Istorija

Letas Palmaitis. Lietuvos vardas, Rusia ir premjeras Netimeras

Tiesos.lt redakcija   2019 m. kovo 20 d. 7:30

56     

    

Letas Palmaitis. Lietuvos vardas, Rusia ir premjeras Netimeras

Š.m. kovo 9 d. Kauno Karininkų Ramovėje vyko konferencija, kuri pasiūlė taisyti valstybinės šventės pavadinimą: pakeisti Lietuvos vardo dieną į Lietuvos dieną. Konferencija prikėlė klausimą dėl žodžių, susijusių su šv. Brunono misija (pasienis, Rusia, Lietuva), anuometinės reikšmės.

Nekelia abejonių, kad Kvedlinburgo analų in confinio „pasienyje“ reiškė ne valstybinę sieną, bet tarpgentinę niekieno zoną, pro kurią traukdavo konkuruojančių genčių kariai.

Jei pagal Kvedlinburgo analus šv. Brunonas buvo nužudytas Rusios ir Lietuvos pasienyje, tai šv. Brunono amžininko Titmaro kronika mini Prūsų ir Lietuvos pasienį, o šimtą metų vėliau Analistas Saksas tą patį patikslina žodžiais „patraukęs į Prūsus, to krašto, Rusios ir Lietuvos pasienyje“. Pats šv. Brunonas 2008 m. laiške imperatoriui Henrikui II užsimena, kad vykstąs į Prūsus, tačiau jo bendražygis, vienintelis likęs gyvas misionierius Vipertas 1020 m. visai nemini jokios Rusios, bet kalba apie Prūsų ir Lietuvos pasienį!

Tais laikais, maždaug keliasdešimt metų vėliau už šv. Brunoną, istorikas Adomas Bremenietitis teigia apie „prūsus, arba sembus“, kad jie ribojasi su lenkais ir rusais. Kadangi jis laikė Sembą sala (o taip ir yra prisiminus Deimę ir Prieglių), tai ir žinojo, kad ji niekaip negalėjo ribotis su Kijevo Rusia.

Remdamiesi XIX a. istoriku Johannesu Voigtu, kuris aiškino šv. Bonifaco Prūsus esant Galindija, Lietuva – Nadruva, o Rusia – Sūduva, Lėciaus (Lötzen, dab. Giżycko) miesto vokiečiai, minėdami šv. Brunono kankinystės 900-ąsias metines, paskelbė Negocino ežerą šv. Brunono istorijoje minimu „dideliu ežeru“. Nuo to laiko iki dabar jau Lenkijoje Lėcius / Giżycko yra atmintina šv. Brunono kankinystės vieta. Todėl katalikų svetainė http://www.neuadvent.org ignoruoja Lietuvą.

Prūsų ir rusų paminėjimas, susijęs su šv. Brunonu, daugelio aiškinamas abiejų vardų panašumu, todėl dabartiniai istorikai yra linkę juos tapatinti, kankinystės aprašymo upę Alstrą identifikuoti su Jotvos Jatra, o pačią Lietuvą – su istorine Jotva–Dainava. „Netimero“ vardas neva kilęs nuo Netos upės.

Jei akad. Z. Zinkevičius buvo linkęs taisyti Rusią į Prūsiją, tai prof. Elżbieta Kowalczuk-Heymann – Prūsiją į Rusią. Mat iš trijų pavadinimų vienas trukdo: reikia arba jį ignoruoti, arba identifikuoti su kuo nors kitu.

Žvelgdami į XI a. pradžios situaciją pamąstykim, kaip būtų atrodę, jei šv. Brunonas, ketindamas tęsti Semboje nužudyto savo pirmtako šv. Adalberto Vaitiekaus misiją (buvo net aprašęs jo gyvenimą), užuot ėjęs tuo pačiu jūros keliu, tikrai būtų sumanęs vykti „artimesniu keliu“ iš Pietų Lenkijos į Kijevo Rusios, Prūsų (vokiečiams Jotva irgi Prūsai) ir Lietuvos susikirtimo tašką kažkur apie Naugarduką (taip manė prof. Gregorzas Białuńskis)? Tokiu atveju jam būtų reikėję brautis per 200 km Jotvos miškais, sutikti kelyje daug jotvingių, bet nė nebandyti tų „prūsų“ krikštyti (pats Vipertas nepaliko apie tai net užuominos!), kol pasiekus tikslą pagaliau atsikvėpti, pasirašyti „Pasiekiau!“ ir tapti laimingai nukirsdintam.

2009 m. visi arba daugelis pamiršo du dalykus: visi – hagiografus bolandistus, daugelis – kalbininką R. Trautmanną.

Pirmieji (o tai Fr. Verovius 1701 m.) visai pagrįstai identifikavo šv. Brunono Rusią su istorine rytprūsiečių „Russland“ – Rusnės (vokiečių Russ iš baltų *Rusa) žeme.

Antrasis surado Karaliaučiaus miesto archyve (aprašas OF 109, 101, 110) sembą „premjerą Netimerą“ (o kas Jus, Gerbiamieji, pamokė kirčiuoti pabaigą -meras, jei ne žodis „premjeras“? Gal labai lietuviškai skamba Jūsų ausiai? Gal kartais ir Sigmerą kirčiuojate -meru?) – žr. Trautmanno studiją „Die altpreussischen Personennamen“, Göttingen 1925, 1974, 68 p.: Nawtemer. Prūsiškai būtų vardininkas *Nautìmeris, kilmininkas *Nautìmeras (prūsų trumpasis i buvo platus, o -mer (skandinavų „garsus“) dėsningai atsirado dėl prūsų ir vikingų simbiozės Semboje (Kaupe). Plg. Sigmer „pergalėmis garsus“ > Vladislav ir Volodimer > Vladi-mir (jau -pasaulis); pr. nautis „bėda“ – „bėdomis garsus“, gal ne tiek savo bėdomis, kiek tomis, kurių kitiems pridarydavęs).

Verovijumi pasinaudojo normanistai, bandydami aiškinti vokiečių Russ „Rusos upė“ skandinaviškai, todėl polemizuodamas su jais tą vardą minėjo Lomonosovas, bet nepaaiškino jo baltiškos kilmės. Į prūsistikos plotmę jį įkėlė W. Piersonas 1869 m., bet ir jis ieškojo ryšio su skandinavais, todėl nesulaukė dėmesio. Pagaliau baltišką kilmę patvirtino J. Otrębskis, Braniewo paviete radęs dar vieną Rusos upę (vok. Russa), tačiau klaidingai identifikavęs vardą su šaknimi rud-. Lietuviams problemos nėra: šaknis ta pati, kaip žodyje rusėti „pamažu sroventi“. Iš kur tad Rusnė?

Nuomonė, kad iš rusnoti, nereikalinga turint Otrębskio pateiktą pavadinimo be n precedentą. Realiausiai tai vedinys iš *Rusinė „priklausanti Rusai“.

Mat Nemuno senvagė ėjo Nemunu–Šalteike, atkirsdama nuo žemyno nemenką pelkėtą salą, kuri galbūt ir minima arabų geografų kaip ana pirminė Rusia, kurios gyventojai užsidirba pragyvenimui kalaviju plėšikaudami gretimose žemėse. Jei taip, tai pirmieji rusai bus Rusos upyno, kitaip – Rusios, gyventojai skalviai (įsidėmėtina jau dėl slavų etnonimo etimologijos, kad ir XVI a. Kasparo Hennenbergerio žemėlapyje Nemuno žemupys – Skalva (vok. Schalauen) vadinamas „lotyniškai“ Schalavonia, o tai Sc(a)lavonia) – ar tik slavai rusai nėra istorijos pokštas?)

Rusinei-Rusnei atsišakojus nuo Rusos-Nemuno į šiaurę, Skirvytė ir dabartinė (ne senovinė) Atmata formuoja Rusnės salą, kuri šv. Brunono laikais galėjo būti visai mažytė (maždaug dabartinis miesto centras, žemesnioji salos dalis – sąnašinė). Skirvytės atsišakojimas (Pakalnė) šiaurinėje pusėje (kurios dar nebūta) vadinamas senoviniu Pakalnės vardu Rusnaitė, kurios pietinis atsišakojimas pavadintas prūsiškai „Senąja Rusa“: Woruss, Vorusnė (prūsų wūrs „senas“).

Kaipgi Rusia galėjo atsirasti vadžių (vožane) žemėje Novgorode? O kaip aisčiai tapo estais (taip manė ir K. Būga su J. Endzelynu)? Viskuo kaltas garsus prūsų prekybinis karinis centras Kaupas, į pietus nuo Kranto-Zelenogradsko, kur dabar „Irkluotojų kapinės“, t.y. miškas vardu Irtekapinis. Irkluotojai – tai danų vikingai rothsmen > suomiškai ruotsi „švedai“, kurie kaip ir dera vikingams, primesdavo savo identitetą ir karybą pajungtoms gentims ir maišydavosi su jomis.

Sembų trišakis, simbolizuojantis Perkūną, Patrimpą ir Patulą (*Patãlą, V. Mažiulis) tapo Ukrainos herbu, nes Kijevas perėmė skandinavišką dinastiją iš Novgorodo. Rusijos šv. Vladimiro ordino spalvos juoda–raudona–juoda, kaip manoma, buvo prūsų pulko kunigaikščio Sigmero-Volodimero kariuomenėje, o pats Kaupas ištuštėjo ir nunyko po to, kada jo įgula persikraustė pas Volodimerą (apie tai V. Šimėnas ir Vl. Kulakovas). Istorikas M. Hoffmanas parodė, kad irkluotojais vikingais buvo vadinami aisčiai, kuršiai ir karelai. Taigi aisčiai kolonizavo šiaurinės Estijos dalį, asimiliavosi ir paliko estams savo vardą.

Panašiai su Novgorodu, tik ten Kaupo rusai stumdėsi su švedų variagais. Iš pradžių jie įsikūrė į pietus nuo Ilmenio pavadindami savo stovyklą Rusa, o tenykštės upės slėnį – Paruse (upė Porusja). Tik vėliau maišytas Kaupo vikingas–vytingis Rörekas išstūmė švedus ir iš šiaurės nuo Ilmenio. Taip vadžių žemėje atsirado Naujasis miestas, vėliau – Novgorodas (tenykštė Prūsų gatvė žinoma dar nuo XII a.), o kad ir mitologizuotoje Romanovų dinastijos genealogijoje minimas neabejotinas prūsas Glanda – irgi faktas (falsifikatoriai juk nemokėjo prūsų kalbotyros!). Įdomus sutapimas: XVI a. atsiradus Novaja Rusa miestui, pamatinis miestas buvo pervadintas Staraja Rusa.

Visi kiti rusų etnonimo kilmės aiškinimai neįsitvirtino, nes neatlaiko tiesos. Suomių ruotsi arba Roslagen Švedijoje visai niekuo dėti. Faktas, kad bent žodis Rossija (ne Rusj!) padarytas iš Rhos, Bizantijos vienuoliams neteisingai perskaičius pranašo Ezekielio 38:2 t. pasakymą „vyriausiąjį Mešecho ir Tuvalo kunigaikštį“, kaip „Roso (hebr. roš „galva“), Mešecho ir Tuvalo kunigaikštį“, ir prikūrus mitinės Roso tautos „etimologiją“ pirma švedams, paskui – rusams (O. Pricakas).

Kažkada prieš 40 metų studijavęs semitų kalbas, tačiau pabandęs svarstyti šv. Bonifaco misijos kelio galimybę per Kuršių (dar ne Nerijos, bet) salyno Brokistą ir Kuršių marias į skalvių rusų ir karšuvių „lietuvių“ genčių paribio zoną, pelnytai sulaukiau nuodugnios ir visapusiškos akad. Z. Zinkevičiaus kritikos (Baltistica 44, 2, 2009, 381–390). Suprantama, kad į mano apgailėtinus atsakymus jis net nesureagavo. Užtat galimybę kelio per Kuršių marias pripažįsta baltistas Alvydas Butkus (Įmintos Tūkstantmečio mįslės, 2009, 23, 43–66, 69–93).

Taigi tiesa, kad iki šiol nėra vieningos nuomonės apie šv. Bonifaco kankinystę „Rusios ir Lietuvos pasienyje“. Tačiau net ir nekalbininkui aišku, kad vardai „Netimeras“ arba „Zebedenas“ nė iš tolo nėra lietuviški, juoba kad anais laikais ir net vėliau vokiečiai raide z žymėjo arba tik priebalsį s, arba afrikatą [ts], bet niekad z, o -n galbūt yra iškraipytos lotynų galininko galūnės -m liekana (išlikęs ir parašymas be -n: Zebde). Tai skalvis Sẽbedas (pr. *sebei „sau“ + *dātwei „duoti“). O kuriems maloniau kakariekuoti Netimèras Zebedènas, tai jų reikalas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Vytautas       2019-04-6 12:03

Jeigu Palmaičio rašinio nesiejate su pastangomis įrodyti, kad Lietuvos nebuvo 1009 m., tai gal galite paneigti 2019-03-21 12:46 komentarą?

Jules       2019-03-26 11:47

Ne, nesiejame, o ką?

Vytautas       2019-03-25 12:36

Ar Palmaičio rašinio nesiejate su pastangomis įrodyti, kad Lietuvos nebuvo 1009 m.?

Jeigu       2019-03-24 11:58

yra upelė Musė, tad gali būti ir upelė Rusė, ir jokie Maskvos kunigaikščiai neturi jokios paveldėjimo teisės kėsintis į lietuvių ir prūsų etnines žemes, prisidengę šiuo vardu, nebent 2K(Kubilius-Kirkilas) gali mus padovanoti ar tai Žečpospolitai, ar tai pačiai Maskovijai, ką manote?  Juk ne šiaip sau tie du gudručiai išrado Globaliąją Lietuvą, tiesa?

>Vytautui       2019-03-23 20:24

“god” ir “liet” - vienas ir tas pats reiškiantis laiką, metus ir dar kai kur naudojama tai ir po šiai dienai - pvz. buvo tokia gadynė ( buvo tokie laikai), dainos žodžiai “o dabar tokia gadynė” (o dabar tokie laikai), pavadinimą galėjo pakeisti sinomimu dėl dvasinių okupantų naudoto “god” kaip paniekos žodžio nesutinkantiems krikštytis, taip pat sanskrite “ghot” ir lieta( va) - sulieta, susilieta, sujungta, yra vienas ir tas pat, o prusa( prūsai) sanskrite verčiamas kaip “žmonės”...

Jules ponui Vytautui       2019-03-23 1:10

Iš kur Jūs ištraukėte, kad aš taip sakiau, jog Lietuvos nebūta? Atvirkščiai - ji buvo ir apie tai rašoma vokiškose popieriuose, tad kame reikalas? Vokiškose popieriuose daug mažiau melo ir daugiau objektyvumo, Tiesos ir pagarbos mums, nesvarbu, kad priešai buvome. Priešą reikia gerbti ir jo nereiktų žeminti, nuvertinti ir nesuversti savo kaltes ir nusikaltimus jam arba tik jam vienam. Va, mūsų taip vadinamas strateginis partneris - tas tai nevengia mus pažeminti ir apšmeižti bei pasišaipyti, kad Dievas mūsų kalbos nesupranta arba, kad mes tik bėgti mokame.

Vytautas       2019-03-22 18:09

“Jules” Liko neatsakyta kodėl dabar net mes patys kaip įmanydami stengiamės, kad jos
[senosios Lietuvos istorijos moksle] nebūtų? Ar to nesiejate su Palmaičio pastangomis įrodyti, kad Lietuvos nebuvo 1009 m.?

Jules       2019-03-22 16:16

Valstybės nebuvo rusų ir sovietų nuo Dievo okupacijų metais, o visą kitą laiką buvo. Gal net nuo to Brunono, ar supratote? O pasienis yra pasienis - objektyviausios žinios apie mūsų žilą senovę yra iš vokiškų popierių, taigi. Mūsų valstybei gali būti net virš 1000 metų. Ir jei vokiečiai taip rašo, matyt, tai ir yra tiesa. Na, o mūsų strateginiai sąjungininkai apie tai niekada Tiesos neparašys kaip ir nedesovietizuoti, nederusifikuoti ir nedepolonizuoti VU docentai, nepažeminę mūsų. Galime sulaukti net naujo ultimatumo pasiduoti. Jums patarimas, pone Vytautai, pradėti sakyti Tiesą ir gėdinti Biesą - blogį. Tokį didingą vardą nešiojate - tai ne koks ten mažaraštis Jules. Tschüß!

Vytautas       2019-03-22 13:43

“Jules”, kadangi rašote, kad “Lietuvos valstybės nebuvo”, tai kada ji atsirado? ir kodėl dabar net mes patys kaip įmanydami stengiamės, kad jos nebūtų? Ar to nesiejate su Palmaičio pastangomis įrodyti, kad Lietuvos nebuvo?

Jules       2019-03-22 11:38

Mums, lietuviams, ji buvo okupuota, o dabar Former Bolsheviks’ų(neosovietikų) užvaldyta per dezinfosklaidą ir jos nuolat apgaunamus rinkėjus. Nebuvo ji valstybe kaimynams ir šio pasaulio didžiūnams - toks ir skirtumas. Buvo Rusijos imperija ir buvo Sovietija. Lietuvos valstybės nebuvo ir dabar net mes patys kaip įmanydami stengiamės, kad jos nebūtų. Naikinama tauta, žinoma, buvo. Susiskaičiuok, pone Vytautai, kiek lietuvių beliko Lietuvoje ir neminėk to garsiojo Kubiliaus(2K) išradimo, kaip “Globalioji Lietuva”.  Vokietijai ji buvo Sovietija arba Stalino Rusija, o mūsų kariuomenė jos prieše - Raudonosios armijos 29 teritoriniu šaulių korpusu. Dabar Lietuva vėl tapo atlaisvinama nuo lietuvių teritorija. Anksčiau buvo “Sodybų tuštėjimo metas”, o dabar “Sodybų nunykimo metas”, tik tiek. Toks ir skirtumas.

Vytautas       2019-03-22 11:22

“O pats” rašote, kad “Godų vardo lietuviai atsisakė priėmę dvasinių okupantų religiją”. Įdomu būtų sužinoti iš kur ir kodėl lietuviai perėmė Lietuvos pavadinimą?

“Jules”, Visa mūsų istorija grindžiama tuo, kad tamstos žodžiais tariant “Lietuvos valstybės tada nebuvo”, o vis tik ji buvo, tik buvo okupuota ir tik taip reiktų žiūrėti tą laikotarpį, jei nenorite užsidėti okupanto akinių ir į mūsų istoriją žvelgti pro juos.

Grįžtant prie palmaitiškų minčių “Nekelia abejonių, kad Kvedlinburgo analų in confinio „pasienyje“ reiškė ne valstybinę sieną, bet tarpgentinę niekieno zoną, pro kurią traukdavo konkuruojančių genčių kariai”. Ar tai ne toks pat žvilgsnis kaip paniekinti Lietuvą?

Jules       2019-03-22 10:00

Kažkodėl Lietuvių kalba ir lietuviška civilizacija, kultūra labiau rūpėjo kryžiuočiams ir jų vaikaičiams vėliau, nei mūsų kunigaikščiams, mūsų didikams ar prasigėrusiems bajorams, kurie mieliau rinkosi lenkystę arba siekė Maskvos sosto, arba norėjo gero seksiuko su Katre Antrąja. Svajojo kaip greičiau patekt į jos šiltą guolį, į jos istorinį seksodromą. Va čia ir glūdi visos mūsų bėdos ir nesėkmės – pralaimėjimai ir nelaimės. Mūsų kunigaikščiams nėrūpėjo gyvybingai svarbiausias dalykas – jūra. Nerūpėjo Jūra Motulė ir Lietuvių kalba, todėl gudai kiekvieną parą budi ir duodasi aiškindami pasauliui, kad jie ir Mūsų Aukštaitija yra Litva, o žmudzinai kažkie lietuvisai. O naujadarą sugalvojo, ane? Lietuvišką civilizaciją ir kalbą išgelbėjo, ir mums išsaugojo kryžiuočių vaikaičiai Rytų Prūsijoje ir Albertinoje. Didžioji Lietuva buvo paversta lenkyne arba ruskynu. Ir dabar būtent mes patys, kaip tie didikai su kunigaikščiais, vėl pasiryžę susilikviduoti, pasileisti – tapti Žečpospolita. Lietuvių inteligentams, ypač baigusiems VU, baisiai pradėjo trukdyti Lietuvių kalba. VU – tai ne Albertina kadais. VU – tai koks ten kirmelynas, a? Gal tų, kurie įslaptinti su Saule ir įstatymais apginti nuo mūsų prasčiokų – nuo mažaraščių lietuvių, kuriems Tėvynę šį bei tą dar reiškia, nes jie kitos tokios neturi – ji jiems viena ir vienintelė. Vienintelė ir tiems, kurie tą savąją kalbą moka tik ant trejetuko, jei imti Brežnevo laikus, bet ji jiems Motinos Kalba, va taip.

Pone Tvankstai,       2019-03-22 9:30

Lietuvos valstybės tada nebuvo, o buvo arba Rusijos imperija, arba Sovietija. Ir dar: Pirmosios Lietuvos respublikos kariuomenė buvo paversta 29 korpusu - Vokietijos priešu, taigi. Va todėl atitinkamai realiai padėčiai vokiečiai su mumis ir elgėsi, kaip su tuo Raudonosios armijos 29 teritoriniu šaulių korpusu, tik tiek. Karo pradžiai mes buvome Sovietijos pusėje ir jos sudėtyje, ir tik vėliau bandėme padėtį atitaisyti, bet šaukštai jau buvo popiet ir teko patirti tai, ką ir patyrėme, o vėliau apginti Lietuvių garbę miške partizanaujant ir žūvant už Tėvynę Lietuvą. Pagarbiai, - Jules.

Tvankstas       2019-03-21 23:05

Jules - Jei Vokietija okupavusi Lietuvą, tai buvo du trumpi laikotarpiai : 1915-1918 m. ir 1941-1944 m., kalbant plačiau, tai Klaipėdos krašto užėmimas po 1250 m., kaip dešiniojo Nemuno kranto prieigos. Pagal valstybių sienų susiklostymus matosi aiškus užėmimas jėga, nes Lietuvos upė Nemunas turi iki pat įtekėjo į jūrą / marias turėti bent dešinįjį krantą Lietuvos valstybėje, o Kuršių nerija dalinama pagal Nemuno įtekėjimą pratęsiant lygiagretę. Bet vertinant ir Mažąją Lietuvą ir jos sienas vakaruose, tai siektų gal 40-50 km į rytus nuo Karaliaučiaus. Visa ta makalynė su Skalva, Nadruva šimtus metų grobikams vokiečiams įrodinėjant melu jų prūsiškumą, kaip atskirtį nuo lietuviškumo, dar vis lyg šeimininko numestas kaulas tąsomas lietuvių. Kaip vertinti Prūsijos užėmimą po 1227 m. ? Tai kolonistų vertinimas, kad Prūsija atskira nuo Lietuvos, ir prūsų kalba atskira nuo lietuvių kalbos, siekiant tarmes išversti į kalbas. Reikia vertinti tiesmukai - Prūsiją Vokietija atplėšė kaip Lietuvos dalį. Mes turime išdrįsti vertinti kaip 1 : 1 su bet kuriuo okupantu : ar Vokietija, ar Lenkija, ar Rusija, turime matyti ir suprasti, kaip apgaule, klasta, ginklu, kryžiumi buvo sugraužta Lietuva, kad tai vyksta ir šiandien ne mažesniu įniršiu, jau išdavystės pelėsiu nepaslepiamai prasmirdus Lietuvos valdančiajai klikai ir ‘progresyviems intelektualams’, kurie negali pakęsti visko lietuviško, kas jiems atiteko palikimu, sukauptu per tūkstančius metų. Lietuvos valstybingumas išlenda jau beveik 3200-3250 metų atgal ( Taurėjos kautynių laikais), kas dokumentuota Tolensės kautynėmis ( Tollense Schlacht / battle ) -  tik valstybiniu mastu buvo galima kautis Rytai - Vakarai arba R1a - R1b pagal genetiką ( A. Kliosov DNR įrodymai). Atminkime visada, kad kaip tekėjo Šventynė per dabartinį Kylį ( Kiel), taip ir šiandien teka Schwentine durch Kiel - tiek esame nustumti iki Vištyčio per tūkstantį metų vokiečių ( dar prieš 1500 m. kalbėjusių lietuvių tarmėmis, su Perkūnos/ Arkonos žlugimu 1168 m.  pradingo lietuviakalbystė ten Meklių ir Pamarėnų žemėje) ir Didūnos (Wielkopolska) dabar jau lenkų, niekinančių bet ką lietuviška, kad tik netektų pažinti savo protėvių.

Jules       2019-03-21 17:47

Taip tai taip, bet mūsų čia tik du milijonai, tad ką darysi? Ir tie du milijonai dar visokie ir baisiai susipriešinę, ir okupantų supriešinti, apgauti ir hipnotizuoti - užburti. Prieš Vokietiją burnosi? Ką mums daryti, nežinai? Makronista banksterį mums ką prezidentu rinkt, jei jis jau ložėje seniai išrinktas? Tik nekišk mums to AMBalisto, gerai? Puikiai prisimenu Gorbio laikus nuo pat 1985 metų ir šitą mums į prezidentus brukamą politinį Nausedux įžaidėją kaip ir Šimonytę, kuri manė, kad kas studentiškuose vadovėliuose parašyta, ypač VU vadovėliuose, yra tiesa.

> O pats       2019-03-21 16:06

lotyniškai Žemaitija vadinama samogetia,žemoji getija, kitur Samogetia, o jotvingiai getai. Net Vytauto laikais Sūduva- Jotvingija buvo vadinama Getija - Terra Sudorum sive Gettarum- Vytautas dėl aiškumo žemių skirstymo dokumente turėjo pažymįti kad ssūduviai buvo getai - Sudorum sive Gettarum. Geto varde slepiasi ta pati Jotva: raidė g tuomet buvo vartojama ir garsui j žymėti, ” terra vocatum suderland alias Jutuen”.
Dėl lietuvių : ” Getas id est Litwanos” ( getai yra lietuviai) Adamus Bremenensis, 1073m., ” Gete dicuntur Lithuani, Prutheni at alias ibidem gentes” ( getais vadinami lietuviai, prūsai ir kiti žmonės kaip jie) Kadlubka, XIIIa., ” Gethos id est Letwanos” ( getai yra lietuviai), Chronicon Polono, ” Gethos seu Prussi”( getai ar prūsai), Boguchwald, Scriptores Rerum Prussicarum, I 753,754.
Motiejus Pretorijus “Orbis Gothicus . lib.I, VII rašo “Gothus sive Guddus idem” - “gothus ar guddus yra tas pats”. Pretorijus savo knygoje’ Orbis Gothicus” visą skyrių skiria aiškinimui kodėl atsisakoma seno vardo Guddae. Lotynų kalba parašyta “Apie Gudų kilmę ir darbus” “De origine actibusque Getarum”- jos autorius save vadina Jordanu- 551 metais.
Godų vardo lietuviai atsisakė priėmę dvasinių okupantų religiją.Kaip paniekos posakis po šiai dienai išlikę posakis “gūdi giria”,ikikrikščioniškoje pasaulėžiūroje godijoje turėjusi išskirtinai teigiamą dieviškąją reikšmę, ką ripažino ir Kristus -  Kristaus maldėsi Godu rosčioje/ sode.

O pats        2019-03-21 14:22

kieno pagimdytas, nenori prisipažinti? Čia buvo Žemaitija, buvo Kuršių žemė, buvo Lietuva - yra Aukštaitija. Ko nepatenkintas? Lietuvos vardas atrastas analuose, bet Lietuvos būta kur kas anksčiau, nei pateko į lotyniškai vokiškas popierkas, nežinai? Tas, panašiai kalbančias, gentis reikėjo kažkaip vienu žodžiu apibūdint, tai kame reikalas, ko toks piktas ant to Herr G.Neselmano, a? Gal VU baigei su pagyrimu, todėl toks užsibūręs, užsiciklinęs, užsirūstinęs, o va būtum baigęs Albertiną - būtum logiškesnis ir taip nepyktum. Padoriu žmogumi patį vadintume, o susitikę kepurę nukeltume, ar supratai?

Vytautas       2019-03-21 14:15

Vis vien labiau domina kada susikūrė Lietuva.

dėl baltų ir rusijos       2019-03-21 13:50

Jokių “baltų” iki 1845m. nebuvo - baltų terminą pirmą kartą  Savo knygoje Die Sprache der alten Preussen (Berlynas, 1845) pavartojo G. Neselmanas,  rusijos iki Petro I nebuvo taip pat. Istorija / pasaka “pagimdyta” 19 a.

Vytautas       2019-03-21 13:30

Labiau domina kada susikūrė Lietuva.

> Vytautui       2019-03-21 13:25

Jokios Rusijos iki Petro I nebuvo. Neįmanoma krikštyti to ko nėra. Visa istorija/pasaka - pasaka gojams/girių/sodų gyventojams sukurta atėjūnų.

Vytautas       2019-03-21 12:46

Mintis kad, reiškė ne valstybinę sieną, bet tarpgentinę niekieno zoną. Pirma reiktų išsiaiškinti ar beveik prieš ketvirtį amžiaus (988 m.) buvo krikštyta Rusia (valstybė) ar tokiu pavadinimu gentis? Priimkime autoriaus prielaidą paneigiančią, kad krikštyta ne Rusia, o tik gentis. Ar tuomet gentys galėjo turėti „tarpgentinėje niekieno zonoje“ tokias aiškias ribas, kad, anot tų įvykių dalyvio, „kai tik įžengėme į pagonių tėvoniją, buvome atvesti pas karalių“ ir ar genčių vadai galėjo būti prilyginti karaliams? Taigi, frazė apie „tarpgentinę niekieno zoną“ yra daugiau nei abejotina.

Rašoma, kad „Pats šv. Brunonas 1008 m. laiške imperatoriui Henrikui II užsimena, kad vykstąs į Prūsus“, bet kodėl jis nenuvyko į Prūsiją, kur jo pirmtakas Vaitiekus atsisveikino su šiuo pasauliu, o pasirinko ne va saugesnę vietą – nekrykštų žemę Lietuvą, atskirai nagrinėtinas klausimas. Toliau tęsiama: „tačiau jo bendražygis, vienintelis likęs gyvas misionierius Vipertas“, kuriam pasak jo paties buvo išbadytos akys, suprantama, chirurgiškai atsargiai, kad nepažeisti kitų audinių ir po to žaizdos buvo sterilizuotos ir sutvarstytos taip, kad tas aklasis vienas žiemą per miškus ir pelkes sugebėjo sugrįžti į Kvedlinburgą apie 1000 km be jokių žaizdų perrišimų. Na, pakeliui dar aklasis Vipertas susimedžiojo pakankamai maisto, nes žiemą svetimame darže vargu ar ką rasi pavalgyti. Taigi, artimo Brunono tėvo giminaičio Viperto pasakose reikia atrinkti racionalų grūdą.

Remdamiesi XIX a. istoriku Johannesu Voigtu, lenkai, garbindami Brunoną, iki dabar mano, kad Lenkijoje Lėcius / Giżycko yra atmintina šv. Brunono kankinystės vieta, tačiau nepripažįsta, kad ten kada nors galėjo būti ne Lenkija, o Rusios ir Lietuvos žemės.

L. Palmaitis užsimena ir tai, kad jei Brunonas keliautų iš Pietų Lenkijos į tašką kažkur apie Naugarduką „ jam būtų reikėję brautis per 200 km Jotvos miškais, sutikti kelyje daug jotvingių, bet nė nebandyti tų „prūsų“ krikštyti (pats Vipertas nepaliko apie tai net užuominos!)“, tačiau Vipertas neužsimena ir apie jokių kitokių prūsų krikštijimą. Kodėl Brunonas nebandė įgyvendinti savų svajonių Prūsijoje? Gal todėl, kad į Lietuvą keliavo aplinkiniais keliais?

Netgi ieškodamas Netimero vardo kilmės, L. Palmaitis pasirenka labai keistą pagrindimą, neva: „.: Nawtemer. Prūsiškai būtų vardininkas *Nautìmeris, kilmininkas *Nautìmeras(prūsų trumpasis i buvo platus, o -mer (skandinavų „garsus“) dėsningai atsirado dėl prūsų ir vikingų simbiozės Semboje (Kaupe). Plg. Sigmer „pergalėmis garsus“ > Vladislav ir Volodimer > Vladi-mir (jau -pasaulis)“. Anot jo skandinaviškasis -mer kildintinas iš rusiškojo -mir (pasaulis). Kodėl nepaieškojus panašių žodžių Kinijoje ar pietų Amerikoje? O ten gal taip pat rasime kažką panašaus į Rusnę, kuri tampa Rusia. Na, o jei Brunonas būtų, aplenkdamas savo svajonių šalį Prūsiją, atplaukęs į Rusnę, tai kyla klausimas, kodėl jis nors trumpam neišsilaipino ties Klaipėda ir nesusigundė pakrikštyti kuršių?

Įdomu paskaityti Leta Palmaitį, bet skaitant reikia mąstyti apie ką jis rašo…

Jei pas       2019-03-21 12:42

mus yra upelė Musė, tai kodėl negali būti kita upelė vardu Rusė(Fluss Ruß)? Kame reikalas?

Ros       2019-03-21 12:12

Rosčios/giraitės - dieviškasis AUseklis, AŪ SĖK Lai (dieviškasis “lia”). Kas turi ausis lai klauso, kas turi akis lai mato, kas turi protą lai suvokia.

O, sakykit,       2019-03-21 11:25

kaip būt tada su tema “Ilgasis premjeras ir Rusia”? Turėjau omenyje tą garsųjį ilgąjį lddp-istą. Ne Netimerą, o Šleževičių. Karbauskis irgi iš tos pačios itin garsios lddp-istų kompanijos ir 2K(Kirkilas-Kubilius) sąjungos. Tad ką mums daryt, kaip tą Rusnę apgint? Tą Senąją Rusią, vokiškai prūsišką Warruß (alte Ruß), apginti nuo paveldėtojų iš Kremliaus ar nuo Kaliningrado gubernatoriaus? Ir apskritai, kas ten toje Senvagėje ar Pakalnėje dabar vyksta, gal yra tiksliau žinančių čia? Būtume dėkingi, jei mus painformuotumėte ir pataisytumėte, jei labai jau klystame?

ale       2019-03-21 11:09

ale ar nekeista kad lietuviai nežino kasdieną naudojamų žodžių “labas”, “ačiū”  vertimo? Ar žino kodėl giraitėse/rosčiose psiklydus šaukiama “AŪ”?

Jules       2019-03-21 10:12

Ne, nebaigiau, o ką? Tik pradinę, bet prašom atsakyti į klausimą?

cha, >>>Jules       2019-03-21 10:11

gal vidurinės mokyklos nebaigei?

Jules       2019-03-21 8:13

Pone Tvankstai, gal galėtum mus painformuoti, kada Vokietija buvo okupavusi Lietuvos valstybę, ačiū avansu už būsimą Jūsų išsamų ir nuoširdų atsakymą? Geros dienos!

Al.       2019-03-21 0:13

Žiuli ir Tvankstai, man atrodo, jūs grėsmę įžvelgiat ten, kur jos nėra. Seniai visiems aišku, kad slavai ir maišyti baltai. Ir jų kalba - dėl maišymosi su skitais ar dar kuo ir bažnytinio nutautinimo - virto dabartinėmis slavų kalbomis. Bet rašinys - apie tautovardžio kilmę ir rusus valdžiusių vikingų kilmę iš Prūsų Lietuvos. Ar dėl to šiaurinę Prūsiją valdantys Maskvos kolonistai įgyja tam teisę?  Kodėl nutautėję pakraščiai turėtų turėti teisę valdyti tautos branduolį? Pagal tokią logiką jie ar mes ir Afrikos galėtume pareikalauti. Ar dabar mokslininkai savo tyrimams turės gauti Valstybės saugumo leidimą?

Tvankstai,       2019-03-20 23:50

gal žinai kiek maždaug šiandien lietuvių begyvena Lietuvoje? Kaip žadi apginti Rusnę nuo paveldėtojų iš Maskvos?

Tvankstas       2019-03-20 23:34

Kada lietuvis kalbotyrininkas ar istorikas supras tiesą, kurią atradę yra Maskvos prof. Bernštein ir Hrvatijos akademikas Radoslav Katičič, kad slavų kalba meegzistavo iki 860 m. ir buvo dirbtinai sukurta Metodijaus, kiek prisidedant Kirilui, yra labai aiškiai aprašytos kalbos kūrimo smulkmenos, už tai šiandien kiekviena slavų kalba sau būdingais žodžiais, neabejotinai lietuviškais, savo žodynu įrodo esanti iš lietuvių kalbos įsčių, taip pat rusų kalbininkas V. Toporov kadais įrodęs, kad slavų kalba galėjo atsirasti tik iš lietuvių tarmių, o aplamai tik apie 500 metus po Kr. pasirodo žodis ‘slavas’. J.S. Laučiūtė yra nudirbusi nuostabų darbą, 1982 m. Leningrade išleido knygą apie baltizmus slavų kalbose, o savo straipsniu apie Pripetės baseino vandenvardžius sutriuškino teorijas apie slavų kilmę iš Pripetės pelkynų. Man keista, kad straipsnio autorius nugyveno gražų amžių, tiek daug nudirbo kalbotyroje, bet taip ir nežino apie kadaise kitų atliktus darbus, ne blynus iškeptus, kurie tikrai turi būti mokslininko akiratyje ir labai plečiantys kalbotyrą laike ir erdvėje. Reikia pakilti dvasia nuo ištikimo šeimininko (lenko, ruso, vokiečio, amerikono) šunio, besitenkinančio numestais apgraužtais kauleliais ir narstyti tai užsimerkus iš pasitenkinimo. Reikia būti stipriu dvasia ir pakelta galva, žiūrėti kaip į sau lygius ir pačiam būti šeimininku bent savo galvos.

Tvankstas       2019-03-20 22:02

Niekaip negaliu suprasti, kodėl taip kvailinami žmonės šiame straipsnyje, tiesiog gudriai besišypsant auguro šypsena suliejama Rusnė ir Rossija / Rus’, skaitytoją laikant apsalusiu nuo gaunamos žinios, uždengiant lyg cirkininkui daugybę užrašytų žodžių graikiškai ar liaudyniškai, kažkodėl visiškai išminčiaus tyla numarinant Kaenugard ir Kanugard ( Kainugardas, dar tiksliau būtų KIAUNUGARDAS, o žinant kiaunės kailiuką kaip tų laikų piniginį vienetą, išsilikusį ‘kaina, cena’ vardais, hrvatai turi piniginį vienetą ir šiandien ‘kuna’), kaip Rusios sostinę, vėlgi Rusia yra užrašyta Rasa. Kažkoks išsidirbinėjimas vaizduojant visažinystę, kažkokia miglovara. Gaila laiko aprašinėti iki smulkmenų kiekvieną ‘triušiuką iš skribliaus’.

Įdomu,       2019-03-20 21:51

kas bus po tūkstančio metų nuo šių metų? Ar prisimins kas Juozaičio nuopelnus Lietuvai?

o o o        2019-03-20 21:13

Nadruva - netikintys, t.y. giraičių/ ramu-vos garbintojai, Ramintos girią po šiai dienai mena sūduviai. Jotvingiai, Gotvingiai, Suduva . Gotvingiai - vienas ir tas pat tik skirtinguose šaltiniuose skirtingai vadinama - Slaviškuose šaltiniuose Jot -va   ( Got-va) , Jotvingiai (Jot/Got vingis- kraštas) vokečių - suduva, lotynų - gotai, ispanų - godai.
Na o ačių - verčiama gerai, geras.

Stasiui       2019-03-20 20:30

Nereikia apsimetinėti intelektualu.

stasys        2019-03-20 20:16

Įdomu paskaityti Leta Palmaitį , jo teiginiai skirtingai nuo A.Rusteikos turi kuo argumentuoti ..nors probleminius laikmečius skiria tūkstantis metu .Galva ir žinios daro žmogų labiau panašu žmogumi nei apsimetančiu politiku . Po jo str. atsiranda peno ir pagalvoti ..o ne tik lieti prieštaringas emocijas .

Kodėl čia       2019-03-20 18:38

į tuos nesąmoningus debatus, Vilniuje apmokyti, gudai dar nesugužėjo ir nepareiškė, kad Wilno jų. Kitose svetainėse ir “Jūsų vamzdyje” iškart sulekia apreikšti mums ir visam pasauliui, kad greit Vilnių pasiims. Ar Puidokas irgi tam pritaria, kad gudų komentatoriai rengiasi Vilnius iš mūsų atimt, tam į pagalbą net Rusnės upelę pasikvietę?

OHO, koks įdomus straipsnis patapo,       2019-03-20 18:27

kai atsirado čia Mindaugo konferencijos seime detalės?

Senvagė, o ne Joe su Winnie,       2019-03-20 18:20

ne “Bosom Pals”, o „Fluss Ruß“ ir „Rußland“ während die Warruß (alte Ruß) direkt nach Westen in das Kurische Haff mündet. Die Warruß ist ein Fluss im westlichen Memelland, der in das Kurische Haff mündet. Im Ort Ruß teilt sich die Ruß (nördlicher Deltaarm der Memel) in Skirwieth (nach Süden) und Atmath (nach Norden). Von der Skirwieth zweigt die Warruß (alte Russ) ab. Von der Warruß spaltet sich nach Norden hin die Pokallna und von der wiederum die Russneit ab. Auf dieser Flussinsel entspringt noch das Flüsschen Neuckup. Ebenso liegt hier der Ort Warruß. Der Name weist darauf hin, dass es sich hier um einen Altarm der Ruß handelt. Prußisch “woras” = alt.  O “ruset” reiškia - fließen, strömen. Nach dem litauischen Linguisten Letas Palmaitis liegt hier der Ursprung der Kiewer Rus. Taigi išsiaiškinome – maskoliai mus ims ir vėl. Šakės viskam su tuo „Russischer Fluss“, „ei bogu“(ей – богу). Įdomu tik ką Juozaitis su Puidoku mano šiuo pikantišku klausimu?  Taigi, pasirodo, kad Vilniuje ir Klaipėdoje kolonistų vaikai teisingai sako, kad čia viskas jų – fabrikai, gamyklos, upės, ežerai ir svarbiausia jūra jų. „O dožilis“ (О, дожились!), pasakytų Gorbis, tikrai.

Vargšė Rusnė,       2019-03-20 17:35

per ją vėl prarasime savo valstybę, vardu Lietuva. Na ir laikai ateina. Šakės viskam, o ant nosies rinkimai į ES parlamentą kabo, o čia dar upelė Rusnelė gali viską iliuzionistams pagadint.

ah1>Kam įdomu        2019-03-20 17:09

algi - alkas taip pat giraitė.

ah1       2019-03-20 17:07

na o vikingai - tai ne kas kita kaip einantys vilkai chantų-mantų k. ir vengrų k… Suduvių gentis pasirinkusi vilko totemo atpažinimo žodį laba -as(vilkas), ką naudoja visa lietuva. Lietuvoj labai ( labusai) - giraitėse vilkai.
Tai va - vilkai/ labai ( labusai) kaip gaunasi. Variagai vilkai ir labai, sūduviai gotai ir godai

Kam įdomu       2019-03-20 16:35

Labai įdomu paskaityti Deniušo pamastymus apie senovę, mitus ir t.t. Alke yra 4 straipsniai. Siūlau atsispausdinti, nes ilgi tekstai ir sunkiai skaitosi.

Pagal Deniušą, Riurikai kilę iš tokio Laigio, kuris buvo krivaitis ir jį pasikvietę Novgorodiečiai galėjo vadinti Krono (pusiau danų  vikingai kimbrai taip vadino Nemuną) rikiu. Tie kimbrai atsikraustė į dabartinę Rusnę IX a., kai Nemunas jau buvo pakeitęs vagą nuo dabartinio Karaliaučiaus ir sufomavęs rusnės salą. Rusnė galėjo kilti iš vikingų Ros (pagirtinas). Prūsija galėjo būti iš po rusnė. Kai kimbrai įsigalėjo visose senosios Rusijos teritoritosrijose, tai ir vardas Rusija atkeliavo iš jų atsikėlimo vietos Rusnės. Nemalonu, bet supratau, kad ta teorija aiškina, kad tie kimbrai nugalėjo senąjį baltų tikėjimą ir įvedė savo taip vadinamą krivaičių tikėjimą (ugnies garbinimas ir t.t.) su visomis Romuvomis (aliuzija į Romą). Kimbrai plito upėmis (Jurbarkas, Kaunas, Vilnius, Kernavė). Jie sugebėjo taip okupuoti baltus ir tai kas vadinama rusija, kad mes priėmėme juos kaip savus ir dabar didžiuojamės Mindaugu, Gediminu ir Radvilomis. Rusai turi savo Vladimirus ir kitus. Gal todėl Lietuva ir Rusija turėjo tos pačios kilmės valdovus, kurie vėliau visaip dalinosi šias teritorijas.

Vienu žodžiu - jovalas. Kimbrai kimbrais, bet kai atsikraustys afrikos gentys bus blogiau.

abc.       2019-03-20 16:21

Viešpatie,kad Lietuvos bėdžiams tokios bėdos kaip p.Palmaičiui. blusinėjimas,kažkokie zabediejai ,brunonai.kai ištisos šeimos nebemato prasmės čia būti,kai paukščiai ir žvėrys pasitrauks iš plynių belovežo girion.tpfu.

ah1       2019-03-20 15:09

Giraitė taip pat - “pa” kitomis kalbomis. Parose, pa- rose- giraitė - vienas ir tas pat.

ah1       2019-03-20 15:06

giraitė taip pat “lund”. Giraitė - ros- lund ( roslandas) vienas ir tas pat tik skirtingomis kalbomis.
Dėl Jotvos. J/G -  Got-va, na o kad Gotai ir Godai tas pats demaskavusi J.S. de Rosales savo knygose. “God” ir “liet” - vėlgi tas pati laiko reikšmė... na o tridantis tai tik God- liet - laiko ( preitis, dabartis, ateitis) išraiška erdvėje, sūduvių / rosų vedose nuneštose į Indiją - laikas/god/ liet - dievas ( laikas dievas: praeitis dabartis ateitis), apjungtas trečiu nematomu elementu ( bendru “laiku”)  kas ir pavaizduota Gedi-mino/ Goda-mino/ laiką žyminčiuose stulpuose. Suduvių/rosų  vedose/vadove/ vadovėlyje nuneštame į  Indiją praeitis žymima A, dabartis U, ateitis M ir sudaro abraviatūrą AUM - laiką dievą.

Vargšė upelė Rusnė,       2019-03-20 14:56

arba kitaip vok. Ruß, per kurią vėl turime bėdų, nes dėl jos mus vėl Maskovija savinasi, vadindama ir laikydama mus “iskona ruskaja zemlia”. Dieve, pasigailėk Rusnės - mūsų upelės ir neatiduok jos maskoliams. Kiek gi galima mums kentėt?

Sakykit,       2019-03-20 14:51

o kartais nevienija tas pats Jūsų čia minimas pseudoelitas? Ar ne laikas ir pačiam apsigrabailioti ir pasitikrinti, ar visi padargai vietoje, kai tuos komitetus kuria iš tų pačių elitinių partijų deleguoti kadrai, nepriklausomais tik dėl runkelių pasivadinę, kad jus eilinį kartą vėl galėtų apgautų, ką? Atėję su kolchoznikais ir žaliaisiais, jie dabar mums aiškina, kad jau nebe kolchoznikai ir ne miškus drapalinantys žalieji. Kada Jūs praregėsite, a?

Manau, kad labai patrauklus Mindaugo žingsnis.       2019-03-20 14:35

„Planas labai paprastas – bendrauti, išklausyti ir vienyti žmones, visas politines jėgas, kurios pritaria tradicinėms vertybėms ir esminių pokyčių valstybėje būtinybei. Tik tokiu būdu turėsime realią galimybę sutelkti jėgas ir įveikti beveik trisdešimt metų dominuojančią Lietuvoje korumpuotą pseudo elito ir sisteminių partijų sukurtą sistemą“ ir pasakyti ne neoliberalizmui, kas sukūrė tik vartotojišką visuomenę.

ah1       2019-03-20 14:12

sūduva išsaugojusi žinias žodyje “rassoda”.Šviesos giraitės. Sodva - giraitė - rosčia- lietuva- galai- gaja- goj - romes - geruva( gerai va),- eliaones (dievas vienas?), yuon… tai tik skirtingomis kalbomis žodis “giraitė”. Sodva/ rosčia dieviškasis instrumentas žmogaus rankose. Net Kristus meldėsi sode- šviesagirėje, sode/ šviesagirėje mokė mokinius.
Na o pats didžiausias Sūduvos krašto ežeras tai Vištytis,  suduviškai/sudieviška kalba ( vaizdinių kalba) - Patsdidis, Patsdidžiausias.

Kaip faina,       2019-03-20 13:23

kai visą gyvenimą propagavę internacizmą ir buvę internaciukais, dabar gudriai persimeta į naciukų pusę, kaip bolševikai į liberoidus po Kovo - 11-osios.  Dyvų dyvai dedas Mūs Lietuvoje. Stebuklų šalelė, kitaip nepavadinsi Mūs Lietuvos. Balsavę už vaikų grobimą` valstybės vardu dabar pasisako prieš tokį grobimą - o “chitri” tie, kurie valdžios ir privilegijų baisiai ištroškę. Svarbu, kad runkeliokai būtų po padu ir necypautų, ardami Šventajai Oligarchijai už minimalkę arba už dyką - savanoriautų turčiams(ambaliniams prichvatizatoriams). Na, o Maskovija seniai savo runkeliams aiškina, kad Prūsija jų “iskona” žemė nuo amžių amžinųjų.

Kas yra neoliberalizmas?       2019-03-20 12:37

40-tą gimtadienį antradienį švenčiantis Mindaugas Puidokas spaudos konferencijos Seime metu išreiškė norą kurti politinį judėjimą, besiremiantį tradicinėmis, krikščioniškomis vertybėmis.
Prezidento rinkimų kampanijoje dalyvaujančio M.Puidoko teigimu, politinis judėjimas turėtų būti lyg atsakas į „neoliberalią sistemą“ ir „iškreiptas vertybes“. Lietuvos politinė sistema, anot M.Puidoko, „keičiantis jėgų pusiausvyrai, praranda stabilumą“. Dėl to esą kaltas neoliberalizmas. „Palyginkime [...] su komunizmu. Visi gyvenome toje totalitarinėje sistemoje, bet gerai supratome, kas ji yra. Dabar gyvename neoliberalizmo laikais, bet dauguma žmonių ne visai įsivaizduoja, kokie tie laikai yra ir kas jiems būdinga“, – dėstė Seimo narys, teigęs, kad kuriama vartotojiška visuomenė, kurioje dingsta vertybės, pareigos, lieka tik laisvės ir teisės. Jis aiškino, kad Lietuvai svarbu suprasti grėsmės šaltinį, apsibrėžti poziciją, svarstė, ar atlaikysim, pasinaudosim proga apsiginti nuo „įtampos viduje“ ir „išorės grėsmių“.
„Planas labai paprastas – bendrauti, išklausyti ir vienyti žmones, visas politines jėgas, kurios pritaria tradicinėms vertybėms ir esminių pokyčių valstybėje būtinybei. Tik tokiu būdu turėsime realią galimybę sutelkti jėgas ir įveikti beveik trisdešimt metų dominuojančią Lietuvoje korumpuotą pseudo elito ir sisteminių partijų sukurtą sistemą“, – dėstė M.Puidokas.
Praėjusią savaitę jis konkurentams rinkimuose filosofui Arvydui Juozaičiui, Seimo nariui Nagliui Puteikui ir europarlamentarui Valentinui Mazuroniui pasiūlė vienytis – kurti bendrą rinkimų programą ir galiausiai rinkimuose leisti dalyvauti tik vienam politikui. Antradienį M.Puidokas tikino, kad siekiantis bendradarbiauti ne tik su „nesisteminiais kandidatais į prezidentus“, bet ir politinėmis jėgomis, prezidento rinkimuose siekusiu dalyvauti ambasadoriumi Vygaudu Ušacku, asociacija „Už Lietuvą“, Europos Parlamento rinkimuose norinčiu dalyvauti filosofu Vytautu Radžvilu, „Kauno forumu“, „Vilniaus forumu“ ir kitais.
M.Puidokas reiškė džiugesį, kad V.Mazuronis sutiko apsvarstyti jo pasiūlymą vienytis ir apgailestavo, kad to nepadarė buvęs bendražygis N.Puteikis. Jis, anot Seimo nario, pervargo nuo rinkimų maratono ir daro „vertybines klaidas“. „Labai liūdna dėl Naglio Puteikio, kad dalyvaudamas [...] rinkimuose, nesugebėjo suprasti ir įvertinti mano vienijimosi plano“, – kalbėjo politikas. Jis taip pat pažymėjo nedalyvausiantis Europos Parlamento rinkimuose.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/m-puidokas-neoliberalizma-palygino-su-komunizmu-nori-kurti-politini-judejima-56-1117252

Al.       2019-03-20 12:05

Lietuvos vardo nieks neginčija (Nors Mindaugas laiške Popiežiui pasirašo Lektovijos karalium), bet Rusnė su Rusės upe ir Skalviai-Skalaviai, jų sąjunga su danais (vikingais), Maskvos senųjų giminių kildinimas iš prūsų didikų ir t.t. seniai daug kam kėlė įtarimą, kad Rusios vardas kilo iš aisčių.

Jules       2019-03-20 9:46

Čia kaip to gudraus politikos šoumeno ir politikos įžaidėjo Valinsko nenuginčijamas triukas „Ir taip, ir ne“. Taigi, gal tuose analuose tiesa parašyta, kad Rusios ir Lietuvos pasienyje, o gal ir klaida įvelta. Argi klaidų analuose nėr? Nėr tyčinių klaidų oficialiose valstybinėse enciklopedijose, ane? Nėr istoriografijoje tyčinių klaidų ir hipnozinio deziuko runkeliokams, nėr juodosios didžiųjų kaimynų politikos čia ir dezi propagandos, ane? Ypač, kai gyvename Dezinformacijos epochoje, ką manote? Mums svarbi pirminė žinia, nesvarbu, klaidinga ji ar teisinga – tai simbolis. Lietuvos data – simbolis, kuris gali būti pavadintas ir Lietuvos diena, o kodėl gi ne. Bet tik nereikia tyčiotis iš mūsų dėl to mūsų valstybingumo, gerai? Čia gi patvirtinimas, kad yra Lietuva, o ne tik Rusia ar polianai kokie tai, norintys mus ištrinti iš istorijos, prie ko ir premjerai prisideda. Nei okupacijų laikais, nei dabar tikros istorijos mums pasirašyti didžiūnai neleidžia ir neleis – tą reiktų suprasti. Visas mūsų šventes, ypač jubiliejines, eksiukai (Former Bolsheviks) ir oligarchijos dvaro pseudo moksliukai su dezi propagandistas sudrapalina ir išsityčioja iš mūsų – iš eilinių lietuvių, kad tik mes nesužinotume Tiesos ir nebenorėtume vergauti oligarchams už minimalkę. Kol kas mažaraščiai be diplomų, lietuviai be išsilavinimo, tebemano, kad Kvedlinburgo analai neklysta, o jei ir klysta – nieko blogo, nes svarbiausia vardas Lietuva, su kuriuo mes gyvename ir tebesame gyvi, kad ir kaip to didieji kaimynai nenorėtų ir oligarchijos dvaro docentai. Mus juodai užkniso viešoje erdvėje ir politikoje pasislėpę stalinistai ir trockistai net 2019 metais, ypač po to, kai Maldeikovos traukinys pajudėjo link Briuselio.

Jules       2019-03-20 8:56

“Mat iš trijų pavadinimų vienas trukdo: reikia arba jį ignoruoti, arba identifikuoti su kuo nors kitu” - žinoma, kad slavams ir tiems tiesiogiai nuo Dievo trukdo Lietuva ir ypač Lietuvių kalba, be jokios abejonės.


Rekomenduojame

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.