui       2020-04-23 17:23

na cia jusu nuomone I rjusu teise tureti tokia nuomone. is esmes internete dabar galima rasti praktiskai viska. netgi apie aukstaja matematika arba tikimybiu teorija. bet kazkodel tie kursai tebedestomi univertitetuose, ir yra student, kurie nori juos studijuoti. apie ES studijuoja ne tik tie, kas joje yra:) ES studijos yra ir JASV, ir Rusijoje, ir Kinijoje:)

Prašalietis       2020-04-23 17:06

prasalieciui     2020-04-23 16:19
Pagal tavo parašymą supratau, kad Radžvilo dėstytas “Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos” tėra įmantri iškaba po kuria slepiasi paprastos informacijos apie ES propagavimas. Šiais laikais bent kiek išsilavinusiam žmogui žinančiam užsienio kalbą, galima apie ES istoriją, valdymo struktūrą, finansavimą ir kitą su ES veikla susijusią informaciją nesunkiai susirasti internete ir kituose oficialiuose šaltiniuose. Na o paties Radžvilo studentams duodami galimi “vertinimai” ar kokių ES perspektyvų “prognozavimas, jei toks iš tiesų buvo, tai būtų anti mokslas neturintis nieko bendra net su studentų mokymu susirasti reikiamą informaciją. Matomai, galimi Radžvilo ES “moksliniai vertinimai ir prognozės” pakišo jo dėstomam “sudėtingam ir naujoviškam mokslui” reikalingam tik dėl bendro išsilavinimo ir kol egzistuoja ES, turinčiam galimai jo pačio šiam “mokslui"duotą pavadinimą-“Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos”. Iš istorijos visiems yra žinoma, kad visokios valstybinės sąjungos yra laikinas dalykas…

stasys        2020-04-23 16:49

tada taip reikia viešai ir padaryti, nesukant ratu aplinkui , pareiškiant norą su VU rektoriumi persvarstyti situacija iš naujo . Juk ne su kontrolieriumi jam reikia ginčus vesti o su VU kolegija ir nauju rektoriumi dėl taikos sudarymo ?. Be abejo aš tos situacijos detaliai neseku tai ne man ir žinoti visu tu smulkmenų toje istorijoje .

stasiui       2020-04-23 16:33

betgi Radzvilas elgiasi normaliai. jeigu jis mano, kad su juo susidorojo, kodel gi jis neturetu rekauti ir musti bugna?

stasys        2020-04-23 16:24

Jei ginčas išspręstas teisiniu pagrindu , naujo tyrimo galima sulaukti sukaupus nauju duomenų jog V.Radžvilas dar ir kitais motyvais bandė pažeisti akademinės etikos normas . Gal norėjo savo paskaitų metu nuvilioti didelį paneliu-gerbėju būrį į Euroskeptiku Universiteto rūsiuose būstine , o gal kaip A.Paleckis rinko informacija ir bendradarbiavo su atitinkamomis svetimomis institucijomis . Išsakyti nuomone jam ir šiandiena niekas nedraudžia .. tai kokios tos tikrosios priežastys verčiančios kontrolierei tęsti tyrimą lieka neaišku . Kaip suprantu teismas neįpareigojo VU V.Radžvilo gražinti į senas pareigas , gal pats autorius siekia save reabilituoti priversdamas nauja rektorių ta klausimą atnaujinti .? Pats mūšį būgną pats ir rėkauji   .

prasalieciui       2020-04-23 16:19

tai yra kursas apie tai, kaip formavosi Europos Sajunga, kokie buvo jos esminiai vystymosi etapai, tikriausiai jo paties vertinimai apie tai (sito as nezinau, nes jo studentu nebuvau). kuo tai naudinga? visu pirma del platesnio akiracio. juk pilni socialiniai tinklai nuomoniu is kuriu matyti, kad zmones visiskai neturi supratimo, kaip ES kuresi, kokios jos galios, kokios tendencijos ateiciai, todel nepagristai girdime apie tai, kokia ES yra kartais neteisinga, ar atvirksciai, kokia teisinga, arba neatsizvelgianti I mus ir t.t. tas galioja tiek bendram supratimui apie ES, tiek del konkreciu ES sprendimu- zalio kurso, mobilumo paketo, migracijos, finansines perspektyvos, teisingumo teismo sprendimais, santykiu su uzsienio valstybemis… suprantant konteksta, galima daug geriau suprasti ES situacija ir ten priimamus sprendimus, aktualius mums. kam tai naudinga? manau, kad busimiems politikams, valdininkams, diplomatams, zurnalistams, apzvalgininkams, dideliu imoniu darbuotojams, lobistams. bet ir bet kam, kas siekia ziniu, kas mano, kad universitetinis issilavinimas turi buti platus (universalus), o ne proftechnines lygio, kai baiges studentas turi ziniu tik labai siauroje srityje. as nebuvai jo studentu, ir man dirbant teko nemazai sugaisti, kol kai ka emiau suprasti apie tai:) buciau juo buves, gal butu tai truke zymiai trumpiau:) nezinau, ar atsakiau I Jusu klausima

Prašalietis       2020-04-23 16:03

Be simpatijų ar antipatijų, nei už, nei prieš poną Radžvilą. Bet kas iš šiuolaikinių Radžvilo mokytų studentų, ar šiaip koks Radžvilo dėstytame moksle išsimokęs mokslinčius , galėtų eiliniam, pasaulio realybėmis ir tiesomis besidominčiam “liaudies išminčiui” pasakyti: kas tai buvo Radžvilo net magistriniu lygiu dėstyta “mokslinė” teorija - „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“. Kokias žinias šis mokslas konkrečiai duoda jį besimokančiam studentui, kur jis gali šio mokslo duodamas žinias konkrečiai pritaikyti?? Iš anksto būsiu dėkingas už trumpą šio mokslo apibrėžimą ir jo pritaikymą konkrečiame gyvenime, būtų gerai koks vienas-du konkretus šio “mokslo” pritaikymo gyvenime pavyzdėlis.

Kis       2020-04-23 15:12

Kokios epochos fruktas tas jusu Zukauskas ,save pademonstravo prekiaudamas istaiogos VU diplomais.neuzmirskite 60 viduriniu mokyklu Vilniaus ir Svencioniu kraste,kurias padovanavo musu patriarchas tam surum-burum.Man skaicius prisipazinimus vienos is 10 metu buvusios “aukletines"Pakvipo kur kas didesne antimorale,nei meetoo.Kas darosi sioje gleznoje valstybeje,kas taip jos nekencia?Ar tik nerezidentas?Bardakas,kuri reikia prezidente sujungus jegas pasipriesinti tiems nusikaltekliams,kitas zodis netinkamas.

taip       2020-04-23 14:45

teisingas kreipimasis, bet nemanau, kad kazkas gali keistis. prezidentas sitais klausimais ypatingai nesidomi, bent jau viesai, cia jam kova, kuria beviltiska laimeti. kreipimasis yra naudingas tik del to, kad visuomene taip yra papildomai informuota (ar gavusi dar viena priminima)


Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. Apie lietuviškąjį čiukčio sindromą

Skiepų karai. Ramūnas Aušrotas: Klausimas tik toks: ar bus taikoma „grubi prievarta“, ar…

8-tosios Garliavos antpuolio metinės: neabejingi piliečiai ir vėl klausė: „Ar dar gyva Deimantė?“ Papildyta Neringos Venckienės komentaru

Eligijus Dzežulskis-Duonys. Kaip atkurti pašlijusią ES reputaciją?

Per 500 žmonių pasirašė laišką Lietuvos vyskupams dėl Komunijos dalijimo būdo

Liudvikas Jakimavičius. Gyvenimo redaktorius Covidas

Kerouaco vertėja Irena Balčiūnienė – apie Mykolaitį-Putiną ir kiekviena proga jį menkinantį Tomą Venclovą

Neringa Venckienė. Valstybė laikosi ant melo pamatų

Algimantas Rusteika. Gyvename linksmiau ir laisviau

Liudvikas Jakimavičius. Prisiklausėme

Jonas Švagžlys. Apie opozicijos atstovų sekamas sėkmės istorijas

Rasa Čepaitienė. Mažumų valstybė

Vytautas Sinica. Būtina naikinti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą

Rasa Čepaitienė. Čiukčiai prie Baltijos

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia – mūsų Globėjas

Algimantas Rusteika. Įtampą žūtbūt reikia išlaikyti

Povilas Urbšys. Apie opiumą liaudžiai ir Jo Ekscelenciją

Arūnas Gumuliauskas. Minint Steigiamojo Seimo šimtmetį

Povilas Gylys rekomenduoja. Apie zuikius ir valstybę

Istorikas Artūras Svarauskas apie Steigiamojo Seimo šimtmetį

Vytautas Sinica. Ironiška – nemirtinga neteisingai mąstančiųjų persekiojimo dvasia atgimsta sovietmetį tyrinėjančių galvose

Lietuvos Respublikai – 100! Gabrielės Petkevičaitės-Bitės žodis pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje

Vytautas Sinica. „Ne, vaikas nėra kolektyvinė mūsų visų atsakomybė“

Kaip iš Neringos Venckienės namų buvo pagrobta Deimantė Kedytė – dalijamės vaizdo įrašu ir Karolio Venckaus komentarais (video)

Algimantas Rusteika. Pasislėpti nepavyks niekam

Marijos radijas: Ar esama realių priežasčių pilietiniam judėjimui laisvoje šalyje, demokratinėje santvarkoje?

Rasa Čepaitienė. Kito žvilgsnyje

1972-ųjų gegužės 14-oji, Kaunas: Romas Kalanta ir kalantinės

Algimantas Rusteika. Kelios pastabos „vaiko ėmimo“ įrašo paraštėje

Aštuntosioms Garliavos antpuolio metinėms artėjant Neringa Venckienė klausia: Kodėl? Už ką?..

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.