Naujienos

Perskaičius LRT ataskaitą parlamentarams kilo klausimų, ar tinkamai leidžiami valstybės pinigai

Tiesos.lt redakcija   2017 m. lapkričio 9 d. 10:30

16     

    

Perskaičius LRT ataskaitą parlamentarams kilo klausimų, ar tinkamai leidžiami valstybės pinigai

66 parlamentarai surizikavo – susipažinę su Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) veiklos ir finansine ataskaita (visuomenei prieinamos ataskaitos pateiktos ČIA) nutarė paklausti ir tai, apie ką LRT linkusi nutylėti: apie darbuotojų atlyginimus ir mokamus priedus, apie sutartis, akcijas ir santykius su prodiuserinėmis kompanijomis, apie uždarus Tarybos posėdžius ir neva komercines paslaptis. Iš viso buvo suformuluoti 45 klausimai. Kaip pakomentavo Seimo pirmininko pavaduotojas „valstietis“ Arvydas Nekrošius, Seimui rūpi išsiaiškinti, ar tinkamai leidžiami valstybės pinigai.

Kaip praneša žiniasklaida, LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius smalsaujančius kolegas nuramino: „Viskas pas mus yra skaidru, viskas aprašyta“. Ir, kas be ko, pažadėjo, kad į klausimus atsakys įstatymų nustatyta tvarka. Ir, žinoma, nepraleido progos pasidžiaugti turįs „laisvų žurnalistų“, „dažnai užduodančių nepatogių klausimų“. Pamanęs, kad tokių užuominų nepakanka, mintį pratęsė ir čia pat jos išsižadėjo: „Gal kai kurie susinervino politikai, bet čia jau, kaip sakoma, kitas klausimas“.

Žodžiu, kol kas tiek žinių. Artimiausiu metu pamatysime, ar kitose žiniasklaidos priemonėse dirba „laisvų žurnalistų“.

Supažindiname su Seimo narių klausimais. Kreipimąsi pasirašė daugiausia valdančiųjų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, keli socialdemokratai-opozicionieriai, „tvarkiečiai“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijų nariai.

Esame tikri, klausimų turėsite ir Jūs, mieli Tiesos.lt skaitytojai.

* * *

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

 

Lietuvos radijo ir televizijos tarybai         2017-10-30 Nr…..

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Maloniai prašome pateikti šią informaciją:

1. Koks yra LRT darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, atlyginimo vidurkis?

2. Koks yra didžiausias atlyginimas, mokamas LRT pagal darbo sutartį?

3. Kur yra skelbiami LRT darbuotojų atlyginimų dydžiai?

4. Pateikite konkretiems LRT darbuotojams išmokėtas atlyginimų, įskaitant priedus, sumas, išmokėtas 2016 bei 2017 metais?

5. Ar yra LRT darbuotojų, kurie dirba pagal darbo sutartį ir tuo pačiu metu LRT gauna atlygį individualios veiklos ar autorinių sutarčių pagrindu?

6. Jeigu taip, nurodykite kiekvieno iš tokių darbuotojų per 2016 bei 2017 metus gautas pajamas?

7. Kokiais pagrindais (darbo sutartis, autorinis atlyginimas, individuali veikla ar kita) yra mokamas atlygis vedančiųjų programų (laidų) vedėjams ?

8. Ar yra LRT programų (laidų) vedėjų, kurie yra prodiuserinių įmonių dalininkai ar kurie yra kitaip susiję su šiomis įmonėmis (pvz., turi jų akcijų)?

9. Ar LRT direktorius, LRT Tarybos pirmininkas, tarybos nariai deklaruoja turtą įstatymų nustatyta tvarka?

10. Ar LRT direktorius, LRT Tarybos pirmininkas, tarybos nariai deklaruoja viešus ir privačius interesus įstatymų nustatyt tvarka?

11. Pagal LRT įstatymo 6 str. 3 d., kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija gali būti viešai skleidžiama trimis būdais : 1) už užmokestį, 2) už kitokį atlygį ir 3) nemokamai. Prašau paaiškinti, koks vidinis teisės aktas nustato, kada yra naudojama vienas ar kitas tokios informacijos skleidimo būdas.  Pateikite šio teisės akto kopiją.

12. Kas priima sprendimą taikyti vieną iš trijų  tokios informacijos skleidimo būdų ir kokiais kriterijais vadovaujantis? Koks teisės aktas nustato paminėtus kriterijus. Pateikite šio teisės akto kopiją.

13. Ar LRT turi savo Etikos kodeksą ar etikos taisykles? Kur jos skelbiamos? Jei šie dokumentai viešai neskalbiami, pateikite jų kopijas.

14. Pagal LRT įstatymo 5 str. 9 p., LRT rengia programas klausos ir regos neįgaliesiems. Įstatymas numato, kad tokių programų transliavimo televizijos programose mastus nustato Taryba, atsižvelgdama. Prašau nurodyti, kada ir kokį sprendimą Taryba yra priėmusi dėl programų masto regos neįgaliesiems? Ar LRT vykdė laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m.  įstatymo imperatyvą dėl programų rengimo regos neįgaliesiems?

15. 2016 04 19 LRT tarybos posėdyje buvo nuspręsta pavesti Audito ir strateginio planavimo darbo grupei ištirti, ar dabar galiojanti administracijos ir Tarybos darbo užmokesčio sistema ir dydžiai atitinka rinkos situaciją. Prašau pateikti šios grupės išvadas ir jų pagrindu priimtus sprendimus, jei tokių būta.

16. Kodėl LRT ataskaita už 2016 m. pateikta internetiniame puslapyje tokiu būdu, kad visuomenė negalėtų jos perskaityti?

17. Koks teisės aktas LRT tarybai suteikia teisę rengti uždarus posėdžius, nustato tokių posėdžių vedimo tvarką, sąlygas, kurioms esant posėdis gali būti skelbiamas uždaru. Kaip fiksuojami uždari posėdžiai ir saugoma jų medžiaga? Koks teisės aktas nustato uždarų posėdžių fiksavimo ir medžiagos saugojimo tvarką?

18. Dėl kokių priežasčių atsisakyta LRT 2011 02 14 sprendimo internete per http://www.lrt.lt transliuoti viešus Tarybos posėdžius? Pateikite atsisakymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

19. Taryba buvo įpareigojusi LRT administraciją iki 2017-02-15 pateikti patikslintą išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo planą. Pateikite išorės audito ataskaitą,  patikslintą išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo planą, nurodydami, kokios rekomendacijos yra įgyvendintos ir, jei buvo neįgyvendintos, – pateikite neįgyvendinimo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

20. Kiek LRT radijo programų (laidų) rengia nepriklausomi prodiuseriai (prodiuserinės įmonės) ir kiek jų rengia LRT? (Pateikti procentais ir vienetais)

21. Kiek LRT televizijos programų (laidų) rengia nepriklausomi prodiuseriai (prodiuserinės įmonės) ir kiek jų rengia LRT? (Pateikti procentais ir vienetais)

22. Kiek LRT darbuotojų dirba prie radijo programos?

23. Kiek LRT darbuotojų dirba prie internetinio portalo kūrimo programos?

24. Kiek LRT darbuotojų dirba prie LRT televizijos, LRT kultūros, LRT Lituanica sukuriamos programos?

25. Kur tokia informacija yra skelbiama visuomenei?

26. Kas sudaro Viešųjų pirkimų atrankos komisiją (programoms/laidoms atrinkti)? Kas 2016 m. ir 2017 m. yra (ar buvo) šios komisijos nariai? Pateikite teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) buvo patvirtinta jos sudėtis, kopiją (-as).

27. Koks vidinis teisės aktas reguliuoja Viešųjų pirkimų atrankos komisijos skyrimo, darbo tvarką ir atskaitomybę? Pateikite šio teisės akto kopiją.

28. Kas kontroliuoja Viešųjų pirkimų atrankos komisijos veiklą? Koks teisės aktas apibrėžia kontrolės tvarką ir sąlygas? Pateikite šio teisės akto kopiją.

29. Kur visuomenė gali susipažinti su viešųjų pirkimų rezultatais?

30. Ar Lietuvos radijo ir televizijos tarybai, tvirtinant viešųjų pirkimų rezultatus, yra pateikiami tokie duomenys: nugalėtojai, kiekvienos sutarties kaina, viešojo pirkimo nugalėtojų atrankos pagrindimas ir t.t.?

31. Kaip vyksta konkurso rezultatų tvirtinimas Taryboje? Koks teisės aktas reglamentuoja viešųjų pirkimų rezultatų tvirtinimo procedūrą Taryboje? Pateikite šio teisės akto kopiją.

32. Ar yra tokių programų (laidų), kurias rengia nepriklausomi prodiuseriai, bet tokių laidų (programų) rengimui yra naudojami LRT resursai: patalpos, KTS, darbuotojais? Jeigu taip, kas šiuos procesus kontroliuoja? Pateikite šiuos procesus reguliuojančio vidinio teisės akto kopiją.

33. Ar yra su tokių programų (laidų) prodiuseriais (nepriklausomais prodiuseriais ar jų įmonėmis) sudaromos sutartys dėl patalpų ir (ar) kito turto panaudos (nuomos)? Pateikite 2016 m. bei 2017 m. sudarytų sutarčių kopijas.

34. Pateikite, kokias programas LRT darbuotojai gamina radijo programas ir kokias nepriklausomi prodiuseriai.

35. Pateikite, kokias programas LRT darbuotojai gamina televizijos programas ir kokias nepriklausomi prodiuseriai.

36. Kokia pinigų suma yra skiriama radijo programai, LRT kanalo, LRT kultūra , LRT Lituanica kanalų programoms? Kokia iš skirtų  programai pinigų suma yra skirta programų pirkimui iš nepriklausomų prodiuserinių kompanijų ir kokia skirta LRT darbuotojų kuriamoms programoms?

37. Pateikite LRT darbuotojų programų laidų sąmatas ir nepriklausomų prodiuserinių įmonių sąmatas. (Sąmatų pateikime nurodykite LRT resursų išlaidas).

38. Pateikite LRT vidinį teisės aktą, suteikiantį teisę pirkti programas iš nepriklausomų prodiuserių.

39. Su kokiais nepriklausomais prodiuseriai (prodiuserinėmis įmonėmis)  LRT yra sudariusi sutartis 2013–2017 metais? Prašome pateikti šių sutarčių kopijas.

40. Kokiais teisės aktais vadovaujantis, informacija, kuria disponuoja LRT Taryba ar LRT, yra pripažįstama komercine paslaptimi? Kaip tai yra suderinama su skaidrumo principu? Jei komercinių sutarčių apsaugai buvo priimti vidiniai teisės aktai, pateikite šių teisės aktų kopijas.

41. Kaip yra atrenkamos viešus konkursus laimėjusios prodiuserinės įmonės – kokie yra atrankos kriterijai ir kaip pagrindžiami konkurso rezultatai? Kokie teisės aktai nustato atrankos kriterijus. Pateikite šių teisės aktų kopijas.

42. Ar laikotarpyje nuo 2013 m iki 2017 m. yra pasirašytų sutarčių dėl programų rengimo su prodiuserinėmis įmonėmis, kurios nėra dalyvavę viešuose konkursuose?

43. Jeigu tokių atvejų buvo, kokios tai įmonės? Prašome pateikti su jomis sudarytas sutartis.

44. Ar laikotarpyje nuo 2013 m iki 2017 m. buvo tokių atvejų, kai su prodiuserine įmone ar įmonėmis, laimėjusiomis konkursą, nebuvo pasirašyta sutartis?

45. Kodėl tokiais atvejais sutartys nebuvo pasirašytos? Pateikite nepasirašymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

46. Nurodykite, kokios prodiuserinės įmonės rengia naujojo LRT sezono projektus. Kokiu būdu jos buvo pasirinktos?


Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus ir pateiktus dokumentus.


Seimo nariai

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jau puola       2017-11-10 19:30

pažiūrėkit, kaip Urbšį tendencingai iškraipo ir pjudo

Pikc       2017-11-10 19:26

->“Pagaliau” - tai jo, gi iškart ir pagrasino, kad puls. Atviru tekstu. smile

Aldona       2017-11-10 10:43

sveikiname Seimo iniciatyvą ir pasiryžimą pajudinti „visuomeninę“ LRT. Dar viena valstybė valstybėje; Lauksime pokyčių.

Aš tai       2017-11-10 10:41

Per LRT žiūriu tik 3 minučių žinias, nes daugiau žinių nerodo, o visą kitą yra purvinas šlamštas. IR ką iš žinių galima parodyti per 3 minutes?

Agnė       2017-11-10 0:19

Dabar lauksim puolimo, kaip tildomi nepatogūs žurnalistai ir t.t. Mažai kas bežiūri tą LRT. Neprofesionalumas, gandų lygio źinios tos pačios nuo ryto, dar per kultūros kanalą kartais galima kažką pažiūrėti

Reikėjo prašyt       2017-11-10 0:13

SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ ir algalapių.
Kol nepateiks pilno balanso,neduoti finansavimo pilno.

Arnas kokibyškas Ėlėrtietis       2017-11-9 22:50

Mirsiu prie Skydinės durų, bet Siauro ir Jakelos neišduosiu! Kitaip Jakėla su Valiumi nueis rusams dirbti. smile

O kas trukdo prisimint        2017-11-9 21:39

Sąjūdžio metodus?
Susirinkt prie LRT ir pareikalaut nebenorim už mūsų pinigus brangiai samdomos miliūtės-pumprickaiės-jakilaičio-tapino-valinsko demagogijos ir ne jūs geriau išmanot, ko tautai reik, ir baigtųs siaro kalboa, kad tauta juos palaiko

Valinskai       2017-11-9 20:52

apsukrūs.Jie jau LRT įvairiose programose?Matyt,draugai?

Aš noriu,       2017-11-9 14:45

kad tų kas skyrė LRT tuos 36,5 milijonų ir kas juos ištaškė būtų nukirsdintos galvos viešai Lukiškių aikštėje. Taškas.

albina       2017-11-9 13:54

Manau,kad visi bent kiek mąstantys piliečiai sutinka su tuo,kad LTV taip suprastėjo,kad žemiau jau neįmanoma.Kartais atrodo,kad ši televizija transliuoja pokario laikais,jokios diskusijos,jokio žiūrovo skambučio ar klausimo,kalbančios galvos tos pačios,objektyvumo nulis,informacija panaši į propagandą,laidų vedėjai tie patys nuobodos.Kas gali sutikti su Siauru,kad tai susidorojimas?Klokit ataskaitas,MES turim teisę žinoti,kaip naudojami visuomenės pinigai.Ir kodėl visuomeninis kanalas nesilaiko įstatymo:reklama uždrausta,bet ji atkakliai stumiama po rėmimo paklode.

nuomilžiai       2017-11-9 13:14

jeigu visuomeninė LRT turi komercinių paslapčių, reiškia jog automatiškai ji jokia ne visuomeninė.
Komercinių paslapčių gali turėti tik komenciniai kanalai.
Greičiausiai, tos LRT paslapys yra ne komercinio, o kriminalinio pobūdžio.
Skydinės xebra tiesiog vagia mūsų visų pinigus, (išpūstos algos, nepelnytos premijos, brangiai įrengti vadukų kabinetai, nepigios mašinikės tūzams važinėti, šmugeliai su komandiruotpinigiais užsieniuose, otkatai nuo prodiuserinių/švogerinių kompanijų,...)Bet argi tai paslaptis?

retro       2017-11-9 13:04

Posiagatelstvo na sviataja sviatyx!

jukškeulajtis       2017-11-9 13:03

-Greičiau, greičiau dokit man šios baisios iniciatyvos autorių pavardes!
Pavarysiu taip, kad bet kam atšoktų noras knaisiotis po mūsų babkes.

Lietuvos liaudis "solidarizuojasi"       2017-11-9 12:28

Šalin rankas nuo konservatorių žiniasklaidos!

Pagaliau       2017-11-9 11:38

Valdžia susidomėjo, kur taškomi valstybės pinigai ir kas kešama į tautiečių smegenis.Bravo.
Tik žinokite, valstiečiai, dabar jus užpuls.


Rekomenduojame

VU Senatas: Rektorius paskelbė tokias konkurso sąlygas, kad Vytautas Radžvilas negalėtų jų atitikti

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos: Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Euro valiutos palaikymo lygis Lietuvoje – žemiausias ES

Šimtmečio referendumas Lenkijoje

Nuo bačkos. Mantas Adomėnas. Ar Lietuva tebėra „nepriklausoma demokratinė respublika?“

Algimantas Rusteika: „Įsitaisykit patogiai: Show must go on. O viskuo, kuo reikia, pasirūpins specialiosios tarnybos“

Vytautas Radžvilas. Kalba prieš aušrą: apie šunišką ir žmogišką laisvę

7 metus trukusi Gimdymų namuose byla baigta: Aukščiausiasis Teismas išteisino Jurgitą Švedienę bei Dalią Jakaitę

Vladimiras Laučius: šių metų Dalios Grybauskaitės atradimas – Lietuvoje knibždėte knibžda vidaus priešų...

Aušra Maldeikienė. 2018 birželis: ar pilietinio pasipriešinimo sąjūdžiai sugriaus Potiomkino kaimo bastionus?

Krescencijus Stoškus. Tarp embriono ir Fausto

Nuo bačkos. Sadauskas ir Juknevičienė: augančios europietiškos Lietuvos priešai buriasi aplink Juozaitį, kad padėtų Karbauskiui

Prezidentės metinis pranešimas: ką pasakė, o ką nutylėjo Dalia Grybauskaitė?

Algimantas Rusteika. Apie politikus ir biurokratus

Ar geri tėvai turėtų duoti berniukui lėlę, kai jis prašo kardo?

Prezidentės devintojo metinio pranešimo išvakarėse Prezidentūra pristato Dalios Grybauskaitės „darbus Lietuvai“

Verta prisiminti. Arvydo Juozaičio kalba 1989-ųjų roko marše: Lietuvos valstybei – TAIP!

„Su Lisabonos sutartimi ES nuvažiavo nuo bėgių“ – Švedijos demokratai ją sieks persvarstyti ir ketina rengti referendumą dėl ES

Žymūs visuomenės veikėjai ragina Arvydą Juozaitį dalyvauti Prezidento rinkimuose: „Lietuvai reikia Atgimimo prezidento“

Raimondas Kuodis Andriui Navickui: „Leo epopėjoj konservatoriai krito veidu į substanciją, deja“

Neregėti kirtimai: masiškai pjaunamas nacionalinis Dzūkijos parkas – elitinių Europos parkų dalis ar stichinė dykynė? (video)

Povilas Urbšys: „Nuogąstavimai, kad VSD tyrimas bus akių dūmimas – pasitvirtino“

Austrija uždarys užsienio valstybių finansuojamas mečetes ir deportuos imamus

Stambulo konvencija iš arti: manote, šįkart Seimas balsuos sąmoningai, perskaitęs visą, ne tik pavadinimą ar preambulę?

Geroji Naujiena. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina

Doug Mainwaring. Planuotos tėvystės organizacija dangsto seksualinius nusikaltimus?

Raimondas Navickas. Neturit pingų naujiems automobiliams? Tuomet mokėsite dar ir mokestį

Algimantas Rusteika. Kaip valstiečiai pasirūpins ūkininkais ir pagaliau Lietuvoj atsiras regioninė politika

Irena Vasinauskaitė. Sustabdykime vietinės valdžios patyčias iš paprasto žmogaus

ESTT sprendimo dėl vienalyčių santuokų reziumė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.