Kultūros, kalbos, istorijos politika

Laisvūnas Šopauskas. Strateginė Kremliaus pergalė – Lietuvos valstybė likviduojama kolaborantų rankomis

Tiesos.lt redakcija   2019 m. liepos 28 d. 18:41

71     

    

Laisvūnas Šopauskas. Strateginė Kremliaus pergalė – Lietuvos valstybė likviduojama kolaborantų rankomis

Vilniaus tarybos sprendimas pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą yra svarbus įvykis, kurio geopolitinių padarinių Lietuvai neįmanoma pervertinti. Jo mastą ir reikšmę galima suprasti ir įvertinti tik plačiame istoriniame ir politiniame kontekste, kurio niekaip neleido aprėpti ir suvokti tiesiog apgailėtinai siauras už sprendimą balsavusių tarybos narių akiratis.

Iš jo ,,iškrito“ du pamatiniai dalykai, į kuriuos jie nekreipė net menkiausio dėmesio: istorijos ir politikos sąsajos bei TSRS (dabar Rusijos) ir Lietuvos praeities, dabarties ir ypač ateities santykiai bei jų duotos pamokos, kurias seniai turėjo išmokti politiškai brandi valstybė.

Norėdami perprasti Vilniaus tarybos sprendimo esmę, pirmiausia turime prisiminti sovietinę okupaciją. Sovietinis okupantas Lietuvoje elgėsi taip, kaip visada elgiamasi tokiais atvejais – stengėsi ,,perauklėti“ užgrobto krašto gyventojus ir paversti juos sau lojaliais piliečiais. Visomis išgalėmis siekta, kad pavergta lietuvių tauta apie save ir savo padėtį galvotų taip, kaip naudinga okupantui, t. y. nustotų save laikyti visaverte politine tauta – už savo likimą atsakinga politine bendrija, turinčia teisę ir gebančią kurti savo bendrą gyvenimą savoje valstybėje. Tuo tikslu sovietinis okupantas darė viską, kad visais atžvilgiais – istoriniu, politiniu, kultūriniu, moraliniu – būtų delegitimizuota Lietuvos valstybė. Ją reikėjo ištrinti iš lietuvių tautos kolektyvinės istorinės ir politinės atminties ir vaizduotės. Kadangi šito padaryti vienu ypu buvo neįmanoma, tai virto nuolatiniu ir kryptingu paruošiamuoju darbu, kurio pirmasis žingsnis buvo pastangos nutraukti emocinį lietuvio ryšį su dar prisimenama okupanto sunaikinta valstybe. 

Kaip šio tikslo buvo siekiama, puikiausiai prisimena visi tie, kam teko gyventi sovietinės okupacijos sąlygomis. Pirmiausia, lietuviams stengtasi įskiepyti priešiškumą ir panieką 1918 m. sukurtai valstybei klastojant jos istoriją ir šitaip skleidžiant sukarikatūrintą ir atgrasų jos atsiradimo bei gyvenimo joje vaizdą.  Sovietinis propagandos aparatas dirbo išsijuosęs. Antilietuviškos sovietinės propagandos sraute nesunkiai išskiriami keli centriniai motyvai. Pirmasis: Nepriklausoma Lietuva buvo pateikiama kaip istorinis nesusipratimas – vargana, beviltiškai atsilikusi valstybėlė, kurią valdė „fašistinis“ režimas ir kurioje egzistavo baisus išnaudojimas bei vyko nuožmi „klasių kova“. Antrasis: sukilusi „darbo liaudis“ nuvertė „fašistinį režimą“ ir Lietuva „savanoriškai įstojo į tarybinių tautų šeimą“, t. y. prisijungė prie Sovietų Sąjungos, kurioje būdama neapsakomai suklestėjo.

Sėkmingai skleisti šią propagandą labai trukdė du įvykiai: 1941 m. Birželio sukilimas ir pokarinis partizaninis pasipriešinimas. Turint omenyje Lietuvos valdžios 1940 m. padarytą tragišką klaidą, kai nebuvo aiškiai ginklu pasipriešinta įsibrovusiai Raudonajai armijai, sukilimas ir pokario rezistencija tapo akivaizdžiausiais įrodymais, kad įvyko okupacija, kuriai Lietuvos piliečiai visomis išgalėmis priešinosi ginkluotoje kovoje. Todėl sovietinėje antilietuviškoje propagandoje greta dviejų jau minėtų dėsningai buvo eksploatuojami dar du kertiniai motyvai. Birželio sukilimas vaizduojamas kaip vietinių nacistinės Vokietijos šalininkų sukeltas siautėjimas, kurio pagrindinis tikslas buvo „žydų tautybės tarybinių žmonių“ žudymas. O pokario partizaninė rezistencija vaizduota kaip nuo teisingumo besislapstančių nacių talkininkų ir visų pirmą – žydšaudžių – teroras prieš taikius gyventojus.

Dėl sparčiai besikeičiančių pasaulio geopolitinių realijų – naujų geopolitinės galios centrų iškilimo ir Vakarų silpnėjimo dėl ES krizės bei transatlantinės gynybos sistemos (NATO) eižėjimo – ši Rusijos propaganda ne tik atgimė, bet pastaraisiais metais įgyja vis didesnį mastą. Kitaip negu Lietuva, kurios valdžia ir politiniai sluoksniai apskritai nesugeba mąstyti tautos bei valstybės interesų kategorijomis ir stokoja net menkiausio, net į netolimą ateitį nukreipto geopolitinio mąstymo, Rusijos valdžia mąsto strategiškai ir iš anksto ruošiasi tam, ką Molotovo-Ribentropo pakto teminais galima pavadinti ,,eventualiais geopolitiniais pokyčiais“ – ruošiasi pirma palankia proga „susigrąžinti“ Baltijos šalis. Todėl neatsitiktinai būtent pastaraisiais metais ypač suaktyvėjo ir seniai neregėtą mastą įgijo parengiamioji – propagandinė – kampanija. Jos tikslas yra dvejopas: paruošti Rusijos visuomenę ir tarptautinę viešąją nuomonę būsimiems ,,ryžtingiems veiksmams“ Baltijos šalyse ir moraliai bei politiškai demoralizuoti tų šalių, tarp jų Lietuvos, visuomenę, kad atėjus ,,valandai X“, ji liktų pasimetusi ir pakrikusi, todėl pakartotų lemtingąją 1940 m. klaidą.Todėl Rusijai reikia to paties, ko reikėjo sovietiniam okupantui – kad lietuviai nustotų save laikyti visaverte politine tauta. Tuo tikslu vėl stengiamasi delegitimuoti Lietuvos Respubliką išmušant du kertinius jos legitimumą (tęstinumą) pagrindžiančius istorinius-politinius stulpus – Birželio sukilimą ir partizaninį pasipriešinimą, juos diskredituojant moraliai ir politiškai. Rusijos metodiškai ir sistemiškai plėtojamos antilietuviškos propagandos paskirtis ir Vilniaus tarybos priimto sprendimo geopolitiniai padariniai Lietuvai argumentuotai parodomi D. Vanharos straipsnyje, su kurio įžvalgomis turėtų kuo skubiau susipažinti ne tik sąžinės nepraradę šios tarybos nariai, bet ir valstybę dar norintys ginti aukščiausi už jos saugumą atsakingi pareigūnai su Prezidentu priešakyje.

Sovietmečiu vykdytas Birželio sukilimo ir partizaninio judėjimo juodinimas turėjo vieną silpną vietą – istorinės atminties ir blaivios nuovokos nepraradusi visuomenės dalis lengvai suprato, kad tai yra tik okupanto skleidžiama propaganda. Šis trūkumas buvo niekaip nepašalinamas, ir okupacinei valdžiai teko susitaikyti su šiuo faktu. Pasikeitusiomis sąlygomis Kremliui yra gyvybiškai svarbu, kad nepriklausomoje Lietuvoje ta pati propaganda būtų skleidžiama jau pačių lietuvių rankomis. Kitaip ji būtų visiškai neįtikima ir todėl bejėgė. Todėl siekiant šalies visuomenės atmintyje paskleisti ir įtvirtinti sovietinį (stalinistinį)-rusiškąjį (putiniškąjį) Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos istorijos naratyvą, pasitelkiami vadinamieji visomenininkai ir pilietininkai bei jų sambūriai. Juos galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmoji yra vadintina 5-ąja Putino kolona. Ji yra atvirai prorusiška: veikia neslėpdama nostalgijos sovietiniams laikams ir simpatijų Rusijai bei pačiam Putino režimui, sovietinės istoriografijos klišes apie sukilimą ir partizanus skleidžia tiesmukiškai ir primityviai. V. Tomaševskis ir V. Titovas būtų tipiški tokių atvirų Lietuvos nekentėjų ir tiesmukiškų propagandininkų pavyzdžiai. Kaip tik dėl šių priežasčių 5-osios kolonos skleidžiama propaganda yra palyginti neveiksminga, kokia prieškariu buvo A. Sniečkaus vadovaujamos pogrindinės komunistų partijos vykdyta antivalstybinė agitacija. Nepalyginamai sėkmingiau uždavinį delegitimuoti Lietuvos valstybę vykdo kita propagandininkų grupė. Ją galima vadinti 6-ąja Putino kolona, arba kriptoputinistais (slaptais putinininkais). Ši gausi grupė iš esmės labai primena prieškario būsimuosius ,,Stalino saulės“ nešėjus, nes, kaip ir tada, jai priklauso žinomi ir įtakingi kultūros, meno, akademinės srities ir žiniasklaidos atstovai. Jie dirba gerokai subtiliau. Grąžindami į viešąją erdvę sovietinės-rusiškosios istoriografijos ideologines-propagandines ,,tiesas“ apie Antrąjį pasaulinį karą, Birželio sukilimą ir partizaninį pasipriešinimą, juos juodindami ir smerkdami sukilimą, jo dalyvius ir partizanus, šią veiklą jie sumaniai dangsto skambia antirusiška-antiputiniška retorika. O savąjį antitautinį ir antivalstybinį istorijos pasakojimą perpasakoja tam tikslui pasitelktu vakarietišku ,,žmogaus teisių“ žodynu ir dangsto šią ardomąją antivalstybinę propagandą ,,europinių vertybių“ gynimo širma. Būtent jų pastangomis Kremliaus požiūris į Lietuvos istoriją pasklido ir įsitvirtino plačiuose mūsų visuomenės sluoksniuose.

Suprantama, laikyti visus šios grupės narius sąmoningais Rusijos įtakos agentais būtų klaida, nors apskritai tai problema, kuria seniai būtų susidomėjusios nacionaliniu saugumu rūpintis įpareigotos institucijos, jeigu tik tokių turėtume. Dauguma jų neabejotinai apibūdintini kaip ,,naudingi idiotai“ ir net nenumano, kad veikia kaip Putino saulės nešėjai. Tačiau realūs jų veiklos padariniai dėl to netampa mažiau pavojingi. Anaiptol ne visi ir jų pirmtakai – ,,pažangieji“ kultūros ir visuomenės veikėjai – suprato, o daugelis net nenujautė, kuo baigsis beatodairiška ,,fašistinio“ režimo kritika, flirtas su komunistinėmis idėjomis ir simpatijos ,,internacionalinei visų darbo žmonių tėvynei“. Kai suprato, kai kurie iš tiesų raudojo ir rovėsi plaukus, bet jau buvo vėlu. Iš istorijos nepasimokyta. Ši klaida kartojama. Visiškai akivaizdu, kad skandalingas ir pavojingas Vilniaus tarybos sprendimas galėjo būti priimtas tik todėl, kad jam moralinę ir intelektualinę dirvą paruošė ir savo autoritetu jį pridengė būtent naujieji kolaborantai – minėti sąmoningi ar nesąmoningi Putino saulės nešėjai. Visus juos sieja bendras bruožas – radikaliai leftistinės (liberalmarksistinės) pažiūros, skatinančios priešišką ir niekinamą požiūrį į lietuvių tautą ir valstybę kaip į politiškai reakcingas ir turinčias kuo greičiau išnykti istorines atgyvenas. Ar Lietuva išliks kaip tauta ir valstybė, šiems ,,paneuropiniams internacionalistams“ nėra svarbu. Todėl jiems nė motais, kad būtent jų pastangomis sovietinis-rusiškasis Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos istorijos naratyvas faktiškai tapo vyraujančiu šalies akademinėse institucijose ir žiniasklaidoje, kurios sėkmingai moko visuomenę į savo šalies ir jos laisvės kovų istoriją žvelgti ,,didžiausią XX a. geopolitinę katastrofą“ pasiryžusio likviduoti ir revanšui besiruošiančio V. Putino akimis.

Toli gražu neišsamus šių veikėjų sąrašas rodo, kad jie yra įsitvirtinę ne tik viešojoje erdvėje, bet ir nacionalinio saugumo požiūriu gyvybiškai svarbiose akademinėse, kultūrinėse, informacinėse ir visuomeninėse institucijose:

Rūta Vanagaitė, Tomas Venclova, Darius Kuolys, Marius Ivaškevičius, Donatas Puslys, Andrius Navickas, Viktoras Bachmetjevas, Egidijus Aleksandravičius, Andrius Bielskis, Alfredas Bumblauskas, Šarūnas Liekis, Gintautas Mažeikis, Alvydas Nikžentaitis, Milda Ališauskienė, Natalija Arlauskaitė, Vykintas Pugačiauskas, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Dovilė Jakniūnaitė, Deividas Šlekys, Justinas Dementavičius, Laima Kreivytė, Andrius Užkalnis, Rita Miliūtė, Edmundas Jakilaitis, Nerija Putinaitė, Indrė Makaraitytė, Mindaugas Jackevičius, Arkadijus Vinokuras, Vytautas Ališauskas, Nerijus Šepetys, Rimvydas Valatka, Paulius Subačius, Bernardas Gailius, Artūras Tereškinas, Andrius Tapinas, Kęstas Kirtiklis, Romas Sadauskas-Kvietkevičius, Algis Ramanauskas, Liutauras Gudžinskas, Virgis Valentinavičius ir t.t.

Vis dėlto šios Birželio sukilimą bei partizaninį pasipriešinimą menkinančios ir žeminančios, o kartu Lietuvos valstybę diskredituojančios bei delegitimuojančios propagandos iki šiol nebuvo galima vadinti oficialia Lietuvos valstybės pozicija – net ir žinant, kad ji buvo neoficialiai palaikoma ir remiama ES ir valdžios institucijų, ją bent jau formaliai skleidė privatūs asmenys. Šiuo požiūriu Vilniaus tarybos sprendimas yra radikalus lūžis, nes jis reiškia, kad pirmą kartą Kremliaus istorijos traktuotė pripažįstama oficialiu – Lietuvos sostinės valdžios – lygmeniu.

Būtų buvę keista, jeigu Maskva nebūtų sugebėjusi pasinaudoti tokia Vilniaus tarybos dovana. Rusijos federalinio susirinkimo oficialioje svetainėje paskelbta informacija apie Vilniaus tarybos priimtą sprendimą su tokiai progai pritaikytais komentarais rodo, kad tai buvo padaryta žaibiškai ir iš tiesų meistriškai (skaityti ČIA). Kartu ši publikacija yra V. Putino 5-osios ir 6-osios kolonų ,,sinergijos“, tai yra nuostabaus sugebėjimo veikti išvien ir vienu metu, akivaizdus ir nepaneigiamas pavyzdys bei įrodymas.

Dabar verta atidžiau žvilgtelėti į tai, kas rašoma Rusijos federalinio susirinkimo oficialios svetainės straipsnyje, nes čia randame antilietuviško propagandinio naratyvo schemas, užsakovus, ir vykdytojus.

Verta pacituoti plačiau ir pakomentuoti.

„Keista girdėti argumentus apie tai, kad šito nevienareikšmiškai vertinamo politiko veikla buvo blogai ištyrinėta“, – Facebook tinkle parašė Vilniaus tarybos deputatė Romualda Poševeckaja.

Pagal ją, Škirpa buvo politinio antisemitizmo ideologas ir apie tai liudija gausūs dokumentai ir tyrimai, kuriuos atliko tarptautinės ir lietuviškos komisijos ištirti okupacinių režimų nusikalstimams Lietuvoje.

„Visuotinai žinomas faktas, kad Škirpos politinė veikla buvo nukreipta į žydų pilietinių teisių apribojimą. Škirpa pasisakė ne už Lietuvą visiems, bet tik „tikriesiems“ lietuviams. Gausybė dokumentų patvirtina Škirpos lojalumą reichui“, – parašė Poševeckaja. [Paryškinta mano – L. Š.]

Įžūliai kartojamas įprastas Rusijos propagandos melas – jokių „gausybės dokumentų“ nėra net kvapo. O cituojama Romualda Poševeckaja yra ne šiaip kokia veidaknygėje rašinėjanti tarybos narė, bet buvusi Pirmo Baltijos kanalo žurnalistė-propagandininkė, dabar triūsianti ,,koloradinėje“ LLRA ir Rusų aljanso frakcijoje Vilniaus taryboje (Kremliaus portalas žino, į ką kreiptis). Ji gali ramiai ir įžūliai kartoti Kremliaus propagandos štampus, nes nuo šiol turi puikią priedangą – juk šitaip mano Vilniaus meras ir Vilniaus Taryba.

Kitas Kremliaus portalo pasirinktas Vilniaus tarybos sprendimo teisintojas yra M.  Ivaškevičius, kuriuo pasiremiama šitaip:

Lietuvių prozininkas, kinoscenaristas ir režisierius Marius Ivaškevičius portale DELFI parašė, kad gatvę Škirpos vardu pavadino jau po nepriklausomybės atkūrimo ir tai buvo lietuvių tautos tautos valia, neprimesta iš šalies. Ivaškevičiaus nuomone, tai reiškia, kad Lietuva oficialiai pritaria Škirpos žodžiams apie tai, kad Naujojoje Lietuvoje reikia atsikratyti žydų. [Paryškinta mano – L. Š.]

Kaip matyti, M. Ivaškevičiui juodinti ir šmeižti partizanus maža. Jis ryžtasi ir platiems apibendrinimams apie visą lietuvių tautą ir valstybę. Jo pasisakyme Lietuva traktuojama kaip sisteminio antisemitizmo valstybė, o lietuvių tauta (,,tautos valia“) – kaip užkietėję, tiesiog prigimtiniai antisemitai, degantys patologine neapykanta žydų tautos šalies gyventojams ir piliečiams.

Pasitelkiama ir F. Kukliansky:

Savo ruožtu žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky anksčiau sakė agentūrai BNS, kad Taryba išsprendė ne Škirpos kaltės klausimą, o gatvės pavadinimo klausimą.

Ši veikėja atvirai pripažįsta, kad Vilniaus taryba faktiškai veikė kaip liūdnai pagarsėję sovietmečio ,,troikų“ teismai, kurie nesivargindavo ieškoti teisiamojo kaltės įrodymų. Taigi, Škirpa nuteistas be kaltės. Tačiau F. Kukliansky kaltės ir nereikia, nes, pasak jos:

„Tam, kad gatvė būtų pavadinta kieno nors vardu, reikia, kad žmogus būtų tai užtarnavęs. Asmenybė, sukelianti prieštaringus vertinimus, netinka, ir čia nėra ko ginčytis“, – pranešė Kukliansky. [Paryškinta mano – L. Š.]

Tai leidžia daryti svarbią išvadą ateičiai: kiekvienas asmuo, gynęs Lietuvą ir neįtikęs sovietiniams okupantams ir jų palikuonims bei idėjiniams paveldėtojams, visada bus „prieštaringai vertinamas“, todėl visi kovotojai už Lietuvos laisvę neišvengiamai turi būti pasmerkti, o jų atminimas – trypiamas.

Žaibiškas žinios paskelbimas tokio lygio svetainėje rodo, kaip atidžiai Maskvoje aukščiausiu lygiu stebimas šis reikalas ir koks jis svarbus Rusijos vadovybei. Atsiveria šiurpi praraja tarp Rusijos ir Lietuvos valdžios sluoksnių geopolitinio mąstymo lygio. Palyginti su rusais, mūsiškiai atrodo kaip darželinukai, kurie net nesuvokia, kokį mastą įgijo ir koks pavojingas valstybei tapo šis lengvabūdiškas žaidimas istoriniu naratyvu. Jie net nesupranta, kad patys savo rankomis ruošia Lietuvos valstybei geopolitines įkapes.

R. Šimašiaus bendražygiai Vilniaus taryboje yra tik dalis Lietuvos valstybės duobkasių, apvainikavusių kur kas gausesnės jos griovėjų kohortos pastangas. Retrospektyviai žvelgiant iš priimto spendimo perspektyvos, 6-osios Putino kolonos veiksmai – komunistuojančių/leftistinių (pseudo)intelektualų viešojoje erdvėje vykdomos propagandinės akcijos – nušvinta visai nauja šviesa ir išryškėja tikrasis jų ardomojo poveikio mastas bei pavojingumas valstybei. Taip pat aiškėja, kaip smarkiai subtilumu ir paveikumu jos pranoksta turinio ir formos požiūriu kur kas skurdesnę 5-osios Putino kolonos propagandą.

Iš šių akcijų geriausiai žinomas yra gėdingai pasibaigęs Rūtos Vanagaitės bandymas apšmeižti legendinį partizaną Adolfą Ramanauską-Vanagą. Vanagaitės išpuolis nėra koks nors atskiras incidentas. Jos opusą „Mūsiškiai“, vaizduojantį lietuvius kaip žydšaudžių tautą, vieningai sveikino visi intelektualų „šviesuliai“, o kai kurie (Tomas Venclova, Kęstutis Girnius, Donatas Puslys) net po išpuolio prieš Ramanauską-Vanagą bandė pateisinti ir apginti Kremliaus propagandininkę ir ciniškąją melagę.

Kitas intelektualų šviesulys – Marius Ivaškevičius – pagarsėjo partizanus dergiančiu romanu ,,Žali“, po to aktyviai dalyvavo kampanijose, skirtose diskredituoti Birželio sukilimo lyderius Škirpą ir Brazaitį. Ir koks sutapimas – sukilimo ir partizanų nekentėjas ir juodintojas apdovanojamas Maskvoje kartu su R. Karbauskio broliu. Nėra abejonių, kad jeigu būtų apdovanotas tik pastarasis, Lietuvos žiniasklaidoje būtų kilusi audra. Dabar – tik santūrus pranešimas: juk apdovanotas „saviškis“ („Auksinė kaukė“: M. Karbauskio ir M. Ivaškevičiaus triumfas). Todėl netenka stebėtis, kad A. Užkalnis aršiai puola visus, kritikuojančius M. Ivaškevičiaus antivalstybinę ardomąją veiklą, pasitelkdamas būtent sovietinį-komunistinį ideologinį žargoną – išvadindamas kuo „tikriausiais fašistais“: Užkalnis. Patys tikriausi fašistai, apskundę Marių Ivaškevičių. Jam antrina Gritėnas: Paulius Gritėnas. Kultūrinis karas tęsiasi, dabar Ivaškevičiaus eilė ir V. Mizaras: Advokatas: prieš M. Ivaškevičių vykdomas tendencingas puolimas.

Laurinkaus straipsnyje raginama „pradėti pokarį vaizduoti kitaip“ – kaip „pilietinį karą“, kuriame Lietuvą gynę partizanai ir ją naikinę okupantams tarnavę stribai yra tik dvi moraliniu ir politiniu požiūriu lygiavertės „kariaujančios šalys“: Mečys Laurinkus. Pavyks ar ne pradėti vaizduoti pokarį kitaip?

Ne mažiau iškalbinga ir Knygų mugėje vykusi diskusija apie kūrėjo laisvę ir atsakomybę (žr. įrašą ČIA). Visi diskusijos dalyviai – Aurimas Švedas, literatūrologė Loreta Mačianskaitė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, filosofas Vytautas Ališauskas, – apeliuodami į tai, kad menas yra vaizduotės sritis, sutartinai gina kūrėjo „laisvę“ nevaržomai niekinti, menkinti, šmeižti tautą ir valstybę.

Dar keletas pavyzdžių.

Gintautui Mažeikiui užkliūva partizanų „vienpusė heroizacija“, duodanti „banalius herojus“, kuri jam primenanti sovietmetį: Filosofas Gintautas Mažeikis: Kai žmogus baltas, jį labai lengva sutepti.

V. Bachmetjevas savo straipsnyje ,,Antisemito alėja“ sugebėjo šmeižikiškai apkaltinti K. Škirpą ne tik puoselėjus ,,rasiškai grynos, antisemitinės Lietuvos viziją“, bet ir… išdavus pačią Lietuvos laisvės idėją: ,,Ramiai ir be emocijų žvelgdami į Škirpos veiklą, turime pripažinti, kad būtent Škirpa išdavė Lietuvos idėją, kad jo Lietuva yra nesuderinama su šiandienos Lietuva, kad jo vizija – rasiškai grynos, antisemitinės Lietuvos vizija – neturi nieko bendra su vizija Lietuvos, kurią šiandien kuriame mes.“

Čia jau įkopta į aukščiausią demagogijos ir melo viršūnę, prilygstančią bjauriesiems sovietinės propagandos pavyzdžiams. Su juo šiuo atžvilgiu gali lenktyniauti tik ,,istorikas“ N. Šepetys, nepasidrovėjęs pavadinti K. Škirpą „vienu didžiausių Lietuvos istorijos rašymo sukčių“.

Režisierius G. Varnas savo interviu atsiskleidžia kaip tobulas sovietinio požiūrio į Birželio sukilimą propagandininkas, tiesiai ir be užuolankų prisipažįstantis, jog laiko jį niekuo daugiau, o tik kaimynų žudynėmis, vykdytomis dėl keistos ir beprasmiškos užgaidos atkurti kažkokią nepriklausomybę. Sovietmečiu net aršūs „ideologinio fronto kariai“ apie sukilimą stengdavosi kalbėti atsargiau ir vengė jį vaizduoti tik kaip banalias ,,tarybinių žmonių“ žudynes.

Šie pavyzdžiai tėra maža dalis epizodų iš nuolatinės kampanijos, kuria komunistuojantys/leftistiniai (pseudo)intelektualai siekia dekonstruoti tautos istorinę atmintį ir valstybinę sąmonę. Susipažinti su šių veikėjų požiūriais paskutiniųjų įvykių kontekste yra labai naudinga, nes jie išsklaido paskutines abejones, kad 6-osios Putino kolonos egzistavimas yra ne karščiuojančios vaizduotės sukurtas baubas, o slogi Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo tikrovė. Toliau ją neigti darosi neįmanoma ir beprasmiška. Palyginus čia pateikiamus tekstus su iš Kremliaus valdomų ir jam atvirai tarnaujančių 5-osios kolonos atstovų rašiniais Birželio sukilimo ir partizaninio pasipriešinimo tema, idėjinė giminystė yra akivaizdi ir nekelia jokių abejonių, tos pačios nuostatos išsakomos tik kiek rafinuotesniu stiliumi ir kitais žodžiais, nors daugeliu atveju sutampa net abiejų Putino kolonų veikėjų vartojamas ideologinis-politinis žodynas. Maža to, čia aprašyta abiejų kolonų ,,sinergija“ net nebeslepiama. Tuo nesunku įsitikinti žvilgtelėjus į atvirai prorusišką internetinį portalą ekspertai.eu, kuris VSD pažymoje įvardijamas kaip keliantis grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Būtent šiame portale atvirai džiūgaujama tiek dėl Kremliui naudingo moralinio ir politinio susidorojimo su K. Škirpa, tiek dėl dar vieno Vilniaus mero asmeniškai įvykdyto antivalstybinio veiksmo – slapto ir   neteisėto J. Noreikos-generolo Vėtros paminklinės lentos pašalinimo naktį nuo Vrublevskių bibliotekos sienos. Vandališkai šią lentą sudaužęs atviras Lietuvos priešas S. Tomas ciniškai džiūgauja, kad sostinės meras ,,užbaigė“ jo pradėtą darbą ir vadina bendražygiu ir reikalo tęsėju.

Prorusiško vandalo ir provakarietiško „liberalaus“ sostinės mero bendradarbiavimas dar neseniai daug kam atrodė neįtikimas ir net neįsivaizduojamas. Dabar jis tapo akivaizdus. Jeigu nenorime prarasti valstybės, šalies visuomenei po šių įvykių teks suprasti ir įsisąmoninti, kad, perfrazuojant posakį „visi keliai veda į Romą“, į Maskvą veda ne vienas kelias. Yra tiesus kelias, kuriuo Lietuvą į Maskvos glėbį stumia juraičiai, tomaševskiai, poševeckajos. Ir yra kitas kelias – aplinkkelis, kuriuo, skelbdamiesi vedą į Briuselį, mus iš tikrųjų gena į Maskvą armonaitės, šimašiai, navickai.

Vilniaus tarybos sprendimas faktiškai pradeda naują, dar vieną Lietuvos valstybės likvidavimo tarpsnį. Savisaugos jausmą turinčioje šalyje jis būtų vienareikšmiškai kvalifikuojamas dar griežčiau – kaip valstybės išdavimas – ir nedelsiant užkardytas kaip pasikėsinimas į konstitucinius jos pagrindus ir suverenitetą. Sveikos ir tvirtos valstybės ginasi. Lietuva tam valios ir jėgų kol kas neturi. Kaip rašo V. Terleckas, tauta rengiama dvasinei kapituliacijai: Vladas Terleckas. Tauta rengiama dvasinei kapituliacijai.

Tai reiškia, kad Lietuvoje ruošiama dirva pakartoti 1940 m. gėdą – pasiduoti be šūvio. K. Škirpos alėja virto Trispalvės alėja. Kokios trispalvės? Jų pasaulyje esama daugybės. Todėl toks abstraktus ir bereikšmis pavadinimas amžinai išlikti negali. Turbūt jis tik laikinas, specialiai parinktas toks, kad būtų kuo lengviau jį pakeisti. Jeigu Lietuvos visuomenė taip ir nesupras, kas vyksta, ir toliau abejingai tylės, greičiausiai išauš diena, kai R. Šimašius, R. Poševeckaja ir V. Titovas prikalinės prie sienos lentelę su užrašu V. PUTINO ALĖJA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tomas       2019-08-3 22:34

Škirpą “Hitlerio šunimi” pavadino Marius Ivaškevičius.

s.m.       2019-08-3 15:36

pardon, - “analitinės” ir Lietuvai. Spaudybos klaidos.

s.m.       2019-08-3 15:33

skaičiau Laisvūną ir mąsčiau, - o juk tokio lygio analitinęs pažymos prezidentui skubiai parengti milaičio-stasio-dzeiko viršininkai nepajėgs…
Pernelyg mėlynai apkraštuotos furažkės kaušus nuspaudę... Ir paskutinieji, Liatuvai tarnauti ketinę, pro langus krito baltarusijose ar į taksistus buvo išvyti…
Straipsnis vertas atspausdinimo keliais tūkstančiais egzempliorių ir išbarstymo dronu virš Turniškių. Juk Nausėda šito portalo neskaito…
******
Ir dar, - komentatoriui, kuris Rūtai davė išdavikų sąrašą:
Rasa Čepaitienė minėjo, kad kažkuris iš jų posėdyje vadino pulkininką Škirpą šunimi. Norėtųsi žinoti šito suskio pavardę.
Nuo šiolei ir toliau amžinai reiks jį(ją) vadint tik šunimi (kale).

Rūta       2019-07-31 13:53

Ačiū už pateiktą informaciją dėl balsavimo miesto taryboje. Suskaičiavau: 21-už, 16-prieš. Išdavikiškas sprendimas priimtas daugiausia laisvės partijos balsais. Akivaizdu, kad ši partija-Lietuvos duobkasių partija.

Stasiuk, ne iš        2019-07-31 13:52

viso pasaulio, bet iš Amerikos, nemiegok, o tai labai svarbius įvykius pramiegosi net čia.

stasys       2019-07-31 12:21

Linksmučiui ..pats faktas kas tas sprendimas suaktyvino žydų bendruomenių sveikinimus iš beveik viso pasaulio rodo kokios pasaulynės svarbos įvykis Vilniuje nutiko ..P:)

Ačiū, pasijuokiau        2019-07-31 9:41

“Vilniaus tarybos sprendimas pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą yra svarbus įvykis, kurio geopolitinių padarinių Lietuvai neįmanoma perverti.”

Rūtai       2019-07-30 23:46

balsavimas dėl K.Škirpos gatvės pervadinimo    
Tauta privalo žinoti savo “didvyrius”.

Kasparas Adomaitis Laisvės partijos frakcija Už
Sergej Dmitrijev Darbo partijos frakcija Už
Jolanta Gaudutienė  Darbo partijos frakcija Už
Vilija Gucevičiūtė  Laisvės partijos frakcija Už
Tomas Gulbinas Laisvės partijos frakcija Už
Vaidotas Ilgius Laisvės partijos frakcija Už
Ieva Jagminienė  Laisvės partijos frakcija Už
Gediminas Jaunius Laisvės partijos frakcija Už
Vincas Jurgutis Laisvės partijos frakcija Už
Linas Kvedaravičius Laisvės partijos frakcija Už
Donalda Meiželytė  Laisvės partijos frakcija Už
Vytautas Mitalas Laisvės partijos frakcija Už
Dileta Nenėnė  Laisvės partijos frakcija Už
Monika Ošmianskienė  Laisvės partijos frakcija Už
Romualda Poševeckaja Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ frakcija Už
Tomas Raskevičius Laisvės partijos frakcija Už
Deimantė Rimkutė  Laisvės partijos frakcija Už
Remigijus Šimašius Laisvės partijos frakcija Už
Skirmantas Tumelis Laisvės partijos frakcija Už
Sergej Ursul Darbo partijos frakcija Už
Renaldas Vaisbrodas Laisvės partijos frakcija Už
Lukas Savickas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Susilaikė
Valdas Benkunskas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Prieš
Eglė Čaplikienė  Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš
Audronis Imbrasas Laisvės partijos frakcija Prieš
Nijolė Jagelavičienė  Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš
Goda Karazijaitė  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Prieš
Vytautas Kašėta Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš
Liutauras Kazlavickas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Prieš
Paulė Kuzmickienė  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Prieš
Violeta Podolskaitė  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Prieš
Vydūnas Sadauskas Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš
Tomas Seikalis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Prieš
Žilvinas Šilgalis Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš
Gediminas Švilpa Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Prieš
Diana Stomienė  Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš
Romasis Vaitekūnas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Prieš
Artūras Zuokas Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcija Prieš


P.S

Įdomu ir tai, kad nemažai tarybos narių nedalyvavo balsavime. Jų tarpe - Agnė Zuokienė ir ankstesniame posėdyje gatvės pervadinimui prieštaravusi Kamilė Šeraitė.

Plačiau apie balsavimą:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/posedziai/posedzio-klausimas/?id=75787

Nepudrink smegenų su Lietuvos tauta > 15:04       2019-07-30 23:25

Lietuva nėra Tautos viršininkė valdžion įšokusiųjų pavidalu. Tai Lietuvių Tauta turi savo sukurtą ir tebekuriamą Lietuvą.

iškalbingi plakatai       2019-07-30 23:05

Netanjachu rinkimų kampanijos baneriai su Putinu.
https://twitter.com/netanyahu/status/1155480046821400576

Rūta       2019-07-30 21:42

Puikus L.Šopausko straipsnis. Gal kas žino sąrašą Vilniaus m. tarybos narių, balsavusių už K.Škirpos alėjos pervadinimą? Reikia žinoti niekšus ir išdavikus.

portal kapiec       2019-07-30 19:56

“Jules” rulez

Al. dar šis tas'ui       2019-07-30 19:51

Po kovo 11-tos Šaulių sąjungos valdymą jau buvo perėmęs toks demokratinės darbo partijos vadų draugas, bet tada Šaulių sąjunga apsivalė. Po to liberalai tuntais sustojo į šaulius - manau, tam, kad ši šeštoji kolona perimtų šaulių kontrolę dar kartą.

dar šis tas        2019-07-30 19:16

Daugeliui kažkaip net pro akis praslydo liurbodemoralizuotos Šaulių sąjungos visiškas neįgalumas šio akibrokšto akivaizdoje. Į Jakilaičio ir ko. laisvalaikio klubą “modernizuota” Šaulių sąjunga liko negyvu vaisiumi, kurio pagalbos karo atveju tikėtis tikrai neverta.

o man smagu kai valdo kolaborantai       2019-07-30 18:59

VISA valdžia, ypač teisėsauga - tai komunistų-kgbistų irštvos.
Blogiau nebūna ir kaži ar bus - kai nusikaltėliai kolaborantai valdo.
(tiesa, senovės Romoje biski blogiau buvo - ten krikščionis su visais vaikais gyvus liūtams bei tigrams šėrė - plojant ir džiūgaujant visam elitui - aukštuomenei smile )

Zigmantas       2019-07-30 18:53

Ačiū Laisvūnui Šopauskui už labai didelį analitinį darbą, kuris kievienam kritiškai mąstančiam žmogui padeda susivokti, kas yra Lietuvos valstybės griovėjas, o kas - jos puoselėtojas.
Lietuvių tauta, yra neįtikėtino gyvybingumo ir kūrybiškumo, tolerancijos ir kantrybės, bet ji susivienija ir nusimeta bet kokio žiauraus jungo naštą, kai jungo puoselėtojai galutinai įgrysta savo mankurtiškumu ir šiužiškumu. Nusimeskime, broliai ir sesės, maskoliškų kremlinų brukamą šliužišką jungą – Juk dar Jekaterina II 1796 m. (po 3 padalinimo) piktinosi, kad Lietuvos piliečių neįmanoma pavergti, todėl Lietuvą reikia ištautinti ir ištrinti istorinę atminti apie Laisvą Lietuvos pilietį.
Ir žiūrėkime – net šimtus metų vykdomas teroras prieš lietuvius nesugebėjo sunaikinti lietuvio prigimtinio troškimo gyventi Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Tad negi dabar galėtume nelaimėti karo prieš kremiaus pamaitinamus šliužus - apsimetėlius „laisvės partijos“ šulus ir jų pakalikus, kurie skelbiasi laisvės nešėjais, nors jų laisvės supratimas labai keistas – jų laisvė, o kitiems tik jų laisvės primetamas jungas. Tegyvuoja Nepriklausoma ir dvasinga Lietuvos valstybė. TmD.

Zigmantas       2019-07-30 18:52

Ačiū Laisvūnui Šopauskui už labai didelį analitinį darbą, kuris kievienam kritiškai mąstančiam žmogui padeda susivokti, kas yra Lietuvos valstybės griovėjas, o kas - jos puoselėtojas.
Lietuvių tauta, yra neįtikėtino gyvybingumo ir kūrybiškumo, tolerancijos ir kantrybės, bet ji susivienija ir nusimeta bet kokio žiauraus jungo naštą, kai jungo puoselėtojai galutinai įgrysta savo mankurtiškumu ir šiužiškumu. Nusimeskime, broliai ir sesės, maskoliškų kremlinų brukamą šliužišką jungą – Juk dar Jekaterina II 1796 m. (po 3 padalinimo) piktinosi, kad Lietuvos piliečių neįmanoma pavergti, todėl Lietuvą reikia ištautinti ir ištrinti istorinę atminti apie Laisvą Lietuvos pilietį.
Ir žiūrėkime – net šimtus metų vykdomas teroras prieš lietuvius nesugebėjo sunaikinti lietuvio prigimtinio troškimo gyventi Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Tad negi dabar galėtume nelaimėti karo prieš kremiaus pamaitinamus šliužus - apsimetėlius „laisvės partijos“ šulus ir jų pakalikus, kurie skelbiasi laisvės nešėjais, nors jų laisvės supratimas labai keistas – jų laisvė, o kitiems tik jų laisvės primetamas jungas. Tegyvuoja Nepriklausoma ir dvasinga Lietuvos valstybė. TmD.

O, vėl felčeriukas       2019-07-30 17:26

iš Sovietsko pradėjo budėjimą. Šiandien jokios fūros nebeužsakei nei pro langą metei, tiesa, der Feldwebel des Fensters(langų seržantas), tik vaistukus mums išrašinėji? Juozaičiui irgi išrašei?

Bugenių istorikui julesui Milaičiui       2019-07-30 14:16

O ką tu norėtum „konkretizuoti detaliau“ ? Kas išrašo receptus ar kur vaistų įsigyti? Tiesa, kodėl iš nick‘ų sąrašo išmetei „Dzeikas“ ? Vis dar nori būti amerikonu?!

O kodė gi ne?       2019-07-30 14:04

Jei Lietuvos tauta nebeturi stuburo, t.y. teliko pinigams vergaujantis elitas, tai kodėl negali stipresni jos nedergti bei visai suspardyti? Tauta praradusi tikėjimą ir dievu pasirinkusi mamoną, pasmerkta myriop. Ar ne visa Lietuva žiūri ir dievina nusususią lrt? Cha, cha, cha, pasižiūrėkime į save pačius ir nekaltinkime katilą, kad jis juodas, nes matys puodai esame juodi.

Oho       2019-07-30 13:09

net strateginė Kremliaus pergalė ? Nesvaikyt, nesam ant tiek rusams nei svarbūs nei įdomūs, kad tokią savo “strateginę ” pergalę jie būt aplamai pastebėję .

viskas dar liūdniau       2019-07-30 11:54

Kremliui padeda Amerikos Žydų Kongesas ir pats Donaldo Trampo žentas Džaredas Kušneris. Ilgai nesislapstęs, Amerikos Žydų Kongresas pasveikino Vilniaus tarybos sprendimą. Su kolaborantais viskas aišku, bet aukščiausių šalies vadovų tylėjimas parodo, kad Lietuvai laužomos rankos tiesiai iš Vašingtono. Įvykių išvakarėse Lietuvoje puotavęs Putinui artimas oligarchas Romanas Abramovičius ir turėtų būti ta jungtis tarp Putino ir Trampo aplinkos. Matyt, jis savo protėvių iš Tauragės kraštiečiui Šimašiui atvežė instrukcijas ir pinigus. O gal per kriminalinį autoritetą Švinių, per Lukašenką ar Uspaskichą perdavė.
Bet yra dar viena baisesnė žinia. Neseniai Lietuvos kariuomenei pradėti tiekti “Boxer” šarvuočiai turi Izraelyje pagamintus kovinius modulius-bokštelius su prieštankinėmis raketomis “Spike”. Dabar spėkite iš trijų kartų, ar agresijos atveju tie koviniai moduliai veiks? Tai nėra tokie paprasti ginklai, kaip nešiojami kompleksai, tie moduliai yra sudėtingos sistemos su išplėstinių funkcijų galimybe… Kaip dabar žinome, sandorį prastūmusi Grybauskaitė prasmego tarsi skradžiai į žemę. Tikrovėje viskas yra net dar blogiau, nei atrodo.
Tai čia dar jei nekalbėti apie Sniečkų mėgdžiojančio Skvernelio pastangas legitimizuoti koloradinę koaliciją. Tad 1940-ieji jau atėjo.

TROTA       2019-07-30 10:20

Stebėtinas aplaidumas, dar Sovietų laikais ant namo J. Basanavičiaus g. 42 Vilnius kabojo atminimo lenta J.Basanavičiui atminti, de verslininkai lentą užmaziukino..

Jules       2019-07-30 8:13

Ir dar: dovanokite man už skubėjimo, korektūros, stiliaus ir šiaip gramatikos klaideles. Va, vietoje “šlapinimąsi pro langą” parašiau - šlapimąsi. Prašom man dovanoti ir geros dienos, ypač kritikams, oponentams ir priešams.

Jules Baugeureau       2019-07-30 8:03

Kodėl Oligarchijos dvaro dispečeriui, Sovietsko felčeriui, persikvalifikuojančiui į metymo pro langą seržantus pagal “Jurgitos projektą” labai nepatinka Jules, Jules Baugeureau, Twin Peaks, Papa Borgia, Joe ir Winnie, Migmalion? Negalėtum pats konkretizuoti detaliau, kame čia reikalas ir kodėl Jums prireikė “Jurgitos projekto” - Raudonosios oligarchijos dvaro kritikų mėtymo pro langą, ypač primetant dar ir šlapimąsi pro langą, ką? Gal pats Lietuvos komsomolkės redaktoriaus, kas tokis ar Jurgio pastumdėlis? Manau, kad skaitytojams ir komentatoriams būtų įdomu sužinoti daugiau ir apie patį, kaip aistringą Jules Baugeureau demaskuotoją. Va, Anglijos premjeras apsireiškė irgi kaip aistringas sionistas(A ‘PASSIONATE ZIONIST). Kaip „A passionate Zionist” he has called himself. Boris Johnson, Britain’s new prime minister, has often asserted his strong feeling for Israel and his empathy with the historic aspirations of the Jewish people to achieve self-determination in their ancestral homeland. Johnson’s ancestry is unusual. Given its Muslim, Jewish and Christian elements, Johnson has called himself a “one-man melting pot.” Through his father he is connected to the German royal house of Württemberg, but also to Ali Kemal, a minister of the Ottoman Empire who was assassinated in 1922 during the Turkish War of Independence. Through his mother, his connections can be traced back to the revered 19th century Lithuanian Rabbi Elijah Ragoler“, parašė  JERUSALEM POST.  Mes irgi už klestinčią super atominę Žydų tėvynę Palestinoje arba Khazarijoje tarp Kaspijos ir Juodosios Jūros, kažkur aplink Sočį, be jokios abejonės. XIX amžiaus Tautų pavasarį reiktų užbaigti didele sėkme. Kiekviena, verta valstybingumo, tauta turi teisę susikurti savo Atominę Tėvynę. Linkėkime jai klestėjimo, saugumo, laimės, bet taip pat norime, kad tos atominės ir klestinčios valstybės nesikištų ir į Lietuvių valstybės vidaus reikalus ir nesveikintų Raudonosios oligarchijos dvarą su atminimo lentų mūsų didvyriams daužymu Lietuvių amžinojoje sostinėje Vilniuje.

to victory        2019-07-30 7:33

Aha, jeigu nepalaikai Raudonosios oligarchijos dvaro, KGB rezervo ir liberoidijos - esi trolis. Gerai pats mąstote - moderniai. XXV amžiaus kategorijomis - ant tiek modernus. Gal Kubiliaus padėjėjas dezi propagandai?

ah1       2019-07-29 21:22

KGB šmėklos tai Trojos arkliai ESe

Supratau       2019-07-29 21:03

leftistai siautėja Vakaruose, nes juos visa kaip palaiko ir finansuoja kapitalistų buržujų fondai ( tipo, Rokenfelerių ). Vadinasi,  tie buržujai kapitalistai Vakaruose yra Maskvos septinta kolona .

victory       2019-07-29 20:51

Strateginė pergalė – “TieSOS” portalas pribaiginėjamas troliams
nuolaidžiaujančios redakcijos rankomis

Jules       2019-07-29 19:01

Pone Tvankstai, kuo jūs mane laikote? Man pačiam užgesta kompas berašant - senas trantas ir visai naujas, ir gana stipriai apsaugotas, o kitas visai neapsaugotas - daužykite kiek tik širdis leidžia, KGB rezervistai su aukštais moksliniais laipsniais. Ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, ir prie jūros mano kompas pastoviai hakerių atakuojamas - po kontrole. Jūs esate intelektualus žmogus ir man, manau, labai toli iki Jūsų intelekto, bet pačiam aš to nei pavydžiu, nei tokiais dalykais užsiiminėju. Mane pastoviai atakuoja gan stiprūs hakeriai - tai niekam ne naujiena. Turiu nemažai rimtų politinių priešų, kas be ko, todėl, pone Tvankstai, prašom manęs neįžeidinėti, negadinti sau reputacijos, o man nuotaikos. Aš su Jumis teosofijos ir teologijos klausimais nediskutavau - tai ne mano sritis. Mane domina tik XX amžius, kuris yra užrakintas, įslaptintas ir prasčiokams neprieinamas. Gero vakaro!

stasys        2019-07-29 16:07

Tiesos stringa .. matyt sulauksime Žiemos .

stasys        2019-07-29 16:05

Dzeikai 2019-07-29 14:31 ..> (stasys raukia nosį ) .. reiktu kažką negražaus Tamstai parašyti .. piršta atkišus .

Tvankstas       2019-07-29 15:59

drg. Julius Milaitis - Kodėl nuo šiandien ryto po kiekvieno siunčiamo pasisakymo man užlūžta kompiuteris ?
Turiu suprasti, kad trolių fabrikas susidomėjęs visu rimtumu mano asmeniu, laužiasi į mano kompiuterį, siekia kontroliuoti mano ryšius ir veiklą ?

Tvankstas       2019-07-29 15:55

Jota kaip drg. Julius Milaitis - rašant katalikiškus pasisakymus, ypač apie Nekaltą Prasidėjimą, tenka rietus suspausti kietai, kad pasijusti Šv. Mergele ? 
Po to pautai nelieka pamėlę ?
Pasiekia drg. Julius Milaitis tokį įsikūnijimą ?
Kaip skaitytojams vadinti Jota : dar skaisčia panele ar jau ponia ?

Oberpedofilšteinas laimingas juokiasi       2019-07-29 15:34

kaip skaudėjo širdį mums, komunistams ir atsakingų tarnybų darbuotojams (kgb, milicija) kai vertė mūsų vado, tikro žydo, pederasto bei pedofilo, milijoninių geriausių žudiko, Rusijos apiplėšimo organizatoriaus LENINO skulptūras.
——-
dabar visi leniniečiai, stalino saulės atvežėjų: cvirkos, neries, venclovos gerbėjai laimingai juokiasi kartu su manimi !!!

Na va        2019-07-29 15:11

Kremliaus feldfebeli-skalike j. milaiti, iškišai savo “yla” iš maišo!:

Dzeikas     2019-07-29 14:31
Praejo bemaz 30 metu. Ka turime? Ogi teisini regresa ir dar maziau teisingumo negu jo buvo LTSR.”
✒✒✒
Kaip manai, kas užkibs?

Tvankstas       2019-07-29 14:03

Dzeikas = drg. Julius Milaitis - kaip sekasi priešakinėse ideologinio fronto gretose kvailelius pakabinti ?

Dzeikas       2019-07-29 13:31

Skirpos gatves pervadinimas, gen.Vetros atminimo lentos nuplesimas - tai faktai sokiruojantys, juolab kaltinimai jiems neirodyti.
Taciau stai dar faktas: atsiverskite delfi , ten straipsnis apie Jurbarke sumustos nepilnametes merginos , rezonansine byla, zinote gi visi, tolesne bylos eiga.
Tai va, itariamasis nesuimtas. Kaip sakoma subtilus itarimai storoms aplinkybems.
Kas pamena Sovietija, gali atsakyt kas butu nomenklaturinei atzalai pansiomis aplinkybemis?
Galiu atsakyt: jeigu byla atidaryta , BET I SPAUDA NEPATEKO ir rajone nerezonavo issukt galima tik auksciausios LTSR nomenklaturos atzala butu galima tik. Mazdaug pirmojo,antrojo partijos sekretorius, ministerijos vadovo, AT pirmininko lygio.
Rajono lygio nomenklatura savo atzala issuktu, bet tolimesne karjera butu uzdaryta.Rajone pasiliktu iki grabo lentos, perspektyvu be.
O jeigu rezonavo - tai rajono nomenklaturos , iki rajkomo sekretoriaus imtinai, atzala sedetu nepaisant nieko. O sekretoriu veliau tyliai patrauktu.Is nomenklaturos neismestu, bet butu 3-iose rolese.
Praejo bemaz 30 metu. Ka turime? Ogi teisini regresa ir dar maziau teisingumo negu jo buvo LTSR.
Jums dar neatsirado noras parodyti rusu tankams Turniskes?

Bunda lietuvių       2019-07-29 12:56

orumas ir savimonė?Reikės labai daug išminties,kad neatsitiktų,kaip atsitiko vokiečiams po pirmojo pasaulinio karo.Todėl dvasinininkai turi sekti įvykių pulsą ir kalbėti.

Tvankstas       2019-07-29 12:41

Jota - tai Jūs ir vyras Dzeikas, Jules, ir moteris Jota, ir rusoliubas, ir aršus katalikas, ir arši katalikė ?
Negi į kunigus rauniesi ?
Kiek lytinių orientacijų pripažįsti savo asmeniui ? Biseksualas, triseksualas ar visas kvatrinis ?
Nuo tokios gausiai susiskaldžiusios asmenybės nori nenori ateisiančios į schizofreniją senatvėje tenka malonių sau pačiam advokatavimų išgirsti įvairiais vardais pasirašant, tik kiek tai ilgai tęsis iki pamišimo darbas trolių fabrike ?
Drg. Juliau Milaiti, tai nuo tarnybos Pamaskvyje dirbi organuose, ar nuo gimimo,  tėvu turint nežinomą sovietinį kareivį iš kareivinių patvorio ?
Neblogai prasigyvenai trolių fabrike ?

stasys        2019-07-29 12:31

Ir vėl nesutinku su autoriumi , kritikuoti Lietuvos vieša „grietinėle“  galima ir tokiu požiūrių , bet pasirinkti argumentus reikėtu labiau matomus šiandiena ,..o ne įsivaizduojamus . Pirma :  kuklios atminimo lentos ir gatvių pavadinimai to laikotarpio rezistencijos dalyviams rodo silpna patriotinį darbą visuomenėje kuri leidžia tokiems kaip Šimašius maskatuoti liežuviais ir trepsėti kojomis Grindai . Na ar svarstė autorius minti kad visa tai vyksta pasikeitus Prezidentams ? ir tokiu ženklu –sprendimu pereinamuoju valdžiu laikotarpiu apsčiai . Viena dalis politiku linkusi nusileisti tarptautiniam spaudimui ir nuasmeninti to laikotarpio rezistencijos didvyrius , o kita tylį nežinia ko laukdama . Linkevičius savo komentare Delfi apie Škirpa .. siūlo pasirinkti kitus rezistencijos dalyvius kurie nebūtu tokie reikšmingi ir matomi to laikotarpio įvykiuose .. bet kukliai nutylį kad tokiu paprasčiausiai nėra , o jei rastume tektų jiems kurti ‚šlovinga kovu praeiti ‘ bemaž nuo lentos ar vien nuogirdomis ka močiutė sakė , ironizuoju . Klausimą reikia statyti ne kas ko atsisako o kaip mato valstybe rytoj esami ponai politikoje . Ar jie linkę perfiltruoti Lietuvos istorija iš jos išmetant nepatogius asmenis ir ta faktą kad antisemitizmas rezistencijos laikotarpiu buvo plačiai paplitęs ir aplamai ignoruoti . ? Ko verta istorija jei jos puslapius plėšome sovietiniu įpročiu, kas patinka o kas ne ? autorius mini M.Ivaškevičiaus pasisakymus ..ir jo kurinį  , žmogus turi nuomone lai ja turi , pastangas reikia dėti ne kovojant su ja, o tvirtinant savo pozicijas kurios vėliau atrodo kaip šiandiena apgailėtinos ..vienas V.Valiušaitis ir jam keletas pritariančiu viešina informacija apie to laikotarpio ir pokario dalyvius .  Taip kad ‚ragatkes‘ dedame į šoną ir renkame informacija visuomenei šviesti . Kova tik prasideda ..Velniop „putino“ įtakas ..jos čia mažareikšmės .

kolaborantai vs patriotai-idiotai       2019-07-29 12:11

mūsų valdantieji, teisėsauga, politikai - VISI jie kolaborantai.
garbina ozolą, marcinkevičių, šliogerį ir šepetį - komunistinę nomenklatūrą.
laiko garbe paspausti ranką didžiausiam niekšui kgbistui juršėnui ir t.t.
——
nabagėliai patriotai-idiotai baigia išdvėsti (forsuojant)

Vien po šiuo straipsniu       2019-07-29 11:50

Juliaus Milaičio net trys slapyvardžiai: Dzeikas, Jules, Jota. Yra dar ir nepasirašytų ,,komentarų” - ne mažiau. Čia tam naivuoliui, pakrikštijusiam seną kagėbėšniką jaunuoliu. Ir ačiū žmogui, suteikusiam papildomų žinių apie šį itin įkyrų trolių fabriko produktą. Nors ir jis pats apie save daug ką yra paskelbęs, arba jo darbdaviai paskelbia jo vardu, jei darbuojasi nepakankamai uoliai. Įdomi būtų dar viena detalė: Julius Milaitis - irgi kagėbistinė ,,klyčkė” ar prigimtinė pavardė? Savo psichologija jis man primena kagėbėšniką kita pavarde. Bet gal jie visi vieno kirpimo?

Jota       2019-07-29 11:11

Tvankstai, matosi, kad savo jėgomis tikrai pasieksi tobulybę. Paplavinę kalbą jau esi tobulai įvaldęs (9.34).

Šopausko straipsnis kaip Lietuvai su pustrečio mln gyventojų tikrai geras. Autorius labai įžvalgus, bet vis dėlto abejoju, ar tokį galutinį likimą Dievas yra numatęs Lietuvai. Intuityviai suvokiu, kad tokį, apie kokį niekam net galvon netopteli.

“normalia valstybe Lietuva artimoj perspektyvoj netaps”, - rašo Džeikas, ir tai net kvailam turėtų būti aišku.  O kad katalikų bažnyčia supuvusi ir neša Lietuvai dvasinę mirtį, irgi aiškiau negu aišku.

>>> Č.Z. 2019-07-29 10:53       2019-07-29 10:35

O tu straipsnį skaitei, “Žiniuoni”?

dar > 2019-07-29 8:23       2019-07-29 10:25

Prie straipsnio „Ramūnas Aušrotas. Kaip atrodo hipsterinė politika?
Tiesos.lt redakcija   2019 m. liepos 27 d. 1:05“


Julesui     2019-07-28 18:16 — taip pat Bugenių istoriko J. Milaičio komentaras. Mat kažkas suabejojo, kad jis nėra geriausias pasaulyje istorikas, nusprendė pats sau „reitingus“ pasikelti.

Tvankstas       2019-07-29 10:18

Nusivylęs katalikas - kad Darius Kuolys paminėtas sąraše, labai gerai - Laisvūnas tikrai puikiai perkandęs gražbyliautojo klastas dirbant 6-je kolonoje.

Č.Z.       2019-07-29 9:53

Ačiū,autoriau.Dar vertėtų pridėti prie išvardintų - M.Ivaškevičių apdovanojusios
taip vadinamos” Kultūros taryba” ir jos pirmininkę,dabartinį Kultūros ministrą
Kvietkauską.Kultūros ministras privalėjo pasipriešinti į nepadorų “Kultūros tarybos”
nutarimą apdovanoti Lietuvos dergėją M.I. Jis to nepadarė.Kodėl?Pasirodo, “kultūrai”
kultūros valdininkai turi nemažai pinigų,kurių atseikėjo net ! 34 000 eurų Lietuvos istorijos dergėjui Mariui Ivaškevičiui.Ar įsivaizduojate kiek buvo galima nupirkti
knygų už tą sumą Lietuvos bibliotekoms ! ! !
Gyvename iškreiptų veidrodžių karalystėje ir aplink mus zuja nesuskaičiuojama ruja
Lietuvos interesų išdavikų.Brolia ir sesės lietuviai,kuriems brangi Lietuva Tėvynė,
burkimės ir stokime ginti brangią tėviškę,kovokime su tais ,kurie jau šiandien vėl pasirengę atvežti mums “Stalino saulę-2”.

Lietuvis       2019-07-29 9:40

Sekantis mankurto “š.. m..šio” veiksmas - paminklas alkoholikui-žmogžudžiui k. kubilinskui Lūkiškių aikštėj…

Nusivylęs katalikas       2019-07-29 9:37

Nu klausykit, Darių Kuolį priskirti prie 6-osios kolonos, tai jau per daug - net ir užpykusiam bendražygiui.

Kazys       2019-07-29 9:36

LAISVŪNAS - ką reiškia,kai žmogus yra laisvas ir drąsus!Tik menkos *smulkmenos*:didysis meros uždavinys sprendžiamas naktį,Seimas jau atostogauja,Prezidentas ruošiasi prie jūros,vilniečiai miega.Darbininkai gaus viršvalandžius?Vilniaus taryba balsuos ar meras jau vienvaldis?

> 2019-07-29 9:17       2019-07-29 9:14

Feldfebeli-skalike j. milaiti, gal pamiršai kiek ir kur eis pridergęs?
✒✒✒

Rasa Čepaitienė. Svetimas žvilgsnis į XX a. vidurio įvykius Lietuvoje
Tiesos.lt siūlo   2019 m. birželio 20 d. 18:28
Taip, taip, Tvansktai,    2019-06-21 7:55

..... Netyčia nusipirkau šalia Halės turgaus Vilniuje iš AMBalo kurjerio kadais ir labai garsaus Vilniaus pijokėlio Vaciuko Nevedomskio, kuriam reikėjo keletos centukų ant rašaliuko. Nešiodavo jis kadais popierkas tarp LK(bolševikų)P CK Pirmojo sekretoriaus, drg. AMB, ir LTSR KGB viršininko po mirtina priesaika, bet vis vien darė draudžiamas kopijas ir sako, kad spėjo parduoti tas kompromituojančias Lietuvos politikus ir verslininkus popierkas kažkokiam amerikonui, kad ateity būtų paviešinta Tiesa, dėl kurios šiandien labai daug kas dreba, ypač esantys valdžioje ir joje jau pabuvoję. ....
.... Pagarbiai, - Jules Baugeureau.
✂✂✂
Viešas kreipimasis dėl įtampos visuomenėje didinimo
Tiesos.lt redakcija   2019 m. gegužės 2 d. 23:50
Jules     2019-05-3 9:24
Šiaip tai nieko gero iš panašių pasipiktinimo pareiškimų nebus, kol nebus ir prasčiokams paviešintos tikrosios XX amžiaus karų priežastys ......
.... Tai buvo mažaraščio nuomonė(.(JavaScript must be enabled to view this email address))

Tvankstas       2019-07-29 8:34

Dzeikas - pagal stilių kabinėtis prie žodžio, pačiam rašant surusėjusio organų darbuotojo žodžiais ir sakiniais, susidaro įspūdis, kad esi benkartas, nežinomo sovietinio kareivio padirbtas kareivinių patvory už rublį, amžinai ‘besikabinantis į gyvenimą’.

Lietuvos dvasinė mirtis sutampa       2019-07-29 8:32

su katalikų bažnyčos nuosmukiu.Tik tikinti tauta,skaitanti Bibliją tautą,gali atsilaikyti.Tautiškumas   duotybė,kurią  lengva gauti,tačiau sunku išsaugoti.Ginklas nepadės,jei Nebus Dievo palaimos.Labai trūksta bažnyčios pozicijos.Be dieviškų vertybių skyla šeimos,giminės,tautos,ir Europa jau aižėja.Tiesiog stulbina bažnyčios pasimetimas.

Geriau       2019-07-29 8:31

klausykite dezi LRT dabar, kad “kokie baisūs lietuviai”, ką tik išgirdome tokius dyvų dyvus.

Prie ko čia       2019-07-29 8:17

kažkoks Rachinšteinas ir Nevedomskis, kai pastarasis tebuvo patikimas po mirtina priesaika AMB kurjeris tarp jo(LK(b)P CK Biuro) ir KGB šefo Vilniuje. Nešiojo Vaciukas itin slaptus dokumentus asmeniškai AMB nuo KGB šefo ir atvirkščiai. Na, padarė kažkiek neleistinų kopijų, kurios išbogintos į Ameriką, na ir kas, ką tai keičia? Kartais išmainydamas patroną į rašaliuką, bet nesuprantu, kaip tai galima susieti su kažkokiu Milaičiu?

> 2019-07-29 8:23       2019-07-29 8:02

Buvo komentaras prie straipsnio;

„Algirdas Endriukaitis. Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?
Tiesos.lt redakcija   2019 m. birželio 19 d. 10:23”

2019 06 20 20:29
J. Milaitį pastebėjau dar prieš 10 metų „Bernardinuose“, kai po straipsniais atasirasdavo tuzinas visus ir viską dergiančių komentarų. Kabinėdavosi prie kiekvieno komentatoriaus, kuris ką nors prašydavo apie politiką ar istoriją, išvadindavo visus dezistais, jei komentaras neatitikdavo Kremliaus linijos (kaip ir dabar daro). Tiesa, tada dar nežinojau, kad jis yra kontoros „dispečeris“ ir pasirašinėja visu tuntu nick’u: Jules,, Jules Baugeureau, Dzeikas, Twin Peaks, Papa Borgia, Centro komitetas,  Joe ir Winnie, Migmalion ir t. t.

Kai internete radau bloga – julius milaitis blog (Migmalion) ir „Les Problèmes de la Baltique“ su kalnais prispausdintų tekstu, tapo aišku iš kur tas „produktyvumas“ ir, kad tai ne vieno kontoristo darbas. Tiesa, tekstai parašyti gana profesionaliai, bet su Kremliaus „akcentais“, t. y. skirti „fišingui“, kitaip tariant, mulkiams, kurie užkibtų ant kabliuko ir įsiveltų į diskusiją, o jau tada gali plauti smegenis kiek nori.

Akivaizdu, kad pats jis komentarų  nerašo, nes pagal kiekį tam neužtektų 24 val. paroje, jis, tiesiog, ima kontoros parengtus tekstus, dažniausiai apie istoriją, karą ar politinius veikėjus, juos karpo (copy paste), prideda savo kagėbistinės smarvės — „dezistai“, „bolševikai (former bolshevks – Dzeikas)“ „VU docentai“ ir tiražuoja po kiekvienu kiek įdomesniu straipsniu, įvairiuose portaluose. Kai niekas nekimba – diskutuoja pats su savimi, t. y. bando provokuoti ir, kaip rodo praktika, sekasi neblogai, net užsieniečiai pasikabina (bloge tekstai parengti anglų ir lietuvių kalbomis).

Šis nuo Mažeikių kilęs ir prasčioku prisistatantis kagėbistas pas gyrėsi, kad jo informatoriumi buvo net Vaclovas Nevedomskis, buvęs A. Brazausko CK darbuotojas, kai CK uždarė, šefas įdarbino jį Muitinės departamente viršininku, kai atleido tapo visiems gerai žinomo veikėjo Sergejaus Rachinšteino fiktyvių įmonių vadovu. Kai pastarajam buvo išduotas tarptautinis arešto orderis, V. Nevedomskis „staiga“ mirė kalėjimo ligoninėje. Apie S. Rachinšteino sąsajas su Kremliaus veikėjais buvo rašoma Latvijos žiniasklaidoje, kur jis kažkada gyveno.
✂✂✂
Tai dar vienas 6 kolonos komponentas, kurio straipsnio autorius nepaminėjo.

tam "Žemyn upe"       2019-07-29 7:55

Nuo kada KGB rezervas tapo Lietuvių valstybingumo garantu, o Milaitis priešu? Žemyn upe yra tik Prezidento kūbas, o ne rezervas. “By the rivers of Vilnius, there we sat down. Yeah we wept, when we remembered You”.

Kiek dar burbėsim čia?       2019-07-29 7:53

Sukilimo ginklas - konstitucija.

Kiek dar       2019-07-29 7:51

burbėsim tiesos.lt užkabary? Laikas atsiimti Lrt iš komunistinio konclagerinio režimo ir daryti rimtą sukilimą.

> 2019-07-29 7:29       2019-07-29 7:23

Ar čia šitas Milaitis iš Bugenių(julius milaitis blog) su savo garsiąja studija “History has to change” - Hitler-Stalin-Churchill-Roosevelt in WWII, published by Carolyn on Tue, 2018-04-03, kur rašoma, kad „The following is copied from the julius milaitis blog, where it was posted in May 2011? It’s a review of the book by Finnish author Erkki Hautamäki, titled Finland in the Eye of the Storm, recommended to me by a Dutch friend who will be nameless because he lives under the Stalinesque laws of the European Union. The blog post has no copyright on it so I’ve posted the whole thing. If someone with authority has a problem with this, just let me know and I’ll make adjustments. Of course, it’s because I think this content is very important in the interests of getting to the truth about the Allied role in starting WWII“. Būk geras, patikslink!

Jules       2019-07-29 6:59

Pirmiausia Lietuva likviduojama moksliukų, inteligentų, rankomis ir tik po to jau Maskvos, Žečpospolitos ar Dievo tautos simpatikų ir mylėtojų rankomis. Su Dievo žmonėmis nepasiginčysi. Kaip jie nutarė - taip ir bus.

Dzeikas       2019-07-29 6:38

Dzeikasui,
atsisakymas atsisakymui nelygu.Jeigu atsimazino nusipirkes gydytoju “spravocke” a pasiploves uzsienin, ar ka isradingo pamelaves - tai viena. O jeigu kakton pasake, kad tarnauti t.v. valstybei atsisako del idejiniu sumetimu, arba del neteiseto saukimo pagrindo - loterija “tam dave , o…” - tai tokiam tik ranka paspausciau. Sitas zmogus jau necholopas.

> 2019-07-29 1:03       2019-07-29 6:29

Tas „jaunuolis” yra kremliaus feldfebelis-skalikas J. Milaitis. „Prasčiokas” nuo Bugenių, gyvenantis Vilniaus rajone. Laikas būtų žinoti provokatorių nick’us.

"Vilija į Nemuną" arba "žemyn upe"        2019-07-29 0:48

“Ne žodžiais, o darbais
Tėvynę mylime”
Šis pasažas skirtas Autoriui, t.y. gerb. p. L.Š.,
kuris čia parašė patriotiškai liepsningą tekstą.
Valio, labai gerai. Su verbaline patriotizmo forma
p. Laisvūnui sekasi puikiai.
Kiek sunkiau su praktine-
pons Autoriau, kokiu tikslu savo portale metų
metais laikai visokius “štasius”, “Julesus”, “jotas“ ir kitus antilietuviškus padarus?
Koks tikslas veisti ir šerti čia akivaizdžius Lietuvos valstybingumo priešus?

> Dzeikas        2019-07-29 0:03

Ar tamsta nesi vienas iš 7000 (septynių tukstančių) jaunuolių, šiemet atsisakiusių tarnauti Lietuvos kariuomenėje?

Vyksta       2019-07-28 22:58

5-os kolonos rinkėjų perdavimas 6-os kolonos partijoms.

Dzeikas       2019-07-28 22:55

Is esmes straipsniui nepriestarauju, bet pastabu turiu.
1) Kaip aptakiai pasakyta “likviduojama”. Atsip., kas likviduoja? Man tamsu.Streles lyg ant Putino pervedamos ir isdestyti argumentai. Tai nusvieskite man, rusai jusu valia pajunge ar suparalyzavo, kad elgiates pagal JO programa?
2) Apie 6 kolona, kurie “naudingi idiotai” arba gerai uzsimaskave priesai su kuriais “VSD nedirba”(VSD dirba su cecenu “teroriste” Kusaite, tiek kad leido Lietuvos piliete tardyti FSB). Kisamas vagiu ir naujos lietuviskos “bajorijos” ideja esa jei ne jie, tai rusu imperialistai ateis. O jums neatrodo,kad tas pats pirstas, tik kitoje rankoje? Uz pedofilu valdzia galva guldyti? Sure, rodyti kelio link Seimo rusu tankistams pirstu nereikia, bet ir saudyti ijuos neverta , pagalvos kad is pedofilu kompanijos.
Patriotizmas gerai, taciau tol kol jis gina laisve ir gina sali kurioje zmogus laisvas.
Jei lietuviska Moskovijos varianta - tegul tik ima.
O kad Lietuva nevisaverte , arba tiksliau nedavalstybe suzinai palygines. Patekes i JAV daznai trindavau akis ir galvodavau: ar nesapnuoju. Na negalejo mano lietuviskos smegenys patiketi,kad ideologija su praktika tiek artimai sutampa.Ir jei nesutampa tai daug daroma kad sutaptu.
O kad normalia valstybe Lietuva artimoj perspektyvoj netaps liudyja atkaklus pirmojo asmens isanges laizymas.

StasysG       2019-07-28 21:24

Čia tai bent straipsnis. Ačiū Autoriui.

Deivis       2019-07-28 20:55

Nepaprastai geras straipsnis.

Rasa       2019-07-28 20:51

Puikus, esmę atskleidžiantis tekstas.


Rekomenduojame

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Vidas Rachlevičius. ES eksportuoja tai, ko britai visai nepageidauja

Gintaras Furmanavičius. Nemira Pumprickaitė įgarsino LRT svajones

Ramūnas Aušrotas. Visuomenė turi žinoti, kokia yra Lietuvos švietimo tarybos narių pozicija

Algimantas Rusteika. Iš duobagyvių gyvenimo

Liudvikas Jakimavičius. Revoliucija kaip žaidimas

Neringa Venckienė. L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė jau aiškina, kad Deimantė kalba su akcentu

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Stambulo Konvencija: Trojos arklys?

Geroji Naujiena: Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus

Išskirtinis Neringos Venckienės interviu Vytautui Matulevičiui (OpTV)

Gal jau bundame? Darius Trečiakauskas (Nacionalinis susivienijimas): Rinkimai gali tapti nauja galimybe esminiams pokyčiams valstybėje

Algimantas Rusteika. Lenkiu pliką ir kvailą galvą prieš tuos, kurie tą supranta ir pabando

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.