Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Ukraina, Rusija

Nepatogi tiesa? Keisti Ukrainos ir Lietuvos ,,denacifikacijos“ panašumai

Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 25 d. 7:56

40     

    

Nepatogi tiesa? Keisti Ukrainos ir Lietuvos ,,denacifikacijos“ panašumai

Rusijos naujienų agentūros „RIA Novosti“ tinklalapyje paskelbtas Timofejaus Sergeicevo straipsnis „Ką Rusija turi padaryti su Ukraina“. Šis straipsnis svarbus tuo, kad jame yra aiškiai ir išsamiai išdėstyta Rusijos agresijos prieš Ukrainą ideologinė koncepcija. Taip pat atskleidžiamas ketinamos užkariauti ir pavergti Ukrainos ir ukrainiečių tautos „denacifikavimo“ ir „deeuropizavimo“ planas.

Jo šerdį sudaro keturi pagrindiniai ir konkrečiai įvardijami punktai: a) masinės ukrainiečių žudynės; b) masinis siuntimas į konclagerius; c) masinis trėmimas į tolimus Rusijos regionus; d) totalinis visuomenės „perauklėjimas“ vadinamojo „antifašizmo“ dvasia ir „reintegravimas“ į „rusų pasaulį“.

V. Putino „specoperacijos“ šalininkai ir teisintojai, kurių netrūksta ir Lietuvoje, stengiasi sumenkinti T. Sergeicevo straipsnio reikšmę įrodinėdami, jog tai yra tik „marginalo“ nuomonė. Sąmoningai nenorima matyti, kad ši nuomonė paskelbta ne kokios nors net vertinant Rusijos masteliais „pernelyg patriotinės“ organizacijos portale, bet valstybinės agentūros, atspindinčios oficialią Kremliaus poziciją, tinklalapyje.

Tame pačiame tinklalapyje kovo 1 d. buvo paskelbtas ir Rusijos pergalės kare istorinę ir geopolitinę reikšmę įvertinusio kito propagandininko Piotro Akopovo straipsnis „Rusijos ir Naujojo pasaulio puolimas“, kurį pagrįstai galima laikyti V. Putino geopolitinių ambicijų manifestu.

Tai, kad jį kitą dieną teko skubiai ir gėdintai pašalinti iš tinklalapio subliuškus „blitzkriego“ lūkesčiams, nepaneigia jo, kaip rusiškojo revanšizmo idėjinių ir programinių siekių santraukos, pažintinės ir informacinės svarbos. Abu šie tekstai negali būti laikomi marginalų rašliava ir todėl, kad juose faktiškai tik atkartojamos ir plačiau išskleidžiamos dviejų Rusijos prezidentų – V. Putino ir D. Medvedevo – nuostatos Ukrainos valstybingumo klausimu.

V. Putinas ne kartą yra atvirai sakęs, kad laiko Ukrainą iš esmės neteisėtu politiniu dariniu, kurį esą dirbtinai sukūrė komunistinė SSRS valdžia. Portale „Glas narod“ paskelbtą Medvedevo tekstą galima laikyti ne tik dviejų propagandininkų straipsnių komentaru, bet oficialiu ir ypač autoritetingu juose išdėstytos Rusijos agresijos prieš Ukrainą istorinės ir geopolitinės koncepcijos patvirtinimu.

Iš esmės tai yra koncepcija, kurią turėjo, bet dėl suprantamų priežasčių negalėjo tvirtinti ir juo labiau oficialiai skelbti Rusijos Saugumo taryba.

Idėjinė šios koncepcijos šerdis neabejotinai sutelkta šiame teiginyje: „Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas davė tvirtą tikslą demilitarizuoti ir denacifikuoti Ukrainą. Tos sunkios užduotys neįgyvendinamos momentaliai. Ir jos bus sprendžiamos ne tik mūšio laukuose. Pakeisti kruviną ir pilną melagingų mitų dalies dabartinių ukrainiečių sąmonę – svarbiausias tikslas. Tikslas vardan pačių ukrainiečių ateities kartų ir galimybės galų gale sukurti atvirą Euraziją – nuo Lisabonos iki Vladivostoko“.

Todėl stebina, kad tekstai, kuriuose faktiškai formuluojami ilgalaikiai strateginiai Rusijos užsienio politikos tikslai, Lietuvoje ne tik nėra profesionaliai analizuojami politologiniu požiūriu.

Maža to, apie juos tik paviršutiniškai ir probėgšmais užsiminta šalies žiniasklaidoje šitaip sukeliant įspūdį, jog juose išdėstytos idėjos yra tik karo isterijos apimtų propagandininkų perkaitusioje vaizduotėje gimę nerišlūs kliedesiai. O juk atidžiau pagvildenus šių tekstų turinį taptų įmanoma rekonstruoti ne tik gelmines idėjines šio karo priežastis, bet ir geriau suprasti putiniškosios Rusijos politinio režimo ideologinius pamatus. Tačiau šito nedaroma.

Viešojoje erdvėje vyrauja nuolatos kartojamos frazės apie rusofašizmą, prabilta net apie „rusofašistinį fundamentalizmą“, Putinas lyginamas su Hitleriu ir vadinamas naciu.

Suprantama, kodėl tokiais vaizdiniais operuoja ukrainiečiai apeliuodami į komunistinių režimų vergijos nepatyrusių Vakarų visuomenių jausmus ir sąžinę. Tačiau propaganda negali amžinai pakeisti tikrovės ir panaikinti poreikio vis dėlto perprasti tikrąją Rusijos valstybės ir jos režimo prigimtį.

Savaime krintantis į akis prieštaravimas turėtų tapti akstinu iškelti esminį klausimą: ką reiškia tai, kad „fašistas“ ir „nacionalsocialistas“ Putinas ne tik užsimoja „denacifikuoti“ tariamai „nacistinę“ Ukrainą, bet sieja šią užmačią su ambicija „galų gale sukurti atvirą Euraziją – nuo Lisabonos iki Vladivostoko“?

Norint atsakyti į šį klausimą būtina atidžiai įsiskaityti, kuo remdamasis T. Sergeicevas ukrainiečių tautos daugumą vadina per tris dešimtmečius kryptingai suformuota „nacistine visuomene“, kurią skirsto į „aktyvius“ ir „pasyvius“ nacius. Taigi – kuo ukrainietis „ne nacis“ skiriasi nuo ukrainiečio „nacio“?

Aiškėja, kad „ukrainiečio nacio“ skiriamasis požymis yra, apibūdinant D. Medvedevo žodžiais, „antirusišku melu ir visaapimančiu melu dėl savo identiškumo maitinamas giluminis ukrainietiškumas“, kuris esąs „vienas didelis feikas“. Mat „tokio reiškinio niekada istorijoje nebuvo. Ir dabar neegzistuoja“.

Šio „giluminio ukrainietiškumo“, šerdis yra, pasak T. Sergeicevo, „etninis savęs tapatinimo komponentas“, kurį dirbtinai išpūtė sovietų valdžia, o į tikrą nacizmą išaugino 1989 metais neva prasidėjusi „nacifikacija“, „kai ukrainietiškas nacionalizmas įgijo teisines ir teisėtas politinės saviraiškos formas ir ėmėsi vadovauti judėjimui „už nepriklausomybę“, verždamasis į nacizmą.“

Patį „giluminiu ukrainietiškumu“ besireiškiantį „nacizmą“ sudaro du pamatiniai elementai. Pirmasis – pastangos gaivinti kultūrinę savimonę ir plėsti ukrainiečių kalbos viešojo vartojimo erdvę.

Kadangi vadinamasis rasinis mąstymas yra specifinis nacionalsocializmo ideologijos bruožas, Putino idėjų propagandininkas jo išraiška laiko „ne visaverčius rasinius įstatymus“, kurių Ukrainoje nerastum net su žiburiu, o „tik apkarpytą jų variantą reresijų prieš rusų kalbą pavidalu.“ Tad Ukrainos siekis įtvirtinti ukrainiečių kalbą valstybės gyvenime nuosekliai įvardijamas kaip „fundamentalus bet kokio nacizmo esminis pagrindas – kaip europinis ir, labiausiai išvystyta forma, amerikietiškas rasizmas.“

Antrasis „giluminio ukrainietiškumo“ elementas ir kartu „kolektyvinių Vakarų“ remiamos Ukrainos „nacifikacijos“ instrumentas – „banderiška istorinė atmintis“, kurios ištakos, pasak Medvedevo yra mitinė XIV-XVII a. Ukrainos istorija, sugriovusi „vieningos rusų tautos idėją“.

Įsidėmėtina, kad žodžiai „Ukrainos istorija“ sąmoningai rašomi su kabutėmis – Rusijos eksprezidento įsitikinimu, jokios Ukrainos istorijos nėra ir negali būti, ji tik dar vienas „feikas“.

Todėl pagrindinis programinis Rusijos valdovų ir propagandininkų tikslas yra aiškus. Siekiama ukrainiečių „etninį saves tapatinimosi komponentą“, tą jų „dirbtinį etnocentrizmą“ žūtbūt bet kuriomis priemonėmis, net masinių žudynių ir kraujo jūrų kaina, „grąžinti į natūralias ribas ir panaikinti jo politinį funkcionalumą“.

Ir šis tikslas suformuluotas ne bet kieno ir ne bet kur, o būtent Rusijos eksprezidento ir Saugumo tarybos vadovo programiniame pareiškime, kuriame jis išsakomas be galo aiškiai: „Pakeisti kruviną ir pilną melagingų mitų dalies dabartinių ukrainiečių sąmonę – svarbiausias tikslas.“

Suplanuotos įgyvendinti Ukrainos „denacifikacijos“ pobūdis ir turinys tampa akivaizdus: ketinama visiškai ištrinti ukrainiečių istorinę atmintį ir totaliai sunaikinti „nacifikacijos“ laikotarpiu smarkiai atgimusią iki tol slopintą ir sovietmečiu merdėjusią didelės dalies ar net daugumos ukrainiečių tautinę ir valstybinę sąmonę. Kitaip sakant, norima visiškai sunaikinti savo nacionalinį valstybingumą valingai teigiančią ir neapsakomų aukų kaina didvyriškai ginančią politinę ukrainiečių tautą.

Holodomoro paminėiimas Lietuvoje

Atidžiau skaitant T. Sergeicevo samprotavimus nelieka nei menkiausių abejonių, kokios yra Ukrainos „denacifikavimo“ programos idėjinės ir istorinės ištakos. Pasak autoriaus, turi būti su šaknimis išrauta ne tik „banderiškoji nacistinės Ukrainos versija“, bet taip pat ir pirmiausia „vakarietiškas totalitarizmas“, kurio ideologinėmis ištakomis ir politiniu židiniu laikoma ne kas kita, o specifiškai vakarietiška politinės organizacijos forma, būtent modernioji nacionalinė valstybė.

Didžiausias Rusijos „nuopelnas“, tiesiog neįkainojama paslauga „nedėkingiems“ Vakarams yra ši: „Vakarų išgelbėjimui XX amžiuje Rusija padarė viską, kas įmanoma. Ji realizavo pagrindinį vakarietišką projektą, alternatyvą kapitalizmui, nugalėjusiam nacionalines valstybes – raudonąjį, socialistinį projektą.“

Tuo pasakoma, kad komunistinė SSRS atrado ir pritaikė veiksmingesnį ir spartesnį, negu ekonominė kapitalizmo plėtra, būdą naikinti tautas. Tam tikslui buvo pasitelktas visas įmanomų priemonių arsenalas nuo tautų „perauklėjimo“ kovojant su „nacionalistiniais prietarais“ iki specialiai vykdomų masinių žudynių.

Holodomoras tapo šiurpiausiu šios politikos simboliu, nes faktiškai jis buvo pirmasis bandymas nuosekliai „denacifikuoti“ Ukrainą masiškai išmarinant ukrainiečius badu. Net neslepiama, kad dabar turintis įvykti antrasis ukrainiečių tautos „denacifikavimas“ negali būti niekas kita, o mėginimas galutinai užbaigti SSSR laikais pradėtą ukrainiečių tautos naikinimo darbą negrįžtamai integruojant užgrobtą Ukrainos dalį į „rusišką civilizaciją, kuri savo vidine esme yra antifašistinė“.

Rekonstravus rusiškąją Ukrainos „denacifikavimo“ ideologemą tampa akivaizdu, kad ji nėra nei fašistinė, nei juo labiau nacionalsocialistinė. Iš tikrųjų ukrainiečių tautos ir valstybės sunaikinimą turintis pateisinti Rusijos propagandinis pasakojimas yra grindžiamas ideologine iš stalininės SSRS arsenalo paveldėta schema.

Vadovaujantis šia teoriniu ir istoriniu požiūriu nepagrįsta, bet ideologiškai savaip nuoseklia schema, visos nekomunistinės politinės pažiūros ir organizacijos buvo urmu paskelbtos fašistinėmis.

Kominterno (1919-1943 veikusi Maskvos valdoma tarptautinė komunistų partija) klestėjimo laikais „socialfašistais“ buvo vadinami net to paties Markso idėjomis besirėmę socialdemokratai (tai darė ir pogrindinė LKP). O Vokietijoje Kremliaus direktyvas vykdžiusių komunistų kova su tos šalies socialdemokratiniais „fašistais“ tapo toli gražu ne menkiausiu veiksniu, padėjusiu ateiti į valdžią A. Hitlerio nacionalsocialistų partijai.

Po Antrojo pasaulinio karo, paaiškėjus vokiškojo nacionalsocializmo piktadarysčių mastui, ši ideologinė schema neišnyko, tik buvo šiek tiek pertvarkyta. Postalininė SSRS iš „fašistų“ sąrašo išbraukė socialdemokratus ir pradėjo remti „pažangiuosius“, tai yra ne atvirai komunistinius, Vakarų visuomenių sluoksnius ir politines jėgas. Fašistų ir nacių etiketės buvo „rezervuotos“ nekairiosioms demokratinėms Vakarų valstybių politinėms jėgoms. Bet gana ilgai tiek Maskva, tiek tose šalyse veikusios Kremliui ištikimos komunistų partijos jas klijavo atsargiau ir santūriau negu prieškariu. Taip buvo elgiamasi todėl, kad teko skaitytis su faktu, jog tos jėgos karo metu aktyviai dalyvavo antinacinio pasipriešinimo judėjimuose, prieš jį ir po jo buvo integrali vakarietiškos demokratinės politinės sistemos dalis, o dažnai būdavo ir valdančiosios partijos.

Ši padėtis pradėjo iš esmės keistis XX-XXI a. sandūroje, kai Vakaruose su didėjančiu pagreičiu pradėjo kilti Antrosios komunistinės revoliucijos banga. Vienas svarbiausių šios globalistinės neokomunistinės, arba vadinamosios leftistinės, revoliucijos tikslų yra sunaikinti politines tautas ir jų saviorganizacija bei savivalda grindžiamas nacionalines valstybes.

Idėjiniu kovos su jomis ginklu tapo sovietinio Kominterno nuostata, galutinai išgryninta iki paprastos ir tariamai aiškios lygybės formulės: tautiškumas (nacionalizmas) = fašizmas = nacizmas. Ji pradėta masiškai taikyti Vakarų šalių piliečiams ir politinėms jėgoms, remiančioms ir ginančioms pokariu laikytą savaime suprantama nacionalinės valstybės idėją. Pastaroji sąmoningai kompromituojama metant ant jos fašizmo ir nacionalsocializmo šešėlį ir išradinėjant pramanytas šios idėjos teorines ir istorines sąsajas su tikrojo fašizmo ir nacionalsocializmo ideologijomis. Tai reiškia, kad Vakarų demokratinėse šalyse veikiančios kairiosios politinės jėgos perėmė ir į savo idėjinės ginkluotės arsenalą įtraukė pačias nešvariausias stalininės SSRS naudotas kovos su ideologiniais priešininkais priemones ir konceptualines schemas. Svarbiausia iš jų yra iš esmės klaidinga ir tiesiog absurdiška nacionalizmo, fašizmo ir nacionalizmo „lygybės“ formulė, kuria Putinas grindžia Ukrainos „denacifikavimo“ programą.

Žvelgiant per joje keliamų pagrindinių tikslų – ištrinti ir suklastoti ukrainiečių istorinę atmintį, „numitinti ir deherojizuoti“ jų laisvės kovų istoriją paskelbiant jos vadovus ir dalyvius „fašistais ir naciais banderovcais“, eliminuoti iš viešojo gyvenimo ir galiausiai sunaikinti ukrainiečių kalbą, priversti tautą „atgailauti“ ir ją „nubausti“ už siekį įgyvendinti „nacistinę“ svajonę turėti nepriklausomą nacionalinę valstybę – krinta į akis, kad tokia pat „denacifikacijos“ programa ar bent jos elementai įgyvendinami ir Lietuvoje.

Kuo, jei ne siekiu ištrinti tautinę ir valstybinę sąmonę, galima laikyti niekaip nesibaigiančius trukdymus šalies sostinėje įrengti reprezentacinę Valstybės aikštę su Vyčiu, kuris kažkodėl laikomas ne Lietuvos Kario ir Gynėjo, bet „agresyvaus militarizmo“ simboliu?

Kuo oficialiu valstybiniu lygmeniu įtvirtintas požiūris į 1941 m. Birželio sukilimą ir pokario partizaninį pasipriešinimą skiriasi nuo stalininės ideologinės propagandos tvaiku atsiduodančio V. Putino požiūrio į „nepribaigtus“ Ukrainos „fašistinius ir nacistinius banderovcus“?

Kuo Lietuvos tyrinėtojų darbuose mėginamas įtvirtinti „naujas“ požiūris, jog atkūręs nepriklausomą valstybę nacionalinio išsivadavimo Sąjūdis iš esmės buvo nedemokratinis profašistinis sambūris nėra intelektualiai ir ideologiškai tapatus T. Sergeicevo straipsnyje išsakomam teiginiui, kad vadovavęs judėjimui už neriklausomybę ukrainietiškas nacionalizmas veržėsi ne kur nors kitur, o būtent į „nacizmą“?

Kaip vertinti kai kurių intelektualų rašiniuose vis dažniau ir drąsiau prasprūstančias užuominas, kad, ko gero, net Trispalvė galinti būti lietuviškojo fašizmo simbolis?

Kuo, jei ne „europeizuotais“ nūdienos stalinistais reikia laikyti šalies „politologus“ ir „politikos komentatorius“, niekingai kartojančius moraliai ir politiškai bankrutavusius Kominterno laikų propagandinius triukus ir vis įžūliau drįstančius nekomunistinėms patriotinėms Lietuvos politinėms jėgoms, tarp jų NS, sąmoningai klijuoti akivaizdžiai šmeižikiškas fašistų ir nacių etiketes?

O kuo dar, jei ne rafinuota kova su dar viena lietuviškojo „nacizmo“ apraiška – lietuvių kalba – galima laikyti kryptingas pastangas siaurinti lietuvių kalbos vartojimo sferą ir faktiškai panaikinti valstybinį jos statusą, įteisinant nelietuvišką asmenvardžių rašybą oficialiuose dokumentuose?

Maža to – taip pat, dangstantis „lingvistinės saviraiškos laisve“ ir kova su „pertekliniais suvaržymais“, paneigti pačią mūsų didžiųjų kalbininkų įgyvendintą norminės lietuvių kalbos idėją, kurios atsisakius kalba tiesiog pasmerkiama tapti „savaimingai besivystančia“ žargoniška šnekta, iš principo negalinčia atlikti įprastinių valstybinės kalbos funkcijų?

Ironiška, bet apžvelgiant šiuos ir kitus iš pirmo žvilgsnio atskirus Lietuvos „denacifikavimo“ veiksmus kaip į visumą darosi tiesiog neįtikėtinai lengva nusakyti jų tikslą ir prasmę Rusijos propagandininko žodžiais: šie veiksmai yra ne kas kita, o kryptingos pastangos „grąžinti į natūralias ribas“ tarpukario Lietuvos Respublikoje „dirbtinai išpūstą“ ir 1990 m. atkurtoje valstybėje iš pradžių žadėtą atkurti lietuvių „etninį savęs taptinimosi komponentą“ ir „panaikinti jo politinį funkcionalumą“.

Tai, kad Lietuvoje suvešėjusios kovos su „nacionalizmu“ esmę įmanoma be jokio vargo, nei kiek „nepritempinėjant“ nusakyti putiniškojo „denacifikuotojo“ frazėmis, nėra tik atsitiktinumas, o yra neabejotinas požymis ir įrodymas, jog sovietinis komunistinis požiūris į tautą ir valstybę neišnyko, o tik atgimė atnaujintais „vakarietiškais“ pavidalais.

Būtent todėl nurodyti panašumai tarp Putino siekiamos įvykdyti Ukrainoje ir Lietuvoje jau vykstančios „denacifikacijos“ nėra ir negali būti paviršutiniški. Mat jų idėjinės ištakos yra tos pačios. Tai iš marksistinės komunistinės revoliucijos doktrinos kylanti ideologinė dogma, kad tautos ir nacionalinės valstybės yra pasmerktos išnykti kaip reakcingos praeities ir tamsios žmonijos priešistorės atgyvenos.

Visais būdais spartinti ir artinti jų neišvengiamą išnykimą buvo ir tebėra laikoma šventa „pažangiųjų jėgų“ pareiga ir revoliucine misija nuo komunistinio judėjimo pradžios iki šių dienų. Todėl teigdamas, kad SSRS įgyvendintas „raudonasis, socialistinis“ tautų naikinimo projektas yra „vakarietiškas projektas“, T. Sergeicevas nepasako nieko naujo, o tik primena akivaizdų ir seniai žinomą faktą.

Tačiau šis faktas yra lemiamai svarbus norint suprasti gelmines dviejų „denacifikacijos“ projektų ištakas ir idėjines sąsajas. Jeigu SSRS ir dabartinis putiniškos Rusijos neokomunistinis „denacifikuojantis internacionalizmas“ savo idėjine kilme yra pirmiausia vakarietiškas projektas, kodėl jis negali atgimti Vakaruose ir būti toliau įgyvendinamas Lietuvoje „pažangiųjų“ visuomeninių ir politinių sluoksnių iniciatyva ir pastangomis? Žinoma, civilizuotesniu vakarietišku pavidalu ir ne tokiomis brutaliomis priemonėmis, kokiomis Putinas yra pasiruošęs „gydyti nuo nacizmo“ ukrainiečių tautą ir visuomenę.

Skaitant ir apmąstant T. Sergeicevo ir kitų rusiškojo eurazijinio neokomunizmo propagandininkų tekstus ramybės neduoda vienas itin svarbus klausimas. Ar atsitiktinai Lietuvos „denacifikavimo“ vajus ypač sustiprėjo būtent per pastaruosius dvejus-trejus metus, sparčiai artėjant ilgamečio Rusijos karo Ukrainoje atomazgai?

Ar entuziastingiau negu sovietmečiu kovojant su nacionalizmo baubais ir visur ieškant fašizmo ir nacizmo apraiškų bei jas džiaugsmingai eksponuojant šalies vidaus ir tarptautinei auditorijai vis dėlto nebuvo ruošiama sutikimo ir pasveikinimo dovana į Lietuvą iš tiesų galėjusiai nesunkiai įžengti Putino kariaunai?

Ar galėtų būti Rusijos diktatoriaus širdžiai mielesnė dovana kaip galimybė, remiantis pačios Lietuvos „vidinių antifašistų“, kaip jie vadinami T. Sergeicevo straipsnyje, per pastarąjį dešimtmetį paskelbtomis kalbomis ir rašiniais, pareikšti visam pasauliui, kad virš dar kartą užgrobtos šalies patekėjo „išsilaisvinimo iš nacizmo“ saulė?

Iki karo Ukrainoje tokie klausimai atrodė veikiau spekuliatyvūs, o patiems lietuviškiesiems „vidiniams antfašistams“ būtų neabejotinai nuskambėję įžeidžiai. Tačiau ukrainiečių tautos tragedijos ir žudynių fone jie įgyja labai praktinę prasmę ir reikalauja konkretaus ir tiesaus atsakymo.

Pradžiai užteks dviejų. Koks yra vis beatodairiškiau vykdomos Lietuvos „denacifikacijos“, arba, pasitelkiant šiek tiek perfrazuotą T. Sergeicevo apibūdinimą, pastangų kovoti su „gelminiu lietuviškumu“ tikrasis ir ilgalaikis tikslas?

Ar „denacifikuojantys“ Lietuvą „vidiniai antifašistai“ iš tiesų nesupranta, ką daro, ir kokie gali būti jų veiklos padariniai?

Ar vis dėlto supranta, bet sąmoningai renkasi vadovautis nuostata: geriau Putino „denacifikuotas“ ir „delituanizuotas“ Rusijos Šiaurės Vakarų kraštas negu nepriklausoma demokratinė nacionalinė Lietuvos valstybė?

Karo Ukrainoje gaisras kitaip klausti jau nebeleidžia. Laikas apie tai kalbėti atvirai ir iš esmės.

Kol nevėlu.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-05-3 17:06

(pataisyta)
Jau daugiau kaip 2 mėnesius Putino Rusijos išsigimėliai bjaurybės žudo Ukrainos gyventojus.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-05-3 17:04

- LDK Ukrainos okupacija yra ir LDK Lietuvos okupacija, taip pat.
- Atėjo laikas d_a_l_i_n_t_i (tobuliausius) ginklus (su naktinio matymo įranga, su optika) Lietuvos vyrams.
- Reikia apginkluoti m_i_l_i_j_o_n_ą Lietuvos vyrų.
- Paskaičiavus surinkto biudžeto dalį tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų) bei lyginant su JK, kasmet surinkti biudžetai Lietuvoje buvo pertekliniai (2018 metais buvo plėšikiškai perteklinis bemaž dviem milijardais eurų), bet atsiranda apsišaukėlių seimo seimagyviai suskiai siūlantys šauliams patiems n_u_s_i_p_i_r_k_t_i (!) ginklus. Katastrofa.
- Gitanai Nausėda, jau dabar, organizuokite Lietuvos vyrų apginklavimą, kad užtikrinti Tautos saugumą, kad rimtai pasiruošti Lietuvos žemių gynybai. (Šveicarijos pvz, Izraelio pvz)
- Jei nebus organizuojamas ginklų d_a_l_i_n_i_m_a_s Lietuvos vyrams, Gitanai Nausėda, būsite apkaltintas apsileidimu svetimšalių naudai.
- Lietuvos vyrų apginklavimas, bet ne vatnikų.
____________________
Lietuva - tvirtovė

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-05-3 17:03

Jau beveik 2 mėnesius Putino Rusijos išsigimėliai bjaurybės žudo Ukrainos gyventojus, o:
- Lietuvos rusai (lenkai, žydai, ...) tyli (neprotestuoja, nemaištauja, nestabdo žudynių, ...);
- Lietuvoje esančių, 25-ių partijų vadovai tyli (neprotestuoja, nemaištauja, nestabdo žudynių, ...).
Jei išvardintieji tylės (neprotestuos, nemaištaus, nestabdys Ukrainos gyventojų žudynių, ...), bus apkaltinti kaip Putino vadovaujamų žudikų bendrininkai ir Lietuvos priešai.
_____________________________________________________________
2022 kovo 14, laiškas išsiųstas į Rusijos ambasadą perduoti Putinui.
(Ištrauka iš laiško turinio)
” Vladimirai Vladimirovičiau, nedelsiant sustabdyk LDK Ukrainos žmonių žudynes, visiems laikams išvesk kariuomenę bei atitrauk karinį jūrų laivyną ir karinę aviaciją iš:
- LDK Ukrainos (ir jos Krymo) žemių;
- LDK Baltarusijos (Gudijos) žemių;
- Baltų genčių Karaliaučiaus (Tvankstės) krašto žemių, užsilikusius dar nuo žiauriųjų stalinistinių laikų bei perduok šeimininkavimą šiose žemėse LDK Lietuvai.”

A_T       2022-05-3 14:13

Trumpai:
- Ar gali zudikas buti didvyriu?
Okrainoj ir Lietuvoj - GALI.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-05-3 13:50

Putino Rusijos išsigimėlių dar vienas bjaurybė grasina JK Borisui.
Apie tai rašo “independent” va čia
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/britain-underwater-nuclear-strike-russia-b2069819.html
________________________________________________________________________

(Visas tekstas)

Britain could be “plunged into the sea” by an underwater nuclear strike, a host on Russian state television has threatened.

Dmitry Kiselyov, a key propagandist for Vladimir Putin, used his show on Sunday night to suggest an attack on UK using a Poseidon underwater drone could be a possible course of action for Russia.

Mr Kiselyov said the weapon would trigger a radioactive tidal wave and plunge Britain “to the depths of the ocean”.

He added: “This tidal wave is also a carrier of extremely high doses of radiation. Surging over Britain, it will turn whatever is left of them into radioactive desert, unusable for anything. How do you like this prospect?”

Mr Kiselyov also threatened the UK with another weapon, Sarmat 2, which Russia said earlier this month it planned to deploy by autumn.

The intercontinental ballistic missiles - that are capable of carrying 10 or more nuclear warheads - would be able to target Europe and the US, experts have warned.

“Why do they threaten vast Russia with nuclear weapons while they are only a small island? The island is so small that one Sarmat missile is enough to drown it once and for all,” Mr Kiselyov said.

“Russian missile Sarmat, the world most powerful is capable of destroying an area the size of Texas or England.
“A single launch, Boris, and there is no England anymore. Once and for all. Why do they play games?”

Last week US officials downplayed the threat of Russia using nuclear weapons despite a recent escalation in Moscow’s rhetoric.

“We continue to monitor their nuclear capabilities every day the best we can and we do not assess that there is a threat of the use of nuclear weapons and no threat to NATO territory,” the official, speaking on the condition of anonymity, told reporters.

Just last week, Boris Johnson said he did not expect any further Russian military failures in Ukraine to push Putin into using tactical nuclear weapons there, saying the Russian leader had room to manoeuvre and end the conflict.

And earlier this month CIA director William Burns said the threat of Russia potentially using tactical or low-yield nuclear weapons in Ukraine could not be taken lightly, but that the CIA has not seen a lot of practical evidence reinforcing that concern.

The Independent has a proud history of campaigning for the rights of the most vulnerable, and we first ran our Refugees Welcome campaign during the war in Syria in 2015. Now, as we renew our campaign and launch this petition in the wake of the unfolding Ukrainian crisis, we are calling on the government to go further and faster to ensure help is delivered. To find out more about our Refugees Welcome campaign, click here. To sign the petition click here. If you would like to donate then please click here for our GoFundMe page.
______________________________________________________________________
(vertimą pasidarykim kiekvienas savarankiškai)

Gtf       2022-04-29 17:10

Rusų fašistai, lauk iš Lietuvos!

to teka,teka ,vandenėlis...:(       2022-04-28 16:35

Vadovėlini zubryla, raudonu Kapsukės diplomu, Vokietijoje buvo ne fašizmas, o nacionalsocializmas. Italijoje buvo Fašistų partija ir jos nariai. Vokietijoje ir Lietuvoje tokių nebuvo. Sovietų internacizmas iššaukė vokiečių nacizmą. Vokietija denacifikuota (ištautinta), o Rusija ne deinternacifikuota. Va ir skirtumas moksliukams-zubryliukams be loginio mąstymo dovanos.

teka,teka ,vandenėlis...:(        2022-04-27 22:06

Pvz. ” Rekonstravus rusiškąją Ukrainos „denacifikavimo“ ideologemą tampa akivaizdu, kad JI NĖRA NEI FAŠISTINĖ, nei juo labiau nacionalsocialistinė” ...Aš matau visiškai priešingai - tai pats šlykščiausias rusiškas fašizmas .Tamstos “manymas”(” ukrainiečių tautos ir valstybės sunaikinimą turintis pateisinti Rusijos propagandinis pasakojimas yra grindžiamas ideologine iš stalininės SSRS arsenalo paveldėta schema”) - akivaizdžiai nėr ir negali būti jokiu argumentu ,pateisinančiu teiginį ,kad dabartinė didžiarusiška politika nėr panaši į principą “Deutschland uber alles” - vokiško (beje ir trampiškojo) fašizmo šerdį.Tai tiek ,kol kas,filosofe.

Tarp kitko       2022-04-27 13:57

toks visai, skirtingai nuo Radžvilo, ne sovietinis ir ne profesorius Špengleris jau prieš 100 metų įtikinamai gan įrodė, kad tiem Vakarams vamzdiec .

Yra gera       2022-04-27 11:07

proga padaryti Lietuvą be lietuvių, kaip norėjo draugas M.Suslovas.

Koks konservatorių       2022-04-27 6:59

požiūris į žmogų rodo jų medicinos reforma ir jų viražai su kompensuojamais vaistais.Jie mano,kad jie nevertina lietuvio gyvybės,tai ir pats žmogus jos nevertina.Jie neva iš kažkelinto sykio pridės kompensaciją prie pigiausio vaisto ir šie smurtininkai mano,kad taip paskatins žmogų rinktis pigiausią vaistą,žalojant savo sveikatą ,kad galėtų sutaupyti .Ne,žmogus iš paskutinių rinksis jam tikusį vaistą,o sekančiuose rinkimuose konservatorius pasiųs šėko pjauti…Vakarykštė infoTV propaganda apie žalią kursą ,persėdant į valstybinį transportą iš vis išmušė iš vėžių.Persėsti kaimo žmogui į tarpmiestinį autobusą misija neįmanoma,nes tie autobusai seniai nuimti ir jų nėra dėl konservatorių taupymo,nes konservatoriai sako,kad tuos autobuusų maršrutus reikės dotuoti,tai geriau nedotuos.Ar čia jų žalias kursas?

šiaip pamąstymui       2022-04-26 20:58

  specialiai denacifikacijos mėgėjams:


  ww2truth.com

Nacionalistiniai karai       2022-04-26 15:35

Tai jei valstybės bus stipriai nacionalinės su savo papročiais ir tikėjimu,tai tose šalyse kitų rasių ir tikėjimų žmonės prastai jausis.Bet kažin ar 21 amžiuje tos nacionalinės valstybės išliks,nes laisvoje rinkoje žmogui modernėjant ir jam greitai semiantis naujų idėjų,keliaujant po pasaulį žymiai daugiau nei kokio 20a pradžioje,atsiradus internetui,jaunimui vis geriau mokant bendrą anglų kalbą tie šalių skirtumai mažės.Vis mažiau technologiškai modernūs žmonės kreipia ir kreips dėmesį į gyvenamą vietą ir tos vietos papročius,nes daugiau dėmesys bus skiriamas į materialų gerbūvį ir patogumą.Aišku geras gyvenimas bus užtikrinamas leidžiant tose šalyse apsigyventi pigiai darbo jėgai iš kitų pasaulio kraštų duodant jiems būstą,pigaus maisto ir pigių drabužių.Taip atvykusiems naujiems žmonėms į  nacionalines valstybes ir tiems naujakuriams, jų vaikams ir jų vaikų vaikams vis labiau įsikuriant bus tuo pačiu sumažintas ir nacionalinių šiuo atveju ES valstybių interesas nacionalizmui ir fašizmui.Nes tautos per globalius piniginius projektus ir bendros tautų virtuvės interesus supanašės, išgaruos iš jų galvų seni istoriniai nacionalistiniai priešiškumai ir tik savo krašto kalbos, tradicijų ir simbolių netolerantiški ir atgrasūs kitų kraštų žmonėms bereikalingi laikymosi papročiai.Kur užgimė naciai,fašistai ir komunistai,ogi Europoje.Taigi nori nenori Europos laukia perestroikė.

“Šiauliški”       2022-04-26 14:21

Kas tau sakė, kar rusai okupantai geresni už vokiečių okupantus? Okupantas yra okupantas, tada išorinis, dabar - vidinis. Ar tau nuo to geriau?

To ???       2022-04-26 7:19

O tu pasakyk, kodel Donbaso separatistai 8 metus saude i Ukrainai pavaldzias teritorijas? Ir kuriems galams vos ne viduryje Donecko pastate konclageri??? Ir dar pasakyk, ar Ukrainoje kas nors zude rusus del tautybes? Ir kodel Donbase iszudyti arba is namu isvyti ukrainietiskai kalbantys zmones.

???       2022-04-26 2:03

Na,Radžvilai, pasakykit, kodėl aštuonis metus Kijevas apšaudė Donbasą?

Šiauliškis       2022-04-25 21:36

Ukro fašistai važiuokit pas nacius į vakarus,palikite Lietuvėlę ramybėje,sakykite ačiū Rusijai už tai kad mus išvadavo,nes jei būtų laimėjus fašistinė Vokietija,naciai būtų isžudę Lietuvą ir didžiają dalį kitų pabaltijo šalių,,gėda jum ukro fašistų garbintojai,,tfu padugnės ant jūsų,tautos atmatos!!!

Mickėyus Mouseas       2022-04-25 19:24

Kaip Genderizmas apsaugos nuo Rusiškos propagandos. Naujas LRT opusas:
Akvilė Giniotaitė. Kas bendro tarp „susirūpinusių tėvų“ ir Rusijos propagandos?

Jules       2022-04-25 18:30

Prisidengę karu ir ukrainiečių nelaime įsigeidė mus, matyt, laisvus žmones, sudoroti. Ar jų rinkėjai galėjo apie tai pagalvoti ir tai numatyti?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-04-25 18:08

(nuoroda į apklausą)
https://apklausa.lt/f/ko-mums-reikia-kad-taptumeme-laimingiausia-tauta-savo-svajoniu-namuose-lie-z12dbs3/answers/new.html?enforced_browser_type=mobile
______________________________
Tik 11 klausimų su pasirinktinais atsakymais.
Net 5 vietos nuomonei išreikšti savaip.
Dalinkimės nuoroda, skleiskime žinią bei dalyvaukime šioje apklausoje visi, nes tik žinant tai ko mes norime, galime (pa)daryti sekančius veiksmus bei darbus mūsų naudai, Lietuvos naudai.
***
1. Komentarai yra beverčiai ir net pavojingi dabar bei tuomet, kai valdžia provokuoja kovą (karą tarp savų).
2. Nuomonė apklausoje yra valstybę kuriančios bendruomenės išmintis - Tautos išliekamoji vertybė.

paklodės, paklodės -       2022-04-25 17:31

kam tiek daug vandens pripilti, kai viskas tilptų į dvigubai trumpesnius apmastymus. Na, kas gali skaityti pusvalandžio tekstą - tą patį per tą patį??? Čia lankosi ne filosofijos paskaitų klausytojai, jeigu ka… Senatvės požymis - kalbėti ilgai ir tą patį per tą patį. Taip ir pradingsta svarbiausioji mintis.

habilitās       2022-04-25 15:40

Kai Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 4 d. 18:27 pirmą kartą paviešino Timofejaus Sergeicevo straipsnį  „Ką Rusija turi padaryti su Ukraina“

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rusijos-informacijos-agentura-novosti-paskelbe-straipsni-kuriame-atskleidzi

žiūrėjau į tas nesąmones skeptiškai, nes buvau skaitęs dar prieš metus jo rašytą straipsnį:
„Какая Украина нам не нужна“ (2021-04-10)

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
Todėl nesutinku su autoriaus teiginiu, kad „V. Putino „specoperacijos“ šalininkai ir teisintojai, kurių netrūksta ir Lietuvoje, stengiasi sumenkinti T. Sergeicevo straipsnio reikšmę įrodinėdami, jog tai yra tik „marginalo“ nuomonė“, nes laikas vietoje nestovi, situacija keičiasi. Prieš mėnesį ar metus daug kas atrodė kitaip, nebūnant nei V. Putino šalininku, nei teisintoju.
Prie vakar dienos straipsnio „Ką Rusija turi padaryti su Ukraina“ komentarą, rašiau, todėl nesiplėsiu, tačiau, kaip autorius pats kartais pabrėžia rubrikoje „verta prisiminti“, yra dalykų, kurie atrodo įdomiai, žvelgiant iš laiko atstumo.
Prisimenu Leto Palmaičio „suraikytą“ Europos žemėlapį prieš tris metus ir galimus pasaulio kataklizmus bei po juo esančius komentarus. Siūlau paskaityti (Juozapas, Jota, Tvankstas) smile .
....
2019 m. vasario 13 d.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/letas-palmaitis.-vienas-is-galimu-ateities-pasaulinio-kataklizmo-rezultatu

T0mas J. -> Stiklo valytuvui       2022-04-25 14:34

“Kiek iš vis Lietuvoje dar yra tikrų tautinių dešiniųjų?”
-
Nė vienas žmogus, smerkiantis politikų tarnavimą turtingiesiems verslininkams, smerkiantis samdinių išnaudojimą versle - nelaiko savęs dešiniuoju.
Visi dešinieji yra turtuolių tarnai, - ir tautiniai, ir svetimtaučiai.

Stiklo valytuvas       2022-04-25 13:52

Šviesiai tiesiai.
Radžvilai, kodėl viso šito net primityvisusiu vertinimu nemato ar „nemato“ tradiciniai Landsbergio adeptai: eiliniai piliečisi, TS-LKD partijos nariai, tremtiniai, partzanai, disidentai, žmogsus teisių gynėjai, šauliai…, jų palikuonys… Dar daugiau, visa šita „gvardija“, bet kuriam pareiškusiam bent kokį „kabliuką“ Landsbergio, TS-LKD, ES adresu, tuoj sulaukia „kremlinio“ etiketės iš jų pusės.
Koks čia fenomenas?
Kada ir kaip, lig ir dešinieji, tapo kosmopolitais? Gal jų VISŲ dešinumas yra apsimestinis? Vienas toks ‘patriotas’ (pavardės neminėsiu) labai, labai džiaugėsi kad Landsbergis į balkonėlį „inauguravo“ Grybauskaitę...
.
Kiek iš vis Lietuvoje dar yra tikrų tautinių dešiniųjų?
Ir kiek iš jų yra mąstančių?
.
Vien tai, kad mano pasisakymai daug kam nepriimtini, sufleruoja liūdną realybę - Lietuva, Europa ir pasaulis dar neatsikando žydiško komunizmo.

T0mas J.       2022-04-25 13:49

Mano manymu Rusijoje klesti brandaus fašizmo stadija, o
Lietuvoje - fašizmo pradžia. Tai liudija siekis Šimonytės valdžiai nepritariančių žmonių gyvenimą paversti pragaru, laisvo žodžio užgniaužimas, valdžios vykdomas nepaklusnių žmonių pjudymas policija ir baudžiamosiomis bylomis.

tik tiek       2022-04-25 13:28

Dėkavoju už pirmą publikacijos dalį...

tiesa       2022-04-25 13:23

Nepatogi tiesa?
https://www.youtube.com/watch?v=RzZR5JXc7JQ
Nematau jokių panašumų, aštuonis metus šaudė ir žudė  Donbaso žmones.

Loginė klaida       2022-04-25 13:11

Lyginti lietuvius su ukrainiečiais yra tas pats, kas lyginti Plechavičių su Bendera. Aš tarp jų matau esminių skirtumų.

>>> Sancijos 2022-04-25 11:53       2022-04-25 12:26

Nuvažiavęs į rusiją, galėsi pauostyti Putino panaudotą tualetinį popierių, tada tikrai pakaifuosi. Kai centrinis bankas neparduoda užsienio valiutos, tai „kursą“ gali užrašyti kokį tik nori, kad ir 1Rb = 1$. O tikrovė tokia:
„Как только ЦБ РФ объявил о запрете на продажу валюты и ограничил выдачу ее со счетов граждан лишь 10 тысячами долларов (даже если вклад был в евро), все бросились снимать свою иностранную наличность. Во многих отделениях приходилось записываться за несколько дней, а то и недель, чтобы получить все, что нажито непосильным трудом.
Те, кто продавал оставшиеся от лучших времен наличные доллары, заламывали по 200 рублей за штуку. Евро, которых законным образом теперь в России нигде не достать, ценились гораздо дороже — предложения попадались и по 350 рублей.“
P.S.
Ir pagyventi galėsi viešajame tualete, šalia Inturisto.

priešistorė       2022-04-25 12:14

putinas gražina Rusijos žemes žydo Lenino “ištaškytas”, ir, manau, paliks Ukrainą tokioje apimtyje kokioje buvo iki patekimo Rusijos imperijon, be priėjimo prie auksinės jūros, kur link ir judesys stebimas.

priešistorė       2022-04-25 11:59

rusai išgelbėjo Vilniaus kraštą nuo lenkų okupacijos ir grąžino Vilniaus kraštą Lietuvai, Jei ne rusai neturėtume šiandien Vilniaus krašto ir Klaipėdos. Rusai gelbėtojai. Ir Europą nuo Hitlerio durniaus išgelbėjo irgi rusai, ir Siriją nuo Igilo irgi rusai išgelbėjo.

Sancijos       2022-04-25 11:53

Nu geras už vieną € 78 rublius duoda!?!?!?!?
Man toks jų bankrotas patinka. Manau visiem patinka. Lietuvos bomžiaros ten būtų milijonieriais. Reiktų nuvažiuot restoranuose pauliot, taksiu po Maskvą paraižyt, Inturiste pagyvent.

priešistorė       2022-04-25 11:49

putinas gelbsti Donbas nes Kijevas užpuolė Donbasą ir Donbasas paprašė  kad putins ateitų, tai putins ir atėjo, Kijevo žydai prezidentai įsakė šaudyti į Donbasą ir aštuonis metus šaudė ir žudė Donbaso vaikus.

Nieko naujo       2022-04-25 11:10

Radžvilas plauna kruvinus rusiškus baltinius. Tipo rusai ne nacistai. Už juos didesnių nacių nėra. Jau tarybiniais laikais,nuo rusus šlovinančio LTSR himno, straipsnių spaudoje ir televizijos reportažų iki anekdotų ir agresijos prieš kitataučius buityje, rusai buvo auklėjami visų nekenčiančiais naciais.
Griuvus CCCP, nacistinis auklėjimas dar labiau suklestėjo. Žemino visus savo kaimynus, kėlė save į aukštumas, kol patys patikėjo savo nenugalimumu, teisumu ir puolė naikint “xū..vą tautą”
Rezultatą matom.
Ukrainiečiai šituos priperstų bobiškų triūsikų vagis padėjo į vietą.

gedas       2022-04-25 10:36

Ne taip toli musu valdzia atsilieka nuo Putino rusijos.Vienodai elgesi su savo pilieciais.Viskas po truputi draudzima kitaip sakant smaugia.Apie teisesauga nebera prasmes kalbeti jai susidarytu tam tikros salygos musu valdzia su mumis elgtusi taip pat kaip rusai su ukrainieciais.

Labai reikalingas straipsnis       2022-04-25 9:41

kai matai, kaip šitie valdantieji stengiasi puoselėti putinistų produktą - KGB. Nei vienoje šalyje nėra taip saugomi KGBistai, čia jie apsaugoti amžiams. Ar nekyla klausimas - kodėl? Dabar kontekstas matomas. Iš esmės KGBistus gali saugoti tik tautos išgamos. Putinistai labai gerai žino savo kadrus ir jais naudojasi, apie tai galima spręsti kai matai, kaip vadinamieji valdantieji tyčiojasi iš tautos, kaip siekia ją nuskurdinti, išvagiant biudžetą ir paramas skiriant ne Lietuvos įmonėms, kaip viskas perkama kelis kartus brangiau negu normali kaina. Žodžiu, po tokio “valdymo” Lietuvą sunaikinti bus daug lengviau negu Ukrainą. Jau patvarkyta, kad viešai kalbėti ar rašyti gali tik visiškos padugnės. Laisva žurnalistika sunaikinta.Kai prabyla normalūs žmonės (Šeimų sąjūdis), tuojau paleidžiama šlykščiausia šunauja, pašvinkę narkomanai - valdžios numylėtiniai. Tai labai patinka putinui, nes galutinai sunaikinti šalį ir tautą tereikės mažai pastangų.

Sankcijos…       2022-04-25 9:32

PIŠ kutvela Šimonytė ir debilas Anūkas gali susikišti savo sankcijas į subinę, nes Rusijoje šiandien USD=73,88 rub., o EUR=78,23 rub. Juokiuosi garsu!… cha cha cha….

Raimundas       2022-04-25 9:17

Labai tiksliai parodyta Lietuvos okupacija iš vidaus. Esame užvaldyti savų leftistų, apsimetusių konservatoriais, liberalais ir socdemais, dar šį sąrašą ketina papildyti skverneliniai “demokratai”. Kyla būtinybė visomis išgalėmis mums patiems taikyti LR Konstitucijos 3 straipsnį., kol Konstitucija netapo visiškai uždrausta.

Tam "Lietuvoje"       2022-04-25 9:12

Tu drąsus žmogau, lipk nuo pečiaus ir varyk namo,  protestuok prieš karą, o ne mus gyvent mokink.
Primokinot jau tiek, kad visame Pasaulyje nekenčia…

Lietuvoje       2022-04-25 8:11

konservatoriai varžo žodžio laisvę,dangstydamiesi karu Ukrainoje.Putinas džiaugiasi savo mokiniais.Jam nereikės nei šūvio iššauti,o Lietuvoje jau siautės tamsa.Tik Rusijoje yra labai drąsių žmonių,kurie kad ir po vieną eina su plakatais į gatves prieš karą ,kaip antai Peterburgo dailininkė,kuriai 77 metai.Iš kur lietuvių baimė prieštarauti ponui?

Rekomenduojame

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.