Istorija, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Liudvikas Narcizas Rasimas. Lukiškių aikštė ir Lietuva: kas turi teisę spręsti, kokioms joms būti?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. liepos 31 d. 15:44

58     

    

Liudvikas Narcizas Rasimas. Lukiškių aikštė ir Lietuva: kas turi teisę spręsti, kokioms joms būti?

Kada dar SSRS okupacijos sąlygomis vyko rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą, vėliau tapusią Atkuriamuoju Seimu – be įsipareigojimo atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, iš rinkėjų gavome įpareigojimą ir atstatyti tai, kas okupantų buvo sunaikinta – policiją, kariuomenę, karinį laivyną, diplomatines tarnybas ir visa, kas reikalinga nepriklausomos valstybės gyvenime, o įtvirtinant nepriklausomybę pastatyti tai, ko Lietuva dėl okupacijų negalėjo padaryti.

Tame tarpe ir meninėmis priemonėmis atkuriant ar sukuriant naujus nepriklausomos valstybės simbolius bei teisinėmis priemonėmis užtikrinti, kad iš jų jokia dingstimi nebūtų tyčiojamasi. Tokių dalykų užsakovu buvo Suverenas – lietuvių tauta.

Zigmo Sierakausko žiedas ant Gedimino kalne surastų palaikų rankos dar kartą patvirtino, koks svarbus Lietuvos valstybės istorijoje yra Vilnius ir jo Lukiškių aikštė – kaip valstybingumo ir kovos už laisvę simboliai. Ir visai nesvarbu, kiek amžių bėgyje Vilniuje buvo rusėnų, vokiečių, žydų ar lenkų kolonijų, kiek kartų Lukiškių aikštėje šurmuliavo Kaziuko turgūs. Vilnius – buvęs ir esamas mūsų valstybės politinis ir kultūrinis centras, kas įtvirtinta ir Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios valstybingumo susigrąžinimo aktuose, kas įtvirtinta ir visose Lietuvos valstybės konstitucijose.

Lukiškių aikštėje buvo žudomi būtent Lietuvos 1863–1864 metų sukilimo vadai ir dalyviai, prieš šią aikštę esančiame pastate buvo sušaudyta daug Lietuvos partizanų ir kitų pasipriešinimo okupantams dalyvių, o už jo aukštai, ant Tauro kalno dar carinės priespaudos laikas lietuviai išpirko sklypą, kad ten būtų pastatyti lietuvių Tautos namai. Taigi Vilnius ir jo Lukiškių aikštė yra valstybingumo simboliai, o ne šiaip sau miestas ar buvusi turgaus aikštė.

Deja, Vilniuje nėra vietos, kokias turi daugelio valstybių sostinės, kur atėjęs nesvarbu kokio amžiaus ar išsilavinimo žmogus pamatytų aiškius ir visiems suprantamus kultūros objektuose įprasmintus nepriklausomos savo valstybės ar kovos už jos laisvę simbolius, pajustų pasididžiavimą savo valstybe, suprastų, kad stovi savo valstybės sostinės svarbiausioje aikštėje.

Nekelia abejonių, kad čia, Lukiškių aikštėje, būtų buvusi pastatyta Laisvės statula ar kiti suprantami ir įtaigūs kultūriniai objektai valstybingumui išreikšti, jeigu tik iš Lietuvos karine jėga ir klasta sostinė nebūtų atplėšta. Vilniaus okupantas visaip stengėsi sunaikinti Lietuvos valstybingumo ir kultūros ženklus. Nuo Žaliojo tilto buvo nuplėšta net carinei valdžiai nekliudžiusi Vytis.

Ne veltui SSRS, t. y. jau naujasis okupantas, suprato, kad Lukiškių aikštė – ne šiaip sau buvusi turgų aikštė. Gavęs užsakymą ir jau kitais savo darbais naujajai valdžiai įtikęs skulptorius Konstantinas Bogdonas (1926– 2011) šiai aikštei sukūrė grupinę skulptūrą – „1863 m. valstiečių sukilimas Lietuvoje.“ Gerai išmąstytas, įtaigus, apibendrinantis, be nereikalingų detalių kūrinys.

Jeigu ne Lenino sudievinimas, ne leninijados visoje SSRS paskelbimas, ši K. Bogdano skulptūra būtų buvusi pastatyta Lukiškių aikštėje ir šiandien dėl to nebūtų jokių ginčų, o papildyta ant pjedestalo pažymėtais kovų už laisvę meniniais simboliais ar dar kitaip – patenkintų Suvereno reikalavimus tinkamai šioje aikštėje įprasminti laisvės kovas. Teisiškai tokias Suvereno ambicijas patvirtino parlamentas.

Taigi Lukiškių aikštė, o Vilnius, kaip sostinė, yra ne savivaldybės, ne vyriausybės, o visos lietuvių tautos nuosavybė ir Lukiškių aikštės tinkamas sutvarkymas yra Suvereno reikalavimas, išimtas iš savivaldybės ar šalies vyriausybės jurisdikcijos ką nors daryti kitaip.

Parlamento pozicija yra, užsakovo idėja aiški, o ją įgyvendinti ėmėsi ir praktiškai gali pradėti įgyvendinti tam susikūręs visuomeninis susivienijimas. Jį remia dar likę gyvi tie lietuvių tautos atstovai, kurie patys kovojo už nepriklausomybę. Idėjos įprasminimo būdą remia daug kultūros, meno, mokslo ar taip aktyvių Lietuvos žmonių. Tai ir yra tikrieji Suvereno idėjos įprasminimo būdo vertintojai, nes jais pasitiki Suverenas kaip užsakovas. Kas tam iki šiol trukdo? Panagrinėkime.

Meninių dalykų sukūrimo sistema seniai išnagrinėta ir aiški. Kada dirbama be užsakymo, tai menininkas, paskui kūrinys, paskui kūrinio suvokėjas. Kūrinio savininkas yra jį sukūręs menininkas. Kai dirbama pagal užsakymą, tai idėjos užsakytojas, tą idėją sutikęs įgyvendinti meninėmis priemonėmis menininkas, paskui vėl užsakovas pats ar jo pasirinkti sukurto darbo vertintojai. Savininkas – idėjos užsakytojas, jeigu su menininku nebuvo susitarta kitaip. Tai įtvirtinta ir civilinėje teisėje, tad jokios komisijos, tikri ar apsišaukę meno vertintojai šito pakeisti negali. Deja, Vilniaus savivaldybė, šalies vyriausybė ar net vienos ministerijos „moderniajai“ meno srovei atstovaujantys klerkai nutarė perimti užsakovo – Suvereno funkcijas ir pradėjo neigti Vilniaus, kaip sostinės, ir lietuvių tautos kovos už savo laisvę įprasminimo meninėmis priemonėmis Lukiškių aikštėje reikalingumą.

Oficialiai reiškiama ir platinama melaginga tezė, kad lietuviai nesugeba ir neturi tinkamų idėjų, todėl atmetant visa, kas yra sukurta ir siūloma sudaryti internacionalinę komisiją, kuri padėtų tokiems netikusiems lietuviams susivokti, kas yra menas. Kiti pradėjo aiškinti, kad dabar visai kita epocha, todėl ir kitoks meno suvokimas, todėl būtina statyti tik tai, kas modernu ir šiuolaikiška, kaip pavyzdį nurodydami, kad šiandien niekas barokiškų bažnyčių nestato, kiti eina dar toliau – girdi, Vilnius, kaip buvęs daugiatautis miestas, turi taikytis ir prie kitų tautų skonio, kultūros ministrė, – kad siūloma Vyties skulptūra per daug agresyvi.

Neabejoju, kad didžiulę įtaką trukdant Vilniaus kaip sostinės įtvirtinimui meninėmis priemonėmis turi kaimyninei valstybei būti lojaliais įsipareigojusių ir valdininkų kėdės užsėdusių asmenų veika atvirai remiant anos valstybės poziciją, kad 1918 m. vasario 16–osios Lietuvos sostine Vilnius niekad nebuvo ir Lenkija Vilniaus niekad neokupavo, o patys gyventojai referendumu pasiprašė būti prijungiami prie Lenkijos ir jos Seimas tą prašymą patenkino.

Tai ir yra tikrieji Lukiškių aikštės pavertimo centrine visos Lietuvos aikšte priešininkai. Jie už virvučių tampo ir visus kitus.

Pesimizmas ir visokeriopas jo skatinimas, kad lietuviai neturi idėjų ir tiesiog Lukiškių aikštės sutvarkymui nėra pribrendę, yra pats pavojingiausias reiškinys kultūrai, nes lengvai keičia savo pavidalą, silpnina tautos ir atskirų kūrėjų valia, diskredituoja Suvereno idealus.

Tai sklinda ir iš vyriausybės. Reikia pripažinti, kad ir kitose srityse vyksta panašūs dalykai. Tokios vyriausybės iki šiol Lietuva dar neturėjo. Internacionalinių komisijų inicijavimas yra atviras Suvereno įžeidimas.

Modernistų reikalavimai nėra suderinami su logikos ir kultūros filosofijos teiginiais, tapusiais visų pripažintomis normomis. Mat nėra tokių svarstyklių, kuriomis galima pasverti, kas yra modernu, šiuolaikiška, o kas – ne, todėl suderinti priešingus jausmus, kuriuos sukelia modernus menas ar tik menu skelbiamas daiktas – negalima. Tai, kas yra modernu šiandien, – rytoj jau pasenę. Net sovietiniai namai – „Chruščiovkos“ – buvo laikomi moderniosios architektūros objektais.

Mes gi kalbame ne apie šiandien, o apie tai, kad Vilnius buvo istorinė Lietuvos sostinė ir tik todėl sostinė yra šiandien. Paminklo barokui nepastatysi šiuolaikiškai, nebent tą padarytų jau šiandien visų pripažintas genijus. Modernizmas negali būti priešpastatomas idėjai, juo labiau, kad modernizmo kryptys greitai gimsta ir greitai nyksta. Pagaliau kalbame ne apie paminklą, o apie Suvereno reikalavimų santykį su paminklu.

Susispietę į Kultūros ministeriją modernistai jau parodė savo sugebėjimus, kai Vilnius buvo paskelbtas kultūrine Europos sostine. Prikabinėjo strypų po tiltais, pristatė Neries krantinėje žeminių ar vamzdžių. Šiuose darbuose šiuolaikiškai ir moderniai buvo įsisavinti tik pinigai, o meno yra tik tiek, kiek jis provokuoja jo naudotojus. Žinoma, kiekvienas menininkas pats sau gali raityti vamzdžius tuo išreikšdamas patį save, t. y. pagautas kūrybinio polėkio ar kūrybinio nuosmukio, bet kad tokie dalykai taptų menu – reikia naudotojų pripažinimo. Jau šiandien matome, kad jo nebuvo tada ir jau nebus. Teks pašalinti. Paminklo Romui Kalantai, kuris turėjo simbolizuoti okupacijos nepakeliamą naštą asmenybei ir tautos pasiryžimą tęsti kovą dėl laisvės, Kaune sukurti nepavyko. Taip, gražiai sutvarkyta aikštė, kurią ir taip reikėjo sutvarkyti. O kur įtaiga? Jos nėra. Trūksta paminklo. Pasiduota madai, kuri mene irgi reiškiasi, bet tai ne meno specifika, o tik šios dienos supratimo riba, kuri rytoj jau nebe ta. Kai meno kūrinys pasidaro mados dalyku, jo suvokimas visada gali būti panaudotas kitiems tikslams pasiekti, ką Lukiškių aikštėje akivaizdžiai valdininkai nori padaryti. Istorinė patirtis rodo, kad iš tūkstančio modernistų meno kūrėjais jo naudotojai pripažįsta tik vieną kitą, ir tai dažniausia po mirties. Kitiems gyvenime tiesiog nepavyko, nors ir būtų turėję valdiškų oficiozų palaikymą.

Vilnius, žinoma, buvo ir yra ne tik lietuvių gyvenamas miestas, bet jis buvo ir yra tik lietuvių sukurtos valstybės politinis ir kultūrinis centras – sostinė. Vilniaus savivaldybė yra tik Vilniaus, kaip gyvenamosios vietovės, valdytoja, bet ne Lietuvos valstybės sostinės valdytoja. Jos kompetencija, beje, kaip ir vyriausybės, paminklo statybos Lukiškių aikštėje statybos klausimais gali būti tik finansinė ir techninė, nes tai ne vilniečių, o visos valstybės klausimas.

Dabar apie paminklo vertintojus. Kada menininkas akmenyje iškala savo idėją, jo darbą gali vertinti menininkai, meno istorikai ir filosofai ar šiaip menu besidomintys žmonės. Žmogaus prigimčiai yra vienodai būdingi skonio principai. Kai skiriasi tokių žmonių vertinimai, nesunku aptikti sugebėjimų trūkumus. Šiandien jau jokia paslaptis, kad, pvz., UNESCO veikloje Kremlius tebeturi tokią pat įtaką, kurią turėjo iki SSRS žlugimo. Pripratimas prie tokios įtakos – pavojingas vertintojų simptomas.

Šiandien Lukiškių aikštėje, kaip visos Lietuvos pagrindinėje aikštėje, norima pastatyti Vyties raitelį. Sumanymas tikrai labai apibendrinantis.

Su tuo sutinka ir Suverenas bei jo atstovai. Taigi užsakymo idėja aiški. Prieštaravimas, kad Vyties raitelis per daug agresyvus – visai gali būti minėtos įtakos simptomas. Juk Vytis kaip objektas – tai daiktavardis, bet Vytis kaip idėja – tai veiksmažodis, veiksmas, nuo seniausių laikų įpareigojantis visus, kas tik gali, vyti grobikus iš savo šalies. Šiandien Lietuva turi tik tiek savo etninių žemių, iš kurių vykdant Vyties priesaką buvo išvyti priešai. Atrodo, kad vykdant užsakymą skulptoriui tikrai pavyko šią prievolę įtaigiai atvaizduoti skulptūroje. Stovint aikštėje prieš ją turėtum pajusti ne tik pareigą ginti savo kraštą, savo kalbą, savo kultūrą, neleisti tautai ištirpti didžiųjų valstybių skatinamuose kultūrinės globalizacijos sūkuriuose, bet kartu pasijusti ir skolininku tų, kurie padėjo dėl to savo galvas, prarado gražiausius gyvenimo metus Sibiro lageriuose, buvo sušaudyti ar pakarti Lukiškių aikštėje ar stovinčiame priešais tą aikštę pastate. Betgi būtent to, kaip pasirodo, labiausia ir bijomasi.

Juk valdžios inspiruota komisija Lukiškių aikštės sutvarkymo klausimais atiduota visiškam kultūros ministerijoje susispietusių modernistų diktatui, kurių tikrasis siekis padaryti viską, kad Vilnius neturėtų sostinėms būdingų meninių akcentų, o Lukiškių aikštėje nebūtų įtaigaus paminklo ir ši aikštė netaptų centrine visos Lietuvos aikšte. Paminklo vertintojais negali būti jokio rango valdininkai. Jais gali būti tik didelę gyvenimo patirtį turintieji žmonės. Kalbame ne apie dabartį, o apie praeitį. Jie tą žino geriausiai. Istorijos žinojimas ir meno suvokimas nėra profesija o tik išsilavinimas, būdingas daugumos profesijų žmonėms. Juos nuo dabarties skiria tūkstančiai perskaitytų knygų, dešimtys pačių parašytų knygų ir kitų padarytų darbų, daugybė pažinčių ir pokalbių su žmonėmis, kas ir sudaro gyvenimo patyrimo turinį, o be tokio patyrimo kritinis mąstymas, reikalingas bet kokio objekto vertinimui, yra neįmanomas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

sa.lt       2017-08-4 16:05
Kultūra ir politika       2017-08-4 11:15

Liberalmarksistai, kaip velnias kryžiaus bijo tikrojo, tiksliau tautinio, patriotizmo. Kadangi liaudies tautinį patriotizmą skatina visiems suprantama tautinė ir patriotinė kultūra, kyla klausimas, ar ne todėl iki šiol valdžiažmogiai beveik neskyrė dėmesio kultūrai; ar ne todėl “valstiečiams”, sureikšminus kultūrą, liberalmarksistas Skvernelis su savo komanda kultūrą siekia nuvairuoti į eilinei liaudžiai nesuprantamo modernistino meno propagavimą. Beje, būtų įdomu sužinoti, kokia yra R.Karbauskio pozicija šiuo klausimu.

Jules       2017-08-4 7:46

Žinoma, visus kolaborantus ir KGB rezervistus, gaunančius slaptą pensiją reikia žūtbūt paviešinti. Kiek gi galima tyčiotis iš eilinių Lietuvos piliečių? Už Tėvynės išdavystę ir aktyvų kolaboravimą su priešu, su Blogio imperija ir jos sąjungininkėmis - slapta pensija. “Dožilisj” - pasakytų Gorbis. Dabar laisvių ir viešumo mažiau nei prie Gorbio - viskas įslaptinta, cenzūruojama, kas tikra ir rimta, kas esmingai svarbu mums. Tiesa saugoma nuo runkelių Garliavos “bojevykų” ir BK straipsnių pagalba. Mums svarbi tiesa, o ne dezi propaganda per LRT ir MG Baltic. Tiesiog vėžį varo tos dailios dezi plaštakės per TV, radiją ir intiką. Į intiką išmesta devynios galybės trolių - dezi čiauškalių, kad mes nebegalėtume susikalbėti ir rietumėmės tarpusavyje be pagrindo - užsiiminėtume savigriova. Alintumėme ir žlugdytumėme vieni kitus.

Al.       2017-08-3 23:29

Akivaizdu, kad dėl paminklo vienybės tautoj nėr. Būtų mano valia, aš Lietuvos miesteliuose ir bažnytkaimiuose pastatyčiau šimtą pradinių ar vidurinių mokyklų. Ant kiekvienos mokyklos sienos pritvirtinčiau Zikaro Vytį su užrašu ,,Atsikūrusios Lietuvos šimtmečiui paminėti”. Sovietines nušiurusias mokyklas pakeisčiau patogiomis ir gražiomis šiuolaikinėmis. O mokytojų atlyginimus pakelčiau bent dvigubai. Už ką, sakysit ? Jei teisybė, kad 110 000 žmonių gauna slaptą antrą pensiją ir tai sudaro apie ketvirtį milijardo, tai štai jums ir pinigai. O dar tiek pat išsiveža skandinavų bankai. Kuriam galui mes turime šerti kolaborantus ar žuvėdus ? Jie, manau, ir taip nebadauja.

Pagarba Liudvikui Narcizui Rasimui!       2017-08-3 20:17

Puikios Liudviko Narcizo Rasimo straipsnyje išsakytos įžvalgos, kaip ir puiki jo pozicija Vyties skulptūros atžvilgiu. Tai Žmogus, žinantis prioritetus valstybės kultūrinėje politikoje. Tai Žmogus, kuriam aukščiausias politikos tikslas - Lietuvos valstybingumo išsaugojimas, valstybingumo, kuris mūsų mažai tautai be EILINIŲ (o ne tik elitinių) tautiečių patriotizmo, susieto su kultūra ir VISIEMS (o ne tik grupelei puikybėje pasikėlusių menininkų) suprantamu menu, yra neįmanomas.

Dočys       2017-08-3 17:35

Vytis vyrim, bet nūnai daug lietuvių nesupranta, kam tas vytis ir ką jis veja. Todėk aikštės gale prie URM reikėtų atskiros paminklinės, skulptūrinės kompozicijos, kurioje būtų pavaizduoti bėgantys vejamieji. Pvz. Putinas su Junckeriu, su eurolakierkų iš paskos bėgančių kompanija kompanija iš mūsų politinio “elyto”. Tokį Vytį suprastų vida mindoma Europa ir mūsų tugadūmai.

to Pikc       2017-08-3 16:46

Visai teisingai dėl “choquée” - nereik tikėt tuo iškart, kas ką sako, rašo ar žada, ypač aš. O Al’ui būtų galima taip atsakyti dėl plėšimosi, nes daliai žmonių okupacija, tremtys, aktyvi tarnystė priešui, okupantui, “stukačestvo” ir žūtys suteikė privilegijų prieš mus, kurių nenorima atsisakyti. Per eksiukus trečdalis tautos prarado darbą, pragyvenimo šaltinį ir gavo bėgt į Vakarus, kad išsigelbėtų ir išmaitintų vaikus. O per “prichavizaciją” daug žmonių patyrė gilią traumą, kuri nieko gero jiems nežada.

Liepa-J       2017-08-3 14:16

Žinote, kai žmogus blūdija ir nesiorientuoja, kažkaip savaime pasijaučia, bet kai nuosekliai spjaudo ir durnina aplinkinius be jokio pagrindo ir svarių argumentų, tada tai jau profesionalus niekšas. Pagarba pašnekovui - būtinybė, o ne prabanga.// Pamenat, iš kur buvo importuotas Leninas? Taigi, kad iš Vokietijos. Va, ten ir glūdi bolševizmo maras.// Tą puikiai demonstruoja dabartiniai vokiečių “lyderiai”, nes nuo tokių nuprotėjusių eurokolchozo marksistinių entuziastų žagsi visa Europa.//

Pikc       2017-08-3 13:59

->Jules: jei gerai prisimenu, turėtų būti ne “Je suis choquée” (mot. g.), o “Je suis choqué” (vyr. g.).

Al.       2017-08-3 13:04

Žmonės, ar jūsų patriotizmas toks stiprus, kad savo brolį, turinti kitokią estetinę nuomonę, būtinai privalot suniekinti ? Ar be rubachos plėšymo niekaip neišeina?

to Julesui       2017-08-3 5:41

Nustatydamas man gerą medicininę diagnozę Jūs atskleidėte save, ačiū! O tai maniau, kad Jūs tik oponentas, bet, pasirodo, kad ne. Lietuvos inteligentai su tuo šimtmečiu nori mus apdergti - pažeminti, išsityčioti. Tad jau akivaizdu, kad mes su tuo jubiliejumi, kaip ir su Vanagaitės tūkstantmečiu, tik apsijuoksime. Lietuva naikinama jos intelektualų rankomis, o gaila. Labai gaila, kad Lietuvai taip nesiseka su jais, univerkių zubrylomis. A Knight on Horseback became The Demon. Ir sugalvok, žmogau, gi šitaip. Beveik apokalipsė. Vyčio preliudą-Miesto Preliudą, šuolį tarp dviejų civilizacijų, mintį tarp Lietuvių arkos ir Vilniaus miesto sienos nori eksiukai paversti pajuokos objektu pagal vieningą Varšuvos ir Maskvos prašymą. Geras noras, ane? Štai kas nutinka vasarą Vilniuje, kai dangus pradeda griūti su muzikos architektūra ir Rygabilda be jokių medicininių prerogatyvų.

Julesui       2017-08-2 22:28

Pone, tamstos kliedesių nebekomentuosiu, nes kuo toliau, tuo labiau tamstos negalavimo paūmėjimas progresuoja. Tai jau medikų prerogatyva.

kur aš tai mačiau?       2017-08-2 22:15

Ruskyne, kremlinai turi tokį putlrio dvaro stabadirbį, tūlą maskvos gruziną Ceratelį. Va tas “realistas” savo šūdevrais apšiko jau pusę deržavos aikščių.
Tūlo Sakalausko ” patriotinis kūrinėlis” tiesiog kaip nulietas maskolinio lipdytojo darbelių klonas.
O įdomiausia yra tai jog sakalauskinį- ceretelinį socrealizmo erzacą energingai stumia toks savo laiku pagarsėjęs kgb agentas “Karalius”.
Ponai ” patriotai” - jums jokių minčių nekyla kodėl?

Jules to J.       2017-08-2 22:13

Iš kur ištraukei, kad man patinka VISI eksiukų brokas, a? Kartoju, kad “pono Sakalausko lipdinys ir mums varganu, ir nerimtu atrodo, ir tikrai užneša į kičą, tad kame reikalas, ko nirštate čia abudu ant lieptuko sustoję?” O dėl asilo Jūs visiškai teisus, nes Jūs kitaip mūsų vadint negalit ir mes nepykstame ant Jūsų už tai - tai jums su univerke į kraują įaugę ir niekaip negalite atmokti, ir jau nebeatmoksite, ką Jums docentai įkalė į galvas, kokią hipnozę. Kas tie psichiškai sveiki ir išsilavinę? Kolaborantai? “Stukačiai”? Kas? LR Akademikai iki Gorbio, nežinoję Maskvos Molotovų paktų ar svarbesnio ir reikšmingesnio Črečilio - Stalino pakto? Jūs nebuvusius Bolševikų partijoje vadinate “tovariščiais” bolševikais, o buvusius - Stalino “oduvančikais”, ane? Išties miela, draugai, ane? KGB rezervistus Lietuvoje Putino stabdytojais laikote, ane? Gal neseniai įkalei “Vodka-Kremlin-Gold” kartu su Jurgiu, jei įperki? Negi visi tokie nesukalbami kaip Jūs to instaliacinio miano korifėjai? Patikslinkite, jei galite, nutrenkę šalin “Vodka-Kremlin-Gold”.

J---Liepai       2017-08-2 21:44

Sveika miela. Smagu, kad užsukai.
Na, tikimybė, kad Vyčio klausimas “bus išspręstas” valdiškai yra gana reali.
Kai ir, jeigu bus ” išspęsta” buratiniškai.
Vienok, kada nors Lietuvoje atsiradus būtino minimumo psichiškai sveikų, išsilavinusių ir atsakingų piliečių sluoksniui, valdžios pastatytą vamzdinį- mayrioškinį- tolerastinį “vytį” nugramdyti ir išvalyti vietą nebūtų sudėtinga.
Tačiau mulkių džiaugsmui pakeptą natūralų kumelio formos šūdelį- oi, dingojasi, jog lengva nebūtų nukrapštyti.
Snargliuota idioto votis su laiku užsitraukia šašu, surandėja ir užsimozolina, įleidžia šaknį kaip karpa. Šalinant búna daug aimanų ir dantų griežimo.
Nes idiotai atkaklūs. Kaip kakta sieną daužantys daunai.
Pažiūrėk kad ir tą asila ” Julesą” - atrodo viską normaliai paaiškini, bet bukas daiktas vistiek lyg niekur nieko traukia savo karunką.
Man taip iki galo neaišku, mįslė- ar tas tipelis protiškai atsilikęs ar kažkoks piktybinis niekdarys.
Nes žmonių kalbos nesupranta ir elgiasi kaip tvarto gyvulys.
Kitaip to tipo atkaklių mėginimų kolegą Tarabildą apšaukti “vamzdininku” pavadinti negaliu. Matyt tokia jau padermė- bolševikiška.
Juokingiausia jog tūlas nuolat savo rašliavose mėgaujasi komuniagas vadindamas “Former Bolshevik’ais. O pats ponas/tovariščius elgesi kaip tikras bolševikėlis, kaltindamas Tarabildą nebūtais dalykais.
Būtent tokių tipų ” skoniui” pataikaujant nulipdytų  balvonų labiausiai nenorėčiau matyti Aikštėje.
Beje, Sakalausko “šedevras” lyg du vandens lašai savo stilistika atitinka nuo Žaliojo tilto neperseniausiai nuverstus sovietinius “socrealizmo” balvonus.
Gal toděl visokie liumpen proletarai ir taško seiles reikalaudami analogiško socrealistinio mėšlo krūvos padrėbimo aikštės vidury.
Nes kas normaliam žmogui smirda, tas mėšlamusėms tortas.
Socrealizmo mylėtojus galiu suprasti nebent galvojant jog anie tiesiog yra pragmatiški- jeigu Lietuvą vėl okupuotų ruskiai, socrealistinio “vyčio” velikaderžavininkai nejudintų. Kam? Juk savas, sovietoinis Matuškos stiliaus “mianas”.
Jusesinio “vyčio” šalmą perdarei į budionovką, ant skydo uždėjai Geležinio Felikso kontoros logotipą ir voila- zdraste, vot i Naš krasnyj Vitiazj!:)

 

Liepa-Juozapui       2017-08-2 21:03

Sveikas, bičiuli. Gražūs ir vertingi paties pasiūlymai dėl Vyčio. // Deja, vamzdiškai mąstantys ir egzistuojantys valdžiagyviai su jiem patarnaujančiais meninykais pasistengs taip išspręst mums reikalingo monumento reikalą, kad dabartinis Sakalausko projektas pasirodys kaip “mikelandžinis” kūrinys…//

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-08-2 15:46

Jei 2018-02-16 Lukiškių aikštėje nestovės VYTIS, tai visa Lietuvos valdžia įskaitant Seimą, Prezidentę, Vyriausybę, Teismus bus Lietuvos NIEKŠŲ NIEKŠAI, Valstybės naikintojai, nususę padarai, OKUPANTAI. Kol kas tokius juos ir matau. Gal pasitasys? Abejoju.

Jules       2017-08-2 14:48

Na, žinoma, ponas Tarabilda, matyt, norėtų “Vyčio preliudą” modernizuoti, tiksliau, sušikuoti(Chicisée) iš mažų vamzdelių, atspėjom? Kurio pradinukai nesuprastų, o reikia, kad visi lietuvių visuomenės sluoksniai jį suprastų maždaug vienodai ir teisingai, todėl modernas čia turėtų būti gan kuklus ir neiššaukiantis, o uošvienės darže koks tik nori. Jūs gal instaliacijos grandas, pone Tarabilda?

Išvadai Tarabilda       2017-08-2 11:23

Pasistatyk tą` Sakalausko juodbėrėlį savo kaimo sodyboj arba kolektyviniam sose ir grožėkis. matai, tamstos mąstymas dvimatis, jei ne Sakalausko juodbėris, tai vamzdis ir kvit.  Nuo tokių idiotų ir bėga Lietuvos žmonės, kurie turi koltūros pajautą ir suvokimą, neatsigręždami ir kuo toliau.

Išvada       2017-08-2 11:16

Skulptoriaus A.Sakalausko realistinis “Laisvės karys” - ne menas, bet kičas, todėl komisijai teks rinkti tik iš abstraktaus, tiksliau “vamzdinio”, meno variantų.

Tarabilda       2017-08-2 11:12

Niekur nerašiau, kad delsimas statyti monumentą kaip nors susijęs su kažkokiais “Maskvai ir Varšuvai prašant”. Iš piršto laužti ir man pripaišomi nebūti dalykai. Jei kas nors atsakingas už delsimą, tai labiausiai valstybės vadovė, kuri turi politinio suvereno galią ir galėjo jau prieš trejetą metų pareikalauti, kad Vytis jubiliejui būtų pastatytas ir paskirti iš valstybės biudžeto (gal rezervo) normalius pinigus ir procesui uždegti žalią šviesą.
Nepadaryta, nors Prezidentūra dėjosi didele kultūros kuratore, su savo klerkais rengė beviltiškiausias kultūros raidos gaires, kurios išvis sugriovė dar šiaip taip funkcionavusią sistemą.
To julesas toliau varo prieš monumento modernumą, nieko nesiūlydamas. Pasakysiu tamstai paprastai. Ne mums spręsti, kas buis atgyvena XXV amžiuje. Neužsiiminėkit demagogija. Visas menas yra savotšiškai modernus, nes permąsto ir perkuria tai, kas tradiciška ir atspindi to laiko meno tendencijas ir prasmes, kuriomis kūrinį pripildome.

to Julesui       2017-08-2 4:59

Žinokit, paklausiau Jūsų patarimo ir pradedu nuo miano Fundamentoriaus, o tiksliau nuo “The Fundamentals of Neo-Soviet Law and Art”, suredaguotų pagal beviltiškų draugų užsakymą, numeris koks ten jau pamiršau.  Tarabilda teisus, kad paveluota tyčia, Maskvai ir Varšuvai prašant. Čia mes sutinkame su Tarabilda. O šiaip, kas šiandien modernu - rytoj bus bereikšmė niekam neįdomi atgyvena, ypač XXV amžiuje.

Al.       2017-08-1 23:57

Deja, kaip benorėtumėm pasipuošti iki šimtmečio, vargu ar esam tam pasiruošę. Valdžioj - rezervas, mene valdo vamzdininkai, jaunimas per daug atitrūkęs nuo senimo, Vilnius nuo Lietuvos, trečdalis lietuvių atitrūkę nuo lietuvybės, žmogus su trispalve atrodo egzotiškai tatuiruotos ir armuotos tautos fone. Nemažai nuėjom nuo okupacijos laiko, bet, manau, per plačiu keliu. Todėl, manau, turim tenkintis mažu. Partizanai mirties akivaizdoje savo talkininkus apdovanodavo Vyčio kryžium, pasidarytu iš vytelių. Manau, ne laikas pompastikai ir monumentams.

kompartija dėkoja Tarabildai       2017-08-1 23:22

valstybiškai mastote draugas Tarabilda.
Jumis valstybė pasirūpins ir atsidėkos.
——
nes nemeniškas Vytis tikrai nereikalingas subtiliems lietuviamas

Tarabilda       2017-08-1 22:57

Visų pirma siūlau visiems įsikarščiavusiems nuimti gazą. Kol kas per daug skirtingų sudedamųjų, kad traukšt braukšt ir jubiliejui Vytis stovi Lukiškių aikštėje. Ir dar toks, kuris visiems kalba, ką turėtų monumentas kalbėti, visi laimingi ir paliekam kitoms kartoms per amžius amžinuosius.
1. Fiziškai tokio dalyko padaryti neįmanoma. Taip man sakė skulptoriai. Sakalausko skulptūrą gal ir suspėtų, bet tada pasirinkimo neturime jokio.
2. Teisingai sako Juozapas, kad kol kas mes nesame net suformulavę aiškios idėjos, koks tas Vytis turi būti, ar griežtai prikabintas prie heraldikos kanonų, ar kažkokia meninė Vyties vizija, kurioje būtų sudėta visa Valstybės, Nepriklausomybės ir mūsų vertybių gynimo istorija ir mintis. Būtent čia reverso raitelis netalpina nei estetinės, nei metafizinės prasmės. Tas, kas dabar siūloma yra tik ženklas. Stabas jei norit, jei jame nėra sielos, kuri ateina per menininką kaip mediumą. Taip. kad brolyčiai, niekur nesidėsim, tai turi būti tikro meno kūrinys, o tai tikrai ne gatvės kompetencijos dalykas.

Julesui       2017-08-1 21:52

Arba tamsta beviltiškai primityvus arba tiesiog įžūlokas melagėlis.
1. Parodykite, pacituokite tas vietas kur Juozapas ar Tarabilda truks-plyš bruka kažkokius “modernizmus”.
2. Vietoje to, kad gaištate laiką rašinėdamas apie tai ko net iš tolo nenutuokiate, paimkite ir perskaitykite bent vikipedinį meno istorijos pradžiamokslį vaikams.

Jules ponui Juozapui ir Co       2017-08-1 20:58

Je suis choquée, nes teks Jus vadinti arogantišku, jei tik mums į snukį tegalite pasiūlyti, o ne, sakykime, draugui Sysiui ar 2K koncernui Seime ir kitiems įslaptintiems, bet viešai ir visuotinai žinomiems, KGB rezervistams. Tebūnie mes moliūgai, bet mes žinome, kad be XXI amžiaus dar bus ir XXV amžius, ir XXX amžius, ir iš Jūsų tariamo modernumo bus tik pyššš. Jūsų bendramintis ponas Tarabilda ar Rygabilda, net nežinome, kuris iš jų tikrasis genijus, klysta, nes mes esame žmonės ir ne LDDP rinkėjai ar 2K simpatikai, taigi. Mums Žečpospolitos Vilniuje nereik – įsikalkit sau į galvas, davėjai į snukį. Taip, lyginant su Former Bolsheviks‘ais mes ubagai, o ką?  Aš nerinkau nei eksiukų, nei vagių, nei dabartinių kolchoznikų, o žavėjausi Vyčio preliudu ar Rex, ar šuoliu iš Indijos į Lietuvą. Tačiau sutinkame, kad devynios kartos mūsų palikuonių kraujais atsikosės už tokius rinkimus, be jokios abejonės. Beje, ir mes manome,  kad ansamblio atrankos komisija turi būti sudaryta iš nepriklausomų nuo Former Bolsheviks‘ų sistemos tautos šviesuomenės, iš dorų ir logiškai mąstančių žmonių, o ne iš dirbtinų CK autoūkio su bufetu autoritetų su penkiais aukštaisiais mokslais kaip tas mūsų Jurgelis. Valdžios atstovų, kuriuos rinko savo šalies kenkėjai, komisijoje tikrai neturi būti. Tačiau matome, kad ir Jūsų siūlymai gali būti irgi kičiniai, jei siūlote mums duot į snukį už kampo. Lietuvių triumfo arka nėra kičas kaip ir amžinoji ugnis, ir Nežinomo kareivio ar kareivio-partizano kapas, įsikalkite sau abudu į makaules, moksliukai. Pono Sakalausko lipdinys ir mums varganu, ir nerimtu atrodo, ir tikrai užneša į kičą, tad kame reikalas, ko nirštate čia abudu ant lieptuko sustoję? KGB rūmai privalo būti nugriauti, o teisėjai atleisti su savo visais Neosovietijos fundamentoriais, jei tauta nenori būti Europos uodegoje, nori išlikti ir neišnykti kaip dūmas. Rūmų vietoje pastatyti Operos rūmai su plika Milda ant stogo. Šiaip laiko ansambliui nebėra, reik greičiau daryt, realizuot, nes Lenkija žada mus priglausti iki konflikto su Rusija – jai labai palankus metas dabar, nežinot? Gera proga, kaip sako kaimo išminčiai ir senoliai su loginiu, kritišku mąstymu. Mes Jus pažįstame tik iš komentarų ir nesakome, kad esate Matuškos globoje, tad nesusireikšminkite ir nepervertinkite savo proto galimybes, nes mes, elektrikai ir kiemsargių padėjėjai, irgi šį bei tą išmanome, ne tik Banko Trockis ar Auksinis Saksas atstovai, kurie mums čia nuolat pagalius į progreso ratus kaišioja ir neleidžia kieme pasišluoti, pasišienauti paupiuose ir paežeriuose. Mes esame ne liberastai, ne Masiulio ir jo dezi MG Baltic samdiniai, o žmonės – turėkite tai omenyje. Mes irgi už tokią arką ir tokį Vytį, kurie stovėtų per amžius. Tad ko širstate ir vadinate mus pašlėmėkais ar AMBalo Kristutės gerbėjais? Šiaip, tai tikrai pavojingai daug mumyse pašlemėkų ir Blogio imperijos sąjunginių kolaborantų. Jūs gana teisus, sakydamas, kad jei Lietuvai lemta pražūti - tai ne priešo tankai ir raketos sunaikins ją, o mūsų intelektualai ir inteligentai savo pačių rankomis ją pribaigs.

svarbu diskutuoti       2017-08-1 20:17

reikia diskutuoti, reikia komisijų, reikia dar konkursų
——
praeis 100-mečio kuklus paminėjimas,
subirs Europos sąjunga.
subirės ir Nato.
susiburs naują sąjunga su sostine Maskvoje.
visi bus užmiršę lietuvių kalbą ir Lietuvą - nes nebus kas ją primina.
——
bet ambicijos Juozapo ir Tarabildos bus patenkintos: mūsų dėka nestovėjo kičinis Vytis !!!

Juozapas---Pikcui       2017-08-1 20:16

Tamsta esate išprusęs žmogus, todėl tikriausiai žinote, jog skulptūra ir monumentas yra skirtingi dalykai.
Skupltūra gali turėti vieną žinią be poteksčių, skulptūra gali būti sukurta žiūrėjimui į ją ir tik iš vienos pusės.
Munumentui reikalavimai žymiai aukštesni.
Monumentas privalo idealiai įsikomponuoti erdvėje, o monumente pavaizduota Idėja privalo būti gerai bei teisingai suvokiama žvelgiant iš visų pusių bei rakursų.
O svarbiausia- sěkmingas Monumentas yra tas kuris neša savyje ir ištransliuoja daugiasluoksnį naratyvą, o ne plokščiai primityvią didaktiką.
Deja, deja monetos reverso mechaninis perkėlimas į tūrinę formą, kaip tiksliai precizišlai to nepadarytumėt, tikrai nebus meninės sėkmės garantu.
Ar Každailio ar Zikaro Vutį “įtūrintumėt” nuo to niekas iš esmės geriau nebus.
Stai bus tik statula.
Ir vienareikšmiškai tikrai ne monumentas.
Suprantu tamstos ir kitų prelegentų alergiją tuščiam manierizmui.
Patikinsiu tamstą, jog falšui aš taip pat alergiškas.
Sukurti monumentą Vyčiui yra tikrai sunki užduotis.
Bet tikrai įmanoma.
Vienok tik katės greitai veisiasi.
Siūlau atidėti goinčus dėl formos ir grįžti ten nuo kur nebuvo pradėta- suformuluoti Monumento Idėją.
Mano manymu Vyčio idėja privalo savyje talpinti ir projektuoti Žinią visuose trijuose laiko būviuose- iš praeities, dabartyje ir į ateitį.
Mechaniškai įtūrintas monetos reversas idėjiškai yra plokščias ir primityvus lyg taburetė.

J---T       2017-08-1 19:52

Gerai, tiek to berazumius.
Žinai, turiu idėją kaip reikėtų padaryti, kad pasisektų.
Reikia sukurti pamatą sėkmei.
Misliju, jog būtų visai pravartu panaudoti dramatturginę, kinematografinę idėjos realizavimo sistemą.
Supranti, esame labai neskaitlinga tauta. Tad tikėtis, laukti kol atsiras Menininkas, Kūrėjas kuris viename asmenyje bus skulporius, filosofas ir poetas gali tekti laukti kokį šimtą metelių.
O kodėl nepadarius restruktūrizacijos?
Pradžioje paskelbti Esė Vyčio kaip Idėjos tema.
Aptrašyti Idėją.
Tuomet atrinkus Idėją skelbti Idėjos skulptūrinės išraiškos formoje ir medžiagoje konkursą.
Sinopsis>>> Scenarijus>>>>Rezultatas
Ką manai?

Pikc       2017-08-1 19:52

->“Visiems, kam “meniškai silpnas darbas”...” - nesu meno žinovas, tad nesiimu spręsti apie A. Sakalausko skulptūros meninę vertę. Man ši skulptūra graži - bet, mano akimis žiūrint, problema ta, kad tai NĖRA Vytis. Kaip ir sakiau, tai tiesiog šarvuotas karys. Vytis yra ne šiaip raitelis, o mūsų valstybės herbas - ir mes jo turime tik dvi versijas, o ne bet kiek. Kaip minėjau, “smetoninė” man atrodo geriau.

skonio buratinas       2017-08-1 19:49

man, kaip buratinui, visai priimtinas Sakalausko Vytis:
https://s2.15min.lt/images/photos/2017/02/01/original/vytis-konkursas-laisves-karys-1-58923e86138c5.jpg
——-
Gal gerb. Juozapas ir gerb. Tarabilda galėtų nurodyti analogą, kuris atitiktų jų subtilų skonį?
——
(nes purkštauti ir niekinti kitus, nepasiūlant alternatyvos - tai žema, pigu, rusiškai-burliokiška - bet gerb.Juozapas ir Gerb.Tarabilda ne tokie)

Juozapas buratinams       2017-08-1 19:28

Galite ir mane vadinti “arogantišku”.
Šiuo atveju atsistoti greta kolegos Tarabildos ir būti aplotam kretinų laikysiu garbe.
Žemiau, kažkoks moliūgas,  meninę vertę spranta kaip natūralumą neabejotinai savo siaru proteliu turėdamas omenyje natūralizmą.
Tai tamsta, paprašyk, kad skulptūrą atlietų nuo lavonų ir išsipildys idioto svajonė.
Tarabilda visiškai teisus, sakydamas jog primityvi plebso dauguma negali atrinkinėti pagal savo ubagišką supratimą, kuri skulptūra tiktų Monumentui.
Jūs, nedadaryti kretinai jau pririnkote per ketvirtį amžiaus mums ant galvų valdžion vagių, išdavikų ir kitokių niekšų.
Devynios kartos palikuonių kraujais atsikosės jūsų “rinkimus”.
Monume to skulptūros atrankos komisija turi būti sudaryta iš nepriklausomų nuo sistemos, krašto šviesuomenės, dorų ir išsilavinusių autoritetų.
Valdžios atstovų, kurouos rinko idiotai, komisijoje būti negali. Juolab ministerijų valdininkų ir kt. kontorų žindačių valdžios papą veikėjų.
Tiek Tarabilda, tiek ašai niekad nebuvome Vyčio Idėjos priešininkai.
Tačiau vedami pilietinės sąžinės privalome ir sakome, jog paskubom nulipdyto šūdino kičo sakralioje vietoje patupdyti negalima.
O p. Sakalausko varganas lipdinys ir yra beviltiškas kičas, nuogas kultūrinis/mentalinis skurdas ir apgailėtina kūrybinė impotencija.
Ir jeigu šiuo metu turime tik tokį ” asortimento pasirinkimą” absoliučiai logiška neplėšti raukų dėl datos, o paminklą pastatyti tada, kai atsiras kas sukurs vertą.
Varyti demagogijas jog Tarabilda ar aš esame kažkokios stervos pasekėjai yra cinizmas, melas ir už tai pagavus duodama per snukį.
Liberastai, komuniagos ir pederastai Vyčio idėjai priešinasi iš principo, nes tokia valstybės ir tautos nekentėjų genetinė prigimtis.
Mudu su kolega pasisakome UŽ Vytį toje Aikštėje, bet tik už tokį kuris vertas ten būti per amžius.
Raginti statyti niekalą Lukiškių aikštėje gali tik pašlemėkai.
Gaila, pašlemėkų musyse proporciškai gerokai per daug.
Fatališkai per daug musyse pašlemėkų buratinų.
Jeigu Lietuvai bus lemta pražūti, ne priešo tankai ir raketos sunaikins ją.
Lietuvai didžiausia grėsmė ir stichinė nlaimė yra neišnaikinamos lietuvialiežuvių idiotų ordos.

 

Visiems, kam "meniškai silpnas darbas"...       2017-08-1 17:47

Visi, arogantiški meno “žinovai” kritikuojantys A.Sakalausko kūrinį, kaip labai silpną darbą, kažkodėl nepasako NIEKO KONKRETAUS, kas toje “Vyties” skulptūroje yra nutolta nuo naturalumo. Ar nebus čia vienas iš būdų pasiekti, kad “Vyties” skulptūros Lukiškių aikštėje išvis nebūtų?

Svarbiausia įkurt KOMISIJĄ       2017-08-1 14:05

kuri apsk iktų pačią geriausią idėją ir niekas nebūtų už tai atsakingas.

Kompozicija       2017-08-1 13:53

Vartai į Lukiškių aikštę -GEDIMINO stulpai.
Pjedestalas Vyčiui -AKMENYS sunešti už Lietuvą kritusių ainių.
Vytis -šv.Kazimieras su sparnais ant BALTO ŽIRGO .

Eurojugendas bijo PATRIOTŲ       2017-08-1 13:50

kaip velnias kryžiaus.

Jules       2017-08-1 13:43

Vytį reikia kažkaip į arką ar šalia jos, ar virš jos įkomponuoti - tai jau skulptorių ir architektų kompetencija, o mintis mūsų. Vytis yra būtinas mums, nes matote, kaip sukilo prieš Vytį visi Neosovietijos funkcionieriai ir kiti rubuiliai. Vyčio baisiai nenori kolchozų milijonierių ministeriai, kolonistai, okupantų palikuonys ir CK anūkai.

Jules       2017-08-1 13:38

Kodėl netinka, kai aplink arką galimi ir žiedai, ir takeliai, ir gėlynai, ir dar daug kas. Jinai turi būti lietuviška ir originali, o ne tik Vakarų Europos miestų arkų kopijos, bet į jas atsižvelgti irgi privalu. Erdvė jai ten lux. Ir Amžinoji ugnis turi būti kažkaip originaliai irgi priderinta, įkomponuota į ansamblį, be jokios abejonės. Juk tiek Lietuvoje išleista skulptorių, architektų, tad, manau, nesunku būtų surasti genialų žmogų tam reikalui suprojektuoti ir įgyvendinti, o mintis yra ir ji yra arka - Lietuvių arka. Tik nereikia rinktis iš Vilniaus chic funkcionierių ir prorusiškų ar žečpospolitiškų padlaižių rato. Jie gali Laurų kvartale eksperimentuoti. Pažiūrėkit, kokia baisi aplinka aplink Operos ir baleto teatrą. Nuo tų funkcionierių cinizmo ir modernaus, atseit, naglumo jau galva plyšta.

Pikc       2017-08-1 13:03

Jules, triumfo arka gal ir neblogai skamba, bet, manyčiau, šiuo atveju netinka: pirma, jei neklystu, triumfo arkos buvo statomos konkrečiam įvykiui paminėti (pvz. kokiai nors pergalei), o antra, tai tarsi vartai, pero juos gatvė turi eiti, o vidury aikštės būtų nei šis, nei tas. Man asmeniškai “arčiausiai dūšios” būtų Nepriklausomos (tarpukario) Lietuvos Vytis. Sakalausko skulptūra, tiesą sakant, yra tiesiog šarvuotas raitelis, o ne Vytis - Vytis yra labai konkretus, jis negali būti tiesiog bet koks raitelis.

Pone Tarabilda,       2017-08-1 10:41

šiandien išties cūdų diena, bet Jūs vienas iš „čiudakų“ ir labai gerai, kad ne iš „mudakų“. O Čiurlionio raitelis lekia ne virš Vilniaus miesto, o šoka tarp dviejų civilizacijų, kokių, manau, Jūs turėtumėte žinoti. Viena yra mūsiškė, bet tik ne Vanagaitės. Atskyrėte gatvę nuo rūmų ir jų akademikų, nuo CK – tai labai gerai, nes kai kurie rūmai, pavyzdžiui, KGB reiškia mūsų nelaisvę ir juos reiktų kuo skubiau nugriauti, o teisėjus atleisti iš darbo su visais jų Neosovietijos fundamentoriais ir jų vietoje pastatyti operos rūmus, o virš jų Čiurlionio raitelį ar nuogą  Mildą, o ne Eifelį. Nepamiršk, menininke, savo vietos, nes sprendžia politikai, visuomenė, o ne „čiudakai“. Visuomenė Jums babkių duoda, ir pakritikuoja arba pasiunčia daržų ravėt už blogą darbą, kvailystes ir kitas modernias nesąmones. Jūs užsakymą turite vykdyti, o ne fantazuoti ir užsiiminėti saviveikla. Jei turi babkių ir gabumų – gali savo darže nors Eifelio muliažą pasistatyt ir varles gundyt – niekas nedraudžia. Pas Jus ne dalykiškumas, ne labiau išmanymas, o paneberija veržiasi pro visus kraštus.

Reikia įamžinti realybę       2017-08-1 10:01

t.y gražinti Leniną, rodantį ranka į KGB rūmus .
—-
visi būtų už:
- nes Leninas yra žydas,
- nes Leninas buvo gėjus.
- nes Leninas išmokė vogti ir naikinti kas gera - ką mūsų elitas ir daro,
———
kas būtų prieš, tą galima būtų apkaltinti antisemitizmu, holokausto propaguotoju, homofobu ir perduoti teisėjams, sėdintiems tose pačiose KGB rūmuose (ir išauklėti KGB)

Tarabilda       2017-08-1 9:58

Labai įdomu matyti, komentatorius mane ėmė gretinti su vanagaite. Tokių cūdų tikrai nesitikėjau iš Tiesos.lt skaitytojų ir diskutantų.
Pasisakiau apie Rasimo rašliavą, kur jis pripainiojo visokio a la patriotinio brukalo prastuminėdamas Sakalausko lipdinį. Straipsnyje gal tik viena gera mintis, kad paminklas Lukiškių aikštėje - ne Savivaldybės ar Vyriausybės kompetencijos reikalas. Pridurčiau, bet ir ne gatvinio mentaliteto, į kurį taiko Rasimas, visiškai nusišnekėdamas apie meninę monumento pusę. Apmaudu, kad jo tokiu kliedesiu remiantis būsimi sprendėjai galės atmušinėti pačią Vyties paminklo idėją.
Būtų gerai, kad žmonės kalbėtų dalykiškai apie sritį, kurią išmano, o apie tai ko neišmano, santūriai patylėtų. Jei būtų tokių Rasimų valia, Paryžius neturėtų Eifelio, Barselona Gaudžio Katedros, nes tai modernizmas. Ko jau ko bet Vilniui tikrai nereikia profanacijų ir visokių iliustratyvių balvonų.
Aš jau ne kartą esu pasisakęs už Vytį ir užsiminęs apie simbolinę monumento prasmę, duodamas nuorodą į Čiurlionio Epokalipsės raitelį, lekiantį virš Vilniaus miesto. Kaip tą padaryti ir yra uždavinys menininkui. Amatininkas niekaip to negalėtų padaryti, nes reikia turėti ir visai kitą raiškos paletę, ir laisvę, ir dvasios užtaisą.

Reikėjo       2017-08-1 8:32

rašyt, pone Tarabilda, o tai rinkėjai dabar nesuprato ir nežinia ką pripainiojo. O Lietuvių triumfo arkos idėja visai priimtina mums. Palaikome Jules. Tarabilda kaip ir Vanagaitė labai susireikšmina. Tiesa, o kas tokie iškėlė Vanagaitę į padanges, kokia LR Vyriausybė ir kada?

to Julesui       2017-08-1 8:05

O pats kokio įžulumo būsite? Triumfas buvo Antrajame Žalgiryje ir Brest-Litovsko taikoje, leidusioje Lietuvai atsikurti, o Latvijai ir Estijai susikurti. Ukrainai taip pat, o kur dar Suomija ir ta pati nedėkingoji Lenkija, a? Negi ponas Tarabilda ar Rygabilda yra ponas Liudvikas, bet nesakote koks, o slepiate, kodėl?

Nors ir       2017-08-1 8:01

labai turtingas avinas,bet jis tik avinas.

Julesui       2017-08-1 7:17

Taip taip, ” triumfo” arką.
Barokinę. Ne - rokokinę.
Kad atrodytų kaip tortas.
Ir kieno triumfas būtų įamžintas?
Gal buratinų bukumo?

Ponui       2017-08-1 7:14

Liudviko nuomonė yra verta diskusijos. Labai kvaila Liudviką lyginti su vanagaitěms.
Liudvikas gali klysti, bet jis visada turi nuosavų įdomių minčių ir argumentų.Su juo įdomu ginčytis.
O ką, ko pats turi?
Ką sugebi apart to kad išvemti kokį nuvalkiotą lozungą?

Ponas Tarabilda       2017-08-1 6:29

Nesusireikšmink kaip Vanagaitė, gerai?

Jules       2017-08-1 6:23

Manyčiau, kad visgi labiausiai tiktų Lietuvių triumfo arka su Vyčiu viduryje ir puošniais bareljefais su reikšmingiausiais Lietuvai įvykiais, ir, žinoma, su karinio partizaninio judėjimo pasipriešinimu Blogio imperijai bareljefu ir Nežinomo partizano kapu.

Paminklujui       2017-07-31 23:35

Paminklas didvyriams? Personalijoms?
Tokios reikšmės vietoje pastatę tam nklą konkrečiai kažkam padėsime pamatą ilgai nesantaikai rietenoms ir skaldymui.
“Kodėl tas, o ne anas, tas, tie geresni už šitą ir anuos..” ir t.t.
Istorija visada nuskriaudžia mažuosius. Tuos kurie savo kantrybe ir juodu prakaitu bei bevardės aukos kaina realiai nuveikia vadų nurodytus darbus.
Sukilėlių vadų dar keletą vardų pamenam. O kas gali pasakyti bent keletą eilinių už Laisvę žuvusių dalgininkų vardų?
Ar jų kraujo auka nesvarbi? O kas gali paminėti valdovų Vytauto, Algirdo, Kęstučio kariuomenėse žuvusių lietuvių vardus? Ar žmogus nome visų pokario kare žuvusių gimnazistų- partizanų vardus?
Kas pastatys paminklą niekada neįvardintiems, bet už Lietuvą , už Vėliavą su Včiu žuvusiems?
Vyties paminklo idėja yra gera. Nereikia subinėj ieškoti sliekų.
Vytyje kiekvienas rastuve savo protėvių atminimą, o vaikams ir proanūkiams turėtume Garbės pavyzdį. Nes ilgus šimtmečius kovėmės ne dėl teritorijos.
Tik su Garbe teritorija yra Tėvynė.
Praradę Garbę tą pat akimirką tampame benamiais valkatom.
Todėl kova visada vyksta už Garbės išsaugojimą.
Ant karininko kardo būdavo labai teisingas devizas:
“Be reikalo nepakelk, be Garběs nenuleisk”.
Nesvarbu jog Autorius neturi žalio supratimo kas yra Modernizmas.
Ne maži vaikai esam ir be didelio mokslo nujaučiam, jog ne apie secesiją ar art deco kalbama. Autorius turi omenyje realius niekdarius, jokio talento neturinčius snobus savo kūrybinę negalią dangstančius ” stiliumi”.
Šiuo atveju intencija, nuojauta yra svarbiau už žinojimą.
Tie kurie nieko nežino apie modernizmo sąvoką, gali pasigooglinti vikipedijose.
Bet perskaičius niekas nepasikeis.
Manau, jog Vytis gera idėja, nes nenuvalkiota. Be to tautoje yra nostalgija, neformalaus Vyčio ilgesys. Prie visos pagarbos Každailiui, bet kad ir kaip heraldiškai teisingas būtų tas Vytis kur ant paso ar monetų, jis mažai ką džiugina ar įkvepia. Kažkoks be šarmo, be charizmos dabartinis herbas.
Geras paminklas užtaisytų spragą, kompensuotų herbe esančius trūkumus.
Bet sukurti tūrinę ir dar idėjos bei emocijos užtaisą turinčią Vyties skulptūrą reika Genijaus.
Skalauskas, pardon, tik labai vidutiniškas amatininkas.
Jo nulipdytas daiktas yra balvonas.

Tarabilda       2017-07-31 22:36

Suplakė neskanų kokteilį Rasimas. Istorija,suverenas, sukilėliai, ŠMC, vytis ir dar bala žino kas. Pridėkim dar profaniškas sapaliones apie meną ir modernizmą, ir suma sumarum turime tekstą - šiukšlę, tekstą, kuris nieko nesiūlo, o tik niurko žmones į dar didesnę painiavą.

Paminklas       2017-07-31 21:19

Tautos didvyriams,laisves kovotojams zuvusiems sioje vietoje gali buti ne Vytis.Kazkas rimto ir leidziancio susimastyti apie musu istorija.Taip-Vytis yra musu simbolis,tegu ir lieka zenkluose.Aikstei reikia monumento,bet labai apgalvoto.Nors del skonio nesigincijama,kaip sako,bet i geriausiu menininku nuomone reiktu isiklausyti (tik ne SMC atstovu).Tai butu mano nuomone.

Fak       2017-07-31 20:19

Beveik viskas straipsnyje išdėstyta teisingai.
Tie šmc’ciukai tikrai neįgalūs spręsti koks turi būti monumentas Lukiškių aikštėje. Vamzdininkai lai geriau dirba pagal pašaukimą- remontuoja kanalizacijas. Tam pritartų daugelis.
Be abejo, toje Aikštėje tikrai tinkamiausias sprendimas pastatyti monumentą- Vytį. Kas tam prieštarauja, yra arba debilai arba piktavaliai.
Tik durniai ir bailiai dreba bijodami, kad tik Vytis nebūtų “per agresyvus”.
Vytis yra karžygys. Kas matė kur pavėpusį flegmatišką karžygį?
Net GMO specialistams nepavykrų sukurti tokio mutanto.
Nes arba karžygys narsus, arba tai ne karžygys o tik butaforinė čiučela.
Viežo, piliečiams, tautai tikrai nereikia kokio nors ant išromyto ponio sėdinčio nusmurgusio pediko bobvyrio su vaivorykšte delne.
Paminklas, antropologiškai/semantiškai išvarčius iš esmės yra tautos totemas.
Tam tikra prasme senųjų pirmykščių tikėjimų reliktas civilizacijoje- saugantis nuo blogio ir sėkmę nešantis Amuletas.
Pakanka pažvelgti į indėnų totemus, azijos tautų totemus- niekur nerasite
“švelnių ir pūkuotų” zuikučių.  Lokiai, drakonai, vilkai… Pusės Europos herbuose yra plėšrūs ereliai. Ir nei vienos jūrų kiaulytės.
Todėl “agresijos” bijančius niektauzius reikia tiesiog siųsti eit kakoti.
Bet, dėl konkretaus projekto, vistik tokio optimizmo kokiu trykšta Autorius, nespinduliuočiau. Idėjų vertų įpaminklinimui tikrai šiuo metu nesimato.
O Sakalausko lipdinys deja, yra labai silpnas,( nesuprantu kur vamzdininkai ir liberastai/tolerastai tame varganame lipdinėlyje įžvelgia agresiją).
Nematau nieko blogo, jeigu monumentas būtų kad ir realistinio pobūdžio.
Tegul, jeigu tik pavyktų, lai tebūnie.
Bet kad nepavyksta. Nes sukurti realistinio stiliaus paminklą su Idėjos krūviu, reikia didelius kiaušinius turėti. Ir turėti Dievo dovaną kurti.
Deja, Sakalausko darbelis yra nykus, naivus ir mėgėjiškai lėkštas.
Mikelandželu ir Rodenu tikrai nekvepia.
Tad gal paklauskime savęs -ar paminklą statysime tik dėl įgeidžio, ar iš brandumo? Jeigu kaprizui patenkinti, valio tiks ir šleivas.
Bet jeigu turime savigarbos ir orumo, tuomet pastatykime savo Istorijai ir Valstybei tokį monumentą, kad kitos tautos mus gerbtų.
Tokių idėjų, tokių autorių dabartiniu momentu kol kas nėra.
Tai tiesiog faktas.
Kam toks faktas nepatinka- spauskite minusiuką. Tik padėtis nuo to nepasikeis.
Faktas nedings.

Pikc       2017-07-31 19:54

->hau: Kodėl? Per patrankos šūvį kaip tik galima - su sąlyga, kad ta patranka bus užtaisyta. wink
Beje, kalbant apie “modernū mianą”: prisiminiau dar vieną “mianinę kompoziciją” - “Vilniaus spalvos” vadinasi (čia Neries krantinėje prie Baltojo tilto): http://www.madeinvilnius.com/assets/data/media/images/IMG_5894_Fotor.jpg. O ką - modernu, progresyvu ir, svarbiausia, jokių “militaristiniū seubū”. :D Duokite “modernistinems mianinykams” valią - ir Lukiškių aikštėje ką nors “liberaliai tolerantiško” suręs. smile
P.S. Jei teisingai supratau, “tik turtingi spręs” komentaras buvo sarkazmo pavyzdys, tad su “minusais” gal kiek paskubėta. wink

Lukiškių aikštėje...       2017-07-31 19:38

Lukiškių aikštėje turi būti tik V Y T I S ! ! !
Turi atsirasti ne vėliau 2o18 m.vasario 16 d.
Dar papildomai turi atsirasti ir 1863-1864 m.m.sukilimo vadų ir dalyvių žūties
vietos atžymėjimas.Z.Sierakausko ir kitų rastų palaikų Gedimino kalne palaidojimas
turi būti Antakalnio kapinėse kur nors netoli nuo Medininkuose žuvusių Tautos Didvyrių kapų.

hau       2017-07-31 18:55

Tik ne ŠMC. Per patrankos šūvį neprileisčiau prie Lukiškių aikštės

tik turtingi spręs       2017-07-31 16:46

o ne patvoriniai, skurdeivos, reakcionieriai, kedofilai, idiotai-patriotai, homofobai ir kiti - kurie negerbia Valdžios ir Teisės.


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.