Seimo rinkimai 2020, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės

Nuomonė: Neringa Venckienė. Lietuva nesiskiria nuo Rusijos

Tiesos.lt siūlo   2020 m. rugsėjo 10 d. 12:42

32     

    

Nuomonė: Neringa Venckienė. Lietuva nesiskiria nuo Rusijos

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) antradienį nusprendė neregistruoti buvusios parlamentarės ir teisėjos Neringos Venckienės „Drąsos kelio“ kandidate į Seimą nei vienmandatėje, nei daugiamandatėje apygardose. Šiam sprendimui pritarė dešimt iš 13 posėdyje dalyvavusių VRK narių (visa komisijos sudėtis ČIA).

Prieš nagrinėjant klausimą N. Venckienė pareiškė norinti nušalinti VRK pirmininkę Laurą Matjošaitytę – savo sprendimą ji argumentavo tuo, kad ši iš anksto yra išsakiusi poziciją, jog buvusi parlamentarė negalinti dalyvauti rinkimuose. N. Venckienė taip pat norėjo nušalinti ir tuos VRK atstovus, kuriuos delegavo Liberalų sąjūdžio, konservatorių ir socialdemokratų partijos, iniciavusios jai apkaltą.

VRK nariai vienbalsiai nusprendė, kad L. Matjošaitytei ir kitiems VRK nariams nusišalinti nereikia. Kaip tai atrodė, galite pasižiūrėti LNK reportaže ČIA. Čia išgirsite ir Neringos Venckienės komentaro iškarpą.

Skelbiame visą Neringos Venckienės komentarą:

Prašau perskaitykite visą šitą mano teisinę analizę iki galo. Šiek tiek užims laiko, bet pažadu, kad suprasite daugiau nei 15 metų besitęsiantį Lietuvą nuvaldžiusiųjų susidorojimą su jiems neįtikusiais ir viešoje erdvėje skleidžiamą melą dėl teisinio reglamentavimo.

Šiandien Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija posėdyje sprendė klausimą dėl mano neregistravimo kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo narius dėl neatitikties Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio reikalavimams.

Manau, kad VRK net neturėjo spręsti šio klausimo, nes mano registravimas kandidate į Seimo rinkimus atitinka Konstitucijos, įstatymų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų reikalavimus.

VRK vienbalsiai nutarė manęs neregistruoti.

Neabejoju, kad visiems VRK nariams buvo duotas nurodymas neprileisti manęs prie rinkimų, nežiūrint to, kad tokiu balsavimu jie pažeidžia Lietuvos įstatymus ir Strasbūro teismo nurodymus Lietuvai.

Nežinau, ar tie VRK nariai savarankiškai sugeba suvokti teisės aktus, bet galiu pasakyti, kad aš, išstudijavusi norminius aktus ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, jiems išaiškinau reglamentavimą. Nesuprasti, kad jie Lietuvą vėl daro neteisine valstybe, nebuvo neįmanoma.

Apibūdinčiau trumpai: VRK dvasios ubagystė, paklusnumas ir baimė.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Seimo rinkimų įstatymo reglamentavimas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnis numato tik tokias sąlygas, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu:
  1) nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį,
  2) teismo pripažintas neveiksniu arba nepakaltinamu,
  3) susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei,
  4) rinkimų dieną yra jaunesnis kaip 25 metų,
  5) nuolat negyvena Lietuvoje,
  6) teisėjas, kol eina šias pareigas,
  7) rinkimų dieną atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą,
  8) likus 65 dienoms iki rinkimų neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys,
  9) statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių partijų veikloje.

Sąrašas yra baigtinis. Jokių kitų apribojimų nei Konstitucijoje, nei įstatymuose nėra, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu.

VRK paruošta kandidato į Seimo narius anketa

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. Sp-22 patvirtino Kandidato į Seimo narius anketą, kuri yra vienas iš partijos ir jos kandidatų teikiamų pareiškinių dokumentų. Minėta anketa atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio, Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą nuostatas, kad po apkaltos asmuo turi teisę dalyvauti rinkimuose.

Kandidato į Seimo narius anketoje išdėstyti visi klausimai kandidatui (išskyrus neveiksnumą ir nepakaltinamumą), kad galima būtų patikrinti jo atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnyje numatytam baigtiniam sąlygų, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu, sąrašui.

Kandidatas pildydamas anketą, privalo nurodyti gimimo datą (5 punktas), nuolatinės gyvenamosios vietos adresą (6 punktas), pareigas (7 punktas), nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę (8.1 punktas), ar nėra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas (8.2 punktas), ar nėra savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys (8.2.1 punktas), ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei (8.4 punktas). Be to, anketoje (9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 punktai) klausiama apie įsiteisėjusio nuosprendžio datą, priėmimo vietą, teismo pavadinimą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas.

Paksas prieš LietuvąAnketoje nėra jokių klausimų apie apkaltą, nes toks reikalavimas neatitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio reikalavimų.

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų privalomumas (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 46 straipsnio 1 dalis)

Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis numato, kad tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.

1950 m. lapkričio 4 d. Romoje buvo priimta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Lietuva ratifikavo Konvenciją 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu, ji įsigaliojo 1995 m. birželio 20 d. Lietuva taip pat yra ratifikavusi Konvencijoje garantuotas teises pildančius protokolus Nr. 1, 4, 6, 7 ir 13 bei keičiančius kontrolės sistemą - 11 ir 14. Šios Konvencijos 46 straipsnis reglamentuoja Sprendimų privalomumą ir jų vykdymą. 46 straipsnio 1 dalis numato, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys įsipareigoja vykdyti galutinį Teismo sprendimą kiekvienoje byloje, kurios šalys jos yra.

Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 m. sausio 6 d. sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą konstatavo, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio požiūriu yra neproporcingas. EŽTT sprendimo Pakso byloje nuostatos taikytinos ir man.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 1, iš dalies pakeistu Protokolu Nr. 11, 3 straipsnis „Teisė į laisvus rinkimus“ numato:

„Aukštosios Susitariančiosios Šalys įsipareigoja pagrįstais terminais organizuoti laisvus rinkimus, kai yra slaptai balsuojama, kad sudarytų tokias sąlygas, kurios garantuotų žmonių nuomonės raiškos laisvę renkant įstatymų leidybos institucijas.“

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą nurodyta, jog turi būti užtikrinta, kad nustatyti suvaržymai neapriboja ginčijamos teisės tiek, kad būtų paneigta pati jos esmė ar ji netektų veiksmingumo; kad siekiama teisėto tikslo; kad priemonės, kurių buvo imtasi, nėra neproporcingos. Konkrečiai, tokios priemonės neturi kliudyti „žmonių nuomonės raiškos laisvei renkant įstatymų leidybos institucijas“ (Mathieu-Mohin ir Clerfayt prieš Belgiją, 52 punktas; Hirst prieš Jungtinę Karalystę, 62 punktas; Ždanoka prieš Latviją, 104 punktas ir Tănase prieš Moldovą, 157 ir 161 punktai).

Atsižvelgiant į visas pirmiau minėtas aplinkybes, ypač į nuolatinį ir negrįžtamą draudimo pareiškėjui būti renkamam į parlamentą pobūdį, Teismas nustato, kad šis apribojimas yra neproporcingas, ir daro išvadą, kad buvo pažeistas 1 Protokolo 3 straipsnis (EŽTT 2011 m. sausio 6 d. sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą, 112 punktas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė klaidina Europos Tarybos Ministrų Komitetą

2004 m. liepos 15 d. Seimas priėmė Seimo rinkimų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos bet kuris asmuo, pašalintas iš pareigų apkaltos proceso tvarka, negali būti renkamas parlamento nariu.

2012 m. kovo 22 d. Seimas pakeitė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, pagal kurią Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, jeigu nuo sprendimo pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo ketveri metai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012-09-05 nutarė: 1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies (2012 m. kovo 22 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 42-2042) nuostata „jeigu nuo sprendimo pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo ketveri metai“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 34 straipsnio 2 daliai, 59 straipsnio 2, 3 dalims, 74 straipsniui, 82 straipsnio 1 daliai, 104 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1, 2 dalims, 112 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 5 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui; 2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis (2012 m. kovo 22 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 42-2042) tiek, kiek joje nustatyta, kad Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą už tokio nusikaltimo, kuriuo nėra šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija, sulaužyta priesaika, padarymą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 34 straipsnio 2 daliai, 56 straipsnio 2 daliai, 74 straipsniui, 107 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas negali priimti Europos Žmogaus Teisių Teismui prieštaraujančių nutarimų. Konstitucinis Teismas negali suformuluoti tokį asmens teisių aiškinimą, kuris kertasi su Europos Žmogaus Teisių Teismo aiškinimu.

Tai reiškia, kad šiuo metu Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis dėl ketverių metų termino po apkaltos vėl būti renkamam Seimo nariu tebegalioja, o tai atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą reikalavimus. Nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei Seimo įstatymas neturi būti keičiami, nes nei viename iš jų nėra normų, draudžiančių po apkaltos dalyvauti Seimo rinkimuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybė klaidina Europos Tarybos Ministrų Komitetą, kad turi būti priimtos Konstitucinės pataisos, vykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą.

Dar kartą pabrėžiu, kad jokių Konstitucinių pataisų ar Seimo rinkimų įstatymo pataisų priimti nereikia. Dabartiniai įstatymai ir Konstitucija po apkaltos dalyvauti rinkimuose nedraudžia.

Rusijos ir Lietuvos panašumai Konstitucinio Teismo aiškinimų prasme

RUSIJA:

Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas ne taip seniai suformavo doktriną, apsaugančią Rusijos Federaciją nuo jos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų laikymosi. Šia doktrina Konstitucinis Teismas jau naudojasi atleisdamas Rusijos Federaciją nuo pareigos įgyvendinti Rusijai nepalankius Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus. Svarbiausi doktrinos aspektai buvo suformuluoti 2015 m. liepos 14 d. Rusijos Konstitucinio Teismo nutarime, kuriame Teismas pažymi, kad EŽTT plėtoja Europos žmogaus teisių konvenciją taip, kad tai prieštarauja Rusijos Federacijos Konstitucijai. Kaip nurodoma Rusijos Konstitucinio Teismo pranešime spaudai, Rusijos dalyvavimas tarptautinėje sutartyje nereiškia šalies suvereniteto atsisakymo; taigi nei Europos konvencija, nei konvencija pagrįstos EŽTT teisinės pozicijos negali panaikinti Rusijos Konstitucijos viršenybės. Praktiškai įgyvendinti jas Rusijos teisinėje sistemoje galima tik jei pripažįstama, kad Rusijos pagrindinis įstatymas turi aukščiausią teisinę galią. Rusijos Federacijos Konstitucija ir Europos konvencija yra grindžiamos bendromis pagrindinėmis vertybėmis, todėl prieštaravimų paprastai nekyla, tačiau jų gali kilti, jei EŽTT aiškins Konvenciją taip, kad tai prieštaraus Konstitucijai. Susidarius tokiai padėčiai, Rusija, remdamasi pagrindinio įstatymo viršenybe, bus priversta tiesiogiai nesilaikyti Strasbūro teismo sprendimo. 2016 m. balandžio 19 d. Rusijos Konstitucinis Teismas pripažino, kad 2013 m. EŽTT sprendimo vykdymas byloje Anchugov ir Gladkov prieš Rusiją buvo „neįmanomas, nes prieštaravo Rusijos Konstitucijai“ . 2017 m. sausio 19 d. Rusijos Konstitucinis Teismas pritaikė šią doktriną, kai paskelbė, kad EŽTT sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo Yukos byloje pažeidžia Rusijos Konstituciją ir kad jis negali būti vykdomas.

LIETUVA

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies (2012 m. kovo 22 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kuris prieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimui byloje Paksas prieš Lietuvą.

Vyriausioji rinkimų komisija yra saistoma Konstitucijos, bet ne Konstitucijai ir Europos Žmogaus Teisių Teismui prieštaraujančių Konstitucinio Teismo nutarimų. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio požiūriu yra neproporcingas, taikytinas ir mano atžvilgiu.

Jokio naujo teisinio reglamentavimo nereikia pakeisti, nes nei Konstitucija, nei Seimo rinkimų įstatymas neturi būti pakeisti, nes šie teisiniai norminiai aktai nedraudžia po apkaltos dalyvauti rinkimuose, o tai atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą nurodymus Lietuvai.

Aš turiu visišką teisę būti registruota kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo narius.

Tik rinkėjai turi teisę spręsti dėl rinkėjų atstovo – Seimo nario – išrinkimo. Jeigu Tautos žmonės pasitiki manimi, nežiūrint apkaltos, baudžiamojo persekiojimo, ekstradicijos, šmeižto spaudoje, mane išrinks. Jei nepasitiki – neišrinks. Taigi Vyriausioji rinkimų komisija privalo laikytis Konstitucijos, įstatymų, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, kad asmuo, kuriam buvo taikyta apkalta, vėl turi teisę dalyvauti rinkimuose. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. priimtas nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies (2012 m. kovo 22 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuris prieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimui, taikytinam ir mano atžvilgiu, byloje Paksas prieš Lietuvą, ir kuriuo šiandien vadovavosi Vyriausioji rinkimų komisija, patvirtina, kad Lietuva niekuo nesiskiria nuo Rusijos.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

mykolas       2020-09-27 10:38

įvairaus pajėgumo grupės žmonių kuria istoriją. Kuriame mes, kuria Lukašenka. Yra daug požymių, kad jam seksis geriau. Lietuva bus jei ne Litbelas, tai Minsko filialu. Omono apsilankymas Klonio gatvėje jau rodo daigelius.

pas       2020-09-14 17:46

mus nera diktatoriaus, tik baime

sąsiui       2020-09-13 16:58

Tai, kad nevažinėja troleibusai į Garliavą! Kitą kartą geriau apie Panevėžio jūrų uostą prie “Ekrano” marių iš karto rašyk. smile

Al. Kada nors'ui       2020-09-12 18:57

Auksinį raktelį Aleksejus Tolstojus nurašė nuo Karlo Lorencinio (Kolodžio) Pinokio. Todėl, manau, sąžiningiau būtų remtis ne buratinu, o Pinokiu.
O Marksas rašė ne rusiškai. Be to ir citatos tikslumas abejotinas - kiek pamenu, sakė žydai yra ne tauta, o gyvenimo būdas.

Dėl nepatikusio "Landsbergis! Landsbergis!"       2020-09-12 18:19

Žr. čia Atsiminimai 2020-09-11 9:35
Tai be galo vertinga pastaba: atkreiptas dėmesys į švytuoklę:
TADA: Brazauskas (rusų tarnas, priešas) - Landsbergis (“Lietuva! Lietuva!)
ŠIANDIEN: Landsbergis (globalizmo tarnas, rusų ir Lietuvos priešas) - Sinica (Vakarų globalizmo priešas: “Lietuva! Lietuva!)
Išvada?
Tas pats bastymasis tarp Rytų ir Vakarų, tarytum Lietuva, nutraukusi su ES, sugebės atsilaikyti prieš Rytus. Gal Trumpas padės? Kuris propaguoja “gerus santykius” su Putinu ir mažina NATO Europoje?
Kurie čia liaupsina Trumpą ir smerkia Bideną, be abejo, tik Putino samdiniai.
Putinui negaila pinigų, pavogtų iš savo vergų. Tai jo vienintelis tikras ginklas (be “Novičoko”).

Kandidatų į LR Seimą       2020-09-12 14:31

tarpe pasigedau teisininkų. JAV Kongrese gal apie 80 nuošimčių dirba juridinį išsilavinimą turintys kongresmenai, senatoriai. Mūsų Seime nė aukštojo išsilavinimo neturintys dirba arba net kandidatuoja…Drąsos kelio partijos kandidatų sąraše yra daugiau teisininkų nei kitose partijose. Balsuokime už DK partiją.

chunta paieke savo       2020-09-12 12:57

nesvarbu, kad Europos teises instituciju atsakymas bus nedraudziantis Neringai kandidatuoti i seima- faktas tas, kad ateinancioje kadencijoje jos nebus. Ko ir reikejo chuntai, kuri panikiskai bijo issilavinusiu ir kitaip mastanciu zmoniu.

Kada nors       2020-09-12 11:50

Lietuva bus laisva. Bet ne dabar. Pirma mokyklose turi būti aiškinama aoie Kvailių šalį pagal knygelę “Auksinis raktelis”.
Ten du personažai Lapė ir Katinas mulkina iš medžio išdrožtą Buratiną.
Lietuviai taps tauta tik tada, kai kiekvienas mūsų vaikas supras, kad tas Buratinas tai visuomenė, o tiedu sukčiai tai bankininkai neturintys nei sąžinės nei tautybės.
(K.Marksas: “jevreistvo - ne narod i ne religija, a duch torgašestva”) 

Dzeikas       2020-09-12 8:32

Vaidai vds, sh nejudink. Ir taip kvepuot nera kuom!

stasys       2020-09-12 6:48

nuomonei ..ar pasiūtote gerbiamojį ? Kava ruošti , plauti grindis , tuštinti šiukšlių dėžes ir t.t. gali ir paprastesni partiečiai , neturintis tokių plačių polit akiračio ‘tolių’ ..čia juk beveik antras “kubilius’ lietuviškas ..atėjau ,pamačiau, nugalėjau ..

stasys       2020-09-12 6:38

Likau baisiai nustebęs Drasos Partijos oficialioje kasoje 2232 eurai . Tokios sumos neužteks ir troleibuso talonėliams jei Drąsos partija sugalvos vietoj N.Venckienės Garliavos apygardoje iškelti kitą žmogų ..Apie gatviu ‘tapetus’ kurie teigiamai nušviestu tos partijos veikla ir galvoti netenka ..Svarstau , užjurio ‘princai ir princesės’ gyvenančios pas dėdę Semą ..turėtu susirūpinti ir pakratyti savo švarias demokratinęs kišenes . Žinia, kreivų veidrodžiu karalystei .
p.s. Vaidai Vds .. įkvėpk oro gyliai ir nusiramink .

nuomonė       2020-09-12 1:59

Kol vyks teismai, Gerb. Neringa ar negalėtų dirbti Drąsos partijos kokio nors Seimo nario padėjėja? Balsuokime ir laimėsime

Dzeikas       2020-09-11 21:13

s.m.ui:
Tikiuosi nesigincysite,kad bolseviku sukurta visuomene tai vergove uzmaskuota pavadinimu “tikroji laisve”? (Bolsevikai zodzio laisve nemego. Jie si zodi visada naudojo su kokiu apibrezimu kaipo “tikroji”, “reali”, “bendrajam geriui”)
Tai jeigu Lietuva elgiasi kaip bolshevikai, tai joje yra bolsheviku tvarka. Iseinant is pirmojo teiginio logiska vainikuoti isvada , kad Lieuvoje vergove uzmaskuota zodziais. O lietuviai ne siaip kokie laisvi briedziai nuosaliai stebintys kas ce vyksta, o elementarus vergai. Su seimininko (baltoji kumele) zenklu. Ne ant kaktos isdeginta, bet popieriukyj prikabintam - modernu.

Dzeikas       2020-09-11 21:02

Lietuva uzsispyrusiai klumpa ant to paties akmens kaip ir 1793m - tada suklijavo Konstitucija , kaip gorila musasi kumsciu krutinen - 3 -ji konstitucija pasaulyje j-sik-matj! Tik pamirso baudziava panaikinti.
Vienzo maunasi kelnias per galva ir keikia siuvejus , na nenormalus kazkokie, nemoka siuti, neina tu kelniu nei uzsimaut, nei nesiot.
Venckiene teisi tuo poziuriu, kad jeigu Lietuvoje paskelbsi,kad balta tai juoda , tai cholopai pasijuoks is pono durnumo ir pasijute protingais eis toliau dirbt tiems ponams. Bet balta nuo siol vadins juoda, ar kitaip jei “kvaili” ponai pageidaus.

s.m. >beveik       2020-09-11 16:49

paskutiniame sakinyje, manding, turėjote minty, kad nereikės kaskart įrodinėti aksiomų. Teoremų įrodinėjimas, nesvarbu kiek tūkstančių kartų, - savaime suprantamas dalykas. O frazė “įrodinėti aksiomas” savo turiniu reiškia maždaug tą patį, kaip toje pasakoje pamotės raganos našlaitėlei lieptos suavėti plieninės kurpės. Paprastai kalbant, vertimas įrodinėti aksiomas (neįrodinėjamą ir apriori aiškų dalyką) reiškia ne ką kita, kaip banditišką kūrimą priverstinių kliūčių. Reiškinys specifiškai būdingas bolševikams, nūdienos lybermarksistams ir visoms kitoms banditinėms visuomenės atliekoms.

beveik        2020-09-11 14:16

Panašumų išties netrūksta. Net patsai, vienas iš konstitucinių dvasių ganymo dokrinos tėvų, Vytautas Sinkevičius pripažino, kad Lietuvos valstybė pralaimėtų N.Venckienei EŽTT bylą dėl kandidatavimo. Apskritai vieną kartą visiems reikėtų suprasti, kad ypač dabar vykstančio Antrojo Šaltojo pasaulinio karo metu Lietuva yra pafrontės valstybė ir Vakarai yra susitaikę su mintimi, kad čia visai įmanoma toleruoti Pirmojo Šaltojo pasaulinio karo laikų Lotynų Amerikos praktiką. Jokiu būdu mums su tuo negalima taikstytis, tačiau pats suvokimas padės atsakyti į daugelį itin keistų ir protu nesuvokiamų klausimų, kaskart nereikės įrodinėti teoremų.

aha       2020-09-11 13:56

Nu va, ir vel ner uz ka balsuot ...

Inteligentas       2020-09-11 11:08

Pasidomėjau balsavimu. Galima pamatyti 1 val. 24 min. kaip 10 dalyvaujančių narių draugiškai pakėlė rankeles. Vobolevičius tiesiog neatėjo į darbą, todėl ir nebalsavo. Kam jam vargintis nepatogiose situacijose. https://cdn-player.vrk.lt/media?video=2020/VRK_2020-09-08_1_dalis.mp4

Atsiminimai       2020-09-11 9:35

Lietuva, Lietuva,  Lietuva, būk laisva,  būk laisva,  būk laisva,  Landsbergis, Landsbergis, Landsbergis…

Inteligentas >19:23       2020-09-11 9:32

O aš galvojau, kad į tokias šiltas vieteles tik savi papuola. Matyt būna išimčių:) Atsiprašau, kad suklydau.

grumstas       2020-09-11 8:52

Nieko nuostabaus .Sisteminėje valdžių grandinėje VRK yra ta grandis , kuriai pavesta dar p-radžuių pradžioje atsijoti trūks plyš tuos kandidatus , neatsižvelgiant į jokius teisės aktus, kurie yra pavojingiausi sistemos egzistavimui. Ir net jeigu atsirastų, skundžiamą VRK sprendimą teismams, teisėjas kuris priimtų sprendimą , kad Lauros Matj"ošaitytės balsavimas prieštarauja visiems ES ir Lietuvos teisiniams įpareigojimams, valdžia neprileis nei Neringos, nei Pakso nė per patrankos šūvį prie Seimo durų.

->Inteligentas 2020-09-10 19:23       2020-09-11 0:57

Nepataikei, teisuoli, Vobolevičius nebalsavo.

stasys        2020-09-10 19:57

Neskaičiau str. per ilgi išvedžiojimai tos kuri nuolat graudžiai verkia ir dejuoja tik grižus į Lietuvą . Tai kad nebus daromos išimtys tai personai jau seniai kalbama o ir kodėl turėtu ? Tie kas laužo duota priesaiką nenusipelnė antro šanso . N.Venckienė ir jei prilojantis “ale Vaidas Vds” nesuvokia elementarių Tiesų .. tos kartos politikai jau atgyvena ir ju vieta prie ‘parašos puodo ‘su šaukštu rankoje o ne politikoje. Be abejo ne kokiam stasiui apie tai kalbėti, bet atranka turėtu būti kas vertas kandidatuoti į Seimą o kam dar naudinga ir palaukti .

Inteligentas       2020-09-10 19:23

O toje VRK balsavo ir toks Vobolevičius, ale krikščionis. Dar vienas žąsinas iš serijos “aš esu Urbšys”.

Tvankstas       2020-09-10 18:15

Kitaip VRK pasielgti negalėjo, nes paskambino iš Aukštai Aukštai.

Žodžio laisvė...       2020-09-10 18:05

Jau seniai reikėjo išpurtyti tą VRK,nes ten sėdi nepatikimi žmonės.Niekada nepamiršiu
to,kai pernai buvo draudžiama per savivaldybių rinkimus rinkti parašus už kandidatus
į Prezidentus.Jokios logikos tame nebuvo.Aiškiai matėsi politinės įtakos kai kurių
VRK atstovų veiksmuose ir kalbose.Taip ir dabar vėl kartojasi VRK “jermošinų” kažkieno įtakų vykdymą.

Kisa,       2020-09-10 17:49

labai klysti, nes Šmikytė ims valdžią, nesumąstei taip?

Tik nuomone       2020-09-10 17:26

As taip ir galvojau, kad p.Venskienes nepraleis.Stato pinkles ir visai nesvarbu ar tas teiseta, ar ne.Bjauriausia, kad cia pat klykauja apie neteiseta Baltarusijos valdzia, apie “diktatoriu batka” ir cia pat daro “teisetus” veiksmus pas save Lietuvoje.Niekaip nesuprantu, negi ES nemato ar"nemato” kas cia darosi?Gal cia atlygis uz tuos visus “gav-gav” Baltarusijos ir Rusijos pusen?

Beveik aišku       2020-09-10 16:22

Manyčiau, tai panašu į variacijas konstitucinių dvasių tema. Žanras savitas, modernus, galimai susijęs su lovioideologiniu šamanizmu. Kai kuriuose sluoksniuose itin populiarus.

Lygybė.       2020-09-10 16:07

  Visokio plauko banditus globojančioje šalyje ieškoti bei reikalauti demokratijos ir teisės - beprasmiška. Į tokius valdžia žiūri kaip į  psichikos ligonius ar visiškus netikšas. Lygiai taip, kaip ir BATKA.

Kis       2020-09-10 14:13

su dideliu susidomejimu ziurejau vakar cirka is VRK posedzio.Ten surinkta bukagalviu ar idiotu gauja.Jie negirdi kas jiems aiskinama.jeigu pasiraseteEZTT,tai bukite ant tiek gramatni,kad patys tu nuostatu negriautume.Kokia gali buti teisine valstybe,kai KT elgiasi prostitukos metodais,kai gerai uzmokama galima ir pakeisti nuostatas.Vekar isitikinau kokiame mes liune gyvename,baisu,reikia susimastyti,kaip gyventi toliau.Nauseda mane nuvyle,balsavau is dvieju blogybiu uz ji antyrame ture.Buvau visa sirdimi ir protu,kad ta prasmirusia kudra gali tik Skvernelis us bendraminciais kazka pakeisti.Ant nosies rinkimai,vel broileris vaidina jau antros vyriausbes vadova.Dieve,apsaugok nuo tos puszydziu seimos,kur gali pamilti zyda,kad puszydas nepakeliama nasta ir tragedija?

Juozas       2020-09-10 13:45

Užjaučiu ir suprantu p. Neringą- Lietuvoje jau seniai teisėsauga nekreipia dėmesio į bet kokius argumentus, jei jais bandoma priešintis valdžios norams. 1992…1996 man irgi teko panašūs potyriai, kai dalyvavau byloje, kurios baigtimi buvo suinteresuotas tuometinio gen. prokuroro Paulausko pavaduotojas. Nors visas atsikirtimas buvo paremtas Konstitucinio Teismo nutartimi, teisėjas jo net nepaminėjo- mat, jo neskaitęs… Netrukus tas teisėjas tapo teismo pirmininku. Tą kartą laikinai teisingumą atstatė AT. Bet labai skaudu matyti, kai atsakingi pareigūnai akiplėšiškai meluoja, žiūrėdami žmonėms į akis.


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Pasirenkame kasdien ir kiekvienas. Ką?

Liudvikas Jakimavičius. Tema, kuria turėtų diskutuoti visos sisteminės ir nesisteminės partijos

Liudvikas Jakimavičius. Fokusas marokusas

Nida Vasiliauskaitė. Apie reklamą. Rimtai

Joana Noreikaitė. Tylioji tiesos akcija

Audrius Bačiulis. #Sorososus_vulgaris

Vinco Kubiliaus reportažas iš Simono Daukanto aikštėje vykusios tradicinės „Tie-SOS!“ akcijos

Vytautas Sinica. „Politikai, kurie tokiam diktatui nusileistų, laikytini nebent vasalais, bet ne tautos atstovais demokratinėje valstybėje“

Vytautas Radžvilas. Valstybė prieš Albiną Kentrą

Pagerbta pirmoji sovietų okupacijos auka

Andrius Švarplys apie Tėvynės Sąjungos programą: „Čia ne konservatizmas, čia yra grynasis liberalizmas“

Vincentas Vobolevičius. Kaip vertinti politikų apklausas? – partijų atsakymų „Artumai“ apžvalga

Vytautas Sinica. Fasadinė demokratija Lietuvoje: rinkimai tik tiems, kas jau Parlamente

Gintaras Furmanavičius.· STT nerimsta

Ramūnas Aušrotas. Viskas, ką jūs turite žinoti apie Laisvės partiją

Andriaus Švarplio replika: Tuomet buvo šūkis „Visa valdžia Taryboms!“ O dabar…

Algimantas Rusteika. Garsėjantis kompų šnaresys ir klaviatūrų barškėjimas, negęsta ilgai langai redakcijose

D.Stancikas: „Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys“

Nuo bačkos. Virginijus Sinkevičius: Europa bus pavyzdys pasauliui

Andrius Švarplys. Partijos: tarp progreso ir tradicijos – partijų atsakymų „Artumai“ apžvalga

Povilas Urbšys. „Seimo sesijos pradžia su dviveidiškumo kauke“

Robertas Grigas. Smirsteli kažkuo netikru. Net jei ten yra tiesos

Nida Vasiliauskaitė. Tu ką, [mulki,] humoro nesupranti?!

Ramūnas Aušrotas. Darbuotojas yra nei vyriška, nei moteriška sąvoka. Tėtis ar mama – yra

Gintaras Furmanavičius. Ar čia tik aš vienas toks nesupratęs ir nesusipratęs?

Audrius Bačiulis. Kaip manot, į kurią šalį IT darbuotojai ketina emigruoti nuo prakeiktos Lukašenkos diktatūros?

Prof. Kęstutis Skrupskelis: kaltę privalu įrodyti

Geroji Naujiena: Kad ir mums būtų atleista

Vytautas Radžvilas. Apie „sociologinę demokratiją“, arba TS-LKD – mūsų epochos protas, garbė ir sąžinė?

Ramūnas Aušrotas. Kas yra ir ko nėra paskutinėje rudens sesijos Seimo programoje?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.