Demokratija ir valdymas

Liudvikas Jakimavičius. Mirties nuosprendis Lietuvai

Tiesos.lt siūlo   2017 m. kovo 9 d. 23:56

78     

    

Liudvikas Jakimavičius. Mirties nuosprendis Lietuvai

Rimvydas Stankevičius | „Respublika“

Regis, dar visuotinai ir aiškiai prisimename tą laiką, kai žmonės didžiuodamiesi segėdavo lietuvišką trispalvę prie krūtinių. O dabar apie taip neseniai visuotinai svarbiausiąja mums buvusią savarankiškos, nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimo idėją garsiai jau nė užsiminti nedrįstame. Apie tai, kada, kaip ir kodėl įvyko ši metamorfozė, kalbamės su žinomu lietuvių poetu, aštriu visuomenės kritiku Liudviku Jakimavičiumi.

Noriu jūsų paklausti, ką šiandien reiškia žodis „Lietuva“? Visuomet atsakymą tvirtai žinojome, tačiau šiais „eurotolerancijos“ laikais jo prasmė, matyt, pasikeitusi, jeigu net nedrįstame jo garsiai tarti?

Nuo tų laikų, kai lietuviai išėjo į gatves su trispalvėm atlapuose, daug vandens nutekėjo. Ir tekėdamas daug ką nuplovė, išblukino, o po to užpylė ir naujų spalvų ant mūsų tikrovės ekrano. Labai daug žmonių, kurie gyveno „Dievo ir Tėvynės“ pasakojime, nukeliavo pas protėvius. Baigia išmirti tremtinių ir rezistentų karta, buvusi to pasakojimo saugotoja. Tai kartai garbės ir Lietuvos valstybės idėja buvo šventa ne žodžiais.

Jei be jokių užuolankų būtum paklausęs, kaip aš suprantu Lietuvos mintį, idėją, aš tau taip atsakyčiau: ant krikščioniškų pamatų pastatyta Valstybė Lietuva, priklausanti lietuvių tautai. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Aktai būtent tą siekiamybę ir reiškia. Testamentiškai.

Tik tokia tauta ir valstybė gali pretenduoti vadintis Dievo mintimi. Bet tiems, kurie nepripažįsta Dievo, garbės ir šventumo sąvokos yra „ne šio pasaulio dimensija“, o jų turinys yra anachronizmas ir nesusipratimas modernėjančiame mūsų durnanamyje.

Prieš ketvirtį amžiaus gimė visai nauja karta, neragavusi ir neuosčiusi sovietizmo tvaiko. Ji gimė į Lietuvą, kurioje valstybės išsilaisvinimo idėja, didieji įvykiai jau buvo praeitis. Valstybė jiems jau egzistavo kaip savaiminė duotybė... Įsivaizduok pats save, jei būtum gimęs, tarkim, 1993 metais nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje. Kai toks Rimvydukas pradės eiti mokslus, ką jis ten gaus nuo pat mažumės iki bakalauro? Projektinį intelektualinį paketą, kaip projektuoti save į didįjį kosmopolitų sukurtą naratyvą. O tame didžiajame projekte nėra nei trispalvės, nei Švenčiausiosios Mergelės Marijos. Už tai yra daug kitų mielų dalykėlių, kurių smagu siekti ir pasiekti.

Krikščionybė ir tautinė tradicija apeliuoja į tikėjimą išganymu, saiką, sąžinę, ištikimybę dorybėms ir vertybėms, kurios asmenį sergsti nuo sugyvulėjimo. Didžiojo naratyvo kūrėjams tokias vertybes išpažįstantis asmuo yra kaip gerklėje įstrigusi ašaka, nes jis ne tik neprisideda prie bendrojo pelno, bet jį dar ir mažina, agituodamas prieš vartotojišką filosofiją.

Vartotojiškos filosofijos apologetai, konstruodami naują socialinį subjektą, atlieka vieną esminę manipuliaciją – bendrojo gėrio sąvoką pakeičia bendruoju pelnu, BVP ir kitais simuliakrais. Jie dedasi dideliais geradariais, žadėdami išvaduoti žmogų iš „slegiančios“ metafizikos. Paprasčiau sakant, tai šėtoniška pastanga iš žmogaus egzistencijos ištrinti garbės, sąžinės, nuodėmės, išdavystės sąvokas. Žaidimas labai pavojingas, jei galima tokį eksperimentą žaidimu pavadinti.

Pats išsakei savąją nuomonę apie vietoje trispalvės į mūsų šventes implantuoti bandomą „neužmirštuolės“ simbolį ir buvai piktai užsipultas kolegų rašytojų. O liūdniausia, kad tarp puolančiųjų - atrodytų – ne patys kvailiausi ir lietuvybei abejingiausi žmonės. Deja, man ir pačiam teko matyti tikrai pagarbos vertų, Lietuvos patriotais save laikančių, tačiau „neužmirštuolę“ Sausio 13-ąją vis dėlto seginčių žmonių. Ar tai reiškia, kad nacionalinių skirtybių niveliavimo darbai jau sunokino pirmuosius vaisius?

Ne visi žmonės suprato, ką iš tikrųjų reiškia „Neužmirštuolės“ akcija ir į ką ji taiko. Tie, kurie ją organizavo ir darė spaudimą į atlapą segtis neužmirštuolę, suprato puikiai, ką daro, ir žinojo, ko siekia.

„Neužmirštuolės“ akcija buvo dar vienas agresyvus žingsnis konstruojant naują asmens tapatybę ir pastanga išblokšti žmogų iš „Dievo ir Tėvynės“ pasakojimo, siekiant įkurdinti jį profaniškoje kosmopolitinėje tikrovėje. „Neužmirštuolės“ akcija buvo ir viešas testas Lietuvai, siekiant viena budria akimi suskaičiuoti, kokią armiją gali suburti naujai įsūdytas kosmopolitinis simuliakras.

Mėginau perspėti tautiečius, kad akcijos sumanytojai, prie kurių prisidėjo ir mūsų prezidentė, kėsinasi į kiekvienam lietuviui šventą, simbolinę Lietuvos erdvę. Žmonės, kurie jau gyvena naujojoje kosmopolitinėje paradigmoje, nebesupranta manipuliacijos prasmės. Jie stebisi: „O kodėl Sausio 13-ąją turėtume segtis trispalvę? Gyvename laisvoje šalyje, esame laisvi žmonės, ką norim, tą ir segamės.“ Taip mąstantieji nutyli vieną dalyką, kad taip susiklosčiusioje mūsų politinėje konjunktūroje pati naudingiausia laikysena ir elgsena yra tiesiog padiktuota folklorinio žaidimo: „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip Jurgelis daro.“ Jei taip nedarai, kodėl taip nedarai? Lietuviai šiandien turbūt patys didžiausi konformistai, konjunktūrininkai ir prisitaikėliai Europoje. Jie pasižymi puikia politine uosle, kuri ir diktuoja prisitaikėliškas elgsenas. Papūtus kitiems vėjams ir pasikeitus apšvietimui, chameleonai akimoju keis savo spalvą ir ženkliukus skvernuose. Jie juk niekam nėra prisiekę.

Kaip manai, kas yra šio spartaus, brutalaus ir taip skausmingo Lietuvos išvalstybinimo ir ištautinimo „projekto“ užsakovas – Rytai, Vakarai, ar tai vietinė „naujosios sąmonės“ ir „naujosios moralės“ propaguotojų iniciatyva? Juk žvelgiant į valstybės vystymo strategijas, švietimo ir kultūrinimo programas, šaliai ir jos turiniui atstovaujančius projektus, netgi ir į tai, ką lietuviai apie save transliuoja „Eurovizijoje“, galima būtų manyti, kad Lietuva – vienvaldė ir nepavejama globalizacijos, tolerancijos, naujosios eurosąmonės ir euromoralės lyderė visoje ES?

Mūsų šiandieninė laisvė yra iliuzija. Jei laisvė nėra iš Dievo, ji yra pati tikriausia vergija.

Kartu su okupacijų patirtimi lietuvis išsiugdė ir porą labai atgrasių bruožų – dar Vinco Kudirkos aprašytą „kinkų drebinimą“, prisitaikymą ir padlaižystę, net kai niekas to neprašo. Galima nujausti, kad yra kažkoks užsakovas, siekiantis naikinti tautų ir valstybių tapatybes. Sovietinės okupacijos sąlygomis tas užsakovas visiems buvo žinomas. Visi jautėme nutautinimo grėsmę, o tapatybės naikinimui kaip galėdama priešinosi kultūrinė, etnokultūrinė ir religinė nesukomunistėjusių bendruomenė. Buvo ir didžiausias netikėtas akibrokštas sistemai – Romo Kalantos gyvas fakelas, kai tikėtis, atrodė, nebėra ko. R.Kalanta, kaip ir Sausio 13-oji, yra kur kas daugiau nei istorinės mizanscenos Lietuvos išsilaisvinimo byloje. Okupacijos sąlygomis tautos ir valstybės simboliai ir malda padėjo ištverti.

Tai siužetai, patenkantys į simbolinę erdvę, kur sukaupti esminiai mūsų tapatybės simboliai nuo karaliaus Mindaugo laikų. Ten yra ir mūsų trispalvė, bet neužmirštuolės ir „Eurovizijos“ ten nėra, nebent paskutinėje vietoje likęs A.Smilgevičiūtės „Strazdas“, kai dar lietuviai turėjo drąsos nesigėdyti savo tapatybės.

Užmojis sukurti komunistinį žmogų – monstrą, aprašytą E.Mieželaičio poemoje „Žmogus“, buvo apdovanotas Lenino premija. Fasadinė kvislingų Lietuva tokiu įvertinimu veidmainiškai didžiavosi, ir mes visi dėl to turėtume jausti nenuplaunamą gėdą.

Kai stojome į Europos Sąjungą, atrodė, kad visiems laikams atsisveikiname su sovietizmo ideologijos diegtais išsigimėliškais fantomais ir komunistinėmis mitologemomis. Tenka šiandien pripažinti, kad buvome labai naivūs ir neapdairūs. Krikščioniškoji Europos tautų idėja, kuri skendėjo mūsų romantiniuose vaizdiniuose, pačiai Europai jau buvo tapusi tik blausiais prisiminimais.

1968 metais per Europą nusiritusi seksualinė revoliucija griovė senosios Europos moralinius tabu ir ėmėsi konstruoti naują euroindividą. Už komunistinį „Žmogų“ šis naujadaras buvo modernesnis tik tuo, kad buvo pasistengta išlaisvinti ir legalizuoti jo seksualinius instinktus. Euražmogis savo esme yra tas pats komunistinis monstras su atsegtu klynu. Tai žmogus be Dievo. Vietoj E.Mieželaičio komunisto, euroliberali pasaulėžiūra mums pasiūlė tobulesnę perversiją – Končitą. Lietuvos provincialiam isteblišmentui nesimiega, kad nesiseka panašaus lietuviško atitikmens sukurti ir Europai „nušluostyti nosį“. Matyt, iš čia ir visi nevisavertiškumo kompleksai, kuriems nugalėti reikia didesnio uolumo ir drąsos dar labiau sugyvulėti.

Dėl nuožmaus tolerancijos ir politkorekcijos muštro, padlaižūniško noro įsiteikti Briuseliui ir visuotinio neatsparumo „naujiems vėjams“, ypač jeigu jie dvelkia iš Vakarų, vėl pamažu grimztame į pseudorealybę, kurioje deklaruojame tai, ko širdimi neišpažįstame, rodomės tokie, kokie nesame, garsiai kalbame ne tai, ką tyliai galvojame… Ar neišvirs tai į paranojišką būvį, kurį savaisiais kailiais jau esame patyrę sovietmečiu, – baimę garsiai reikšti savąją nuomonę? Jau ir dabar pastebiu ryškėjančių visuotinės paranojos ženklų, pavyzdžiui, dažnas lietuvis jau nedrįsta garsiai tarti žodžio „žydas“, tarsi jau pats šios tautos įvardijimas grėstų teismais. Argi tai normalu?

Pagal diegiamą ES vertybių sistemą visai normalu. Visų pirma mes ir turime būti neatsparūs, kad viską, ką mums labai techniškai kiša į gerkles kartu su naujosiomis vertybėmis, prarytume nesiraukydami. Sujaukus vertybių lauką, mūsų kolektyvinė sąmonė tapo šizofreniška, suskilusi, išbarstyta lauke, lyg sudužusio lėktuvo dalys po aviakatastrofos. ES „vertybių sistema“ be vertikalės yra akių dūmimas ir nusikaltimas Dievui ir jo kūrinijai – gamtai, žmogui, bendruomenei (atleisk už tokią pompastišką tiradą, bet seka būtent tokia ir yra). Pagal naująjį vertybių projektą „be vertikalės“ žmogaus gyvenimas yra viso labo socialinis projektas, narstomas pagal valentingumą „naudinga – nenaudinga“.

Klausi apie baimę reikšti savo mintis, liudyti save ir tiesą. Naujasis projektas „naudinga – nenaudinga“ nuo tos baimės išgydo, kaip ir nuo gėdos jausmo. Kai žmogus suvoks, kad savo mintis ir nuogąstavimus reikšti yra nepolitkorektiška ir nenaudinga, jis arba geriau patylės, arba kalbės dalykus, kuriais netiki, bet kalbėti apie juos bus naudinga. Šitai jau vyksta. Tai savižudiška filosofija.

Politkorektiškumas su mandagumu turi labai mažai ką bendro. Tai pats tikriausias simuliakras. Politkorektiškumas su savo pageidavimais ir reikalavimais yra politinio lauko naujadaras (svetimžodis), norintis perredaguoti tikrovę. Turime gerą pavyzdėlį – užkliuvo Užgavėnių karnavalas ir jo personažas „žydas“. Nepolitkorektiškas, pasirodo, yra mūsų folkloras, paveldėtas iš seniausių laikų. Naujųjų vertybių apologetai nesuvokia, kad kėsinasi į visą karnavalinę kultūrą, o tai jau kvepia nusikaltimu civilizacijai.

Visai kaip sovietiniais laikais mums siūloma perrašinėti savo istorinę ir kultūrinę atmintį į tokią, kuri Briuselio klubui patiktų. Ir jie pageidautų karnavalą nuo galvos pastatyti ant kojų, kad jis atrodytų politkorektiškai, o toks noras reiškia ne ką kita, kaip sunaikinti pačią karnavalo esmę. Pagal šių klubo ponų veido išraiškas mes supratome, kokia pavojinga lietuviams yra žydų tema ir žodis „žydas“, nes lietuvio ištartas, savaime tarytum turi kažkokią dar papildomą prasminę konotaciją. Tai įvarytas ir įsivarytas kompleksas, trukdantis ir patiems žydams su mumis visavertiškai bendrauti. Įdomu, ką „politkorektikai“ parekomenduotų pasauliui daryti su žydiškais anekdotais, nepralenkiamu žydų tautos smulkiosios tautosakos klodu? Gal tų anekdotų nebepasakoti, nes nepolitkorektiška? O gal paprašyti pačių žydų, kad suspenduotų savo anekdotus, uždarytų juos į kokius nors spec. fondus? Kaip visa tai nejuokingai skamba…

Ar nebus taip, kad ES (kuri juk tebėra besiformuojantis, dar tebeieškantis savojo veido ir turinio darinys), pamačiusi pražūtingus globalizacijos padarinius (juk neturintis nieko švento žmogus nieko ir ginti nepanorės – nei Lietuvos, nei ES, – juk jei nėra nei tikėjimo, nei šeimos, nei nacionalinės kultūros, nei iš protėvių paveldėtos žemės, nei kalbos, nei valstybingumo, ką gi tuomet ginti, už ką sutikti aukoti gyvybę?), atsibus ir sugrįš prie tautų ir savarankiškų valstybių Europos darinio, tačiau tokioms išsitautinusių entuziastų valstybėlėms kaip Lietuva atsibusti bus pernelyg vėlu – jau būsime virtę tiesiog amorfiška „laisvosios rinkos“ erdve?

Būtent. Mes kaip valstybė stovime ties labiausiai pavojinga riba, kur kas pavojingesne, nei stovėjome Sausio 13-ąją. Lietuva, atrodo, praranda valią ir paskutines galias ginti savo valstybingumą. Ne tankais nuo galimo agresoriaus, ne fizinę, o mentalinę teritoriją, kurioje vyksta didieji mūšiai. Jei Lietuva pasirašys siūlomą glaudesnės integracijos sutartį, pasakysiu tiesiai, ji pasirašys sau mirties nuosprendį, kurį Valstybės šimtmečio proga visi galėsim gražiai atšvęsti. Pasirašiusi Lietuva kaip valstybė gyvens paliatyviniu režimu, gal ir gražiai įrengtoje modernioje palatoje, įrengtoje iš ES klubo malonės. Už tai ir būsim dėkingi iki savo dienų pabaigos.

Ką daryti? Kokių politinių ar visuomeninių sprendimų reikėtų, idant Lietuva išliktų, o mes netaptume euromankurtais?

Nors esu pesimistas, paskutinių vilčių niekados nelaidoju. Jei Dievas visą šitą cirką iš savo aukštybių stebi, jis neturėtų leisti savo kūriniui pražūti. Sodoma ir Gomora buvo nušluotos nuo žemės, kad būsimos kartos suprastų ir pasimokytų. Bibliniai siužetai nėra pasakėlės vaikams prieš miegą. Juose užkoduota dieviškoji logika, kuri neišvengiama. Lietuva, jei nori išlikti, privalo sugrįžti į savo „Dievo ir Tėvynės“ pasakojimą, iš kurio buvo gundoma išsukti ir jau buvo išsukusi į šunkelį. Kiek lietuvių, kad ir kur jie būtų, apsispręs likti šiame pasakojime, tiek ir liks Lietuvos. Visa kita nunyks, ištirps, asimiliuosis ir išsisklaidys kaip dūmas.

Ką daryti? Yra labai greitų darbų, kuriuos diktuoja išlikimo instinktas. Visų pirma turime būti labai budrūs, kad mūsų valdžia neįvykdytų valstybės išdavystės mūsų neatsiklaususi. Dėl Lietuvos ateities ir likimo turėtume reikalauti referendumo, nes Tauta nėra įgaliojusi valdžios pasirašyti valstybei mirties nuosprendį. Jei Lietuva to nereikalaus, galėsime konstatuoti, kad de facto tokios Lietuvos ir nėra. O jei nėra, vadinas, nebuvom verti. Apie tai liūdnai kalbėjo Oskaras Milašius: „Lietuva yra šalis, neturinti liūdnos prabangos subręsti.“ Regis, labai aiškiai pasakyta, tai kodėl nemokam suprasti? Lietuvos žmonės turi valstybės likimą perimti į savo rankas ir vėl pradėti bręsti iš naujo. Kitos išeities nėra.


respublika.lt.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

cialis       2018-03-26 14:18
buy_viagra       2017-12-12 10:34
VaidasVDS       2017-03-13 12:56

Tai, kuri nesupranta
Rašote:
“keli kvailiai nuolat tauškia niekus savo ideologijų naudai”
Netgi krikščioniška ideologija remiasi pagrinde asmens Pauliaus mokymais, sumaišytais su asmens Filono sampratomis ir tik šiek tiek remiasi Jėzaus mokymais, taip pat joje labai gausu įvairiausių šventųjų mokymų ir pamokymų, ir ne šventųjų...
Taip pat rašote:
“Fatimos Dievo Motinos pažadas - kas garbins Jos Nekaltąją Širdį, tam Ji pažada išganymą”.
Garbinti reiktų tik vieną Dievą Tėvą ir tik Jį.
Neaišku, kokią sektą čia propaguojate.

Nesuprantu,        2017-03-10 17:50

nejaugi jūs nesuvokiate, kad mūsų Lietuvėlė jau seniai parduota? Žinote ir kam parduota.

O dėl čipų ar visokių kitokių šėtono žymėjimų, tai mes juk turime popiežių (na, jo instituciją, jei norit). Jis vadovauja Bažnyčiai, jis ir atsakys. Plius dar yra Fatimos Dievo Motinos pažadas - kas garbins Jos Nekaltąją Širdį, tam Ji pažada išganymą.

Liudvikas tiesą rašo,  ir straipsnyje, ir apie komentatorius, kad jie “aukščiau kitų kanalų”, bet aukščiau nereiškia teisingiau. Gali būti labai profesionalus apgavikas ir demagogas, arba super kvailys, paklydęs žmogiškose ar demoniškose fantazijose… Bet yra tikrai protingų, blaiviai mąstančių ir sveiką nuovoką išlaikiusių , neužmigusių žmonių, nepaisant to, kad keli kvailiai nuolat tauškia niekus savo ideologijų naudai.

Liudvikui       2017-03-9 22:57

Sakykit kaip Jūs, gerbiamasis, įsivaizduojat tą būdravimą” kad valdžia neįvykdytų valstybės išdavystės mūsų neatsiklaususi”? Kaip parodė praktika, piliečiai baudžiami vien už tai, kad ne vietoj žvakutes už mirusius degina.

Liudvikas       2017-03-9 22:20

Šis interviu pasirodė keletoj vietų, ir turiu pripažinti kad intelektualiniu požiūriu Tiesos.lt komentatoriai visa galva, o gal ir dviem, aukščiau kitų info kanalų. Čia gera būti.

Vladai Maželi,       2017-03-9 22:05

įdomu, kiek tau moka už tokį banalybių kratinį?
Tokius tekstus dabar gamina kompiuteryje įdiegtos programos,
bet jeigu esi kūnas ir kraujas, tai…, atsiprašau.

vilkas       2017-03-9 22:04

man lenkai pradeda patikt,gėeda lietuviškiems kukurbezdaliams valdziojj,nes sugeba tik mokesčius,kainas kelt ir briuselynui kojas laižyt

Liepa        2017-03-9 21:54

Prie “mirties nuosprendžio Lietuvai” prisidedam kas kaip galim ; juk kaip patogu vardyt valdžios, politikų ir kitokių veikėjų klaidas, o apie savo indėlį į šią tragediją kukliai nutylim.// Na, juk visiem mūsų šaly sunku : kunigai pakrikę, gydytojai pervargę, policininkai nebežino kaip suktis, mokytojai ir bibliotekininkai ubagauja, emigrantai grūmoja špygomis ir nuoskaudomis, ties senjoro, bedarbio statusu iš anksto “statomas” kryželis ir t.t, ir t.t. Bet protestų nėra. Ramu.// Nes drąsos ir vienybės nėra. Šitų dalykėlių iš niekur neatsiveši ir nepasiskolinsi. Lietuviškos tapatybės irgi.// O lietuvybė nebemadinga ir neaktuali.Atgyvena. Dabar vertybės ,kaip Liudvikas rašo, yra BVP, pelnas, integracija, globalizacija ar pan.// Ir ne vien pas mus tokios problemos: anksčiau portale publikuotuose straipsniuose, kaip antai - “Rinkimai Nyderlanduose..“kalbama apie olandų tapatybės paieškas,o V.Valiušaitis dalinasi mintimis apie tai, kad Lenkijos valdžia leidžia sau prabangą turėti stuburą ir nesilanksto eurobiurokratams.//
Man labai prasmingai ir gražiai skamba šie Liudviko žodžiai :“Kiek lietuvių, kad ir kur jie būtų, apsispręs likti šiame pasakojime, tiek ir liks Lietuvos”. Kiekvienas turi apsispręst : esi save, savo Tėvus ir savo Tėvynę gerbiantis žmogus, Lietuvis, ar viso labo globalistinis išmanusis niekutis - statistinis vienetas, vidurkis, darbinis išteklis su dar neišdegintu numeriu ant dilbio ir be penkių minučių neinplantuoto lusto,  kuriuo Letas P. žegnoja kone kas antrame savo komentare. Gaila, bet jo “paišomos” baimės tikrai labai realios ir artimos.//

matrioškiněs pederalizmo navynos       2017-03-9 21:02

Monikučių portalas džiugiai skelbia, jog europederalistas D. Tuskas, kurio perrinkimui kategoriškai prieštaravo Lenkija, šiandien perrinktas antrai kadencijai. Delpiai trykšta pasididžiavimu, jog junkerso sěbrą itin karštai palaikė ir Naša Daša.

Dzeikas       2017-03-9 19:58

Mazeliui:
Na ir kas!
Uztat Tomaszewski padarysime Tomaševskiu!

Vladas Maželis       2017-03-9 18:21

Jau ir taip klaikiai užsidarę, atsiskyrę nuo pasaulio, nuo civilizacijos esate. Baisūs rasistai, ksenofobai, homofobai, antisemitai, antilenkai (užtat rusofilai). Kad nors vienas kitą mylėtumėt, bet irgi pjaunatės be perstojo, kimbate vieni kitiems į gerkles nesvarbu kas esate - benamiai ar seimūnai ar “paprasti žmonės” ar turtuoliai - visi baratės, pykstatės, vieni kitus keikiate.


Ir ne dėl skurdo žmonės evakuoajasi iš Lietuvos - iš dešimteriopai skurdesnių už Lietuvą šalių taip žmonės nebėga. Iš Lietuvos bėga dėl tos pykčio, nepagarbos, pavydo, netolerancijos, neapykantos atmosferos, tvyrančios Lietuvos ore ir nuodijančios žmonių gyvenimus.


Bėga ir dar dėl gausybės fatalistų, pesimistų, Lietuvos mirties pranašautojų. Koks malonumas gyventi tarp masės nelaimingų niurzglių?


Integracija ir globalizacija nedraudžia kalbėti savo kalba, kelti savo valstybės vėliavą. Integracija ir globalizacija muša kainas ir žaliavoms ir visoms plataus vartojimo prekėms bei maistui, suartina pasaulio žmones, tarnauja pažangai ir taikai.


Izoliacija ir deglobalizacija veda į prekybos apribojimus, muitų tarifus, ekonominį nuosmūkį, infliaciją, pragyvenimo lygio kritimą, kruvinus konfliktus rasiniais, religiniais ir tautiniais pagrindais, sukilimus, revoliucijas ir karus. Ir pirmieji į tą baisią mėsmalę kris mažieji ir silpnieji - šalys be sąjungininkų, be savo žaliavų, be stiprios pramonės ir galingos armijos.

VaidasVDS       2017-03-9 13:16

La(e)tai,
nors principas pasidaryk pats yra labai geras, bet vienas žmogus visko pasidaryti pats ir dar labai gerai yra nepajėgus. Nežinau, ar pajėgčiau išmokti graikų kalbą tik tam, kad galėčiau perskaityti kai kurių knygų ar raštų puslapius, kurių dar ir neturiu.
Apreiškimą Jonui aš pats vertinu, lygindamas jį su Jono evangelija ir Jono pirmu laišku. Ir nors Jono evangeliją rašė, moderavo, jo mokinys Natanas, bet jis joje dėstė Jono mintis ir prisiminimus, vėliau tą evangeliją galėjo kažkiek “moderuoti” ir kiti. Tuo tarpu Jono pirmąjį laišką iš tiesų parašė pats Jonas ir tikrai jau po to, kada buvo parašytas tikrasis apreiškimas Jonui. Ir jei palyginsime tą suklastotą apreiškimą Jonui ir nesuklastotą Jono pirmą laišką, pamatysime kaip skiriasi jų tikslai. Jono pirmasis laiškas nukreiptas į pagrindinį Dievo tikslą - skleisti meilę tarp žmonių ir mylėti vieniems kitus bei pagal tai atpažinti nuodėmę, iš vienos pusės. Iš kitos pusės Jonas (galbūt dėl labai garbaus tuometinio amžiaus) labai nekonkrečiai kalba apie Antikristą, sakydamas “esate girdėję, jog ateis Antikristas” (nurodydamas mintyse į savąjį Apreiškimą), o antikristais pavadinti visi tie, kas nepriima ir nepriėmė Jėzaus mokymų, o dar vėliau nurodo, kad tas ateinantis Antikristas jau atėjęs. Apie jokias pasaulio pabaigas ir su tuo susijusį Jėzaus antrą atėjimą Jonas neminėjo. Tuo tarpu suklastotas apreiškimas Jonui būtent pritempia senovės pranašystes prie antrojo Jėzaus atėjimo ir laiko visą žmoniją nuolatinėje baimėje ir pasaulio pabaigos laukime ir, kas svarbiausia, tarsi pamiršta pagrindinį Jėzaus (išreikštą ir Jono žodžiais) nurodymą mylėti vieniems kitus. Tikrasis Dievo tikslas - apreikšti Dievo meilę ir išmokti pamilti kitus žmones buvo pakeistas į baimingą pasaulio pabaigos laukimą ir antikristų ieškojimą savo broliuose. Tikrasis apreiškimo Jonui tikslas iš tiesų buvo parodyti, kas buvo teisinga Senajame Testamente, dėl ko vyko kova Danguje ir kaip ji buvo Jėzaus (arkangelo Mykolo) laimėta. Tie, kas klastojo apreiškimą Jonui greičiausiai to nesuprato, gali būti ir dėl to, kad dalį tikrojo apreiškimo buvo praradę, o gal ir dėl to, kad jiems norėjosi pritempti apreiškimą prie visų senovinių pranašysčių...
Sukeisti dieviškus tikslus ne tik kad yra labai blogai, bet ir visiškai nepateisinama dvasine prasme. O ko mokyti, mokytis ir tikėti, čia jau kiekvieno tikinčiojo asmeninis pasirinkimas. Tie, kas pasirinks blogai ir ne pagal Dievo valią, padarys ir klaidą, ir nuodėmę...

Latas Letui       2017-03-9 2:35

Kažkodėl nepastebėjau klaidos, atsiprašau!

Latas Vaidui       2017-03-9 2:34

Norėdamas sužinoti, kas iš ko, turėtum vadovautis savo protu ir pastangomis, bet ne bolotinskiu. Ne tai svarbu, kad Apreiškimas Jonui artimas Danielio knygai (Biblijoje visos pranašystės artimos), bet tai, kad turime akivaizdžią grandį tarp ST ir NT, trumpai drūtai - pirmosios dar žydiškos krikščionių Bažnyčios atgarsį. Jei imsi Jono Evangeliją, jau pamatysi ką kitą: net kitų evangelijų “fariSiejai ir sadukėjai” beveik visur jau pavirto… žydais. Išvada: krikščionys - ne žydai! Žydai - velnio vaikai. Pats JHS, Jo Motina, apaštalai - arba Naujasis Izraelis, ištisai sudarytas iš romėnų įsodintų kolonistų graikų, arba visai be žemiškos tautybės (D-vo tauta ir gana). Nežinau kaip bolotinskiai, bet dabarties bibleistai sutaria, kad Jono evangelija parašyta dar I a., kažkur nuo tarp 80 m. ir II a. pirmųjų metų. Užtat seniausias jos rankraštis - tik iš III a. Matant neabejotinas vėlesnes interpoliacijas NT-e apskritai, nekyla abejoniu, kad su šios evangelijos tekstu gerokai “padirbėta”. Blogųjų žydų pakeitimo gerais pagonimis “teorija” (sakykim, ruskiai imtų skelbti, kad lietuviai nebe lietuviai, dabar ruskiai tikri lietuviai, todėl Lietuva teisėta ruskijos dalis - ar pagonys, ar krikščionys, romėnai buvo ir liko tie patys imperininkai, prieš kuriuos išdrįso sukilti kažkokie žydai!) ėmė formuotis dar II amžiuje, nemaža dalimi remiantis Pauliaus svyravimais priklausant nuo nuotaikos jo ginčuose su Jokūbu ir Petru (neminint ir opozicijos jam iš priešingos, graikiškos, pusės), t.y. gerokai iki Konstantino prakeikimo žydų tautai, kaip D-važudžiams, 325 m. laiške Nikėjos susirinkimui.
Šiame fone Apreiškimas Šv. Jonui - tikrai stebuklas, galima pasakyti - autentiškos krikščionybės “dinozauras”. Kaipgi jis gali būti vėlesnių laikų? Urantistų autoritetai mažiausiai mane įtikins. Nebent Pats, jei imsi nagrinėti graikišką tekstą puslapis po puslapio.

Latas Šiaipjaukomentarą15.15parašiavui       2017-03-9 1:58

Ar graikai susigriebė ligą? Manding išsikovojo laisvę.

Tarabilda to Likiminis klausimas 2017-03-6 1       2017-03-8 23:12

Jūsų labai gea pastaba ir priminimas, kaip Lietuvos politinis isteblišmentas neskaitęs pasirašinėjo ES Konstituciją, kuri Ačiū Dievui, nepraėjo. Reikėtų priminti balsavusiųjų Seime sąrašą. Nemažai jų ir dabar ten subines trina.
Profilaktiškai labai naudinga prisiminti ir priminti.
Kas juos tada taip vijo, neatsiklausus tautos, būti pirmiems idiotų parade? Ponas Daukantas va šitame reikale tikrai nebuvo “ne prie ko”. “To ta i ono”.

Povilas       2017-03-8 21:38

Taip.
Ligonis serga sunkiai. Gali ir neišgyventi - Liudvikas teisus.
Ir priežastys tam rimtos.
Gydytojų konsiliumas aptarinėja ligonio padėtį beprotiškai ilgai. Ne dienomis, ne savaitėmis ir ne mėnesiais. O eilę metų!
Šviesiausios galvos!
Bet jokios procedūros,jokios operacijos, jokie medikamentai iki šiol nenaudojami.
Tik kalbos…
Kai kurie tikisi Dievo palaimos.
Nenuostabu, kad ir pats ligonis atsidavė į likimo rankas.
90 - aisiais juk išmetė likimo banga krantan! Bet ir nelaimėlis juk tada kapstėsi visom jėgom…
Šįkart ligonis ramus.
Užliūliuotas šundaktarių užkeikimų: “demokratija”, “laisva rinka”, “vakarai mums padės” ir t.t.
Šundaktariai neblogai pasipelno iš tų užkeikimų.
O ligonis jau merdi…

Šiaip jau komentarą 15.15 parašiau       2017-03-8 17:09

mažumėlę su ironija. O tiems 3rm gąsdintojams reikėtų vis dėlto pagalvoti prieš rašant tokius dalykus. Aš pasitikiu Dievu, Marija mane jau ne sykį išgelbėjo nuo kūniškosios ir nuo amžinosios mirties, tikiu, kad neapleis ir paskutinę valandą. 
Paulius pasakė: “Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje”. Jei nuolat galvosi apie Apr 13,17, tikrai gali susigriebti kokią ligą.
O dėl Vatikano pozicijos visiškai su Letu sutinku, ir net dar pridurčiau. Jt.

VaidasVDS       2017-03-8 11:15

Dėl Leto pozicijos.
Pagaliau radau Ejos Seponen-Bolotinski darbą, kuri turi ir labai geras Biblijos žinias, ir yra gerai išstudijavusi Urantijos Knygą, bei yra gerai išstudijavusi apokaliptikos istoriją bei mokslinius tyrinėjimus šioje srityje.
Tad keletas pastabų Letui dėl jo įžvalgų.
Biblijoje yra du apaštalui Jonui priskiriami darbai - tai Jono evangelija ir apreiškimo Jonui knyga. Jei juos palyginsime ir bandysime nustatinėti autorystę, rasime ir kažką bendro, bet ir kažką skirtingo tiek stiliuje, tiek ir mokymuose, jei dar lyginsime ir Jono pirmąjį laišką, kuris buvo parašytas jau po tremties Patmos saloje. Gana akivaizdu, kad kažkas ar perdirbinėjo Jono kūrinį (apokalipsę-apreiškimą), ar papildė savomis įžvalgomis, daugiausiai iš pranašų Zacharijo, Ezekilio, Joelio ir be abejo Danieliaus. Galima padaryti dvi išvadas, arba Jonas turėjo bendraautorių, arba jo apokalipsės pataisymai yra padaryti gerokai vėliau. Kadangi Urantijos Knyga labai aiškiai sako, kad mes turime apreiškimą Jonui tik sumažintą ir suklastotą, tai akivaizdu, kad Jono “bendraautorius” savo klastotes padarė vėliau, nors ir stengėsi išlaikyti Jono apreiškimo dvasią.
Jau gana seniai įrodyta, būtent moksliškai, kad skaičius 666 reiškia imperatorių Neroną, nes patys krikščioniški mokslininkai yra aptikę dviejų rūšių istorinius šaltinius ir juose skaičius 666 vartojamas ir kaip 616, ir abu šie skaičiai reiškė Neroną.
Ta labai baisi žvėries žymė, kurią neva dėliojo Nerono žmonės, yra ne kas kita, kaip žmogaus prigimtis, kurią žmogus ir taip turi, ir kuri gali išnykti tik anapus, jei žmogaus siela išliks po mirties.
Apokaliptika yra nepaprastai žalinga tikrajam tikėjimui ir žmogaus brolystės įsitvirtinimui. Tų antikristų visais laikais nors vežimu vežk. Ir sutelkus dėmesį į apokalitkiką, iš akių išleidžiama tikroji Jėzaus evangelija - Dievo tėvystės ir visų žmonių brolystės siekimas. Gal ir paradoksas, bet daug vadinamųjų tikinčiųjų dirba ne Dievo darbus, bet padeda nelabajai sėti pyktį ir baimę - dvi antidvasines ir antidieviškas emocijas…
Neatmetu galimybės, kad prie Jono apokalipsės suklastojimo prisidėjo ir nelabasis…

Letas Antanui       2017-03-8 7:46

Laiškas laiškui nelygu. Kai graikai užvertė savo valdžią milijonais laiškų, o tai buvo plačiai žinoma ir anapus Graikijos, jie laimėjo. Tai vienintelė tauta visoje ES, kuri išsikovojo teisę laisvai gyventi savo šalyje be privalomo sekimo. Kurie neturėdami čipinio “paso” keliauja į užsienį, tiems dokumentus formina policija, bet jie patys savo kaktų į jokius aparatus nekiša ir rankų nusikaltėlio pirštų antspaudams paimti niekur nededa. Dabar pabandyk laisvai be čipo savo šalyje gyvenančiam graikui primesti elektroninę bankų kontrolę - kokiu dar būdu? O jei neišeina terorizuoti finansiškai, bet koks kitas teroras jau nebe veiksmingas, nes bus akivaizdžiai nemodernus, t.y. akivaizdžiai brutalus. Tai neatitinka propagandinės veidmainystės, be kurios šiuolaikinis orvelizmas bejėgis. Šitaip nuo asmens laisvės judama link tautos laisvės.
Suprantama, jei graikų vyskupai būtų buvę tokie, kaip Lietuvoje, ir graikai nebūtų laimėję, tačiau pretekstas ES yra, o juo buvo galima remtis ir čia. Tiesa, mūsų vyskupus galima pateisinti tuo, kad čia nėra tokios aktyvios ir vieningos tikinčiųjų jėgos, kaip Graikijoje. Juk graikams vienas pamatinių argumentų bvuo Apr 13:17, o čia dauguma net nežino, kas tai yra, o kurie žino, tiems nusispjauti. Kita priežastis - kapituliantiška paties Vatikano pozicija, nes atvirai norima suplakti krikščionybę su antikristinėmis “vertybėmis”. Šiuo atveju stačiatikiai kažkodėl pasirodė kietesni.

stasys        2017-03-7 21:50

Antanėli nestresuok ..manęs čia mažuma.
Gal Jus mielieji bent mažai pradžiai įkalkite Lietuvos žemėn kokį kryžių ?, na kad ir kryžių kalne.. bendra pastanga . Ir tai bus dešimt kartu didesnė vertybė tu kalbu kurias čia randu . Patiko Leto emocinė įkrova ..žmogus ką galvojo ta padėjo čia . Jokio primuilinto uodegos sukimo, o kitiems kol kas deja ..

Liepa       2017-03-7 18:19

Jei reikėtų dviem žodžiais nusakyti šio Liudviko J. straipsnio esmę, tai skambėtų -“Lietuvai -SOS”, ar bent kažkaip panašiai.// Bet sprendžiant iš erdymelio komentaruose, galima pagalvoti, kad mėnulio pilnatis ne vienam trinktelėjo per smegenis.//
Autorius savo straipsniu kviečia tautiečius atsimerkti, perkratyti savo vidinį“turinį”, ieškoti išeičių ir paraginti kitus. Laukia iš auditorijos pritarimo ir palaikymo. Deja deja…jei lojančius kontorinius kadrus dar galima suprasti, tai Leto P. grubaus tono ir visai nepagrįstų išankstinių nuostatų-nelabai.//
Žinios turi ne tik šviesti, bet ir šildyti. Tai, kad išrūšiuojami skaitytojai pagal savo išsilavinimą, pasaulėvaizdį, turimas gyvenimiškas nuostatas veda tik į susiskaidymą ir dar gilesnį susipriešinimą.//
Asmeniškai man visai tinka Liudviko, Džeiko, kitų šio portalo skaitytojų draugija. Man nepatinka nei intensyvėjantys orvelizmo procesai, nei kapitalistinės “vertybės”, nei ateizmai, nei lietuvių runkelinimas ar kiti panašūs iškrypimai. // Yra toks terminas -“paprastas žmogus” arba “mažas žmogus”.Tokiai kategorijai priklausau ir aš, “liepa”. Būtent tokių  yra dauguma. Mūsų žmonės yra ir geri, ir protingi, tik labai užspeisti, nuvertinti, įbauginti. Pakilti, Susitelkti ir Atsitiesti įmanoma. Tik va, bėda,kad nieks neturi jėgos pabūti J.Basanavičium, V.Kudirka, J.Lukša-Daumantu , J.Marcinkevičiumi ...//

Antanas Štajui       2017-03-7 15:36

O, tavęs, staska, čia tik betrūko KGB-istinis stukačiau.
Visame šitame ES skubėjime ir šaršale pasirodė įdomių žinių, liudijančių, kad gal ir nereikės svarstyti tų penkių scenarijų, nes jau viskas yra apsvarstyta. Pažiūrėkit ir įsitikinsit:
http://ru.euronews.com/2017/03/06/francois-hollande-and-angela-merkel-call-for-multi-speed-europe

Štai       2017-03-7 15:15
antanui-šampanui       2017-03-7 15:09

diskusiją pavyko nukanalizuoti į asmeniškumų rietenas.
kontoroj jau geriat šampaną?

Antanas Letui       2017-03-7 15:02

Apie laiškų rašyma valdžiai jums gali paaiškinti Juozapas. Jis tą reikalą išmano.

Letas Juozapui       2017-03-7 14:49

Iš esmės čia pat atsakiau Antanui.

Marginalas Antanui       2017-03-7 14:49

Aš siūliau pradėti kampaniją rašant laiškus šiai “valdžiai” su prašymu norintiems turėti normalų popierinį Lietuvos pasą, bet ne globalių spectarnybų reikalaujamą čipizuotą biometrinį. Graikai, kuriuos palaikė jų vyskupai, tokiu būdu laimėjo, bet buvo surinkę MILIJONUS parašų. Štai ir “juridinė erdvė”.
Tačiau Lietuvoje, kur niekam asmens laisvė nerūpi, bet rūpi kainos, o vyskupai vieningai remia globalizmą, pradėti reikėjo nuo neužsiangažavusių kultūros veikėjų, o surinkus bent šimtą parašų, paskelbti juos viešai ir tęsti rinkti iš visų. Deja, tokiu būdu surinkau tik… tris parašus iš žinomesnių žmonių. Nuo tada jokių realių pasiūlymų šiai balai nebeturiu, bet tik prašau atkreipti dėmesį į realybę. Bent tai būtų laimėjimas.
DėL Čečėnijos ponas Antanai esate neinformuotas arba svetimų kalbų kartotojas. Čečėnija kariavo ir kariaus su pavergimu tol, kol egzistuoja, nes jos kovos pamatas yra tikėjimas, bet ne kainos ir ne Čečėnijos sudievinimas. Kad dabar ten “valdo” banditų režimas, tai tik Maskvos pastangų rezultatas. Tikra Čečėnija viena dieną nusileis iš kalnų ir nusuks galvą režimui.
Man pavyzdys ne dabartinė Čečėnija, bet salafitų (ne provokatorių ISIS) kova su globalizmo agresija Sirijoje, taip pat talibų Afganistane. Beje, pastaruoju atveju mano pažiūros visiškai sutapo su Patacko pažiūromis (Vikipedija nerašo, kodėl jis tapo išvarytas iš diplomatinio darbo). Neabejoju, kad salafitai nenugalimi, o tai ir įvaro globalistams baimę su nuolatinėmis provokacijomis. Labai norėčiau gyventi ilgai tik tam, kad pamatyčiau visų nuostaba, kada Armagedono metu salafitų islamas susivienys su Izraeliu pasitinkant Mesiją.

to neaišku       2017-03-7 14:46

kepurė dega?

> to Thik twicui 2017-03-7 12:47       2017-03-7 14:25

Negi dar neaisku ka cia veikia. Kelia erzeli, slovina “Marginala”, izeidineja kitaip manancius, priestaraujancius isvadina agentais ir isdavikais.

to Thik twicui 2017-03-7 12:47       2017-03-7 13:45

Jei nenori aiškintis, nesiaiškink. Kas tamstą verčia? Bet ką tada čia veiki?

Thik twicui       2017-03-7 12:47

Valio, “aiškinkitės”- be artikuliuoto kertinio atskaitos taško, ne apibrėžtų koordinačių taškų. Automobilių techninės apžiūros šou dar neišradus automobilio, turint kaip “analogą” tik arklio traukiamą vežimą.
Arklys pavogtas, važnyčiotojai girti, niekas nežino nei kur, nei ko važiuoti, kryżkelės kelių rodyklės nusukinėtos…
Tad kodėl neaptarus agregatų privalumų bei minusų:)
Pradėkime nuo spalvos ir salono apdailos:)

Catholic Family       2017-03-7 12:29

Meet the enemies of life, faith, and family
Who will be at the upcoming Commission

  2:00 a.m. March 7, 2017

Dear Friend of the Friday Fax,

We are seven days away from one of the most dangerous meetings of the year; the UN Commission on the Status of Women.

I want you to meet the leaders of the organizations that are the most dangerous in the world to men, women, and children; the leaders of the organizations that will spend and direct hundreds of millions of dollars to spread the sexual revolution even to Christian and Muslim countries that do not want their poison.
• Tewodros Melesse is Director-General of International Planned Parenthood Association. He is an economist educated at the Catholic University of Louvain, the font of much heresy in our world. Melesse and his organization are directly responsible for hundreds of thousands of deaths of unborn children and the spread of sexual immorality throughout Africa and much of the developing world.

• Nancy Northrup is President & CEO of the Center for Reproductive Rights, a group of lawyers dedicated to forcing countries to accept abortion on demand and making governments pay for it, too. Her organization has been at the forefront of imposing baby-killing all over the world. If there is a lawsuit against your government in favor of baby-killing, Northrup and her crew are involved.
Help us stop their murderous agenda. Help us stop Nancy Northrup and Tewodros Melesse. Help us stop International Planned Parenthood Federation and the Center for Reproductive Rights, among the most murderous groups the world has ever known. And I am not exaggerating.

Pray right now for their defeat. And go to http://www.c-fam.org/donate to help C-Fam defeat them.


We will be right there fighting them. But we cannot do it alone. I know you cannot be at the UN, but you can be there in spirit and in prayer and in your financial support.

Seven days to war. Help us now.

Yours sincerely,

Austin Ruse
President/C-Fam
Publisher/Friday Fax
 

 

kažinui       2017-03-7 11:54

pykstiesi su logika Juozai. Sakai: “ar verta gaišti laiką nagrinėti junkerso “kūrybą”.
gal naudingiau galvoti apie savo variantus.”
Kaip tu sugalvosi kokį nors naują pasiūlymą, neišsiaiškinęs tų, kurie siūlomi. Think twice.

VaidasVDS       2017-03-7 11:35

Visokiems “junkersams” iš tiesų pats baisiausias dalykas yra nuoširdus tiesos patikrinimas, jie iš tiesų patys viską žino “geriau”...

Antanas Letui       2017-03-7 10:47

O man atrodo, kad tamsta esate šizofrenikas. Kokioje juridinėje erdvėje tamsta siūlote spręsti tą asmenų sučipavimo problemą, jei ne valstybės, kuri turėtų būti suvereni teisiniu požiūriu, ir galėtų spręsti savo žmonių nesučipavimo ir grynųjų pinigų klausimus. Pvz. Lenkija ir Vengrija gali priešintis tiek, kiek turi suverenumo. Jūsų galvoje strazdai birbinasi, gerbiamasis, kai imate pezėti apie šarijato modelį. Keliaukit į Čečėnija. Ten valstybė suręsta pagal tamstos geidžiamą modelį.

kažin       2017-03-7 9:40

ar verta gaišti laiką nagrinėti junkerso “kūrybą”.
gal naudingiau galvoti apie savo variantus.
lopyti, “tobulinti” briuselinius “pasiūlymus” nelabai efektyvu, o manyti jog kažkuris iš tų penkių “geresnis” tiesiog naivu.

VaidasVDS       2017-03-7 9:07

Galima labai daug ko norėti.
Aš pavyzdžiui labai norėčiau draugiškai ir be jokių pašalinių minčių bendrauti ir, kas svarbiausia, puikiai sutarti su Juozapu ir Letu.
Bet tai kol kas (o gal ir niekuomet) nėra įmanoma. Lai bus, mano požiūriu, aš bandau temti vežimą į priekį, Letas bando tempti atgal, o Juozapas padeda Letui, bet kartais pagalvoja, o gal ir man reikėtų padėti.
Dvasinė tiesa yra tik viena, o žmogiškų tiesų yra daugybė.
Faktas yra tas, kad net ir vieno Dievo ieškojimas taip ir nesuvienijo nei žmonių, nei tautų. Ir niekas, nei tautos, nei žmonės nenori atsisakyti savų įsitikinimų, net ir klaidingų. Nereikia atsisakyti teisingų įsitikinimų, bet klaidingų yra tiesiog privaloma.
Aš čia nuolat kalbu apie apreiškimą - Urantijos Knygą. Tai ar kas nors perskaitė šį apreiškimą arba bent įdėmiau paskaitinėjo? Labai abejoju. Na Raigerdas kažkiek paskaitinėjo, bet nemanau, kad gana atidžiai.
Aš, būdamas paprastu šio Apreiškimo skaitytoju, galiu gana lengvai susiremti su tikrai labai intelektualiu Letu. Jei tas Apreiškimas būtų koks nors feikas, aš labai greitai susimaučiau. Buvau priverstas studijuoti ne tik Apreiškimą, bet ir iš dalies Bibliją. Kaip vėliau pasirodė dėl to, kad geriau suprasčiau ir patį Apreiškimą ir tai, kokia vis dėl to buvo svarbi Biblija (visa) žmonijai, nepaisant joje priveltų žmogiškų klaidų, tiek faktus, pakeičiant pagražintais mitais, tiek pridedant žmogiškas idėjas vietoje Dievo plano idėjų.
Tik iš vaisių galima pažinti tiesą. Ir nors religinės nesantaikos vaisius mato visi, bet taisyti to niekas nenori arba negali. Ir nors Apreiškimas skelbia, kad visose religijose yra tiesos, aš galiu drąsiai pasakyti, kad jose visose yra ir netiesos. Bet taisyti netiesą galima tik tikro apreiškimo pagalba. Ir kol žmonės nesužinos, nestudijuos ir nesuvoks tikro apreiškimo, tol visos jų pastangos ką nors pakeisti į tikrai ką nors gerą, prasmingą ir vertingą bus bergždžios.
Pacituosiu geriausią antidogmatinę Jėzaus, kuomet jį puolė fariziejai, pasakytą frazę, kuri turėtų vienyti net ir religininkus:
“Būkime kantrūs; tiesa niekada nenukenčia dėl to, kad yra nuoširdžiai tikrinama.”

J---Letui       2017-03-7 7:33

Atsakau Jums:
Dėl orwelinio konclagerio mane bergždžia įtikinėti, nes ir taip manau taip pat.
Dėl iliuzoriškų pasiūlymų- visada galite pasiūlyti geriau.
Kitas dalykas- ne visada perprantate, ką darau.
Mano tikslas yra kurti, plėsti diskusijos erdvę, padrasinti żmones galvoti savarankiškai, padėti ištrūkti iš Matricos, pradėti mąstyti kritiškai.
Tam tikros idėjos yra kartu ir priemonė smegenų išjudinimui.
Aš iš tiesų rašau ne komentatoriams, o skaitytojams. Komentuojančių yra mažas procentėlis, skaitančių yra dažnai dešimteriopai daugiau.
Idėjos sklaida nėra vienkartinis aktas. “Laisvosios” rinkos visuomenės įpročiai yra nususę iki tokio lygio, kad mokymąsi, pažinimą taip pat traktuoja kaip “informacijos vartojimą”.
Todėl reikia kartoti daug kartų, ieškoti formų ir būdų tas pačias tiesas pateikti de facto “rinkai” šviežiai.
Dėl idiotų. Idiotų musyse netrūksta. Tai ne naujiena.
Vis tik aš iškirčiau iš siauro apibendrinimo parsidavēlius, piktybinius idiotus bei protiškai neįgalius degradus- su tais kalbėtis beviltiška.
Su ieškančiais atsakymų kalbėtis galima.
Tik reikia kantrybės.
Kam iš ne priešų daryti priešus?
Priešų ir taip pakanka. Draugų mažai.
Jūs turite teisę būti kategorišku, aš turiu teisę būti kantriu, o kolegė Liepa turi teisę klausti ir suprasti.
Kaip mokytis nesimokant?
Tiesą iškalti mintinai nepakanka. Tiesą reikia suvokti ir priimti širdin.
Geriausi dalykai ateina per kančias.

 

Letas Juozapui       2017-03-7 4:16

Vis dėlto ką nors žadinti reikia realistiniais pasiūlymais, bet ne iliuzoriniais. Dabartinėmis aplinkybėmis šansai surengti referendumą, kurio nepalaiko gauja, yra nuliniai, referendumas paverstas tokiu pat gaujos cirku, kaip “rinkimai”, ir ne nebegaliojanti KKKonstitucija lems referendumo paskelbimą, bet gauja.
Ką ten nesusipratėlis Antanas rašinėja apie “teosofus” (galvoje košė), nėra argumentas, kodėl vienas komentatorius negali atsakyti kitam, nors daugumai nepatinka. Kita vertus, jei atsakymas kelintą kartą iškelią aktualiją, kurios praktiškai niekas nesupranta ir nenori net žinoti, tai ne priežastis nustoti ją minėti.
Todėl dar kartą: šiuo metu yra aktualiausia bent suprasti, kad vyksta pagreitintas privatumo, o vadinas ir asmens laisvės naikinimas, kad be asmens laisvės negali būti jokios tautos laisvės (Džeikui taip neatrodo, nes jam Valstybė yra tautos įsikūnijimas, o todėl Valstybė, kaip ir tauta, jo svajonėse bus aukščiau asmens laisvės!), kad laisvės naikinimas Vakaruose pradėtas po 911 provokacijos, o Lietuvoje - 2006 m. seimui vienbalsiai pritarus EP direktyva 2006/24/EC dėl “laikino” laisvės apribojimo kontroliuuojant interneto lankymą, banko perlaidas ir tarptautinių reisų bilietus (neva gresia “islamo terorizmas”, kuris atbuline tvarka spectarnybų laikas nuo laiko pavaidinamas praktiškai, kad piliečiukai būtų įvaryti į siaubo kampą - žr. tu man, po to feiko su kalėdiniu eroristu Berlyne jau ir “salafitų” mečetė uždaryta: džiaukitės, piliečiukai, Didysis Brolis jumis rūpinasi!), o ta rekomendacija dabar išaugo iki tokio absurdo, kad be “paso” (t.y. be elektroninio lusto su visa savo biometrika) negali net žmonai iš Kauno į Anykščius 10 eurų nusiųsti) ir kad kiekviena biurokratinė žiurkė jau gavo teisę be teismo nuosprendžio lįsti į vergų sąskaitas ir tikrinti, ką greičiau reikia pasmaugti, kad neapsunkintų Valstybės (pagal humanistą Bernardą Shaw). Kol kas nė vienas jakimavičius apie tai nė neužsimena, nors prieš akis realių realiausias vergovinės santvarkos atkūrimas elektroninio konclagerio priemonėmis.
Kai vergas praktiškai nebeturės jokios teisės į savo vaikus, nes tą teisę uzurpuoja “Valstybė”, ir negalės savo vaikų auklėti pagal savo suvokimą ar įsitikinimus, tuo pačiu bus praktiškai panaikinama ir šeima kaip privatumo tvirtovė ir net kaip institutas.
Dabar galutinis taškas, kada konclagerio vartai užsidarys ir Džeikas savo maironistines 1918 m. svajones kauks iš už “ektroninės vielos”, - grynųjų pinigų panaikinimas ir privalomo elektroninio atsiskaitymo tik su čipais įvedimas per bankus, visada vykdančius tik slaptosios valdžios reikalavimus. Amen.
Turbūt Antanas pasakys, jog tai “teosofija”. O Liepai visa tai nėra “gyvybiškai svarbu”. Na kaip čia nenusikeikus: idiotų banda!

Tarabilda to Al       2017-03-7 1:14

Dėl portalo mintis gera, bet utopinė. Tūkstantis ir viena priežastis, ir dauguma visiems žinomos, o kitos nujaučiamos.
O va referendumo klausimą svarstyti reikia čia ir dabar.
Iš pradžių aptarti kiekvieną iš Junckero pasiūlytų scenarijų. Savo pajėgomis, ką kiekvienas Lietuvai galėtų lemti. Ir ar nėra kitų scenarijų, kuriuos mes galėtume pasiūlyti, kaip daro lenkai.

Alui       2017-03-7 0:50

“Greitai tik katės veisiasi.”
Jeigu eisi be Dievo, tai ir nueisi ten-  kur be Dievo. Jeigu ką darysi be Dievo, tai ir bus tai kas yra be Dievo. O kas yra be Dievo, tas yra šėtono.
Ne veltui sakoma- skubos darbą velniai neša…

Al.       2017-03-7 0:37

Pirma pamatiniai dalykai, o paskui smulkesni. Jei šalyje nėra buitinės tvarkos, paprasčiausių žmoniškai veikiančių įstatymų, tai kam aušinti burną apie dievišką tvarką. Jei net bažnyčia parsidavus, tai ir veikimas turi būti atitinkamas - suvokiant, kad esi ryškioj mažumoj.Jei referendumą panaudot kaip būdą pažadinti tautą, tai gal ir verta net ir nelaimint. Bet darbo sėkmė labai priklauso nuo vadų. jie turi būti gudrūs kaip žalčiai, bet ir romūs kaip karveliai - nereikalauti tuoj pat Paskutinio teismo. Pradžiai reiktų padaryti viską,kas įmanoma šiame portale - imtis aktyvios žurnalistikos. Visais svarbiais klausimais imti interviu, įvesti žinių skyrių, dėti duomenų apie svarbiausius reikalus lyginamąsias lenteles. Tai juodas darbas, bet be to kalbėsit su savim.

Juozapas       2017-03-6 21:16

Sveiki. Na tai ką- trūksta parako?
Niekas nieko konstruktyvaus ir konkretesnio pasiūlyti negali?
Tingiu rašinėti, bet geros temos gaila.
Taigi- Referendumas tai gerrrai…
Vienok, derėtų pagalvoti štai ką- kad nesigautų kaip su tikėjimu į “išganingą”  valstiečių valdymą. Tie gavo valdžią, bet atėjo be jokio aiškaus matymo, ką su ta gauta valdžia daryti. Todėl dabar vietoje reformų žaidžia kišeninį bilijardą.
Aišku, stabdyti europideralizmą reikia. Vienok, junkeristai sako, jog naujas ES formatas turėtų būti sukurtas per ateinančius penkis metus. Mūsų laimei, briuselyno biurokratija yra lėta.
Todėl vietoje skubotų šokinėjimų, derėtų pagalvoti, kaip, referendumų pagalba panaikinti neo bolševikinę/liberast orwelinę santvarką Lietuvoje.
Jeigu atsikratytume chuntos režimo, tuomet, esu įsitikinęs, nelabai liktų ir problemų su junkersais.
Atsakinga ir išmintinga orios Lietuvos valdžia nebesileistų į išdavikiškas avantiūras.
Siūlau galvoti apie du dalykus-
1.Kokios Lietuvos reikia mums ir mūsų vaikams;
2.Kokių žingsnių ir kokia eilės tvarka reikia tam pasiekti.
Akivaizdu jog šie du logiški reikalo tvarkymo etapai negali vykti kitokia tvarka.
Pirma 1, po to 2.
Darant atvirkščiai, neabejotinai lauktų fiasko.
Nes vežimas nerieda pirma arklio, o uodega nevizgina šunio.
Prdadėkime nuo pačios pačiausios pradžios.
Nuo Preambulės:
Lietuvių tauta ir kartu per amžius gyvenančios Lietuvoje kitos tautos, iš D-vo malonės mums nekvestionuojamai suteikta Teise, skelbiame Pasauliui:
Lietuva yra pagal Vienatinio Viešpaties Teisingumo Įstatymo viršenybę surėdyta valstybė. Lietuvai ir Lietuvoje negalioja jokie žmonių ar valstybių bendrijų įstatymai, kurie prieštarautų D-vo nustatytai Pasaulio ir žmonių bendruomenės tvarkai. Lietuvoje negalioja joks įstatymas kuris prieštaraitų Teisingumui.
Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijų valdymas vyksta svarbiausius Valstyběs bei savivaldos institucijų reikalus sprendžiant tiesioginių referendumų būdu. Kiti valstybės, bei savivaldos reikalai yra sprendžiami per vietos bendruomenių atstovus Piliečių Atstovų parlamente.
Bendruomenės nariai į Piliečių Atstovybę deleguoja savo bendruomenės narius.
Bendruomenei atstovauti gali didżiausią bendrapiliečių pasitikėjimą turintys ir D-vo Įstatymo nepažeidinėjantys piliečiai kurie bendruomenēje nuolat tiesiogiai gyvena ne mažiau kaip 10 metų. Piliečių bendruomenių atstovai negali būti deleguojami pagal partinius sąrašus, kandidatais atstovauti bendruomenei gali išsikelti patys pageidaujantys arba būti iškelti kitų bendruomenės narių.
Kiekviena vietos bendruomenė viešoje sueigoje atrenka iš kandidatų iki 3 geriausių. Kandidatų tinkamumas yra svarstomas atsižvelgiant į kandidato pagarbą Viešpaties Įstatymo nuostatoms. Asmuo pažeidinėjantis kurì nors iš 10 D-vo Įstatymų negali būti deleguojamas į Valstybės piliečių bendruomenių Atstovybę.
Parlamento narys pažeidinėjantis D-vo Įstatymą ir laužantis Priesaiką Tautai, savo pareigų netenka arba apkaltos būdu parlamente, arba jeigu daugiau nei pusė bendruomenės narių pareikalauja visuomenę savo elgesiu papiktinusio atstovo atšaukimo/atstatydinimo.
Niekas neturi Teisės suvaržyti Tautos suverenumo galių- jokie žmonių įstatymai, jokios kitos tautos ar kitos valstybės, iškyrus Vienatinio Viešpaties Dievo valią.
Joks žmogus, ar kita valstybė neturi teisės melagingai apgaule savanaudiškais tikslais primesti valios iš šalies D-Vo vardu lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei, nes Viešpatis savo Tautai kuri gyvena pagal D-vo žodžio pamatą,  Gerasis Tēvas dieviškają Valią reiškia tiesiogiai be tarpininkų ir interpretatorių.
...
Ir t.t. ir taip toliau ir taip toliau.
.
Nepatinka- parašykit protingiau.
Norit papildyti- prašom.
.
Liudvikai- o ka Tu manai?
Žinai, galėčiau rašyti ir tęsinį, bet misliju jog jeigu keliese rašytume, gal visai ir neblogų dalykų galėtume keliese sumislyti.
Manau, jog ne smulkmenose net reikšmė. Tiesiog reikia išjudinti kažkaip seną reikalą. Gal tuomet ir protingos galvos prisijungtų.

 

 

Dzeikas       2017-03-6 21:01

Grumstui:
Kaip mes cia nesusipratome, atsakymas gi paprastas kaip 2x2!
Tereikia grizti i bociu barzdociu pagonybe!

grumstas       2017-03-6 20:50

Julios Latyninos 2017. sausio 07 d. straipsnyje rašoma apie 7 a. judėjų , izraelitų, asirų, ir daugybę ten buvusių tautelių ir valstybių likimus. Tos tautos , kurios prisitaikydavo, buvo “lanksčios"keisdavosi konjuktūriškai savo tikėjimuose pagal naudą ir reikalą, prarado savo tapatybes, išnyko susimaišė istorijos verpetuose. Judėjai, kurie ištikimai prislaikė vieno Dievo tikėjimo, nepriėmė patogesnių jiems variantų atmesti savo tikėjimą savo vienintelio Dievo, išliko iki šiol. Jie buvo neskaitlinga tauta, tačiau jų konservatyvus tikėjimas , taip rašo ir Latynina, užkonservavo šią tautą., pasmerkė ją išlikti iki šių dienų ir tai tęsis , kol jie bus su savo Tikėjimu.
Štai kelias į išlikimą.

Ačiū autoriui už puikų straipsnį       2017-03-6 14:55

L.Jakimavičius: “Jei be jokių užuolankų būtum paklausęs, kaip aš suprantu Lietuvos mintį, idėją, aš tau taip atsakyčiau: ant krikščioniškų pamatų pastatyta Valstybė Lietuva, priklausanti lietuvių tautai.”
Puikios straipsnio autoriaus mintys šiais ateizmo ir kosmopolitizmo pritvinkusiais laikais, ypač, kad Lietuva priklauso lietuvių tautai, kurį galima suprasti, jog Lietuvos aukščiausia valdžia visuomet privalo priklausyti lietuvių tautai. Beje, ši frazė yra teisingesnė, negu nelabai aiškus tautininkų mėgstamas šūkis “Lietuva - lietuviams!”

Tau nesuprast,       2017-03-6 14:53

Mizeli…

stasys        2017-03-6 14:01

cit. “Belieka tikėtis, kad ir šį kartą Lietuvių tautos gyvybinį interesą pavyks apginti kokių nors degeneruojančių olandų pagalba. Istorija mėgsta ironiją.” ..va va ko ir reikėjo tikėtis .Šiepkas visada renka tie kuriems nepakelti kirvio ..

stasys        2017-03-6 13:58

baretė ne itin įmantrus galvos apdangalas ..Jei tame įžiūrite kažką kitką tai jau Jūsu nuomonė. smile

Likiminis klausimas       2017-03-6 13:53

Padėtis dramatiška, bet ne tragiška. Lietuvių tautos likiminius klausimus kol kas Lietuvos naudai sprendė danai ir prancūzai, savo referendumais sužlugdę Europos konstitucijos projektą, kurį pirmieji pasirašė tie, kas privalėjo be išlygų atmesti. “Elito” išdavystė praėjo be pasekmių, pasimokyta nebuvo. Belieka tikėtis, kad ir šį kartą Lietuvių tautos gyvybinį interesą pavyks apginti kokių nors degeneruojančių olandų pagalba. Istorija mėgsta ironiją.

jau numire - dzeikas irodymas       2017-03-6 13:38

tovariscius dzeikas visiems parodo: Lietuva numire jau (nebemoka lietuviu kalbos jau)

stasiui       2017-03-6 13:32

O kas tau sakė, kad marginalas esi ne tu pats su savo liberastine išvarža?

Dzeikas       2017-03-6 13:22

“Busima sutartis su ES…”
Kazkaip tamsu biski.Kokia tokia sutartis, noretusi detaliau nes velnias netyciom ten gali pasislepti.
1) Jeigu is tos Sajungos galima realiai pasitraukti ir bus numatyti, detalizuoti mechanizmai ir proceduros tam realiai ivykdomos.
2) Jeigu Sajungos atsakomybe bus apibrezta ir ribos bus priimtinos Lietuvos valstybei.
Tai cia objektyvus reikalavimai kad naryste Sajungoje butu saugu Lietuvos valstybingumui.
Kita vertus yra SUBjektyvios salygos ir situacija. Esant feodalinei sanklodai su pseudodemokratiniu ir laisvos salies fasadu ir esant tos Sajungos imperialistiniams keslams PAJUNGTI ir moderniai pavergti (kai panciai nematomi) TOKIA valstybe juoku darbas - kaip afrikos negru gentele: veidrodukais, stikliniais karoliais, alkoholiu, dagtinemis muskietomis.Svarbiausia nupirkti genties vada - visa kita jis pats ant lekstutes atnes.Tame tarpe priestaraujanciuju, sveiko proto nepraradusias gentainiu galvas.
Pailiustruosiu situacija tikru atsitikimu: JAV, 1916m. Indenu rezervacijoje atrandama nafta.Laikai pasikeite, isvaryti kur kitur - nebe XIX amz. Prasideda derybos. Pasiuloma kita vieta rezervacijai ir dosni kompensacija KIEKVIENAM suaugusiam indenui i rankas.~ 10 metu darbininko(kvalifikuoto!) atlyginima.Tuo ir suderejo.
Kaip ir tiketasi vieni pragere, kiti nusipirko po 16 automobiliu tikedamiesi tapti panasius i baltuosius turcius.
Radosi TIK VIENAS uz tuos pinigus isleides sunu i prestizini universiteta. Tas issimokslino advokatu (ikrams advokatas JAV uzdirba , dar ir lieka).Veliau grizo i genti ir pradejes bylas(buvo daug piktnaudziavimu) su vietine valdzia gerokai pataise genties reikalus ir gerbuvi.Vienzo po visa JAV teritorija issimeciusios indenu rezervacijos isliko ir suklestejo tos, kuriu vadai turejo nors kiek proto ir isminties teisingai investuoti lesas skirtas JAV valdzios.
Panasiai ir su Lietuva.ES suteikia DAUG GALIMYBIU.Taciau jeigu musu vadus uz stiklinius karoliukus nupirkt kaip stoties kekse galima…
Tada Lietuva neturi JOKIU SANSU. Nei ES, nei Rusijoje(Eurazijos sajunga ar kaip ten), nei kaip savarankiska valstybe.

stasys        2017-03-6 13:18

Nestebina autoriaus noras viską plakti viename kibire ,o jei kalba pakrypsta trispalvės link ..būtinai atsiras sekantis klausimas apie neužmirštuole, su keistu paaiškinimu kam ji skirta ir kaip reikėtu ja matyti ... Nežinau kas čia svarbiau,  ar tai kad autorius savo temoje rašo apie mirties nuosprendį Lietuvai , BE KABUČIU, ar tai kad jo minties vinimi tapo vis ta pati ‚neužmirštuolė‘ ..kaip kosmopolitizmo simbolis Lietuvai ,kuris pasak jo pačio gali turėti įtakos Lietuvos valstybingumo simboliui . Keista kad autorius prieš tai neuždavė sau kito klausimo apie Lietuvos respublikos trispalvės vėliavos laikinumą , o tiesiai peršoko prie atlapuose vartojamo teminio surogato skirto proginėms datoms įkomponuoti. Turbūt Lietuvoje jau nieko nenustebinsi tuo kad pas mus visuomenės sąmoningumo, pilietiškumo skatinimo idėjos visada kyla valdžios pusėje.. o depolitizuota visuomenė (visuomenininkai ) tėra tik tie tarpiniai ‚surogatai‘  kurie visomis išgalėmis stengsis nuo tu idėjų atsimušti   ..Kur čia senamadiškas praktiškumas o kur tik paveldėtas sovietinis mentalitetas ..apspręsti galime pastarųjų neįgalume ka nors savo siūlyti . Gal vizgi reikėtu pakeisti ta atvirkštinį iniciatyvumą ir idėjų kamuolį permesti visuomenės „marginalams“ suteikiant proga jiems paties pasiūlyti tuos idėjinius sprendimus kurie pagelbėtu suvienyti ta smarkiai pakrikusia visuomene. Kolektyvas gyvybingas tik tada kai visi žino kur einama , kaip einama, ir kam to reikia ., o pagal tai kas čia rašoma Liudvikas tėra tik pogrindžio marginamas su žvake rankose. Bijau kad tai ne visiems bus priimtina .

tauta jau papjauta, nukraujuota       2017-03-6 12:54

iš papjautos tautos kraujo valdantieji ir teisingieji daro kraujinius vėdarus ir kemša, kemša…
——-
tauta papjauta ir kraujas nuleistas per Garliavą ir referendumą dėl žemės.

Liudvikas       2017-03-6 12:45

Diskusija šakojasi į visas keturias sunkiai suvaldomas puses. O klausimas vienas ir esminis. Ar reikalaujame referendumo, ką turėtume daryti pagal Konstitucijos 9 straipsnį: “Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.”
Gal reikia kam nors papildomų paaiškinimų, kad būsima sutartis su ES ir yra likiminis Tautos gyvenimo ir perspektyvos klausimas?..

VaidasVDS       2017-03-6 10:24

Nelabai suprantu, kokiu būdu citatoje paminėtas “Sanhedrinas” virto Sandrinu, bet Apreiškime parašyta Sanhedrinas, o ne Sandrinas.

VaidasVDS       2017-03-6 10:19

Dėl Leto pasisakymo:
Apreiškimas, Urantijos Knyga skelbia:
“Sandrinas, savo tuometinės sudėties, oficialiai ir vienbalsiai nubalsavo už mirties nuosprendį tiek Jėzui, tiek ir Lozoriui. Tai buvo atsakymas į Mokytojo paskutinįjį kreipimąsi į žydų lyderius, kurį šventykloje jis buvo padaręs vos prieš kelias valandas, ir tai parodė, kokia yra arši jų pasipiktinimo reakcija į Jėzaus paskutinįjį ir ryžtingą kaltinimą tiems patiems vyriausiesiems šventikams ir neatgailaujantiems sedukėjams ir fariziejams. Mirties nuosprendžio paskelbimas (net iki jo teismo) Dievo Sūnui buvo Sanhedrino atsakymas į paskutinįjį dangiškojo gailestingumo pasiūlymą, kuris kada nors buvo pateiktas žydų nacijai, kaip tokiai.
    Nuo šito momento žydai buvo palikti, kad užbaigtų savo glaustą ir trumpą nacionalinio gyvenimo nuomą visiškai sutinkamai su savo grynai žmogiškuoju statusu tarp Urantijos nacijų. Izraelis su panieka atstūmė Dievo Sūnų, kuris sudarė sutartį su Abraomu, ir tas planas, jog Abraomo vaikai taptų tiesos šviesos nešėjais pasauliui, buvo sužlugdytas. DIEVIŠKASIS SUSITARIMAS BUVO PANAIKINTAS”
——
Gal ir liūdna, bet taip buvo.
Nuo to laiko nei viena nacija nebuvo ir neturėjo būti keliama aukščiau kitų. Izraelis atkūrė savo valstybę visai ne taip, kaip buvo pranašauta Biblijoje.
Žmogus žlugdo gana daug Dievo planų, nes turi absoliučią laisvą valią ir šios teisės Dievas niekada neatims nei iš vienos būtybės. Pasirinkimas vykdyti tikrąją, o ne žmogaus sugalvotą, Dievo valią priklauso kiekvienam žmogui atskirai.
Jei žmogus iškraipo Dievo apreiškimus, tai situaciją pakeisti gali tik kitas Dievo apreiškimas. Žmogus pats to negali niekaip padaryti.
Bet tavo komentare yra labai teisinga mintis, kad gali būti tik viena Dievo tauta - tikri tikintieji (kas yra tikri tikintieji nustato pats Dievas, žmogus tai gali tik bandyti nuspėti, remdamasis tikru apreiškimu, arba visiškai klysti, kuomet remiasi tariamu apreiškimu - žmonių sugalvotu ir įtrauktu, kaip šventojo rašto dalimi), nepriklausomai nuo bet kokios jų tautybės ar rasės.
Dar daug laiko egzistuos tautiškumo arba nacionalizmo problema, nes kiekviena tauta nori savaip uzurpuoti ir dieviškumą, ir Dievą, arba atsistoti į paties Dievo vietą bei siūlyti savo tautai ar visam pasauliui savo susigalvotas vertybes.
Gal kada nors bus sukurta kitokia sąjunga, Europos, ar ir viso pasaulio, kuri gal ir turės bendrą parlamentą, tačiau turės ir kokią nors Komisiją, kurioje lygiomis teisėmis bus, pvz., po du kiekvienos pasaulio tautos atstovus, ir kurie sprendimus priimdinės ne savo tautų, bet pirmiausiai Dievo ir tikrosios Dievo tautos labui…

Liūdna,kad liberalų       2017-03-6 8:44

tolerancija yra fasadinė,o už nugaros jie šaiposi iš kiekvieno,kas ne toks,kaip jie.Kai kurie liberalai perserga šia liga ir tampa atsakingais žmonėmis,tačiau dabar Lietuva serga šia žiauria ir tylią ,lėtą mirtį sėjančia liga.

Mirties nuosprendį Lietuvai       2017-03-6 8:34

Paskelbė amžini konservai (kaip jie pavadinimus nekeistų)ir visokio plauko liberalai ar jis sėdėtų konservuose, ar liberastuose, ar socdemuose, ar tvarkiečiuose, ar darbiečiuose, ar, ar ... . Liveralizmas užkniso juodai. Tik klausimas, kada jie sulauks atpildo.

Dzeikas       2017-03-5 22:37

> 2017-03-5 22:30
Man nereikia “tautos namu”. Man reikia - ZMOGAUS namu.
Milijonas pabegusiu is “laisvos Lietuvos” jums pasakytu ta pati.Jau pasake.

Dzeikas       2017-03-5 22:34

Marginale, kuriame poste as iskeliau tautos teises auksciau zmogaus? Tokio nebuvo ir but negalejo, nes galvoju diametraliai priesingai. Mano poziuriu Lietuvos visuomene nuejo tautos teisiu primato pries individo teises keliu, ka laikau klaidingu.
Sio poziurio sviesoje zmonems nesusijusiems kraujo rysiais su Lietuvos pilieciais (Demesio, ne su lietuviu tauta, o su Lietuvos pilieciais) teikti pilietybe 1991m buvo klaida.
Tetusis vairaves si procesa iskele mazdaug ideja “neverta teptis ranku del nereiksmingu 8%(tiek kolonistu tada buve).Tuo tarpu esme ne “verta-neverta”, esme principe: Zagintojas vyro teisiu i auka neigyja.
Tamsta kalbi kiek apie kitokius dalykus.Taciau kaip bevertinti tai ka norite pasakyti, teisingu doroviniu principu gristi istatymai padetu sulaikyti “privatumo naikinima ir “vergu cipavima”.

> Dzeikas 2017-03-5 16:32       2017-03-5 22:30

Lietuva - ne Amerika, kurią sudaro ateivių, materialinio praturtėjimo tikslais kadaise palikusių savo istorines tėvynes, palikuonys. O Lietuva - tai valstybė, kurią per ilgus amžius sukūrė lietuvių Tauta; Lietuva - tai lietuvių tautos namai, nes tai vienintelė pasaulyje vieta, kurioje tikrai amžiais gali klestėti lietuviška kultūra. Štai todėl Lietuva yra būtent lietuvių valstybė, bet ne kitų čia gyvenančių tautų, turinčių savo motinines valstybes kitur - skirtingai negu lietuviai. Beje, tik nepagalvokite, kad dėl to Lietuvoje galima gyventi tik lietuviams, kad Lietuvoje leistina tik lietuviška kultūra!
Ne, Lietuva - ne visų Lietuvos piliečių valstybė, nes pilietis reiškia ne tautybę, bet tik žmogų, įvairiais tikslais (neretai ir savanaudiškais) padėjusį parašą po pasižadėjimu (tiksliau, “pasižadėjimu”), kad laikysis Lietuvos įstatymų. Būtent todėl, kai laikomasi nuostatos, kad Lietuva nėra lietuvių, bet visų čia gyvenančių žmonių valstybė, ir pasirenkamas kelias į laipsnišką Lietuvos susinaikinimą.
Pabaigai: Kas leistina didelėms Europos tautoms, tas nevisuomet yra leistina mažoms tautoms. Euroglobalistinis eksperimentas - atsisakyti valstybės - prieštarauja žmogaus prigimčiai, todėl jis neišvengiamai pasmerktas žlugimui. Po šio bukaprotiško eksperimento išlikti turi galimybių tik didelių tautų valstybės. TODĖL NEŽAISKIME SU LIETUVOS LIKIMU, NES JAU ŠIANDIEN NYKSTA MŪSŲ VALSTYBĖ!!!

Juozapas --- Letui       2017-03-5 22:05

Labas vakaras.
Garbusis Letai- Tamsta iš esmės kalbate teisingai, bet vis gi neskubėkite buūti labai kategorišku kai kurių kolegų atžvilgiu.
Pirma- kad ir nelabai kokia “kokybiška”  mūsų šaika, bet músų šnekos yra visai neboga terpė bent tarpais prasimušti kitokiems nei likęs delpių budulynas pamintijimams. O kur kitur Tamsta rastumėte erdvės kalbėti žabaliojantiems tyruose?
Antra- retas gimsta žinodamas, dar retesnis žinodamas tiki.
Subręsti vaisiams reika laiko. Pasaulio moralinis klimatas toks, jog dauguma vaisių supūna taip nr nespėję sunokti. Jeigu iš čia dalyvaujančių, bent kas dešimtas suvoks Esmę, bus daug. Jeigu bent vienas paklydęs išsigelbės nuo apsėdimo- bus daug.
Branda šiame pasaulyje visada buvo ir liks procesas. Tik anapus tai ko pasiekėme yra faktas. Nes kol vaikštom Žemėje tol turime Šansą.
Viešpats labai kantrus besimokantiems eiti, Viešpats atlaidus klumpantiems.
Viešpats neabejingas abejingiems ir maloningas kenčiantiems.
Tiesos ieškojimas yra sud3tingas vprocesas neapšviestiems.
Ar gali smerkti tą kuris nežino kur eiti, ko ieškoti, nes negirdi tų kurie pasakyti stengiasi?
Tėvo pažinimui, ėjimui npas Viešpatį reikalinga tam tikra erdvė, reikalingas tam tikras prabudimas idant susivoktum miegojęs.
Viskam reikia laiko ir erdvės.
Ne kiekvienas gali akimirksniu nuo Žemės paviršiaus atsidurti anapus Visatos.
Dažnas tą atstumą gali nueiti tik nuosekliai palypėdamas laiptelį po laiptelio.
Lėta, per ilgu laukti? Na, bet ans kitaip negali, nemoka. Niekas prieš tai neišmokė. Bet jaučia. Kad norėtų.
Kai minios aplink nei eina nei nori pakelti bent akis į Dangų.
“-Aukšyn širdis!”
Bet ar šis raginimas minioms kurioms nerūpi niekas?
Misliju, jog yra pavieniai pašauktieji ir palaimintieji.
Yra minios aklų kurčnebylių kuriems “vsio do lampočki”.
O va tarp jų yra, tarp apšviestųjų ir tarp bukųjų- tarp šių dviejų polių egzistuoja tie kurie turi šansą. Ne garantiją. Šansą.
Kodėl jiems neištiesus rankos? Kas atmes, tuomet, kaip sako- jau tam ir problemos.
O kas leisis pakeliamas, atsistos ir bandys eiti kartu- negi tokį reik iškarto vyt šalin, kad svirduliuoja?
Misliju, jog ne.
Dėl “rinkimų” - mano nuostata dėl cirko nesikeičia. Neturiu ką pridurti.
O dėl referendumo- privalome bandyti. Nesvarbu jog šansai nedideli, bet ta idėja padeda burtis krúvon dar nesupuvusiems.
Tiems kas teoriškai turi šansą.
Misliju, jog peklos kandidatų gretos ir be mudviejų pastebėjimo auga nuosekliai. O Dangaus Karalystės kareivių? Ar prarandant kantrybę tikėti artimo šansu išsigelbėti, ar į savų tarpą priimdami vien teisiuosius grynuolius, ar mes nebūsime tais fariziejais?
Aš nieko Jums mielas Letai neteigiu. Neįrodinėju.
Mano tikslas rašyti taip, kad perskaitę žmonės pradėtų galvoti. Klausti ir ieškoti Atsakymo.
Aš pats tik mokausi. Ne man Tamstą taisyti ar ginčytis su Jumis.
Neturiu tam nei tikslo nei noro.
Vienok manau, galiu išakyti nuomonę.
Mokytojau, jeigu mokiniai nedarytų klaidų- kam tuomet mokymas būt reikalingas?
JHS į mokinius paėmė paprastus kaimiečius. Nei anie iš karto Juo patikėjo, nei įtikėjo.
Šv. Simonas Petras ėgi nesyk Mokytojo išsižadėjo, kol tapo Uola.
Viskas ne taip paprasta…
Misliju jog Tikėjimo reikalui kantrybės reikia.
Kol gyvi, tol tikimės geresnio.
Nes jeigu vien apie pasidavimą galvoti,tai ir bus pasiduota.
Tas kad, satanizmas didelę dalį svieto užtemdė, dar ne faktas, jog Blogis apims Visa kas yra.
Absoliutaus Blogio absoliučiai Visur negali būti iš principo.
Nes tik Viešpats yra Absoliutas.
Na, o kol esu su Viešpačiu, net ir juodžiausią naktį man nebaisu…
Jis parodys kur eiti.
Aš pasitikiu.

Arvydas       2017-03-5 21:37

“Lietuviai šiandien turbūt patys didžiausi konformistai, konjunktūrininkai ir prisitaikėliai Europoje” - mano manymu, žodelis “turbūt” čia perteklinis.

Antanas Marginalui       2017-03-5 21:31

Teosofijos klausimus aiškikitės su teosofais. Jų Lietuvoje yra nuo trijų iki penkių vienetų, ir tarp savęs visi nesusišneka. O Liudvikas kal basi su Lietuvos žmonėmis suprantama jiems kalba. Kame problė? Tamsta gal ir pretenduojate į mokslą, bet turėtumėte suprasti ir sąvoką “adresatas”, ir žanrą “interviu”.

Marginalas Juozapui       2017-03-5 20:51

Maniau Pats supranti daugiau nei “liepos”, kurioms straipsnis, gana suprantamai aiškinantis mirties nuosprendį, “gyvybiškai būtinas”.
Turbūt greit bus penkeri ar daugiau metų, kad vis tas pats tuzinas žmonių dalijasi savo išmintimi patys sau (samdyti agentėliai nesiskaito), tačiau viskas lieka kaip ir buvę, net blogiau. Referendumai seniai panaikinti Vokietijoje, ką tik su jais baigta Ispanijoje, viena Islandija dėl menko gyventojų skaičiaus tebebalsuoja tik referendumais, bet ji iki galo dar neįstojusi į ES. Libija apskritai nebuvo jokios ES narė, buvo viena turtingiausių Afrikos šalių, todėl Kadafis sumanė Libijos auksu dengti jo siūlytą naują visos Afrikos valiutą. Sutvarkė? - Sutvarkė. Gal jei po referendumų ignoravimo Lietuvoje būtų atsitikę kas nors panašaus į Ukrainą, gal tada nebūtų sutvarkę? Juk (kol kas) tebėra tik apie trečdalį norinčiųjų Lietuvos, bet ir tie ne visi išeitų į “Maidaną” padangų deginti, o jei ir visi, kas iš to? 1/3 gers kavą kavinėse, o 1/3 reikalaus baigti netvarką. Tai juo lengviau padaroma Lietuvai esant ES nare: užtenka tik formalaus prašymo ir “taikos palaikymo pajėgos” jau čia. Negi Pats tiki, kad nuo “rinkimų” priklauso “valdžia” arba kad matomoji - tikrai valdžia, bet ne vietos administracija?
Jeigu tad per vieną kartą viskas kardinaliai keičiasi ir naujoji karta nebenori tautos, tai ko verta tokia tauta? Ar kas nors pasikeitė Čečėnijoje nuo pat pirmojo maskolių žygio priš ją?
Taigi svarbiausia: ko ir kas sieks? Iš Jakimavičiaus samprotavimų aiškėja, kad kalbėdamas apie krikščionybę ir D-vo mintį jis neskaitęs Šventojo Rašto. D-vas jokių inkubatorių tautoms nekūrė, D-vo planas yra dinaminis, turintis kūrinijai Tikslą. Šis pasaulis yra laikinas iš principo, nei jis, nei rojus jame nėra joks tikslas. Autorius paprasčiausiai kartoja pirmojo Atgimimo (nuo XIX / XX a. ribos) maironistines svajas, kurios žadino atgimimą kitokiomis aplinkybėmis kitokiu laiku ir anuometinę savo užduotį puikiai atliko. Dabartinės realijos visiškai nepanašios į 1918-uosius metus.
Gal ir yra dievas, kuris tą patį palaikytų dabar, bet tai greičiausia būtų koks nors Perkūnas. Be to, skirtingai nuo Maironio epochos, realiai tikinčių Evangelija ir pagal tai gyvenančių tėra tik menkas procentas. Kuo čia dėta Švenčiausioji Mirjam, nelabai aišku. Apie jos tautines aspiracijas sk. Lk 1:46-55. Jei Ji vadinama Lietuvos Karaliene, tai Ji ves ne visai ten, kur svajoja Jakimavičius su Džeiku. O jiems reikia, kad vestų ten, kur jie įsivaizduoja kalbėdami norinčios save įamžinti GENTIES vardu. Įtariu, kad Švč. Mergele jie vadina kažin ką visai kitą.
Pirma reikia sustatyti hierarchiją, kad viskas būtų vietoje. Po to griebtis ne referendumų, bet dvasinės revoliucijos, nes ne referendumai keičia likimus, bet visa ko Šeimininkas.
Be abejo, sava gentis yra vertybė, nes tai praplėsta šeima, globojanti augančius vaikus. Tačiau tiek paprasta, tiek praplėsta šeima augina vaikus tam tikram tikslui, nes žmonės ne kirminai. O juk net neaišku, kokie yra dabar praplėstosios šeimos tikslai ir norai bei kas turi kompetenciją juos formuluoti už kitus.
Bet ir šeimos norai, kada jie aiškūs, nėra įstatyminiai vaikams, kaip dėsto Džeikas apie tautos viršenybę prieš asmenį, jeigu tik tie norai kertasi su Aukščiausiojo Valia. O ta Valia nėra rojiniai inkubatoriai, bet ėjimas į Mesijo Karalystę. Tame kelyje gentis (neteisingai vadinama tauta, nes Tauta yra Viena, tik D-vo Tauta) gyvuos tiek, kiek ji vykdys D-vo Valią vardan D-vo, bet ne vardan savęs, ir mirs tada, kada tą Valią pamirš. Šitoks supratimas bent nebūtų materialistinis, kaip Pačiam atrodo?
Tautos viršenybės idėja beje trukdo pamatyti ir dabartinį tolydžiai augantį privatumo ribojimą, vedantį į visišką asmens paneigimą. Neprisimenu, kad bent vienas iš diskutantų skirtų tam pagrindinį arba iš viso kokį nors dėmesį. Kokia tad gali būti tauta, susidedanti iš čipizuotų vergų?
Be asmens laisvės nėra tautos laisvės, tai pradžių pradžia. “Teroristas” Šamilis Basajevas, stojęs į kovojančio islamo gretas (ne už Čečėnijos viršenybę prieš pačius čečėnus, nes tokia viršenybė dera tik D-vui), sakydavo, kad visų pirma jis kovoja už laisvę, be kurios nė vienas nebūtų atsakingas ir už savo tikėjimą. Taigi asmens laisvė hierarchiškai aukščiau tikėjimo.
Ateinantysis “išlaisvintojas” Antikristas siūlys panaudoti lustus-čipus “geram” - patenkinant ir Jakimavičiaus su Džeiku svajones. Įtariu, kad jie entuziastingai sutiks, o liepos pritars.

iš po medžio pavėsio       2017-03-5 20:09

-Kaip gerai būtų, kad Liudvikas viską padarytų už mus!
Mes paplotume.
O jeigu Liudvikui vis dėlto nepavyktų...
Mes…palotume!

viskuo       2017-03-5 19:38
>>>19:26       2017-03-5 19:35

Pone, tamsta tai mums jau primeni nioliktą kartą.
Pirmą kartą buvo įdomu ir atraktyvu, bet nioliktą kartą- nyku.
Negi neturi ko pasiülyti?
Liudvikas išsakė labai aiškią poziciją. Ir aiškų raginimą.
Tamstai tas raginimas/kvietimas neįdomus, neaktualus?
Pamėtėjai čia mums pašlemėko citatas- ir kas iš to?
Dar mažai pašlemėkų prisižiūrėjome/prisiklausėme?
Suprask- žmonės labiausiaibpasigenda išmintingųjų bei įžvalgių.
Nes tokie yra tikra retenybė.
O idiotų ir taip Lietuvoje perteklius.

Pagarba Autoriui       2017-03-5 19:35

pasakė tai, ką dauguma jaučia ir nujaučia, bet taip įvardyti, kad subendrintų, negali…
Ir referendumo idėja labai savalaikė. Norėtųsi sakyti: Jakimavičiau, užteks būti poetu, jau seniai laikas veikti. Imk burti iniciatyvinę grupę.
Tik…
Pamatysite - pirmieji ją puls “įgyvendinti” Paulauskas-Vaišvila-Nakas ir Co, o sisteminiai tik rankom plos - idėja sužlugdyta “antisisteminių” rankomis, sisteminiams raitantis iš juoko.
Argi ne taip?

Vaidas Saldžiūnas ir yra neužmirštuolės       2017-03-5 19:26

kaip trispalvės pakaitalo (!) atgabentojas į 2014-ųjų Lietuvą.
Pats viską anuomet paaiškino tinklaraštininko, prieš propagandą “kovojančio” propagandisto Ričardo Savukyno (“Rokiškio Rabinovičiaus”) „Veidaknygėje“: 
„Bukagalviams, koloradams ir šiaip glušpetriams užtrumpintomis smegenimis kliedintiems apie krapus, rūtas ir pan. galiu tik pakartoti:
kai pasiūliau šitą idėją konservatoriams, nebuvo jokių minčių apie masonus,
krapus ar trispalves, taip, nukopijuota nuo britų popio, ir nė kiek ne gėda,
nes gerus dalykus kartoti ne gėda (o ne, kaip sako vietiniai izoliaciniai talibai – „geriau savo viską turėkime“. Tokius išties reikėtų apvynioti švitrinio popieriaus švelnumo izoliacine juosta ir kaip ryšulius-siuntinius į Maskvą traukiniu),
nes mums reikėjo atitinkamo simbolio – aiškaus, ryškaus, brendinio.
Kodėl ne vėliava, Gedimino stulpai ir pan.? Why? Fuck you, that’s why.
Nes reikėjo simbolio ir taškas. Ir nereikia kaip kalbajobams aiškinti
koks brendas pagal jūsų siauraprotišką supratimą geriausias, ne jūs sprendžiat.“
Pakaktų, kad neužmirštuolė neleistų užmiršti iš kieno ji rankų - keikūno Saldžiūno.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tomas-baranauskas.-sausio-13-osios-neuzmirstuoliai-chamizmas-keicia-pasiauk

išgama tas džeikas       2017-03-5 18:37

lietuviškai rašyti nemoka, o kitus internacionalistinių idėjų moko

Liepa       2017-03-5 17:21

Geras straipsnis. Gyvybiškai būtinas.// Kraupu, kaip visais būdais- nuo ES direktyvų,emigracijos iki niezabudkių- Lietuvoje yra naikinama Lietuva.//

Dzeikas       2017-03-5 16:32

“Jei be jokių užuolankų būtum paklausęs, kaip aš suprantu Lietuvos mintį, idėją, aš tau taip atsakyčiau: ant krikščioniškų pamatų pastatyta Valstybė Lietuva, priklausanti LIETUVIU TAUTAI.”(isdidinta mano.Dzeikas.)
Ir as pasakysiu be uzuolanku:
As supratau auksciau parasyta pazodziui taip pat ISSKYRUS paryskinta. Ten mano supratimu turejo buti LIETUVOS PILIECIAMS. Ir mano giliu isitikinimu , kadangi butent , nuo pat pradziu buvo itvirtinta autoriaus ideja, tai ir tapo suklupimo akmeniu visai valstybei, kai sakoma “suo grizta i savo vemalus”.
“Lietuvos pilieciams” priklausanti valstybe neleistu teikti pilietybes kolonistams ir asmenims neturintiems kraujo (vyras-zmona rysis tokiu laikomas taip pat) rysio su Lietuvos pilieciais.Ta ideja neleistu pazeidineti ZMOGAUS teisiu supriesinant jas su tautos teise. O syki zmogaus teises galima pazeisti nes tauta turi primata , tai galiausiai apturejome ir Garliava 2012.
O “Lietuvos ideja priklausanti lietuviu tautai” man visu grazumu suzydejo 90-uju pradzioj vaziuojant mikroautobusu:
“- Ostanovite pozalujsta vozlie shkoly, - paprase viena is keleiviu, pagyvenusi moteris.
- A kodel rusiskai kalbi? Pas mus valstybine kalba lietuviska.- nuskambejo patriotsika vieno keleiviu reakcija”
Jobsikmatj! Lietuvisko valstybingumo apoteoze! “Ja na vashem sobacjem jazyke ne razgovarivaju!” lietuviskai.
Ko purkstaujame, kuom pasekeme - to likima ir gausime.

Juozapas       2017-03-5 16:10

Straipsnis puikus, iškeltos svarbios aktualijos.
Gerai.
Viena lūdina- žmonių, šiuo atveju skaitytojų mentalitetas.
Pasižiūrėjau komentarus “Respublikoje” kur šis straipsnis buvo publikuotas pirmiausia- Dievulėliau, visiška nykuma. Autorius apie ratus, komentatoriai apie batus.
Taigi, mielas Liudvikai, nežinau ar būsi išgirstas…
Vienok, suprantu, jog vis vien reikia bandyti judinti reikalą.
O čia jau daug darbų vienu metu reikėtų dirbalinti.
Pirma - būtų gerai plėtoti problemos aktualizaciją, ieškoti būdų minties sklaidai.
Manau, jog derėtų kiek įmanoma labiau koncentruotis apie Liudviko iškeltą problemą, įdiskusiją įtraukti daugiau aktyvių intelektualų.
Asmeniškai aš neorėčiau, jog šis straipsnis bei jame iškelta problema, paskęstų kitų straipsnelių kisieliuje.
Verta pagalvoti apie specialios rubrikos portale įkūrimą, suteikti aiškų prioritetą šiai tematikai.
Gilesnė diskusija, išmintingų ir kūrybiškai pajėgių asmenybių pritraukimas Temos diskusijų serijoje, padėtų tiksliau išgryninti keliamų klausimų formuluotes.
Referendumo idėja yra gera, nereikėtų dabar pradėti baidytis galimų kliūčių.
Kliūtis įveikti įmanoma.
Daug svarbiau būtų surasti ir pasiūlyti Referendumo klausimo formuluotę.
Tas darbas labai atsakingas ir tikrai nelengvas.
Referendumui pateiktas sakinys turi savyje sutalpinti ne tik Idėjos esmę, bet ir būti preciziškai suformuluotas juridine prasme - taip, kad Referendumo pergalės atveju “dvasių” šamanai nebegalėtų niekaip kitaip “išaiškinti”.
Privalu nepamiršti, kad sovietiniai išperos yra tobulai įsisavinę rusišką metodiką - “yra įstatymas, bus ir “apstatymas”.
Grįžtant prie referendumo idėjos, šiuo metu dar sudėtinga būtų pasakyti, kaip geriau padaryti - ar ieškoti, surasti kažkokią vieną universalią formuluotę, ar galvoti apie keleto žingsnių kompleksą, kuomet cvekai į pederalizacijos užmačių grabą būtų kalami taktiniais smūgiais “step by step”.
Tiesą sakant, nelabai net įsivaizduoju, jog Problemą galima išspręsti vienu Referendumu. Galvoju, jog reikėtų keleto.
O va čia, kyla klausimų - koks teiginys/klausimas, t.y. problema, būtų taktiškai svarbiausia tvarkyti pirmiausia.
Kol kas matau dvi didžiausias kliūtis visuomenės/piliečių įtraukimui į savo krašto reikalų sprendimą.
Pirma - piliečių balso transliavimo informacininiuose laukuose, galimybių išsakyti kitokią nei režimo apologetų poziciją nebuvimas. Visos mass medijos yra pajungtos klaninio režimo tvarumo apsaugai ir kol nėra alternatyvos sisteminei propagandai, tol nebus galimybės Liudviko iškeltą Idėją paskleisti plačiuose visuomenės sluoksniuose, nebus kur ir kaip atsimušti nuo hienų ir šakalų. Šikalienės bernavernetizmo stūmimo isteriją dar pamenate? Taigi, nebus priešnuodžio, papjaus Idėją.
Antra - Referendumo įstatyme esanti 300 000 parašų kartelė yra per aukšta. Įveikti labai sunku. Taip pat yra kita kliūtis - KKK dvasių šamanų “išaiškinimas”, formaliai uždraudęs piliečių iniciatyvą, nes “kūrikai” nusprendė, jog seimo budulių sambūris gali nubalsuoti ir net surinkus tuos 300 tūkst. parašų, neleisti rengti “antivalstybinių, antiintegracinių referendumdūmų”.
Kaip spęsti šias dvi aukščiau paminėtas problemas, nežinau, bet galime tartis, iškoti atsakymų.
Bet kuriuo atveju, mielai dalyvausiu.
Kviečiu ir kitus skaitytojus būti aktyviais. Reikalas svarbus, tad derėtų atmesti asmeniniškumus “patinka/nepatinka”  ir intensyviai darbuotis.
Nueiti skirtingais keliais visada suspėsime.
Būt gerai bent kažkiek nužygiuoti drauge- “Vardan Tos”

Rekomenduojame

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Vytautas Sinica. Su Matu Maldeikiu diskutavome apie valdančiųjų vertybinę užsienio politiką

Dovilas Petkus. Pasipiktinę tautos pasipiktinimu?

Aleksandras Nemunaitis. Dalinuosi profesorės A. Ramonaitės išmintingomis įžvalgomis apie demonizaciją, etikečių klijavimą, demokratiją ir tautos taiką

Linas Karpavičius. Siūlau valdančiajai daugumai idėją!!!!!!

Jolanta Miškinytė. Puiki žinia Lenkijos kovotojams su sanitarine diktatūra, žmogaus teisių pažeidinėjimu ir Konstitucijos mindymu

Pragariška Džo Baideno savaitė

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai

Abortai vėl tapo pagrindine mirties priežastimi pasaulyje

Ispanija Covidą priskiria įprastam gripui – ragina likusias ES šalis sekti šiuo pavyzdžiu

Linas Karpavičius. Šiandien, kaip niekad mums iškyla Sausio 13-osios aukų įprasminimo iššūkis

Kun. R. Grigas V. Landsbergiui: Profesoriau, galėtumėte būti dėkingesnis

Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas Lukiškių aikštėje

Šalies visuomenės veikėjai sutaria – valdžia pati išprovokavo žmonių reakciją

Ramūnas Aušrotas.  Atėjo laikas vėl kovoti už laisvę

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Profesorius Ehud Qimrom: „Sveikatos ministerija, laikas pripažinti nesėkmę“

Vytautas Sinica. Prognozė Prezidentui

Vidmantas Valiušaitis. K. Pakšto įžvalga: Lietuva yra kraštas, kuriame labai pavojinga gyventi

Almantas Stankūnas. Tai sakote, bankrutuoja Vilniaus Šilumos Tinklai?

Vytautas Sinica. Kvailių ieškojimas

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.