Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė, Nuo bačkos, Liustracija ir desovietizacija

Nuo bačkos. F. Kukliansky: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą

Tiesos.lt siūlo   2020 m. liepos 31 d. 6:00

30     

    

Nuo bačkos. F. Kukliansky: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą

Be komentarų.

Faina Kukliansky. Kalbėdami apie partizanus išgerkime raminamųjų

Faina Kukliansky, Lietuvos Žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė
LRT.lt | 2020 m. liepos 29 d.

Rinkimai – metas, kai svarbias socialines problemas užgožia iš piršto laužtos pseudopatriotinės istorijos. Net ir amoralios. Pavyzdžiui, piktybiškai iškraipant mano ir Amerikos žydų komiteto (AJC) atstovo rabino A. Bakerio laišką Seimui dėl partizano Juozo Lukšos-Daumanto pagerbimo kitais metais. Kad nekiltų jokių „netiesioginių“ abejonių, liepos 18 dienos LNK reportaže pabrėžiau: „Mes neturime jokių priekaištų dėl J. Lukšos-Daumanto praeities“.

Tačiau nerimaujame, kad kartu su juo nebūtų pagerbta fašistinė – antisemitinė organizacija „Lietuvių aktyvistų frontas“ (LAF). LAF suburtas Tautos darbo apsaugos (TDA) batalionas dalyvavo tūkstančių žydų žudynėse Kauno VII-ajame forte ir kitur. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras savo tinklapyje skelbia, kad „1940–1941 m., pirmosios sovietų okupacijos metu, J. Lukša-Daumantas priklausė Lietuvių aktyvistų frontui. Dėl to jis buvo suimtas ir kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. birželio 22 d., prasidėjus SSRS-Vokietijos karui, išsilaisvino“.

Mane kaltina „netiesioginiu“ J. Lukšos-Daumanto menkinimu. Pamenu laikus, kai už netiesioginę komunistinės valdžios kritiką uždarydavo į psichiatrinę ligoninę arba kalėjimą. Galbūt ir dabar mane mielai kas nors kur nors uždarytų ir pravestų ugdymo valandėlę, ką galima ir ko negalima sakyti. Bet esmė ne ta. Esmė ta, kad mano žodžiai apie LAF-ą perkeliami visam partizaniniam judėjimui ir su juo sutapatinami, nors tai – tas pats, kaip kaltinti visą Lietuvą antisemitizmu dėl vieno ar kito išsišokėlio radikalių pasisakymų.

Taip, man sako, tiksliau – rėkia į ausį, kad LAF-e būta visokių žmonių, ne visi buvo nusikaltėliai. Tiesa, bet ir komunistų partijoje taip pat ne visi buvo nusikaltėliai, vieną net Nepriklausomoje Lietuvoje išsirinkome prezidentu. Ir nacių valstybėje buvo Šindleris. Bet ir nacistinė, ir komunistinė partijos Lietuvoje šiandien uždraustos.

Manau, kad pribrendome pagaliau apsibrėžti savo santykį su fašistuojančiomis ir joms prijautusioms ano laikmečio organizacijomis. Pats laikas, jeigu ne šiai, tai būsimai Vyriausybei ir prezidentui Gitanui Nausėdai pagaliau viešai atsiriboti nuo LAF-o kaip antidemokratinės organizacijos. Kol to nepadarysime, Kremliaus propagandistai iš laimės plos katučių.

Šia proga noriu padėkoti Seimo nariui, gerbiamam istorikui ir politikui Arvydui Anušauskui už pastangas atriboti didvyrį partizaną nuo LAF-o. Priešingai Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro skelbiamai informacijai, Seimo narys teigia, kad J. Lukša-Daumantas nebuvo LAF-o narys. Istorikas – politikas supranta, kad fašistinių, nacistinių, komunistinių organizacijų garbinimas šiandien uždraustas įstatymu. Dar kartą dėkui, pone A. Anušauskai. Būdamas istorikas, puikiai žinote, kad LAF-as buvo fašistinė – antisemitinė organizacija, siekusi atkurti Lietuvos valstybę nacistinės Vokietijos pavyzdžiu ir pasiryžusi sudoroti (išvaryti lauk) Lietuvos piliečius žydus. Netgi tuos, kurie 1918–1920 metais kovojo už Lietuvos laisvę.

Atvirame laiške Seimo pirmininkui kartu su kolega iš AJC A. Bakeriu būtent ir išreiškėme abejonę, ar dera Lietuvos valstybei 2021–uosius pavadinti Lietuvos aktyvistų fronto dalyvio J. Lukšo-Daumanto vardu, neatribojus jo (ir patiems neatsiribojus) nuo antisemitinio LAF-o.

Neketinu polemizuoti su neonaciais ir chuliganais. Tegu juos auklėja tėvai arba pataisos įstaigos. Mano straipsnis skirtas šviesuomenei, intelektualams, apsiskaičiusiems žmonėms, kritiškai mąstantiems ir bent kiek susipažinusiems su istorija. Skiriu žmonėms, kurie, labai tikiuosi, sudaro Lietuvos gyventojų daugumą.

Faktai neleidžia abejoti, kad Lietuvių aktyvistų frontas buvo žydų naikinimo Lietuvoje vienas iš ideologų. Tai pripažino prezidento V. Adamkaus sudaryta Tarptautinė komisija nacių ir sovietų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Berlyne įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas buvo suformuotas kaip nacistinės Vokietijos talkininkas. Tai buvo išdidžiai antisemitinė organizacija, daugelis jos narių buvo tiesiogiai susiję su Lietuvos žydų̨ persekiojimu ir žudymu. Nors LAF-o nuostatos buvo antisovietinės, nors jis vėliau konfliktavo su nacių valdžia, tačiau nepriklausomą Lietuvą LAF-as matė pirmiausiai kaip etniškai „gryną“ Tėvynę, kurioje nebūtų vietos piliečiams žydams.

Gerbiamieji pasipiktinę kritikai, jūs gyvenate savo namuose Lietuvoje. Mano tėvai taip pat galvojo, kad jie gyvena savo namuose, savo Lietuvoje. Tėvelio šeima Kuklianskiai prie Ančios ežero Veisiejuose ir greta esančiame Bor-Babrų dvare. Mamos šeima – Taubesai – gyveno savo name Šiauliuose, Vilniaus g. 154, prie nuosavo malūno.

„Saugodamas“ nuo negerų žmonių Lietuvos didvyris ir humanistas, o dabar jau net ir žydų gelbėtojas, Šiaulių apskrities viršininkas Jonas Noreika juos sukėlė į getą. Į tą, iš kurio prie duobių nuvedė Šiaulių apskrities policininkai. Ta proga pats J. Noreika persikėlė į gretimą jau nužudyto žydo namą. Juk nestovėti namui tuščiam? Na, dar sąžiningai įsigijo nužudytų žydų turto – tai patvirtina nacių dokumentai, saugomi Vrublevskio bibliotekoje. Toje pačioje, kurios fasadą vis dar puošia neteisėtai iškabinta garbės lenta šiam humaniškam veikėjui.

Ir aš ilgai galvojau, kad žydai gyveno Lietuvoje kaip lygiateisiai piliečiai. Mano nuomonės nepakeitė į paviršių iš kloakų išnėrę nacių gerbėjai, nepakeitė ir minia internautų, trykštančių neapykanta ir kviečiančių susidoroti. Tūlas Gustave Le Bon aprašė minios psichologiją, jos impulsyvumą, nepastovumą, dirglumą. Jis rašė, kad minia pasiduoda išoriniams stimulams ir nuolat kinta. Minios mąstymo atkurti vaizdai tampa tikrove. Jis rašė ir apie minios netoleranciją, autoritarizmą, konservatizmą. Minios vergiškumą ir pataikavimą stipriai valdžiai. Minia nesąmoningai priešinasi pažangai. Minios samprotavimai visada menki.

Ir štai akivaizdus pavyzdys: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą. Pasigirdo kvietimų „fiziškai saugoti Vilniaus žydų bendruomenę, nes su ja esą gali susidoroti kiti, neįtinkantys tai miniai žydai“. O kodėl tie, kurie piktinasi, taip paprastai, lengvabūdiškai PATYS deda lygybės ženklą tarp LAF-o ir visų pokario partizanų? Kodėl nesusimąsto, kad ir prie partizanų galėjo prisiplakti koks kovotojas už etniškai „švarią“ Lietuvą? Ar vien dėl to, kad išėjo į mišką, jis nusipelnė mūsų besąlygiškos meilės ir jo visos ankstesnės nuodėmės jau atleistos? Už kokią Lietuvą tas kovotojas kovojo miške? Gal už tą pačią etniškai „švarią“? Nors tuo metu Lietuva jau buvo švari, nes jos piliečiai žydai, tarp jų – ir Nepriklausomybės kovų veteranai, jau buvo sumesti į duobę kartu su savo ordinais arba gyvuliniais vagonais iškomandiruoti į Sibirą.

Gyvename įdomiame pasaulyje. Gyvename visuomenėje, kurioje, pasirodo, visi turi mąstyti ir jausti vienodai. Pasakyta, kad partizanai geri – reiškia, geri. Visi, be išimties. Lietuvių aktyvistų frontas? Ar tai tie baltaraiščiai? Bet juk juos vedė meilė Lietuvai, o ji neginčijama ir šventa. J. Noreika? Pasirašė įsakymą įsteigti getą? Tylėk, moterie, ar, kaip sakė, „žydelka“, ir žiūrėk į savavališkai pakabintą lentą ant bibliotekos. Tėvai, siųskite savo vaikus į Krikštaponio, Noreikos, Barzdos vardo mokyklas, ir šiukštu neaiškinkite jiems, kas tas LAF-as – aišku, jei patys tokį žinote. O jei nežinote – ir nereikia.

Bet aš, Lietuvos pilietė, nenoriu ir negaliu tylėti. Todėl ir klausiu: taip ir minėsime J. Lukšos-Daumanto metus, nepasakę, ką Lietuvos valstybė galvoja apie LAF-ą? Na, buvo LAF-o vadovo K. Škirpos atsišaukimas atsikratyti žydo jungo, buvo laikinosios Vyriausybės šeštasis ir kiti protokolai, atėmę iš žydų visas prigimtines teises, buvo jos paskirto vietininko sprendimai steigti getą – čia viskas OK?

Beje, o kur ta garsioji Vytauto Bubnio studija apie Holokaustą? Jau prieš šitiek metų Gyventojų genocido ir rezidencijos centro darbuotojai sudarė daugiau nei 2 tūkst. žydšaudžių sąrašą, bet jis iki šiol slepiamas po devyniais užraktais. Gal manoma, kad mūsų žmonės per kvaili, gali nesuprasti?

Žmogus negimsta antisemitu. Ir Goethe rašė apie „atlaidumą svetimoms ir savoms silpnybėms“. Bet tas silpnybes reikia pažinti, nebijoti pažvelgti tiesai į akis. Todėl klausiu: kodėl nenorite į gyvenimą pažiūrėti mano, Lietuvos žydės, akimis? Kodėl nenorite matyti ir suprasti, ką teko išgyventi Lietuvos žydams – tiems, kurie išgyveno? Kodėl taip stebina, kad mes, žydai, visada jautriai reaguosime į asmenis, dalyvavusius LAF-o veikloje, ir ne mums turėtų tekti našta įrodinėti šių asmenų kaltę ar nekaltumą?

Nuoširdžiai linkiu nusiraminti, jei reikia – išgerti raminančių ir pasaulis gal taps šiek tiek malonesnis, be pykčio ir be neapykantos. Savo piliulę jau nurijau.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.

lrt.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

> Semitų saujelė       2020-08-5 20:54

Jūsų 8 su virš milijonai, ir jums, kaip hitleriui, vis maža kraujo ir lebensraumo, šlykštūs tarnai aukso veršio, palestiniečių žudikai, panieka jums

Semitų saujelė,        2020-08-4 18:29

o antisemitų, - pilnas internetas. Jei jūs, litofcai, mažiau gabūs, neverslūs, plūgo broliai esate, tai ar žydai kalti buvo, ir liko?. Maža to, kad beveik visi, jūsų, o ne vokiečių jie buvo paslaugiai surinkti ir prie duobių nulydėti, tai ir tą mažą likutį ir jo palikuonis, jei įmanytumėte, tuo pačiu keliu nulydėtumėte, o gal to ir tikitės? Gėda!

Vilė       2020-08-3 13:37

Žydų vidutiniškų nebūna, arba genijai, arba idiotai.

Julijonas       2020-08-2 15:02

Perskaičius FK straipsnį darosi taip gaila, kad teturi tik vieną, o ne keturis balsus. Visus keturis rinkimuose atiduočiau už tautinės pakraipos partijas. Nes tik prie tokioje savęs negerbimo ir menkinimo atmosferoje gali bujoti LTSR tardytojos.

Deivis       2020-08-1 23:54

Nepasitikiu nei vienu žydu.

Tomui J.        2020-08-1 22:28

Tai ne visi nuopelnai. Paprastai mes visi kažką iš šeimos paveldime. Ponia, ko gero, irgi iš šeimos savo darbštumą ir uolumą paveldėjo - pasak pačios ponios, ji buvo apdovanota, kaipo geriausia SSSR tardytoja! Ar neverta pasididžiavimo? Įsivaizduojate, niekas kitas visame SSSRe nesugebėjo taip žmogų ištardyti, kaip ši ponia!

Kultūringas?       2020-08-1 22:20

Kiekvienas kultūrą savaip supranta. O iš kai kurių žmonių lūpų šis žodis iš vis neturi teisės nuskambėti.

T0mas J.       2020-08-1 18:06

Parašyk, Faina, smulkią savo biografiją, mes mielai paskaitysim. Fainos tėvas - LTSR prokuratūros ypatingai svarbių bylų tardytojas 1957–1967 m.

stasys        2020-08-1 8:44

Ši nėra tiek paprasta jog galima būtu ja plaukti populizmu ant pilvo .
Žodžio laisvė...2020-07-31 17:40 > nemeluokite bent taip akivaizdžiai ? Tai nedaro garbės ir tiems patvoriniams ..tupintiems šešėliuose .

Gabrielė       2020-08-1 1:16

Perskaičius 1941 m.birželio sukilimo apibūdinimą supratau, kad poniai FK visi kas ne žydai, tie antisemitai ir fašistai. Štai ir visa pasaulio įvairovė.

Apgailėtina        2020-07-31 18:20

moteris. Po visų tokių išsišokimų turėtų būti gėda žmonėms į akis rodytis.

Žodžio laisvė...       2020-07-31 17:40

Šiandien jau žydus Amerikoje tvatina - pogromai su padegimais ir prekybos tinklų
naikinimu,prekių išgrobimais.Kodėl Lietuva tyli apie tai?Nenorėčiau,kad žydai
vėl sulauktų tos dienos,kai neturės kur slėptis ar bėgti,kaip buvo prieš 80 metų.
Lietuva jau skaudžiai pasimokiusi,kai priglaudžia kiekvieną atbėgėlį.Tik atbėgėlis
pamiršta padėkoti,o atsimoka sibirais ar kulka į kaktą.Išnaikintos ištiso lietuvių
šeimos ir giminės,mano viena iš jų.

Hmmm       2020-07-31 13:20

„Iššaukė protestą“ yra rusicizmas (vyzvalo protest). Natūralia, nesurusinta lietuvių kalba būtų „sukėlė protestą“. O kaip tai būtų jidiš ar hebrajiškai, Tamsta pati pasakykit smile

Dabar pagalvojau:       2020-07-31 11:29

O jeigu taip vėl pasikartotų Antrojo pasaulinio karo situacija - ar lietuviai gelbėtų žydus? Dalis gelbėtų, nes tokie jau yra. O kita dalis gerai pagalvotų, nes jau žino: išgelbėsi žydą - išgelbėsi savo nelaimę. Užuot padėkojęs, nuolatos skalys, kad blogai išgelbėjai, kad privalėjai gelbėti tik jį, žydą, o pats neturėjai teisės gelbėtis. Ar tu gelbėjai, ar negelbėjai, vis tiek tu blogas. Kad ir gelbėjai, vis tiek žydšaudis. Kodėl taip elgiamasi? Kartais sakoma: kad nepasikartotų holokaustas. Bet ar kada nors kur nors nepasikartos? Juk logika tokia: kuo baisesnės tautos įvaizdį žydai kurs, tuo didesnė tikimybė, kad pasikartos. Kantrybė turi ribas. Prieškariu žydai bent vaidino draugiškus - to reikalavo verslo sėkmė. O dabar pasirodo, kokie yra iš tikrųjų. Tos kelios gražios išimtys taisyklės nepaneigia, nes juk dauguma žydų balsuoja už Fainą. Taigi… Turbūt ne lietuviai, bet žydai yra savižudžių tauta. Net ir atgavę tėvynę nenustoja žudytis.

Tvankstas       2020-07-31 10:36

Pritariu : “Kiekvienas gojus savo prigimtimi yra antisemitas.” Arthur Miller, pasaulinio garso dramaturgas, M.Monroe vyras.

Tvankstas       2020-07-31 10:27

F. Kukliansky užima generalinę talmudinio kahalo liniją : niekinti bet kurį gojų - gyvulį. “Užmušk geriausią gojų.” Nieko naujo.

Faina,       2020-07-31 9:34

jei tau čia taip bloga, tai kodėl kenti? Tu turi ,,pažadėtąją žemę”. O mūsų ,,pažadėtoji žemė” yra čia. Vienintelė. Kitos neturime. Todėl išgerk raminamųjų prieš praverdama burną. Šitos žemės likimas - mūsų, o ne tavo atsakomybė. Išauklėti svečiai neaiškina šeimininkams, ką dėti ant stalo. Auklėk lietuvius Izraelyje, bet ne Lietuvoje.

Kaip čia išeina?       2020-07-31 9:23

Niekas Lietuvoje nereiškia viešai padėkos Anušauskui, daugelis net nelaiko jo istoriku, o štai ponia Kuklisnsky prapliupo jam ditirambais. Išeitų, arba mes, lietuviai, galvojame ne taip, arba ponis kažko nesuprato. Mes kitos Tėvynė neturime, bet kaip vargšei moteriai šalia mūsų gyventi, ypač su pedagoginiais materialinisis polinkiais nelyginant kokios ponios Austėjos?

> 9:15       2020-07-31 9:23

,,Orus ir argumentuotas tekstas”? Tipiška žydiška žodinė ekvilibristika, kaip ir Vinokuro išvedžiojimai. O esmė? Esmė tokia: lietuviai neturėjo teisės kovoti už savo laisvę. Ir dabar neturi teisės. Jei žydai labiau mylėjo Staliną negu Hitlerį (ir tai suprantama), tai ir lietuviai turėjo labiau mylėti Staliną. Tarsi nuo to Lietuvoje būtų likę bent vienu žydu daugiau. Aš manau, kad atvirkščiai. Ir žydų, ir lietuvių būtų likę dar mažiau. Bet Faina myli Staliną, todėl negali atleisti lietuviams už nemeilę jam. Žydų likimas čia niekuo dėtas, juo tik prisidengiama. Meilė Stalinui + pinigai - štai kas palaiko Fainos gyvybę.

Ona       2020-07-31 9:21

Gal esi per daug surusėjusi, Fuklianskiene, kad nežinai, jog žydai per amžius getuose gyveno o vokiečių administracija tą jų gyvenimo būdą pritaikė savo patogumui. Nėra nei vieno Lietuvoje tokio nuožmaus antisemito, kaip tu – antilietuvė, iš tavęs reiktų atimti Lietuvos pilietybę, nes priekabiauji prie kiekvieno lietuvių žodžio, o pati lietuvių rašytojų ir istorikų vardus painioji, lyg ką tik iš Rusijos būtum su tata atbildėjusi raudonosios armijos tačiankoje, o ne praleidusi čia visą savo mizerną gyvenimėlį

Faina,       2020-07-31 9:10

kai kalbėsi apie LAF-ą, išgerk raminamųjų.

O vis tik       2020-07-31 9:05

Orus ir argumentuotas tekstas. Dedelė klaida, kad pirminis pareiškimas seimui buvo paskelbtas be tokio lydinčio paaiškinimo. Kita vertus, be spyrio ši visuomenė apie problemas kalbėti nelinkusi. Ramybės ir santarvės nebus tol, kol Tiesa nebus išgryninta. Išgryninta Tiesa ne visada patraukli, o popsinei visuomenei patinka tik lakuoti vaizdeliai. Mes negalime pakeisti praeities, tačiau galime keisti dabartį. Tam reikia bendrų pastangų. Ir noro priimti tiesą grynuoju jos pavidalu. Protingų žmonių visada mažiau nei kvailų.
Dorų žmonių ir niekšų yra visose tautose. Didvyris arba niekšas savokos personalinės ir atsakomybė personalinė. Mes nenorime būti žydšaudžių tauta.
OK. Tad pagaliau liaukimės sau masiškai kabintis nepriklausančius ordinus ir kvalą pasipūtimą ir pretenzijas dabintis “didvyrių” tautos regalijomis.
Didvyrių visada tik vienetai. Ramanauskas- Vanagas, Lukša- Daumantas buvo didvyriai. Bet greta buvo ir tokių niekšų išdavikų, kolaborantų ir tylioji dauguma prisitaikėlių. Buvo kolaborantų žydų, buvo žydų tremtinių kentėjusių kartu su lietuviais Sibire. Visi jie konkretūs asmenys.
Krepšinyje kai laimi mūsų krepšininkai, laimi tie keliolika žaidėjų ir treneris. Ne jokia ne tauta. “Tauta” sėdi ant sofų ir geria alų prie telikų.
Geriantys alų prie telikų nėra didvyriai. Jie liumpenai.

Vilnietis       2020-07-31 8:55

Kiek mes dar toleruosime šitas degenerates ir iki kol jos turės teisę vadintis LT piliečiu?!

stasys        2020-07-31 8:54

O kas yra Getas ? kokia jo tikroji paskirtis iki karo ir sovietu ? Jei aplankytumėte Wikipedija susidarytu įspūdis jog jie Lietuvoje imti steigti tik antro pasaulinio karo metu, bet tai netiesa ..Truputi pasidomėjus žydų Getus galima rasti ir senojoje Lietuvos sostinėje, iki Lietuviu,  kaip sėkmės ženklą miestui . Beje tuose išlikusiose video medžiagose apie tai pasakojama su pasididžiavimu ir patosu . Tiesa ta jog ne lietuviai išrado getus žydams ir tai ką publikuoja Wikipedija ir čia pasakoja F.Kukliansky yra tik dalis Tiesos , kurios liko tik tiek po sovietu ir žydu bendruomenės pastangų. F.Kukliansky ir suprasdama jog negali visų Lietuviu kaltinti antisemitizmu pasilieka sau teise pačiai spręsti kuris čia iš mūsų yra kaltas o kuris tik galimai prisidėjo , bet vis tiek nėra vertas gauti Lietuvos didvyrio vardo . Tokia padėtis negali būti toleruojama ir jei ponia sakosi esanti Lietuvos pilietė josios tokios kalbos mane verčia tuo abejoti . Gal yra kita Lietuva ?  kurios mes nematome , gal Lietuvos teritorijoje yra nerašytos įstatymo tiesos ..aukštesnės už teismu instancijose priimtus sprendimus ir tos išimtys tampa nediskutuotinos ?  Ponia F.Kukliansky gali turėti savo nuomone bet jei niekas nesuteikė teisės visos Lietuvių tautos laikyti josios ambicijų įkaitę . Tai kam ryžosi Seimas su Lukiškių a. jei parodė jog Lietuvos visuomenė gali ryžtis ir tokiam žingsniu kai neteisės dėka gfali būti įtvirtintos esminės Lietuvių tautos istorinės tiesos o Jus pati nublokšta į šoną atgimstančio Lietuviu tautos nacionalizmo . Nėra kitos priežasties kuri verstu taip akivaizdžiai Jus stoti prieš visa bendruomene ir jos akivaizdoje išstatyti dar viena lietuviu kaltės istorine sąskaita dėl įvykdyto žydu tautos holokausto anuo Lietuvai sunkiu metu . Kalbėkime arba traukitės F.Kukliansky ..  kito kelio nėra . Lietuvos visuomenė gali ryžtis ir paaukoti visa tai kai melas Tamstos taps akivaizdžiai vienpusiškas .

sovietu       2020-07-31 8:49

jegos strukturu atstove,moralizuoja,moko kaip Lietuvai gyventi.Gal gana tos nukvakusis bobos klausyt .

pritariui       2020-07-31 8:24

Įvardyk žydus, tarp kurių gyveni. Jei esi jaunesnės kartos, tai žydus matei nebent per televiziją.
Taip pat pasigrožėk pirmuoju (“Kiso”) komentaru su 11 pritarimų prie publikacijos http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/raimondas-navickas.-panasu-kad-antisemitizmo-ir-etnines-nesantaikos-kurstyt
Jei ne Kisas, tai 11 pritarusių turbūt irgi tarp žydų gyvena.
Kaip “žydai geidžia pinigų”, tegu paskaito bent čia:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grigorijus_Perelmanas ,
o rusų kalba daug plačiau. Perelmanas gal ne toks patrauklūs, kaip šio “machrovo” portalo sinicos su radžvilais? Kuris kurių bato pado nevertas, kaip atrodo?

Liepa       2020-07-31 8:21

Apgailėtina rašliava. Visiška desperacija. Ar tik nėra taip, kad holokausto kolektyvinės “kaltės”  finansavimo reikalas mūsuose darosi komplikuotas ? // Gal vertėtų nuo kovos prieš antisemitizmą pereiti prie kovos prieš lietuvių nemeilę pažangiosioms sexmažumoms?// Tarybinių laikų tardytojai, pasirodo, yra įgyję daug kvalifikacijų : puikiai diagnozuoja, kas yra fašistas, neonacis ar chuliganas ir t.t. Ciniškas pasiūlymas pavartoti raminamuosius , matyt, irgi iš gerosios tarybinės teisėtvarkos praktikos? //
Galvoju, kad Lenkijoje tokio pobūdžio straipsniai užtrauktų rimtą ir ilgą draugystę valstybinėm institucijom… //

Ladas       2020-07-31 8:08

ponia Faina visiškai teisi. Pasakysiu dar daugiau: turint galvoje tą tvankų nacionalizmą  lyg balionas besipučiantį Lietuvoje, ypač kai kuriose sferose ir kai kuriuose portaluose, laiškas galėjo, manau - ir turėjo, būti žymiai griežtesnis. Keista tik tai, kad lietuvių herojų biografijos ir prestižas labiau rūpi žydams nei lietuviams, kurie, panašu, vertybiškai dar tebegyvena ikimindauginėje Lietuvoje.

Taip       2020-07-31 7:59

F.Kuklianski ir jos bendraminčiai vis dar nesuvokia,kad esą irgi klystantys,daugeliu atveju šleivai mąstantys,nesugebiantys į istorinius įvykius pažvelgti ir lietuvių akimis.Deja.

pritariu       2020-07-31 7:27

Žmogus negimsta antisemitu, jį antisemitu padaro gyvenimas tarp žydų.


Rekomenduojame

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Mindaugas Sėjūnas. Mokslai 1991-ųjų sausį: egzaminai riedant tankams

Vytautas Sinica. Nepaprastosios padėties grėsmė

„Nacionalinio susivienijimo“ pareiškimas dėl Laisvės gynėjų dienos

Arūnas Dulkys raportuoja: vertinsime ir įvertinsime, sudarysime sąlygas nemokamai skambinti (skųsti?), reguliariai tikrinsime ir kontroliuosime…

Jūratės Laučiūtės replika Vytautui Landsbergiui: Ar verta nužeminti dvasinę stiprybę ir vienybę prilyginant jas „mūšiui“?

Vidas Rachlevičius apie „kiškių narsuolių kariauną“: „Apima svetimos gėdos jausmas“

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: Šeškinės ozui paskelbtas nuosprendis?

Skaitome Vyriausybės programą (2). Krescencijus Stoškus. „Vienodos starto pozicijos“ – ar tikrai?

Jūratė Laučiūtė. „Kou pats kvep, tou ėr kėta tep“, arba Kuo dabar užsiima N. Putinaitė?

Geroji Naujiena: „Tu mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mk 1,11)

Lietuvos partizanų istorija

D. Trampas gali paleisti savo paties platformą

Liudvikas Jakimavičius. Ar be Briuselio palaiminimo tuoj nenusipirksime duonos ir druskos?

Francis Lee. Padarykime Ameriką vėl gražią

Česlovas Iškauskas. UNI-tazų problemos Seime. Replika

Andrius Švarplys. Trumpai apie bylą ‘Prager University versus Youtube’, arba Kas apgins žodžio laisvę?

Raimondas Kuodis. „Su tokia slinktim į idiokratiją mąstančiai visuomenei reikia kovoti“

Nida Vasiliauskaitė apie šių laikų antisovietinę propagandą, kurios yra vis daugiau ir daugiau: su kuo kovojama ir kaip?

Audrius Bačiulis. Su žodžio laisve Amerikoje baigta

Andrius Švarplys. Pora klausimų

Algis Krupavičius. Elito demokratijos krizė

Kviečiame žiūrėti jau 4-ąjį „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašą

Raimondas Navickas. Rūkyti tabaką balkonuose draudžiama. O jeigu tai nedidelė gydomųjų kanapių suktinė?

Kas vyksta Amerikos politinėje scenoje? „Neredaguota“ pokalbis su politologu dr. Andriumi Švarpliu

Darius Kuolys. Tado Kosciuškos įspėjimai savo bičiuliui JAV prezidentui Thomui Jeffersonui

Raimondas Navickas. Ar ši miela istorija laikytina įrodymu, jog žmogaus seksualinė orientacija gali pasikeisti?

Justas Stankevičius. Sąžiningas balsavimas internetu – neįmanoma utopija

Kastytis Braziulis. Kaip Lukošenkos režimas ruošėsi įvykdyti keturias politinių oponentų ir žurnalisto žudynes užsienyje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.