Filosofija ir etika

Laisvūnas Šopauskas. Ar Nidos Vasiliauskaitės individai apgins savo laisves ir teises? (I)

Laisvūnas Šopauskas   2021 m. spalio 6 d. 13:04

170     

    

Laisvūnas Šopauskas. Ar Nidos Vasiliauskaitės individai apgins savo laisves ir teises? (I)

„Kultūros barai“ 2021 m. Nr. 9

Filosofė Nida Vasiliauskaitė savo publicistiniuose tekstuose ir pasisakymuose kelia laisvės gynimo obalsį, kviečia priešintis prievartinei visuotinei vakcinacijai ir piliečių segregacijai į dvi skirtingas teises turinčias klases. Esminei šių tekstų idėjai ir autorės intencijoms visiškai pritariu: pavojus laisvei yra realus, laisvę ginti – būtina, gindami laisvę turime priešintis prievartinei vakcinacijai ir nevienodas teises turinčių piliečių klasių steigimui.

Vienas iš Nidos Vasiliauskaitės straipsnių nusipelno išskirtinio dėmesio, nes jame randame pristatytas pasaulėžiūrines prielaidas, kuriomis autorė grindžia savo kovą už laisvę.

Tas pasaulėžiūrines prielaidas galima pristatyti kaip penkių susijusių tezių rinkinį.

1   Teisės ir laisvės yra prigimtinės.

2   Teisių ir laisvių subjektas yra individas.

3   Politiniai sprendimai negali būti grindžiami nuorodomis į bendrąjį gėrį, nes
  a ) bendrasis gėris neegzistuoja;
  b )  niekas nežino, kas yra bendrasis gėris.

4 Bendrojo gėrio fikcija yra pavojinga, nes veda į diktatūra ir totalitarizmą.

5   Svarbiausia individo laisvė ir teisė yra galėjimas pačiam rinktis gėrio supratimą ir pagal tą supratimą gyventi.

Šios idėjos yra įtaigios. Štai kaip vienas pilietis jas pasitelkdamas socialinio tinklo žinutėje artikuliuoja savo patirtį:

[Mano prosenelis] buvo Telšių partizanų būrio vado pavaduotojas. Į Lietuvą atėjus raudoniesiems „išvaduotojams“ ir „išvadavus“ jo šeimą nuo namų ir turėto turto vardan „bendrojo gėrio“ socializmo statybai, jis kartu su kitais laisvę mylinčiais vyrais nusprendė pasitraukti į miškus. […] Tuo tarpu aš šiuo metu gyvenu name, kuris karo metais priklausė žydų šeimai. Ši šeima, vardan bendrojo vokiečių tautos gėrio, karo metais buvo uždaryta į Kauno žydų getą, o galiausiai išžudyta [...] raudonieji „išvaduotojai“ nusprendė, kad močiutės tetą būtina, vardan bendrojo socialistinio žmonių gėrio, išsiųsti į neterminuotos trukmės ekskursiją Sibiran. [...] Žinau ką gali tekti patirti ir padaryti norint išsaugoti laisvę. Žinau, ką reiškia, kai „bendrasis gėris“ pastatomas aukščiau žmogaus laisvės. [...] Ačiū visiems, kurie vadinat mane rusų koloborantu, nes nesutinku klauptis prieš niekeno neišrinktus europinius neo-komunistus dar kartą bandančius kurti „bendrąjį gėrį“ ne savo, o mano ir kitų, kūnais ir gyvenimais.

Daugelis laisvę vertybe laikančių piliečių mąsto atsispirdami nuo panašių pasaulėžiūrinių prielaidų, todėl itin svarbu išsiaiškinti, (a) ko jos vertos filosofiniu požiūriu ir (b) kiek jos padeda laisvės gynimo reikalui. Šiems klausimams ir yra skirtas mūsų straipsnis. Straipsnyje neliesime pandemijos suvaldymo ir vakcinacijos problemų, kurias aptardama Nida Vasiliauskaitė išsakė mus dominančias pasaulėžiūrines prielaidas.

Teisės ir laisvės – prigimtinės, o gėrio supratimas – pasirinktinis?

Filosofė pritaria Lietuvos respublikos Konstitucijos nuostatai „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“ ir išaiškina, kad tai reiškia, jog „ne valstybė ir ne valdžia jas panorėjusi suteikia“. Nesunku pastebėti, kad aiškinant prigimtines teises ir laisves nėra jokios nuorodos į prigimtį. Toks išaiškinimas yra nepakankamas ir klaidinantis, nes pristato ne sampratos turinį, o iš to turinio išplaukiančias jos apibūdinimus. Prigimtinių laisvių ir teisių sampratą galima išaiškinti pasakant, kad tai yra tokios laisvės ir teisės, kurios kyla iš amžinos ir nekintančios žmogaus prigimties. Prigimtinių teisių ir laisvių  samprata priklauso prigimtinės teisės doktrinai. Filosofai, plėtoję prigimtinės teisės doktriną, paprastai teigdavo, jog pastaroji turi dvigubą sankciją: kyla, viena vertus, iš žmogaus prigimties, antra vertus, iš Dieviškojo Įstatymo, t. y. iš žmogų sukūrusio gerojo Dievo valios.

Panašu, kad Nidos Vasiliauskaitės pasisakymai apie prigimtines teises niekuomet net neužsimenant apie žmogaus prigimtį liudija nesuvokimą, jog klasikinis prigimtinis įstatymas ir modernioji prigimtinė teisė nuo Tomo Hobso laikų susijusios nebent pavadinimu, o iš tikrųjų iš esmės skiriasi. Hobsas aiškiai sako, kad abstrakčias teises turintis individas iki visuomeninės sutarties nežino jokio įstatymo ir net socialinių normų, pats gėrio ir blogio skyrimas atsiranda tik po sutarties, o normų šaltinis yra valstybė. Ji ir realizuoja ,,prigimtines teises“, kurios tampa istoriškos ir konvencinės, o galiausiai neišvengiamai virsta ,,žmogaus teisėmis“, kurios yra individo troškimai, legitimuojami valstybės. ,,Laisvė“ tokiomis sąlygomis tėra valstybės gaminama laisvė, kuri neturi nė menkiausios atramos prigimtyje.

Šio trumpo ir paviršutiniško prigimtinių teisių ir laisvių sampratos išaiškinimo pilnai pakanka, kad įžveltume rimtus keblumus, glūdinčius Nidos Vasiliauskaitės tezėse. Pirmoji tezė prieštarauja penktajai: jeigu pripažįstame kad teisės ir laisvės yra prigimtinės, tada pripažįstame, kad egzistuoja nekintanti žmogaus prigimtis, o remdamiesi nekintamos žmogaus prigimties koncepcija galime išvesti apibrėžtą gėrio sampratą, apibrėžtą dorybių sampratą ir pareigą siekti tokio gėrio bei praktikuoti tokias dorybes, bet ne laisvę ir teisę gyventi pagal bet kokią gėrio sampratą. Juo labiau turėsime atmesti laisvę ir teisę gyventi pagal bet kokią gėrio sampratą, jei pripažinsime, kad natūralioji teisė turi ir dieviškają sankciją: Dievas suteikia žmogui tik galimybę, bet ne teisę ir laisvę laužyti Dieviškąjį Įstatymą. Visa tai, beje, puikiai suprato Džonas Stiuartas Milis, pirmasis pabandęs filosofiniais argumentais pagrįsti laisvę  rinktis bet kokį gėrio supratimą ir pagal tą supratimą gyventi. Millis, kuris buvo historicistas ir nuožmiai krikščionybės nekentęs ateistas, manė, kad žmogaus prigimtis yra plastiška bei nuolatos kintanti ir neigė, kad gali egzistuoti kokia nors prigimtinė teisė.

Susigaudžius, kad pirmoji tezė prieštarauja penktajai, kyla įtarimas, kad ji taip pat nesuderinama su trečiojoje tezėje išsakomu bendrojo gėrio egzistavimo neigimu bei bendrojo gėrio nepažinumu. Juk jei žmogaus prigimtis yra amžina ir nekintanti ir iš jos išplaukia apibrėžta gėrio samprata, tada, pripažinus, kad žmogaus prigimtis yra bendruomeninė, turbūt teks pripažinti, kad, pirma, egzistuoja kažkoks bendruomeninis, taigi – bendrasis, gėris, ir, antra, mes ką ne ką apibrėžto apie tą bendrąjį gėrį galime pasakyti? Be abejo, taip ir yra. Tačiau šioje vietoje trečiosios tezės daugiau neaptarinėsime, nes didesnis aiškumas dėl bendrojo gėrio gali būti įgytas pirmiau išanalizavus antrąją tezę.

Teisių ir laisvių subjektas – individas, o bendrasis gėris – fikcija?

Žodis „individas“ nėra žodžio „asmuo“ arba „žmogus“ sinonimas. Individo sąvoka turi specifinį turinį: individas yra suprantamas kaip žmogus, kuris, siekdamas savanaudiškų tikslų, visomis prieinamomis priemonėmis grumiasi dėl ribotų išteklių. Mintis, kad žmonės yra individai, yra modernios politinės filosofijos konstravimo ir modernios valstybės praktinio kūrimo išeities taškas. Verta prisiminti, kokio pobūdžio teorijos sukonstruojamos atsispyrus nuo tokio išeities taško.

Prielaida, kad žmonės yra individai, veda prie prigimtinės būklės koncepcijos. Prigimtinėje būklėje vykstantis „visų karas su visais“, kuriame žmonės turėtų susinaikinti. Nuo tokio likimo žmones išgelbstinti valstybė, įvedanti taiką ir bendro gyvenimo taisykles. Tokios valstybės atsiradimas reiškiąs perėjimą į civilizuotą arba pilietinę būklę.

Valstybėje individų santykiai organizuojami ir tvarkomi dviem skirtingais ir sunkiai suderinamais būdais, todėl galima sakyti, kad perėjus į pilietinę būklę atsirandančios dvi bendruomenės arba visuomenės.  Pirmoji – pilietinė visuomenė, kuriai būdinga iš prigimtinės būklės paveldėta konkurencija ir kova dėl ribotų išteklių. Tai esąs egoistiškų individų, siekiančių grynai privačių tikslų, sambūris. Nuo prigimtinės būklės pilietinė visuomenė esanti skirtinga tuo, kad joje konkurencija ir kova dėl išteklių vyksta pagal visiems galiojančias aiškias taisykles, kitaip tariant, ją grindžia sąžiningos konkurencijos principas.

Pilietinei visuomenei nuolat gresiantis pavojus pereiti prie konkurencijos ir kovos be taisyklių, t. y. grįžti į prigimtinę būklę. Tokios baigties pilietinė visuomenė galinti išvengti, jeigu sugeba tapti visiškai kitokio pobūdžio dariniu – politine visuomene, sugebančia prižiūrėti, kad pilietinės visuomenės nariai bent minimaliai laikysis visiems galiojančių taisyklių. Politinė visuomenė esanti būtina pilietinės visuomenės atsiradimo ir egzistavimo sąlyga. Kadangi pilietinę ir politinę visuomenę grindžiantys principai yra skirtingi, individai jose dalyvauja dėl visiškai skirtingų paskatų. Pilietinėje visuomenėje individai telkiasi į sambūrius tam, kad patenkintų tik jiems svarbius interesus. Į politinėje visuomenę įsitraukia laisvu apsisprendimu įsipareigodami bendrajam interesui ir tuo pačiu atsisakydami siekti bent dalies savo norų įgyvendinimo, pirmiausia – noro kuo labiau padidinti savo išteklius. (Plačiau apie pilietinės ir politinės visuomenės sąvokas ir jų pritaikymą Lietuvos realijoms žr. ČIA.)

Šis trumpas moderniosios politinės filosofijos svarbių bruožų prisiminimas leidžia įvertinti filosofės požiūrį į bendrąjį gėrį. Nida Vasiliauskaitė teigia, kad „„bendras gėris“ prasmingas tik kaip individų gėrių suma“, kitaip tariant, bendrasis gėris neegzistuoja. Panašu, kad yra ne taip, nes individai turi tam tikrą minimalų bendrąjį interesą – tai, kad pilietinėje visuomenėje nebūtų sistemingai pažeidinėjamas sąžiningos konkurencijos principas. Nėra pagrindo tokio bendrojo intereso užtikrinimą nelaikyti gėriu arba laikyti privačiu gėriu. Tai reiškia, kad antroji tezė prieštarauja trečiojoje tezėje formuluojamam bendrojo gėrio egzistavimo neigimui.

Galbūt, Nida Vasiliauskaitė sutiktų, kad bendrasis gėris egzistuoja kaip individų minimalus bendrasis interesas, bet neigtų, kad egzistuoja pozityviai apibrėžiamas bendrasis gėris. Tokia pozicija iš karto kelia įtarimą, nes, kaip minėta, pilietinės visuomenės atsiradimo ir egzistavimo sąlyga yra politinė visuomenė. Ar nebus taip, kad politinės visuomenės nariai įsipareigoja pozityviai suprantamam bendrajam gėriui? Be abejo, taip ir yra, ir tai išaiškėja ėmus analizuoti filosofės trečiojoje tezėje išsakytą bendrojo gėrio nepažinumą.

Bendrasis gėris nepažinus?

Nida Vasiliauskaitė formuluoja retorinį klausimą „kokiu būdu žinome jo [bendrojo gėrio] turinį“? Šį retorinį klausimą papildo dar keliais retoriniais klausimais: „kas konkrečiai sudaro „bendrąjį gėrį“? kieno neapskundžiamu balsavimu ar sprendimu? kam jis geras [...]? kam bendras [...]?“ Šie retoriniai klausimai implikuoja, kad bendrojo gėrio samprata yra labai kebli ir iš esmės neišsprendžiama filosofinė problema, su kuria susidūrus belieka priimti skeptinę nuostatą – nežinome, nesužinosime, žinoti negalime.

Tačiau pasigilinę į bendrojo gėrio klausimą  netrunkame pamatyti, kad aiškumo čia kur kas daugiau, negu nori pripažinti filosofė. Klasikinėje politinėje filosofijoje iš esmės vieningai valstybės tikslu buvo laikomas bendrasis gėris. Kaip pavyzdžius galima paminėti tokius iškilius veikalus, kaip Platono Valstybę, Aristotelio Politiką, Cicerono Įstatymus ir Apie respubliką, Tomo Akviniečio Teologijos sumą. Šis požiūris nebuvo svetimas ir moderniajai politinei filosofijai. Užtenka prisiminti Loko Du traktatus apie vyriausybę arba Ruso Visuomenės sutartį. Šie autoriai nelaikė bendrojo gėrio nepažiniu. Ar nevertėtų, užuot įtaigavus skaitytoją retoriniais klausimais, susipažinti su filosofų koncepcijomis ir jas įvertinti?

Svarbūs dalykai netrunka paaiškėti net nesileidžiant į gilius filosofinius apmąstymus arba filosofų veikalų studijas. Nidai Vasiliauskaitei, kaip ir kiekvienam filosofui, turėtų būti brangi Antika – epocha, kai buvo padėti Vakarų civilizacijos pamatai ir buvo sukurta klasikinė filosofija. Nereikia būti dideliu Antikos istorijos žinovu, kad pastebėtum, jog bendrasis gėris yra viena centrinių šios epochos politinio mąstymo sampratų. Būtų tikrai keista, jei Graikijos ir Romos politikams bei piliečiams ši samprata būtų buvusi tiek pat mįslinga, kaip Nidai Vasiliauskaitei. Pažymėtina ir tai, kad klasikinė politinė filosofija iš esmės yra Antikos epochos politinių realijų ir politinio diskurso filosofinis apmąstymas.

Pabandykime pasitelkti savo istorinę vaizduotę ir pasiaiškinti, kaip to meto žmogus galėjo suprasti bendrąjį gėrį. Idant klausimą galėtume aptarti kuo paprastesniu ir grynesniu pavidalu, prisiminkime Senovės Graikijai būdingą kolonizacijos reiškinį: miestai-valstybės (poliai) išsiųsdavo gyventojų perteklių į užjūrius steigti naujų polių. Įsivaizduokime, kad vienoje tokioje ekspedicijoje dalyvauja jaunuolis tinkamu šiai misijai vardu Agatarchas. Šis jaunuolis su būriu panašių į jį sulipa į laivus, nuplaukia į iš anksto numatytą vietą, aplamdo vietinio barbarų karaliuko kariauną, ant kalno pastato tvirtovę, išsidalina aplinkui esančius laukus, paaukoja tėvynės dievams, ir štai – naujasis polis įsteigtas. Agatarchas yra naujojo polio pilietis ir jo buvimas piliečiu pasireiškia trimis svarbiausiais būdais: vieta karinėje rikiuotėje, žemės sklypu jo nuosavybėje ir balsu tautos susirinkime. Agatarchas nėra filosofas, o filosofija dar nėra net išgalvota. Apie politiką jis mąsto pasitelkdamas kelias polio realijas nusakančias sampratas. Tai yra sampratos, kurias mums gali perteikti terminai „pilietis“, „politinė tauta“, „respublika“, „politinė laisvė“. Trumpai juos paaiškinsime. Pilietis yra ne šiaip valstybės gyventojas, bet narys specifinio kolektyvinio subjekto – politinės tautos, t. y. žmonių bendrijos, kuri valdo save pasitelkdama savo pačios išleistus įstatymus. Respublika yra valstybė, kuri priklauso politinei tautai, erdvė, kurioje politinė tauta ir jos nariai realizuoja savo politinę laisvę. Politinė laisvė yra būsena, kai jokia galybė negali politinės tautos ir piliečio atžvilgiu priimti savavališkų sprendimų.  Agatarchas ne itin aukštai vertina savo kaimynus barbarus: jie panašūs į vergus, nes pas juos nėra nei piliečių, nei respublikos, nei politinės laisvės.

Mąstymas šių sampratų pagalba tiesiog verčia pasitelkti dar vieną – bendrojo gėrio sampratą. Agatarchui nekyla didelių sunkumų įsivaizduoti, kas tai galėtų būti. Bendrasis gėris yra politinės tautos gėris, toks gėris, kuriuo disponuoja ne atskiri žmonės, bet politinė tauta kaip kolektyvinis subjektas. Bendriausia bendrojo gėrio apraiška yra respublika, o mažiau bendros apraiškos yra piliečių bendrabūvio taisykles nustatantys įstatymai, protėvių papročiai, religija, piliečių dorybingumas, politinė laisvė, saugumas, teisingumas. Beje, atkreipkime dėmesį į lotynišką išsireiškimą res publica, kuriuo savo polį vadino romėnai. Jis reiškia „bendras reikalas“ ir jame slypi akivaizdi nuoroda į bendrąjį gėrį.

Agatarchas ir jo bendrapiliečiai bendrąjį gėrį iškelia aukščiau asmeninio gėrio, tokio kaip turtas ir komfortas, ir taip daro dėl visiems jiems puikiai suprantamos priežasties: tinkamas pasirūpinimas bendruoju gėriu yra piliečių asmeninio gėrio užtikrinimo sąlyga. Negebėjimas pasirūpinti bendruoju gėriu gresia valstybei nuosmukiu, vidiniais konfliktais, išorės priešų agresija, o visa tai piliečiams gali baigtis vergija arba žūtimi.

Polis nėra moderni valstybė ir Agatarchas nėra individas, tačiau esminiai ikimodernaus mąstymo apie bendrąjį gėrį momentai moderniai valstybei galioja lygiai taip pat, kaip jie galiojo poliui:  gera bendrojo gėrio būklė lygiai taip pat tebėra piliečių asmeninio gėrio užtikrinimo sąlyga, o tokie dalykai kaip saugumas, teisingumas, politinė laisvė, piliečių dorybingumas lygiai taip pat tebėra ne kas kita, o bendrojo gėrio apraiškos. Tada kodėl šiuolaikiniam žmogui, net filosofui, bendrasis gėris atrodo tokia neaiški samprata? Gal ne sampratos filosofinis keblumas, o miesčionio (biurgerio, buržua) ribotumas ir ideologinis angažuotumas trukdo suprasti, kas yra bendrasis gėris?

Straipsnio tęsinį skaitykite ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tiesa yra ta       2021-10-12 15:37

Kad bendrojo gėrio samprata yra aiškiai išreikšta 10 Dievo įsakymų. Jame Kūrėjas išdėsto žmonių bendrabūvio taisykles per nurodymus, kaip turi elgtis kiekvienas žmogus. Ir, jei visi elgsis pagal šias taisykles, bendrasis gėris klestės. Ir jokių filosofijų čia nereikia. O Su straipsnio autoriumi sutinku ir, manau, kad Nida Vasiliauskaitė gali būti “Trojos arkliu” , atsiųstų tos pačios laisvės partijos į pasipriešinimo valdžios veiksmams stovyklą, nes ji neslėpdama įvardina savo pažiūras kaip liberalistines ir libertaristines ir jos filosofavimai labai jau neįtikinamai nors kažkiek mąstantiems žmonėms.

Sugriztant prie esmes       2021-10-10 15:11

Filosofiskai ziurint I tikrove, tai bendruomnene be bendrojo gerio neegzistuoja. Bendrasis geris yra tai, kas leidzia rastis ir islikti bendruomenei. Kitaip yra paskiri individai, kuriu niekas nesieja ir nerisa.

stasys       2021-10-8 10:57

replikuosiu . cit.“Jei pešis du kvailiai, jie tiesos niekada neras. Jei vienas iš jų bus protingesnis, jis gal ko nors pasimokys. Tuo tarpu protingas stebėtojas gali gauti konkrečios naudos iš bet kokio tiesos pasireiškimo.” . Konfliktas nėra skirtas , kaip tokios tiesos paieškai . Žmonės puoselėjantis piktą mintį ieško ne tiesos ginčuose . Tiesa tai sutarimas abejojančiu kurie nori taikytis ir rasti sprendimą todėl tame žodyje daug diaugiau nei vienas nuogas -plykas tikėjimas savimi .

VaidasVDS       2021-10-8 10:48

Aš suprantu, 2021-10-8 8:53, kad kartais pertraukiu diskusiją, atsakinėdamas į kieno nors priekaištus. Tačiau bet kokios Tiesos paieškos yra susijusios ne tik su konkrečia tema, bet ir bendravimo kultūra.
Jei pešis du kvailiai, jie tiesos niekada neras. Jei vienas iš jų bus protingesnis, jis gal ko nors pasimokys. Tuo tarpu protingas stebėtojas gali gauti konkrečios naudos iš bet kokio tiesos pasireiškimo.
Kodėl dažnai nesusikalbama?
Manau atsakymą galima rasti kad ir šioje Apreiškimo vietoje:
“Auksinė taisyklė, kuomet atsisakoma virš-žmogiškosios Tiesos Dvasios įžvalgos, tampa niekuo daugiau kaip išaukštinto etiško elgesio taisykle. Kada auksinė taisyklė yra aiškinama tiesiogine prasme, ji gali labai smarkiai įžeisti bičiulius. Be dvasinės auksinės taisyklės išminties įžvalgos jūs galite samprotauti, kad norėtumėte, jog visi žmonės jums sakytų visą tiesą atvirai apie tai, ką jie galvoja, todėl ir jūs turėtumėte atvirai ir pilnai išsakyti savo bičiuliams viską, ką galvojate. Toks nedvasinis auksinės taisyklės aiškinimas gali sukelti sunkiai apibūdinamas nelaimes ir begalinį skausmą.” Psl.  1949 (dokumentas 180; 5 skyrius)
Štai, kuomet gali sukelti (kartais, o gal ir gana dažnai), tai ir sukelia…

stasys       2021-10-8 9:00

Neskaičiau čia visu komentaru , todėl pilnai galiu ir kartotis . Bendras gėris prasideda nuo meilės jausmo tam kas supą žmogų , jo neabejingumas visuomenės problemoms skatina tokius poelgius ir idėjas kurios kartais atrodo na niekaip negali nieko bendro turėti su tuo gėriu ir ale jį kurti . Taip , pas kiekviena atsiras savu motyvų ir argumentu ka ir kaip įdėti į ta įsivaizduojamą mano ‚bulvių rėtį‘ , vienok bendras-gėris yra tik produktas kuriamas mūsų visų ir simboliškai dedamas į ta beverti indą. Jis pats vienas be turinio yra vertas bulvių lauke per žiema pūti , kas kita kai turime mintį jam ir poreikiu.  Be abejo jame atsidurs ir tas politinis aktyvas ir tas patriotinis optimizmas , savo gyvenimu besirūpinantis ,..jame nesunku bus rasti daug negatyvo ir nepritarimo gal net neigimo to kad toks ‚rėtis‘ yra būtinas ir koks ten Jis gėris –bendras kaip produktas . Bendras gėris egzistuoja ir mes to norime ar ne jį kursime , neatsižvelgiant nei į turinį ar prasme jo . Bendro gėrio sinonimas abejingumas , va šito ‚daikto‘ ten tikrai neįdėsite .. tengi stumiant tos N.Vasiliauskaitės filosofinį populizmą . Į autoriaus klausimą taip atsakyčiau ‘tie individai‘ tas laisves tūri ir jų ginti jiems nereikia . Niekas netrukdo vardan idėjos numirti , trukdo tik šalia esanti tuo įtykinti . Galu gale darbuose ir ginčuose gimsta bendrystė ... ir produktas to gali būti tik gėris kuri kiekvienas savaip supranta ir įsivaizduoja . N.Vasiliauskaitė irgi prisideda ta gėri puoselėdama , todėl jos bandymas tas pastangas neigti kaip pirmoko pasiteisinimas pirma karta į ranka paėmus parkerį ir išsitepliojus . Suaugs ta ‚mergaitė‘ duokit tik laiko ..

Tikrai taip,       2021-10-8 8:53

dar niekam nepavyko sustabdyti Vaido VDS.

Tiesos redakcijai       2021-10-8 8:07

Įkelkite prašau L.Šopausko antrą straipsnį. Ačiū.

VaidasVDS       2021-10-8 8:00

Kadangi trolinimas aprimo, atsakysiu (nes kažkada pažadėjau) savo “draugui” a(u)stralopitekui (2021-10-7 8:40).
Nesu fizikas, bet apie CERN esu girdėjęs. Mokslininkai, studijuojantys Urantijos Knygą JAV, apie tai yra ne vieną straipsnį parašę ir ne vienoje konferencijoje diskutavę...
O štai dėl taviškių teorijų, tai man jos labai primena tokių keistuolių kaip Mokytojų Misija - The Teaching Mission: A New Foundation of Spirituality (čenelingo praktikuotojų) veiklą. Šie keistuoliai gana greitai atrado Urantijos Knygą ir puolė... ją iškraipyti - pradėjo gauti mokymus patys ir beveik paneiginėti Apreiškimo tiesas. Vienas iš jų, Algimantas Jokubėnas (vėliau nuo jų atsiribojęs, nes tapo pačiu pačiausiu), Lietuvoje įkūrė savo sektą ir smarkiai kompromituoja Apreiškimą. Tiesa, prieš tai atlikęs ir gerą darbą - išvertęs Urantijos Knygą. Na tik, kad Joje klaidų privėlė ir stilius Jos prastokas…
Tad jų mokymai ganėtinai panašūs į taviškių teorijas. Jie ten savo laiku kažkokias dvasines grotas tvarkė ir vis laukė kaip šis pasaulis staiga žengs į Šviesos epochą. Tiesa, apsijuokė daugybę kartų. Urantijos Fondas, prie kurio įsteigimo prisidėjo apreiškėjai, jau ne vieną kartą atsiribojo nuo šių keistuolių, bet argi kvailystes pasaulyje kam nors pavyko sustabdyti…

Stiklo valytuvas       2021-10-7 19:21

Tas Stiko purkštuvas visai suįžulėjo 16:48, negana kad nusisavino puse mano pseudonimo dabar dar ir mano ankstesnius tekstu savinasi.
Kokį durnių volioji…

nenustygstančiam "smalsučiui"       2021-10-7 18:40

net jeigu ir būtų ‘stiklų purkštuvui” iš to monkey business- peredastus traukia tik kiti diedai peredastai.
o tave irgi traukia žydrumos, kad taip aktyviai domiesi?

Aš noriu tiesos       2021-10-7 18:36

Ar tu norėjai pasakyti kad Nida yra žydruolė?

tiesos panorusiam       2021-10-7 18:32

ar V.B. žydas ar ne, čia nesvarbu,
tikriausiai ans ne žydras tai stiklapurškis ir nepriekabiauja.

Aš noriu tiesos       2021-10-7 18:20

Regis Vitalijus Balkus yra žydas.
Kodėl Stiklo valytuvas nepriekabiauja prie jo?
Gal tikrai čia viskas kitaip…

Deja, Nida        2021-10-7 17:57

kol kas čia tik kurčio ir aklo ginčas su savimi..
kuris nelabai suvokia, kad svetimų pasenusių tiesų perpasakojimas
dar nėra folosofija, o tik filosofijos istorija
Nida nuo Laisvūno tuo ir skiriasi, kad ji supranta filosofiją
ją artikuliuoja ir kuria
Norint kritikuoti nepakanka būti VR ir VS patikėtiniu
dar reikia būti ir kūrėju

> 2021-10-7 13:17        2021-10-7 17:24

Kagebistas, juliau Milaiti, Lietuvoje tikrai. ne vienas, bet julius Milaitis kagėbistas, tikrai vienas. Išskirtinai! Tiesiog unikalus, apdergiantis kiekvieną straipsnį,  bet kuriame portale. Šito iš juliaus Milaičio, tikrai neatimsi.

neseniai prisapnuota, kad       2021-10-7 17:22

” „Milaitis“ ir jo medžiotojas yra vienas ir tas pats asmuo.”
.
temperatūrą pasimatuok.

>Seniai, demaskuota, kad       2021-10-7 17:09

Todėl demokratijai nuolat gresia virsti anarchija ir tik dorovinė saviugda bei pilietį ugdanti valstybinė politika gali išgelbėti šalį nuo suirutės.
Puiki padugnių destruktyvios veiklos iliustracija yra Rokiškio Rabinovičiaus-Žiurkėno „Jorkšyrų elfų“ ar į juos panašių agentūrų pritapšnojimai po šiuo straipsniu ir kitomis politiškai aktualiomis temomis,
sąmoningai nuvedantys nuo pagrindinės temos – bendrojo gėrio – svarstymo.
Laimei, tiesos neįmanoma paslėpti – tik laiko klausimas, evangeliškai tariant, kai viskas taps žinoma.

Seniai, demaskuota, kad        2021-10-7 16:51

„Milaitis“ ir jo medžiotojas yra vienas ir tas pats asmuo.
Deja, šiais laikais neįmanoma tokių blokuoti – tenka skaitant peršokti.

Stiklo purkštuvas       2021-10-7 16:48

Šopauskai, tavo filosofiniai pilstymai visiškai nepalietė esminių klausimų!!!
- Kada ir kodėl lietuviai nustojo būti valstybininkais?! Ir čia priežasčių reikia ieškoti LDK ir ankstesniame laikotarpyje…
- Kodėl prezidentas A. Smetona paėmė valdžią iš tuo metu teisėtai buvusiųjų valdžioje, ir kodėl tai neįvyko po Kovo 11-osios išsigimstant dabartinei Lietuvai?
- Kodėl V. Landsbergis, jeigu ir neturi žydisko kraujo tai beveik visapusiškai elgiasi kaip tikras žydas? Ir kodėl Lietuvos vadovai žydiški? Brazausko motina, anot teisininkės Gajauskaitės, žydė. Adamkaus motinos vardas niekam nežinomas! Kaip čia taip?! Grybauskaitės motina… Kiti vadovai labiau internacionistai negu lietuviai…
Šopauskai ir visas NS, jūs nei kiek nesiskiriate nuo daugiamečių tautininkų, nuo pseudopartizanų, nuo tremtinių sulindusių į landsberginių užpakalį*.
„... še jums žilė galvon, še jums velnias uodegon. O dabar eikit velniop“.

Milaiti,       2021-10-7 16:42

mes nenorime tavęs demaskuoti.
mes tik svajojame tavęs atsikratyti.
nes žiauriai užknisi žmones savo įkyriu spamu.

Taip, langų majorai,       2021-10-7 16:39

mėtydami politinius kalinius ir oponentus per langą tarnauja Bendram gėriui, be jokios abejonės. Henry Wallace viešai po apsilankymo Sibire dėl to pačio Bendrojo gėrio pasauliui pareiškęs, kad Sovietijoje jokių mirties lagerių nėr irgi stengėsi dėl tos pačios visuotinos gerovės, kad tai nepasikartotų. Jis buvo šaunuolis, buvo humanistu, nes visuotina gėrovė jam buvo svarbiausia, o pačiam kas čia svarbiausia? Demaskuoti Milaitį? Šventas melas vardan bendro reikalo visada pateisinamas.

rename       2021-10-7 16:35

Koks dar čia “stiklų valytuvas”, jis yra tik šiknos kamštis.

bendrojo gėrio belaukiant       2021-10-7 16:27

trolis-psichopatas priskreto….
ir ką dabar daryti?
adminas užsiėmęs - jis Vasiliauskaitę taršo

Majore,       2021-10-7 16:25

pasaulis bet kada gali atsiversti tiesos.lt ir susižinoti, jei dar visiems nespėjai pranešti, kad Milaitis kagebistas arba perskaityti, kas parašyta, sakykime, Didžiojoje Gulago enciklopedijoje, kaip galima buvo iš ten “Trudom domoi”(Per darbą namo). Na, taip būdavo parašyta ant Gulago administracinių padalinių pastatų sienų ir vartų. O pačiam per mūsų kagebizavimą, kaip žada atsidėkoti ir paaukštinti? Ai, pamiršau, kol Šopauskas su gėriais neužbėgo man už akių, priminsiu, kad JAV viceprezidentas Henry Wallace viešai, aplankęs Sibirą ir Gulagą, pasauliui pareiškė, Sovietijoje jokių mirties lagerių nėr.

Milaiti - stiklo valytuve,       2021-10-7 16:23

ar tai dėl to slepi savo tapatybę? Jeigu manai, kad kas nors gretins Nidą su tavimi, tai esi dar durnesnis negu atrodai… Man rodos, man jau laikas atsiveikinti su ,,Tiesomis” - čia pernelyg smirda…

> 14:18       2021-10-7 16:21

„Problema yra tame…“
Problema yra ta…
Prašytume rusicizmo nemišti, tovariščiau Raigerdai.

stiklų šūdytuvui       2021-10-7 16:16

padaryk “disconect”
pailsėsi ir mes pailsėsime
nuo tavęs

>15:46       2021-10-7 16:13

Ką ten Šopauskas? Na, kas tas Šopauskas? ,,Tiesas” valdo Milaitis. Ar įmanoma įsivaizduoti portalą be Milaičio - daugiavardžio ir daugiaveidžio ligonio, kenčiančio nuo dėmesio stokos ir nemeilės? Portalo veidas ir siela - Milaitis. Gal todėl ir skaitytojų skaičius taip sparčiai auga? smile

Stiklo valytuvas       2021-10-7 16:10

...
Grįžkime prie faktų.
# Rusijos bolševikai, Lenino vyriausybė... Kodėl rusai turėjo ‘persiženyti’ su žydėm, a.
# Kokia tautybė dominavo tarybų Rusijos spec. struktūrose?!
# Kokia tautybė dominavo tarybų valdžios ištakose Lietuvoje, ir kokia tauta aktyviausiai reiškėsi prieškarinėje LTSR.
# Frankfurto mokykla ir jos įtaka JAV per paskutinius dešimtmečius…
# Vokietijos social-nacionalistai (naciai, rusiško komunizmo adeptų vadinami fašistais). Kokios tautybės buvo nacių viršūnė, a.
# Kokia tautybė dominuoja ES valdyme, naikindama baltųjų rasę ir griaudama ES, oi giedodama „Odę džiausmui“.
# Kam dirbo V. Landsbergis, lietuvių tautai ar žydiškam kosmopolitizmui…
# Koks Kubiliaus uošvienės vardas (Kubilienės tautybė) (ar čia tas pats darinys kaip prie bolševikų Lenino vyriausybėje?)
# Kokios tautybės Brazausko motina (ir bučinys Izraelyje)...
# Koks Adamkaus motinos vardas, ir kodėl tai slepiama…
# Grybauskaitei… per 10 metų su V. Landsbergio (ir Zingerio) pritarimu* puikiai pasisekė nustekenti tautą...
# Žydai Izraelyje gali vykdyti kraštutinę nacionalistinę-šovinistinę politiką, o lietuvis Lietuvoje net prasižioti greit nebegalės dėl apkaltinimo antisionizmu…
# Nida, kaip filosofė, kaip filosofijos daktarė, kaip visuomenininkė, kaip naujos politinės partijos kūrėja, kaip logikos atstovė (be pašaipos) privalėtų išsklaidyti visokius debesis, o ką ji daro ir nedaro… Kuom ji geresnė už globalistus ‘žaizdama patamsyje’.
.
Na, kas papildys…
Leopoldai, bailiai išlyskite…

Stiklo valytuvas       2021-10-7 16:09

Aš nesu joks nacis, fricas ar fašistas, bet faktų iškraipymas, nutylėjimas, nevisos tiesos pasakymas, tendencingas manipuliavimas rinktiniais pavyzdžiais ir didžiulis piktinimasis kai tą įvardinu viešai, ir kategoriškas vengimas tuos dalykus aptarti šaltu protu, veda prie išvados - čia absoliuti dauguma žydai ir jų simpatikai rusiško tipo komunistai-globalistai…
.
Nenorėjau pilti alyvos į ugnį, bet patys mane niekindami prašotės.
Taigi, žydai.
Faktai ir tik faktai! (Keletas faktų).
.
# Žydai per Mozę iš dievo Jahvės gavo visokių nurodymų, tarp kurių ir reglamentuotas atatinkamas santykis su nežydais (gojais).
# Žydų pranašas, gal tuometinis nacionalistas-šovinistas liepė žydams išvaryti savo svetimtautes žmonas su vaikais siekiant tuometinės žydų tautos kraujo švarumo. Taip žydai užsitraukė aplinkinių tautų neapykantą.
# Vėlesniais laikais žydai, kaip nė viena kita tauta, patyrė daug pogromų. Kodėl? Kodėl ši tauta tokia išskirtinė, kas su ja negerai?!
# Žydai bėgdami nuo pogromų Europoje, gavo prieglobstį tuometinėje LDK. (Už ką vėliau „atsidėkos“ žengdami po rusiško komunizmo vėliava).
# Ryšium, su taip vadinamu Pirmu Pasauliniu karu, caras liepė visus žydus atitraukti nuo imperijos sienos 500 km. Kodėl caras neliepė atitraukti okupuotų lietuvių?! Ar šita tema irgi dar tabu.
# Kas sukėlė Pirmąjį Pasaulinį karą?
Per LRT, kol dar nacionalinis transliuotojas nebuvo genderizmo, mankurtiško globalizmo ir žydiško semitizmo propagandos retransliuotoju, 2015 m. sausį rodė istorinį trilerį „Sarajevas“, nors tikrasis filmo pavadinimas „Pasikėsinimas. Sarajeras 1914“ („Das attentat. Sarajevo 1914“. Austrija, Vokietija, Čekija 2014 m.), kuriame pateikiama kur kas kitokia karo sukėlimo priežastis nei dabar brukama oficiali versija.
Tuo pačiu dar mažas lyrinis nukrypimas į ‘kitą plotmę’.
Kokiame nors mieste ar miestelyje dar prie caro, prie Smetonos ar bet kur Europoje gyvena eilinis žmogelis žydas. Gal jis pats vargingiausias iš visų žydų, pardavinėdamas silkę stengiasi iš paskutiniųjų išmaitinti save ir savo šeimą. Ir visokios vietinės ar pasaulinės politikos jam „neegzistuoja“. Visi jo interesai paprasti, kasdieniški, buitiški… Bet, vietinis rabinas ar koks vietinės žydų bendruomenės aktyvistas iš pasaulinių sionistų gauna raštą, po kuriuo reikia surinkti vietinių žydų parašus. Ir tas visiškai niekuom dėtas silkių pardavėjas irgi privalo pasirašyti. Jeigu nepasirašys, bus smerkiamas saviškių žydų, o ne žydai vistiek jį laikys žydu. Kitaip būti nerealu. Jeigu apsimestų sergančiu…, tai tikrai jį aplankys net mirties patale… Tas varganas žydelis nėra durnas, nėra kvailas ir puikiai supranta kad tokie parašų rinkimai vėliau užtrauks nemalonę jam ir visiems žydams. Gal net po pasirašymo jis visą naktį kruvinom ašarom raudojo, bet jis bejėgis, jis žaisliukas pasaulinių sionistų planuose ir jo parašu kaip statistine eilute bus grindžiama prieš gojus nukreipta politika pasaulio mąstu. O dabar pasakykite, ar tas žydelis yra kaltas ar nėra kaltas. Tokių žydelių tūkstančiai, ir su tokių niekuom dėtų eilinių žydelių parašais kuriama didžioji politika.
Tegu žydai viešai ir nedviprasmiškai atsiriboja nuo pasaulinių sionistų... Bet šito nebus, nes Mozės (Jahvės) prisakyta kitaip, o ir žydiškas solidarumas pinigų ir materialinių vertybių atzvilgiu duoda gerų dividendų. Valdžios poreikis irgi ne padkutinėje vietoje…
Grįžkime prie faktų.

,,Milaičiui"       2021-10-7 16:04

Vargu ar pasauliui toks jau įdomus tas Milaitis kagėbistas. Tai tik ,,Tiesos” skaitytojus jis čia verčia linkėti jam paties blogiausio, nes jau įkyrėjo mirtinai. Tokio durnumo ir tokio įkyrumo tipo tikrai reikia paieškoti. Va, jei Milaitis kagėbistas pasisakytų savo tikrąjį vardą ir pavardę, tai gal net pusę nuodėmių būtų galima atleisti smile . Tai kaip, ,,Milaiti”? Ar labai rūgštu s-nėj?

Budintis Langų majore,       2021-10-7 15:46

kodėl tiek mažai minusiukų padėjai ir dar gana mažai kartų pakartojai, kad Milaitis kagebistas. Pasaulis ir be tavęs žino, kad Milaitis kagebistas, o pats Pasaulinio gėrio įsikūnijimo anoniminis kovotojas, be jokios abejonės, kaip tas dėdė Džo ir jo pirmeivis draugelis L.Trockis. Būtų geriau, jei peterburgiečiams pasiūlytum kreiserį “Aurorą” sukeisti vietomis su garlaiviu SS Kristianiafjord’u ir taip pasitarnautum dėl Tiesos dekriminalizavimo. Žmonės būtų amžinai pačiam dėkingi, ne tik Šopauskas.

Milaiti,       2021-10-7 15:30

kad tu žinotum, kaip iki gyvo kaulo įgrisai visiems tūkstančius kartų kartodamas tą patį per tą patį apie trockius, bankus ir kremlinų vodkes po stalu.
negi tu toks visiškai tūpas, jog nesusipranti liautis malti šūdus?

Ponui Raigerdui       2021-10-7 15:09

Turtingiausi Amerikos bankininkai irgi taip manė, kad nieko čia tokio, jei pasiuntus kokį tai drg.Liūtą Trockį iš Niujorko, iš Wall Street’o avenių prabangaus buto į Peterburgą valdžiai paimti. Kam čia prasidėti su kažkokiu tai labai karingu psichiniu ligoniu Trockiu, prašančiu babkių Bendram gėriui Rusijoje ir dar tą patį žadančiu Amerikai ir neparėmus jo.  Juk viskas Bendram gėriui ir nieko daugiau. Lygiai tą patį kartojo ir kiti įtakingi politikai Amerikoje, prieš iškilmingai įlaipinant drg.L.Trockį į garlaivį SS Kristianiafjord‘ą , kad šis paimtų valdžią Rusijos imperijoje ir būtų palankus Amerikai. Padėtų jai susidoroti su konkurentais pasaulyje. Ir kuo vis tai baigėsi, ponas Raigerdas puikiai žino ir mes žinome, kad jis tai žino. Nieko asmeniško, išskyrus papildymo ir patikslinimo.

t.t.       2021-10-7 14:44

11

Taip, Raigerdai       2021-10-7 14:26

10 balų.

Raigerdas        2021-10-7 14:18

Žiūrėkite, dabar parodysiu, koks yra konkretus blogis. Jūs žinote, kad egzistuoja tokia farmacininkų remiama sritis kaip psichiatrija. Ji pasidarė įdomų biznį. Štai yra toks komentaras: “Galimai     2021-10-7 13:16
Galimai Nidos motina yra žydė, todėl čia tas visas kipišas.
Jeigu ne, tai kodėl taip įnirtingai gina tą žydiškų ženklų propaguotoją? Pagaliau pati Nida irgi tenkinasi paslaptingumu.
Jeigu viskas taip tyra ir gera, ko nepasakyti…
Taigi, yra ką slėpti?!” 
Taigi, buvo karas ir jo metu žuvo milijonai žmonių. Ir žuvo vien tik todėl, kad tas Hitleris buvo trenktas ir jis kalbėdamas apie vokiečių naciją pasakė . koks yra tas Bendras gėris. Ir jis taip pat pasakė, koks yra tas Bendras blogis. Bendras blogis buvo žydai. Ir šitas idiotas, vietoje to, kad atsakyti prieš teismą apie tą Bendrą gėrį ir tą Bendrą blogį ima ir nusišauna. Nusišauna ir kiti fašistiniai vadeivos ir netgi nužudo savo vaikus. Na, ištisas beprotynas. Toliau Niurnbergo procesas nubaudžia dar likusius fašistus prie valdžios ir juos pakaria. Ir štai Lietuva, patiria tą Sovietinį “Bendrą gėrį” su GULAG’ais, sušaudymais ir psichiatrinėmis ligoninėmis. Ir štai, per išsivadavimą nuo to Sovietinio Bendro gėrio, žūsta vardan mūsų laisvės 13 piliečių. Ir ką? Gerbiamas L.Šopauskas dirba tiesos.lt redakcijoje. Jis kritikuoja Nidą Vasiliauskaitę, tačiau nemato paprasto fašisto, kuris tyčiojasi čia iš visų. Štai jo patyčios:“Galimai     2021-10-7 13:16
Galimai Nidos motina yra žydė, todėl čia tas visas kipišas”. Savaime aišku, kad nemažai skaitytojų pagalvojo:“Ai, kam čia prasidėti su kažkokiu tai psichiniu ligoniu”. Lygiai tą patį kartojo kai kurie politikai Vokietijoje prieš rinkimus apie Hitlerį. Ir kuo tai baigėsi jūs žinote, jis laimėjo rinkimus. Kur čia yra problema? Problema yra tame, kad yra psichiatrija, kuri sako, kad jis “nesveikas, todėl jo bausti negalima”. Ir jie pradeda jį “gydyti”. Ar jūs esate girdėję, kad nors vienas toks psichinis ligonis būtų pasveikęs? Ar vaistais galima pagydyti žmogų nuo fašizmo arba nuo komunizmo? Tai neįmanoma, nes tai nėra kūniška liga, kadangi tai yra dvasinis sutrikimas. Ką reikia daryti? Negali būti jokių išimčių. Yra baudžiamasis kodeksas, ir nesvarbu ar jis psichiškai sveikas, ar nesveikas, bet jeigu jis padarė nusikaltimą, jis turi būti teisiamas ir atsidurti kalėjime. Prieš įstatymą mes visi esame lygūs. Taigi, gerbiamas L.Šopauskas privalo pagal mūsų įstatymus pranešti apie šį komentatorių ir jis turi būti teisiamas. Jeigu mes šito nedarome ir žiūrime į nusikaltimus darančius tipus pro pirštus, ir tuo metu kalbame apie Bendrąjį gėrį, tada tai yra demagogija. Nepgrįstas puolimas prieš Nidą yra pretekstas pulti ją ir visokiems fašistams ir komunistams. Taip mes dauginame blogį, kai apsimetame, kai nematome, kad tai yra blogis. Į realų blogį mes nereaguojame, o Nida, kuri praktiškai nieko blogo nedaro, bet bando kovoti už savo ir kitų žmonių teises, yra puolama. Tai sakykite, prašau, mielieji, ką mes pasieksime su tokiu požiūriu į Gėrį ir Blogį? Liežuviu plakimais ir kažkokių tai garsų leidimu į orą ar konkrečiais veiksmais ir kova už konkrečias teises ir konkretų gėrį? Kada pagaliau nors pas daugumą žmonių Lietuvoje susijungs į vieną visumą žodžio ir veiksmo vienybė?

> 13:17       2021-10-7 13:50

Taip, ,,Milaiti”, šiame portale, ko gero, tu vienas kagėbistas iki kaulų smegenų. Nebent kiti už tave protingesni ir nesielgia kaip varnalėšos rudenį.

> Galimajui 13:16       2021-10-7 13:35

Ko čia vis tr… ant kulnų? Juk dar neina į rinkimus, vadinasi, yra privatus asmuo, kaip ir tu, beje. Koks tau skirtumas, jei tu ne ,,Milaitis”, išsižadėjęs ir vardo, ir pavardės, ir tautybės, ir garbės, ir savigarbos? Tegu ji būna kad ir chantu-bantu genties, tik tegu daro tai, ką ir iki šiol. O ką tu čia užgyvenai, išskyrus visų panieką? Pavydas bambą graužia, ar ką? Negi dabar Nida turi eiti pas tave išpažinties ir už atgailą rengtis tai, ką tu nurodysi, kabintis tai, ką tu leisi? O kas jau tu toks? Apvalus nulis. Pasikeisk pampersus. O kai bus VRK informacija, viską ir sužinosi. Ji juk ne kokia tavo mylima Morgana ar įsislaptinusi Trockio pasekėja.

"Galimujui"       2021-10-7 13:27

galimai esi padugnė
ir tai jokia paslaptis

Kaip bus su Nida ,taip,       2021-10-7 13:21

tačiau šių įvykių šviesoje paaiškėjo ,kas yra NS.

Negi        2021-10-7 13:17

Lietuvoje tik vienas kagebistas ir tas - Milaitis?

Galimai       2021-10-7 13:16

Galimai Nidos motina yra žydė, todėl čia tas visas kipišas.
Jeigu ne, tai kodėl taip įnirtingai gina tą žydiškų ženklų propaguotoją? Pagaliau pati Nida irgi tenkinasi paslaptingumu.
Jeigu viskas taip tyra ir gera, ko nepasakyti…
Taigi, yra ką slėpti?!

> 2021-10-7 12:27       2021-10-7 13:11

Budintix čia esi tu, juliau Milaiti, kaip ir tavo sliekas ant kagėbistinio kabliuko, kurį čia labai, labai mėgsta. Prisipažink, juk kaifuoji kai pakabini Raigerdą, stasių, Tvankstą, ah’ašą, al‘ą, nekalbant jau kokį stiklų valytuvą!

Ar tai        2021-10-7 12:27

pats čia tas budintis dr.Citramonas, medžiojantis kagebistą Milaitį? Kada pakeitei Langų majorą?

dr. Citramonas       2021-10-7 12:19

Milaiti, išgerk vaistukų.

to > 11:50       2021-10-7 12:14

Ką manai apie pasaulio sukūrimą, Pavluša? Ką manai apie tai, kodėl Aušvico konclagerių tinklo aukų skaičius pamažintas iki 1 milijono? Kas drįso paneigti Niurnbergo verdiktą ir objektyviai, ir aiškiai įrodytą konkretų aukų skaičių kompetentingo teismo proceso metu? Kaip čia yra su tuo Bendruoju gėriu, kai paneigiamas kompetentingo ir autoritetingo Tarptautinio teismo sprendimas? Kas davė tokį leidimą? Bent jau aš tai tikrai nežinau, gal, Pavluša, pats žinai, ką?

Eik jau pailsėti,       2021-10-7 12:04

Pavluša. Mamytė šaukia smile .

> 11:50       2021-10-7 12:01

O ką manote apie žalios mėsos valgymą iki ugnies prisijaukinimo? O ką manote apie kanibalizmą senovės papuasų gentyse? O ką manote apie vaikų aukojimą ant actekų piramidžių? O kodėl vilkai pjauna avis, o avys vilkų ne? Taigi ką manote apie viską nuo pasaulio sukūrimo, bet šiukštu nesakykite, ką manote apie šią dieną. smile

to neatlyžtančiam durniui       2021-10-7 12:00

Turėjai omenyje ratus ar batus?

Tas E.Masiulis,       2021-10-7 11:58

matyt, labai įtakingas giluminės valstybės samdinys, kad taip saugomas ir neišduodamas. O va bekaukiai arba suklastoję GP iškart baudžiami, sodinami, metami iš visur, kodėl? Tai kaip čia su tais bendraisiais gėriais ir jų utopijomis?

neatlyžtančiam durniui       2021-10-7 11:51

įsijunk googlą ir rasi pavardžių sočiai - visokių, žydiškų, vokiškų, rusiškų.
lietuvių-kolaborantų taip pat pilna tuose sąrašuose.
kaip ir durnių ligonių pacientų trape.

Jules       2021-10-7 11:50

O ką manote apie Vakarų demokratijų bendrininkavimą su va tokia valstybe, kuri apibūdinta net Prancūzų kalba, o būtent taip: “La vérité sur l’horreur des purges staliniennes en moyenne détenus au Goulag, et qu’au total, de 60 à 66 millions y ont péri. Alexandre Soljénitsyne, l’auteur de L’Archipel du Goulag, livre très populaire pendant la Perestroïka lancée par Gorbatchev, était l’une des voix les plus influentes sur cette question. Dans son livre, il parle de 66,7 millions de victimes du régime soviétique entre 1917 et 1959”? Ką mano apie tai Šopauskas ir Co? Negi šitos aukos nieko nevertos? Jų kasdien nereikia minėti, kaip nekurių? Kiek žmonių buvo pražudyta Sovietijoje dar iki karo, kodėl neskaičiuojama? Kodėl nebaudžiamas antilituanizmas? Antibaltizmas. Kas mus atidavė Stalino Rusijai, kaip teisėtą jos paveldą, palikimą, kaip teisėtą jos ambiciją? Kaip tada su Agatarcho bendrapiliečiais čia, Mūsų Lietuvoje? Kaip koreliuoja „Bendras reikalas“, Bendrasis gėris su akivaizdžiu ir, kaip nekeista, vakarietiškuoju buvusiu arba tebesančiu “Bendruoju blogiu”, kai šie leido arba patys prisidėjo prie mūsų pasiuntimo Gulagan, Sibiran arba sušaudymui už kampo?

to gestapo ir nkvd gerbėjui        2021-10-7 11:31

O oficialūs bolševikų sąjungininkai tada jau kokie? Ką apie tai sako Baudžiamasis kodeksas apie bendrininkavimą nusikaltime arba jo slėpime ir t.t.?

Ar tikrai       2021-10-7 11:30

“Autorius teigia:...tokie dalykai kaip saugumas, teisingumas, politinė laisvė, piliečių dorybingumas lygiai taip pat tebėra ne kas kita, o bendrojo gėrio apraiškos.” Taip sutinku su tokia nuomone, bet realiame gyvenime tai yra utopinės idėjos ir ne daugiau. Ką matome teisingumo prasme, jeigu E.Masiulis pagautas su įkalčiais, jau daugiau kaip 5 metai nėra teisinio sprendimo dėl jo kaltės. Ir daugelio kitų prieštaringų įvykių šiuolaikinėje Lietuvos istorijoje nematome teisinio įvertinimo. Jei žmogus dėl savo išsakytų pažiūrų persekiojamas, tai ar tai saugumas? O dorybingumas reiškia, kad aš viešai savo seksualinius santykius galiu demonstruoti? Taigi absoliučia prasme tokios kategorijos kaip teisingumas, saugumas, dorybingumas yra tik nepasiekiama siekiamybė, kuri niekuomet dar pasaulio istorijoje pilnai nebuvo įgyvendinta valstybės mastu, nebent atskirų bendruomenių rėmuose. Klausimas kyla kitas, kodėl iš viso toks tekstas yra viešai publikuojamas ir koks jo tiesioginis tikslas? Dabar kai labiausiai reikia opozicinių jėgų vienijimosi prieš veikiantį rėžimą, kažkodėl bandoma imti skaldyti. Gal atsirado kažkam baimė, kad pasikeitus valdžiai, pritrūks vietos prie gėrybių lovio? O gal kažkam kyla pavydas, kad kažkas kitas, negu jis pats, labiau populiarus, ar įtakingas?

gestapo ir nkvd gerbėjui       2021-10-7 11:25

neonaciai tokie pat šlykštūs kaip ir bolševikai, šovinistai.
ir tie ir anie siuntė į naikinimo lagerius žmones, ištisas etnines grupes tautinės kilmės pagrindu.
tik degradai imbicilai garbina totalitarizmo ideologijas.
reikia būti itin buku,  ir priešpastatant minėtas totalitarines ideologijas globalizmo ideologijai.
iš esmės globalizmas irgi yra tautų sunaikinimo ideologija kaip ir nacizmas ar bolševizmas.
todėl sakyti jog būti hitlerio, stalino pakaliku geriau nei geitso ar sorošo, tiesiog neadekvatus nupušimas.
nes itin didelių skirtumų tarp visų šitų niekšų nėra.
visi jie žmonijos priešai ir atsakomybė jų bei jų pakalikų privalo būti asmeniška.
kaip niurnberge.
nėra tokios tautos, kuri visa in corpore būtų sudaryta vien iš niekšų.
taip nebūna.
teigti kitaip yra nuprotėjimas.
na, bet kaip taisyklė, totalitarizmo stabų garbintojai ir yra buki degradai.
tad kažkokio čia nuolat visiems žydams totalią neapykantą liejančio nusmurgėlio kliedesiai nelabai ir stebina.
durnius yra durnius.
o piktas durnius durnas dvigubai.

Kritika Nidai       2021-10-7 11:12

per ankstyva ar pačiu laiku? Jei padės išvengti kokių nors klaidų, tai pačiu laiku. Jei stabdys iniciatyvą, tai per ankstyva. Akivaizdu tik viena: abejingų nėra. Vadinasi, Nida jau yra reiškinys. Linkiu Nidai ir toliau išlikti kovotoja ir pasiekti realios sėkmės. Nidos sėkmė, be kita ko, nutildytų ir didžiulę apokaliptikų minią. Dabar to labai reikia. Mums visiems.

ultimatyvui 10:24       2021-10-7 10:45

Nida V. agresyvųjį globalizmą yra pasmerkusi nesuskaičiuojamą daugybę kartų.
Jeigu tu to lig šiol nepastebėjai, gal su rega ir klausa turi didelių problemų.
Na, o kad neonaciukams filosofė pradėtų simpatizuoti, to nesitikėk.
Susiras Murzą ar kitą kokį murzių ir glebėsčiuokitės.

>> 10:24       2021-10-7 10:44

Kai Nida apsivilks marškinėliais su taškučiais, o ne su langučiais, tada aš patikėsiu, kad… smile

> 10:35       2021-10-7 10:43

Ji jau pasielgė savižudiškai.
========
Nidos liberalizmas tik dėl akių.
Ką ji transliuoja su ta savo žydiško kabalizmo + komunizmo žvaigždę po smakru. Ženklai ir simboliai pasako daugiau nei ilgos žodžių tirados.
https://www.laikmetis.lt/dr-nida-vasiliauskaite-apie-tikejima-mokslu/

Norit,       2021-10-7 10:35

kad Nida pasielgtų savižudiškai? Tiesos siekis, berods, jau visuotinai pripažįstamas nusikalstamu siekiu, nusikalstamu veiksmu? Bent jau taip bando pliurpti dezi LRT, kiek pamenu, o Jūs?

> Kas kaltas       2021-10-7 10:33

Laikau šventa pareiga šito nepamiršti.

Kas kaltas       2021-10-7 10:32

Dėl įsigalinčios penktosios kolonos Lietuvoje?
Partizanai ir tremtiniai sulindę po Landsbergio sparnu…

> 10:05       2021-10-7 10:24

„Vis dėl to Nidos pozicija mums aktualesnė.
Ji imasi kelti gyvybiškai svarbius visuomenei klausimus - dėl pandemijos imitavimų demaskavimo, statistikos klastojimų užkardymo bei prievartinio ir masinio žmonių persekiojimo pišpasiais.“
Kai Nida ir maršistai aiškiai pasmerks žydkomuninį mankurtišką globalizmą tada aš patikėsiu kad…

Pastebėjimai       2021-10-7 10:23

iš vakarykštės neilgos kelionės.
Vidutinio amžiaus moteris, gal giminaitė ar kaimynė, kalbina paauglę mergaitę:
- Na, kaip tau sekasi?
- Gerai! Iš matkės trejetą gavau.
- Vaje… Tai kažko neišlaikei, egzamino kokio ar testo?
- Ne! Tik iš matkės trejetą gavau. Viskas gerai!
Pokalbis nutrūko, nes dvi kartos tiesiog kalba skirtingomis kalbomis.
60-70 metų vyras skundžiasi:
- Sakau anūkui: ,,Žiūrėk, čia tavo protėvio kapas!”, o jis: ,,Man neįdomu”.
Žmogus kalba apie didžiulę savo nuoskaudą, apie nusivylimą, pasakoja, kuriose tautose protėvių vardai prisimenami iki penktos ar septintos kartos. Bet jam nė į galvą neateina išsiaiškinti, kodėl jo anūkas toks nelaimingas, ant ko jis iš tikrųjų pyksta: ant tėvų, ant senelio ar ant jų visų.
Štai čia ir yra tas didysis Bendrasis Blogis, kad visi giedame užsimerkę savo giesmę nelyginant tie gaidžiai per saulėtekį, bet nesikalbame vienas su kitu, negirdime, nebandome suprasti, negerbiame, netoleruojame vien todėl, kad JIS tai NE AŠ, ir, savaime suprantama, JIS blogesnis už MANE, argi galėtų būti kitaip… Bet juk tai savotiška savižudybė, socialinė savižudybė, ir ko tada vertos kalbos apie Bendrąjį Gėrį, jeigu užsimerkę spjaudome į patį didžiausią gėrį - tą, kuris (kaip ir aš) sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir visai nesvarbu, ar jis tą suvokia, ar ne, svarbu, kad elgiasi kaip Dievo žmogus. Vadinasi, pasąmonės lygmenyje Jo neišduoda.

Raigerdas        2021-10-7 10:22

Kai paskaitai kai kurių tipų komentarus, tai susidaro įspūdis, kad Mozė be reikalo parašė 10 Dievo įsakymų, Kristus be reikalo paaukojo savo gyvenimą, parizanai irgi be reikalo aukojo savo gyvybes ir t.t. Niekas, jokia religija, joks mokslas nesugebėjo padėti tam žmogui suprasti, kad JOKIŲ ABSTRAKČIŲ TIESŲ NEEGZISTUOJA. Jų niekada nebuvo ir niekada nebus. O tie komentatoriai, kaip tos musės mėšlyne, aplipo tą šūdo vertą terminą Bendras gėris, kurio tikrovėje neegzistuoja. Ir Nida Vasiliauskaitė čia yra 100% teisi. Pirmiausia, žodis GĖRIS yra abstrakti sąvoka. O Bendras Gėris, tai čia panašiai kaip ir pasakyti Šlapias gėris, Spalvotas Gėris ar Languotas gėris. Kiniečiai valgo šunis. Jiems tai yra gėris, o pas mus tai yra blogis. Ką aš matau šitoje dikusijoje? Gerbamas L.Šopauskas, nors yra protingas ir išsilavinęs žmogus, tačiau, jeigu imti spręsti pagal jo turimą filosofinių žinių bagažą, tai jis yra beviltiškai pasenęs. Yra vertingos filosofinės išminties pas Sokratą, bet mes šiandien matome, kad Sokratas irgi klydo, nes tuometinio mokslo turinys neleido jam pasiekti daugiau, nei jis pasiekė. Panašiai yra su Platonu, Aristoteliu ar kitais išminčiais. Dabar XXI amžius ir jau viena kita teisinga mintelė nebetinka. Dabar svarbu visa žinių sistema. Dabar XXI amžiuje ir filosofija turi pasižymėti vieningumu. Įsivaiduokite, kad aš vadovauju kokiai nors įmonei su 1000 darbuotojų ir aš jiems pradedu aiškinti ne apie įmonės tikslus, projektus ir uždavinius, o apie Bendrąjį gėrį, kurį beveik kiekvienas darbuotojas supras savaip. Tada, kaip su jais pasiekti bendrą tikslą? Tai neįmanoma. Aš nežinau, bet reikia išmanyti bent elementarius dalykus: pirma, kuriant bet kokio tipo organizaciją, tame tarpe valstybinę instituciją ar partiją, turi būti idėja. Nida tą idėją turi. Toliau yra užmanymas, kaip tą idėją įgyvendinti. Ir ji nutarė, kad geriausiai yra partija tos idėjos įgyvendinimui. Reiškia tikslas yra, todėl belieka praeiti sekančius partijos kūrimo etapus. Kiek supratau, čia tas su judimas vyksta ne tiek dėl partijos tikslų, o kiek dėl Nidos siekimo ateiti į valdžią, kurio, faktiškai, ji neturi.Kodėl vyksta tos muštynės dėl valdžios? Nepykite, brangūs tautiečiai, bet lietuviai savo supratimu apie valdžią yra pakilę ne aukščiau nei buvo komunistai. Kiek žinau iš bendravimo su įvairaus rango politikais, tai jie aklai tiki, kai jie ateis į valdžią, tai jie padarys viską geriau, neu koks nors valdžioje buvęs Povilas. Tokia pat idėją turėjo Leninas, Hitleris, Stalinas, tą pačią idėją turi dabartinis psichopatas A.Lukašenka ir kiti įvairūs Afrikos diktatoriai, Šiaurės Korėjos ir t.t. Žmogus mąsto stereotipais arba šablonais. Todėl visų tų diktatorių stereotipai yra vienodi. Ir mes šiandien turime valdžią, kurie čia pasiunčia prieš protestantus policininkus su dujomis ir t.t. Visa tai yra akmens amžiaus valdymas. Todėl jiems ir nieko neišeina, nes jie nemoka valdyti įvairių situacijų, nes nėra VADOVAI. Jie nemoka vadovauti, nes jie įsivaizduoja, kad jis yra VIRŠININKAS ir visi privalo, kaip klapčiukai aplinkui klausyti.

Raigerdas        2021-10-7 10:21

Man papasakojo viena moteris, kuri iki to dirbo labai inteligentiškoje įstaigoje, bet buvo priversta išeiti, todėl greitai įsidarbino valytoja. Ir tai įmonei vadovavo toks viršininkas-gaidys, kuris jai nurodė, ką jai reikės daryti, o paskiau vieną dieną pasakė, kad ji turės jam ir kojines išskalbti. Moteris buvo šokiruota, kadangi turėjo aukštąjį išsilavinimą, nes ji negalėjo patikėti, kad tokie dalykai gali būti XXI amžiaus Lietuvoje. Aišku, ji išėjo iš tokio darbo ir liko be pajamų. Štai, kur yra problema: Lietuvoje į vadovus ir į valdžią veržiasi ne lyderiai, kurie tiksliai žino, ko jie siekia, ir jie imasi tos atsakomybės tik todėl, nes žino, kaip visai komandai jis gali padėti tą darbą sutvarkyti visų dirbančiųjų labui, o visokio plauko Napoleoniukai, Hitleriukai, Staliniukai, Leninukai ir lukošistai. Kodėl taip yra? Todėl, kad pati tauta nesuvokia dar to, ką suvokė savo laiku Mozė: bet kuriai grupei, kad veikti kartu reikia moralinio kodekso. Būtent moralinis kodeksas sustabdo bepročius napoleoniukus ir kotokio plauko gaidžius nuo noro paversti kitus savo vergais. Per 30 metų to nesuprato ne vienas Seimo narys, nei vienas Universiteto rektorius, nei vienas partijos vadovas. Antras dalykas, lietuviai gavo labai blogą išsilavinimą valstybės viduje. Ir jie yra žymiai bukesni už tuos, kurie mokėsi užsienyje. Paimkime gerbiamą I.Vėgėlę. Kaip rusai turi problemą su keliais, nes tai yra amina jų problema, taip lietuviai turi problemą su išsilavinimu ir jie nieko nedaro, kad tai pakeisti, nes mano, kad tai nėra svarbiausia mūsų gyvenimo problema. Todėl, tenka tik apgailestauti, kad toks išsilavinęs žmogus, kaip L. Šopauskas, mato, kad Bendras gėris neturi jokio konkretaus apibrėžimo, ir pats jis nieko nepasiūlo, kad tai apibrėžti, bet vietoje to jis bando Nidą Vasiliauskaitę paveikti AUTORITETAIS ir jų pasisakymais, - visa tai rodo, kad žmogus yra pasiklydęs, deja, moksliniuose terminuose, kurių jis pats nesupranta. Jūs pažiūrėkite, ką daro tie viršininkai ar ministrai su savo prisvilusiomis smegenimis ir įlindę į vadovaujantį darbą. Štai verčia visus vakcinuotis. O kiek iš jūsų žino, kad mūsų piliečiams reikėjo pasidaryti tik antikūnių testą ir jeigu ten yra pakankamai atikūnių, tai jiems vaistinėje išduoda tą Galimybių pasą. Tai įsivaizduojate, kad mūsų vyriausybė dirba farmacijos kompanijų naudai? Pasirodo, tie kurie sirgo namuose, tie pasveiko, o tie, kurie buvo išvežti dėl koronaviruso į ligoninę - mirė. Aš jau žinau tokius 2 žmones, kurių nebėra. Tai ar suprantate, kad šita vyriausybė turės būti teisiama? O ką daro mūsų partijos? Nieko. Štai, kodėl mes turime padėti Nidai, o ne kaišioti pagalius jai į ratus.

pliurpalui       2021-10-7 10:05

Vis dėl to Nidos pozicija mums aktualesnė.
Ji imasi kelti gyvybiškai svarbius visuomenei klausimus - dėl pandemijos imitavimų demaskavimo, statistikos klastojimų užkardymo bei prievartinio ir masinio žmonių persekiojimo pišpasiais.
Tai realios bėdos, kurios egzistuoja dabarties realybėje, ne teorijose ir ne antikos personažų citatose.
Gi NS užsiima vien Nidos panagių krapštymais.
Radžvilo politikavimo būrelio įvaizdis svarbiau už visuomenės problemas?
Tai realiai kuriems labiau rūpi tas bendrasis gėris?
Pavyzdžiui, šiomis dienomis, Statistikos departamento atstovė patvirtino, kad,
jei žmogus, pasiskiepijęs antra vakcina, per pirmas dvi savaites suserga COVID-19,
jis yra įtraukiamas į nuo COVID-19 susirgusių nepasiskiepijusių asmenų sąrašą. Mirties atveju toks žmogus yra įtraukiamas į nuo COVID-19 mirusių nepasiskiepijusių žmonių sąrašą.
Belieka viešai pripažinti, kad po antro skiepo per dvi savaites žmogus ne užsikrečia, o suserga nuo vakcinoje esančio viruso, ir tampa suprantamas ir logiškas šiuo metu išaugęs susirgusių nuo COVID-19 ir mirštančių nuo šio viruso skaičius.
Todėl šiandieninė susirgimų ir mirčių nuo COVID-19 skaičių statistika yra ne apie MUS, NEPASISKIEPIJUSIUS, o apie PASISKIEPIJUSIUS antruoju skiepu.
Juk ne veltui Lietuvą pradėjo „juoduoti“. Labiausiai “pajuodo” tos teritorijos, kur “vakcinavimo” soc. lenktynių pirmūnų yra daugiausia.
Va su šitom nesąmonėm reikia susitvarkyti, stabdyti valdžios melą ir terorą,
o po to galima ir antikos ciceronus bei plutarchus nagrinėti.
Laisvalaikiu.
Kai jau tikrai nebeliks ką veikti.

Stiklo purkštuvas       2021-10-7 9:59

Lenktynės tarp Raigerdo ir Šopausko, kas ilgesnes paklodes parašys.

Stiklo valytuvas       2021-10-7 9:53

Kokie nesutupėti žmogystos.
Jie pritaria (nors ir negausiai) prof. Albino Plėšnio mintims (interviu), prieš liberalizmą ir tuo pačiu žavisi liberalės Nidos ‘super-women’yste’.
Gal apsispręskit ko notit „silkės, saldaus ar į snukį“ (čia iš lietuvių klasiko Balio Sruogos „Dievų miškas“, jeigu ką).
.
Oi, nujaučia mano širdis, ne prieš gerą tie žmonės tokią šviesią ugnį kuria (pagal R. Kiplingo „Mauglį“).

amam       2021-10-7 9:50

..na ka cia dar papliurpus..Valstybe pra…,tai ant griuvesiu padiskutuokim kokie mes eruditai.Smagumelis.Matyt,gamtoje tokiu kaip mes neturi likti.

Nacionalinis Susivienijimas-       2021-10-7 9:40

tai H.Hesse “Stiklo karoliukų žaidimas”.Jie gyvena savo pasaulyje ir realybė jiems per šiurkšti.

European Organization for Nuclear Research       2021-10-7 9:10

Kodėl kovidistai nepateikia mums pakitusių virusų fotkių, kaip viena viruso atmaina skiriasi nuo kitos? Kaip apskritai jie jas skiria ir atpažįsta, ir po kokiais elektroniniais mikroskopais Santariškėse ar poliklinikose? Prašom, gerb.Šopauskai, šito mums išreikalauti iš valdžios ir medicinos profesorių realių įrodymų, o ne antikinių citatų. Gerai žinote, kas ir kaip vyko Antikoje, Renesanse ir pan., bet mažai ką žinote, kas vyksta dabar ar vyko XX amžiuje?

> Vėdėesui       2021-10-7 8:40

Gal pasimokyk kvantinės fizikos pagrindų. Karūna nenukris. Apie tokį CERNą girdėjai? Ne? Nebijok, tai ne Belzebubas, kurį tu cituoji kaip Jėzų smile .

Tai išeina,       2021-10-7 8:16

kad Kovidistų revoliucija yra Bendrasis blogis ar kaip?

> Ne profesorei       2021-10-7 8:12

O gyventi pagal bendrąjį blogį labai lengva? Saldu? Ir kodėl individams gyventi pagal bendrąjį gėrį nepakeliama? Nepakeliama tol, kol nepabandai. O nepabandai tol, kol manai, kad neįmanoma.
Tačiau bendrąjį gėrį kuria ne tie, kurie apie jį svaičioja. Ne tie, kurie mini Dievo vardą, bet patys negyvena pagal dieviškąjį įstatymą. Bendrąjį gėrį kuria tie, kurie iš tikrųjų jį kuria, nors garsiai apie jį ir nerėkia. Beje, taip dažniausiai ir būna.

Dzeikas       2021-10-7 8:05

Vaidui:
aha…pasake gerai, bet ne tas. TODEL nepritariu smile)

Dzeikas       2021-10-7 8:02

Ne profesorei:
Pagal jusu bendrojo gerio samprata TIK individai ir gali gyventi. Nes bendruoju geriu kuri suponoja Sazine tegali gyventi laisvi zmones. Laisvi mastymu ir savivoka. Ir sekimas TUO bendruoju geriu turi buti laisvas ir samoningas pasirinkimas. Samoningas ta prasme ,kad suvokiama ,kad tai bus nelengva ir asmeniskai daznai nuostuolinga ir skausminga.
Butent todel “bendrasis geris” nacizmo, komunizmo, fasizmo - ir no saves pridesiu TAUTISKUMO sampratoje, - yra fikcija, chimera.

Gal Šopauskui       2021-10-7 8:00

labiau tiktų užsiimti, pavyzdžiui, UAB “Urdžia” kilme ir tuo, kaip ji virto “Maxima” - jaunų panelių vergove, gadinančia sveikatą Lietuvos ateičiai, o ne Agatarchu ir svetimų minčių, ir nuomonių citavimu? Kaip Vagnorkai pavyko taip sumanipuliuoti politinėmis davatkomis, kad tas nelabai koks uabiūkštis virstų jaunų žmonių “Maxima”?

VaidasVDS       2021-10-7 7:50

Jau norėjau visiškai pritarti 2021-10-6 22:43 komentarui, bet atpažinau savo “draugą” - kvantinių perėjimų specialistą.
Tad komentarų apibendrinimas gausis kiek platesnis.
Akivaizdi Kunigaikščio veikla šioje planetoje.
Pats keisčiausias dalykas (ir man kol kas nesuprantamas), kodėl jam leidžiama veikti, nors jis dvasine prasme yra beveik neįgalus…
Manau, kad Nida galėtų žygiuoti kartu su Radžvilu, nes jų vertybinės pozicijos yra labai panašios. Pridėčiau ir tai, kad tokie eruditai (be kabučių) kaip kvantinių perėjimų specialistai jiems galėtų padėti ir tuomet vyktų stebuklai - Vienybė žydėtų...
Bet taip nėra.
Kažkodėl kiekvienas kiekvienam bando įkąsti, o tuo metu blogis kelia puotą, o pralaimi visi - ir tie, kurie ne visai savo valia (suvokimo prasme) aptarnauja blogį, ir tie, kurie bando, ir vis nesėkmingai, tarnauti gėriui.
Tad išvada yra tokia - rietis ir kandžiotis moka visi, o štai susitarti kol kas misija neįmanoma.
Išmintis:
“Ambicija yra pavojinga tol, kol nėra visiškai suvisuomeninta. Jūs tikrai neįgyjate jokios dorybės, kol jūsų poelgiai nepadaro jūsų to vertais.
...Ypatingų gabumų demonstravimas nepatvirtina, jog yra dvasiniai sugebėjimai. Protingumas nėra tikrojo charakterio pakaitalas.”

Ne profesorė       2021-10-7 7:14

Bendrasis gėris tikrai egzistuoja. Jį diktuoja žmogaus Sąžinė. Bet ne daugelis ja vadovaujasi, nes turi rėksnį - savąjį Ego, kurio gerklė plati ir pirštai į save ir iš to išplaukia visos pasekmės. Pagal sąžinę gyventi sunku, todėl ji užtildoma, o bendrojo gėrio formuluotė tampa masalu, tuomet ir atsiranda socializmas, fašizmas, LGBT, skiepijimas nepatikrintomis vakcinomis ir panašiai. BENDRASIS GĖRIS YRA, BET GYVENTI PAGAL JĮ LABAI SUNKU. (O INDIVIDAMS TAI YRA NEPAKELIAMA).

Paulius       2021-10-7 5:56

nors iš principo manau, kad ponas L. Šopauskas teisus dėl to, kad atmetus Dievą N.A. prigimtinių teisių koncepcija praranda pagrindą ir turinį, ir, maža to, tampa pavojinga kaip ideologinis manipuliacijų įrankis, tačiau, įsisiautėjančios diktatūros grėsmės akivaizdoje tokie tekstai primena J. Swifto Liliputijos karą dėl pusrytinių kiaušinių „storgalio/plongalio problemos“. Įspūdis lyg iš skraidančios išminčių salos netyčia į Žemę patekę išgalvotojų akademijos nariai pareikštų, jog tik nuo storgalio pradeddantys lupti kiaušinius pasieks absoliučią išlaisvinančią Tiesą. O kas lupa nuo kito galo tas yra ... (visi tokiais atvejais naudotini epitetai) r „tikrosios laisvės“ priešas. Anksčiau maniau, kad sekdamas V. Radžvilu NS aktyvas ėmė neskirti matematinių - teorinių erdvių nuo fizikinių - empirinių. Dabar tokios hipotezės adekvatumas ima kelti vis daugiau abejonių

> 22:43       2021-10-7 0:09

Tu apie kuriuos trolius…
Bandai išraityti, manai kad niekas nesupras.
Nida demaskuota, Nida „mušta korta“.
Pati demonstruoja žvaigžę, o paskui jau kalti kažkokie troliai.
Ta laputė „apsišvietė“ pirma laiko…
Kai Dievas ka baudžia, pirma atima protą - susuka galvą...

gaila man to juozapėlio       2021-10-7 0:07

nabagėlis savo tinklalapio nemoka sukurti.
tai svetimame tinklalapyje nori būti šeimininku.
VOT !!

už Vagnorių       2021-10-7 0:02

suėstas, bet labai gabus G.Vagnorius ne tik į darbo partiją nuėjo.
pagal jo konsultacijas buvo sukurta maximos imperija.
VOT !!

Permainos įgerą       2021-10-6 23:54

VOT’tui užpakalis dega.
——-
taip! piliečiai reikalauja, kad Nida būtų suėsta !    2021-10-6 14:01
VOT !!!
    +2   -7
——-
šauksmininkui Vot’ui     2021-10-6 15:29
ar jau šikynė spirga ar dar tik pautus niežti, šuneli?
    +7   -1
——-
Pamažu komentatoriai aktyvėja teisinga kryptimi.
Su kuom ir sveikinu!

>.> 22:43       2021-10-6 23:51

Galingai parašei žmogau. Gerbiu.

G. Vagnorius       2021-10-6 23:32
Bendrasis gėris       2021-10-6 23:28

Ekspertas P. Gylys.
Ponai prisiekusieji.

> 2021-10-6 22:49       2021-10-6 23:20

o taip, juliau Milaiti, mes žinome viską, Sovietsko felčeris jau ropoja į tavo namus. Pažadink Dzeiką ir Julesą.

to Kokioj partijoj        2021-10-6 22:49

Ir kokių tik partijų jis nebuvo prikūręs. Ir krikščioniškų, ir nevisai. Žongliravo kaip Janutienė - abu keliais aplink Landsbergių namus ropojo, bet nieko - kol kas tas ropojimas neišdegė. Na, gal ateity išdegs, aplink įtakingesnių žmonių namus ropojant. Tiesa, turi jis ginklanešį Jurgį seime, jei tas neatsimetė nuo jo. Kas žino, kaip ten dabar yra iš tikro? Gal Jūs žinote?

Koks galingas daiktas       2021-10-6 22:43

ta kolektyvinė sąmonė! Ji niekaip neleidžia ne tik troliams, bet ir protingiems žmonėms pakilti aukščiau pilvo reikalų. Net ir Reigardas šlovina Kolindą, bet neparašė beveik nieko, išskyrus kažkokio metalo laužo pardavimą. Kiek laiko truks ta ,,pažangą”? Kol pasibaigs pinigai? Tikrą pažangą pasieks tik ta tauta, kurios bent vienas lyderis sugebės išsiveržti iš kolektyvinės sąmonės vergovės. Taip, daugumai sunku suvokti, kad žmogus - ne tik mėsa, bet ir šis tas nenykstamo. O tai nemirštamajai daliai vis dėlto ne pinigai svarbiausi. Taip, svarbu ir jie, bet laimingas žmogus bus tik tada, kai supras, kad tas ,,man! man! man! mažai! mažai! mažai! daugiau! daugiau! daugiau!” JAU atvedė žmoniją į aklavietę, prie susinaikinimo slenksčio. Gal kaip tik Nida, nors dar nelabai aiškiai, pradeda nujausti, kad yra kažkas svarbesnio. Pradžiai tegu tai būna kad ir asmens laisvė. Galimybė rinktis tarp sąžinės ir pilvo. Be prievartos. Be kalėjimo taisyklių. Tik laisvi žmonės gali susitarti, kas jiems yra bendrasis gėris. Net ir svarstyti apie tokį dalyką gali tik laisvas žmogus. Mūsų ši vyriausybė siaubingiausia ne dėl to, kad ekonomiką sužlugdys, bet kad žudo žmogų žmoguje, paversdama vien tik tvarto, gardo gyventoju, kuriam nepriklauso niekas, net jis pats. Na, prisipažinkite, ar tokie jau laimingi jaučiatės tame konclageryje? Ar tikrai jaučiatės laimingesni už kitus tie, kurie turite tą ,,kolaboranto su vergvaldžiais” pažymėjimą? Kokia suma pinigų galėtų atsverti laisvės praradimą? Jei norime savo gyvenime kažką pakeisti, turime pirmiausia kardinaliai pakeisti mąstymą. Tiesiog nustoti rietis dėl smulkmenų ir pabandyti suvokti - ką darėme ne taip, kad prisigyvenome iki visokių pišiausybių? Ar mes tik tiek verti? Ko galbūt galėtume atsisakyti dėl oresnio, garbingesnio gyvenimo? Nekalbėsiu čia apie kokius nors kvantinius perėjimus, bet juk ir be to aišku, kad toliau taip gyventi nebegalima, nes antraip pusė tautos išsikars, o kita pusė nusiraitys nuo kokių nors autoimuninių ligų.

Jules       2021-10-6 22:42

Choquant, ponios ir ponai, tikrai! François Mitterrand yra vienas žymiausių ir įtakingiausių XX amžiaus antrosios pusės Europos politikų, davęs gana gerą diagnozę mūsų atžvilgiu, kuria pradžioje aš, bemokslis, netikėjau ir ilgą laiką jaučiausi įžeistu. Kiemsargio padėjėjai mėgsta greit įsižeisti, žinot, ane? Bet, pasirodo, jis buvo teisus – mes iš tikro tokie, todėl reikia mums pasitaisyti, susivokti ir pakilti iš mums paspęstų nunykimo spąstų – atlaikyti pasaulinę Kovidistų revoliuciją, Pasaulio pertvarką ir sunulinimą. O kad Miteranas Prancūzijos prezidentų ypatingajam patarėjui Jacques Attali prasitarė, kad lietuviai gali viską sugadinti, nes niekada nebuvo nepriklausomi ir gyveno diktatūroje, nereiktų labai jau sureikšminti, nes ir pats Žakas daug kartų yra niekų prišnekėjęs apie daug ką, pavyzdžiui, savo draugeliui Michel Salomon‘ui, kuris jo pliurpalus įtraukė į dabar pagarsėjusią knygą „L’avenir de la vie“ apie virusus ir gyventojų pamažinimą, ir kitų niekų. Dabar dievagojasi, kad taip nei sakė, nei kada rašė, kai visa tai pateko į viešumą. Pirma pasakai, o po to pasakai, kad taip nesakei arba, kad draugas pavedė – nieko naujo. Su tokiais kitaip kalbėti negalima, nes gali sutrinti į pelenus, į dulkes. Kita vertus, mes tokie ir esame – linkę pagadinti reikalą, na, kad ir su ta ES Konstitucija, pamenate? Visuotinai gi dabar jau žinoma, kad Tiesa arba jos siekis kriminalizuojami.

aiškiaregiui       2021-10-6 22:29

Tau aišku, kaip Šarikui Poligrafovičiui-
“надо просто отнять и поделить” ir bus bendrasis gėris.
Tau jau aišku, už kokį liberalumą pasisako Nida, nors pats tikrojo liberalumo, ko gero net iš tolo nesi matęs.
Bet akivaizdu, jog kai Nida smerkia marksist-liberastiją, kuri veši aplink, tau neaišku.
Galima įtarti kodėl tau neaišku, kas aišku kitiems.
Tiesiog esi natūralus debilas po lobotomijos.

Stiklo valytuvas       2021-10-6 22:22

Al.    2021-10-6 17:58
„Tautą sudaro įvairūs žmonės, todėl jie turi nuolat tartis.“
.
Tik paklausykit kas apie diskusijas (tarimasi) pragydo. Ar daug atsiliepei į mano kvietimą...
Oi ne, su tokiais pasalūnais ir veidmainiais nematau prasmės komunikuoti.

>Jeigu jau remtis akademine...       2021-10-6 22:18

Socializmas deklaratyviai siekė ne tik „bendrojo gėrio“,
bet ir, pvz., „laisvės“. Tik tai buvo ir liks fikcija, nieko bendro neturinti su Tomo Akviniečio bendrojo gėrio (lot. bonum commune) samprata.
Genderistai mojuoja vaivorykšte, bet ką tai bendro turi,
pavyzdžiui, su Dievo Sandoros su Nojumi ženklu – irgi Vaivorykšte? – Nieko.

Kokioj partijoj       2021-10-6 22:14

Dabar tas didis Vagnorius, a?!

Aiškiau negu aišku       2021-10-6 22:12

visi     2021-10-6 14:58
visi kas kritikuojat nidą v. esat troliai, jos kritikuoti nevalia, nes ji už liberalus.
========
Nidos liberalizmas tik dėl akių.
Ką ji transliuoja su ta savo žydiško kabalizmo + komunizmo žvaigždę po smakru. Ženklai ir simboliai pasako daugiau nei ilgos žodžių tirados.
https://www.laikmetis.lt/dr-nida-vasiliauskaite-apie-tikejima-mokslu/

Taip, prie       2021-10-6 22:05

Vagnorkos akivaizdžiai pradėjo kilti lddp-istų gerovė, be jokios abejonės. Prie Kubiliaus irgi, ir prie Šimonytės - kyla raudonųjų oligarchų gerovė.

raigerdai - partija, partija...       2021-10-6 22:01

buvo toks tikrai geras ekonomistas vagnorius - Lietuva prie jo valdymo pradėjo kilti.
tas labai labai nepatiko Partijai, KGB ir okupantams.
pastatė debilius kubilius, kirkilus ir viskas vėl tapo šūdina:
atskirtis, teisingumo nebuvimas, emigracija, dvi Lietuvos ir t.t.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.