Kultūros, kalbos, istorijos politika, Geopolitika

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugpjūčio 9 d. 20:26

26     

    

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ukrainos ambasadai Lietuvoje, Jungtinės Karalystės ambasadai Lietuvoje, JAV ambasadai Lietuvoje, Prancūzijos ambasadai Lietuvoje, Lenkijos ambasadai Lietuvoje, Vokietijos ambasadai Lietuvoje, Čekijos ambasadai Lietuvoje, Žiniasklaidai, visuomenei

Rugpjūčio pradžioje Tarptautinė nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje skelbiama, kad Ukrainos kariuomenė kelia pavojų civiliams gyventojams, nes ji steigia bazes mokyklose ir ligoninėse bei vykdo kontratakas iš tankiai apgyvendintų vietovių (toliau – Ataskaita).

Ataskaita papiktino Ukrainos visuomenę ir Ukrainos vyriausybę, kuri griežtai ją atmetė, teigdama, jog „Amnesty International“ (toliau – Organizacija) veikia išvien su Kremliaus propagandininkais.

Reaguodama į Ataskaitą Didžiosios Britanijos ambasadorė Kyjive Melinda Simmons pareiškė, kad taikiems Ukrainos gyventojams pavojų kelia tik Rusijos kariuomenės raketos, ginklai ir plėšikavimas, nes jei Rusija nutrauktų karą Ukrainoje, jokio pavojaus civiliams gyventojams nebūtų.

Netrukus Didžiosios Britanijos „The Times“ leidinyje buvo paskelbta publikacija, kurioje pažymima, jog Organizacija tapo Rusijos propagandos ruporu ir savo veiksmais griauna tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą ja.

Pasipiktinusi šia Ataskaita, iš Organizacijos atsistatydino Ukrainos biuro vadovė Oksana Pokalčiuk, pažymėdama, jog yra perspėjusi Organizacijos vadovybę apie informacijos Ataskaitoje vienpusiškumą, apie tai, kad joje neatsižvelgta į Ukrainos gynybos ministerijos nuomonę. Jos teigimu, Ataskaitoje sąmoningai/nesąmoningai palaikomas Rusijos propagandos naratyvas, o ir pati Ataskaita tapo Rusijos propagandos įrankiu. Ataskaitą ir tariamus atradimus joje taip pat pasmerkė Organizacijos Ukrainos biuras, nuodydamas, jog rengiant ją, su biuru šia tema nebuvo konsultuojamasi, tuo tarpu Rusijos ambasada Londone beregint ėmė platinti šios Ataskaitos teiginius.

Rugpjūčio antrą savaitę Organizacija atsiprašė Ukrainos visuomenės, tačiau generalinė sekretorė Agnes Callamard ir toliau neigė jai mestus kaltinimus tvirtindama, jog Ukrainos ginkluotosios pajėgos pažeidė karo įstatymus, veikdamos gyventojų perpildytose vietose ir keldamos pavojų civiliams gyventojams.

Nacionalinis susivienijimas pažymi, kad organizacija „Amnesty International“, kuri vienija virš 3 mln. narių, kelia sau tikslą ginti asmenis, persekiojamus dėl politinių ir religinių įsitikinimų, panaikinti mirties bausmę, kankinimus ir žiaurų elgesį su kaliniais. Ji renka informaciją, siunčia misijas į įvairias pasaulio šalis padėčiai tirti, skelbia kasmetines ataskaitas apie žmogaus teises įvairiose šalyse, per savo atstovus JTO, UNESCO bei kitur daro įtaką įvairioms tarptautinėms organizacijoms. Ji organizuoja ir koordinuoja žmogaus teisių gynimo akcijas, taigi Organizacijos ataskaitos daro svarbią įtaką pasaulio valstybėms priimant svarbiausius tarptautinius sprendimus.

Šiuo konkrečiu atveju Organizacija pateikė karo ir jo padarinių vertinimą Ukrainoje. Jos pateiktoje Ataskaitoje masiškas Ukrainos valstybės ir jos gyventojų naikinimas buvo priežastiniu ryšiu susietas ne su Rusijos invazija į Ukrainą, ne su Rusijos paskelbtu tikslu sunaikinti Ukrainos valstybę ir ukrainiečių tautą, o su ukrainiečių tautos, Ukrainos armijos savigynos veiksmais, jos mėginimu įmanomais būdais išsaugoti ukrainiečių tautą nuo sunaikinimo.

Pažymėtina, kad analogiškai š. m. birželio pradžioje Organizacija paskelbė ataskaitą apie migrantų buvimo sąlygas Lietuvos migrantų centruose, apkaltinusi šalies tarnybas, neva šios „savavališkai sulaikė“ tūkstančius žmonių militarizuotuose centruose, neva žmonės laikomi nežmoniškomis sąlygomis, kankinami ir kitaip netinkamai su jais elgiamasi. Apkaltino Lietuvos migracijos sistemą „instituciniu rasizmu“ ir smurtu prieš migrantus. Jos teigimu, ukrainiečių karo pabėgėliai šalyje yra priimami žymiai palankiau, negu iš Baltarusijos per valstybės sieną neteisėtai siunčiami ekonominiai migrantai, esą pastarieji „mėnesiais laikomi skurdžiuose, į kalėjimą panašiuose centruose“, jiems „neleidžiama naudotis sąžiningomis prieglobsčio suteikimo procedūromis ir jie patiria kitų rimtų žmogaus teisių pažeidimų, tikintis, kad jie „savanoriškai“ grįš į šalis, iš kurių pabėgo“.

Atkreipiame dėmesį, jog Organizacijai yra žinoma, kad Baltarusija su Rusijos pagalba yra pradėjusi hibridinį karą prieš Lietuvos valstybę – pasitelkdama Baltarusijos oro linijas, šios šalies valdžia gabena į savo šalį tūkstančius iš įvairių svetimų valstybių surinktų piliečių, o po to nelegaliu būdu ar net prievarta siunčia juos per Lietuvos valstybės sieną. Tai reiškia, kad prievartiniu būdu į Lietuvą iš Baltarusijos siunčiami svetimšaliai yra ne pabėgėliai ar migrantai, o agresorės vykdomo hibridinio karo dalyviai. Tuo tarpu Organizacija minėtų svetimų valstybių į Lietuvą per prievartą gabenamų piliečių sąlygas sieja ne su Rusijos ir Baltarusijos karine agresija, o su tariamai nesvetingu Lietuvos valstybės elgesiu reaguojant į minėtą karinę agresiją, kitaip tariant, Lietuva kaltinama, kad ji nesudaro komfortiškų sąlygų į Lietuvos valstybę neteisėtai permestiems agresijos dalyviams.

Kita vertus, ši organizacija elgiasi neetiškai karo pabėgėlių atžvilgiu, nes ekonominių migrantų jų kilmės šalyse niekas nepersekioja, jie turi pakankamai lėšų savarankiškai kelionei iš tolimų šalių į hibridinį karą prieš Lietuvą vykdančią Baltarusiją, kad šios valstybės specialiosios tarnybos juos permestų į Lietuvos teritoriją. Kitai tariant, Organizacija kančias nukentėjusių nuo karo žmonių, praradusių namus, šeimas, artimuosius ir vaikus, prilygina bei suvienodina su ekonominių migrantų patiriamais nepatogumais ir jų teisėmis į komfortiškesnį bei geresnį gyvenimą. Būtent dėl to ataskaitoje Organizacija apkaltino Lietuvos migracijos sistemą „instituciniu rasizmu“. Iš to darytina išvada, kad Organizacija tik prisidengia žmogaus teisių gynimu, tačiau iš tikrųjų iškraipo tiesą, apkaltindama auką, suversdama jai agresoriaus kaltę (auka kalta visada, ji išprovokavo, nes gynėsi ir pan.). Tikėtina, jog minėtas šios Organizacijos pateiktas teisinis aplinkybių vertinimas taip pat yra susijęs su tuo, kad karo pabėgėliai yra ukrainiečiai (nukentėję nuo agresoriaus), o tai rodo Organizacijos teisinį šališkumą ir neabejotiną Ukrainos žmonių (karo pabėgėlių) diskriminaciją.

Šios Organizacijos nešališkumu leidžia abejoti aplinkybė, kad ji atsisakė pripažinti Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną sąžinės kaliniu, tačiau po plačios tarptautinės kritikos savo sprendimą skubiai atšaukė.

Ir šiuo atveju Ukrainoje vykdomus tūkstančių žmonių nukankinimus, masinius civilių gyventojų žudymus Organizacija nesieja su Rusijos vykdoma agresija prieš Ukrainos valstybę. Atvirkščiai, civilių gyventojų žūtis, jų naikinimą ji sieja su Ukrainos armijos dalinių tariamai netinkama dislokacija, manytina, jog netgi su pačios Ukrainos armijos egzistavimu apskritai, nes kitu atveju tampa nelogiška manyti, jog prieš gindama savo šalies miestus ir gyvenvietes, Ukrainos armija pirmiausia turėtų pasitraukti iš jų ir vengti savo karius laikyti arčiau prie išvaduojamų ar ginamų miestų bei gyvenviečių.

Taigi abiem atvejais Organizacijos ataskaitos iš esmės yra politinės deklaracijos, nustatančios klaidinančias valstybių elgesio ir jų atsakomybės gaires. Šiuo atveju ataskaitose nustatytos gairės vienareikšmiškai yra naudingos Rusijai ir Baltarusijai, pateisinančios pastarųjų vykdomas agresijas pirmiausia prieš Ukrainą ir karinę hibridinę agresiją, vykdomą prieš Lietuvą.

Pritariame „The Times“ teiginiui minėtoje publikacijoje, kad Ukrainos gynėjai yra įsikūrę civilinėse teritorijose, nes šias teritorijas ir gynėjus puola rusų įsibrovėliai. Rusijos metodas naikinant civilius gyventojus yra žinomas iš kovų Čečėnijoje ir Sirijoje, šiuo atveju ir Ukrainoje. „Ukrainos pajėgos narsiai priešinasi šiems įsibrovėliams, bandydami padėti civiliams pabėgti iš pavojingų vietovių“.

Pritariame, kad Organizacija neatsižvelgia į karo veiksmų realijas ir neteisingai interpretuoja tarptautinės teisės turinį. Teisiniai įsipareigojimai pagal Ženevos konvenciją dėl civilių asmenų apsaugos karo metu visiškai nedera su kaltinimais agresijos aukoms ir šmeižtu, kurį skleidžia Organizacija. Kartu pažymime, kad tikrųjų karo pabėgėlių teisės negali būti suvienodintos su ekonominių migrantų teisėmis, nes tai prieštarauja humaniškumo kriterijams.

Taip pat pritariame Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad Organizacija mėgina „amnestuoti teroristinę valstybę ir perkelti agresoriaus atsakomybę aukai“. Anot jo, netoleruotina, kad analizuojant duomenis apie auką, pastaroji ir agresorius „kažkokiu būdu sulyginami, o agresoriaus veiksmai ignoruojami“. Šį jo teiginį patvirtina vangi Organizacijos reakcija į eilinį Rusijos karo nusikaltimą, kai pastaroji sunaikino Olenivkos gyvenvietėje saugomus Ukrainos karo belaisvius, t. y. išžudė į nelaisvę paimtus „Azov“ kovotojus. Analogišką Organizacijos nuostatą atspindi jos delsimas reaguoti į Rusijos teroristinį šantažą Zaporižios atominėje elektrinėje, iš kurios agresorius grasina visai Europai branduoline katastrofa.

Absoliučiai pagrįstas „The Times“ teiginys, jog „kažkada gerbta humanitarinė organizacija „Amnesty international“ demonstruoja apgailėtiną abejingumą prievartai.“ Demonstruodama atlaidumą Rusijos vykdomiems nusikaltimams Ukrainoje ir pakantumą rusiškajam fašizmui, ši organizacija nebegali įgyvendinti deklaruojamų savo tikslų ir atstovauti pasaulio bendruomenei. Pritarime, kad „Amnesty international“ tapo politiškai angažuota tarptautinė žmogaus teisių visuomeninė organizacija ir negali atstovauti objektyvioms ir visuotinai pripažintoms žmogaus teisėms, o savo veikla daro realią žalą žmogaus teisių plėtrai.

Todėl Nacionalinis suvienijimas, reikšdamas visišką solidarumą su Ukrainos visuomene, reikalauja:

1. Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę nedelsiant atsiriboti nuo „Amnesty international“, kaip nuo organizacijos, kuri skleidžia tendencingą, neaptikimą ir neobjektyvią informaciją.

2. Nesivadovauti šios organizacijos ataskaitomis priimant svarbiausius Lietuvos valstybės sprendimus.

3. Visuomeninę organizaciją ,,Amnesty Lietuva“ paraginti Organizacijos vadovę grįžti prie nešališkų ir objektyvių žmogaus teisių padėties vertinimo visose šalyse standartų ir įšaldyti bendradarbiavimą su šia Organizacija, kol šis raginimas nebus įgyvendintas.

Kviečiame žiniasklaidą bei tarptautines visuomenines organizacijas ištirti „Amnesty international“ finansavimo šaltinius ir viešai informuoti tarptautinę visuomenę kiek tarp jų yra rėmėjų, susijusių su agresore Rusija, įskaitant galimus tarpininkus kitose šalyse, ofšorinėse zonose bei kitur. Tikėtina, jog tai gali padėti paaiškinti šios organizacijos suinteresuotumą teisinti Rusijos agresijos veiksmus (jų nepastebėti, ignoruoti, reaguoti vangiai ir kt.), akcentuojant ne agresorės, bet aukos veiksmų neteisėtumą, ir tuo talkinti Rusijos vykdomam Ukrainos gyventojų genocidui ir jos siekiams sunaikinti Ukrainos valstybę.

Nacionalinio Susivienijimo valdyba

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

ah.ą       2022-08-13 14:08

“kto neskačit tot maskal”, “maskalaiku na giliaku”

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-08-12 10:26

- Neišjungtųjų komunistpalaikių (kgb’istų stribvaikių, ...) sukurta ir palaikoma konclagerinė sistema Lietuvoje panašėja į pragarą.
- Lyginant su Anglija, Lietuvoje galėtų laimingai gyventi 25 milijonai(!!!) mūsų, bet 30 metų mes varomi iš savo gimtinės - Lietuvos. Dar prieš keliolika metų, Lietuva buvo linksniuojama, kaip sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje.
- 30 (80, 200) metų buvo žudoma Tauta, naikinama Lietuva, carinių budelių maskvėnų, bolševikinių komunistinių budelių maskvėnų, neišjungtų maskvėnų komunistinių kolaborantų - budelių.
- Kantrūs mes kaip mužikai, pakantūs budeliams.
- Lietuviai, bet gi tie seime bei moteriausybėje tūnantys budeliai tėra tik apsišaukėliai menkystos.
- Visi maištaujam visokiais būdais, derinkime planus Tautos priešams išjungti (bei griežčiausiai bausti).
- Pagrindinį mūsų laikysenos bei veiksmų būdą mums pasako Lietuvos konstitucijos 4 straipsnio nuostata iki žodelio “ar”: aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo t_i_e_s_i_o_g_i_a_i [ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus]. Jei kitaip, mes š_e_i_m_i_n_i_n_k_a_u_j_a_m_e be seimo tarnybos apsišaukėlių tarnų, be apsišaukėlių vyriausybės tarnybos tarnų. Referendumas yra tik vienas iš g_a_u_s_y_b_ė_s priemonių Tautai planuoti laimingą gyvenimą savo namuose Lietuvoje.
________________________________________________________________________
Lietuva - tvirtovė

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-08-12 10:23

“Reikia išvyti iš Lietuvos visus tuos ...” (Artūras Orlauskas)
Apie tai va čia (nuo 11:00)
Kur dingo Lietuvos piliečio pasas?
https://www.youtube.com/watch?v=6I5FUXF9VrU

Žemyna       2022-08-11 18:33

Ar tik nebus taip: -
Kadangi dedamos pastangos patraukti Kremliaus skvoterius teisman, o Vova neįsivaizduoja savęs su antrankiais, šis jautriaširdis, visada bet ką ,,išvaduoti” pasirengęs humanistas iš anksto samdo, kas ieškos ir ,,ras” įkalčius, ,,liudijančius” jo ,,jautrią širdį” ir pateisinančius jo gaujų ginkluotą įsiveržimą į kaimyninę valstybę - jo kareiviai aukojasi dėl Ukrainos, kaip ir carų, Lenino bei Stalino laikais jie buvo siunčiami ,,aukotis dėl kitų”, kaip ir tada juos ,,vaduoti”.
AI atliko savo darbą: ji patvirtino, jog jei kažkas ginkluotas įpuola į tavo namus, ir neprašytas tave vaduoja, tu neturi teisės su vadavimu nesutikti, priešintis jam.
AI pateikta išvada rodo, jog Kremlių valdantieji ruošiasi triuškinamam šou teisme.
 

habilitâs       2022-08-11 14:32

Išsivalykite nuo rusiškų padugnių, kurie užtvindė jūsų svetainę, tada galėsite kritikuoti kitus, ir ŠS, ar dar ką nors, nes šiuo metu, kai JŪSŲ svetainėję administratoriaus parerigas atlieka rusiškas pederastas su geltonom šiknajuostėm, atrodote apgailėtinai, ir p. V. Sinica ir p. V. Radžvilai!

JENNIFER MARGULIS, JOE WANG (The Epoch Times)       2022-08-11 14:30

Gydytojų komanda įspėjo medicinos pasaulį apie arterijų užsikimšimo pavojų, kurį sukelia vakcinacija nuo COVID, nauja atvejo ataskaita, paskelbta 2022 m. rugpjūčio 5 d. Cureus Journal of Medical Science.
Kompiuterinė tomografija gydytojams taip pat parodė, kad pacientui buvo plaučių embolija. Plaučių embolija yra reikšmingas kraujo krešulys pagrindinėje arterijoje, vedančioje iš širdies į plaučius, ir dėl to sutrinka kraujotaka. Jo inkstai taip pat buvo smarkiai paveikti embolijos.
Plaučių embolijos simptomai svyruoja nuo dusulio iki neįprastai didelio širdies susitraukimų dažnio (tachikardijos), kojų tinimo (kaip ir šiame atvejo tyrimo pacientui) iki staigios mirties.
Šiam pacientui taip pat buvo nustatytas kitas krešulys – giliųjų venų trombozė blauzdoje. Dėl to ištino koja.
Kadangi šis 67 metų vyras neturėjo rizikos veiksnių ar anksčiau sirgo tromboze, o jis neseniai buvo paskiepytas Pfizer vakcina, medikų komanda įtarė vakcinos sukeltą imuninę trombozinę trombocitopeniją.
Dr. Kenji Yamamoto, širdies ir kraujagyslių chirurgas, dirbantis Okamura memorialinėje ligoninėje Šizuokoje, Japonijoje, užfiksavo reikšmingą vakcinos sukeltos imuninės trombozės trombocitopenijos padidėjimą nuo COVID-19 vakcinacijos pradžios. Dėl VITT pavojų Yamamoto mano, kad skiepų kartojimo programą reikia sustabdyti.
Netrukus po COVID-19 vakcinų išleidimo Europoje, hematologai „pradėjo stebėti anksčiau sveikus jaunus asmenis, sergančius sunkia, plačiai paplitusia tromboze“, rašoma žurnale Blood. “Skirtingai nuo daugelio trombozės atvejų, buvo susijusi trombocitopenija ir nebuvo trombozės rizikos veiksnių.”
Manoma, kad šie atvejai daugiausia susiję su AstraZeneca skiepais,  plačiai naudotais Europoje, bet ne JAV.
Daugiau nei 70 procentų jaunuolių, kuriems pasireiškė trombozė, kuris paprastai prasidėjo nuo 5 iki 30 dienų po vakcinacijos nuo SARS-CoV-2, mirė.
Daugiau nei dešimtyje kitų recenzuotų mokslinių straipsnių taip pat buvo aptartas šis vakcinos šalutinis poveikis, gydytojai rekomendavo VITT diagnozavimo protokolus, taip pat publikavo atvejų ataskaitas iš Tailando, Indijos ir kelių kitų šalių.
Praėjus penkiems mėnesiams nuo tada, kai AstraZeneca vakcina pirmą kartą buvo prieinama, mažiausiai 242 krešėjimo atvejai ir 49 mirties nuo vakcinos atvejai jaunesnio amžiaus žmonėms.
https://www.theepochtimes.com/new-science-multiple-reports-covid-19-vaccine-causes-lung-blockages_4654503.html?utm_source=healthnoe&utm_campaign=health-2022-08-11&utm_medium=email&est=Vgqm4usMG5sUfucrWwGsmphaEB1/5uGLj1cEsft/S2CIUKgBrRWA7EIvUH/jXQ==

stasys        2022-08-11 7:31

gal reikėtu atiduoti duokle Prašaliečio smalsumui ? žmogus domėjosi tos IA ataskaita , detaliai gilinosi kiek kokiu mokyklų su mokiniais ir mokytojais ‘ukropai’ pavertė ugnies dzotais . Pats asmeniškai vartė fotografijas ir tuos mokiniu ir mokytoju apklausos protokolus , sąžiningai skype uždavė klausimus ‘ukropu- načialnikams’ ir galiausiai su gyliu liūdesiu konstatavo ..jog lansberginis karo fregatas plaukia ne ton pusėn .. ne pas xuilo -cara kuris labai norėtu Lietuvą karštai ir taikiai apglėbti išbučiuojant jos žandus .  Gyvenime būna nusivylimų, deja.
p.s. ši mano situacijos simuliacija sukurta pagal visas senas sovietinės propagandos tradicijas , tik atvirkščiai . Tiems kas suprato .

Dipsis       2022-08-11 6:50

Gražulis irgi pritaria. Įkvepianti rezoliucija.

Prašalieti,       2022-08-11 6:36

pamiršai paminėti, kad klasikiniu rasistu buvo Čerčilis, jau nekalbant apie Benjamin Disraeli.

Na ja       2022-08-11 6:14

jieciui yra artima indenu problematika.Rodnia,vistik..Jupijaei..Ot puskvaisis,traktatu kurejas.

Pamąstykime       2022-08-10 22:45

Tarptautinė peticijų svetainė Avaaz.org kviečia pareikšti nuomonę:

Reforming the UN
- surveymonkey.com/r/NRRHKZH?lang=en

Secretary-General’s report on “Our Common Agenda”
- un.org/en/content/common-agenda-report/index.shtml

The future of the UN: Time to think big, urges Guterres
- un.org/en/desa/future-un-time-think-big-urges-guterres

Prašalietis       2022-08-10 20:36

Lansberginio durnių laivo dar neišsivaikščioję indėnai save pavadinę “nacionalistais, patriotais, čingačgukais, kriviais…” tik per 30 metų nukvailėjo tiek, kad į realius ir konkrečius „Amnesty International“ ataskaitoje pateiktus faktus, kad berods iš 29 patikrintų mokyklų, 22 mokyklos buvo buvo paverstos kariniais objektais ne bando įrodyti, kad yra “ne taip”, o kartu su Maidaniais chalopais protestuoja, nesutinka, kvailai kliedi apie „Amnesty International“ buvimą Kremliaus ruporu, pasakoja apie visų pamirštą ir jau seniai nurašytą į šiukšlių konteinerį “aršų opozicionierių”, nuodytą ir niekaip nedanuodytą net Novyčioku Navalną. Juokinga yra tai, kad kuo menkesnė yra pasudo valstybė, tuo garsiau kokiame lansberginiame durnių laive prieš ką nors protestuoja, ką reikia palaiko, kokią Kiniją “erzina” (po JAV babulės Pelosi, susisiekimo viceministras su keliais Seimo klounais nubildėjo į Taivanį)... Nors visas šis puskvailiams skirtas spektaklis yra tik vietiniams indėnams toliau už savus pinigus varijotinti… iki kol visi dvasiškai subres iki visiško mėsos gabalo nežinančio kokios jis lyties, kuo jis nori lytiškai būti… Vakarų “demokratijos” ruporas Švabas sakė, kad žmonių yra per daug, Žemei pakanka 1 milijardo, į kurį vidurio, rytų Europos, Azijos, Afrikos… indėnams vieta nenumatyta… Kaip ir pagal Hitlerio rasių teoriją, lietuviai tiko asimiliuoti tik 20 procentų. Taip kad iš šiandieninių neišsivaikščiojusių 2 milijonų lansberginio durnių laivo indėnų turi šansą išlikti kokie 400 tūkstančių,kurie bus pajėgūs suvokti realų pasaulį ir prisitaikyti. Jie privalės transformuotis, kaip iš tarybinių profesionalių veikėjų V.Lansbergio su Grybauskaite pasidarė dideli antitarybiniai veikėjai, didesniu procentu išlikusiais amerikoniškais pindostaniečiais, vokiečiais, anglais, prancūzais, skandinavais…, ... Visiem kitiem vietiams indėniškiem nacionalistams, socialistam, genderiam, švenderiam, pido, pedo, zoo seksualam… bus suteikta gyvenimo prasmė kaifuoti narkotinantis, žaidžiant kompiuteriniais žaidimais… Na ir neišvengiamai visokiais būdais gausinami vakarietiškai šiuolaikinio, išsigimusio ir iškrypusio sekso seksualai ir taip nesidaugins…

erelis       2022-08-10 20:08

euroidijotai uzmirso palestinians…

stasys        2022-08-10 16:58

NS nuo ŠS skiriasi tuo jog pastaroji nei partija nei stalo pijoku kompanija . Kol NS uždirbinėja sau politinį reitingą ir gana aiškiai pasisako visais Lietuvai svarbiais klausimais , ana (pastaroji) mūšą politinį bimbalą ir kuo toliau tuo sunkiau suprasti kas dedasi su tuo ŠS . Aš tai skaitau jei jau ‘geltona’ į ŠS linkčioja tada požymiai lygos labai aiškus ir reikalauja gero apsvarstymo . Praėjo tiek laiko o iš to ŠS taip niekas ir neišdygo ...

IDOMUS OLIGOFRENO ,GELLTONOJO LLAVONIDO       2022-08-10 13:02

poziuris i kitus oligofrenus.Visur mato sudus,pats budamas mazas sudelis,su penkiakampes ispaudu.Made in CCCP.

Ekspertas       2022-08-10 9:05

Esminis klausimas KODĖL AI paskelbė, nors tai ką paskelbė visiems buvo žinoma nuo karo pirmųjų dienų. Juk AI yra vienaip ar kitaip angažuota organizacija ir atliepia JAV globalistinius interesus. Kontekstas yra toks, kad nesenai JAV aukštuose sluoksiune buvo keliamas klausimas kam dirba Zelenskio biuro vadovas Jarmakas (apsimestinis nuogastavimas nes visi veikėjai JAV ir GB žvalfyboms žinomi ir kontroliuojami). Dar pasirodė JAV eilė straipsnių ir filmų, jog ukrainiečiai išvagia JAV karinę paramą ir kad reikia kažkaip derėtis. Visas kontekstas linksta link to, kad savo visuomenę nuteikinėja atsiribojimui nuo Ukrainos, bei norėtų papildomų  susitarimų su Rusija. Dar turint omeny kad Ukrainos žydų oligarchų finansuojami privatūs batalionai apsipaišę nacistinę simboliką, patys turbūt nesusigalvojo, tačiau sutaikė galimybę ateity jų “patriotizmą” nukanalizuoti į ekstremizmą.
Pradėję plaukti pirmieji grūdai pasirodo yra kukurūzai ir plaukia bet kur tik ne į Afriką. Ukraina yra parduota visa su žemėm ir žmonėm. Paisyant paistalus apie demokratiją ir laisvę, visų pirmą galvokite apie kapitalą ir interesus.

Logika       2022-08-10 7:43

Pasirodo konvencijos yra rašomos Rusijai, o Ukraina čia ne prie ko. Juk NS nepaneigia AI nustatutų faktų. Dėjau aš ant tos AI, bet šiuo atveju ji teisi. Keiskite konvencijas arba nelokite, kad rusai šaudo į mokyklas.

Goželis       2022-08-10 6:13

Kad NS pilnai pasilaidoti, mirtinai reikia dar vienos rezoliucijos apie Taivaną.

Tam paskutiniu metu       2022-08-10 1:52

Rašyk be klaidų - konserVatnykai.

to < siaubas       2022-08-10 1:51

pats ir esi, kvaily, yla išlindęs iš maišo, nepastebėjai pats?

paskutiniu metu        2022-08-10 1:47

tiesos portale keletos samdytų vatnykų suaktyvėjimas komentaruose, paradoksas, vatnykai negali be tiesos portalo smile Skaitykit vatnykai, skaitykit smile

siaubas       2022-08-10 1:00

Na va, lenda yla vardu Radžvilas iš maišo. Kuo toliau, tuo labiau juo nusiviliu, matomai žmogui realiai į užtarnautą  poilsį  reiktų išeiti.

Dipsis       2022-08-9 23:18

Pradedu galvoti, kad protingiausias žmogus Lietuvoje yra Selas.

yellow Z.O.V.marine       2022-08-9 21:35

vienintelis skirtumas tarp lansberginių nacistų ir Nacistinio Susivienijimo yra pozicija dauglytystės klausimu smile)) - visame kame kitame, tos dvi nacistinio šūdo krūvos, yra kaip du nuotekų/kanalizacinio vandens lašai smile)))) - ir vieni ir kiti kretinai bei oligofrenai bevelyja kautis ne dėl faktų, o dėl “naratyvų“ smile)) - tipiški sektantai ir kitokių gatunkų psichopatai smile))

DDD       2022-08-9 20:51

Taip, net Navalno krymnašizmas neįtiko Amnesty International, nes pastarasis kažkiek oponuoja Putleriui. Pareiškime šioje vietoje savotiškai akcentuojamas visiškai absoliutus AI putincentrizmas.

Kukis       2022-08-9 20:38

Debilai jus NS jeigu navalna priskiriate prie kankiniu. Paklauskite jo kieno Krymas !!!

Rekomenduojame

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

„Demografija yra mūsų pusėje“ – švedų repo atlikėjas sako juodaodžiams ir rudaodžiams, kad jie laimės prieš dešiniuosius

Ramūnas Aušrotas. Vaiko institucinės globos pertvarka Lietuvoje patiria fiasko?

Ką Europai reiškia dešiniųjų pergalė Švedijoje?

Likimo valiai paliktos lietuviškos mokyklos Lenkijoje: vadovėliai lenkų kalba, finansavimo trūkumas ir kova dėl išlikimo

Tos pačios lyties asmenų civilinė sąjunga bus lygi šeimos teisiniams santykiams – teisininkai

Civilinė sąjunga ruošiama už akių

Vengrija rizikuoja netekti 7,5 milijardų eurų ES lėšų

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.