Emigracija, imigracija, demografija, Geopolitika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Petras Plumpa. Pabaigos pradžia

Tiesos.lt redakcija   2015 m. spalio 5 d. 16:32

28     

    

Petras Plumpa. Pabaigos pradžia

Po Antrojo pasaulinio karo apie 85 000 lietuvių, atsidūrę Vokietijoje, o vėliau emigravę į kitas Vakarų šalis, išsigelbėjo nuo susidorojimo okupuotoje gimtinėje.

Būna visokių išbandymų: pinigais, garbe, nelaimėmis, ligomis, plėšikais, ir pagaliau – svečiais. Amerikoje išeiviai lietuviai džiaugėsi, kai pas juos atvykdavo reti svečiai iš Lietuvos. Tačiau atėjo laikas, kai jie vienas kitam supykę palinkėdavo: „O kad pas tave atvažiuotų giminės iš Lietuvos!“

Nekviesti, gobšūs, įkyrūs svečiai yra daugialypė nelaimė, nes paliečia visas žmogaus gyvenimo sritis: moralinę, medžiaginę, religinę, tautinę ir t.t. Po 1990 metų į Vakarus skuodė lietuviai dėl įvairių priežasčių: vieni – trokšdami pralobti, kiti bėgo nuo skurdo, treti – ieškodami avantiūrų, dar kiti – paplėšikauti. Panašiai yra ir su dabartiniais Artimųjų Rytų ir Afrikos pabėgėliais.

Lietuva dėl savo geografinės padėties nepatiria ir nepatirs didelių pabėgėlių srautų, tačiau dalį pabėgėlių iš kariaujančių Artimųjų Rytų bei Afrikos teks priimti. Lietuva kol kas gali priimti imigrantus be didelio rūpesčio, nes iš Lietuvos emigravę šimtai tūkstančių jaunų darbininkų paliko daug vietos kitiems darbingiems atvykėliams, bet ne veltėdžiaujantiems išlaikytiniams. Ypač pravartu priimti ukrainiečius, bėgančius nuo karo Rytų Ukrainoje, – juos būtų gerokai paprasčiau integruoti į Lietuvos gyvenimą. Tačiau pabėgėlių iš Ukrainos yra nedaug, nes ukrainiečiai mieliau renkasi Lenkiją ir kitas kaimynes ES šalis bei tą pačią Vokietiją.

Ar iš to kyla grėsmė Lietuvai ir lietuvių tautai? Atvirai kalbant, grėsmė lietuvių tautai ir kalbai kilo dar XIV amžiuje, kai Lietuvos kunigaikščiai vedė rusų kunigaikštytes, savo šeimose pradėjo kalbėti slaviškai, o darbinė dokumentacija buvo rašoma gudiškai. LDK teritorijoje buvo bendraujama slavų kalbomis. Po lietuvių tautinio atgimimo XIX ir XX amžiaus pradžioje lietuviai Lietuvoje nebenutautėja.

Po karo okupantai atsiuntė į Baltijos šalis šimtus tūkstančių rusakalbių kolonistų, su kuriais buvo privalu kalbėti rusiškai, bet pabaltijiečiai kultūriškai nenutautėjo. O šiuo metu nesulaikomai atidunda tūkstančiai arabų ir negroidų. Savo kalbos jie neprimes, o angliškai slebizuoja gana prastai, tad Lietuvoje jiems teks mokytis lietuviškai. Jeigu bėglių judėjimas ES viduje bus sugriežtintas, tai galima spėti, kad jie Lietuvoje sudarys panašias bendruomenes, kokias prieš karą sudarė tautinės mažumos. Lietuvių kultūrai ir kalbai jie žymesnės įtakos neturės, kaip kad neturėjo žydai ar čigonai. Latvijoje rusakalbiai kolonistai, nenorintys integruotis į latvišką kultūrą, ligi šiol neturi svarbių pilietinių teisių.

Tačiau juokingai atrodo Europos Komisijos siūlymas Lietuvai per 2 metus priimti 1105 pabėgėlius iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. Juokinga todėl, kad prieš 4 mėnesius Lietuvai buvo siūloma priimti tik 710 pabėgėlių. Kadangi bėglių srautas nuolat didėja, nuolat didės ir priverstinės (privalomos) priėmimo kvotos ES valstybėms. Tad kiek tų juodųjų, arabų, musulmonų, džihadistų ketina atplūsti į mūsų Lietuvą – didvyrių žemę! Gal 10 000? 100 000? Milijonas?! Kadangi vidutinis darbo užmokestis Afrikoje 40 kartų mažesnis negu Europos Sąjungoje, atbėgėlių srautui neturėtų būti galo. O turint omenyje, kad vienam europiečiui tenka 2 afrikiečiai (nes Afrikoje – per 1 milijardas gyventojų), tai į Lietuvą galėtų pretenduoti bent 4 milijonai. Baisiai demokratiška ES neturi įstatymų, kurie galėtų tokią įvykių eigą sustabdyti.

Bet nereikia nusiminti: jeigu Europos Sąjungai spaudžiant Lietuva būtų priversta priimti net milijoną juodų musulmonų, su lietuvybe nieko ypatinga neatsitiktų. Su krikščionimis jie nesibroliaus ir nesimaišys, todėl lietuviškai kultūrai bei papročiams didesnės įtakos nepadarys, o pirmai progai pasitaikius, stengsis prasmukti į Vakarų Europą. Tie ateiviai, kurie ves lietuvaites, kultūriškai sulietuvės. Tiesa, padaugės lietuviškai kalbančių negriukų, bet jie persiims lietuviška kalba ir papročiais (genetikai sako, kad tokie mišiniai labai atnaujina ir sustiprina nacijos genetinę sveikatą). Be to, toks kraujas sustiprins lietuvių šoklumą, todėl Lietuva taps Europos krepšinio SOSTINE!!!

Žymiai liūdnesnė ateitis laukia Vakarų europiečių. JAV ir europiečiai uoliai kurstė „arabų pavasarį“, kurio metu buvo nuversti senieji režimai ir prasidėjo ilgalaikės vidinės kovos Irake, Libijoje, Egipte, Sirijoje, dėl ko atsirado keli milijonai pabėgėlių. Vakarų valstybių siekis „demokratizuoti“ musulmonų šalis atvedė prie religinių konfliktų, dėl ko islamistai pradėjo žudyti visus krikščionis, kaip amoralius Vakarų agentus ar netikėlius. Po „arabų pavasario“ daugelis karo aukų bėgdami tiesiog gelbėjosi nuo žūties. Jungtinių Tautų duomenimis, jau 2013 m. tokių bėglių buvo daugiau nei 40 milijonų, svajojančių patekti į turtingus, demokratinius, liberalius ir dosnius Vakarus. Buvo tik viena natūrali kliūtis – Viduržemio jūra. Tačiau žmonių vargas ir nuosava propaganda buvo tokia galinga jėga, kad pabėgėlių srautas tapo potvyniu.

Be to, atsirado teroristinė sunitų Islamo valstybė ISIS, kuri yra Vakarų valstybių kūdikis. Pats judėjimas prasidėjo po JAV intervencijos į Iraką. Invazijos metu žuvo apie vienas milijonas Irako gyventojų, tad priežasčių reakcijai buvo daugybė. Nuvertus Saddamą Husseiną kilo sunitų ir šiitų konfliktas. JAV žvalgyba pati prisidėjo prie vietinių sunitų apginklavimo, kad tas konfliktas būtų sureguliuotas pagal amerikiečių planą. Tačiau sunitai ginklus panaudojo visai kitam tikslui: 2014 m. sunitai paskelbė įkuriantys islamo kalifatą. Buvęs amerikiečių kalinys Irako kalėjime Abu Bakr al-Baghdadi jau paskelbtas Islamo valstybės kalifu. Jis paskelbė, kad „žygiuos į Romą“ ir išplės kalifatą nuo Artimųjų Rytų iki Ispanijos, ir pakvietė viso pasaulio musulmonus prisijungti prie šio džihado.

ISIS yra sukilėlių, nevengiančių ir teroro metodų, organizacija, jau valdanti didelę teritoriją Sirijos ir Irako valstybėse. ISIS turi amerikiečių apginkluotą ir karo užgrūdintą šiuolaikinę armiją, jai vadovauja gerai apmokyti, veiklūs buvę Irako kariniai vadai, susipažinę su amerikietiškais kovos veiksmų būdais, nes pats Vašingtonas savo metu padėjo jiems tuos būdus pažinti. Dabartiniams Irako armijos daliniams pabėgus iš mūšių laukų ir ISIS susirinkus iš JAV atgabentą karinę techniką, dabar ji turi amerikietiškus tankus, šarvuočius ir priešmininius visureigius. ISIS sukūrė elitinę armiją, kurios pagrindą sudaro lengvaisiais JAV ginklais apginkluoti manevringi pėstininkai. Į ISIS gretas įsijungia vis daugiau jaunų žmonių iš musulmonų pasaulio visuose kontinentuose, tad Islamo valstybė plečiasi toliau.

Tuo pačiu dėl islamistų teroro nuolat daugėja pabėgėlių: jie plūsta į pietines ES valstybes, o galo tam srautui kol kas nematyti. JAV prezidentas B.Obama pareiškė, kad pabėgėlių krizė, šiuo metu užklupusi Europą ir Artimuosius Rytus, tęsis dešimtmečius. Jis teigia, kad šią krizę lemia nesibaigiantys kariniai konfliktai bei klimato kaita, ir net pažadėjo, kad JAV priims dešimt tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Tačiau tai lašas jūroje. Amerikiečiai aiškiai bijo, kad kartu su bėgliais į Ameriką neprasmuktų šimtai teroristų.

Pagrindinis pabėgėlių srautas tenka Vakarų ir Šiaurės Europai. Sužinoję, kad Europa nebesaugo savo sienų, į Vokietiją atvykę arabai ir afrikiečiai savo giminaičiams rašo, kad vokiečiai jiems duoda butą, pinigų, patikrina sveikatą, tad skatina giminaičius skubiai atvykti. Šis gandas apie provokuojamai dosnius europiečius sklinda kaip gaisras, todėl atbėgėlių srautas tik didės, kol musulmonų Europoje pasidarys dauguma.

Pabėgėliai nenustos plūsti, nes tai gerai organizuotas procesas, stimuliuojamas įvairių priežasčių. Tai ne tik karo pabėgėliai, bet ir infekuotieji, kurie tikisi Vakaruose gauti išgydančių vaistų. Be to, tai labai pelningas verslas. Už vietą perpildytoje valtyje į išsvajotą Europą kontrabandininkai ima po 1,5 tūkst. dolerių. Nuolaidos taikomos, jei privilioji daugiau klientų. Tokiu būdu kontrabandininkai per metus pasidalija iki 600 mln. eurų. 

Kadangi dauguma bėglių yra musulmonai, tai jų procentas Europoje neišvengiamai didės. Katalikų Bažnyčia neseniai pranešė, kad musulmonų kiekis pasaulyje jau viršijo katalikų kiekį. Tyrimai rodo, kad esant dabartiniam augimo tempui, po kelerių metų islamas taps dominuojančia religija visame pasaulyje. Europoje prie to esmingai prisidės europiečių skaičiaus mažėjimas.

Tyrimai rodo, kad civilizacijos pastoviam išsilaikymui daugiau negu 25 metus, gimstamumas turi būti 2,11 vaiko 1 šeimai. Jeigu mažiau, tai nacija ims nykti. Per visą istoriją nei viena nacija neatsikūrė esant gimstamumo koeficientui 1,9 vaiko. O esant koeficientui 1,3 – nacijai atsikurti nebeįmanoma. Todėl, kad atsikūrimui prireiks nuo 80 iki 100 metų, o tokio ekonominio modelio, kuris galėtų palaikyti naciją taip ilgai, nėra.

Kitaip tariant, jeigu yra dvi protėvių poros ir jie turi po 1 vaiką, tai jie turi du kartus mažiau vaikų, negu yra tėvų. Jeigu šie vaikai turės kūdikį, tai vaikaičių bus 4 kartus mažiau negu senelių. Kai mažėja populiacija, mažėja ir nacija.

2007 m. gimstamumas Prancūzijoje buvo 1,8. Anglijoje – 1,6. Graikijoje – 1,3. Vokietijoje – 1,3. Italijoje – 1,2. Ispanijoje – 1,1. Europos Sąjungoje vidutinis gimstamumas – 1,38. Istoriniai duomenys liudija, kad šio skaičiaus jau nebeįmanoma padidinti. Su laiku toji Europa, kokią dabar matome, nebeegzistuos.

Tačiau Europos gyventojų nemažėja. Kodėl? Dėl imigracijos. Dėl islamiškosios imigracijos. Nuo 1990 m. Europoje 90 proc. gyventojų prieauglio sudaro musulmonų imigrantai. Prancūzijoje vienai šeimai vidutiniškai tenka 1,8 vaiko, o musulmoniškose šeimose – 8,1. Prancūzijos pietūs, nuo seno vienas iš tankiausiai apgyvendintų krikščioniškų regionų pasaulyje, dabar turi daugiau mečečių negu bažnyčių. Čia 30 proc. vaikų iki 20 metų – musulmonai. Dideliuose miestuose, tokiuose kaip Nica, Marselis ir Paryžius, šis skaičius išaugo iki 45 proc. Iki 2027 m. kas penktas prancūzas bus musulmonas. Vos per 39 metus Prancūzija taps islamiška respublika.

Per pastaruosius 30 metų Britanijoje musulmonų padaugėjo nuo 82 000 iki 2,5 milijono, t.y. 30 kartų. Ten daugiau negu 1000 mečečių, iš kurių daugelis – buvusios bažnyčios.

Olandijoje 50 proc. naujagimių – musulmonai, ir jau po 15 metų pusė Olandijos gyventojų bus musulmonai.

Rusijoje daugiau kaip 23 mljn. musulmonų. Tai penktadalis visų Rusijos gyventojų. Jie sudarys 40 proc. Rusijos armijos jau po kelerių metų.

Belgijoje dabar 25 proc. gyventojų ir 50 proc. naujagimių – musulmonai. Belgijos vyriausybė prognozuoja, kad 2025 metais 1/3 Europos vaikų gims musulmoniškose šeimose.

Vokietijos vyriausybė turėjo viešai pareikšti, kad vokiečių gimstamumo mažėjimo jau nebegalima sustabdyti – tai jau nebesugrąžinamas procesas. Iki 2050 metų Vokietija taps islamiška valstybe.

Libijos vadovas Muamaras Kadafis pareiškė: „Atrodo, kad Alachas padovanos islamui pergalę Europoje be kardų, be ginklų ir be užkariavimų. Mums nereikia teroristų, mums nereikalingi mirtininkai. Vos po kelių dešimtmečių virš 50 milijonų musulmonų Europoje ją pavers musulmonišku kontinentu“.

Kanadoje skaičiai liudija tą patį. Dabar čia gimstamumo koeficientas 1,6 – net vienetu mažesnis už tą, kuris būtinas nacijos gyvybės išlaikymui. O islamas – labiausiai besiplečianti religija. Nuo 2001 iki 2006 metų Kanados gyventojų padaugėjo 1,6 milijono, bet iš jų 1,2 milijono – imigrantai.

JAV gimstamumo koeficientas 1,6, bet kartu su lotynų imigrantais padidėjo iki 2,11, t.y. iki minimumo, kuris reikalingas nacijos gyvybės palaikymui. 1970 m. Amerikoje buvo 100 000 musulmonų, o dabar jų daugiau kaip 9 milijonai.

Prieš kelerius metus Čikagoje įvyko 24-rių islamiškų organizacijų lyderių susitikimas. To susirinkimo protokolai liudija apie islamiškos propagandos planus Amerikoje, panaudojant spaudą, politiką, švietimą ir t.t. Susirinkimas pareiškė: Mes turime pasiruošti tam faktui, kad po 30 metų Amerikoje gyvens apie 50 milijonų musulmonų.

Dabar Europoje yra 52 milijonai musulmonų. Vokietijos vyriausybė pareiškė: šis skaičius padvigubės per ateinančius 20 metų – iki 104 milijonų. Netrukus Vakarų Europoje islamas taps valstybine religija, o arabų kalba – valstybine kalba. Ateistai ir visi religijos išjuokėjai taps uoliais musulmonais arba jų galvos bus pamautos ant baslių miestų prieigose, o sodomitai bus priversti su užrištomis akimis šokti žemėn nuo daugiaaukščių pastatų. Bažnyčios bus paverstos mečetėmis arba nugriautos, o vietoje varpų kasdien muedzinai iš minaretų penkis kartus kvies bendrai maldai.

Pagaliau prasidės išdvisusios Europos kelionė tikrojo tikėjimo link. ALACH AKBAR!

Įvairių šaltinių duomenis sudėliojo
Petras Plumpa

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Geltonkasė lietuvaitė       2015-10-14 9:22
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Diagnozė Ramumai       2015-10-8 13:37

Klaidinga dilema.
Prašome pasitaisyti.

ramumai       2015-10-8 12:01

Supratom: autorius - ne Erlickas, vanas, tai nejuokinga

Ramuma        2015-10-8 11:57

Čia kakas iš komentatorių bando teigti, kad P.Plumpos straipsnyje yra humoro. Tai kurioje vietoje čia reikia juoktis? Ar girdėjo kas nors apie tokį jumoristą Lietuvoje Petrą Plumpą? nejaugi niekas taip ir negirdėjo? O tai kaip čia komentatoriai bando mums prakišti tą idėją, kad jis yra humoristas? Ar jie nori “pridengti” tą faktą, kad straipsnis yra rasistinis? “Matote… jūs nesuprantate humoro” - aiškina tūlas komentatorius. Tai, kurioje vietoje čia reikia juoktis? Gal šitoje:“Tie ateiviai, kurie ves lietuvaites, kultūriškai sulietuvės. Tiesa, padaugės lietuviškai kalbančių negriukų, bet jie persiims lietuviška kalba ir papročiais (genetikai sako, kad tokie mišiniai labai atnaujina ir sustiprina nacijos genetinę sveikatą). Be to, toks kraujas sustiprins lietuvių šoklumą, todėl Lietuva taps Europos krepšinio SOSTINE!!!”
Manau, kad toks humoras nepatiktų net Rusijoje. Galimai jie pasakytų:“Vidno srazu, kad labusy sovsem poteriali chuvstvo jumorą”. O kitas galėtų net pridėti:“A imeli li oni ego? Poteriat mozhno tolko togda, kogda chto-to imejesh”.
Lietuviams iš tikro yra sunku su jumoro jausmu, nes ten , kur visai nejuokinga, atsiras žmonių, kurie tvirtins, kad tai juokinga. Jeigu Petras Plumpa humoristas, tai Erlickui nebėra čia kas veikti.

Kovingajai Jotai       2015-10-7 20:56

Humoras, kaip ir anekdotai, jei tenka aiškinti, “kur juose šuo pakastas”, nustoja galios: arba iškart, arba nieko.
Galėtumėte paklausti “gerovės valstybės” švedų, kada jų pramonės centre Malmėje bus įvestas šariatas (41% imigrantai)?

Jota       2015-10-7 18:44

Na jau, gerbiamasis. Teikitės neapsimetinėti. Aš kalbėjau iš esmės beveik vien apie paskutinį sakinį, kurį su humoru vargu ar pasakysi. Juo labiau, kad jis išplaukia iš straipsnyje minimų “islamo grėsmių”. Tai koks čia gali būti humoras ar ironija?

O LP “erezijos” yra iš jo knygos, jos visiškai susijusios su minima tema.

Bet ką gi, - atleiskite, jei nepataikiau, skubu, pavėluosiu į Švedijos karalių vakarienę, esu pakviesta.

Jota nustebino:        2015-10-7 15:40

pasirodo, sunkiai skiria, kur Petras kalba rimtai, o kur su ironija ir humoru.
Karingų aistrų fontane išplaukia nežinia iš kur LP “erezijos”, kiti su teksto turiniu nesusiję dalykai (teisimai, pamokslavimai)?
Petras Plumpa gan viešas asmuo, tad daugelis žino ne tik jo puikų humoro jausmą, bet ir tai, kad jis giliai maldingas, drąsus ir ištvermingas tremties žmogus.
Apie islamo keliamas grėsmes Europai straipsnyje ir komentaruose kalbama skaičiais, kurių daugelis tiesiog nežino (juos viešinti vengiama sąmoningai). Telkiant jėgas bet kuriai kovai išmintinga žinoti, su kokio dydžio besiartinančia kariauna teks grumtis. Antraip, Jota, tikrai atrodysime asilais, o tai, kad kažkas “žinos, kur asilai bus pakasti” (ar vilks svetimą jungą), nė kiek neguodžia.

Ramuma       2015-10-7 11:51

Po šito Plumpos straipsnio darosi aišku, kad visose postsovietinėse valstybėse į valdžią prasibrovė ultrapatriotai ir kitokios keistos ypatos, kurios savo mąstymu ne ką skiriasi nuo Rusijos valstybinės KGB teroristinės organizacijos. Yra klaikus dalykas, kai į valdžią prasibrauna 2-os ar net 3-ios rūšies diletantai, kurie įsivaizduoja esantys “nacionalinėmis vertybėmis”. O juk ekonomikoje šitos ypatos nei bū, nei mū. Išaiškėjo ir dar vienas labai įdomus reiškinys: krikščionių ir bolševikų mąstymas yra nepaprastai panašus. Anie norėjo trūks plyš būti dauguma, o štai dabar krikščionys nerimsta, nes ne jų, o musulmonų yra dauguma. Ir nemažai krikščionių pergyvena baisiausiai, kad jie ne “bolševikai”, nes muslmonų yra daugiau. Kažkoks keistas bandos jausmas - “mūsų daugiau”, reiškia mes galime niekinti tuos, kurių yra mažiau. Savotiškos sportinės rungtynės tarp musulmonų ir krikščionių. Jeigu būtų leidžiama oficialiai pasireikšti bolševikams, tai prasidėtų rungtynės “kokių yra daugiau” būtų tarp krikščionių, musulmonų ir bolševikų. Tai ar pasakyti, kurių bus daugiausia? Aišku, kad musulmonų, nes jiems Mohamedas ragino kurti šeimas ir daugintis. Nei krikščionis, nei bolševikai taip šeimos nevertina, kaip musulmonai. Tai visiškai logiška, kad jų bus daugiau. Kinija išaugo ant ŠEIMŲ DINASTIJŲ. Kinijoje šiandien jau gyvena 1 336 718 015 gyventojų, o Lietuvoje tapo tradicija, kad ateinatys į valdžią tampa parazituojančiu visos visuomenės sluoksniu. Jiems nerūpi šeima, kaip valstybės ląstelė. Tai, ko reikia virkauti, kad mūsų tauta yra tarp nykstančių tautų? Tik tinginiai virkauja, kad tas negerai, ir anas negerai. O kiek Lietuvoje žmonių, kurie dirbtų VALSTYNĖSE ĮSTAIGOSE IŠ IDĖJOS? Jūs pažįstate nors vieną? Aš nei vieno. Tai, ko reikia virkauti, jeigu visi mato,kad valstybinės įstaigos Lietuvoje yra apniktos įvairiausios rūšies parazitų, kurie tik ir eina ten dirbti dėl STABILIAI GAUNAMO ATLYGINIMO, KURIS PRIKLAUSO NUO ATIDIRBTŲ ARBA IMITUOTO DARBO VALANDŲ.

Jota Plumpai ir kitiems       2015-10-7 10:02

Dabar supratau, kur šuo, veikiau asilas, pakastas.
Liaukitės kėlę baltas vėliavas! Užuot drąsinę krikščionis ir kėlę ryžtą, jūs šūkalojate visokius akbarus! Verčiau Kristų garbinkit! Prisiskaitėt visokių kapituliantiškų LP teorijų - girdi, Antikristas prie slenksčio, reikia jungtis į ginkluotą kovą su muslimais, - kvailybių kvailybė, žinot, iš kur cituoju. Be to, LP neskiria Senojo Testamento Dievo nuo Naujojo - girdi, tas pats Dievas pasakė ir “akis už akį”, ir “atsuk kitą skruostą”, tad reikalui esant, galima pritaikyti ir “akis už akį”. “Pagaliau prasidės kelionė tikrojo tikėjimo link”, -  gėda būtų jums, katalikui, šitaip rašyti.

Kovotojai atsirado. Dievo vardą bijo visą rašyti, dreba rašydami Jz, DV, o kad kažkoks kvailys čia pat netoliese Jėzaus vardu pasirašinėja ir šitaip niekina Dievo vardą, jie nemato, atseit, ne jų reikalas.

Gorbačiovas        2015-10-7 7:23

Kur mano dėmę  padėjai?..

Letui Palmaičiui       2015-10-6 19:23

O ar pats save laikai tokiu? Ir kuo skiriesi nuo kitų?

Letas Palmaitis       2015-10-6 17:44

O kiek Lietuvoje krikščionių?

Palaukite, nesupratau,       2015-10-6 10:50

kada prasidėjo Europos kelionė tikrojo tikėjimo link? Ar ne prieš du tūkstančius metų? Ką čia Plumpa kliedi - “pagaliau prasidės”?

klaiku       2015-10-6 10:03

Žiaurus straipsnis - nuoga realybė, bet aš šiuo žmogumi tikiu. Manau, konservatoriai jo negali apkaltinti Kremliaus agentu.

Jota       2015-10-6 9:38

Sakyčiau, nereikėtų net juokais šito ŠIKBAR vartoti.

Vytautas Ju.       2015-10-6 7:37

Ironizuoti, žinoma, galima, tik ta ironija išeis pro vieną vietą. Kad musulmonai užkariaus Europą be ginklų M. Kadafis tikrai yra sakęs, net filmas yra, bet ar daug mes žinome apie Libiją, išskyrus tą amerikonišką propagandą, kurią mums kišą.  Kuris Lietuvos informacijos šaltinis yra viešines, kad prie M. Kadafio:
1. Mokslas ir medicininis aptarnavimas buvo už valstybės pinigus. Visi norintys studijuoti užsienyje gaudavo valstybės paramą. Sergantys retomis ligomis galėjo prašyti ir gauti paramą gydytis užsienyje, nors Libijos sveikatos apsaugos sistema buvo laikoma viena geriausiu Afrikoje.
2. Šalies gyventojų raštingumas — 87%, su universitetiniu išsilavinimu — 25%.
3.  Moteris, pagimdžiusi vaiką gaudavo $ 5000 išmoką.
4. Elektrą valstybė tiekė nemokamai.
5. Benzino litras – $ 0,14.
6. Kiekvieną norinti ūkininkauti, vyriausybė aprūpindavo žeme, namu, galvijais, sėklą.
7. Libijoje namas yra prigimtinė žmogaus ir šeimos teisė, niekas jo nusavinti ar atimti negali.
8. M. Kadafio sukurta irigacijos sistema neturi sau lygių pasaulyje. Vienintelė Afrikos valstybė, kuri neturi problemų su vandens aprūpinimu.
9. Libijos Valstybinis bankas teikė beprocentines paskolas gyventojams. Libija neturėjo užsienio skolos.
10. M. Kadafis buvo Marcus Garvey pasekėjas, siekęs suvienyti Afriką. Įvedė auksinį dinarą ir dėjo pastangas, kad juo būtų atsiskaitoma ne tik už naftą, bet ir padaryti Afrikos valstybių valiuta.
Taigi, kas jį pražudė ir kodėl H. Klinton džiaugėsi pamačiusi negyvą M. Kadafį: „We came, we saw, he died“, nelabai ir stebina.

mama iš kaimo >Ramuma       2015-10-6 7:09

  Stebina mane Tamstos bukumas. Net nesitiki, kad tokie žmonės skaito šį portalą.
  Ačiū Autoriui už straipsnį. Ypač už įžvalgą pabaigoje, kad “ateistai ir religijos išjuokėjai taps uoliais musulmonais, o sodomitai bus priversti šokti nuo daugiaaukščių”. Tai tikrai džiuginantis momentas šioje baisioje perspektyvoje.
  ir >politikai kraunasi
  Ką gi,tenka užduoti Jums dabar jau nuvalkiotą klausimą : Kiek migrantų priimsit į savo šeimą?

Stasys       2015-10-5 21:47

Oi, kalbu ne apie ženatves vienlytines. Kalbu apie tai, kad jeigu pvz. pavyks padauginti homoseksualų skaičių dvigubai, tai atitinkamai ir gimimų sumažės, nes, kaip sako kitas Stasys, kad gi gimdoma ne per išeinamąją. Tarp kitko, girdėjau lietuvaičių nepasitenkinimą dėl vaikinų deficito. Sako, arba impotentas arba moterų nenori, o dar kiti, tik pasitenkina patys ir viskas, nesuteikdami kitai pusei kaifo. Taigi, tokios tokelės. O tie juodukai o-ho-ho !  Mūsų mergužėlės bus patenkintos, laimingos, prisitaikys prie jų gyvenimo būdo, nusileis,  nusilenks ....

nepraeis musulmonai Lietuvoje       2015-10-5 20:38

lietuviai nuo seno labai gerbia moteris - moterys dominuoja šeimose.
apsiženys koks musulmonas lietuvaitę - po kiek laiko bėgs į savo arabiją ar negriją neatsigręždamas smile
(rusus kolonistus sustabdė partizanai, o musulmonus arabus ir negrus sustabdys lietuvaitės )

Stasiui       2015-10-5 20:21

Tautos išnykimui netgi nebūtina homoseksualų “santuokų” įteisinimo. Pakanka ir to, kad gyvename malonumus garbinančioje visuomenėje, kurioje viena iš didžiausių vertybių yra seksas, o motinystė, tėvystė ir tuo pačiu vaikai bei jų tinkamas auklėjimas tapo beveik kaip nevertingi dalykai. O kur dar abortų ir kontracepsijos industrija, sukelta nežaboto sekso pamėgimo!

Ramumai       2015-10-5 20:08

o ironiją ar net sarkazmą suprantate?

Politikai kraunasi       2015-10-5 20:08

politinį kapitalą iš pabėgėlių temos.Kas labiau nemyli pabėgėlių?Pasibjaurėtina.tai raganų medžioklė,kuri atsisuks ir prieš Lietuvą.

Stasys       2015-10-5 20:06

Kažko nesupratau. Ar amerikonai tokie durni, kad apginklavo sunitus, šiitų mirtinus priešininkus. Nuvertė  sunitų valdžią su Huseinu priešaky, pastatė valdžion šiitus, o paskui sunitus apginklavo, kad jie kariautų prieš juos pačius ... ?  Ar tiesiog plumpa priplumpino ?

Musulmonai yra labiau konfliktines asmenybes       2015-10-5 19:43

todel iskils pavojus buti nuverstai teisetai valdziai.

Ramuma       2015-10-5 19:39

Kai paskaitai kokio nors veik4jo iš VSD postringavimus, tai nori nenori, bet atsiduoda KGB-istine mąstymo kultūra. Tiek Putino KGB-istai, tiek mūsų VSD-istai mėgsta įsijausti į Orakulo vaidmenį. Pritilus didžiajam Orakului Mečiui Laurinkui apie Venskienės pergabenimą į Lietuvą, prabilo kitas Orakulas, kuris taip pat yra buvęs VSD generalinis direktorius. Putino Orakulai mėgsta pranašauti apie “Kijevo chuntos” galą. Pagal Putino Orakulus, Kijevas jau seniai turėjo būti Putino rankose. Ne ką blogiau pranašauja ir naujai apsireiškęs Orakulas Petras Plumpa. Štai jo pranašystės:“Po karo okupantai atsiuntė į Baltijos šalis šimtus tūkstančių rusakalbių kolonistų, su kuriais buvo privalu kalbėti rusiškai, bet pabaltijiečiai kultūriškai nenutautėjo. O šiuo metu nesulaikomai atidunda tūkstančiai arabų ir negroidų. Savo kalbos jie neprimes, o angliškai slebizuoja gana prastai, tad Lietuvoje jiems teks mokytis lietuviškai. Jeigu bėglių judėjimas ES viduje bus sugriežtintas, tai galima spėti, kad jie Lietuvoje sudarys panašias bendruomenes, kokias prieš karą sudarė tautinės mažumos. Lietuvių kultūrai ir kalbai jie žymesnės įtakos neturės, kaip kad neturėjo žydai ar čigonai”. Bet žemiau prieštarauja pats sau:“Tyrimai rodo, kad civilizacijos pastoviam išsilaikymui daugiau negu 25 metus, gimstamumas turi būti 2,11 vaiko 1 šeimai. Jeigu mažiau, tai nacija ims nykti. Per visą istoriją nei viena nacija neatsikūrė esant gimstamumo koeficientui 1,9 vaiko. O esant koeficientui 1,3 – nacijai atsikurti nebeįmanoma”. Tikrai rasistinis straipsnis pagal kurį turėtų būti iškelta baudžiamoji byla. Bet nebus, nes pas mus mėgsta tokius Orakulus. Net Lietuvos krepšinio rinktinė užsikrėtė tokiu orakulizmu, nes beveik visa Lietuvos žiniasklaida jau buvo įsitikinusi,kad “lietuviai laimės”. Tada, kam žaisti, jeigu jau žinoma, kad laimės?

Europai: arba Kristus, arba Mahometas       2015-10-5 18:41

Tik atviri kažkadais krikščioniškai apsisprendusių Europos tautų priešai gali norėti ir siekia jos islamizacijos. Kiekvienas blaiviai mąstantis europietis supranta, kad be Europos idėjos dekomercializacijos ir be realaus grįžimo prie jokiam priešui neįveikiamo prisikėlusiojo Kristaus, islamo plitimas - niekaip nesustabdomas (kartu jis būtų bausmė už atkritimą). Bešaknės ir transcendencijos nepripažįstančios ideologijos (ateistinis humanizmas, neoliberalizmas ar neomarksizmas, “atviros visuomenės”, “žmogaus teisių” ar “socialinių lyčių” ir kitos absoliutizacijos) islamą įtikėjusių legionams tėra smėlio pilys, sugriaunamos vienu džichadisto bato spyriu.
Kita išeitis: Pasaulio Architektas, liuciferiškai išsikėlęs virš visų religijų ir tikėjimų, globaliame pasaulio turguje, kur viskas perkama ir parduodama, vykdantis totalinį sekimą ir kontrolę. Turgaus aikštės viduryje - “Aukso veršio” stabas.

Stasys       2015-10-5 18:37

Be abejo, jei daugės “vyras su vyru”, tai visai prieaugio nebus, o lietuvaitės nusivylusios nuobodžiais ir šaltokais likusiais vyrais lietuvaičiais, smaginsis su karštesniais, daugiau galinčiais pietiečiais, paleis į pasaulį po kelis margus palikuonis ir taip toliau,ir taip toliau, taigi ir taip sumenkėsim, kad atsidursim ant išnykimo ribos po 3-4 kartų.

Daugiau faktų UŽ PETRĄ       2015-10-5 17:53

Vokietijoje musulmonų jau prieš metus buvo 5.2 % (4.3 mln.). Kaip ir Britanijoje britų, taip ir Vokietijoje, daugiau nei 5.000 tikrų vokiečių kasmet atsiverčia į islamą.
1300 islamo išpažinėjų Vokietijoje jau tada priklausė “Musulmonų Brolijai”, 900 - “Hezbollah”, kiti - daugybei kitų karingų musulmoniškų organizacijų.
Vien nuo 2000 m. Vokietijoje uždaryta daugiau nei 400 katalikų bažnyčių ir 100 protestantų, bet pastatyta daugiau nei 200 naujų mečečių ir dar 128 statomos dabar.
1963 m. D. Britanijoje buvo tik 13 mečečių - šiandien daugiau nei 1500!
Londone pirmą kartą per miesto istoriją baltaodžių gyventojų jau mažiau nei pusė...
Kasmet maždaug 5.000 vietinių britų tampa musulmonais, iš kurių 2/3 - moterys.
Prancūzijoje islamą sistemingai praktikuoja 2.5 mln. musulmonų,
t. y. 41 % nuo bendro jų skaičiaus,
o katalikybę - tik 2 mln., t. y. tik 4.5 % prancūzų.
Prancūzijoje daugiau nei 2.000 mečečių (!).
7-8 % Prancūzijos gyventojų išpažįsta islamą, tačiau kalėjimuose jų - 50-80 %.
“Skandinaviškame rojuje” Švedijoje jau kas penktas gyventojas yra imigrantas (1.6 mln). Iš jų 400.000 yra musulmonai.
Dėl Korano, kaip aukščiausio įstatymo, uolūs musulmonai net formaliai negali tapti Vakarų pasaulio politinės sistemos organine dalimi, nes islamo ortodoksija nepripažįsta Bažnyčios ir valstybės atskyrimo.

ne kiekvienas supras       2015-10-5 17:19

si Plumpos ironizuota paskvili. kai kam pasirodys, kad jis palaiko Lietuvos naikinima, tik apsimeta, kad nieko neivyks. deja, jei nebus sustabdytas musulmonu ejimas i Europa, tikslaiu, begimas, Lietuvos po 20-30 metu liks labai mazai. Lietuvaites, skatinamos lryto judu, zavesisi musulmonais ir tekes, gimdys misrunus. Ateitis baisi.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Geltonkasė lietuvaitė       2015-10-14 9:22

Laukiu nesulaukiu kada mane apsėklins juodas, didelis musulmono člienas…

Rekomenduojame

Virdžinija – sektinas pavyzdys

Dominykas Vanhara. Labai tikėtina valdančiosios koalicijos sudėties kaita

Vygantas Malinauskas. Žmogaus teisių komitetas siūlo ideologizuoti smurto problemą

Privalomi skiepai gali sukelti sveikatos sistemos griūtį

Kęstutis Girnius. Konfliktas su Kinija – strateginė, ne taktinė ar komunikacijos klaida

Vokietijoje mokesčių mokėtojų pinigais remiami filmai atitinkantys „įvairovės sąrašą“

Vytautas Sinica. Valstybinės kalbos atnašavimas

Ar iš tikrųjų Seimo nariai patvirtino buvusių Lietuvos okupacinių režimų teisėtumą?

ES „žalioji darbotvarkė“ nebus taikoma privatiems lėktuvams ir jachtoms

Visuomenininkai lietuvių kalbos naikintojus įamžins knygoje „Valstybinės lietuvių kalbos išdavikai“

Draudikas atsisako padengti mirtį dėl vakcinos, nes mirusysis neva dalyvavo eksperimente pats prisiimdamas riziką

Vytautas Sinica. Vyriausybės veiklos apžvalga

Jonas Vaiškūnas. Kalba ne apie kalbą – o apie tai, kur eis demarkacinė linija

Eugenijus Jovaiša. Kalbos išniekinimo projekto autoriai įteisins okupacinių režimų primestą rašybą

Pareigose pažemintas arkivyskupas, susijęs su dokumentu, draudžiančiu laiminti tos pačios lyties poras

Sigitas Besagirskas. Kiek mums kainuos kova su Kinija?

Loreta Strom. Norvegijos visuomenės sveikatos institutas (FHI) nerekomenduoja naudoti koronos sertifikato kaip prevencinės priemonės

Peter Kwasniewski. Kodėl gitarų muzika neturėtų skambėti katalikiškose Mišiose

Etikos dalyko mokymas Vokietijoje sumažino religingumą

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzus Kanos vestuvėse – II eilinis sekmadienis

Arnas Simutis. Lietuva yra šaltojo pilietinio karo būklėje

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

Mindaugas Karalius. Lietuvių kalbos naikintojai bus įamžinti knygoje

Tautvydas Galinis. Svetimvardžiai asmens dokumentuose, arba apie projektą atšaukti valstybinę lietuvių kalbą

Daugiau nei pusė Airijos katalikų dėl pandemijos pasirinko neiti į šv. Mišias

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

Vytautas Radžvilas. Autonomininkų svajonės tampa tikrove

Kuriamas precedentas: Kvebeko teisėjas apribojo neskiepyto tėvo teisę lankyti vaiką

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.