Geroji Naujiena

Letas Palmaitis. Žydų mesianizmo universalumas ir paradoksas: Tradicinio judaizmo atsisakymas nuo mesianizmo

Tiesos.lt redakcija   2018 m. balandžio 17 d. 5:04

37     

    

Letas Palmaitis. Žydų mesianizmo universalumas ir paradoksas: Tradicinio judaizmo atsisakymas nuo mesianizmo

Mesianizmo terminas, tradicinėje krikščionybėje šimtmečiais sietas su savaip suprantamu „Senuoju Testamentu“, o tradiciniame judaizme – su ateinančiu Mesiju, Davìdo (Dovydo) karalystės „nuo Nilo iki Eufrato“ (Iz 27:12–13) atkūrėju, XX amžiuje, o ypač po žydų genocido (Šoa), patyrė metamorfozę, kurią vengiama pastebėti.

Šoa pirmiausia tapo vienu iš dviejų sukrėtimų tradiciniam rabiniškam judaizmui. Dalis išgyvenusiųjų tautos tragediją patyrė tikėjimo krizę arba suabejojo Pačiu Israelio (Izraelio) D-vu (ryškiausia ir meniškai sukrečianti iliustracija – Šmuelio Bako paveikslai, kuriuos skaitytojai nesunkiai atras internete: Samuel Bak, images) ir nutolo nuo rabiniško judaizmo (atsirado net pasityčiojimų iš Talmudo), arba pavirto pragmatiniais nacionalistais, ieškančiais išsigelbėjimo nuo priešiško pasaulio techniškai ir kariškai moderniausioje valstybėje, kuri pati arba jos piliečiai sugeba laikytis optimalios politikos artimesniuose (tarp sunitų ir šiitų, Turkijos ir kurdų) ar tolimesniuose (nacionalinio išsivadavimo sąjūdžių rėmimai) konfliktuose. Ateizmas, kuris iš esmės yra tipiškai „krikščioniškas“ reiškinys, žydams nebūdingas, o vienoks ar kitoks nukrypimas nuo tikėjimo Kūrėju, Atskiru nuo Jo sukurtojo pasaulio, išsilieja į panteizmą (plg. Kabalą, kaip evoliucionavusios religijos bruožą, arba filosofinį Spinozos panteizmą). Tačiau Šoa sudavė pastebimą smūgį būtent tradiciniam mesianizmui, nes atėjo ne Mesijas, o ši nepaprasta tragedija: gana jau, kad visi istoriniai pretendentai į Mesiją (o tokių būta gana daug, įskaitant, kaip šimtmečiais įprasta suvokti, ir Nazarietį) žlugo. Todėl kadais tokios dažnos svajonės, kad štai ryt pagaliau ateina Mesijas, dingo be pėdsako, užleidę vietą tradicinio rabinizmo spekuliacijoms, nukeliančioms tą Atėjimą į begalinę nežinią (1967 m. atgavus Šventyklos kalną autoritetingiausi Israelio rabinai paskelbė, kad Šventyklos vietą parodys tik Mesijas, todėl kalnas tegu lieka musulmonams, o joks žydas tenedrįsta ten keltis, kad neatsidurtų Šventų Švenčiausioje teritorijoje, į kurią gali įeiti tik vyriausiasis kunigas ir tik kartą per metus! Kitaip tariant, pirma ateis Mesijas, o po to vyriausiasis kunigas, dirbdamas vienas vieną dieną metuose, atstatys svarbiausią Šventyklos dalį, t.y. praktiškai tai niekad neįvyks). 


Mesijinis judaizmas pakeičia tradicinį judaizmą ir tradicinę krikščionybę

Kitas po Šoa sukrėtimas – žydų mesijinis judaizmas. Ši nenusiminusi ir netradicinė žydų dalis, netikėtai atsiradusi Israelyje vos tik atsikūrus valstybei, nuolat auganti visame pasaulyje, o dabar, ypač po tradicinės religijos neįgalumo nuo 1967 m., jau siekianti šimtus tūkstančių (vien Israelyje kiekviename mieste!), ėmusi skelbti, kad būtent Nazarietis ir yra žadėtasis Mesijas, nukentėjęs už tautą Golgotoje pagal Izaijo 53 sk. pranašystę ir Danielio 9:26 nurodytą laiką. Tradicinės krikščionybės įtakoje esantys mesijiniai žydai net teigia, kad Šoa – bausmė už Nazariečio atmetimą (nežino, kad pirmoji Bažnyčia sėkmingiausiai plito ne vien visoje Galilėjoje, bet ir Judėjoje, kad „atmetė“ tik sadukėjiška valdžios partija Sinedrione ir kad po trijų karų tarp Romos ir Judėjos mesijiniai žydai, nedalyvavę šiose kovose, atsidūrė visiškoje izoliacijoje ir buvo abiejų pusių išstumti iš šalies į Siriją bei Egiptą). Esminga, tačiau tai, kad tradiciniai rabiniškieji žydai „pražiopsojo“ mesijinio judaizmo plitimą, nes net neprotestavo dėl konkurencinio pavadinimo – tarkim, „mes patys mesijiniai!“ – ne, pavadinimas ramiausiai atiduotas, kapituliuota.

Kas dėl Šoa, greičiausiai tai bausmė būtent tradiciniams krikščionims, atskleidusi ir pasmerkusi antisemitizmo raidą nuo Konstantino 325 m. laiško Nikėjos susirinkimui (kad Velykų negalima švęsti kartu su žydais, „kurie nužudė mūsų Viešpatį“) per Liuterį („Deginti sinagogas! Varyti žydus į priverčiamuosius darbus!“) iki Hitlerio, pabandžiusio pagaliau grąžinti Vokietiją į „germanų tikėjimą“. Viena iš pravoslavų šventųjų, nacių koncentracijos stovykloje savanoriškai pakeitusių pasmerktuosius mirčiai – motina Marija Paryžietė Skobcova taip kalbėjo apie hitlerizmą: „Nėra žydų klausimo, yra krikščionių klausimas: ar nematote, kad kovojama su krikščionybe?“ Hitlerio Trečioji Imperija aiškiai pretendavo į Senovės Romos vaidmenį, tačiau hitlerizmo žlugimas nepanaikino antisemitizmo ir nieko iš esmės nepakeitė: ir šiandien anas Romos–Judėjos karas nėra pasibaigęs: prasidėjęs 66 m., jis tebesitęsia – kaip save dievinančios pagoniškos civilizacijos ir D-vo tautos akistata.

Dabartinis mesijinis judaizmas nėra vienalytis – jam atstovauja, ir tai yra svarbiausia, žydai, išaugę sinagoginėje tradicijoje, todėl laisvi nuo bet kokios nežydų krikščionybės įtakos, bei žydai, kilę daugiausiai iš protestantiškų sektų, t.y. tęsiantys protestantizmą hebrajų kalbos terminais. Mintis, neva Šoa – bausmė už Nukryžiavimą, nėra populiari nei tarp sinagoginės, nei tarp protestantiškos pakraipos mesijinių žydų. Dažniausiai sutinkama nebent su bendra visos tautos atsakomybe už savo dalį, o todėl ir su kalte, bet ne su bausme: pripažinus „bausmę“, logiškai reikės atsisakyti ir nuo paties savojo mesianizmo pagal konstantininės Bažnyčios idėją apie „Įstatymo panaikinimą“, vadinasi, pripažinti „Šventąją Žemę“ tradiciniams krikščionims, t.y. atsisakyti nuo istorinės tėvynės ir savo genetiškai „blogos tautybės“, t.y. susinaikinti (taip kadais žydams patarė Hitlerio dvasinis tėvelis „krikščionis“ Richardas Vagneris: „durch Selbstvernichtung, self-annihilating) bei įsilieti į konstantininę krikščionybę, kuri ir davė pradžią antisemitizmui. Tačiau žydai „įsiliedavo“ ir ištirpdavo visą laiką, ir tai nesutrukdė Hitleriui „pakratyti“ žydus krikščionis „nearijus“.

Tuo tarpu stipriausia ir viena seniausių tradicinių krikščionybės šakų, Romos katalikiška, šiandien pati atsidūrė prie skilimo ribos, kaip rezultatas visos iki atomizavimo skylančios konstantininės krikščionybės po 325 m. Konstantino laiško sutinkamai su Pr 12:3 žodžiu.


Konstantininės Romos pretenzijos į D-vo Karalystę

Pavadinus žydų tautą Kristaus žudikais, 325 m. nepadaryta jokio paaiškinimo apie jai priklausiusių tūkstančių pirmųjų krikščionių, neminint net Paties Kristaus ir Jo mokinių. Nikėjiškame IV šimtmetyje šios išvarytos apaštalinės Bažnyčios likučių (vadinamųjų „ebionitų“) dar būta diasporoje, bet juos „nurašė“ kaip eretikus, tuo pasisavinant pačias apaštalines ištakas. Romos imperija galėjo pripažinti tarp savo politinių priešų gimusį tikėjimą tik su sąlyga, kad visi žydai bus paskelbti D-važudžiais, o išrinktumas – perėjusiu nuo žydų pas imperijos piliečius. Šitaip imperija susitapatino su D-vo Karalyste, kurioje visos pranašystės tarytum galutinai išsipildo.

Šis susitapatinimas perėjo į naują nežydų Bažnyčią dėl imperijos susiliejimo su nauja religija kaip su savo valstybine struktūra. Struktūra išgyveno pačios imperijos žlugimą nuo barbarų antplūdžio, bet vėliau susiliejo su karolingiškąja Europa kaip popiežiaus–imperatoriaus teokratinė klero ir pasauliečių bažnytinė vienybė, vėlgi žlugusi kartu su viešpataujančios religijos skilimu į vakarinę ir rytinę 1054 m. Prasidėjus popiežių ir karalysčių kovai dėl viršenybės, socialinis krikščionybės uždavinys liko pamirštas, užtat stiprėjo karalysčių kovos tarp savęs už žemes ir turtus. Aišku, kad konstantininei Romos imperijai taip ir nepavyko tapti visai ne jai išpranašauta mesijine karalyste.

Įsigilinus į Biblijos pranašystes irgi aišku, kad kalbama apie istorinį Israelį, bet ne apie kažin kokį „Naująjį“, nebežydišką, neva „pakeitusį“ senąjį. Jei D-vas kalba Pirmuoju Asmeniu, koks Bažnyčios susirinkimas gali tai atšaukti? Ar Šventoji Dvasia atšauks tai, kas D-vo per Ją Pačią pavadinta „amžinuoju įsaku“ tiek dėl aukojimų Šventykloje, tiek dėl kitų iš 613 Toros įsakymų?


Įstatymo „panaikinimas“ ir idealus mesijinis modelis

Apreiškimui patekus pas nežydus ir atitrūkus nuo žydų, pradėta kalbėti apie Įstatymo panaikinimą... nežydams, kuriems Įstatymas niekad ir nebuvo duotas! Kodėl jiems gali būti „panaikinta“ tai, kas niekad neduota? Ne jiems diskutuoti ir apie Kristaus žodžius, kad nė viena raidė iš Įstatymo neišnyks, kol Dangus ir Žemė nepraeis (Mt 5:18). Tie, kuriems Įstatymas neduotas, neturi nieko, kas iš jo išnyktų arba neišnyktų.

Mesijinis paradoksas yra tas, kad nežydams D-vas duoda privilegiją iškart gauti Išganymą vien per Kristaus Auką, Kuri įvykdyta pagal jau žydams duotą Įstatymą už žmogaus (pirmiausia žydo, paskui – graiko) nuodėmes. Jei žydas atsisako žydiškumo, jis patenka į „lengvesnio“ Išganymo sąlygas. Bet atsisakymas nėra natūralus dalykas, nes žydas visų pirma yra tas, kuris gimsta žydu. Suprantama, kad Kristuje nėra nei žydo, nei graiko, kada abudu jau yra D-vo tautoje, kuriai pašaukti žydai ir kurią Kristus išplečia kviesdamas į ją visą žmoniją. Kad patektų į D-vo tautą, nežydas neprivalo tapti žydu, tačiau žydas vis tiek negali būti išganytas be Kristaus vien dėl savo tautinio pašaukimo pasaulinei misijai (kapituliuojanti katalikybė dabar pradėjo kalbą apie kažkokį kitą, be Atpirkėjo, žydų Išganymo kelią, tačiau tai tušti žodžiai jau todėl, kad šitaip kalbantieji paprastai patys visai nesusigaudo, kad rabiniškas judaizmas nėra ana senoji Šventyklos religija, bet yra aną pakeitusi visai kita ir nauja vadinamosios „žodinės Toros“ religija).

Tad pirminės pašauktosios tautos situacija Išganymo atžvilgiu yra žymiai sunkesnė nei atsivertusių nežydų, kuriems jokie aukšti reikalavimai nekeliami. Jie keliami žydams būtent todėl, kad ši tauta ir pašaukta per Mesiją vesti visą pasaulį į Išganymą. Ne be reikalo Golgotoje ant Kryžiaus paaukotas Kūnas, Kuris aprėpia visą Bažnyčią, visuotinai sudabartinančią Golgotos Auką, o todėl išganingą, yra būtent Žmogaus Žydo Kristaus, t.y. kilme – žydų tautos kūnas. Tik Šio Kūno Aukoje kiekvienas nežydas irgi yra žydas, tik toks, kuris nevykdo Įstatymo, reikalingo evangelizuotam žydui ne Išganymui, bet tam, kad išliktų žydu – pirminės pašauktosios tautos nariu!

Čia matome, kaip idealiai Senoji Sandora pratęsiama Naujojoje su ja ne konfliktuojant, bet koegzistuojant: nežydai D-vo tautoje gali būti tik drauge su žydais, tuo tarpu Kristuje žydai išganomi be būtino ryšio su nežydais. Čia prasmė Kristaus žodžių, pasakytų samarietei: „Išganymas iš žydų“ (Jn 4:22).

Tokiu atveju darosi aišku, kodėl Jaakovo vadovauta Judėjos Bažnyčia stropiai laikėsi Įstatymo. Tuo pat metu Paulius drąsiai skelbė, kad po Kristaus Aukos visi kiti aukojimai nebereikalingi, įveldamas į tai „kažką sunkiai suprantamo“, δυσνόητά, ir dar „pagal jam duotą išmintį“, κατὰ τὴν δοθεὶ̃σαν αυ̉τω̣̃ σοφίαν (2 Petro 3:15–16 tiesiog „mirtinas komplimentas“!). Atvykęs pas Jaakovą į Jeruzalę ir Judėjos Bažnyčioje prispirtas, Paulius „pamiršo“ visas savo maksimas ir klusniausiai įvykdęs Įstatymo reikalaujamą apsivalymą paskelbė apie tai Šventykloje (Apd 21:26)! Suprantama, jis žydas, kuriam ir duotas Įstatymas, todėl jis negali būti net ir per Kristų Išganytas be Įstatymo, kol lieka žydas. Pauliaus kalbų painumas ir yra tas, kad nors ir perspėdamas norinčius apsipjaustyti, kad tuomet tie privalės vykdyti visą Įstatymą, šalia to neduoda suprasti, kad apipjaustytieji žydai, nors ir priėmę Kristų, tebeprivalo vykdyti Įstatymą.

Šiandien Pauliaus, kuris pašauktas būtent pagonių apaštalu, painumo pasekmės yra ryškios ir tarp kraštutinių protestantų nežydų, kurie įkvėpti jo žodžių, kad žmogus išganomas vien tikėjimu, tvirtina, neva krikščioniui užtenka vien tikėti, o tada jokios nuodėmės jo nepražudys: girdi, Kristus kartą pasiaukojo ir gana (jokio sudabartinamo Aukos tęstinumo Bažnytiniame Kūne nesą, aleliuja!).

Šv. Jaakovo bendruomenė, priėmusi Kristų, bet vykdžiusi visus Įstatymo reikalavimus, rodė pasauliui idealų Išganymo modelį, kada nežydų bendruomenės neatskiriamos nuo žydų bendruomenės ir plėtojasi pastarosios viduje. Petras būtent ir buvo pašauktas vadovauti tokiai bendrai Bažnyčiai, bet ne konstantininkų sugalvotai antisemitinei nežydų religijai. To nepaneigia faktas, kad Petras tikrai nukankintas Romoje: vykdydamas jam pavestą misiją ir matydamas Pauliaus nesugebėjimą suderinti nežydus su žydais vienoje draugėje bei jau prasidedančią romėnų puikybę paniekinant žydus (Rom 11:17–18), Petras jautėsi įpareigotas taisyti situaciją ir nuvyko pas Paulių į „Babelę“ (1 Petr 5:30 visiems žydams tuo metu jau gerai suprantama „Ezopo kalba“ apie „Babelio paleistuvę“ – Romą), tad abudu ten ir buvo nukankinti Nerono persekiojimų metu.

Kada Dangus ir Žemė praeis:
Šventykla eschatologinėje Jeruzalėje, nusileidusioje iš Dangaus, ir iki tol

Ši Apokaliptinė vizija, būdinga ir rabiniškai tradicijai, kilme susijusi su Pirmosios ir Antrosios Šventyklų sugriovimu. Ezekielio pranašystė nuo 40 sk. smulkiai aprašo tiek būsimą Naująją Šventyklą, tiek atstatytą Jeruzalę, tačiau tokiais vaizdiniais, kurie prašoko realias galimybes atstatant Šventyklą, o todėl ir tradiciniame judaizme aiškinami eschatologiškai. Bet kuriuo atveju ši Šventykla Naujojoje Jeruzalėje susijusi su Sinajaus Sandora ir aukomis. NT Apreiškimas aprašo Naująją Jeruzalę be Šventyklos, t.y. su Šventykla, kuri yra Pats viešpataujantis Kristus. Jis yra ir Avinėlis (Apr 21:22).

Ezekielio aprašymas pasižymi posakiais, gerai pažįstamais iš NT (apipjaustytos širdies, dvylika Naujosios Jeruzalės vartų pagal dvylika Israelio genčių). Kumrane rastas „Šventyklos ritinys“ irgi mini dvylika eschatologinės Jeruzalės vartų. Apokrifų ir pranašysčių vienybė negali būti ignoruojama, bet esminio skirtumo (Šventyklos nebuvimas – buvimas) tarp NT Apreiškimo ir Ezekielio negalima suderinti kitaip nei priėmus milenianizmo koncepciją: Naujoji Jeruzalė nužengs iš Dangaus jau po Teismo, naujojoje žemėje po nauju dangumi: dabartiniai Dangus ir Žemė bus praėję („Viską darau nauja!“). Tada nebebus nei nuodėmės nei mirties, Sandorų laikai pavirs Amžina bendryste su D-vu. Tuomet Ezekielio Šventykla – Tūkstantmetės Karalystės Šventykla, kurioje bus atkurti aukojimai, nes dabartiniai Dangus ir Žemė dar nebus praėję (Mt 5:18). Kaip sakyta, tie aukojimai svarbūs nebe šventųjų teisuolių Išganymui, bet autoritetui pačios žydų tautos, kaip išrinktosios savo misijai tarp kitų tautų. Karaliaus Kristus, Kurio Atpirkimas gelbės dar pasaulyje liksiančius pagonis (per tą tūkstantmetį per kiekviena kasmetinę Palapinių šventę pasaulio gentys trauks į Jeruzalę pagarbinti Vieno D-vo, o „kuri neateis, ji negaus lietaus“, Zch 14:17).

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas       2018-04-23 15:08

Tegyvuoja Mokytojas!

Jota       2018-04-21 14:48

Etniškumas jokių sąsajų su amžinuoju gyvenimu ir dieviškumu neturi, lygiai kaip ir socialinis, kultūrinis ar politinis gyvenimas. Taip, Dievas išsirinko žydų tautą laikinam uždaviniui, tačiau tiek ST šventykla, tiek galimybė įsitraukti į išganymą buvo duota visoms ST tautoms.
Žydai tiek senatestamentiniais laikais, tiek dabar perskyrą “žydas - nežydas” suvokia kaip “žydas - gojus”, o ką tai reiškia, aiškinti nebereikia.

Kad ir ką becituotumėt iš žydiškosios Lenkijos popiežiaus JPII ar katalikybės judaizavimo teoretiko pop. BXVI ištarmių, Vatikanas   Kristų ir Jo Evangeliją išdavė jau turbūt 1965 m. (jei ne anksčiau), pasirodžius deklaracijai Nostra aetate, kurioje padėtas pasaulinės antikristinės religijos pagrindas. Visa tolesnė įvykių raida, kurią ypač suintensyvino “universalusis ir charizmatiškasis” popiežius Pranciškus, yra tos išdavystės tęsinys.

Vatikano paskutiniojo mokymo esmė - formuoti naują religinę sąžinę, kuri leis skirtingų religijų atstovams išpažinti, kas jiems šauna į galvą, bet su viena sąlyga - būti tolerantiškiems kitoms religijoms. Tikslas - sukurti vieną universalią antikristinę religiją.

O mesijiniai žydai tik prisideda prie visos tos velniavos kūrimo. Žydų išganymas per Torą irgi yra eilinis Vatikano blefas.

Letas        2018-04-20 16:33

ir vėl praleido progą patylėti.

Papa Borgia       2018-04-18 17:31

„Israeli op-ed writer calls on Israel to nuke Germany, Iran, March 12, 2015. The Times of Israel reports that an Israeli op-ed writer has advocated the nuclear annihilation of both Iran and Germany. In an article written in Hebrew for Israel National News, Chen Ben-Eliyahu advocates the use of 20 or 30 nuclear bombs against Germany in revenge for the holocaust and also against Iran which the author suggests is an existential threat to Israel. “Twenty, thirty atomic bombs on Berlin, Munich, Hamburg, Nuremberg, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund and so on to assure the job gets done. And the land will be quiet for a thousand years,” he wrote“ – įdomu, jei lietuvaitis taip parašytų, kas iš jo beliktų? Dvidešimt, trisdešimt atominių Dubnos bombačkų ant Berlyno, Miuncheno, Hamburgo, Niurnbergo, Kelno, Frankfurto, Štutgarto, Drezdeno, Dortmundo ir taip toliau, ir baltieji europiečiai būtų nutildyti tūkstančiui metų – misija būtų atlikta. Nebėra nieko - tik bombačkos, kurios mus pavers viena tauta, valdoma Banko.

Marginalas dėl popiežės pranašystės 2018-04-18 7:       2018-04-18 16:17

Perskyrimą “žydai - nežydai” padarė Pats D-vas, jei Juo dar tikima.
Popiežiui Jonui Pauliui II priklauso žodžiai: “Kiekvienas krikščionis yra žydas”. Maždaug tas pats pas Benediktą XVI. Deja, pavėluota 2000 metų, šaukštai popiet.
Pagoniška puikybė neleidžia kuriai nors kitai etnikai vadovauti, tegu tai ir D-vo Valia. Nors aiškiai pasakyta, kad D-vo tautoje (į kurią Mesijas kviečia VISUS žmones) nebėra nei žydo, nei graiko.
Patekti į D-vo tautą etnizuojant pagal save visuotinį D-vo sprendimą (o tai yra konstantininės krikščionybės “pasiekimas” - plg. Vokietijos ir Prancūzijos vyskupus, laiminusius savo kariuomenes žudyti “brolius katalikus”), neįmanoma.
Todėl ko stebitės globalistais? Ko nesugebėjo krikščionys, padaro “orvelininkai” - jie irgi vienija visą žmoniją, tik į šėtono “kūną”.

VaidasVDS       2018-04-18 15:53

QQ-čiui
rinktis reikia tiesą, sąžinę, gėrį, meilę ir Dievą, nesvarbu kurioje tautoje gimei.
Pacituosiu iš “sektantiškų paistalų”, ko reikia siekti:
“kupina meilės tarnystė, nesavanaudiškas pasišventimas, drąsi ištikimybė, nuoširdus dorumas, apšviestas sąžiningumas, nemirštanti viltis, pasikliaujantis pasitikėjimas kitu, gailestingas tarnavimas, nepaliaujamas gerumas, atleidžiantis pakantumas, ir nuolatinė ramybė”.
Kada visa tai turi, žmogus jau gali būti tikras dėl savęs. Jei ko nors iš šių bruožų neturi, turi stengtis juos išsiugdyti.
Dėl sektantiškų bruožų.
Na jie iš tikrųjų būdingi sektantams.
Čia juos man taikėt?
1. Bet jau pats pirmas bruožas - “Pavergtas savosios idėjos” man netinka. Perskaičiau Urantijos Knygą ir jokia nauja sava idėja manęs neužvaldė.
2. Blaiviai analizuoti. Na žemiau pateikiau pakankamai blaivią analizę, gal ten yra kas nors ne taip, ar gal kada nors anksčiau ką nors “neblaiviai” analizavau? Jau 10 metų blaiviai analizuoju Urantijos Knygą, kurios analizę pradėjau nuo kritinės medžiagos paieškų, bet to beieškodamas suradau labai daug protingų žmonių - mokslininkų, filosofų, buvusių kunigų ir kitų įvairių profesijų žmonių, kurie nustebino tuo, kad absoliuti dauguma daugybę metų irgi neranda prie ko prikibti, ypač iš dvasinės pusės. Tiesa, Lietuvoje šiek tiek striuka su tokiais žmonėmis. Jotos su letais pasistengia…
3. Neapykanta nepritariantiems. Baisu, jei kas taip elgiasi. Gal aš taip elgiausi? Tada pavyzdžių. Tiesa, vieną kartą pagrasinau kreiptis dėl šmeižto Apreiškimo atžvilgiu ir dėl to buvau užblokuotas šioje svetainėje, bet tai nebuvo neapykanta, o tiesos paieškos. Šmeižti niekas neturi teisės…
4. Na ir kiti punktai, nesąžiningumas, egoizmas - savaime suprantama yra atstumiantys, bet gal kada nors reiktų ir kitiems pažvelgti į veidrodį.
5. O štai atkaklumas nebūtinai yra neigiamas bruožas. Reikia atsiminti vieną pamokymą iš tos pačios Urantijos Knygos:
“Ir nėra nieko keisto, jog pažanga buvo lėta; senovės dienomis būti pažangiam arba išradingam reiškė būti nužudytam kaip burtininkui.”
Ir tai, kaip Jėzus kreipėsi į fariziejus:
“Manasis Tėvas su šita tauta gailestingai elgėsi ilgą laiką. Karta po kartos mes tikrai siuntėme savuosius pranašus, kad jas mokytų ir perspėtų, ir karta po kartos šiuos dangaus atsiųstus mokytojus jos nužudydavo. Ir dabar iš tikrųjų jūsų savavaliai aukštieji šventikai ir užsispyrę valdovai toliau daro lygiai tokį patį dalyką. Kaip Erodas nužudė Joną, lygiai taip jūs dabar rengiatės sunaikinti Žmogaus Sūnų.”
Na nors tiek geriau šiais laikais, nužudyti bent negalite. Nors aš visai ne joks pranašas, tik stengiuosi protingai analizuoti visą informaciją. Bet apdergti kitą jums nieko nereiškia…

Vaidui VDS       2018-04-18 11:23

O jei dar konkrečiau - žr. komentarą apie sektantiško charakterio bruožus po A. Švarplio str. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/andrius-svarplys.-apie-gori-platono-ola-guzijoje

QQtis       2018-04-18 11:04

Apie pasirinkimą (-us). “vaidamsVDSams”.
Teisingai pasirinkus “pagrindines NT vietas” ir atmetus “didžiąjias NT tragedijas” man, būnant vienodai pasirinktų tautų atstovu, kyla klausimas:
ką aš pasirinkčiau (o rinktis reikėtų), jei Aukščiausiojo valia būčiau gimęs toje “nebuvusioje išrinktoje Žydų tautoje”. Žinau, kad šis klausimas kyla iš mano kvailumo, bet kažkiek ir iš meilės.

Papa Borgia       2018-04-18 8:45

O ką, dvejetukininkas jau ne žmogus, ane? Jūs gi gerai žinote, kad skirtingai nuo kitų mokslų, istorijos mokslą galima lengvai įsisavinti, įvaldyti savarankiškai be oligarchijos dvaro politrukų ar armijos zampolitų pagalbos, be jų siūlomos suklastotos istorijos versijos, ypač XX amžiaus, kuriame augo ir gyveno mūsų seneliai ir tėvai, ir kurie dalyvavo abiejuose karuose bei tremty į Sibirą Gulagan, galima lengvai susipažinti ir įvaldyti šias specialias ir griežtai nuo runkelių saugomas BK straipsnių pagalba istorines žinias, nuo jų slepiamas, bet mus, diletantus, dominančias istorijos sritis. Mums tai hobis ir maloni pramoga gaudyti meluojančius ir kinkas drebinančius humanitarinių mokslų docentus. Mus domina slapti, uždrausti mokslai, įvairios runkelių kvailinimo sistemos bei hipnozės triukai per visuotinas informavimo ir dezinformavimo priemones. Mes patys, kurie per prievartą tarnavome Sovietų Sąjungos kariuomenėje, gerai žinome iš ko susideda pasaulis ir kaip jame siautėja visokio plauko dezistai, dezinfologai ir agesyvių kariuomenių zampolitai bei viešojo neosovietinio gyvenimo politrukai kaip dabar, vos tik įsijungi radiją, teliką. Intike taip pat pilna apmokamų dezistų, KGB rezervistų meilužių – trolių. Toks gyvenimas, bet reikia gebėti ir iš netiesos išpešti tiesą ir sugėdinti Velnią – Blogio imperijos sąjungininkus ir sąjungininkes. Reikia išmokti atpažinti melagį, atpažinti priešą ir gebėti susivienyti kovoje prieš jį.

VaidasVDS       2018-04-18 8:35

Dabar šiek tiek konkrečiau.
Gana rimtos Jotos pastabos, kuriose gali būti nemažai tiesos, bet jos neveda į nieką gerą...
“Iz 27:12–13 dėl to šventojo kalno.” Tai jau įvykę, slibinas nugalėtas, net niekam niekur rinktis nereikia…
Dan 9, 26 ir Iz 53 iš esmės yra įvykę įvykiai ir kodėl vis dar kažkas jų laukia yra tam tikras nesusipratimas…
Mt 5:18 dėl tų brūkšnelių ir “jotų”. Tai didžioji NT tragedija, kažkoks pernelyg uolus mokinys pasistengė. Jei tos visos “jotos” būtų pildęsi, tai ir Mošiachas “tikras” būtų atėjęs (anot vienos žydų sektos tas “tikras” Mošiachas jau ir atėjo, tik kad nei šventyklos atstatinėja, nei kokių ryškių stebuklų nedaro…). Iš tiesų brūkšneliai ir “jotos” Mato evangelijos pamokyme yra skirtos tam, kad patraukti žydus į krikščionybės pusę...
Jn 4:22 - “išganymas ateina iš žydų”. Vėlgi kažkas pasistengė, o gal ir Jonas kiek susipainiojo, kad Jėzaus žodžius “žydai bent jau žino, ką garbina” parašė taip, kaip parašė...
2 Petro 3:15–16 - “Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus Raštus, savo pačių pražūčiai.” Puikus Petro perspėjimas, labai tinkantis pačiam Letui ir Jotai, na ir kitiems…
Žydai nebuvo išrinktoji tauta, tad ji negalėjo ja ir pasilikti. Bet žydai buvo pasirinktoji tauta monoteizmo atkūrimui, net ir Jėzaus atėjimui. Senoji Abraomo sandora su Melchizedeku nutrūko, kuomet Jėzų žydai atstūmė, dabar visos tautos pasirinktos ir vienodai gali nešti indėlį į dvasingumo sukūrimą Pasaulyje ir tikrojo Dievo atradimą ir garbinimą...
Apr 21:22 - “aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla”. Pakankamai aišku turėtų būti, kad materialios šventyklos nėra…
Zch 14:17 „kuri neateis, ji negaus lietaus“. Ne tautos turi kažkur vaikščioti, žmonės turi pradėti iš tikrųjų, iš širdies, ieškoti Dievo.
——
Tie visi senieji ir nelabai teisūs naujieji mokytojai tarsi visiškai nežino pagrindinių NT vietų. Štai jos:
Mt 5 43-45;
Jn 3: 3, 5, 21
1 Jn 3-11
Jn 15 7-12
——
Taigi, kuomet pasirinksite tikrus prioritetus, tuomet gyventi, suprasti ir, svarbiausia, mylėti bus daug lengviau ir paprasčiau. Bet kol “letai” ir “jotos” tinkamai nepasirinks, dar daug bėdų pasaulyje bus pridaryta…

Alfonsas       2018-04-18 7:36

Bet ir durnas tu, Borgija, - ne istorikas, o šarlatanas dvejetušnikas. Nesupranti, kad visi čia iš tavęs juokiasi? Koks dar Eliyahu? Gal pačiam su galva negerai? Istorijos žinovas, mat, atsirado, nejuokink! Diskutuok ir toliau pats su savimi, nevykėli. Nieks čia neskaito tavo kvailų paklodžių.

Klausimas       2018-04-18 6:56

Dovanokit, o kas tas Duginas ir jo, atsiprašau, “duros”, kai visuotinai žinomas tik Chen Ben – Eliyahu ir jo A-bombačkos Vokietijai?

Papa Borgia       2018-04-18 6:45

Žinot, tai grynų gryniausias „Offenkundigkeit‘as“(visuotinai žinomas faktas), ne daugiau, kad daktaras yra linkęs paprastus dalykus versti sudėtingais, kad runkeliokai nesuprastų, kitaip bus sunku manipuliuoti. Ne tik žydai yra pasklidę po visą pasaulį, bet ir lietuviai, bet jie tokių galių neturi – neturi viršenybių ir privilegijų bei slaptų mokslų, kurių raktą manosi turįs dr.Palmaitis. Mes, linkę labiau prie fizikos, žinome, kad veiksmas tolygus atoveikiui – „Internazi conspiracy and agression“ iššaukė „Nazi conspiracy and agression“. Įdomu, indėnai be agresijos ar su agresija, žudynėmis, buvo nukariauti ir jų žemės užvaldytos okupantų ar kaip? Indija buvo pavergta pieštukų pagalba ar visų laikų galingiausias Anglijos premjeras Bejamin Disraeli prieš juos naudojo kažką kitką kaip ir Viniukas Bengalijoje ir pan.? Per dažnai pseudo mokslas pretenduoja į mokslą, nemanote? Na, o ponas $+$, įtariu, yra tikras mokslų vyras. Gal net LR Seimo Iročkos padėjėjas gojų klausimams ir problemoms spręsti, kad taip gerai mums, diletantams ir kitiems runkeliukams, diagnozes nustatinėja. Pagarba diagnostikams.

Puolimas       2018-04-18 6:41

prieš krikščionybę iš visų pusių -liberalios ir nacionalistinės.

Jota       2018-04-18 6:23

Turėkite savigarbos! Jums kone į akis rašo, kad jūs gojai, be žydų nieko negalintys (”Žmogaus Žydo Kristaus, t.y. kilme – žydų tautos kūnas. Tik Šio Kūno Aukoje kiekvienas nežydas irgi yra žydas”), - kitaip sakant, visi patapsite žydais, jei norite būti išgelbėti. Visame straipsnyje griežta perskyra “žydai - nežydai”, žydams (kaip turintiems dvi sielas - dieviškąją ir gyvuliškąją, - https://www.moshiach.ru/lesson/chasidizm2/1069_64_35.html), vienoks išganymas, o mums, gojams, turintiems tik gyvuliškąją sielą - kitoks, lengvesnis).

Vėl įkyrėję virksmai dėl “šventojo šoa”, konstantininės krikščionybės, dėl žydų pasaulinės išgelbėjimo misijos, į kurią niekas nenori atsižvelgti ir pripažinti… Tačiau visa, ką dėl mūsų padarė Kristus, yra įgyvendinta Bažnyčios slėpiniuose, jos istorijoje, tai visos žmonijos nuosavybė, ir žydai, jei nori būti išgelbėti, turi priimti krikščionybę tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, o ne taisyti pagal savo užgaidas.

Perdėtas akcentavimas, kad Kristus buvo žydas, yra piktybiškai pačių žydų panaudojamas savo įtakai sustiprinti - atseit drebėkit prieš žydus, nes Mesijas irgi žydas. Teologiškai Kristus yra antrasis Adomas ir Dievo Sūnus, dėl to jokios tautybės neturi - jis aukščiau tautybės.

Dėl ko šis straipsnis parašytas? Ogi prasidėjus karo įvykiams Sirijoje skina kelią dėl būsimojo Trečiosios Šventyklos atstatymo ir Al Aksos mečetės sugriovimo. Izraelio sionistai įgyvendina savo seną svajonę - įkurti žemiškąją karalystę su jų “mesiju” - mošiachu priešaky.


Daugiau kaip 90 proc.  žydų puikiausiai žino, kas bet kuriame žemės kampelyje bet kuriuo metu vyksta su kiekvienu žydu. Tarp jų yra toks ryšys, kokio mes net neįsivaizduojame. Palmaitis jums apie tai niekada nekalba, nors galite būti tikri, jis žino viską ir turi tokius tikslus, apie kuriuos mes net nutuokti neįstengiame. Galų gale elementariu protu pagalvojus, jei žmogus, kalbėdamas apie krikščionybę, vengia kryžiaus, pagrindinio jos simbolio, įrankio, per kurį buvo išgelbėtas pasaulis, ir vietoj jo vartoja jokios reikšmės mums nebeturinčią žvakidę - čia jau ir kvailam aišku, KĄ iš tikrųjų žmogus išpažįsta.

Sausas L.P. racionalizmas be širdies čia daugeliui daro įspūdį (”šis straipsnis yra ne durniams”).
Deja, šis straipsnis yra durniams.

$+$       2018-04-18 6:03

Kai pas ką nors yra poreikis dvigubinti ar dar daugiau dauginti savo tapatybę, įžvelgiu psichinę negalią, o kai dar “diskutoja” pats su savimi, tai ir labai rimtus simptomus.

Komentatorių su dviem ar trim tapatybėm šioje svetainėje yra ne vienas, tik nežinau kaip vertinti tuos, kurie tame pačiame komentare “Jules” giria, o “Dzeikas” kritikuoja? Ar tai reiškia, kad Julius Milaitis yra geras, o Milaitis Julius yra blogas?!

 

Pagarba Autoriui       2018-04-18 5:26
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Al.       2018-04-18 1:03

Mesijaus idėja jau buvo judaizme, ir krikščionybę galim, manau, laikyti žydų tikėjimo atskala, jų reformacija. Todėl žydų atsisukimas į krikščionybę yra tiesiog grįžimas prie savo pačių koncepcijos. Ar gal - prie pradėtos, bet nebaigtos reformacijos.  Kartu, tame ir Europos ilgesys ir žvilgsnis į save Pasaulio akimis.
Manau, žydų genocidas turėjo susilpninti išrinktosios tautos koncepciją. Žydų išeivija stiprino save pasivadindami išrinktąja tauta. Bet susidūrė su kita į panašų vaidmenį įsijautusia tauta - nacistiniais vokiečiais, kuriais pamažu patys nutautėdami buvo ėmę virsti. Ir gavo progą pamatyti atgrasiausią išrinktosios tautos pavyzdį. Tai, manau,turėjo paskatinti permąstyti išrinktumo koncepciją.

>doleriams       2018-04-17 22:52

niekada koncervuotas ir savaip ant “VU docentų” užciklintas landzbjulius-džiūlzas(ne tas, kur rašyt “nemoka”) nebuvo niekieno iš jūsų paminėtų draugas. Stipriai apsirikote.

Žinoma,       2018-04-17 19:55

tai prasto alaus pasekmė - Jūs visiškai teisus šiuo atveju. Beje, Jūs visada teisus, mes net neabejojame - klystame tik mes.

QQtiss       2018-04-17 18:02

papai “B” ( trys klausimai viename):
ar Jūs savo komentaruose į kažką konkrečiai kreipiatės? Ar su savim bendraujate? O gal tai prasto alaus pasekmės?

Borgia       2018-04-17 16:29

Be abejo, mes diletantai, o ne CK anūkai ir egzo pas VU docentą tikrai neišlaikytume. Mes Brežnevo epochos trejetukininkai, o ką? Malonu, kad čia yra ir “stukačių”, nes Lietuva be jų pražūtų, o kaipgis. Stribų ateity bus dar daugiau, be jokios abejonės.

$+$       2018-04-17 16:11

Rašinėja Julius Milaitis. Juozapo, Liepos ir Pic’ o drauhas!!!

post publicum       2018-04-17 14:54

šūdinės musės a la “papaborgijos” apspito straipsnį...
beviltiškas šlamštas o ne komentarai.
šis straipsnis yra ne durniams, o rašinėja vien diletantai ir pigūs spekuliantai.
yra kaip yra.

Papa Borgia       2018-04-17 14:41

Juk ne šiaip sau ir sovietų raketų nuvedimo į taikinį radijo lokatoriai Б - 200 turėjo Dovydo žvaigždės formą Zenitinio raketinio komplekso sistemoje C – 25 , kad visada nuvestų raketas V-300 su atomine bombačka(БЧ) ten, kur reikia, kad ko nors būtų mažiau, pavyzdžiui, lietuvių ar vokietukų. Vienas toks ne taip seniai siūlė užmėtyti Vokietiją atominėmis bombomis viename laikraštyje. Taigi, manau, žinote, ką reiškia čia vokiška nufyrinta Fau(V)? Beje, priminsiu Jums, kad 2015 metų kovo 11 dieną laikraštyje „The Times of Israel“ buvo straipsnis apie tas pačias raketas su atominėmis galvutėmis ir jų misiją, cituoju: „Op-ed calls on Israel to nuke Germany, Iran. ‘20-30 nuclear bombs will assure the job gets done,’ opinion piece on right-wing Israel National News site says by Toi Staff, 11 March 2015, 3:32 am 115 Edit. An Israel National News opinion piece calls for the nuclear destruction of Iran and Germany. Right-wing media outlet Israel National News published an opinion piece Tuesday calling on Israel to launch nuclear bombs at Iran and Germany, only days after the outlet came under fire for publishing a piece accusing a war widow of killing her husband over her pro-peace views. In the opinion article published Tuesday, the author claims that only through nuclear annihilation of Iran and Germany, with 20 or 30 nuclear bombs each, can Israelis prevent the state’s destruction.  “If Israel does not walk in the ways of God’s Bible,” author Chen Ben – Eliyahu wrote in Hebrew, “it will receive a heavy punishment of near complete destruction and doom and only a few will be saved.” Taigi skaitykite ne tik Komsomolkę, bet kur kas rimtesnius laikraščius.

Papa Borgia,       2018-04-17 14:34

jums tiesos nereikia,jums svarbu ,ar jus mato,kaip jūs einate ar sėdite bažnyčioje.Slapta apsidairote?Jūsų žodžių žaismas jums labai gražus?

QQtis       2018-04-17 14:03

Lenkiu galvą Letai Palmaiti!

Papa Borgia       2018-04-17 12:40

Koks gražus daktaro Palmaičio liūtukas iš Albiono herbo čia pateiktame paveikslėlyje - Dieu et Mon Droit(Dievas ir mano įstatymas). Į runkelių kalbą išvertus gautųsi - Dievas yra Mano Įstatymas arba Mano Įstatymas yra Dievas. Konspiracija ir slapti mokslai yra viskas.

Siono išminčiai       2018-04-17 12:11

valdo bankus. To užtenka. Taškas.

Papa Borgia       2018-04-17 9:28

Kitaip laimės “The Committee of 300”(300 mesijų komitetas) ir hierarchinė konspiracija. Kažkaip keista, bet buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje du konspiraciniai mesianistų spartai rando bendrą vardiklį, patyrė rezonansą, ir praplėtė savo teritoriją ir įtaką pasauliui. Žinoma, be avenių Banko tai padaryt nebūtų pavykę, todėl šiandien melskimės už Banką, kad mesianistai laimėtų - laimėtų suslovininkai Seime ar kaip? Dvi neeuropinės kilmės viešpatystės iki šiandien tebetvarko pasaulį.

Papa Borgia       2018-04-17 9:11

Mesianizmas laimės, kai Lietuva liks be lietuvių arba liks lietuviai savo Tėvynėje mažuma. Prie to juk ir einama, ypač stengiasi seimūnai su ministeriais ir Palmaitis kažkaip slaptai bando prie to pačio prisidėti, tiesa? Arba Žečpospolitos, arba Rusijos mesianizmą su kokių ten priedu mums teks tada rinktis, pone Palmaiti? Mūsų šventove turėtų likti Lietuvių kalba kaip prancūzams Prancūzų kalba, kitaip mesianistai laimės - mūsų neliks.

Papa Borgia,       2018-04-17 9:01

labai primenat etaloninį fariziejų.

VaidasVDS       2018-04-17 8:56

Vėliau parašysiu išsamesnį komentarą, bet dabar komentaras “makaronams”.
Straipsnis tikrai įdomus, gana daug įvairios informacijos, nelabai prieinamos įprastose vietose. Letas Palmaitis tam tikra prasme iš tiesų yra eruditas. Bet vis dėlto man labai gaila, kad jis nėra mano pusėje ir greičiausiai nebus.
Labai sudėtinga apžvelgti plačiai tai, kas prašyta straipsnyje, o kuomet pasisakai grubiai (aptakiai) tai paties žinios atrodo labai paviršutiniškos. Nepaisant to, tos “grubios” pastabos.
Ar gi ne keista, kad nors monoteizmas labai prieštarauja stabų (materialių objektų) garbinimui, tačiau žydai kažkodėl garbina kalną, o musulmonai akmenį?
Argi nekeista, kad daug kas laukia, kol kažkas atstatys kažkokią materialią šventyklą, kai tuo tarpu Jėzus labai aiškiai atstatė savo šventyklą prisikeldamas?
Iš tiesų po Konstantino žydai buvo (ne visada) persekiojami dvasine prasme pamišusių krikščionių.
Apipjaustymas yra visiškai materialus veiksmas, tad sieti jį su dvasingumu yra visiškai beprasmiška, bet nereikia išleisti iš akiračio to fakto, kad apipjaustymą patvirtino Abraomas po jo susitarimo su Melchizedeku, nors tai tikrai nebuvo susitarimo (Sandoros) dalis.
Gražūs mitai, paremti dalimi istorinės tiesos ar tam tikrų įvykusių faktų, iš tiesų yra tapę įvairių šventraščių dalimis, tačiau reiktų kitiems sužinoti, kad vienintelis asmuo šiame pasaulyje daręs “stebuklus” (tik dvasinis pasaulis gali gydyti tai, kas neišgydoma, atšaukti mirtį ir kt.) buvo Jėzus. Deja, nei Mozė, nei, Nojus, nei apaštalai po Jėzaus mirties, nei nauji “šventieji” jokių stebuklų nedarė ir nedarys. Taip, žmogus tikėjimo dėka gali pagyti (dažniausiai tik iš dalies), gali ko nors blogo išvengti, bet tai nebus stebuklas, tai bus tik asmeninis tokio tikinčiojo pasiekimas, kuris bus tik asmeninis tikinčiojo ir Dievo santykis.
Apie kitus dalykus vakarop…

O kam man       2018-04-17 8:40

užaugti, jei aš ne humanitaras ir manęs arba mus, diletantus, taip lengvai apie pirštą neapvyniosite, neapgausite, turėdami aukštus mokslinius laipsnius? Teks paprakaituoti ir gerai pakaušį pakasyti, kad šio to pasiektumėte. Rusijos valstybė, beje, kaip ir Lenkija buvo ir tebėra mesianistinės valstybės, nežinai? Tad gal palikite tą Jums nesuprantamą slaptą, konspiracinę ir uždraustą sritį mums, diletantams, gerai? Žinoma, mesianizmo istorija įdomi ir įslaptinta dar nuo senų senovės, kitaip sunku būtų manipuliuoti mumis ir prastuomene - ubagais ir kitais tamsuoliais, gyventi kitų sąkaita ir pelnytis iš gero deziuko. Mes ne mesianistai ir ne protinguoliai, ne iš protingųjų, bet Jums neleisime mus už nosies vedžioti, mumis manipuliuoti ir mus apgaudinėti - mes ne docentų svingerių vakarėlyje, ne jų baliuje ir ne egze, ir jų gero pažymio ar malonės mums nebereik.

džiūlzui protingiausiajam       2018-04-17 8:11

užauk iki daktaro batų raištelių bent jau…

Papa Borgia       2018-04-17 6:53

Daktare Palmaiti, negi nežinai, kad nykštukai sudarė sąjungą su Velniu, kad paimtų pasaulį. Jūs nekompetentingas šiuose slaptuose klausimuose. Tamsta nepajėgus teigti Tiesą ir gėdinti Velnią, ir jo sąjunginikus su sąjungininkėmis, ir kitomis politikos kuosytėmis Neosovietijos Seimuose ir už jo ribų. Apie konspiratorių hierarchiją neturite jokio žalio ar spalvoto supratimo, o reiktų. Nebent po šios kritikos pasistengsite pasivyti runkeliukus?

Prikabinta makaronų       2018-04-17 6:46

Nelabai atsilieka nuo Vaido makaronų, tik kitos rūšies.

lietuvių atsisakymas nuo neapykantos       2018-04-17 6:36

A.Dirsytės maldos:
——-
SKAUSMO kelią išėjęs Viešpatie Jėzau, Kankinių Karaliau, visi dangaus ir žemės kankiniai ir kentėtojai, padėkite man suprasti Išganytojo kančios ir meilės esmę, padėkite man, mano mylimiesiems ir visai mūsų Tautai atrasti savo kelią.
1. Jėzus pasmerkiamas mirti
“Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami”.
Aš teisiu, smerkiu, pajuokiu, tyčiojuos, pykstu, keikiu, kerštą nešioju savyje, išpasakoju kitų ydas, paslaptis.
Taisykime viską tik gerumu.
Meilė — geriausia mokytoja. Jai nėra kliūčių.
“Nėra didesnės meilės už tą, kas guldo savo gyvybę už savo prietelius”.
Jėzau, pasigailėk smerkėjų, neteisingų teisėjų. Apsaugok nuo brovimosi į kitų reikalus.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Pagarba Autoriui       2018-04-18 5:26

nesu tų reikalų žinovas, bet perskaičiau su dideliu įdomumu - kaip tam tikrų intelektualinių kontekstų apžvalgą, itin talpią sintezę...
Išties žydų tauta - Knygos, Žodžio tauta - yra subrandinusi daug mąstytojų: ir aistringai ieškančių, ir ne mažiau aistringai klystančių.
Bet… Iš Egipto stebuklingiausiu būdu išvestieji, nuo tiekos kitų bėdų apsaugoti ir atgaivinti, pasirodo, nuolat tuo ir gundomi… (kad ir Abraomo-Saros tėvystės dovana ir nenykstančio vaisingumo pažadas - bent man jis nuskamba lyg pažadas sukurti rojų žemėje, jei tik tikės ir pasitikės Juo…)
Šalia gyvenantys drungnieji taip ir lieka daug ko nesupratę: abejingi stebėtojai, nieko nesuprantantys vertintojai, pavyduoliai ar pasipelnyti iš to užsimanantys: kaip kad toji v-aitė.
Todėl ir noriu paparašyti: gal gerbiamas Letas ir daugiau galėtų parašyti? pabūtų tarpininku, gidu, gal leistų pamatyti tą ieškojimų (ir ne tik tikėjimo ir/ar religinių) ir jų apmąstymų žemėlapį iš arčiau? Manau, pradžiugintų ne tik mane.


Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Būtina naikinti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą

Rasa Čepaitienė. Čiukčiai prie Baltijos

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia – mūsų Globėjas

Algimantas Rusteika. Įtampą žūtbūt reikia išlaikyti

Povilas Urbšys. Apie opiumą liaudžiai ir Jo Ekscelenciją

Arūnas Gumuliauskas. Minint Steigiamojo Seimo šimtmetį

Povilas Gylys rekomenduoja. Apie zuikius ir valstybę

Istorikas Artūras Svarauskas apie Steigiamojo Seimo šimtmetį

Vytautas Sinica. Ironiška – nemirtinga neteisingai mąstančiųjų persekiojimo dvasia atgimsta sovietmetį tyrinėjančių galvose

Lietuvos Respublikai – 100! Gabrielės Petkevičaitės-Bitės žodis pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje

Vytautas Sinica. „Ne, vaikas nėra kolektyvinė mūsų visų atsakomybė“

Kaip iš Neringos Venckienės namų buvo pagrobta Deimantė Kedytė – dalijamės vaizdo įrašu ir Karolio Venckaus komentarais (video)

Algimantas Rusteika. Pasislėpti nepavyks niekam

Marijos radijas: Ar esama realių priežasčių pilietiniam judėjimui laisvoje šalyje, demokratinėje santvarkoje?

Rasa Čepaitienė. Kito žvilgsnyje

1972-ųjų gegužės 14-oji, Kaunas: Romas Kalanta ir kalantinės

Algimantas Rusteika. Kelios pastabos „vaiko ėmimo“ įrašo paraštėje

Aštuntosioms Garliavos antpuolio metinėms artėjant Neringa Venckienė klausia: Kodėl? Už ką?..

Fatima – pasaulinė Marijos sostinė, arba Popiežiaus Jono Pauliaus II galybės paslaptis

Kardinolas Joseph Ratzinger. Fatimos žinios teologiniai komentarai

Liudvikas Jakimavičius. Politinės stumdynės

Ramūnas Aušrotas. Ar nebus apribota tėvų teisė skųsti institucijų veiksmus?

Liudvikas Jakimavičius. „Amicus est Girnius, set magis amicus veritas“

Valdas Vasiliauskas. Lietuviško parlamentarizmo aukštumos

Nuo bačkos: „Freedom House“ politologas: Lietuva pagal demokratijos reitingą lieka stabilumo sala Vidurio Europoje

Andrius Švarplys. Apie politinę (ne partinę) kovą tarp laisvės ir karantino Amerikoje

Algirdas Endriukaitis. Retorinis klausimas: esame istoriniame kelyje ar dykumoje?

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai

Liudvikas Jakimavičius. Visų atsiprašau, kad negaliu nieko pakeisti

Tomas Čyvas „Iš savo varpinės“: „Prasidėjo rinkiminė ruja“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.