Religija ir filosofija

Monika Morkūnaitė. Abortas nėra niekieno teisė

Tiesos.lt siūlo   2018 m. balandžio 16 d. 21:49

19     

    

Monika Morkūnaitė. Abortas nėra niekieno teisė

propatria.lt

Pasigirdus kalboms apie planuojamą abortų uždraudimą, kaip ir buvo galima tikėtis, per šalį nuaidėjo triukšmingas feminisčių pasipiktinimo vajus. Kai kurios iš jų nešiojosi plakatus su užrašais „mano gimda – mano reikalas“, kitos niršo ant siaubingos patriarchalinės valdžios su tokiomis užmačiomis, nes, supraskite, abortai yra išimtinai moters ir jos „reprodukcinių teisių“ reikalas.

Visų pirma, abortas nėra ir negali būti laikomas reprodukcine teise. Žodis „reprodukcija“ reiškia dauginimąsi, palikuonių „gaminimą“. Vadinasi, reprodukcinė teisė yra teisė į vaisingus lytinius santykius. Kitaip tariant, reprodukcinis aktas yra lytinis aktas, pasibaigiantis vaisiaus atsiradimu, tačiau nei vaiko gimimas, nei jo nužudymas (abortas) toks nėra. Todėl nelabai aišku, kodėl abortas apskritai turėtų būti siejamas su reprodukcija – juk nėščia moteris šia teise, akivaizdu, jau pasinaudojo. Aborto pasirinkimas nesukuria gyvybės – jis sunaikina jau egzistuojančią gyvybę. Dėl šios priežasties abortas negali būti laikomas nei reprodukciniu aktu, nei reprodukcine teise.

Lygiai taip pat pasakymas, kad moteris turi teisę pasidaryti abortą, nes vaikas auga jos gimdoje, o pastaroji yra moters kūno dalis, nepateikia jokio argumento už tai, kodėl reikėtų pritarti abortams. Jeigu gimda yra moters kūno dalis, tai niekaip nereiškia, kad ir joje augantis vaisius yra moters kūno dalis (manančių, jog yra būtent taip, norėtųsi paklausti, kokią konkrečią funkciją moters kūne atlieka embrionas).

Dar daugiau keblumų atsiskleidžia klausantis svarstymų, ką ir nuo kada (!) derėtų laikyti žmogumi. Supraskite, embrionas, tas miniatiūrinis „ląstelių gumulėlis“, tai jau tikrai negali vadintis žmogumi. Įdomu, nuo kada pažangusis liberalus žmogus, savo pažangą matuojantis atrastų diskriminacijos formų ir atitinkamai naujų „teisių“ kiekiu, ėmėsi spręsti, kam galima, o kam ne vadintis žmogumi? Tam, kurio organai puikiai funkcionuoja? Kuris turi būtent tuos ar anuos organus? Tam, kuris jau „išlindęs“ iš mamos kūno? Leiskite paklausti – o kaip tai, kaip veikia organizmas, lemia jo tapatybės apibrėžimą? Kaip tai, kur esi, nulemia tai, kas esi?

Visi argumentai, kurie įveda laikinį (erdvinį) dėmenį su nuostata, kad „tik nuo tam tikro momento“ žmogus yra žmogus, yra pasmerkti žlugti. Taip yra todėl, kad buvimas žmogumi yra statiškas faktas, kurio neįmanoma „laipsniuoti“. Kažkas arba yra žmogus, arba ne, ir jokių tarpinių variantų iš principo būti negali. Kodėl niekada netenka girdėti, kad seną žmogų kas nors laikytų „laipsniškai prarandančiu savo žmogystę“? Kur yra tas taškas, kai žmogus sukaupia didžiausią žmogystės kiekį, o paskui pradeda palaipsniui jos netekti?

Apie pažangųjį liberalų žmogų prabilta ne veltui. Didžioji dauguma „teisės į abortą“ gynėjų pasižymi radikaliai sekuliaria, neretai atvirai ateistine sąmone, todėl jie mėgsta pateikti kaltinimą, esą krikščionys, siekdami uždrausti abortus, primetinėja savo moralės nuostatas kitiems visuomenės nariams. Pavyzdžiui, nesename savo straipsnyje „Apie gemalą ir žmogų“ Laimantas Jonušys teigia, esą svarstant abortų klausimą viską gerokai keičia faktas, kad „gyvename ne teokratinėje valstybėje“. Tai įdomi nuomonė, tačiau ligi šiol nėra tekę girdėti, kad privilegiją naudotis logika turėtų vien tik teokratinių valstybių gyventojai. Kaip ir tai, kad racionalūs argumentai žmonių būtų suvokiami skirtingai priklausomai nuo to, kokią religiją jie išpažįsta.

Panašiai, tik ne religijos, o moralės kontekste, apie abortus yra rašiusi feministė Simone de Beauvoir: „Nemaža moterų vis dar varžo moralė, jų akyse išlaikiusi savo prestižą, nors jų pačių poelgiai ir neatitinka moralės normų; širdy jos gerbia įstatymą, kurį pažeidžia, ir kenčia jam nusižengusios. “ Šioje vietoje kyla neišvengiamas klausimas – kaip apskritai moralė gali varžyti? Bet kokia moralė būtinai suponuoja objektyvumą, o jei taip nėra, to apskritai neįmanoma vadinti morale. Tokiu atveju galima tiesiog konstatuoti tam tikrų elgesio modelių egzistavimą, tačiau nei vieno iš jų neįmanoma pagrįsti kaip geresnio už kitus. Kitaip tariant, reliatyvizmas neišvengiamai paneigia moralės idėją, nes ji tampa logiškai nereikalinga. Vien tiktai prielaida, jog egzistuoja objektyviai teisinga moralė, įgalina apskritai apie ją mąstyti. O jei yra būtent taip, moralė iš principo negali varžyti, nes, būdama objektyvi, ji suteikia teisingo elgesio gaires, taigi, yra būtent priešingai, – šitaip ji išlaisvina.

Tačiau vertėtų dar kartą sugrįžti prie L. Jonušio straipsnio. Jame autorius teigia, kad abortų priešininkai neleistinai naudoja emocinį argumentą, kaip antai: „Ar jūs dabar nesidžiaugiate, kad jūsų motina nepasidarė aborto?“ Šį dalyką jis išsprendžia labai paprastai, klausdamas: „Ar tas, kas neegzistuoja ir niekada neegzistavo, gali būti nusivylęs dėl savo nebūties?“ Iš tiesų būtų sunku sugalvoti didesnį absurdą. Juk paminėto argumento esmė kaip tik ir yra ta, kad bet kuris egzistuojantis žmogus jau yra išvengęs nebūties, o kiekvienas negimęs iš principo neturėjo progos jos išvengti. Dėl to ir taip akivaizdu, kad tie, kurie negavo teisės gimti, jokiu įmanomu būdu negali būti nusivylę, džiaugtis, liūdėti, juoktis, bėgioti ar daryti bet kurį kitą iš milijonų dalykų, į kuriuos turime teisę mes, gyvieji. O L. Jonušio argumentą galima pritaikyti ir kitaip – pavyzdžiui, įvykdžius žmogžudystę pasakyti: bet auka juk nesiskundžia!

Daugeliu atvejų abortų įteisinimo gynimas remiasi primityvia nuostata, kad žmogžudystė nėra toks jau sunkus nusikaltimas, jei jos taikinys yra tas, kuris yra išoriškai nematomas, tas, kuris dalį savo egzistavimo pradžios praleidžia lindėdamas kito asmens kūne ar pan. Argumentai, pasitelkiami siekiant apginti moters „teisę“ į abortą, ne tik neleistinai kišasi į nuo žmogaus nepriklausančią metafizinę plotmę, bet ir iškelia moters „teises“ prieš užsimezgusią gyvybę ne metafiziniu, o būtent socialiniu požiūriu. Kitaip tariant, atvirai teigiama, jog naujos gyvybės egzistavimo faktas savo svarba yra visiškai lygiavertis socialiniams, psichologiniams ir kitokiems aspektams. Jeigu moteris nenori apkalbų dėl nepageidautino nėštumo – ji darosi abortą, jeigu nori siekti karjeros – darosi abortą, jei jaučiasi nepasirengusi motinystei – darosi abortą. Ir šiuo atveju abortų gynėjams atrodo visiškai nesvarbu, jog abortas kaip toks jau savaime yra intervencija į metafiziką, kurios neįmanoma motyvuoti žemesnio rango – socialinėmis, psichologinėmis ar kitokiomis priežastimis.

Kada apie gyvybę – metafizinės prigimties dalyką – kalbama išimtinai empiriniais terminais, to apskritai neįmanoma vadinti pagrįsta argumentacija. Juk būtent gyvybės metafiziškumas yra nepaneigiamas tikrovės faktas. Žmogus niekada nėra savo gyvybės šeimininkas tuo požiūriu, kad savo būties susikurti jis negali. Jos pradžia nepriklauso jam, nors jam jau egzistuojant ji yra visa, ką jis turi. Žinoma, galima sakyti, kad nepaisant to žmogus vis dėlto gali atimti iš savęs gyvybę, bet tai vis vien nesukuria kontrargumento, mat žmogus gali tik sunaikinti jau egzistuojantį dalyką, tačiau jo sukurti – ne. Būtent tai rodo, kad gyvybės atsiradimą ženklina ypatinga subjekto bejėgystė aukštesnės, nuo jo nepriklausančios valios atžvilgiu. Tai galioja visiems be išimčių žmonėms. Ir būtent tai parodo, jog negalėdamas „išlipti“ iš savo būties, žmogus neturi teisės nulemti kito žmogaus nebūties. Kitaip tariant, kadangi žmogus iš principo negali būti nešališkas būties ir nebūties atžvilgiu, šioje byloje jis negali būti teisėjas.

Svarbu pabrėžti, kad metafizikos iškėlimas nereiškia aklumo socialinės tikrovės reiškiniams. Tačiau tai, kas buvo apibrėžta kaip metafizinė gyvybės traktuotė, logine prasme subordinuoja bet kokią siauresnę – praktinę, socialinę – žiūrą. Dėl šios priežasties bet kokie argumentai iš pastarosios perspektyvos yra derintini prie ano metafizinio fakto, o ne atvirkščiai. Šitoks visa ko subordinavimas metafizikai, žinia, reikalauja radikalumo moralinių nuostatų praktinio įgyvendinimo atžvilgiu. Juk jei teigiame, kad gyvybė yra aukščiausios metafizinės valios apraiška, vadinasi, bet kokia žemesnė – grynai šiapusinė valia – neturi galios daryti intervencijos į pirmąją. Tačiau klausimas yra sudėtingesnis nei atrodo, nes esama situacijų, kada, tarkime, komplikuotas nėštumas ima kelti pavojų motinos gyvybei. Tokiu atveju susiduriama su itin sunkia padėtimi, nes abi išeitys – gelbėti vaiką arba gelbėti motiną – suponuoja būtent metafizinę motyvaciją. Tokiu atveju aiškaus atsakymo ir negali būti, mat principiniu požiūriu abu pasirinkimai yra lygiaverčiai. Todėl tiek vaiko, tiek moters gelbėjimas tokiu atveju būtų vienodai garbingas.

Galima suprasti manymą, kad reikalavimas priderinti teisinę sistemą prie metafiziškai orientuotos moralės atrodo komplikuotas ir bene utopinis. Taip yra todėl, kad, kaip diktuoja kasdienė tikrovė, dažnai būtent socialiniai dalykai, o ne moralės normos nulemia žmogaus apsisprendimą. Tačiau tai, kad de facto yra būtent taip, nereiškia, jog tai turi būti įtvirtinama kaip normatyvinis idealas. Juk pati idealo sąvoka nurodo, kad jos turiniu turi tapti pati aukščiausia moralinė nuostata, kuri ir pateisina šios sąvokos reikšmę. Jeigu normų kartelė staiga taptų masiškai nuleidinėjama iki to, „kaip yra iš tiesų“, nebebūtų reikalingas pats teisinis reguliavimas. Jis remiasi būtent tuo, kas yra moralu, objektyviai teisinga, ir bet koks konkretus veiksmas negali paneigti paties objektyvumo standarto, o tik paklusti arba nusižengti jam. Dėl šios priežasties sakyti, kad idealas yra nerealus, nes jo daug kas nesilaiko, paneigia pačią normatyvumo logiką, nes moralės norma ir yra tai, ko reikia siekti, – tai, kaip „turėtų būti“, o ne tai, „kaip yra“.

Akivaizdu, kad abortas niekada negali tapti žmogaus „pasirinkimo“ realizacija, nes žmogus paprasčiausiai neturi teisės į tokį pasirinkimą. Tai nėra moters teisė, lygiai kaip nėra vyro, senelio, berniuko ar mergaitės teisė. Pasirinkimas niekada nėra svarstytinas atsietai nuo savo turinio, nes kitaip galėtume prabilti apie pasirinkimą vykdyti teroristinį aktą ar pasirinkimą vykdyti holokaustą. Ir jei milijonų žuvusiųjų kūnai daugeliui kelia pasibaisėjimą, nesuskaičiuojama galybė nužudytų embrionų galbūt nedaro didesnio įspūdžio – juk ji mums, pratusiems prie vizualikos, tiesiog nėra tokia efektinga. Lai tik žmonės, vykdantys šį genocidą, nevadina savęs pažangiaisiais.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

>Pikc 2018-04-18 19:39       2018-04-18 23:41

Taip, bet tai nėra joks gydymas.
Tuo labiau išgydymas nevaisingumo (kokia buvo jo priežastis, tokia ir liko).
Ši abortistų demagogija seniai demaskuota.

Enough is enough       2018-04-18 18:54

Friends,

You need to know about this upcoming event, and strongly consider taking part in it. A grassroots movement of frustrated public school parents who want to end the sexualization of their children during class time with inappropriate and parent-unapproved sex-ed curriculum has turned their frustration to action with a “Sex Ed Sit Out” protest on April 23rd.

Parents around the world will be pulling their children out of school for the day in this widespread protest of dangerous and graphic sex education. As you can only imagine, parents are demanding to know why their children are being taught how to have anal and oral sex, masturbate one another, and question their gender. I realize this sounds graphic, but imagine your child hearing this in school! At least four major American cities will also be organizing press conferences and protest events, as well as cities in Canada and Australia.

Enough Is Enough (EIE) is standing behind this movement to protect the innocence and defend the dignity of children.

Parents (and grandparents!), this is sex-EDploitation of our children and is tantamount to child sexual abuse! The concerns of parents are being ignored in these cases where schools are trying to dictate and define what sexuality looks like for you child. It’s our rights as parents to teach our kids what healthy sexuality is. Enough Is Enough!

Schools should be a trusted ally of parents and safeguard the minds and hearts of our children. Sadly instead, many are acting as a conduit of promoting hi-risk, unhealthy and potentially harmful sexual practices – the same activities parents are trying to shield their kids from online.

Cities such as Rocklin, CA and Fairfax County, Va., have recently been the focus of news headlines because of controversial graphic sex education and anti-bullying programs which parents say they were not informed would be taught to their children, sometimes as young as five-years-old.

“Why are our tax dollars going to pay for curriculum and resources that teach dangerous and promiscuous behaviors which most parents find morally abhorrent and the CDC has stated are a health risk?” questioned Elizabeth Johnston, viral activist vlogger and concerned mother. “Furthermore, why aren’t administrators being transparent with parents about the content of sexuality resources? It’s as if they have something to hide. That should frighten parents everywhere.”

Parents are already overwhelmed by and are burdened with the monumental task of protecting their kids from exposure to extreme Internet pornography that is sexualizing young children and teens, corroding childhood innocence and leading them into a potential downward spiral of sexual brokenness and addiction. Parents must be the primary educator of their child’s sexual education. Schools, in the meantime, need to stick to preparing our children for the future – not pushing the unhealthy and risky sexual agendas of special interest groups under the guise of ‘sex education’.

Please, I urge you if you have not done so already, find out from your school first hand what is being taught in Sex Ed. Ask to view the complete curriculum! Also, please join the 30,000- plus who have signed the petition: “Fed Up Parents Plan Sex Ed Sit Out.”:
http://www.citizengo.org/en/fm/160082-fed-parents-plan-sex-ed-sit-out?m=5&tcid=47134619

We must be loud and clear, and in collective voice shout: Hands Off Our Children!

For more information about the sit out, please click here: https://sexedsitout.com/
If you have questions about the concerns parents are voicing on this matter, please watch this brief explanation from my good friend Elizabeth Johnston (also known as the Activist Mommy):
https://www.facebook.com/SitOutProtest/videos/2 166744303552764/

Thank you for standing with us in protecting the dignity and innocence of our children!
Donna Rice Hughes, President & CEO, Enough is enough
Enough Is Enough

Pikc       2018-04-18 18:39

“Tokio Dangės (Vilės) 12:09” - panašu, ji turėjo omenyje IVF, kada tikrai sukuriami keli embrionai, ir nepanaudoti arba užšaldomi, arba sunaikinami, arba panaudojami bandymams.

Tokio Dangės (Vilės) 12:09        2018-04-18 12:33

“Nevaisingumo gydymo keleto užmegztų embrionų nužudymu” pasaulis iki šiol nežinojo…

Vilei, didesnei problemai už alkoholikus        2018-04-18 12:17

Kas yra šios Jūsų nuvalkiotos abortų industrijos propagandos (“kova prieš abortus yra kovos su blogiu imitacija” ir pan.) adresatas? - Tiesos.lt skaitytojas kritiškai mąstantis ir išsilavinęs. Bent jį (ir savę) gerbkite.
Antra. Tai, kad alkoholikų vaikai kenčia, nekeičia aborto kaip dar negalinčių apsiginti žmonių žudymo būdo esmės ir būtinybės prieš jį kovoti visomis įmanomomis priemonėmis. Niekinga naudoti alkoholizmo ligą abortų pateisinimui.
Trečia. Dievas nesileidžia būti išjuokiamas:
Jo paveikslo ir panašumo sunaikinimas žmogaus abortavimu
- nepateisinamas ir yra sunki nuodėmė. Neužsikraukit jos sau ir nestumkit į ją kitų.

Dangė       2018-04-18 11:09

> VILEI ir kitoms.
Jūs teisios:
1.Alkoholizmas veda į palaidą seksą;
2.palaidas seksas baigiasi nėštumu;
3.lėbautojų nėštumas baigiasi abortu;
4.abortai dažnai užtikrina nevaisingumą;
5.gydant nevaisingumą ryžtamasi nužudyti keletą užmegztų embrionų;
6.tokiu būdu pradėto kūdikio kaina - keli ar net keliolika sunaikintų kūdikių-embrionų;
7.tokia egoistinė gyvensena bei reprodukcija veda į visišką šeimų ir visuomenės išsigimimą. Tokių nelaimėlių neišgelbės nei vietinė valdžia, nei bėgimas į anglijas ar norvegijas.
  Šiluma ir šviesa, ir lietus ateina iš dangaus. Tad pakelkite širdis į Dangų - ir visos problemos pradės tirpti kaip pavasarinis sniegas.

Autorei       2018-04-18 9:27

Šaunuolė autorė. Labai tikslūs pastebėjimai ir dalykų pavadinimai savo vardais. “abortas apskritai (ne) turėtų būti siejamas su reprodukcija – juk nėščia moteris šia teise, akivaizdu, jau pasinaudojo. Aborto pasirinkimas nesukuria gyvybės – jis sunaikina jau egzistuojančią gyvybę. Dėl šios priežasties abortas negali būti laikomas nei reprodukciniu aktu, nei reprodukcine teise.” BRAVO…
o, kai kuriems komentatoriams vis nepavyksta žvelgti į esmę, nes matai politkorektikos pasigedo. taryblaikais kiekvienas straipsnelis net apie iškastas bulves buvo pradedamas “Vykdant TSRS KP CKKPSS ir tttt” tai, matyt dar nuo tų laikų žmogeliai patapę priklausomi nuo politįvadinės pakoreguotos dalies.

Vilė       2018-04-18 4:54

Dar didesnei problemai,
tai,kad abortai bus slapti, problemos neišspręs, atsiras tik dar viena rizikinga, bet pelninga biznio šaka ir atsiras sužalojimų ir mirčių dėl kriminalinių abortų. Prieš tai, ką sužinojau apie vaikų, kurie buvo paimti iš girtuoklių šeimų, kančias (apie kitus kankinius taip ir nežinom), jūsų kova prieš abortus yra kovos su blogiu imitacija.
Aš nesakiau, kad girtuoklystė yra lėtas savęs žudymas.
Aš sakiau, kad girtuoklystė yra pragerta vaiko sveikata dar iki jo gimimo, pragertas vaiko gyvenimas jam gimus, smurtas vaikui matant, smurtas prieš vaiką.

Dar didesnė problema už alkoholikus       2018-04-18 0:13

Lietuvoje, ir bet kur kitur, yra “vilės” (2018-04-17 20:12),
kurioms girtuoklystė - lėtas savęs žudymas - yra didesnė problema,
nei abortai, kurie yra KITO, tuo labiau negalinčio apsiginti, nužudymas.
Raginate “susidėlioti prioritetus”, - štai nuo to ir turėtumėte pradėti pati.
Vis dėlto pirmiausiai dar reikia lavintis - skaityti, mąstyti, melstis.

tiek       2018-04-17 23:23

atsibodusiems plunksnagraužiams siūlau jų siūlomą terminą “teisę į abortą’,pakeisti žmonėms konkretesniu bet tą patį apibūdinančiu “teisė į šeimos planavimą” terminu. Pagrindinis argumentas : Nepriklausomoj Lietuvoj esanti neleistinai žema piliečių perkamoji galia,bei labai atsilikęs socialinių garantijų lygis(visa tai, savo ruožtu, yra lyginama su kitomis ES valstybėmis)iš vienos pusės ir puikus mūsų piliečių bruožas - didelis atsakingumas už savo veiksmus už savo šeimos planavimą pagal turimus išteklius. O jau ko ko ,o jau apie mūsų “politinės valios” , politikų atsakingumą už pridarytas…- apie tai dar ilgai ir mūsų vaikams bus sekamos pasakos:(.Išvada: ne iš gero gyvenimo tie abortai Lietuvoje ,brangute, tikrai ne kiekviena šeima “pieštukams” gali sau leist šimtais eurų švaistytis. Apie tai ,pirmiausia pasuk galvą ,o ne apie…pirštai nerodysim,skant.

Pikc       2018-04-17 23:03

Na, kad “jokūbėlis” nedraugauja su lietuvių kalba - nieko keisto: mankurtams apskritai lietuviškumas alergiją kelia. Vis dėlto, nors ir gramatiškai visiškai nusišnekėdamas, dėl išlygų (ne “aborto teisėtumo” išlygų smile) jis tiesiog konstatavo daugelio net katalikiškų šalių praktiką, tad galima būtų jam pritarti. Vis dėlto, pvz. abortas dėl grėsmės motinos gyvybei nėra tas pats, kas abortas dėl užgaidos.
Na, o dėl “leftistinių kliedesių” - tai čia jau praktiškai anekdotas: maždaug kažkas panašaus, kaip kokio nors Lenino ar Stalino gerbėjo postringavimai apie “bolševikinius kliedesius”. smile

Pikc       2018-04-17 22:50

Panašu, kad “Taip, ir vėl” komentaro gerėjai arba nemenkai “išsidūrė”, arba patys yra kiauri “homosovietikai”: nepamatė, kas bandoma “prastumti”, prisidengiant šiaip jau gana pagrįsta dabartinės situacijos kritika - ogi kad bolševikiniai okupantai buvo praktiškai “labiau krikščioniški” ir didžiai rūpinosi motinomis ir vaikais (apie abortų skaičių jau “Al” parašė, tad nesikartosiu). Žmonės, gal pradžiai PERSKAITYKITE ir bent pabandykite SUPRASTI, kas komentare rašoma, prieš puldami jam pritarti? wink

Nenorintis ar nesugebantis lietuviškai rašyti,       2018-04-17 22:44

todėl ir nuosekliai mąstyti, Džeikai,
matyt, norėjote pasakyti priešingai, nei pasakėte?:
“Abortas - zmogzudyste. Taciau jo teisetumas turi islygu:
1. Esant gresmei gimdyves gyvybei.
2. Vaisius uzmegztas zaginimu.”
Gal norėjote pasakyti, kad
“Abortas - žmogžudystė. Tačiau jo NEteisėtumas turi išlygų”?
*********************************************************************
Ir dar: jei pats pripažįstate, kad kiekvienas! abortas yra žmogžudystė!,
tai tuomet kiekvienas! abortas išties yra nesąlyginis blogis.
Net jei tektų rinktis tarp negimusio žmogaus ir jo motinos gyvybių.
*********************************************************************
Galiausiai, jei pačiam nesąlyginiai negimusios gyvybės gynėjai
priskirtini “l e f t i s t i n i a m s kliedesiams”,
tai atsiverskite ideologijų žinynus.

Al Dzeikui       2018-04-17 21:03

Pritarčiau.

Al Taip ,ir vėl'ui        2018-04-17 21:02

LTSR buvo abortuota 3 000 000 kūdikių.

C-Fam       2018-04-17 21:00

Another Huge Win at the UN
The Radicals are Angry and are Coming Back
April 17, 2018
It was last Friday afternoon and something remarkable happened at the UN.
After weeks of formal and informal negotiation, the UN Commission on Population and Development ended WITHOUT A DOCUMENT.
That’s right. You read that right. This massive UN negotiation that intended to produce a document ENDED IN STALEMATE.
Why did this happen?
Because of vigilant pro-lifers, including C-Fam, insisting that “comprehensive sexuality education” be taken out of the document.
Also, insisting that “reproductive health” be qualified with pro-life language.
And, that national sovereignty must be in the document. National sovereignty protects government from UN radicals who want to impose abortion on their countries.
These were deal killers for our side. The racial Europeans and UN bureaucrats were furious. This is their second defeat in a couple months. Recall, the radicals lost the negotiation at the Commission on the Status of Women, thanks to C-Fam’s amazing team and our allies in other pro-life groups and the very brave UN delegates.
I want you to know that these massive wins could NOT have happened without you, your prayers and your financial support. We cannot do this without you. We cannot beat the rich and powerful radicals without your support.
There are more negotiations coming up, including a high-level political meeting in a few months.
You are on a winning team. I ask you to help us continue this fight. Please pray for us by name: Lisa Correnti, Stefano Gennarini, Susan Yoshihara, and Rebecca Oas.
And also, please give. We are in dire financial straits. This is our permanent state. We do not get huge government money, or money from rich foundations, or wealthy individuals. That means we rely on the widow’s mite.
After these massive wins, our coffers are nearly empty. Help us right now.
The enemies of life and family never sleep. They never give up, even though we beat them all the time. So, we cannot rest. We cannot stop. And neither can you. Please help us right now.
Yours sincerely,
Austin Ruse
President/C-Fam
Publisher/Friday Fax

Vilė       2018-04-17 19:12

Didžiausia Lietuvos problema ne abortai, o girtuoklystė. Kai vaiko pinigai yra kaimo baliaus priežastis, vaikelio gyvenimas lygus kankinimui. Jūs su tomis feministėmis pučiat į vieną dūdą - kuo toliau nuo realių problemų, kuo daugiau tuščio pilstymo į kiaurą. Žinoma , kad abortai blogai. Bet juk renkamasi ne tarp gėrio ir blogio, bet tarp blogio, ir blogio.
Gal reikėtų susidėlioti prioritetus? Ar jūs, abortų priešininkai , eisit slaugyti ir prižiūrėti tų nelaimėlių, kurie jūsų dėka paleisti į pasaulį be meilės, užuojautos ir savitarpio pagarbos?

Taip ,ir vėl       2018-04-17 6:45

delfyje straipsnis apie katastrofišką gimstamumą,nekeliant pagrindinės bėdos-tai moters ir vaiko sveikata.Koks bebūtų blogas buvęs sovietmetis,bet ten buvo dėmesys moters ir vaiko sveikatai.Kiekvienoje ambulatorijoje buvo pediatras,kiekviename rajone gimdymo namai.Moteris buvo saugi,nes ji žinojo,kad gaus pagalbą ne tik gimdant,bet visada.Taip pat tame pačiame delfyje vakar trumpam buvo straipsnis ,kuris buvo tuoj pat išimtas,nes matyt juo pasibaisėjo net redaktoriai apie medikų požiūrį į pacientą.Šalia to,kad pirmiausia tai medikų alga, buvo paskleista mintis ,kad žmogui prieš pakliūnant pas daktarą , pacientui reiktų pereiti socialinio darbuotojo barjerą,kuris spręstų ,ar tu vertas papulti pakliūti pas gydytoją.Tokio robotiško požiūrio į žmogų nebuvo net sovietmečiu.O štai liberaliame pasaulyje pacientas laikomas parazitu,nes jis susirgo ir jis netgi skųsis,dejuos.Juk jis sutvertas tik dirbti ir vartoti…Siaubas.Nukrikščionėjimo pasekmė,-“kas turi ,tam pridėti…“kai visuomenė bus solidari,dalinsis,tada ir mamos jausis saugios…Nes jaunoji medikų karta dar nedirbusi ,jau turi suformuotą patyčinį požiūrį į pacientą,ypač vyresnio amžiaus.O jei dar daug gimdo,tai irgi verta pašaipos…

Dzeikas       2018-04-17 4:50

Abortas - zmogzudyste. Taciau jo teisetumas turi islygu:
1. Esant gresmei gimdyves gyvybei.
2. Vaisius uzmegztas zaginimu.
Besalygiskas aborto neigimas toks pat leftistinis kliedesys kaip jo gynimas.


Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Būtina naikinti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą

Rasa Čepaitienė. Čiukčiai prie Baltijos

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia – mūsų Globėjas

Algimantas Rusteika. Įtampą žūtbūt reikia išlaikyti

Povilas Urbšys. Apie opiumą liaudžiai ir Jo Ekscelenciją

Arūnas Gumuliauskas. Minint Steigiamojo Seimo šimtmetį

Povilas Gylys rekomenduoja. Apie zuikius ir valstybę

Istorikas Artūras Svarauskas apie Steigiamojo Seimo šimtmetį

Vytautas Sinica. Ironiška – nemirtinga neteisingai mąstančiųjų persekiojimo dvasia atgimsta sovietmetį tyrinėjančių galvose

Lietuvos Respublikai – 100! Gabrielės Petkevičaitės-Bitės žodis pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje

Vytautas Sinica. „Ne, vaikas nėra kolektyvinė mūsų visų atsakomybė“

Kaip iš Neringos Venckienės namų buvo pagrobta Deimantė Kedytė – dalijamės vaizdo įrašu ir Karolio Venckaus komentarais (video)

Algimantas Rusteika. Pasislėpti nepavyks niekam

Marijos radijas: Ar esama realių priežasčių pilietiniam judėjimui laisvoje šalyje, demokratinėje santvarkoje?

Rasa Čepaitienė. Kito žvilgsnyje

1972-ųjų gegužės 14-oji, Kaunas: Romas Kalanta ir kalantinės

Algimantas Rusteika. Kelios pastabos „vaiko ėmimo“ įrašo paraštėje

Aštuntosioms Garliavos antpuolio metinėms artėjant Neringa Venckienė klausia: Kodėl? Už ką?..

Fatima – pasaulinė Marijos sostinė, arba Popiežiaus Jono Pauliaus II galybės paslaptis

Kardinolas Joseph Ratzinger. Fatimos žinios teologiniai komentarai

Liudvikas Jakimavičius. Politinės stumdynės

Ramūnas Aušrotas. Ar nebus apribota tėvų teisė skųsti institucijų veiksmus?

Liudvikas Jakimavičius. „Amicus est Girnius, set magis amicus veritas“

Valdas Vasiliauskas. Lietuviško parlamentarizmo aukštumos

Nuo bačkos: „Freedom House“ politologas: Lietuva pagal demokratijos reitingą lieka stabilumo sala Vidurio Europoje

Andrius Švarplys. Apie politinę (ne partinę) kovą tarp laisvės ir karantino Amerikoje

Algirdas Endriukaitis. Retorinis klausimas: esame istoriniame kelyje ar dykumoje?

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai

Liudvikas Jakimavičius. Visų atsiprašau, kad negaliu nieko pakeisti

Tomas Čyvas „Iš savo varpinės“: „Prasidėjo rinkiminė ruja“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.