Geroji Naujiena

Letas Palmaitis. Nikėja: religijos ir visuomenės krizė. Šešios išvados

Tiesos.lt redakcija   2016 m. gegužės 3 d. 19:28

77     

    

Letas Palmaitis. Nikėja: religijos ir visuomenės krizė. Šešios išvados

1. Nuo 325 m. atsiranda dirbtinai sukonstruota nauja pasaulio genčių krikščionybės religija.

325 m. Pirmojo Nikėjos susirinkimo istorinis fonas leidžia įtarti, kad ši data žymi įkūrimą naujos Bažnyčios, išstūmusios į užmarštį pirminę apaštalų Bažnyčią ir priskyrusios sau jos atminimą. Tuo pačiu ši data žymi ir pradžią atitinkamos naujos sinkretinės heleniškos–romėniškos religijos su perkeistomis antikinėmis misterijomis bei žydų kilmės Šventuoju Raštu.

2. Teologinis antisemitizmas ignoruoja pirminę Bažnyčią, o todėl – ir mesijinį judaizmą.

Šiam religiniam perversmui įvykdyti ideologiškai buvo būtina žydų išrinktumo pakeitimo krikščionimis iš pagonių teorija, kurios pradžia – tūkstančių pirmųjų žydų krikščionių, romėnų išvarytų iš Palestinos kartu su visais žydais, ignoravimas ir apmelavimais sektantais, nepripažinusiais Kristaus D-viškumo bei apaštalo Pauliaus laiškų (o kaip jie galėjo II amžiuje nujausti helenistinius dogmatus dar iki naujosios Bažnyčios teologinių batalijų?) ir galų gale atmestus kartu su visais žydais, neva „d-vžudžiais“. Tam pasitarnavo atsivertusio Konstantino imperijos suvokimas kaip jau laukiamos mesijinės karalystės.

3. D-vo religija yra viena, nėra nei atskiros judaizmo, nei atskiros krikščionybės religijų.

Iš tikrųjų nei atskirõs „judaizmo religijos“, nei atskiros „krikščionybės religijos“ negalėjo net ir būti (ismaeliškas islamas tėra tik vėlyvas šoninis jų „pataisymas“, D-vui jas nubaudžiant už nenorą sutarti tiesoje). Po žydų išvaikymo iš Palestinos krikščionims ištirpus tarp Artimųjų Rytų krikščionių nežydų, o kitiems likus be Šventyklos ir sukuriant naują Talmudo religiją, Nikėjoje atitinkamai gimė naujai sukonstruota, sinkretinė su Antikos pagonių sąvokomis ir misterijomis, krikščionybės religija. Tačiau tikroji D-vo religija, kuri apreikšta per kelias viena kitą papildančias ir pakeičiančias D-vo Sandoras su Savo tauta (Abraomo–Mozės–Kristaus Sandoras), kaip buvo, taip ir tebėra viena nedaloma. Ji niekur nedingo, bet Kristaus Sandora praplečia D-vo tautą į visą žmoniją, kaip Mistinį Kristaus Kūną Bažnyčią, į kurį kviečiamos visos pasaulio gentys ir kurios viduje „nebėra nei žydo nei graiko“, nes visi yra Abraomo palikuonys – fiziškai arba pagal tikėjimo paveldą (Gal 3:29). Pagonių laikui pasibaigus (Lk 21:24) bei pagonių pilnumai (Rom 11:25) įėjus į Karalystę (Apr 7:9), o milijardams gyvųjų galutinai atkritus atgal į pagonybę ruošiant kelią Antikristui (Apr 13:17), ateina apokaliptinė mesijinė era, skaičiuojama nuo išpranašauto žydų atsivertimo į savo Mesiją pradžios.

4. Visos ponikėjiškos „krikščionybės“ nužemina D-vą iki kūrinijos objektų.

Visos ponikėjiškos krikščionybės atmainos nuo monofizitų iki baptistų, metodistų ar adventistų, kad ir kaip jos kritikuotų „Konstantino Bažnyčią“, iš tikrųjų yra organinės tos pačios „Konstantino“ krikščionybės atmainos. Visi bandymai atbuline tvarka dehelenizuoti nikėjišką krikščionybę yra pasmerkti, nes nesuvokiama helenizacijos esmė. Ji nėra konkretūs dogmatai, bet heleniškas mąstymas apie D-vą, visa ko esančio Subjektą, kaip apie objektą, Kurį neva įmanoma moksliškai (teologiškai) apibrėžti. O juk visa ko Pamatas negali būti žemesniame sąvokų hierarchijos lygmenyje esančios kūrinijos aprėptas: žmogaus protas negali pažinti to, kas iš principo aukščiau jo, nes jis pats tik dėl to Pamato yra atsiradęs ir egzistuoja Jo sąlygojamas. D-vas pažįstamas tik tiek, kiek Jis Pats Save apreiškia. Bet koks bandymas Jį apibrėžti žmogaus sąvokomis yra begalinis Begalinio nužeminimas iki pat šventvagystės. Yra šventvagiška įsivaizduoti, neva mes „žinome“, „iš ko susideda D-vas“ (kiek yra Asmenų) ir „kaip Jis funkcionuoja“ (kokie yra Prigimčių santykiai). Tai yra nesąmoningas Paslapties paniekinimas, sukėlęs gentims („gojams“) būdingą švento ir nešvento nebeskyrimą ir tai genčių krikščionybės tragedijos pradžia.

Tuo neneigiu tradicinių dogmatų vertės, jeigu jų nesuprantame kaip neva „moklso apie D-vą“, bet suprantame tik kaip tam tikrus ad hoc loginius įrankius savo tikėjimui sau patiems paaiškinti, kitiems skelbti ir ginti „d-vamokslio“ (teologijos) ginčuose.

5. Pirmosios žydų Bažnyčios ignoravimas yra dabartino atkritimo į pagonybę priežastis.

Jei tad visi žydai paskelbti „d-vžudžių tauta“, o išimtis pasirodė būtina tik keliasdešimčiai jų, pradedant nuo Paties Kristaus, taip pat žydiškam Šventajam Raštui (nes kitaip ir pati nauja Bažnyčia bei jos religija nebūtų turėjusios jokio pagrindo), tai ko gi dabar stebėtis, kad mūsų laikais buvę krikščionys ir visai yra atmetę „žydų D-vą“: tai ne mūsų D-vas, mes turime savo dievus! – tai juk nuoseklus antisemitinės Eusebijaus pozicijos rezultatas: keliasdešimt asmenų, Eusebijaus „rezervuotų“ savo naujajai europinei Bažnyčiai, jau nebereikalingi nei sumaterialėjusiai Europai, nei į „orvelinį“ antikristizmą žengiantiems Vakarams apskritai. Neapipjaustytas Mikelandželo „Dovydas“ Florencijoje galutinai pavirto antikiniu marmuriniu „krikščionišku“ Apolonu, panašiai kaip dar antikinis graikų Partenonas galų gale pavirto vokiškų genijų „Valhala“ Regensburge (Vagnerio–Hitlerio idėjos „gyvos ir laimi!“). Istorinės Europos aspektu tarp pagonių graikų ir pagonių germanų yra neabejotina kultūrų bendrystė, bet tarp jų visų ir autentiškų Palestinos žydų jokios kultūrų bendrystės nėra buvę išskyrus trumpalaikę helenistinę simbiozę. Jei jokio Vieno D-vo Kūrėjo nėra, tai beprasmiška Jį ir (at)kurti naujajai Europai, paskendusiai prakticistinėje materialinių gėrybių stabmeldystėje ir doroviniame reliatyvizme: ji turi „savus dievus“ (stabus). Tačiau tiems, kurie yra įsitikinę Evangelijos tiesa, nebeįmanoma apsieiti be žydų, nes Vienas D-vas Kūrėjas visų pasaulių religijose apsireiškė tik šiai Savo tikslams pasirinktai tautai.

Tad malonėkime galutinai pasirinkti ir apsispręsti: arba „žydų D-vas“, kaip bevadintume Jo religiją (krikščionybe, judaizmu ar net islamu), arba „savi dievai“. Arba visų pirma esi „žydų tikėjimo“, arba esi genčių (pagonių) tikėjimo be nereikalingų kompromisų, tačiau anaiptol nesi visų pirma Romos katalikas ar pravoslavas, radęs tikrąją tiesą dogmatų ir kanonų miške, baptistas – suaugusiųjų krikšte, adventistas – šeštadienio vietoj sekmadienio šventime ir pan., neminint naujų „bažnyčių“, vos ne kasdien atsirandančių iš vis spartėjančio nikėjiškos genčių religijos atomizavimo.

6. Mesijinis judaizmas eina išpranašautu keliu, atkritusioms gentims išeities nebesimato.

Šios mano mėgėjiškos išvados nėra jokios „Liuterio tezės“, tačiau reikalauja ne mėgėjiško, bet rimto profesionalaus atsakymo ieškant išeities iš religinės krizės (plg. kaip išeities bandė ir tebebando ieškoti, pavyzdžiui, Pijaus X Brolija).

Nieko neraginu mesti katalikybę, pravoslaviją ar protestantizmą ir kažkur „pereiti“. Pirmiausiai, nėra kur pereiti, nes bandymai taisyti kritinę situaciją niekur nedavė vaisių. Katalikų modernistai peržengė negrįžimo ribą sunaikinę tūkstantmečiais kurtą vienintelės tikros neklaidingos Bažnyčios sampratą, o tradicionalistai negali paskelbti klaidingais visus popiežius po II Vatikano susirinkimo ne vien todėl, kad jie išrinkti kanoniškai (net ir neva priverstas atsisakyti nuo popiežystės neva dukart išrinktas Giuseppe Siri patvirtino visas naujoves ir netapo Lefebvre’u), bet ir dėl 1870 m. paskelbto dogmato apie Popiežiaus neklaidingumą kalbant Bažnyčios vardu ex cathedra. Romos katalikų Bažnyčios istorija sukūrė tokį geležinį dogmų ir kanonų karkasą, kuriame bet koks judesys į vieną ar į kitą pusę nebeįmanomas, o tradicionalistai nekonklavistai nedrįsta tapti sekta paskelbdami vien save teisinga Bažnyčia ir išrinkdami „teisingus popiežius“. Viena yra aišku: jei pagal tradicinį nikėjišką tikėjimą sakramentus gali teikti tik kunigystę per apaštalinį rankų uždėjimą gavęs vyskupas ir jo ordinuoti kunigai, tai „kunigas“, gavęs kunigystę iš neteisėtų vyskupų, neturi kunigystės galių, kaip ir „vyskupas“, patvirtintas krikščionišką tikėjimą praradusio „popiežiaus“ arba tokio pat pravoslavų „patriarcho“. Apostazija plinta iš viršaus į apačias, kol pagaliau aprėpia visą bažnytinę bendruomenę, kaip tai tikriausiai jau ir yra atsitikę Maskvos patriarchate.

Užsimerkę į šimtmečiais susikaupusį dogminį nesuderinamumą, pravoslavai galėtų jungtis su Romos katalikais tik pripažinę Popiežių „pirmaujančiu vyskupu tarp lygiųjų“, tik ne klasikiniu juridiniu visų vietos bažnyčių vadovu (pridėčiau dar ir klaustuką dėl Eucharistijos Sakramento, nes Konstantinopolio patriarcho Kerularijaus sekretorius 1053 m. išniekino katalikų tabernakulius ir Švenčiausiąjį, bet patriarchatas dėl to lyg ir neatgailavo, kaip neatgailavo ir nė viena pravoslavų bažnyčia, turinti eucharistinį bendrumą su Konstantinopoliu, ir šio bendrumo nenutraukė).

Protestantai gali „grįžti“ į bendrumą tik abipuse modernistine forma, t.y. atsisakydami ne vien nuo tradicinių katalikiškų, bet ir apskritai nuo krikščioniškų pamatų („visos religijos yra geros“).

Daugybė naujų neoprotestantiškų konfesijų dažniausiai reiškia panieką tiek Romos katalikams, tiek pravoslavams, todėl jų „grįžimas“ į bendrumą nerealus, bet šių konfesijų daugėjimas nesustoja pavirsdamas sektų atomizacija.

Visa tai, kaip sakyta, vyksta būtent 325 m. atsiradusios naujos genčių Bažnyčios istorijoje bei jos paveldo raidoje, o tai greičiausiai rodo šios istorijos pabaigą.

Kita vertus, net ir modernus išpranašautas (apokaliptinis?) mesijinis judaizmas tėra tik pačių žydų sąjūdis, kuris neprivalo rūpintis Kristų atmetančiomis gentimis, nes, kaip minėta, pagonių laikai yra pasibaigę (Lk 21:24). Šiuo metu pasaulyje apie ketvirtį milijono žydų skelbia Evangeliją. Yra šalių, kuriose mesijinių bendruomenių daug (pavyzdžiui, JAV), yra tokių, kuriose jų beveik ir nėra (pavyzdžiui, Lietuvoje). Didesnioji mesijinių žydų dalis kol kas tėra tik neoprotestantai hebrajų kalba, bet mažesnioji – tūkstantmetės sinagoginės tradicijos, nieko bendra su Nikėja neturinčios, tęsėjai, priėmę Evangeliją greta Toros. Jie dažniausiai net nenori nieko girdėti apie iš pradžių juos, o paskui ir Patį Kristų atstūmusius „krikščionis“ – tegu tos gentys tęsia sau „išganymą“, kokį pačios ir yra susimąsčiusios su visomis filosofijomis ir misterijomis. Yra ir mesijinių žydų, kurie pasipiktina neo-protestantų pastangomis kurti už juos žydų mesijines bendruomenes (plg. ČIA).

Kažką panašaus į nikėjišką teologiją bando kurti tik judeo-protestantai, tačiau nemažai mesijinių žydų išlieka ikinikėjiškame lygmenyje. Rasti tarp jų kunigystės paveldėjimą nuo pirmųjų apaštalų per rankų uždėjimą praktiškai neįmanoma, todėl tradiciniams krikščionims įprastas tikėjimas sakramentais pakimba ore (nors iš tikrųjų Jn 6:56 be vargo galima aiškinti žmogiškos būties palaikymu paaukotos Išganytojo Gyvybės sąskaita, o tai, savo ruožtu, nė kiek neprieštarautų ir tikėjimui sakramentalia transsubstanciacija, tik pagilintų pastarąjį!) Kaip paveldėjimo pakaitalą, sinagoginiai mesianai dar gali susiprotėti išvesti Melchizedeko kunigystę iš mesijinės genetinės Aharono kunigystės su tolesniais jau rankų uždėjimais, bet tai, deja, tik prielaida.

Taigi kaip nori, taip ir verskis, juoba kad įveikti tūkstantmečiais puoselėtus antisemitinius stereotipus gali tik vienetai iš dar tebegyvų tradicinių krikščionių.

Manyčiau, šioje situacijoje kiekvienas tegu asmeniškai pasikliauna D-vo apvaizda savo atžvilgiu ir tegu lieka toje Bažnyčioje, į kurią yra D-vo atvestas. Svarbu tikėti, kad išgano tik Viešpats Kristus, Komunijai ir išpažinčiai ieškoti Jam ištikimų kunigų ir nevykdyti antikrikščioniškų įstatymų – kad ir gyvybės kaina. Taip pat svarbu visomis jėgomis priešintis savęs įtraukimui į nuasmeninantį elektroninio konclagerio tinklą suvokiant, kad savanoriškas krikšto vardo pakeitimas ir savęs paženklinimas universaliu lagerininko kodu jau ribojasi su išdavyste pagal Apr 13:15–17, kurios neišvengiama pabaiga yra Apr 20:13–15. Paskutinė gynybos linija yra kova dėl atsiskaitymų grynais pinigais nepanaikinimo.

Esantieji suskaldytose, pasiduodančiose visuomenėse turi tapti neprognozuojamais individualiais riteriais fundamentalistais.

* * *

Siūlome prisiminti ir ankstesnes autoriaus publikacijas šia tema:

Letas Palmaitis. Nikėjiškos krikščionybės retrospektyva [1]: Nikėjiško tikėjimo aibės ir filosofija

Letas Palmaitis. Nikėjiškos krikščionybės retrospektyva [2]: Dvi autentiškos tikėjimo versijos ir „über alles“

Letas Palmaitis. Nikėjiškos krikščionybės retrospektyva [3]: Kas yra „über alles“

Letas Palmaitis. Nikėja: šventoji misterija

Letas Palmaitis. Nikėja: pirminės Bažnyčios sunaikinimas?

Letas Palmaitis. Nikėja: meilė iš „kitõs avidės“

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Rasa Jotai :)       2016-05-11 14:07

Jota, nu betgi man jokio skirtumo KAS yra Ukrainos valžia, kaip ir kas yra Lietuvos valdžia, nes Evangelijoje sakoma:

1. BŪKITE KLUSNŪS VISOMS VALDŽIOMS
Rom 13-1 Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes NĖRA VALDŽIOS, KURI NEBŪTŲ IŠ DIEVO, o kurios yra – tos Dievo nustatytos. 2 Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą.
2. MELSKITĖS UŽ KARALIUS IR VISUS VALDININKUS.
1 Tim 1 Taigi pirmiausia prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, 2 už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. 3 Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo…
3. GALIAUSIAI ŽEMĘ VALDYS KRISTUS
15 „Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste, ir jis viešpataus per amžių amžius!“

Jota Rasai       2016-05-11 9:00

Tiesiog stebiuosi, kad turi tiek kantrybės diskutuoti su tuo, kuris turi SAVO tikslą ir užsimerkia prieš tiesą arba iškraipo ją.

Gaila, kad nesuvoki Ukrainos problemos. Bet KAS jos valdžia, juk gali susirasti.
Kada nors pamatysi viską.

O šita svetainė nelaiminga: visas jėgas, visą dvasinę energiją čiulpia tasai panas.

Konstantinas ir Palaitis       2016-05-10 21:01

Antižydiški įstatymai nėra krikščionybė, bet ankstesnių pagoniškų imperatorių antižydiškos politikos tąsa. Tam ir patarnauja Eusebijaus ideologinė konstrukcija, atsiremianti į pagonišką imperijos praeitį: žydai neva teisėtai išvaryti, o jų sostinė teisėtai pervadinta Kapitolijaus Jupiterio [!!!] vardu, nes išdrįso sukilti ir už tai (nesako, kad už nukryžiavimą!) teisėtai nubausti. Vemti!
Nesvarbu, “ar Homeras, ar koks kitas graikas” - aiškiai matyti naujo ideologinio sluoksnio interesas. Kodėl rašyti apie tokią trydą reikštų “pilti š... ant Bažnyčios”?
Tas naujas sluoksnis yra nauja imperinė “nomenklatūra”, jokia Bažnyčia. Ji sukiojosi apie imperatorių, kuris nepaisant visų regėjimų, dar net nebuvo pakrikštytas, ir darė visą įmanomą įtaką. Nebuvo Konstantinas kvailas, bet ir nebuvo JOKS teologas: pasikrištijo arijonu po to, kai jo paties dar 325 m. sukviestas susirinkimas arijonizmą pasmerkė - ką toks galėjo suprasti ginčų esmėje, jau neminint Tanacho bei pranašysčių? Nulį.
Tai nemenkina istorinio jo nuopelno: Kristaus tikėjimas buvo legalizuotas ir gavo lygias teises, o persekiojimai baigėsi (nors netrukus vėl beveik su tuo pačiu žiaurumu buvo minėtos “naujos nomenklatūros” atnaujinti, tik šį kartą - jau pralaiminančių konkurentų, pasmerktų eretikais, atžvilgiu).
Naujai įkurta Bažnyčią, orientuota į Išganytoją ir turėjusi teisėtus vyskupus, įšventintus nepertraukiama linija nuo pat pirmųjų apaštalų, negalėjo neturėti D-vo malonės ir nebūti išganinga. O kas joje dėjosi tarp atskirų vadovų - tai jau kito lygmens klausimas. Vėliau ir ne tokių dalykų būta, tačiau neabejoju, kad jau Karolingų laikais ši nauja Bažnyčią pasiekė įmanomą tobulybę suvienydama visą Europą.
Kad joje išliko antisemitinis elementas, tai negali būti laikoma geru dalyku net tarp sąžiningų krikščionių nežydų, jau neminint šiandien atgimstančios Jokūbo Bažnyčios. Tačiau kaip būtent ką supranta Gruberis, tai jo, ne mano, reikalas. Jis nėra “žydų popiežius”. “Palaičiui” yra svarbu Gruberio istorinė analizė, kuri atlikta moksliškai, verta dėmesio ir skatina tolesnę mintį.
Nebūdamas tikras, ar kas nors, be bažnyčios Barabanovos ir pretenduojančios į Pr 12:3 jos kolegės, šias mano pastabas dar skaito, daugiau prie šių komentarų neisiu.

Įžūliai meluoja Palaitis:)       2016-05-10 8:23

Dar viena ištrauka iš Gruberio:
315: Constantine the Great established “Christianity” as the State religion throughout the Roman Empire; Issued many anti-Jewish laws.

Konstantinas parašė ne vien tą laišką, bet ir pasak Gruberio, išleido daug antižydiškų įstatymų.

O ką atsako Palaitis?
“Konstantinopolis pavadintas ne Konstantino keikūno vardu (ne Eusebijopoliu, nes spėju kad ne kareiva Konstantinas yra tikras to laiško autorius), bet Konstantino, baigusio persekiojimus ir įteisinusio krikščionių tikėjimą, garbė jam!”

bet juk buvo ne vienas laiškas, bet daug įstatymų nepalankių žydams, ir pagal Pr.12:3 Konstantinas turėjo būti Dievo prakeiktas, bet net pats Palaitis jį garbina:), susikūręs pasaką, kad caras nepakaltinamas, aplinka kalta. Bet jeigu jau Konstantintas tik kareiva nieko nesusigaudantis religijose ir visam “paradui” anot Palaičio vadovauja keikūnas Eusebijus, tai tuomet analogiškai Eusebijui turi būti priskirti ir nuopelnai už krikščionybės įteisinimą.
Palaitis tiesiog taiko dvigubus standartus ir tiek -  apie krikščionybę kareiva susigaudė pats, apie žydus pats jau nebesusigaudė, nes buvo per kvailas:)
Aš manau, kad Konstantinas kuo puikiausiai apie viską susigaudė pats, nes jis PATS vizijoje matė ženklą, kuris atneš pergalę. (IHS) Na o jeigu egzistuoja niekinatys tą jo matytą ženklą pavaldiniai, tai logiška, kad jie turi būti “užbaninti”, kad netrukdytų siekti pergalės. Ir tam susigaudyti nereikia jokių Eusebijų.
Va jums ir pavyzdys, kad būtent KRISTUS ir KRYŽIUS yra palaiminimų šaltinis ir atitinkamai Bažnyčia - Kristaus Mistinis Kūnas, o ne kažkokios kitos religijos.

Įžūliai meluoja Rasa       2016-05-10 1:42

Vargu ar Rasa tokia kvaila, kad nesupranta, jog atsakingas (responsible) ir kaltas (guilty) žmonių kalba yra skirtingi dalykai, nors taikyti vieną ar kitą žmonių sąvoką D-vui yra kvaila: kas yra žmogus?
Mano parašyta responsible, ne guilty:
“Tik D-vas Pats yra atsakingas už visa, ką yra sukūręs. Kelyje į tobulybę (KBK 302) iki jos išlieka vis mažėjantis pirminės bedugnės tarpelis, į kurį žmogus nuo pirmosios savo sąmonės apraiškų gali įkristi pagal jam suteiktą pasirinkimo laisvę. Už tai atsakingas yra tik Pats Kūrėjas. Todėl Jis duoda išganomajam Save Patį, kaip Savo Paties Kūrybos Auką, kad nebeliktų jokio moralinio pagrindo, Jį atmetančiam Jį dar ir kaltinti.
Kiekvienas turi galimybę saugiai peržengti per bedugnę Išganytojo Asmenyje. Tad be jokios abejonės D-vas yra atsakingas už šią Išganomąją Auką, nes “taip pamilo pasaulį, jog atidavė Savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą”.
Tai kas gi atsakingas (responsible) už šią Auką, jei ne Pats D-vas? Atsakingas (responsible) šiuo atveju nereiškia kaltas (guilty)!”
Kūrėjas negali būti neatsakingas už savo Kūrybą, bet Jis atsakingas Sau Pačiam, ne Rasai. Jis davė kūriniui laisvą valią, be kurios kūrinys nebūtų nusidėjęs, tačiau D-vui nereikia lėlių automatų. Jis laukia meilės už Jo kūrybinę meilę, bet ne nuodėmės, kurią žmogus laisvas pasirinkti. Todėl D-vas atsako Savo Sūnaus Auka taip, kad jokiam kūriniui nebelieka už ką Jo kaltinti. Tai leidžia kiekvienam išsigelbėti, kol tarpas tarp ėjimo į tobulybę ir baigtinės tobulybės, nors ir mažėdamas, tebeišlieka.
Už tai, kaip supranta Gruberis, atsako Gruberis. Man jo darbas yra mokslinis, nagrinėjantis konkrečias temas, aktualias krikščionybės istorijai, bet ne ginčus su antisemitais. Jis parodė antisemitizmo tarp genčių pradžią ir padėjo man pastebėti “Jokūbo Bažnyčios dingimą” 325 m. susirinkime. Anksčiau laikiausi (irgi mesijinių žydų) nuomonės, kad per Bar Kochbos sukilimą tradiciniai žydai neva išvarė iš savo tarpo mesijinius kaip neva nepatikimus, todėl tiems neliko nieko kito, kaip ištirpti tarp krikščionių iš genčių. Neįtikinama.
Konstantino laiškas ir Eusebijaus istorija verčia mąstyti apie realesnes priežastis: daugtūkstantinė Jokūbo Bažnyčia po sukilimo buvo išvyta iš Palestinos kartu su visais žydais, o į jos vietą, drauge su laimėjusiais pagonimis kėlėsi ir krikščionys nežydai, taip kad apie 325 m. visur senų vyskupų vietoje buvo jau tik graikai. Eusebijus (ar kas kitas, ar jų visų aplinka, galų gale ne taip svarbu, “ar Iliadą ir Odisėją parašė Homeras, ar koks nors kitas graikas”) rado tam “ideologinį paaiškinimą” ne vien pakeisdami “d-važudžius” žydus Romai ištikimais gerais pagonimis, priėmusiais krikštą, bet ir pakeisdami pirminę Bažnyčią genčių Bažnyčia. Tam tarnauja ir siužetai apie negerus ebionitus.
Nieko netvirtinu, bet keliu hipotezę, kurią galbūt verta svarstyti, nes ieškoti tiesos yra Viešpaties įsakymas. Tam yra skirtas moklas, bet ne moterėlių emocijos. Gruberis yra mokslininkas, atlikęs vertingą darbą, skatinantį tolesnę mintį, kaip ir turi būti moksle. Ačiū jam.

Rasa       2016-05-9 23:05

Dar kartą pateikiu tą išrtauką pilnai..
“The five parties mentioned who bear responsibility for the crucifixion of Yeshua are 1) Herod, 2) Pontius Pilate, 3) the Gentiles, 4) the peoples of Israel, and 5) God. Certainly the greatest responsibility is God’s, for He planned it from the
beginning.”
Į visus LP išvedžiojimus apie PATIES DIEVO kaltę, galima atsakyti labai trumpai: jeigu Dievas atsakingas ir kaltas už nukryžiavimą, tai tuomet pasitelkus analogiškus išvedžiojimus kiekvienas gali teigti, kad dėl visų jo nuodėmių neabejotinai (certainly) kalčiausias/atsakingas yra pats Dievas:)


Letai Palmaiti, galiu jus pasveikinti, jūs gerokai perspjovėt net visus modernistus. Jie vargšeliai vis vargsta ir ieško būdų, nu kaip tą nuodėmę kur nors paslėpti, nusukti, užmaskuoti, kaip ją visai panaikinti, kad niekas apie tokį dalyką net nebeatsimintų ir še tau, kad nori…. Palmaičio ir jo sektantų naujas atradimas - reikia tiesiog apkaltinti patį Dievą ir nebereiks sukti galvos dėl jokių nuodėmių. O jeigu kas dėl tokių “atradimų” suabejos, tai pagal Palmaitį jau yra prakeiktas pagal Pr 12:3 smile

 

LP: G-d and Responsibility       2016-05-9 21:10

Mintys čia užeinantiems, ne Rasai ir ne tai kitai.
Vargu ar įmanoma atskirti D-vo Kūrybos planą nuo D-vo Išganymo plano, nors tai tik mūsų apgailėtinos pastangos prasiskverbti ten, kur negalime, o gal ir neturime skverbtis. KBK 302 kadaise man išsprendė ankstesnę krizę neįstengiant suvokti žmogaus sukūrimo akivaizdžiai mirtingu (kad ir su maistu, reikalingu GYVYBEI palaikyti, kad ir su skrandžiu, reikalaujnčiu šitokio maisto, jau neminint plaučių, kuriems, o tiksliau - kraujui, reikalingas deguonis). Atitinkamai liūtai sukurti su iltimis ne tam, kad gromuliuotų žolę, o vilko ir kiškio “varžybos” savaime rodo naudą gamtos sveikatos balansui, nors visa tai ir susiję su KANČIA.
Gyvenimo kančios suvokimas yra vienintelis tiltas tarp krikščionių ir budistų, nors šis tiltas ir veda į priešingas puses. Tad jei viskas remiasi akivaizdžiai dialektiniu principu, kyla klausimas, ar Adomo nuodėmė galėjo pakeisti patį kūrimo principą? Negi dėl nupuolimo viskas buvo perkurta kitokiu (dialektiniu) principu? Ši problema vedė mane iš proto, kol radau atsakymą KBK 302.
Kūrėjas yra anapus laiko ir erdvės, viskas yra Jam prieš akis. Jo Sumanymas, Jo Planas viskas vyksta ir yra įvykę: “buvo” ir “bus” nėra, nes Jis Vienas Pats tik YRA. Negali būti jokios kalvinistinės “predestinacijos”, kada visos galimybės ir įvykiai YRA. Lieka grynai dvasiniai dalykai, nežinantys nei laiko, nei erdvės. Iš ten, kur nėra nei laiko, nei erdvės, ir ateina Išganymas. Tik D-vas Pats yra atsakingas už visa, ką yra sukūręs. Kelyje į tobulybę (KBK 302) iki jos išlieka vis mažėjantis pirminės bedugnės tarpelis, į kurį žmogus nuo pirmosios savo sąmonės aprtaiškų galį įkristi pagal jam suteiktą pasirinkimo laisvę. Už tai atsakingas yra tik Pats Kūrėjas. Todėl Jis duoda išganomajam Save Patį, kaip Savo Paties Kūrybos Auką, kad nebeliktų jokio moralinio parindo, Jį atmetančiam Jį dar ir kaltinti. Kiekvienas turi galimybę saugiai peržengti per bedugnę Išganytojo Asmenyje. Tad be jokios abejonės D-vas yra atsakingas už šią Išganomąją Auką, nes “taip pamilo pasaulį, jog atidavė Savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą”. Tai kas gi atsakingas (responsible) už šią Auką, jei ne Pats D-vas? Atsakingas (responsible) šiuo atveju nereiškia kaltas (guilty)! Tačiau Piloto ar tautos (kurią mini ir Gruberis) “responsible”, be abejo, gali reikšti ir “guilty”, nes tai jų pasirenkama iš D-vo jau duotų alternatyvų.
Kai Viešpats sako “iš jūsų bus atimta karalystė”, Jis tai sako SAVO tautos vadams, ne lietuvviams, ne kinams. Ši pranašystė įvyksta su Izraeliu, kaip ir visos ankstesnės panašios mesijinės pranašystės, nepaneigiančios galutinės Išganymo pranašystės. Todėl tik Jis Pats, Viešpats Kristus, turi teisę ir kaltinti, Juo labiau - Aukos vaidmenyje, bet joks pašalietis, nei lietuvis, nei kinas, neturi teisės prisiimti teisėjo vaidmens ir spręsti svetimų kalčių, juo labiau kad už jo, pašaliečio, nuodėmes įvyksta ir Auka.
Jei pašalietis priima tą Auką, skirtumas tarp jo ir Abraomo vaikų išnyksta, bet kai ima teisti juos už tą, Kuris GYVAS, ne numiręs, - už Kristų, sakiusį “Atleisk jiems, nes nežino ką darą”, ima teisti Abraomo vaikus, tarsi Kristus yra mirusi nusikaltimo auka ir todėl Jo Išganomasis Kraujas neva reikalauja šio niekingo pašaliečio teismo, kuris žudikus nubaustų (koks absurdas!), tada pašalietis momentaliai išskiria save iš D-vo tautos ir užsitraukia Pr 12:3 prakeikimą.
Kitas reikalas - pati žydų tauta, ne kartą D-vo pamokyta už svyravimą ir nusidėjimus. Tik ji gali smerkti pati save, bet tai nebūtina daryti tarsi prašant atleidimo ne D-vo, bet pašaliečių.
Žmogus yra laisvas apmąstyti praeitį ir laisvas klysti. Laisvas samprotauti apie savo tautą ir nėra nieko skolingas jos žudikams, kad jie dar ir mokytų jį, kur kieno atgaila ir kam kas bus atleista ar neatleista (Lk 23:34).

Rasa Jotai       2016-05-9 18:27

“Taigi pati davei nuorodą propatrijoj Odesos žudynių: http://www.ekspertai.eu/odesos-tragedijos-auku-veidai/ ?? Ir apie Atono kalno vienuoliją rašei, maldas už Krymą ir Novorosiją? Dabar staiga apsivertei visai kitaip - kaltini mane rusiškų puslapių skaitymu?”

O kur ten rašoma apie chabadikus, kolomoiskius ir visą kitą briedą, kuriuo tu čia bandai mane įtikinti?

Rasa Letui       2016-05-9 17:26

“Konstantinopolis pavadintas ne Konstantino keikūno vardu (ne Eusebijopoliu, nes spėju kad ne kareiva Konstantinas yra tikras to laiško autorius), bet Konstantino, baigusio persekiojimus ir įteisinusio krikščionių tikėjimą, garbė jam!”

O tai laiško autorius ir Konstantinas, įteisinęs krikščionių tikėjimą ne vienas ir tas pats asmuo???? Tai ką jie skirtingi asmenys???? Beje jūsų žiniai Konstantinas turėjo ir oficialų patarėją krikščionybės klausimais, todėl nebūtima pilti š... ant Eusebijaus. Bet kaip visada ta pati pasakėlė - caras nekaltas, jis pats nieko nesusigaudė, kalti kiti, jį apgavo ir pan.smile

Rasa Letui       2016-05-9 17:25

Kodėl vadinate “žydelį” savo Viešpačiu?
Todėl, kad numirė už mano išganymą ant kryžiaus, savo tautiečių, pasirinkusių Barabą, išsižadėtas. Beje, Jis buvo iš Galilėjos, o ne iš Judėjos:) O jūsų autoritetas - kas toksai? Prielaidų ir išvedžiojimų rinkinys? “Da Vinčio kodo” ar “Jėzaus bylos” lygio rašytojas, tik čia vietoj Jėzaus kaip asmens, sudirba Bažnyčią  - Jėzaus Mistinį Kūną, apie kurią Jėzus pasakė, kad pragaro vartai jos nenugalės:)

“WHO KILLED J-SUS apskritai neperskaitėte, nes Gruberis duoda visiškai klasikinį atsakymą: visų žmonių nuodėmės:”
Žinoma, kad neperskaičiau, nes iš pirmų sakinių aišku, ko verti tokia skaitiniai. Jis nori istorinę-tiesioginė prasmę pateikti TIK perkeltine prasme. Bet jeigu egzistuoja IR perkeltinė prasmė, tai tiesioginė prasmė juk niekur neišnyksta.

“Responsibility for the crucifixion of Yeshua are 1) Herod, 2) Pontius Pilate, 3) the Gentiles, 4) the peoples of Israel, and 5) God.”
“Certainly the greatest responsibility is God’s, for He planned it from the
beginning.” JIS TEIGIA, JOG PATS DIEVAS LABIAUSIAI ATSAKINGAS UŽ NUKRYŽIAVIMĄ!!!!!
Bet juk pvz. Erodas visiškai niekuo neprisidėjo prie Jėzaus nukryžiavimo, jis juk aprengė Jėzų baltu rūbu, tuo parodydamas, kad jis nemato jame jokios kaltės ir pasiuntė jį atgal Pilotui. Na bet matyt jūsų “autoritetas” neatkreipė dėmesio į tą baltą rūbą.
Lk 23-11 “Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui, aprengęs jį BALTU drabužiu, pasiuntė atgal Pilotui.”

Nu bet ir jūsų “autoritetas”, nu bet ir jūsų šaltiniai!!!!! Tai bent veikėjas, kuris dėl nukryžiavimo apkaltiną PATĮ DIEVĄ, pasak jo DIEVAS kalčiausias. Nu dar tokių sektantų, kurie “stumtų” ant paties Dievo, man neteko sutikti, beje kaip ir tokių naivių “autoriteto”  gerbėjų, manančių, kad dėl to, kad kritikuoju tokio lygio veikėją, kaltinantį patį Dievą, Dievas mane prakeikė:) Va jums ir stabų garbinimas…elementarus pavyzdys kaip “išrinktieji” save iškelia aukščiau už patį Dievą. Tikra stabmeldystė!!!!!!
Tai juk apie tokius Jėzus ir pasakė - Jn 8- 44 Jūsų tėvas-velnias,  nes JAME NĖRA TIESOS. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.
“Daugiau Jums neberašysiu, nes matau tik pavojus įkliuvus į bendravimą su D-vo prakeiktaisiais.”
Galite man nerašyti, aš nieko prieš, bet aš esu laisva rašyti į temą viską, ką manau apie jūsų informacijos “šaltinius” ir apie jūsų rašliavas.

Jota Rasai       2016-05-9 16:42

Taigi pati davei nuorodą propatrijoj Odesos žudynių: http://www.ekspertai.eu/odesos-tragedijos-auku-veidai/ ?? Ir apie Atono kalno vienuoliją rašei, maldas už Krymą ir Novorosiją? Dabar staiga apsivertei visai kitaip - kaltini mane rusiškų puslapių skaitymu?

Iš tikrųjų, Ukrainoje dabar “laisvė ir demokratija”, o renka va taip: http://s32.postimg.org/8x95d9tut/13118905_167345493665535_7520206637636884299_n_j.jpg

Šiek tiek vulgaroka iliustracija, bet labai išsami.
Jo, Odesos žudynes tikrai Romos popiežius surengė, o ne Kolomoiskis. Taip logiškiau, ar ne?

Kristus liepė skelbti Evangeliją, o ne abejingai žiūrėti, kaip kiti garbina antikristą. Žinoma, davė pasirinkimo laisvę, bet ir aiškiai nurodė to pasirinkimo vaisius. Žinai viską, nebecituosiu.

Letas Rasai       2016-05-9 13:39

Panašu, kad ir Jūs neturite D-vo baimės užsitraukdama prakeikimą. Diskusiją sudaro tik konkrečių argumentų svarstymai, bet ne “žydelių” paminėjimai. Kodėl vadinate “žydelį” savo Viešpačiu?
Kur Jokūbo “d-vžudžių” Bažnyčia?
Tačiau jei ir neįstengiate argumentuoti, bent turėtumėt paskaityti visą Gruberio tekstą. To nedarydama nusidedate melu: WHO KILLED J-SUS apskritai neperskaitėte, nes Gruberis duoda visiškai klasikinį atsakymą: visų žmonių nuodėmės:
Everyone stands guilty before G-d for their own sins. The death of Y-shua was not a means of making the world guilty. The world was already guilty. The death of Y-shua is the means of taking away the guilt. It is G-d’s gracious provision of atonement for anyone who will receive it.
Nėra abejonių, kad tikrai kalti konkretūs Sinedriono nariai ir visi fiziškai dalyvavę sąmoksle. Kas leido apibendrinti tai į visą tautą, vadinas - ir į augančią Jokūbo Bažnyčią?
Konstantinopolis pavadintas ne Konstantino keikūno vardu (ne Eusebijopoliu, nes spėju kad ne kareiva Konstantinas yra tikras to laiško autorius), bet Konstantino, baigusio persekiojimus ir įteisinusio krikščionių tikėjimą, garbė jam!
Kas iš istorinės Bažnyčios veikėjų prakeiktas, kas ne, ne mūsų reikalas, tam yra Teisėjas. Mes tik matome galutinį 325 m. įkurtos Bažnyčios rezultatą, t.y. beveik iškart po to, kai 1948 metais pradėjo įvykti Lk 21:24 žodžiai (galutinai genčių mindžiojimas baigėsi 1967 metais po Šešių dienų karo).
Tačiau nė abejonės niekad neturėjau, kad pačioms gentims (kartoju nebe pirmą kartą) konstantininė Bažnyčia buvo išganinga bent iki paskutinio pontifikato. Tai dalis D-vo plano - Apr 7:9 !
Bet kai genčių pilnuma baigia įeiti į Karalystę ir pats jų laikas jau baigėsi (Malonės vartai joms regimai užsidaro), o pirmieji tampa paskutiniaisiais, įeinančiais į Karalystę, dar lieka truputį Gailestingumo meto.
Paskubėkime, nes kaip regėjo Kovalska, ir šis metas greit baigsis, ateis TEISINGUMO METAS, dies irae. Tada ir matysime visus Pr 12:3 rezultatus.
Daugiau Jums neberašysiu, nes matau tik pavojus įkliuvus į bendravimą su D-vo prakeiktaisiais. Atgailaukime.

Rasa        2016-05-9 10:38

10.37 turėjo vadintis Rasa Jotai

Jota       2016-05-9 10:37

Iš pradžių apie ratus, po to apie batus. Visiems kiši tuos Odesos įvykius ir kaltini ‘chabadnikus”, o kai paprašiau parodyti, nors vieną, anot tavęs, “su juoda skybėle peisuotą” su kuvalda Odesos įvykių dalyvį, pradedi aiškinti, kad jie spaudoje mirga.  Ar todėl, kad jie spaudoje mirga, jie yra kalti už tai, ką unitai-katalikai parys padarė su molotovo kokteliais ir kuvaldomis????

“O kas surengė holokaustą, jei ne žydiška Ukrainos valdžia, t.y. Kolomoiskis su savo sėbrais?”
O kodėl ne Romos popiežius tai surengė, su unitų ir jėzuitų pagalba, o gal amerikiečių spec. tarnybos, o gal Izraelio mosadas, o gal ateiviai iš kitos planetos? O kur įrodymai???? Kad spaudoje mirga su juodom skrybėlėm, tai tau įrodymas???
Be to iš kur jie ten toje valdžioje atsidūrė? kas juos ten išrinko? Gal Puškinas??
Taigi Ukrainoje dabar laisvė ir demokratija, kurią ukrainiečiai Maidane “atsikovojo”, jie ką nori tą ir išsirenka.  Jeigu nepatiks, tie, kuriuos išsirinko, kai ateis kiti rinkimai, persirink kitokius. Kodėl man tai turi rūpėti?

“Vadinasi, tegu kiti laukia nors ir paties velnio, tau tas pats? Tegu niekina Kristų, tau vienodai?”
Dievas kiekvienam davė laisvą valią pasirinkti,  juk galėjo visus per prievartą priversti laukti teisingai? Tai gal Dievas-Kūrėjas irgi išniekino Kristų?

Tikrai ankščiau neįsivaizdavau, kad tie rusiški puslapiai taip susuka smegeninę. Daugiau su tavimi ta tema nebediskutuosiu.

Jota Rasai       2016-05-9 9:53

Et, prirašei visai į šoną. Nejau tiek nesigaudai? O gal tyčia apsimeti? “Parodyk man nors vieną chabadniką, - daugybė jų mirga visokiausioj spaudoj - “juodos skrybėlės” su peisais. O kas surengė holokaustą, jei ne žydiška Ukrainos valdžia, t.y. Kolomoiskis su savo sėbrais? Ir man jų gailėtis? Unitų gaila dėl to, kad juos neaiškioj padėty paliko mūsų  modernistinė Bažnyčia apskritai. Anksčiau atvertinėjo į katalikybę, dabar pasakė, kad jau atsiversti nebereikia.
Ir kaip pati gali rašyti, kad “kas ko nori, tas to ir laukia”?? Aš pakraupusi. Vadinasi, tegu kiti laukia nors ir paties velnio, tau tas pats? Tegu niekina Kristų, tau vienodai?
O dėl chabadnikų - kokių tau dar įrodymų? Nejau unitai ŠITAIP elgsis su žmonėmis? Taip elgiasi tik tie, kurie kitų žmonėmis nelaiko! Tau dar mažai nuotraukų? Juk patys žydai ėmė savus kaltinti dėl šitų žudynių!
Gal ir neskaityčiau tų puslapių, jeigu čia, šitam portale, chabadnikų užtarėjai nemulkintų katalikų ir negriautų tikėjimo.

Rasa - Letui       2016-05-9 8:55

Na žinot, tai bent autoritetas, kažkoks žydėlis, ieškantis vakarykštės dienos ir norintis atsigriebti už tai, ką jo religiją šimtmečius atmetinėjo:
Na užtenka pvz. atsiversti tokį jo rašinėlį ir tampa aišku, kad jis rašo visiškas nesąmones.
WHO KILLED JESUS?
The major Christian accusation repeated throughout history against the Jewish people has been that they are Christ-killers. The charge is foolish and false. It is actually a denial of the gospel.

Pateisiu tokį pavyzdį. Žmogus padarė nuodėmę, po kurio laiko jis suprato, kad padarė nuodėmę, tačiau vietoj to, kad pasakytų Dievui: Dieve, atleisk, esu kaltas, pasigailėk manęs, jis pradeda visokius “briedinius” išvedžiojimus, siekdamas apkaltinti kitus, tam, kad išteisinti save prieš Dievą. Kaip manote, ar jis gaus atleidimą?
Tai panašiai ir su tokiais tyrinėtojais? Kurie beje dar turi ir ypatingą polinkį į visokių “išrinktųjų”, t.y kūrinių, .t.y stabų garbinimą, nes visa garbė turi būti tik VIEŠPAČIUI, o ne kažkiems kūriniams, kūrinių garbinimas yra stabmeldystė, na o paskaičius bet kokius su judaizmu susijusius puslapius, ypatingai jaučiamas jų noras, įtikinti kitus, kad garbintų juos pačius, nes jie “išrinktieji”, Dievas tik kaip papildomas “veikėjas” palieka. o “stabų” garbinimo pagrindimui pasitelkia citatą iš Biblijos kaip tamstos nurodyta: Pr 12:3, na o kai kurie “užkibę ant tos meškerės”, ir nesuvokdami, kas po šia citata slypi iš tikrųjų, patys save prasikeikia:)

Atsakykite prašau į klausimą, kodėl tuomet nepaisant visų neteisingų“varymų” ant žydų ir jų atmetimo (pasak jūsų) iš krikščionių pusės ankstyvoje krikščionybėje - krikščionybė  buvo ne Dievo prakeikta ir sunaikinta, kaip, anot jūsų, turi būti pagal Pr 12:3, bet priešingai -  vis labiau vienijosi, stiprėjo, klestėjo ir tapo didžiausia pasaulio religija???
Na pvz, kad ir jūsų minimas imperatorius Konstantinas - keikė žydus, bet po jo mirties net Bizantijos sostinė, jo garbei buvo pavadinta Konstontinopoliu.

LP PS       2016-05-8 21:29

Letas

Lewtas Rasai       2016-05-8 21:09

Tą nuorodą į Konstantino laišką daviau aš pats dar pirmojoje publikacijoje ir to užtenka. Kitaip reikia versti visą krūvą dokumentų, susijusių su 325 m.
Ne “kas man naudinga” (įdomu, kokia man iš to “nauda”), bet kas esminga: būtent žiauri antisemitinė argumentacija, kurią pagrindžia jau Eusebijus savo “Istorijoje” - mat tie žydai buvo “eretikai”, o visa “d-važudžių” tauta teisingai išvaryta, nes išdrįso sukilti prieš Didžiąją Romą, kuri visai gerai padarė, kad panaikino Jerūšalaimo vardą ir pavadino Kapitolijaus Jupiterio vardu. Vemti!
Ką man dabar kartoti visą savo publikaciją, kad pilstytume iš tuščio į kiaurą?
Net ir man net ir be Konstantino laiško (iki perskaičius Danielio Gruberio studiją) seniai buvo žinoma, kad bažnyčios šventė skirtingai ir kad norėta suvienodinti. Svarbu - kaip suvienodinti ir kodėl. Juk skirtingai šventė Rytose būtent dėl apaštalinės žydiškos tradicijos (skaitykite Gruberį http://elijahnet.net/—> Christian Anti-Semitism—> Passover Controversy), o pirmoji savaitės diena čia ne prie ko.
Dėl Didachės jau esu Jums išsamiausiai atsakęs. Galiu tik patikslinti, kad net jei ne graikai, bet žydai būtų rašę Didachę, jiems juo labiau nebūtų buvę reikalo aiškinti, kad per septintąją dieną (”šeštadienį”) yra privaloma Ramybė. O kad Eucharistiją reikia švęsti pirmąją savaites dieną (“sekmadienį”), tai aišku iš Apaštalų Darbų ir be Didachės. Vėl Jums pilstyti iš tuščio į kiaurą?
PS Gal nežinote, kad nepaisant visų konstantinų su eusebijais, senõs tradicijos krikščionys Rytuose (graikai, gruzinai, armėnai, be abejo, sirai) tebeskaičiuoja savaitės dienas nepakeista semitine tvarka, o septintąją savaitės dieną (”šeštadienį”) gruzinai ir armėnai raidiškai vadina Šabat?

Rasa       2016-05-8 19:14

Kas moka angliškai galite patys paskaityti:

https://books.google.lt/books?id=QngPAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:EzgYDgvJCO0C&hl=lt&sa=X&ved=0ahUKEwiokIWU8srMAhUJEiwKHbIbA6MQ6AEIPDAE#v=onepage&q&f;=false

Eikite į knygos pabaigą ir ten susiraskite 51-54 psl. Konstantino laiškas prasideda 51 psl. apačioje.

Ten pačioje knygos pabaigoje yra Didachė, tačiau prieš ją yra Council of nice ir ten ieškokite nurodytų puslapių.

Ras Letui       2016-05-8 19:09

Sakote, negalima net iškelti klausimo, kuris gali kilti logiškai bet kam, susipažinusiam su Konstantino laišku ir Eusebijaus “Istorija”, nes bus š... pylimas?

Na susiradau aš tą jūsų minimą laišką ir noriu paklausti, o kodėl neišvertėte jo viso, o tik tai, kas naudinga jums ir jūsų kontekstui? Juk nėra jis labai ilgas ir kai jį perskaičiau man tapo aišku, kad įvairios Bažnyčios - Italijos, Ispanijos, Afrikos, Egipto, Libijos, Graikijos, Kilikijos, Britanijos, Azijos diocezija, Gaulo ir Pontus šventė velykas skirtingomis datomis ir Konstantinas pasiūlė ją suvienodinti, kad nebūtų taip, jog vieni pasninkauja, o kiti linksminasi. Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad ta viena visiems nustatyta data neturi sutapti su žydų velykomis ir pateikė savo argumentus kodėl. Iš laiško aišku, kad tai rekomedacija, nes jis vyskupams siūlo atsiduoti maldai ir Šventajai Dvasiai, priimant vieningą sprendimą.
Jūs ištraukiate iš konteksto jums patogias citatas ir sukuriate “sąmokslo” teoriją:)
Pasak jūsų - krikščionys šventė velykas kartu su žydais, bet blogietis Konstantinas paliepė švęsti velykas atskirai nuo žydų. Bet niekur net neminima, kad velykos buvo švenčiamos kartu su žydais. Kaip jau ir iš Didachės aišku, kad krikščionys švenčia savo šventes (Viešpaties dieną), pasninkauja savo dienomis, o ne kaip žydai.
Aš jums siūlyčiau išversti visą laišką ir jūsų “sąmokslo” teorija apie Nikėjos susirinkimą taps nieko verta.smile

Prašalaitis Palmaičiui       2016-05-8 18:46

tamstos atsakymas skystokas ir kiek ne į temą. Tai nestebina matant jūsų nesigaudymą lemtingame laikotarpyje kurį išyvename.

Rasa Jotai       2016-05-8 17:41

“Žinoma, jie keikia katalikus, bet nejau aš tam pritariu? Unitų gaila. Apskritai apie juos ir apie pravoslavus aš nekalbėjau.”

Jie keikia katalikus, bet tu nepritari? Bet kai jie keikia žydus, tai jau tu pritari? Tai gal tuomet pritark ir dėl katalikų, o kodėl katalikams tokios išimtys? Kam čia tie dvigubi standartai?

Gauja unitų-katalikų su kuvaldom daužėsi, žmones degino, bet tai tau visiškai nesvarbu, tu apie juos nekalbėjai ir tau jų netgi gaila:)  Dėl visko, pasak tavęs, kalta kažkokia judaizmo sekta. O kur įrodymai.  Parodyk man nors vieną chabadniką su kuvalda, dalyvavusį Odesos įvykiuose. Prikurti galima ko tik nori, bet kur įrodymai?
Nežinau kam čia tie dvigubi standartai -  vienų nei kvapo nėra, tik “pletkuose” egzistuoja ir jie jau pasirodo yra didžiausi kaltininkai:) Kiti su kuvaldomis daužosi, žmones degina ir bet kadangi jie unitai, tau jų gaila…;)

“Turėjau galvoj žydų chabad -liubavičių sektą, kuri laukia ateinant mošiacho, “mesijo” Šnejersono, aiškiau kalbant, antikristo ... Dnepropetrovske pastatytas didžiausias pasaulyje chabado centras “Menora”.”

O kas čia blogo, kad Menora? Menora yra Biblijoje ST, be to kiekvienoje ortodoksų cerkvėje irgi yra menora. Kuom bloga ta menora? Kad kažko laukia, tai kas ko nori, tas to ir laukia. Juk yra pvz. ir krikščionių sekta - mormonai, kurie laukia Jėzaus Kristaus žemėje, o tai reiškia antikristo. Ir net Lietuvoje turi centrus ir skelbia savo ‘mokymus”. Ir kažkur pasaulyje turi didžiausią savo centrą. 

Jota, gal tu tikrai mažiau tų puslapių skaityk. Gal tegul ten rusai, ukrainiečiai, žydai patys tarpusavyje aiškinasi, gal jie ten kaip nors ir be tavęs apsieis…čia gi jų pačių reikalai, ar tau būtina ten kištis ir po to dar siekti visus kitus į tuos “briedus” įtraukti. smile

Jota dar       2016-05-8 16:31

Be to, puslapis 3rm kritikuoja Putino bei Kremliaus politiką (gerai; o kažkokie žiopliai mane laiko koloradike), pakankamai objektyviai nušviečia įvykius Ukrainoje, pasaulio demoralizavimą, gina tikros šeimos vertybes (gerai!), neigiamai atsiliepia apie popiežiaus globalizmą ir patriarcho Kirilo koketeriją su Pranciškum (visai neblogai),  jau nekalbant apie minėtus dvasinius pamokymus; tačiau svajoja apie carinę pravoslavišką imperiją (nerealu).

Jota Rasai       2016-05-8 16:04

Na negi aš tau viską surašysiu. Juk dar atsijoju, kas ką kalba. Žinoma, jie keikia katalikus, bet nejau aš tam pritariu? Unitų gaila. Apskritai apie juos ir apie pravoslavus aš nekalbėjau. Turėjau galvoj žydų chabad -liubavičių sektą, kuri laukia ateinant mošiacho, “mesijo” Šnejersono, aiškiau kalbant, antikristo (dabar gal po truputį pradėsi suprasti, kad mūsų moliūgas yra visiškai susipainiojęs, o gal tyčia demagogijas varinėja). Dnepropetrovske pastatytas didžiausias pasaulyje chabado centras “Menora”. Pati turbūt nesidomėjai tais dalykais. Jei nori susigaudyti daugiau, tai esmė ta, kad chazarai nori atsikariauti Ukrainą, kuri seniau buvo jų kaganatas (mogelai, jukš neburnojęs). Pasidomėk chasidais, kada jie susikūrė (1813 m. Liubavičių miestelyje), ką išpažįsta (Taniją, mogelai, turiu nusipirkusi, bet reiks išmesti). O rebė Šnejersonas - jų lyderis, liubavičių laikomas mesiju. Galėčiau tau išdėstyti plačiau apie viską, tik ne čia. Bet kur? Jei nenori, tuomet ieškokis žinių pati.

3rm puslapis katalikus laiko eretikais (blogai), bet nepripažįsta ekumenizmo (gerai). Dar yra ten puikių dvasinių pamokymų, kuriuos aš mielai priimu (juk vieną tūkstantmetį su jais turėjom bendrą). Dabar stebiu labai įdomų dalyką - kiek susmego pravoslavų dvasingumas palyginti su tradiciniu katalikiškuoju - pastarasis aukštesnis ir gilesnis. Nežinau, čia dar daug reikėtų rašyti.

Rasa Jotai       2016-05-8 15:00

” I. Kolomoiskis vadovauja visam tam paradui. Būtent jo užsakymu Odesoje buvo suorganizuotos šitos kraupios žudynės - gyvų žmonių deginimas ir šaudymas, kuris buvo ne be ritualinių atspalvių.”

Na žinai Jota, prirašyti galima ko tik nori. Užtenka paskaityti ką rašo panašūs į tokius kaip tavo šitas puslapis pvz. apie katalikus, jie dažnai panašiai kaltina katalikų jėzuitus, kurie irgi sukelia visus karus, iš jėzuitų kyla visas blogis, vatikanas su visais popiežiai anrikristai ir t.t.

Aš pasižiūriu filmuotus įrašus apie Odesą youtubeje ir labai aiškiai matau, kad ukrainiečiai - unitai-KATALIKAI “kalasi” su prorusiškais ortodoksais.

Tai kodėl tuomet nesipiktini katalikais (unitais), ir neteigi, kad kaip baisu būti kataliku, koks baisus katalikų tikėjimas ir pan., nes visgi pasižiūrėjus į youtube įrašus labai aiškiai matosi, kad čia pagrindiniai atlikėjai ir veikėjai “gyvų žmonių deginimo ir šaudymo” yra katalikai-unitai?

 

 

Letas Rasai       2016-05-8 14:44

Sakote, negalima net iškelti klausimo, kuris gali kilti logiškai bet kam, susipažinusiam su Konstantino laišku ir Eusebijaus “Istorija”, nes bus š... pylimas?
OK, ar atsakėte, 1) kur dingo DAUGTŪKSTANTINĖ Jokūbo Bažnyčia ir 2) kodėl privalome tikėti IV a. Eusebijumi (vyskupu Palestinoje, kurioje nebebuvo nė 1 žydų vyskupo, nes visi “d-važudžiai” buvo romėnų išvaryti, o išvarymas ilgai tebegaliojo) ir keliais kitais graikais, neva ebionitai (o kas gi dar galėjo atstovauti išvarytai Jokūbo Bažnyčiai?) - tokie ir šitokie eretikai? Kur dokumentuoti faktai ir kas buvo teologinė erezija iki 325 m. klausimuose, svarstytuose per kelis amžius pradedant nuo 325 m.?
Į argumentus atsakoma argumentais, bet ne š... paminėjimu, nes kitaip išeina bažnyčios Barabanovos gogelmogelinių “minčių” draiskaliukai: “man katalikų kunigas sakė, kad mesijiniai žydai sekta” - “Jekimovas-Palmaitis pats sakė, kad mesijiniai judėjai turi sektos STATUSĄ [!!!]” (reikia suprasti, kad Jekimovas-Palmaitis ir yra tas katalikų kunigas).

Jota Rasai       2016-05-8 14:18

Ukrainoje veikia chabad-liubavičių sekta. Ukrainos oligarchas (tiesa, dabar gyvenantis, regis, kitur) I. Kolomoiskis vadovauja visam tam paradui. Būtent jo užsakymu Odesoje buvo suorganizuotos šitos kraupios žudynės - gyvų žmonių deginimas ir šaudymas, kuris buvo ne be ritualinių atspalvių.
O mūsasis sumogelėjęs golemas piktinasi, kad apskritai minimas Kolomoiskio vardas(!) ir užtaria žudikus.
Jis drauge prisiima ir kataliko tapatybę (!), plius dar laiko save mesijiniu judėju, sakydamas, kad visa tai iš esmės nesiskiria. Protarpiais ima tvirtinti atvirkščiai, gal pamiršęs, ką sakė, nežinau. Žodžiu, tu nelabai susikalbėsi su juo.  Čia tik glaustai. smile

Rasa Jotai       2016-05-8 12:52

“Mano nuoroda turi religinį kontekstą ir labai susijusi su Palmaičio pažiūrom. Ji netgi daugiau religinė nei politinė”

Gal gali paaiškinti konkrečiai, kur tu čia matai religiją??? smile

Jota        2016-05-8 11:24

Atsiprašau, mogelas. Bet ir golemas neblogai tinka:).

Jota        2016-05-8 11:22

Bažnyčia yra daugiau negu Abraomas, o golemas Jekimovas-Palmaitis Bažnyčią niekina ir atmeta beveik visą jos egzistavimo laikotarpį, burnoja prieš Kristų ir Šv. Dvasios darbą Bažnyčioje jau vien antraštiniais klausimais apie Bažnyčios sunaikinimą, nebekalbant apie visas sionistines pažiūras, nuolat klaidinančias tikinčiuosius.

Jekimovas-Palmaitis pats sakė, kad mesijiniai judėjai turi sektos statusą, ne daugiau. Ir tai tiesa jau vien dėl požiūrio į Bažnyčią.

Jota > 17.24       2016-05-8 10:41

Neradai? Ir negėda? O popiežius irgi koloradas, Vatikanas - Vatnikanas, ar ne?

Jota Rasai       2016-05-8 10:37

Mano nuoroda turi religinį kontekstą ir labai susijusi su Palmaičio pažiūrom. Ji netgi daugiau religinė nei politinė.

Rasa Letui       2016-05-8 9:19

Štai prašau - jau vien antraštė yra kaltinimas- šūdo ant Bažnyčios pylimas:)

Letas Palmaitis. Nikėja: pirminės Bažnyčios sunaikinimas?

Letas Rasai       2016-05-7 22:23

Supratau. Vadinas kiekvienas, kuris drįsta tyrinėti Konstantino-Eusebijaus veiklą ir kelti klausimą dėl Eusebijaus istorijos objektyvumo, “pila š... ant Bažnyčios ir visų kunigų”. Net ir tas, kuris nė iš tolo neneigė išganomojo konstantininės Bažnyčios vaidmens bent iki pastarojo pontifikato. O gal uždrausta minėti katarų deginimą ant laužų, dėl kurio irgi Jono Pauliaus II atsiprašyta?
Jei vis dėlto š... pylimas susijęs su bandymu panagrinėti Eusebijaus asmenybę ir įtaką, kodėl tuomet nesutinkate su D-vo prakeiktosios (logiškai - pagal “sionistinį” - sugalvok tu man! - t.y. tiesioginį Pr 12:3 suvokimą) nuomone apie mesijinius žydus? Juk iškėliau būtent tą klausimą, kurį ištyrė mesijinis judėjas Danielis Gruberis (ačiū jam, iki jo šito nežinojau!): skaitykite
http://elijahnet.net/—> Christian Anti-Semitism—> Passover Controversy (beje, ten aptariama nemaža pamatinių D-vo prekeiktosios tezių).
Gal manote, kad kiti mesijiniai judėjai smerkia tokias studijas?
Mat daugelis vadinamų sektantų (ypač adventistai) su neapykanta puola Katalikų Bažnyčią ir priskiria imperatoriui Konstantinui, nutraukusiam krikščionių persekiojimą ir pagaliau suteikusiam krikščionims lygias teises (garbė jam!), nebūtas nesąmones, neva jis “perkėlė šeštadienį į sekmadienį”, pats tyčia supagonino krikščionybę ir pan. Tuo tarpu tas Konstantinas nuo paauglystės buvo karys, menkai susigaudantis tikėjimo dalykuose (įtikėjęs, ir po 325 m. Nikėjos susirinkimo pasikrikštijo pas arijonus, kuriuos tas susirinkimas pasmerkė). Pabandžiau atskleisti, kas galėjo už jo stovėti ir kokie buvo tikri tikslai. Iškėliau klausimą, kur dingo daugtūkstantinė pimoji Jokūbo Bažnyčią. Jūs polemizuojate su manimi ar šiaip vadinate patį klausimą š.. pylimu ant Bažnyčios?
O gal š... pylimas ant Bažnyčios yra nesutikimas, kad “visos religijos yra geros”, arba kad galima įteisinti skyrybas (dalis Sinodo vyskupų, be abejo, pãskui Romos vyskupą, gerbė ir “vienos lyties poras” už tai, kad “augina vaikus” (kadangi patys jų negimdo, tai, be abejo, juvenalinės justicijos atimtus iš beturčių, nors tai nutylima) (jau neminiu nepritarimo “pirmųjų šventųjų kankinių fundamentalistiniams poelgiams”)? Jei visa tai yra š... pylimas ant Bažnyčios, kodėl tuo nekaltinate Pijaus X Brolijos, bet kažkodėl mane?
Dabar matau, kad vis dėlto turite šiek tiek daugiau logikos, nei prakeiktieji, iš kurių D-vas atima protą. Tad atsakykite be emocijų, kur konkrečiai esu pylęs š... ant Bažnyčios.

Rasai       2016-05-7 20:46

Ar žinote kas yra rasa sanskrite?  Jei nežinote, pasidomaukite…

Rasa       2016-05-7 19:33

19.32 komantaras turėjo būti pavadintas Rasa Jotai

Jota       2016-05-7 19:32

Žinai, yra juk atskiros temos, atskiri straipsniai, atskiri puslapiai, kur norintys aptarinėja Ukrainą, Rusiją, Siriją ir pan.
Čia juk straipsnis vadinasi - Nikėja: religijos ir visuomenės krizė ir tai neturi nieko bendro, nei su Odesa, nei su Rusija ir pan.

Rasa Letui       2016-05-7 19:07

“Kada esu ką nors prakeikęs? Skaitykite Pr 12:3 ir sužinosite, kas už ką prakeikia. Aš tik padarau loginę išvadą, todėl nenoriu su D-vo (ne mano) prakeiktaisiais turėti nieko bendro.”
Ar bendravote su Dievu, aš jis jums asmeniškai pasakė, kad jis Jotą prakeikė?
Na pvz. aš nepritariu Jotos nuomonei dėl mesijinio judaizmo, ir man nėra priimtina, kai į religines temas kišami kažkokie politikavimai, bet tai nereiškia, kad galite naudotis Dievo vardu ir aiškinti, kad ji prakeikta.

“Pasakykite vardą kunigo, ant kurio kažką “pilu”? Jei negalite, esate šmeižikė.”

Jeigu pilate š...ant Bažnyčios, tai pilate š...ir ant VISŲ jos kunigų, vyskupų ir popiežių, ant visų jos šventųjų, ant visų tikinčiųjų. Bažnyčia juk nėra tuščias akmeninis pastatas.

 

koloradei jotkai       2016-05-7 17:24

Kur, kur, kur…Visur!

Jota       2016-05-7 14:32

Kur aš sakiau, kad nekenčiu žydų, ukrainiečių ir kur liaupsinau Putiną? Prašom nurodyti.

kankinei Jotai       2016-05-7 14:28

Tikrai užjaučiu tamstą dėl to teroro. Bet yra išeitis. Nueikite į tokį ekspertai eu portalą ir pasijusite kaip devintame danguje.
Ten renkadi vien tamstos bendraminčiai kurie nekenčia žydų, ukrainiečių ir liaupsina gerafdarį putiną bei šlovingąją matušką rassieją.
Atsigausite, nes ten tikrai tapsite populiari kaip kokia olialia ar pan žvaigždė.

Jota Palmaičiui       2016-05-7 12:00

Ir liaukitės vienąkart prieš mane varęs psichologinį terorą.

Jota - patikslinimas       2016-05-7 11:49

Bet taip ir yra - kas kitus be pagrindo prakeikia, prakeikimas atsigręžia atgal: Dievas sakė Abraomui “Padarysiu iš tavęs didelę tautą [...], laiminsiu tave [tautą, t.r. Bažnyčią] laiminančius ir keiksiu tave [= tautą, Bažnyčią] keikiančius.
L.P. keikia Bažnyčią.
Koks atsakymas?

Jota       2016-05-7 9:45

Rasa, tas kuoktelėjęs diedas nesuvokia Pr 12,3 prasmės, aiškina sionistiškai ir sektantiškai. Žr. katalikų komentarus šiai eilutei (Dievas, sakydamas, “laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius” turėjo galvoje VISĄ žmoniją, Kristaus išganymą - būtent, kas nepripažįsta jo Sūnaus ir Golgotos Aukos eina į pražūtį, pelno prakeikimą. Pagal Palmaičio aiškinimą mes turime laiminti Kijevo chuntos įvykdytas žmogžudystes 2014 m. gegužės 2 Odesos profsąjungų rūmuose (Ukrainos ekspremjero Nikolajaus Azarovo tvirtinimu, jas organizavo Kolomoiskis, Turčynovas, Porošenko ir kiti. Žuvo ne 40, bet 400 žmonių! http://www.srnrem.info/2014/05/05/kak-ubivali-odesitov/ Tos n.uotraukos didesniais ar mažesniais kiekiais plaukioja internete daugybėje vietų. Ar įmanoma netikėti?

O mesijinis judaizmas yra sekta, katalikų kunigas sakė, nors ir be kunigo aišku, kad mesijiniai judėjai atmeta kone visą Katalikų Bažnyčios istoriją, palikdami tik 2 - 3 šimtmečius. Sakydamas, jog “sandorų religija yra viena”, l.p. ignoruoja faktą, kad Viešpats Jėzus Senajį Testamentą IŠPILDĖ, DĖL TO JUDAIZMO RELIGIJA NEBEGALIOJA. Jei nebegalioja deginamosios aukos, tai kaip gali galioti pati religija?

LP Prašaliečiui       2016-05-7 4:24

“Tamsiems” musulmonams dvidešimt pirmajame amžiuje kažkodėl atrodo visai priešingai, o jų šansai auga būtent tiek, kiek degraduoja Paties bendraminčių pasaulis.

Prašalaitis       2016-05-6 21:25

Nei tikrosios Dievo religijos nei juo labiau Dievo tautos nėra, niekada nebuvo ir iš principo negali būti. Todėl šios temos plėtojimas dvidešimt pirmame amžiuje yra nerimtas. Kai dėl žydų išrinktumo, jis irgi išgalvotas, jie net nebuvo išskirtiniai tarp semitų, nes buvo tokie chaldėjai.

Letas Rasai       2016-05-6 20:04

Jeigu Jo Kraujo nėra ant Jūsų ir Jūsų vaikų, tuomet kodėl norite vadintis krikščione?
Kada esu ką nors prakeikęs? Skaitykite Pr 12:3 ir sužinosite, kas už ką prakeikia. Aš tik padarau loginę išvadą, todėl nenoriu su D-vo (ne mano) prakeiktaisiais turėti nieko bendro.
Kur sakiau, neva katalikams reikia atsiversti į judaizmą? Sandorų religija yra viena, Viešpats naujos nekūrė, nekūrė ir Paulius, kuris pasiliko D-vo religijoje ir priėmęs JHS Mesiju, traukė į ją pagoniškas gentis.
Pasakykite vardą kunigo, ant kurio kažką “pilu”? Jei negalite, esate šmeižikė.
Apie jokį mesianizmą nebūčiau nė pagalvojęs, jei ne situacija dabartinėje katalikybėje. Pijaus X broliai dešimtmečiais nieko negali pakeisti, o dabartinis Romos vyskupas, anot jo atstovo spaudai, nepritaria pirmųjų krikščionių kankinių (“fundamentalistiniams”) “poelgiams” (atstovo žodžių iki šiol nepaneigė, o į Prancūzijos prezidento posakį apie Ps 1:1 balsų daugumos viršenybę virš D-vo nesureagavo). Tai kur ta Katalikų Bažnyčia šiandien, jei nei tradicionalistai, nei modernistai nieko nežada? Gal jauno Sinicos patriotizme parodant nusikaltėlių pavyzdį, kaip vieniems katalikams reikia skersti kitus dėl ištikimybės savo valstybės idėjai? Juk ir kitas jo komentatorius sutiko, kad šis žmogus netikintis, nes sunku mūsų laikais tikėti, užtat vis tiek “doras katalikas”!
Padarom išvadą: Lk 21:24. Tai Paties Viešpaties žodžiai. Bažnyčia niekur nedingo ir nedings, bet konstantininėms gentims jų laikai akivaizdžiai baigiasi.
PS Gal neskaitėte D-vo prakeiktosios komentarų apie “neofitus”, chabadus bei siuntimą į pragarą, jei nežinote kas ir ką ant ko pila?
Mano įtarimas tebegalioja.

Jota Rasai       2016-05-6 20:02

Ačiū, Rasa, pažiūrėjau į tą moterį Tavo nuorodoje - iš tiesų tai visai kitoks žmogus - būtent nebeužkietėjusios širdies, kaip kad Viešpats sakė žydams “Aš užkietinsiu jų širdis”. Tai yra gyvos širdies žmogus. O užkietėjusi širdis, nepažįstanti meilės nei Dievo, tik savo ambicijas ir panieką kitiems, kai net negali ištarti iš to išdidumo kito žmogaus vardo - baisus dalykas.

Rasa Letui       2016-05-6 16:59

Labai nuostabūs sutikusių Jėzų žydų liudijimai. Na bet su jūsų “šūdo pylimo” stiliumi jie neturi visiškai nieko bendro. Gal todėl ir jie sutiko Jėzų-Tiesą savo gyvenimuose:)

https://www.youtube.com/watch?v=cbfgRqhdf1Q&list=PLXiBkdTbRi-wmDEU85JJcZbqDw8RoOxOc&index=8

Rasa Letui       2016-05-6 16:42

Gal uždrausta ieškoti tiesos? O gal tai “Chabado” kėslai, kad krikščionys atsiverstų į rabinišką judaizmą? Tokį idiotizmą čia galėtų pasakyti nebent D-vo prakeiktoji, kuri “nėra sukta”. Bijau, kad Jūsų rašymo stilius keistai ją primena.


Na dėl prakeikimų, tai galiu jums priminti
Mt 27-24 Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“ 25 O visi žmonės šaukė: „Jo kraujas [tekrinta]ant mūsų ir mūsų vaikų!“ 26 Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti.

Dar prudursiu, kad tam tikrose judaizmo sektose madingi prakeikimai. Matosi, kad jau įsisavinote judaizmo sektantų “vertybes”. Bet ar žinote, kad pagal tą patį judaizmą, jeigu jau kažką prakeikinėji, ir asmuo, kuriam jie skiriami, Dievui mielesnis (malonės būklėje, neturi nuodėnių, priima Kristų), tai tuomet prakeikimas - sugrįžta ir krenta tam, kuris juos siunčia..smile

p.s prieš mesijinį judaizmą nieko prieš neturiu. Pritariu, kad žydai švęstų savo šventes, laikytųsi judaizmo preisakų ir tikėtų į Jėzų kristų kaip į Mesiją.

Bet, kad katalikams reikia atsiversti į judaizmą - tai kur tada logika, tai kam juos apaštalai į krikščionybę atvertinėjo.smile

Dėl tiesos paieškų, - tai DIEVAS Jėzus Kristus yra TIESA. Ar manote, kad rasite Dievą-Tiesą, jo Šventą Katalikų Bažnyčią, Mistinį Kristaus Kūną šūdais drabstydamas??? Gal manote, kad rasite Dievą - Tiesą jums prieštaraujančius žmones prakeikinėdamas ??? Tai gal ir mane prakeiksite??? smile
Aš jums garantuoju, kad šūdo pilstymo ant Bažnyčios, jos kunigų, vyskupų ir tikinčiųjų metodu vadovaudamasis tikrai rasite tiktai velnią.

Letas Vaidui ir Nuomonei       2016-05-6 15:45

Aš ne Jūsų klausiu, “ar visos religijos yra geros”, bet pontifiko.  Tegu jo paskirtas autoritetas čia ir atsako. Pats turiu atsakymą, bet gal jis klaidingas?

Letas Rasai       2016-05-6 15:43

Šabatas baigiasi su saulėlydžiu ir jau skaičiuojama pirmoji savaitės dieną (vad. “sekmadienis”), kada Šabato Ramybė mesianiškai išsipildo, paverčiant pirmąją dieną aštuntąja Kūrimo atbaigimio diena (Benediktas XVI apie aštuntąją dieną). Tada prisimenama Paskutinioji vakatienė ir švenčiama Eucharistija. Tai NE TAS PATS, bet TO PATIES vienovė. Taip būtent elgėsi ir apaštalai - slaitykite apie Pauliaus keliones tik TARP šabatų bei istoriją apie Eutichą, užmigusį ant palangės, kai buvo jau pirmoji diena ir jau atšvęsta (po Šabato Eucharistija): Apd 20.
Tik užsispyrėlis nesupras Žyd 3:7 - 4:9 gr. sabbatismos “dar lieka šabatavimas” reikšmės, iškreiptos vertimu “dar laukia šab[at]o poilsis”.
Tikrai laukia Mesijinėje Pabaigoje, o dabar plg. Paties Viešpaties žodžius apie Šabatą po Golgotos:
“Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar Šabato dieną” (Mt 24:20).
Kas nenori aiškumo, tam niekad nebus aišku, net ir štai tiek apie istorinį laiką, tiek apie DABARTINĮ:
“Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų” (Jn 4:22).
Didaschę rašė graikai, bet rašė gerai, tai dar ne Konstantino epocha. Tačiau net ir vėlesnėje pravoslavų tradicijoje šeštadienis (t.y. septintadienis) tebešvenčiamas, tik ne pagal žydų tradiciją (pasiteiraukite kad ir Lietuvos pravoslavų svetainėje).
Kas per idiotiškas sakinys, neva deduosi protingesnis už apaštalus? Skaitykite mesijinių žydų svetaines (jų yra pilnas internetas, rekomenduoju pasižvalgyti “linkuose” http://www.messianic.lt/links.htm) ir rasite tą patį. Gal uždrausta ieškoti tiesos? O gal tai “Chabado” kėslai, kad krikščionys atsiverstų į rabinišką judaizmą? Tokį idiotizmą čia galėtų pasakyti nebent D-vo prakeiktoji, kuri “nėra sukta”. Bijau, kad Jūsų rašymo stilius keistai ją primena.

nuomonė       2016-05-6 14:17

nuomonė: Jei klausiate ” ar tikrai visos religijos geros?” ta pirmiausia reikėtų suvokti kad religija tai etikos normos skirtos skirtingoms žmonių rūšims ir ptritaikytos skirtingoms žmonių rūšių elgesiui koreaguoti, pagal (kažkieno?) poreikį ir tikslus. Kas tinka vienai žmnonių rūšiai tas netinka kitai.PVZ. Jei musulmonai nesuvaldo varpų pamatę moters kūną, tai musulmonės vaikšto apsimuturiavę, gatvėje negali pasirodyti be apsaugos dėl jų pačių saugumo bet nereiškia kad musulmonų religijos turi laikytis baltieji, ir atvirkėčiai kad baltųjų religijos turi laikytis musulmonai - nes kas tinka vieniems tas netinka kitiems.

VaidasVDS       2016-05-6 8:05

Letas klausia:
“Ar tikrai visos religijos yra geros?”
Apreiškimas (Urantijos Knyga) atsako:
“Toji daugybė Urantijos religijų yra geros tokiu laipsniu, kokiu laipsniu jos žmogų veda į Dievą ir kokiu laipsniu žmogui suteikia suvokimą apie Dievą. Bet kuriai religininkų grupei yra kvailystė savo tikėjimą suvokti kaip tiesą; tokie požiūriai rodo daugiau teologinį akiplėšiškumą, o ne tikėjimo tvirtumą. Nėra Urantijoje tokios religijos, kuri negalėtų sau naudingai studijuoti ir asimiliuoti geriausias iš tiesų, esančių kiekviename kitame tikėjime, nes jie visi turi tiesos. Religininkams būtų daug geriau, jeigu jie tai, kas yra geriausia jų artimųjų gyvame dvasiniame tikėjime, pasiskolintų, o ne smerktų tai, kas yra blogiausia jų tebeegzistuojančiuose prietaruose ir pasenusiuose ritualuose.
    Šitos visos religijos atsirado dėl žmogaus skirtingo intelektualaus reagavimo į tapatų dvasinį vadovavimą jam. Jos niekada negali tikėtis pasiekti tikėjimų, dogmų, ir ritualų vienovės – jos yra intelektualios; bet jos gali įgyvendinti, ir kada nors įgyvendins tokią vienybę, tikrai garbinant visų Tėvą, nes tai yra dvasinis dalykas, ir tai yra amžiams tiesa, dvasioje visi žmonės yra lygūs.”
——
Nors ši citata nuostabiai paaiškina religinių prieštaravimų visą beprasmiškumą, bet man asmeniškai buvo užkliuvęs šis sakinys: “Religininkams būtų daug geriau, jeigu jie tai, kas yra geriausia jų artimųjų gyvame dvasiniame tikėjime, pasiskolintų, o ne smerktų tai, kas yra blogiausia jų tebeegzistuojančiuose prietaruose ir pasenusiuose ritualuose.” Pagavau pats save, kad kartais atrodau taip, lyg ir smerkčiau tai, kas yra blogiausia kitų religijų tikėjimuose. Ir nors dažniausiai nurodau tik klaidas kituose tikėjimuose, tačiau net ir toks klaidų nurodymas sukelia daug blogų emocijų kitokio mąstymo tikintiesiems, ypač besivadovaujantiems žmonių sukurtomis dogmomis, tokiomis kaip ir pasnikavimas kažkokiomis dienomis.
Grįžtant prie paminėtos ištraukos iš citatos galima lengvai suvokti, kad posakis “būtų daug geriau” visai nereiškia, kad tai yra visiškai teisinga, bet tai reiškia, kad kituose tikėjimuose ne tik yra tiesos, bet ir reikia neatsisakyti į ją pažvelgti bei apmąstyti.
Ir čia man iškilo pora momentų iš naujausios istorijos religijų vystymesi. Iš induizmo yra kilęs krišnaizmas, kuris iš esmės yra jau beveik monoteistinis. Štai Dalai Lama yra pasakęs taip: “Netapkite budistais, geriau pažinkite budizmą, kad taptumėte geresniais krikščionimis.” Krikščionys kažkokiu būdu sugyvena su nuosaikesniais musulmonais net būdami vieni šalia kitų, jei tik sugeba atsisakyti pačių kvailiausių ir karingiausių savo dogmų, kurios labai gerai atskleistos šiame straipsnyje: http://www.propatria.lt/2016/04/william-kilpatrick-ar-mahometas-buvo.html . Straipsnyje yra pateikta svarbi esminė informacija, tačiau pats straipsnis yra blogas, nes labai lengvai dogmų pagalba gali supriešinti dviejų tikėjimų žmones…

Rasa Letui       2016-05-6 6:30

“Laiko atžvilgiu Didachė yra arčiausiai Viešpaties mokinių, bet nėra pačių Viešpaties mokinių, kurie laikėsi ir Šabato („Ramybės”) ir įsakytų švenčių, kaip matome iš Apaštalų darbų.”

Tai čia reikia suprasti, kad Didachė yra arčiausiai Viešpaties mokinių, bet jus pats esate dar arčiau…nes viską žinote daug geriau už Didachės autorius? smile
Juk Didachėje visai neminimas Šabato šventimas, krikščionys švenčia Viešpaties prisikėlimą.
Pvz. Didachėje rašoma
XIV. Viešpaties dienos šventimas
Viešpaties dieną, susirinkę laužyti duonos, dėkokite, bet prieš tai išpažinkite savo kaltes, kad jūsų atnaša būtų tyra. Kas yra susivaidijęs su savo draugu, negali prisidėti prie jūsų susirinkimo, kol susitaikins, kad nebūtų suteršta jūsų auka. (Krikščionys, skirtingai nuo žydų, minėdami Viešpaties prisikėlimą, pavadino sekmadienį „kiriakė“ – Viešpaties diena.)

Letas Palmaitis Rasai       2016-05-5 16:23

Laiko atžvilgiu Didachė yra arčiausiai Viešpaties mokinių, bet nėra pačių Viešpaties mokinių, kurie laikėsi ir Šabato („Ramybės”) ir įsakytų švenčių, kaip matome iš Apaštalų darbų.
Savo fraze “veidmainiais didachėje vadinami žydai, jie pasninkauja pagal dabartinę savaitę - pirmadienį ir ketvirtadienį... o krikščionims liepiama pasninkauti trečiadienį ir penktadienį” rodote, kad nelaikote žydais pirminės Jokūbo Bažnyčios krikščionių (o jų iki žydų išvarymo iš Palestinos po 132 m. buvo dešimtys tūkstančių, apie tai ir publikacija).
Beje, kada ir kur esu ką nors raginęs pasninkauti ne trečiadieniais ir penktadieniais? Kuo čia apskritai dėtas pasninkavimas?
Didachė parašyta graikiškoje aplinkoje, o “žydų pakeitimo” teorija, be abejo, atsirado dar iki Nikėjos (pvz., iki Eusebijaus ji jau yra pas Origeną).
“Žydų pakeitimo” požiūris remiasi Viešpaties žodžiais “Todėl sakau jums: D-vo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių” (Mt 21:43), kuriuos nežydai apibendrino pagal nesemitinę logiką. Kad ir ne Mesijinę D-vo Karalystę, kad ir Erodų, kad ir okupuotą, žydai turėjo, o ji tikrai tapo iš jų (visų!) atimta: “Jeruzalę mindžios pagonys, KOL BAIGSIS PAGONIŲ LAIKAI” (Lk 21:24). Pats Viešpats leidžia suprasti, kad kalbama ir apie žemišką karalystę.
Kaip matome, pagonių laikai baigėsi tuo, kad tarp “pekeitusiųjų” neliko nė vienos krikščioniškos karalystės (valstybės), tačiau tuo metu būtent “pakeistieji” staiga ima išpažinti Evangeliją. Tautos smerkimų su visomis pasekmėmis rasime ir pas ST pranašus, kurie pabrėždavo galutinį būtent jos ir atgimimą, kaip ir Paulius Rom 11:25-26.
Jokio savo “protingumo” nerodau ir nieko netvirtinu. Iškėliau mintis ir laukiu reakcijos iš tų, kurie pagal einamas pareigas turėtų paaiškinti, pvz., Ar pagonių laikai pasibaigė? Ar apibendrinimas d-vžudžiais galioja žydų tautai, vadinas, Pirmajai Bažnyčiai; Jei nebegalioja, ar galioja Nikėjos 321 m. sprendimas švęsti Velykas tyčia ne pagal žydų kalendorių, kodėl tuomet? Ar galioja Laodikėjos susirinkimo draudimas švęsti Toroje įsakytą ir apaštalų švęstą Ramybės dieną, Ar galioja draudimas švęsti Toroje amžinomis pavadintas šventes, Ar katalikas privalo vykdyti bet kuriuos parlamentuose balsų dauguma priimamus valstybės įstatymus? Ar oficialus pasakymas, kad pontifiko susitikimas su įstatymo nevykdžiusia ir nubausta moterimi “nereiškia pritarimo jos poelgiui”, suprantamas kaip nepritarimas antikrikšioniškų įstatymų nevykdžiusiems pirmųjų kankinių “(fundamentalistiniams) poelgiams”? Ar Prancūzijos prezidento pareiškimas, kad jis katalikas, kuriam bet kuris valstybės įstatymas besąlygiškai vykdytinas, tinka visiems katalikams, nes pontifikas neigiamai nekomentavo? Ar tikrai visos religijos yra geros ir kodėl Pijaus X Brolija nekonklavistinė?

LP naujiems komentatoriams       2016-05-5 15:31

Apie “pagoniškas krikščionybės šaknis” malama jau per 100 metų, bet nė vienas rimtas semitologas, išstudijavęs Evangelijų kontekstą, niekad to nepasakys. Šioje serijoje kaip tik ir paaiškinta, iš kur genčių krikščionybėje išoriniai panašumai į pagonių misterijas.
Dėl proto atėmimu pagal Pr 12:3 nubaustosios citatavimo “Argi Dievas - tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių?“ (Rom 3:29) žr. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nikeja-meile-is-kitos-avides

Rasa       2016-05-5 15:22

ar galite paaiškinti, o kaip tuomet su Didache, kuri yra dvylikos apaštalų mokymas ir joje rašoma:
“VIII. Pamokymas apie pasninką ir maldą
1 “Pasninkaudami nebūkite veidmainių bendrininkai”. Jie pasninkauja antrą ir penktą
dieną po šabo, o jūs pasninkaukite ketvirtą ir šeštą dieną. 2 Taip pat nesimelskite kaip veidmainiai, bet kaip Viešpats įsakė savo Evangelijoje; štai taip melskitės: “Tėve mūsų...”
(veidmainiais didachėje vadinami žydai, jie pasninkauja pagal dabartinę savaitę - pirmadienį ir ketvirtadienį... o krikščionims liepiama pasninkauti trečiadienį ir penktadienį.)

Iš Didachės visiškai aišku, kad jau pačiose savo ištakose krikščionybė siekė atsiskirti nuo judaizmo. Ar manote, jog pats esate protingesnis už Jėzaus apaštalus?
Perskaityti didachę galima čia:
http://logos-lt.com/images/2/22/Didache.pdf

Realistas       2016-05-5 12:10

“Видео Языческие Корни Христианства.mp4 бесплатно ..”

Realistas       2016-05-5 11:31

O šventoji dvasia dievu tapo Konstantinopolio I susirinkime (381 m.),
dievo gimdytoja Marija tapo -  Efezo susirinkime (431 m.) ?

be abejo       2016-05-5 11:01

Be abejo kad krizė, nes yra info kad malda ” tėve mūsų” kilusi iš Egipto, krikščionybės šaknys Egipte:

„Молитва “Отче наш” родом из Египта „ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kODAYpWb65I,

Культ Осириса-Христа. Египетские корни христианства
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pGwxb5nO2mo

Ir dievu Jėzus Kristus padarytas Nikėjos 325m. susirinkime po balsavimo

Jota       2016-05-5 10:12

Čia koks 90 proc. demagogijos ir melo (kitų dalių neskaičiau). Autorius ragina “Tad malonėkime galutinai pasirinkti ir apsispręsti: arba „žydų D-vas”...  arba „savi dievai“.

Nėra tokio “vien žydų Dievo”! Nejau jūs, mielieji, negalit atsiversti Šv. Rašto arba net ir internete paieškoti surinkus atitinkamą klausimą, kad jūsų neapgaudinėtų? Laiške romiečiams 3,29 Paulius rašo: “Argi Dievas - tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių ...”

Visi punktai yra melagingi, mūsų krikščionybė nėra “dirbtinai sukonstruota religija”, nes Apaštalų darbuose 10, 44 - 48 skelbiama, kad ir pagonys gavo Šventąją Dvasią! Kokius tad “savus dievus” apsikrikštiję pagonys gali turėti?!
Pats Jėzus pažadėjo, kad JO Bažnyčiai, kurią jis pastatys “ant uolos” (Kefo, Petro), vadovaus Šventoji Dvasia: „Aš prašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius – Tiesos Dvasią ...“ „O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį Mano vardu Tėvas atsiųs, – Jis išmokys jus visko ir viską primims, ką esu jums pasakęs“ (Jn 14, 16–17.26).
Šventoji Dvasia yra su Bažnyčia PER AMŽIUS, ji visko moko ir primena, ką Kristus žadėjo ir ką dėl mūsų padarė. Netikėkite Gundytojo gąsdinimais.

O tvirtinimas, kad judaizmas tebegalioja, irgi rodo Kristaus paniekinimą. Jei judaizmas tebegalioja, tai tuomet tebegalioja ir veršių bei ožių kruvinosios aukos, kurias žydai aukojo? O Kristaus - Dievo Avinėlio Auka ant Kryžiaus? Kaip čia Kristus dalijasi savo garbe su jaučiais ir ožiais?

Paskutinėje pastraipoje autorius pats sau prieštarauja - “kiekvienas tegu lieka toje bažnyčioje, į kurią yra Dievo atvestas”. Ką tik kalbėjęs apie “atkritusias gentis”, L.P. apie tai, kad kiekvienas į kokią nors “bažnyčią” yra Dievo atvestas!

Bažnyčia yra viena, ir “nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų Viešpats” (Rom 10, 12).

VaidasVDS       2016-05-5 8:02

Letai,
tai kuo tie vargšai krikščionys turėtų tikėti: Jėzumi ar Apreiškimu Jonui?
Net jei paimtume tik Bibliją, ir tik išlikusius tikrus Jėzaus mokymus, tai pamatysime, kad Jėzus niekur ir niekada neminėjo apokalipsės, jis paminėjo tik Jeruzalės sugriovimą, kaip vieną iš baisiausių būsimų įvykių, kurį ir turėjo išprovokuoti netikri pranašai. Jėzus po savojo prisikėlimo nuolat visiems kartojo, kad palieka savąją ramybę. O štai po Apreiškimo Jonui staiga viskas pasikeičia. Visi krikščionys su nerimu pradėjo laukti pasaulio pabaigos ir nuo to laiko neturi ramybės bei nuolat laukia tos pasaulio pabaigos ir visus įtarinėja kaip antikristus. Tokiu būdu, vietoje to, kad toliau neštų Jėzaus evangeliją apie Dievo Tėvystę ir žmonių brolystę, kai kurie krikščionys stengiasi išsiaiškinti visokiausius antikristus ir nuolat ieško priešų ar Šėtono tarnų, taip, norėdami to ar nenorėdami, užkirsdami kelią Jėzaus evangelijos skelbimui.
Aš pateiksiu vieną faktą iš Jono Apreiškimo knygos, kaip jis vertinamas Danguje (iš Urantijos Knygos):
“Septynios pagalbinės proto dvasios yra vietinės visatos Dieviškojo Tarno kūrinys. Šitos proto dvasios yra panašios charakteriu, bet skirtingos galia, ir visos vienodai turi Visatos Dvasios prigimties, nors vargu ar jas kas nors be jų Motinos Kūrėjos laiko asmenybėmis. Šiems septyniems padėjėjams buvo suteikti tokie vardai: išminties dvasia, garbinimo dvasia, patarimo dvasia, žinių dvasia, drąsos dvasia, supratimo dvasia, intuicijos – greito suvokimo – dvasia.   
    Tai yra tos “septynios Dievo dvasios,” “kaip lempos degančios prieš sostą,” kurį pranašas pamatė vizijos simboliais. Bet jis nematė keturių ir dvidešimties sargybinių vietų prie šitų septynių pagalbinių proto dvasių. Šitas įrašas išreiškia dviejų pasakojimų supainiojimą, vieno, susijusio su visatos būstine, ir kito, susijusio su sistemos sostine. Keturių ir dvidešimties vyresniųjų vietos yra Jeruseme, apgyvendintų pasaulių jūsų vietinės sistemos būstinėje.
    Bet Jonas rašė būtent apie Salvingtoną: “Ir iš šio sosto liejosi žaibai ir griaustiniai, ir balsai” – visatos transliuojamos programos vietinėms sistemoms. Jis taip pat įsivaizdavo vietinės visatos reguliuojančius kontrolės tvarinius, būstinės pasaulio gyvuosius kompasus. Šitą reguliuojamąją kontrolę Nebadone atlieka Salvingtono keturi kontrolės tvariniai, kurie veikia visatos srovėmis ir kuriems sumaniai padeda pirmoji veikianti proto dvasia, intuicijos padėjėjas, “greito supratimo” dvasia. Bet šitų keturių tvarinių – pavadintų žvėrimis – pavaizdavimas, deja, buvo suterštas; jie yra neprilygstamo grožio ir nuostabios formos.”
—-
Ir čia yra tik dalelė apie tuos susipainiojimus, kurie vyksta netgi ir visiškai pasišventusių žmonių protuose…

Letas Vaidui       2016-05-5 1:14

Skirčiau Antikristą, kaip išpranašautą apokaliptinę asmenybę (tarkim, “pasaulinės vyriausybės prezidentą”), antikristą, kaip antikriščioniškai veikiantį bet kurį asmenį (imkim kad ir Neroną, o čia tinka ir 1 Jn 2:18), ir Antikristą, kaip antikrikščionišką dvasią (čia tinka 1 Jn 2, 22-23). Toks ir buvo Jono metu, toks yra ir šiandien, tačiau paskutinis laikas (kurį žino tik Tėvas) Jonui, t.y. Johananui, nebuvo praneštas. Jokio klaidingo mąstymo nematau.
Nemanau, kad mano pasąmonė turėtų kokį ryšį su faktu, kad hebrajiška raide waw yra žymimas šešetas. Tai trivialus faktas. Toks pat, kaip ir totalinė elektroninė kontrolė išplėtojus www. Vargšas Orvelas dar negalėjo to numatyti!

VaidasVDS       2016-05-4 20:44

Letai,
matai apreikšti galima ne tik ateitį, bet ir dabartį bei praeitį. 
Padariau klaidą. Bet ne dėl Nerono, kuris buvo 666. Dėl Antikristo. Iš tiesų neaišku, ką Antikristu (iš didžiosios raidės) laikė Jonas, nes iš tiesų savąjį 1 laišką jis parašė jau gerokai po Nerono mirties ir po savojo Apreiškimo parašymo, kuris buvo iškraipytas ir didelė jo dalis buvo prarasta.
Bet kokiu atveju, pasakymas, kad Antikristas jau dabar yra pasaulyje (Jono laikais) yra arba klaidingas pasakymas arba tiesiog klaidingas mąstymas. Tai tik rodo, kad Jonas buvo nors ir nepaprastas, bet klystantis žmogus. Klydo, nes niekas nenustatė kažkokio tikro Antikristo tais laikais, arba klydo paskelbęs apie Antikristą per anksti, jei kiti, neva neklystantys, jo vis dar tebelaukia…
Žmogaus vaizduotė yra labai laki. Tą puikiai pademonstravo ir Jonas, perteikdamas savąjį Apreiškimą, tiek ir Paulius, kuris irgi turėjo vizijas. Kada pasąmonė šiek tiek susimaišo su viršsąmone (dvasine sfera), rezultatas būna mažesnis arba didesnis tiesos iškreipimas.
Bet www šiuolaikinis iššifravimas beveik vien tik tavosios pasąmonės kūrybos vaisius…

apie žymes       2016-05-4 19:33

apie žymes ant rankų  filmas “Įkalinti laike”.

Klausimai       2016-05-4 17:55

Ir žydai lieka JAHVĖs išrinktčąją tauta, JAHVĖS numylėtiniais, o tautos netarnaujančiuos žydams turi būti sunaikintos? JAHVĖ žydus padarys galva o ne uodega, JAHVĖ liepė žydams užkariauti tautas per pinigų skolinimą, ir tai de fakto atlieka Riotšildai?  O google savininkai yra žydai o šaukinys www yra 666 žydiškai?  O JAHVĖ - kosminis parzitas naikinantis planetas tų pačių planetos gyventojų rankomis? 
Taip ar ne Letai Paslmaiti?

pap       2016-05-4 17:45

papildymui : “325 m. po Kr. ” Nikėjos susirinkimą sušaukia romėnų imperatorius Konstantinas. Jėzaus dieviškumas tampa oficialia dogma po balsavimo : 217 prieš 3. pusl. 77-78 knyga “Jėzaus byla”,2008 Vilnius
Jėzus tapo dievo balsavimo rezultate…
O autorius galėtų panagrinėti visą Krikčionių religijos kūrimo kelią, tai yra kur, kada ir kas buvo spręndžiama ir kokiu balsų santykiu kas nuspręsta…
Ir padiskutuoti ar mes privalome tikėti tuo ir laikytis to kas buvo priimta balsuojant prieš 1700 metų?

Letas Vaidui       2016-05-4 16:16

Ačiū už dėmesį. Deja, darai klaidų.
Neronas valdė 54-68 metais, niekur krikščionių netrėmė, tik žudė, bet šv. Jonas buvo ištremtas į Patmo salą, kur ir gavo Apreiškimą. Daugybė rimtų tyrinėtojų sutinka dėl teksto parašymo laiko, o patį trėmimą datuoja Domiciano (valdė 81-96) persekiojimų metais (esama nuomonės ir dėl Vespasiano - iškart po Nerono).
Tikrai “Cezario Nerono” vardas, net hebrajiškai paršytas, duoda 666. Klausimas, ar Jonas pats šitaip užšifravo, ar jam buvo apreikšta?
Pranašystės dažnai daugiaplanės - visokiausių smulkių antikristų vardus gal irgi galima paskaityti 666. Tik apokaliptinis Apreiškimas, jei juo tikime, vis dėlto turi būti reikšmingesnis nei kažkoks Neronas.
Asmuo, tikintis Biblijos vienove, pirmiausiai turi ieškoti atitikimų pačioje Biblijoje.
Skaičius 666 pasitaiko dar dukart: 1 Kar 10:14 ir (atkartojant) 2 Met 9:13. Tai karaliaus Saliamono kasmetinės iždo įplaukos aukso talentais - pasakiškas skaičius net pagal dabarties laiką: 1 talentas - 35 kg. Kitaip tariant - 35 x 666 = virš 23 tonų aukso kasmet! Tai turto ir aukso valdžios simbolis.
Tai puikiai atitinka globalistinę dabarties praktiką, kada iš dviejų pasaulinių karų sukrautas astronominis bankinis kapitalas ketina sukurti “rojų žemėje”, o vienas pamatinių įrankių tam yra totalinė “orvelinė” bankinė kontrolė, kuri vykdoma elektroniškai per W[orld] W[ide] W[eb] “voratinklį (web)”.
Štai dabar čia ir reikia “gematrijos”: hebrajiškos raidės w skaitmeninė reikšmė ir yra 6. Taigi viskas paprasta. Šv. Jonas puikiai mokėjo hebrajiškai, tad ir Apreiškimą, be abejo, gavo šia kalba. Tik jis pats nė sapne negalėjo susapnuoti, kad po 2000 metų bus “www” kažkokia tada dar nebuvusia “anglų kalba”, jau neminint elektronikos.
Neronas čia niekuo dėtas, tegu ir antikristukas.
PS Sutinku, kad www kūrėjai galėjo ir tyčia paleisti tokį terminą (plg. sąmoningą prekinio barkodo autoriaus Laurerio pasityčiojimą), bet kas nuo to keičiasi? Pranašystė nustoja buvusi pranašyste? Bet juk jos esmė yra ne pats skaičius, bet totalinis visų žmonių markeravimas!

Ir kas baisiausia,kad       2016-05-4 15:43

netikėjimas kainuoja artinų žmonių gyvybes.

Letas S.p.-jui       2016-05-4 15:11

Tai ne sureikšminimo dalykas, bet įsakymo. Esame čia įstatyti ne atsitiktinai, bet tik tam, kad vykdytume Pastačiusiojo Valią. Esame ir sukurti Jam, išganomi Jam ir gyvename Jam. Kiekvienam duota užduotis, kuriai vykdyti jis ir pašauktas. Sumaiščių sumaištį iš šio gyvenimo padaro žmogus, norintis pats užimti D-vo vietą (Pr 3:3).
Jei Jo Didybėje esame niekas, ir mūsų gyvenimas niekas, ir nesvarbu kada ir kaip išeisim, tai būtų lygu ikikrikščioniškam pesimizmui ir panteistinei beprasmybei. Tačiau plg. apie vienos tik sielos reikšmę Lk 15:7. Ieškoti D-vo Karalystės, kuriai ir esame sukurti, ir ieškoti D-vo tiesos, yra įsakymas. Niekur nepabėgsi.
Kitas reikalas, kad tai daryti darnioje bendruomenėje yra viena, bet kas kita - besiblaškant po bendruomenių griuvėsius. Štai kur pagrindinis išbandymas “gentims”, nesupratusioms “žydų D-vo”.

VaidasVDS       2016-05-4 10:07

Tikras tikėjimas yra daug kartų paprastesnis, nei jį įsivaizduoja Letas ar jo simpatikai.
Tikrąjį tikėjimą galima sutalpinti į Pagrindinį Dievo Įsakymą. O kaip tikėti parodo mums Jėzaus palikta malda “Tėve mūsų”, iš kurios išimta tik nedidelė dalis, kuri atsidūrusi kitoje Biblijos vietoje - Mt 5,48 “Taigi būkite tokie tobuli[i18], kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas” ir kurią reiktų sakyti taip - “Ir vis labiau mus padaryk tokiais tobulais, koks esi ir pats.”
——
Visa kita tik pačios įvairiausios žmogiškos interpretacijos, ieškant šių, iš pirmo žvilgsnio, paprastų tikėjimo tiesų.
Bet taip yra tik iš pirmo žvilgsnio.
Pabandykite pamilti savo priešus. Labai daug kam tai nepaprastai sunku, o kai kuriems ir neįmanoma.
Pabandykite tapti tobulais meilėje. Labai daug kam tai nepaprastai sunku, o kai kuriems ir neįmanoma.
Štai kodėl tikėjimas, religijos, apreiškimai arba klaidingai suvokti apreiškimai tampa sudėtingi ir painūs.
Leto propaguojama religija - tai didelės dalies Jėzaus mokymų atšaukimas ir raginimas grįžti į Senojo Testamento tiesas. Dėl to tai iššaukia tokių komentatorių kaip Jota ar Dzeikas prieštaravimus, kurie toje dalyje yra gana teisingi.
Iš kitos pusės Letas gana įžvalgiai pastebi kaip buvo žmogiškai sudogmatinta ir supasaulietinta krikščioniška bažnyčia, kuri priėjo į to pasekmes - sekuliarizmo laimėjimus bei jo įsigalėjimą šiandieniniame pasaulyje. Tai iššaukia tokių komentatorių kaip Jota ar Dzeikas prieštaravimus, kurie toje dalyje jau yra neteisingi.
Tikrai nežinau, kas klastojo Jono Apreiškimų knygą, bet ji tikrai yra suklastota. Nežinau, ar prisidėjo nušalintas “kunigaikštis” prie tokio klastojimo, tačiau tokia teorinė galimybė yra, jei klastotojas klastojimo metu buvo galutinai apleidęs Dievą. Tačiau dažniausiai bet kokias klaidas lemia seni įsitikinimai ir savarankiški bandymai “pagerinti” tikėjimą ar priderinti jį prie savųjų senųjų tikėjimo sampratų.
Na paimkime, kad ir šioje temoje cituojamą Leto vietą iš šio Apreiškimo - “Apr 13 15 Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi.” Galima būtų toliau cituoti iki to baisiausio visiems skaičiaus - 666. Ir jau, ne taip seniai, yra nustatyta, kad Jonas čia minėjo imperatoriaus Nerono persekiojamus krikščionis, o skaičius 666 reiškia ne ką kitą, o imperatorių Neroną, kurį Jonas ir laikė Antikristu - “1 Jn 4 3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš Antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs. Jis jau dabar yra pasaulyje.” Šį faktą padėjo nustatyti ir vienas atrastas senovinis rankraštis, kuriame tas mistinis skaičius buvo užrašytas kitoks 616, tačiau jis taip pat reiškė imperatorių Neroną.

S.p. Letui       2016-05-3 23:50

Žinau,...
Bet, ” tebūnie ne mano, o Tavo valia”.
Kai nugyveni getoką gyvenimo gabalą, kai jau nulaipioti visi grėbliai, vat taip atsitinka, kad imi ir pagaliau suvoki, jog viskas šioje žemelēje yra tik sumaisčių sumaištis ir tuštybių tuštybė.
Kūnas mirtingas, o siela- ne.
Visų mūsų kūnai mirtingi, kaip ir tos banalios žolės kur rudenį išdžiųsta.
Viskas šioje kūrinijoje atgyvena ir į dulkes pavirsta. Nei medžiai nei žuvys nedaro iš to tragedijų. Ne kartą teko matyti kaip nugaišta koks gyvulėlis- ramiai. Neprotestuoja, nesiardo. Tiesiog taip turi būti.
Ar apart sielos ir savo adomiško pavidalo dar kuo itin galime save sureikšminti išskirdami save iš Jo didingos Kūrinijos?
Tik tiek kiek Jo skirta.
Gyvenimas, mirtis, laikas…
Ar D-vui svarbus mūsų sureikšmintas laikas. Juk pas Jį laiko aplamai nėra, tą pripažįsta ir modernūs mokslininkai, t.y. kreocionistai.
Tai koks tuomet skirtumas KADA?
Juk anapus, pas Tėvą aš ir mano brangieji búsim amžinai saugūs.
Galų gale net ir šioje ašarų pakalnėje, plaukas nenukrenta be Jo Valios.
Kai tiki ir pasitiki, širdy apsigyvena ramybė.
Gal, kūnas, smegenys ir nervai, neuronai kažkiek ir spurda, bet…
Ne ląstelės ir ne cheminių elementų reakcijos priima sprendimus ir valdo.
Palikim tas durnystes į darwinų bezdžiones vis dar įtikėjusdiems pagonims.
Kaip žmogus, visų pirma esu D-vo ganoma siela.
O nemirtingai sielai ko gi bijoti?
Tik nuodėmės…

 

sigitas       2016-05-3 23:33

Letai Palmaiti, tai tamstos dievas yra Šėtonas,kuris prikūrė aibę religijų turėdamas tikslą kad žmonės nesusigaudytu kam melstis.Kodėl tamsta nelaikai tikėjimo pagrindu pačią Bibliją ir nieko daugiau?

Letas Palmaitis Senam Pritarėjui       2016-05-3 23:17

Ačiū Brolau,
deja, supratimas - dar ne viskas, pagrindiniai išbandymai dar ateityje: Apr 14:9-10, 20:4. Kaip ir bolševikinės-hitlerinės repeticijos laikais, reikės ne vien sau pasirinkti galvos nukirtimą, bet ir savo šeimai. Bijau, tik vienetai pasirinks. Jokios ramybės čia nenusimato, pagrindinė kova kiekvienam tik prasideda.

senas pritarėjas       2016-05-3 22:02

Kails, Brolau.
Duok D-ve Tamstai sveikatos.
Labai ačiū už seniai lauktą ir be galo svarbią “nikejijadą”.
Didelį darbą padarėte. Nežinau ar bent kiek skaitytojų kada ir iki galo suvoks padaryto Vertę.
Bet vertėjo. Reikėjo!
Jūsų Reziumė įsirašysiu, kad galėčiau ir pats dažniau paskaityti ir kitiems parodyti.
Jaučiu didelį palengvėjimą- tai kas kamavo ilgus dešimtmečius, krūvos padrikų nuojautų, neatsakytų klausimų, dabar po Tamstos straipsnių pagaliau viskas stojosi į deramas vietas. Likusią žemiško gyvenimo dalį galėsiu nugyventi ramiai- negrauš sąžinė jog gal iš mandrumo misliju erezijas. Dabar nebe.
Taigi, brangus Bičiuli, vieną dūšelę išgelbėjot- turėsit Tamsta danguje užtarimą ir pritarimą.
Vat, su riteryste man gal bus kiek sunkiau. Greta Tamstos grynuoliško išminties autoriteto, net ir į sančas/pancas netikčiau. Bent savo jėgoms įgalias pastangas darysiu. Kasdien bandau, o jau kiek gaunasi tai tiek ir yra.
Bet gal vis geriau nei klusniai sekti paskui pagonybės asilus į peklą savo noru.
Taigi,  pritariu, pritariu, pritariu.
Dar kartą AČIŪ!
Amen.

 

Jėzusas       2016-05-3 21:24

Vieną už kitą vis tikresnės religijos ir dešimtys konkuruojančių firmų. Juk visa tai vergų valdymo įrankiai. Skaldyk ir valdyk. Yra krikščionys yra musulmonai, šia skirtosi įvairai pvz. sunitai ir šiitai, sunitai vėl radikalūs ir nelabai ir taip susifragmentuoja iki darinių kuriais galima manipuliuoti. Minia gyvena pasakomis ir sprendžia pagal savo autoritetą. Nikėja, Pauliaus laiškai yra to pačio lygio pasakos kaip apie jaunajį Vova, kurias manau savo laiku skaitė ir Letas.


Rekomenduojame

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.