Partijos

Nacionalinio susivienijimo bendrosios programos projektas

Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 21 d. 19:18

147     

    

Nacionalinio susivienijimo bendrosios programos projektas

Politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“
p r o g r a m a

TAPKIME POLITINE TAUTA

Atgimimo įkvėptas Sąjūdis įstengė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau atkurtos valstybės gyvenimo, vadovaujantis Sąjūdžio iškelta Lietuvos vizija, sutvarkyti nepavyko. Lietuvos valstybė netapo lygi ir teisinga visiems. Jos oligarchinis pobūdis lėmė milijoninę emigraciją, demografinę krizę, didžiulę socialinę atskirtį, augantį politinį pasyvumą bei susitaikymą su esama būkle, nacionalinės savigarbos praradimą.

Politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“ (toliau – NS), būdama ištikima Sąjūdžio siekiams, tęsdama Vilniaus, Tautos forumo ir Visuomeninio rinkimų komiteto rinkimams į Europos Parlamentą „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ nuveiktus darbus, vadovaudamasi krikščioniškosios civilizacijos, laisvės, solidarumo ir teisingumo principais, susibūrė bendram politiniam veikimui dėl esminių permainų mūsų šalyje ir drauge su visais Lietuvos piliečiais,

– gerbiančiais ir saugančiais krikščionišką civilizaciją ir jos kultūrinį bei moralinį paveldą,

– suvokiančiais, kad Lietuva yra sparčiausiai pasaulyje nykstanti šalis, ir pasiryžusiais tai stabdyti,

– mylinčiais Tėvynės istoriją, kalbą ir gamtą bei jų išsaugojimą laikančiais valstybės prioritetu,

– branginančiais ir pasiryžusiais ginti žodžio, nuosavybės, privatumo, įsitikinimų ir kitas pamatines pilietines teises,

– pripažįstančiais prigimtinės šeimos laisvę nuo genderistine ideologija teisinamo valstybės   kišimosi,

– pritariančiais šalies euroatlantiniam įsitraukimui, kurti Lietuvos valstybės išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlygas.

Mūsų tikslas – Lietuva, kurios piliečiai jaučiasi valstybės šeimininkais ir nori kurti ne tik savo asmeninę laimę, bet ir bendruoju gėriu grįstą valstybę; Lietuva, kurioje piliečių daugumos valia iš tiesų girdima ir vykdoma, nepriklausomai nuo oligarchinių grupių nepritarimo ir spaudimo; Lietuva, kurios teismai sąžiningai ir nešališkai vykdo teisingumą; Lietuva, siekianti visų visuomenės grupių interesų darnos, įgyvendinamos per turtinės nelygybės ir socialinės atskirties mažinimą ir palankių sąlygų piliečių ūkinei iniciatyvai reikštis ir verslui plėtoti kūrimą; Lietuva, kurioje žiniasklaida supranta tarnystės visuomenei misiją ir kuriai nepriimtinos indoktrinavimo ir manipuliavimo praktikos; Lietuva, kurioje vyrauja supratimas, kad švietimas, mokslas ir inovacijos yra valstybės gerovės pamatas; Lietuva, siekianti savitos kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo, atsisakanti „globalios Lietuvos“ strategijos; Lietuva, suvokianti savo vakarietišką civilizacinę ir geopolitinę tapatybę, save laikanti ir siekianti būti visaverte bei lygiateise Vakarų pasaulio bendrijos nare.

Pagrindinės veiklos kryptys:

– asmens ugdymo, švietimo bei teisinėmis priemonėmis stabdyti pavojingą mastą šalies nacionaliniam saugumui įgijusius Lietuvos visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo procesus, nuosekliai įgyvendinti kryptingą ir ilgalaikę valstybinę tautinės, istorinės ir pilietinės sąmonės gaivinimo ir stiprinimo politiką;

– atkurti Tautos kaip valstybės suvereno teises – įvykdyti esmines savivaldos ir rinkimų sistemos reformas, įgyvendinti demokratinę piliečių savivaldą;

– įveikti Tautos vienybę ir valstybingumo pagrindus griaunančią ekonominę ir socialinę atskirtį – atkurti šalies ekonominiam savarankiškumui būtiną Lietuvos nacionalinį ūkį ir įvykdyti esminę ekonomikos bei socialinės apsaugos pertvarką, turinčią užtikrinti didesnę visuomeninę ir politinę piliečių sanglaudą.

I. VERTYBINIAI PAGRINDAI, JŲ ATKŪRIMAS IR GYNIMAS

Krikščioniškoji civilizacija, jos kultūrinis ir dorovinis paveldas – Lietuvos atsinaujinimo pagrindas.

Krikščionybė, vykdydama pagrindinį – sielų išganymo – uždavinį, visoms tautoms nešė civilizacijos laimėjimus ir prisidėjo prie piliečių dorybių ugdymo ir valstybių klestėjimo. Krikščioniškoji žmogaus, kaip transcendentinį dvasinį matmenį turinčio savito asmens, samprata yra būtina ir visuotina dorovinės ir politinės laisvės sąlyga. Iš jos kylantis asmens pirmenybės prieš visuomenę ir valstybę principas yra pamatinė jo moralinės autonomijos, sąžinės laisvės ir orumo garantija. Plėtodama antikinės filosofijos ir etikos įžvalgas, krikščioniškoji mintis sukūrė žmogaus proto ir dorinio orumo reikalavimus atitinkančios elgsenos gaires, kurios buvo suformuluotos kaip normos visuotinai galiojančių priesakų ar įsakymų pavidalu ir pavadintos prigimtiniu (dorovės) įstatymu. Prigimtinis įstatymas juo besivadovaujančioms politinėms bendrijoms yra teisės ir visų kuriamų įstatymų teisingumo matas, suteikiantis tokių bendrijų nariams esminę galimybę atpažinti, pasmerkti ir užkardyti tironišką valdymą, valdžios savivalę ir piktnaudžiavimą savo galiomis, priimant neteisingus ir neteisėtus įstatymus. Valstybės pareiga yra užtikrinti laisvą Bažnyčios mokymo raišką visose viešojo gyvenimo srityse, nevaržant jos įvairiomis „diskriminacijos“ ar „neapykantos kalbos“ draudimo formomis. Visų religinių bendrijų nariams, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir dorovei, taip pat turi būti užtikrinta sąžinės ir tikėjimo laisvė.

Prigimtinė šeima – visuomenės ir valstybės išlikimo sąlyga

Prigimtinė šeima yra pirminė gamtinė ir istorinė žmonių bendrija, kurioje ir per kurią užtikrinamas žmonijos tęstinumas. Besąlygiškas žmogaus teisės gyventi pripažinimas ir jo gyvenimo nuo natūralios fizinės pradžios iki pabaigos apsauga yra esmingiausia ir niekuo nepakeičiama žmogaus, kaip savito asmens, nelygstamos vertės ir orumo sąlyga ir tvirčiausias rūpinimosi šeima, kaip prigimtine asmens atsiradimo ir visapusiško išsiskleidimo erdve, pagrindas. Prigimtinė šeima yra savarankiška bendruomenė, tautos ir valstybės pagrindas, turintis teisių, kurių valstybė nei perimti, nei panaikinti negali. Civilizuotoje politinėje bendruomenėje šeima negali įgyvendinti savo prigimtinių ir neatimamų teisių vien savo pastangomis, todėl valstybė turi padėti šeimai, sudarydama sąlygas jai skleistis ir klestėti, bet ne siaurindama jos autonomiją ir teises.

Tauta – prigimtinė žmonių bendrija ir kolektyvinis politikos bei istorijos subjektas

Tauta yra būtina žmogaus kultūrinio egzistavimo forma, kurią sudaro bendros kultūrinės tapatybės žmonės. Kuopinės kultūrinės tapatybės būtinybė yra žmogaus prigimties dalis. Žmonija yra pasaulyje gyvuojančių kultūriškai skirtingų ir savitų tautų visuma. Tautų ir jų kultūrų įvairovė yra būtina žmonijos kultūros įvairovės ir turtingumo sąlyga. Būdamos prigimtinės bendrijos, tautos yra pagrindiniai pasaulio politikos ir žmonijos istorijos subjektai. Kiekvienos tautos išnykimas yra neatitaisomas visos žmonijos praradimas, skurdinantis pasaulio kultūrą. Tautų išnykimą skelbiančios ir skatinančios ideologijos bei politinės praktikos yra antihumaniškos ir nusikalstamos. Pagarba tautiškumo principui ir tautų bei jų kultūrų išsaugojimas ir puoselėjimas turi būti laikomas vienu svarbiausių pasaulio uždavinių tautas vienodinančios ir naikinančios globalizacijos sąlygomis.

Suvereni nacionalinė valstybė – politinė tautos organizacijos forma ir būtina demokratijos sąlyga

Tautos kaip prigimtinės bendrijos kuopinė kultūrinė tapatybė įgalina jos narių solidarumą ir įsipareigojimą visuomenei. Solidarumu ir įsipareigojimu grindžiamas tautos kaip kultūrinės bendrijos ryšys leidžia susidaryti politinei tautai ir steigia nacionalinę valstybę. Suvereni nacionalinė valstybė yra aukščiausias politinis tautos savivaldos pavidalas ir vieninteliai saugūs tautos namai – būtina jos išlikimo sąlyga. Valstybė gina ją steigiančios ir įteisinančios tautos bei su ja gyvenančių kitataučių piliečių teises. Nacionalinė valstybė yra vienintelė politinė bendrija, kurioje esamomis sąlygomis gali būti užtikrintas efektyvus demokratinis valdymas, nes būtina jo susiformavimo ir veikimo sąlyga yra tautos, kaip lygiateisių piliečių bendrijos sukurtos valstybės vienintelio suvereno, laisvai reiškiama kolektyvinė politinė valia.

Pagarba pamatinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms – visaverčio ir oraus gyvenimo sąlyga

Šiuolaikiniame demokratiniame pasaulyje įtvirtintos pamatinės žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės turi būti užtikrinamos ir ginamos nepriklausomybę atgavusioje Lietuvos valstybėje. Būtina laisvės išsaugojimo ir jos plėtojimo sąlyga yra įvairiopa (moralinė, politinė, teisinė) asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už bet kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis praeityje, dabartyje ar ateityje padarytus veiksmus. Bet kurio žmogaus veiksmai ar visuomeninio gyvenimo reiškiniai, nesuderinami su visuotiniais moralės principais ir asmens prigimtiniu orumu turi būti laikomi laisvės neigimu ir griovimu. Žmogaus ir piliečio teisių apsauga privalo remtis visų piliečių lygybės prieš įstatymą, o ne atskirų visuomenės grupių teisinio išskyrimo ir privilegijavimo principu, skatinančiu visuomenės susipriešinimą.

Visuomenės bendrojo gėrio idėja – moralinis ir politinis žmonių ir bendruomenių solidarumo pagrindas

Ekonominė, socialinė ir kultūrinė šalies pažanga pati savaime nelaiduoja visuomenės darnos ir teisingumo, jeigu šios pažangos vaisiais negali naudotis dauguma valstybės piliečių. Kuo greičiau Lietuvoje sukurti kiekvieno žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas turėtų būti laikoma vienu svarbiausių visuomenės ir valstybės tikslų. Valstybės socialinė politika turi būti grindžiama krikščioniška bendrojo gėrio samprata, įgyvendinama nuosekliai vadovaujantis ją įkūnijančiais artimo meilės ir pagarbos kiekvieno asmens orumui, bendruomeninio ir pilietinio solidarumo principais.

Tautinis ir valstybinis patriotizmas – būtina Lietuvos išlikimo ir klestėjimo sąlyga

Tautinis ir valstybinis patriotizmas yra būtina Lietuvos išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlyga. Tautinis tapatumas kaip neatskiriama asmens tapatumo dalis gali būti išsaugotas ir ugdomas tik sąmoningai ir laisvai prisiimant ne vien modernios demokratinės valstybės piliečio teises, bet ir atsakomybę bei iš jos kylančias moralines, politines ir visuomenines pareigas savo bendruomenei, šaliai ir valstybei. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi vadovautis Konstitucijos nuostata, kad Lietuvos Respublika yra lietuvių tautos sukurta valstybė ir vieninteliai jos išlikimą užtikrinantys namai, kuriuose kartu su lietuviais kaip lygiateisiai piliečiai gyvena valstybei lojalūs kitų tautinių bendrijų nariai.

II. VALSTYBĖS VALDYMAS IR SAVIVALDA

Tikra daugiapartinė politinė sistema Lietuvoje neveikia. Nusistovėjusi rinkiminė praktika sukūrė ribotą procedūrinę demokratiją. Veikiančios demokratijos ir daugiapartinių rinkimų prielaidos Lietuvoje buvo pakirstos jau pradiniu atkurtosios valstybės gyvavimo tarpsniu. Privatizavimo metu įvykęs visuotinis valstybės turto išgrobstymas užkirto kelią rastis socialiniam demokratinės politinės santvarkos pagrindui – gausiam ir įtakingam viduriniajam sluoksniui, o kartu – interesų skirtumais bei realiomis ideologinėmis skirtimis grindžiamai daugiapartinei sistemai. Lietuvoje dėl politinės valdžios varžosi „sisteminių“ partijų nomenklatūros politikai, besiskiriantys tik įvairioms rinkėjų grupėms patraukti vartojamais pavadinimais ir siejami rūpesčio savo galia, materialia gerove, abejingumas lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės reikalams bei išlikimui.

Sukurti vietos savivaldą

Politinės bendruomenės būtina telkimo sąlyga yra valdymo demokratizavimo reforma. Jos pradžia –  realios piliečių savivaldos, tiesioginio jų atstovavimo sąlygų sukūrimas. Žmogaus laisvė pirmiausia reiškiasi per gyvenamąją vietą. Pagrindiniu savivaldos subjektu turi tapti vietos bendruomenė, o ne administracija. Savivaldos įstatyme nustatyti vietos gyventojų teisę ir pareigą tiesiogiai priiminėti sprendimus svarbiausiais, seniūnaitijai, seniūnijai ir savivaldybei klausimais. Naujame savivaldos modelyje turėtų būti išspręsti seniūnaitijų ir seniūnijų savivaldą užtikrinantys organizaciniai ir finansinio savarankiškumo klausimai.

Pakeisti rinkimų tvarką

Rinkimų įstatymuose turėtų būti aiškiai nustatyta: 1) politinių partijų atsakomybė už valstybės valdymą ir atstovavimą piliečių interesams; 2) politinių partijų veikla reglamentuota taip, kad partijose didesnes galias turėtų eiliniai partijos nariai; 3) įtvirtinti piliečių galimybes realiai daryti įtaką politiniam gyvenimui bei dalyvauti visų lygių šalies valdyme. Renkant Seimą partijų rinkiminiai sąrašai turi būti išskaidyti pagal regionines apygardas (Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Lenkijos ir dar 15 Europos šalių pavyzdys). Tuomet rinkėjas galėtų rinktis racionaliai, išsiaiškinęs kiekvieno sąrašuose esančio kandidato gebėjimą atstovauti Tautai.

Įgalinti referendumą kaip realiai veikiantį tiesioginės demokratijos instrumentą

Tiesioginė demokratija turėtų papildyti demokratinės savivaldos praktikas. Piliečių teisės varžymai inicijuoti ir vykdyti referendumą yra antidemokratiški. Referendumo inicijavimui nustatytas ne mažesnis kaip 300 tūkst. pritariančių piliečių skaičius turi būti sumažintas, konkretus skaičius turi priklausyti nuo referendumu sprendžiamo klausimo svarbos. Veikianti tiesioginė demokratija užtikrintų konstitucinę tautos kaip suvereno galios raišką, drausmintų politikus, didintų jų atsakomybę priimant įstatymus. Per tiesioginę demokratiją valstybės valdymo menas galėtų tapti piliečių savastimi, didintų politinės bendruomenės atsparumą vidinėms ir išorinėms grėsmėms.

Žodžio laisvė – pamatinė demokratinė norma

Konstitucija laiduoja informacijos laisvę, teisę turėti įsitikinimus, juos laisvai reikšti, nepažeidžiant Konstitucijos, įstatymų, tarptautinės teisės normų. Tačiau realiame gyvenime daugėja privataus žmonių gyvenimo, jų profesinės reputacijos pažeidimų ir net valstybės autoriteto menkinimo faktų. Visuomeninis transliuotojas Lietuvos radijas ir televizija (LRT) nutolo nuo įstatymu apibrėžtos misijos ir tapo politinių, verslo ir žiniasklaidos grupuočių, laidų ir programų privačių prodiuserių kovos dėl įtakos ir galimybės realizuoti savo interesus arena. Būtina nedelsiant pradėti LRT atsinaujinimui būtinas permainas. Visuomenės informavimo įstatyme būtina įtvirtinti civilinio kodekso sąžiningumo principą ir visuomenės išorinės kontrolės teisę.

III. TEISĖ IR TEISINGUMAS

Teisingumas yra valstybės valdymo pagrindas. Valstybės leidžiami įstatymai (pozityvioji teisė) yra teisingi tik tada, kai yra grindžiami pamatinių, objektyvių ir visuotinių normų  visuma, krikščioniškoje tradicijoje vadinama prigimtiniu įstatymu. Prigimtinio įstatymo nuostata ir ja grindžiamas sąžiningas ir nešališkas teisingumas Lietuvos teisėje nebuvo įtvirtinti.

Teisinio pozityvizmo įsitvirtinimo padariniai Lietuvoje

Viešpataujanti teisinio pozityvizmo ideologija neigianti objektyvią tiesą ir prigimtinį įstatymą, o galiojantį įstatymą laikanti teisingu, atveria kelią savivalei, statistinės daugumos ar galios svertus turinčios mažumos diktatui, kenkiančiam visuomenės ir valstybės bendrajam gėriui. Didžiausias teisėsaugos dėmesys teikiamas mažareikšmiams neįtakingų asmenų padarytiems nusikaltimams, o įtakingi politikai, politinės partijos ir turtingiausi asmenys išvengia atsakomybės net už nacionalinių projektų sužlugdymą, už didžiulių lėšų iš ES paramos fondų išgrobstymą ir iššvaistymą. Tai demoralizuoja ir supriešina visuomenę, pamina bausmės neišvengiamumo principą ir skatina nusikalstamumą.

Lietuvos teisminės valdžios uždarumas

Iš sovietmečio teisininkų ir jų paruoštos naujos kartos susiformavo uždara ir Tautai neatskaitinga nepriklausomos Lietuvos teisminė valdžia. Ši valdžia atkuria pati save – Prezidentas negali priimti sprendimo dėl teisėjo paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, jei Teisėjų taryba tam nepritaria. Teisminės valdžios uždarumas teisinamas teisėjų ir teismų nepriklausomumu. Visi bandymai reformuoti nepriklausomos Lietuvos teisėtvarkos institucijas baigdavosi nesėkme pirmiausia todėl, kad reformos būdavo patikimos patiems teisėjams. Visos reformos tik dar labiau padidindavo teismų uždarumą ir visuomenės nepasitikėjimą teismais dėl jiems būdingo viešumo ir atskaitomybės piliečiams stokos.

Teisėsaugos pertvarkos veiksmai

Atkuriant teisingumą, svarbiausia yra švietimas, kurį taip pat reikia pertvarkyti, pirmiausia atgaivinant dorinį ugdymą. Švietimo poveikis gali išryškėti tik per ilgą laiką. Artimiausiu metu būtina: 1) suderinti teismų nepriklausomumą su veiksminga parlamentine ir visuomenine kontrole, griežtai išsaugant valdžių atskyrimo principą; 2) inicijuoti Teisėjų tarybos pertvarką, kad teisėjų atrankos, skyrimo ir vertinimo procese galių turėtų nuo politinės ir teisinės valdžios nepriklausomi, visuomenės pasitikėjimą turintys ir Seimui atskaitingi asmenys (pagal Jungtinės Karalystės pavyzdį); 3) įtraukti visuomenės atstovus į teismų ir visos teisėsaugos sistemos reformą ir jos priežiūrą. Prisiekusiųjų teismų ir tarėjų institucijų įvedimas – svarbus būdas įveikti pasitikėjimo krizę, susvetimėjimą ir korupciją teisėsaugos sistemoje; 4) ginant viešąjį interesą, užtikrinti visuomenės dalyvavimą, kai svarstomi ūkiniai projektai, galintys pakenkti gamtinei ar kultūrinei aplinkai. Visuomeninės organizacijos turi turėti visas galimybes ginti viešąjį interesą teisme.

IV. EKONOMINĖ, KAIMO, APLINKOS IR SOCIALINĖ POLITIKA

Lietuva yra dinamiškos ir sparčiai augančios ekonomikos šalis, svarbiausiais efektyvumo ir išsivystymo rodikliais nenusileidžianti kaimyninėms valstybėms. Tačiau joje iki šiol išlieka ir net auga viena didžiausių Europos Sąjungoje pajamų nelygybė ir socialinė atskirtis. Neoliberali ekonominė ir socialinė politika stumia Lietuvą į demografinę ir geopolitinę aklavietę. Milžiniška gyventojų emigracija, mažėjantis gimstamumas bei sparčiai senstanti visuomenė lemia tautos istorijoje pavyzdžio neturintį jos nykimą, kuris kelia tiesioginę grėsmę ir nepriklausomos Lietuvos valstybės išlikimui.

Lietuvos nacionalinis ūkio atkūrimas – būtina nacionalinio saugumo, šalies ekonominio savarankiškumo ir visų piliečių gerovės užtikrinimo sąlyga

Atkūrus valstybę, Lietuvos ekonomika buvo įtraukta į pasaulio ekonomiką ir globalistinę neoliberalią laisvosios rinkos sistemą. Šalies ekonomikos atvirumas ir užsienio kapitalo investicijos yra būtina jos sėkmingos plėtros ir augimo sąlyga. Tačiau užsienio kapitalo ir verslo subjektų ekspansija įgijo tokį mastą ir pasidarė tokia nevaldoma, kad Lietuvos valstybė visai arba iš dailes prarado net strategiškai svarbių šalies ekonomikos sričių kontrolę.. Lietuva faktiškai tapo nesavarankišku labiau išsivysčiusių šalių ekonominiu priedėliu ir transnacionalinio finansinio kapitalo bei globalių korporacijų interesų nevaržomo tenkinimo erdve. Lietuva – jos žmonės ir gamtos turtai – yra suišteklinta,  pagrindiniu ir svarbiausiu šalies ekonomikos tikslų laikomas gebėjimas konkuruoti globaliose rinkose, neatsižvelgiant į tokios konkurencijos demografinius, socialinius ir kultūrinius kaštus bei jos ilgalaikius padarinius tautai ir valstybei. Todėl vienu svarbiausių valstybės uždavinių turi būti ilgalaikė nacionalinio ūkio atkūrimo programa. Nacionalinis ūkis turi būti atkuriamas, siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus, būtiniausius šalies ekonominio savarankiškumo poreikius ir bendrąjį visuomenės gėrį bei visų piliečių gerovę.

Nustatyti valstybės biudžeto ir bendrojo vidaus produkto santykį pagal civilizuotų šalių vidurkį

Skurdas nėra socialinio ir ekonominio išsivystymo padarinys, jį lemia nežmoniški tarpusavio santykiai. Lietuvoje daugiau kaip penktadalis žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Atskirų profesinių grupių reikalavimai didinti atlygį už darbą yra visiškai pagrįsti, bet jų neįmanoma patenkinti dėl valdžios nuolatinio vengimo padidinti valstybės pajamas. Skaičiavimai rodo, kad pagal dabartinį Lietuvos ekonominio išsivystymo lygį valstybės pajamos iš per metus surenkamų mokesčių galėtų būti mažiausiai dviem milijardais eurų didesnės. Tai galima pasiekti, įvedus civilizuotą progresinį pajamų mokestį ir racionaliai pertvarkius mokesčių struktūrą. Būtina biudžeto faktinio augimo sąlyga yra visapusiškas jo išlaidų auditas ir efektyvinimas, siekiant drastiškai naikinti šiandien Lietuvoje išplitusias švaistymo praktikas.

Didinti visuomenės solidarumą, naikinant mokesčių sistemos regresyvumą

Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių struktūroje regresyvusis pridėtinės vertės mokestis sudaro 48 procentus. Tai rodo, kad valstybę išlaiko mažiausias pajamas gaunantys ir neturtingiausi šalies piliečiai gyvenantys iš darbo pajamų (dar reikėtų įskaityti šių piliečių pajamų mokesčius, mokestį už akcizines prekes). Pasaulyje yra tik kelios šalys, kurios savo biudžeto regresyvumu gali lygintis su Lietuva. Mokesčių sistemos regresyvumą sumažintų progresinis pajamų mokestis ir nauji mokesčių šaltiniai.

Valstybinio komercinio banko įsteigimas – pirmasis žingsnis atkuriant nacionalinį ūkį Lietuvoje veikiantys ir finansų rinkoje dominuojantys užsienio bankai sukūrė beveik monopolines paslaugų sąlygas. Naudodamiesi savo dominuojančia padėtimi, jie nevaržomai didina teikiamų paslaugų privatiems asmenims ir verslo subjektams įkainius ir pelnosi iš šalies piliečių, administruodami pensijų fondus. |Juos turėtų pakeisti valstybinis nacionalinis investicinis fondas nacionalinės svarbos projektams finansuoti. Nacionalinio komercinio banko įsteigimas yra būtina priemonė siekiant riboti tokių bankų dalį rinkoje ir stiprinti realią konkurenciją bankininkystės sektoriuje, taip pat būtina sąlyga, siekiant užtikrinti teisingą bankų apmokestinimą, kurio našta negalėtų būti perkelta vartotojams

Monopolių ir oligopolių ribojimas – smulkiojo ir vidutinio nacionalinio verslo gaivinimo ir viduriniosios klasės atkūrimo sąlyga

Nekontroliuojamas stambaus užsienio kapitalo skverbimasis į Lietuvą ir nevaržomas vietos stambiojo verslo masto bei poveikio šalies ekonomikai didėjimas ne tik stabdo nacionalinio kapitalo augimą, mažina jo konkurencingumą tarptautinėje ekonomikoje, įtvirtina monopolius ir oligopolius įvairiose šalies ekonomikos srityse, bet yra ir vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių smulkiojo ir vidutinio verslo nykimą ir bet kurios valstybės gerovės ir stabilumo pagrindu esančio viduriniojo visuomenės sluoksnio siaurėjimą. Turi būti parengta smulkiojo ir vidutinio verslo, taip pat ir vidurinės klasės atgaivinimo programa. Jai įgyvendinti būtina imtis šių priemonių:

- kontroliuoti ir varžyti stambiųjų prekybos tinklų oligopolį, ribojant jų dalį rinkoje, atitinkamai juos apmokestinti, o gautas lėšas tikslingai nukreipti smulkiosios ir vidutinės prekybos sektoriui plėsti;

- stiprinti vietos produkcijos tiekėjų stambiesiems prekybos tinklams padėtį, ribojant tinklų galimybes piktnaudžiauti savo ekonomine ir derybine galia;

- imtis priemonių vidutinio dydžio žemės ūkio sektoriui atkurti, iš pagrindų keičiant ES paramos žemės ūkiui skirstymo principus vidutinių ūkininkų naudai ir didinti jų konkurencingumą, skatinant ir remiant įvairias bendradarbiavimo ir kooperacijos formas;

- kovoti su žemės ūkio produkcijos perdirbėjų oligopoliu, teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis ribojant jų galimybes palaikyti mažiausias iš gamintojų superkamos žaliavinės produkcijos kainas;

- sutvarkyti ir nuolat prižiūrėti faktiškai monopoline padėtimi piktnaudžiaujančių šilumos ir energijos skirstomųjų tinklų kainodarą.

- užtikrinti stabilią mokestinę ir teisinę aplinką, leidžiančią prognozuoti komercinės veiklos sąlygas, rizikas ir rezultatus;

- suteikti naujai įkurtam verslui palankias apmokestinimo ir jo veiklos kontrolės sąlygas, nustatant protingus jų taikymo terminus.

Atgaivinti tuštėjantį kaimą

Mažėjantis kaimo gyventojų skaičius atspindi nepalankią žemės ūkio ir sanglaudos politiką ir jos padarinius, iš darbingų kaimo gyventojų atimančius norą imtis verslo ir žemės ūkio kaime. Tuštėjantys kaimai – tai mūsų tapatumo ir kultūrinio savitumo praradimas.

Valstybinė kaimo politika turi kurti sąlygas nuosekliai plėsti žemės ūkį kaip šalies ekonomikos formą. Žemės ūkis turi tiekti kokybišką produkciją vartojimui vidaus ir išorės rinkose, kurti darbo vietas ir kelti šalies kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę. Regionų ir kaimo vystymas neatsiejamas nuo sanglaudos politikos, užtikrinančios socialines ir kultūrines sąlygas oriam tradicinės šeimos gyvenimui kaimo vietovėse.

Lietuvos kaimo politika turi būti grindžiama šeimos ūkio skatinimu. Įgyvendinant valstybinę kaimo politiką yra būtina: 1) palaikyti ir puoselėti tradicines kultūros ir tautinio paveldo vertybes; 2) organizuoti kokybišką švietimą apie efektyvią žemės ūkio veiklą, su ja susijusių finansų valdymą ir finansavimo pritraukimą; 3) užtikrinti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, jaunimo gyvenimui ir darbui kaime; 4) diegti kooperaciją, kuriant trumpąsias maisto grandines (gamyba, perdirbimas, realizacija); 5) diegti inovacijas ir modernias technologijas; 6) užtikrinti tolygią paramos sklaidą kaimo gyventojams; 7) tausoti žemės resursus (žemę, miškus, gyvūnus, vandenį, orą).

Aplinkosauga: įvertinti stambaus verslo įtaką

Vykdant aplinkosaugos politiką, visada būtina vertinti milžinišką verslo įtaką ir jai atsispirti. Tai sunkiai pavyksta. Lietuvos Vyriausybė priėmė ir Europos Komisijai pateikė Lietuvos Respublikos nacionalinį energetikos ir klimato srities 2021–2030 m. veiksmų planą (NECP), kurio įgyvendinimas pareikalaus 14 mlrd. eurų – t. y. beveik pusantro dabartinio Lietuvos metinio biudžeto. Tai didelės apimties dokumentas, kuriame greta abejonių nekeliančių priemonių yra ir keistų dalykų. Šokiruoja profesionalių botanikų nuomonei prieštaraujančios NECP prognozės Lietuvos miškams. Esą senstantys Lietuvos miškai vis mažiau sugeria šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o po 2040 m. iš džiūstančio ir trūnijančio miško dirvožemio išsiskirs tiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kiek miškas jau nebesugebės sugerti. Nors dokumente nepasakyta, galima tik viena išvada – reikia skubiai iškirsti didesnę Lietuvos miškų dalį.

Atsižvelgiant į minėtus neigiamus socialinius veiksnius ir jiems kiek įmanoma atsispiriant, valstybės raidos politiką numatoma grįsti ne atsitiktiniais atsakais, kylančiais reguliuojant žmogaus ir jo veiklos santykį su gamta, bet nuosekliai įgyvendinant tarptautiniu mastu pripažintą nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, kuri grindžiama derinant ūkio, aplinkosaugos ir visuomeninius kultūrinius poreikius. Atsižvelgiant į šiuos interesus ir tenkinant visuomenės energetikos poreikius, pirmenybė teikiama energijos gamybai iš atsinaujinančių gamtos išteklių (biomasės, saulės, vėjo energetika). Mažinant klimato kaitos poveikį, pirmenybė teiktina procesams, mažinantiems ŠESD išsiskyrimą į aplinką, teritorinio planavimo priemonėmis kurti žaliąją infrastruktūrą ir diegti žiedinės ekonomikos principus. Reikėtų gausinti valstybės teritorijos miškingumą (iki 40 proc.), plėsti saugomų teritorijų sistemą (iki 20 proc. šalies teritorijos) ir didinti jų ekologinį efektyvumą. Dabartinis šalies miškų niokojimo mastas verčia imtis ypatingų priemonių šalies miškams išsaugoti: Lietuvoje turi būti masiškai sodinami miškai nedirbamose ir neapgyvendintose teritorijose ir uždrausti plyni kirtimai ir ir kirtimai saugomose teritorijose. Miško plotų didinimas turi būti vertinamas kaip efektyvi kovos su klimato kaita priemonė. Pageidautina skatinti pažeistų vietovių ekologinio atkūrimo ir gamtotvarkos darbus; tvarkant atliekas, pirmenybę teikti rūšiavimui ir antriniam panaudojimui; tobulinti ir individualizuoti aplinkosauginį švietimą. Reikėtų didinti teisinę atsakomybę už sąmoningą aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymą.

Ne išlaikytinio, bet oraus gyvenimo standartas

Nediferencijuota ir orientuota mechaniškai didinti išmokas ir pašalpas visiems socialiai remtinų gyventojų sluoksniams ir todėl skatinanti kai kurių jų grupių veltėdžiavimą bei asocialų gyvenimo būdą, valstybės vykdoma socialinė politika turi būti pertvarkyta taip, kad didintų piliečių paskatas įsitraukti į darbinę veiklą ir būtų pirmiausiai nukreipta pagalbos reikalingų bei moraliai ir socialiai atsakingai gyvenančių ir besielgiančių asmenų poreikiams tenkinti.

VI. SVEIKATOS APSAUGA

Žmonių sveikata turi ne tik biologinį (medicininį), bet ir socialinį aspektą. Ji yra gėrybė ne tik pačiam individui, bet ir šeimai, bendruomenei, visuomenei. Žmogaus sveikata yra ne tik privati, bet ir viešoji gėrybė, bendrojo gėrio dalis. Ji negali būti laikoma preke, kurios judėjimas paklūsta rinkos dėsniams, nes ją palaikant ir kuriant solidariai dalyvauja atskiras žmogus ir visuomenė – pradedant šeima ir baigiant valstybe. Būdama viešojo intereso dalis, sveikatos apsauga išlaikoma iš viešųjų finansų, iš bendrų mokesčių mokėtojų pinigų. Tačiau jos tikroji būklė Lietuvoje yra problemiška.

Žmonių sveikata – ne tik medicinos problema

Pirmiausia, žmonių sveikata susiaurinama iki medicinos problemų. Tačiau visuomenės sveikatos būklė priklauso ne tik nuo sveikatos apsaugos įstaigų darbo. Ją veikia ir socialinės, ekonominės bei psichologinės gyvenimo sąlygos. Jeigu krašte plinta alkoholizmas, narkomanija, asocialaus elgesio įpročiai, jeigu visuomenė nėra plačiąja prasme teisinga, sveikatos apsauga bus nepajėgi efektyviai spręsti sveikatos problemų. Tačiau jeigu teisingumas, sportiškas, blaivus gyvenimo būdas tampa norma, sveikatos problemų visuomenėje mažėja.

Valstybinės sveikatos apsaugos įstaigos tarnauja privatiems interesams

Antra didelė problemų grupė susijusi su ydingu sveikatos apsaugai skirtų finansinių srautų paskirstymu. Tai, kad iš viešųjų biudžeto lėšų finansuojama ir valstybinė, ir privati sveikatos apsauga, pirma, blogina valstybinės sveikatos apsaugos dalies finansavimą, antra, kaip rodo patirtis, valstybinės sveikatos apsaugos įstaigos ima tarnauti privatiems interesams. Susidaro būklė, kai pilietis už sveikatos apsaugos paslaugas moka du kartus – pirma, kaip mokesčių mokėtojas, antra, primoka už valstybinėje ar privačioje sveikatos apsaugos įstaigoje gautas mokamas paslaugas.

Atskirti valstybinę ir privačią sveikatos apsaugą, gerinti paslaugų prieinamumą

Šią problemą reikia spręsti aiškiai atskiriant valstybinę ir privačią sveikatos apsaugą. Valstybinė sveikatos apsauga turi gyventi iš biudžeto lėšų, o privati – iš privačių (mokėjimų už paslaugas arba privataus sveikatos draudimo). Tokia reforma leistų geriau finansuoti valstybines poliklinikas ir ligonines, išspręstų ir valstybinės sveikatos apsaugos darbo užmokesčio dydžio, ir jo skirtumų problemą. Valstybinė sveikatos apsauga vėl taptų finansiškai prieinama žmonėms.

Kita sveikatos apsaugos permainų kryptis – labiau subalansuotas požiūris į teritorinį sveikatos apsaugos įstaigų išdėstymą, derinant teritorinį paslaugų prieinamumą su specialistų koncentracija dideliuose sveikatos apsaugos centruose.

VI. KULTŪRA, ŠVIETIMAS, MOKSLAS

Kultūra, besireikšdama kalbos, religijos, papročių, literatūros ir meno formomis, padeda ugdytis išmintį, teisingumą, drąsą ir susivaldymą. Šiomis didžiosiomis dorybėmis žmogus suteikia prasmę savo gyvenimui, tampa atspariu žmogaus tikrąją prigimtį neigiančioms ideologijoms, sukuriamos prielaidos susidaryti bendrojo gėrio samprata grindžiamam valstybingumui. Nesustiprinusi tautinės ir valstybinės sąmonės, Lietuva žengė į naują valstybingumo raidos tarpsnį – tapo ES nare. Stiprėjant integracijai, įsitvirtinant globalizmo ir multikultūrizmo ideologinėms nuostatoms, spartėja ištautinimas ir išvalstybinimas, įsitraukiama į nuo savo tautos ir valstybės atsaistytą „naujojo europiečio“ ugdymą.

Lietuvoje diegiama klasikinio bei tautinio ugdymo tradicijas ir krikščioniškąją etiką atmetantis progresyviojo ugdymo mokymas. Dėl jo sumenko mokytojo autoritetas, jis ignoruoja destruktyviąsias žmogaus prigimties apraiškas ir neigia ilgaamžę žmonijos sukauptą ugdymo patirtį. Ryškėja neigiami ,,progresyviojo“ ugdymo padariniai: nuolat menksta mokinių raštingumas; smunka pilietiškumo ugdymas; daugėja vengiančių atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą; dauguma mokinių nusiteikę išvykti iš Lietuvos. Bendrojo ugdymo mokykla palaipsniui verčiama socialinių paslaugų agentūra, kurios tikslas – mokyti darbo įgūdžių, tam tikra forma ir tam tikru lygiu socialiai ir politiškai indoktrinuoti bei psichologiškai rengti gyventi „moderniame“ pasaulyje.

Prioritetas tautinės kultūros plėtrą skatinantiems projektams

Valstybė turi susigrąžinti atsakomybę už Lietuvos kultūros plėtrą, kuri buvo užvaldyta valstybės vardu veikiančių grupių, kultūrą vertinančių ne kaip žmogaus ir tautos buvimo pasaulyje atributą, o tik kaip vartojimo prekę. Kertinis valstybės kultūros politikos tikslas – sukurti kuo palankesnes sąlygas lietuvių kultūros plėtrai ir sklaidai Lietuvoje ir pasaulyje; įtvirtinti skaidrią kultūros srities valdymo ir finansavimo tvarką; kultūros srities valdymo institucijas sudaryti iš asmenų, suvokiančių išskirtinę kultūros svarbą lietuvių tautos valstybingumui ir išlikimui. Sprendžiant kultūros finansavimo klausimus, pirmenybė turi būti teikiama tautinės kultūros plėtrą skatinantiems projektams.

Visaverčio ugdymo pagrindas – dorinis ugdymas, grindžiamas klasikiniu Europos ir Lietuvos religiniu, kultūrinu ir moraliniu paveldu

Laiduojant tautos ir valstybės istorinį bei politinį tęstinumą, pagrindinis ir aukščiausias mokyklinio ugdymo tikslas turi būti formuoti ne globalios darbo rinkos poreikiams pritaikytą klajoklį „pasaulio pilietį“, bet visapusiškai išsilavinusį žmogų ir patriotišką savo šalies pilietį, savo ateitį sąmoningai siejantį su Lietuva ir save suvokiantį ne kaip prekinę vertę turintį „darbo jėgos“ vienetą, bet kaip savo tautos ir valstybės kūrėją. Tokio visaverčio ugdymo pagrindu turi tapti dorinis ugdymas, grindžiamas klasikiniu Europos ir Lietuvos religiniu, kultūrinu bei moraliniu paveldu, neatsiejamas nuo mokymo, teikiančio mokslo žinių ir praktinės veiklos įgūdžių, būtinų sklandžiai integruotis į šių dienų visuomenę. Tokiai dorinio ugdymo nuostatai priešinga į Lietuvos mokyklas brukama ir prigimtinį vaiko vystymąsi žalojanti genderinė edukacija. Turi būti laikomasi Lietuvos Konstitucijos garantuojamos tėvų ir globėjų teisės nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu bei doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Turi būti nutraukta bet kokia valstybės parama genderizmo ideologijos sklaidai ir lygių kvotų sistemoms, atmestas vienpusiškas homoseksualumo ir transseksualumo pateikimas ugdymo programose, uždrausta ankstyva seksualizacija ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose, pseudomokslinių genderinių tyrimų finansavimas iš valstybės lėšų. Atsisakius multikultūrizmo ir genderizmo padiktuotų lygių kvotų sistemų, lygios teisės turi būti vėl vertinamos kaip lygios galimybės, kur galioja meritokratinis principas – kiekvienam suteikiamos tos pačios galimybės, o ar bus jomis pasinaudota, priklauso nuo gabumų, gebėjimų ir pasirengimo;

Mokykloje atkurti mokytojo autoritetą ir klasikinį ugdymą

Atkurti klasikinį ugdymą, kurio pamatinė idėja būtų ne Lietuva pasaulyje, bet pasaulis Lietuvoje. Sukurti tautinę mokyklą įmanoma tik atsisakius progresyviojo ugdymo metodų ir atkūrus pagrindinį ugdymo veiksnį – mokytojo autoritetą, kylantį iš dviejų šaltinių. Pirmiausia, būtina suvokti, kad hierarchinis santykis tarp suaugusiojo (mokytojo) ir vaiko (mokinio) nėra galių santykis, jis grindžiamas abiejų pusių sąmoningai pripažįstamu autoritetinės tvarkos (hierarchijos) teisingumu ir teisėtumu. Toks abipusis pripažinimas kyla iš supratimo, jog autoritetas yra daugiau ir aukščiau nei mokytojas ir mokinys. Autoritetas randasi mokytojui prisiėmus atsakomybę ir įkūnijus savyje idealiųjų normų reiškėjo pašaukimą. Progresyvioje mokykloje pagrindinis dėmesys sutelkiamas ne į dalyko mokymą, o į vaiko interesus, todėl neteikiama reikšmės tam, kad mokytojas gerai išmanytų savo dalyką, siekiama, kad mokytojas ne perteiktų žinias, o kartu su mokiniu mokytųsi to, kas atitinka mokinio interesus ir taip parodytų, kaip tos žinios atsiranda. Bet juk mokytojas yra asmuo, daugiau išmanantis ir turintis daugiau gyvenimo patirties, nei mokinys. Šio natūralaus santykio atstatymas – antrasis mokytojo autoriteto šaltinis.

Lietuvos istorijos dėstymui mokyklose grąžinti normatyvinį-vertybinį matmenį

Tautinės mokyklos idėja reikalauja sustiprinti Lietuvos istorijos dėstymą mokyklose. Istorijos dalyką vėl padaryti privalomą visose klasėse, nuosekliai vadovaujantis nuostata – „ne Lietuva pasaulyje, bet pasaulis Lietuvoje“. Mokyklinėje istorijos programoje ir vadovėliuose vyraujančią „eurocentrinę“ Lietuvos istorijos koncepciją pakeisti „lituanocentrine“, paremta tautos ir valstybės istorijos vertinimu tautos interesų požiūriu. Tik remiantis moksliškai pagrįstu, tačiau vertybiškai į tautos ir valstybės išsaugojimą nukreiptu požiūriu galima pasiekti, kad Lietuvos jaunoji karta savo tautą ir šalį pradėtų suvokti ne kaip pasaulio istorijos atsitiktinumą, o kaip savarankišką, aktyvų ir kitoms šalims lygiavertį pasaulio istorijos veikėją.

Atkurti universiteto misiją

Lietuvos aukštajame moksle turi būti kuo greičiau įveikti neigiami neoliberaliąja rinkos ideologija vadovaujantis įvykdytų „krepšelinių“ reformų padariniai. Lietuvos universitetai transformuojasi į studijų paslaugas parduodančias ir pelno siekiančias verslo organizacijas. Brandesnės demokratijos šalių universitetų patirtis rodo, kad įmanoma atsispirti aukštojo išsilavinimo vertimo preke ir vartotojiškumo tendencijoms ir išlaikyti universiteto misiją – be jokių išlygų ieškoti tiesos, ją saugoti bei skleisti ir jos mokyti. Tik tai gali laiduoti, jog universitetai iš tiesų bus tautos ir valstybės intelektinio bei kūrybinio potencialo ugdymo ir nuolatinio stiprinimo vieta. Reformuojant universitetus būtina aukštojo mokslo srityje diegiamus rinkos elementus tinkamai derinti su klasikiniais universitetinio lavinimo bei ugdymo tikslais ir uždaviniais. Tam padėtų humanitarikos, ypač filosofijos, kursų statuso stiprinimas. Humanitarikos kaip kultūros studijos formuoja fundamentinę pasaulio, žmogaus ir jo gyvenimo tikslo bei prasmės sampratą, nuo kurios turinio ir brandos priklauso visaverčio žmogaus ir piliečio ugdymas, darnios visuomenės, tvarios tautos ir stiprios valstybės gyvavimas ir išlikimas ilgą laiką. Humanitarikos, ypač filosofijos, kursai turėtų būti viso aukštojo mokslo, neišskiriant gamtos ir technologijų studijų, branduolys ir visapusiško akademinio bei visaverčio pilietinio lavinimo pasaulėžiūrinis ir vertybinis pagrindas.

Pakeisti humanitarikos darbų vertinimo ir finansavimo kriterijus

Atkuriant universitetų bei humanitarinių institutų misiją būtina sustiprinti humanitarikos, ypač filosofijos, ir atitinkamų universitetinių kursų statusą. Humanitarikos kaip kultūros studijos formuoja fundamentalią pasaulio, žmogaus ir jo gyvenimo tikslo bei prasmės sampratą, nuo kurios turinio ir brandos priklauso visaverčio žmogaus ir piliečio ugdymas, darnios visuomenės, tvarios tautos ir stiprios valstybės gyvavimas ir išlikimas ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje. Humanitarikos, ypač filosofijos, kursai turėtų būti viso aukštojo mokslo, neišskiriant gamtos ir technologijų studijų, branduolys ir visapusiško akademinio bei visaverčio pilietinio lavinimo pasaulėžiūrinis ir vertybinis pagrindas. Tačiau humanitarikos paskirčiai įgyvendinti Lietuvoje kliūtimi tapo praktiškai tik kiekybiniai humanitarikos darbų vertinimo ir finansavimo kriterijai, orientuojantys ne į humanitarikos paskirtį, bet į kuo didesnį publikacijų ir spaudos lankų skaičių. Humanitarikos darbų vertinimo ir finansavimo kriterijai turi atitikti humanitarikos paskirtį.

Pašalinti Lietuvos mokslo taryboje (LMT) išvešėjusias interesų konflikto apraiškas ir jų priežastis

Mokslo politikos formavimo ir finansavimo funkcijų sutelkimas vienoje institucijoje (Lietuvos mokslo taryboje) yra priešingas civilizuotų šalių praktikai ir sudarė sąlygas interesų konfliktams, neskaidrumui bei piktnaudžiavimui, vertinant ir finansuojant konkursinius projektus. Nėra sudėtinga ir būtina atskirti mokslo ir humanitarikos politikos formavimą nuo jų finansavimo – iki 2007 m. projektų vertinimą ir finansavimą vykdė kita institucija – Valstybinis mokslo ir studijų fondas.

VII. UŽSIENIO, GYNYBOS IR SAUGUMO POLITIKA

Priklausomybė euroatlantinei bendrijai yra kertinis Lietuvos civilizacinio ir geopolitinio tapatumo dėmuo. Ji lemia ir nekintantį Lietuvos interesą būti NATO ir Europos Sąjungos nare. Ilgalaikei ir tvariai Lietuvos ES narystei grėsmę kelia po Lisabonos sutarties išryškėjusios ES krizės apraiškos, visose, o ypač senbuvėse ES šalyse, skatinančios didėjantį nusivylimą integracija ir vieningos Europos perspektyvomis. Globalistinio ES elito pastangos suvaldyti krizę, siūlant dar didesnę integraciją, aštrina krizę ir tampa vieningos Europos griovimu. Didesnė integracija ir federalizacija vykdoma kartu su radikalia šalių ištautinimo ir išvalstybinimo programa, beatodairiškai griaunant jų dvasinį paveldą, kultūrines tradicijas ir moralines normas, prigimtinę šeimą ir – pasitelkus sąmoningai skatinamą gausią imigraciją bei multikultūrizmą – tautų Europą keičia daugiakultūre Europos tauta. Visose ES šalyse stiprėjantis pasipriešinimas vykdomam Europos ir tautų suverenumo griovimui gali baigtis Sąjungos subyrėjimu, kurio padariniai Lietuvai, dėl ypač pažeidžiamos šalies geopolitinės ir saugumo padėties būtų pragaištingi.

Lietuva gali išlikti tik atsinaujinusioje Europoje

Atsinaujinusią demokratiškos Europos tautų ir valstybių bendriją turi įtvirtinti nauja Europos Sąjungos narių sutartis. Kartu su artimų pažiūrų politinėmis partijomis ir ES šalių vyriausybėmis sieksime: 1) sustabdyti ES federalizavimą, kuris paverstų Lietuvą periferine ir antrarūše Sąjungos provincija ir lemtų neišvengiamą Lietuvos sugrąžinimą į Rytų geopolitinę erdvę, didžiosioms šalims dalinantis įtakos zonas; 2) nutraukti ES viršūnių vykdomą migracijos skatinimo politiką, kuria siekiama iš esmės pakeisti Sąjungos šalių demografinį veidą, dirbtinai skatinant gausų trečiųjų šalių gyventojų kėlimąsi į Europą ir kuriant jų priverstinio paskirstymo valstybėms narėms schemas ir kvotas; 3) ES institucijų kompetenciją apriboti bendrosios rinkos tvarkymu ir su tuo tiesiogiai susijusiomis sritimis, laiduojant valstybėms narėms lygias teises ir galimybes veiksmingai ginti savo nacionalinius interesus bendrose sąjunginėse institucijose; 4) ES mastu sukurti politinį-teisinį apsaugos ir kontrolės mechanizmą, užkertantį kelią ETT ir kitoms nerinktoms ES struktūroms varžyti valstybių narių Konstitucijose apibrėžtas jų suverenias galias, teisiniais ir administraciniais sprendimais kišantis į šalių vidaus reikalus; 5) panaikinti Lietuvos kaip ,,antrarūšės“ šalies iki šiol patiriamas ekonominės ir socialinės diskriminavimo apraiškas ES, skirstant paramą valstybėms narėms; 6) atkurti europinio lygmens diskusiją dėl bendros valiutos įvedimo padarinių šalims narėms ir kaštų bei naudos analize grįstų alternatyvų, siekiant atkurti valstybių narių galimybes formuoti ir įgyvendinti savarankišką monetarinę politiką; 7) užtikrinti, kad jokios ES institucijos nesikištų į šalių apsisprendimus šeimos sampratos klausimais, įskaitant ir finansavimo antihumaniškos ir nusikalstamos neokomunistinės genderizmo ideologijos propagandai ES šalyse nutraukimą; 8) ES lygiu apginti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir būti saugiems nuo valstybės mėginimų atimti vaikus, jei šeimoje nėra tiesioginio pavojaus vaikų sveikatai ar gyvybei.

Vidurinysis visuomenės sluoksnis – nacionalinio saugumo pagrindas

Priklausomybė Vakarų pasaulio struktūroms padidino Lietuvos saugumą ir veikia kaip priešo atgrasymo strategija. Rusijos siekiai susigrąžinti globalios galios statusą ir įvykę geopolitiniai pokyčiai verčia tikslinti šalies gynybos strategiją, didinti visuomenės atsparumą kylančioms grėsmėms. Būtina politiškai suaktyvinti visuomenę, įtvirtinti realias savivaldos ir dalyvavimo viešųjų bei valstybės reikalų tvarkymo praktikas, visuomenėje įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos valstybės gynimas – ne tik profesionalių kariškių, bet visų piliečių pareiga. Nacionalinio saugumo pagrindas – vidurinis visuomenės sluoksnis, kuris, augant socialinei atskirčiai, nyksta.

Šalies gynyba negali būti tik profesionalų rūpestis, Lietuva turi sekti pavyzdžiu valstybių, kurios, turėdamos daug gausesnes ir stipresnes profesionalų kariuomenes, kartu siekia, kad kiekvienas šalies pilietis turėtų karinį pasirengimą. Tik turintis nors mažiausią karinį pasirengimą pilietis yra karys ir savo šalies gynėjas.

Būtina nustatyti visų valstybės valdžios institucijų funkcijas ir atsakomybę, mažinant socialinę atskirtį. Lietuvoje 20 proc. didžiausias ir 20 proc. mažiausias pajamas gaunančiųjų pajamų santykis (7,08) atrodo geriau tik už Rumuniją ir Bulgariją, o jos augimo greitis lenkia visas ES šalis. Tai griauna pačius nacionalinio saugumo pagrindus – nyksta vidurinysis visuomenės sluoksnis, kuris yra valstybės saugumo garantas.

Didinant šalies pajėgumą pasipriešinti išorės agresijai, būtina: 1) didinti visuomenės ir kariuomenės atsparumą išoriniams propagandiniams veiksniams; 2) stiprinti kariuomenės gynybinius pajėgumus suteikiant visuomenei įgūdžius tinkamai padėti kariuomenės veiksmams; 3) mokyklose įvesti pirminį karinį rengimą; 4) įvesti visuotinius periodiškus karinius mokymus šaukiant į dviejų savaičių karinių įgūdžių atnaujinimo stovyklas.

ES politikoje būtina: 1) priešintis ES kariuomenės kūrimui, dubliuojančiam NATO veiklą Europoje ir pavojingai skaldančiam euroatlantinę vienybę, didinančiam įtampą su svarbiausia Lietuvos užsienio politikos partnere ir saugumo garantu – JAV; 2) ES politikoje reikšti lygų nacių ir sovietų režimų nusikaltimų vertinimą; 3) energetinio saugumo srityje atšaukti ES pritarimą „Nord Stream 2“ projektui, didinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros investicijas Lietuvoje, greitinti sinchronizacijos projektus ir formuoti vieningą ES poziciją energetinių išteklių prekybos su Rusija ir JAV klausimais.

***

Kviečiame visus Lietuvos geros valios žmones telktis esminiam tautos ir valstybės atsinaujinimui – būtinai sąlygai siekiant, kad Lietuva išliktų šiuolaikiniame pasaulyje. Tęsdami Sąjūdžio pradėtą laisvės žygį, kurkime gyvąją valstybę, kuri gyvena jos piliečių dvasioje – jų sielose ir širdyse. Juk valstybė visų pirma yra ją steigiantys, puoselėjantys ir saugantys žmonės. Vėl tapkime politine tauta, tikraisiais savo šalies šeimininkais.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raigerdas>Anonimams       2020-02-26 13:37

Anoniminiai krikčionys-šmeižikai nutarė paskelbti “karą” Raigerdui:“Tas 2020-02-25 15:55 Raigerdas nepakaltinamas, nes savąją politlaikyseną paveldėjo dar iš sovietmečio, kai dirbo “zamestiteliu”. Todėl savo paklodėmis stengiasi uždusinti visus krikščioniškojo atgimimo daigus…” Anoniminis šmeižikas norėtų pakviesti sudeginti Raigerdą ant laužo, bet gėdijasi. Pasirodo, jis turi net “gėdos” jausmą. Ir žinote, kaip pas tą Anoniminį šmeižiką gimsta tas keistas “gėdos” jausmas? Na, žmonės   gali suprasti, kad dabar ne viduramžiai.  O kaip gaila. Ir anoniminis šmeižikas suka galvą, kaip galima grąžinti į Lietuvą viduramžišką tvarką Europoje, kai Teisingumas buvo Inkvizitorių rankose. O čia tai bent, nes tai šmeižikų Aukso amžius, kuris pasikartojo jau NKVD ir KGB laikais. Čia irgi geras gyvenimėlis buvo šmeižikui. Kitas Anoniminis komentatorius protingesnis, nes nesiruošia siūlyti deginti ant laužo, bet nori “paprotinti”, kadangi įsivaizduoja Raigerdą, kaip “nebent jei esi ,koks liberalus jaunuolis apsirukes zoles,tokios fantazijos ir realios del visuotines taikos”. Šitas Anoniminis komentatorius, pasirodo, yra labai kuklus kraugerys, jeigu tu siūlai taiką, o ne karą, reiškia esi apsirūkęs žolės. Ir aišku, Anoniminis komentatorius siūlo:“to Raigerdas 2020-02-25 14:36   Raigerdai jums reiketu pasidometi konkrecia istorija,o ne ta stereotipine, jausmingaja leftistine mas mediju suformuota, kuria plaunamos smegenys jaunimui vakaruose apie “baisiaja” krikscionybe”. Stebiuosi tais “neapsirūkusiais žolės” ir su “nepraplautais smegenimis”, nes jų atmintis yra kažkokią tai fragmentinė. Jie staigiai prisimena tik tai, kas yra naudinga jiems, ypač iškraipant faktus. Aprašęs baisybes, kaip būtų nukentėjusi Europa nuo arabų, nors Kryžiaus karus pradėjo ne arabai. O kaip su PRŪSAIS? Jie irgi norėjo nusiaubti Europą ir visus priversti tikėti į Nunadievį,o gal į Patrimpą? Patrimpas (Potrimpas, prūs. Patrīmps) – senovės prūsų upių ir šaltinių, derlingumo, vaisingumo, javų, karo sėkmės dievas. Kaip matome, Patrimpas prūsams nepadėjo ir jie buvo sunaikinti Kryžiaus karų metu vokiškųjų kryžiuočių ir išnyko kaip tauta. Kai buvo sunaikinta jų religiją, tai pačią tautą sunaikinti yra tik technikos reikalas. TSRS pralaimėjo “Šaltąjį karą”, t.y karą ideologiniame fronte. O visa kita buvo jau sutvarkyta techniškai. Šitas “kuklus” ir su dėmėta atmintimi Anonimas net nesupranta, kas žmones vienija. Jis nors ir nelaiko savęs žmogumi “su praplautomis smegenimis”, bet niekaip neįstengia suprasti, kad kitos religijos nenori nei karo, nenori ir perdirbti krikščionių į savo tikėjimą, nes yra tik abraominės religijos, kurios visos nori būti teisios, ir teisios jos bus tik tada, jeigu “atvers” visus kitus ir visą pasaulį į savo tikėjimą. Rusija yra krikščioniška šalis ir ji nori karo, ir ji nori, kad visi aplinkui taptų provoslavais. Anoniminis komentatorius irgi nori sujungti lietuvius tik vienos religijos pagrindu. Idėja utpinė, nes Kryžiaus karais šito nesugebėjo įgyvendinti. Komunistai norėjo visus sujungti tikėjimu į komunizmą. Hitleris norėjo sujungti visus per užkariavimą viso pasaulio ir paverčiant visus fašistais ir grynakraujais arijais. O kas Hitleriui “praplovė smegenis”?  O Leninui? Ar jau jie tokie gimė su “išskalbtais smegenimis”?

Tas       2020-02-25 15:55

Raigerdas nepakaltinamas, nes savąją politlaikyseną paveldėjo dar iš sovietmečio, kai dirbo “zamestiteliu”. Todėl savo paklodėmis stengiasi uždusinti visus krikščioniškojo atgimimo daigus, o tikriau - demagoginių žodžių trydoje paskandinti kiekvieną Lietuvos atgimimo idėją.

to Raigerdas       2020-02-25 14:36

Raigerdas jus kaip šuo pasigaves savo uodega sukates ir sukates ratu su tais kryziaus karais,raganu medzioklemis..,naciai,inkvizitoriai,Radzvilas.Sumetate i viena katila ir viska maisote,kaip jums patogiau.Pirmas kryziaus zygis apsiginti nuo musulmonu i Sventaja zeme ivyko tik po 400 metu, 11 amziuje,kai jau nuo 7 amziaus mahometonai siaube krikscioniu zemes, buvo uzkariave Palestina,Siaurine Afrika,Ispanija kuriai susigrazinti is mauru ranku prireike 700 metu,beveik puse Prancuzijos,verzesi i rytu Europa plesdami ir naikindami ,paimdami moteris i vergove, zudydami piligrimus keliaujancius i Sventaja zeme. Jei ne kryziaus zygiai pries menulio zmones,tai visa Europa ir Lietuva jau pries simtus metu butu girdejus garsius sauksmus is minaretu maldai,kaip jau siomis dienomis yra kokiame Londone ar Berlyne del vykdomos agresyvios politkorekcijos,tokie visi “peace” nors jau matyti,kad tarpreliginis konfliktas neisvengiamas Europoje,nebent visi padetu i šali savo skirtingus tikejimus, isitikinimus ir visi gyventume laimingai po viena saule;na nebent jei esi ,koks liberalus jaunuolis apsirukes zoles,tokios fantazijos ir realios del visuotines taikos.Raigerdai jums reiketu pasidometi konkrecia istorija,o ne ta stereotipine, jausmingaja leftistine mas mediju suformuota, kuria plaunamos smegenys jaunimui vakaruose apie “baisiaja” krikscionybe

stasys        2020-02-25 10:52

Lietuvoje auginame tautinius rūtų darželius , o Reigardas narcizus ant palangės .Aišku dėl skonio neturėčiau priekaištauti , bet kad V.Radžvilas ten kažkuo kaltas savo programomis ? švelnus ‘briedas’ nuslinkęs per nugara .

Raigerdas>Al       2020-02-25 10:22

Komentatorius Ai.rašo:“Ponai, net ir ėstis reikia turėt savigarbos”. Jūs esate protingas žmogus ir turėtumėte atkreipti dėmesį, bet kuri šalis, valstybė, relgija ar tauta turi savo istoriją. Ir jeigu šita tauta ar religija pradeda aukštinti save ir menkinti kitus, tada jūs NEIŠVENGIAMAI GAUSITE KONFLIKTĄ. Paprastai šituos dalykus daro žmonės, linkę į narcizimą, religijose tai dažnai vadinama puikybe. Šiuo konkrečiu atveju šiuos barnius išprovokavo NS ir V. Radžvilo projektas. Jis tapo ne projektu, o žmonių supriešinimo šaltiniu. Apgailėtina, kad šita išsilavinusi mokslininkų, dėstytojų ir inteligentų grupė net nežino, kad istorijoje buvo tokie KRYŽIAUS KARAI, kurio pagrindas buvo religinis, buvo 2-asis Pasaulinis karas, kurio pagrindas buvo priklausomybė nacijai, tai nebuvo karas tarp fašistų ir komunistų, o tai buvo išskirtinės nacijos karas su visu pasauliu. Todėl visos “savigarbos” ribos čia bus peržengtos. Bet klaikiausiabus tada, žmonės su psichiniais nukrypimais pradės “ginti” savo tiesas, štai tada ir prasidės pragaras. Mano manymu, Lietuva degraduoja ir randasi depresijos būsenoje. Nei viena partija šito nenori matyti. Jie yra “Akli” (kaip Piterio Breigelio Vyresniojo paveiksle)  vedliai, kurie bijo pažiūrėti TIESAI į akis. III-iojo Pasaulinio karo pradžią stabdo baimė, kad žus visi, bet iš kitos pusės nėra motyvacijos. Jau žmonės pamatė, kad karas tarp religijų yra beprasmis, karas tarp tautų, - taip pat. Bet puikybė pasaulyje neišnyko ir narcizai vis vien sieks įrodyti, kad jie yra “teisūs”, padarydami kitus “neteisiais”, patys būdami “neteisiais”. Ir nepamirškite, kad yra tokie “kariai” kaip žmonės su psichiniais nukrypimais, t.y. pas kuriuos dominuoja destruktyvus mąstymasir jie, deja, šito nesuvokia,  nes įsivaizduoja, kad elgiasi teisingai, kurie tuoj pat pasiruošę griovimo, daužymo ir naikinimo operacijoms, tik užtenka jiems duoti komandą “fas” ir nurodyti “priešą”. Ukrainoje vienos iš revoliucijų metu psichiatrai specialiai paruošė psichus, kurie turėjo įsiterpti tarp protestuotojų ir sukelti riaušes. O kilus riaušėms privalėjo įsikišti kariniai daliniai. Gerai, kad revoliucijos organizatoriai nuspėjo psichiatrų planus ir juos užblokavo iš anksto. Ko reikia mūsų politikams? Ekonominių žinių, bet arogancija, kad jie viską žino, neleidžia jiems pažvelgti TIESAI į akis. Šita puikybė yra stimuliuojama gausiomis privilegijomis, kurias sustiprina dar korupcinių ryšių galia, ir, deja, mūsų didesnės visuomenės dalies neinformuotumas ir nenoras tvarkyti reikalus teisingai, ir netgi siekti, kad būtinai būtų kreivai, “nes visi taip daro”, “idealų nebūna”, “mes visi nuodėmingi”, “aš ne tobulybė ir man jos nereikia” - štai tokios ir panašios mintys, atsirandančios iš prietarų ir nepagrįtų baimių šulinio, pagimdo
visiškai vergišką sąmonę. Ką išrinks toks žmogus? Tik tokį pat vergą, koks yra jis pats.

Al.       2020-02-25 1:29

Ponai, net ir ėstis reikia turėt savigarbos.

stasys        2020-02-24 21:32

Jota cit.” Klausykite, jeigu jūs nenorite, kad aš čia lankyčiausi, galiu čia nebesirodyti, jokių problemų. Aš kartais buvau bjauri, prirašydavau piktų komentarų, bet jūs irgi nešykštėjote man purvo, kad ir to apie KGB.” ..na kaip radikaliai ? Tiesose reziduoja ekspertu.eu ‘trolis- pozivnoi štazis ’ o Jus jau į krūmus puolate .smile Išsivalys jo storoji žarna ir vėl viskas grįš į norma .. kaip buvo .

reksas       2020-02-24 1:23

Jotai užpildyti tuštumą gali tik eglės kankorėžis.

retro       2020-02-23 22:08

“Juos vienija žydrumas ir KGB”

Dzeikas       2020-02-23 22:03

Tvankstui:
Aciu,kad patvirtini mano zodzius.

jklmn       2020-02-23 21:47

toks tokią pažino ir ant alaus pavadino

Tvankstas       2020-02-23 21:37

Dzeikui : kaip šventasis chabadnykas russkogovoriaščij ot roždenija esi sau teisus.

Dzeikas       2020-02-23 19:52

Komentarai puiki chrestomatija atskleidzianti kas yra Lietuvos patriotai - neatsakantys uz zodzius lietuviskai “p-ukai”, angliuskai “motherf-ers”.
Kodel?
Todel ,kad prirasineta apie asmeni vardu Nijole Aleinikova smeiztu. Ne smeiztas? Tiesa? Tada prasom irodymus.Ypatingai bukiems kartoju: ne ikalcius, o irodymus.
Idomu, ar Lietuvos istoriografija reikia vertinti lygiai taip pat? Juk visi kas rupinasi sios t.v. “valstybes” reikalais melagiai.Logiska butu manyti ,kad Lietuvos istorija sumeluota netgi labiau negu Sovietijos.
Stai prie kokiu isvadu atveda tautisku komentaru skaitymas.

Ponia Aleinikova ( J-a),       2020-02-23 17:39

Tai tikrai tamstos tėvas buvo KGB-istas ir darė kratą pas dorą, tvirtą kataliką ir puikų žmogų A.Patacką?

Jota       2020-02-23 17:15

Klausykite, jeigu jūs nenorite, kad aš čia lankyčiausi, galiu čia nebesirodyti, jokių problemų. Aš kartais buvau bjauri, prirašydavau piktų komentarų, bet jūs irgi nešykštėjote man purvo, kad ir to apie KGB.
Kai santykiai pasidaro labai netaikūs, keliantys pasibjaurėjimą, juos geriau nutraukti. Jūs mane šmeižiate be pagrindo, neturėdami įrodymų (ir net nesuvokiu kodėl?), na, aš po policijas nevaikščiosiu, bet su tokiais žmonėmis irgi nebendrausiu.
O ir veidmainiavimas išpažįsant katalikybę man nebetinka. Nesakau, kad visi veidmainiai, daug kas tiki nuoširdžiai, bet daug pateisina ir visai nepateisinamus dalykus.
Sudie.

Tvankstas       2020-02-23 16:42

Labai gerai padirbėjo trolių fabrikas po šiuo straipsniu, visas kalbas nusukęs į susanynę. Otlično tovarišči peredovoj poziciji iz okopov propagandnogo fronta.

Zopastas       2020-02-23 16:34

Dzeikas : ’ ... pirma diferambai NATO…’ - pagal ‘diferambai’ išlenda, kad Dzeikas yra rusakalbis, pramokęs neblogai lietuviškai, pagal reiškiamas retkarčiais mintis, jog yra šventasis chabadnykas, pagal rašymą, tai lyg iš Šavli, lyg iš Rišon Le Cion, pagal subordinaciją yra aukštesnis už Jotą, kuri negali pamokyti kaip šventojo taisyklingai lietuviškai rašyti.

Tvankstas       2020-02-23 16:23

“Jota     2020-02-22 20:00
Na? Arba atsiprašote N. Aleinikovos, arba aš apie katalikybę čia paskleisiu labai nepadorių faktų.
Gaila tik, nesinori Redaktorei daryti nemalonumų. Džiaukitės, turite puikų žmogų.”
Turime suprasti, kad Jota yra užsikišusi už ančio visą tiesos lt redakciją su Redaktore ? Jei taip, tai suprantamas rodomas šeimininkės elgesys.

sutapimų nebūna       2020-02-23 14:05

“1986 m. gegužės 22 d. buvo padaryta krata pas inžinierių Algirdą Patacką, gyvenantį Kaune, Petrausko gatvėje. Kratai vadovavo saugumietis mjr. Aлейников.”
.
“1973.XI.20 saugumiečiai Monikos Gavėnaitės nerado namuose, todėl, užantspaudavę jos butą (Kaunas, Kapsų g-vė Nr. 43), laukė sugrįžtančios. Lapkričio 26 majoras Aлейников su kitais saugumiečiais iškrėtė Gavėnaitės butą. Kratos metu paimta nemaža religinės literatūros: „Šventųjų Mišių liturgija”, „Mano malda”, „Visa apimanti meilė”, „Paprastas mąstymas”, „Kristaus gyvenimas”, „Jėzus Kristus”, „Kristus — mano gyvenimas” „Atlaidų rinkinys” ir kt. Saugumiečiai taip pat paėmė laiškus, smulkius spaudinius, rašomąjį popierių ir kt. Krata užtruko pustrečios valandos. Po kratos Monika Gavėnaitė buvo kelis kartus tardoma. Tardytojas mjr. Aлейников žadėjo dar daug kartų tardyti.”
.
KGB atsargos pulkininko Aлейников  sūnus, berods, dirba LR VRM.
.
Interneto pievose buvo pasirodžiusi tokia info jog p. N.A., t.y. “jota”, yra uoli сотрудница  dirbanti „Rusijos troliu fabrikui“ verčiant propagandinius tekstus į Lietuvių kalbą.
.
Kaip buvusių kagėbistų nebūna, taip ir buvusių “jotų” nebūna.
Atsitiktinių sutapimų irgi nebūna.

Raigerdas        2020-02-23 13:26

Atsiprašau dėl vienos svarbios klaidos, kurią padariau cituodamas Oksfordo Universiteto profesorių, emeritą Bryan R. Wilson. Klaida yra šiame sakinyje:“Krikščionys, judaistai ir musulmonai yra suskirstyti ne tik pagal stačiatikių įsitikinimus, bet ir į schizmatiškas grupes, kurios neigia bet kokį ortodoksiškumą ir laikosi kitokios religinės praktikos būdo (arba apskritai atmeta religiją)”. Teisingai bus taip:“Krikščionys, judaistai ir musulmonai yra išskaidyti
ne tik ortodoksinių tikėjimų rėmuose, bet yra išsiskaidę ir į schizmatiškas grupes, kurios neigia bet kokį ortodoksiškumą ir laikosi kitokios religinės praktikos būdo (arba apskritai atmeta religiją)”. Žemiau, esančiame komentare, pacitavau labai svarbias žymaus pasaulyje religijos tyrinėtojo Bryan R. Wilson mintis apie religijų pliuralizmą. Bet ne tik Bryan R. Wilson atlikti moksliniai tyrimai įnešė aiškesnį supratimą į tarpreliginius santykius, bet ir mūsų  Vydūnas yra pakankamai aiškiai yra išdėstęs savo mintis apie tikėjimo fenomeną. Tik jo matas viskam yra vėl tas pats žmoniškumas, kurio yra nepajėgūs suprasti ne tik mūsų į narciziškumą linkę politikai, bet, deja, ir dalis mūsų profesūros, kas ir atsispindėjo NS projekte. Pacituosiu studentą Aurimą Gudą, kuris nepasidavė mūsų narcisizmu užsikrėtusių kai kurių profesorių svaičiojimais:“Visų kitų kūrinių tarpe žmogus labiausiai išsiskiria savimone. Norint, kad išryškėtų žmogaus gyvenimo prasmė, turi kuo labiau atsiskleisti savimonė. Esmingiausia savimonės savybė yra ta, kad ji geba nukrypti į du kraštutinumus: materialumą (daiktiškumą) arba dvasingumą. Taigi žmogaus dėmesys gali krypti į matomus dalykus arba į būties paslaptis. Antroji nuostata pasireiškia kaip žmoniškumas, o jis yra glaudžiai susijęs su religija. Religiją Vydūnas apibūdina kaip „pasiruošimą atsiverti pačiai būties paslapčiai“. Tikėjimo dalykuose Vydūnas pastebi, kad yra skirtumas tarp religinių mokymų ir pamaldumo arba religingumo. „Jei žmogus neturi religingumo, tai ir religija nėra jam būdinga, nors jis ir išpažįsta kokį nors religinį mokymą. Tuomet jis yra visiškai pavaldus daiktiškumui ir galbūt jam net trūksta tikro žmoniškumo bruožų“ . Žmogus turi savyje turėti gyvąjį tikėjimą, o ne teorines žinias. Tuomet jis atsiskleis kaip žmogus. Nykstant gyvajam tikėjimui nyksta ir žmoniškumas. Žmogui daug svarbiau rūpintis savo sąmonės šviesėjimu, negu mintinai mokytis religines tiesas. „Jis privalo savo esme tapti sąmoningas žemiškame gyvenime, jame išaugti, atsiverti Didžiąjam Slėpinui ir įgyti tokį sugebėjimą, kuris vadinamas gyvąja religija.“ . Su kuo didesne jėga sąmonė atsiduos begalybei, neaprėpiamumui, dieviškumui, tuo gražiau išsiskleis žmoniškumas.
Žmoniškumas yra viena svarbiausių anapusybės apraiškų. „Jis skleidžiasi būtyje ir patiria erdvės ir laiko apribojimus. Tačiau žmogus gali tapti budresnis tam, kas yra anapus erdvės ir laiko.“ . O anapus jų yra Didysis Slėpinys, Amžinasis Dievas.
Religija yra priemonė žmogui tapti tobulesniu kuriančiojo Dievo įrankiu. „Religijos dėka žmogus tampa esminga kūrybos jėga, keliančia aukštyn viso pasaulio gyvenimą“ . Didėjant jo žmoniškumui šviesėja jo sąmonė ir kartu su savimi kelia aukštyn visą gyvąjį pasaulį. Religijos dėka žmogus gali patirti gyvenimą Dievuje ir didžiausią žmoniškumo atsiskleidimą”.

Raigerdas       2020-02-23 12:55

O dabar pakalbėkime apie tą dalį NS ir V.Radžvilo projekto, kur kalbama apie religiją. Jūs žinote, kad yra daugybė politikų, karalių, popiežių, kurie nuslėpė tikruosius faktus apie tą tautą, kurią ruošėsi užpulti ir apiplėšti, pateikdami savo planus teigamoje šviesoje, o numatytą auką  neigiamoje šviesoje. Vienas iš baisiausių dalykų santykiuose tarp žmonių ir ypač kuriant kažką naujo yra MELAS. Jis anksčiau ar vėliau išaiškėja ir ta, melagingais pagrindais sukurta sistema, sugriūva, paprasti žmonės patiria žalą, o kartais tai baigiasi ir milijoninėmis aukomis. Ir štai mes turime faktų apie komunistų MELĄ, fašistų MELĄ ir dabar mes matome, kad mūsų politikai yra užsikrėtę tomis pačiomis ligomis. Štai ir NS su V. Radžvilu pradėjo nuo MELO:“Krikščionybė, vykdydama pagrindinį – sielų išganymo – uždavinį, visoms tautoms nešė civilizacijos laimėjimus ir prisidėjo prie piliečių dorybių ugdymo ir valstybių klestėjimo”. Keista, kad kai kurie VU profesoriai ir kitų universitetų dėstytojai išdrįsta kabinti makaronus savo studentams, laikydami juos už kvailelius. NS ir V. Radžvilas pasielgė būtent taip. O dabar paklausykime, ką kalba žinomi pasaulyje profesoriai, o ne mūsų vietiniai narcizai. Aš jau citavau Oksfordo Universiteto profesorių, emeritą Bryan R. Wilson, kuris yra pripažintas religijų tyrinėjimo specialistas pasaulyje. Štai jo išvados apie atliktus mokslinius tyrimus šioje srityje:“Religijų įvairovė išsivysčiusiose visuomenėse
Technologiškai labiau išsivysčiusiose visuomenėse religinių įsitikinimų ir ritualų kodeksai paprastai yra kruopščiau suformuluoti ir parodo didesnį vidinį nuoseklumą ir stabilumą, tačiau net ir išsivysčiusiose sistemose išsaugomi įvairovės elementai. Nei viena teologinė sistema ar įsitikinimų rinkinys, susijęs su antgamtinėmis jėgomis, nėra nuoseklus iki galo bet kurioje didžiojoje pasaulio religijoje. Kažkas visada lieka nepaaiškinta. Taip pat visada išlieka ankstyvosios religinės orientacijos, tokios kaip, pavyzdžiui, paplitę tautiniai tikėjimai, kurių laikomasi tarp paprastų gyventojų. Visų pagrindinių religijų šventraščiai atskleidžia vidinius prieštaravimus ir neatitikimus. Šie ir kiti šaltiniai sukelia ginčus tarp religijos tyrinėtojų, kurie pasirenka skirtingas ir kartais nesuderinamas interpretacines schemas ir egzegezės principus, sukeldami skirtingas tradicijas net toje, kas visiems laikoma ortodoksiškumu.
Taigi, jei norite pripažinti religijų lygybę, norint suvokti religinių reiškinių įvairovę, būtina priimti abstrakčius apibrėžimus.
Religinio pliuralizmo plėtra
Išsivysčiusiose visuomenėse sąmoningas nukrypimas nuo ortodoksiškumo turėtų būti laikomas normaliu. Krikščionys, judaistai ir musulmonai yra suskirstyti ne tik pagal stačiatikių įsitikinimus, bet ir į schizmatiškas grupes, kurios neigia bet kokį ortodoksiškumą ir laikosi kitokios religinės praktikos būdo (arba apskritai atmeta religiją). Atsiribojimas ryškiausiai pasireiškia kontekste, kuriame vyrauja religijos „išskirtinumas“: kitaip tariant, kai asmuo, kuris priima vieną religiją, privalo atsisakyti visų kitų - įsipareigojimo pavyzdys, griežtai reikalaujamas žydų, krikščionių ir islamo tradicijose. Valstybių vyriausybėms nustojus nustatyti specifines religijos formas, buvo leidžiamos nesutinkančios religinės organizacijos, kurioms buvo suteiktos bendrosios religijų privilegijos Europoje ir daugeliu atvejų joms buvo suteikta bendra religijos laisvė, kurią JAV konstituciškai garantavo. Šiandien susiklosčiusi padėtis, kai veikia daugybė skirtingų tikėjimų, yra vadinama „religiniu pliuralizmu“.

> 11:57       2020-02-23 12:23

алейникова, алейникова - kur dingo tavo “культура”?

Besimasturbuojančioms žiurkėms 10.11, 9.57       2020-02-23 11:57

Liaukitės cypavusios.

Raigerdas       2020-02-23 11:47

Nors bevilitiška aiškinti Narcizui Vaidui Vds,  tačiau niekada negalima leisti su sveiku protu susipykusiam žmogui daryti viską, kas jam šaus į galvą. Jis visada norės atimti iš jūsų dalį teisių, o pats turėti jų daugiau, jis visada norės turėti daugiau laisvių, o jums suteiks tik vergo teises, jis visada jus kaltins be pagrindo, norėdamas išlikti teisiu, jis visada sieks BŪTI TEISIU, PATS LIKDAMAS NETEISIU. Šitų žmonių mąstymas yra apverstas aukštyn kojomis ir pagrindinė priežastis yra logikos nebuvime. Jiems loginis mąstymas yra nepasiekiama viršūnė, nes jie pastoviai sukeičia priežastį su pasekme vietomis: priežastį jie įvardina, kaip pasekmę, o pasekmę jie įvardina kaip priežastį. Ir jūs su tokiu žmogumi nebesusikalbėsite ir nieko jam neįrodysite. Štai pavyzdys, kur Vaidas Vds meluoja:“o štai Vydūno pažiūrų pakritikuoti ar jomis suabejoti negalima?”. Pats Gautama Buddha visada pabrėždavo:“niekada netikėkite manimi, o imkite ir patikrinkite tai, ką aš sakau”. Ir Vydūnas visus įvykius ir tikslus jis vertindavo pagal tai, kiek jie savyje turėdavo žmoniškumo. Kada reikia abejoti? Tada, kada žmogus susiduria su galimu MELU, NETIESA. Išsiaiškinęs TIESĄ, žmogus sutinka su kito žmogaus teiginiais arba nesutinka. Bet Narcizui Vaidui Vds viskas atrodo atvirkščiai: ne jis savo elgesį tikrina pagal Vydūną, o Vydūną tikrina pagal savo Narcizo vertybių skalę. Ir kas gaunasi? Narcizas Vaidas Vds yra “protingas”, o Vydūnas yra “kvailas” teosofas. Bet mūsų valstybėje Vaidas Vds nėra vienintelis Narcizas. Jų yra daugybė. Nuo ko reikėjo pradėti kurti Lietuvos valstybę? Reikėjo pradėti vertinti visas reformas pagal Vydūno žmoniškumą ir tada, galimai, mes būtūmę patys pradėję kurti valstybę. Etalonas buvo, bet yra mūsų tautoje tie velniai narcizai, kurie viską daro UNTREP, kaip sako žemaičiai. Jie sukeičia priežastį su pasekme ir gaunasi, kad tai, kas yra svarbiausia, jų rankose tampa šalutiniu, neesminiu arba net nereikalingu dalyku, kokiu tapo Vydūnas mūsų narcisizmu, kaip koronovirusu, užsikėtusiems politikams. Kokiu momentu jie užsikrečia? Tada, kada jie pamato PRIVILEGIJAS. Prisiminkite kovotojų ir Drakono nugalėtojų virsmą į patį Drakoną, kai jie pamato auksą ir kitas brangenybes. Viskas ten yra suprogramuota pagal Mefistofelio programą. Pacituosiu, ką rašo studentas Aurimas Gudas:“Vydūnas gyveno tokiais laikais, kai lietuvių tautai grėsė nutautėjimas ir netgi išnykimas. Tai labiausiai sąlygojo po 1871-aisiais metais įvykusio Vokietijos suvienijimo prasidėjusi nutautinimo banga Mažojoje Lietuvoje. Lietuvių kalba buvo šalinama iš visų gyvenimo sričių. Vydūnas gyveno tokioje aplinkoje kur buvo žeminamas jo tautiečių orumas, niekinamos lietuviškos vertybės ir kalba. Jis matė, kaip silpnesni jo tėvynainiai praranda savo tautiškumą ir kaip tai kenkia jiems patiems.
Vydūnui rūpėjo jo tautos likimas ir jis ieškojo būdų priešintis germanizacijai. Šiuo klausimu Vydūnui svarbi buvo ne pati tauta kaip visuma, bet kiekvienas atskiras jos narys. Juk visi žmonės pirmiausia yra tautos nariai, o tauta savo ruožtu priklauso visai žmonijai. Kiekvienas žmogus yra susietas su savo tauta ir kartu su visa visuma. Todėl norint keisti tautą reikia „taurinti pamatinę visuomenės ląstelę – žmogų, tobulinti jo dvasios pasaulį, pasiekti to, kad kiekvienas individas būtų savo tautai bei žmonijai, „būtent jos gyvumui, šviesėjimo židinys“. Ar ne panašią situaciją mes turėjome 1990 metais? Ir ką padarė šitie velnio nešti ir pamesti narcizai? Jie padarė viską pagal tai, kas yra jų protelyje - sukūrė šizofrenišką valdymo sistemą Lietuvoje, kur yra 24 partijos ir nei vienos, kuri mokėtų valdyti valstybę, vadovaujantis žmoniškumo principais, nes jie jiems nereikalingi, kadangi juos domina tik valdžia ir privilegijos.

Raigerdas>VaiduiVds       2020-02-23 10:42

Narcizas VaidasVds, apsimetęs, kad jis “smerkia narcizimą” ir apdergęs Vydūną “pasitaiso” ir toliau porina:“Todėl Raigerduk ir anonimuk, netepliokite kitų tuo, kuo patys kvepiate. Mane galite teplioti kaip jums patinka, o štai Vydūno pažiūrų pakritikuoti (ne šmeižti ir teplioti, kaip nuolat darote mano ar Urantijos Knygos atžvilgiu) ar jomis suabejoti negalima?”. Tai, kas gi kaltas, kad Narcizas VaidasVds pradėjo menkinti Vydūną, o save išaukštino? Pasirodo, kad kaltas Raigerdas, nes tepa “nekaltą avinėlį” Vaidą Vds “tuo, kuo kvepia”. Pasirodo, užtenka sukeisti vietomis priežastis-pasekmė, kaip tai darė komunistai, NKVD, KGB ir stribai, ir viskas yra teisinga. Ir šventasis Narcizas Vaidas Vds, pacitavęs “Urantiją”, tuoj pat elgiasi kiauliškai, ir bado pirštu į kitus:“tai jūs elgiatės kiauliškai,  bet ne aš, tai jūs esate kiauliško poelgio priežastis, o aš esu pasekmė, tai jūs vilkai, o aš nekalta” avelė”. KODĖL AŠ APIE TAI RAŠAU? TODĖL, KAD ŠITAS REIŠKINYS NEVYKSTA TIK SU VAIDU Vds. Virš milijardo žmonių TIKI TAIS, KURIE SUKEIČIA VIETOMIS:PASEKMĖ-PRIEŽASTIS PAKEIČIA Į PASEKMĖ-PRIEŽASTIS. VISA RUSIJOS POLITIKA YRA SUKURTA BŪTENT ŠITUO PAGRINDU. DAUGIAU NEI MILIJARDAS ŽMONIŲ STATĖ KOMUNIZMĄ. KAIP JUOS APGAVO? KOMUNISTAI SUKEITĖ PRIEŽASTĮ SU PASEKME VIETOMIS. JŪS NERASITE NEI VIENO BEPROČIO, KURIS ŠITAIP NESIELGTŲ, JŪS NERASITE NEI VIENO NUSIKALTĖLIO, KURIS TAIP NESIELGTŲ. Ir ką daro Vydūnas, visa tai matydamas? Gerbiami ponios ir ponai, jūs tik pažiūrėkite, ką rašo ne profesorius, o STUDENTAS Aurimas Gudas:”Žmoniškumo problema užima pačią svarbiausią vietą Vydūno filosofijoje. Beveik visi jo raštai yra persmelkti žmoniškumo. Žmoniškumas kartu yra ir pagrindinis Vydūno gyvenimo principas. Visus įvykius ir tikslus jis vertindavo pagal tai, kiek jie savyje turėdavo žmoniškumo. Tačiau jokiu būdu Vydūnas nebuvo vien tik stebėtojas ir vertintojas, bet ir aktyvus idėjų skleidėjas bei žmoniškumo propaguotojas.
Žmoniškumas išreiškia įvairių savybių rinkinį, kurį turintis žmogus yra žmoniškas. Tokiu tapti yra kiekvieno žmogaus gyvenimo prasmė ir tikslas. Žmoniškumą pasiekęs žmogus tampa dieviškas. Toks žmogus nepasiduoda likimui, pažįsta save ir supančią aplinką, nėra pasinėręs į materialumą, yra išmintingas, sąžiningas, aiškiai mąsto, nevergauja geiduliams.
Geiduliai yra viena didžiausių kliūčių žmoniškumui pasiekti. Geidulių valdomas ir juos nuolat tenkinantis žmogus niekada nebus laisvas. Norėdamas ugdyti žmoniškumą žmogus privalo atsispirti geiduliams. Nes kiekvienas geidulys mažina ir temdo sąmoningumą ir menkina žmoniškumą. Žmogus turi būti savo kūno šeimininkas ir neleisti geismams jo valdyti.
Aukštą žmoniškumo lygį pasiekęs žmogus nepasiduoda geiduliams, jo nedomina laikini dalykai. Jis yra iš tiesų laisvas ir nevaržomas. Ir išsilaisvinęs iš geidulių vergovės jis tampa daug doresnis, nes geiduliai jo neverčia elgtis priešingai. Toks žmogus yra aukščiau savo prigimties.
Žmoniškumo siekimas yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Kiekvienas žmogus turi bent dalelę žmoniškumo. Nuo jo paties daugiausiai priklauso, ar jis užsidegs, ar ir toliau tik rusens. Žmogaus gyvenimo prasmė yra tobulėjimas. Tą privalu žinoti norint sąmoningai gyventi. Visa tai, ko žmogus mokosi, turi ugdyti žmoniškumą.
Didysis Slėpinys, Absoliutas arba Dievas užima labai svarbią vietą Vydūno filosofijoje. Kuo labiau žmogus prie jo priartėja – tuo žmoniškesniu jis tampa. Vydūno Dievo suvokimas yra vienas giliausių ir teisingiausių. Jam Dievas nėra užgaidų pildytojas, egzistuojantis kažkur šalia pasaulio, tarsi būtų sukurtas dėl žmogaus. Jam Dievas yra esantis visame kame, visagalis ir amžinas. Žmogus yra dėl Dievo, o ne atvirkščiai”.

красный денъ календаря       2020-02-23 10:11

23 февраля- raudonosios nesukrušamos Ordos dienos proga,
sveikiname “Jotą”/Алейниковą ir linkime nešdintis namo į matušką rasieją

Dzeikas       2020-02-23 9:59

Jota, patys tokiais nebukime ir kovokime uz savo siela. Is musu to daugiau negu pakaks.

kacapyno kovotojai       2020-02-23 9:57

ar tu tik šlovinai Krymo okupaciją ar ir dalyvavai mandagiai žalia uniforma?

Jota       2020-02-23 9:48

Ne, Džeikai, viskas dar tik prasideda. Aš esu kovotoja.

O su tais “dvasios galiūnais”, kurių didžiausios vertybės,  “nušvitimas ir transcendencija” yra orgazmas, pedofilija ar kamasutros pozos, aš neturiu kalbos.

Dzeikas       2020-02-23 8:54

Niekinu ne zmones, o poziurius -1.
Jusu as nezeminau. Paminejau jusu poziurio klaidinguma (siuo klausimu) nurodes logikos kuria vadovaujates ydinguma - nematyti realiu dalyku, jeigu jie priestarauja jusu isvadoms. Jus gi pritaikete palyginamuosius, psichologinius ligonius, - sau asmeniskai. Jus pats, bet ne as - 2.

O,tas Reichgerdas       2020-02-23 8:40

Budistas,pats muša pats rėkia,čakrų ir praeitų ir pernykščių karminių gyvenimų varguoliams aiškintojas ir neregėtą sąmonės lygį pasiekęs guru,ramiai sau ,lyg Buda sėdėjęs po kriauše,staiga pašokęs,kaip reikiant ėmė pliekti Radžvilą ir krikščionybę.Gal bijo ,kad tas mažas burelis tautiškai nusiteikusių žmonių nužygiuos į Strasbūrą ir palieps uždaryti Europos žmogaus teisių ir laisvių dažnai ideologiškai nusiteikusį  teismą ,kuris įsakė nukabinti nukryžiuotajį Italijos mokyklose,nes jau gausūs būriai reichgardukų iš artimųjų ir tolimujų rytų nebegali ramiai sėdėti klasėje be susierzinimo lotoso poza.O gal reichgardas laukia plataus ” ne siauro krikščioniško” konstitucinio teismo išaiškinimo,nurodymo ir ES įsakymo dėl vienalyčių “vedybų”; ko tikrai nelaukia priešai tai gražios atgimstančios,krikščioniškos tautos,Lietuvos

Al. Dzeikui       2020-02-23 0:59

Tai kurioje vertybinės hierarchijos vietoje aplinkinių niekinimas ir pašnekovo žeminimas?

ah1       2020-02-23 0:54

proletarai irgi žmonės - duokit algą kaip žmonėms mokytojams, duokit 1000 eurų minimalią algą į rankas proletarui jūs ten “radžvilos” visokiausios.

ah1       2020-02-23 0:13

štai jų tikrieji tikslai : 1. Naujų mokesčių įvedimas:
“Mokesčių sistemos regresyvumą sumažintų progresinis pajamų mokestis ir   n a u j i m o k e s č i ų  š a l t i n i a i”;
“.... valstybės pajamos iš per metus surenkamų mokesčių galėtų būti mažiausiai dviem milijardais eurų didesnės. Tai galima pasiekti, į v e d u s   ci vilizuotą  p r o g r e s i n į  p a j a m ų  m o k e s t į  ir racionaliai pertvarkius mokesčių struktūrą.” ;
“Valstybinio komercinio banko įsteigimas ....siekiant užtikrinti teisingą b a n k ų  a p m o k e s t i n i m ą”

2. Dar labiau skurdinti proletariatą keliant mokesčius, nes tik proletariatas moka mokesčius, ir įvedant naujus mokesčius proletariatui mokančiam mokesčius ir gaunančiam apie 380 eur. minimalią algą/mėn, nes to r e i k a l a u j a   n e m o k a n č i o s m o k e s č i ų  g r u p u o t ė s :

“Atskirų profesinių grupių reikalavimai didinti atlygį už darbą yra visiškai pagrįsti, bet jų neįmanoma patenkinti dėl valdžios nuolatinio vengimo padidinti valstybės pajamas.”

 

Visi Klano troliai mikliai čionais!       2020-02-22 23:15

Skubiai papildykite ne tik Jotos ir Dzeiko,
bet ir Raich-erdo, Vaido Volando, antiLIETUVIŠKŲ JUNGTINIŲ PAJĖGŲ 
draugo Jono Ramanausko joramlt@yahooooooooooooooooooooooooooooooo,
o-bet-tačiau-ir štazio sabuntujų!
Grėsmė Klanui jau didesnė nei Antarktidos ledynams! Čionais ir mikliai!
Nepasirengę? - Trieskite bet ką, atvykite, pakelkite savo storas š.

Raigerdas        2020-02-22 22:49

  Atėjo laikas apibendrinti, kodėl ta diskusija nukrypo į tokį destruktyvų barnį. Kaip aš ir minejau žemiau esančiame savo komentare, tai atsitiko tik dėl esamo projekte MELO religine tematika. Deja, prof. V. Radžvilas nutarė įsiteikti krikščionybę išpažįstantiems savo gerbėjams, kurie turėtų už jį balsuoti ir pradėtų kovą su A.Armonaitės ir Šimašiaus liberaline “Laisvės” partija. Kodėl profesorius V. Radžvilas pasirinko netgi pražūtingą jam pačiam kelią? Viskas buvo padaryta sąmoningai, kad dvasinė, religinė mintis nebesivystytų Lietuvoje ir tai buvo padaryta , pirmiausia, per Vilniaus Universitetą. Krikščionys okupavo svarbiausias religijai vystytis teritorijas,  nes dreba dėl ko nkurencijos, ir štai turime, kaip rezultatą NS projekte visiškai atsilikusį ir visiškai pasenusį ne tik prof. V. Radžvilo supratimą apie religiją,  bet ir daugybės gana protingų ir išsilavinusių žmonių, kurie, neva, paskelbė kovą “sąstingiui”. Aišku, nėra ko tikėtis iš VU, kuris didžiuojasi savo 488 vieta pasaulyje egzistuojančius reitingus. Keisčiausia šitoje istorijoje, kad šitie NS projekto kūrėjai net nepasidomėjo, o ką apie religiją mano žymiausiais pasaulyje laikomais religijos tyrinėtojais. Tai jiems garbės tikrai nedaro. Taigi, susipažinkime su šiuolaikinu požiūriu į religiją. Bryan R. Wilson - Ph.D.,  profesorius, emeritas, Oksfordo universitetas, tarp kitko, pats pagal religinius įsitikinimus yra krikščionis:“Vakarų visuomenėje religijos sąvoka dažnai buvo tapatinama su konkrečiomis tikėjimo ir ritualų apraiškomis. Buvo tikima, kad be krikščionybės, judaizmo ir islamo pasekėjų, visos kitos tautos neturėjo jokios religijos tikrąja prasme. Jie buvo „pagonys“. Teologai, vartoję terminą „religija“, buvo linkę tai reikšti krikščionybei, o Anglijoje „krikščionybė“ dažnai reiškė išimtinai tą tikėjimą, kurį išpažino Anglijos bažnyčia. Kai vis daugiau tapo žinoma apie rytų tikėjimo sistemas ir religijos studijos peržengė siaurą tradicinės krikščioniškos teologijos nustatytą reguliavimo sistemą, toks ribotas vartojimas pamažu išnyko. Religija tapo studijų dalyku akademinėse disciplinose - ypač socialiniuose moksluose, kurie į šį dalyką žiūrėjo objektyviai ir neutraliai, neteikdami pirmenybės jokiai konkrečiai religijai ir nepakeldami vienos religijos aukštesnės už kitą”. Nežinau, ar čia reikalingi kokie nors komentarai šito iškilaus mokslininko atžvilgiu? Taigi, Brayan R. Wilson rašo, kad “toks ribotas vartojimas pamažu išnyko”. Bet jis išnyko Vakaruose, o Lietuvoje, Rusijoje jis išliko, ir štai mūsų profesūra iš NS, norinti permainų, pati lieka su tuo dinozaurišku požiūriu į religiją ir ruošiasi kautis su “globalizmu”. Kaip? Pasenusiu mąstymu?

Tvankstas       2020-02-22 22:28

Kokie puikūs troliai yra Jota ir Dzeikas.

православная       2020-02-22 22:22

Шянден бишкяли няпасисяке....

Raigerdas>2020-02-22 20:37       2020-02-22 22:04

Gerbiamasis, aš matau, kad jūs lyg tai rašote teisingai: “Raigerdui 2020-02-22 20:37
Beprasmiška erzintis dėl kokių nors ,,neteisingų interpretacijų”. Kiekvienas interpretuoja pagal savo sąmoningumo/nesąmoningumo lygį”. Aš irgi norėčiau užimti jūsų poziciją ir palikti visus idiotus ramybėje. Ji yra gana pamatuota ir netgi saugi. Tačiau mano širdis vis dar išgyvena dėl “Klaso pelenų”, jeigu išsireikšti Tilio Ulenšpygelio žodžiais iš Šarlio de Kostero romano. Šitų idiotų rankomis buvo padaryta bolševikų revoliucija, jų rankomis buvo išvežta į Sibirą 300000 žmonių,jų rankomis buvo kankinami ir žudomi partizanai, visai nekalti kaimo žmonės, būtent jie kankino ir žudė žydus ir kitus žmones koncentracijos stovyklose. Jūs, tikiuosi,  šito nedarytumėte? Ar ne taip? Antrasis pasaulinis karas buvo daugiausiai aukų pareikalavęs karas žmonijos istorijoje, jo metu žuvo 50-70 milijonų žmonių. Tai, ar žinote dėl ko visa tai vyksta? Jūs manote, kad atsitiktinai, nes niekur nekalbama apie tuos idiotus, apie tai, kas dedasi šitų idiotų galvose. O kas dedasi šitų idiotų galvose? Gulagas, Osvencimai, Buchenvaldai ir visa kita. Iš pradžių tai yra tik jų idėjos, kurias jie vėliau realizuoja jau tikrovėje. Bet daugybė žmonių gailisi tų idiotų, kuriems davus automatą į rankas, pakepina gyvai tos motinos vaikus jos akivaizdoje. Jūs rašote apie tą “sąmoningumo/nesąmoningumo lygį”, taip ten yra disproporcija ir to nesąmoningumo apimtys yra žymiai didesnės, nei sąmoningumo. Bet su tuo dalyku reikia vis vien kažką tai daryti. O jūs tikitės, būdamas aukštesnio lygio, kad šitie bepročiai nesukels III-iojo Pasaulinio arba Paskutiniojo žmonijos istorijoje karo? Manau, kad čia nebus jokių atsitiktinumų. Jeigu žmonės numos ranka į bepročių kuriamą BLOGĮ, nes nieko kito jie nenori kurti, jeigu nieko nebus daroma beprotystės atžvilgiu, tada jau bus ne dešimtys milijonų lavonų, o gal net visi 7 milijardai. Jiems gi svetimas skausmas yra nesuprantmas dalykas, nes jie supranta skausmą tik tada, kada skauda jiems.

Dzekui       2020-02-22 22:03

Tai kad ji pati tikra kiaulė. Burliokinė chriūša. Kur jau ten perlai.
Sulėgražų lukštai fufajkės kišenėse, daugiau nieko.

Dzeikas       2020-02-22 21:56

Jota, nustok kiaulems perlus barstyti.

žvilgsnis aukščiau       2020-02-22 21:48

Nilka, kaip velikoderžavnos provoslavnos Didžiosios Ruskijos patriotė, ar tavo ir liemenėlės petnešos iš Georgijaus juostelių ar tik stringai koloradiniai?

Jota       2020-02-22 21:44

Nesiskųsiu niekam, juokas ima iš jūsų “vertybių” - žr. 21.01:).  Visų ten suminėtų jūsų “dvasinio” gyvenimo patirčių neteko pažinti, ir lig šiol dar turėjau vilties, kad jūsų žvilgsnis bent kiek aukščiau pakyla nuo antro galo “dangiškų” malonumų, - deja! smile.

ša o tai bus       2020-02-22 21:21

alejnikova pasiskųs antipovai

Kremlinis        2020-02-22 21:07

Programos dar ne viskas, - įvaizdis yra viskas…

matuškos fanei       2020-02-22 21:01

tov. Alejnikova, jeigu tamstelei pernelyg sudėtinga šioje terpėje komfortiškai jaustis, kame problemos?
Jus kas nors čia per jėgą varu varo?
Internete pilna malkolio-burliokiškos pakraipos, proputiniškų, rusko-šovinistinių-pravoslavinių portalų.
Keliaukite pas savo bendrus kur nors kad ir į Girkino “lugandoniją” ir būsite pamylėta visomis Kamasutros pozomis.
Gal net orgazmą patirsite.

Raigerdas>VaidoVds-ui       2020-02-22 20:59

Klausyk, Vaidai su visais savo Vds-ais, niekas iš čia esančių nėra prisidėjęs prie tavo susidvejinusios asmenybės. Bet daugiausia tu būni Narcizu. Kuo tu būni kuo nors kitu nežinau. Ką paprastai darokas Narcizas ir koks požymis parodo, kad Narcizas yra apsigyvenęs to žmogaus dvasioje? “Kas yra Vydūnas?” - bando svarstyti Narcizas. Ir ką jūs galvoje, kas yra Vydūnas Narcizo akimis? Ogi, kažkoks nevykėlis filosofas, “šiek tiek teosofas. Kai kurios mintys žmogiškai gražios, o dvasiškai prieštaringos ir net labai”. Kitas dalykas Narcizas, kuris nėra parašęs nei vienos knygos ir net nei vieno normalaus komentaro, bet už tai, kaip jis gali save išaukštinti, Vydūnui nėra net ko lygintis su Vaidu Vds. Savęs išaukštinimas ir net genijaus darbų suniekinimas yra eilinė Narcizo pramoga. Taip Vaidas Vds pramogauja, bet kad galima tap kiauliškai elgtis, nėra parašyta net jo dievinamoje Urantijoje. Todėl įspėju, Vaidai Vds, jeigu dar nors kartą pabandysi taip “pramogauti” su Vydūno darbais ir juos nuvertinti, tai mano atsakas bus toks, kad tavo tas hibridinis, sudėtas iš daugybės psichinių ligų, protas bus atskleistas su visa jame esama bjaurastimi, ir kartu su tavo ufonautų Urantija. Ne tau spręsti apie Vydūną ir geriau pasirūpink savo psichine sveikata: dirbk fizinį darbą, kuris tave gali prablaivinti, ypač su sunkiomis svarstyklėmis, nes tavo svarstyklės kreivos ir sveria tik į  vieną pusę - tai yra naudą sau. Ilgalaikis darbas su svarstyklėmis gali padėti tau suprasti, kaip reikia teisingai sverti, kad neapgauti nėti nei savęs,  nei kitų,  ir tik po to pabandyk išsiaiškinti, ką reiškia šitas lietuviškas žodis “svarstyti” ir kaip jis yra susijęs su žodžiu “svarstyklės”.

Jota       2020-02-22 20:42

Seniau krikščionis užmėtydavo akmenimis. Jūs darote tą patį, jūsų žodžiai lyg akmenys sunkūs ir skaudūs.

>> Raigerdui       2020-02-22 20:37

Beprasmiška erzintis dėl kokių nors ,,neteisingų interpretacijų”. Kiekvienas interpretuoja pagal savo sąmoningumo/nesąmoningumo lygį. Ir kiekvienas tempia ant savo kurpalio. Kai kas net sapnų knygomis tiki labiau negu šventraščiais. O subtilusis (nematomasis) pasaulis juk begalinis ir žemiškuoju protu neaprėpiamas. Mes galime tik artėti link Išminties, bet jos nepasieksime net per milijardą metų. Nes mes stovime ant žemiausio hierarchijos laiptelio. Kol to nepripažinsime, tol aukščiau ir nepakilsime. Mes net ,,gamtos valdovais” nebegalime jaustis, kaip buvom mokomi - net pastarųjų metų reiškiniai tą liudija. O ką jau ten Visatos…

ah1 > 2020-02-22 13:10        2020-02-22 20:24

Ata taaaa - ui, rašote ”    O vis tik Jėzus pažadėjo: Mt 16,18 “Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.”” Visų pirma Petras buvo melagis ir Jėzus puikiai žinojo kad jis meluos sakydamas kad nepažįsta Jėzaus o ir meluoti įprasta buvo matomai - “Jūsų tėvas - velnias… Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos - jame ir nėra buvę tiesos… jis melagis ir melo tėvas” Jn 8:44.  Tai va bažnyčia pastatyta ant “melagio Petro” ir ją Jėzus pastatė žinodamas kad stato ant “melagio Petro” ir stato melo bažnyčią melagio Petro ir tik melagis ir melo tėvas velnias niekada nenaikins melo bažnyčios melagio Petro, Jėzus panaudojo užkalpokinimo mechanizmą ( kurį žinojo ir Hitleris “Mano kova” išdėstyta kaip sunaikinti tai ko negali sunaikinti - išplėsk ir sunaikink). Ir kas žino kieno ranka kalpokinami ir kokiu tikslu išplėstas NATO ir išplėsta ES?

Raigerdas- Anonimui        2020-02-22 20:18

Pavadinsiu tą Anonimą Šmėkla, nes tas dvasinis invalidas nesugeba net nick’o susikurti, kadangi bijo, bijo, bijo būti atpažintas. Aš jau nekartą rašiau šitai Anoniminei Šmėklai, kad neskaitytų mano komentarų, nes jie ne Šmėklai skirti, bet ne skaito ir viskas, lyg būtų užkerėtas. Ir tokia Šmėkla kai perskaito, tai jo iškrypusiame protelyje vaidentis, kad Raigerdas yra vos ne tas “Antichistas”, ir čia iš Šmėklos perkrypusio protelio pradeda lietis MELO upės. Žmogelis prisifantazuoja savo Melu apsemtoje galvoje ir visus tuos kanalizacinius dalykus, esančius jo galvoje, pradeda pripaišyti, kad yra Raigerdo galvoje. Standartinė inkvizitoriaus, KGB-isto ir stribo metodika: “Tas,raigerdas 2020-02-22 16:58 Karts nuo karto protingai parašo,bet kai tik paminima krikščionybė,tai žmogui susierzinimo priepuoliai užeina”. Kai skaitau arba cituoju Kristaus žodžius man jokio susierzinimo nekyla, bet mane tikrai suerzina tie interpretatoriai Kristaus mokymo, kurie tą mokymą iškraipo taip, kaip ten gali iškraipyti jo išlinkęs į negatyvą protelis. Kadangi pats esi ne tik proteliu silpnas,  bet ir menkai išsilavinęs , tai pacituosiu tau Italijos Aukščiausiojo Teismo sprendimą dėl neteisingo žemesniojo Milano Teismo sprendimo, kurio laikosi ir Europos Žmogaus Teisių Teismas:“Aukščiausiasis teismas teistinį religijos apibrėžimą, kurį pasirinko Milano teismas, laikė „nepriimtinu“ ir „klaidingu“, nes jis „rėmėsi tik Biblija grįstų religijų paradigma“. Toks apibrėžimas pašalintų budizmą iš religijų, kurių pagrindinė italų organizacija, Italijos budistų sąjunga, Italijoje nuo 1991 m. pripažinta „religine denominacija“. Budizmas, anot Aukščiausiojo Teismo, „be jokios abejonės, neskelbia Aukščiausiosios Būtybės egzistavimo ir dėl to nesiūlo tiesioginių žmogaus santykių su Juo“. Kadangi tu gyveni Lietuvoje ir tau čia niekas nepaaiškina, kas yra ta religija, tai Radžvilo NS pralaimės visas bylas EŽTT, kadangi krikščionybė yra tapatinama, kaip vienintelė “teisinga” religija, ko pasekoje diskriminacija kitų religijų atžvilgiu taps neišvengiamu dalyku. Dar NS projektas nepatvirtintas, o jau Anoniminė Šmėkla pradeda švaistytis KALTINIMAIS:“Pradeda susimaišyti,lygina nacizmą,komunizmą,Mao zedongizmą,kabalizmą,putinizmą- vagių ir zudikų sektas su 10 Dievo įsakymų ..nevok,nežudyk,nepaleistuvauk;stato į vieną  eilę  Jėzų/Dievą su diktatoriais, teroristais.Ar dvasioje aklas žmogus raigerdas žino,kad krikščionybė jau ne vienus metus labiausiai persekiojama religija žemėje”. O kiek tokių Anoniminių Šmėklų arba įvairių Šarikovų yra Lietuvoje? Virš 70000. Tik sukurk jiems priešą ir tie 70000, matantys BLOGĮ kitame žmoguje,  bet ne savyje, kaip dabar yra gyvas pavyzdys su Anoniminiu Šmėkla, puls su kaltinimais “ginti” savo kreivos teisybės, kaip tai jau buvo su stribais. Leninas, norėdamas užgrobti valdžią, restimuliavo darbininkų jausmus, o Radžvilas, norėdamas ateiti į valdžią restimuliuoja krikščioniškus jausmus, ir Anoniminis Šmėkla jau yra tas pirmas pavyzdys, kur visa tai veda. Pakartosiu, ką rašiau žemiau esančiame mano komentare:“prasidės “raganų medžioklių” laikai, ką galima jau pamatyti jų Pro Patria tinklalapyje”. Ir vienas iš pirmųjų “raganų medžiotojų” jau atsiliepė į Radžvilo kvietimą- tai Anoniminė Šmėkla su savo KALTINIMAIS. Beliko tik kviesti sudegintį Raigerdą ant laužo.

> 20:11       2020-02-22 20:16

Štai kokie kagėbistų įslaptinimo vaisiai. Turi įžūlumo tvirtinti, kad net redaktorę turi kuo šantažuoti. Didesnė imperatorė už patį Putiną. Manau, tokiomis personomis turėtų pasirūpinti saugumas. Kada to sulauksim?

Manau, kad       2020-02-22 20:11

trolis jota daro viską, kad užtrolinti straipsnį ir būtų kalba nuvesta link katalikybės niekinimo. “Du zuikiai - vienu šūviu”, su kuo ją ir sveikinu.

>> Jotai 19:28       2020-02-22 20:11

O kas čia renkasi tavo iltis? Dink iš čia, išgama!

алейниковой       2020-02-22 20:09

kakoji prie durų ir dar turi naglumo popieriaus prašyti?
“matuškos” padermės įpročiai-papročiai smile

Jotai       2020-02-22 20:08

Gorgona, pasižiūrėk į veidrodį.

Cha. to 19:28       2020-02-22 20:01

durnumui vaistų nėra. Kai Dievas nori nubausti atima protą.

Jota       2020-02-22 20:00

Na? Arba atsiprašote N. Aleinikovos, arba aš apie katalikybę čia paskleisiu labai nepadorių faktų.
Gaila tik, nesinori Redaktorei daryti nemalonumų. Džiaukitės, turite puikų žmogų.

Jota       2020-02-22 19:28

“Jei man reikėtų rinktis, aš rinkčiausi tik širdį.” Tai kodėl renkiesi iltis? Ką parodei 18.27 komentare? Baisiausią neapykantą, siekį kuo labiau įskaudinti žmogų, paniekinti jį. Kodėl? Prašom konkrečiai įrodyti, o ne papilti šūsnį tūžmingų kaltinimų, specialiai minint pavardę ir vardą. Tau ne gėda?
Kur aš kasdien kalbu apie kunigų pedofiliją? Prašom įrodyti. O jei nori, tai katalikų kunigai išprievartavo tūkstančius deimančių ir orintų, apie tai rašo viso pasaulio spauda. Ir dėl to prašyčiau geriau užsičiaupti, kol nepradėjau rašyti, ko iš tiesų verta katalikų bažnyčia. Nors ir taip visi žino.

šitų apgailėtinų pasakų autoriui       2020-02-22 19:28

Lietuvėlei jau galas-kodėl bijote apie tai net prasižioti?
Kodėl nepasakyti tiesiai šviesiai-tai yra kuo tikriausias pasaulį valdančios žydijos suplanuotas RASINIS lietuvių tautos ir visų dar likusių baltųjų europiečių genocidas, masiškai kolonizuojant dar išlikusias baltujų šalis juodasnukių beždžionžmogių ordomis ir prievarta sumaišant vietinių gyventojų likučius su negrų ir afganų kolonistais?

Jau visai netrukus išlikę baltieji europiečiai bus suvaryti į rezervatus ir baigs lygiai taip pat,kaip kadaise indėnai-buvusias baltujų žemes masiškai kolonizavę juodašikniai savo pramogai lankys dar išlikusių baltujų saleles,kaip mes dabar zoologijos sodus.
Arba dar smagiau-įkiš tokį nelaimėlį į narvą ir vežios savo kolonizuotų miestų gatvėmis,rodydami už pinigus…
Vaikų atiminėjimas ir šeimų likvidavimas-jau paskutinė šio kruopščiai parengto genocido stadija,visiškai užkertant kelią demografiniam tautos atsikūrimui-ar bus prasmė kurti šeimą,iš anksto žinant,kad tavo vaikus gali pagrobti amžiams kaip daiktus dėl menkiausio pirstelėjimo?
Ar kas nors apskritai susimąstėte, KOKIU TIKSLU vykdomas šis masinis baltosios rasės žmonių genocidas?

Dzeikas       2020-02-22 19:09

Al.:
Nieksas tas, kuris tycia painioja vertybine hierarchija. Idiotas - is nezinojimo.
Apgailestauju,kad nebegalesite sakyt, jog nieko negirdejote apie tai.

Vaidui Vds - ne Raigerdas       2020-02-22 18:56

Gerai, kad nors nesikolioji. Kodėl manai, kad Vydūnu žavisi tik Raigerdas? Gal juo žavisi ir pats Dievas? Nepagalvojai? Aaaa, apie tai neparašyta tavo ,,rurantijoje” (kaip kažkas taikliai pastebėjo). Vėl tuščiažodžiauji, ir nė žodžio į temą. Jei neturi ką pasakyti, tai kam gaišti laiką? O aš vis dėlto parašysiu trumpai į temą. Vydūnas pateikė tokias žmogaus tobulėjimo pakopas: 1. Žmogus-sau. 2. Žmogus-tautai. 3. Žmogus-žmonijai. Jei praleisi, kaip tu siūlai, antrąją pakopą, tu būsi žlugęs net ir kaip žmogus-sau. Degraduosi ir gal net žūsi. Apie tai jis kalba ir kai kuriose savo dramose. Tik tapęs savo tautos šviesuliu, jos vedliu, žmogus gali būti naudingas visai žmonijai. Na, o tau, Vaiduti, jau pats laikas pradėti rūpintis tapti bent žmogumi-sau. Antraip pasibaigs gyvenimas, o tu ir nebūsi sužinojęs, nei kokiame amžiuje gyvenai, nei kokias puikias progas praleidai, nei kokią karmą susikūrei savo puikybe ir kvailumu.

Al. Dzeikui       2020-02-22 18:40

Tos socialinės bėdos yra okupacijos pasekmė - tai, kad Lietuvos valdžią atgavo okupanto agentūra.Taigi, tiesiogiai su etniniu tautiškumu nesusiję (nebent politiniu). Bet tai nereiškia, kad valstybę užgrobusiam okupanto rezervui mes atiduodame ir savo tautiškumą. Nors valdžia ir mosuoja tautinėm vėliavom, tai vis tiek mūsų vėliavos. O ir pačią valstybę mes tikimės susigrąžinti. Apgailestauju, kad suteikiau tamstai vilčių. Bet geriau atrodyti idiotu, nei būti niekšu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-02-22 18:32

Raigerdai, geri pastebėjimai ir NS, reik manyti, pasitobulins neišmintingą tekstą apie krikščionybę, kad žmonės pirštais neužbadytų. Dabar, darykime nuolaidą šioje vietoje ir nebematykime šito jau vien dėl to, kad mes lietuviai juk tik su k_a_u_k_ė_m_i_s (krikščioniškomis).
*
Nacionalinio Susivienijimo (NS) tikslai - antikomunistiniai. Tuom ir yra e_s_m_i_n_ė paguoda. Netrukdykime NS. Jei yra noro, dar ir papildykime NS antikomunistinę programą sava išmintimi, jei turime tokią.
Dar yra kita antisisteminė (silpnesnė) jėga - Susitelkimas. Tai dar viena paguoda. Apie jų veikimą yra sausio 25 bei šios dienos vaizdo įrašai
va čia (facebook branduolys)
https://www.facebook.com/Branduolys-102728001239869/
L galingo liberalkomunistinio režimo sistemos išjungimui, Susitelkimas bei NS pasirinko tokį veikimo būdą ir vien už tai pasveikinkime l drąsius žmones.
*
Jei šios paminėtosios l silpnos antisisteminės jėgos nesusitvarkys, tai po 10-12 metų Audrius Butkevičius su sūnumi ketina panaudoti pusplytę prieš sistemą.
Apie tai
va čia (nuo 49:20)
https://www.youtube.com/watch?v=mX1-w-J2ik8
Tai - karas, kurio mums nereikia.

pagaliau!       2020-02-22 18:30

Pagaliau sužinojome Dugino/Putino lachudros vardą.

Nijole Aleinikova,       2020-02-22 18:27

tu kiekvieną dieną, ir kur reikia, ir kur nereikia, nepraleidi progos paskalambyti apie kunigų pedofiliją. Tai pasakyk dabar: ar Deimantę ir Orintą prievartavo kunigai? Tu, kaip ,,žmogus prie KGB”, turėtum būti informuota. O jei taip, tai kodėl tyli? Kodėl nepraneši kur reikia ir neapgini skriaudžiamų vaikų? Kodėl neatlieki krikščioniškos pareigos? O ar gali būti taip, kad ten nusikalto ne kunigai, o tavo rato žmonės?
Antra. Nebandyk išsisukti nuo temos reikalaudama pastovaus slapyvardžio. Nes ne visi šiame pasaulyje serga didybės manija. Ar tavo pravoslaviškose maldaknygėse (jei tokių esi mačiusi) ne puikybė įrašyta pirmąja ir didžiausia nuodėme?
Trečia. Kas tau sakė, kad tau oponuoja tik katalikybės gynėjai? Visiems, kas bent panašus į žmogų, šlykšti tavo mizantropija, tavo arogancija, tavo pyktis, panieka ir neapykanta visiems, kas ne iš tavo bandos, ir tavo tendencingi nuolatiniai kaltinimai tik vienu adresu.
Ketvirta. Kaip tik tavo numylėtoje Rusijoje šiuo metu sparčiausiai plinta Naujasis Tikrasis Tikėjimas (taip sąlygiškai galima pavadinti). Nesi net girdėjusi, ar ne? Nes klausaisi tik savo batiuškos iš Suchumio? Tie žmonės neagresyvūs, jie niekam neprimeta savo pažiūrų. Bet iš jų sklinda tik meilė ir atjauta visiems Dievo kūriniams. Gal jie irgi skaito tavo ,,opusus”? Ar bent įsivaizduoji, kokiu dinozauru jiems atrodai? Kaip manai, kas laimės - tavo iltys ar jų širdis? Jei man reikėtų rinktis, aš rinkčiausi tik širdį.

Dzeikas       2020-02-22 18:05

Al., maniau esate protingesnis uz tuos, kurie kalba tai, ko nezino.
Lietuvos problemos tai ne tautines problemos, o socialines.
Ir kas paradoksalu, kuo juos labiau gyleja - to labiau lietuvis i trispalve vyniojasi ir dar garsiau keikia kaimynus.
Tiesos.lt pradeta kaip socialinis protestas pries ta neteisybe kuria valdantieji sau leido spresdami Mergaites byla.
Po 10 metu Kedzio kovos ir zuties tiesos.lt suteikineja tribuna nuokrusoms bemosikuojantiems trispalve, TARSI tai tautiskumo stoka sukele MERGAITES byla.
Leisiu sau primint, butent ES atejimas i Lietuva siek tiek pazabojo tautiska savivale, kuri pagal isplitima(ne pagal gyli) virsijo sovietine.
Jus pamenate, kad prie sovietu darbininkas nusizemines prasytu atrakinti tualeta gamtiniams reikalams atlikti? Netgi GULAG lageryj tam leidimo prasyt nereikdavo.
...
Nusivyliau tamsta. Radijo show Albinas matyt pabudo jumyse, arba tautiskas idotizmas kaip korona virusas isimete. Tiek to. Nesmerksiu, nes niekas neapdraustas nei nuo vieno, nei nuo kito.

Jota       2020-02-22 18:04

Ko jūs taip jaudinatės dėl to popiežiaus? Nenuversiu aš jo. Jūs patys kur reikia ir kur nereikia kaišiojate tą savo papą ir taip išprovokuojate priešingą reakciją. Aš susipažinau su jo antikrikščioniška veikla, ir jis mane papiktino. Net nerašau jums visko nei apie popiežių, nei apie Katalikų bažnyčią, duos Dievas, patys pamatysite.

O tuos žodžius “tu esi Petras - uola…” reikia aiškinti kitaip. Ne ant Petro Kristus stato Bažnyčią, bet ant tikėjimo Uolos. Ne asmuo, kurį jūs paverčiate stabu, valdo Bažnyčią, bet Susirinkimas, pagrįstas tikėjimu į Kristų. 

“Kristus yra galva bažnyčios, - Jis kūno gelbėtojas”(Ef 5,23);  “Jis yra kūno - bažnyčios galva. Jis - pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę.”(Kol 1,18); “ir visa paklojo po Jo kojomis, o Jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios” Ef 1,22.

Taigi tikėkite savo popiežių, jei negalite kitaip, bet nedarykite prievartos kitiems iš savo tikėjimo.

>> 13:10       2020-02-22 17:46

Kai kas nors suserga pasiutlige, tai prabėgdamas apkramto visus, kas tiesiame kelyje pasitaiko. Kol nenudvesia. Tokia jau ta liga - nepagydoma.

///       2020-02-22 17:41

Brangūs lietuviai, yra labai lengva atskirti sorosinį, kgbinį, kremlinį. Kai laikysite trispalvę, naudosite Gedimino stulpų ženklą, reikalausite Vyties Lukiškių a., švęskite vasario 16d, puoselėsite lietuvių kalbą, pagerbsite kovotojus už nepriklausomybę, ir pan. BŪSITE APŠAUKTI naciais ir rasistais. Bet tie kurie taip rėkia, patys tokie yra.

Al. Dzeikui       2020-02-22 17:20

Sakai, kad Radžvilas naudoja užuominas į nacistinę simboliką, norėdamas įsiteikti lietuvių tautai, kurie yra naciai pagal apibrėžimą? Ir aš priklausau psichiniams ligoniams, tik netipiniams - nes nematau to, ką tu išdėstei savo ,,difirambuose”? Kam tau, rusui, maltis tokiuose marginaliniuose sienlaikraščiuose su nedamuštais lietuvių nacionalistais ? Kam tau visa tai ? Skiri savo brangų laiką įrodinėdamas, kad tu geresnis už beviltiškus nevykėlius?

Tas,raigerdas       2020-02-22 16:58

Karts nuo karto protingai parašo,bet kai tik paminima krikščionybė,tai žmogui susierzinimo priepuoliai užeina,nebežino ką šneka,matomai neišpažintos nuodėmės sukyla,kankina. Pradeda susimaišyti,lygina nacizmą,komunizmą,Mao zedongizmą,kabalizmą,putinizmą- vagių ir zudikų sektas su 10 Dievo įsakymų ..nevok,nežudyk,nepaleistuvauk;stato į vieną  eilę  Jėzų/Dievą su diktatoriais, teroristais.Ar dvasioje aklas žmogus raigerdas žino,kad krikščionybė jau ne vienus metus labiausiai persekiojama religija žemėje

Christian persecution ‘at near genocide levels-BBC news/google

 

komunistas raigerdas susirūpino       2020-02-22 14:10

visai be reikalo
jei Partija nuspręs, kad situacija tampa nekontroliuojama - vėl prašys draugų iš Maskvos pagalbos.
Patyrę draugai patars, kaip padaryti, kad demokratija ir toliau liktų valdoma.
VOT !!

Ata taaaa       2020-02-22 13:10

kai kam ( 11:04) popiežiaus pontifikatas yra, kaip buliui raudonas skuduras, t.y. šėtoniškas noras įgelti.
    O vis tik Jėzus pažadėjo: Mt 16,18 “Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.”

Raigerdas        2020-02-22 12:18

Deja, stebuklo neįvyko. Gaila, kad mes turime tik tokius į vieną ar kitą kampą nukrypusius politikus,kurie nori gauti “valstybės maitinimą”, išdurdami pačią valstybę. Valstybės politika negali būti kažkokios tai vienos religinės ideologijos įgyvendinimo tikslu. Mes jau turėjome “vienintelę teisingą marksizmo-leninizmo filosofiją”. Ką dabar V.Radžvilo kompanija siūlo?  Tą patį  variantą, koks buvo su marksizmo-leninizmo ideologija, ir koks buvo su Kryžiaus karų laikų ideologija. Taigi, pačioje pradžioje yra MELAS:“Krikščionybė, vykdydama pagrindinį – sielų išganymo – uždavinį, visoms tautoms nešė civilizacijos laimėjimus ir prisidėjo prie piliečių dorybių ugdymo ir valstybių klestėjimo. Krikščioniškoji žmogaus, kaip transcendentinį dvasinį matmenį turinčio savito asmens, samprata yra būtina ir visuotina dorovinės ir politinės laisvės sąlyga”. Kažkaip nematyti krikščionybės išganymo vaisių nei Japonijoje, nei Kinijoje, nei Arabų Emiratuose, nei Izraelyje, nei toje pačioje Rusijoje. Nėra ir Lietuvoje. Todėl, tai yra dar viena apsišaukėlių partija, siekianti gauti gerą maitinimą iš  valstybės. Savo politiniais paistalais ir nerealiomis programomis, šita kompanija visiškai diskredituos pačią krikščionybę, kaip tai dabar vyksta Rusijoje, kurioje yra gaudomi ir teisiami Jehovos liudytojai. Tą patį darė su Jehovos liudytojais ir fašistai. Tiek Hitleris, tiek Putinas buvo pateikti liaudžiai, kaip tikintys krikščionys. Todėl tokio fakto, kad krikščionybė dažnai tampa politikų manipuliavimo įrankiu, V. Radžvilo kompanija vargu ar paneigs. V. Radžvilas perkulniavo nuo liberalizmo prie krikščionybės. Gerai padarė, bet tai yra jo asmeninis apsisprendimas. Aš iki to NS projekto gerbiau V.Radžvilą kaip filosofą, nes maniau, kad jis iš tikro nori padaryti gero Lietuvai. Dabar matau, kad tai yra dar viena Lietuvos žmonių sąmoningumo kėlimo blokavimo akcija ir dar viena, kaip jau tapo įprasta su Lietuvos partijomis, grupė žmonių, siekianti gauti gerą valstybės maitinimą, o pačią visuomenę maitinti pažadais. Radžvilo susivienijimas yra tik alternatyva Armonaitės “Laisvės” partijai ir daugiau nieko, o visose kitose srityse, tame tarpe ir žmonių dvasingumo kėlimo srityse , bus blogiau nei komunizmo laikais, nes prasidės “raganų medžioklių” laikai, ką galima jau pamatyti jų Pro Patria tinklalapyje. Šita NS partija pradeda nuo MELO, bet dedasi šventaisiais, nes nori tą MELĄ pridengti krikščionybės religija. Bet tuo pačiu, jie kapitaliai diskredituoja pačią krikščionybės religiją, kaip jau tai buvo Šv. Romos Imperijoje. Dėl Radžvilo kompanijos veiksmų, man, asmeniškai, darosi gėda dėl Lietuvos, ir dėl to, kas dedasi su tais politikais ir tomis 24 partijomis Lietuvoje. Pasidarė aišku ir dėl to, kodėl Lietuva nesugebėjo pasirinkti teisingo kelio, vedančio visų žmonių gerovės labui. Tai įvyko dėl to, kad šitie žmonės yra žemo sąmoningumo ir yra nepajėgūs pasirinkti teisingo kelio, todėl renkasi šunkelius,nes būtent šunkelis yra jiems artimas ir suprantamas dalykas. Radžvilas ragina eiti tuo keliu, koks yra nupieštas Piterio Breigelio Vyresniojo paveiksle “Aklieji”. Pribloškia tai, kad Radžvilas surinko gana didelę mokslininkų ir išsilavinusių žmonių auditoriją. Belieka tik pradėti tirti, kur jie panaudojo valstybines įstaigas savo tikslų įgyvendinimui, nes kitaip būti negali. Tenka tik apgailestauti dėl pačio Radžvilo ir šitų, gana išsilaviusių žmonių APLOMBO.

Jota - su papos diena :)       2020-02-22 11:04

Marginalas gerai pastebėjo: “Plėtodama antikinės filosofijos ir etikos įžvalgas, krikščioniškoji mintis sukūrė žmogaus proto ir dorinio orumo reikalavimus atitinkančios elgsenos gaires, kurios buvo suformuluotos kaip normos visuotinai galiojančių priesakų ar įsakymų pavidalu ir pavadintos prigimtiniu (dorovės) įstatymu.

TOKS PRIGIMTINIS ĮSTATYMAS juo besivadovaujančioms politinėms bendrijoms YRA teisės ir visų kuriamų įstatymų TEISINGUMO MATAS (!!)

KAIP KATALIKAMS, TINKA:)

Kažkas man patarė neieškoti kvailių. Iš tikrųjų, jų čia pilna, kam ieškoti?

Dzeikas       2020-02-22 10:56

Al., tamstos problema priesinga negu daugumos psichiniu ligoniu. Tie mato ko nera, o tamsta matydamas realius dalykus nenori pripazinti ju realumo. Mazdaug suklupai ant akmens, bet sakai kad akmens nera, o tik kojos susipyne.
Radzvilas su Murza(tas atkrito susiziedavo su kazinkokia kunigaikstyte ir isdulkejo Rusijon vaiku augint) ne is kvailumo kabinasi naciu simbolika, o del to ,kad signalizuoja tokio kirpimo publikai - “as savas”. Kartais banditai apsimeta “padoriais”. Priklausomai nuo rango ir sugebejimu jie pradeda “filtruot bazara”: visai buki ismeta keiksmazodzius is leksikono, aukstesnio rango isfiltruoja net kriminalini slenga taciau sintakse palieka (budvardziu ir prieveiksmiu painiojimas, butojo laiko naudojimas vietoj liepiamosios nuosakos) ir top vadai net ir kalba akademine naudoja. Taciau visi jie neistengia pakeist vagiu mentaliteto ir pasauleziuros kuria isduoda intuityviai smulkmenos.

Dzeikas       2020-02-22 10:39

Snargliu kramtymas.
Kodel?
Perskaiciau “Ne išlaikytinio, bet oraus gyvenimo standartas” ir Gynybos politikos skyriu.
Briedai, vienas kitam priestaraujanciu sukiu rinkinukai. Socialinej salpos politikos tipo nedalinsime pasalpu kaip anksciau. Taciau KAIP - neparasyta.
Gynybos politikoj: pirma diferambai NATO, paskiau kalbos apie savistovuma , distancijavimasi nuo ES. Tie durneliai aplamai zino skirtuma tarp NATO ir ES???

Už Nacionalinį Susivienijimą!        2020-02-22 10:22

Nacionalinis susivienijimas -vienintelė viltis, daugiau nėra už ką balsuoti. Apvažinėkite visą Lietuvą ir daugiau reklamos, sėkmės jums!

Mūsų mylimas papa meldžiasi pačapapai       2020-02-22 10:15
Šiandien švenčiame       2020-02-22 9:53

Šv. apaštalo Petro Sosto šventę. Šventė skirta pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams (lot. papa – tėvas). Pirmųjų amžių popiežiai (Romos vyskupai), pradedant apaštalu Petru, buvo nukankinti.
Kun. Vladimiras Solavej sako, kad kas   garbino Cezarį - trokšta valdžios. Valdžia – tai galingas stabas. Valdžia tai taip pat pinigai, turiu pinigų – turiu galią. Panašiai mes visi esame graikai, t. y. stabuko Pano garbintojai. Pano garbinimas – tai grožio kultas. Įvairiausi sporto klubai, lieknas kūnas, geriausia kosmetika ir pan. Žinoma, kad graikai labai vertina pažinimą ir mokslą. Tai yra proto kultas. Jei kažkas neatitinka mokslinių teiginių, vadinasi, to nėra. Todėl Kryžius graikams yra nesusipratimas, tai kažkas neracionalaus, nelogiško.

Žinių kultas – tai stabas. Baalo kultas – tai sekso ir vaisingumo kultas. Vaisingumo kultas – tai nuolatinis siekis matyti savo darbo vaisius, tai statistikos gerinimo ir reitingų vaikymasis. Žydams šventas yra Įstatymas. Mes taip pat sakome – aš turiu teisę. Teisės kultas. Mes gebame išsireikalauti savo teises, kad galėtume jomis mojuoti kitiems po nosim. Jėzus kviečia mus į tokias vietas, kad būtent ten galėtų paklausti: o aš kuo tau esu? Petras atsako: tu esi Mesijas, tai reiškia –tu gali mane iš visų šitų mano dievaičių išgelbėti. Kristus atsako: laimingas esi, Petrai, ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet tu supratai kažką nepaprastai svarbaus. „Tu esi Mesijas gyvojo Dievo Sūnus“ – tai nėra dogma, tai yra tikėjimo į Jėzų, kuris gelbėja iš visų stabų ir priklausomybių išpažinimas.

Marginalas, kurio tik trūko       2020-02-22 3:49

šioje komentatorių ir panašių Jeseninų kompanijoje:
1) Su nuostaba sužinojau, kad PRIGIMTINIS įstatymas - joks prigimtinis (o vadinas, ir joks Aukščiausiojo sukurtas drauge su žmogumi), bet iš tikrųjų:
Iš antikos atėjusi
„KRIKŠČIONIŠKOJI MINTIS SUKŪRĖ žmogaus proto ir dorinio orumo reikalavimus atitinkančios elgsenos GAIRES, KURIOS BUVO suformuluotos kaip normos visuotinai galiojančių priesakų ar įsakymų pavidalu ir PAVADINTOS PRIGIMTINIU (DOROVINIU) ĮSTATYMU“ -
puikus krikščioniškas pagrindimas, ar ne? Įdomu, kaip pakomentuotų kad ir garbusis vyskupas Kauneckas.
2) Apie būtiniausią (ypač silpnesnei šaliai) savo ekonomikos reguliavimo priemonę - NACIONALINĘ VALIUTĄ, jos atkūrimą - nėra nė žodžio, bet valiutos sąvoka bailiai paminėta tik dviprasmiškame „diskusijos dėl bendros valiutos įvedimo padarinių“ kontekste. Įdomu tuomet, kaip seksis priburbuliuotam „Valstybiniam komerciniam bankui“ dorotis su svetima valiuta.
3) Visi kiti paburbuliavimai yra labai teigiami deklaravimai reikia reikia reikia (idiotas nežino, kad reikia), bet su vieninteliu įprastu trūkumu: nenurodyta priemonių tam pasiekti (tiesa, yra pora išimčių, bet nuo to vaizdas nesikeičia).

Marginalas, kurio tik trūko       2020-02-22 3:27

šioje komentatorių kompanijoje:
1) Su nuostaba sužinojau, kad PRIGIMTINIS įstatymas - joks prigimtinis (o vadinas, ir joks Aukščiausiojo sukurtas drauge su žmogumi), bet iš tikrųjų:
Iš antikos atėjusi
„KRIKŠČIONIŠKOJI MINTIS SUKŪRĖ žmogaus proto ir dorinio orumo reikalavimus atitinkančios elgsenos GAIRES, KURIOS BUVO buvo suformuluotos kaip normos visuotinai galiojančių priesakų ar įsakymų pavidalu ir PAVADINTOS PRIGIMTINIU (DOROVINIU) ĮSTATYMU“ -
puikus krikščioniškas pagrindimas, ar ne? Kaip pakomentuotų kad ir garbusis vyskupas Kauneckas.
2) Apie būtiniausią (ypač silpnesnei šaliai) savo ekonomikos reguliavimo priemonę -

Globalus planas       2020-02-22 2:07

Sorosinių tikslas nutautinti, nukrikščioninti, kad visur įsigalėtų islamas?

Jota uoliam katalikybės gynėjui 13.34       2020-02-21 17:26

Aš vis prašau, kad išdrįstum pasirašyti nuolatiniu slapyvardžiu, bet taip ir nesulaukiu. Juk prašote ten kasdien savo ekstatinėse maldose, kad Jėzus sunaikintų baimę, bet pasirodo, kad net taip išsiviešinti bijote, o kitų nesidrovite ir pavarde pavadinti, ir visaip apšaukti -  melage, apsimetėle, Vaidą - pasiekusiu idiotizmo viršūnę ir t.t. Nesakau, kad aš tokių dalykų išvengiau, tačiau dabar pamačiau, kaip žmogų gali sužeisti tokia nesantaika. Jei tikite į Jėzų (ar tikrai?), tuomet stenkitės gyveti pagal Jo evangelinius įsakymus, o ne šaukti į eterį pamišėliškais balsais.

Apie kūniškumą galėčiau parašyti labai daug, tiek apie katalikybės, tiek apie ortodoksų, bet nesitikiu, kad teisingai suprasite. Paskaityk Laišką galatams, ten išvardyti kūno darbai - “tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.”

Tos bjaurasties, kurią ten papylei apie santuokinį ortodoksų dvasininkų gyvenimą, nebekartosiu, tik pasakysiu, kad celibatas dvasininkams visiškai nebūtinas - Kristus to niekam neįsakė. Ir aš manau, kad geriau tuoktis, negu užsiimti pedofilija ir kitokiais ištvirkavimais. Paulius irgi pasakė: “Geriau tuoktis negu degti”. Ortodoksų dvasininkų santuoka yra pripažinta Bažnyčios, nors yra ir savanoriškai jos atsisakiusių.

Aš neieškau kvailesnių už save, man daug labiau praverstų protingesni už mane, tokie, kurie ištikimi savo tikėjimui, kaip sakė Paulius: “Tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių bei laiško” - tuo remiasi visas ortodoksų dvasingumas. O tu patyrinėk, kiek Tradicijos beišlaikė Katlikų bažnyčia! Pirmiau panagrinėk, susipažink, kur ką iškraipė, kiek neteisingų dogmų priėmė, kaip suniokojo liturgiją, o tada jau protestuok. Aš išpažinau katalikybę dg. kaip 30 metų, ir kai pamačiau, kiek ji skiriasi nuo ortodoksijos, man užėmė kvapą. Skirtumas tarp ortodoksijos ir katalikybės yra toks, koks tarp katalikybės ir protestantiškų sektų.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-02-21 14:10

TEISĖ IR TEISINGUMAS
Nacionalinio susivienijimo programos būtiniausių veiksmų plane - Tribunolas, komunistams išjungti (iš politikos, iš verslo darymo, ...).

Vaidai Vds,       2020-02-21 14:10

tu tai jau tikrai pasiekei idiotizmo viršūnę. Nuo kada nacionalizmas yra ko nors aukštinimas, o ne teisės išlikti ir vykdyti Dievo valią gynimas? Tu čia labai aršiai gini bolševikinę ideologiją, o apsimeti tokiu ,,dvasingu”. Jei tau dar liko bent vienas gramas smegenų ir jei per jas eina bent vienas mažas vingelis, pagalvok: tai KODĖL Dievas leido į pasaulį tiek daug skirtingų tautų? Kodėl ne vieną iš karto? Ir ar neturime pareigos šią Dievo dovaną branginti ir saugoti? Ar labai graži būtų pieva, jeigu joje augtų tik vienos rūšies žolės? Ar tokioje vienaplanėje gamtoje ir pats išgyventum? Valgytum vienas smilgas? Bet gal tame smilgų pasaulyje nė tavęs nebūtų? Gal esi tik todėl, kad pasaulis toks turtingas ir įvairus? Bolševikai sako, kad Dievas čia niekuo dėtas, nes jo tiesiog nėra. Tai tu dabar sakai tą patį? Žinoma, Vydūno tu niekada neskaitysi - ne tavo nosiai. Bet tuomet verčiau nepraleisk progos patylėti. Jau svetima gėda dėl tokio tautiečių primityvumo ir tokios pasibaisėtinos veidmainystės. Linkiu pasveikti, nors ir netikiu, kad tu kada nors pasveiksi, ištikimasis Lenino anūke. Tu vis postringauji apie dvasinį aklumą, bet niekuomet nesuprasi, kad pats esi dvasiškai akliausias iš visų, kurie čia reiškiasi.

Melage, apsimetėle Jota!       2020-02-21 13:34

18:57 jau tokia taiki, o 16:15 : ,,Katalikybė... turi daugiau kūniškumo, o ne dvasingumo”. Ir vardinami viso pasaulio visų laikų nusikaltimai, kurie kažkodėl neleistini tik katalikams. O visiems kitiems? Ir idealas, aišku, pravoslavija. Vieni šventieji. Ir jokių Stalino ar Putino draugų, jokių batiuškų, dirbusių KGB. Bet pradėkim nuo pradžių. Tai vis dėlto kaip ten su tuo kūniškumu? Ar tavo batiuškos savo matuškas čiupinėja tik dvasiškai, o ne rankomis ir kitais organais? Ar tie jų organai tik dvasiški, ir tik mums, parmazonams, atrodo kūniški? Na, Jota, tu kvailesnė net už ligonį Vaidą. Ir veltui ieškai kvailesnių už save. Gal tik koks dzeikas tave parems, bet ir tas tik iš ideologinių sumetimų ir dėl bendros tarybinės praeities.

NS už patobulintą-tautinės nomeklatūros-baudžiavą?       2020-02-21 13:28

Skyrius apie teisėsaugą(TS)- nekenkia ONS …Tai smūgis pamatinių, esminių permainų norinčių piliečių lūkesčiams. Teisingumas yra valstybės pamatas…Manau, kad NS palieka pamatų reikalą nomenklatūrai . Skyriuje- dekoratyvinė kosmetika ( t.y. sistemos jau peršami tarėjai ir naujovė -pris. teismas ) vietoje esminių reformų Suvereno naudai. Tik kalbos apie visuomeninės teisėjų priežiūros didinimą...(TM jau siūlo,kaip nomenklatūra parinks kompetetingus tarėjus…)Prof. V. Daujotis ,matomai, čia labiausiai prisidėjo…
Padėtį gali keisti, ONS pažaboti, teisingumą atkurti tik teisėjų, dalies prokurorų, KT , šerifų, gen. pol. komisaro tiesioginiai, sąžiningi ir lygūs rinkimai iš asmenų , turinčių tinkamas kvalifikacijas.Po šia reformistine kocepcija -Teisėsaugos reformos manifestu buvo šimtai NVO ir pavienių žmonių parašų..
NS programos TS skyrius-yra tikra dovana nomenklatūrai…Radžvilas ir Co , labai gaila,bet manau nesiekia panaikinti ONS…
NS yra už sąrašinių rinkimų palikimą, nepalaiko politikų kadencijų ribojimo, seimūnų atšaukimo ir tt..Tai irgi dovana nomenklatūrai, tai smūgis piliečių- nomenklatūrinės tvarkos oponentų lūkesčiams…NS Programos antireforminis pobūdis skiriasi nuo KF narių sukurto Reformų paketo ,kaip naktis nuo dienos,tad kauniečiai turi būti apstulbę...Net Juozaičio ir Puteikio ref. siūlymai pavojingesni ONS pamatams, nei NS dekoratyviniai siūlymai…
Galėjo po skyriais būti autorių pavardės-būtume žinoję, už ką nebalsuoti,kaip reitinguoti…NS šulai žadėjo permainas ir čia galėjo būti maža permaina…Anonimiškumas kaip sisteminių partijų dokumentuose.
Kas gero programoje? Tai siekis išsaugoti tautą(T) ir valstybingumą (V)..Bet ONS rėmuose…Kad tie ,,rėmai’‘'vis vien nuvarys T ir V į kapines,tai programos sudarytojams nesvarbu…Karbauskis siekė prasigeriančius baudžiauninkus išblaivinti, bet ONS baudžiavą palikti. Radžvilo profesūra sieks ONS palikti, bet baudžiauninkuose sieks atgaivinti lietuvybę ir jie turės džiaugsis dar kalbantys lietuviškai, ir mėgautis sutautintos nomenklatūros tolesniu jungu?
R . kompanijai pasirodo, ne ONS yra pagrindinė LR problema, o cituoju ,,koncepcijų ateičiai neturėjimas’‘...Tokio lakiojimo padangėse jiems ir baronas Miunhauzenas galėtų pavydėti…

Al.       2020-02-21 13:06

Programos, ypač ilgos, daugelis neskaitys. Lenkų programa buvo geriausia, bet daugelis nebalsavo, nes laikė juos Lietuvos priešais. Nes jų vadai taip užsirekomendavo ir taip atrodė. Dabar Radžvilo partija - pasivadina NS, kaip nacionalsocialistai ir eina su deglų maršu. Tiem (kominternui ar tiesiog kremliui), kas nori juos pavadinti fašistais, to gal būt ir užtenka. Buvo toks Murza - tai jis net vėliavas pasidarė tokias, kad iš toli, žiūrint per TV, atrodo kaip nacių. Tas pat su paksistų ženklu. Arba jų aplinkoj yra įtakingi kurmiai, arba jie patys mulkiai. Supraskim, kad kiekvienos politinės jėgos kūrime dalyvauja ne tik jos šalininkai, bet ir priešininkai. Ir pastarieji, turėdami valdžią ir išteklius, tikrai neapsiriboja stebėjimu.

Vaidukai Vds,       2020-02-21 13:05

sakai, kad “fašizmas, semitizmas, kaip ir bet koks kitas -izmas (kitaip tariant nacionalizmas) turi tam tikrų ir labai blogų bendrų bruožų, nes bando aukštinti kokią nors vieną grupę žmonių ar vieną žmonių vadą”. Tai čia pats turėjai omenyje anglus ir jų XIX amžiaus rašliavas su galingiausių visų laikų jų premjeru Benjamin Disraeli priešaky ar kaip? Ar prancūzus, ar dar ką nors kitą, Vaiduk? Prašom konkretizuoti, o ne abstrachuoti. O Talmudo XII tomą jau perskaitei? Jis gi intike yra viešai prieinamas, nežinojai? O antinacionalizmas taip jau nieko ir dėtas, kai jo sąskaitoje virš 66 milijonų aukų buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje? Gal nesiblaškyk ir pradėk dėstyti mintis nuosekliai, aiškiai, logiškai ir iš eilės - nuo pradžių pradžios apie tą nacizmą ir t.t. Linkiu sėkmės, pažįstant save ir pasaulį, ir tuos izmus! Svarbu, kad ir pats pradėtum sakyti Tiesą ir gėdyti velnią(blogį), ir jo sąjungininkus bei samdinius Mūs Lietuvoje.

StasysG       2020-02-21 11:06

Perskaičiau.——-Ar ši Programa numato Konstitucijos - pagrindinio įstatymo tobulinimą? Ne. Vadinasi niekas nepasikeis ir po šios Programos priėmimo suvažiavime.

Al.       2020-02-21 1:35

Tikslai geri. Kai ko gal trūksta (kaip stabdyt emigraciją, kaip grąžint teisingumą teismams..), bet kartu per ilgas, besikartojantis tekstas. Bet trūksta, manau, pačio svarbiausio dalyko. Atgavus nepriklausomą Lietuvą, valdžią joje perėmė buvusio okupanto agentūra. Ir todėl visa valstybinė galia tarnauja ne Lietuvai ir ne lietuvių tautai. Visas klausimas - kaip tautai atgauti šalį. Tauta, nors ne tobula, pati nuspręs visas subtilybes. Artimiausių veiksmų programa turi būti kuo konkretesnė. O tolimieji tikslai - vizija - turi būti tokia, kad tiktų visai tautai. Be abejo - kaip to visko pasiekti ? Suprantama, kad nesinori priešininkams išduoti savo veikimo plano, bet o kaip tada atsiras šalininkų ?

Kis       2020-02-21 0:27

neskaitau tokiu portianku,nes nemegau niekada krastutunumu,vel versim viska aukstyn kojomis ,tik po Radzvilo veliava.Gal nustokime kariauti tarpusavyje,eikite i valtiecius,Puteikius su Juozapaiciu,kam ta krastutuniu ideju “susivienimas”.Juk durniui aisku,kad vienus vienis pries kitus,uzsiimkime darbais,o juos atlikti uztenka pariju,atmeskite “tradicines"Komuniagas ir KGB ir pirmyn.Ne.mes turime eiti su vintovkemis i fronta ?Pries Landzbergi ar Oleka su Blinkeviciute ?Neikite balsjuoti uz vafis ir nusikaltelius ir issirinksite padorius zmones.Siulau uz kolchoza,moka irbti ir neplesykauja.

retro       2020-02-20 22:52

TSKP XXI suvažiavimo nutarimus į gyvenimą!
.
Viskas Liaudžiai
Viskas Tautai!
Bus lietuvių
Nuogi pautai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-02-20 22:44

1. Programos tekste p_r_i_v_a_l_o_m_a naudoti tik lietuviškus žodžius. Tarptautiniais žodžiais Tauta nesusišneka.
*
2. Būtų gerai parinkti ir panaudoti programos tekste bent keliolika tokių ūkiškų žodžių, kai jau vien nuo jų Tautos budeliai drebėtų ir jųjų sistema pradėtų trupėti ir byrėti.
*
3. Kai
“Sąjūdis įstengė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę”,
tai programoje nedera vartoti prieštaraujančio išsireiškimo -
“priklausomybė Vakarų pasaulio struktūroms”. Todėl patartina rašyti bent jau taip: sąveika (bendradarbiavimas, ...) su vakarų pasaulio struktūromis.
______________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių.
2020 vasario 20

vis gereu ir gereu :)       2020-02-20 22:43

Tie kas eina valdžion be parengtų planų, patekę valdžion ima daryti perestrjke ekperimentuodami. ( “- A da aj padarom švietimo Reformą”)  Kaip jau įprasta, visi tie tokie eksperimentai vykdomi “iš lempos” pagal kokio nors manjako susapnavimus.
Lygiai taip valdžion atėjo žalieji varškėčiai- buratinams pateikė lakuotų pažadų- deklaracijų rinkinėlį kurį irgi skambiai vadino “Programa”.
Buratinai jaiką nurojo ir pribalsavo.
Ir tada pasipylė “reformos”. Suprantama, iš lempos - ryža “švietimo reforma”, verygonė sveikatos ” reforma”,  o desertui - Barnevernetas LT, t.y. vakagrobystės “reforma”.
Niekas neklatina jog radžvilai ir sinicos darys barnevernetus.
Nacionaliniai zyliai darys kitokias nesąmone.
Kodėl tokia kategoriška nuomonė? Todėl kad ponai neturi jokių konkrečių planų, vie deklaracijos.
Reiškia darys pagal sapnininko išaiškinimus, iš lempos.
Ir vėl visi tapsim eksperimentų triušiais.
Lig šiol būdavo visokios įvairių pakraipų nesąmonės - ūsuotų bebrų, koncervinės, liberastinės, kolūkietiškos.
Dabar bus daromos nacionalinio lygio nesąmonės.
Ir atsirugs visiems nacionaliniu mąstu.
Progresas. Kylam į aukštesnį lygį.

Deivis        2020-02-20 22:40

Krikščionybė nešė civilizacijos laimėjimus? Gal Meksikoje ar Peru? Kur gyvus degino vietinius gyventojus. O gal Lietuvoje? Kur elgėsi panašiai. Aš kai pagalvoju apie lietuvišką valdžią tai manau, kad jau viskas. 30 metų parodė, kad daugiau taip negalima. Tegu valdžią perima Briuselis, blogiau už lietuviškus valdžiagyvius nebus!!!

T0mas J.       2020-02-20 22:29

Negalėsiu būti šios partijos nariu, nes nepritariu “šalies euroatlantiniam įsitraukimui”: nenoriu, kad mano Tėvynę, mano šalį įsitrauktų Euroatlantas. Esu prieš.

Nema       2020-02-20 22:08

Normali politinė programa iš esmės turėtų savyje talpinti keletą sudedamųjų dalių:
1.Aiškus ir detalus tikslo/tikslų įvardijimas, t.y. galutinio siekiamo rezultato apibrėžimas. Šiuo atveju, turėtų būti iš/įvardinta kokią Lietuvos valstybę siekiama sukurti, koks santvarkos modelis, kokie bus sukrti mechanizmai ir sąlygos įgalinantys/ užtikrinantys tautos/nacijos gyvybingumą, Lietuvos projekto tęstinumą.
2. Trys detalūs planai tikslui/ tislams pasiekti -
I veiksmų bei priemonių planas kriminalinio režimo demontavimui;
II Lietuvos pertvarkos realizavimo planas;
III priemonių planas skirtas režimo restauracijos užkardymui bei kitų politinių recidyvų atsiradimo eliminavimui užtikrinti.
3. Sisteminių/ struktūrinių priemonių planas politinės jėgos apsaugai nuo supuvimo iš vidaus, apsaugos planai nuo režimo siunčiamų infiltrantų bei įvairių kitų ardomųjų kenkėjiškų veiklų.
4. Iniciatyvos informaciniame lauke perėmimo ir reikšmingos kokybinės/kiekybinės persvaros bei įtakos sukūrimo planas.
.
Vietoje tokių atrodytų abėcėliškai elementarių ir sveikos nuovokos diktuojamo būtinojo minimumo, savo ” turiniu” “programa” yra vien eklektiškas,.abstraktus lozungų ir deklaracijų rašinėlis.
Visa tai demonstruoja politinį neįgalumą, šviežesnės minties stygių ir akivaizdu, jog tiesiog baigsis visišku šnipštu.
Šis mėgėjų būrelis tikrai neperžengs 5% barjero rinkimų sąrašuose. Neturi jokių šansų. Geriausiu atveju gaus 2-3 vietas vienmandatinėse. Patekę seiman, tie keli nacsąjungistai bus izoliuoti nes savo frakcijos neturės. Bus taip vadinami “nepriklausomi” seimūnai, ty. nuo kurių niekas nepriklauso.
.
Amen.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.