Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė

Petras Plumpa. Didysis tautos gaivintojas

Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 18 d. 7:08

57     

    

Petras Plumpa. Didysis tautos gaivintojas

Kiekviena tauta, gentis, šeima ar žmogus savyje nešioja didžiulius sąmoningos ir posąmoninės atminties lobius, paveldėtus iš tūkstantmetės praeities. Jie pasireiškia per žmonių elgesį, kalbą, papročius bei įvairiausią kultūrinę saviraišką. Jei pripažįstame, kad svarbiausios žmonių mintys ateina iš antgamtinio pasaulio, tai tautų tauriąją kultūrinę kūrybą galima vadinti dieviškųjų minčių žmogiškąja išraiška.  Todėl ir kiekvienos genties išnykimas yra visos žmonijos kultūrinio lobyno praradimas, nepalyginamai svarbesnis už kai kurių gyvūnų ar augalų rūšių išnykimą.

Kalbant apie lietuvių tautą, jos išnykimas jau buvo užprogramuotas 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje, kurioje net nebeminimas Lietuvos kaip valstybės vardas. Nei nutautėjusi bajorija, nei 1831 ir 1863 metų sukilėliai nesiekė lietuvių tautos savimonės žadinimo, jos kalbos ir moralės gaivinimo. Tie sukilimai kilo Lenkijoje ir buvo vadinami lenkų sukilimais. Nors lietuviai abiejuose sukilimuose dalyvavo, tačiau valstiečių pagrindinis tikslas buvo išsikovoti geresnes socialines sąlygas, o bajorai plaukiojo lenkiškoje kultūroje ir siekė atkurti buvusią Lenkijos karalystę. Jeigu pastarasis tikslas būtų buvęs pasiektas, šiandien Lietuvos valstybės tikriausiai nebūtų ir nedaug lietuvių lietuviškai bekalbėtų. Toks „lietuvių genties“ išnykimas dabar mažai berūpėtų patiems buvusiems lietuviams, pasivadinusiems lenkais, gudais ar tuteišiais. Apgailestautų tik įvairių šalių kalbininkai dėl prarasto seniausios gyvos indoeuropiečių kalbos šaltinio.

Tautos, kurios jaučia savąją savivertę, sugeba ne tik išlikti, bet ir skleisti kitoms tautoms savąsias vertybes. Jų saviraiška ir solidarumas paverčia jas nacijomis. Tokiam virsmui sužadinti tautose atsiranda savasis pranašas ir vadovas, kuris nutiesia kelius „į naują būtį“. Lietuviams tai buvo Motiejus Valančius – vyskupas, blaivybės apaštalas, rašytojas, istorikas, liaudies švietėjas, lietuvių kalbos gynėjas, lietuvių tautos žadintojas.

1850 m. tapęs Žemaičių vyskupu, M.Valančius pirmiausiai rūpinosi kelti žmonių gyvenimą į aukštesnį moralinį ir kultūrinį lygį. Jis pasirūpino, kad klierikai ir parapijų kunigai praktikuotųsi pamokslus sakyti lietuviškai, lietuvių kalbą įvedė į oficialias maldas.  Tam reikalui parengė ir išleido K.Sirvydo lietuviškų pamokslų naują laidą. Jis ir savo pirmąjį veikalą „Žemaičių vyskupystė“ parašė lietuvių kalba, o tapęs vyskupu, rūpinosi, kad į lietuvių kalbą būtų verčiama ir leidžiama religinė literatūra: giesmynai, maldaknygės, parapijinėms mokykloms skirta literatūra.

M.Valančius ypatingai susirūpino savo vyskupijos gyventojų išblaivinimu. XIX amžiaus pirmoje pusėje visa Lietuva buvo nusėta smuklėmis, buvo paplitęs bajorams ir valdžiai didelį pelną nešantis alkoholizmas. M.Valančius parengė blaivystės brolijų įstatus ir juos 1858 m. atspausdino 10 000 egz. Ši knygelė sukėlė didžiulį rezonansą, leidinys buvo uždraustas platinti ir konfiskuotas. Nepaisant draudimo, knygelė buvo du kartus perspausdinta Klaipėdoje ir platinama Lietuvoje. Tais metais Varnių katedros kun.J.Dovydaitis paskelbė apie Blaivybės brolijos įkūrimą, o M.Valančius 1858 m. spalio 11 d. blaivybės reikalu parašė aplinkraštį kunigams. Kreipėsi į dvarininkus prašydamas palaikyti jo iniciatyvą. Ne vienas dvarininkas uždarė degtinės varyklas ir smukles. Per dvejus metus – nuo 1858 iki 1860 – Kauno gubernijos dvaruose pagamintos degtinės kiekis sumažėjo 8 kartus. Todėl 1864 m. M.Muravjovo aplinkraščiu blaivybės brolijų veikla buvo uždrausta, o vyskupui M.Valančiui įsakyta persikelti į Kauną. Tačiau M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio įtaka visuomenei ilgai buvo jaučiama. Jo pradėtas blaivystės brolijų steigimas virto Didžiuoju blaivystės sąjūdžiu, apėmusiu daugelį carinės Rusijos imperijos gubernijų.

Iki 1831 m. sukilimo kiekviena vyskupijos parapija ir didesnis kaimas turėjo savo mokyklą. Po 1831 m. sukilimo rusai kone visas likvidavo. M.Valančius įsakė parapijų klebonams steigti parapijines mokyklas ir jose dėstyti gimtąja lietuvių kalba. Rezultatai buvo akivaizdūs: pavyzdžiui, jei Rietavo dekanate 1853 m. mokėjo skaityti apie 11 000 parapijiečiai, tai po 10 metų (1863 m.) jau 24 000. Kai kuriose parapijose iš viso nebeliko beraščių. Žemaičių vyskupija toli pralenkė ne tik lenkinamą Rytų Lietuvą, bet ir Lenkijos bei Rusijos sritis.

Kai 1864 m. rusų carinė valdžia Muravjovo koriko įsakymu lietuviškas parapijines mokyklas uždarė, tuomet M.Valančiaus raginimu daug kur atsirado slaptų mokyklų, kuriose mokė patys tėvai arba daraktariai. Tokios mokyklos veikė visą spaudos draudimo laikotarpį – apie 40 metų.

M.Valančiaus rūpesčiu vyskupijoje maždaug keturis kartus padidėjo išleidžiamų lietuviškų knygų skaičius – po 14–15 leidinių kasmet. Pats M.Valančius parašė ir išleido 40 įvairaus turinio leidinių. Kai po 1863–1864 m. sukilimo Rusijos valdžia uždraudė spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis, tuomet M.Valančius savo lėšomis Rytprūsiuose suorganizavo lietuviškų leidinių spausdinimo, gabenimo per sieną ir platinimo sistemą, kuri veikė iki 1905 m. Per tą laiką buvo atspausdinta ir pernešta per sieną apie 3,7 mln. egzempliorių įvairių leidinių. M.Valančiaus rūpesčiu buvo įsteigta knygų platinimo draugija.

Pasauliečiai inteligentai į lietuviškos spaudos leidybą įsijungė tik po 20 metų, 1883 metais J.Basanavičiui įsteigus „Aušrą“. Šis laikraštis neturėjo aiškios ateities programos, bet stengėsi šviesti lietuvius tautiškai ir kultūriškai. Kuomet „Aušrą“ pradėjo redaguoti laisvamanis J.Šliūpas, laikraštyje pasirodė rašiniai, nukreipti prieš krikščionybę ir Katalikų Bažnyčią. Praktiškai J.Šliūpas kapojo tą krikščioniškąją spaudos platinimo šaką, ant kurios sėdėjo, todėl katalikiškoji visuomenė nuo jo nusigręžė, ir laikraštis 1886 m. dėl medžiaginių sunkumų nustojo eiti. Todėl 1889 m. dr. V.Kudirka pradėjo leisti mėnraštį „Varpas“. Aplink jį susibūrė įvairių pažiūrų lietuviškos orientacijos inteligentai: liberalai, socialistai ir katalikai. Jame atsispindėjo visi lietuvių visuomenės sluoksniai ir reikalai – gerosios ir blogosios pusės.

1890 m. katalikai pradėjo leisti „Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgą“. Šis laikraštis buvo nepaprastai karingas, nuolat ragino kovoti su rusinimu ir jam priešintis. Redagavo Dėdė Atanazas (kun. Pakalniškis). Gal dėl aštrumo „Apžvalga“ buvo plačiai skaitoma. Dėl griežto tono „Apžvalga“ buvo labiausiai rusų persekiojama, todėl 1896 m. nustojo ėjusi.

Vietoje „Apžvalgos“ 1896 m. kun. J.Tumas-Vaižgantas pradėjo leisti panašaus turinio „Tėvynės sargą“, kuriame nuolat buvo keliami katalikybės ir lietuvybės klausimai. Apie šį laikraštį susibūrė įtakingiausi katalikiškos pakraipos inteligentai.

Pasipriešinimo spaudos draudimui vaisiai buvo stulbinantys: nuo pirmųjų lietuviškų knygų pasirodymo XVI amžiuje iki lietuviškos spaudos uždraudimo 1864 m., tai yra, per 300 metų iš viso buvo išleista 750 knygų, o per 40 spaudos draudimo metų – nuo 1864 iki 1904 m. – išleista 1856 knygos, neskaitant laikraščių. Tad knygų leidybos intensyvumas priespaudos metais padidėjo 18 kartų! Tai parodo kokią milžinišką tautos energiją pažadino vyskupo M.Valančiaus pradėtas lietuviškų mokyklų ir spaudos sąjūdis. 

Labai daug knygų buvo konfiskuota ir sunaikinta. Vien tik Prūsijos sieną saugantys žandarai kasmet konfiskuodavo daaugiau negu 20 000 egzempliorių knygų ir laikraščių. Už slaptos spaudos laikymą ir platinimą buvo represuota per 1000 žmonių, – jie buvo kalinami ir tremiami į Rusijos gilumą.

Pagaliau rusų valdžia įsitikino, kad tokiais draudimais ji nieko nepasiekė – lietuvių nesurusino, tik juos padarė aršiais priešininkais. Todėl 1904 m. gegužės 7 d. caras savuoju dekretu paskelbė lietuviškai spaudai laisvę. Tačiau kova už spaudos laisvę jau buvo išjudinusi visą tautą ir ją paruošusi kitiems – jau politiniams – žingsniams dėl socialinių sąlygų pagerinimo ir dėl valstybinio apsisprendimo. 

Apie kelią į Lietuvos Nepriklausomybę yra pasakyta ir parašyta labai daug, bet kai kurie pradiniai ir patys svarbiausi dalykai yra palikti šešėlyje, todėl apibendrinant lietuvių valstybės sukūrimo vyksmą, reikėtų dar kartą prisiminti, kad nei nutautėjusi bajorija, nei 1831 ir 1863 metų sukilimai nesiekė tautos savimonės žadinimo, jos kalbos ir moralės gaivinimo.

Lemiamos reikšmės Nepriklausomos Lietuvos įtvirtinimui turėjo tai, kad Apvaizdos lėmimu dar 1849 metais nuo Vilniaus vyskupijos buvo atskirti ir prie Žemaičių vyskupijos prijungti 8 dekanatai (Kauno, Panevėžio, Ukmergės, Utenos, Obelių, Zarasų, Kuršo ir Žiemgalos) su 93 parapijomis, kurias lankė ir kuriomis rūpinosi vyskupas M.Valančius. Lemtinga ir tai, kad „mužikų“ Vyskupas bajorų sukilimo nepalaikė, bet nebijojo kovoti už blaivybę, už tikėjimą ir lietuvių kalbą. Žiūrint iš tautos atgimimo pozicijų, tai buvo sėkmingiausias pasirinkimas. Vyskupas visoje tautoje pažadino solidarumo jausmą, jo rūpesčiu buvo nutiesti knygnešių takai, kuriais tauta vėliau atėjo į laisvę ir valstybinę nepriklausomybę. Jei ne M.Valančius, vargu ar 1918 m. būtų atkurta nepriklausoma Lietuva. Vargu ar šiandieną skambėtų lietuviškas žodis ir daina. Ir tikriausiai ne atsitiktinumas, bet pranašiškas ženklas yra tai, kad Motiejus Valančius, pagal tuo metu galiojusį Julijaus kalendorių, yra gimęs Vasario 16 dieną! (1801 m.).

Petras Plumpa
2020 m. vasario 16 d.

* * *

Sveikindami visus savo bendratikslius su Lietuvos valstybės atkūrimo švente prisiminkime visus šį tikslą kėlusius ir jo siekusius, net ir sunkiausiomis valandomis jį puoselėjusius, o lemtingomis akimirkomis – dėl jo aukojusius savo gyvenimą ir gyvybę. Esame visiems jiems – žinomiems ir likusiems bevardžiais – iš visos širdies dėkingi: ir už sukurtus namus lietuvių tautai – Lietuvos valstybę, ir už parodytą pavyzdį, kaip stovėti Tiesoje ir ginti Laisvę, kaip kurti Gyvenimą ir branginti, puoselėti savo šaknis – kalbą, šeimą, tikėjimą.

Telkimės – jei kiekvienas iki šiol dar dvejojęs stosis šalia jau šį tikslą pasirinkusio, jei išties jam ranką ne tik sveikindamas, bet ir kasdieniuose namų kūrimo, pamatų puoselėjimo darbuose, rasis ir bendrystė, ir Dievo palaima. Ji duos ir vaisių.

Kad būtent toks ir yra tikrasis kelias, rodo ir didžio lietuvio, tautos, kuri būtų verta Vasario 16-osios Lietuvos, ugdytojo vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimas – dėkojame Petrui Plumpai, šiuo keliu daugel metų ištvermingai einančiam, taip laiku jį priminusiam.

Pasidalykime šiuo pasakojimu ir su jaunąja karta – parodykime jų vertą gyvenimo kelią, prasmingą alternatyvą, kaip įsišaknyti savo tėvų žemėje, ir laisvės dovanos vertą tikslą.

Tad tebūnie ši Vasario 16-oji visiems šventinė tikrąja šio žodžio reikšme – šventa savo apsisprendimais, jų motyvais, savo atsigręžimu į artimą savo, tebūna ji skirta bendrystės pamatų sutvirtinimui, pasiryžimui kurti Lietuvą Jo Tiesoje ir Viltyje.

 

Tiesos.lt redakcijos vardu –
                                                                                              Ramutė Bingelienė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2020-02-26 1:29

Ačiū, kad čia buvot.Svarbu, kad pasiliekat Tiesoje. Nors dabar gal esam nuopuoly, vilties nepametu. Nežinau, kaip pagonių dievaičiai, bet Dievas yra vienas visiems. Taip pat ir lietuviams.

Paskutinis postskriptas       2020-02-25 22:00

Neatsakinėkite, nes nebeužeisiu.
Žinau, kada prispaustieji lietuviai tikrai pakėlė galvą: tai buvo didžiulis dvasinis atgimimas nuo Chruščiovo eros ir toliau. Būtent tada ėmė reikštis Laisvės dvasia visoje visuomenėje. Kai dabar žiūriu tų laikų nuotraukas, žaviuosi tais laisvais, baimę prarandančiais žmonėmis. Vienu metu, dar palyginti neseniai, imta kelti Marcinkevičių. Tai būtent ta epocha, kurioje rasdavosi vis daugiau ir atvirų maištininkų, kaip Simas Kudirka. Ir bažnyčioje vien kun. Zdebskis, kur dabar kas nors panašaus?
Dabartinėje velniavoje ne taip jau sunku susigaudyti, reikia tik ieškoti pirminės informacijos. Pvz., KAS pirmasis pasiūlė pakabinti Jono Noreikos atminimo lentą pačiame centre prie Vrublevskių bibliotekos matomiausiame posūkyje? Būkite tikras, kas pasiūlė, tas jau žinojo ir apie būsimą sudaužymą, ir apie atstatymą, o gal ir apie deglų eiseną.

Marginalas Al.ui       2020-02-25 16:41

Ačiū Pačiam už diskusiją, kurį ir mane privertė pažengti bent žingsnelį. Visų laikų daugelio pastangos susikoncentruoja ties materialiniu komfortu ir dvasiniu pasitenkinimu. Nuo čia prasideda stumdymai, grupiniai ir gentiniai interesai, noras žūtbūt išgyventi kito sąskaita, o kad tai būtų užtikrinta ir ateičiai - noras eliminuoti visus pavojus pajungiant potencialius konkurentus savo despotijai.
Šis beprasmis žaidimas tęsiasi ne amžiais ir tūkstantmečiais, bet apytikriai visada tik apie 70 metų, asmens gyvavimo vidurkis, nes toks yra kiekvieno, vadinas, ir visų (t.y. žmonijos) amžius.
Pagonių dievaičiai čia niekuo nepadeda, išskyrus kaip toms pačioms vorų grumtynėms stiklainyje. Mirtis daro visas pastangas beprasmes, todėl išlieka Prasmės religijos paieška. Be Prasmės žmonijai geriausiai nusižudyti, nes tokia egzistencija - tik kančių pratęsimas ir gausinimas. Maždaug į tai linksta ir Sartre’as ir Camus. Abraomizmas yra ta dovana, kuri žada Prasmę ir paneigia mirties valdžią. Pranašai (ypač Izaijas) duoda suprasti, kad žydų tauta išrinkta žmonijai vesti į Vieną D-vą, o tai įmanoma tik vienoje D-vo Tautoje, nes jau dvi tuoj pat ims kovoti dėl hegemonijos.
Nežinau, kodėl išėjo toks krikščionybės atmetimas, nes ji eina būtent Izaijo keliu. Atmetė iš pradžių Israelio dvasiniai vadai, o paskui ir patys krikščionys jau istoriniais laikais, mokslo mito fetišui atsiradus. Bet tas mokslas duoda tik tą pačią egzistencinę beprasmybę.
Krikščionybę sunaikino ne žydų vadai 1-me amžiuje (tada ji sparčiausiai plito bent jau ne menkiau, nei vos slinko šimtmečiais Europoje). Europinę krikščionybę sunaikino jos pačios kūrėjai graikai pačioje pradžioje. Jie sulipdė molinį golemą, kuris atgijęs gali aplink save viską išdeginti ugnimi. Bet kad jis atgytų, į jį reikia įstatyti gaivinantį elementą. Graikai sukūrė golemą iš krikščionybės, kuris atgijo įstačius į jį judėjišką Kristų. Izaijo Kristus negali atvesti visų tautų į vieną D-vo Tautą, kol tebėra ten įstatytas ir graikų golemas dar neišvirto į pradinį molį.
Pasižiūrėkite į Susivienijimo programą, kaip jie apibūdina “prigimtinį įstatymą” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nacionalinio-susiviejimo-bendrosios-programos-projektas), ir suprasite, kad tai ateistinis golemas.
Neapsimoka totalinėje mirtyje kovoti dėl “šventų stabų”. Reikia priimti visų žemiškumų (“vertybių”) mirtį ir laimėti Tiesos amžinybę naujoje žemėje po nauju dangumi.
Amen. Išeinu iš “tiesos”.lt visiems laikams.

Al. Marginalui       2020-02-25 1:50

Turėjau omeny ,,holokosto užkardytojai” atlieka idiotų vaidmenį. Galiu klysti, bet netikiu nei Zurofu, nei Vanagaite. Ar jie tai daro ,,iš įsitikinimų”. Sunku patikėti, bet net jeigu, tai Adolis ir Koba tur būt veikė iš įsitikinimų. Neneigiu, kad drąsu, bet kas iš to, jei niekšiška ? Kokia prasmė kalbėt apie dvasinius dalykus ar nukryžiavimą, jei neįstengiama atsisakyti savanaudiško šališkumo ? Kad kremlius panaudoja visus, ką tik gali, tai to įrodinėti nereikia, nes tai ir taip seniai aišku. Bet tai toks pat pasiteisinimas kaip ,,visi vagia”. O tie, kas nukentėjo, būtent dėl to galėtų sugebėti atjausti, užuot mėgavęsi savo kančiomis.

Marginalas Al.ui       2020-02-25 0:14

325 m. akistata - praleidau žodį.

Marginalas Al.ui       2020-02-25 0:02

Lietuva nėra joks epicentras. Kuriuos taškus Israeliui reikia kontroliuoti - ne mano reikalas, tik suprantu, kad tai būtina daryti visame pasaulyje, nes 325 m. atsirado kaip pasaulinė ir yra 2000 metų įvykių patvirtinta. Istorijoje, kuriai daug daugiau nei 2000 metų, tai unikalus dalykas, liudijantis esant ANAPUSINIŲ jėgų. Sakyti, neva holokosto užkardytojai atlieka idiotų vaidmenį, gali tik dvasinių dalykų nematantis asmuo. Ar išpažįstate evangelinį Kristų?
Iš tikrųjų, Vanagaiė daug įdomesnis reiškinys nei Zuroffas, kuris lauktinas, o ji - ne. Manau, kad šį tą ji perprato geriau už Patį. Bent išstojimas prieš minią pats iš savęs yra krikščioniškas, jei daroma pagal įsitikinimus. Nematau duomenų, neva ji “dirba” kremliui. Tai sutapimas. O kad Zuroffas “dirbtų” kremliui, tai anekdotinis pasakymas visai nesiorientuojančio situacijoje žmogaus. Jei turite galvoje pinigus, tai toks “dirba” man atrodo labai kvailai net ir Vanagaitės atveju.
Užtat iš deglų susivienijimo organizatorių, be jokios abejonės, tikrai yra dirbančių jei ne kremliui, tai bent kartu su kremliumi.
Pagaliau ar Merkel nedirba ta linkme? Dirba ir dar kaip. Ir Macronas dirba ir Trumpas. Vakarams būtina stabdyti Kiniją ir kremliaus suartėjimą su ja, kitaip kriukis. Baltijos čia niekas nepaisys, jei trukdys.
Nors kinus dabar tik D-vas sustabdys. Niekas nėra be Jo valios, pasaulis gauna ko nusipelnęs ir baigs istorijos pelenuose. Kaip sakoma maldoje, “nusikaltimai viršija plaukų skaičių”. Jei jotinė pravoslavija tiki, kad žydai nubausti už nusikaltimus (daugiskaita, jei Golgotos čia specialiai neišskiriame, nes ji pati ir yra ATPIRKIMO misija), tai pasaulinė “tauta”, kuriai neva perduota Karalystė, yra padariusi tų pačių nusikaltimų tūkstančiais kartu daugiau (be to, net ir pagal katalikų katekizmą, bet kuri nuodėmė yra NUKRYŽIAVIMAS).
Pasaulio raidoje Lietuva nevaidina jokio vaidmens ir yra tik viena iš aukų geopolitiniame lūžyje. Bet suprantama, kad galėjo būti ir ne auka. Bet tai būtų buvęs stebuklas, o Pats ir esate to įrodymas. Žinoma, ne blogiausia (moraline) prasme.
Pastaba dėl evangelinių žodžių. Jokiu būdu neraginu neigti Kristaus žodžių, bet pats tekstas rodo esant jame dviejų sluoksnių: pirminio judėjiško ir antrinio graikiško.
Mudu nesusišnekame, jei esame skirtingose pusėse to, kas vadinama apreiškimu. Beje, krikščionis vis dėlto ne tas, kuris kažkur “vaikšto” (Pray, Pay and Obey buitine prasme), bet kuris bent stengiasi gyventi. Žodžiai be šių pastangų beprasmiški.

Al. Marginalui       2020-02-24 19:46

Rimtai manot, kad Lietuva yra potencialus antrojo holokausto epicentras? Mano asmenine nuomone, Zurofas ir Vanagaitė dirba ne holokausto užkardymui, ir ne Izraeliui, o kremliui. Būtent jam rūpi Lietuvių pasipriešinimo kovotojus paversti naciais, o holokausto užkardytojai, manau, atlieka naudingų idiotų vaidmenį.

Marginakas Al.ui       2020-02-24 14:47

Zuroffas ir neneigia, kad budi. Tai jo darbas. Nežinau, ar jis monitorina tik Lietuvą, ar dar ką nors. Pagaliau tai ir ne mano reikalas.
Žmonijos sąžinė niekuo dėta. Matau, kad nesusišnekam.
Zuroffas nėra jokia žmonijos sąžinė. Israelis plačiąja (tautos) ir siaurąja (valstybės) prasme nesuinteresuotas pražiopsoti dar vieno holokosto, todėl istorinio priešo stebėjimas yra būtina užduotis.
Daugumos abejingumo nematavau, bet darau išvadą iš to, kad Lietuvoje nebuvo pvz., muštynių tarp neabejingų žmonių ir žydšaudžių. Visiems rūpėjo tik šalies nepriklausomybė ir savo tautos ateitis. Tai natūralu, bent jau pas stabmeldžius tikrai neišvengiama..
Žinau, kad būta pavienių protestų, tačiau į akis krito būtent baltaraiščių žygdarbiai su žydais. Niekur nuo to nepabėgsi ir nepaneigsi, nesvarbu, kad naciai organizavo. Nei Danijoje, nei Bulgarijoje organizuoti nepavyko.
Įsivaizduokim 2 neįmanomus atvejus:
1) naciai būtų laimėję karą,
2) naciai būtų leidę Lietuvos nepriklausomybę.
Ar visi būtų patenkinti, kaip manote?
Bet Lietuvos žydai būtų išžudyti.
Aš asmeniškai nenorėčiau gyventi tokioje nepriklausomybėje. Būčiau arba pats sušaudytas (nuėjęs į gestapą ir pasakęs, kad hitleris žudikas - manau, Pats Kristus ne taip, bet panašiai būtų padaręs), arba būčiau išmovęs į Ameriką, kurios nekenčiu.

Al. Marginalui       2020-02-24 0:08

Tai laikot, kad Zurofas ar Vanagaitė tiesiog budi, stebi ar lietuviuos vėl neatsibus žvėris ? Tai tiesiog žmonijos sąžinė? Ir kaip pamatavot tą lietuvių daugumos abejingumą? Ar nacistinės Vokietijos valdžia taikė vienodą politiką visiems okupuotiems kraštams?

Marginalas Al.ui       2020-02-23 23:23

Netaikau, nes prisidėjimas prie žudynių buvo LABAI pastebimas, užtenka palyginti Lietuvą su Danija ar Bulgarija. Pastebima mažuma žudė, o dauguma buvo abejinga. Bet pagaliau Lietuva nėra pasaulio bamba, o žydai nenorėdami antro holokosto, priversti stebėti situaciją visame pasaulyje, 325 metais paskelbusiame totalinį karą „D-važudžiams“. Nes per 2000 metų tas karas tik išsiplėtė.
Asmeniškai tik bandau ir Pačiam, ir sau aiškinti, o ne vaizduoti, neva turiu galią kažin ką kam nors “taikyti”.
Rasizmas yra esminis tuo, kad jis nepaiso jokių karo taisyklių ir nesielgia su priešininku pagal jas, bet neigia pačią priešininko egzistenciją: priešas turi būti sunaikintas ne todėl, kad turi ginklą rankose, bet todėl, kad biologiškai kenksmingas. Didelis skirtumas, ar ne?
Nesupratau, kokie dar “žydai” “niekina mūsų dabartinę opoziciją”. Opoziciją kam? Eurovaldžiai? Kam tai rūpi, išskyrus tą valdžią? Zuroffui irgi nerūpi. Jam svarbu matuoti antisemitizmo laipsnį ir fiksuoti pavojus, ne vien Lietuvoje. Tačiau Putinui tikrai rūpi, nes po galvų pakėlimo į deglus jau ir NATO gali nusigręžti nuo Lietuvos.

Al. Marginalui       2020-02-23 1:22

Beveik visą paiškinimą galiu priimti, bet ,,vyko sovietų agresija, o jei kas iš Lietuvos komunistų (žydų ar nežydų) prie jos prisidėjo, tai jų asmeninis reikalas” - tai kodėl to paties principo netaikot lietuviams? Tik dėl to, kad jų veiksmuos įžvelgiat rasizmą? Ar tikrai jums esminis dalykas jūsų žudiko motyvai? Ir kodėl žydai pasirinko Lietuvą, jei čia tokie rasistai ? Galiu suprasti žydų ar rusų raudonuosius partizanus, Armiją krajovą, bet nekaltų civilių žudymas turi būti pasmerktas. Tik tiek. Nesakiau, kad žydai dabar trukdo mums atgauti nepriklausomybę. Nebent netiesiogiai - niekindami mūsų dabartinę opoziciją dėl antikomunistinio ir antinacinio pasipriešinimo pagerbimo.

Marginalas dar PS       2020-02-23 0:59

įsitikinimų

Marginalas dar PS       2020-02-23 0:58

PS Al.ui
Atsiprašau skubėdamas gilintis į visą argumentaciją, bet jei klausiate, kodėl tie “žydai” neatsiprašo už neva savo tautos nusikaltimus prieš LIETUVIŲ tautą, tai toks klausimas neturi nieko bendro su atsiprašymu už užplombuotame vagone į Maskoliją permestus veikėjus. Nes nebuvo permesta į Lietuvą jokių bundininkų ar kitų organizuotų žydų revoliucionierių, vyko sovietų agresija, o jei kas iš Lietuvos komunistų (žydų ar nežydų) prie jos prisidėjo, tai jų asmeninis reikalas, bet jau niekaip ne žydų socialdemokratų iš ano vagono. Ne tie laikai, ne ta situacija. Jei skaitėte diskusiją apie F. Brancovskają, turėjote sužinoti, kad ji, kaip ir garsusis Abelis, buvo geto kovotojai, istorijos įmesti į mėsmalę ir veikę pagal savo sprendimus, neturėję resursų kovai (negi juos būtų priėmę Lietuvos partizanai, įsitikinę, kad visas sovietizmas - žydų darbas?) ir turėję vienintelę išeitį glaustis prie profesionalas komunisto Mokšvos agento Henriko Zimano, kuris NĖ VIENO ŽINGSNELIO NEATLIKDAVO BE PALAIMINIMO IŠ MOKŠVOS! Ir kam jis tada skambindavo į Mokšvą, kuriems ten žydams ar net rusams su stalinu? Ne, skambindavo LIETUVOS „atstovui“ SNIEČKUI, tik per kurį ir galėjo prieiti prie stalino gaujos. Kur čia žydai? Sniečkus žydas? Lietuvos ir kitų Vakarų šalių komunistai tuo metu jau buvo stalino naguose, žydams nėra jokio reikalo atsiprašinėti už antisemitą staliną, juo labiau už tuos žydus, kurie asmeniškai tą staliną pasirinko. Jokios lygybės tarp jų ir nacių bei panašios ideologijos paveiktųjų, kurie naikino žydus ne kokių nors politinių grupuočių susidūrimo metu, bet iš RASINIŲ įsitikinimu, negali būti. Tai visai skirtingo lygmens dalykai.

Marginlas Al.ui       2020-02-22 20:03

Atsakiau praeitą kartą tik į pusę Paties teiginių, kad žydai nesmerkia savųjų ir nesmerkia bolševizmo, bet pamiršau pakomentuoti antrą pusę, kad smerkia lietuvius ir (kaip dar anksčiau rašėte) neva TRUKDO atkurti nepriklausomybę.
Dėl lietuvių smerkimo viskas OK, nes jei žydai nesmerks, kas tada smerks? Sakyti, kad pastebimai aktyvus (žinoma, ne visų, žinoma, buvo ir gelbėtojų) lietuvių dalyvavimas žydų genocide buvo tik nacių organizavimo rezultatas, yra melas. Naciai nesugebėjo nieko panašaus organizuoti nei Danijoje, nei Bulgarijoje, nes ten pačios TAUTOS tam pasipriešino. Noreika dar prieš karą buvo įsitikinęs, kad Lietuvą jau ekonomiškai žlugdo žydai, o tai ir išreikšta jo knygoje “Pakelk galvą, lietuvi”, kurios pavadinimą Radžvilo-Sinicos susivienijimas perėmė tautai vienyti, nepastebėję putiniškos provokacijos, genialiai užbaigtos deglų eisena. Nekartosiu, kad nelaikau Noreikos nusikaltėliu, nes antisemitizmą paveldėjo iš aplinkos, o atėjus supratimui, pasuko prieš nacius (neturiu pagrindo netikėti paskelbta medžiaga). Jis joks genijus, panašiai kaip ir tiesos.lt komentatoriai, toks pat mentalinis lygis. Tačiau yra kliedesys, neva šiandien žydai trukdo lietuviams atgauti tikrą nepriklausomybę, kada tik patys lietuviai bent per pusę iš pradžių rėmė prorusišką LDDP, bet kita puse beatodairiškai pasuko į Vakarų pragmatizmą, kol pagaliau landsbergystė baigėsi atvirai orveliniu Gabrieliu. Kuo čia dėti žydai? Lenkai išlaikė pusiausvyrą, nuo zloto neatsisakė, parėmė alternatyvinį Višegrado projektą ir dabar bent laisvi nuo rytų pavojaus (o kaip bus su Vakarais, iš dalies priklauso ir nuo pačių lenkų, kol kas viskas tvarkoje).
Taigi kad tai žydai trukdo Lietuvai atkurti nepriklausomybę, yra kliedesys. Bet kad privalo stebėti visus “galvų pakėlimus į deglus”, visai natūraliai išeina iš pačios žydų istorijos. Sakau: antro holokosto nepražiopsos! Suprantu, kad Zuroffas negali patikti, bet suprantu ir tai, kad gerai ar blogai, jis atlieka būtiną pavojų 2000 metų kariaujančiai už egzistenciją tautai tikrinimą.
Pagaliau dėl tų degeneratų. Mat kaip keiksmažodį ne kartą vartojau ir aš pats. Bet jei norime tikslių apibūdinimų, tai degeneratas yra išsigimėlis, o išsigimėlis negali sukurti nieko naujo, nei gero, nei blogo. Vėlgi, kas gera ir kas bloga, priklauso nuo dvasinio vertinimo. Vertinu kaip krikčionis, todėl eugenikos teorijas arba analogiškas socialines teorijas, kad netinkamieji dirbtinai sukurtam “rojui” turi būti pašalinti iš gyvenimo, man asmeniškai yra blogis, nes tai blogis D-vo akyse. Tačiau įgyvendinti naujas blogas idėjas nepavyktų tiems, kurie tikrai išsigimėlai. Tam reikia bent kiek kūrybiškumo ir genialumo, kurio išsigimėlis negali turėti pagal apibrėžimą.
Ar vokiečių naciai buvo išsigimėliai? Greičiau buvo išsigimęs pačios Vokietijos dvasinis kelias, nes nuosekliai ėjo dvilypės (judėjiškai-graikiškos, monoteistiškai-pagoniškos) konstantininės krikščionybės apvalymo nuo monoteizmo keliu dar nuo Herderio posūkio į helenistinę kultūrą: iš pradžių graikų dievai, po to ir germanų. Plius vokiškas romantizmas. Šis sprogstamasis mišinys pagimdė hitleriuką su jo totaliniu teatru (“Dievų saulėlydis”, arba “žuvimas” pagal Wagnerį). Šia pjesę nuosekliai suvaidino iki pat Reicho kanceliarijos bunkerio. Estetiškai kūrybiškai, meniškai, net puikiai! Meniniu požiūriu tai joks degeneratizmas. Dvasiniu - tikrai degeneratizmas stovint krikščionybės dirvoje.
Mėgstame švaistytis keiksmažodžiais, o Jūs reikalaujate pažodinio suvokimo. Prisipažįstu, kad aš pats čia nenuoseklus.

Al. Marginalui       2020-02-22 17:38

O nacių vadai buvo degeneratai, ar tik banditai ? Kodėl Izraelio valdžia priima lietuvių atsiprašymus už nacių organizuotą žydų genocidą, o patys negali įvertinti saviškių dalyvavimo lietuvių genocide ? Nes ,,2000 metų buvo įstumti į karą dėl išlikimo” ? Mūsų kova dėl išlikimo taip gerai neuždokumentuota, bet, jei būtumėt pastabesnis, matytumėt, kad ir mes turim panašią bėdą. ,,nemoralu tikėtis, kad priešo akivaizdoje žydai imtų niekinti vieni kitus” - be reikalo mane kaltinat nemoralumu, reikalauju tik sąžiningumo. Laikytis Aukso taisyklės.
Rašot ,,Įrodykite man, kad tie Jūsų mitiniai žydai, kuriems matyt vadovauja paslaptingi Siono išminčiai, nesmerkia žydų enkavedistų ir bolševikų. Aš neturiu tokių duomenų.” Ir čia pat pats sau atsakot ,,Net nemoralu tikėtis, kad priešo akivaizdoje žydai imtų niekinti vieni kitus.” Tai nuo kada lietuvius žydai laiko priešais? - kai, bėgdami nuo persekiojimų ėmė keltis į Lietuvą? Kai lietuviai nepriėmė bolševikinės revoliucijos? Nuo 1941 m. sukilimo?

Marginalas Al.ui       2020-02-22 5:09

Jūs rašote man nesuprantamus teiginius tarsi tiesą. Įrodykite man, kad tie Jūsų mitiniai žydai, kuriems matyt vadovauja paslaptingi Siono išminčiai, nesmerkia žydų enkavedistų ir bolševikų. Aš neturiu tokių duomenų. Žinau, kad tarp žydų nepriimta kaltinti žydus nežydams (beje, tas pats galioja musulmonams, laikantiems save viena tauta). Tai geras pavyzdys lietuviams, jau nekalbant apie mano minėtą faktą, kad žydai apie 2000 metų ne savo valia įstumti į karą dėl išlikimo. Net nemoralu tikėtis, kad priešo akivaizdoje žydai imtų niekinti vieni kitus.
O kad žydai nesmerkia bolševizmo, tai ir visai absurdas, nes Maskolijoje bolševikai nužudė ir represavo tūkstančius žydų. Suprantama, kad žydai trockistai neturėtų smerkti bolševizmo, bet tai juk menka žydų dalis. Nėra sinonimai “tauta” ir “kariuomenė”, “partija”. Tauta susidaro iš individų, kaip galima daryti tokius apibendrinimus. Tokie apibendrinimai ir yra antisemitizmas, jei nežinote.
Šioje svetainėje viename komentare net nurodžiau internetu prieinamą žydų autoriaus leidinį, kur aprašomas bolševikinis antisemitizmas ir žudynės, bet dabar gili naktis ir laikas miegoti. Neturiu jėgų, o visiems to paties neįmanoma aiškinti iki begalybės.
Degeneratas nėra tas pats, kaip banditas. Banditas stalinas irgi nebuvo joks degeneratas, nors turbūt nebuvo ir genijus (Trockis buvo protingesnis, pabėgo laiku). Galų gale bet kuris fanatizmas nuveda į tą patį. Jei Trockis degeneratas, tai ir Torkvemada degeneratas? Žodžiai turi atitikti reikšmę, bet ne emocijas.

Al. Marginalui       2020-02-21 13:22

Pavyzdys tas, kad žydų enkavedėstų ir bolševikų žydai nepasmerkia, o lietuvius,okupuotus iš visų pusių ir bandžiusius priešintis, kaltina žydų genocidu. Ir dabartinius lietuvius, bandančius pagerbti savo Pasipriešinimą, kaltina antisemitizmu.  Žinoma, jei priimti, kad ,,trockistai nebuvo jokie degeneratai. Kaip ir dera talentingam protui, žydų socialdemokratai ištobulino praktiškai ir iki galo nuosekliai vieną iš politinių idėjų”, tai tuos, kurie jiems bandė priešintis, atrodys logiška laikyti ,,antisemitais”. Manau, tai tiesiog nesąžininga.
Aš manau, kad bolševikai, išžudę keliasdešimt milijonų vien Rusijoj, buvo degeneratai. Tarp jų ir Trockis. Nepriklausomai nuo to, kad vėliau jo gauja nužudė jį patį. Ir jei viskas Dievo valioj, tai ir žydų žudynės? Kodėl lietuvių naikinimas Dievo valioj, ar net jie patys kalti, o žydams išimtis ?

Marginalas Al.ui       2020-02-21 3:41

Nematau Tamstos pavyzdžio, kad žydai “nuolat dergtų ir trukdytų kam nots išlikti”. Pražiopsoję holokostą vienąkart, antrąkart nebepražiopsos. Ir apskritai be D-vo valios niekas neįvyksta, o kur nuves Lietuvą žaidimas su antisemitiniais tekstais ir deglų eisenomis, geriau net negalvoti, jei tauta negalvodama eina į pražūtį. Viskas D-vo rankoje, ne žydų.
Nei žydai, nei lietuviai, nei kas kitas nėra kariuomenės, kuriose kažkas įvertinama ir tuo pagrindu tvarkoma. Anais laikais trockistai nebuvo jokie degeneratai. Kaip ir dera talentingam protui, žydų socialdemokratai ištobulino praktiškai ir iki galo nuosekliai vieną iš politinių idėjų. Pasimetę mituose pravoslavai turbūt nuo pat pirmojo karo ir iki šiolei būtų tik skaldęsi užleisdami vietą sveikiems dariniams savo valdytoje teritorijoje. Suprantama, aukštesnės kultūros tautos būtų atsiskyrusios ir sukūrusios savarankiškas valstybes, kaip tai pavyko Baltijoje. Ukrainoje nepavyko, nes būtent ten buvo ir žvėriškas antisemitizmas. Juk maskolių imperijos nusikaltimai ėmė šauktis Dangaus po Kišiniovo ir Odesos pogromų ne tik todėl, kad pirmą kartą Europos istorijoje šalyje, kuri buvo laikoma kultūringa, buvo žudomi moterys ir vaikai, bet ir todėl, kad tai buvo daroma po pravoslavijos vėliava, t.y. D-vo vardu. Taigi D-vas nukreipė tą vagoną ten, kur ir reikėjo. O tuo vagonu už Schiffo ir Vokietijos pinigus pergabentiems socialdemokratams atsivėrė galimybė patikrinti teoriją praktikoje, nes Vokietijoje nieko neišėjo. Rezultatas? Maskolius nubaudė, bet įveldami dar baisesnius naujus nusikaltimus, o Stalinas išžudė juos pačius. Paskui buvo nunuodytas ir Stalinas. Paskui paskui paskui - žr.:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chad_Gadya

Al. Marginalui       2020-02-21 1:52

Su daugeliu argumentų sutinku. Bet kas trukdo žydams teisingai įvertinti savo degeneratus? Ir nustoti nuolat dergti ir taip naikinamų tautų bandymą kaip nors išlikti ?

Marginalas darkart Al.ui       2020-02-20 22:48

Taigi supratote, kad pats veiksmingiausias sprogstamas mišinys yra provokatoriai + kvailiai. Be abejo, žydų organizacijų lobis JAV ir NATO pakankamai stiprus, kad net ir reikalui iškilus paveikti ir taip ant rusų kablio pakabintą Trumpą, būtų padaryta viskas, kad Maskolijos agresijos atveju niekas Lietuvos negintų. Manau, per vieningą spectarnybų tinklą Putino provokacija su galvos pakėlimu ir deglų eitynėmis PUIKIAI PAVYKO.
Neturiu laiko, bet Jūs pasižiūrėkite internete, be abejo, rasite ir atitinkamai paruoštą reakciją užsienyje.
Tegu dabar Rusteika išeina Lietuvos gelbėti su deglu rankoje!

Marginalas tikram fiaskui       2020-02-20 17:10

Nesuprantu fanaberijos. Pirmajame laiške PAMIRŠOTE net “sveiki sulaukę” ir be sau mielų burliokinių “su” ir “proga” nieko nesugebėjote prisiminti, ogi ko čia dar “galvoti”, kai ir susitikus puikiausiai tinka “Gerų Kalėdų!”, neminint Jūsų pamirštų “Sveikinu sūnui gimus”, “Žalgiriui laimėjus” ir pan. Ne “mokslų taryboje” esu, neprivalau “gintis” visais pavyzdžiais, laikas brangesnis. Po neginčijamo argumento dėl vienintelio LKŽ pavyzdėlio iš degeneratų spaudos (+ latvių “apsveicu ar” idiotizmo) tik kartojate FAKTĄ, kad norma laikomas realus vartojimas. O juk ir aš apie tą patį: lietuviams suburliokėjus, vartosena ir tapo burliokiška.
Rašote atskleistam adresatui iš LKI ir nepasirašote savo vardu. Tai žema ir niekšiška, rodo dabartinių lietuvybės autoritetų amoralumą.

Taip, Marginale, fiasko       2020-02-20 7:59

Toks įspūdis, kad kol Marginalas galės sugalvoti, kokį dar pasakymą galima pavartoti nepasakius ‘sveikinu su’, ši diskusija nesibaigs, ir jis tikrai ‘nepastebės’ tai, kas neparanku, pvz., kad siaurina vkmsž. ‘sveikinti’ vartojimo lauką, kad ‘kultūringose šalyse’ norma laikoma ne ekspertų fantazijos, o reali vartosena, tose “kultūringose šalyse” iš tokių “mokslinių” argumentų kaip jau minėtasis (jei lietuvių k. yra kas nors panašaus į rusų k, vadinasi, atėjo iš rusų k., vad., šalintina kaip svetimybė, sugriausianti lietuvių k. sistemą) juokiamasi, kaip ir iš argumento “yra tik tokia reikšmė, kurią leksikografai užfiksavo per ekspediciją 20 a. pradžioje x kaime kalbindami kokį ūkininką y… ir įtraukė į žodyną, nusprendę: “šita reikšmė bus tikrai lietuviška, nes rusai arba lenkai taip nesako”, o realios vartosenos žodynų mes nerengsime, nes neturime pajėgų - visi kalbininkai pasiruošę dėstyti… kalbos kultūrą ir tik

Marginalas Al.ui       2020-02-20 4:54

Kad žydai sudarė sutartis su Hitlerium ir Stalinu, man asmeniškai yra kliedesys. Nebent manai, kad žydai valdė visą pasaulį. Su Hitleriu tarėsi sionistai dėl evakuacijos į Palestiną. Tai buvo dar iki „pagrindinio sprendimo“ ir trumpą laiką. Naciai tam pritarė, bet anglai trukdė. Rusijoje žydai socialdemokratai (ne sionistai) buvo panaudoti Rusijai destabilizuoti iš dalies Jacobo Schiffo pinigais, kaip jo viešai pažadėtas atsakas į pogromus, taip pat Vokietijos, kaip karo priešo destabilizavimo priemonė. Tiems revoliuciniams socialdemokratams buvo nusispjauti į savo tautą ir sionizmą, bet reikėjo išbandyti pasaulinės revoliucijos idėją. Tai genialaus Helfando (Gelfando, Parvaus) organizuotas užplombuotas vagonas. Tie banditai sudarė sifilitiko gvardiją, bet Stalinas, vykdydamas sovietinę kontrrevoliuciją, juos visus bangomis išnaikino ir toliau naudojosi žydų klausimu propagandos tikslais būdamas antisemitas. Kai visai nukvako, sumanė plačią hitlerinę antisemitinę akciją („gydytojų procesas“), tuo išgąsdinęs paskutinius savo šalininkus (ne dėl žydų, bet dėl pačių kailio) ir buvo nunuodytas. Žydai iš to vagono buvo tikroje valdžioje tik sifilitiko laikais, bet su jo nudvėsimu bei Trockio pabėgimu jų šizofreniška TIKRAI INTERNACIONALINĖ revoliucija, neturėjusi nieko bendro su žydų tautos interesais (išnaikino tradicinio žydų gyvenimo pamatus) baigėsi, prasidėjo ruskiškos Maskolijos imperijos atkūrimas lageriniu stalininiu pavidalu, o internacionalizmas pavirto Mokšvos žvalgybos priedanga griaunamai prorusiškai politikai pasaulyje.
O kad neva dabar žydai pasmerkia lietuvių pastangas išlikti, mano galva, yra dar didesnis kliedesys. Apie Zuroffo motyvus jau rašiau. Kabinimasis prie prieškarinių įvykių eina ne iš žydų, bet iš kremliaus, Maskolijos interesais, su tikslu smogti “katalikiškam Lietuvos-Lenkijos kordonui” ir atstatyti 1914 m. sieną su “draugiška Vokietija” (Haushoferio-Dugino doktrina).
Kvailiai ir provokatoriai, pasinaudodami ir “tiesos”.lt, pakibo ant šio kabliuko ir nuvažiavo iki Rusteikos „Skubėti į Jeruzalę nusilenkti“ bei (istoriškai) anisemitinio “Pakelk galvą, lietuvi!” su deglų eisenomis. Tik to ir reikėjo, nes būtent tai dar labiau apsunkins Lietuvos situaciją ir pamažins ir taip ne itin didelį norą ginti Lietuvą nuo Maskolijos agresijos net ir NATO su pragmatiniu trumpu trampu Amerikoje, o apie ES, iš kurios dabar trokštama išstoti tikint tais trumpais trampais, o ypač - Vokietijos, nė kalbėti nereikia!
Kvailiai nesupranta, kad tautos laisvė prasideda nuo ASMENS laisvės ir kad jos pagrindinis priešas ne politinis, bet globalinis ekonominis, kad jis tupi bankinio pavergimo biometrinių pasų mikročipuose SODROS priežiūroje.
D-vas atėmė iš jūsų visų protą už “žydų”, bet ne tiesos ieškojimą, ir jau stumia į galutinę pražūtį.

Al. Marginalui.       2020-02-20 1:43

Tik klausiu. Nes kai žydai darė sutartis su Hitleriu ir Stalinu, mes supratom, jei jie tiesiog bandė kaip nors išgyventi.Jei Gensas ėjo dirbti geto viršininku, mes suprantam, jei jis bandė nors kiek išgelbėti.Net kai žydai griovė Rusijos imperiją, mes galim suprasti. Žinoma, milijoninių žudynių ir kankinimų mes nesuprasim. Bet kai žymiai silpnesnė lietuvių tauta, pastaruosius šimtmečius naikinama, bando kaip nors išlikti, būtent žydai - nepaisant to, kad lietuviai, statydami į pavojų savo šeimas ir tautą, išgelbėjo daugybę žydų (nors ankstesnėj okupacijoj žydai aktyviai parėmė Lietuvos naikintojus) - pasmerkia visus tuos lietuvių bandymus išlikti ir mūsų sukilėlius. Lietuviai niekad neteisino žydšaudžių - žydai lietuvių žudikus gina ir net laiko didvyriais. Manau, vertinti kitas tautas turėtume taip, kaip norėtume, kad vertintų mus, t.y. sąžiningai.

Marginalas Marginaluimesijiniamjudėjujui       2020-02-20 0:09

Pirma reikia susigaudyti terminijoje ir kaip ji vartojama.
Antra, norint prieiti prie tiesos, reikia žiūrėti pačių šaltinių - pvz., susipažinti su tradicinio judaizmo srovėmis, su kitų žydų tikėjimais, su mesijinio judaizmo teiginiais, ir tik po to spręsti, kas iš kur ir kas kieno “sekta”.
Paskaitykite Apaštalų darbus, kad Jaakovo mesijinė bendruomenė ir po Golgotos rinkosi Šventykloje, laikėsi visų Toros įstatymų, su kuriais buvo įėjusi dar į Sinajaus Sandorą. Bet kadangi ši bendruomenė įėjo ir į Naująją (Golgotos) Sandora, bet neišsižadėjo ir pirmosios (“Ne sugriauti Įstatymo ir pranašų, bet įvykdyti”, Mt 4:17), ši pirminė apaštalinė krikščionybė viso judaizmo istorijoje elgėsi būtent, kaip Šventyklos judaizmo SEKTA!
Tai nė kiek nesutrukdė Jaakovui tapti šventu kankiniu, ar ne?
Kita vertus, net mainstreaminis dabartinis judaizmas egzistuoja kaip keletas variantų, pvz., ortodoksalus, konservatyvus, reformuotas plius chasidinis, o kur dar su tuo visai nieko bendro neturintis karaitiškas arba reliktinis samarietiškas! Gal kuris nors iš jų pripažįsta Mesiją J-šūa ir laiko NT šventa knyga? - Niekas!
Tai kurių gi iš jų “SEKTA” gali būti mesijinis, skelbiantis J-šūa Mesiju (kad būtų Jums suprantamiau - Jėzų Kristumi), Kuris
1) išpirko ant Golgotos Kryžiaus Israelio ir viso pasaulio nuodėmes ir
2) Kuris prisikėle, yra
3) Israelio Karalius ir
4) žmonijos Išganytojas ir
5) ateina antrą kartą kaip pasaulio Teisėjas?
Sakau, Israeilio mesijiniai nėra ten joks privilegijuotas tikėjimas, bet tik vaslstybės pripažintas, kaip autentiškas žydiškas. Šiomis sąlygomis mesijiniai ieško taikos su visa tauta ir nenori, kad būtų asocijuojami su gojų krikščionimis, nuo 325 m. paskelbusiais visai tautai ir tautos tėvynei naikinamąjį karą.
Todėl menkai išmanantys terminiją mesijiniai (ypač ir būtent Israelyje) gal kada ir pavartoja pasakyma “esame judaizmo sekta”, bet iš tikrųjų tai reiškia:
ESAME JUDAIZMO SROVĖ, arba dar geriau:
ESAME JUDAIZMO DALIS!
Va dabar teisinga. Tokia pat DALIS, kuri ir buvo iš pat pradžių nuo pat Viešpaties J-šūa ir Jo žemiškos šeimos brolio šventojo Jaakovo.
Amen Amen Amen

Marginalas Al.ui       2020-02-19 23:21

Antisemitizmo terminas liečia tik žydus, ne visus semitus, pradedant nuo asiriečių ir baigiant dabartiniais arabais. Bet irnšitaip apribojus klausimą, vis tiek nesuprantu, kodėl žydai, Jūsų manymu, antilietuviški, kuo tai pasireiškia? Kad XXS a. lietuviai nesielgė taip, kaip danai ar bulgarai, kurių šalyse išvengta žydų naikinimo nepaisant nacių spaudimo, tai faktas. Tas faktas savaime nereiškia, neva už tai žydai turi būti antuilietuviški. Priklauso nuo pačių lietuvių, kiek iš lietuvių pusės gali rastis recedyvų, pavojingų patiems žydams. Manau, tik dėl to ir susirūpinęs Zuroffas. Kad jam bet koks lietuviškas nacionalizmas yra pavojaus ženklas, irgi suprantama, nors nebūtinai teisinga.
Tačiau ne tai juk svarbiausia: svarbiausia, kad žydai jau 2000 metų yra kare su VISU pasauliu, o lietuviai tik menka to viso pasaulio dalis. Antisemitizmas yra pasaulinis reiškinys, tikriausiai išplitęs toli už savo pirminių ribų, kurioje atsirado: Romos imperijos ir jos paveldėtojų pagaminto Naujo amerikinio pasaulio.
Klausimas: kas ir kada pradėjo tą karą? Kas ką puolė?
Atsakymas nesudėtingas: Roma, anais laikais kaip tik ir pasiskelbusi “visu pasauliu” užgrobė Judėją, pavirto ją savo provincija, o pradėjus kištis į judėjų religinę sferą, sulaukė sukilimo. Sukilimą žydai pralaimėjo, buvo sugriautas religijos centras -Šventykla, žydai tapo priversti ieškoti alternatyvinio kelio į D-vą. Ir čia jiems “pasisekė”: iš žydų kilusi nauja dvasinė srovė ėmė sparčiai plisti imperijoje ir buvo taip pat žiauriai romėnų malšinama, kaip ir sukilimas, nes krikščionys lygiai irgi taip atsisakydavo nuo valstybinio aukojimo velniams dievams, kaip ir žydai, tik neturėjo lengvatų atsisakyti, kurias žydai buvo laimėję dar prieš karus. Ir štai ta srovė nugalėjo imperijoje! Rodos, viskas gerai?
Kur tau. Naujasis imperatorius Konstantinas, palankiai įvertinęs krikščionybę, 325 m. prakeikė visą žydų tautą Kristaus žudikais. Jo pamaloninta nauja romėnų religija pasiskelbė Naujuoju Israeliu, kuris tik ir turi visas teises į žydų tėvynę, o žydus ragino tam pritarti ir tapti nebe “prakeiktais žydais”, bet šiaip krikščionimis ore - be jokios tautybės. Kas nesutinka - tas Kristaus žudikas. Tai iš esmės genocidinio karo prieš žydus pradžia. Šis karas ir tęsiasi 2000 metų, ne žydai jį pradėjo!
Nėra žydai antilietuviški, bet pasaulis, seniai pamiršęs ir krikščionybę, perėmė iš jos antisemitiamą, tapo antižydiškas ir verčia žydus tęsti karą dėl savo tautos ir tėvynės išlikimo.
‘Am Jiśrā’ēl haj! Israelio tauta gyva! Amen.

Al. Marginalui       2020-02-19 22:00

Kaip manote, ar lietuviai labiau antisemitiški - ar semitai labiau antilietuviški ? Ir kuriai tautai jūsų nuomone svarbesnis teisingumas ?

-------       2020-02-19 17:47

Už savo nuopelnus Lietuvai M. Valančius turi būti paskelbtas Palaimintuoju.
Jo darbai Lietuvai tikrai žymiai didesni už palaimintojo J. Matulaičio darbus.

Marginalui, mesijiniam judėjui       2020-02-19 12:09

Komentare „Žinokime, kas ir iš kokių dvasinių šaltinių geria 02-18 10:51“
pateiktas faktas, kuriuo nėra pagrindo rimtai abejoti, jį manipuliatyviai atmesti (nors net angliškoji wiki nėra moksliškai validus žinių šaltinis),
kad dauguma mesijinių judėjų nelaiko savęs krikščionimis, bet - ŽYDŲ SEKTA:
Many adherents of Messianic Judaism are ethnically Jewish and argue that the movement is a sect of Judaism. Many refer to themselves in Hebrew as maaminim (believers), not converts, and yehudim (Jews), not notzrim (Christians). https://en.wikipedia.org/wiki/Messianic_Judaism
Pakankamas pagrindas taip vadintis irgi citatoje - atsivertimo nebuvimas.
Jeigu Marginalas teigtų priešingai, tiesiog priklausytų judėjų sektos mažumai.
Taip, kaip iškreiptai, kokiu pagrindu, nieko bendro su mokslu neturinčiu, L. P. puolamos krikščioniškos konfesijos, yra dar viena puiki sektantiškos mąstysenos iliustracija.
Kaltinimas asmenų, judėjimų, portalų ir t. t. antisemitizmu, kai to nėra, liudija kaltintojo veikimą anapus moralinių normų. Šiuo atveju Marginalo ir Kremliaus ideologizuotos kalbinės raiškos stebėtinai sutampa.
Marginalo (kaip ir Dzeiko) nepagarbi raiška kitų, išskyrus vieną, tautų atžvilgiu, rodo su krikščionybe ir Vakarų civilizacija nesuderinamą pasaulėžiūrą. Apmaudu, kai artimas patenka į tokius dvasinius spąstus.

Marginalas Al.ui ir PS       2020-02-19 8:06

Nekrikščionių dabar daugiau nei krikščionių, jei imsim ne formalius skaičius, bet tikrai tikinčiųjų skaičius. Ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Buvę krikščionys grįžo į pagonybę. Praktiškai visi Europos pagonys - krikščionių palikuonys. Iš krikščionių jie ir perėmė antisemitizmą, nors patys to nesupranta. Paskaitykite čia ah1, kuris demonsruoja meilę upanišadoms. Tobulas antisemitas. Upanišados antisemitizmo nemoko. Iš kur gavo? Iš aplinkos, o aplinka - iš protėvių.
Šią temą pradėjau po to, kai tiesos.lt akivaizdžiai pasuko į antisemitizmą. Visai ne todėl, kad neva noriu kerštauti poniai Ramutei. Koks būtų kerštavimo tikslas? Ji nuo tokio kerštavimo tik laimėjo, nes visa antisemitų (atsiprašau, sakau prisiminęs Landsbergį) “šunauja” mūru stojo ją ginti ir drabstyti mane už “nepatriotiškumą” “minusiukais” (nesvarbu, kad tai daugiau vienos apsėstosios darbas, nes pliusiukų kažkodėl vis tiek nesimato!) Matyt patriotas - būtinai antisemitas.
Taigi formaliai tik pralaimėjau, bet esu labai patenkintas, nes gyniau tiesą.
PS ankstesniam komentarui:
vietoj LKŽ parašiau LKK pagal pasąmonėje įstrigusią “komisiją”. Atsiprašau.

Marginalas Al.ui       2020-02-19 7:40

Rusai (ką turite galvoje? Istoriniai rusai yra ukrainiečiai, o maskoliai - Pavolgio tiurkų ir finougrų mišinys su mongoliškais prieskoniais) būtų galėję perimti iš lietuvių tik tai, kas yra paplitę kalboje. Sprendžiant net iš LKK, konstrukcija su „su“ yra svetima, nes visame žodyne cituojamas tik vienas vienintelis sakinukas iš sovietinės spaudos, atitinkantis plačiai žinomą pasveikinimą Rytuose “S novym godom, s novym sčastjem!”
Ir nė vieno pavyzdžio nei iš lietuvių tautosakos, nei iš klasikinės grožinės literatūros, nei iš tarmių!
Maža to, pabandykite ką nors pasveikinti Latvijoje “Apsveicu ar…” Latvių kalba yra artimiausia giminiška baltų kalba, bet tokio idiotiško pasakymo ten tikrai niekas nesupras.

Al.        2020-02-19 2:40

,,Nei nutautėjusi bajorija, nei 1831 ir 1863 metų sukilėliai nesiekė lietuvių tautos savimonės žadinimo, jos kalbos ir moralės gaivinimo.” Nutautėjusi bajorija, Vilniaus vyskūpo Masalskio asmenyje Vilniaus vyskūpijos seminarijose įvedė lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos mokymą, o Vilniaus ir Vilniaus vyskūpijos bažnyčiose - lietuviškas mišias.Prūsas Lelevelis pradėjo dėstyti Lietuvos istoriją Universitete.

Al.        2020-02-19 2:33

Marginalui.  ,,sveikinimas su” gal ir yra skolinys iš rusų. Nors rusai, kaip kaimyninė ir giminiška, bet jaunesnė tauta, galėjo ir patys tai perimt iš mūsų.
Dėl to, kad visi lietuvių patriotai buvo antisemitai - nes bažnyčia juos per 2000 metų to mokė. O nekrikščionys lietuviai irgi antisemitai ?
Anoniminiam Marginalo kritikui. Jei puoli žmogų asmeniškai, tai būk geras - bent pasirašyk.

Marginalas galutiniam fiaskui       2020-02-18 23:12

Gali. Pvz:. Sveikinu sukaukus pergalės! Sveikinu “Žalgiriui” laimėjus!
Gal lietuviškiau būtų “su”? Pažiūrėk http://www.lkž.lt Ten t.as rusiškas “su” kukliai pateiktas su1 III-2 skyriuje tik vieninteliu sp. (spauda) pavyzdžiu:
ǁ žymint kokį įvykį, sukaktį ar šventę, kai ta proga sveikinama: Su Naujais metais, su nauja laime! sp.
Ogi čia versta iš tipiškiausio burliokinio pasakymo “S Novym godom, s novym sčastjem!”
Žinau, kad LKK čia galų gale kapituliavo - ji gi negali iš suruskėjusių lietuvių vėl padaryti nesuruskėjusių!
Pagaliau ar Pats supranti, ką porini apie linkėjimo ir sveikinimo skyrimą?
Ką reiškia, kai vokiečiai, susitikę Velykų rytą, sveikinasi “Frohe Ostern!” Ar jie šitaip keistai (“Džiugios Velykos!”) vienas kita sveikina, ar linki “Džiugių Velykų!”
Šio tipo linkėjimas ir yra sveikinimas Vakaruose.
Tiesa, net ir maskolijoje esama pasisveikinimo “Christos voskres!” Tai tikrai ne linkėjimas. Tačiau 1) čia niekas nesako nei “s” (su), nei “po slučaju” (proga). Tačiau tai kilo ne iš maskolių kalbos, bet iš slavų bažnytinės, kur versta iš graikų Christos anesti! Tai skelbimas.
Taigi sveikinimas “Frohe Ostern!”, mano durna galva, yra būtent linkėjimas, o kas Tavo genialia, pačiam geriau žinoti. Ne mano reikalas.

Dėl žydų neva nesivadinimo krikščionimis       2020-02-18 22:34

Jei pats Israelis būtų “oponentas”, tai tik patvirtintų klasikinės krikščionybės koncepciją, pagal kurią neva visas Israelis (valstybė ir tauta) atmeta J-šūa, kaip Mesiją.
To nėra, o “oponentai” - tai vėliau už mesianizmą (apaštalinį tikėjimą) atsiradęs main stream, kai buvo išstumti sadukėjai ir prasidėjo masoretinio kanono tvirtinimas, atsirado Jerūšalmī ir Bavlī Talmudai.
Mesijiniu laikytinas trumpas apaštalinis laikotarpis maždaug iki nunykimo kažkur apie IV a., taip pat pirmi atkūrimo žingsniai protestantų Anglijoje bei jau visai galingas pasaulinis sąjūdis po holokosto ir valstybės atkūrimo (Jonas Auksaburnis iškilmingai skelbė, neva žydai niekad nebeatgaus valstybės. Bet tiek jau to, kaip krikščionis, jis tikrai neeilinis, o jo iš pačios epochos išplaukiantys antižydiški puolimai - vaikų juokas palyginti su antisemitine Liuterio neapykanta).
Kad mesijiniai žydai nevadina savęs krikščionimis, tai dar ir kalbinis nesusipratimas. Kristus nėra joks asmenvardis, bet graikiškas žodis, reiškiantis “Pateptasis”. Kodėl žmonės privalo vadinti krikščionybę būtent graikišku žodžiu? Kas nuo to keičiasi, jei atmesim istorines asociacijas su tradicinės krikščionybės 2000 metų antisemitizmu?
Mesijinis lietuviškai reikštų “pateptinis”, o per graikus - “kristinis”. Lygiai tas pats žodis, tik keliaujantis per skirtingas kalbas ir tradicijas.
Stovint ivrito purizmo dirvoje, tiek patys mesijiniai, tiek jų oponentai negali vartoti hebrajiškai jokio kito žodžio, iškyrus MeŠĪHĪ. Net daugiau, oponentai turėtų piktintis, kodėl ne jie mšīhī, nes jie niekad neatsisakė nuo Mesijo (Kristaus) sąvokos. Bet jie nesipiktina, nes talmudinis mesianizmas po holokosto ir ankstesnių nesėkmių su mesijais nustumtas į teorinį laukimą, o skelbianieji J-šūa perėmė tai, kas nustumta. Oponentai neprotestavo!
Kas kita, jei išeinama už ivrito ribos. Tuomet iškart susiduriama pirmiausiai su anglakalbiu pasauliu, kuriame tik menkas procentas suvokia, kad Christianity tas pats žodis, kaip ir Messianism. Čia daugiausiai ir grumiasi “Jews for Jesus” ir “Jews for Judaism”.
Pačiame Israelyje paprastam žmogeliui skelbtis mesijiniu tarp talmudinės daugumas nėra ir per didelis malonumas, visko gali atsitikti ir atsitinka iki muštynių ir langų daužymo, nors savaime didelis dalykas, kad veikia ir mesijine TV, ir mesijiniai institutai, ir mesijiniai ekskursijų biurai. Viena tik aišku, kad padėtis sparčiai keičiasi savitarpio supratimo link - aukščiausiame mokslo lygmenyje plg. rabinų svetainę TheTorah.com.
Kas yra sekta? Sekta yra nuo ko nors atsiskyrusi dalis. Šiuolaikinis mesianizmas neatsiskyrė nuo katalikų, pravoslavų, liuteronų, armėnų, koptų ar dar kurios nors bažnyčios (kad ir kaip kaip kas nors jas suprastų, kad ir sektomis), todėl nėra jokia sekta. Nebent sekta talmudinio judaizmo požiūriu, tačiau juk jie niekad nesirėmė Talmudu, tik Naujuoju Testamentu, kuris talmudinio judaizmo atmestas. Tai iš kur gali būti “sekta”?
Kad mesijiniai nėra jokia “sekta”, bet integruojantis sąjūdis, matoma ir iš daugybės variantų bei visiems privalomų dogmatų nebuvimo. Tai spontaniškas srautas, kuris gali išstumti visa kita ne anksčiau nei pats pagaliau susigaudys Evangelijose: kas jose autentiško, o kas - vėlesnių graikų perrašinėtojų “indėlis”. Ką sako MĀŠĪaH, ir ką sako CHRISTÓS, nes Vienas tarytum nuolat ginčijasi su kitu.

Taip, Marginale, fiasko,       2020-02-18 21:22

kadangi tamsta kvailelio miną nustatęs ir toliau siaurini veiksmažodžio ‘sveikinti’ vartojimo lauką, tai paklausiu tiesiai: ar gali lietuviai ‘sveikinti vieni kitus su pergale’?
P.S. pasakymas ‘sveiki sulaukę’ leidžia pasveikinti sulaukus kalendorinės šventės, metų laikų ir pan., t.y. tokios šventės, kuri vis tiek ateis ir visai nesvarbu: mes sulauksime jos ar ne

to Marginalas dėl komentarų        2020-02-18 18:00

„daugelis mesijinių, ypač Israelyje, vengia žodžio “krikščionis”,
tačiau oponentai besąlygikai juos taip ir vadina.“
Tai Izraelis (politinė valdžia) yra mesijinio judaizmo „oponetas“,
kadangi vadina m. j. vadina „krikščionimis“?
Ir dar: ne Apaštalinė Katalikų Bažnyčia, bet judaizmas yra antikristinis darinys, kadangi neigia Jėzų esant Kristumi.

Marginalas dėl komentarų       2020-02-18 16:09

Nepažįstu to Stasio, kuris visiems taip nepatinka, bet panašu, kad jis vienintelis bando mąstyti, kitų gabumai nesiskiria nuo minusiukininkės.
Vikipedija nėra visų tiesų šaltinis. Taip, daugelis mesijinių, ypač Israelyje, vengia žodžio “krikščionis”, tačiau oponentai besąlygikai juos taip ir vadina. Bet kaip kitaip jie atsiribos nuo antisemitinių “krikščioniškų” tradicijų?
Jie nenori priklausyti “tautai, kuri duos vaisių” (falsifikuotas sakinys), t.y. tiems, kurie jubiliejinių metų vietoje įkalė amžiams neribotą vergovę iki totalinio visų valstiečių pavertimo beteisiais, kurie prekiavo (krikštijamais!) broliais - vergais iš Afrikos, kurie išjudino NEREGĖTĄ vadų ir tėvynių stabmeldystę su visais napoleonais ir hitleriais bei savų Walhallų-Panteonų su šliundromis Katarinomis statymus, kurie rengė genocidus nuo pat katarų, kurie pagaliau ėmė patriotiškai laiminti vieni kitų žudynes net tos pačios konfesijos viduje (1914 vokiečiai ir prancūzai Popiežiui toleruojant). Jau net apie holokostą galima patylėti, ir taip per akis. Ir tai apaštalinė bažnyčia? Nejuokaukit, apaštalinė baigėsi su ebionitais “eretikais” (pagal žuliką Eusebijų). Ko tad stebitės antikristiniu pasauliu? Viskas dėsninga pagal Apreiškimą Jonui.
Nėra jokių mesijinių “sektų”, yra nacionalinis žydų srovių sąjūdis be jokios privalomos formos ir ideologijos. Formos ir ideologijos - tai jau graikų stabmeldystė.

Marginalas TaipMarginaledėlfiaskui       2020-02-18 15:51

Na kodėlgi. Lietuviškai dar galima pasakyti “Sveiki sulaukę”, nebūtinai “pozdravlijau s” ir “tokia proga išlenkim”. Tik neprisimenu panašių sveikinimų nei lenkiškai, nei vokiškai, nei angliškai. O kad tie “su” ir “proga” lenda iš vyresniųjų, tai akivaizdu, nieko neįrodei.

stasys        2020-02-18 14:22

Nežinau kada grįšime prie diskusijos tai vystyk kas iš tikro griauna Lietuvių kalbos pamatus i kokios priežastys nulėmė jog mes šiandiena gana menkai suprantame ta iki A. Basanavičiaus turėta tarme . Kaip man tai praeis dar šimtas metu ir mes jau neturėsime kuo didžiuotis kildinant ja iš seniausiu indo-europiečiu tarmių .

stasys        2020-02-18 14:15

Panašu kad pakalbėti apie P.Plumpos išsakyta nuomone nėra didelio noro tiesos publikai ..visiems rūpi tik penkiu eilučių rusteikiniai pamfletai . Nepritariu P.Plumpos norui supriešinti pasaulietiško ir krikščioniško žodžio pastangas atgaivinti lietuviška savimone . Knygos nebūtu padėjusios ( kaip nepadėjo Vilniaus krašte sulenkėjusiems ) jei to meto pirmeiviai butu tvirtomis kojomis rėmęsi į tautinius papročius ir krikščionišką tikėjimą .Vedu mintį prie to kad lietuviškas žodis iš Lietuvos niekur nebuvo dingęs tuos kelis šimtmečius , prievarta vykstantis nutautinimas galėjo pasiekti tik viršutinius visuomenės sluoksnius . ..o apačios taip ir liko nepaliestos , o jei kalba nesivysto ji tampa izoliuota , mažiau paveikiama priklydusiu naujadaru tuo pačiu išsaugo tas šaknis kurios paprastai nukertamos siekiant prisitaikyti prie pokyčiu kalbai vystantis . Jei pavartyti 1918 brandžiu komunistu rašytus tekstus rašto problemos jau tuo metu buvo išspręstos .., tebuvo praėję tik trys metai nuo pirmos lietuviškos gimnazijos įsteigimo . Mes kartais taip pasiduodame statistikos skaičių žavesiui jog ir patys nebepastebima kaip nukrypstame į savo susigalvotas išvadas . cit,“ Jei ne M.Valančius, vargu ar 1918 m. būtų atkurta nepriklausoma Lietuva. Vargu ar šiandieną skambėtų lietuviškas žodis ir daina.“ ..

Žinoikime, kas ir iš kokių dvasinių šaltinių geria       2020-02-18 10:51

Katalikų vyskupo Motiejaus Valančiaus Vasario 16 Lietuvai tikrai nepakeliui su judaizmo sektos, kaip patys save vadina, mokymu (erezija) ir mokytojais.
Dauguma mesijinių judėjų nelaiko savęs krikščionimis, bet - žydais:
Many adherents of Messianic Judaism are ethnically Jewish and argue that the movement is a sect of Judaism. Many refer to themselves in Hebrew as maaminim (believers), not converts, and yehudim (Jews), not notzrim (Christians). https://en.wikipedia.org/wiki/Messianic_Judaism

taip, Marginale, tai fiasko:       2020-02-18 3:37

nesugebėjai suformuluoti nė vienos pagrįstos minties.
Tik sunku patikėti, kad tamsta neskiri ‘linkėti’ nuo ‘sveikinti’ (plg. linkėti pergalės ir sveikinti su pergale): vienas juk kalba apie trokštamybę, o kitas - apie esamybę.
Kitom aplinkybėm būtų galima ir pajuokauti: ką tokio blogo tamstai padarėme, kad linki pergalės tik trokšti, siekti, bet taip ir nepasiekti? Kad tik nebūtų progos su ja mus pasveikinti?..
Bet dabar pikta: koks tikslas uzurpuoti komentarų erdvę po programiniu Petro Plumpos tekstu? Kad ją prišnerkštum abejotinos vertės papostringavimais? Kad taip sukeltum ažiotažą ir išprovokuotum emocijų pliūpsnius? nesvarbu, kaip ir kokia kaina, kad tik nukreiptum dėmesį nuo išties svarbių klausimų...?

Marginalas Potokiųpadedančiųsusivoktikomentarų       2020-02-18 1:47

Susivokti mažai kas čia sugeba, nes emocijomis logikos nepakeisi.
O dėl “arba, arba” pamenu savo studentavimą Leningrado universitete kažkur apie 1968 m. Vienoje auditorijoje rado kažkieno kreida nupieštą šešiakampę žvaigždę. Pakilo baisus kudakavimas partkomuose iki pat rektorato. Galutinė išvada buvo tokia:
“Čia arba sionizmas, arba antisemitizmas!”

Marginalas dėl jarmulkos       2020-02-18 0:58

Pamenu dažni komentatoriai demaskuodavo Landsbergio “žydišką kilmę” tuo, kad Jonas Jablonskis nufotografuotas neva su jarmulka.
Pala pala, žiūrėkit: ogi ir Valančius su jarmulka! Žydas!

Marginalas dar KOlegatoMarginalasui       2020-02-18 0:53

Beje, aišku, iš kur ir tas noras sveikinti SU arba PROGA.
Kultūringose šalyse žmonės ruošiasi šventėms iš anksto, o sveikinimus ima rašyti vėliausiai prieš savaitę. Todėl ir linki: “Linkime jums džiugių švenčių!” “Linkiu jums visiems gerų Naujųjų metų!” ir pan.
Kas kita Mongocapijoje. Ten tiesiog išvakarėsė įsilaužia jau įkaušęs snukis pas kaimynus su buteliu rankoje. Ko jis čia linkės? Per vėlu likėti: “Pazdravliaju s…” “Vypjem pa slučaju praznika!”

Marginalas darkart: patikslinimai       2020-02-17 23:37

Atsiprašau suklydęs dėl Müncheno: tai buvo ne Münchene, bet šlovingam Nürnberge, kur juos ir pakorė.
Dėl Noreikos ir kitų patriotų ir partizanų nėra JOKIOS abejonės, kad visi buvo antisemitai. Tačiau antisemitismas nėra joks nusikaltimas ar kaltė, jei nenueina iki žudynių.
Kodėl nėra? O paprasčiausiai todėl, kad juos taip išaugino Bažnyčia per 2000 metų (+ ir hitlerinė propaganda tinkamu laiku, bet tai jau antrinis faktorius).
Kad taip išaugino Bažnyčia, rodo be išlygų šventas asmuo Maksimilianas Kolbė, savo gyvybe išgelbėjęs kitą žmogų nuo mirties bausmės. Tačiau Maksimilianas Kolbė giliai tikėjo net “Protokolais” (apie jo antisemtizmą pakankamai yra internete).
Kita vertus, antisemitizmas pačioje Bažnyčioje startuoja nuo Mato 23:4-35 sk., kuriame surašytas “Kaltinamasis aktas” “farisiejams”, bet iš esmės - pačiai žydų tautai. Kad tai vėlyva klastotė, rodo gana padrikas šio teksto sukomponavimas iš įvairių evangelinių posakių: 23:4 ← Lk 11:46; 23:5 ← Mt 6:5; 23:6 ← Lk 11:43, 14:7; 23:11 ← Mt 20:26; 23:12 ← Lk 14:11, 18:14; 23:14 ← Lk 11:52; 23:16,17,24 ← Mt 15:14, Lk 6:39; 23:23← Lk 11:42; 23:25← Lk 11:39; 23:27 ← Lk 11:44, 23:29–31← Lk 11:47–48; 23:33←Mt 3:7, 12:34;23:34–35 ← Mt 10:17, 23, Lk 49–51, taip pat raginimas nevadinti vieniems kitus tėvais (tai rodo į kreipinių pappas, pater atsiradimą) ir pagaliau Mokytojo Kristaus paminėjimas ne kaip Mesijo (apie tai, kieno sūnus Mesijas, t.y. Pateptasis, klausiama ten pat anksčiau), bet jau kaip ASMENVARDĮ. Akto gale nedviprasmiškas prakeikimas “kad kristų ant jūsų visas nekaltas kraujas, pralietas nuo Abelio (Havelio) iki Zecharjos (2 Metr 24:20-22)”, vadinas didžiulė dalis nuodėmių nepatenka į Golgotos Atpirkimą! O argi pagal Iz 53:8 Mesijas neims ant Savęs būtent “Mano tautos nuodėmę”? Maža to, toliau „Kristus“ kalba, kad tie “farisiejai” KRYŽIUOS Jo siunčiamuosius! Kaip tai? O gal ir Petrą netiesiogiai žydai nukryžiavo per romėnus? Akivaizdus romėnų krikščionių noras atsiriboti nuo maištininkų žydų Romos palankumui įgyti. Po 325 m. Konstantino prakeikimo žydų tautai tai tapo ir Bažnyčios mokymo dalimi: žydai nebe Israelis, kuris dabar - pagonių Bažnyčia! Kas iš jų nori išganymo, turi stoti į ją atiduodamas jai protėvių žemę ir liekant be tautybės, o kas nori likti žydas - anų prakeiktų pasekėjas. Jonas XXIII atsižadėjo nuo šio pamatinio antisemitinio mokymo, bet sutapatino talmudinį judaizmą su Šventyklos judaizmu, paneigęs tiek karaimus, tiek atgimstančius apaštalinius mesijinius krikščionis.

KOlegatoMarginalasui       2020-02-17 22:16

Na jau: išskyrus ruskiją, niekas nei nesveikina SU, nei PROGA, bet paprasčiausiai LINKI. O jei Pačiam būtinai reikia arba SU, arba PROGA, tai rodo, kad smegenys jau beviltiškai sukacapėjo. Va tau ir fiaskas, užjaučiu.

Ačiū Petrui už esminius akcentus:       2020-02-17 20:12

„Jei ne Vyskupas (taigi jei ne sakramentinė Malonė - NK) Motiejus Valančius,
vargu ar 1918 m. būtų atkurta nepriklausoma Lietuva.
Vargu ar šiandieną skambėtų lietuviškas žodis ir daina.“
************************************************************************
Šiandieninė „bajorija“ (politinės valdžios, dauguma turtingų verslininkų, bankininkų, akademinės bendruomenės narių) linkusi prisitaikyti ir parsiduoti, nutautėti ir išduoti Lietuvos nacionalinius interesus pirmutinė.
Tokia „bajorija“ virtusi Vasario 16-osios tautos moraline gėda.
Tikiu, kad vėl ir vėl tauta atgims tik paprastų, kuklių, bet principingų, žmogiškąjį orumą išsaugojusių tautiečių pasiaukojančios kovos už Tėvynę dėka.
Tik jiems „Dangaus angelai vainiką iš deimantų pina“.

Po tokių padedančių susivokti komentarų        2020-02-17 13:15

Marginalas arba atsiprašys, jei turi savigarbą,
arba yra Lietuvai priešiškų tarnybų žmogus,
arba jau valdomas su skiepu perduotų nanorobotukų, kurių taip bijo.
Pastaruoju atveju reiktų pasižiūrėti farmacijos įmonės kilmės šalį,
tuomet galėtume paspėlioti, iš kur ir kodėl jo galvoje būtent tokia žodeliena.

KOlega to Marginalas       2020-02-17 10:43

juokiasi puodas, kad katilas juodas…
- kad imtum taip pompastiškai laužyti rankas ir lietuvių kalbos normas [taip taip - apie moters profesiją kalbėti vartojant vyrišką formą yra visiškai ... nekultūringa ir kaimyniška smile - ar ne?] dėl vienos konstrukcijos, kurią kažkada “ekspertai” pavadino nenormine, tai reik visai neturėti savikritiškumo.
Beje, jei jau esate toks kritiškas dėl šapelio, kodėl nepastebite rąsto? Kodėl nesišaipote iš neva mokslinio argumento: jei panaši konstrukcija yra rusų kalboje, vadinasi, į lietuvių kalbą ji “pateko” dėl rusų kalbos įtakos ir todėl ji nevartotina…
Vargšai rusai pagal šį argumentą liktų be rašytinės kalbos - joje apstu kitų kalbų (net ne giminiškų) konstrukcijų.
Jei “kultūringų” tautų argumentą pripažįstame nors kiek rimtu, tuomet pasakykime viską iki galo ir tai, kas svarbiausia: kultūringose kalbose norma laikoma ne kalbininkų išmąstyta konstrukcija, o reali vartosena, t.y. būtent tai, ką sako tauta, tas ir norma.
O kaip sveikina 99,99 proc. lietuvių tautos (bent tos, kuri apskritai ką nors sveikina)? tai žinoma, kad sakydami Sveikinu SU… Ir koks nuostolis? t.y. kokią gyvą, ‘tikrai’ lietuvišką konstrukciją šioji SU… išstumia? išstūmė?
Gal Sveikinu ... proga?
Nejuokinkite svieto. Ji gyva tik Kalbos praktikos patarimuose, bet ne realioje vartosenoje… Dar daugiau - ji ne tik kad nevartojama, bet net ir nežinoma, na, gerai apie šią kalbininkų rekomendaciją žino koks 0,0001 tautos. Ir… tai jums tampa pretekstu šaukti “kapituliacija”???
O gal gera proga pasirodyti, kad esate apsiskaitęs?
Tik kažin ar apmąstantis? juk kvailesnio preteksto užsipulti redaktorę reik paieškoti.
Bet dar grįžkime prie to, kas pasakyta. Nežinau, ar patys kalbininkai tyrė/tiria priežastis, kodėl jų rekomendacijos ir patarimai, pagraudenimai ir pagrūmojimai nedaro įtakos?
Dažniausiai taip yra tik todėl, kad jų siūlomi variantai yra ... negyvi arba dviprasmiški.
O pasakymai su Sveikinu… proga yra ir negyvi, ir dviprasmiški… Žinoma, pasveikindamas gimtadienio proga dviprasmybės nesukursi, bet sakydamas Sveikinu Valstybės atkūrimo proga versi spėlioti, ką čia norima ta dviprasmybe pasakyti?
dėl kitų punktų - pritariu tai kritikai, kuri jau buvo pasakyta. tikroji išdavystė - tai žodis žodin kartoti kremlinę propagandą ir dar jaustis pranašesniam.
Marginalai, tai fiasko.
Jūsų ne tik mąstymo turinys kremliškas, kremliški ir pritempinėjimai, citatų konteksto perkeitimai

>Marginalui sveiko proto, kurio nepripažįstate       2020-02-17 8:46

Piktybinę mesijinio judėjo, sistemingai užsipuldinėjančio krikščionybę ir Lietuvos valstybę veiklą, dera aiškiai įvardyti,
antraip tokie sąmoningi klaidinimai gali būti naivuolių platinami.
Priešingai, nei Marginalas rašinėja, Tiesos.lt nėra nei ‘akivaizdus’,
nei išvis ‘valstybės struktūrų kritikos portalas’.
Atvirkščiai, tai yra Lietuvos valstybės galia, jos struktūrų pilietinei visuomenei įsipareigojusiu veikimu besirūpinanti svetainė.
Todėl Vasario 15 ir Kovo 11 čia visuomet ir ypatingai paminimos šventės.
Visiškai priešingai, nei kaip koks Kremliaus propagandistas Lietuvą ir lietuvius nusikalstamai antisemitizmu kaltinantis judėjas Letas Palmaitis.
Marginalas redakcijos Vardui 18:41 paskutinioji pastraipa sutampa su nuo sovietinių laikų kartojama melaginga maskolių propaganda.
Kiekvienas norintis tuo gali įsitikinti.
Apmaudu ir skaudu kaip žemai žmogus gali nusiristi.
Vis dėlto atleisk, Viešpatie, ne man teisti.

Marginalui sveiko proto, kurio nepripažįstate,       2020-02-16 22:29

kadangi esate fanatiškos mesijinio judaizmo sektos atstovas Lietuvoje,
vardu tenoriu pastebėti, kad tokios asociatyvių minčių košės Jūsų komentaruose kaip 18:41, lig šiol nebuvau pastebėjęs.
Todėl kviečiu nuoširdžiai: nepraleiskite progos patylėti,
kai kalbama ne apie Jūsų, bet apie lietuvių tautą.
Nesikompromituokite šitaip primityviai, paaugliškai.

Marginalas redakcijos Vardui       2020-02-16 18:41

1) “Sveikinimas SU”, kurio nėra nė vienoje kultūringoje ES kalboje, bet yra kaimynų “pozdravlenije S”, yra apgailėtina kapituliacija, ypač filologui.
2) tiesos.lt yra akivaizdus valstybės struktūrų kritikos portalas, bet redakcijos vardu čia pabrėžiama valstybinė Vasario 16 reikšmė (“dėkingi už sukurtus namus tautai – valstybę”). Jei dėkingi už šitokią imitacinę “valstybę”, kam skelbiate Antipovos karikatūras? Arba Rusteikos raginimus (beje, protingesnius nei Radžvilo-Sinicos), “kol dar yra (ar yra?) laiko”, iš esmės perkurti tokią “valstybę”? O jei Vasario 16 - ne istorinės valstybės atkūrimo, bet ir dabartinės imitacinės (juk būtent tokios - imitacinės, rodos, ir bus Kovo 11) šventė, t.y. jei valstybė tikrai sukurta, ką dar siūloma čia kurti?
3) Šauniai padėkota “už parodytą pavyzdį, kaip stovėti Tiesoje ir ginti Laisvę, kaip puoselėti savo šaknis – kalbą, šeimą, tikėjimą.”
Tikėjimų Lietuvoje iš esmės du: krikščioniškas (kuris vargu ar sutinka, kad D-vas būtų trečioje vietoje po kalbos ir šeimos, bet ne pirmojoje, kaip visa ko Pamatas) ir pagoniškas, į kurį yra linkę daugelis patriotų. Bendros jų košės NĖRA.
O pavyzdžius dabar vis aktyviau propaguoja pati tiesos.lt redakcija: a) Noreikos (nieko neturiu prieš šio neįžvalgaus idealisto asmenį ir nelaikau jo nusikaltėliu, tikiu paskelbtais dokumentais, kad jis neįsivaizdavo getoizacijos tikslo ir pagaliau pasuko prieš nacius) antisemitinį “Pakelk galvą, lietuvi”, b) deglų eisenas, Münchene gražiai išsirikiuodavusias į svastikas, c) antisemitinius komentarus ir net skubėjimą nusilenkti į Jeruzalę Rusteikos publikacijoje, už ką pagal neva atkurtos valstybės įstatymus redakcija ir atsako privalėdama tokius dalykus šalinti. Tautos sutelkimą antisemitizmo pagrindu iki galo išnaudojo hitlerininkai, tai gal ir jiems reikia dėkoti už šią iniciatyvą?

Pritariu "Be kunigų Lietuvos       2020-02-16 15:13

laisvė sunkiai pasiekiama”. Taip ir iki 1918 vasario 16 d. Lietuvos valstybingumo atkūrimo atvedė eilė kunigų, iš kurių Nepriklausomybės Akto signatarai:kunigas, kuris tapo vyskupu - Justinas Staugaitis.
Kun. Vladas Mironas, kun. Alfonsas Petrulis, kun. prelatas Kazimieras Steponas Šaulys. O pasiklausius istorikų, tai 1918 vasario 16 Nepriklausomybės atkūrimas tai, be Dievo Apvaizdos, yra protu nesuvokiamas, kad visa eilė pasaulio įvykių galėjo taip sėkmingai lydėti iki galimybės jos paskelbimo ir po to, jos pripažinimas pasauliniu mastu.

Taip, Laisvė - laisva Dievo dovana, ne Gamtos       2020-02-16 11:26

Todėl ir Laisvės dovaną kiekvienas po mirties nusinešame pas Jį,
kur išvystame, kaip ją - laisvę - nugyvenome,
kaip su ja elgėmės, kiek laisvės atidavėme nuodėmės vegystėn.
*************************************************************
Vasario 16-ąja tauta vėl atsikovojo vienintelius savo namus:
nuo tos dienos svetimiesiems turime būti svetingi,
ir tuo pačiu leisti aiškiai suprasti,
kas šių namų tikrasis šeimininkas - lietuvių tauta!
Su lietuvių tautos Valstybės atkūrimo švente!

Be kunigų Lietuvos       2020-02-16 9:35

laisvė sunkiai pasiekiama.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.