Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Neparanki Kaniūkų žudynių liudytojos tiesa

Tiesos.lt siūlo   2020 m. sausio 31 d. 9:15

64     

    

Neparanki Kaniūkų žudynių liudytojos tiesa

Irena Babkauskienė | respublika.lt

Sausio 29-ąją, minimos Kaniūkų kaimo žudynių 76-osios metinės. Vienintelė gyva likusi šio nusikaltimo liudytoja Stanislava Voronis negali be ašarų pasakoti apie sovietinių partizanų, kurių daugumą sudarė Kauno ir Vilniaus geto žydai, įvykdytas kaimo gyventojų skerdynes. „Jie neturėjo nei sąžinės, nei Dievo“, – sako moteris. Išžudyto ir sudeginto kaimo istorija – vis dar neparanki tiesa. Sovietmečiu slėpti raudonųjų partizanų „žygdarbiai“ ir šiandien yra tema, kurios geriau neliesti. Ne vienas Kaniūkų skerdynėse dalyvavęs „herojus“ yra Izraelio ir Lietuvos žydų bendruomenės nacionalinis didvyris ar neliečiama holokausto auka.

Sausio 29-ąją minite tą skaudžią 1944-ųjų dieną. Papasakokite, kaip viskas buvo? – „Vakaro žinios“ paprašė šimtametės Stanislavos Voronis, kartu su anūku Valentinu Ogaru tebegyvenančios Šalčininkų rajono Kaniūkų kaime.

Tądien velniai, kitaip negaliu jų vadinti, užpuolė beginklius, taikius žmones. Dar iki tol sovietų partizanai vis ateidavo į kaimą mūsų plėšti. Mano vyras, Vladislavas Voronis, kartą su jais bandė kalbėtis: „Ko atėjote? Nėra čia ko imti. Neturtingas mūsų kaimas. Patiems sunku net savo vaikus išmaitinti. O jūs ateinate paskutinio kąsnio atimti.“ Į kalbas jie nesileido, iš mūsų tąkart paėmė apie 150 kg sveriantį paršiuką, iš kaimynų taip pat maisto produktų prisiplėšė. Raudonieji partizanai grobė viską: ko jiems reikėjo, tą ir ėmė.

Norėdami apsiginti nuo plėšikavimų, kaimo vyrai pradėjo eiti sargybą – neįsileisdavo į kaimą nakčia sėlinančių partizanų. Ir mano vyras tame savigynos būry buvo. Jis jau buvo karo ragavęs, apkasuose po kulkomis gulėjęs. Kai 1939 metais prasidėjo karas, jį į Lenkijos armiją buvo paėmę, nes tuo metu mūsų krašte dar Lenkija buvo. (1919-1939 m. šis kraštas priklausė Lenkijos Respublikai – red. past.). Vokiečiams užėmus Lenkiją, jis grįžo namo. Atsiradus kaimo sargybai, sovietiniai partizanai kurį laiką nebeateidavo, tik laiškus pradėjo siųsti: atiduokite ginklus.

Dar rašė, kad vyrai prie jų būrio prisijungtų.

Ramybę kaimas gavo neilgam, ar ne?

Taip, 1944 m. sausio 29 dieną jie mus užpuolė. Kaip dabar prisimenu tą dieną. Išėjo vyrai tą vakarą apie 22 valandą budėti, pasivaikščiojo po kaimą gal iki kokios 24-os, gal pirmos valandos nakties – tylu. Grįžo vyras namo, nenusirengęs atsigulė. Ketverių metukų mūsų dukrelė miegojo. O man vis nesimiega, kažkaip neramu.

Nieko nė neįtardama išėjau į kiemą, žiūriu – gatvėje šviesu. Ogi kaimo pakrašty trobos dega. Prikėliau vyrą. Tada jau ir šūvius išgirdome. Susukau dukrą į šiltą antklodę, o pati, kaip vaikščiojau po namus, taip ir išbėgau. Vyras nulėkė tvarto duris atidaryti ir gyvulius išleisti. Nulėkusi iki kaimynų namo, atsisėdau atsikvėpti, vyro palaukti. Matau, ateina partizanas su ginklu. Nė nepagalvojau (o ir kas galėtų pagalvoti?!), kad raudonieji partizanai ims moteris su vaikais šaudyti. Maniau, tik padegė kaimą iš keršto ir į kaimo pusę gąsdindami šaudo. Tas partizanas pažiūrėjo į mane ir sako: „Moterie, bėk iš čia, nes užmuš tave.“ Ir nuėjo.

Atbėgusiam vyrui papasakojau, ėmėme bėgti, nors buvo sunku suvokti, kur bėgti, nes visur girdėjosi šūviai. Vieni velniai ėjo per kaimą ir padeginėjo namus, o kiti, kai žmonės išbėgdavo iš degančių trobų, juos pasitikdavo šūviais. Ir į mus bėgančius šaudė. Bet prasiveržėme. Nuėjome į Jančiūnų pusę, ten mano mamos brolis gyveno. Vakarop grįžome pažiūrėti, kas liko iš mūsų kaimo.

Ką pamatėte grįžę į kaimą po partizanų siautėjimo?

Aplink gulėjo vyrai, moterys, vaikai. Motina Švenčiausioji, koks baisus vaizdas. Kaimo gyventojai, kuriems pavyko pabėgti, vieni kitiems pasakojo apie patirtą siaubą. Tuos raudonuosius partizanus sunku žmonėmis vadinti. Jie ne tik šaudė į bėgančius žmones, ne tik padegė trobas, bet ir ieškojo pasislėpusiųjų. Ieškojo rūsiuose, krūmuose – ir žudė.

Kaimo nuošaly, už upės, dvi trobos stovėjo – partizanai ir ten nuėjo. Bandalevičių šeimoje maži vaikai buvo. Jie vargšeliai slėpdamiesi palindo po pečiumi – ištraukė banditai iš ten berniukus (vienam 9, kitam gal 8 metai buvo) ir užmušė. Ir tėvą jų nužudė.

Po to piktadariai į kitus namus nuėjo, ten kultūringa, dievobaiminga Pilžių šeima gyveno – užmušė ir juos. Vyrą, žmoną ir jų 18 bei 17 metų dukras. Kai visus nužudė, viską padegė.

Tarp aukų įrašyta ne viena Voronis pavardė. Jūsų giminaičiai?

Tai mano vyro brolio Jano Voronis šeima. Jie, pamatę, kas darosi, šoko slėptis į duobę, kur laikomos bulvės. Surado juos raudonieji banditai. Nužudė Jano žmoną Aną, 19 metų jų dukterį Valentiną, kuri maldavo: „Nešaudykite, aš su jumis eisiu.“ Ir sūnų užmušė. O šeimos galva, vyro brolis, bėgdamas atsišaudė – buvo sužeistas į ranką. Po to neįgalus liko.

Viena moteris, Parvicka Uršulė, bėgo į mišką slėptis. O jie turbūt jau neturėjo kuo šaudyti – pagavo ją, paguldė ant akmens ir kitu akmeniu daužė per galvą, kol užmušė.

Raudonieji partizanai nei Dievo, nei sąžinės neturėjo. Tarp jų labai daug žydų buvo.

Kiek liko nesudegusių namų?

Liko 2 namai. Didelis mūsų kaimas buvo, draugiškai čia gyvenome ir lenkai, ir lietuviai.

Sudegusį savo namą atstatėte toje pačioje vietoje?

Mes kurį laiką gyvenome pas dėdę Benekonyse, Baltarusijoje, nes savam krašte bijojome likti. Benekonyse dar vokiečiai buvo, jie vietos gyventojų nelietė. Vyras važinėjo į Kaniūkus ir po truputį statė naujus namus.

Ar daug kaimynų grįžo gyventi į kaimą po tų skerdynių?

Iš tų, kurie liko gyvi, dauguma grįžo, pasistatė naujus namus.

Kodėl? Juk tokie baisūs atsiminimai čia. Gimtinė lieka gimtine?

Man norėjosi grįžti į savo vietą. Tiesa, kai kas išvažiavo į Lenkiją, Kanadą. Aš nenorėjau niekur važiuoti. Aš čia gimiau, manęs čia neužmušė, nes Dievas davė gerą žmogų, kuris mane paliko gyvą tą naktį. Jis dar kelis tą naktį kaime sutiktus žmones gyvus paliko. Kas jis toks, nežinome.

Ar po tų įvykių Kaniūkuose ramiai gyvenote?

Kai pasistatėme namus, vyras pagyveno keletą metų namie. Kol komunistai valdžią po karo perėmė. O vieną 1947 metų naktį atvažiavo sovietai ir suėmė jį.

Ištrėmė į Sibirą? Ar paaiškino, už ką?

Išvežė į Jakutiją. Prieš tai Lukiškių vienutėje sėdėjo pusę metų. Buvo teismas. Vienas juokas, atseit, valstybė advokatą skyrė. Į jo teismą nei manęs, nei giminių neleido. Koridoriuje sėdėjome. „Buržuaziniam nacionalistui“ skyrė 10 metų. Išbuvo 7,5.

Manęs su vaiku neištrėmė. Vyras grįžo 1954 metais. Kai jis grįžo, tie raudonieji partizanai sėdėjo rajono valdžioje. Visi viršininkais tapo. Iš miško išėjo ir sėdo prie viršininkų stalų. Būdavo, nueidavome ko nors rajono valdžios paprašyti ir išgirsdavome: „O, Kaniūkų banditai.“

Jie kaimą išžudė, o mes buvome banditai. Nors kaimo žmonės nė vieno partizano neužmušė. Štai kokiame pasaulyje gyvenome. Išvirkščiame.

Dabar, kai per televizorių išgirstu kalbas iš Rusijos, net klausyti negaliu. Jie gi mus išvadavo, išlaisvino. Išties, nuo visko išlaisvino: atėmė žemes, namus, gyvulius – viską atėmė. Buvome „išlaisvinti“ nuo visko. Daug metų už dienos darbą kolūkio fermoje 200 gramų grūdų duodavo. Visą dieną dirbi ir gauni stiklinę derliaus.

Jau galvojome, jog nebus gyvenimo, ir mūsų vaikai nieko nematys. Kad Dievas duotų sveikatos tam Gorbačiovui, paskelbusiam perestroiką. Vėl turime Lietuvą. Kai išgirdau, kad televizijos bokštą puola, meldžiausi, kad Dievas lietuviams padėtų tuos velnius nugalėti.

Daug metų kaimo žmonės tylėjo apie žudynes. Bijojote apie tai kalbėti?

Tik tarp savęs šeimose pakalbėdavome. Anksčiau juk niekam negalėjai to pasakyti, nes žmones žudę banditai buvo valdžioje. Viešumon tą nutylimą žudynių istoriją iškėlė toks Kanadoje gyvenantis Antonas Tubinas.

Jis, kaip ir daugelis mūsų kraštiečių, lenkų laikais buvo paimtas į Lenkijos armiją. Iš ten negrįžo – išvažiavo į Australiją, po to į Kanadą. Kai jo tėvų namas Kaniūkuose buvo sudegintas, jis parašė tėvams, kad važiuotų pas jį į Kanadą, kad nėra ko trobos Kaniūkuose atstatinėti.

Tas Antonas, atvažiavęs Lietuvon giminių aplankyti, žadėjo, jog Amerikoje būtinai paklausiąs Lenkijos pasiuntinio, kodėl viskas užmiršta. Kaimą sugriovė, išžudė. Ir visi tyli. Paklausė. Tada iš Lenkijos tyrėjai pradėjo į Kaniūkus važinėti. Paskui – ir prokurorai iš Vilniaus. Prieš dešimt metų dar viena gyva tų įvykių liudininkė buvo – Ana Suckel.

Lietuvos prokuroras klausė, ar pažinau kaimo žmones žudžiusius partizanus, ar žinau jų vardus. Iš kur aš žinosiu?

Prabėgo 76 metai. Ką jaučiate?

Argi galima už tai atleisti? Niekada. Tik už tą žmogų, kuris paliko mane gyvą, meldžiuosi.

***

Faktai apie Kaniūkų kaimo žudynes

* Rūdninkų girioje susikoncentravę raudonieji partizanai maisto produktų iš sovietinio užnugario negavo, todėl apiplėšinėjo Pietryčių Lietuvos kaimų gyventojus. Šie kūrė savisaugos būrius, kad apgintų savo turtą.

* Sovietiniai partizanai griebėsi žiaurios parodomosios baudžiamosios akcijos. 1944 m. sausio 29 d. 6 val. apie 150 partizanų, ginkluotų 1 sunkiuoju kulkosvaidžiu, 3 lengvaisiais kulkosvaidžiais, automatiniais pistoletais, šautuvais ir granatomis, užpuolė Kaniūkų kaimą.

* Kaimą puolusių partizanų rinktinė buvo sudaryta iš partizanų būrių: „Mirtis okupantams“ (daugiausia buvę Kauno geto žydai ir sovietiniai karo belaisviai), „Mirtis fašizmui“, „Keršytojas“, „Už pergalę“, „Kova“ (šių būrių daugumą sudarė Vilniaus geto žydai), „Margirio“ būrys ir Raudonosios armijos Generalinio štabo spec. grupės nariai.

* Beveik visas kaimas – sudegintas. Nužudyti 35 žmonės, 15 sužeista. Kaniūkų baudžiamąją akciją yra aprašę ir patys sovietiniai partizanai Isakas Kovalskis, Chaimas Lazaras, Aba Kovneris, Paulas Bagrianskis.

* 2001 m. Lietuvos teisėsauga pradėjo tyrimą dėl Kaniūkų žudynių. Tyrimą vykdė ir Lenkijos Nacionalinio Atminimo institutas. Įtakingos pasaulio žydų organizacijos tai įvertino kaip puolimą prieš antinacistinį judėjimą, holokausto aukas. Tyrimai buvo nutraukti.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas: Brancovskaja       2020-02-5 12:35

Pagaliau priėjau prie kito kompo, prijungto prie interneto su garso korta, ir įsitikinau, kad filmukas sovietinis propagandinis. Brancovskaja tikrai ASOCIJAVO save su tais sovietinias partizanais, ir tiek. Jos kalbėsena visiškai suprantama kiekvienam, prisimenančiam sovietinius laikus. Pasakė tai, ko iš jos laukta, nieko neišduodama. Iš tų žodžių negalima daryti jokios išvados ne tik apie tai, ar tą dieną ji buvusi Kaniūkuose, bet ar ji išvis priklausė Zimano grupuotei. Tiesa, jos priklausymą neva išdavusi R. Margolis, bet ir to neužtenka, nes juridikoje reikia pakankamai plačios kvalifikuotos apklausos. Dabar per vėlu, dauguma jau mirę.
Kita vertus, Grybauskaitės atveju tokia galimybė dar egzistavo. Bet tai, kad Grybauskaitė nesielgė atsakingai, jos rinkimų į antrąją kadenciją metu daugeliui buvo aišku. Kodėl už ją balsuota? Todėl, kad TV kovotojai už tiesą įsitikinę, kad anksčiau ar vėliau tiesa bus pasiekta per rinkimus. Vadinas, reikia dalyvauti ir “rinkti” pagal situaciją.
Niekas (išskyrus VSD) neprisimena, kad tada ne kartą rašiau, jog asmuo, šalies Prezidento vardu “garantavęs” Deimantei vaiko teises, bet per Garliavos įvykius išdūmęs į JAV, išniekino Prezidento sąvoką ir negali būti renkamas. Negavau nei pritarimo, nei atsiliepimo. Dabar gi visi susivienijo pildami pamazgas ant Grybauskaitės, tarytum neprisidėjo prie jos “rinkimų”. Mat “apsiriko”.

Marginalas: fašizmas, demokratija, sionizmas       2020-02-5 11:58

Panašu, kad niekas nesupranta, kad žodis yra tik etiketė, kuri yra niekas be dalyko, kurį paženklina. Fašizmas, demokratija ir pan. yra girdimi (rašant - matomi) ženklai, bet daugeliui jie neva ir yra esmės.
Fašizmas turi skirtingas reikšmes:
1) Musolinio sukurtą socialinę tvarką,
2) Sovietinės propagandos pavadintą hitlerininkų tvarką (tai daryta sąmoningai norint užtušuoti savo tvarkos panašumus į hitlerinę),
3) Iš (2) reikšmės padarytą keiksmažodį, kuris reiškia “blogybė”, “šlykštybė” ir pan. emocinius dalykus.
Šioje svetainėje “fašizmui” priešpastatoma “demokratija” - “tai kas teisinga, rojus žemėje”. Visi radžvilai-sinicos ir net Valiušaitis vartoja šiuos emocinius terminus be suvokimo ir paaiškinimo, nes skaitytojui viena reiškia bloga, kita - gera, nieko daugiau ir aiškinti nereikia.
Šioje situacijoje aiškinti, kas yra sionizmas, beprasmis laiko gaišimas.
Vaime taip ir nesugebėjo nurodyti JTO dokumento, kuris neva uždraudęs sionizmą (patį Israelį).
Būta rezoliucijų, tam kartui prastumtų politiškai suinteresuotų Israelio priešų balsų dauguma. Tos tuščios rezoliucijos neturėjo jokios galios, net formalios, ką nors “uždrausti”.
Žodžių reikšmių suvedimas į “bloga” - “gera” ir yra orvelinės naujakalbės esmė.

Apie sionizmą       2020-02-4 22:45
Įdomu,       2020-02-4 21:20

kada tiksliai JTO buvo uždraudęs sionizmą. Prašom ne pliurpalo, bet konkrečių nuorodų į atitinkmus dokumentus.
Be to, neblogai būtų prisiminti, kad “uždrausti” sionizmą reikštų uždrausti Israelio valstybę, nes jos atkūrimas ir yra tikras SIONIZMAS nuo žodžio Sionas.
Sionas tai Israelio valstybingumo simbolis. Sionizmas yra kova dėl brutaliai atimtos iš žydų tėvynės visiško ir negrįžtamo atkūrimo.
Jei perkeltume tai į lietuvišką dirvą, tai kovą už Lietuvos valstybę būtų galima pavadinti Gediminkalnizmu, nes Gedimino kalnas toks pat Lietuvos valstybingumo simbolis, kap Cijono kalnas - Israelio.
Ir taškas. Visa kita - durnių ir maskolių pogromininkų tryda.
https://www.youtube.com/watch?v=1DPqNHkm1bM

vai me       2020-02-4 17:25

Na, sionizmas buvo uzdraustas ne tik Sovietų, bet ir JTO. Matyt, tamsta ištiko amnezija, kaip tą Moišą, kada jo, prašydavo paskolinti pinigų.Pats, to nepastebėdamas, po šiuo straipsniu, prirašei tiek, kad lietuviui, pamačius tamsta gatvėje, belieka skubiai,pereiti į kitą gatvės pusę.Ką ir reikėjo įrodyti.Nesinorėtų mūsų disputą, baigti minorine gaida. Geriau ,parašyk mums “padugnių šviesuomenei”, apie zydų “integraciją”, indėlį į kultūrą, apie zydų šeimose uzaugintus, valstybės patrijotus.Apie “paslaptingą jėgą” vienijancią visus zydus, pradedant revoliucionieriumi ir baigiant bankininku.

Atradimo taisymai       2020-02-4 13:45

1) ne nuo III,
bet nuo IV (325 m.),
2) Ne “žvaigždynų ir konsteliacijų garbintojai”,
bet “žvaigždžių ir konsteliacijų garbintojai”.
Atsiprašome!

Atradimas       2020-02-4 10:41

Taigi sionizmas buvo uždraustas iki aštuoniasdešimtųjų metų?
Kur?
Sovietijoje.
Tai ne viskas. Kai po to maskolijoje buvo legaliai išspausdintas “Šulchan Aruch”, visa padugnių šviesuomenė puolė rašyti valdžiai kolektyvinius laiškus reikalaudama UŽDRAUSTI!
Mat nepatinka per žydams nuo III a. paskelbtą totalinį karą šimtmečiais kaupta tautos išmintis, kaip reikia saugotis atsiribojant nuo žvaigždynų ir konsteliacijų garbintojų. Pogromininkų vaikaičiai dėl to labai ir giliai įsižeidė, tarytum tai toks pat jų gyvybinis reikalas, kaip oficiali ar neoficiali grafa dėl žydų priėmimo į aukštąsias mokyklas cenzas.
TAI ŠTAI IŠ KUR IŠLINDO VAIMĖ! GAL IŠ TEN IR RAŠINĖJA KOMENTARUS?
Labai atsiprašau supainiojęs minusiukininkę su Vaime. Bent intelektu daug žemesnis lygis, tfui!

vai me       2020-02-4 3:48

Sutrikę, kritinio mastymo, procesai, yra pirmas, asmenybės degradacijos, pozymis.

Dar vienas užklausimas       2020-02-4 1:59

Na jei pusseserė laksto rodydama į Bibliją, kad tai uždraustų žmogėdrų sionistų “Sulhan Aham” pirmasis tomas, tai jau pats laikas rašyti dėl jos užklausimą į Sveikatos apsaugos ministeriją.

vai me       2020-02-3 21:15

Turėtum būti man dėkingas. Sutaupiau tamstai laiko. Tai mano puseserės ,psichiatrijos gydytojos, diagnozė. Todėl visiškai ant tamstos nepykstu.Laikykis jos rekomendacijų ir viskas bus gerai.

Vaime       2020-02-3 20:51

susisiekė su durnynu ir gavo sau rekomendaciją pagal užklausimą. Palinkėkime sėkmės, tegu taip ir daro!

vai me       2020-02-3 13:39

Didybės ir persekiojimo manija. Tipiškas šizofrenikas. Fizinis darbas ir bromas.Ir jokių kompiuterių.

Marginalas jutubui       2020-02-3 0:34

Neturiu garso kortos, matau lyg ir sovietinį filmuką, o komentaras “Išgama Brancovskaja” neįkvepia tolesnėms pastangoms. Panašu į vis tą patį malimą iš abiejų pusių. Galų gale, net jei visi tie kovotojai būtų buvę nusikaltėliai, tai nieko nekeičia vertinant patį antisemitizmą, kaip gyvulišką homofobiją, nukreiptą prieš ištisą tautą idiotiškų mitų pagrindu. Nekeičia ir vertinant antisemitizmo pritaikymą tautai vienyti, kaip niekšybę, o kartu ir kaip pačios vienijamos tautos tvirkinimą.

jutubas       2020-02-2 21:05

Marginalas - Faina Brancovskaja pasakoja ht tps://www.youtube.com/watch?v=GaPFiaAB8cQ

Marginalas aut. Rimantui Zizui       2020-02-2 19:34

Ačiū,
bepročių “komentaruose” tikra prošvaistė!
Nesu istorikas, bet taip ir maniau, kad tai Zimano darbelis, o Kovneris kažin ar iš viso ten buvęs. Jei Zimanas taip rašė, vadinas, norėjo nustumti tą savo “žygdarbį” ant jo. Apie Broncovskają neapsimoka net užsiminti. Na buvo Kovnerio būryje, teisingai padarė. Kuo čia dėti Kaniūkai? Gėda tiesos.lt redakcijai!
Apie Zimaną radau internete (dabar, deja, negaliu nurodyti), kad ir Pirčiupio tragedija - jo idėja. Numetė trijų nužudytų vokiečių kūnus šalia kaimo, kad išprovokuotų tą akciją ir būtų pliusas bolševikų propagandai. Pavyko. Šlykštus nusikaltėlis, joks geto kovotojas.

Toliau. Žūdynių Kaniukuose pėdsakais.       2020-02-2 17:13

VII. Kaniūkų kaimo sunaikinimas ir jo žmonių žūtis nesulaukė jokio atgarsio oficialiai leidžiamoje lietuviškoje spaudoje. Matyt, nenorėta (gal neleido ir vokiečių cenzūra) tokiais „banditų“ siautėjimo Pietryčių Lietuvoje faktais kelti paniką visuomenėje. Galbūt Kaniūkų kaimo tragediją nustelbė ir ją paminėti spaudoje sutrukdė 19 lietuvių policininkų žūtis 1944 m. sausio 8 d. Ašmenos aps. Turgelių vlsč. Mikoliškių (Michailiškių k.) mūšyje su lenkų partizanais (kartu žuvo vokiečių žandarmerijos ltn. Schnabelis ir 6 vokiečių žandarai).

Raudonųjų partizanų dokumentuose ir jų po karo rašytuose atsiminimuose Kaniūkų kaimo tragedija nušviesta fragmentiškai, šykščiai, neinformatyviai, be išraiškingos retorikos (kaip kai kuriais kitais atvejais), nesigiriant įvykdyta akcija, nors šiuo atveju buvo kuo „pasigirti“. Net ir Albertas Barauskas, kovos su kaimų savisauga tematikai savo atsiminimuose ir nepaskelbtuose archyviniuose šaltiniuose skyręs daug dėmesio, Kaniūkų kaimo sunaikinimo akciją ir savo vaidmenį joje „kukliai“ nutyli. Kartais Kaniūkų sunaikinimas trumpai apibūdinamas remiantis ne tokiu kruvinu Bakaloriškių kaimo sunaikinimo pavyzdžiu. Antai J. Olekas rašė: „Panašiai atsitiko ir Kaniūkų kaimo „savisaugininkams““.

Rašę apie Kaniūkus raudonieji partizanai, matyt, jautė, kad kaimo sunaikinimo akcija buvo pernelyg žiauri, jos rezultatai tragiški, kompromituojantys sovietinį partizaninį judėjimą, todėl vengė apie ją atviriau ir plačiau kalbėti. (Šiuo atžvilgiu iš visų sovietinių autorių išsiskiria tik M. Elinas ir D. Gelpernas, kurie savo knygoje „Kauno getas ir jo kovotojai“ atviriau nušvietė kai kurias Kaniūkų kaimo puolimo detales.)

Vis dėlto ir raudonųjų partizanų archyviniai šaltiniai patvirtina kaimo sunaikinimo faktą ir jį ištikusios tragedijos mastus. aut. Rimantas Zizas

Toliau. Žūdynių Kaniukuose pėdsakais.       2020-02-2 17:12

VI. Saugumo policijos galutinėmis žiniomis, raudonieji partizanai į kaimą šaudė padegamosiomis kulkomis iš 4 kulkosvaidžių ir kitokių ginklų; nuo kulkų ir užsidegė trobesiai. Kaime buvę lietuvių policininkai atsišaudė apie 45 minutes, policininkas Juozas Bobinas buvo nušautas, kitas policininkas – Juozas Varonis – sunkiai sužeistas. Visi kiti policininkai kaimui užsidegus pasitraukė. Saugumo policijos žiniomis, 3 partizanai buvo sunkiai sužeisti, 1 nukautas. Tarp vietos gyventojų buvo nukauti 35, sužeista 13, 10 iš jų – sunkiai. Gaisro metu sudegė 36 gyvenamieji namai, 40 kluonų, 39 tvartai, pirtis. Sudegė 50 karvių, 16 arklių, apie 50 kiaulių, apie 100 avių, 400 vištų, inventorius, pašarai, viskas, kas buvo trobesiuose. „Banditai“ buvo įvairių tautybių – rusai, žydai ir vietiniai lenkai.

Taigi lietuvių saugumo policijos šaltiniai savo informacijos turiniu išsiskiria iš kitų šaltinių: juose užfiksuotas lietuvių policininkų (matyt, pagalbinės policijos, t. y. kaimo savisaugininkų) pasipriešinimo raudoniesiems partizanams faktas, kalbama apie partizanų nuostolius (tačiau jų nepatvirtina visi kiti šaltiniai).

Nežinomas lietuvių antinacinio pogrindžio šaltinis nurodė, jog buvo nušauti 35 civiliai gyventojai, 13 sužeista, 10 iš jų sunkiai. Kaimo užpuolikai šaudę padegamosiomis kulkomis; padegus kaimą, iš 40 kaimo ūkių sudegė 39 tvartai, pirtis, 50 karvių, 16 arklių, 50 kiaulių, 100 avių, 400 vištų ir kitas turtas. Per kautynes žuvo pagalbinis policininkas (t. y. savisaugininkas) J. Bobinas, sunkiai sužeistas policininkas Juozas Baronis (kai kuriuose šaltiniuose taip rašoma J. Varonio pavardė). (Beje, šaltinis kaimo sunaikinimo akciją priskyrė lenkų partizanams.)

Lietuvių antinacinio pogrindžio laikraštyje „Į laisvę“ buvo rašoma, jog žuvo 30 žmonių, apie 20 sunkiai sužeista. aut. Rimantas Zizas

Toliau. Žūdynių Kaniukuose pėdsakais.       2020-02-2 17:10

V. Gavus pranešimą apie Kaniūkų kaimo užpuolimą, apie 7 val. į Kaniūkus išskubėjo lietuvių savisaugos 253-iojo bataliono Rakliškių, Baltininkų ir Tribonių atsparos punktų kariai, iš viso 52 vyrai, ginkluoti 1 sunkiuoju ir 5 lengvaisiais kulkosvaidžiais ir kitais ginklais. Tačiau atvykę į Kaniūkus jie raudonųjų partizanų neaptiko, bet rado, kaip užfiksuota bataliono kovos veiksmų dienoraštyje, „liūdną vaizdą“: kaimas sudegintas, žmonės ir gyvuliai išskersti.

Iš 253-iojo savisaugos bataliono dokumentų matyti, jog tos pačios sausio 29-osios rytą raudonųjų partizanų ultimatumą nusiginkluoti ir atiduoti ginklus buvo gavusi Klepočių kaimo savisauga (pagalbinė policija), vakare apie 50 „banditų“ (rusų ir žydų) apiplėšė Kiemeliškes. Taip pat grasinta sunaikinti lietuviškus Butrimonių, Jononių, Šaulių ir Pasalio kaimus.

Šie faktai rodo, kad 1944 m. sausio 29 d. Rūdninkų girios raudonieji partizanai vykdė didelę akciją prieš lietuviškus kaimus ir jų savisaugas; matyt, planuota nuginkluoti ir nubausti (sunaikinti) ir kitus minimus kaimus. Kita vertus, galima manyti, jog šiuos planus bent iš dalies sukliudė 253-iojo savisaugos bataliono atsparos punktų kariai. Ateiti į pagalbą Kaniūkų kaimo savisaugininkams jie nespėjo, tačiau galbūt išgelbėjo nuo susidorojimo kitus kaimus. Iš bataliono atsparos punktų Rūdiškėse ir Valkininkuose pasiųsti karių būriai, vadovaujami viršilų Tamulaičio ir Striūpaičio, organizavo pasalas prie Klepočių ir kitur, tačiau jose partizanų nesulaukė.

Kaniūkų kaimo sunaikinimas užfiksuotas ir lietuvių policijos, lietuvių saugumo policijos bei nacionalinio pogrindžio dokumentuose. Lietuvių policijos 1944 m. sausio 26 d.–vasario 1 d. savaitinėje žinių santraukoje pažymėta, jog „visiškai“ sunaikinant Kaniūkus dalyvavo apie 200 rusų banditų, žuvo 36 kaimo žmonės, 14 sunkiai sužeista.

Lietuvių saugumo policijos pirminėmis žiniomis, Kaniūkų kaimo aukų skaičius siekė net 150 žmonių, tarp kurių buvo daug vaikų ir nemažai sužeistųjų; jie paguldyti į Beniakonių ligoninę, dalis išsiųsta į Vilnių.

Saugumo policijos papildomomis žiniomis, kaime nužudyti 36 asmenys, 14 žmonių sužeisti, 13 iš jų – sunkiai. Sudegė 50 karvių, 36 gyvenamieji namai ir visi negyvenamieji (ūkiniai) pastatai. Nesudegę liko 6 gyvenamieji namai. Partizanai kaime išbuvo 1,5 valandos, 150 kaimo žmonių spėjo pabėgti. aut. Rimantas Zizas

Toliau. Žūdynių Kaniukuose pėdsakais.       2020-02-2 17:09

IV. Nesulaukdamas pagalbos iš sovietinio užnugario G. Zimanas iki 1944 m. balandžio pradžios, kai lėktuvai su ginklais ir šaudmenimis pagaliau pasirodė virš Rūdninkų girios, LPJŠ viršininkui A. Sniečkui į Maskvą vieną po kitos siuntė radiogramas, pilnas nerimo, susierzinimo, priekaištų. Nors G. Zimano siunčiamoje informacijoje realiai atsispindėjo iš tikrųjų sunki raudonųjų partizanų padėtis, prastos nuotaikos, vis dėlto galima daryti prielaidą, kad jis sąmoningai dramatizavo padėtį, visų pirma smarkiai pervertino Rūdninkų girios partizanams kaimų savisaugos keliamą pavojų. Cituotą 1944 m. sausio 29 d. radiogramą apie savisaugos stiprėjimą jis pasiuntė jau po Kaniūkų sunaikinimo, tikriausiai žinodamas „triuškinančius“ akcijos rezultatus. G. Zimano informacijos Maskvai ir padėties vertinimai gerokai skyrėsi nuo kitų sovietinių partizanų vadų (Michailo Afonino, Marijono Miceikos) padėties vertinimų regione. Antai M. Afoninas 1944 m. sausio 27 d. radiogramoje A. Sniečkui pranešė, kad sovietiniai partizanai iš seniūnų ir jų pavaduotojų išgavo daugiau kaip 50 parašų (pasižadėjimų) atsisakyti „tarnauti vokiečiams“, kad iškėlė sau uždavinį išvaikyti Trakų apskrityje „visą šį vokiečių aparatą“.

Net 1944 m. žiemą nesiliovė raudonųjų partizanų puolimai, kaimų terorizavimas ir ekonominis plėšimas. Kaniūkų kaimo puolimo išvakarėse 1944 m. sausio 24 d. jie užpuolė ir apiplėšė Jašiūnų valsčiaus Jaglinonių ir Sakalų kaimus, sausio 25 d. – Eišiškių valsčiaus Dainavos ir Kameraučiznos kaimus, iš šių kaimų į Rūdninkų girią išsivedė po vieną gyventoją.

Tirštindamas spalvas, dramatizuodamas padėtį, siekdamas žūtbūt prisišaukti pagalbos, pirmiausia ginklų ir šaudmenų, G. Zimanas savotiškai „spaudė“ A. Sniečkų ir kitus LPJŠ vadovus. Antra vertus, galima įžvelgti siekius paruošti propagandinę, psichologinę dirvą planuojamoms Kaniūkų kaimo, gal ir kitų apsiginklavusių kaimų sunaikinimo akcijoms, pateisinti ir pagrįsti jų neišvengiamumą ir būtinumą.

Tai, kas įvyko Kaniūkų kaime 1944 m. sausio 29 d. (šeštadienio) ankstų rytą, geriausiai matyti iš 253-iojo lietuvių savisaugos bataliono Baltininkų atsparos punkto vado 1944 m. sausio 31 d. raporto Nr. 58 bataliono vadui kpt. Vladui Žibui: „ 1.A. 1944 m. sausio 29 d. 6 val. apie 150 banditų (žydų, rusų), ginkluotų 1 sunkiuoju kulkosvaidžiu, 3 lengvaisiais kulkosvaidžiais, automatiniais pistoletais, šautuvais ir granatomis, puolė Koniuchy (pol. kv. 1605, ž[emai], dešinėje) kaimą. Kaimą sudegino, žmones ir gyvulius išžudė (žmonių nukauta 35, sužeista 15). Atvyko iš Dawčiuny (pol. kv. 1605, viduryje) ir WLK Salki [Didžiųjų Sėlų. – R. Z.] (pol. kv. 1605, viršuje dešinėje) krypčių. Apie 1 val. užtrukę kaime, pasitraukė ta pačia kryptimi“.aut. Rimantas Zizas

Toliau. Žūdynių Kaniukuose pėdsakais.       2020-02-2 17:07

III. Raudonųjų partizanų Kaniūkų užpuolimo ir akcijos žiaurumo priežastys buvo gilesnės, jas lėmė apskritai nepalanki kovos su kaimų ginkluota savigyna eiga ir komplikuota, sunki jų padėtis 1944 m. žiemą. G. Zimano optimistinės prognozės apie kaimų savisaugos „sugriuvimą“ 1943 m. rudenį nepasitvirtino, atėjus sunkiai 1944 m. žiemai; optimizmą keitė pesimizmas, realaus pavojaus sovietiniam partizaniniam judėjimui nuojauta. G. Zimanas ir kiti partizanų vadai Rūdninkų girioje suprato, jog be pagalbos iš sovietinio užnugario, be ginklų ir šaudmenų jie nepajėgs pasipriešinti bet kokiai didesnei karinei policinei Rūdninkų girios valymo akcijai, jog pasmerktos žlugti ambicijos plėtoti ir aktyvinti partizaninio karo veiksmus. Sovietiniams partizanams kariniu atžvilgiu kilo problemų kovojant net su prastai ginkluotais kaimų savisaugininkais. G. Zimanas 1944 m. sausio 29 d. (Kaniūkų kaimo sunaikinimo dienos vakare) pasiųstoje radiogramoje Lietuvos partizaninio judėjimo štabo (LPJŠ) viršininkui A. Sniečkui konstatavo: „Aplink mus vėl stiprėja savisauga. Viena iš svarbiausių priežasčių – nepakankamas atkirtis iš mūsų pusės, kurio negalime reikšmingiau sustiprinti dėl ginklų ir, svarbiausia, šaudmenų trūkumo“. Raudonųjų partizanų sunki ir komplikuota padėtis 1944 m. žiemą vaizdžiai apibūdinta G. Zimano 1944 m. balandžio 7 d. laiške A. Sniečkui: „Šaudmenų nėra, ginklų nėra, aplink kelia galvas savisaugininkai, „baltieji“ [lenkai. – R. Z.], kur pasisuksi, visur pėdsakas, o kai grįši, žiūrėk, tyko, o paskui „ar ką laidok, ar brauk iš sąrašo“. Savo bazių „tvirtovėmis“ nelaikome. Kurgi laikysi, kai „baltieji“ beveik prieina prie jų. Kur turime mes dingti?“ – klausė G. Zimanas. – „Konspiruotis kaimuose – reiškia be tikslo naikinti aktyvą ir visai ne dėl to, kad kaimiečiai mūsų nekenčia. Kai atitrūksi nuo ginkluotos jėgos, netgi „partizaniniame rajone“ atėjusi pora „chuliganų buožiukų“ iš gretimo savisaugininkų kaimo nušaus, netgi policijos neiškvietus. Rimonio [Vytauto Sakalausko, LKP(b) Alytaus apskrities pogrindinio komiteto sekretoriaus slapyvardis. – R. Z.] apskrities pietuose bazių sudaryti nepavyko – 1943 m. rudenį išsiųstą silpnai ginkluotą grupę išvaikė lenkai. Dabar [1944 m. pavasarį. – R. Z.] ten nuvyko stipri, gerai ginkluota grupė, ir pusės jos jau nėra. Ten iš karto reikia didelių jėgų, nes gyventojai „labai blogi“, be to, daug kelių“. Taip apibūdinęs padėtį, G. Zimanas reziumavo: „Tai buvo sunkios dienos“. aut. Rimantas Zizas

Toliau.       2020-02-2 17:05

II. Mejeris Elinas ir Dimitrijus Gelpernas knygoje „Kauno getas ir jo kovotojai“ teigė, kad Kaniūkų kaime buvo „įsitvirtinę hitlerininkai“, jie tykoję keliuose partizanų, apšaudydavę juos iš pasalų. Iš pradžių Kaniūkų kaimo „hitlerininkams“ buvo pateiktas ultimatumas, kuriame reikalauta sustabdyti veiksmus prieš partizanus ir sudėti ginklus. „Fašistams“ nepaklusus, partizanai nutarę vadovautis „sena kovos taisykle“: jeigu priešas nepasiduoda, jis turi būti sunaikintas.

Tačiau nei raudonųjų partizanų archyviniuose šaltiniuose, nei po karo rašytose jų atsiminimų knygose nėra konkrečių duomenų, kurie patvirtintų Kaniūkų kaimo savisaugininkų išskirtinį aktyvumą, atkaklumą ir stiprumą, nėra faktų apie susirėmimuose su jais žuvusius raudonuosius partizanus (tokių faktų iš kitų vietovių esama, pvz., Daržininkų kaimo (Valkininkų vlsč.) savisaugininkai 1943 m. spalio pradžioje nušovė raudonąjį partizaną, nepagarbiai elgėsi su jo palaikais; Grinkuvos–Babrauninkų kaimų savisaugininkai 1943 m. Kūčių vakarą nukovė net 5 partizanus; aktyvūs Bakaloriškių kaimo (Trakų aps.) savisaugininkai, matyt, ne kartą dalyvavo partizanų gaudynėse, sovietinių partizanų buvo kaltinami partizanės Onos Tamulevičiūtės-Miklušienės (1940–1941 m. komunistų partijos Alytaus apskrities pirmojo sekretoriaus Tomo Tamulevičiaus sesers) nužudymu ir kt.). Taigi sovietiniai partizanai nuo Kaniūkų kaimo savisaugininkų nebuvo labai nukentėję, nepatyrė žmonių aukų ar kitų „skriaudų“, kurios galėjo juos išprovokuoti ypač žiauriam susidorojimui su viso kaimo gyventojais.

Matyt, Kaniūkų kaimo savisaugininkų „kaltė“, lėmusi negailestingą kaimo sunaikinimo akciją, buvo ta, kad per vieną ar kitą susirėmimą su sovietiniais partizanais jie gynė 1943 m. derlių ir kitą savo turtą, nenorėjo nusiginkluoti ir paklusti jų valiai. Kalbant apie tikrą ar tariamą Kaniūkų ir kitų kaimų savisaugininkų aktyvumą, galima daryti prielaidą, kad vienaip jis raudonųjų partizanų ir jų vadų vertintas kitapus Rūdninkų girios – Alytaus ar Trakų apskričių lietuviškose apylinkėse ir visai kitaip – Eišiškių apskrities apylinkėse, kurias jie paskelbdavo „partizaniniais rajonais“, jautėsi jose tikraisiais šeimininkais.

Teiginius apie Kaniūkų savisaugininkų stiprumą ir organizuotumą paneigia ir įvykių eiga raudoniesiems partizanams užpuolus kaimą: Kaniūkų savisauga neparodė atkaklesnio pasipriešinimo.

Todėl apskritai Kaniūkų kaimo puolimo priežasčių ir motyvų aiškinimus sovietiniuose šaltiniuose, pirmiausia Genriko Zimano radiogramose ir laiškuose į Maskvą Antanui Sniečkui, galima vertinti kaip neobjektyvius, tendencingus, demagoginius, kuriais jau po įvykdytos baudžiamosios operacijos siekta pagrįsti ir pateisinti žiaurų susidorojimą su kaim

Jota       2020-02-2 16:32

Beviltiškai susipainiojęs savo vaizdiniuose žmogus niršta, svaidosi prakeiksmais ir grasinimais, neteisingai viską vertindamas ir nerasdamas išeities. Kas kaltas? Marginalui reiktų užsidarius kur nors nuo žmonių ramioje vietoje apmąstyti savo gyvenimą.

Aš nežinau, kuo jis pirma tapo: žydu ar krikščionimi. Kas tampa krikščionimi, tam žydu tapti nebėra jokio reikalo. Kas kita, kai žydas, atmetęs Sinajaus Įstatymą, priima Kristaus išlaisvinimą. Sinajaus Įstatymas nebegalioja! Nes laikyti, kad ir senasis Įstatymas galioja, ir Kristaus Evangelija, reiškia versti niekais visą Kristaus išganymą! Toks žmogus tampa Kristaus priešu, šovinistu ir sionistu.

Paulius rašė: “Viena sandora, sudaryta prie Sinajaus, gimdo vergystei, ji atitinka dabartinę Jeruzalę, nes šioji vergauja su savo vaikais. Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina”. Toji motina - tai Kristaus Bažnyčia.

Skaityk Laišką galatams, Marginale. Ne kūniškoji Izraelio tauta, bet dvasinė, aukštybių Jeruzalė. Nerasi dvasinės ramybės, kol neatsiversi.

>> Marginalui 14:08       2020-02-2 16:20

Nesusireikšmink taip, atskiriu tave ir Vaidą. Tu kitaip išprotėjęs, bet irgi išprotėjęs. Taip jau atsitinka, kai pernelyg susireikšmini. Sako: kai Dievas žmogų nori nubausti, tai atima jam protą. O aš sakau, kad ne Dievas žmogų baudžia kvailumu, bet jo paties EGO.

Veidmaini Vaidai!       2020-02-2 16:09

,,prašau neklaidinti kitų apie kokias nors vieninteles teisingas religijas”
ir:
,,O žmonija jau turi tris pasirinkimus (...) 3. susipažinti su Apreiškimu pasauliui - Urantijos knyga”.
Komentaras: Žmonija turi dar vieną pasirinkimą - neskaityti psichų kliedesių, o pasikliauti sveiku protu bei Dievo vedimu smile .
Nežinau, už ką tau tokia baisi bausmė teko. Turbūt praėjusiuose gyvenimuose padarei baisių nusikaltimų. Matyt, tokia jau ta tavo karma - atkentėti išprotėjimu, būti juokdariu visos tautos akivaizdoje smile .

stasys        2020-02-2 16:08

Versij ų daug. > Jei jau Tamstai versijų daug , tai bent nurodykite šaltinius kuriais remiantis tos versijos kylą ? Norėčiau tik priminti jog mirusios bobutės atsiminimai tokio rezonanso įvykiuose , kaip šaltiniai , tikrai netinka .

Versij ų daug.       2020-02-2 15:37

Patikimiausia, kad Kaniūkiečiai galėjo turėti konfliktų su baltarusių sovietiniais partizanais. J. Kudirka rašo, jog 1943 m. vėlyvą rudenį Kaniūkų kaimo derlių naktį išsivežė baltarusiškai kalbantys vyrai. Prie Gerviškių jiems kelią pastojo dviem nupjautavamzdžiais šautuvais ginkluoti 7 vyrai. Vežėjai išsibėgioję, grūdai grąžinti gyventojams.

Šis epizodas, matyt, tik iš dalies atskleidžia raudonųjų partizanų ir kaniūkiečių santykius: Kaniūkų kaimo savisaugininkai buvo geriau ginkluoti, o raudonieji partizanai lengvai neatiduodavo prisiplėšto grobio. Kaniūkų savisaugininkų ginkluoti susirėmimai su sovietiniais partizanais buvo daug atkaklesni ir įnirtingesni, jie brandino tarpusavio įtampą ir abipusę neapykantą.

Tai akivaizdžiai atsispindi sovietinių partizanų šaltiniuose. Juose Kaniūkų kaimas vadinamas vienu atkakliausių, geriausiai apsiginklavusių kaimų; esą jis turėjęs didelę reikšmę vokiečiams, buvęs jų atsparos punktas. Kaimas nė iš tolo neprisileisdavęs partizanų, net puldavęs kitus kaimus, kurie buvo lojalūs ar neutralūs partizanų atžvilgiu. J. Olekas savo atsiminimuose rašė, kad Bakaloriškių ir Kaniūkų kaimų savisaugininkai „tyčiojosi“ iš tarybinių atsišaukimų bei laiškų jiems, dar smarkiau ginklavosi patys ir vertė kitus kaimus ginkluotis, todėl nutarta juos nuginkluoti jėga.

Marginalas vaimei       2020-02-2 15:19

“Šulchan Aruch”, tamsioji, o Tora yra ne “pirmasis tomas”, bet tavo galbūt neskaitytos Biblijos pirmos penkios knygos. Keliauk gydytis, ten rašysi ir užklausimą.

Marginalas Marginalujui       2020-02-2 15:14

Nesiimu nieko spręsti apie Chabad, nes žinau tik, kad Liubavičiaus Rabį laiko Mesiju, kuris… prisikels (o tai griauna tradicinius oponentų agumentus, neva tai neišpranašauta). Fašizmas yra tautinė Musolinio ideologija, kuria buvo susižavėjęs Gandis. Nieko bendro su nacizmu, išskyrus jų politinę sąjungą. Man tas pats, kas kokius antikristinius planus kuria, ar tai provokatoriai, ar ne.  Pasidomėkite mesijiniu atgimimu ir Jo pamatiniais postulatais, gausiai paremtais Raštais (dar čia mano citata Iz 49:5): Mesijas - pasiaukojęs už D-vo Tautą D-vo Tarnas (Iz 53), Žydų Karalius ir pasaulio Išganytojas J-šūa, be Kurio nėra Išganymo ir Kuris ateis teisti pasaulį laikų pabaigoje pagal Evangeliją, Apreiškimą Jochananui Patme, pirminį apaštalinį suvokimą, išdėstytą apaštalų laiškuose. Dėl tradicinės krikščionybės skilimo ir jo rezultatų irgi sakiau. Kad pirmieji įeis į Karalystę paskutiniais, kada bus įėjusi pagonių visuma, žr. Rom 11:25, o tai dabar. Kad visas Israelis bus išgelbėtas - ten pat. Visa tai dabar rankose žydų, ne grįžusių į pagonybę genčių, bet pastarieji dėl to siunta ir vadina juos “žydija” staugdami. Tegu staugia, dar ne tiek staugs ugnies ežere. ‘Am Jiśrā’ēl Haj! Israelio tauta gyva! Amen.

vai me       2020-02-2 14:49

Patariu visiems, susirasti internete Toros antrajį tomą “Sulhan Aham” ir jūs patys suprasite, kodėl sionizmas,iki berods aštuoniasdešimtų metų, buvo uzdrausta ideologija, kaip ir fašizmas.Taip pat puikiai suprasite, koks padugnė ,portale, rašinėja savo skiedalus.

Marginalui       2020-02-2 14:34

“Atkutę pagonys staugia matydami “žydijos” pergalę. Bet tai D-vo pergalė.” Ar tai apie tokią pergalę jūs kalbate, apie kokią youtube.com/watch?v=UUZQDp9mvgA pasakoja žydų rabinas? Ar apie tokią tavrką karalystėje jūs kalbate, kaip rašoma propatria.lt/2019/04/williamas-s-lindas-politinio.html “Williamas S. Lindas. Politinio korektiškumo ištakos”? Ir žydų Chabad sektos jūs turbūt nelaikote fašizmu, o tiesiog tos jūsų minimos “žydijos” garbingu ir teisingu tos pergalės siekimu? Ar kaip Kudenhove-Kalergi yra surašęs, išnaikinti Europos tautas ir valstybes, į elitą prastumti žydiją, o visus kitus paversti spalvota valdoma mase - kiekybės žmonėmis? Ar pasaulinis dominavimas ir visų kitų pavertimas klusniais nuolankiais nemąstančiais ir tarnaujančiais žydams yra toji galutinė žydijos pergalė? Kiekvienam žydui po 2800 vergų?

Marginalas ne > Vaideli, bet Skaitytojams       2020-02-2 14:08

Nesu tas Vaidas VDS ar kaip, bet nesvarbu. Atsakymas tiems, kurie bent sugeba suprasti.
Kaip ir kam galėjau atsibosti, čia pirmasis iš visų ir pirmą kartą pareiškęs, kad šios svetainės redakcija SĄMONINGAI pasirinko antisemitizmą ES byrėjimo situacijoje Lietuvos valstybės kosmetinių pakeitimų projektui, nes matyt mano, kad tai išbandyta priemonė tautiškumui burti.
Tikrai išbandyta. Garantuotas grabas lietuvių tautai.

> Marginalui       2020-02-2 11:56

Nežinau, kas yra ,,dvo tauta”, bet Dievo tauta yra visa žmonija. Kas tą žmoniją sukūrė, tam ji ir priklauso. Taigi ir žemes bei sostines skirstysi ne tu.

Vaideli,        2020-02-2 11:50

dirbk tu su ta savo ,,vienintele teisinga” religija dar 50 metų, tik nelįsk mums į akis. Dievaži, atsibodai. Ir kuo gi tu skiriesi nuo tų ,,neteisingų” religijų apologetų, a? Viešo atsakymo nereikia, atsakyk pats sau.

Marginalas dėl Šventosios Žemės priklausymo       2020-02-2 11:29

Šiek tiek pakoregavus teiginį apie Bažnyčią, t.y. apie D-višką SURINKIMĄ - QeHILLĀ - EKKLESIA, galima tik pritarti, kad Šventoji Žemė priklauso D-vo Tautai, pradedant nuo jos avrahaminio pamato. Tada visas pasaulis priklauso nuo Šventosios Žemės, o Jerūšalaimas - pasaulio sostinė: Zach 14:18.

Marginalas: kaip aš neigiu lietuvių genocidą       2020-02-2 10:43

Kodėl čia teigta, neva neigiu lietuvių genocidą? Todėl kad sakiau, jog Kovneris turėjo teisę keršyti už duobes, kurias, suprantama, ne lietuviai sugalvojo, o lietuviai, kurių pastebima DALIS lietuvių tikrai šaudė prie duobių (DANAI nešaudė, BULGARAI nešaudė!), neturėjo nei teisės, nei pagrindo tuo keršyti žydams už bolševizmą. Pagal Kovnerį, VISA lietuvių tauta atsako už duobes, pagal mane - ne. Tai - detalės! Svarbu, kad neva tas, kuris neigia kad žydai kalti dėl bolševikinio genocido, tas neigia lietuvių tautos genocidą! Skelbdama tokias publikacijas ir neįrodytus kaltinimus Broncovskajai, “tiesos”.lt remia klasikinį antisemitizmą: žydai atsakingi už bolševizmo nusikaltimus, o istoriškai - už visus nusikaltimus prieš žmoniją.
Antisemitizmo ištaką parodžiau: Romos 325 m. paskelbtas žydams karas. Tą patvirtino ir pati minusiukininkė teigdama, kad Šventoji Žemė PRIKLAUSO BAŽNYČIAI. 325 m. tauta paskelbta D-važudžiais, o perrašytų ir perkurtų evangelijų (sk. biblija.versme.lt analizes) pagrindu supagoninta konstantininikų krikščionybė - neva “nauja tauta”, perėmusi Karalystę (apie jos “vaisius” rašiau anksčiau).
Europos civilizacijos priversti kariauti už savo išlikimą ir už savo žemę, žydai per amžius sugebėjo rasti vienintelį realų ginklą kovai: ekonominį. Patys krikščionys, dar neatmetę Biblijos reikalavimo nelupikauti iš brolių, buvo suinteresuoti paskolomis iš žydų, leido turtėti, paskui viską atimdavo ir išvarydavo, kol atėjo pragmatinis kapitalizmas ir bankininkystės kūrėjai laimėjo Anglijoje. Tad SAVO žemę žydai IŠPIRKO, o sumokėję krauju, D-vo valia atgavo ir valstybę. Štai kokia baisi “kaltė”!
„Per maža, – sako [D-vas Izaijui], – tau būti mano tarnu, /.../ Aš padarysiu tave ir tautų šviesa, kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius“ Iz 49:5)
Mesianizmas, be abejo, nėra jokia istorinė konstantininė krikčionybė (“arba-arba”, tesingai sako jota), bet jis mato čia tikrą Viešpaties J-šūa iškeltą programą ir atbudo ją vykdyti. Taip: Vienas D-vas ir VIENA pasaulinė Jo tauta, viena karalystė. Pagonybė atmesta, konstantininkybė suskilo savyje ir patyrė fiaską. Iki šiol ta linkme laimėjo tik musulmonai, laikantys save viena D-vo tauta, savo tėvynių nesustabmeldinami virš jos. Tai ir yra J-šūa programa, pakitusi dėl konstantinininkų kaltės. Dabar atsikuria apaštalinis mesianizmas. Atkutę pagonys staugia matydami “žydijos” pergalę. Bet tai D-vo pergalė.
ekspertai.eu vykdo maskolišką užduotį, o “tiesos”.lt ima burti lietuvybę klasikiniu antisemitizmu.

vai me       2020-02-2 0:46

Taip ir supratau, kad leidimo neturi.Kokiu tikslu renki patriotiškai rašancių komentatorių duomenis? Ar ausyse vis dar skamba Kremliaus kurantai?

Marginalas       2020-02-2 0:08

Besmegeniai turi sėdėti psichuškėje ir ten daryti užklausimus šiknoje.

vai me>Marginalui       2020-02-2 0:00

Paskutinį, kartą klausiu:Ar turi teisę,rinkti duomenis apie komentatorius? Ar man reikės eiti daryti uzklausimą? Asmuo, neigiantis Lietuvos piliecių genocidą ir šlovinantis jos vykdytojus ,privalo sėdėti kalėjime, o po atliktos bausmės, deportuotas į Izraelį arba Rusiją.Tokia mano ir manau daugumos lietuvių nuomonė.

Marginalas: dar šis tas       2020-02-1 22:56

Kol dar Lietuva buvo nacių valdžioje, Kovnerio būriai galėjo būti nepriklausomi nuo bolševikų zimanininkų. Bet tuo metu Kovneris jau buvo pavaldus Zimanui. Jei taip, tai be Zimano instruktažo (o Zimanas savo valia nieko nebūtų daręs be Mokšvos pritarimo) pats Kovneris nieko nebūtų galėjęs ten nuveikti (jei iš viso dalyvavo, bet ne atbula data zimanininkai nurašė jam tą savo “žygdarbį”). Tačiau įsivaizduojant, neva raudonųjų partizanų sudėtyje pats Kovneris už viską atsakingas ir vos ne organizatorius, kyla klausimas dėl analogijos:
Sakote, Lietuva nebuvo nepriklausoma, todėl lietuvių daslyvavimo žydų genocide lyg ir nebuvo… OK. Ar žydai buvo nepriklausomi? Jei lietuviais manipuliavo naciai, ar per Zimaną žydais nemanipuliavo sovietai?
Jei atsakome teigiamai, belieka trivialus klausymas: Kas pirmasis? Gal žydai steigė Lietuvoje getus lietuviams, iš kurių lietuviai buvo masiškai išvežami prie duobių?
Matot, kaip sako minusiukinininkė, atleisti reikia visada. Deja, ne vien vėlesnės interpretacijos, bet pats Sinajaus Įstatymas skelbia “Akis už akį”. Neskelbia “Dvi akis už vieną akį” arba “Gyvybė už kreivą pažiūrėjimą”. Ką padarei, už tą ir atsakyk. Ko tad nepatinka Kovneris, jei net būtų buvęs laisvas? Ir po karo Vakaruose niekas jam neprikišo plano nunuodyti kurį nors Vokietijos miestą, nei vieno kalėjimo vokiečių nelabai efektingo apnuodijimo. Geriau tegu minusiukininkė užsičiaupia apie Kristų, nes šiuo atjeu svarbu ne ideologinė spalva, bet kad būtent tokios ideologinės raganos su mirties dalgiais šoko savo fanatinius šokius abipus karinių ideologinių frontų.
Tą totalinį karą ne žydai pradėjo, bet 325 m. laiške Nikėjos susirinkimui Romos imperatorius paskelbė jį VISAI žydų tautai, pavadinęs ją visą išgamomis tėvažudžiais, Kristaus žudikais. Nė apaštalinei Jaakovo bendruomenei su jos paveldėtojais ebionitais nepadarė išimties. Totalinis karas, už kurį žydai matyt turėjo ir tebeturi dėkoti. Mat Karalystė pasirodė perduota tautai, nešančiai vaisius: nuo katarų genocido prie indėnų, nuo prekybos (krikštijamais “broliais”!) Afrikos vergais iki valstiečių įbaudžiavinimo į visišką vergovę, nuo karų tarp karalių ir popiežių iki 1914 m. patriotinio karo tarp katalikų vokiečių ir prancūzų laiminimo Popiežiui tylint, nuo tokių tėvynių sustabmeldinimo aukščiau D-vo iki fiurerių sustabmeldinimo: puikūs naujos “tautos”, dabar atkritusios pas antikristą, vaisiai!
Nebus pagal tave, dalgiuotoji minusiukininke!

Jota       2020-02-1 20:04

Tiesa, ką dar radau tekste: “Argi galima už tai atleisti? Niekada.”  Net po 76 metų?!  Suprantu, kad iškart atleisti sunku, tačiau palaipsniui vis dėlto galima įveikti nuoskaudas, kokios jos bebūtų. Iki kiek kartų Kristus liepė atleisti, paklaustas Petro? Iki 77, tai reiškia visada. Ir melstis reiktų ne tik už tą, kuris išgelbėjo, bet dar labiau už savo priešus.

Cha       2020-02-1 19:38

dar vienas vištos-jotos-nijolės amplua. Nemeluok, nederk Lietuvos partizanų. Tavo ale “mamos pasakojimas” tai, tik eilinis tavo šmeižtas. Tai tavo neapykanta Lietuvai.

vai me>Marginalui       2020-02-1 19:10

Kada faktai bado akis, belieka tiktai grasinimai, portalui ir komentatoriams. Beje, raudonsubini komisare, taip ir negavau atsakymo, į klausimą: Ar turi teisę, rinkti duomenis ąpie komentatorius?

Jota        2020-02-1 18:37

Beieškodama to fatališko epizodo, kur partizanas (dabar jau neabejoju, kad tai buvo Marginalo giminaitis) liepia moteriškei bėgti, aptikau visai neatitinkančius tiesos žodžius, kuriuos anksčiau praleidau pro akis: “Nė nepagalvojau (o ir kas galėtų pagalvoti?!), kad raudonieji partizanai ims moteris su vaikais šaudyti.”

“o ir kas galėtų pagalvoti?!” Oho, nejaugi?! Ar nepersistengė moteriškė? Juk net mano mama pasakojo, kad tiek vieni, tiek kiti, - vieni naktį, kiti dieną - plėšė, grobė, grasino ir žiauriausiai žudė beginklius kaimo gyventojus. Kas miestelių aikštėse suguldydavo paniekinančiomis pozomis, apnuogintus, nupjaustytais organais, išbadytomis akimis Lietuvos partizanus? Ar ne žydruskiai komunistai? Žmonės eidavo pro šalį ir atpažinę saviškius alpdavo iš skausmo.

Skirtumas tarp jų tik tas, kad vieni kovojo už savo Tėvynės laisvę, kiti - už okupaciją, kad ir ką besakytum. Nebent buvo pora kvailių, kurie kovojo “už šviesią komunizmo ateitį”.

Tie tuteišai       2020-02-1 16:40

tame kaime buvo jau iki tiek prisikolaboravę su okupantais, kad turėjo teisę turėti, o gal ir gavo iš jų ginklus. Tai buvo mirtino tų žydų ir nežydų priešo ginkluotas padalinys ant miško ribos. Ir partizanų dalinys nusprendė duoti per žiaurią pamoką, kad kitiems būtų “nepavadna”. Žydams tai buvo jų Biblijos postulato “akis už akį, dantis už dantį” realizavimas. Nereikėtų spekuliuoti tuo vieninteliu žinomu atsitikimu. Nereikia gaivinti “Pakelk galvą, lietuvi!” ir “atšaukiame Vytauto Didžiojo svetingumą” šūkių, sekimas kuriais iššaukė pasaulio nekokią nuomonę apie mūsų nykstančią tautelę...

Marginalas       2020-02-1 15:44

Ačiū už gerą įsivaizdavimą. Nedaeina, kad tas perspėjęs asmuo - “išdavikas nusikaltėlis”, kuris pabėgo iš “mūšio” iki miško, kuriame ketino nusišauti, arba dar kur nors, kur beviltiškai svajojo paspruki nuo kovų už vienintelę ir paprastą “tiesą”. Bet nebuvo kur gelbėtis. Jo likimas nekelia abejonių, nors tai niekam nesvarbu, o mažiausiai - “krikščionei” Kvaišai.

Ai gera nuotrauka       2020-02-1 10:24

Įprasminanti visą mėlynojo sarafano erą. Savi apdovanojo savus.

Jota       2020-02-1 10:19

Įsivaizduokime, kad tas “gerasis partizanas” tai žydas :D :D, panašus į “krikščionį” Marginalą :D :D. Juoksiuos pusę dienos.

Marginalas: kad būtų lengviau       2020-02-1 9:20
Marginalas       2020-02-1 9:16

Taigi tas geras raudonas partizanas, kuris perspėjo Stanislavą ir už kurį ji meldžiasi, savaime aišku, ne žydas, ar ne? O kad šaudžiusių dauguma buvo Kauno ir Vilniaus getų žydai, tai akivaizdžiai matė tamsoje kiekvienas iš išlikusių gyvų gyventojų. Turbūt matė ten ir Fanią Broncovskąją.
Kokią nuotrauką dėti net be paaiškinimo prie publikacijos - redakcijos kompetencija. Kitą kartą siūlyčiau dėti garsiajame Clintono “oraliniame kabinete” nufotkinto bandito Vladimiro Šamanovo nuotrauką - ru.wikipedia.org/wiki/Шаманов,_Владимир_Анатольевич  -
kuris savaime aišku, žydas, nes Kaniūkų “nubaudimas”, kuris NEGALĖJO BŪTI VYKDOMAS BE MOKŠVOS KOORDINATORIŲ LEIDIMO, visiškai analogiškas, skiriasi tik mastais: ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировки_Шаами-Юрта.
Kadaise buvo panašu, kad tiesos.lt - priešprieša atvirai promaskoliškai ekspertai.eu. Dabar panašu, kad tai vienas kitą papildantys portalai: abudu vienodai puola Grybauskaitę (tarsi ne lietuviai ją rinko jau po to, kai ji pareiškė, jog garantuoja Derimantės “teises” ir paspruko į JAV) ir abudu sveikina britų išstojimą iš ES, nors tik debilui neaišku, kaip tai naudinga būtent Mokšvai.
Lietuviai jau antrąkart patenka į tuos pačius spąstus, kur pateko ir Noreika su savo naivia knygele “Pakilk galvą, lietuvi”: lengviausia vienyti tautą surandant vis tą patį visų bėdų kaltininką. Panašu, kad “tiesos”.lt nė kiek nebijo teisminio persekiojimo už nedviprames nuotraukas ir vis labiau audringesnius antisemitinius komentarus, jei net iš lėto kryptingai išpopuliarinamam (matyt ruošiamam Radžvilo patarėju prezidentūroje arba premjeru) Rusteikai leido paminėti “skubėjimą nusilenkti į Jeruzalę”.

eWTWETWE       2020-02-1 8:24

Tikėkimės, kad ponas Dievulis šią žydų bobelę ant svieto taip ilgai laiko tam, kad ana graužtųsi iki paskutinės savo dienelės už nekaltų žmonių žudymą...

>>> 2020-01-31 20:28       2020-01-31 23:35

Tai gali būti įvardinta Holokaustas2 juliau Milaiti, kurį vykdė tavo giminaičiai žydai prieš vokiečių tautą.

dar tikintiems "holokausto" kliedesiais       2020-01-31 20:47

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas:

sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

[

O masinis       2020-01-31 20:28

Vokietijos civilių gyventojų žudymas ir deginimas masinių bombardavimų metu kuo tai galėtų būti įvardintas, a?

Tą vienintelį keršto aktą       2020-01-31 19:34

tampys, kaip šuva žarną, visą XX šimtmetį, bet jis nepridengs dalyvavimo Holokauste gėdos…

Tomas       2020-01-31 19:24

Tyrimą būtina atnaujinti.

Al.       2020-01-31 17:04

,, (1919-1939 m. šis kraštas priklausė Lenkijos Respublikai – red. past.).”
Ne visai: 1920-1922 m. Vidurio Lietuva, 1922-1939 Lenkija.

Balamutas       2020-01-31 16:56

,,Stasys”, tai agentūrinis slapyvardis. Buityje mes jį vadinam Staskė, Staska, o kaip kas vadina Stanislavu. Kažkas teigė, kad jis labai pamaldus, tiki į abu dievus, į Jahvę ir Putiną. Gal čia tik bajeris, bet kas gali žinot. O kas nenori uždirbt? Ar eurų, ar dolerių, ar rublių, ar šekelių? Visokie pinigai tik kvepia.

ne žydas       2020-01-31 14:42

visuose straipsniuose kurie tik paliečia žydų temą yra labai aktyvus toks komentatorius ;stasys; matomai neblogai sumoka žydukai kad žmogelis taip stengiasi.smile)))

Ačiū       2020-01-31 10:37

Dievui, kad dar išliko gyva liudininkė. Sveikatos, stiprybės ir šviesios atminties Jums. Ačiū miela Irena.

rinkėja iš Kauno       2020-01-31 10:33

Kaniūkų žudikas Aba Kovneris yra Vilniaus žydų šventasis, o jo atvaizdas Žydų draugijos patalpose viešai kabo. Kuklinskė turbūt pasimeldžia prie to kraugerio ikonos, prieš šmeiždama Škirpą ir Noreiką.
Žodžiu, žydo, nei žudiku , nei banditu, nei vagimi, nei prievartautoju negalima vadinti, nes tai bus antisemitizmas.
Ir po to dar jie skundžiasi, kad yra nemėgstami visame pasaulyje? O kas galo mėgti tą, kuris monopolizuoja kančią ir iš jos sau daro biznio perpetuum mobile?

stasys        2020-01-31 10:32

Ką pavyzdžiui galima butu pasakyti apie S.Skvernelio mestą pastabą Prezidentūrai dėl J.Narkevič tautinių pagrindu mestu aplinkybių ? Bulvonas iš vidurio burokų lauko .. kuris daug metu arė nosimi lauką o viena diena prabudo ji aplankius nušvitimo mūzai .

stasys        2020-01-31 10:26

Kaniukų tragedija turi likti tik tragedijos -pavyzdžiu kas nutinka kai visuomenėje supriešinamos atskiros tautiškos piliečiu grupės.

stasys        2020-01-31 10:25

Tvakstai ..nebūtina čia demonstruoti savo angažuotos nuomonės apie D. Grybauskaite .

Tvankstas       2020-01-31 9:26

Lietuvių genocidas yra garbingas elgesys pagal Grybauskaitę.


Rekomenduojame

Leon Weinstein. Kas laikytina didžiausiu Donaldo Trumpo pasiekimu ir kokie sprendimai neleido jam laimėti, galų gale – kas darytina kitaip

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Nida Vasiliauskaitė. Iš atmintinės „komunikacijos ekspertams“

Liudvikas Jakimavičius. Už ką balsuotų Dočys

Tomas Baranauskas. Santrumpą TS-LKD supraskime teisingai

Agnė Širinskienė. Stambulo konvencija. Diktatūros gimimas

Vytautas Sinica. Kokių minčių kyla skaitant „visiškai nenormalų Aušros Maldeikienės komentarą apie tremties atmintį“

Nida Vasiliauskaitė. Apie „erelių“ menkystę

Geroji Naujiena: Atsiverskime ir tikėkime Evangelija!

Kviečiame pasirašyti peticiją „Prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą“

Dr. John Campbell: Cinkas prieš COVID-19

Liudvikas Jakimavičius. Sniego mandala

Andrius Švarplys. Facebookas atjungė Australiją

Algimantas Matulevičius. Šventės ir kasdienybė

Algimantas Rusteika. Tai tiesiog dar vienas šansas, kuris mums bus labai trumpam duotas

Nida Vasiliauskaitė: „Dievaž, ką jie rūko?“

Vidmantas Valiušaitis. K. Škirpos atsakymas į šmeižtus apie jį, paskleistus per Maskvos išlaikomą Amerikos lietuvių komunistų laikraštį

Tomas Viluckas. Apie Bažnyčios krizę ir bendrą atsakomybę

Tarptautinė konferencija – Europos ateitis, šeima ir prigimtinės žmogaus teisės (vaizdo įrašas)

Algimantas Rusteika. Ar šis pirmininkas būtų objektyvus?

Joana Noreikaitė: Prezidente, smerkiate Lukašenkos ir Putino režimus, o patys taikote tokius pačius taikių piliečių akcijų gniuždymo metodus

Be komentarų: vasario 17 d. policijos veiksmai per „Tie-SOS!“ akciją S. Daukanto aikštėje

Kaip milijardieriai LGBT padarė tokią galingą

Vytautas Radžvilas. Diena, kai nutarėme ne tik gyventi, bet ir būti

Papunkčiui su Vytautu Sinica:  Zingeris, nacionalizmas, fašizmas ir Vasario 16-oji

Rasa Čepaitienė. Lietuva vis dar yra mūsų pasaulio ir širdžių centras

Vasario 16-oji – ir virtualioje erdvėje

„Kovojom Ąžuolais, palūžom Ąžuolais, mirėm Ąžuolais ir šlamėsim Ąžuolais, tiems, kas Tėvynę myli“ –  Vasario 16-oji: kad būtume jų aukos verti!

Vidmantas Valiušaitis. Vasario 16-oji per paskutinį šimtmetį

Zigmas Tamakauskas. Vasario 16-oji – trykštanti mūsų stiprybės gyvybingoji dvasia

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.