Geroji Naujiena, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Kristaus gimimo data ir aštuntasis Chanukos žibintas

Tiesos.lt redakcija   2015 m. gruodžio 24 d. 1:05

47     

    

Letas Palmaitis. Kristaus gimimo data ir aštuntasis Chanukos žibintas

Chanuka ir krikščioniškos (ne dabartinės neopagoniškos) Kalėdos tarp savęs yra susijusios.

Chanuka (hebr. „įšventinimas“), švenčiama nuo 165 m. iki Kristaus, yra šviesos šventė, mininti Jerūšaláimo (Jeruzalės) Šventyklos atnaujinimą po to, kai buvo pagonių išniekinta. Mes tikime, kad Mesijas (Kristus) JHS Pats yra Šventykla (Apr 21, 22), kurioje visi tikintieji yra Jo Kūno nariai, išvalomi nuo bet kokio išniekinimo. Todėl Mesijo atėjimas lygus Šviesos atėjimui į pasaulį. Chanuka tad yra Mesijo JHS atėjimo šventė, Jo gimimo adventas ir Jo Antrojo Atėjimo šlovėje adventas.

Ar turime švęsti Jo gimimą? Pirmiausia, ši data mums nėra tiksliai žinoma. Antra, jeigu Jis yra D-vas, o mes, dar prieš svarstant, ar D-vas Triasmenis ar ne, tikime tik Vieną D-vą, Kūrėją, mes turėtume tad švęsti Jo Įsikūnijimą, kuris atsitiko Apreiškimo Švč. Mirjam (Marijai), Jo Motinai, dieną.

Bet ir tos dienos taip pat nežinome tiksliai. Vienintelis neabejotinas keliarodis yra Šventasis Raštas, kuriame: 1) Šventyklos atnaujinimo šventė (chanuka) minima Jn 10, 22; 2) apie ją savo ruožtu pasakoja 1 Mak 4, 36–59, o tai, kaip sakyta, šviesos šventė. Tačiau juk Mesijas JHS – „pasaulio šviesa“ (Jn 8, 12)!

Išeina, kad Kalėdos – tai biblijinė Chanuka ir to visai pakanka. Be abejo, pirmieji krikščionys žydai samprotavo būtent taip ir tik tai gali paaiškinti 24/25 dienų datos sutapimą tarp kislevo 25-osios Chanukos ir gruodžio 25-osios Kalėdų. Visi žino, kad ši judėjiška mėnulio-saulės kalendoriaus šventė dažnai sutampa su minėta tradicine krikščioniška saulės kalendoriaus švente.

Ar tai nereikštų, kad turėtume supeikti gruodžio 25-osios dienos Kalėdas? Apsaugok D-ve! Jei kas tikrai myli Mesiją JHS ir tikrai nori pagarbinti Jį gruodžio 25-ąją, tai puiku! Vienok tokia šventė negali būti privaloma mesijiniams žydams, kurie yra įpareigoti švęsti biblijines šventes, aiškiai minimas Toroje ir Naujajame Testamente.

Anapus Èrec Jisra’el (Izraelio Žemės) JHS įtikėję pagonys pradėjo švęsti JHS gimimą nuo 98 m. 137-aisiais šitai įtvirtino Romos vyskupas. Po imperatoriaus Konstantino 321 m. dekreto, kuriuo krikščionybė buvo pripažinta lygiateise religija, daugelis tebešvęsdavo senovines pagoniškas gruodžio 17–23 saturnalijas iki pat gruodžio 25 d. saulės šventės, kurią įvedė imperatorius Aurelianas tik apie 274 m. (iki tol tą dieną buvo tik Mitros šventė, bet irgi tik nuo 1-jo amžiaus ir išnaudota kaip priešprieša plintančiai krikščionybei). Todėl 350 m. Popiežius Julijus I, bandydamas sukrikščioninti liaudies papročius, paskelbė, kad per gruodžio 25 d. šventes bus švenčiamas tik Kristaus gimimas. Šitaip į krikščionybę pateko nemaža pagoniškų elementų. Iki 1054 m. didžiojo Bažnyčios skilimo Vakarų krikščionybė darė įtakos ir Rytų krikščionybei. Po kapitalistinės reformacijos daugelis krikščioniškų denominacijų ima smerkti tradicines Vakarų Kalėdas už jų „pagonybę“ (šitai taikytina tik dabartinėms kažkokio supermarketų „Santos“ kalėdoms), o Anglijos puritonai 1647–1660 m. net uždraudė Kalėdas.

Visiems dabar žinomas angliškas žodis Christmas yra kilęs iš sen. anglų Chrīstes Mæsse „Kristaus Mišios“ (1038 m.), o žodis mæsse – iš lotynų Missa (Ite, missa est!). Pamatinis šventės pavadinimas lotynų kalba yra Natalis Christi ‘Kristaus Gimimas’, ir atitinkamai italų Natale, prancūzų Noël, lenkų Boże Narodzenie, bet vokiečių Weihnachten „Šventoji Naktis“—> čekų Vánoce.

Ar JHS iš tikrųjų gimė tada, kada kislevo 24/25 sutapo su gruodžio 24/25?

Kasmet Jerūšalaimo Šventykloje tarnavo 24 kohenai (Levio genties Aharono palikuonys) iš eilės pagal burtus, dar karaliaus Davido (Dovydo) mestus. Lk 1, 5 pasakoja apie koheną Zecharją (Zachariją), Jochanãno (Jono) Krikštytojo tėvą, kad tas priklausė Avijos (Abijos) eilei. Anot 1 Met 24, 10, ši eilė buvo aštunta pradedant nuo metų pradžios nisano 1 d., t.y. po pirmųjų 3 mėnesių [nisãno – ijãro – sivãno] teko 4-ojo mėnesio [tamūzo] antrajai pusei. Eidamas tas pareigas Zecharja vieną eilinę dieną įėjo į šventovę (hēkal) ir pamatė ten angelą, stovintį smilkalų aukuro (mizbēax haqqeTōret) dešinėje. Angelas liepė jam pavadinti gimsiantį sūnų Jochanano vardu. Baigęs tarnybos terminą [taigi jau ãvo mėnesį], jis išvyko į namus. „Μετ̀α δ̀ε ταύτας τ̀ας ΄ημέρας = Po tų dienų, jo žmona Elišèva‘ (Elžbieta) tapo nėščia ir penkis mėnesius slėpėsi [avas – elūlis – tišris – chešvanas – kislėvas]. /.../ Šeštą [tėveto] mėnesį angelas Gabri’elis buvo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Necàret (Nazaretas) pas Mergelę /.../ Mirjám (Mariją)“ pranešdamas jai, kad ji pagimdys Sūnų, Kurį pavadins JHS (Lk 1, 24–38). Po to Mirjam „skubiai iškeliavo į Judėjos miestą“ ir įėjusi į Zecharjos namus pasveikino Elisheva‘. Mirjam „prabuvo pas Eliševa‘ apie tris mėnesius“ (Lk 1, 39–56) – [ševãtas – adãras – nisanas ir] nisane gimsta Jochananas, jei metai nekeliamieji. Jei metai keliamieji, Jochananas gimsta antrajame adare [ševatas – 1 adaras – 2 adaras]. Mirjam turėjusi tapti nėščia iškart po Apreiškimo: šitai patvirtina Elisheva‘ pasveikinimo žodžiais „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties MOTINA aplanko mane!“ (Lk 1, 43)]. Tuo metu Elisheva‘ buvo šeštajam nėštumo mėnesyje, bet Mirjam pasiliko pas ją dar 3 mėnesius, i.y. iki Jochanano gimimo, kada ėjo į pabaigą jos pačios nėštumo trečiasis mėnuo. Dabar belieka pridėti 6 mėnesius prie Jochanano gimimo mėnesio ir sužinoti JHS gimimo mėnesį. Tai:

arba adaras + nisanas – ijaras – sivanas – tamuzas – avas – elūlis,
arba nisanas + ijaras – sivanas – tamuzas – avas – elūlis – tišris.

Žydų mėnulio-saulės kalendoriuje elūlio–tišrio laikotarpis atitinka rugpjūčio pabaigos–spalio laikotarpį bent dabartiniame grigališkame kalendoriuje, praslinkus 2000 metų po to, kai julijoniškas kalendorius dar nevėlavo nuo 1582 m. įvesto grigališkojo dviem dabartinėm savaitėm.

JHS gimimas tarp rugsėjo pradžios ir spalio pabaigos atrodo labiausiai tikėtinas, jeigu Lk 1, 24 žodžiai „po tų dienų“ (gr. kalba) nereiškė „po mėnesio“ ir jeigu galima būti tikram, kad po tarnybos Šventykloje Zecharja pargrįžo į namus iš karto, bet ne užtruko avo mėnesį.

Tačiau ne žmonės, bet D-vas nustato šventes Savo religijoje. Biblijoje nerasime nė vieno gero žodžio apie gimtadienius – jie arba prakeikiami (plg. Jer 21, 15), arba švenčiami vien pagonių ir jiems pataikaujančių nusidėjėlių (faraonas, Erodas). Nuoseklus islamas net smerkia musulmonų įvestą savo pranašo Muhamado gimtadienio šventimą (mavlid), kaip kažką tipiškai pagoniška. Koks gi daug prasmingesnis tuomet atrodo Mesijo atėjimas į pasaulį, o tai įvyko fiziškai ne gimimo, bet Apreiškimo Mirjam dieną!

Net daugiau: platesne prasme, Jo atėjimo pradžia (pirminis adventas) turėjo prasidėti tada, kada D-vas pradėjo šį atėjimą ruošti. Tai įvyko laikotarpiu po trėmimų, kada Jisra’elyje nebebuvo pranašų, o D-vas baigė paruošimą parinkęs makabėjus pagonims nugalėti. Būtent tada atsirado ir chanukos šventė!

Be to, makabėjų šventės sutapimas su pagonių senovine žiemos saulėgrįžos švente atrodo net simboliškas – kaip pagonybės pralaimėjimas, tačiau tik Mesijo atėjimas paaiškina jo prasmę Teisybės Saulės atėjimu – plg. paskutinio pranašo žodžius (Mal 3, 20 / 4, 2): „Bet jums, bijantiems Mano vardo, patekės TEISYBĖS SAULĖ [hebr. šèmeš cedāqā] ir pagijimas jos spinduliais [hebr. ūmarpē bikenāpēhā]“. Tai liudija, kad pirmieji krikščioniški Kristaus palyginimai su Tiesos (Teisybės, Teisumo) Saule („солнце правды“ – plg. plačiai žinomą kalėdinį 3-jo a. ortodoksų liturgijos tropariją) buvo anaiptol ne vien tik Kalėdų sutapimo su saulėgrįža rezultatas.

Neįtikėtina, kad seniausios krikščioniškos tradicijos būtų kilusios dėl pagonių šventės įtakos daugiau nei 200 metų iki Konstantino dekreto.

Kita vertus, mesijinė Chanukos prasmė pasirodo net ir gilesnė atkreipus dėmesį į judėjiškos menoros žibintus. Septynšakės Šventyklos menoros pavirsta septyniais bažnyčių žibintais Apreiškime šv. Jochananui (Jonui) ir tuo pačiu – Bažnyčios kaip tokios simboliu. Ką gi tuomet reikštų aštuntasis Chanukos menoros žibintas?

Pr 2, 1–4 pasakoja, kad dangus ir žemė buvo sukurti per 6 dienas. Ar tuo Kūrimas ir baigėsi? Akivaizdu, kad žmogus vienaip ar kitaip dalyvauja D-vo kūryboje, o tai būtų neįmanoma be D-vo Valios. Jau tai, kad D-vas panaudoja žmogų tolesnei kūrybai, rodo, kad Jo Kūryba tęsiasi. Eschatologiškai šį pasaulį turės pakeisti naujasis dangus ir naujoji žemė („Štai Aš visa darau nauja!“, Apr 21, 5), tačiau šito negalima atsieti nuo Mesijo triumfo ir įsiviešpatavimo. Todėl baigiamasis Kūrybos tarpas prasideda su Mesijo Prisikėlimu po septintosios šabatinės ramybės dienos, kurią Jis ilsisi Kape po visų Savo darbų, vainikuotų žmonijos Atpirkimu Golgotoje. Septintoji šabatinės ramybės diena baigiasi Prisikėlimu pirmąją savaitės dieną, tampančia AŠTUNTĄJA Kūrybos diena ir pirmąja Kūrybos užbaigimo diena. Tai laikas, į kurį mes žengiame.

Šitaip septyni Chanukos menoros žibintai simbolizuoja pasaulio kelią link Mesijo Atėjimo ir Prisikėlimo, bet jos aštuntasis žibintas simbolizuoja viso Advento užbaigimą. Todėl Chanuka yra mesijinės Kalėdos ir užbaigimo pilnumos Adventas.

Maranata! Viešpats ateina!

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

dėl        2015-12-30 21:31

Kad Kristus buvo atėjęs išbandyti žydus sakė pats Kristus :

” Jėzus sakė Petrui „Simonai, Simonai. Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius“ (Lk. 22, 61).

„17 Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įsatatymo ir Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet vykdyti.“ Ev. pagal Matą 5, 17

“6 Bet anas pranašas ir anas sapnuotojas bus nubaustas mirtimi, nes skelbė išdavystę VIEŠPATIES, jūsų Dievo, išvedusio tave iš vergijos namų- skelbė, norėdamas išvesti tave iš kelio, kuriuo eiti tau įsakė VIEŠPATS, tavo Dievas.  T a i p tu   pašalinsi pikta iš jūsų.”

Jei toks asmuo ir buvo tai su šėtono pareikalavimu žydus “persijoti tarsi tarsi kviečius” susitvarkė, kad Kristus JAHVĖS tarnas skelbia ir pati biblija ev. pagal Matą 12 ” Jėzus Jahvės tarnas”

Ar mes lietuviai turėtume garbinti biblijos personažą Kristų dėl to kad Kristus atėjo pas žydus nes :”  Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius“ (Lk. 22, 61) ir dar švesti jo gimtadienį nes Kristus vykdė šėtono pavedimus ir yra JAHVĖS tarnas?

dėl        2015-12-30 20:58

Pagal Bibliją Krisatus nukružiuotas žydų prašymu, nubausti mirtimi nukryžiuojant.Kristus žydus mokė priešingai nei žydus mokė VIEŠPATS/JAHVĖ, todėl pagal Pakartotino įstatymo knygos 13 :1-6 ir buvo nubaustas mirtimi. Kad

Letas Vaidui       2015-12-30 17:26

Vaidai, nepergyvenk! Nueik pas egzorcistą ir nusikratyk manijos. Apie urantijos ryšius su scientologija jau rašyta. Svarbiausia suvokti, kad ne viskas, kur minimas Kristus, yra krikščionybė (pvz., islamas). Krikščionybė būtent yra įsitikinimas Kristaus Atperkamąja Auka. Jei to nėra, nėra ir krikščionybės. Nėra nė ST judaizmo su Iz 53. Todėl jei patinka, gali sau “taisyti” ką nori, gal rasi vieną kitą mulkį.

Jota Vaidui       2015-12-30 10:26

Skaitykis su žodžiais, kvaily nelaimingas. Nes protingam žmogui jau seniai būtų pakakę Gal 1,8 arba Apr 22, 18-19. Ar mokėsi susirasti? Jei nesupranti kritikos, kurią pateikiau anoje nuorodoje 15.14, aš čia jau bejėgė. Ką jau bekalbėti apie minėtus Kumrano ritinius. Nebeaiškinu ir to, ką reiškia dogmatizmas, o ką - dogmų pažinimas. Nėra prasmės.
Dar kartą kartoju: tavoji Urantija - piktųjų dvasių laidininkui padiktuota nesąmonė, sumaišyta su melu tiesa, kad atitrauktų žmones nuo Dievo. Toks yra pagrindinis piktosios dvasios tikslas.

Letui       2015-12-29 19:55

To “Letas Letujui     2015-12-29 16:33” , dar vienas faktas:
Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija. IV dalis
https://plus.google.com/.../posts/dVtmbt37Ay6  :

15 : 03 „ Lietuvoje vyrauja dvi pagrindinės indoeuropiečių genetinės grupės, tai didžiausias įrodymas, kad lietuviai genetiškai gryniausi, išlaikę seniausią indoeuropiečių kalbinį pavidalą.“

17: 55 ” labiausiai lietuviams kiša pagalį į ratus savo vertės nesuvokimas”


“Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija” I dalis, R. Bagdzevičius     0: 47 :  ” Viso pasaulio mokslininkai vis garsiau kalba, kad Lietuvių kalba seniausia, archaiškiausia indoeuropietiška ųneka, raktas į indoeuropiečių prokalbes”

Prieštaraujate mokslininkams? Esate ne lietuvis?

Letas Letujui       2015-12-29 16:33

Lietuvių kalbos senumas neaiškėja iš idiotiškų palyginimų. Ačiū už patarimus! Lavinkite protą!

VaidasVDS       2015-12-29 8:57

dogmatikei-fanatikei Jotai,
Jota išrink ką nors konkretaus iš tos tavo nuorodos, kuo ten Urantijos Knyga prieštarauja kažkam, tavajam dogmatizmui-fanatizmui. Neturiu tiek daug laiko, kad galėčiau skaityti kažkokią ilgą diskusiją ir rankioti joje kažkokius prieštaravimus.
Atkreipsiu tavąjį dėmesį į labai akivaizdų faktą, kad Jėzus per savąją misiją Pasaulyje atvirą pasipiktinimą išreiškė tik dvejoms kategorijoms žmonių - prekiautojams religinėse vietose ir dogmatikams-fariziejams. Nei pagonių, nei kitokių tikėjimų žmonių niekada neniekino, nors ir mokė tikrosios religijos - Jėzaus religijos, ne krikščionybės, kuri supagonėjo ir gana nesėkmingai buvo bandoma sulieti su judaizmu (ką ir bando ganėtinai beviltiškai daryti Letas, už ką Letą niekinti būtų tiesiog idiotiška, tačiau pakritikuoti dėl jo paties labo vis tik reikėtų), apie savuosius atpirkimus nieko nekalbėjo. Tavoji siela yra smarkiai apjuodusi dėl tavojo beveik pamišėliško dogmatizmo…

ats       2015-12-29 7:54

geriau aš Brolių Grimų pasakas paskaitysiu. Arba Kristijano Anderseno Ir jums siūlyčiau

nesusipratim       2015-12-28 21:11

a, paskaitykit „Biblija – nesusipratimų šaltinis“, autorius Brian Baker

nieko asmeniško       2015-12-28 18:38

Labai gera tema Arnui Klivečkai ir jo “Sąmokslo teorijai”. Mane asmeniškai stebina žmonės, kurie prisiskaitę svetimos kūrybos tai vertina kaip neginčytiną tiesą.Žmonių fantazijai ribų nėra. Bet štai kažkam tos fantazijos patampa argumentais.

Kitiems        2015-12-28 17:25

” Atsakymai į šiuos klausimus gali pakeisti viską, kuo jūs tikite:
Kas , jei viskas , kas mums buvo teigta apie krikščionybės šaknis yra melas?
Kas , jei nedidelė grupė visada žinojo tiesą ir ją slėpė ...iki dabar?
Kas , jei egzistuoja nenuginčijamas įrodymas, kad Jėzus išliko gyvas po nukryžiavimo?”
Vienas iš šaltinių Koranas, kuriame teigiama kad jo nenukryžiavo.
Antras šaltinis ” Taip ir atsitiko , kaip spėjau, kai mūsų informatorius, kun. dr. Daglasas Bartletas, papasakojo mums apie rankraštį, duodantį nepaneigiamą įrodymą, kad 45m. po Kr. Jėzus vis dar buvo gyvas” pusl. 284,  knyga ” Jėzaus Byla”, leidykla Alma Litera , Vilnius 2008

Letui       2015-12-28 17:04

To “Letas palmaitis 2015-12-28 15:32”

Jei neigiate lietuvos kalbos senumą tai galit pasiskaityti :
Straipsnis ir vaizdo įrašas „Vladimiras Toporovas: Lietuviai laike ir erdvėje“, info šaltinis Sarmatas.lt“, knygą  R. Zubino „ Prarėgėjimas“ , kur 179 pusl. rašoma „ ... Tuo tarpu nepamirškime, ką buvo pareiškęs Robindranatas Tagorė mūsų studentui Poškai: Lietuvių kalba yra senesnė už sanskrito kalbą“.“ Lietuvių kalbos dėka įmindami praeitį turime prisiminti ir baltų filosofą I Kantą bei jo pasakytus žodžius: „Lietuvių kalbą būtina išsaugoti vien jau dėl todėl, kad tik jos pagalba ainiai galės atsakyti į klausimą, kodėl protėviai migravo?“.Paskaitykit mokslininkės Žarnikovos knygą „ Zalataja nit“.
Kas liečia J.Kristų ir Bibliją – paskaitykit „ Jėzaus Byla Šokiruojančios tiesos atskleidimas“ autorius Michael Baigent,  „Эректус бродит между нами“ Ричард Ферле

Letas Palmaitis       2015-12-28 15:32

Jei “bažnyčia” kilo iš “pažinyčios”, o “velosipedas” - “veliasi pėdos” (rodydamas, kad lietuvių kalba senesnė už rusų), tai dalyvauti šiose “diskusijose” tikrai nebėr prasmės. Nei perpasakoti krikščionių mąstytojų požiūrius apie Kristaus gimimo datą ir apie Įsikūnijimą po Švč. Mirjam “Taip”, o tai ir yra D-vo Atėjimas į sukurtąjį pasaulį.
“Apuokiukas” mini, kad Katalikų Bažnyčia tyliai atsisakė nuo tiesos monopolio. Mūsų laikais atsisakoma ne nuo tiesos monopolio, bet nuo Vienos Tiesos apskritai vardan reliatyvistinių tiesų ir moralės. Suprantama, tuo pačiu atsisakoma ir nuo laisvės (Jn 8, 32).
Jei kas netiki Kristaus, tai tikrai tas, kuris taiko Jam žodį “buvo”.

Pienė       2015-12-27 14:36

Iš pokalbio su vyskupu Jonu Kaunecku “Europa netolerantiška Dievui”: “Kalėdos mums ateis ne gruodžio 25-ąją, o tik tuomet, kai pagaliau ištiesime vieni kitiems rankas, kai kiekvienas savy kalčių paieškosime, atsiprašysime vieni kitų, imsime pastebėti vargstantį, alkstantį, nuliūdusį šalia savęs, rasime jam duonos kąsnį ir paguodos žodį... Tik tada.”

too       2015-12-27 0:32

to “Jota > 17.37 ir kitiems     2015-12-26 11:43” , Ačiū už nuorodą.

Apuokiukas       2015-12-26 13:02

Jeigu nemeluoja žiniasklaida ( http://naujienos.vu.lt/pokalbiai/vu-kapelionas-baznycia-jau-seniai-atsisake-tiesos-monopolio/ ), tai katalikų Bažnyčia kažkaip tyliai ir nepastebimai jau atsisakė tiesos monopolio. O tą paliktąjį, tiesos monopolį, kaip matau, ėmė dalintis Letas, Jota, Vaidas ir dar vienas kitas. Ir kiekvienas giria tik savąjį Apreiškimą – hebrajiškąjį, katalikiškąjį ar urantiškąjį. O va Gintaras Mikšiūnas visus tuos apreiškimus, visas tas biblijas, urantijas, koranus bei visokius čenelingus įvardija kaip kito pasaulio gyventojų, kurie anksčiau mėgdavo apsireikšti kaip angelai, o dabar – kaip ufonautai, norą paauklėti Žemės gyventojus – labai retai iš noro jiems padėti, o dažniau – su nauda sau ( http://www.kvantinemagija.lt/puole-angelai-triju-daliu-ese.html )...
P.S. O Kalėdas lietuviai šventė, dar iki ateinant krikščionybei…
P.S.S. Atrodo, kad pasaulio mitologijoje yra mitų, kur dievas gimsta pačią ilgiausią metų naktį, paskui – nužudomas ir pavasarį ( maždaug per lygiadienį ) - prikeliamas iš numirusių...
P.S.S.S. Mes čia galim diskutuoti, kol dar iki mūsų neatėjo musulmonai sunitai. Va jie tai išaiškins, kas yra tikrasis Apreiškimas…

Jota > 17.37 ir kitiems       2015-12-26 11:43

O kur aš neigiau krikščionybės kilmę iš žydų Biblijos? Kur aš tvirtinau, kad Jėzus buvo nežydas ir kitokias nesąmones, kurias jūs išgalvojot?

Bet kad jūs visi priėmėt ir suvirškinot L.Palmaičio nesąmonę, jog Chanuka yra Kalėdos (“Chanuka yra mesijinės Kalėdos”) - tai ką gi - sveikinu visus katalikus su Chanuka! Kaip atšventėt?

Ir stebiuosi, kodėl Palmaitis Kalėdas pradeda skaičiuoti nuo Chanukos (neva aštuntasis žibintas simbolizuoja advento užbaigimą, nors žydai iš tikrųjų tam suteikia tik aliejaus degimo ilgumą, stebuklą, kol buvo pagaminta naujo aliejaus). Negana to, Kristus, anot Palmaičio,  pasirodęs šiame pasaulyje ne tada, kada iš tikrųjų gimė, o tada, kai buvo apreikšta Marijai, jog gims Išganytojas! Bet apie Išganytojo gimimą buvo išpranašauta ne tik Pradžios 3,15, bet ir Iz 7,14.Pr 12,1-3, Mch5,2, Iz46,3, Mal3,1…

Paskaitykite, ką iš tikrųjų reiškia Chanuka ir kokią chimerą iš to padarė Palmaitis: http://www.kaveikti.lt/Lietuvoje-svenciama-viena-svarbiausiu-zydu-tautos-svenciu-Chanuka/6435.html

Nenustebsiu, kad veikiai pradėsite švęsti “krikščionišką” Jom Kipurą, Sukotą, Purimą, o galbūt ir į Meką pradėsite keliauti kartu su musulmonais. Juk visos religijos vienodos…

internauts        2015-12-26 10:53

Pal,aotis žodį “bažnyčia” matomai nori kildinti iš Baltų Rusios žodžio “božnica”, kuris glimai irgi reiškė pagonišką šventyklą. Jogaila krikštydamas LDK kriksčioniškas bažnyčias statė vietoj pagoniškų, kirsdamas šventuosius ąžuolus. Daukantas pagoniškas šventyklas vadino “žinyčiom”, o krivių-krivaičių (žiniuonių) gyvenamas vietas vadino “pažinyčiom”. Iš šio žodžio jis ir kildina žodį “bažnyčia”.

internauts        2015-12-26 10:24

Vienas iš įdomiausių Leto Palmaičio rašinių. Sveikinu.
Beje, kodėl Kromvelis uždraudė Kalėdas? Greičiausiai todėl, kad jo revoliuciją šelpė Olandijos žydochazarai, kuriuos Ispaniją valdę semitiniai žydai Ferdinandas su Izabele buvo išviję iš šalies, po Amerikos atradimo. Iš ten plūstantis auksas priviliojo chazarų pirklius, kurie jį skubiai supirkinėjo, o po to sukėlė revoliuciją Olandijoj,atplėšė ją nuo Ispanijos, tada persimetė į Angliją ir po Kromvelio revoliucijos buvo įsileisti į Angliją. O po to jau sekė visos kitos virtinės finansuojamų revoliucijų - Prancūzijoj, Amerikoj, Rusijoj, Afrikoj, Kinijoj, L.Amerikoj… Londono Bankų Cyti centras tapo nepriklausomu, naujųjų “popiežių” Rotschildų  valdomu “vatikanu”. smile

Algimantas       2015-12-26 7:12

Dėkoju Gerbiamam Letui Palmaičiui už analitinį tekstą, o taip pat komentatoriams, kurie rodo ypatingą dėmesį jam. Gilinimąsi ir ieškojimą telydi palaima.

hmm..        2015-12-25 21:45

atradau puikų kunigo Oskaro Volskio portalą kungas.lt.
Visai demokratiškas. Leidžia komentuoti, diskutuoti net religinėm temom. Ne taip kaip susorošėję bernardinai.

"katalikei" jotai       2015-12-25 17:37

Tamstos šnekos yra piemeniškos kvailystės. Ir dar giriatės studijavusi teologiją. Apgailėtina.
Paneigti krikščionybės žydiškumą reiškia paneigti JHS, reiškia paneigti visas šventojo Rašto knygas, reiškia paneigti patį D-vą.
Kas buvo JHS,  kur gimęs ir gyvenęs iki Pasiaukojimo Akto? Lietuvis, kalmukas ar aleutas? Gimė Balbieriškyje, gyveno Voroneže, o nukryžiuotas buvo Aliaskoje?
Viešpatį išnešiojo ir pagimdė rusė nuo Moršansko, o visi apaštalai buvo lietuviai nuo Ariogalos apylinkių?
Katalikybė ir Izraelio žemė neturi nieko bendro, krikščionybės atsiradime judėjai yra ne prie ko?
Ponia, nejuokinkit svieto su savo pagoniška “katalikybe”.

apie       2015-12-25 16:24

ir dar to “Letas Palmaitis apiei” dėl rašymo “Štai ir visa Veda su Upanisadamu Chuseinu.” Jūsų žiniai Upanišados parašytos 5-3 a. iki Kristaus.

pienė       2015-12-25 16:10

Gerb. Kuris, nors aš padėkojau gerb.Letui už nuorodą, tai visai nereiškia, kad ją skaičiau ar ruošiuosi skaityti. Užteko tik žvilgtelėti.Bet žmogus pasirūpino atsakyti, padėkoti reikia. O su jumis visiškai sutinku ir pritariu tam, ką parašėte. Po kiekvienu jūsų sakiniu galiu pasirašyti ir aš.

apie       2015-12-25 15:15

galit tikėt galit netikėt bet vistiek po ilgiausios metuose nakties, dienos pradeda ilgėti – saulė juodą ėda – kalia (काला – hindi k.)ėda - toks gamtos dėsnis.

Jota        2015-12-25 15:14

Jau nebekalbu apie Vaidą VDS, kuris atkakliai perša skaitytojams sektantiškas kvailystes, nereaguodamas ar nesugebėdamas reaguoti į faktus, jog Urantija yra demoniška ir pavojinga. Paskaitykite bent kiek protingos kritikos apie Urantiją: http://azbyka.ru/forum/threads/kniga-urantii.12099/.

Vaidas žino, jog skaitytojai menkai gaudosi tikėjime ir moka prie jų prieiti, nesakydamas tikrosios Urantijos esmės. Antai po straipsniu apie advokatą Černiauską jis parašė tokį komentarą, kurį perskaitęs gali pagalvoti, kad jis kalba apie tikrąjį Dievą, o ne tiki į urantišką antikristinį demoną. Man gėda: komentarą teigiamai įvertino net 43 žmonės!

Man labai gaila, bet jūs, susitelkę apie garsiąją bylą ir ginantys Lietuvos vertybes, rizikuojate išgarsėti kaip sektantai! Jūs žinote, kad priešų turit pakankamai, todėl kas nors netruks pavaizduoti jūsų kaip sektantų, kliedinčių apie tarpplanetinius epochinius apreiškimus ar apie pseudokrikščioniškas žydiškas vizijas!

Laikykitės tikrojo katalikiško mokymo, kuriame yra viskas, kad žmogus pasiektų amžinąjį gyvenimą.

apie       2015-12-25 15:05

to “Letas Palmaitis apiei”  kaip indoeuropietis manau kad “velosipedas” yra dviejų žodžių velosi- pėda junginys ir reiškia veliasi pėdos, kai veliasi pėdos jas kilnoji ir gavosi “velosipedas ”  ir niekas nieko neėda “velosipede” - šiandien manau taip…, ir yra versijų kad lietuvių kalba senesnė nei rusų...
O kas liečia sanskritą tai ne sanskritas o devanagaris, tik kažkam rūpi nevadinti tikraisiais vardais…
Su Kalėdomis, su juodo ėdimu, su kalio ėdimu,  su šviesos atėjimu, ir su šviesos daugėjimu, su 12 norų išsipildymu per 12 Kūčių valgių...
Pagarbiai.
Santih, santih, santih - ramybės , ramybės, ramybės - švetntas vedistinis palinkėjimas.

Jota       2015-12-25 14:50

Užuot skaitę žydiškas fantazijas, iš kurių daugiau žalos nei naudos tikėjimui, verčiau pasidomėkit Benedikto XVI str. bernardinuose http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-benediktas-xvi-joseph-ratzinger-kaledu-palaima-jautis-ir-asilas-prie-prakarteles/4104 T. p.. patikimas yra kun. O. Volskio tinklalapis, kur irgi aiškinama apie Jėzaus gimimo laiką http://www.kunigas.lt/idomybes/is-kur-zinome-apie-jezaus-gimimo-meta/ .
Nuoroda į messianic.lhosting yra nuoroda į mesijinį judaizmą, kuris yra judaizmo ir krikščionybės mišrainė. Tai nėra tikroji krikščionybė ir patarčiau neklaidžioti, nes visai susipainiosite. Turėtume pradėti ne nuo Chanukos, bet nuo pirmykštės nuodėmės, kurios žydai nepripažįsta. Būtent dėl to pirmojo nuopuolio Dievas ir pažadėjo žmonijai atsiųsti Išganytoją. O su Chanuka tai susiję tik simboliškai, kaip sutapimas.

Neklaidžiokit, draugiškai patariu! L. Palmaitis nėra joks popiežius ar vyskupas ir pats painiojasi krikščionybėje. Labai abejoju, ar jis iš viso tiki į Kristų.

kacius apiei        2015-12-25 14:28

saulė juodą ėda, šernai obuolius valgo, o kiaulės vaikus gimdo

pienė       2015-12-25 9:59

Gerb.Letai labai dėkoju už nuorodą.

Letas Palmaitis apiei       2015-12-25 8:48

Esi galinga kalbininkė, žinai apie sanskrito ir lietuvių kalbos giminystę! Tik truputį suklydai: kalėdos nėra joks lietuviškas žodis! Plg. ruskišką velosipedą - kokį velosipą kas čia ėda?
Kalėdos, deja, kalendorinės kilmės. Toks pat slavizmas, kaip ir bažnyčia, kūčios arba Velykos (gal nuo vėlių, sakai?). O koliada ne iš “kalią ėda”, bet lotynizmas iš calendae ir žymi solsticiją. Štai ir visa Veda su Upanisadamu Chuseinu.

Letas Palmaitis Vatikanui       2015-12-25 8:28

Gerbiamasis,
galbūt balandyje ĮSIKŪNIJO (skaityk įdėmiau!), o tai ir būtų Atėjimo kalendorinė data! Bet (Vaidas nesuprato) kalbama anaiptol ne apie kalendarinę datą (kada gimė Žmogus ar kada kokakolinis “Laplandijos” “Santa”).
Publikacijos tikslai:
1) Sakyti, neva Kalėdos perimtos iš pagoniško saulės kulto, ABSURDIŠKA (vėlgi skaityk įdėmiau!),
2) Abraominis tikėjimas yra orientuotas į D-vo, Kuris yra Asmuo, veikimą, ne į gamtos ciklus su žmonių gimtadieniais, todėl ir šventės susijusios su D-vo Apreiškimu ir Valia, o šiuo atveju tai gali būti būtent arba kislevo 24/25 pagal lunarinį kalendorių, arba (žydams, jau turintiems Chanuką, neprivaloma) - gruodžio 24/25 pagal soliarinį kalendorių.

Letas Palmaitis pienei       2015-12-25 8:12
pienė       2015-12-25 7:27

Veda, vis tiek nesupratau. Upanišadose ,pasitikiu jumis,  rašoma taip, bet čia kalbame apie krikščionybę.

ooo       2015-12-24 23:23

o aštuntą dieną po gimimo Kristus apipjaustomas ir ta proga švenčiame Naujus Metus? 
Straipsnio autoriui Ačiū.

apie       2015-12-24 23:19

Kal-ėdos…
काला (kalia)- juodas hindi k., kalia-ėda -  juodą ėda.  Kaip indoeuropietis manau, kad po ilgiausios metuose nakties, dienos pradeda ilgėti – saulė juodą ėda – kalia (काला – hindik.)ėda, o žodis “kalėdos”

UPANISADAM       2015-12-24 22:37

Nuoširdžiai

Veda       2015-12-24 22:36

to Pienė “Buvo labai įdomu, bet kodėl “Dievas” rašomas “D-vas”?

4.5 dievas (devah)- turimas omeny protas… Upanišados 231pus., Upanisadam - slaptas mokymas - Upanišados 231 pusl. Upanišados, Liedykla Vaga 2013m.

Iš Evangelijos       2015-12-24 20:04

“Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus.Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją.Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto…”...Minima Sirija…Tai Biblinė valstybė,ji negali išnykti…

Vatikanas       2015-12-24 20:00

Vatikano oficiali pozicija yra ta, kad iš tikrųjų nežinoma kada gimė Kristus, bet labiausiai tikėtina, kad tai buvo apie balandžio mėnesį. Taškas.
O dabar ji švenčiama, kadangi užmauta ant buvusių pasaulėžiūrų.

Dabar nykstukai seka legendas       2015-12-24 19:46

O kas nykstuku pasaku neklauso ,nykstukai tuos pas save pasiima.Ir….nezinau kokias legendas jiems toliau seka???

dabar D-vas yra nykstukai       2015-12-24 19:44

Kurie persekioja komentatorius ir….jiems kelia baudz.bylas uz nuomone.Stai tau ir D-vas????

"jezusui"       2015-12-24 18:13

Jeigu būtum…

Ramių       2015-12-24 15:27

Šv.Kalėdų.Ir Susitaikymo.

VaidasVDS       2015-12-24 9:09

Letai,
šitiek vargai. O juk tereikia žvilgtelėti į Apreiškimą, ir viskas bus aišku Jėzus gimė rugpjūčio 21 dieną, 7 metais prieš Kristų (nedaug suklydai).
Jonas gimė Judaho mieste kovo 25 d., 7 m. pr. Kr.
O toliau dar apie vieną legendą, susijusią su Jėzaus gimimu:
“Tuomet vidurdienį, kai gimė Jėzus, Urantijos serafimai, savo vadovų sukviesti, iš tikrųjų giedojo šlovės himnus virš Betliejaus ėdžių, bet šitų pagiriamųjų garsų žmogaus ausys negirdėjo. Nei kokie nors piemenys, nei kokie nors kiti mirtingieji tvariniai neatėjo pareikšti pagarbos Betliejaus kūdikiui iki tos dienos, kada iš Uro atvyko tam tikri šventikai, kuriuos iš Jeruzalės atsiuntė Zakarijas.
    Šitiems šventikams iš Mesopotamijos jų šalies keistas religijos mokytojas prieš kurį laiką buvo sakęs, kad jis regėjo sapną, kuriame jam buvo pranešta, jog “gyvenimo šviesa” netrukus pasirodys žemėje kūdikio pavidalu ir tarp žydų. Ir išėjo į tą pusę šitie trys mokytojai ieškoti šitos “gyvenimo šviesos.” Po daugelio savaičių bergždžių paieškų Jeruzalėje, jie buvo begrįžtą į Urą, kai juos sutiko Zakarijas ir atskleidė savo įsitikinimą, kad jų ieškojimų objektas yra Jėzus, ir pasiuntė juos į Betliejų, kur jie surado tą kūdikį ir savo dovanas paliko Marijai, jo žemiškajai motinai. Jų apsilankymo metu kūdikiui buvo beveik trys savaitės.
    Šitie išmintingi vyrai nematė jokios žvaigždės, kuri būtų atvedusi juos į Betliejų. Toji graži legenda apie Betliejaus žvaigždę atsirado šitokiu būdu: Jėzus gimė rugpjūčio 21-osios vidurdienį, 7 m. pr. Kr. Gegužės 29 dieną, 7 m. pr. Kr., Žuvų žvaigždyne įvyko nepaprasta Jupiterio ir Saturno konjunkcija. Ir nuostabus astronominis faktas yra tai, jog panašios konjunkcijos įvyko tų pačių metų rugsėjo 29 dieną ir gruodžio 5 dieną. Remiantis šitais nepaprastais, bet visiškai natūraliais įvykiais, gero norintys vėlesniųjų  kartų uolieji šalininkai sukūrė patrauklią legendą apie Betliejaus žvaigždę ir iš Rytų šalies šlovinančius išminčius, kuriuos ji atvedė prie ėdžių, kur jie pamatė ir šlovino naujagimį kūdikį. Rytietiški ir rytietiškiems artimi protai mėgaujasi pasakiškomis istorijomis, ir tokius gražius mitus apie savo religinių vadovų ir politinių herojų gyvenimą jie kuria nuolat. Kada spausdinto žodžio nebuvo, kada didžiausia žmogiškųjų žinių dalis iš kartos į kartą būdavo perduodama žodžiu, tai mitai labai lengvai tapdavo pasakojimais, o pasakojimai galiausiai pavirsdavo tokiais, kuriais būdavo tikima kaip faktais.”

pienė       2015-12-24 7:34

Buvo labai įdomu, bet kodėl “Dievas” rašomas “D-vas”?

Jėzusas       2015-12-24 3:22

Kalėdiniai pamąstymai.
Jei aš bučiau dievas, tai pasaulį būčiau sukūręs akimirksniu o ne per šešias dienas. Pasaulį kurčiau turbūt dėl to kad neturėčiau ką veikti. Sukurčiau žmoniją pagal savo atvaizdą, bet turbūt susimatyčiau kodėl mano atvaizdas toks o ne kitoks. Po to į žemę pasiųsčiau savo sūnų tam, kad čiabuviai jį nugalabytų o aš jį prikelčiau kaip zombį ir išgąsdinčiau čiabuvius tokiu triuku. Savo sukurtiems žmonėms įteigčiau kad jie iš principo yra nuodėmingi ar ne tos kokybės, bet va jums pasisekė nes mano sūnus, kurį tie žmonės nužudė - išpirks jų kaltes su viena sąlygą, kad tie žmonės to sūnaus lavoną laikys pasikabinę visur kur ir jį garbins….
Mesijas neateis, kadangi jis niekam nereikalingas. Kas jo laukiat - tai sėkmės belaukiant, o tuo tarpu dar nemažai atkentėsit ir patarnausit išrinktosioms tautoms, išrinktosioms seksualinėms orientacijoms ar šiai kokioms išrinktosioms ideologijoms.

NEL       2015-12-24 1:46
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

NEL       2015-12-24 1:46

Tas Palme vis su savo sektom.Kurk vienulyna gamink arielka pagal recepta vienuoliu,kur krikstijo Pagonis su kardais,o paskun su arielkos nuodais,tai,kaip pritrauksi,tai,ne tokiu vapalioniu prirasysi ir dangu pamatysi.Vieni arielka gere ir rase galiucinacijose,o dabar kiti skaito gere ir vel raso,ateina,ateina!!!


Rekomenduojame

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.