Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Petras Plumpa. Laisvė ieško gyvenimo tikslo

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugpjūčio 14 d. 20:08

4     

    

Petras Plumpa. Laisvė ieško gyvenimo tikslo

Bendraujant su partizaninio, o vėliau kultūrinio antisovietinio pasipriešinimo dalyviais, retai kada tekdavo diskutuoti apie LAISVĘ, nors visi už laisvę kovojo. Laisvė buvo kaip savaime suprantamas dalykas, kaip oras, kuriuo nuolat kvėpuojame. Tačiau kaip kvėpavimas gali būti sunkus, taip ir galimybė naudotis laisve gali būti sunki – protui ir sąžinei.

Iki Stalino mirties 1953 metais, ginkluotas lietuvių pasipriešinimas sovietinei okupacijai buvo sunaikintas. Visi partizaninės kovos dalyviai, kurie liko gyvi po kelerių nesėkmingo priešinimosi metų, pradėjo prarasti laisvės viltį. Neviltį skleidė tūkstančiai žuvusių kovos draugų, išlaisvinimo viltį gesino laisvojo pasaulio galingųjų abejingumas pavergtųjų tautų likimui.

Esant tokioms aplinkybėms drąsi ir atkakli kova už laisvę palaipsniui išblėso. Tačiau fiziškai ir morališkai blogiausia buvo tai, kad prie to kovos numalšinimo labai daug prisidėjo pačių laisvės kovotojų bei jų rėmėjų išdavystės. Daugelis tautiečių patriotizmą ėmė laikyti neišmintinga atgyvena. Patriotinio sąmoningumo sunykimą akivaizdžiai rodo komunistų ir komjaunuolių skaičiaus didėjimas: jeigu 1945 metais Lietuvoje buvo apie 3500 kompartijos narių, tai 1986 metais jau priartėjo prie 200 000 – padidėjo 60 kartų! 

Galimai didžiąją tautos dalį ištiko Stokholmo sindromas, t.y. toks psichologinis reiškinys, kuomet pagrobta auka po ilgesnio prievartos laiko ima jausti teigiamus jausmus ir savanorišką paklusnumą savo pagrobėjams, nepaisant pagrobimo metu patirtų skriaudų. Jie būna dėkingi, kad juos mirtinai išgąsdinę teroristai jų nenužudė, bet maloningai pasigailėjo. Aukos už tai lieka jiems dėkingos. Panašiai, mirus Stalinui, sovietiniai žmonės graudžiai apraudojo despotą, kuris jų nenužudė ir net neištrėmė! Taip pat savo mirusius despotus apraudojo Kinijos ir Šiaurės Korėjos žmonės.

Reikia pasakyti, kad lietuvių jaunosios, postalininės kartos sovietinio indoktrinavimo negalima laikyti Stokholmo sindromu, nes jie nepatyrė stalininio laikotarpio terorizmo. Dar daugiau – po Stalino mirties jaunimo tarpe vėl pradėjo atgimti tautinės savigarbos daigai. 1956 m. rudenį prasidėjus demonstracijoms Lenkijoje ir sukilimui Vengrijoje, Lietuvoje irgi pakilo patriotinio orumo banga. Per 1956 m. Vėlines lapkričio 2 d. Kauno kapinėse prie Nepriklausomybės paminklo susirinko tūkstančiai studentų ir inteligentų, giedojo Lietuvos himną, „Marija,Marija“, skandavo šūkius „Laisvę Lietuvai!“, „Lauk, okupantai!“, į čekistus buvo svaidomi akmenys. Vilniuje taip pat vyko didelė jaunimo demonstracija Rasų kapinėse, prie dr. Jono Basanavičiaus kapo buvo giedamas Tautos himnas ir patriotinės giesmės. Per Vėlines Kaune buvo suimti 85 žmonės, iš jų 81 – studentas. 1957 m. Vėlinių demonstracijoje Kaune dalyvavo apie 2000 žmonių minia, buvo suimti 102 dalyviai. Kokios buvo šių akcijų dalyvių pažiūros, gerai atsispindėjo tose akcijose dalyvavusių jaunimo pogrindinių grupių nuostatuose.  Pavyzdžiui, organizacijos „Laisvę Lietuvai“ programoje rašoma: „Raudonieji okupantai atėmė iš mūsų nepriklausomybę, atėmė žodžio laisvę, siekia išbraukti Lietuvos vardą iš pasaulio tautų istorijos. Jeigu mes, lietuviai, nesutelksime savo jėgų, nesusijungsime į geležinį kovos žiedą prieš bendrą priešą, mes išnyksime nuo žemės paviršiaus, kaip išnyko tokio pat likimo ištikti prūsai, jotvingiai“.

Reikėtų pažymėti įdomų dalyką, kad po Stalino mirties aktyvi, organizuota, bet neginkluota inteligentijos ir jaunimo veikla ginant tautines, politines ir kultūrines žmonių teises tęsėsi nuo 1954 m. iki 1961 m. Per tą laiką KGB Lietuvoje atskleidė 112 antisovietinių organizacijų, kurių veikloje dalyvavo 748 nariai. Daugelis to kultūrinio-patriotinio pasipriešinimo dalyvių pateko į lagerius. Tačiau kiti pasižadėjo sovietų santvarkai nebesipriešinti. Tad po 1960 m. prasidėjo ramus sovietinio rusenimo periodas, be patriotinių akcijų, be kokių nors tautos atgimimo vilčių.

Ypač tie, kurie gimė po karo, jau nebesuvokė didelio prieštaringumo tarp nepriklausomos ir okupuotos Lietuvos gyvenimo, nes visi privalėjo lankyti ideologiškai melagingą sovietinę mokyklą, visi maitinosi labai tendencinga okupantų propaganda, todėl nieks neskatino kokiai nors pasipriešinimo veiklai. Galima sakyti, jog šiam atvejui tinka britų karo kapeliono Normano Kouplendo teiginys, kad „neturėdami tvirtų įsitikinimų, žmonės negali turėti nė tvirto charakterio“.  Jie legaliai rūpinosi savo būviu. Daugelis, stokodami patriotinio sąmoningumo ir dvasinio tvirtumo, siekdami lengvesnio gyvenimo ir noro įsikurti valdiškose okupantų struktūrose, lengvai atsižadėjo tėvų silpnai įskiepytų patriotinių, religinių ir moralinių principų. Tokioje dvasioje jie auklėjo ir savo vaikus.

Šiuo laikotarpiu sovietinės indoktrinacijos terpėje užaugusi jaunoji karta todėl nebeturėjo visuotinio laisvės siekimo, kad uoliai kolaboruojantys kultūrininkai, rašytojai ir poetai savo oportunistine kūryba beveik patenkino dvasiškai nereiklios visuomenės poreikius. Tad suprantama, kodėl komjaunuolių skaičius Lietuvoje nuo 3800 1945 m.  išaugo iki 500 000 1986 m., t.y. padidėjo 130 kartų!  Stokholmo sindromo paveikti kolaborantai padėjo okupantams iš mūsų jaunimo atimti Tiesos suvokimą, kuris įprasmindavo laisvės siekius. Nepažįstant ir neturint prasmingo tikslo, nebeliko ir atitinkamų siekių.

Tačiau 1968 m. politiškai ir kultūriškai prisnūdusiuose europinės civilizacijos kraštuose žmogui būdingas laisvės troškimas prasiveržė konkrečiais siekiniais – įvairių ŽMOGAUS TEISIŲ reikalavimu. Atrodė lyg tautas sujudino kažkokia antgamtinė laisvės dvasia, neturinti konkretaus turinio, bet skatinanti išryškinti žmogaus teises. 

Pavyzdžiui, 1968 metų pradžioje visą komunistų prislėgtą pasaulį sujudino Čekoslovakijos reformatoriai, kurie ryžosi sudemokratinti ekonominę ir politinę sistemą bei sukurti „žmogišką socializmą“. Tų metų pavasarį šalyje buvo panaikinta cenzūra, įsigaliojo žodžio ir spaudos laisvė. Gegužę nutarta sušaukti neeilinį partijos suvažiavimą ir priimti naują partijos programą, buvo pradėta rengti ekonominė reforma. Tada SSSR vadovybė, išsigandusi tokių laisvų permainų, rugpjūčio mėnesį suorganizavo visai neteisėtą karinę intervenciją ir, okupavusi nepriklausomą valstybę, jos vidaus pertvarkymus nutraukė.

1968 metais Maskvoje daugelis kultūrininkų viešai piktinosi tokia įžūlia sovietų intervencija į Čekoslovakiją. Tais pačiais metais Rusijoje pradėjo eiti žmogaus teises ginanti „Dabarties įvykių kronika“. Kitais metais susikūrė Žmogaus teisių gynimo iniciatyvinė grupė, o netrukus – Žmogaus teisių komitetas. Visa tai vyko Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos dvasioje, kurios preambulėje skelbiama: „Visiems žmonių giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas“. Rusijos disidentai žmogaus teisių gynimą laikė svarbiausiu laisvės siekiniu, įprasminančiu visą jų veiklą.

Tais pačiais 1968 metais Lietuvoje gaivališkai kilo nelegalus religinio pobūdžio judėjimas, nepriklausantis nuo tuomet vykusių laisvės judėjimų kitose šalyse. Šis judėjimas konkrečiai pasireiškė slaptu vaikų katekizavimu, uždaromis meditacijomis arba rekolekcijomis, aktyviu viešu žymių šventovių lankymu, kunigų nelegalų rengimu ir religinės literatūros gaminimu bei platinimu. Lietuvos religinio pogrindžio atstovai palaikė ryšius su Maskvos disidentais, teikdavo medžiagą apie tikinčiųjų teisių pažeidinėjimus, o iš jų gaudavo savilaidos leidinių.

Tačiau, kai žmonių gyvenime pradeda reikštis Geroji dvasia, neišvengiamai atsiranda ir griaunanti tamsos jėga. Taip 1968 metais Prancūzijoje prasidėjo kvailiausia 20-to amžiaus revoliucija, kaip pasityčiojimas iš tų sunkių išsilaisvinimo pastangų, kurias darė komunistų pavergtų tautų žmogaus teisių gynėjai. Tuo metu daug kur pasaulyje studentai protestavo prieš karus ar kovojo už pamatines laisves, o Prancūzijoje sukilę studentai daugiausia rūpinosi, kad merginos universitetuose galėtų ateiti į vaikinų miegamuosius. Viskas prasidėjo nuo kovos naujajame Nantero universitete, kur buvo reikalaujama leisti merginoms ir vaikinams miegoti kartu. Visa tai baigėsi vienais didžiausių neramumų Prancūzijoje, nes vis daugiau studentų prisijungė prie riaušių, o jau kitą dieną juos parėmė vyresniųjų klasių mokinių sąjungos.  Studentų reikalavimai buvo primityvūs, persmelkti nepasitenkinimu dėl negalėjimo laisvai patenkinti savo seksualinių geismų, todėl protestuodami jie vartė medžius ir mašinas, mėtė grindinio akmenis. Tokia sumaištimi netruko pasinaudoti komunistų įtakojamos profesinės sąjungos. Jos paskelbė neteisėtą streiką, kuriame dalyvavo 8 milijonai darbininkų. Mitinguose ir susirinkimuose skambėjo internacionalas. Buvo užimtos fermos ir žemės ūkio produktų sandėliai. Paryžiaus gatvėse stovėjo barikados. Visa Prancūzijos pramonė apmirė, praktiškai visa šalis buvo paralyžiuota. Net striptizo šokėjos pasiskelbė darbininkėmis ir pareikalavo padidinti atlygį…

Nors po mėnesio streikai baigėsi, tačiau jie, ekonomistų manymu, sužlugdė Prancūzijos pokario ekonominį klestėjimą. Tas jaunimo sukilimas nusmukdė mokslo lygį mokyklose ir suniekino patriotizmo dvasią. Tais metais įsigalėjo radikalusis feminizmas, kuris seksualiai išlaisvino merginas, palikdamas gausybę vienišų motinų.

1968 metai Vakarų Europoje tapo protesto maištų, demonstracijų, bombų sprogdinimų ir teisėtvarkos pažeidinėjimų metais. Tada išpopuliarėjo visuotinis autoritetų neigimas, antisocialinis elgesys, lengvų narkotikų vartojimas ir laisvo sekso propagavimas. Ligi šiol išliko tada sukurtos elgesio normos mokyklose, universitetuose, socialinėse įstaigose ir valdymo struktūrose. Nepagarba autoritetams, panieka šeimos vertybėms ir tradicinei šeimai, teisių virš pareigų iškėlimas dominuoja Vakarų Europos šalyse ir per ES institucijas peršami Rytų Europos šalims.

Ši laisvė, neturinti kilnių moralinių tikslų, atėjo ir į Lietuvą. 1968 metais Prancūzijoje užmaišytas kultūrinis jovalas, kemšamas mūsų jaunajai kartai, nekreipiant dėmesio į tragiškas pasekmes. Juk per tai suvešėjo nepagarba religinėms vertybėms, šeimos institutui, tėvams ir tėvynei. Patriotizmas, būdingas kiekvienam normaliam žmogui, tapo atgyvena, kaip ir dauguma tradicinių vertybių.

Liberastinė moralė skatina jaunąją kartą atsisakyti Dekalogu paremtų moralinių principų. Toks dorovinis mankurtizmas kur kas baisesnis už istorinį, nes žmogus, pamiršęs esminius dorovės principus, tampa egoistine pabaisa. 

Kiekvienas laikmetis reikalauja atitinkamų kovotojų už Tėvynę, tiesą ir laisvę. Po karo Lietuvos laisvės kovotojai savo pareigą Tėvynei atliko – su ginklu kovojo kaip sugebėjo, kaip reikalavo to meto sąlygos.

Vėlesniais okupacijos dešimtmečiais jau be ginklų ideologinę kovą kovojo politinio pogrindžio dalyviai, religinės ir patriotinės spaudos leidėjai.

Dabar atėjo laikas jau ne ginklų karui, bet dvasinei kovai – už žmogaus sielą, už jo orumą, už tiesą ir padorumą.

Žmogaus, kaip Dievo kūrinio, pradinė Laisvės sąlyga yra Tiesos pažinimas ir sąžinės suverenumas. Nes vergas ne tas, kurio kūnas grandinėmis surakintas, bet tas, kuris prarado minties ir sąžinės laisvę. Todėl ir tautos gražiausia šventovė ta, kuri pastatyta žmogaus širdyje ir kurioje nuolat atiduodama pagarba Tiesos ir Meilės Dievui. Tik tada tauta būna tikrai laisva.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

ah1       2019-08-14 20:35

kai žodžiai neverčiama veriasi overtono langai. Būkite budrūs.

Tam kiekvienam kaime ir yra po stasį,       2019-08-13 22:37

kuris žino ne „truputį tiesos”, kaip mūsų Petras, bet visą, kurią ir paskelbia Urbi et orbi.

stasys        2019-08-13 13:41

Patriotinis romantizmas neturėtu remtis išgalvotais ar įsivaizduojamais istorijos faktais . ‘Tiesa’ tik su trupučiu tiesos neturi tvarios ateities ..

AČIŪ       2019-08-13 12:09

Gerb. Petrui Plumpai už labai aktualias įžvalgas. Tokių istorinių faktų nežinojau. Vis tik tikiu, kad Lietuva yra Marijos žemė ir saugo mus nuo šio gaivalo ir leidžia neprarasti savo šaknų, kurios tikrai yra labai gerbtinos. Tad tikrai “Dabar atėjo laikas jau ne ginklų karui, bet dvasinei kovai – už žmogaus sielą, už jo orumą, už tiesą ir padorumą.”

Rekomenduojame

Garsaus medicinos žurnalo redaktoriai: vakcinų ir vaistų tyrimų duomenys turi būti nedelsiant atverti visuomenei

Kanadoje mokytoja nušalinta nuo darbo dėl „transfobinės“ kalbos naudojimo

Reikalavimas dėl politinės prekybos Lietuvos suverenitetu ir lietuvių kalbos valstybinio statuso panaikinimo

Nacionalinis susivienijimas dėl klausimo apie „pragarą“ kreipėsi į LRT etikos kontrolierę

Anot politologo, Putinas nebūtų teikęs Vakarams praktiškai neįgyvendinamų reikalavimų, jei realiai nesvarstytų karinės atakos

Edvardas Čiuldė. O kur mūsų pasaulyje pasidės Dievas? (I)

Kun. Algirdas Toliatas. Kviečiu maldai už Suomijoje teisiamus vyskupą Juhana Pohjola ir buvusią vidaus reikalų ministrę Päivi Räsänen

Ispanų europarlamentaras: Briuselis turi padėti lenkams pakeisti vyriausybę

Lidija Veličkaitė. Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja

Vengrijos URM P. Szijjarto: mūsų nekenčia, nes vykdome patriotinę, krikščionišką politiką

Almantas Stankūnas. Patys dalinsime narkotikus?

Dominykas Vanhara. Dėl karo grėsmės

Linas Karpavičius. Kanadoje oficialiai bus bandoma uždrausti LGBTQ+ konversijos terapiją

Vytautas Sinica. Valstybinės kalbos laidotuvės?

Airija panaikins daugumą COVID viruso apribojimų, įskaitant COVID pasą

Linas Karpavičius. Ukraina vs Rusija: savarankiška, nacionalinė Ukraina nėra niekam reikalinga

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Neišmoktos politikos pamokos: tikrovė – ne kompiuterinis žaidimas, suklydęs iš naujo neperžaisi

Valdžia rengia apynasrį socialiniams tinklams

Aleksandras Nemunaitis. Nesuprantu kodėl biudžetinės įmones masiškai verčiamos į VšĮ

Tarp Airijos studentų plačiai paplitęs narkotikų vartojimas – tyrimas

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodis ir laisvė – III eilinis sekmadienis

Visame pasaulyje vyko protestai prieš primygtinius reikalavimus skiepytis

Demonstracija Stokholme buvo didesnė nei praneša policija ir žiniasklaida

Linas Karpavičius. Netrukus Trumpas paleis naują socialinės žiniasklaidos platformą „TRUTH Social“

Linas Karpavičius. Arizonos rinkėjai vis dar laukia teisingumo

Jurga Lago. Toji Yoko Ono instaliacija banke su 141 grabeliu man atrodo iliustruojanti…

Tomas Čyvas. Aptvarienos naujienos

Atono kalno vienuoliams prokurorai iškėlė bylą dėl raginimo nesiskiepyti

Česlovas Iškauskas. Savaitės pjūvis. „Trys raidės“ – atverta Pandoros skrynia

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.