Pilietybė, Referendumai, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Konstitucinis Teismas

Ligija Tautkuvienė. Referendumas. Visuotinė psichozė, klaidinimas ir supriešinimas. Kodėl?

Tiesos.lt redakcija   2019 m. gegužės 9 d. 0:39

33     

    

Ligija Tautkuvienė. Referendumas. Visuotinė psichozė, klaidinimas ir supriešinimas. Kodėl?

Vos ne kasdien agitacija veidaknygėje, įvairiausiuose portaluose – susitelkime, tauta pražus, dabar ir tik dabar tokia galimybė ir t.t. Agituoja, kviečia vos ne kas antras pažįstamas ir nepažįstamas… Pasiklausai, paklausi ir… – o juk dauguma net to 12 LR Konstitucijos straipsnio nėra išstudijavę, LR Konstitucijos rankose neturėję. Kažkokia psichozė – nuo paauglių iki eksprezidentų…

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu:

I skirsnis. LIETUVOS VALSTYBĖ
12 straipsnis
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

Rodos, viskas čia aišku – viską lemia Pilietybės įstatymas!!!
BET! Visi Pilietybės įstatymai priimti, papildyti, keisti jau PO LR KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO. Vadinasi, atgaline data jie NEVEIKIA – negali keisti 12 str. 2 dalies!

2006 m. lapkričio mėn. 13 d. LR Konstitucinis teismas panaikino 2002 m. pabaigoje priimtą vadinamąjį Seimo nario A.Lydekos įstatymą, kuris suteikė teisę įgijus kitos šalies pilietybę išlaikyti ir prigimtinę LR pilietybę ir tiems, kurie išvyko iš Lietuvos jau po Kovo 11-osios, jei asmuo pats ar jo tėvai, seneliai buvo Lietuvos valstybės piliečiais iki 1940 m. birželio 15 d. 

Tai buvo proga JAV lietuvių visuomeniniam komitetui, susikūrusiam 2006 m. prelato Mykolo Krupavičiaus palaikų perkėlimui į Lietuvą, neišsibarstyti, bet siekti naujo tikslo – kovoti už dvigubą (dvi) pilietybes ir po Kovo 11-osios išvykusiems.

Prirašyta daug laiškų LR Seimo nariams, LR Prezidentui, Seimo Pirmininkui. Po peticija dėl dviejų pilietybių per labai trumpą laiką internetu (2008 m.) JAV lietuvių laikraštyje biciulyste.com surinkta per 18 tūkstančių parašų, kurie buvo įteikti LR Prezidentui V.Adamkui (užregistruota Kanceliarijoje) ir LR Seimo pirmininkui.

Tiek prezidentas V.Adamkus, tiek prezidentė D.Grybauskaitė, siekdami Prezidento posto, kalbėjo panašiai – ESAME MAŽA TAUTA, TODĖL BŪTINA IŠSAUGOTI, SUTEIKIANT TEISĘ IŠLAIKYTI LR PILIETYBĘ ir ĮGIJUS KITOS ŠALIES PILIETYBĘ. Tačiau kai Seimas pateikia projektą  balsavimui, abu prezidentai vetuoja. Mat Konstitucinis Teismas aiškina, jog negali būti daugybinės pilietybės, nors tokio sakinio Konstitucijoje ir su žiburiu nerasi.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas „Už dvigubą – dvi pilietybes“ rengia Politinius savaitgalius, kuriuose viena pagrindinių temų – dviejų pilietybių teisė, įtvirtinta LR Konstitucijoje. Kadangi LR Seimas vis papildo, pakeičia Pilietybės įstatymą be jokio REFERENDUMO, per 2012 m. sausio mėn. vykusį Politinį savaitgalį, dalyvaujant konstitucinės teisės žinovui, advokatui dr. Šarūnui Vilčinskui, buvo suformuluota ir priimta rezoliucija ir dėl išvykusių po Kovo 11-osios: „Lietuvos Respublikos pilietybė išsaugoma įgijus kitos šalies pilietybę asmenims bei jų palikuonims (vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos valstybės piliečiais iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio mėn. 15 d.“
Ši formuluotė paimta iš 1996 m. Pilietybės įstatymo, skirto išeivijai.

Seimo priimta rezoliucija nediskriminuoja nė vieno, kur jis begyventų. Nauja referendumu siūloma įstatymo redakcija diskriminuoja Pietų Amerikos, Šveicarijos, Australijos lietuvius.

Nepamirškime, kad lenkų okupuoto Vilniaus krašto gyventojai iki 1940 m. birželio 15 d. buvo Lenkijos piliečiais. Tad jiems dviejų pilietybių įstatymas negalioja.

Nepriklausomybės akto signataras Virginijus Pikturna, praradęs lietuvišką pasą, kai įgijo JAV pilietybę, teigė: „Žmogus, gimdamas savo šalyje, turi teisę į pilietybę be jokio įrodymo, ar yra nusipelnęs, ar ne. Konstitucinis Teismas viršija savo įgaliojimus, siaurindamas žodžio „atskiras“ prasmę. Referendumas nereikalingas, nes LR Konstitucija dviejų pilietybių nedraudžia.“

2012 m. rugpjūčio mėn. Vilniuje vykusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime aš pati pristačiau minėtą rezoliuciją, kurią patvirtino ir priėmė už pagrindą PLB Seimas ir perdavė LR Prezidentui, LR Seimo pirmininkui.

Netrukus, pasikeitus PLB vadovybei, atsiranda svarstymai dėl referendumo, keičiant LR Konstitucijos 12 str. PLB ir LR Seimo komisijos Co pirmininku tampa anksčiau negirdėtas dr. Baltaduonis, kuris ne kartą spaudoje pareiškęs, kad „mums viskas tinkama, kas tinkama LR Vyriausybei“... Toje komisijoje nėra teisininkų, tačiau ji svarsto teisinius klausimus. Patarimo kreiptasi į du profesorius – D.Žalimą ir Vyt. Sinkevičių, kuriuos išeivija jau žino, kaip dviejų pilietybių priešininkus. Jie ir suformuoja naują tekstą, kuriuo referendumo keliu bus bandoma keisti 12 str.

Dr. Jonas Ramanauskas, gyvenantis JAV, gal vienintelis iki smulkmenų įsigilinęs į LR Konstituciją dviejų pilietybių klausimu. Įdomūs jo atlikti tyrimai. Išnagrinėti prof. D.Žalimo teiginiai, kai kurie komentuojami:

„Pabrėžtina, kad Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais, reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys. Pagal Konstituciją negalimas ir toks Pilietybės įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, plečiamasis aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys“ – inter alia reiškia, kad nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.“

Ką gi matome? Palyginti su prof. V.Sinkevičiaus šarlatanizmais, LR KT išaiškinime nematome nieko naujo. Tiesiog primenu, kad prof. V.Sinkevičius išsiaiškino visų trijų skirtingų žodžių reikšmes ir, atmetęs pagrindinę Konstitucijoje pavartoto žodžio reikšmę, įvedė tai, ko nėra Konstitucijoje. Pasižiūrėkime, į ką pavertė LR KT labai aiškų sunormintą žodį „atskiras“: į „labai reti (atskiri), ypač retiišimtiniai, ypač retos išimtys, atskiros, ypač retos išimtys. Vien šito pakanka, kad įvardintume LR KT teisėjus švelniu žodžiu – šarlatanais. Iš esmės tai tie, kurie atiminėja, apvagia LR piliečių konstitucines teises, yra penktoji kolona, Lietuvos demokratinės, teisinės valstybės griovėjai, Lietuvos okupantai. O gal kas abejojate, kad Lietuvos okupantas atiminėja konstitucines LR piliečių teises? Tie, kurie abejoja, tegu mokosi istorijos.

Ypatingą dėmesį atkreipsiu į šį LR KT teiginį „nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“.

Tokią nuostatą greičiau vertinu kaip LR KT vieną iš didžiausių amžiaus AFERŲ. Aferos esmė – LR Konstituciniam Teismui iš esmės iškraipius LR Konstituciją ir raginant ją keisti yra siekiama visiškai atvirkščio rezultato, kuris akivaizdžiai ir bus atvirkščias, nei LR Konstitucijoje yra nustatyta. Siekiama rezultato, kad LR piliečių konstitucinė vertybė – dvi pilietybės – būtų panaikinta pralaimėjus referendumui. Taip ir bus. Laimėjus referendumą bus iškreipta dabar LR Konstitucijoje suformuluota lanksti, galima sakyti, tobula konstitucinė nuostata dėl dviejų pilietybių, kuri įgalina Seimą imtis labai lankstaus sprendimo.  Tai man leidžia formuluoti išvadą, kad LR Konstitucinis Teismas veikia ne tik prieš LR Konstituciją, tačiau ir prieš Lietuvos valstybę, ir pasisakydamas už referendumą siekia įtvirtinti neigiamą rezultatą, o jei tai nepavyks, tai Konstitucijos pakeitimas taip pat yra neigiamas Lietuvai rezultatas.“

Toliau prof. D.Žalimas išsako visiškai teisingą principą, kad „Niekam negali būti savavališkai atimta pilietybė.“

Apie tai yra kalbama ir LR KT išaiškinimuose. Net LR KT 2003 m. gruodžio 30 d. Nutarimo (Byla Nr.40/03) išaiškinimuose teigia: „Pilietybės būsena gali būti pakeista tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir tik šalims – piliečiui ir valstybei – atlikus tam tikrus teisinius veiksmus ir valstybės institucijai priėmus atitinkamą teisinį sprendimą.“

Todėl kitos valstybės pilietybės įgijimas automatiškai neduoda teisės kam nors atimti LR pilietybę, jeigu „pilietis ir valstybė“, kas reiškia kartu, neatlieka tam tikrų teisinių veiksmų. O kitaip, tai tokią situaciją tame pačiame nutarime įvertina ir LR KT: „Pažymėtina, kad pilietybei neturi įtakos, ar pilietis realiai naudojasi piliečio teisėmis ir pareigomis, ar jomis nesinaudoja, ar jis vykdo piliečio pareigas, ar jų nevykdo. Asmuo yra pilietis ir tada, kai atsisako naudotis piliečio teisėmis ar vykdyti piliečio pareigas. Pilietybės atžvilgiu toks atsisakymas yra niekinis.“

Teigiu, kad Pilietybės įstatymo nuostata LR pilietybės netenkama įgijus kitos valstybės pilietybę“ yra antikonstitucinė, nes Konstitucija įstatymo nustatytais atskirais atvejais leidžia LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybę. O jeigu leidžia, vadinasi, dėl tos priežasties LR pilietybės netekimas (atėmimas) yra antikonstitucinis.

Prof. D.Žalimas teigia: „Tai yra pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Tai nieko bendro su savavališku pilietybės atėmimu neturi“. Turi, neturi, tačiau LR atima LR pilietybę jam to neprašius. Konkretus pavyzdys su Ž. Ilgausku, kuris neprašė atimti iš jo Lietuvos pilietybės, o VR ministras Saulius Skvernelis ėmė ir atėmė. Kaip matome ne pagal Konstituciją, o pagal Pilietybės įstatymą. Tai reiškia, Pilietybės įstatymas prieštarauja Konstitucijai.

Taigi, jokio referendumo nereikia. Seimas pats priima įstatymus.  Konstitucinis Teismas tėra tik administracinė įstaiga, kurios prievolė tikrinti, kiek įstatymai atitinka Konstituciją. 

Naujoji Konstitucijos 12 straipsnio redakcija naikina Pilietybės įstatymą paversdama jį KONSTITUCINIU įstatymu, kurio turinys NEPASKELBTAS, NEVIEŠINAMAS. Kaip galima balsuoti už KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ NEŽINANT JO TURINIO?

Referendumas nereikalingas, tik nereikalingos išlaidos.

Seimo kompetencija skelbti ir vykdyti įstatymus. Galvokite apie Tautą. Laivas tolsta nuo Tėvynės Lietuvos krantų ir vis mažiau tautiečių kelia sau klausimą – ar aš benoriu sugrįžti į Lietuvą, kai kurstoma tokia neapykanta tiems, kurie nepabūgo išvykti į nežinią, nežinomą kraštą.

Ar prisiims kas savo kaltę dėl sužlugdytos ekonomikos, išmirštančių miestų, nes nebeliko darbo vietų, o žmonės nori gyventi čia ir dabar, leisti vaikus į mokslus, padėti senstantiems artimiesiems…

Skaudu, kai tolimi nuo europinės, Lietuvos kultūros žmonės taip lengvai įgyja LR pilietybę. Keistoka, kai PAR litvakas, nemokantis lietuvių kalbos, džiaugiasi TV ekrane, rodydamas LR pasą, asmens kortelę: „Dabar galėsiu balsuoti“. Ir niekas nereaguoja: už ką jis balsuos?! Kai pasigirsta klausimai – kodėl PAR litvakams suteikiama pilietybė – juk jie išvyko savo noru deimantų, brangakmenių ieškoti, juk Lietuvoje žydų pogromų nebuvo, tai A.Kubilius draudžia net paklausti…

Nereikalingas referendumas, nereikalingas. Seime sėdintys nemoka perskaityti, pasigilinti į LR Konstituciją?

Aš žinau: referendume dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo nedalyvausiu.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikui       2019-05-12 10:45

O tu tai jau tas Ka? Pasvajok, ir praeis, ka-banderloge.

TomuJui       2019-05-11 13:11

Terminas “banderlogai” yra literatūrinės kilmės - apysaka ” Džiunglių knyga”.
Jos autorius Joseph Rudyard Kipling – anglų rašytojas, poetas, prozaikas. 1907 m. tapo Nobelio literatūros premijos laureatu.
Knygoje minimi “banderlogai” - džiunglių bendžionės gyvenančios bandomis, labai savimi patenkintos, trokštančios kad visi jas gerbtų, manančios jog jie, banderlogai yra prilygstantys žmonėms, arba net pranašesni, tačiau banderlogai bejėgiai prieš juos hipnotizuojantį smauglį.
“- Arčiau, prieikite dar arčiau!” sakė banderlogams smauglys Kąą.
Ir banderlogai klusniai slinko smaugliui į nasrus.
Smaugliai visų banderlogų neprarijo. Dalis jų sugebėjo išlikti ir vėliau evoliucionavo įbrangiuslietuvosžmones, kurių mentalitetas…banderlogiškas!

T0mas J. -> Dzeikui       2019-05-11 12:02

Kas tas “banderlogas”? Su lietuviais kalbėk lietuviškai. Tokio žodžio lietuvių kalbos žodyne nėra.

Dzeikas       2019-05-11 11:46

TomuiJ:
Atsisake durni arba analfabetai. O kiek tyliai prieme antraja pilietybe nematydami reikalo informuoti URM?
Teisingai padare beje.Konstitucija numato turet daugybine pilietybe ir jeigu URM ar VRM klerkiukai spjove ant Konstitucijos atims ja , tai bus neteisetas veiksmas, o reiskia negaliojantis. O stai jeigu PATYS atsisakysite - tada bus teiseta. Alkunen jusu niekas nestume.
Aplamai apie kokia valstybe galima sneketi, kai toks sakytau banderlogu saves nelaikantis TomasJ kalba ir MASTO kaip banderlogas. Banderlogui juk savokos “teise” placiaja prasme nera. Yra tik siauraja prasme , kuri reiskia “fiziskai ir juridiskai galiu tai igyvendinti”.Tai ir gaunasi atatinkami teises aktai ivardijantys juoda baltu. O ka, ivardins ir kas atsitiks? Lubos nukris?

negerai ,oi negerai        2019-05-11 3:27

Kad neliko jokio aiškumo ,kai iš labai aiškios pozicijos Konstitucijoje demagogams oriais veidukais buvo leista priskaldyt tiek “malkų”- faktas.

Al.       2019-05-10 22:47

Pritariu. Ramanauskas ir anksčiai tai rašė.

T0mas J.       2019-05-10 22:00

Portalo adminui: pataisykite laikrodį. Dabar ne 22:00, bet jau 22:57.

T0mas J.       2019-05-10 21:58

Vytautė Merkytė 2019 m. vasario 10 d. 13:57 Delfyje rašė:
„Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvos Respublikos pilietybės 2017 m. atsisakė 38 asmenys, o 2018 m. – 20 asmenų.“
Per 2 metus 58 LR piliečiai atsisakė pilietybės, kad priimti užsienio šalies pilietybę.
Čia dėl to reikia daryt referendumą, keist Konstituciją?! Nežinia kokios bus pasekmės to Konstitucijos pakeitimo..
Tik 29 žmonės per metus! Tokiais tempais per 100 metų bus 2900 - dėl tokių dalykų referendumai nerengiami.
Štai dėl savo PINIGŲ - nacionalinės valiutos lito - nerengė referendumo.
Mirties bausmę išbraukė iš įstatymų - nerengė referendumo.
Dėl 29 lietuvių pilietybės - jau reikia?!
Ne lietuviams, o žydams šis klausimas aktualus dėl turto grąžinimo. Turtingi žydai gerai finansuoja šito referendumo organizatorius ir bendrininkus. 

tai va,       2019-05-10 19:00

kas lazdele vedzioja, blaskydamas vargsu sunyciu demesi nuo svarbiausiu dalyku. tai galimai visu nekenciamas sztazi

stasys        2019-05-10 15:38

J.Ramanauskui įprastu būdu nepavyko publikuoti čia savo str. , o va su ponios Ligitos Tautkuvienės pagalba Tiesose ir visos fortkės atviros . Ne,  ši karka ne apie str. o apie tai kodėl tas skersvėjis patvoriu ožiu barzdas kedena o jiems po kišenes „kuvaldininkai“ landžioja siūlydami savo advokato paslaugas . Kas bendro tarp Amerikietiško išskaičiavimo ir to 12 Konstitucijos str.?  Kad butu visiškai aišku aš už Konstitucijos pataisos 12 str. ir ne todėl kad labai norisi padėkoti ar užjausti jau po 91 sausio mėn. įvykiu išvykusiems gyventi kitur ., man tai tik dar viena proga patikslinti kas yra tas Lietuvos pilietis su visomis jo teisėmis ir pareigomis tai šaliai ir tautai . Taip kaip šiandiena nėra aiškaus atsakymo į tuos klausimus procesas turi tęstis kol visiems taps aišku , ka gi reiškia tie atskiri atvejai ir kur dauguma Lietuvos piliečiu mato problemas . Po diskusijų tapo aišku kad sprendimo visiems tinkančio nėra , tokiu atveju būtinas susitarimas už kurio nugaros bus padėtas referendumo atsakymas . Lietuva pergyvena savo „brexit“ kai tenka vėl susitarti ypač sunkiais klausimais ...tie kas to nenori eskaluoja problema užtęsti kur kas ilgiau nei būtina ir reikia. Čia svarbus procesas ..ir pasiryžimas tęsti iki galutinio susitarimo . O dėl p. Tautkuvienės ir jos noru aš čia matau tik juoda išskaičiavimą ir norą amerikietiškai pasiderėti prie stalo ..Na kas gi ten žino kas už jos nugaros stovi ..gal tikrai ‘patvoriniai’ su ju besikratančiomis barzdomis ..

 

Tam "cha cha cha"-ui       2019-05-10 13:47

Va, tamstą tai tikrai iš tolo atpažįstu ir nekreipiu jokio dėmesio į Jūsų pliurpalogiją. Manau, kuo pats kvepiate, tuo ir kitus tepate. Tepkite į sveikatą taip ir toliau… Pliupalas visada buvo ir pasiliks pliurpalu. Taigi.

Kodėl nesuvokiama,       2019-05-9 23:03

kai tai labai rimta ir prieš kitą referendumą išsiskleis visu gražumu? Šitas tai nepavyks, bet antras tuo pačiu klausimu tikrai pavyks, gali neabejoti.

ačiū       2019-05-9 21:17

Rimtas argumentas nedalyvauti referendume. O su PAR litvakais, tai ten išvis kažkokia protu nesuvokiama istorija.

Gintas G.       2019-05-9 20:53

Aiškus logiškas straipsnis.
Aš žinau: referendume dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo nedalyvausiu.

Cha cha cha!       2019-05-9 19:17

Kaip gerai, kad aš nežiūriu jokių televizijų! Todėl ir žemiški dievaičiai neknisa proto. Gal todėl ir apsimetėlius ,,patriotus” trolius užuodžiu iš tolo. Oi, kaip vargšams sunku kurti po keletą įvaizdžių per pusvalandį! Ir sugebėk tu man - po vienu straipsniu vienokia pozicija, po kitu - visiškai priešinga. O dar ta paniška baimė, kad kažkas išsiaiškins, pritrėkš... Oi, nepavydžiu tokio gyvenimėlio! O Jūs, ponai piliečiai skaitytojai, visada atpažįstate, kas nuoširdus, o kas mimikrija užsiiminėja? Senieji portalo lankytojai puikiai atskiria, o Jūs, naujokėliai užklydėliai? smile

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-05-9 18:13

Dvi (trys, ...) pilietybės - dvi (trys, ...) karinės tarnybos. Kas to nori, yra bepročiai.

Taip,       2019-05-9 18:01

Janutienė aukščiau visko, kaip ir pati Komsomolkė - pasitikima labiau nei Dievu. Prisimenate reitingus po Kovo 11-osios, kai Komsomolke lietuviai tikėjo labiau nei Bažnyčia ir Dievu? Tai čia referendumas pirmiausia dėl litvakų, kurių laukia laisvi pastatyti mikrorajonai aplink Vilnių. Kiek gi jie dar ilgai stovės tušti? Žinoma, kad juose reikia kuo greičiau apgyvendinti sugrįžtančius litvakus, be jokios abejonės, o ką? Blogai?

yra gera lietuvių patarlė       2019-05-9 17:36

Durnius ir bažnyčioj muša. Jus, kaip kvailus šunelius, gudročiai vedžioja už nosies, tai ten lazdele vedzioja tai ten, taip ir puldinejat kaip kvaili šuneliai. O litvakai susitelkė  į vieną tikslą ZEME, TURTAS, PINIGAI. O jūs blaškykitės kaip kvaili šuneliai…jie jau turi pilietybes, pries trejus metus Lietuvos MP pasistengė.

> Jules 14:58       2019-05-9 15:41

Tai lauki, kad greičiau pasodintų? Dabar nei pakartas, nei paleistas? Tai aš irgi negaliu tau padėti - pats įsistojai į tą š... Įdomiai čia tu apie Janutienę smile . Ji tau aukščiau už Dievą? Na, linksma girdėti smile . O ,,gyvybingai pavojingas” - iš tavo paties teksto (7:25), kaip ir daug kitų ,,šudevrų” - pamiršai ar ne pats rašei?

Jules       2019-05-9 14:58

Aš jau pačiam padėti negaliu, o ir pačio noras, manau, kad mane kuo greičiau pasodintų. Kreipkis į aukštesnes instancijas, gal į Janutienę.

> Jules 14:22       2019-05-9 14:51

Ne, nesupratau. Kaip ir to, ką reiškia ,,gyvybingai pavojingas”. Čia kaip ,,juoda baltuma” ar kaip ,,balta juoduma”? smile

Jules       2019-05-9 14:22

Aš nesu toks raštingas kaip pats - bemokslis, ar supratai?

beje,       2019-05-9 14:21

Respublikoj.lt vel atsirado pradangintas geguzes 7 d A.Rusteikos straipsnis Referendumų  pavasario esmė, skubekit perskaityti, kol vel nepradingo, kopustgalviai

Dzeikas       2019-05-9 12:44

Tada ar yra prasme apskritai ka nors rasineti i Konstitucija? Parasykite jus ten, sakykim, kad Lietuvos veliava yra baltas kvadratas. Ateis vadovaut naujas “vierchas” ir pareiks , kad ne baltas, o juodas ir ne kvadratas, o trikampis. O kas mano kitaip - gaus per snuki, arba suklups ir prigers baluteje.
Ir visi sutiks.
Kokia prasme tada turi referendumai, rinkimai ir visos kitos smegenu drenavimo akcijos?

Julliukai (9:17),       2019-05-9 12:39

O tau pirmos klasės mokytoja neaiškino, kad kiekvienas tekstas turi turėti aiškią struktūrą, kuri padeda išryškinti mintį? O kai neturi ką pasakyti, bet reikia uždarbį atsiimti pagal žodžių skaičių, tai ir siuntinėji į visokius lawus. Gal tu tuos savo lawus išversk į lietuvių kalbą ir pacituok - tada už žodžių skaičių dar brangiau sumokės. Bet kai su mąstymu problemiška, tai parašinėji bet kokį vinegretą ir tikiesi, kad niekas nuo jo nesubloguos. Beje, tau juk nesvarbu. Svarbu tik čia vaidentis smile .

PINOKIAMS       2019-05-9 10:24

kai neteksit savo zemes, staigsit kaip GELEZINIS VILKASARBA arba palestinieciai arba isnyksit kaip prusai. JAV ambasada pasake, kad Turto Grazinimo Klausimas VISADA YRA DARBOTVARKEJE

PINOKIAMS       2019-05-9 10:13

skaitykit paskutines Ligijos Tautkuvienes straipsnio pastraipas ir mąstykit ne kopūstais o savo galvomis, gaila besmegenėmis

O kaip, pone autore,       2019-05-9 9:59

paaiškinsite atvejus, kai išvažiuoja ir garsiai keikia Lietuvą, ant jos spjaudo? Ir dar paaiškinkite kaip yra tais atvejais, kai pilietis turėdamas du pasus, vykdo piliečio pareigas kitoms valstybėms, bet ne Lietuvai? Straipsnyje daug plokštumos, kurioje gyvas gyvenimas Lietuvoje neatsispindi.

Staripsnis       2019-05-9 9:30

turi buti pakankamai glaustas su aikiais akcentais.Sis strapsnis, gal ir kvalifikuotas, bet per daug istestas ir be aiskiu, trumpu akcentu.
Bet kuriuo atveju, esantys istatymai del pilietybes yra aiskus, nedviprasmiski ir nesunkiai vykdomi.O visos tos vingrybes del pilietybes isaugojimo yra niekalas.Trumpai ir aiskiai, priemei kitos valstybes pilietybe, prarandi Lietuvos pilietybe.Primdamas kitos salies pilietybe, tu savanorikai atsisakai savo Tevynes pilietybes.Delione, kodel to reikia, kam to reikia, zustam, mazejam, yra oro burbulu leidimas.
Balsuosim pries!

Jules       2019-05-9 9:17

O pats negali išsiversti, ką? Būtinai reikia tijūno - tarpininko? Negali be pagalbininkų perskaityti “Fundamentals of Soviet(Neo-Soviet) Law”? Esi užsihipnotizavęs univerkėje kaip tie alkoholikai? Nuo ko, manau, pajėgus suprasti?

Juliukai,        2019-05-9 9:07

o tą savo traktatą dabar galėtum išversti į lietuvių kalbą? Trumpą, tikslią ir aiškią?

Jules       2019-05-9 7:25

Draugas Zhalimux nemoka Lietuvių kalbos, bet užtad labai gerai išmano lenkų “Ustavą” – tokio referendumo mums nereikia. Jo tikslas galutinai supriešinti lietuvius, paversti lietuvius tarpusavio priešais. Tai labai genialus Banko „Trockis“ planas – galutinis sprendimas mūsų atžvilgiu, kad kuo greičiau neliktų Lietuvių valstybės. Lietuvių valstybės teritorija pagal juos turi būti kuo greičiau atlaisvinta nuo lietuvių – juos išvyti, asimiliuoti, darbe engti, mobinguoti ir versti kalbėti nelietuviškai, nutautinti ir kolonizuoti. Norima pakartoti seną trockistų, stalinistų ir jų kreditorių triuką – Lietuva be lietuvių, be „lietuvisų“ su kuo mažiau tų prakeitų žmudzinų, okupavusių jų Litvą ir jų Vilnių, kaip tarška, pliurpia gudai interneto platybėse, interneto komentaruose. Vilniuje lietuviai verčiami kalbėti rusiškai, norintys turėti darbą. Su mumis niekas lietuviškai nekalba Londone, Paryžiuje, Berlyne, Maskvoje ar Varšuvoje, o va mūsų amžinojoje sostinėje priversti kalbėti rusiškai, kad turėtume darbo ir pragyvenimo šaltinį. Už visą šitą mūsų nunykimą ir nuolatinį žeminimą, už tas patyčias mūsų atžvilgiu sostinėje yra atsakingi seimūnai nuo pat 1992 metų kartu su ministeriais ir stambiąja verslo klase, kurios kilmė, na, patys žinote kur, tiesa? Mums pilnai užtenka atskiro atvejo už kurį atsakingi seimūnai, ministeriai, verslo klasė, Former Bolsheviks‘ai iki šiol viję lietuvius iš Lietuvos.  12 straipsnio pakeitimas mums gyvybingai pavojingas – gresia atvira kolonizacija. Tik papirkti šuleriai gali sugalvoti tokią išdavystę, tokią logiką, kaip žodį „atskiras“ paversti „labai retu“ ar „ypač retu“ žodžių junginiu, jo anti sąvoka – tai diletantams ir mažaraščiams yra ne kas kita, kaip akivaizdus Tėvynės išdavimas, bet ne nedesovietizuotam, neliustruotam ir labai privilegijuotam, mums gyvybingai pavojingam privilegijuotam, teisėjų luomui, surinktam ir suformuotam, ir išugdytam ant Sovietijos fundamentų, mintinai iškalus jos fundamentorių VU – „Fundamentals of Soviet Law“, taigi. Iš lietuvių kilmės žmonių niekas negali atimti prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę. Mūsų Konstitucija atskirais atvejais leidžia LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybę, o jei leidžia, vadinasi, dėl tos priežasties LR pilietybės atėmimas yra grynai antilietuviškas ir antikonstitucinis veiksmas – mūsų vertimas vienas kito priešais, ne daugiau. Golgotos plano vykdymas - amžinoji drg. Suslovo svajonė ir noras mūsų gyvenimą paversti pragaru, kaip Žečpospolitos laikais.

buratinas       2019-05-9 6:12

O aš dalyvausiu! Niagaliu nebalsuoti- tik balsuojant patiriu orgazmą.
Jokio skirtumo uš ką, bile gauti pabalsuoti.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.