Demokratija ir valdymas

Nacionalinis susivienijimas. Dėl šalyje įvestos nepaprastosios padėties

Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 23 d. 20:29

18     

    

Nacionalinis susivienijimas. Dėl šalyje įvestos nepaprastosios padėties

Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. dekretu ir Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 10 d. nutarimu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį. Ji baigėsi 2022 m. balandžio 20 d., bet motyvuojant tebesitęsiančia Rusijos agresija, pratęsta iki 2022 m. birželio 29 d.

Prezidento dekrete ir Seimo nutarimuose nurodoma, jog žmogaus teisių ir laisvių apribojimais siekiama pašalinti dėl Rusijos ir Baltarusijos veiksmų šalies nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai kilusią grėsmę. Pratęsiant nepaprastosios padėties režimą motyvuota, kad dėl taikomų represijų didėja gyventojų pasitraukimo tikimybė iš Rusijos ir Baltarusijos valstybių. Be to, motyvuota, kad Rusija grasina NATO, Europos Sąjungos (ES) bei kitų Europos valstybių saugumui bei kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui. Nuogąstauta ir dėl galimų hibridinių atakų bei įvairiausio pobūdžio provokacijų, keliančių grėsmę visuomenės rimčiai, kurių neva neįmanoma pašalinti netaikant konkrečių nepaprastųjų priemonių.

Pažymime, kad nepaprastosios padėties institutas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIII-tame „Užsienio politikos ir valstybės gynimo“ skirsnyje. Šio skirsnio 144 straipsnis nustato du baigtinius nepaprastosios padėties įvedimo pagrindus – tai grėsmė valstybės konstitucinei santvarkai ir/ar grėsmė visuomenės rimčiai. Konstitucijos 145 straipsnis žmogaus teisių ribojimą nepaprastosios padėties metu prilygina karo padėčiai, dėl to nepaprastosios padėties įvedimo pagrindai siejami su politiniais neramumais, plataus mąsto riaušėmis, terorizmu ar pasikėsinimu užgrobti valdžią. Taigi vertinamasis kriterijus įvedant/neįvedant nepaprastąją padėtį šalyje iš esmės gali būti perversmo organizavimo tikimybė, terorizmo aktai, riaušės ir kiti dideli visuomenės neramumai bei jų keliama reali grėsmė valstybei. Tačiau pažymėtina, kad tiek nepaprastosios padėties šalyje įvedimo metu (2022 m. vasario 24 d.) tiek jos pratęsimo metu (2022 m. balandžio 20 d.) situacijos, kuri keltų realią grėsmę valstybės konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai, nebuvo. Tokios situacijos ir šiuo metu nėra.

Konstitucinis nepaprastosios padėties teisinis režimas nenumato jokių teisinės valstybės ir demokratijos principų ribojimų (išskyrus vykdomosios valdžios sustiprinimo prezumpciją ir draudimą keisti Konstituciją Seimui ir rinkėjų grupei). Prezidento dekretu šalyje įvestos nepaprastosios padėties priemonės buvo ribotos ir taikymo mastu proporcingos (valstybės rezervo naudojimo tvarka, Valstybės sienos apsaugos stiprinimas, valstybės sienos priedanga ir pasienio ruože transporto priemonių asmenų bei jų bagažo tikrinimas). Tačiau Seimas savo nutarimu piliečių teises ir laisves apribojo kardinaliai ir iš esmės:


• Lietuvoje buvo uždrausta asmenims rinktis į susirinkimus, kuriuose bet kokia forma būtų palaikoma Rusijos ir Baltarusijos agresija, nors iš minėto nutarimo nėra aišku, kaip valdžia ketina spręsti, kam išduoti/neišduoti leidimą taikiam susirinkimui organizuoti, kokiais kriterijais remiantis ji nustatys, kas ketina arba neketina palaikyti Rusijos agresiją Ukrainoje.

• uždrausta ne tik retransliuoti bei platinti internete Rusijos ar Baltarusijos Respublikos subjektų radijo, televizijos programas (šios programos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimu netrukus buvo uždraustos), bet ir apskritai nuspręsta riboti konstitucinę žodžio ir informacijos laisvę – Seimas suteikė nemotyvuotus įgaliojimus policijos pareigūnams be teismo sprendimo sustabdyti bet kurios žiniasklaidos priemonės veiklą vien dėl galimo kurstymo diskriminuoti asmenis įsitikinimų bei pažiūrų pagrindu.

Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) 5 straipsnio 3 dalį ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau – TPPTP) 4 straipsnio 3 dalį, apie nepaprastosios padėties įvedimą ir jos metu taikomas specialiąsias priemones Lietuva privalėjo pranešti Europos Tarybai ir Jungtinių Tautų Organizacijai, tačiau iki šiol to nėra padariusi. Ši iš tarptautinės teisės kylanti pareiga yra nustatyta tam, kad įvedančiosios nepaprastąją padėtį šalys nepiktnaudžiautų ja siekdamos riboti ar susidoroti su opozicija, o žmogaus teisių ir laisvių apribojimai būtų įvedami atsakingai.

Tiek pagal TPPTP 4 straipsnio 1 dalį, tiek pagal EŽTK 5 straipsnio 1 dalį, nepaprastoji padėtis gali būti įvedama ir žmogaus teisės ir laisvės ribojamos tik kai iškyla grėsmė tautos išlikimui arba gyvavimui. Tokios grėsmės Lietuvoje šiandien nėra. Pažymėtina ir tai, kad nė viena ES valstybė, tarp jų net ir tos, kurios patiria didžiausią pabėgėlių iš Ukrainos antplūdį (Lenkija, Slovakija, Vengrija, Moldova) ar kurioms dėl teikiamos Ukrainai politinės paramos ir (ar) karinės pagalbos kyla didžiausia Rusijos karinio atsako grėsmė (Latvija, Estija, Lenkija, Moldova), dėl karo Ukrainoje neįvedė nepaprastosios padėties.

Pagal tarptautinius standartus, įvedus nepaprastąją padėtį, Šalis neturi diskrecijos laisvės ribojant žmogaus teises ir laisves, bet gali daryti tai tik ta apimtimi, kuri yra numatyta minėtuose tarptautinės teisės instrumentuose. Abu tarptautinės teisės instrumentai nustato ,,padėties kritiškumo“ imperatyvą žmogaus teisių ir laisvių ribojimo mastui pagrįsti: pagal TPPTP 4 str. 1 dalį, Pakto Šalys, gali imtis priemonių, kuriomis nuo įsipareigojimų pagal šį Paktą nukrypstama tik tiek, kiek tai reikalinga dėl padėties kritiškumo, jeigu tokios priemonės nėra nesuderinamos su kitais tarptautinės teisės nustatytais jų įsipareigojimais ir jeigu jos nesukelia diskriminacijos vien dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos ar socialinės kilmės.  Pagal EEŽTK 5 straipsnio 1 dalį, šalis   gali   imtis   priemonių,  kuriomis   nukrypstama   nuo įsipareigojimų pagal šią Konvenciją tik tiek, kiek to reikalauja padėties   kritiškumas,  su   sąlyga,  kad   tokios   priemonės neprieštarauja kitiems jos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę. Lietuvos valstybės patiriamus sunkumus dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos prieglobsčio ir integracijos negalima vadinti tokiais, kurie leistų susiklosčiusią padėtį vadinti kritiška ir pateisintų įvestų žmogaus teisių ir laisvių ribojimų mastą.

Taip pat konstatuotina, kad nepaprastoji padėtis buvo įvesta ne reaguojant į konkrečią susiklosčiusią kritinę situaciją, bet kaip prevencinė priemonė, kad tokia situacija nesusiklostytų. Tačiau tiek tarptautinė teisė, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija nenumato nepaprastosios padėties prevenciniais tikslais.

Pritaikytomis priemonėmis žiniasklaidos laisvėms suvaržyti Lietuvos valdžia pranoko apribojimus, numatytus netgi Nepaprastosios padėties įstatyme. Dangstydamasi tariama būtinybe įvesti ir nemotyvuotai pratęsdama nepaprastąją padėtį ji užsitikrino galimybę uždaryti laikraščius ir žurnalus bei internetinius portalus vien dėl faktinių informacijos klaidų arba dėl kritiškų atsiliepimų apie valdžios asmenis, nes, iškilus poreikiui, bet kokia vieša kritika galėtų būti vertinama kaip diskriminacijos ar neapykantos kurstymas. Be to,  nenustačiusi aiškių vertinimo kriterijų, valdžia pasiliko sau galią spręsti, kas turi ar neturi teisę organizuoti taikius susirinkimus ir taikius protestus, tuo užkardydama visuomenei galimybę taikiu būdu protestuoti prieš jos priimamus antikonstitucinius sprendimus.

Naudodamasi nepaprastąją padėtimi Vyriausybė savo nuožiūra ėmė neribotai naudoti valstybės rezervą, kurį be adekvačios kontrolės (skirtingai nuo valstybės biudžeto, nėra būtina už tai atsiskaityti) ėmė švaistyti ne žlungančiam šalies smulkiajam verslui palaikyti ar žmonių socialinėms reikmėms tenkinti, o įvairioms ideologinėms programoms, tyrimams ir juos vykdančioms parazitinėms institucijoms bei įstaigoms finansuoti.

Lietuvos valstybei iškilusio egzistencinio pavojaus akivaizdoje Seimo valdančioji dauguma neatsisakė visuomenės kiršinimo ir žmonių priešinimo veiksmų. Prisidengdama nepaprastąja padėtimi, užleidusi vietą LGBT aktyvizmui, ji skatina viešoje erdvėje tariamų „nacionalistų, fašistų ir nacių“ medžioklę, siūlo bei priima Lietuvos valstybingumą naikinančius įstatymus ar jų pataisas – pvz., dėl šalies strateginių įmonių privatizavimo, dėl lietuvių kalbos raidyno papildymo diakritiniais ženklais ir Q, W bei X raidėmis, dėl leidimo asmenvardžius perrašyti asmens tapatybės dokumentuose nelietuviškais rašmenimis, dėl valstybinio lietuvių kalbos statuso naikinimo šalies regionuose, dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo (jos perleidimo elektros spekuliantams).

Politinė šalies valdančioji dauguma neleidžia visuomenei rengti protestų prieš siūlomas narkotikų legalizavimo įstatymų pataisas, prieš ciniškai brukamą Partnerystės įstatymą, kuriam nepritaria beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų ir kt. Tapusi vienintele Europos Sąjungoje valstybe, kuri visoje savo teritorijoje paskelbė nepaprastąją padėtį, valdančioji dauguma, spaudžiama tarptautinių lobistų ir Lietuvai nedraugiškų jėgų (arba savo iniciatyva siekdama pastariesiems įtikti) iš esmės demonstruoja ketinimus paspartintai dekonstruoti Lietuvos valstybę ir Tautos prieš tris dešimtmečius atkovotą Lietuvos valstybingumą. Nors Rusijos ir Baltarusijos provokacijų grėsmė kol kas kyla tik šalies pasienyje, valdančioji dauguma, naudodamasi nepaprastosios padėties įgaliojimais visuomenei bauginti ir jos pasipriešinimui slopinti, yra pasiryžusi, reikalui esant, pasitelkti Lietuvos kariuomenę neramumams slopinti visoje šalies teritorijoje. Įgyvendindama antikonstitucinius veiksmus ir prisidengdama nepaprastąja, padėtimi politinė valdančioji šalies dauguma akivaizdžiai pirmiausia siekia įtvirtinti savo diktatūrą ir sunaikinti bet kokį pilietinį pasipriešinimą šalies viduje.

Piktavališkų valdžios siekių įrodymu tenka laikyti tai, kad neturėdama svarių argumentų pagrįsti nepaprastosios padėties būtinumą ir mėgindama išpūsti grėsmes Lietuvos valstybei, ji pasitelkia net VSD viešai skelbiamas ataskaitas. Pažymėtina, kad jose ypač pabrėžiamas teroro aktus potencialiai galinčių įvykdyti ,,kelių dešimčių dešiniųjų ekstremistų“ neva keliamas pavojus, nors jam išsklaidyti užtektų prevenciškai įspėti radikalius šūkius internetinėje erdvėje rašinėjantį būrelį nebrandžių asmenų, o jeigu kai kurių keliama grėsmė iš tiesų reali – nedelsiant užkardyti jų veiklą visomis būtinomis teisėsaugos turimomis priemonėmis ir patraukti už tokias veikas teisminei atsakomybei.

Pagrįstas abejones dėl valdžios geros valios ir jos tikrųjų tikslų dar labiau sustiprina ir ypač didelį nerimą kelia prezidentūros vyriausiojo patarėjo Kęstučio Budrio išsakyta nuomonė, kad ,,nepaprastosios padėties režimas turi išlikti tol, kol esmingai pasikeis sąlygos“. Ji buvo pareikšta jau žinant apie gerėjančią Ukrainos armijos padėtį fronte ir silpstančią agresoriaus kariuomenės galią, sąmoningai ignoruojant aplinkybę, kad Rusijos galimybės artimuoju ir net vidutiniu laikotarpiu pulti Lietuvą yra smarkiai sumenkusios. Todėl prezidentūros atstovo pareiškimas gali būti suprantamas ir vertinamas tik kaip viešųjų ryšių akcija, skirta patikrinti, kiek šalies visuomenė yra pasiruošusi taikstytis su faktiškai neribotam laikui ketinama įvesti nepaprastąja padėtimi, kuri būtų tęsiama iki formalios Ukrainos pergalės kare, neatsižvelgiant net į gerėjančią Lietuvos saugumo padėtį.

Politinės partijos Nacionalinis suvienijimas suvažiavimo dalyviai reikalauja:

Nedelsiant atšaukti nepaprastąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei susiklosčiusioje dabartinėje situacijoje yra būtinybė, nepaprastąją padėtį skelbti tik atskiruose šalies regionuose, atsisakant visų be išimties Lietuvos piliečių konstitucinių teisių ir laisvių suvaržymų.

Patvirtinta politinės partijos Nacionalinis suvienijimas suvažiavime Vilniuje, 2022 metų gegužės 21 dieną

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pasakiška ateitis vergams       2022-05-26 20:42

Kyla įtarimas, kad ES valdžioje sėdi vien Švabo žiurkės, kurios viso to siekia tyčia. Juk, ES įsibėgėjus ekonomikos nuosmukiui, pirma – galima bus vėl viskuo apkaltinti Rusiją ir tuo pretekstu gali būti bandoma Rusiją užmėtyti net atominėm bombom (beprotybė, bet aš akivaizdžiai matau kad vakarų pasaulį dabar valdo bepročiai) ir/arba tai bus puikus pretekstas visoje ES suvisam įvesti nepaprastąją padėtį ir pradėti milžiniško mąsto represijas prieš kitaminčius, paliekant laisvėje tik sau lojalius avinus.
Faktas, kad kuo didesnė suirutė, tuo lengviau įvesti represijas. Baranafikuso atvejis tik ką parodė, kad suirutę valdžia gali sukurti absoliučiai dirbtinai ir represijų paketą įvesti bet kada ir dėl bet kokios išgalvotos priežąsties, įsivaizduokite kiek kartų rimtesnes represijas galima bus įvesti, kai problemos iš tiesų bus tikros!

Rašykim...       2022-05-26 2:25

Mano tekstas toks, kiti gali dviem sakiniais skubiai rašyti VISIEMS seimūnams per Bcc laukelį:
Ponai Seimo nariai, Jūs puikiai žinote, kad Konstitucijoje šeima faktiškai apibūdinama kaip vyro ir moters santuokos pagrindu atsirandanti institucija. Tik prigimtinėje šeimoje natūraliai gimstantys ir tėvų globoje subręstantys vaikai užtikrina tautos ir valstybingumo tęstinumą.
Puikiai žinote visuomenės reguliarių apklausų visiškos daugumos valią tradicinės šeimos ir jos statusą ardančių partnerysčių ar civilinių sąjungų atžvilgiu. Žinote tautos valią, kuriai svetimos partnerysčių arba civilinių sąjungų ir panašios , faktiškai antikonstitucinės įstatyminės iniciatyvos, stumiamos pirmiausia promarksistinės radikaliosios Laisvės partijos pastangomis.
Kaip rinkėjas, kaip Suvereno kukli dalelytė, galų gale smile, raginu Jus CS įstatymo projekto klausimu balsuoti neišduodant Konstitucijos ir Suvereno lūkesčių. Kviečiu balsuoti ne pagal partijų vedlių ar kairiųjų promarksistinių , neva ,,pažangiųjų’’ ,organizacijų nuorodas, o pagal savo sąžinę, atsižvelgiant į aiškią Tautos valią. Jūs žinote, kad būtent pagrindinių Suvereno lūkesčių ir poreikių tenkinimui esate deleguoti Lietuvos Seiman rinkėjų valia.
Nesielkite taip, kaip daro mano Savanorių apygardos daugumos rinkėjų lūkesčius nuolat įvairiais vertybiniais klausimais paniekinantis, neva jų interesų atstovas Seime, ponas Marius Matijošaitis. Neabejoju, kad tiek jam, tiek kitiems rinkėjų valią ir Konstituciją ignoruojantiems seimūnams, per kitus rinkimus piliečių valia bus parodyta į lauko duris…
Pagarbiai Konstitucijai ištikimų ir rinkėjų valią gerbiančių seimūnų atžvilgiu-
Algirdas Karčiauskas
Kaunas

Al.       2022-05-25 23:24

Premjerė sakė, kad jei nepatinkam, po keturių metų išsirinkit kitus. Bet dabar atsiranda galimybė tuos metus pratęsti tiek, kiek reiks.

T0mas J.       2022-05-25 20:59

Nepagrįstai ribodamas žmonių teises ir laisves Lietuvos parlamentas pasuko fašizmo keliu. Fašizmo siekia vieningai ir valdantieji ir opozicija: balandžio 20 d. balsuojant dėl Nepaprastosios padėties įvedimo nuo balandžio 21 d. iki birželio 29 d. nė vienas seimo narys nebalsavo prieš.
Šis seimas visiškai žlugo mano akyse: nė viena iš jo partijų neverta mano balso sekančiuose rinkimuose.
Teisinti fašizmą tuo, kad kažkur pasaulyje vyksta karas - reiškia fašizmo propagandą, nes karas kur nors vyksta visada.
Smerkiu niekingą parlamento elgesį.

elfė > tik mastantiems        2022-05-25 15:05

Rusijos centrinis bankas sparciai ispardavineja savo aukso atsargas ir deimantus .. net per musu verslininkus, tokius kaip Petras Zykas… uzsukit i jo feisbuka… ir niekas kazkodel nei murmur..

elfė > Gintas'ui       2022-05-25 14:59

mūsų ambasados duomenimis vien Izraelyje gyvena per 200 000 lietuviakilmių.

o kiek jų Čikagoj, Niujorke, Londone, Berlyne, PAR?..
Prieš Nepriklausomybę iš sovietinės Lietuvos į Izraelį išvyko dvidešimt penki tukstančiai. Ar galėjo prisidaugint?.. Lietuvoje liko apie aštuonis tūkstančius… Iš tiesų reiktų suskaičiuot, nes gyventojų surašymo duomenimis tarpukarį, kur buvo skirta Tautų Tarybai, Lietuvoje gyveno 153 000 žydų. Na, tada dar be lenkų okupuoto Vilniaus krašto, kuris sovietinei Lietuvai iki karo priklause faktiškai tik puse metų...

elfė       2022-05-25 14:38

ROSIJSKAJA GAZETA radaureklama apie mikroautobusus, vežančius rusus iš Donbaso į Lietuvą. Ten buvo ir prierašas, kodėl būtina vykti į Lietuvą su nuoroda. Bet man nuoroda neatsidarė.

Bet gal Nacionalinis susivienijimas žino ir gali paaiškinti, kodėl rusams iš Donbaso būtina vykt į Lietuvą?.. smile

Citata:       2022-05-25 12:55

(c) ELTA 2022 m. gegužės 24 d. 21:08
“Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas antradienį iš naujo įvedė nepaprastąją padėtį šalyje, motyvuodamas sunkumais, kuriuos kelia kaimyninėje Ukrainoje vykstantis karas. Vengrijoje jau galioja nepaprastoji padėtis, susijusi su COVID-19 pandemija, ji turėjo baigtis kitą antradienį.”
Dvi sesės, Lietuva ir Vengrija, berods, vadovaujasi reklaminiu šūkiu: “Sykį paragavęs negali sustot”!  smile

yel“l“ow submarine       2022-05-24 23:33

eilinis, nuobodus, niekam neįdomus vaginafonijos festivalis rusofobijos ir pindofrenijos tema smile)) - o tas suvaidintas nepasitenkinimas konservatų idiotizmu, daugiau panašus į bičių nepasitenkinimą medumi, nei į rimtą ir principinį požiūrį į grandiozinę šizolitchūanijos valdymo krizę, kuri , l. panašu, gali tapti konservatų ir visų jų minjetistų, įskaitant nac., atsiprašant, susivienyjimą , suicido aktyvatoriumi smile)) - tiesiog juokinga, kaip vaikiškai, kaip dirbtinai “griežtai“ reaguojama į grubiausius, ciniškiausius konstitucijos pažeidimus, kurie turėtų reikšti griežčiausius juridinius nemalonumus tiek čmonytės kolektyvui, tiek litsovietui, tiek tam klounui, musmirės įpėdiniui smile))...

Tik mąstantiems       2022-05-24 20:14

Rusijos Centrinis bankas Gegužės 25 dienai nustatė oficialius valiutų kursus: doleris - 56,97 rub.(-1,24 rub.), euras - 58,87 (-1,51 rub.). Kur dingo Europos piniginio vieneto galybė, kada Euro ir dolerio santykis kažkada buvo lygus 1,5? Jau nekalbu, apie fonomenalų rublio kurso stiprėjimą JAV dolerio ir Euro atžvilgiu, kai žinai, jog Rusijai beveik pusė pasaulio šalių yra pareiškusios per 10 tūkst. sankcijų. Prognozuoju, jog Euro laukia blogi laikai, galimai už gero pusmečio jo sąlyginai nebeliks, bent jau tarptautiniuose atsiskaitymuose…

Regimantas       2022-05-24 18:41

PIŠ Šimonytė ir Seimo pirmininkė Viktorija Viktorovna Čmil, KGB majoro dukra,  sugalvojo atsisakyti valstybės apsaugos, matomai tai trukdo joms savo juodus reikalus sukti ir po kilimines intrigas rengti. Aš įsitikinęs, jog valstybės apsauga visą parą kaip tik priduoda valstybės pareigūnų veiklai skaidrumo bei užkardina korupciją. O Šimonytei matomai tai labai trukdo, norėtų PIŠ-as, matai, be svetimų akių, slapta susitikinėti, imti kyšius bei galimai laikas nuo laiko ir “žolės” parūkyti.

Neko       2022-05-24 15:23

ponai nesuprantate,nepaprastoji padets labai plengvina konsevatoriams ju afioras.Vok ka nori ir niekas nepatykrins.

Al.       2022-05-23 23:59

Valdžia persekios dėl įsitikinimų, bet ,,Seimas suteikė nemotyvuotus įgaliojimus policijos pareigūnams be teismo sprendimo sustabdyti bet kurios žiniasklaidos priemonės veiklą vien dėl galimo kurstymo diskriminuoti asmenis įsitikinimų bei pažiūrų pagrindu”. Žodžiu, valdžiai galima viskas, o visiems kitiems - tik paklusti valdžiai. Diktatūros įvedimas galimos agresijos akivaizdoj šalį susilpnina, nes atgraso nuo patriotizmo. Dabartinė Lietuva vis labiau ima panėšėti į Gudiją, Rusiją ir ikimaidaninę Ukrainą.

gintui       2022-05-23 23:34

išvažiavo į Izraelį

Gintas       2022-05-23 22:45

Kai Lietuva sau atsakys, kur dingo 200 tukst. žydų , viskas stos i savo vietas.

taip ...       2022-05-23 22:22

O kaip dėl pražudytos Tautos teisės į Referedumą .Praktiškai visais esminiais š.m.Seime prastūminėjamais klausimais: šeimos dekonstrukcijos , energetikos perleidimo spekuliantams ,uždarinėjamomis mokyklomis, ligoninėmis ? Juk iš
Tautos grubiai atimta teisė pareikšti savo teises ir privilegijas prieš saujelę godžių seimerių:(

ah.ą       2022-05-23 22:10

šizofrenikų šizofrenija

Peremoga či zrada?       2022-05-23 21:46

Suomijos Nacionalinės Operos solistas Petrus Schroderus dėl savo penkių vaikų ir šeimos stabilumo pasirinko policininko profesiją. Petrus “susprogdino” YouTube, atlikęs suomiškai žymią tarybinę dainą “Ja liubliu tebya žiznj”, kuri suomiškai vadinasi “Rakasta elämää”. smile

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.