Demokratija ir valdymas, Intelektualų vaidmuo

Laisvūnas Šopauskas. Kam įsipareigoja patriotas ir kam – liberalas?

Laisvūnas Šopauskas   2016 m. vasario 8 d. 8:19

108     

    

Laisvūnas Šopauskas. Kam įsipareigoja patriotas ir kam – liberalas?

1. Patriotizmo sąvoka ir patrioto įsipareigojimas

Patriotizmo sąvoka paprastai aiškinama pasakant, kad tai yra Tėvynės meilė. Toks aiškinimas nėra adekvatus ir tampa daugelio nesusipratimų ir manipuliacijų priežastimi. Kad mąstytume apie patriotizmą nuosekliai, reikia įsivesti tris perskyras:

- tėviškę skirti nuo Tėvynės;
- administracinį vienetą – nuo valstybės;
- etnosą skirti nuo politinės tautos, t.y. tautos, siekiančios turėti arba įsteigti nuosavą valstybę.

Akivaizdu, kad aiškindamiesi patriotizmo sąvoką turime vartoti sąvokas Tėvynė, valstybė ir politinė tauta. Centrine iš šių trijų sąvokų laikytina politinės tautos sąvoka. Tai yra patriotizmo esmė. Patriotizmas turi aiškiai apibrėžtą atskaitos bendriją – politinę tautą, gebančią sukurti savo valstybę. Kitos dvi sąvokos – Tėvynė ir valstybėpatriotizmo sąvokos kontekste yra priklausomos nuo politinės tautos sampratos. Valstybę patriotas supranta (pavartosiu seną metaforą) kaip politinės tautos namus, o Tėvynę – kaip kraštą, kuris priklauso politinei tautai.

Apie patriotizmą tinkama kalbėti kaip apie projektą – politinės tautos ir jos namų steigimo ir tinkamo tvarkymosi tuose namuose projektą. Trumpai šį projektą galima būtų vadinti „politinės tautos projektu“.

Taigi dabar galima atsakyti į klausimą „kam įsipareigoja patriotas?“ – patriotas įsipareigoja politinės tautos projektui.

2. Liberalizmo sąvoka ir liberalo įsipareigojimas

Liberalizmas save pateikia kaip politinę filosofiją, kurios centrinis principas yra individo laisvė. Atkreipkite dėmesį: ne šiaip laisvė, bet individo laisvė. Liberalizmas yra individualistinė ir antivalstybinė politinė filosofija: individas skatinamas politinę bendruomenę suvokti kaip neišvengiamą blogybę, kuri toleruotina tik tiek, kiek padeda patenkinti jo egoistinius interesus. Todėl liberalas, skirtingai negu patriotas, neturi aiškiai apibrėžtos atskaitos bendrijos, jis nesieja savęs su jokia apibrėžta bendruomene. Liberalizmo filosofijoje individo, savo laisvę naudojančio egoistiniams tikslams pasiekti, santykis su politine bendruomene ir valstybe iš esmės negatyvus: jis siekia ne tarnauti savo politinei bendruomenei ar ginti valstybės laisvę, kiek apsisaugoti ir nuo valstybės, ir nuo bendruomenės kišimosi į savo laisvę. Todėl tautos pavergimas ir valstybės sunaikinimas liberaliam individui nėra joks blogis ar tragedija, jeigu pavergėjas jam netrukdo realizuoti jo „žmogaus teisių“, t. y. jeigu netrukdo tenkinti savų grynai privačių interesų.

Norėdami apie liberalizmą kalbėti tiksliai turime iš karto išskirti dvi jo atmainas – ekonominį liberalizmą ir kultūrinį (socialinį) liberalizmą.

„Ekonominiu liberalizmu“ vadinama pažiūrų sistema, pagal kurią laisva, t.y. apsaugota nuo vyriausybės kišimosi ir veikianti vien pagal savo dėsnius, prekių, paslaugų ir darbo jėgos rinka yra pati efektyviausia visuomenės gerovės ir pažangos užtikrinimo priemonė. O vyriausybės uždavinys turintis būti efektyvus ir pigus jos jurisdikcijoje esančio globalios rinkos fragmento administravimas vykdant viršvalstybinėms struktūroms kol kas dar neperduotas funkcijas ir netrukdant rinkos dėsnių funkcionavimui.

„Kultūriniu liberalizmu“ vadinamą pažiūrų sistemą apibūdinti yra gerokai sudėtingiau; sudėtingiau ir atpažinti kultūrinius liberalus – dažnas jų save pateikia ir kitų yra laikomas tiesiog mąstančiu ir kritišku žmogumi. Tačiau su mąslumu ir kritiškumu šios pažiūros mažai turi ką bendra; greičiau atvirkščiai – pasigilinę į kultūrinio liberalo pažiūras greičiausiai liksime nustebę dėl to, kad iš pažiūros sveiko proto žmogus gali būti tokiais dalykais įsitikinęs.

Kultūrinio liberalizmo pažiūros – tai tam tikras labai bendras požiūris į žmogų ir visuomeninę tvarką. Trumpai kultūrinį liberalizmą galima nusakyti maždaug taip: objektyvios ar natūralios moralinės ir visuomeninės tvarkos neegzistuoja; taip pat nėra jokio objektyvaus mato žmonių veiksmams ir tikslams įvertinti. Visos vertybės yra lygios prieš kritiško proto teismą. Vienintelė vertybė, kurią kultūrinis liberalas žvelgdamas iš vertybių lygiavertiškumo perspektyvos iškelia aukščiau kitų, yra vertybių pasirinkimo, t.y. saviraiškos ir savikūros, laisvė. Individas gali rinktis ir realizuoti bet kokias vertybes su sąlyga, jog jis nepažeis kitų individų tokios pačios laisvės. Jokia vertybė, jei jos atžvilgiu individas nėra pats laisvai įsipareigojęs, negali individo saistyti, riboti, įpareigoti. 

Kultūrinis liberalizmas, teigdamas visų vertybių lygybę, negali pasiūlyti pozityvios programos, kuri galėtų vienyti šių pažiūrų šalininkus. Bet tokia pozityvi programa ir nėra reikalinga, nes kultūrinius liberalus sutelkia negatyvūs tikslai. Kultūriniai liberalai, didžiausiu gėriu paskelbę visų lygią laisvę rinktis ir realizuoti vertybes, neišvengiamai prieina prie išvados, jog didžiausias blogis yra lygios visų laisvės nepripažinimas, jų pačių žodžiais – „diskriminacija“ ir „netolerancija“, o šio didžiausio blogio skleidėjai yra tie, kurie svaičioja apie objektyvią ir natūralią moralinę ir visuomeninę tvarką, neigia vertybių lygiavertiškumą, t.y. kultūriniai konservatoriai ir visi, kurie dar neperauklėti liberalizmo dvasia. Kova už laisvę, be abejo, nereiškia laisvės šiems reakcionieriams ir tamsuoliams.

Kova prieš „diskriminaciją“ ir „netoleranciją“ tampa kultūrinio liberalizmo programa, kuri dažnai pristatoma kaip „atviros visuomenės“ idealo realizacija. „Atviros visuomenės“ statyba – tai kova prieš „diskriminaciją“ ir „netoleranciją“, kuri įžvelgiama pačiose įvairiausiuose tradicinės kultūros institutuose, hierarchijose, normose, nes visa tai individui kelia reikalavimus, skatina skirti gerus žmones nuo blogų, savus nuo svetimų, t.y. verčia traktuoti žmones kaip nelygius. Dėl to atakų objektu tampa religija, šeima, tauta, moralė, įprasti lyčių santykiai: kultūriniai liberalai ima kovoti su „fundamentalizmu“, „islamofobija“, „patriarchalizmu“, „ksenofobija“, „nacionalizmu“, „homofobija“, „transfobija“ ir daugybe naujai išrandamų diskriminacijos ir netolerancijos apraiškų. Ši kova pasiekė tokį mastą, jog galima teigti, kad kultūriniai liberalai kovoja prieš visą kultūros tradiciją, o jų programa tapo kultūrinės tradicijos įveikos programa. Kova prieš kultūros tradiciją ėmė reikštis kaip vertybių inversija: viskas, kas anksčiau buvo atmetama ir niekinama, dabar turi būti priimama ir garbinama, o tai, kas buvo vertinama ir gerbiama – atmetama ir niekinama. Liberalizmas, galima sakyti, parazituoja ant tradicinės kultūros kūno ir jį metodiškai naikina. Nesuklysime pasakę, kad kultūrinis liberalizmas yra radikali, revoliucinė ir ekstremistinė pasaulėžiūra.

Ne vienas mąstytojas pastebėjo analogiją tarp kultūrinio liberalizmo ir marksizmo. Beklasę visuomenę liberalizme atitinka „atvira visuomenė“, o pažangiausią klasę – proletariatą – liberalizme atitinka „mažumos“. Marksistai visuomenę bandė pertvarkyti revoliucinio perversmo būdu, o liberalai žengia lėtesniu, bet labiau užtikrintu palaipsnio socialinės inžinerijos eksperimento plėtojimo keliu. Abiem atvejais turime radikalią ir nihilistinę destrukciją, vykdomą tų, kurie mano atliekantys šventą žmonijos išlaisvinimo misiją.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad abi liberalizmo atmainos – ir ekonominis liberalizmas, ir kultūrinis liberalizmas – yra glaudžiai, tiesiog neatsiejamai susijusios su socialine inžinerija, t.y. su bandymais pagal tam tikrą planą pertvarkyti visuomenę. Lietuvos visuomenę šiuo metu mala ir permala net trys radikalios socialinės inžinerijos projektų įgyvendinimo girnos:

- laisvosios rinkos projektas, siekiantis visus visuomenės institutus ir praktikas, žmonių pasaulėžiūrą ir elgesį pertvarkyti pagal rinkos poreikius;
- federacinės Europos Sąjungos projektas, pagal kurį ES politinis elitas bando sunaikinti nacionalines valstybes ir jų politines tautas, o jų vietoje įsteigti federacinę Europos valstybę, valstybinius patriotizmus perkeisti įdiegiant naująjį europietiškumą;
- kultūrinės tradicijos įveikos projektas, dėl tamprios sąsajos su kultūriniu liberalizmu dažnai vadinamas taip pat „kultūriniu liberalizmu“, t.y. siekiantis naujomis kultūros formomis, neva atitinkančiomis protą ir realizuojančiomis lygybės principą, pakeisti visus tradicinius institutus ir praktikas bei su jais susijusią pasaulėžiūrą, kurie neva neracionalūs ir slepia išnaudojimą.

Ekonominis liberalas visada yra laisvosios rinkos projekto šalininkas, o kultūrinis liberalas visada yra kultūrinės tradicijos įveikos projekto šalininkas, kitaip jie nebūtų ekonominis ir kultūrinis liberalas – šie radikalios socialinės inžinerijos projektai sudaro jų pasaulėžiūros centrinę dalį. Kone visada liberalas taip pat pritaria ir federacinės Europos projektui ir labai dažnai liberalas būna visų trijų radikaliosios socialinės inžinerijos projektų šalininkas. Tai, be abejo, dėsninga, nes ekonominis liberalizmas puikiai dera su kultūriniu liberalizmu ir daugmaž nuosekliai mąstantys asmenys derina šias abi pasaulėžiūras.

Taigi dabar galima trumpai nusakyti, kam įsipareigoja liberalas: jis įsipareigoja laisvosios rinkos, federacinės Europos ir kultūrinės tradicijos įveikos radikaliosios socialinės inžinerijos projektams.

3. Kodėl liberalas negali būti patriotas ir kas atsitinka liberalizmo suviliotiems inteligentams

Palyginus patrioto ir liberalo įsipareigojimus tampa akivaizdu, kad liberalas negali būti patriotas. Liberalas įsipareigoja trims radikaliosios socialinės inžinerijos projektams: laisvosios rinkos, federacinės Europos ir kultūrinės tradicijos įveikos. Lietuvių politinė tauta, kaip ir kitos politinės tautos trukdo šių socialinės inžinerijos planų sėkmei, nes politinės tautos ir tik politinės tautos vieną dieną gali pareikalauti tuos projektus stabdyti, o iš jų prastūminėtojų – pareikalauti atsakomybės. Todėl politinių tautų, tarp jų – ir lietuvių politinės tautos, sunaikinimas yra būtina šių socialinės inžinerijos projektų sėkmės sąlyga. Taigi, liberalo keliami tikslai reikalauja sunaikinti kaip tik tai, kam įsipareigoja patriotas – lietuvių politinę tautą.

Suprantama, kad ne visi žmonės mąsto nuosekliai, ir todėl surasime ne vieną liberalą, kuris visai nuoširdžiai laikys save patriotu. Tačiau tai bus, galima sakyti, „antros eilės patriotizmas“, arba „netiesioginis patriotizmas“. Toks asmuo manys, kad nekliudomas laisvos rinkos viešpatavimas arba kultūrinės tradicijos įveika yra nuostabus dalykas, o kadangi jis to dalyko trokšta Lietuvai, tai neva reiškia, kad jis Lietuvai trokšta gėrio ir todėl jis esąs patriotas. Tai, kad „gėris“, kurį liberalas neša Lietuvai, reiškia lietuvių politinės tautos ir pačios Lietuvos išnykimą, tokiam „patriotui“, žinoma, nė motais.

Šioje vietoje verta prisiminti vieną istorinę figūrą – Vincą Mickevičių-Kapsuką. Iš pradžių buvęs lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimo dalyviu ir Kudirkos gerbėju, vėliau susižavėjo radikaliojo socialdemokratijos sparno idėjomis ir tapo bolševiku. Kapsukas norėjo į Lietuvą atnešti bolševizmą ir galbūt nuoširdžiai tikėjo, kad taip darydamas daro Lietuvai gera. Kokios bus bolševizmo pergalės pasekmės lietuvių tautai, Kapsuko nedomino. Ir šiandieniniai Lietuvos liberalai elgiasi kaip Kapsukas.

Jeigu liberalizmo būtų paveikta tik kuri nors visuomenės dalis, kai kurie politikai ir aktyvistai, tai dar būtų pusė bėdos. Blogiausia yra tai, kad liberalizmui nėra atspari inteligentija.

Kalbant apie inteligentiją svarbu įsivesti „inteligento“ ir „intelektualo“ perskyrą. „Inteligentu“ vadinsime išsilavinusį asmenį, kuris pasisako visuomeniškai svarbiais klausimais ir bando artikuliuoti bei atstovauti tam tikro kolektyvinio subjekto (tautos, liaudies) interesams. „Intelektualu“ vadinsime išsilavinusį asmenį, kuris pasisako visuomeniškai svarbiais klausimais, bet tai darydamas artikuliuoja savo nuomonę ir atstovauja sau. Ši skirtis yra esminė: intelektualas apskritai nemąsto pozityviai ir bendrojo gėrio sąvokomis. Jis yra negatyvistas – „visuomenės kritikas“, bet į jo kritikos akiratį nepatenka tai, kas trukdo klestėti bendruomenei ir valstybei. Jis žiūri ne iš bendros, bet grynai iš individualistinės perspektyvos, o jo žiūros prizmė ir kritikos taikinys yra tai, kas trukdo jam asmeniškai ar grupei, su kuria jis save sieja, siekti savo tikslų. Todėl intelektualo kritikos esmė – pateikti jo asmeniui ar grupei iškylančias kliūtis kaip visuotinį socialinį blogį ir reikalauti jį pašalinti, t.y. egoistinį savo interesą suvisuotinti pateikiant jį kaip bendrą visos visuomenės interesą.

Inteligentai pagrindinėje dabartinės Lietuvos ideologinėje kontroversijoje tarp sovietinės praeities simpatikų ir antipatikų dažniausiai renkasi antipatikų pusę ir kartu su šiuo apsisprendimu patenka liberalizmo įtakon, nes ekonominis ir kultūrinis liberalizmas yra labai patogi pažiūrų sistema kritikuoti sovietinę praeitį, jos pasekmes ir sovietinės praeities simpatikus. Patekę liberalizmo įtakon Lietuvos inteligentai iš inteligentų tampa intelektualais – lietuvių politinės tautos atžvilgiu susvetimėjusiais ir iš tikrųjų jai kenkiančiais asmenimis. Tapę liberaliais intelektualais lietuvių inteligentai nebesuvokia, kad egzistuoja tam tikros jų priedermės politinei tautai, o ne vien asmeniniai ir grupiniai interesai, nesuvokia, kad bet kokios „sisteminės“ Lietuvos problemos gali būti išspręstos tik tuo atveju, jei tų problemų sprendimo sieks politinė tauta su savo inteligentija priešakyje. Lietuvių politinė tauta yra inteligentijos kūrinys žymiai didesniu mastu negu kitos politinės tautos, ir jei inteligentija išduoda politinę tautą, jos interesus artikuliuoti ir ginti iš esmės nebelieka kam.

Gali stebinti abejingumo Tautai ir valstybei nuostatų plitimo inteligentijos tarpe sparta ir mastas. Šį aspektą suprasime atkreipę dėmesį į tai, kad marksistinis komunizmas, būdamas liberalizmo raidos rezultatas ir kraštutinė reakcija į 19 a. liberalizmo kraštutinumus, yra toks pat antivalstybiškas. Todėl inteligentija, sovietmečiu nupilietinta, nupolitinta, ištautinta ir išvalstybinta, antisąjūdinės kontrrevoliucijos metu taip lengvai grįžo prie „ištakų“ – tapo, pasak Eglės Marcinkevičūtės, liberaliais „viešaisiais intelektualais“, savo rankomis žudančiais tautą ir valstybę. 

Pranešimas skaitytas 2016 metų sausio 9 dieną Vilniuje vykusioje konferencijoje „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“.

Kiti Vilniaus forumo pranešimai ir kreipimaisi:

Rasa Čepaitienė. Lietuva komunistinio ir liberaliojo globalizmo verpetuose: panašumai ir skirtumai

Daiva Tamošaitytė. Lietuvių inteligentijos laikysena ištautinamoje ir išvalstybinamoje visuomenėje

Vytautas Radžvilas. Lietuvos projektas XXI a. pradžioje: Asmens, Tautos ir Valstybės atkūrimo iššūkiai ir uždaviniai

Vytautas Sinica. Europeizacija kaip sovietizacija

Vilniaus forumo kreipimasis: Įveikime baimę

Vilniaus forumas kviečia vėl burtis į sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2016-02-6 6:53

Dar vienas dalykas yra. Pas Laisvūna visiškai nėra pedagoginių pavyzdžių. Kapsukas jau nesiskaito. Kodėl nėra pavyzdžių? Neoliberalai yra reakcionieriai ir kerštingi žmonės ir tai atbaido Lietuvos akademine bendruomene nuo detalesnes esamos padėties Lietuvoje analizės. Niekam nepaslaptis kad neoliberali Lietuvos liberalų sąjunga veržesi vadovauti Lietuvos mokslui to pasekoje ji gali daryti įtaka Lietuvos aukštosioms mokykloms kaip ir visai akademiniai Lietuvos bendruomenei.

Julius Puras        2016-02-5 5:10

Pratesiu monologą. Kas tai yra neoliberalas? Neo reiškia nauja. Esminis skirtumas tarp liberalų ir neoliberalu tai valdžios dalyvavimas ekonomineme bei socialineme visuomenės didumas. Jaigu liberalas pasisako už valdžios reguliacijos panaikinima tai neoliberalas priešingai. Neoliberalas savo tikslui pasiekti naudojasi kaip ir valdžios institucijom taip ir valdžios reguliacijom. Kaip pavyzdį aš pateiksiu pedagoginio egzemplioriaus neoliberalo E.Masiulio visur propaguojama “įstatymo turi būti laikomasi”. Toje šviesoje Laisvūnas manau yra neteisus tvirtindamas idant liberalams turėdamas mintyje neoliberalus, nereikalinga valstybė ir jie nėra valstybės patriotai.

Julius Puras       2016-02-4 6:41

Ir taip ir taip galvoju idant jūs Laisvūnai sumaišete liberalus su neoliberalais. Tie visokie masiuliai zuokai ir panašiai patys nesuprasdami kas esą reprezentuoja neoliberalizma. Jie yra marginalai pateikė visuomenei save kaip liberalai ir tuo pačiu iškreipė liberalizmo sąvoka.

post scriptum        2016-02-3 14:45

ten, kur apie tai rašoma, sakoma, kad media necenzūruojama tik Pirmojo pasaulio šalyse. Gal tai paaiškina ir Hilary Klinton komplimentą, kad didžiosios šalys turėtų demokratijos pasimokyti iš mažos Lietuvos?
Tačiau nesenzūravimas, pavyzdžiui smurto reklamos per holivudo filmus, kenkia visuomenei labiau nei alkoholis ar rūkalai.

post scriptum        2016-02-3 14:25

dažnai medijoj girdim minint “besivystančias Trečiojo Pasaulio šalis, bet retai arba visai neminint Pirmojo ir Antrojo pasaulio. Kas tie pasauliai? Ogi nesenai sužinojau, kad Pirmas pasaulis - Europos šalys, o Antrajam priklauso JAV ir Rusija. Kaip jums patinka? Priklausom išsivysčiusiam Pirmajam pasauliui!:)

reziume        2016-02-3 13:38

vakar LTV rodė tokį įdomų ukrainiečių eksperimentą apie tai kaip galima publikai įteigti, kad balta yra juoda ir atvirksčiai. Svarbu pirmiau sukelt nerimą, nepasitikėjimą savimi, tada publika ims nebepasitikėti tuo, ką mato ir sakys tik tai, ką sako kiti, atoritetai ar dauguma. Tuo remiasi   propaganda, okupuojančia mūsų protus. Tai tinka ir Rusijos TV ir mūsiškiai.
.
Rusijoj, beje, kaip ir pas mus, pirmiausia visuomenei buvo sukelta “šoko terpija’ iškart po perestroikos, paleidžiant laukinį “banditų” kapitalizmą taip, kad patys panorėtų socializmo.. Tik dar drąskiškiau, nei pas mus, nes sprogdinant daugiabučius, baimės įvarytą tiek, kad jau nežinai kada gali žūti tiesiog savo lovoj. Ir štai ateina “gelbėtojas” ir padaro tvarką. Liaudis kaip užburta tiki kiekvienu jo, su didžiu pasitikėjimu savim, ištartu žodžiu. Priešai “jie” Berezovskiai ir jų bendrininkai užsienyje. Daryk ką tik nori, liaudis tau visada pritars ir sakys, kad niekad taip gerai, kaip prie Putino, negyveno.
.
Mūsų žiniasklaida taip pat nepagaili “pagyrų” mūsų tautai - paskutiniai Europoje, alkoholikai, vaikžudžiai ir t.t. Sumenkinimas, nuvertinimas koks tik įmanomas, nematant nieko pozityvaus. Nuolat skleidžiamas nerimas dėl pabėgėlių - mat gali būt dar blogiau, nors tie ISIS žiaurūs filmukai, laisvai cirkuliuojantys socialiniuose tinkluose, galimai sufabrikuoti, nes net parašius komentarą facebuke apie kokį Sorosą, tavo kompas užlūžta.. Kažkam rods mirtinai reikia globalaus “baubo”, net jei Obama ir pabandė pašalinti BenLadeno “baubą”. Kaip mat sukurtas jo antrininkas - AlBahdadi, anksčiau nusifotografavęs su apsipjausčiusiu senatoriumi Mc Ceinu.
Protų išlaisvinimas - štai kur tikroji laisvė ir nepriklausomybė. O tam reikia atstatyti tautos savivertę. Smurtiniai Holivudo filmai kenkia ne mažiau, kaip alkoholis. Blogos naujienos neturi diskrimuot gerų. Kritiką turėtų atsverti pozityvūs siūlymai. Nuolatinis stovėjimas ant klaidų, jas tik įtvirtina į samonę ir pakreipia į negatyvą. Jei nuolat kalsi vaikui, kad jis blogas, jis nepasidarys geresniu.

taigi,       2016-02-3 12:05

niekieno neremiamas Snaideris savo pažadais sutramdyt bankų ir korporacijų diktatūrą Snaideris Amerokoj vos neįveikė Klinton. Faktiškai, manau, įveikė, greičiausiai duomenįs suklastoti.

Zuoko laisvės pavyzdys       2016-02-3 11:58

<Vilniaus miesto savivaldybė sostinės biudžetui padarė 71 mln. litų nuostolių pirkdama paslaugas iš UAB „City service“ už šilumos energiją, rašoma FNTT pranešime.

Atlikdami ūkinės finansinės veiklos tyrimą už 2002-2012 metų laikotarpį, FNTT specialistai nustatė, kad „City service“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos sutartys ir atsiskaitymo būdas sudarė prielaidas švaistyti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas, o „City service“ – nepagrįstai gauti pelną, susidarantį iš kainų skirtumo, perkant šilumos energiją iš „Vilniaus energijos“ ir perparduodant Vilniaus m. savivaldybei. >
..
Ir taip Zuoko globojama Dalkia/Veolia elgiasi ir visur kitur. Viena ranka iš “Vilniaus energija” pirkdama biokuro energiją iš kitos savo rankos IKORUS, kuriai pačiai leista nusistatyt kainas, už kurias apmoka gyventojai. Gavę milžiniškus pelnus, jie neinvestuoja tų pelnų į infrostruktūrą, nes visos jų investicijos į šilumokaičių keitimą taip pat apmokamos vartotojų. O pelnas nuteka į privačias rankas. Gyventojų nepasitenkinimas nukrepiamas į Vyriausybę... galimai tam, kad į ją, į seimą  ateitų Zuoko vyriukai, kurie dar labiau “patobulins’ įstatymus šios korporacijos naudai. Ir tai vadinama “Lietuvos išlaisvinimu”?

internauts        2016-02-3 11:42

o gal pereikim prie konkretesnių pavyzdžių?
Štai liberalas Zuokas, naujai įkūręs partiją skabiu “patriotišku” pavadinimu - ” Lietuvos laisvės sąjunga”. Nuo ko jis šiandien ketina išlaisvint Lietuvą? Jie deklaruoja Soroso “atviros visuomenės’ idėjas, valstybei palikdami tik minimalias bankomato funkcijjas, kartu sakydami, kad taip “išlaisvindami piliečius nuo valstybės, jie tą valstybę “stiprina”.

Dzeikas       2016-02-2 23:38

Ir dar:
Autoriaus aprasomas ‘liberalizmas’  JAV vadinamas liberTarizmu ir yra politiniu ideju uzrybyj ar geriausiu atveju parastej.Atrodytu kapitalizmo citadele ir se tau….
JAV liberalas nimirktelejes akimi pritars monopoliju apynasriui ir apie bendru taisykliu netaikyma subjektams turintiems isimtine padeti rinkoje.Uzimate 30 % rinkos? Puiku! Teskite versla ir toliau tik valstybe jums apribos pelno norma,kisis ir nustatines menedzeriu algas,jusu sanaudas ...vienzo padarys jus tsrybine imone a la TSRS.Socializmas?
Jokiu budu! JAV laisva salis ir zmogaus laisve viena ju pamatiniu akmenu IR SAUGANT TA LAISVE ir verslo laisve kaip zmogaus laisves sudedamaja dali, subjektams uzima tiems isimtine padeti rinloje taikomos isimtines taosykles.Visiems kitiems - bendrosios.

laikas        2016-02-2 16:23

laikas visiems patriotams sužinoti ne tik ko nenorim, bet ir ko norim.
Tai gal tuom diskusiją ir užbaigsim?

taip, taip        2016-02-2 12:17

Tikroji krikščionybė turi būti tuo ideologiniu pamatu, vienijančiu mūsų tautą su kitomis ES tautomis, o ne visokie finansistų primesti :klimato kaitos” ir kt. pakaitalai. Kūryba mums taptų ne saviraiškos priemone talentų vakaruose, bet uždaviniu ir iššūkiu kuriant šiuolaikinę krikščioniškąją kultūrą. Mokytumės tikro visuomeninio veikimo, nes be jo visuomenės ir valstybės nepakeisime. Būtume matomi viešumoje ne todėl, kad mokame naudotis viešųjų ryšių triukais, o todėl, kad sąjūdis, realiais darbais keičiantis visuomenę ir formuojantis kultūrą, neišvengiamai tamptų įvykių ir dėmesio centru.

cit       2016-02-2 12:07

daugelio nūdienos krikščionių vykdomi projektai nėra alternatyvaus egzistuojančiai pasaulio tvarkai krikščioniško projekto dalis, bet tą pačią sekuliarią pasaulio tvarką įtvirtinantys projektai. Skirtumas tik tas, kad juos įgyvendina geri tikintys žmonės.
Šiandien daug krikščioniškiau atrodo bandymas susibūrus į bendruomenes stengtis būti gerais žmonėmis ir taip pasaulį daryti geresnį. Tačiau toks požiūris iki šiol nesutrukdė pasauliui stumti krikščioniškąsias vertybes iš viešojo gyvenimo, valstybės santvarkos, kultūros, kūrybos. Tad turime pasirinkimą – arba gyvuoti taip, kaip gyvavome iki šiol, ir stebėti, kaip Lietuva tampa kraštu, kuriame visuomene verčiama gyventi pagal neomarksistinių, postmodernistinių, feministinių ideologijų normas, arba bandyti kurti krikščioniška Lietuvą (kad ir kaip šiandien tai atrodytų neįmanoma).

>>Saint-Exupéry       2016-02-2 11:48

Kitaip tariant, per daug mylime laisvę, kad būtume liberalai.
Tačiau kokia toji laisvė? Ji neatsiejama nuo tiesos apie žmogaus prigimtį. Liberalizmas kaip ideologija bando mus įtikinti, kad nieko apie šią prigimtį negalime pasakyti, kad nieko negalime pasakyti apie priežastinius ir galutinius dalykus, tačiau turime tikėti nuolatine šio žmogaus-apie-kurį-nieko-nežinome pažanga.
Mūsų neliberalumas pirmiausia pasaulėžiūrinis. Mes esame konservatyvūs tiek, kiek tikime, jog Tiesa nesikeičia, reliatyvi tik ego “tiesa”; mes socialistai tiek, kiek pripažįstame, kad šalia gyvenantys žmonės yra mūsų rūpesčiui patikėti, tačiau juos pranokstame; mes taip pat ir liberalai, nes sutinkame, kad asmuo yra sukurtas laisvei, idant galėtų laisvai pasirinkti Tiesą, Gėrį, Grožį. Tačiau ir juos pranokstame, kiek visas šias pasaulėžiūras pranoksta toji Gyvenimo Medžio Tradicija, kuri turi išliekamąją vertę žmonijai. Amen.

Saint-Exupéry       2016-02-2 11:33

Miršti už katedrą, ne už akmenis. Miršti už tautą, ne už minią. Miršti iš meilės Žmogui, jei tas Žmogus – Visuomenės skliautų spyna. Miršti vien už tai, kuo gyveni.

internauts        2016-02-2 11:01

Maceina - puikus testas mūsų intelektualams. gęsta senos žvaigždės, kyla naujos - Marius Parčiauskas, Vytautas Markūnas, Vincentas Lizdenis, Emilija Pundziūtė, Gabrielius Satkauskas, Juozas Šutas ir kiti, kurių dar nematom, bet jie jau užaugo. Užaugo nauja karta ir jaučiu, kad šie metai taps tikraisiais mūsų išsivadavumo nuo senų mąstymo klišių metais. O naujji karta ES pavers tikra LAISVŲ TAUTŲ SANTUOKA, o ne bendrabučiu, benamių prieglauda. Amen.

>>kvatokliui        2016-02-2 10:26

Vargu ar toks intelektualas kaip Donskis, neturėdamas religinės kriksčioniško misticizmo patirties, gali teisingai suprasti Maceiną. Jei jis ir pavadino taip Maceiną, tai greičiausiai ištraukė kokią tezę iš konteksto. Toli gražu ne kiekvienas ir katalikų kunigų protas pajėgus suvokti Maceiną, o ką jau kalbėt apie liberalą.
Neblogą panašia tema Mariaus Parčiausko straipsnį aptikau šiame portale: Kaip iš Maceinos pagaminti marksistą. Dėkui, kad nukreipėt.

Julius Puras       2016-02-2 9:56

Taip mes niekados nesusikalbesime. Viskas tesiok paskandinta fantomimuose tai yra taremose zodziu savokose kurias kiekvienas is musu tardamas mato skirtingus vaizdus. Apie tai kad nera jokiu liberalu kaip ir kad jie neprapogauja jokiu individualizmu kaip ir viskas paskandinta iskreiptose savokose yra labai geras P.Gylio straipsnis VALSTYBĖ: HOLISTAI „UŽ“, LIBERALAI „PRIEŠ“

xa xa xa        2016-02-2 9:53

Maceina - fašistas? Tai gal mūsų gerb. liberalas Donskis vadovaujasi Stalino požiūriu - kas prieš komunizmą, tas fašistas?
O gal jis rado įrodymų, kad Maceina simpatizavo Musoliniui?
Beje Heidegerio draugas Ernst Nolte fašistams priskiria dar ir ANTILIBERALUS, tuo suplakdamas vienon krūvon su ANTIKOMUNISTAIS. Xa xa:)

Julius Puras       2016-02-2 5:19

“laisvosios rinkos” tokio dalyko nėra. Ant neegzistuojančio dalyko nemanau kad galima ką nors pastatyti. Ka jūs Laisvūnai darote tai tik pilate vandenį ant “liberalų” malūno.

Laisvūnas Šopauskas > Hmm       2016-02-1 22:54

Ekonominių laisvių ir teisių su laisvosios rinkos radikaliosios socialinės inžinerijos projektu netapatinu. Apie šį projektą pranešime sakiau: “laisvosios rinkos projektas, siekiantis visus visuomenės institutus ir praktikas, žmonių pasaulėžiūrą ir elgesį pertvarkyti pagal rinkos poreikius”. Turėtų būti aišku, kad tai ne tas pats, kaip ekonominės laisvės ir teisės.

Kudirkos raštų perskaitysiu abu tomus nuo viršelio iki viršelio. Laikas išanalizuoti ir paneigti prasimanymus apie mūsų didžiavyrį. Bet Tamsta, būdamas Kudirkos tekstų žinovas, gal galėtum patarti, kur gi jo tekstuose slypi liberalizmas? Labai praverstų skaitant. Gal net pasakytumėt, kurie liberalūs intelektualai ar istorikai rašė apie Kudirkos sąsajas su liberalizmu?

scenarijus       2016-02-1 21:03
Kvatokliui xa xa xa       2016-02-1 20:42

mažiau kvatokitės - daugiau mąstykite, ką norite pasakyti ir minčių ryšiais.
Antano Maceinoms nepriskiriate fašistams, kaip daro “Bepyktis” Donskis?

xa xa xa        2016-02-1 14:59

ir visgi net Hitlerio propagandistas Gebelsas, filosofas,  naudojosi Heidegerio teorijomis ir buvo su juo pažįstamas, bei neįtraukė jo knygų į deginamųjų sąrašą. 1938 Gebelsas surengė žydų pogromą ir per vieną naktį suėmė 25 000 žydų.
Tik tie, kurie patys nepripažįsta nacijų lygiavertiškumo,  gina savo “kumyrą”, bei klupdo Europos tautas, piršdami joms kaltę ir atsakomybę už Holokaustą, tarsi tuom norėdami pagrįsti jų “teisę” į sunaikinimą, tuom save pateisindami.  Argi ne taip, išminčiau iš Kominterno skyrių? smile

xa xa xa        2016-02-1 14:59

ir visgi net Hitlerio propagandistas Gebelsas, filosofas,  naudojosi Heidegerio teorijomis ir buvo su juo pažįstamas, bei neįtraukė jo knygų į deginamųjų sąrašą. 1938 Gebelsas surengė žydų pogromą ir per vieną naktį suėmė 25 000 žydų.
Tik tie, kurie patys nepripažįsta nacijų lygiavertiškumo,  gina savo “kumyrą”, bei klupdo Europos tautas, piršdami joms kaltę ir atsakomybę už Holokaustą, tarsi tuom norėdami pagrįsti jų “teisę” į sunaikinimą, tuom save pateisindami.  Argi ne taip, išminčiau iš Kominterno skyrių? smile

Kominterno skyriai - galvose pirmiausiai        2016-02-1 13:55

Martynas Heideggeris nacionalsocialistų partijai priklausė maždaug dešimt mėnesių. Prasidėjus nesutarimams su gestapu ir universiteto politika, 1934 m. jis pasitraukė ir iš partijos, ir iš rektoriaus pareigų. Po to vėl dėstė filosofiją universitete ir savo paskaitose aiškiai atsiribojo nuo nacistinių idėjų (šios paskaitos išleistos tik 1953 metais). Heideggeris jau 1935 m. knygoje „Įvadas į metafiziką“ labai aiškiai atsiribojo nuo nacistinės filosofijos ir netgi pavadino ją „vadinamąja nacionalsocialistų filosofija“, taip išreikšdamas jai panieką.
Remiantis Heideggerio studentų ir aplinkinių liudijimais, 1935 – 1936 m. filosofo aplinkoje kiekvienas galėjo drąsiai išreikšti savo nepasitenkinimą nacistine politika. Tuo laikmečiu, kai Heideggeris atsisakė rektoriaus pareigų, gestapas pranešė fiureriui, kad jo jau nepavyks perkalbėti ir palenkti.
P. Capelle-Dumonto nuomone, pati Heideggerio filosofija ir nacizmas neturi nieko bendra. Juos sieti yra visiškas absurdas.
Apie nacistų koncentracijos stovyklas buvo sužinota tik 1941-42 m., o vokiečių filosofas jau nuo 1935 m. nebepriklausė nacionalsocialistų partijai.
Heideggeris yra užsiminęs, kad priklausymas nacistams buvo didžiausia jo gyvenimo kvailystė.
Ne Martynas Heideggeris (“Kodėl gi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?” LK 6, 41), bet Levas Davidovičius Trockis (Bronšteinas) ar filosofai Jacques Derrida, Michel Foucault, kai kurie iš marksistinės Frakfurto mokyklos ar Džordžas Sorosas ir daugybė kitų į juos panašių neabejotinai yra iš Didžiojo Brolio “Minčių Policijos” skyriaus.
P. S. Vien „Barnevernet“ (aukštuosius baigę “gerovės valstybės” norvegai!) kasmet dosniai aukoja Molochui iš tų 10.000 nekaltų mažutėlių! O tai juk užsimiršusios ir sutinkančios būti kvailinama Europos budrumo tikrinimas.
Kas suskaičiuos, kiek Kominterno internacionalinių skyrių šiandien jau įsteigta federalizuojamų europiečių paikose galvose?
Konclageriai kūneliams, ant kurių užmautos tokios galvos - po to.

blogiausia       2016-02-1 13:15

yra tai, kad visos mūsų internacionalui priklausančios partijos yra apkrėstos tomis pačiomis ideologinėmis bacilomis, kurios dirba prieš nacionalinę valstybę. Tad kaip mes tokius galim rinkti? Mes žmonės, ne internacionalios korporacijos. Jei jie tokių interesus gina, lai kosmopolitai juos ir renka… arba siunčia į kosmosą:)

internauts       2016-02-1 11:50

žvelgiant iš Biblijos pusės, žmogus, sukilęs prieš Diievą, buvo išvarytas iš Rojaus. Tačiau, vietoj to, kad susitaikytų su Dievu, paklausę Dievo Sūnaus, Toros išpažinėjai susimokė dar kartą sukilti prieš Tėvą. Ir taip, kad paragavę vaisiaus nuo “gero ir blogo pažinimo medžio”, nusprendė tai, kas gera, paversti blogiu, o tai kas bloga - gėriu, tamsą paversti šviesa, o šviesą -  tamsa, uzurpuojant Tėvo visagalio vietą. “Būsit kaip dievai” jiems pažadėjo gundytojas šliužo pavidalu. 
O “liberaliosios” feministės dar kvestionuoja ir patį Tėvą, kaip pagrindinę Priežastį. Kodėl ne Motina?
Viso to priežastis - visiškas Genezės ir Naujojo Testamento neišmanymas.
Manau, visai natūralu, kad atmetus tikrai išlaisvinantį Naująjį Testamentą ir vadovaujantis vien Tora ar net dar labiau suvaržantį Talmudą, jų išpažinėjams kyla noras sukilti. O tą savo vidinį protestą jie, per proto projekciją,fokusuoja į išorinį pasaulį, bandydami jį pakeist, o ne savo kreivai suformuotą požiūrį į Pasaulį, į religiją.

internauts        2016-02-1 11:18

na, jei diskusija pakrypo link -izmų filosofijos, tai kertinėm figūrom dekonstruojant visuomenes reikėtų laikyti žydų filosofą, Rotschildų finansuojamo Harvardo, kur susitelkė neomarksistai,  auklėtinį Jacques Derrida, Michel Foucault, marksistinę Frakfurto mokyklą ir Soros įkurtus think-tankus bei NVO..
Paradoksalu, bet Derrida savo filosofiją grindė  būten NACIŲ filosofo Heidegger’io, priklaususio nasionalsocialistų partijai,  nacistinėmis ir netgi antisemitinėmis idėjomis.
O Facoult, homoseksualas, užsikrėtęs aids ir nusižudęs, palikimas naujo modernaus kalėjimo, kurieme nėra kūno bausmių, už tai perdirbamas protas. Kajutės taip sukonstruotos, kad kalinys nežinotų kada jis stebimas. Savo susirašinėjimą ir bendravimą su aplinkiniais kalinys priverstas pats cenzūruoti, antraip ryšys bus nutrauktas. Tai tarsi ateities visuomenės modelis stebint Dižiajam Broliui. Argi ne panašus “politkorektiškumas’ jau šiandien stabdo socialiniuose tinkluose politikams, o ir šiaip piliečiams laisvai reikšti savo mintis? “Minčių Policija” nebuvo Orwell’o fantazija. Bendraudamas su įtakingais komunistais jis jau tada sužinojo planą.

Julius Puras i 18:43       2016-02-1 6:12

As pas Laisvuna nematau jokiu klisiu ir jokiu agresiviu propagandu. Laisva ringa galbut turejo buti parasyta kabutese nes tas “liberalizmas” kuris isigali Lietuvoje ir aplamai pasaulija laisva rinka supranta kaip savo rinka ir dar daugiau kaip monopolija. Beja apie monopolijas Lietuvoje jau nustota kalbeti. Idomu kodel?

Klausimas       2016-01-31 23:10

Ar manote,kad daugumą,kuri yra nusigręžus nuo patriotizmo(politinės tautos kūrimo),galima įtikinti jo nauda? Kokiu būdu tai padaryti?

Klaninė liberalizmo prigimtis       2016-01-31 18:52

Kruopšti Medardo liberalizmo formalių prielaidų
ir šios ideologijos realaus panaudojimo žmogaus pavertimui individu (jį nuasmeninant)
ir visuomenės atomizavimui (suardant natūralius žmonių tarpusavio ryšius, pirmesnį nei valstybė šeimos institutą, gyvenimo unikalioje istorinėje tautoje gėrį, išjuokiant patriotinius jausmus ir pan.) analizė ir kritika.
Nesudėtinga įsitikinti, kad liberalai ir jų dosnūs rėmėjai bei juos aptarnaujantis margaplunksnis personalas VIDINIAM naudojimui visuomet pasitelkia liberalizmo kontrapunktą - KLANINĘ  mąstyseną ir veikimą. Išrinktiesiems galioja kiti principai, nei botagu ir meduoliu valdomai liaudžiai.
Todėl ir stebime, kaip liberalistinis “išlaisvinimas” žmogų paverčia jame tūnančio egoizmo ir šio pagrindu jį eksplotuojančios sistemos vergu.
Liberalizmui kaip MOKYMUI (kuris skirtas viešumai) prieštarauja liberalizmas kaip GYVENIMO BŪDAS (kuris yra “komercinė paslaptis”).
Žinoma, nei krikščioniškoji antropologija, nei krikščioniškasis etinis ar socialinis mokymai nesuderinami, nei su marksizmu, nei su jo tariamu antipodu liberalizmu (jei tik šie suvokiami kaip nuoseklūs mokymai).

Hmm > Laisvūnas Šopauskas       2016-01-31 18:43

Štai tamstos schemos propagandinė vulgarybė.

Tamsta rašai: “Ekonominė piliečių laisvė ir laisvosios rinkos radikaliosios socialinės inžinerijos projektas yra du ganėtinai skirtingi dalykai. Nonoras matyti jokio skirtumo tarp jų yra tipiška propagandinė klišė.”

Bet savo loginėje matricoje tamsta ir sutapatinai “laisvą rinką” su “laisvosios rinkos radikaliosios socialinės inžinerijos projektu”, “kultūrinį liberalizmą” su “ES federalizmu”. Beje, gal tamsta galėtum plačiau paaiškinti, kas tas yra “laisvosios rinkos socialinė inžinerija”?
O apie Vincą Kudirką būtų prasminga tęsti pokalbį tada, kai tamsta perskaitysi bent jo “Varpe” spausdintą publicistiką.

stasys to kodėl        2016-01-31 18:36

Liberalizmo pažiūros atitinka universalios kalbos kodą..kai susikalbėjimui pasirenkami ne žodžiai , o siekiai . Tai 21 amžiaus kodas..ir jokia kita tautiška giesmė jos pakeisti negalės. Lietuva privesta ieškoti atitikmenų su ja supančiais kaimynais ..taip kaip siekis ..ne uždaros durys o atviri langai. Visos tos kalbos apie to liberalizmo nesuderinamumą su tikruoju patriotiškumų ..tėra tik kalbos..kai ginčijamasi dėl druskos kiekio valgyje ir šaukšto didžio valgant.Kodėl patriotizmas nepatrauklus ? Jis įpareigojantis .

Kodėl?       2016-01-31 18:01

Kodėl dauguma pasuko liberalizmo keliu? Kodėl patriotizmas nėra patrauklus?

Laisvūnas Šopauskas > Hmm       2016-01-31 16:43

Ekonominė piliečių laisvė ir laisvosios rinkos radikaliosios socialinės inžinerijos projektas yra du ganėtinai skirtingi dalykai. Nonoras matyti jokio skirtumo tarp jų yra tipiška propagandinė klišė.

Laisvosios rinkos, federacinės Europos Sąjungos ir kultūrinės tradicijos įveikos (kultūrinio liberalizmo) radikaliosios socialinės inžinerijos projektus į vieną kokteilį nesuplaku. Kiekvieno iš šių projektų atskirai paimto sėkmei reikalingas politinių tautų sunaikinimas, nes priešingu atveju politinės tautos gali pareikalauti šiuos eksperimentus užbaigti ir pareikalauti atsakomybės iš tų, kurie šiuos projektus stumia. Na o liberalai tikrai mėgsta šių trijų projektų kokteilį - dažnas jų yra visų trijų projektų šalininkas.

Dėl Kudirkos taip ir nesulaukiau jokio argumento, jog jis tikrai buvęs liberalas. Pasakyti, kad jis tiesiog toks buvo, neužtenka. Ir nėra ko čia kišti Radžvilą - nesu matęs, kad jis ką nors apie Kudirką būtų rašęs. Be to, pozicija netampa neverta aptarimo vien dėl to, kad jos autorius yra Radžvilas.

Dzeikas       2016-01-31 14:11

Siame straipsnyje per daug bla-bla-bla nesuteikiancio aiskumo,o greiciau pucianti eiliniam zmogui migla i akis.
Autoriui leidus suformuociau apibrezimus siems zodziams paprasciau:
1) Patriotas.Asmuo besirupinantis bendrazmogisku vertybiu,laisviu ir ju dedamuju teises ir atsakomybes santykiu islaikymu SAVO saliai,arba etnosui jeigu jis nesudaro valstybes.
2) Liberalas. Asmuo statantis zmogaus laisves, dedamasias jai palaikyti teise ir pareigas PRIMATU pries nacionaluma ar tautiskuma.
Ar gali buti patriotas liberalu?
Jeigu liberalo tevyneje valdzia uzgrobta totalistinio rezimo arba jegu atmetanciu prigimtines zmogaus teises tai jeigu liberalas patriotas jis visokeriopai skatins tokia valdzia zlugti.Ginklu tame tarpe.Tame tarpe budamas kitos valstybes ginkluotuose pajegose,jeigu toji valstybe kelia ne uzkariavimo,o isvadauojamuosius tikslus.
Todel sakykim Vlasovo kariniai daliniai suformuoti hitlerininku, vadinamieji ROA, pazadejus naciu valdziai (1944m rudeni),kad karas ne TSRS sunaikinimas,o Rusijos valstybingumo atstatymas yra ne isdavikai,o Rusijos patriotai.

Medardas       2016-01-31 10:59

Puiki analizė bei labai taiklios perskyros. Tereiktų pridurti, kad liberalizmo, kaip ir visų “izmų” šaknys gludi grynai logika grįstame modeliniame mąstyme. Patikslinsiu - modeliavimu vadinu reiškinį, kai siekiama visumą atvaizduoti per jos dalį, visumos savybes išvesti iš jos dalies savybių ir tik jomis apsiriboti visumos suvokime. Matematikai jau seniai įrodė, kad toks atvaizdavimas yra nevienareikšmis. Taip, suabejojus viena Euklido geometrijos aksioma apie lygiagretes buvo atrasta visa neeuklidinių (“iškreivintų”)geometrijų šeima: Lobačevskio, Rymano ir t.t. Tai sąlygoja, kad toks bendriausių dalykų traktavimas veda į aksiomatinį mąstymą, kai kiekviena tokia teorija ar modelis remiasi niekuo nepagrindžiamais (ad hoc) teiginiais. Taip žlugo ir garsioji Hilberto matematikos aksiomatizavimo ir algebraizavimo ideologija, kai jo mokinys Gedelis įrodė, kad logiškia neprieštaringa aksiomatinė sistema neišvengiami yra atvira - remiasi meta sistema ar sistemomis. Iš to seka, kad egzistuoja tarpusavyje nesuderinamos ir net prieštaraujančios teorijos ir taip užprogramuotas amžinas jų konfliktas. Taip visumos pažinimas fragmentuojasi į nebendramačių ideologijų bei pažiūrų sistemas ir amžiną jų tarpusavio konfliktą. Konfliktą galima spręsti tik ieškant bendrą vardiklį ir taip judėti Tiesos link. Liberalizmas yra kraštutinė tokio mąstymo pasireiškimo forma, kai suvokiama, kad su kitais mąstytojais ir net individais nepavyks susitarti dėl bendrų aksiomų ir savivertės troškimas atveda prie individualistinės laisvės reikalavimo - turiu lygią teisę į savo nuomonę, net jei ji visiškai nepagrįsta - dėl aksiomų, kaip ir dėl skonio, nesiginčijama!
Dialektika atsirado, kaip bandymas aksiomatiškai įteisinti tokius konfliktus - priešybių vienybė - bet buvo logiškai prieštaringas, nes taip pat buvo modelinis mąstymas. Dialektika padarė gerą darbą - logiką iš ideologinių pažinimo debesų nuleido ant žemės ir atvedė prie istoriškumo reikšmės pažinimui. Pamokė, kaip pasirinkti aksiomas - pirmenybę verta teikti toms, kurios užtikrina tvarumą ir tęstinumą. Tai reiškia, kad aksiomatinis mąstymas yra optimalus žinių sisteminimui bei didaktikai, bet yra nevaisingas, jį būtina papildyti euristika - nauja slypi praeities ir dabarties patirtyse “nereikšmingose detalėse”, bet logiškai neseka iš visuotinai pripažintų paradigmų...
Istorija, tame tarpe kultūros bei mokslo istorija, kuri yra evoliucijos, t. y. empirinių patirčių išlikti ir save pratęsti, sąvadas, o ne teorinis konstruktas, liberalų pradedamas traktuoti kaip laisva dėlionė, kai iš istorijos galima, kaip kokias kaladėles, surankioti reikiamus faktus ir jais remti savo teorines spekuliacijas. Liberalizmas yra pražūtingas ne vien todėl, kad atomizuoja visuomenę ir menkina bendro susikalbėjimo galimybę, bet ir todėl, kad asmuo yra mirtingas, jo pažiūros nebeturės tęsinio, bus paneigtos kito “laisvo” mąstytojo, nes ieškoma kas juos skiria, o ne to kas juos jungia. Laisvės, kaip ir kitų filosofinių sąvokų negalima suabsoliutinti - visos jos yra modelinės ir todėl turi labai apibrėžtas galiojimo ribas. Galima tik pasidžiaugti, kad liberalai jau suprato, kad individo laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito individo laisvė! Bet jie nenori pripažinti laisvės su jais nesutikti - netoleruoja netolerancijos ir čia jie nusižengia logikai. Jie dar nesuprato visuomenės reikšmės individui - visuomenė, ne tik mokina individą, kaupia, saugo bei platina jo patirtį, bet ir patikrina, kas jo gyvenime ir pažiūrose turi išliekamąją vertę. Visuomenė ir individas pažinimo “rinkoje” nėra lygiaverčiai lošėjai - jie vienas kitą papildo, bet tašką padeda visuomenė, atmesdama tai, kas jai trukdo išlikti.
Ideologija neturi trukdyti išlikti, kitaip ji virsta mirties ideologija.

ha ha        2016-01-31 10:33

patriotas kilęs iš lotyniško žodžio ‘patria”, kas reiškia “tėvynė”. “Pater” - tėvas. Indoeuropiečių “phter” kaip ir graikų “patria” reiškia šeimą išaugusią į gentį, į tautą. Taip kad tie, kas nori sugriauti tautinę valstybę turi pirmiausia suardyti jos pagrindą - šeimą. Tad neoliberalai turėtų būti nuoseklūs ir pirmieji rodyti pavyzdį. Tai yra sekti vienu žymiu anglų liberalu, kuris leido visiems vyrams laisvai naudotis jo žmona. Žinoma, gavusi tiek laisvės, ji greit jį paliko, jam palikdama teisę laisvai naudotis perkamomis moterimis:)

internauts >>Ar iš mėnulio...       2016-01-31 10:00

Be abejo, pirmiausia - per smegenis. Todėl tikrasis liberalizmas ir turėtų būti susijęs su PROTO IŠLAISVINIMU, nuo klaidingų ideologijų, kurias mums nuolat bando įpiršti kažkieno išsipūtęs ego. Nes protas yra veiklioji dvasios dalis ir visų mūsų aplinkybių statybininkas.Didžiausias visų laikų liberalas Jėzus, sakydamas, kad “tik tiesa jus išlaisvins’, atskleidė šią paslaptį, kad kiekvienam bus pagal jo tikėjimą.  Tai, ką žmogus kalba, liudija jo tikėjimą. Tai, ką vadiname kūryba, tai kas matoma, kyla iš nematomų minčių. Visos sąlygos, visos aplinkybės yra mūsų pačių sukurtos, naudojantis dieviška minties galia.  Nesuvokdami pagrindinio kriksčionybės atskleisto dėsnio, kad žodis/mintis/idėja tampa kūnu, mes naudojamės ta galia nemokšiškai. Nes ta galia, tarsi elektra, gali naudotis apšvietimui ar nutrenkimui, savęs susinaikinimui.
.
O kas tie Vakarai? Juk jie ir susiformavo būtent krikščionybės pagrindu. Bet kai tuo pagrindu sukūrė ir savo materialinę gerovę, juos užplūdo “barbarai” iš Rytų. Visokie neotrockistai ėmėsi uždavinio išlaisvinti ego, nuo dvasinės “priespaudos”, seksą nuo meilės, mammonos kultą nuo religinio kulto, laisvę plėšikauti, skriausti silpnesnius, nuo valstybinės kontrolės… Ir taip tikrasis liberalizmas, tikroji laisvė buvo apversta aukštyn kojom.

Ar is menulio nukritote???       2016-01-30 20:55

Dar iki siol nesupratote,kad paprasti zmones yra naikinami per alhagoli,narkotikus,vaistus,nuodinga maista,bankus,anstolius ir ....per isplautas smegenis!

Lietuvos patriotai       2016-01-30 20:51

ir tiesa mylintis zmones siandiena tasomi po teismus.Jau isitikinau,bet kur Lietuvoje pasakyk tiesa iskarto bus sureguota kaip i priesa,kaip i nusikalteli.Vot ir dasigyvenom!

hmm..        2016-01-30 19:20

beje, į 32 Santaros-šviesos suvažiavimą 1985 m. buvo atiųstas “kultūrinis desantas” iš Lietuvos, kaip manot, su kieno “palaiminimu”? . Išeivijos literatūra buvo sukritikuota, o iš Gimbuto atimtas vadovavimas “Aidams”. Tad dangstytis išeivija kaip ir nepadoru.

hmm..        2016-01-30 19:13

Įdomu, kas čia slypi tuo “hmm”, kad Vincą Kudirką, Algirdą Greimą, Vytautą Kavolį, Algimantą Mackų, Mariją Gimbutienė sumetė į vieną katilą? Pritrūko autoritetų? Mūsų gerb. Prezidentą Adamkų  taip pat galima aptikti ir “Santaroj-šviesoj ir “Gorbačiov fundacijoj”. Tiksliau - “Madrid club”, vienoj kompanijoj su Gornačiovu. Kaip šį faktą “hmm” paaiškintų?

Hmm.. Petrui        2016-01-30 12:44

tai kad Leontjevų Laisvos Rinkos institutas, penimas monopolijų, faktiškai tas privačias monopolijas palaikydamas, eina prieš Laisvą rinką, kurios laisvę  bet kokia monopolija riboja. Tik Valstybinė monopolija yra ne tokia pavojinga, kaip privati. O sorosistai ideologiškai talkina monopolijoms ir stambioms korporacijoms, atimdami valstybės funkcijas ir perleisdami valdymą privačioms korporacijoms. Tai gyventojai lieka neaginti nei nuo vidaus,nei nuo išorės plėšrūnų. O juk nuo tokių gindamiesi ir buriamės į valstybę.

Hmm..        2016-01-30 12:35

šitas “Hmm” komentaras ne mano. Miniškiai su dviem taškučiais.
Tigi Hmm, manau, kad ger. Šopauskas yra sutikęs ne vieną “kultūrinį liberalą”. Sunkiau yra sutikt kitokį.
Aplamai, kuo daugiau šią temą nagrinėju, tuo labiau įsitikinu, kad mūsų kultūra pateko į sososinę “open society” propagandos “totalų blūdą”. Ar nemanot, kad Stalino - Trockio konfliktą paveldėjo Putino - Sorošo/Chodarkovskio konfliktas? Ar nemanot, kad bėgdami nuo Rytų į Vakarus patekom ne į Vakarus, bet tik į sosos NVO, Open society, kuriančių visuomenes be tautinių valstybių sinų glėbį? Dar klausimas ar Putinas su sorošu tik konkurentai. Gal šis konfliktas tik dirbtinis, o tikslas vienas.

Hmm..        2016-01-30 12:35

šitas “Hmm” komentaras ne mano. Miniškiai su dviem taškučiais.
Tigi Hmm, manau, kad ger. Šopauskas yra sutikęs ne vieną “kultūrinį liberalą”. Sunkiau yra sutikt kitokį.
Aplamai, kuo daugiau šią temą nagrinėju, tuo labiau įsitikinu, kad mūsų kultūra pateko į sososinę “open society” propagandos “totalų blūdą”. Ar nemanot, kad Stalino - Trockio konfliktą paveldėjo Putino - Sorošo/Chodarkovskio konfliktas? Ar nemanot, kad bėgdami nuo Rytų į Vakarus patekom ne į Vakarus, bet tik į sosos NVO, Open society, kuriančių visuomenes be tautinių valstybių sinų glėbį? Dar klausimas ar Putinas su sorošu tik konkurentai. Gal šis konfliktas tik dirbtinis, o tikslas vienas.

Julius Puras       2016-01-30 10:37

Turbut niekas nesigincys kad dideliems pinigams tautos nereikalingos priesingai tautos yra papildoma kliutis tai Laisvunas Sopauskas yra teisus. Zmones kurie save pasivadine “liberalais” ir siai dienai atstovauja dideliems pinigams is esmes samoningai ar kaip zombiai tai yra nesamoningai nori sunaikinti kliutis dideliems pinigams tai yra tautas. Ir netik tautas. Pacias bendruomenes nes jos irgi maiso laisvam dideliu pinigu judejimui ir isigalejimui. Kaip pavizdys zemeja esantis mineralai ir zmoniu kurie givena ant tos zemes ir susibure i bendruomenes nenoras pasitraukti nuo zemes arba giventi uzterstoje aplinkoje. Tai yra labai didele kliutis dideliems pinigams tai yra “liberalams”. Dar biski ir zodziai dideli pinigai ir “liberalai” taps sinonimu. “Kulturiniai liberalai” tai butu dideliu pinigu kuremos tiksliau socialiai projaktuojamos naujos visuomenes naratyvas. Dideli pinigai kure nauja pasaulio tauta. Ta tauta vadinsis “normali” tauta nes “kulturiniai liberalai” butent ir ja formuoja per psiaudo normaluma. Jaigu kam bus idomu veliau parasysiu kaip tos naujos tautos “normalumas” yra kuremas.

Julius Puras       2016-01-30 7:03

Hmm “laisva rinka” “ES federacija” “kultūrinis liberalizmas” ir dar pamiršote kas visa tai junge. Visa tai jungia pinigai tai klausimas kam pinigams jaigu taip būtų galima pavadinti tas jėgas kurios už viso to stovi, reikalingos tautinės valstybės? Hmm pateikite nors viena suinteresuotumo faktą?

petras       2016-01-29 23:34

Geras straipsnis,blogiausia ,kad viuokie uzsiveisia l.rinkos institutai ir jiems panasus dirba issijuose ,kaip isprihvatizuoti gydyma,panaikinti sodra ir taip t.,

Hmm > Laisvūnas Šopauskas       2016-01-29 23:28

Tamsta toliau mėtaisi pigiomis propagandos klišėmis:

Tamsta rašai: “Gal Tamsta teigsite, kad laisvosios rinkos, federacinės Europos Sąjungos ir kultūrinio liberalizmo projektų sėkmei nereikalingas politinių tautų sunaikinimas?”

Suplaki tamsta skirtingus daiktus “laisvą rinką”, “federacinę ES”, “kultūrinį liberalizmą” viename puode ir teigi, kad tam kokteiliui “reikalingas politinių tautų sunaikinimas”. Čia gi totalus blūdas, tamsta.

Negi rimtai manai, kad “komunistinis”, “socialistinis” ar “nacionalsocialistinis” ūkis, kaip alternatyva “laisvai rinkai”, yra politinės tautos išganymas? Kuo skirsis tamstos “politinė tauta” be ekonominės piliečių laisvės nuo “tarybinės liaudies”, “socialistinės nacijos”?

Ar teko tamstai girdėti, kad “kultūriniai liberalai” šaiposi iš “laisvosios rinkos” ir “federacinės ES”? Ar teko tamstai sutikti kada nors gyvą “kultūrinį liberalą”, su juo padiskutuoti? Ar čia kaip su Kudirka - skaitęs nesu, ale viską iš Radžvilo žinau?

 

Julius Puras       2016-01-29 23:04

“Tamstai atsakau: Kudirką vadinu tuo, kuo jis pats buvo” taip Kudirka buvo liberalas. Lietuva-lietuvems tai buvo labai liberalu ir as kalbu rimtai tik tas liberalumas nieko neturi bendra su masiuliu propaguojamu liberalumu. Priesingai. As jau net nekalbu apie nesutapimus tarp Kudirkos ir masiuliu poziuriu i pininigus. As kalbu apie tai kad pati liberalumo savoka pinigu diktaturos tai yra tam tikros autoritarizmo formos buvo iskreipta.  Hmm pinigu diktaturoje tautiniu valstybiu turi nelikti ir todel tas sajudis Vilniaus forumas ir uzgime kad pasipriesintu pinigu diktaturai. Tie straipsniai tai pirmi zingsniai.

Laisvūnas Šopauskas > Hmm       2016-01-29 22:36

Mano minimas komentaras patekia tris argumentus, kodėl Kudirka nebuvo joks liberalas. Jei Tamsta esate Kudirkos kūrybos žinovas, pateikite citatas ir savo argumentus, jog Kudirka vis dėlto liberalas buvo. Jei jau argumentų pilna Kudirkos kūryboje, tai imkit ir juos išdėstykit.

Tai, ką Tamsta pavadinote agresyvios propagandos kliše tėra konstatavimas susijęs su pozicija, jog visi trys liberalų stumiami radikaliosios socialinės inžinerijos projektai reikalauja sunaikinti politines tautas. Vieni liberalai sugeba tai įžvelgti ir drįsta tai pripažinti, kiti liberalai nesugeba to įžvelgti arba nedrįsta to pripažinti.

Gal Tamsta teigsite, kad laisvosios rinkos, federacinės Europos Sąjungos ir kultūrinio liberalizmo projektų sėkmei nereikalingas politinių tautų sunaikinimas?

Hmm > Laisvūnas Šopauskas       2016-01-29 20:56

Tamsta rašai: “parodykite, kur slypi propaganda, kokia toji Jūsų minima propagandos schema, kur ir kodėl klysta Šopauskas”.

Tamstai atsakau Tamstos citata, kuri yra klasikinės agresyvios propagandos klišė: ““Netriesioginio patriotizmo” šalininkas save laiko ir liberalu ir patriotu tik todėl, kad nesugeba arba nedrįsta mąstyti nuosekliai. Jei mąstytų nuosekliai, tada būtų patriotas neliberalas arba liberalas nepatriotas.”

Tamsta rašai: “Taip pat derėtų Tamstai pagrįsti, kodėl Kudirką laikote liberalu. Štai komentare “>>> apie lietuvių liberalus   2016-01-29 11:35” idėstyti argumentai, kad Kudirkos liberalu nereikėtų laikyti. Jei manote, kad to komentaro autorius klysta, prašom, sukritikuokite.”.

Tamstai atsakau: Kudirką vadinu tuo, kuo jis pats buvo. Tamstos minimas komentaras nepateikia jokių argumentų, kad Kudirka nebuvo liberalas. Priešingų argumentų pilna Kudirkos kūryboje. Gal tamsta pirma perskaitykite Kudirkos raštus, tada pakalbėsime.

stasys        2016-01-29 19:50

- panašu kad diskusija pasuko ne ta kryptimi ..istoriniu raganu medžioklė tęsiasi .
2016-01-29 13:14.. dėl to galima ginčytis taip kaip tokie be esmės žodeliai “niekada netarnavo” labiau atitinka autoriaus mintis ..viska suvesti tik po viena antklode. O dėl šiu metų prognozių viskas priklausys ne nuo reitingu didumo, o nuo piliečiu aktyvumo balsuojant.

Aitvaras       2016-01-29 15:48

Dėl V. Kudirkos: jo laikais liberalizmas buvo visai kitoks, t.y. nebuvo tapatus dabartiniam. V. Kudirka kėlė visos tautos laisvę, ne vien atskiro individo. Tai neturi nieko bendro su tuo, kad dabar vadinama „liberalizmu“...

> Hm       2016-01-29 14:24

““Įrodykite”, kad liberalai Vincas Kudirka, Algirdas Greimas, Vytautas Kavolis, Algimantas Mackus, Marija Gimbutienė nebuvo Lietuvos patriotai ir veikė prieš valstybę.”
Dėl Greimo ar Gimbutienės broliuko įrodinėti net nereikia - patys įrodė.

Laisvūnas Šopauskas > Hmm       2016-01-29 14:13

Kaip sakiau, jei norite diskutuoti, pagrįskite savo mintis, parodykite, kur slypi propaganda, kokia toji Jūsų minima propagandos schema, kur ir kodėl klysta Šopauskas, kur ir kodėl klysta Radžvilas.

Taip pat derėtų Tamstai pagrįsti, kodėl Kudirką laikote liberalu. Štai komentare “>>> apie lietuvių liberalus     2016-01-29 11:35” idėstyti argumentai, kad Kudirkos liberalu nereikėtų laikyti. Jei manote, kad to komentaro autorius klysta, prašom, sukritikuokite.

Taip pat atidžiau perskaitykite straipsnio paragrafą, kuriame kalbama apie “antros eilės patriotizmą” arba “netiesioginį patriotizmą”. “Netiesioginio patriotizmo” šalininkas gali pridaryti žalos savo tautai ir valstybei nuoširdžiai laikydamas save patriotu.  “Netriesioginio patriotizmo” šalininkas save laiko ir liberalu ir patriotu tik todėl, kad nesugeba arba nedrįsta mąstyti nuosekliai. Jei mąstytų nuosekliai, tada būtų patriotas neliberalas arba liberalas nepatriotas.

stasy       2016-01-29 13:14

liberalizmas ir kosevatyvizmas niekada ne tarnavo visuomenei. Jų protas (jegu jie jo turi), o va visa energija ir laikas buvo skiriamas tam, kaip įtaisyti gimines, draugus į jiems naudingas vietas, užsiėminėjo korupciniais reikalais, atidirbinėjo davusiems otkatus ir kitas runkeliams neįkandamas problemas. Valstybiniai reikalai jiems buvo antraeilis ar trečiaeilis reikalas. Na, o šiais metais jų pagrindinis reikalas - kai išlikti seime, nes rinkimai artinasi, artinasi, artinasi.  Runkelynas vėl juos rinks kaip talentingus melagius ir gabius vagis.

Hm > Laisvūnas Šopauskas       2016-01-29 11:38

Labai knieti “diskusiją teršti”. Gal galite pademonstruoti, kaip tamstos ir Radžvilo loginė  matrica veikia praktiškai?
“Įrodykite”, kad liberalai Vincas Kudirka, Algirdas Greimas, Vytautas Kavolis, Algimantas Mackus, Marija Gimbutienė nebuvo Lietuvos patriotai ir veikė prieš valstybę.

>>> apie lietuvių liberalus       2016-01-29 11:35

Kudirka buvo liberalas???

Esu ne kartą girdėjęs šitą prasimanymą. Įdomu būtų žinoti, kas jį sugalvojo ir paskleidė. Ar tik ne liberalas Vytautas Kavolis, o išnešiojo liberali Santaros-Šviesos kompanija? Jau porą dešimtmečių šitą išmislą naudoja įvairių atspalvių liberalai savo kenkėjiškai veiklai pridengti.

Kudirka, be abejo, joks liberalas. Paklauskime, ką Kudirką statė aukščiau - tautą ar laisvąją rinką? Ar Kudirka valstybei priskyrė tik “naktinio sargo” funkcijas, ar laikė tautos išlikimo ir klestėjimo garantu? Ar Kudirka rūpinosi apsaugoti individą nuo valstybės ir bendruomenės kišimosi, ar norėjo kad Lietuvos valstybė gintų lietuvių tautos interesus? Atsakymai akivaizdūs. Ergo, Kudirka ne liberalas.

Julius Puras i 22:40       2016-01-29 10:51

Neduoda man ramybes tie inteligentai. Prisiminiau B.Sruogos inteligento apibudinima. Jis rase kad konsentracijos stovykloje labai sulyso ir i inteligenta jau buvo visiskai nepanasus. Ka galvoju kad inteligenta apibudina nevientik intelektas bet ir isvaizda, manieros, etiketas ir panasiai. Inteligentas buvo nepaprasta asmenybe uzemusi nepaprasta padeti visuomeneje. Toja sviesoja galvoju kad sovietinis issilavinimas kad ir pas ta pati Donski tai netinkamas issilavinimas su kuriuo butu galima vertinti zmoniu kultura ir vieta visuomeneje. Donskis savo givenime niekados nebuvo sutikes inteligento.

Julius Puras       2016-01-29 10:40

Matote tokia politiku dale prisimti atsakomybe. Nepykite stasy bet to viso jusu nonsenso kureme nera pedagoginiu pavizdziu as neskaiciau. Ir taip “liberalas” Masiulius niekaip neitelpa i jusu stasy nubraizytus pilietinio samoningumo remus tai yra nebuti abejingu. Kad ir cia valomasi kojas i “liberalu” politini kostiuma o Masiulis tam abejingas. Ka galvoju idant pas Masiuli nera politines potencijos visa jo politine sekme tai politines propagandos pasekme.

stasys        2016-01-29 10:20

Juliau liberalai ir Masiulis kaip toks aptarimui, matyt ne visai ta tema kuria reiktu čia gvildenti . Jis gal ir viešas asmuo, bet ne karikatūra ant kurios reiktų tamstos ūsus piešti ..Gal geriau grįžkite prie autoriaus siūlomos. pav. ka reikia ta frazė ?“Buvimas krikščioniu ir lietuviu patriotu, skirtingai negu buvimas liberaliu ir lietuviu patriotu, yra pilnai suderinami dalykai. Taip yra todėl, kad krikščionybė yra universalistinė, bet ne kosmopolitinė ir ne antivalstybinė pasaulėžiūra, o liberalizmas yra universalistinė, kosmopolitinė ir antivalstybinė pasaulėžiūra. Manyti, kad krikščionybė ir lietuviškas patriotizmas yra dalykai nesuderinami skatina universalizmo ir kosmopolitizmo painiojimas.” Kodėl autorius nevisto temos praplėsdamas politiniu ideologijų sąrašą ..? ir kiek jos atitinka ta jo supratimą. ? kas prie ko dera ..Lietuvoje nėra nusistovėjusiu tikrų išgrynintų  politiniu ideologijų ,  ..o tik bendras susitarimas, kaip prielaida, laikytis tam tikros ideologijos,..į pirma vieta išstumiant partijos tikslus. Kažkaip nepamenu nei vieno politiko kuris butų išmestas už tai kad nesilaikė partinės ideologijos linijos .Greičiau visos tos priežastys susivesdavo į skirtingus siekiamus tikslus-interesus. Beje tai irgi yra blogis kuris neleidžia visuomenei suformuoti daugiau skirtingų  jos pasluoksnių ..paliekant tik tas dvi pagrindines .  Lietuvos sąlygomis reikia kalbėti apie tai , ko reikia kad tas liberalizmas ir kitos šalia jo įgautų tikras ideologines formas galinčias pasitarnauti visuomenei ..ir tik nuo tada,..imti diskutuoti kuri (ideologijos) labiausiai atitinka to patrioto apibrėžimą ..Beje keistas autoriaus noras ta tema sieti su religija .. ką tai galėtų reikšti kad kitos ideologijos pritampa tai krikščioniškai dvasiai ? Pagal mane tai jos kaip tokios menkinimas ...susiejant ja su tokiais paviršutiniškais tikslais . geros dienos visiems .

Julius Puras       2016-01-29 9:40

Aš galvojau kad mes tęsime pokalbį apie “liberalus” bet jūs stasy vėl ivirtote į pokalbi su savo nonsensu. Jum stasy tas jūsų nonsensas kaip fygos lapelis.

stasys       2016-01-29 9:06

Juliau.. bandote provokuoti diskusija tokiais pat stereotipais kaip ir autorius. Suteik žodžiui savo prasme ir po juo galėsi paguldyti viska kas tik į galva šauna .

Laisvūnas Šopauskas > Hmm       2016-01-29 8:22

Naudojuosi Radžvilo straipsnyje pristatyta perskyra, nes manau, kad ji yra pagrįsta ir naudinga.

Tuo tarpu Tamsta švaistotės priekaištais “klasikinė propagandos schema”, “primityvus žaidimas nelabai mąstantiems” ir pan. nieko daugiau nepasakydamas. Jei norite diskutuoti, pagrįskite savo mintis, parodykite, kur slypi propaganda, kokia toji propagandos schema, kur ir kodėl klysta Šopauskas, kur ir kodėl klysta Radžvilas. Jei nesugebate ar nenorite, derėtų patylėti ir neteršti diskusijos.

apie lietuvių liberalus       2016-01-29 8:19

Vincas Kudirka buvo liberalas. Pagal Šopauską, jis ne patriotas. Nesąmonės.

Kas yra liberalai?       2016-01-29 7:31

Ats.: Liberalai yra talentingi melagiai ir gabūs vagiai.

  Šias geras mintis drasiai galima priskirti ir konservatoriams. Nes jie neatsiejami nuo liberalų.

Julius Puras i 22:40       2016-01-29 5:16

Donskis inteligentus mato labai primityviai. Aš dabar galvoju ar išviso galima lyginti sovietinius inteligentus su aš taip juos pavadinsiu smetoniniais ir juo labiau cariniais. Manau kad ne. Sovietinis inteligetas tėra tik pilka rusų rašytojo kalba kalbant obrazavscyna. Donskis inteligentus mato o galbūt tada tik matė kaip kažkokios tai technokratijos tarnus.

Pikc       2016-01-29 1:48

-> “xa xa” - tiesą sakant, pasijutau pamalonintas, kad mane vos ne cituoja (turiu omenyje 2016-01-27 13:04 komentarą). smile
Vis dėlto, tamstos 2016-01-27 12:58 komentare pateikti aiškinimai - ne visai tikslūs. Ne, bet tiek to, nesismulkinkim. smile

Hmm > Laisvūnas Šopauskas       2016-01-29 0:24

Tamstos logika: “mano matrica remiasi Radžvilo matrica, ergo ji teisinga”.
O jei Radžvilo matrica klaidinga?

to Laisvūnas Šopauskas > Hmm        2016-01-28 23:57

Apie krkščionybės universalumą:

Pasak BENEDIKTO XVI (Ratzingerio), nei proto kultūra, nei religijos kultūra negalinčios pretenduoti į universalumą. Pvz. vakarietiškos kultūros savo tiesomis niekada neįtikins savitų Indijos ir Kinijos kultūrų. Universalizmas paneigtų šių kultūrų unikalumą.

Sutapimas       2016-01-28 22:40

Donskio žodžiais: „intelektualas yra tiesiog idėjas kuriantis ir jomis gyvenantis žmogus, o inteligentas yra ideologas ir vertybininkas, meistriškai suinstrumentinantis idealus ir idėjas, kad pastarieji dalykai tarnautų viso labo tik apčiuopiamiems politiniams bei praktiniams tikslams ir apskritai socialinei inžinerijai“ (Donskis, L., 1997, 9).
http://mokslai.lt/referatai/sociologija/inteligentas-ar-intelektualas.html

Julius Puras       2016-01-28 22:08

“, o liberalizmas yra universalistinė, kosmopolitinė ir antivalstybinė pasaulėžiūra.” manau kad jus Laisvunai siuo atveju neteisus. Jus siuo atveju kritiskai nevertinate zmoniu kurie reprezentuoja liberalizma. Bet savo labai gerema straipsnyje jus zmones kurie siai dienai reprezentuoja liberalizma vertinate ir vertinate labai teisingai tai yra neigemai.
O ka Laisvunai jaigu as pasakyciau kad jus esate pats didziauses liberalas kuris su masiuliais iskilusiai ant pinigu autoritarizmo neturintis nieko bendra?

Laisvūnas Šopauskas > Hmm       2016-01-28 21:15

1) Jei manote, kad tai yra primityvipropagandinė schema, prašyčiau tą schemą čia išanalizuoti.

2) Jei manote, kad pagal straipsnyje glūdinčią schemą galima “įrodyti” , kad krikščionis negali būti lietuviu (tutbūt turite omenyje lietuviu patriotu) arba lietuvis negali būti krikščionimi, pateikite to “įrodymo” žingsnius.

Buvimas krikščioniu ir lietuviu patriotu, skirtingai negu buvimas liberaliu ir lietuviu patriotu, yra pilnai suderinami dalykai. Taip yra todėl, kad krikščionybė yra universalistinė, bet ne kosmopolitinė ir ne antivalstybinė pasaulėžiūra, o liberalizmas yra universalistinė, kosmopolitinė ir antivalstybinė pasaulėžiūra. Manyti, kad krikščionybė ir lietuviškas patriotizmas yra dalykai nesuderinami skatina universalizmo ir kosmopolitizmo painiojimas.

Apie universalizmo/kosmopolitizmo skirtį žr. čia: http://www.propatria.lt/2015/01/vytautas-radzvilas-sujauktos-savokos_16.html

Hmm       2016-01-28 20:46

Autorius pademonstravo, kaip veikia klasikinė propagandos schema. Pasinaudojus autoriaus “logine matrica”, galima “įrodyti”, kad krikščionis negali būti lietuviu arba lietuvis negali būti krikščionimi. Ir t.t. ir pan. Primityvus žaidimas nelabai mąstantiems.

Julius Puras       2016-01-28 17:09

Tada taip išeina pagal jus ir jūsų stasy kalba kalbant kad Masiulis yra netikras liberalas. Tą aš norėjau pasakyti. Save aš laikau nuoširdžiu ir sąžiningu žmogum ir dar neabejingu tai gal aš esu stasy jūsų kalba kalbant tas tikrasis liberalas?

Gražu pažiūrėt       2016-01-28 17:04

“Liberalų” ir “patriotų” mūūūūšis…
Sofų-lovų kautynės.

staays       2016-01-28 15:58

Juliau ..o Jums atrodo kad pas Masiulį jo nepakankamai, to pilietinio sąmoningumo ? į klausimą klausimas ..bet man liko nesuprantama ką norėjote tuo paklausti .Juk Jus save matyt irgi laikote savotiško pilietinio sąmoningumo etalonu,.. kitiems.

R8p8s miltai!       2016-01-28 14:10

Girdėjot?.. Matėt?..Tą straipsnį, kurio niekas nekomentuoja, nes jis aktualus KIEKVIENAM: „Veolia“ tarptautiniam arbitražui pateikė 100 milijonų eurų ieškinį prieš Lietuvą “
...
Kaip gudru !Tą šimtą milijonų “investicijų”, kuriuos sumokėjom mes už šilumokaičių, už karšto vandens skaitliukų keitimus ir kit. VEOLIA prisiskyrė sau ir dar nuo biudžeto, nuo mūsų papildomai per savo galimai įtakojamus arbitražus, (kodėl ne švedijos) prisiteist nori dar tiek pat?
O va žioplai skito ir klapsi akutėmis - juk ir taip žinom, kd bloga valdžia. Va, pakeskim į panašius žioplius, kaip mes, tai bus geriau. Kam gilintis? Kam vargti?

kapitalas       2016-01-28 11:39

turi dvi rankas- liberalizma ir fasizma (musu atveju ultra patriotus).Is to iseina kad viena ranka trina kita.

Kokį gi sąmoningumą        2016-01-28 11:23

turi liberalas Masiulis?

Julius Puras        2016-01-28 9:54

Jūs norite pasakyti stasy idant Masiulis politinių ir ekonominių tikslų grupuotės kurį save liberalais vadas neturi pilietiško samoningumo?

stasys        2016-01-28 8:12

Juliau ...geras klausimas . Ir jei nepradėti iš to klausimo daryti didelės kalbos ..pirma tam sąlyga neabejingumas .smile

Julius Puras       2016-01-28 6:01

“pilietinio sąmoningumo,” ką jūsų stasy kalboje reiskia pilietinis sąmoningumas?

stasys to 2016-01-27 16:11       2016-01-27 19:50

- gal parodysite nors viena to draudimo pav. ? įdomu butų pamatyti kaip jis atrodo .smile tikras liberalizmas neatsiejamas nuo pilietinio sąmoningumo, tik deja Lietuvoje jis vis dar vystyklu stadijoje..priešingai nuo tos pačios Šveicarijos..ATITINKAMI IR SKIRTUMAI ..tarp subrendusio ir besivystančio.

Jei liberalai vengia       2016-01-27 16:11

juodo darbo,tai tai turėtų atpirkti neišsenkančiu kūrybiškumu,humaniškų idėjų generavimu ir tartis su visuomene referendumais,kaip tai daro šveicarai.Juk Šveicarija liberali šalis?Kodėl tada mūsų liberalai draudžia referendumus?Tai primena komunistų valdymo metodus?

Ačiū KarlaMarla (12:23)        2016-01-27 13:55

už išsamų parodymą, kaip laisvo kapitalo judėjimo ideologija išlaisvina ir įteisina žmoguje tūnantį godumą kaip puoselėtiną dalyką, nors klasikinė Europos kultūra jį visuomet traktavo kaip ydą.
Skirtingai nuo dorybių kelio, ydos (pvz., godumas ar geiduliai) niekuomet neatveda ten, kur vilioja. Per ydas veikia ir Melo tėvas.

xa xa        2016-01-27 13:04

beje, dėl to, kad “homofobas” yra ideologinė etiketė, kvaila tiek morfologine, tiek semantine prasme.

a) klausimas, ar, tarkim, panišką baimę įlipti į liftą ir pasišlykštėjimą, įmynus į šuns išmatas, galima vadinti tuo pačiu terminu “fobija”. Aišku, pasakojama apie “klinikines” ir “neklinikines” reikšmes, bet…

b) jei “homofobas” – “paniškai bijantis tokių pačių”, tai homikai išpūtę akis vieni nuo kitų bėgioti turėtų 

c) jei “homofobas” sudarytas nuo sudurtinio žodžio “homoseksualas” nuėmus antrą dalį ir vietoj jos užkabinus “fobas”, tai, sekant tokia “logika”, prieš pedofiliją nusistačiusieji turėtų būti vadinami “pedofobais” – t.y. “bijančiais vaikų”?

Taigi, mano akimis žiūrint, šitas “terminas” – dar vienas įrodymas, kad ideologija toli gražu ne visada draugauja su logika… o iš šitokio žodynėlio vartojimo visada galima atskirti Neokairiųjų/neotrockistų PROPAGANDĄ, kas iš esmės yra ideologinis karas su mūsų protų okupacija. 

xa xa        2016-01-27 12:58

Kokie “gudručiai” sugalvojo tą naują žžodyną, papildydami ar pakeisdami Dekalogą naujomis “nuodėmėmis?
Kiekvieną patriotą. pagal juos,  reiktų vadinti “naciu”, automatiškai jam prirašant Hitlerio nacionalsocialistų partijos ydas, o ” “homofobija”, kas reiškia - bijoti žmogaus, na, to. vienintelio, “tikro” žmogaus, pasauliui nešančio mirties kultūrą:)
Beje, jei sudurtinis žodis “homoseksualas” būtų kilęs iš graikų kalbos žodžio “homos” (toks pat), tai turėtų būti rašomas su dviem ss - “homosseksualas”. Tačiau graikų kalboje nėra žodžio “sex”. Tad kas sugalvojo šiuos kvailus naujadarus?
;
“heterosexsualas” - tik pažiūrėkit ką ta “seksualinė mažuma” prikergė viiems likusiems, t.y. daugumai, t.y. normalams,  kurie seksą naudoja pagal jo paskirtį,  gyvybės pratęsimui. Taigi “hetera” reiškia kurtizanė, gerai apmokama prostitutė. Štai kokie “tolerastai” yra tie liberalų ir neokairės demagogai daugumos atžvilgiu. Argi tai nėra “neapykantos skleidimas”, panieka, pasityčiojimas?
,
“homofobas” - dar vienas nonsensas. Iš Lotynų k. išvertus reikštų” “bijantis žmogaus”. Na, jei gėjai tėra vieninteliai žmonės, o jų gėjiškumas genetiškai nulemtas, tai ta pati genetika turėtų sudaryti šiems “žmonėms” ir reprodukcines galimybes. Antraip šių vienintelių “žmonių” rūšis išnyktų, kartu su jų mirties kultūra. Tačiau JIE visom keturiom gina šią kultūrą ir gėjų dauginimąsi per iš vaikystės indoktrinuotas smegenis, per propagandą bei reklamą.
,
dabar “seksizmas” - diskriminacija? Kur logika? kur kas geriau skambėtų, jei šiuo žodžiu būtų vadinama seksualinės revoliucijos (irgi dirbtinai sukeltos) skleidžiama sekso propaganda, nukrepta prieš meilę, prieš dvasinį žmonių bendravimą. Argi ne iš to ir “feminizmas” išaugo?
,
“rasizmas” - turėtų reikšti rasę, bet primesta prasmė reiškia vienos rasės iškėlimą virš kitos. Ar žinom tokią rasę, kuri laikytų save “išrinktają”? Patikėkit, jei lietuviai ir priklauso arijų rasei, bet jie niekad nelaikė savęs “išrinktąja tauta”. O gal aš klystu?
,
“ksenofobija” - štai jums ir dar viena neonuodėmė.smile Kas bijote Ksenos? O gal kas bijote bendro, t.y. bendruomenės? Tik kurios? O jei fobija liga, tai kaip galima smerkt ir tyčiotis iš ligonio, pravardžiuojamo “islamofobu” ar panašiai?
Prievarta, įstatymais žmogaus baimės neišgydysi, tai gali išgydyti tik meilė. 

.... gal kas nors pratęstų šį bepročių žodynėlį?

gandi       2016-01-27 12:26

Mums kelia siaubą ginkluoti valstybių tarpusavio konfliktai. Tačiau ekonominis karas niekuo nėra geresnis už ginkluotą konfliktą. Ekonominis karas - tai ilgai trunkančio kankinimo forma. Jo padariniai ne ką mažesni nei tikrųjų karų žala. Apie ekonominių karų baisybes mes nesusimastome, nes prie jų mirtino poveikio jau esame įpratinti. Judėjimas prieš bet kokį karą yra visada pagrįstas,. Melskimės, kad jis būtų sėkmingas. Tačiau nesėkmė gali ištikti tada, jei judėjimo nariai patys nesuuvoks, kad kiekvieno blogio šaltinis yra godumas…bolšė..bolšė... šaukia bolševikai:)

KarlaMarla       2016-01-27 12:23

Naujasis kolonialzmas yra baisesnis už visus buvusius iki šiol, nes yra totalitarinis, nes kartu su juo slenka ir ideologija, nepastebimai nuodijanti protus. Viskas verčiama aukštyn kojom - besirūpinant laisvu kapitalo judėjimu aukojamos tautos ir vietoj to, kad ekonominis procesas būtų įdiegtas į socialinius santykius, tokioje turgaus (rinkos) visuomenėje socialiniai santykiai įtvirtinami į ekonominę sistemą.
.
Pagrindiniai šio nonsenso principai tokie:
.
1. Pagrindas, ant kurio stovi liberali rinkos ekonomika - teisė į privačią nuosavybę. Ir ši laisvė į privačią nuosavybę išplečiama tiek, kad būtų galima kuo daugiau akumuliuoti tos privačios nuosavybės.. ir taip, kad visi resursai atsidurtų vienose privačiose rankose… ir tai liečia ne tik vandenį, žemę, energetiką, orą (kyoto prot.), bet įtraukia ir žinias, atmintį (istoriją) ir net religiją...O didieji turgaus pranašai yra prisichvatizavę net ir tokį dalyką kaip “visuomenės formavimą”, “visuomenių interakcijas” ir t.t.
.
2. Rinka kontroliuoja socialinius ir ekonominius santykius tarp žmonių Turgaus principai pakeitė visus moralinius ir socialinius santykius. Visuomenė reguliuojama pelnu. Tos vertybės, kurios teikia gyvenimui prasmę, bet kurių negalima paversti parduodamu daiktu, netenka vertės. Ir taip meilė pakeičiama seksualia agresija, bendradarbiavimas - konkurencija, bendruoimeniškumas - ego individualizmu, o moralė, tikyba - materializmu (money-teismu, mammonos kultu). Pinigų sudievinimas - būtiniausia sąlyga rinkos viešpatavimui. Jais turi būti tikima kaip VIENINTELIU GELBĖTOJU-MESIJU.
.
3.Kultūra virsta ideologijos aparatu ir pretenduoja kontroliuoti protą. Kapitalas kontroliuoja ryšių priemones, žinių sistemas; mokyklas, universitetus, taip pat moralines normas ir naujasias ‘vertybes’
.
4. Kita globalizacijos problema - valdymas, valdžia. Tai ne demokratija, tai - pinigų diktatūra. Visi visuomenės reguliavimo principai diegiami pagal pinigines normas. Politinė valstybė paverčiama transnacionalinio kapitalo agentūra, privalanti ginti tik šio kapitalo laisves.
.
5. Ekologinė krizė rodo, kd Rinkos ekonomika žemę prievartauja ir išnaudoja kaip bedvasį kūną... Jų ideologai tą patį daro modernizuodami mokyklas. Pagal juos - kas arčiau gamtos - tas primityvu ir pasenę ir modernu tai, kas nenatūralu, kas atitolina nuo Dieviškos gamtos. Toks supratimas pastiprina gamtos,  resursų, žmonių kaip “resursų”  nekontroliuojamą išnaudojimą.
.
Blogiausia tai, kad besivystančiose Azijos ir Afrikos šalyse šis totalitarinis pasaulinis kolonializmas suprantamas kaip i6 Europos primestas. Jie nesuvokia, kad šėtono planas nėra Europos kūrinys.

gali liberalas būti patriotu       2016-01-27 12:20

netikslus gerb.autorius.
Mat liberalai yra dviejų veislių:
- krikščioniškas - angliškas, kuriame esmė - pagarba asmeniui (tame tarpe ir silpniausiam).
- zoocentristinis - rusiškas, gyvuliškas (laimi stipriausias).

to jei Vanagaitė       2016-01-27 11:27

beje, Rūta Vanagaitė taip pat Pakso patarėja ir jo “viešųjų ryšių” specialistė, įkūrusi “Akta publika” agentūrą. Tad jos draugystė su Zurofu, bandant savo giminės kaltę už nuodėmę koloboruojant su naciais, primest visai Lietuvai, atrodo ypač negarbingai.

to jei Vanagaitė       2016-01-27 11:18

ką čia pliauški?
juk atsakomybę už Garliavos šturmą, per Diagnozė - valdžia, prisiėmė Skvernelis. O jis - Pakso žmogus. Gal už tą sėkmingą “antteroristinį” aktą jis ir jo valdiniai ir buvo paaukštinti pareigose? Argi ne taip? Paradoksalu, bet V.Vasiliauskas, kaip Drąsos kelio partijos rinkimų vadovas,  dabar vadovauja Pakso partijos rinkimams, o Drąsos kelio seimo nariai perėjo į Pakso partiją. Gudriai sužaista su ta “Garliava”, ar ne?

progresuoja ar regresuoja mūsų Europa?        2016-01-27 11:08

na, Šventojo Romos imperijoj,manding, demokratijos ir laisvės, ko gero, galima buvo daugiau aptikti, nei dabar. Valdžia ten buvo kone tolygiai pasidalinusi tarp didikų, karaliaus ir bažnyčios. Bažnyčia prižiūrėjo, kad būtų laikomasi dekalogo, pagrindinio įstatymo, kuriuo buvo grindžiami visi kiti įstatymai atsižvelgiant ir į paprotinę teisę. Todėl Lietuvos statutas gali net šiandien būt pavyzdžiu Seimui.
Karalius slopino didikų savivalę ir rėmėsi liaudimi.. ištisus miestus patraukdavo savo pusėn suteikdamas jiems laisvę - Magdeburgo teises…
Padėtis ėmė keistis į blogąją pusę taip vadinamu “švietimo” laikotarpiu, įsigalint [inigų skolintojams, finansininkams. Iš katalikų buvo atimti universitetai ir palaipsniui perėjo į stambių verslininkų, finansininkų rankas. Taip Kembridžas tapo funduojamas Rokfelerių, Harvardas - Rotschildų...
Po to kai tokie švietiejai, atsiprašant, kaip bedievis Volteras ėmė rašinėti šmaikščius ese apie tai kad blogis yra gerai, nes be jo nebūtų daugumos malonumų, o advokatai nebeturėtų darbo… kai jo vaikystėje perskaityta brošiūra apie tai, kad religija - tik priemonė liaudžiai valdyti, taip giliai jam įstrigo, jog tuom jis grindė vėliau ir visą savo filosofiją. O tokia jo filosofija tapo didžiu pasiteisinimu tiems, kurie turėjo nesveikų polinkių. Viena iš tokių valdovių, greit jam atsiliepusių, buvo Jakaterina II, apie kurios seksualumą plito anekdotai. Kitas, Vokietijos princas Frederikas, kuris savo dviem karininkams jautė didesnę meilę, nei moterims… Taip užkratas paplito per snobiškas didikų galvas… 
.
Leibnico Monadologijos tokie žmonės jau nebesugebėjo suprasti. Ir kai Leibnicas įkūrė Vokietijoje Mokslų Akademiją, ją greitai uzurpavo materialistai. O patvirkę karaliai neužilgo susilaukė savos dalios - ant ešefotų... Kam galva, jei ne ja galvoji:).Toks jau tas priežasties-pasekmės dėsnis.
.
Visgi tas krikščionybės, kaip meile vienijančios religijos,  puolimas ES irgi nieko gero nežada. Gali būti, kad ji netrukus naujųjų “didikų” bus keičiama kokia nors bendra globalia, sintetine religija… pagal Volterą - tam kad valdyti mases. Ir jau ne iš Vatikano, bet iš “šventosios žemės”, iš Jeruzalės. Juk dar apsipkaustęs McCeinas per savo rinkimų kampaniją jau buvo pažadėjęs išvalyti rytų Jaruzalę nuo musulmonų. Nenustebčau, jei Vatikanas bus perkeltas į Šventąją Žemę.

Įsipareigoti Dievui,       2016-01-27 10:58

Tėvynei ir Artimui…Klasika.Liberalai neišras dviračio,o kiek sulaužys likimų?

Lietuvos "Patriotai"       2016-01-27 8:09

“Patriotas” Landsbergis susikūrė sau valstybę, o Tauta jam runkelynas, kirmėlynas, šunauja.
    “Patriotas” libderastas E-lygio Masiulis su savo libderastine gauja kuria Lenino laikų bolševikinę santvarka.

Jei Vanagaitė savo       2016-01-27 8:06

knygą būtų parašius anksčiau,gal ir Kubilius būtų nedrįsęs savo baudžiamojo būrio pasiųsti į Garliavią lietuvių mušti.Lietuvis prieš lietuvį.Bjauru.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.