Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Žiniasklaida, Pedofilijos byla

Petras Plumpa. Pašarvota tiesa

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 5 d. 12:03

46     

    

Petras Plumpa. Pašarvota  tiesa

2018 m. vasario 5 d.

Jau praėjo kelios savaitės nuo tos Sausio dienos, kai s.N.Sadūnaitė Seime pasakė savo gyvą Tiesos žodį apie Lietuvos gyvenimo žaizdą. Laiko dulkės uždengia skaudžius įvykius ir žodžius, todėl juos būtina prisiminti, jeigu nenorime tapti savojo užmaršumo aukomis. Tiesą sakant, žmonės nepamiršo Sausio 13 dienos tragedijos smulkmenų, tad nepamiršta ir 2012 metų gegužės 17-sios. Panašiai būdavo ir tremtiniams: jie sunkiose sąlygose apsiprasdavo, net linksmindavosi, net atrodydavo, kad jau pamiršo baisią skriaudą, tačiau sielos gilumoje visada ruseno prisiminimas, viltis ir troškimas sugrįžti į Tėvynę.

Tad ir dabartinės Lietuvos skauduliai rusena daugybės žmonių atmintyje, o s.Nijolės kalba tik paskatino siekti garbingo išėjimo į Tiesos kelią. Politikai labai nenori apie tai kalbėti, o jei ir kalba, tai jų kalbos iš esmės skiriasi nuo s.Nijolės kalbėjimo. Jų mintys horizontalios – nuo kairės iki dešinės, o s.Nijolės mintys vertikalios: nuo žemės kylančios į moralinį aukštį. Todėl politikieriams atrodo, kad Deimantės Kedytės tragedija tėra tik vienas mažareikšmis epizodėlis tarpe daugelio nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje per nepriklausomybės metus. Deja, tai nebuvo epizodėlis, nes šį nusikaltimą vykdo atsakingos valstybinės institucijos: prokuratūra, teismai, policija, Seimo ir Vyriausybės nariai, jau nekalbant apie sovietiškai tendencingą žiniasklaidą. Susidorojimas su D.Kedyte atskleidė teisėsaugos moralinę būklę, kurios metastazės įtakoja beveik visas gyvenimo sritis skleisdamos neteisingumą ir neviltį visoje šalyje.

LR Konstitucijos 109 str. nustato, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“, o „Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo“. Tačiau kas atsitinka, jeigu tam tikrais atvejais teisingumą vykdo klanai, o teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso suokalbininkų balso? Atsitinka tai, kas vyko sovietų Sąjungoje: įsigali nusikaltėlių savivalė, pridengta įstatyminiais figos lapais, o Tiesos kankiniai vadinami melagiais. Iškyla baugus klausimas: ar gali tai atsitikti esant demokratinei santvarkai?! Pasirodo, gali!

Jei sovietų Rusijoje valdžia buvo užgrobta smurtu, tai, pavyzdžiui, Vokietijoje naciai įsigalėjo demokratiniu būdu. Demokratinis valdymo principas savaime neturi moralinio karkaso, todėl jo vertė priklauso nuo minios aistrų: kartais teigiamų, o kartais – labai egoistinių ir kvailų. Tad ne atsitiktinai antrasis JAV prezidentas Dž.Adamsas įspėjo: „Mūsų Konstitucija buvo sukurta tik dėl dorų ir religingų žmonių; ji visiškai netinka visų kitų žmonių valdymui“. Padorioje visuomenėje demokratija suteikia pozityvių socialinių ir ekonominių santykių vystymo galimybę, o demoralizuotų piliečių dauguma sukuria nusikaltėliškų klanų diktatūrą. Taip Vokietijoje naciai atėjo į valdžią demokratiniu būdu, bet ar tos valdžios išleisti įstatymai buvo teisingi ir žmoniški? Netrukus po rinkimų Vokietijos raichstagas vienbalsiai priėmė du rasistinius teisės aktus, kuriais remiantis naciai vykdė žydų diskriminavimo ir naikinimo politiką. Tos politikos vykdytojus 1946 m. Tarptautinis karo tribunolas nuteisė mirties bausme – pakariant…

Kyla klausimas: kas nulemia, kad demokratinių rinkimų keliu į valdžią ateina piktadariai? Tūlas Hitleris yra pasigyręs, kad propagandos pagalba galima žmonėms įrodyti jog balta yra juoda, o juoda – balta. Civilizuotose šalyse pagrindinė tokios propagandos priemonė yra žiniasklaida. Vokietijoje tokiu nacių ruporu buvo Julijaus Štraicherio (J.Streicher) redaguojamas savaitraštis „Der Stürmer“, padėjęs naciams efektingai laimėti rinkimus 1933 m. Vėliau Tarptautiniame karo tribunole jis buvo kaltinamas ne už konkrečių karo ar genocido veiksmų vykdymą, bet už kurstymą persekioti politiniais ir rasiniais pagrindais. Tribunolas pripažino, kad J.Štraicheris „savo kalbomis ir straipsniais, savaitę po savaitės, mėnesį po mėnesio užkrėsdavo vokiečių sąmonę antisemitizmo virusu ir sukurstė Vokietijos žmones aktyviam persekiojimui [...]“. J.Štraicherio veikla buvo pripažinta nusikaltimu žmoniškumui ir jis buvo nuteistas mirties bausme.

Panašiai propaganda varoma ir pokomunistinėse šalyse, tame tarpe – ir Lietuvoje. Liberalmarksistiniai aktyvistai pirmiausia siekia pajungti žiniasklaidos priemones, politikus, teisėsaugos sistemą. Jie keičia visuomenės ir valstybės moralinę bei kultūrinę orientaciją, atitinkamai įtakodami švietimo bei auklėjimo institucijas. Turint omenyje, kad lietuviai iš europinių tautų bene labiausiai pasitiki žiniasklaida, nacių metodas Lietuvoje sėkmingai pritaikomas ir duoda gausius mulkinimo vaisius…

Ne atsitiktinai Sausio 13-sios vakare viena televizija N.Sadūnaitės kalbą įvertino kaip akibrokštą. Iš tiesų tai buvo vienas iš trijų s.Nijolės gyvenimo „akibrokštų“, palikusių ilgai skambantį aidą. Pirmasis „akibrokštas“ buvo 1975 m. birželio 16 d. LSSR aukščiausiajame teisme pasakytoji Gynimosi kalba, kurios klausydami prokuroras, teisėjas ir tarėjai sėdėjo išblyškę, nė karto nepakeldami akių, kaip mirti nuteisti nusikaltėliai. Ne be pagrindo prieš tai prokuroras J.Bakučionis teisiamajai siūlė: „Nekalbėk šiandien to, ką esi pasiruošusi kalbėti, ir eisi laisva iš teismo namo!“ Bet s.Nijolė pasakė tai, ką krikščionys privalo sakyti veidmainingiems fariziejams, ir todėl gavo keršto užmokestį: „Baudžiama laisvės atėmimu trejiems metams, atliekant bausmę griežto režimo lageriuose ir ištrėmimu trejiems metams“. Nežiūrint intensyvių kratų ir sustiprintos sargybos, s.Nijolė sugebėjo savo kalbos tekstą perduoti į užsienį – ir toji kalba tapo jau pasaulinio garso „akibrokštu“.

Antrasis „akibrokštas“ buvo 1987 m. rugpjūčio 23 dienos kalba prie A.Mickevičiaus paminklo. Po tos kalbos prie Nijolės priėjo jauna mergaitė ir pasakė: „Nijole, ačiū tau! Aš į čia atėjau vienokia, o dabar išeinu visai kitokia“. Ir toji kalba nuskambėjo per visą pasaulį. Tikras akibrokštas galingajai sovietų valdžiai! Tad po kelių dienų saugumiečiai, įgrūdę s.Nijolę į savo automobilį, 30 valandų be pertraukos vežiojo Rytų Lietuvos ir Gudijos keliais, grasindami, kad už tos demonstracijos surengimą ji turėtų būti sušaudyta.

Pagaliau sausio 13 d. Seimą pribloškė šiemetinis „akibrokštas“, kuris nepaliko abejingų, nes toji kalba, tartum evangelinis „prieštaravimo ženklas“, pagaliau turėjo garsiai nuskambėti, „kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“. Po išgirstų TIESOS žodžių vieni pajuto didžiulį išlaisvinantį Tiesos triumfo džiaugsmą, o kiti – deginančią gėdą ir apmaudą. Pasipiktinęs premjeras S.Skvernelis pareiškė, kad „nė viename žodyje nėra tiesos“, o Prezidentas V.Adamkus palinkėjo seselei „neprarasti energijos, atvirumo ir kandumo, kurį ji parodė ir šiandien savo kalboje“.

Akivaizdu, kad smurtautojams labiausiai nepatiko N. Sadūnaitės reikalavimas suteikti žinių, ar 2012 m. gegužės 17 d. prievarta pagrobta ir nežinia kur pradanginta D.Kedytė yra gyva ir sveika, o jei mirusi ar nužudyta – nurodyti kapo vietą. Prezidentės pasakymas, kad ji nežino kur yra mergaitė, kelia nemalonius klausimus: nejaugi ji niekada mergaitės likimu nesidomėjo? Kodėl Respublikos Prezidentė vengia tūkstančiams piliečių suteikti informaciją apie brutaliai pagrobtą, daugelį kartų žagintą mergaitę? Gal bijo galingesnio klano keršto ir kompromitacijos? Gal nenori demaskuoti labai garbingų Lietuvos žmonių? O gal iš tiesų mergaitė buvo panaudota kaip seksualinis jaukas, siekiant sovietinio KGB pavyzdžiu šantažuoti ir verbuoti įtakingas užsienio figūras? Tada totalus valstybinių institucijų tylėjimas būtų suprantamas. Bet ar toleruotinas?

Maskvos KGB institutas (dabar – Užsienio žvalgybos akademija) specialiai rengė agentus-pederastus darbui su užsienio diplomatais ir politikais. Ši homoseksualų verbavimo taktika tęsėsi dar nuo Stalino laikų, kuriam, kaip kaukaziečiui, pederastija atrodė ypatingai stipri šantažo priemonė. Užduoties vykdymo metu iškrypėliški santykiai būna slapta filmuojami, o vėliau toji medžiaga tampa efektinga užsieniečių šantažo ir verbavimo priemone. Ar tokiems „superstrategiškiems“ tikslams gali būti naudojami ir nepriklausomos Lietuvos vaikai? Greičiau tai pedofilinių nusikaltėlių tinklo naivi legendėlė, norint išvengti klano demaskavimo, kaip tai atsitiko Latvijoje.

Tokie nusikaltimai privalo būti demaskuoti, nes jie nepalyginamai baisesni už pastaruoju metu garsinamus įkaušusių porelių flirtavimo nesklandumus. Viešai žinoma, kad 2009 m. kovo 23 – gegužės 25 dienomis D.Kedytės psichologinę apklausą atliko Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Ekspertai nustatė, kad D.Kedytė daug kartų buvo žaginama oraliniu būdu, o jos 2 metais vyresnės pusseserės Orintos Naruševičiūtės žaginimas paliko pasekmes jos sveikatai, „sietinas su sistemingu analiniu prievartavimu“. Tad jeigu prie šio nusikaltimo nėra prisidėję valstybinės spectarnybos, nebūtų jokio reikalo viso to maskuoti savų teisininkų ir korumpuotos žiniasklaidos pagalba. Pagaliau nebūtų reikalo D.Kedytę tiesiog fiziškai suimti, išnešti ir paslėpti it labai pavojingą nusikaltėlę, o kitą žagintą mergaitę, Orintą, nudanginti kažkur į užsienį, net nepradėjus teisminio tyrimo.

Todėl N.Sadūnaitė-laureatė aukščiausių valstybės asmenų prašo tik vieno: pateikti neginčijamus įrodymus, „kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė… yra gyva ir sveika, o jei mirusi ar nužudyta – nurodyti kapo vietą“. Tik tiek. Tai pats paprasčiausias rūpestingos globėjos prašymas, kurio patenkinimui nereikia jokių išlaidų nei ypatingų pastangų.

Jeigu kurią dieną žmonės praneštų apie skriaudžiamą ar pagrobtą kaimynų šunį, policija tikriausiai atskubėtų nedelsdama. Pavyzdžiui, š.m. sausį klaipėdietė Laima L. sulaukė nelauktų svečių – policijos pareigūnų, nes kilo įtarimas, kad moteris skriaudžia kačiukus! Nuostabus policijos jautrumas. Tai ar nereikia pasidomėti ir išprievartautos Kedytės likimu: kodėl jai neleidžiama pasimatyti su seneliais ir kitais artimaisiais? Argi dabartinėje Lietuvoje šunų ir kačių gerovė yra svarbesnė už vaiko gerbūvį? Juolab kad biologinė motina neturi teisės įkalinti savo dukters. Amerikiečiams D.ir L. Turpinams, namuose įkalinusiems 13 savo vaikų, tikriausiai teks visą likusį gyvenimą praleisti už grotų. Deimantės Kedytės įkalintojai, slepiantys pagrobtą vaiką, turėtų pagalvoti, kad ir jų laukia panašus kaltinimas, nes sąžiningi Lietuvos žmonės niekada nesiliaus rūpintis skriaudžiamo vaiko likimu.

Kyla klausimas, kodėl nepriklausoma Lietuvos valstybė, NATO ir ES narė, bijo savo piliečiams suteikti žinių apie brutaliai pagrobtą ir paslėptą pilietę? Net Seimas išsigando N.Sadūnaitės žodžių, todėl Laisvės premijos laureatės kalba Seime nebuvo paskelbta. Panašiai ir sovietinė valdžia išsigando jos kalbos, pasakytos 1975 m. aukščiausiajame okupantų teisme. Tad kam atstovauja dabartinis Seimas ir kokiu įstatymu remdamasis užblokavo laureatės kalbą, jeigu LR Konstitucijos 25 str. nustato, kad „Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu“?

Deja, kai Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. priimtą Konstituciją pradėjo savavališkai interpretuoti Konstitucinis Teismas (KT), praktiškai LR Konstitucija tapo tik pagalbiniu tekstu, kuris galioja tik KT išaiškinimų rėmuose. Praktiškai Tauta tapo KT įkaite, tad nenuostabu, kad tokiems „išsišokėliams“ kaip N.Sadūnaitė, konstituciniai straipsniai galioja tiek pat, kiek ir sovietmetį. Akivaizdu, kad po okupacijos Lietuvą užvaldė komunistinis sluoksnis, kurio branduolį sudaro korumpuotų teisėsaugininkų grupė, iš sovietmečio paveldėjusi nomenklatūros gyvenimo papročius. Šiam klanui priklausantys pareigūnai-valdininkai gali įvykdyti bet kokius antikonstitucinius veiksmus, bet teisėsauga jų nelies, o jeigu ir bandytų, tai su laiku bus nuslopinta. Klanokratija beveik visagalė, todėl kol nebus viešai demaskuota visa klaninė sistema, tol ir Lietuvos suklestėjimo nebus.

Akivaizdu, kad sovietmečio korumpuoti valdininkai bei teisėsaugos darbuotojai, uoliai tarnavę represinei okupantų sistemai statant komunizmą, dabartinėje Lietuvoje tapo uoliausiais „europiečiais“, tikrais Briuselio mandarinais. Lietuva pateko į naujo tipo kolaborantų spąstus, kuriuose dominuoja oportunistinio politinio sluoksnio moralė, todėl valstybėje negali klestėti nei politinis, nei socialinis gyvenimas. Dėl to kylanti gausi emigracija yra dėsninga išsigelbėjimo priemonė, o Gedimino kalno griūtis yra pranašingas Lietuvos valstybės griuvimo ženklas bei įspėjimas. Pagaliau žvelgiant į reikalo esmę, valstybės likimui nebeturi reikšmės nei Gedimino kalno ramstymas, nei patriotiškų paminklų statymas Lukiškių aikštėje, nei butaforiškas šimtmečio minėjimas…

N.Sadūnaitė Seime kalbėjo ne apie paminklus, kurie yra menkniekis palyginus su nekalto vaiko grobimu ir ištrėmimu – jo laisvės neteisėtu apribojimu. Kai Lietuvos Respublikos vardu daromi tokie nusikaltimai, joks praeities ženklas ar ateities simbolis centrinėje sostinės aikštėje negali būti gyvu tikro Atgimimo švyturiu nei židiniu. Prieš 30 metų Lietuvos Atgimimo sąjūdis gimė žmonių širdyse, prisiminus baisią neteisybę ir kančias, kurias tauta nelaisvėje patyrė. Sesė N.Sadūnaitė savo Žodyje visai Lietuvai pasakė, kad karalius nuogas. O tai reiškia, kad tautos tikrasis Atgimimas prasidės nuo tiesos sakymo ne tik apie nuskriaustą vieną ar dvi mergaites, bet apie visą tautos patiriamą neteisingumą.
 
D.Kedytės sugrąžinimas į visuomenę tik pagreitintų nusikalstamo pedofilų klano demaskavimą, todėl klanas tam priešinasi visomis įmanomomis jėgomis ir priemonėmis – pradedant žiniasklaida ir baigiant tokiais įžūliais nusikaltimais, kaip išpuoliai prieš filosofą V.Rubavičių, kuris drįsta drumsti klano prezidentines svajones. Tačiau jeigu nebus tokių įžvalgių filosofų, tai valstybėje nebus ir pozityvių pokyčių. KGBistiški išpuoliai prieš filosofą rodo, kad demaskuoti valstybinių nusikaltėlių klaną nėra lengva, tačiau būtina.

Sąmoningi piliečiai, svajojantys apie teisingumą Lietuvoje, turėtų prieš rinkimus įsitikinti kandidatų į prezidentus, Seimą ar savivaldos tarybą sąžinės jautrumu, jų požiūriu net į tokius „mažmožius“, kaip smurtiškai nuskriaustų Mergaičių likimai. Čia visu rimtumu galioja evangelinis mokymas: kas ištikimas mažuose dalykuose, tas ištikimas ir dideliuose. Lemtingų pozityvių sprendimų priėmimas valstybėje priklausys nuo Seimo narių moralės ir sąmoningumo.

Tai, kas darosi Lietuvoje, yra būdinga ir kitoms pokomunistinėms šalims, kurios taip pat sunkiai vaduojasi iš buvusios nomenklatūros korupcinių gniaužtų. Todėl 2017 m. pabaigoje Lenkijos parlamentas ryžtingai pritarė teismų reformai, kuri leis parlamentui pagaliau kontroliuoti Aukščiausiąjį Teismą ir visą sovietizuotą bei korumpuotą teismų sistemą. Parlamentas galės skirti 15 teisėjų į Nacionalinę teismų tarybą, kuri privalės užtikrinti teismų objektyvumą. Anksčiau Nacionalinę teismų tarybą rinko tie patys korumpuoti teisėjai. Lietuvoje panašios reformos nebuvo, todėl sovietizuotų teisėsaugininkų klanas liko tvirtas kaip cementas, ypač ginant savus sovietmečio nusikaltėlius.

2012 m. gegužės 17 d. nusikalstamo klano smurtiški veiksmai Garliavoje tautą išgąsdino ir prislėgė, daugelis prarado bet kokią viltį Lietuvoje sulaukti teisingumo ir žmoniškesnio gyvenimo. Tačiau atėjus valandai, iškyla pranašai-šaukliai, kurie apverčią sklidiną niekšybių taurę. N.Sadūnaitės kalba Seime yra svarbus mostas ir priminimas, kad tautos atgimimo svarbiausiais momentais lemtingi žingsniai priklauso nuo SĄŽININGŲ tėvynainių ryžto ir drąsos.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+
N.Sadūnaitės „Tie-SOS!“ Seime

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wqw       2018-07-12 10:18
Daina       2018-02-16 23:03

Dėkoju Jums už tiesakalbiškumą ir drąsą.

Taciau       2018-02-11 12:39

Prezidentra zino apje vaika. Nes yra oficialiai atsakiusi, cituoju: vaiko busena nera sunki. Tai buvo berods pries du metus. Apie sveika vaika taip nekalbama. Jie jau tada zinojo, kad vaikas zalojamas, bet dar nenugalabytas. Ko gero zinojo ir kas jo laukia. Taciau tylejo ir tyli iki siol….
Prezidentes mantija nera tokia jau svari…

To Apokiukas       2018-02-7 11:23

Bet koks nukentėjimas yra niekis paliginus su amžiams sutepta sąžinę.

Apuokiukas       2018-02-7 10:02

Atsakau. Kaip sakė vienas Kauno rajono gyventojas A.Ž., vienas gaisrininkas, atsisakęs tame dalyvauti ( kaip supratau, pjauti duris ), skaudžiai nukentėjo. Deja, konkrečiau nieko nežinau.

Kažkas klausė,       2018-02-6 21:08

kiek nepriklausomos Lietuvos karių buvo sušaudyta už įsakymo nevykdymą? O kad mes nelabai ir žinome, kad kas nors iš Garliavos šturmo “bojevykų” būtų atsisakęs vykdyti įsakymą. Kitur taip pat. Gal Jūs žinote?

apie kvailumą       2018-02-6 20:24

Straipsnis “saugios” įstaigos kuruojamame portalėlyje tikėtina pasirodė tam tikru tikslu. Jausmingą menininkę “geradarei” to portalėlio redaktorei, tikrai nebuvo” sudėtinga įkalbėti. Pasiūlė ir užkibo.
Publikai pakišta “garliavinė” susidorojimo su Vaitkumi versija yra skirta mulkiams - tiems kuriems nepakanka smegenų uvokti, jog “garliavomis” siekiama tiesiog pridengti, užmaskuoti tikrąją Vaitkaus dorojimo priežąstį.
Pakišus “susidorojimo dėl garliavos”  švelniai tariant marginaliame portaliūkštyje, tuo būdu buratinams sušetiamas “dvigubas” buterbrodas:
marginalizuota, (violetinė!) potekstė plinusinės reputacijos pletkų laikraštyje visuomenei siunčia aiškią žinutę- nieko ten rimto, “Vaitkus pac prisidirbo”.
Labai patogu- niekas nebesikapstys ieškoti tikrųjų priežąsčių.
Artėja “rinkimai” į prezidentūrą. Režimas nori jog cirkas praeitų sklandžiai, o visokie forumų intelektualai gali pridaryti nemenkų problemų.
Todėl siekiama tą pagalį į sistemos ratus kaišiojantį Vilniaus Forumą neutralizuoti. Sutriuškinti visam laikui. O kaip pigiausia naikinti priešus?
Apšikant ir paliekant aukas be galimybių atsiplauti smarvę.
Kitąmet tuo pačiu metu paklausiu tamstos- kas gi čia pas mus kvailiausias:)

Portale ,,Karštas komentaras''       2018-02-6 19:05


Režisierė Neris Karpuškaitė Akelaitienė, kad su Jonu Vaitkumi siekiama susidoroti dėl jo programoje įrašyto tikslo pastatyti H. Kunčiaus pjesę ,,Klanas’’ apie Garliavos įvykius. Tą ir praneša savo komentare O.G. Ačiū, nes šito laikraščio šiaip jau neatsiverčiu. Man įdomu, ar staiga pratrūkęs lot ,,karštas ogis’’ taip elgiasi iš kvailumo, ar už pinigus?

Prisimenu       2018-02-6 11:06

gūdų sovietmetį, kai kažkokios, net menkos, tiesos žodžio kruopelės tarsi pakylėdavo į šviesą. Siubingiausia, kad tas pat vyksta ir dabar. Lygiai tokia pati funkcionierių demagogija ir grynas melas, dar įnirtingesnis parsidavusios žiniasklaidos masinis tiesos ir tų, kurie išdrįsta tiesą saugoti, puolimas, toks pat didelės visuomenės dalies abuojumas, parsidavusių “naujosioms"deologijoms hyperaktyvumas, klanai, “grupės draugų”, moralės, tikėjimo žlugdymas, patyčios iš mūsų istorijos, didvyrių ir šviesulių. Šeima, Tauta, valstybė daroma atgyvenomis. Vaizdas, kuriam nereikia iškreiptos fantazijos,- tai realybė.

Jules       2018-02-6 8:57

Viskas ten tame klipe aišku. Aiškiau ir būt negali - norima galutinai pribaigti Šeimą, šeimos instituciją ir tiek. Tad kas kam čia dar neaišku? Po banksterių įvykdyto bolševikinio perversmo 1917 metais Petrapilyje šeima gi buvo raunama su šaknimis ir kuriamas naujas žmogus - sovietinis žmogus, iternacionalus žmogus, o tai reiškia ne ką kitą, o globalų žmogų be Tėvynės. Reiškia pasaulio pilietį be Tėvynės, be tėvų ir tautos. Mylintį abstraktų pasaulį, bet ne tėvus ir ne Tėvynę. Kubilius su politikos kuosytėmis irgi kuria naują lietuvį - globalų, pasaulyje ištirpstantį, išgaruojantį kaip dūmas, anot Maironio, lietuvį. Naujai pasaulio tvarkai šeima nereikalinga - tik atominio karo paklusni mėsa, anksčiau vadinta patrankų mėsa. Nuolat kalbama apie vaikus ir jų išskirtines teises, o neprivilegijuoti, nebuvę Kompartijoje, suaugusieji jokių teisių jau nebeturi ar kaip?

tarp kitko       2018-02-6 6:25

Sakykite, ponai, ar pastebėjote TV ekranuose džiaugsmingo šventimo klipą? Mergaitė dainuojanti. Tėvo ir motinos klipe nėra, kažkokie dvigubi vyrukai, TV virtuvės mergina, daug kariuomenės ir policijos, vienas išraiškingu mostu nukreipia vaiką iš bobutės glėbio pas Prezidentą, kuri šoka su vaikais.
Per pastaruosius metus Prezidentę matėme su dirigento lazdele,dainuojančią, dabar šokančią su vaikais.
O Lietuvos erdvėje kabo TAS klausimas.
Ką man galvoti?
Kad bus pateiktas džiaugsmingas atsakymas?Ar jis pateikiamas tuo klipu?
Kas vyksta scenaristų ir jų užsakovų galvose?

grandiozinė paslaptis       2018-02-6 0:52

Černiauską pasamdyti galėjo “valstybininkų” ir “Dujotekanos” Stonys, nes Černiauskas beviltiškoje byloje dėl “Preilos botelių” atstovavo Saboniui, o “Dujotekana” tada buvo Kauno “Žalgirio” remėja. Bet koks jo motyvas? Stonį galėjo šantažuoti VSD. Bet ką tokio tada galėjo atpažinti Deimantė? Meželį būtų buvę paprasčiau nužudyti ir paleisti propagandos mašiną, kad myžo pro langą. Jo ir dabar gatvėje neatpažintum. Ką tokį viešą ir neliečiamą turėjo pamatyti Deimantė? Ir kodėl su tokiu įniršiu persekiojami Deimantę gynę žmonės, jei VSD supranta, kad pasišiukšlino? Net ir geopolitinių grėsmių fone VSD net pamiršta savisaugos instinktą, bet toliau terorizuoja tuos žmones, net ir suprasdami, kad susiskaldymas visuomenėje dabar kaip niekad yra nepageidaugamas. VSD pasikeitė jau 2 vadovai, bet įnirtingi persekiojimai tęsiasi. Bent jau analitikai turėjo atkreipti dėmesį į tokio užsitęsusio proceso neigiamas pasekmes.

S.B.       2018-02-5 22:30

Ar gali kas pasakyti kodėl Prezidentė taip rūpinasi visais Lietuvos vaikais, išskyrus D. Kedytę?

Pritariu autoriui       2018-02-5 21:53

Kiekvienas zodis 10 balu.

buvęs VSD vadovas rašo       2018-02-5 21:46

Jis, matyt, turi pagrindo įtarti, kad VSD vaikišką “braškytę” buvo pamėgę taikyti verbuojant užsienio diplomatus. Kažkada irgi raginau neužsiciklinti ant niekur toli nenuvedančios pedofilų klano versijos, o bandyti aiškintis konkrečias asmenybes, bet buvau užsipultas ir išvadintas kontoriniu bobiku, ar kažkaip panašiai. Be abejo, suinteresuotiesiems labai paranku, kad viskas įstrigę ties “pedofilų klano” versija ir niekur nejuda. Jie daug pastangų įdėjo, kad tik taip nutiktų. Ir jie nenori, kad būtų gilinamąsi rimčiau.
Tačiau aš žinau, kad yra žmonės, kurie niekur nesiafišuodami yra rimtai ištyrę viską. Ir vieną dieną jie prabils.

OGiui       2018-02-5 21:23

Gebistų portale “geri” straipsniai publikuojami siekiant labai konkrečių ir deja , ne labai gražių tikslų. Tai žino daugelis, bet yra mulkių kurie “užkimba”.

- karštam OGiui       2018-02-5 21:08

reklamuojamas režisierės straipsnis, o ne Karštas komentaras. Išmokite skaityti.

Tai - Metų straipsnis       2018-02-5 20:30

Kiekvienas jo sakinys - kaip akmenyje iškaltas nuosptendis korumpuotai lietuviškai melo imperijai - supuvusiai valdžiai ir ją aptarnaujančiai žiniasklaidai.

DEIMANTĖ tai LIETUVA       2018-02-5 19:57

LAISVĘ joms iškovoti turime MES.
Pasakysiu dar daugiau:iškovoti Laisvę neužtenką.Laisve reikia rūpintis kiekvieną dieną,kad neapaugtų piktžolėmis.

Skaičiau ir verkiau...       2018-02-5 19:57

Tai - Lietuvos išsigelbėjimo, atgimimo ir išsivadavimo Manifestas! Skaityk ir skleisk, į šiuos drąsius sąžinės balso žodžius tvirtai atsirėmę įveiksim visas negandas ir priešus.

Misteris       2018-02-5 19:50

Dievas stebi visų mūsų darbus.
Tik DURNELIAI to nesupranta,kad už kiekvieną  niekšišką veiksmą galima sulaukti 10-eriopo atoveiksmio per 7 kartas.
Kas pasakys kas laukia Garliavos stribų/šturmovikų vaikų?
Vienas iš jų jau vežė sūnų rodyt popiežiui,kuris su Dievu neturi jokių sąsajų ir neturi jokių  įgaliojimų iš Dievo į nuodėmių atleidimą.
Tiesa ir Teisingumas mūsų rankose.
Ačiū autoriui už TIESA PRISOTINTĄ straipsnį.

karštam OGiui       2018-02-5 19:05

Nejuokink buduli su tuo savo gorienės hotdoginiu-kontoriniu šūdportaliu.
Gal ir pats esi iš tos pačios gebistinės įstaigėlės, kad dezinformacinį mozgajobų portaliūkštį taip karštai reklamuoji?

Al.       2018-02-5 18:26

Šitą rašinį būtina padauginti ir išsiųsti kiekvienam seimo nariui, vyriausybės vadams ir žiniasklaidos vadovams. Liko ne 6 metai, o 10 dienų.

O.G       2018-02-5 18:06

Ačiū autoriui. Gerbiamieji, dar paskaitykite “Karštas komentaras” portale režisierės šauksmą dėl teatro vadovo Jono Vaitkaus.Labai stiprus straipsnis. Dalinkimės tokiais straipsniais, kad kuo daugiau žmonių žinotu kokioje šalyje gyvena ir kuo kvėpuoja. Nebemiegokime, kelkimės ir eikime pirmyn.

nešiurpinkite švelnių ir pūkuotų       2018-02-5 17:56

Atrodo, prisidergęs katinas, manydamas, kad šeimininkui pridengus liks sveikas, apsiskaičiavo. Nedavė kirsti uodegos iškart. Dabar kapos po gabalėlį, kol pasieks kaklą. Ir nieko čia nepadarysi. Toks jau katinėlių mizernas gyvenimėlis. Netempkit, katinėliai, gumos.

Žmogau,       2018-02-5 17:40

mums reikai konkrečių karinių statutų straipsnių apie tai Anglijos ir Rusijos statutuose apie įsakymo nevykdymą, ar supratote klausimą? Sovietinėje kariuomenėje klausimą liepdavo pakartoti.

Algimantas       2018-02-5 17:35

Valstybės vadovai, jei tikrais vadovais save laiko, neturi slapukauti, turi susivokti, jog tylėjimas prilygsta piktybinei visuomenės provokacijai. Premjero tarstelėjimas, jog s. Nijolė sakė netiesą visuomenę papiktino, o Prezidentės ištartas „nežinau“, kelia abejones viešinamų jos susitikimų su vaikučiais nuoširdumu.

Reikia susivokti, kad atsakymo su patikimais įrodymais į s. Nijolės klausimą laukia ne tik ji, bet ir visuomenė.

Laikas nelaukia.

Hau       2018-02-5 16:38

P. Plumpos straipsnis “Pašarvota tiesa” tiksliai atitinka šio portalo Tiesos.lt pavadinimą. Paskleiskim šią TIESĄ plačiau, ir po kitus portalus.

> to iš tiesų       2018-02-5 16:32

Na nebuvo jau taip paprastai šaudoma už kiekvieno įsakymo nevykdymą net tarybinėje armijoje. Kiek žinau, buvo įsakymas sausio 13 Karmėlavoje dislokuotiems sraigtasparniams skristi prie Seimo, bet jie nekilo. Lakūnai atsisakė pulti taikius žmones. Neteko girdėti apie sušaudymus, buvo kitokios bausmės.
Abejoju, ar nėščių afganių mėtymui buvo gautas tikras aukštų vadų įsakymas- greičiau tai mažiausių vadukų kerštas už žuvusius ir išniekintus draugus.
Gal žinai, kiek nepriklausomos Lietuvos karių buvo sušaudyta už įsakymo nevykdymą? Esu tikras, kad buvo nevykdančių.

Sima       2018-02-5 15:42

Vasario 16 gera proga prikelti Tauta ir uzpildyti gatves su plakatais KUR PASLEPTA DEIMANTE LAISVE DEIMANTEI .

to iš tiesų       2018-02-5 15:35

Tiesa, kol Niurnberge teisiamiems naciams iš po kojų buvo išspirtas plieninis gynybos motyvas - įsakymo vykdymas ir tokie straipsniai laikinai sustabdyti anglų kariniuose statutuose, bet tik kol vyko teismas, o vėliau sugrąžinti. Įsakymo nevykdymas anglų ir kitų kariniuose statutuose, pasibaigus Niurnbergo procesui vėl buvo sugrąžinti ir reiškė tą patį - sušaudymą. Ir dar, ar kas galėjo atsisakyti Sovietų kariuomenėje nevykdyti įsakymo, a? Ar galėjo atsisakyti mėtyti nėščias afganes iš karinio vertalioto vien tam, kad įbaugintų afganų kaimiečius ir karius?

>Noreciau       2018-02-5 15:03

Ir aš to norėčiau… Bet savaime neįvyks, nors liaudis jau labai subrendusi permainoms. Reikia, kad atsirastų jaunų energingų organizatorių, siekiančių ne prezidento posto, bet TIESOS. Reikia sutelkti jėgas, pritraukti dar gyvus disidentus (kaip gaila, kad nepriklausomoje Lietuvoje jų drąsaus žodžio reikia dar labiau) ir Vasario 16 užpildyti aikštę su plakatais- LAISVĘ DEIMANTEI. Šį šūkį reikia skanduoti visų aukščiausių ponų kalbų metu. Tegul garbingi svečiai pamato, kad nesitaikstome su melu ir neteisybe. Laimėsime tik būdami visi už vieną, vienas už visus.

iš tiesų       2018-02-5 14:59

Šiaip jau, kiek tenka bendrauti, visuomenė nėra tokia jau kvaila, tačiau ji įbauginta. Bet taip galingieji patys sau meškos paslaugą padarė, nes ta baimė vis tiek vieną dieną sprogs ir pasekmės skaudžiai atsisuks prieš juos pačius. Gali būti ir Linčo teismų, persekiojimo, privedimo prie savižudybės atvejų. Tiek tik, kad nereikia sudėjus rankų laukti kol ta baimė sprogs, reikia visomis išgalėmis ankstinti tą dieną. O neskanios jiems pasekmės - tai jau pačių, šiandienos galingųjų, problemos. Jie ne kartą buvo įspėti apie tokią galimybę, prašomi liautis. Dabar jau jiems teks pjauti ką pasėję.
Pas mus giminėje yra vienas. Užimantis pareigas. Jei Garliavos įvykių pradžioje ir ypač po Šturmo jis jautėsi nuostabiai, netgi laidė keistas užuominas pasipiktinusiems, tai dabar pavirtęs lepšiu. Kadangi tai atėjūnas į giminę, dabar jau jį visi kaltina suskaldžius kažkada darnią giminę. Pasitikėjimo ir arogancijos jame nelikę nė ženklo, vengia, bėga ir slapstosi nuo gimine tapusiųjų. O jo subrendę vaikai jau su ašaromis akyse klausia už ką jie ignoruojami. Kaip tai už ką? Kiekvienas vaikų susilaukęs gyvena vardan vaikų, būten dabar ašarojantys jo vaikai, tikriausiai, ir buvo motyvas jam elgtis būtent taip, o ne pagal sąžinę, kuri pas jį, be abejo, yra. Kiek žinau, nėra tai korumpuotas ir apskritai gana padorus, aišku su minimomis išlygomis, žmogus. Niekas jo vaikams nieko blogo nedaro, o juos tiesiog atstūmė ir ignoruoja dėl jiems puikiai išaiškintų priežasčių.
Kažkada taip Niurnberge teisiamiems naciams iš po kojų buvo išspirtas plieninis gynybos motyvas - įsakymo vykdymas. Dabar mums teks išspirti saviems niekšams jų plieninį motyvą - rūpestį ir baimę dėl šeimos ir vaikų ateities. Nes jie turėjo pasirinkimą ir galėjo bent nedalyvauti, pasitraukti iš pareigų, tačiau to nepadarė. Dažnas iš jų netgi susikūrė ištisą dinastiją pareigas užimančių. Dėl to mes vieną dieną turėsime pareikalauti, kad jų dinastijos atstovai nedelsiant pasitrauktų iš valstybės tarnybos be teisės dirbti joje apskritai ir dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tai būtų tas mažas gėris, kurį galima būtų išspausti iš tos visos klaikios istorijos.

Vinis       2018-02-5 14:52

Išvadinęs gerbiamą N. Sadūnaitę melage pasirašė sau nuosprendį...

Ką čia daug svajot       2018-02-5 14:30

Guminės kulkos viską bailiams išspres.

Kas tie rašiniai? -       2018-02-5 14:26

Nukritę lapai.

Štai       2018-02-5 14:14

doro Žmogaus doras žodis.
Tik kas klausys? Kas išgirs?

Noreciau,       2018-02-5 14:03

kad 100-mecio proga sventoji dvasia apsviestu zmoniu protus,noreciau,kad vasario16d.tukstanciai iseitu i gatves su plakatais kur DEIMANTE?

Vlnietis       2018-02-5 14:01

Ačiū
Deja viešpatauja valdžiažmogiai ir jų tarnaitė šuniasklaida.
O kiek dar pinigų  išeikvojo šiai pedofilų pramogai premjeras turėtu žinoti.
Seimo valdžiažmogiams tai nerūpi.

Gerb.Redaktore,       2018-02-5 13:43

ačiū už tokį svarbų, gerai parašytą straipsnį.Tačiau reikia padaryti daugiau - reikia, jog šį straipsnį paskaitytų žymiai daugiau žmonių, ne tik tie, kurie lankosi šiame portale. Ar galima būtų, susitarus su Autorium, pasiūlyti straipsnį spausdintiems leidiniams, pvz., rajonų laikraščiams, gal ir Respublikai , ar išleisti kaip lankstinuką ir dalinti didelėse žmonių susibūrimo vietose. Deja, net šiame amžiuje yra būtina šviesti žmones, nes tikrai jie normalios informacijos negauna…

Disiderntas,       2018-02-5 13:15

žmogaus teisių gynėjas - sąžinės ir Tiesos žmogus, jam nera nei svetimų, nei savų niekšų. Ačiū, gerbiamasis Petrai. Sveikatos Jums.

Rūta       2018-02-5 13:08

Ačiū už straipsnį. 100-ečio proga valstybė privalo rasti jėgų ir sąžinės apsivalyti nuo purvo ir netiesos. Solidarizuojuosi su N.Sadūnaite ir gerb. P.Plumpa. Jei neišgirsim atsakymo į N.Sadūnaitės klausimą-100-ečio šventimas-tik dekoracija ir butaforija.

Nekiškit       2018-02-5 12:46

jau to svyrūnėlio, auksaburnio Urbšiuko į rimtų moterų ir vyrų komentarus, ginčus ir debatus. Išdavikai ir konformistai bei prisiplakeliai prie situacijos mums neįdomūs. Mums nereikia jokio 12 sekundžių pliurpio Seime ir politikoje apskritai.

apie ištikimybę       2018-02-5 12:40

“....evangelinis mokymas: kas ištikimas mažuose dalykuose, tas ištikimas ir dideliuose. ...”
Kas ištikimas Tiesai ir Teisingumui net smulkmenose, tas bus ištikimas Tiesai ir Teisingumui valstybės makro reikaluose.
O kas smulkmenose ištikimas kegebynui, represinei mašinai - tas tikrai išduos tautą ir valstybę be jokių skrupulų lyg tą nekaltą vaikelį.
Ar ne taip p. Urbšy? Kam buvai ištikimas balsuodamas pagal 12 sekundžių klipuką?

Atsiprašau,       2018-02-5 12:39

generolo de Gaulle, kuris visais įmanomais būdais siekė išsaugoti prancūzišką, o kartu ir europietišką tapatybę. O mes turime saugoti savo lietuviškąją tapatybę, civilizaciją, o kartu ir europietiškąją. Turime sugebėti atpažinti Europos priešus ir mokėti suvienyti kovoje su jais.

Jules       2018-02-5 12:30

Kol vengsime tiesos ir nepradėsime viešai sakyti Tiesą ir gėdinti Velnią - Blogio imperijos sąjungininkus, mes nunykimo nesustabdysime, o tik dar labiau jį spartinsime. Bolševikų partijos sąskaitoje virš 66 milijonų aukų buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje, o mes vaizduojame esą “Suprantantys KGB” ir įslaptiname nabagus LR Seime su Saule. Mums reikia rast jėgų savyje ir pradės stabdyti “Finis Lithuania”, o kartu ir “Finis Europa”. Europos tautoms netinka federacija - tik Nacijų Sąjunga, Tėvynių sąjunga, anot generolo de Gaule. Bet svarbiausia, pradėti “Tell the Truth and shame the Devil”, kitaip nieko gero mes jau nebegalime laukti.


Rekomenduojame

Situacija sveikatos srityje: dr. Rimo Jankūno ir Andriaus Gudaičio pranešimai LVŽS šešėlinės Vyriausybės posėdyje

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: šįkart boikotas gali pavykti, mat valdantieji pataikė į savo tradicinius rėmėjus, o jų balsas dangų pasiekia

Andrius Martinkus. Tikroji vertybinė politika dabar yra ‘Realpolitik’

Ramūnas Aušrotas. Seimo narė Morgana Danielė platina teisiškai ydingą ir socialiai neatsakingą informaciją

Ignas Vėgėlė. Kodėl mes taip orientuojamės?

Vygantas Malinauskas. Apie nacionalinius kovos su pandemija ypatumus

Rasa Čepaitienė. Naujoji Helsinkio grupė

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Šiluvos deklaracija labiau tinka Dorovės ministerijai negu Bažnyčiai

STI kviečia valdžios institucijas bendradarbiauti dėl COVID-19

Izraelio sveikatos ministras pripažino, kad „skiepų pasai“ – tai spaudimo priemonė

Vytautas Rubavičius. Paslaptingas okupacinių Vilniaus paminklų „trikampis“

Pasirašykime Šiluvos deklaraciją: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius

Nida Vasiliauskaitė. Šiandien matome, kad Kantas ir kompanija klydo

Algimantas Rusteika. Kaip bukalaurai taisys savo klaidą

Advokatas Andrius Krištapavičius: kodėl atsisakau pasiimti savo Galimybių pasą?

Kun. Robertas Grigas. Rugsėjo 13-oji: niūrus sugrįžimas į sovietmetį

Liudvikas Jakimavičius. Uždavinys PIŠei

STI tarptautinė mokslinė konferencija „Demokratija karantine. Susikalbėjimo galimybės“: pagrindiniai pranešimai

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas dėl Šiluvos deklaracijos

Rasa Čepaitienė. Viskas taip tiesmuka ir primityvu…

Nida Vasiliauskaitė. Apie ovacijas „kliedesiams“, tapusiems tikrove, ir ramiai knarkiančią sąžinę

Dominykas Vanhara. Kas yra blogai su šia publikacija?

Lenkų premjeras: Lenkija bus geriausia vieta gyventi Europoje

Rasa Čepaitienė. Prieš pišizmą nublanksta net kasdieniai vėlyvojo brežnevizmo marazmai

Viktoras Jašinskas. Juodasis pirmadienis

Kun. Robertas Grigas primena: ne tvoros ir ne tanketės apsaugo parlamentus…

Nida Vasiliauskaitė ir jos „Lapių medžioklės“. Išvarymo instrukcijos: sugauti, išvyti, dezinfekuoti

Ramūnas Aušrotas. Apie sprendimų „greitumą“

Geroji Naujiena: Sekime Jėzų ir nebūsime sugėdyti

„Teisingumo registras“: ar esate pasiruošę gyventi be pilietinių teisių?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.