Filosofija ir etika

Laisvūnas Šopauskas. Ar Nidos Vasiliauskaitės individai apgins savo laisves ir teises? (II)

Laisvūnas Šopauskas   2021 m. spalio 8 d. 20:37

81     

    

Laisvūnas Šopauskas. Ar Nidos Vasiliauskaitės individai apgins savo laisves ir teises? (II)

„Kultūros barai“ 2021 m. Nr. 9

Pirmąją straipsnio dalį skaitykite ČIA.

Bendrojo gėrio idėja – kelias į tironiją?

Nida Vasiliauskaitė įtaigauja skaitytoją, kad bendrojo gėrio idėją ir tironiją sieja kažkokie giluminiai ryšiai:

[…] visi esami, buvę, būsimi diktatoriai ir totalitariniai režimai iki pat kruviniausių: nei vienas jų savęs neteisino kitaip, kaip tik „bendru gėriu“, dėl kurio – ką darysi – tenka susitepti rankas ir ką nors paaukoti. Pats faktas, kad šie balseliai dabar pasigirdo – ženklas epochinio galimo lūžio, epochinio pavojaus.

Klasikinėje politinėje filosofijoje tironišku režimu buvo laikomas toks, kuriam esant valdovas arba valdančioji grupuotė siekia savojo, o ne bendrojo gėrio. Pagal filosofę išeina beveik atvirkščiai: tironiško režimo skiriamuoju bruožu tampa bendrojo gėrio idėjos pasitelkimas.

Pasiaiškinkime, kokios yra tironijos prielaidos moderniojoje valstybėje ir kaip tos prielaidos susijusios su bendrojo gėrio idėja. Tam, kad atsakytume į šį klausimą, mums tereikia šiek tiek išplėtoti tai, kas buvo pasakyta apie pilietinę visuomenę ir politinę visuomenę.

Moderni valstybė normaliai funkcionuoja tik tol, kol jai pavyksta derinti du sunkiai suderinamus principus: sąžiningos konkurencijos dėl resursų principą, grindžiantį pilietinę visuomenę, ir solidarumo principą, grindžiantį politinę visuomenę. Siekis ir sugebėjimas laikytis šių principų gali sumenkti, valstybės galia tam tikrų pilietinės visuomenės grupių gali būti pasitelkiama kovoje dėl resursų ir panaudojama prieš kitas visuomenės grupes. Tokioje situacijoje pilietinė visuomenė ir politinė visuomenė tampa savo karikatūromis, o valstybė tampa nuogos galios arena ir, galima sakyti, patenka į antrinę prigimtinę būklę. Modernios tironijos yra ne kas kita, kaip režimai, atsirandantys esant tokiai pilietinės ir politinės visuomenės būklei.

Kaip visa tai susiję su bendrojo gėrio idėja? Pilietinės visuomenės ir politinės visuomenės santykis yra asimetriškas. Sveikos politinės visuomenės egzistavimas garantuoja sveikos pilietinės visuomenės atsiradimą, tuo tarpu pilietinė visuomenė visuomet išlieka grėsme tiek sau, tiek politinei visuomenei.Tam, kad moderni valstybė nenuslinktų į antrinę prigimtinę būklę, joje turi egzistuoti pakankamai brandi ir galinga politinė visuomenė, gebanti sutramdyti pilietinės visuomenės gaivalą.

Politinę visuomenę sudaro asmenys, gebantys bent iš dalies atsisakyti savojo intereso, įsipareigoti bendrajam gėriui ir ypatingomis sąlygomis netgi dėl bendrojo gėrio, dėl valstybės, dėl politinės laisvės aukotis. Tuo tarpu pilietinės visuomenės nariai – miesčionys – dėl nieko nesiaukoja. Miesčioniui politinė laisvė nereikalinga, bendrąjį gėrį miesčionis geriausiu atveju supranta kaip minimalų bendrąjį interesą užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas, t. y. kaip dalyką pageidautiną, bet neįpareigojantį kovai, savojo intereso apribojimui ar juo labiau aukai. Piliečiu asmuo tampa tik tada, kai įsisąmonina turtingesnę, negu bendras minimalus interesas, panašią į tą, kuri buvo plėtojama klasikinėje politinėje filosofijoje, bendrojo gėrio sampratą ir taip suprastam bendrajam gėriui įsipareigoja.

Prieiname išvados, kad į tironiją veda anaiptol ne bendrojo gėrio idėja. Ne, į tironiją dėsningai veda pilietinės visuomenės narių siautėjimas, jei to siautėjimo nesutramdo bendrajam gėriui įsipareigoję politinės visuomenės nariai. Ne veltui klasikinė politinė filosofija moko,  kad atstovavimas bendrajam interesui, bendrajam gėriui yra skiriamasis politiškumo bruožas, o politikos meno esmė yra bendrojo gėrio siekis.

Laikant atstovavimą bendrajam gėriui politiškumo skiriamuoju bruožu, tironiją tenka laikyti kvazipolitiniu dariniu, nes joje politinės visuomenės atsiradimą ir funkcionavimą laiduojančios sąlygos nėra įgyvendinamos. Tironija gali dangstytis bendrojo gėrio obalsiais, tačiau niekaip negali būti orientuota į bendrąjį gėrį, nes visada virš visuomenės iškelia tam tikrą grupę žmonių, kuriai suteikiamas visuomenės hegemono statusas ir jėga slopina kitas grupes.

Laisvę naikina ir į tironiją veda tos idėjos, kurios griauna politinę visuomenę. Verta trumpai šiuo požiūriu peržvelgti moderniąsias politines ideologijas. Liberalizmas siekia visus visuomenės gyvenimo aspektus pertvarkyti pagal prekių rinkos modelį, o tai reiškia, kad propaguojant ir įgyvendinant šią doktriną pilietinei visuomenei būdingas konkurencijos dėl resursų principas pritaikomas vis naujoms gyvenimo sritims, o asmenys vis labiau save suvokia vien kaip dėl resursų besigrumiančius ir savo aistras tenkinančius individus, ir vis mažiau – kaip bendrajam gėriui įsipareigojusius piliečius; „išlaisvinta“ pilietinė visuomenė ilgainiui sugriauna sumenkusią politinę visuomenę. Tai reiškia, kad nepaisant visų liberalizmo deklaracijų apie laisvę, nepaisant liberalizmo doktrinos adeptų subjektyvių intencijų, liberalizmas dėsningai veda modernią valstybę į antrinę prigimtinę būklę, t. y. į modernią tironiją. Politikos filosofų mokymai apie tai, kad komercinė respublika tironijos gali išvengti konstitucijoje įtvirtinus gudrią valstybės institucijų konstrukciją (įvairios checks and balances koncepcijos), yra naivūs. Jokios institucijos negali atsilaikyti, kai politinė visuomenė sunykusi, o pilietinės visuomenės gaivalas „išlaisvintas“.

Socializmas/komunizmas lygiai taip pat, kaip liberalizmas, remiasi prielaida, kad žmogus iš esmės yra individas. Socializmas/komunizmas „pataiso“ liberalizmą priimdamas poziciją, jog individų konkurencija dėl resursų niekuomet nevyksta pagal sąžiningos konkurencijos principą. Valstybėje esančios išnaudojamųjų ir išnaudotojų klasės, o valstybė yra išnaudotojų klasės įrankis laikyti paklusniais išnaudojamuosius, kitaip sakant, valstybė visados esanti antrinėje prigimtinėje būklėje. Individų konkurencija dėl resursų iš principo negalinti būti sąžininga; ji galinti būti tik panaikinta, kai valstybė bus atimta iš išnaudotojų ir paversta išnaudojamųjų įrankiu, bus panaikinta arba radikaliai apribota nuosavybė, panaikintos išnaudojamųjų ir išnaudotojų klases. Akivaizdu, kad šios ideologijos propagavimas ar įgyvendinimas dėsningai griauna politinę visuomenę ir veda valstybę link tironijos – tos, kurią projektuoja ši ideologija arba kokios nors kitokios, su šia ideologija nesusijusios. Kaip ir liberalizmo atveju, griaunamoji tendencija išlieka nepriklausomai nuo to, kokios bebūtų subjektyvios įvairių „demokratinio socializmo“ šalininkų intencijos.

Konservatizmas neturi pozityvių valstybinės tvarkos idėjų. Tokių idėjų neturėdami, konservatoriai paprastai prisilaiko dominuojančios ideologijos, taigi, liberalizmo, priešpaskutinės versijos. Tai reiškia, kad ir konservatizmo ideologija dėsningai, tik paprastai ne taip agresyviai, griauna politinę visuomenę ir veda valstybę link tironijos. Paplitęs požiūris, kad konservatizmas yra mokymas, kuriuo vadovaudamiesi piliečiai gali pasipriešinti liberalų ir socialistų totalitarinėms užmačioms, yra apgailėtinas nesusipratimas.

Dar viena moderno ideologija, nacionalizmas, išeities tašku laiko ne individą, bet naciją – valstybę sukūrusią arba siekiančią sukurti tautą. Toks išeities taškas padaro šios ideologijos centru tautos interesą ir tautos bendrąjį gėrį, o tai, be abejo, yra idėjos, kurios suburia ir stiprina politinę visuomenę, skatina asmenis įgyti piliečio savimonę. Tai reiškia, kad tarp moderniųjų ideologijų nacionalizmas yra vienintelė išimtis: vienintelė moderni ideologija, kuri stiprina, o ne griauna politinę visuomenę, ir atitinkamai, veda ne į tironiją, o į laisvų piliečių valstybę.

Nidos Vasiliauskaitės 5 tezių rinkinys yra liberalizmo ideologijos apraiška. Kaip sakyta, liberalizmo ideologija skatina asmenis save suvokti vien kaip individus ir paverčia juos prastais piliečiais. Tokios tendencijos ryškų pavyzdį pateikia pati Nida Vasiliauskaitė. 

Žinutėje socialiniame tinkle filosofė parašė:

[…] reikia Maidano, reikia visos Lietuvos prie Seimo, pasiryžusios nesitraukti, kol reikalavimai [atšaukti prievartinę vakcinaciją ir visuomenės skirstymą į skirtingas teises turinčias vakcinuotų ir nevakcinuotų klases] bus patenkinti. […] Nieko nėra ir nebuvo svarbiau nei tai nuo Antrojo Pasaulinio laikų. Taip, čia svarbiau nei Sausio 13-oji: tada, nesėkmės atveju, grėsė tik gyventi toliau kaip gyvenus Sovietų Sąjungoje – okupuotiems, be nepriklausomos valstybės; dabar – nesėkmės ir pasyvumo atveju – gresia gyventi naujo, paties tikriausio apartheido sąlygomis, nebe teisinėje nebevalstybėje nebe kaip piliečiams, kur bet kurią akimirką gali nutikti bet kas, nebėra nė regimybės žmogaus teisių, negalioja nei LR Konstitucija, nei jokios tarptautinės teisinės normos ir įsipareigojimai.

Šis trumpas tekstas labai iškalbingas. Jo implikacijos tokios: geriau būti okupuotam, negu paskiepytam!  Putinas, pasiuntęs kariuomenę Lietuvos okupuoti, atrastų šalininkų vien pažadėjęs nespausti skiepytis. Nida Vasiliauskaitė gali būti vadovėliniu pavyzdžiu miesčionio, kuriam suprantama tik ekonominė ir socialinė („gyventi kaip noriu“) laisvė, bet visiškai nesuvokiama piliečio laisvė. Geras būtų bet koks tironas, gerai ir okupacija, jei tik bus pakankamai ekonominės ir socialinės laisvės.

Šioje vietoje verta prisiminti moderniosios politinės filosofijos pradininką Tomą  Hobsą ir fundamentalią jo filosofijos pamoką: visuomenė, sudaryta iš individų, konkuruojančių dėl resursų, siekiančių patenkinti savo aistras ir kuo ilgiau bet kokia kaina išlaikyti savo kūnus šiame pasaulyje, dėl savo prigimties negali pretenduoti į ką nors daugiau, negu nusilenkti absoliučiai valstybės valdžiai ir sutikti būti politiniais vergais, kuriems mainais už besąlygišką paklusnumą valstybė gali atlyginti jos suteikiama teise  netrukdomai siekti (kiek ta pati valstybė mano esant tikslinga) asmeninės ekonomines ir socialines gerovės.

Svarbiausia teisė ir laisvė – gyventi atvirojoje visuomenėje?

Nida Vasiliauskaitė rašo:

[…] visuomenė, kurioje individas nėra laisvas, irgi nėra nei laisva, nei gera. Kad būtų laisva ir gera, ji privalo netrukdyti individui pačiam rinktis „gėrį“ pagal savą supratimą – ir keliauti nors ir (kitų vertinimu) į pragarą, užuot „jo paties labui“ puolusi gelbėti. Nes pragaras – būti ganomu galviju, prarasti žmogaus atributus, tarp kurių laisvė – esminis, ir joks „laimės“ nei „pasitenkinimo“ kiekis jos nekompensuos […]

Šiame pasaže Nida Vasiliauskaitė pasisako už politines permainas, kurias pirmą kartą filosofiniais argumentais bandė pagrįsti Džonas Stiuartas Milis 1859 metais išleistoje esė Apie laisvę. Vėliau, Karlo Raimundo Popperio knygos „Atvira visuomenė ir jos priešai“ įtakoje šis projektas imtas vadinti „atvirąja visuomene“.

Nida Vasiliauskaitė yra taip įsitikinusi atvirosios visuomenės išganingumu, kad „nurašo“ visas ankstesnes kaip nei geras, nei laisvas, kitais žodžiais tariant, visą ankstesnę istoriją paskelbia Tamsiaisiais amžiais, o atvirosios visuomenės projekto realizavimą laiko Apšviestųjų amžių pradžia. Toks požiūris iš esmės teisingai atspindi paties Milio revoliucines intencijas.

Moderniojoje politinėje filosofijoje neretas reiškinys yra retorinio ir loginio lygmenų išsiskyrimas: tikrąjį veikalo turinį galime suprasti tik įsigilinę į loginę struktūrą ir implikacijas, kurias autoriaus retorika ne atskleidžia, bet paslepia. Milio esė Apie laisvę yra vienas ryškiausių šio reiškinio pavyzdžių. Jei tikėtume Milio retorika, esė Apie laisvę  turėtume laikyti veikalu, kuriame autorius siūlo projektą, turintį užtikrinti kuo palankesnes tiesos paieškos sąlygas ir grindžia siūlomas reformas episteminiais argumentais. Tačiau pasigilinę į loginę struktūrą pamatome visiškai kitokį vaizdą. Millis buvo historicistas, manęs, kad istorijoje kiekvieną konstruktyvųjį (kuriame tam tikra visuomeninė tvarka steigiasi arba klesti) laikotarpį keičia kritinis (kuriame visuomeninė tvarka dezintegruojasi ir praranda savo legitimumą) laikotarpis, šį – konstruktyvusis ir t.t. Milio įsitikinimu, jis gyvenąs kritiniu laikotarpiu, kuriam pasibaigus išauš nauja visuomeninė tvarka, kurios dvasinius pagrindus jau dabar renčia jis ir į jį panašūs intelektualai; tie dvasiniai naujos epochos pagrindai būsią Žmogaus religija ir utilitarizmas. Svarbiausias šio kritinio laikotarpio uždavinys – senosios visuomeninės tvarkos dvasinių pagrindų išmontavimas, o tie pagrindai esantys krikščionybė, buržuazinė moralė ir bet kokios tradicinės pažiūros. Siekdamas išmontuoti visuomeninės tvarkos dvasinius pamatus Milis bandė filosofiškai pagrįsti net kelis į tokį tikslą orientuotus projektus: krikščionybės simuliakrą, feminizmą ir atvirąją visuomenę.

Nesunku suprasti, koks radikalus ir koks destruktyvus yra atvirosios visuomenės projektas. Anot Milio, laisvė rinktis savąjį gėrio supratimą ir pagal jį gyventi turi būti taikoma visiškai nuosekliai, o žmogaus laisvės riba turėtų būti laikoma tik kito žmogaus laisvė. Skamba didingai, bet Milis apsimeta, kad nepastebi akivaizdžios alternatyvos: laisvės riba yra moralė. Neva nepastebi šios alternatyvos todėl, kad jos aptarimas gali atskleisti projekto radikalumą ir prablaivinti skaitytoją –  Milio siūloma naujoji „laisvė“ reiškia ne ką kita, kaip moralės panaikinimą ir jos pakeitimą minimaliu socialinio elgesio taisyklių rinkiniu.

Tai, kad atvirojoje visuomenėje nėra moralės, nėra vienintelis Milio nutylėjimas. Praėjo daug dešimtmečių, kol Milio idėjų adeptai išdrįso suformuluoti atvirosios visuomenės projekto principų implikacijas, liečiančias tai, kaip turi funkcionuoti viešoji erdvė. Tos implikacijos išties revoliucinės. Visos idėjos viešojoje erdvėje turinčios būti traktuojamos kaip lygios; vienos išskyrimas esąs alternatyvių idėjų represavimas. Todėl negalį būti jokių oficialiai pripažįstamų tiesų, jokių viešų standartų, nes valstybė ar visuomenė neturinti teisės indoktrinuoti; visi klausimai turintys būti laikomi neišspręstais ir viešai turi būti traktuojami kaip neišspręsti. Valstybiniai universitetai, mokyklos taip pat visus klausimus turį traktuoti kaip neišspręstus, nes jei mokytojas traktuos kokį nors klausimą kaip išspręstą, tuo jis represuos mokinuką, kuris gali galvoti kitaip. Viešai neturį būti teigiama, kad krikščionybė geresnė už actekų religiją arba kad mokslas kažkuo geresnis už raganavimą. Įsitikinimai tam tikrų pozicijų teisingumu galintys būti reiškiami tik privačių asmenų susibūrimuose – namuose, bažnyčiose, gal dar privačiose mokyklose.

To, kas pasakyta apie atvirąją visuomenę, pilnai pakanka išsiaiškinti, koks šio projekto santykis su laisve. Atvirosios visuomenės projektas yra sugalvotas tam, kad sugriautų visuomenės dvasinius pamatus – sunaikintų moralę, krikščionybę ir dekonstruotų tradicinę pasaulėžiūrą. Šis griovimas, be jokios abejonės, yra ir politinės visuomenės griovimas. O griaudami politinę visuomenę atvirosios visuomenės kūrėjai grindžia kelią į tironiją. Eilinį kartą galime pridurti, kad neturi jokios reikšmės šalininkų intencijos: jie gali kuo nuoširdžiausiai manyti, kad myli laisvę ir vykdo šventą pareigą už ją kovoti; kad ir ką jie manytų, jų pasaulėžiūra ir jų propaganda dėsningai naikina laisvės prielaidas.

Išvados

Filosofiniu požiūriu penkios Nidos Vasiliauskaitės tezės yra prieštaravimų ir klaidų kamuolys. Tačiau kur svarbiau yra tai, kad nuo šių tezių atsispirianti pasaulėžiūra ne tik negali grįsti kovos už laisvę, bet dėsningai prisideda prie politinės laisvės prielaidų naikinimo ir grindžia kelią tironijai.

Siekis apginti laisvę reikalauja visiškai kitokios pasaulėžiūros – tokios, kuri remtųsi prigimtinės teisės doktrina, neiškeltų miesčionio virš piliečio, atmestų atvirosios visuomenės projektą, įpareigotų bendrajam gėriui, bendrojo gėrio subjektu laikytų politinę lietuvių tautą.

Nidos Vasiliauskaitės individai savo teisių ir laisvių neapgins, nes jie gina savo kūną ir savo verslus, kai reikia ginti tautą ir valstybę.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Puiki       2021-10-13 9:32

Nidos filosofijos analizė

Artur Šarifov       2021-10-11 22:56

“Мы думали, что нас лечили, а нас ****али” [Неэтичные Эксперименты#2]
https://www.youtube.com/watch?v=It14dftjWk0

Dzeikas       2021-10-11 19:24

Al’ui:
Sure! Amerika ne rojus zemeje. Taciau teiseta valdzia Lietuvoje buvo nuversta su neiprastu lengvumu 1926m.tauta net nesuprato ,kad vyksta kazkas neteiseto.
Tuo tarpu Ruzveltas gavo per rankas ,kada pabande gauti ipatingus igaliojimus kovai su Didziaja krize.
O ir dabar amerikieciai priesinasi(Niekas nieko negalejo padaryti, ten kur vietiniai susiorganizovo ir pasieme policijos igaliojimus sustabdydami BLM siautejima) ir tokiu cudu su prievartinemis vakcinomis nevyksta.

Al.       2021-10-11 16:53

Raigerdas: ,,VaidasVDS bruka tau Urantijos knygą, kurios tau nereikia, ir jis tuoj pat cituoja frazes apie pyktį. Šitas žmogus cituoja Urantijos knygą, cituoja Bibliją, bet kas ten parašyta nieko nevykdo.”

O koks skirtumas - ar Vaido Urantija, ar Raigerdo Visko Teorija, kuri brukama reikia ar nereikia, su prierašu ,,kada vyksta diskusija, tai normalūs pašnekovai visada gerbia savo diskusijos dalyvį”, bet pats to irgi nevykdo ?

Al. Dzeikui       2021-10-11 16:27

,,Jus bandote sukompromituoti laisves ideja pasiremdami atvejais kai pati ideja iskaraipoma ir lauzoma jos esme.”
Dzeikai, ne aš bandau sukompromituoti laisvės idėją, o tu pats savo demagogija. Aš tik pastebėjau, kad tavo teiginys, jog ,,Amerikoje reikia IRODYTI” yra, deja melas. Nes šiuolaikinėje Amerikoje, kaip ir Lietuvoje, labai dažnai, priimami iš anksto pasirinkti sprendimai, nepriklausomai nuo įrodymų tvirtumo. Tai liečia rasių politiką, kovidą ir visas tas sritis, kurios tikriesiems sprendimų priėmėjams atrodys svarbios. Nepriklausomai nuo ĮRODYMŲ. Tą patį matą, kurį taikai lietuvių tautos vertinimui, taikyk ir kitiems - amerikiečiams ar rusams. Tik tiek.Tik po to galėsim galbėti apie laisvės idėją.

Dzeikas       2021-10-11 13:24

Raigerdui:
“O svarbiausia, kad būtent šitie tipai veržiasi į VALDŽIĄ, štai kame yra visas košmaras.”
—————————————————————————————————-
O ko nesiverzt? Jie kalba tai ka nori isgirsti elektoratas. Elektoratas jau atsikando ir zino, kad juos visvien apgaus. Zino, ir visvien balsuoja.
Kodel?
Todel,kad tuos kuriuos renka is esmes tokie patys kaip elektoratas. Na gudresni biski.
T.y. ir elektorato, ir renkamuju mastymas ir pagrindinis refleksas ne padaugink dalindamasis, o griebk kol gali. Kitokiu apriori buti negali. Nera paklausos kitokiems. Gincas vyksta del spalvu, mosties. Vieni draskosi uz bugnus, kiti uz kryzinius, dar kazkurie uz vyninius.
O Vaidas aplamai atlieka “mudozvono” vaidmeni - smegenis dulkyja. Kazkas bendro su stasiu. Mostis tiesa skirtinga.

Raigerdas>VaiduiVDS        2021-10-11 12:30

VaidasVDS bruka tau Urantijos knygą, kurios tau nereikia, ir jis tuoj pat cituoja frazes apie pyktį. Šitas žmogus cituoja Urantijos knygą, cituoja Bibliją, bet kas ten parašyta nieko nevykdo. Pavyzdžiui, Kristus sako, kad “jūs klausysite, bet negirdėsite, jūs žiūrėsite, bet nematysite, kas girdi-te klauso, kas žiūri te mato”. Štai atrodo, paprastas dalykas. Duokite VaiduiVDS perskaityti tai tūkstantį kartų, bet kaip jis negirdėjo, taip ir negirdės. Užduokite jam paprastą klausimą ir jūs negausite atsakymo. Aš jam patariau, kaip jis gali išmokti matyti ir girdėti. Tai yra tą patį, ką ir sako Kristus. Aš jam patariau nueiti su kitu žmogumi į mišką, kur jis parodytų į medį ir paklaustų VaidoVDS:“kas čia?”. Ir VaidasVDS atsako, kad yra prieš jo akis. Tokius pratimus reikia daryti VaiduiVDS apie 2 metus į dieną  bent po 1 valandą. Bet jis negirdi ir daro savo. Ir jis pavirsta religiniu fanatiku, kuris cituoja Urantijos knygą kaip robotas. Ir tai yra viskas, ką jis gali padaryti. Susikalbėti su juo neįmanoma, nes jis negirdėdamas ir nesuprasdamas, kas jam yra sakoma, tarška, barška, kaip robotas ir jokio atsakymo iš jo nesulauksi. Šitam žmogui išaiškinti, kad teorija be praktikos yra lygi nuliui, tiesiog neįmanoma. Nors Biblijoje ir apie tai kalbama. Bet palikime VaidąVDS ramybėje. Štai imame Seimą, kur yra ne vienas krikščionis-demokratas. Štai Seimui jau 30 metų. Ar kas nors girdėjote, ką yra nuveikę krikščionis-demokratai Seime? Jūs girdėjote kokią nors jų ataskaitą? Aš ne. Jūs girdėjote, kaip krikščionys ir ne krikščionys didžiuotųsi kokiais nors pasiekimais Seime, kas buvo padaryta Lietuvos labui? Aš negirdėjau. Jūs žinote, kaip balsuos krikščionys-demokratai dėl partnerystės įstatymo? Aš ne. Tada man kyla klausimas:kodėl jie elgiasi priešingai, nei parašyta Biblijoje? Ką gi, pacituosiu Bibliją:”
Mt 23,1-39
1 Tuomet Jėzus ėmė kalbėti minioms ir savo mokiniams:
2 “Į Mozės krasę atsisėdo Rašto žinovai ir fariziejai.
3 Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro”. 2000 metų ir daugybė žmonių nesugeba įveikti tokios paprastos problemos. O svarbiausia, kad būtent šitie tipai veržiasi į VALDŽIĄ, štai kame yra visas košmaras.

Raigerdas        2021-10-11 11:31

Bendrasis gėris yra abstraktus ir neapibrėžtas dalykas, todėl tą frazę gali naudoti kiekvienas savaip. Štai paklausiau komentatoriaus Al., kas tai yra ir jis pradėjo dalinti tą Bendrąjį gėrį į mažesnį ir t.t. Kitas komentatorius aiškina:“tikiu bendruoju gėriu 2021-10-10 18:45”. Tikėti reikia į Dievą, o apie Bendrąjį gėrį reikia žinoti, kur jis yra ir kokia tavo dalis ar bent indėlis į tą Bendrąjį gėrį. Nusikaltėlių grupėse tai vadinasi “Obšiakas”, kooperatyvuose tai bendras turtas, kolūkiuose tai irgi Bendras turtas. Kokį Bendrą gėrį turi gerbiamas L. Šopauskas omeny, lieka neaišku. Štai jis klausia:“Bendrojo gėrio idėja – kelias į tironiją?”. Nežinau, kodėl L.Šopauskas, jeigu jis iš tikro dėsto logiką, tai pažiūrime faktams į akis. Kaiminystėje mes turi gerą Bendro gėrio pavyzdį psichopatą A. Lukašenka. Vietoje to, kad vystyti Baltarusiją kaip Nepriklausomą valstybę, jis apsiima sujungti ją su Rusija, kad grąžinti atgal tą CCCP. Vardan ko jis tai daro? Vardan “Bendrojo gėrio” Baltarusijai ir Rusijai. Koks rezultatas? Tironija. Šiaurės Korėja yra komunistinė valstybė. Ten viskas daroma vardan “Bendrojo gėrio”. Koks rezultatas? Tironija. Pol Potas irgi darė viską vardan “Bendrojo gėrio”. Koks rezultatas? Tironija ir milijonai nužudytų žmonių. CCCP okupuoja Lietuvą. Vardan ko? Vardan “Bendrojo gėrio”. Koks rezultatas? Tironija ir tūkstančiai nužudytų, o kiti ištremti į GULAG’ą. Vardan ko jie ten dirbo? Vardan “Bendrojo gėrio” už 400 gr. duonos ir dar kokios nors balandos per dieną. Koncentracijos stovyklos įsteigtos fašistų. Vardan ko? Vardan “Bendrojo gėrio”. Kas buvo užrašyta ant Buhenvaldo vartų? Ten buvo užrašas:“Kiekvienam savo”. Milijonai sušaudytų žydų. Vardan ko? Vardan “Bendrojo gėrio”. Nacijos higiena - Eugenikos mokslas. Vardan ko? Vardan “Bendrojo gėrio”. Totalinė viso pasaulio žmonių vakcinacija. Vardan ko? Vardan “Bendrojo gėrio”. Išsiaiškinkime, kas yra abstrakcija? Abstrakcija - (lot. abstractio - atitraukimas): 1. požiūris ar teiginys, atitrūkęs nuo tikrovės, neprieštaraujantis jai, bet ir neatitinkantis tikrosios dalyko padėties; Taigi, mes turime faktą, kaip tokie teoretikai, kaip L.Šopauskas, yra atitrūkė nuo realaus gyvenimo. Tas pats yra su partijomis. Man, pavyzdžiui, sako:“Raigerdai, stok į partiją”. Klausiu - “kodėl?”. Man atsako:“Na, tu gi nesutinki su tuo, kas dabar dedasi. Laimėsime rinkimus ir galėsime pakeisti”. Klausiu:“Ar turite planą, ką į ką reikia keisti?”. Man atsako:“Laimėsime rinkimus ir tada sukursime”. Taigi, Lietuvoje einama iš proto tik dėl vienos priežasties: nenorima mąstyti konkrečiai; nenorima matuoti, skaičiuoti, sverti ir įvartinti kilogramais, tonomis, kilometrais ar metrais. Deja, dėl nekokybiško Švietimo sistemos Lietuvoje, tautiečiai nebemoka mąstyti konkrečiais faktais. BET PAŽIŪRĖKIME SEIME. SEIMŪNAI RŪPINASI SAVO ATLYGINIMU. RŪPINASI SAVO PRIVILEGIJOMIS. O TAI REIŠKIA, KAD JIE GAUNA PINIGUS TIK UŽ TAI, KAD PUČIA LAIDŽIAI MIGLĄ APIE “BENDRĄJĮ GĖRĮ”. Bet paklauskite jų, kodėl jie nieko nedaro, kad panaikinti SKURDĄ? Ar tai nėra “Bendrasis gėris”? Ir viauksi, miauksi, nes nemoka mąstyti konkrečiai VALSTYBINIU MASTU. Jie mąsto abstrakčiai, nes mąstant abstrakčiai nereikia jokios atsakomybės. Abstrakcija yra ne kas kita, kaip išsiblaškymas, psichinis nukrypimas nuo tiriamo, tiriamo ar aptariamo dalyko, kuriam būtinas konkretumas, siekiant apibendrinti ir išryškinti svarbiausius, esminius dalykus, ženklus, elementus.

stasys       2021-10-11 10:27

Avinas 2021-10-11 10:03 ..Jus čia aiškiai neteisus . Jei žmonės sugeba pinigus uždirbti ir sukaupti tai jau kai ka reiškia , vienok ne tai ka tamsta čia visiems pasakojate . smile

Avinas       2021-10-11 10:03

Balso teise turėtų tureti 5% turtingiausiu piliečiu (kiti Lietuvoje nėra finansiškai laisvi ir todėl nėra laisvi piliečiai). Problema ta, kad 5% yra vagiu rinkinys ir idiotu kratinys.

Dzeikas       2021-10-11 8:16

Al’ui:
Jus bandote sukompromituoti laisves ideja pasiremdami atvejais kai pati ideja iskaraipoma ir lauzoma jos esme.
Isigilinkime i mechanizma kaip tas daroma:
1. Juodaodziu bendruomene vos tik koki jos nari pajudina policija iskart kelia riauses. Nelabai ir gilinamasi kaltas tas ar ne. Tarp juodziu nemazai ta suprantanciu ir nenorinciu dalyvauti toje komedijoje , taciau ne visi ir gali. Jeigu tu gyveni “prodzekte” (socialinis bustas 3 kambariu buto nuoma juokingi $300-400/men. Niujorke kambarys $1000) ir bandysi reikstis tipo ko mes cia uz narkomanus sklaidomes -  i vieta tave pastatyt - labai lengva. Nakti ten policija reidus daro su uztaisytais pistoletais rankose. O pasitraukti atsisedus ant pigaus busto adatos - labai sunku. Kur tu dingsi jeigu su vaikais teks nusikelt nuo $400/men bustui ant sakykime 1300? O pajamos 2000.
Tai yra “bendrojo gerio” apologetai pirmiausia istvirkino dali visuomenes - padesime vargsams, pastatysime jiems pigiai nuomuojama busta. Po to ta dali visuomenes naudoja kaip smogiamaja jega sukompromituoti laisves ideja. O dali visuomenes , kuria jau istvirino yra jau dalinai ibaudziavinta - dalyvausi BLM “akcijose”, niekur nedingsi. Kaip matote net ir JAV.
Cia pavyzdys kaip tas daroma. Lietuvoje elgiamasi kitaip. Situacija kiek kitokia. Bet pats principas, istvirkink,apmulkink kokia idiotiska ideja po to padaryk vergu - tas pats.

VaidasVDS       2021-10-11 6:43

Raigerdai,
ko taip siaurai parašei, juk mėgsti išsiplėsti:
Job 5, 2 Iš tikrųjų širdgėla pražudo kvailąjį,

Job 18, 4 [i2]Savo pykčiu tik save žaloji

Pat 14, 29 Kas lėtai supyksta, turi daug supratimo, o kas yra ūmaus būdo, išaukština kvailumą.

Pat 15, 1 Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį.

Pat 29, 8 išmintingieji numalšina žmonių įniršį.

Pat 25, 28 Kaip atviras miestas, be apsaugos, toks yra žmogus, kuriam trūksta savitvardos.

Pat 27, 4 Pyktis yra nuožmus, įtūžis nenugalimas

Pat 15, 18 Karšto būdo žmogus vaidus sukelia

Koh 7, 9 Neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės.

——
P.s. Metaforą galima versti įvairiomis prasmėmis, nelabai ką sugadinsi, svarbu, kad sveika vaizduotė pas skaitantį būtų...

stasys       2021-10-11 6:22

Religija kaip tokia aplamai neturi bendro gėrio apibrėžimo formos . Jos pamatiniuose teiginiuose , žmogaus vieta aiškiai pažimėta . Tuo nesunku isitykinti paskaičius ir Vaido VDS komentara . Taip , ieškant bendro gėrio , paprasčiausia būtų nurėžti visas aukštas galvas kišančias iš minios , o tiems kuriems truksta padėti ‘ugtelėti’ skyrus svarbia vieta tose paieškose, bet tokia mintį ilgus metuos puoselėjo ir sovietai kurie kaip Vaidas VDS irgi priėjo tokios išvados jog intelektualų gausumas ir įvairovė trukumas darnios sovietinės visuomenės gyvenime . Su tuo sutikti negaliu , kaipo tik priešingai tas ‘trukumas’ Lietuvoje dar nepakankamas. Ginčuose žmonės laužo savo įsitykinimus, taip visuomenei užtikrindami jos laisva žodį ir teise reikšti bet kokia nuomonę . Bendras gėris privalo apimti visus visuomenės gyvenimo aspektus o ne tik apimti mažą dali politizuotos visuomenės .
p.s. 11 eilučiu .

Al. Dzeikui       2021-10-10 23:33

,,Amerikoje reikia IRODYTI. Ikalciai ,juolab itarimai, - zinantiems tautsika “jurisprudencija”, - nera irodymas.” Arba paimkim kitą atvejį - pusiau merdintį plėšiką narkomaną sustabdo policininkas už suklastotų pinigų panaudojimą, o kai tas nuo perdozavimo miršta, ĮRODOMA, kad policininkas jį nužudė. Policininkas ilgam sėda, o plėšikas palaidojamas auksiniame karste. Tautai sutartinant klūpant ir bučiuojant kitiems plėšikams batus. Pamokymas toks: kai iš anksto žinai Teisingą Atsakymą, argumentus susirasi.

VaidasVDS       2021-10-10 22:37

Tiek autoriaus temos, tiek diskusijos ir “diskusijos” atskleidė vieną sunkiai nuginčijamą faktą - intelektualams sutarti ir susitarti nepaprastai sunku. Per daug neteisingų filosofijų (ir filosofų) egzistuoja, kad jas būtų galima sujungti ar apjungti. Bet kurioje tik žmogiškoje filosofijoje yra klaidų, kurių klystantys filosofai ar jų pasekėjai nenori taisyti. Tad ir susitarti tampa neįmanoma.
Būtent todėl Jėzus, būdamas šiame pasaulyje, nėjo pas profesorius, filosofus, aukštus dvasininkus (tik pas vienetus iš jų) ir pagrinde mokė paprastus, bet pareigingus, patikimus ir ištikimus žmones. Šie žmonės mokėsi noriai, na o išminčiai - tik tie, kurie dar galėjo peržengti per savąjį ego. O tokių ir tais laikais daug nebuvo. Intelektualas Paulius, nors ir buvo protingesnis ir labiau išsilavinęs nei apaštalai, tačiau jis sugebėjo pakreipti krikščionybę pagal savo supratimą, pakeisdamas tikrąją Jėzaus evangeliją - Dievo tėvystę ir žmonių brolystę - neteisinga Atpirkimo doktrina. Nuo to laiko taip ir klesti kvailas pasididžiavimas ir tariamas pranašumas prieš kitus krikščionybėje, kuris palaipsniui virsta į šiandieninį pasimetimą ne tik dvasinėse, bet ir moralinėse vertybėse. Dabartiniu metu jau beveik galutinai pralaimima beprotiškam tarpnacionaliniam bedvasiam globalizmui, o “išminčiai” tenori vieni kitiems gerkles perkąsti.
Ką gi, skanaus…
Kartais (o gal dažniausiai) būti išminčiumi tiesiog yra šlykštu…
LK 10, 21 ...„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.”

tikiu bendruoju gėriu       2021-10-10 18:45

tikiu bendruoju gėriu - lietuvybe.
pasitikiu patriotais, katalikais - kurie rašo lietuviškai.

Dzeikas       2021-10-10 18:09

Pamastymui apie “Bendrojo gerio” ir laisves gynyma.
Palyginkime KET Lietuvoje ir JAV. Lietuva priklauso ginanciuju “bendraji geri” lageriui, JAV bene vienintele pasaulyje valstybe iskelusi savo motto zmogaus laisves gynyba.
Panagrinekime kaip vyks avarijos nagrinejimas ir kaltu ieskojimas Lietuvoje ir JAV.
Ir taip, vaziuojate keliu, jums baksteli i bagazine kitas automobilis.
Lietuva: atvaziuoja mentai ir rasydami protokola jau klausia nukentejusiojo(kuriam i bagazine ikale).Kodel stabdei? Cia turi itemptai galvoti, “man pasirode”, “leidau is salutinio kelio ivaziuoti” - neduok die pasakysi. Kalte gali iskart buti perstumta ant taves.Ir tokiu klastingu klausimuku turesi nemazai. Jeigu nuostuoliai bus dideli tai tokiu klausimu sulauksi ir teisme. Ir ejigu bus rastos “aplinkybes” ir “argumentai” teisejui, tai biciuli ko gero susimokesi ne tik uz savo, bet ir svetimos masinos remonta.Nes vienas lietuvisko KET sakinys sako,kad ivaziavus ir priesakines masinos bagazine kaltas ivaziavsios masinos vairuotuojas, kitas sakinys cia pat primena, kad nukentejusis taip pat privalo atsargiai vazineti, nedaryti staigiu stabdymu ir rupintis apie uz jo sekancias tr. priemones.
KOdel? Na kaipgi, - “bendruoju geriu” seimunai sukurpe si istatyma rupinasi. Na kad niekadejai visokie nemustu per stabdzius tycia,kad avarija sukeltu - cia gi Lietuva, o ne susn papas ir vagims ir sukciams cia uodega prispausta.
Dabar isivaizduokite, kad tai atsitiko JAV:
Policajus atvykes po 3-5 minuciu isklausys abu ir nupaisys schema ir aprasyma kaip viskas buvo. Kaltininkas gali pasakyti kad nukentejes stabde ar dar ka dare tycia sukeldamas avarine situacija.  Policajus parasys ,kad STABDE, bet tycia ar ne jis to nesprendzia.Todel nerasys. Toliau reikala veda draudimo kompanijos. Bendruoju atveju jos net nediskutuoja - Visu Amerikos valstiju KET parasyta VIENAREIKSMISKAI - atsako ivaziaves i bagazine. Draudimo kompanijos net nebandys gincytis - beprasmiska. Turite atliekamu $50.000? Bandykite rast advokata kuris surizikuotu reputacija - nes reikalas jeigu nukentejes teisme nepasakys teisejui “as stabdziau turedamas tiksla sukelt avarija” joks tiesejas nukentejusiojo kaltininku nepadarys.
Lietuviska Temide isteriskai klykia - rojus sukciams, jie tykoja , tycia kerta per stabdzius ir tycia sukelia avarija ,kad jus jo drunduleta verta $1000 suremontumete uz 50 tukst. Va, as, Lietuviskas teisingumas, rupinuos “bendruoju geriu”.As, as…
I ka Amerikietiska Temide atsako. Mano prioritetas zmogaus laisve , todel istatymai turi buti kaip galima tiesesni ir besalygyskesni. O vairuotuojams KET sako: vaziuodami paskui kita automobili bukite visada pasiruose ,kad jis netiketai stabdys ir laikykite atatinkama atstuma. Taip. Isties. Amerikoje pilna sukciu ir draudimo ismoku medziokle nekuriems yra verslas. Taciau kaip isvengti tapti tokio “verslinyko” klientu parasyta labai aiskiai ir nedviprasmiskai. Taip nedviprasmiskai, kad net aksaburnis advokatas nieko neirodys. Nes tycia(daiktavardis) sukelt avarija , kaip kad lietuviskas KET leidzia gindmas “bendraji geri”, Amerikoje reikia IRODYTI. Ikalciai ,juolab itarimai, - zinantiems tautsika “jurisprudencija”, - nera irodymas.

Karai niekada       2021-10-10 17:22

nesibaigs, o tik prasidės ir vis naujesni, ir su didesnėmis aukomis. Vien virusinės bombačkos šluos daug iš kelio pakeliui į šviesų oligarchinį rytojų, vadinamą gerovės valstybėmis.

>> 15:19       2021-10-10 16:15

Viskas taip, kaip rašote. Paprasta kaip dukart du. Bet iš kur čia tokia opozicija Nidai? Juk ji tik kritikuoja dabartinę valdančiąją chuntą, kuri meluoja, kad viską daro dėl bendrojo gėrio. Ar Nida galėtų būti iš principo prieš bendrąjį gėrį? Jei taip būtų, tai ji negebėtų įvardyti ir blogio, nes nematytų skirties. O ji juk jau senokai kariauja prieš blogį. Vadinasi, už gėrį. Ir ragina spręsti būtent dabar aktualiausias problemas, kurias spręsti reikia kuo skubiau, kol dar ne per vėlu. Tai dėl ko šitas visas karas? Čia kaip su tais trimis neregiais, kurie bando pažinti dramblį. Vienas apsikabino koją ir sako, kad dramblys panašus į namo koloną. Kitas pačiupinėjo straublį ir sako, kad dramblys panašus į laistymo žarną. Trečias pasičiupo už uodegos ir sako, kad dramblys panašus į šluotelę ilgu kotu. O visumos nėra. O štai jūs rašote: ,,Egzistuoja ir bendrasis, ir asmeninis gėris”. Viskas. Taškas. Visi karai turi būti baigti. Vardan bendrojo ir asmeninio gėrio. Ar taip ir bus? Vargu, jei kas nors bus suinteresuotas tuos karus pratęsti. Ne vardan bendrojo gėrio, žinoma.

Sugriztant prie esmes 2       2021-10-10 15:19

Egzistuoja ir bendrasis, ir asmeninis geris. Bendrasis geris tarnauja asmeniniam geriui. Taciau vardant asmenines laimes neverta griauti bendruomenes, nes bendruomene yra salyga pasiekti asmeninei laimei. Zmogui reikia bendruomenei. Pilieciui reikia valstybes. Todel svarbu palaikyti bendraji geri, o.ne vien galvoti apie paskirus individus. Siu dvieju geriu- asmeniniobei bendrojo- pisiausvyra yra svarbi. Kitaip viskas griuva.

Joana       2021-10-10 14:47

Perskaičius abi p. Laisvūno straipsnių dalis, sau atsakymą radau antrojo straipsnio gale, dviejose paskutinosiose pastraipose. Ačiū. Mane įtikino.

Raigerdai,       2021-10-10 14:20

slėpkis tu su tuo savo Vydūno ,,išmanymu”. Skaitai knygą, o matai špygą. Kitaip ir negali būti. Tu juk tik Raigerdas.

Raigerdas>D.Ratui       2021-10-10 13:15

Žinote, jūs su savo komentaru mane paskatinote žvilgterti į tą filosofijos katedrą. Perskaitęs, negalėjau susilaikyti nuo garsaus juoko. Matomai, Lietuva jau visiškai nusivažiavo šunkeliais net mokslininikų tarpe. Štai pavyzdžiai:“Dokt. Elzė Sigutė Mikalonytė - Muzikos filosofija”. Pasirodo, kad muzika tapo jau ne meno sritimi, o mokslo. Įdomu nuo kada? Štai dar kokių perlų ten yra:“Dokt. Dovydas Caturianas Moralės filosofija”; Doc.
Jonas Dagys Sąmonės filosofija”; Asist. Mindaugas Gilaitis Sąmonės ir veiksmo filosofija”; Asist. Živilė Pabijutaitė Tradicinė logika, Neklasikinė logika; Dokt. Albinas Plėšnys Šiuolaikinė logika ir logikos filosofija”...
Tai kokių tik logikų čia nėra? Panašiai, kaip MAXIMOJE renkiesi “Tradicinę logiką”, “Neklasikinę logiką” arba “Šiuolaikinę logiką” ar net “Logikos filosofiją”. Nežinojau, kad Lietuvoje egzistuoja tokia MAKARONŲ KABINIMO FILOSOFIJOS KATEDRA. Na, ką gi, vietos dar fantazijai yra, gal greitai atsiras “mokslininkai”, kurie pradės rašyti mokslinius darbus apie “Makaronų kabinimo filosofiją” arba “Į tualeto nuėjimo ir išėjimo iš ten filosofiją” arba “Sąmoningo vandens nuleidimo filosofija tualete”. Na, klausykite, Vydūnui belieka tik slėptis su savo filosofija. Štai dar vienas įdomus dalykėlis:“Renata Bikauskaitė Feministinė filosofija, Moralės filosofija, Rūpesčio etika, Elgesio su gyvūnais etika”. Tai, gal nuo “Elgesio su gyvūnais etikos” bus greitai pereita ir prie “Elegesio su gyvūnais etiketo”? Pasisodinai paršelį prie stalo ir mokai jį kaip reikia valgyti, nes žodžio “ėsti” jau vartoti nebus galima. Dieve, tu mano, nejaugi tikrai artėja Pasaulio pabaiga? Pasirodo, kad Pasaulio pabaigos galimų variantų yra apie 20 ir dar Armagedonas. Anarchija mūsų valstybėje dedasi ir tos anarchijos priežastis yra tas niekam nepriklausomas ir blogai kontroliuojamas Bendrasis gėris, kažkada tai buvo kolchozas, bet ir kolchoze buvo daugiau tvarkos su tuo Bendruoju gėriu, nes buvo nors kiek už tai atsakingas Kolūkio pirmininkas. Pažiūrėkite, kiek yra pas mus filosofijų, o pati Valstybė neturi nei vienos. Absurdas.

Ar psichopatas Lukašenka       2021-10-10 13:02

didesnis psichopatas už Raigerdą? Vargu. Jei taip būtų, psichopatas Lukašenka jau būtų iškoręs arba paskerdęs pusę savo tautos. Tereikia tik suskaičiuoti mizantropiškus keiksmus ir klyksmus, liejamus ant oponentų galvų Raigerdo ,,diskusijose”, ir pradedi dėkoti Dievuliui už tai, kad Raigerdas yra nulis lyginant su Lukašenka. Ne ką geresnis ir jo oponentas Vaidas, bet tai jau atskira kalba. Raigerdas griaudėja kaip šimtas perkūnų nuo Everesto, bet pats aklas kaip kurmis. Skaičiuoja euriukus už kastuvą ir ekskavatorių, tačiau jo skysta galvelė nesupranta, ką pišė iš tikrųjų nori pasakyti. O jos žinia paprasta kaip dvi kapeikos. Ji sako, kad pagal Švabo planą sunaikinus 6 milijardus galinčių nulaikyti kastuvą, reikės naudotis ekskvatoriais. Taigi, turčiai, paskubėkit, nes vakcinos netruks sunaikinti tuos 6 atliekamus milijardus. Ką tada darysit? Iš tikrųjų tai ne apie kastuvus ir ekskavatorius ji kalba, bet apie gyvus žmones ir išmaniąsias technologijas, dirbtinį intelektą. Bet skystagalviui Raigerdui toks supratimas nė per 1000 metų neateitų į smegeninę. Nes Raigerdo smegeninė neužprogramuota galvoti, ji užprogramuota tik lieti neapykantą ant niekuo jam nenusikaltusių žmonių. Įdomu, ar pišė pasilaikys bent keletą raigerdų? Gal laikinai, kaip ginklą prieš sveikus žmones. O paskui - į sąvartyną. Kaip ir geresnius už jį.

Raigerdas>robotui        2021-10-10 12:19

VaidasVDS nori pagarbos, Stalinas taip pat, Hitleris taip pat, psichopatas A. Lukašenka taip pat, I. Šimonytė taip pat, A. Dulkys taip pat. Psichopatas A. Lukašenka viešai pareiškė, kad koronavirusą galima išgydyti traktoriumi ir degtine. I. Šimonytė, panašiai, kaip ir psichopatas A.Lukašenka, nusišnekėjo tik ne su traktoriumi, o su ekskavatoriumi:”„Galima pasamdyti tris žmones su kastuvu, ir galima pasamdyti vieną su ekskavatoriumi. Tiesa, tam reikia pirkti ekskavatorių. Tai va tokia turbūt ir yra pasirinkimo kaina”. Jeigu psichopatas A.Lukašenka nusimano dar šiek tiek traktoriuose, kaip buvęs kolchoznikas, tai I, Šimonytė net nepasidomėjo ekskavatoriaus kainomis. O jos siekia net mini ekskavatoriui iki 15 000 Eu. O kad yra naudingiau nuomoti ekskavatorių vietoj trijų kasančių su kastuvais žmonių, tai ji šito nesuvokia, nes nuoma kainuoja apie 22 Eu per valandą. Buhalterė, bet su aritmentika jos galvelėje yra ne kas. Pradėjus eiti Finansų ministrės pareigas, Šimonytei buvo pavesta atgaivinti Lietuvos ekonomiką po didžiojo nuosmukio. 2009 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) sumažėjo net 14,7%. Tuo laikotarpiu priimta daug gyventojams skausmingų sprendimų: pensijų, motinystės ir tėvystės, nedarbo išmokų karpymai, biudžetininkų atlyginimų ir kitokie kriziniai sumažinimai, brangiai kainavęs valstybės skolinimasis, mokesčių didinimas.Tai buvo 2009 metais, panašiai bus ir dabar, nes žmogus retai kada sugeba pakeisti stereotipus savo mąstyme. Gaila, kad komentatorius Al. man nieko nepasakė dėl Google. Google turi šeimininką. Lietuvos valstybė šeimininko neturi. Vietoje šeimininko ji turi partijas, kurios ir dalina tą BENDRĄJĮ GĖRĮ, pirmiausia nepamiršdamos savęs, savo draugų, giminaičių, verslo oligarchų, naudingų “draugams sandėrių” ir t.t. Jeigu nebūtų šito Bendro gėrio dalybų, t.y. partijoms nebūtų leidžiama dalinti tą Bendrą gėrį, tada mes gyventume kaip Rojuje, nes kiekvienas centas būtų apskaičiuojamas ir išleidžiamas tik tam, kad gauti dvigubą, trigubą ar keturgubą naudą. 
Dabar dėl roboto VaidoVDS, kuris nori pagarbos, panašiai, kaip to nori visa konservatorių partija. Štai jis rašo:O cituoju Apreiškimą todėl, kad kas nors pabandytų bent šapelį netiesos ten įžvelgti. Ir unikalus faktas net šiame portale yra tas, kad tekstai gana dažnai iššaukia pyktį, bet argumentų, kad juose yra ne tiesa, nebūna jokių. Be abejo nėra gerai, kad kyla pyktis, nes anot Jėzaus - “Neskubėkite dvasioje, nes pyktis glūdi kvailių krūtinėje.” (UK 149:4.2). Aš nežinau, kas padarė šį vertimą, bet jis yra nelogiškas ir tai yra visiška nesąmonė arba tavo Urantiją rašė pamišęs žmogus. Biblijoje Kristaus žodžius užrašė jo mokiniai, todėl jie juos ir cituoja. Štai pavyzdžiai:”
Mok 7,9
9 Nebūk greitas pykti, nes pyktis yra kvailio antyje.
Pat 29,11
11 Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko.
Pat 16,32
32 Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis-už tą, kuris užima miestą”.
O tavo Urantijos knygą joks Kristaus mokinys neužrašė. Tai yra Biblijos interpretacija su fantastikos elementais.
Aš asmeniškai roboto autoriui jaučiu pagarbą, bet žmogų, pavirtusį į robotą, aš jaučiu gailestį. Bet nereikia tuo piktnaudžiauti, o tu VaidaiVDS tuo piktnaudžiauji. 

D.Ratas. Chunveibino gimimas       2021-10-10 10:02

Tiek daug komentaru, o nieks taip ir nepastebejo, kad Laisvunas Sopauskas tiesiog pasirinko kita puse. Kai prispaus skaitmenine diktatura gales parodyti siuos du straipsnius ir sakyti “as irgi kovojau pries laisve, smeiziau, leiskite toliau dirbti universitete”. Tada jo paklaus ” ar sakei, kad Putinas blogas ir visus mus okupuos? Laisvunas akimirkai sutriks. “As juk Logikos destytojas, Logika kaip disciplina visose salyse panasi ir cia nera vietos politikai”. Ir tuomet prisimis ” Viename is smeizikisku straipsniu kuriuos pradejau rasyti 2021m, prisidengdamas Logika kaip pavizdi minejau logini eksperimenta, kad “Putinas, pasiuntęs kariuomenę Lietuvos okupuoti, atrastų šalininkų “. Viska uzmaskavau taip gudriai, kad vieninteliai salininkai tame pavizdyje butu Nida Vasiliauskaite ir ja palaikantys”.
Tada jam pasakys: “Aciu us jusu pastangas, bet jus kaip naudingas idiotas mums nereikalingas”.

stasys       2021-10-10 9:30

pakaks maivytis Vaidas Vds . Čia tas ‘dušios atvėrimas’ Tamstos aplamai naliečia str. temos . Kas nutinka diskusijose kai norisi daug pasakyti o galvoje tuščia akivaizdžiai pademonstruota apačioje . Suprantu kad visiems norisi į ta tema inešti reikšminga mintį ir indėlį , bet mielieji turėklai tam ir skirti kad paskutiniu momentu galėtumėte įsikybti nutarus veržliai skrysti ..

VaidasVDS       2021-10-10 8:07

Pritariu Raigerdui ir Al dėl šių žodžių: “kada vyksta diskusija, tai normalūs pašnekovai visada gerbia savo diskusijos dalyvį.”
Tik kad daug kam nesigauna. Ne išimtis pats Raigerdas.
Epitetai ne visada geriausia pagarbos forma. Tai daugiau nepagarbos išraiška. Ir epitetai dažniausiai laidomi savo priešams.
Dėl epiteto “robotas”.
Galėčiau netgi šiek tiek sutikti. Yra tokių programų, kurios automatiškai renka paieškas pagal tam tikrus raktinius žodžius. Kuomet kažką rimtai studijuoji, gali mintyse automatiškai surasti vietas, kuriose yra tai, ko ieškai. Apreiškimą “Urantijos Knyga” studijuoju jau apie 14 metų. Iš pradžių jis mane sužavėjo, nes tai vienintelis šaltinis, kurio mano protas pats nepajėgė paneigti (bent ko nors Jame). Abejonių dėl tam tikrų vietų buvo. Tuomet pradėjau ieškoti kompromato interneto platybėse. Radau nemažai, bet, kadangi buvau skaitęs, pastebėjau, kad tas kompromatas pagrinde yra tiesiog šmeižtas bei akla neapykanta. Gana nemažai įdomybių sulaukiau būtent šiame portale, ypač iš Leto Palmaičio (įdomi asmenybė). Deja, tapau “robotu” smile Bet nesigailiu. Ne manoji valia, bet teesie Dievo valia. Ir aš jos mokysiuosi toliau. Jeigu Jis yra ir mano Kūrėjas, Jis geriau žino nei aš. O cituoju Apreiškimą todėl, kad kas nors pabandytų bent šapelį netiesos ten įžvelgti. Ir unikalus faktas net šiame portale yra tas, kad tekstai gana dažnai iššaukia pyktį, bet argumentų, kad juose yra ne tiesa, nebūna jokių. Be abejo nėra gerai, kad kyla pyktis, nes anot Jėzaus - “Neskubėkite dvasioje, nes pyktis glūdi kvailių krūtinėje.” (UK 149:4.2 (1673.2)) arba (ST - Koh 7, 9 Neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės.) Tačiau tam mes ir gyvename, kad išmoktume atsirinkti ir rinktis gėrį, bet tik tikrąjį.
Ir neteisus yra Raigerdas (epitetų nenaudoju smile ), kuomet sako, kad siela yra nemirtinga. Nes neteisūs pasirinkimai gali gana nesunkiai sunaikinti sielą (tema gana sudėtinga), kaip ir reinkarnacijos (žmonių) nėra, bet iš tiesų būtent dvasia sukūrė materialius dalykus…

Gloger 3       2021-10-9 23:07

Грустный прогноз ! Биомасса слушается ! В потепление климата верят !//Америка народ американцы США (2021-10-09):
https://www.youtube.com/watch?v=3BJiA91_CXY

Al.       2021-10-9 20:38

,,kada vyksta diskusija, tai normalūs pašnekovai visada gerbia savo diskusijos dalyvį.” Taigi, to ir palinkėkim vieni kitiems.
,, Ir Mindaugas (g. apie 1200 m. – 1263 m. rugsėjo 12 d.) – Lietuvos didysis kunigaikštis (~1236–1253 m.), taip pat pirmasis Lietuvos karalius (1253–1263 m.)”. Ne, Raigerdai, ne pirmasis. Tik pirmasis apsikrikštinęs. Ar tai ką nors keičia mūsų klausime ?
Antra, kur Brunonas žuvo, klausimas antraeilis. Bet vokiečiai užrašė, kad Ruskijos ir Lietuvos pasienyje - ,, in confinio Ruscia et Litua”. Reiškia, tuo metu (973-iais metais) buvo ir Lietuva, ir jos siena. O Ruskija ir buvo Kijevo Rusia, su kuriomis Lietuva vėliau ,,susiliejo”, t.y. prisijungė. Pamiršę ankstesnius karus, prieš totorių pavojų. Tai nesusiję su straipsnio tema, tad nesiplėsiu.

Sėkmės, Raigerdai,       2021-10-9 20:02

ėdant savo mėsos porciją! smile

O dabar       2021-10-9 19:53

vyksta Pasaulinė kovidistų revoliucija - pasaulio bilijonierių suplanuota ir gerai organizuota Karūnos konspiracija ir agresija mūsų atžvilgiu. Ką ką tik pranešė dezi LRT per “Panoramą” apie kovidistų agresijos ir tyčiojimosi iš Lietuvos piliečių rezultatą, taip vadinamąją pseudo statistiką - gaunasi totalus košmaras su mūsų mokslų daktarais, docentais ir prapiesoriais. Meluoja žalčiai ir nemirksi pagal Pasaulio kunigaikščio nurodymus, ne kitaip, tiesa? Kapsukę reikia kuo greičiau uždaryti, desovietizuoti ir naujai organizuoti - atkurti tikrai prolietuvišką Vilniaus universitetą, ne taip, kaip nežinia kieno vasalę ar slaptą svetimųjų agentę, dabar esančią. Kas vyksta su statistika - gerai nepagėręs nesuprasi. Sunku suvokti, kaip jie įgyja mokslinius laipsnius, mus durnindami, hipnotizuodami, dezuodami ir zombindami. Apie jokį bendrąjį gėrį čia ir kalbos būt negali, todėl dr.Nida šiuo atžvilgiu teisi. Sunku suvokti, kas vyksta tokių profesorių galvose ir ką jie rūko, kokią machorką? Vienas virusiukas šen, kitas ten ir nieko - viskas čiki piki. Sveiki žmonės tapo pavojingiausi oligarchiniam režimui Lietuvoje, todėl kaltinami viskuo, kuo tik neosovietikai išgali mus kaltinti. Po šiandieninės “Panoramos” kelias link Antrojo Niurnbergo trumpėja.

stasys       2021-10-9 19:49

tikiuosi Reigardas jau baigė , o tai tikrovė kelia klausima ..kiek gi žmogui reikia ‘prišiupeliuoti’ šūdo kad visame tame rastu sau menka Tiesos grudą .

Raigerdas        2021-10-9 19:10

Gerbiamas Al., kada vyksta diskusija, tai normalūs pašnekovai visada gerbia savo diskusijos dalyvį. Ir jie kalba konkrečiais dalykais išisiaškinti tai, kas yra neaišku. Ką reiškia kalbėti konkrečiai? Štai yra žodis “teritorija”. Teritòrija (lot. terra - ‘žemė’) - tam tikras žemės paviršiaus (sausumos ar vandenų) plotas. Abu pašnekovai žino, ką reiškia žodis teritorija ir jie diskutuoja šia tema. Pats neatsakei į ano klausimą, kas yra tas Bendras gėris. Ką daro pliurpaliai? Jie šneka bilei ką. Jie pliurpia kažką be jokios atsakomybės. Štai duodu pliurpaliaus pavyzdį, kurio mąstymas nėra susijęs su sveiku protu, nes jis kalba ir pats nežino, ką jis kalba. Jis kalba tik apie tai, kas egzistuoja ne realybėje, o jo vaizduotėje, kuri yra nulinės vertės, bet jam tai yra vertė. Štai, ką rašo pliurpalius:“Ar manai, kad ta nematomoji būtis neveikia mūsų ribotos ir ne visada protingos būties? Kad nėra to Kažko, kuris galiausiai ir vertina, kas yra gėris ir kas yra blogis? Pats, kaip gamtos garbintojas, puikiai pažįsti gamtos ciklus. Net neprileidi minties, kad, pvz., ir žmogaus siela išgyvena panašius ciklus?”. Pirma, vaikeli su savo fantastikomis, jeigu tu įvardini, kad tai yra “nematomoji būtis” iš kur tu žinai, kad ji NEMATOMA? Nėra logikos, nes vienas faktas prieštarauja kitam ir tai vadinasi MELAS. Jeigu yra BŪTIS, tai reiškai BŪTI, tada ji negali būti NEMATOMA. Toliau pliurpalius rašo apie savo vaikiškas fantazijas:“Kad nėra to Kažko, kuris galiausiai ir vertina, kas yra gėris ir kas yra blogis?”. Kokia kalba buvo parašytas tas vertinimas to Kažko? Gal lietuvių kalba? O kokia kalba kalba tas tavo KAŽKAS? Toliau dar didesnė nesąmonė:“Net neprileidi minties, kad, pvz., ir žmogaus siela išgyvena panašius ciklus?”. Kur aš ką prileidžiu yra mano, o ne tavo reikalas. Iš kur tu žinai, kad siela išgyvena “panašius ciklus”? Klausyk Buduli, aš nekalbu apie tai, apie ką aš neišmanau. Nejaugi tu toks esi visiškas aulas, kad net nesupranti, kad dvasia neturi šitų materialių požymių? Tai, jeigu dvasia turėtų materialius požymius, tai ji seniai mokslininkų būtų atrasta. Dvasia yra amžina, ir nelygink ją su gamta, nes gamta gyvena ir miršta. Žmogus, ką nors darydamas, palieka pėdsaką, nes jis paveikia materiją. Mintimis tu gali išvirti sriubą, bet materijoje tai nebus jokio pėdsako. Tu numetei mėsos gabalą šuniui. Šuo suėda. Mėsos gabalo nebėra. Bet tavo mintyse, tai tu gali atgaivinti mėsos gabalą? Kodėl? Todėl, kad liko įrašas tavo atmintyje. Kas mato tą įrašą? Kaimynas? Mama? Nei vienas pasaulyje žmogus, tik tu vienas. Reiškia tu pats esi vienui vienas su savo įrašais. Bet tavo įrašuose yra ne tik tas vaizdelis, kaip šuo suėdė mėsą, bet ir tragiški dalykai ir netgi sapnai, kur vyko nerealūs dalykai. Štai čia ir iškyla problema, kaip atskirti tuos įrašus, susijusius su konkrečiais įvykiais, pvz., kaip šuo ėda mėsą, ir tais įrašais, kurie nėra kaip tavo patirties paveikslėliai? Todėl žmogus ir tikrina savo minčių tikrumą kontaktuodamas su materija. Ir jeigu rezultatas pasitvirtina, tai žmogus būna laimingu. Kurioje vietoje čia yra dvasia? Ji yra tų paveiksliukų kūrėja, todėl apgauti žmogus nieko negali, išskyrus save, bet ir tai ten liks įrašas, kaip tu apgavai save. Dvasia yra daiktų kūrėja, o ne daiktas, kaip tu įsivaizduoji su savo vaikiškom fantazijom.

pasirodo pusruskis tas raigerdas       2021-10-9 18:43

tokie tie mūsų valdininkai - kurie ir praskolino Lietuvą savo suknistai egzistencijai išlaikyti,
lietuviai valdė ruskius ilgiau nei totoriai - tą labai slepia tiek ruskeliai, tiek pusruskiai
kaip lietuviai rusus valdė:
http://partizanai.org/karys-1968m-5-6/5815-lietuviskoji-ekspansija
http://partizanai.org/karys-1969m-1-2/5863-lietuviskoji-ekspansija
http://partizanai.org/karys-1969m-3-4/5880-lietuviskoji-ekspansija
http://partizanai.org/karys-1969-5-6/5899-lietuviskoji-ekspansija

Raigerdas        2021-10-9 18:27

Netikėjau, kad Al.gali būti toks pigus melagis. Šiandien yra 2021 metai spalio 9 diena. Ir Mindaugas (g. apie 1200 m. – 1263 m. rugsėjo 12 d.) – Lietuvos didysis kunigaikštis (~1236–1253 m.), taip pat pirmasis Lietuvos karalius (1253–1263 m.). Jo vainikavimo Lietuvos karaliumi diena yra Lietuvos Respublikos valstybinė šventė. Kada Al. įrodys ankstesnį Lietuvos gyvavimą (pageidautina su žemėlapyje atžymėta teritorija ir Lietuvos valstybės pavadinimu), tada valstybinė šventė bus perkelta pagal Al. nurodytą ir įrodytą datą. Kad aiškiai būtų pateiksiu faktus, kad iki pat šiandien išlieka Brunono nužudymo identifikavimo vieta. Brunono giminaitis Titmaras Merzeburgietis savo kronikos VI skyriuje (rašytame 1014 m.) nurodo šv. Brunoną žuvus Prūsijos ir Rusios paribyje. Pasaulinėje istoriografijoje nuo seno laikomasi nuomonės, kad šv. Brunonas žuvo Prūsijoje. Bažnyčios istorikas Heinrichas G. Foigtas (kuris Brunono ciklo šaltinių „Prūsiją“ tapatino su Galinda, o tų pačių šaltinių „Lietuvą“ − su Nadruva) spėjo, kad Brunonas žuvo ties dab. Gižycku; dauguma lenkų ir dalis rusų bei lietuvių tyrinėtojų visą Brunono 1009 m. misiją sieja su jotvingių kraštu, o J. Bieniakas iškėlė hipotezę, anot kurios šv. Brunonas žuvo Lietuvoje.

Pastaruoju metu lietuvių istoriografijoje ima ryškėti tendencija Brunono žūties vietą sieti su Magdeburgo analuose ir kai kuriuose kt. šaltiniuose figūruojančia Prūsijos, Rusios ir Lietuvos ribų sankirta. Pavyzdžiui, kalbininkas B. Savukynas ir istorikas T. Baranauskas, remdamiesi viename iš Brunono ciklo šaltinių paminėtos „Alstros“ upės ir Jatros upelio (Molčiadės intako) tapatumo hipoteze bei Petro Dusburgiečio inspiruota jotvingių priklausomybės prūsų etninei bendrijai koncepcija, bando įtaigoti, kad Brunonas turėjęs žūti į pietvakarius nuo dab. Naugarduko, kur XI a. esą susisiekusios „Prūsijai pavaldi Sūduva“, Kijevo Rusia ir „dar neišsiplėtusi“ Lietuva; tiesa, atsižvelgiant į naujausių archeologinių tyrinėjimų išvadas dėl X–XII a. prūsų, jotvingių ir lietuvių gentinių teritorijų ribų, taip pat į daugumos istorikų pripažįstamą Vladimiro 983 m. žygio į Sūduvą nulemtą Sūduvos duoklinio pavaldumo Rusios valstybei faktą, šv. Brunono žūties vieta gal kiek korektiškiau būtų laikyti dab. Marijampolės apskrities teritoriją, − būtent joje X–XI a. ribojosi prūsų, (Rusiai pavaldžių) jotvingių ir lietuvių gyvenamieji arealai. Taigi, lietuviai tada mokėjo duoklę to meto Rusiai.  Žemaitijos pirmas paminėjimas – 1219 m., kur minimi du žemaičių kunigaikščiai, dalyvavę taikos sudaryme tarp Lietuvos ir Voluinės-Galicijos kunigaikštysčių 1215 m. Praktiškai beveik visa dabartinės Lietuvos teritorija, išskyrus Vilnių, buvo Žemaitija.

Taip, p.Al,       2021-10-9 17:14

pasaulio galingieji nusprendė mažiukus pamažinti - sunulinti virusų pagalba. Kas yra tarnavę net sovietinėje kariuomenėje puikiai žino, kad virusinio ginklo Sovietija turėjo iki valiai - visos didžiosios valstybės turi ir virusinio, ir bakterinio, ir cheminio, ir radiologinio ginklo atsargas. Biogeneratoriai buvo kuo puikiausiai išbandyti net pačioje Maskvoje, kaip veikia nulėpausių psichiką, sveikatą apskritai, kaip minioje tampi nebegalvojančiu, neutraliu ir bejėgiu, ir pan. Įvairūs neleistini eksperimentai buvo atliekami su eiliniais kareivukais, kaip su mumis dabar eksperimentuoja bilijonieriai, kurdami RAUKUS.

Raigerdai,       2021-10-9 17:02

net ir materija yra skirtingų būvių. Grubiai dalinant, yra kietasis būvis, skystasis būvis ir dujinis būvis. Visa tai mes užfiksuojame savo šešiais pojūčiais. Nors irgi - oro (gryno) nei matome, nei užuodžiame, nei paragaujame, tik jaučiame - kai kvėpuojame ir kai vėjas pučia. Bet yra ir dar subtilesnė būtis negu oras, kurios mūsų šeši pojūčiai bent kol kas neužfiksuoja, išskyrus retkarčiais ypatingo jautrumo žmones. Jei būtų kitaip, jei nebūtų tos mums nematomos būties, visa matomoji materija, visas kosmosas pradėtų milžinišku greičiu trauktis į vieną tašką, kuris, bent teoriškai, buvo iki didžiojo sprogimo. Skaičiau, kad tokios nematomosios ,,materijos” masė sudaro apie 48 procentus Visatos masės. Taigi vakuumo kaip ir nėra. Ar manai, kad ta nematomoji būtis neveikia mūsų ribotos ir ne visada protingos būties? Kad nėra to Kažko, kuris galiausiai ir vertina, kas yra gėris ir kas yra blogis? Pats, kaip gamtos garbintojas, puikiai pažįsti gamtos ciklus. Net neprileidi minties, kad, pvz., ir žmogaus siela išgyvena panašius ciklus? Kaip gamta nepatiria mirties, taip ir siela nepatiria mirties. Tiesiog kurį laiką pailsi, gauna pamokų apie tai, kaip jai sekėsi ar nesisekė vykdyti Kūrėjo valią, ir vėl sugrįžta taisyti klaidų. Sako, kad niekas negimsta blogas, blogais žmonės tik tampa (kai vaikas pažįsta suaugusiųjų pasaulį). Tai gal kūdikio tyrumas ir galėtų būti tas aukščiausias etalonas nustatant, kas yra Gėris, kas mažiau gėris, kas jau visai nebe gėris?

Al.       2021-10-9 16:49

Raigerdas: ,,belieka tikėtis, kad Al. dabar pateiks mums matus, kaip jis tą Bendrą gėrį išmatuoja.” Bendras gėris matuojamas dalimis - kai didesnė visuomenės dalis sutaria dėl kokio nors sprendimo, tuo bendru sutarimu įtvirtinamas benrasis gėris kokiu nors konkrečiu klausimu. Bendrasis Gėris susideda iš šių mažųjų bendrųjų gėrių. Į jį įeina ir asmens laisvė. Šopausko mintis, manau, buvo ta, kad jei asmens laisvė ir interesai neįtvirtinami ir neginami Bendru sutarimu, kam ir yra valstybė, tada kiekvienas žmogus savo naudą turi ginti atskirai. O tai automatiškai reiškia stipresniojo teisę. Tas, kas jaučiasi pakankamai stiprus, žinoma, gali sakyti, kad man nereikia valstybės, nes nereikia jokio bendro sutarimo, jokios visuomeninės sutarties. Pasaulio galingieji dabar taip ir sako: naikinkim valstybes, kam jos. Jos tik trukdo. Jos trukdo Blek Rokams, Volstrytui ar kominternui perimti pasaulio valdymą.

Al.       2021-10-9 16:35

Raigerdas: ,,Lietuva kaip valstybė, nesusikūrė vienos nacijos pagrindu. Mes susikūrėme kaip valstybė kartu su baltarusiais ir mūsų valstybinė kalba buvo baltarusių. Tada baltarusių nebuvo, todėl bendras pavadinimas buvo kaip Litva, o lietuviškai tai Lietuva, nuo žodžio “lietis”, t.y. jungtis į vieną vienetą. Ir taip Lietuva tapo tautų ir religijų lydiniu…”
Ne, Lietuva susikūrė būtent vienos tautos pagrindu. Ir tai buvo lietuviai.
Pirmam paminėjime, rašant apie Brunono misiją 973-iais metais, rašoma ,, in confinio Ruscia et Litua”. Taigi, tai lotyniška forma, kurią vėlesni slaviški raštininkai tik pakartojo. Antra yra Lietuva ir yra Ruskija. Be jokio susiliejimo. Rusėnų prisijungimas prie Lietuvos įvyko vėliau. Sostinė visada liko Lietuvoj, etninių žemių vidury. Trečia, žodžio Lietuva kilmė aiškinama įvairiai, bet kilmė nuo žodžio ,,lietis” mažiausia įtikinama, nes ji daro prielaidą, kad iki ,,susiliejimo”, Lietuvos nebuvo. Bet net 973-iais metais Lietuva minima kaip žinomas faktas. Ir tai buvo iki Kijevo Rusios krikšto 988–989 m., kai rutenų, rytinių slavų, kalba dar, tikėtina buvo artimesnė lietuvių kalbai. Net ir dabar jos gan giminingos. Taigi, joks ,,susiliejimas” Lietuvos nesukūrė.

Raigerdas>Al.        2021-10-9 16:22

Pakartosiu, apie ką jau rašiau:“Viskas prasideda nuo žmogaus proto. Ir ką jūs bekurtumėte, kiek jūs bekalbėtumėte apie laisvę ar “Bendrąjį gėrį”, jūs niekur nedingsite nuo to, kad tas išvadas apie laisvę ar “Bendrąjį gėrį” padaro protas. Jūs niekur nedingsite nuo to fakto, kad tikrovėje egzistuoja Sveikas protas ir egzistuoja Beprotystė. Jūs niekur nedingsite nuo to fakto, kad tokių žmonių, kurie turėtų tik Sveiką Protą, realiai neegzistuoja. Kaip ir neegzistuoja visiškai Beprotis žmogus. Tik, kodėl laimi Sveikas protas? Jis laimi tik todėl, kad jo mąstymo pagrindas yra susijęs materialia realybe. Kuo Sveikesnis yra žmogaus protas, tuo labiau jis yra susijęs su materialia tikrove, ir kuo labiau žmogus yra išprotėjęs, tuo labiau jis yra atitrūkęs nuo materialios realybės”. Manu, kad pats save laikai Sveiko proto žmogumi. Tada prašau, atsakyk: kokiais matais tu įvertinsi, kad tai yra Bendras gėris, o ne Bendras Blogis? Štai imame “Google”. Ten jie turi konkrečias patalpas, konkrečius specialistus, konkrečius IT specialistus ir tu naudojiesi jų paslaugomis daugeliu atveju nemokamai. Faktiškai, tai yra Bendras gėris, ar ne taip? Bet ar “Gooogle” valdo valstybė? Ne, tai yra privati kompanija. Štai faktai:“Interneto paieškos kompanijos „Google“ metinės pajamos pirmą kartą nuo kompanijos sukūrimo pasiekė 50 mlrd. JAV dolerių”. Tai buvo 2013 metais. Tai, kame čia yra reikalas, kad viena privati kompanija sugeba aplenkti visą valstybę? Kas ten dirba toje Google? Superžmonės? Ne, bet ten daugiau tvarkos, racionalus pinigų eikvojimas, protingas planavimas, ir ten nėra tokio dalyko kaip pinigų švaistymo. Ar ten galėtų vadovauti kam nors A. Kubilius? Ne. Jurgis Razma? Ne. A. Dulkys? Taigi, Google yra apsaugota nuo įvairaus plauko viršininkų - pamišėlių. Ar viskas Google yra daroma teisingai? Ne, nes You Tube kartais paskleidžia tokią dezinformaciją, kad koktu darosi. Bet ten niekas nešneka apie jokį Bendrą gėrį. Jie skiriasi nuo mūsų valdžios tuo, kad jie mažiau šneka, bet daugiau daro. Dabar per vos ne 200 komentarų nei veinas žmogus taip ir nepaaiškino, kas yra tas Bendrasis gėris. Na, belieka tikėtis, kad Al. dabar pateiks mums matus, kaip jis tą Bendrą gėrį išmatuoja.

Dzeikas       2021-10-9 16:08

Al’ui:
Sutinku. Gali buti loginiai, isvestiniai is zinomu faktu ir pasikartojanciu reiskiniu argumentai. Bet pas p. Sopauska, jo straipsnyje tokiu neradau.
Radau teiginius paremtus “turetu buti nes taip manau” argumentu.
Bendrojo gerio koncepcija manau turetu igyvendinti individai ir remtis reikia butent individo laisve(in.) kaip “bendrojo gerio” parametru.
O tai kas vyksta Lietuvoje panasu i bandyma ibaudziavinti individa atakuojant jo laisve is vienos puses varzant daugumos laisve(gal.) “mazumu” teise , is kitos puses “tautos interesu”.
Ir kas idomu puolimas is abieju pusiu vykdomos daznai tu paciu personaliju.

Kas       2021-10-9 15:39

kaip supranta Bendraji geri….Kodel Lietuva turi dideli korupcijos indeksa. Kodel Lietuvoje skursta apie 500 000 zmoniu? Kodel iskrype ar beveik nuvirte elektros stulpai su nuo sovietmecio istiestais nesaugiais laidais? Taigi ieskokime visi to bendrojp gerio, kur jus ji matote?

Al.        2021-10-9 15:20

Ar tas faktas, kad tironijos bando savo tironiją bandė teisinti bendruoju gėriu, paneigia bendrojo gėrio buvimą. Tironijos save teisina ir teisingumu, tiesa, net Dievo įsakymais. Bet juk tai nereiškia, kad nėra tiesos ir t.t., ar ne ? Bendras gėris, Visuomeninė sutartis yra nuolat atnaujinamas reiškinys, o to atnaujinimo mechanizmas yra laisva visuomenė, besiremianti žodžio laisve.

Dėl "Žinot"       2021-10-9 15:19

Skubėjimo rašybos ir korektūros klaidas prašom patiems išsitaisyti, dovanokit. Ačiū už dėmesį.

Al. Dzeikui       2021-10-9 15:15

Dzeikas:,,Argumentai - tai teiginiai paremti faktine medziaga arba statistika.” Dar yra loginiai argumentai.

kai       2021-10-9 14:50

Ji, kiekviena klausima aiskiai su pavyzdziais isaiskina zmonems ir zmones ja pasitiki, kazkam ateina noras istasyti, kaip sunims kaula pasakytas mintis. Geriau rasykit , kodel maziausi ar beveik maziausi atlyginimai ir pensijos Lietuvoje pagal ES salis. Kodel salies menedzmentas toks blogas jau daugybe metu? Kodel keliai Lt nebepakenciamai blogi?

tik tiek       2021-10-9 14:33

Spindulėlis gūdžioje viduramžių girioj.

Žinot,       2021-10-9 14:32

antisemitzmą kartais paprastai tokiose komentaruose skatina patys semitai, norėdami lietuvius apdergti - apkaltinti nebūtais dalykais. Pakenkti ar išlupti pinigėlio iš nulėpausių. Apkaltinti, na, kad ir pasaulinių karų sukėlimu ir pan., ir taip toliau. Patys, prisidengę lietuviais, rašinėja antisemitinius išpuolius, o po to patys ir rėkia, kad lietuviai arba baltieji kažką ne taip daro ar kažką ne taip supranta jų atžvilgiu. Lietuviai palaiko žydų valstybę, linki jai klestėjimo ir nesikiša į jos reikalus, bet to pačio nori ir iš semitų, kad su lietuviais prekiautų, draugautų, bet nesikištų į jų vidaus reikalus ir nešmeižtų. Mes pritariame ir jų buvusios valstybės ar imperijos atstatymui prie Volgos žiočių su senovine sostine Itilyje. Lietuviai tam tikrai neprieštarautų ir kuo greičiau įkurtų savo ambasadą ten. Į tą atkūriamąją valstybę jei įeitų Sočis ir taip toliau - lietuviai tam tikrai neprieštarautų.

Švilpišauskas - Pizdukas       2021-10-9 14:31

  Penki Šopauskai vieną Nidą pjauna!

habilitui 8:20       2021-10-9 13:35

1) ne „afrikoje“ o ties pusiauju.
2) „mankurtizmas“ - ar pradedi simpatizuoti stiklų valytojui.

Raigerdas        2021-10-9 12:30

Viskas prasideda nuo žmogaus proto. Ir ką jūs bekurtumėte, kiek jūs bekalbėtumėte apie laisvę ar “Bendrąjį gėrį”, jūs niekur nedingsite nuo to, kad tas išvadas apie laisvę ar “Bendrąjį gėrį” padaro protas. Jūs niekur nedingsite nuo to fakto, kad tikrovėje egzistuoja Sveikas protas ir egzistuoja Beprotystė. Jūs niekur nedingsite nuo to fakto, kad tokių žmonių, kurie turėtų tik Sveiką Protą, realiai neegzistuoja. Kaip ir neegzistuoja visiškai Beprotis žmogus. Tik, kodėl laimi Sveikas protas? Jis laimi tik todėl, kad jo mąstymo pagrindas yra susijęs materialia realybe. Kuo Sveikesnis yra žmogaus protas, tuo labiau jis yra susijęs su materialia tikrove, ir kuo labiau žmogus yra išprotėjęs, tuo labiau jis yra atitrūkęs nuo materialios realybės. Štai imame VaidąVDS. Ko jūs jo nepaklausite, jis nenumaldomai cituoja Urantijos knygą kaip robotas. Taigi, jūs galite demonstruoti robotų atsakymus ir VaidoVDS atsakymus ir jūs pamatysite vieną ir tą patį reiškinį. Kai jis pradeda pats mąstyti be citatų iš Urantijos knygos, pas jį iš karto yra atotrūkis nuo materialios realybės ir jis įvardino dalykus, kurių realybėje neegzistuoja. Jeigu kalbėti apie Laisvūno Šopausko išvedžiojimus, tai jis savo mąstyme nenaudoja tokio dalyko, kaip matematika. Visi jo išvedžiojimai yra grįsti abstrakcijomis. Tai ir sudaro pagrindą manipuliacijoms. Matematikoje tu nieko nesumanipuliuosi: tiek ir tiek individų padarė tokį ar anokį darbą, kurį galima visada pasverti, pamatuoti ar kitaip įvertinti. Klausykite yra tikrai nesąžininga žmonėms kabinti makaronus apie Bendrą gėrį, kada visa valstybės gerovė yra matuojama pinigais. Ir tie, kurių pajamos per metus siekia trilijonus, tik džiaugiasi, kiek aplinkui lūzerių tauškiančių tuščiai apie Bendrąjį gėrį. Bet paklauskite pono L.Šopausko, kaip sumažinti Lietuvos skolą ir visi išvedžiojimai tuoj baigsis, nes nieko apie tai neišmano. Laivūnas Šopauskas, galimai, yra NS ideologas, todėl jis badys pirštais į kiekveiną, kas neatitinka NS ideologijai. O tuo tarpu, kol yra tokių šnekuolių, piniguočiai trina rankas, nes skola tai auga:“2020 m. pabaigoje valstybės skola siekė 24,8 mlrd. eurų arba beveik 51 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP)”. Taigi, nustokime palaikyti atitrūkusius nuo dabartinio realaus mūsų gyvenimo šnekuolius arba makaronų kabintojus, o kalbėkime konkrečiai, kaip galime pakeisti tą ydingą mūsų Valstybės valdymo sistemą, kai ta žmonių krauju išvaduota valstybė yra išnaudojama tam tikrų grupių žmonių, pasivadinusių partijomis. Štai kame yra realus Blogis, apie ką ir kalba Nida Vasiliauskaitė.

Raigerdas        2021-10-9 11:39

Labai gaila, kad toks protingas žmogus, kaip Laisvūnas Šopauskas, deja, nesupranta elementaraus dalyko, kas yra VALSTYBĖ. “Valstybė – tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę vyriausybę, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą teritoriją ir suverenitetą”(Vikipedija). Taigi, svarstyti reikia pradėti būtent nuo to. O gerbiamas L.Šopauskas nusigrybavo su “Bendru gėriu” iki visiškai klaidingų teiginių. Tokia nepagrįsta kritika, o tiksliau siekis diskredituoti Nidą  Vasiliauskaitę, primena bolševikinius laikus, ir Lenino kritiką apie eserus ir kitokius, kurie nėra su bolševikais. Laisvūno Šopausko pozicija yra labai paprasta:“kas ne už mus, tas prieš mus”. Turėdamas klaidingą įsitikinimų sistemą, atitinkamai išvadas jis daro klaidingas:“Nidos Vasiliauskaitės individai savo teisių ir laisvių neapgins, nes jie gina savo kūną ir savo verslus, kai reikia ginti tautą ir valstybę”. Aš negirdėjau, kad Nida Vasiliauskaitė kur nors agituotų viešai:“apginkime savo kūnus ir savo verslus”. Taigi, L.Šopauskas nusirito iki melo. Jeigu dabartiniu metu vyksta prievartinis vakcinavimas ir netgi papirkinėjimas, tai ką vyriausybė nori vakcinuoti? Vyriausybė nori vakcinuoti kūną, o ne dvasią. Koronavirusas puola kūną, o ne dvasią. Tačiau, jeigu žmogus yra prievartaujamas, tai yra kūniškas dalykas ar dvasinis? Taip, tai yra dvasinis dalykas, nes ignoruojama žmogaus teisė pasirinkti. O teisė pasirinkti yra aukščiausia žmogaus teisė. Taigi, gerbiama Nida Vasiliauskaitė kovoja už žmogaus laisvę pasirinkti. Štai, koks buvo puolimas organizuotas prieš ją vien už tą frazę:”Į Vyriausybę kreipėsi N.Vasiliauskaitė: „Mes sirgsime. O jei mirsime, tai kaip laisvi žmonės“. Kaip matote, šis protingas žmogus L. Šopauskas nusileido iki to, kad nori apgauti savo skaitytojus. Kodėl jis taip padarė? Tuoj pabandysiu paaiškinti. Nepretenduoju būti teisus, bet išsakysiu tik savo subjektyvią nuomonę.

Raigerdas        2021-10-9 11:38

Štai Laisvūno Šopausko manipuliacijos. Jis cituoja Nidą Vasiliauskaitę ir pripaišo jai, kad tai yra ne jos suvokimas, o tai yra Džono Stiuarto Milio idėjos, nors pati Nida Vasiliauskaitė api Milį nekalba: “[…] visuomenė, kurioje individas nėra laisvas, irgi nėra nei laisva, nei gera. Kad būtų laisva ir gera, ji privalo netrukdyti individui pačiam rinktis „gėrį“ pagal savą supratimą – ir keliauti nors ir (kitų vertinimu) į pragarą, užuot „jo paties labui“ puolusi gelbėti”. Štai Laisvūnas Šopauskas, kaip ir pridera žmogui, kuris nori jį kuo nors apkaltinti, kaip tai darė KGB tardytojai, rašo:”Šiame pasaže Nida Vasiliauskaitė pasisako už politines permainas, kurias pirmą kartą filosofiniais argumentais bandė pagrįsti Džonas Stiuartas Milis 1859 metais išleistoje esė Apie laisvę. Vėliau, Karlo Raimundo Popperio knygos „Atvira visuomenė ir jos priešai“ įtakoje šis projektas imtas vadinti „atvirąja visuomene“. Ir toliau eina Milio idėjų kritika, o kaltės dėl Miliaus yra pripaišoma Nidai Vasiliauskaitei. Faktas, kaip blynas, kad L.Šopauskas pasielgė nesąžiningai. O toliau jau Nidai Vasiliauskaitei pripaišoma ir “krikščionybės demontavimas”, nes taip rašė Milius. Krikščionybės demontavime yra suinteresuota Lietuvoje tik viena grupė -LGBT. Ji dabar darys viską, kad sugriauti šeimos sampratą, diskredituotuos ją ir įteisins partnerystės įstatymą. ES jau atitinkamos rezoliucijos yra priimtos ir mūsų klapčiukai, kurių dauguma yra Seime ir Vyriausybėje, nuspaus mygtukus, nes jiems jų asmeniniai interesai yra svarbesni už tautos interesus. Ir čia prie krikščionybės demontavimo prisideda pats Laisvūnas Šopauskas, nes vietoje to, kad konsoliduoti pasipriešinimo jėgas krikščionybės demontavimui, jis jas skaldo. 

Raigerdas        2021-10-9 11:38

Dar viena klaidinanti visuomenę L.Šopausko idėja yra čia:“Dar viena moderno ideologija, nacionalizmas, išeities tašku laiko ne individą, bet naciją – valstybę sukūrusią arba siekiančią sukurti tautą. Toks išeities taškas padaro šios ideologijos centru tautos interesą ir tautos bendrąjį gėrį, o tai, be abejo, yra idėjos, kurios suburia ir stiprina politinę visuomenę, skatina asmenis įgyti piliečio savimonę”. Apie kokį jūs čia nacionalizmą kalbate? Apie vokiškąjį? Lietuva kaip valstybė, nesusikūrė vienos nacijos pagrindu. Mes susikūrėme kaip valstybė kartu su baltarusiais ir mūsų valstybinė kalba buvo baltarusių. Tada baltarusių nebuvo, todėl bendras pavadinimas buvo kaip Litva, o lietuviškai tai Lietuva, nuo žodžio “lietis”, t.y. jungtis į vieną vienetą. Ir taip Lietuva tapo tautų ir religijų lydiniu, kad bendromis jėgomis apsiginti nuo priešų. Ir tai buvo sėkmingas lydynys ir tą tradiciją reikia tęsti. Bet jūs norite panaudoti krikščionybę savo politiniams tikslams, kaip ideologiją. Šita tendencija pražudė tokį lydinį, kaip LDK. Jeigu jūs vieną religiją iškeliate aukščiau kitų religijų, kas yra pati didžiausia kvailystė ir religinis fanatizmas, ir paverčiate ją politine ideologija, tada neišvengiamai žūsta pati valstybė. Žydai, savo laiku, iškėlė savo religiją aukščiau kitų? Kuo tai baigėsi? Nuo jos atsiskyrė krikščionys, kurie vėliau skilo į įvairias grupes, ir atsirado dar viena religija - islamas. NS reikia apsispręsti: ar jums krikščionybė yra kaip religija, t.y. tikėjimas, ar tai yra ideologija. Ji negali būti ideologija, nes joje nėra filosofinio pagrindo, kadangi ten dominuoja ne realūs ir mokslu pagrįsti įvykiai, o mistika. Ir būtent krikščionybė yra išskirtinai religija, skirta tikėjimui. O ginčai, kieno tikėjimas yra geresnis, yra beprasmiai ir jie niekur nenuves, o tik dar labiau diskredituos patį tikėjimą. Taigi, Nida Vasiliauskaitė nieko nepasakė apie tai, kas prieštarautų mūsų Konstitucijai. Tuo tarpu L.Šopausko teiginiai prieštarauja Konstitucijai:“26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą”. Jeigu krikščionys ir toliau kels savo tikėjimą į “patį geriausią, patį tikriausią”, kas ir pagimdė ateizmą, tai jie praras daugybę tų žmonių, kurie juos palaiko net nebūdami krikščionimis. Atsisakykite, pagaliau, šitos idėjos, kad “visi gyvuliai yra lygūs, bet kiti lygesni” (G. Orwell). Jeigu jūs neatsisakysite, tai daugybė žmonių nuo jūsų nusisuks. NS šito nesupranta, todėl ji ir neturi populiarumo tarp žmonių, kokią turi Nida Vasiliauskaitė. Nepavydėkite jai.

ah1       2021-10-9 11:22

kokias vertybes gali ginti bešeimiai, bevaikiai,maž(z)iai ir šūdaterliai ?

Jules       2021-10-9 11:09

Nesu joks didelis Smetonos simpatikas, bet ką įrodė Estijos, Latvijos, Prancūzijos ir kiti prezidentai, bėgę ar pasidavę tuo metu? Prezidentas, likęs gyvu, įrodė, kad Lietuva okupuota - toks jo nuopelnas ir už tai jį vertinu ir gerbiu. Juk ne šiaip sau jį gyvą sudegino? Buvo už ką, tiesa? Buvo, nes niekaip negalėjo nuslėpti okupacijos fakto. Tokia buvo to meto mūsų Konstitucija, kurios garantu buvo prezidentas A.Smetona. Na, ir dar pats faktas istorijai svarbus, kur jis buvo sudegintas, žinoma, ir kodėl. Ir tai ne tik mano nuomonė, o garsių pasaulio istorikų. Pasiskaityk jų veikalus ir rasi tai, ko dar iki šiol neradai apie tai kartu su Kapsuke.

Dzeikas       2021-10-9 10:56

Julesai, jusu smegenys isromintos smetoniniu nuovalu “tautiskos” politikos maskuojancios patriotiniais interesais asmenini pasipinigavima.
Ka PERSONALIAI irode savo elgesiu Antanas Smetona.

Jules       2021-10-9 10:31

Taigi kaip atrodo didžiųjų demokratinių valstybių Bendrojo gėrio, visuotinos demokratizacijos ir pseudo liberalizcijos, siekis šiame buvusiame ir, matomai, tebesančiame pasaulio kontekste, nes akivaizdu, kad vėl organizuojama nauja karinė sąjunga ant Didžiojo Trejeto pagrindų, ir kaip tada būti su ta Tiesa, su „La vérité sur l’horreur des purges staliniennes en moyenne détenus au Goulag, et qu’au total, de 60 à 66 millions y ont péri. Alexandre Soljénitsyne, l’auteur de L’Archipel du Goulag, livre très populaire pendant la Perestroïka lancée par Gorbatchev, était l’une des voix les plus influentes sur cette question. Dans son livre, il parle de 66,7 millions de victimes du régime soviétique de 1917 à 1959“ ? Parašiau prancūziškai, kad suprastumėte, kad tai nėra vien mano nuomonė, o kartais ir visai ne mano nuomonė. Šiuo atveju nuomonės ir argumentacijos bei faktologija knygose apie tai sutampa. Kaip būti su ta taika, vardan kurios reikia žudyti ir žudyti – žudyti vardan demokratijos ar kaip? Kaip elgtis mums, kai planuojamas RAUKUS, jei Rusija sutiks įsileisti į savo teritoriją kovai su terorizmu Amerikos karines bazes? Ar tada keisis Bendrojo gėrio samprata, kilus naujam karui, kurio pretekstu lengvai gali tapti dabartinis, mums paskelbtas, Sanitarinis karas – sveikatos karas, kai atakuojama mūsų visų sveikata, psichofiziologinis, biologinis saugumas, nacionalinis saugumas. Kai kas visa tai čia vadina „Š“ malimu. Ar galima „Š“ malti, kaip trąšą, žinoma? Į pelenus, į dulkes mus, lietuvius, vien dėl mūsų neskaitlingumo ir nunykimo nesibaigiančios tendencijos tai padaryti juk labai lengva, tiesa? Mažoms tautoms didžiųjų tautų, labai skaitlingų tautų invazija po atvirumo visiems pseudo politika, žinoma, yra pražūtinga. Be jokios abejonės, kad toks mūsų tauto griovimas iš išorės ir vidaus, papirkinėjant mūsų pseudo elitą per okupacinio režimo malonę mums gyvybingai pavojingas – pražūtingas. Todėl šioje vietoje tokį atvirumą, pragaištingą mums, būtina priverti, norint mums tauta išlikti. Kita vertus, monopolinė rinkos ekonomika nesiderina su harmoningu liberalizmu, nesiderina ir su demokratija. Monopolinė rinkos ekonomiką yra mažumų valdžia, mažumos diktatūra, toks režimas, kurį mes dabar ir turime - oligarchinę demokratiją.

vardan tos       2021-10-9 10:10

straipsnelis suteikė galimybę primalti daug šūdo komentaruose;
labai gerai - patręšim tėvynės laukus ir suklestės gerovės valstybė.

VaidasVDS       2021-10-9 9:56

Nesu ponas, bet atsakysiu citata iš Apreiškimo:
139:11.9 (1565.6) Mokytojas daug kartų kalbėjosi su Simonu, tačiau jam taip ir nepavyko šio karšto žydų nacionalisto visiškai paversti internacionalistu. Jėzus dažnai sakydavo Simonui, kad yra teisinga norėti, kad visuomeninė, ekonominė ir politinė tvarka pagerėtų, tačiau visada pridurdavo: „Tai nėra dangaus karalystės reikalas. Mes turime atsiduoti Tėvo valios vykdymui. Mūsų reikalas - būti dvasinės vyriausybės danguje pasiuntiniais ir mes neturime tiesiogiai rūpintis niekuo kitu, bet turime pademonstruoti dieviškojo Tėvo, kuris vadovauja šiai vyriausybei ir kurios įgaliojimus mes turime, valią ir charakterį.“ Simonui buvo sunku visa tai suvokti, tačiau palaipsniui jis pradėjo kažkiek suprasti Mokytojo mokymo prasmę.
139:11.10 (1565.7) Po išsisklaidymo dėl Jeruzalės persekiojimų Simonas laikinai nutraukė savo veiklą. Jis tiesiogine prasme buvo sugniuždytas. Kaip patriotas-nacionalistas jis atsisakė visko Jėzaus mokymų labui; dabar viskas buvo prarasta. Jį apėmė neviltis, tačiau po kelių metų jis sukaupė savo jėgas ir išėjo skelbti karalystės evangelijos.
—-
Necituosiu kitų dalykų iš Apreiškimo, bet labai rimtų ir gerai paaiškinančių tai, kas vyksta dabar, nes nesuprasite. Bent man prireikė nemažai metų, kad tai suprasčiau…

Pone Šopauskai,       2021-10-9 9:54

gal būkite labiau objektyvus ir pasakykite čia mums visiems, kas XX amžiuje buvo Jūsų čia paminėto tironiško režimo sąjungininkais? Turiu omenyje Trockio-Lenino-Stalino Rusijos imperiją, dėl runkelių pervardintą į Sovietiją ir pašalinusią vokiškos kilmės savo valdovus, Caro dvarą, į CK sekretorius ir jo Politbiurą, o dabar į Oligarchiją, į oligarchinę demokratiją. Tai kokiu skiriamuoju bruožu čia tampa bendrojo gėrio idėjos(tariamos pasaulio demokratizacijos), pasitelkimas ir sąjunga su Stalino Rusija, vadinama kokia ten visų laikų despotija ar tironija? Nagi malonėkite mums, bemoksliams, nebaigusiems Kapsukės ar VDU dabar, patikslinti savo mintis ir įžvalgas, kaip čia yra iš tikro? Kaip klostosi dabar Irracionaliosios filosofijos, politikos ir teisės mokslų reikalai ir triukai Kapsukėje šiomis dienomis? Kokie reikalai su egzistenciniu mąstymu univerkėje ir su irracionalistų apgaudinėjimais joje? Koks pačio santykis su Neosovietijos fundamentų propagauotojais ar šiaip Raudonosios oligarchijos dvaro samdomais dezistais dabartinėje univerkėje? Ačiū avansu, jei patikslinsite savo mintis ir įžvalgas, savo filosofiją.

Straipsnis labai geras, dalinkimės       2021-10-9 9:52

Visi mūsų komentarai po straipsniu yra tik š malimas. Reikia nedelsiant jau nuo darželio nuo pirmos klasės šviesti jaunimą, ugdyti patriotizmą, nors po truputį dėti į jų galveles to apie ką čia kalba autorius. Reikia naujų švietimo programų. Ir aišku, kur gi ta susibūrusi visų laukiama piliečių asamblėja?

stasys        2021-10-9 9:38

Na na Jules . Mes juk kalbame apie Lietuvos visuomenės dėbas kurios gana specifiškos .. Kažkam truksta ‘saulės spindulėlio o kitam jo per daug’ ..kaip suderinti nesuderinama pavadinus tai bendru gėriu .

Aha, ponios ir ponai,       2021-10-9 9:11

kur jau ne, kad “Klasikinėje politinėje filosofijoje tironišku režimu buvo laikomas toks, kuriam esant valdovas arba valdančioji grupuotė siekia savojo, o ne bendrojo gėrio”. Kodėl taip reik nuolat meluoti, kai puikiai žinote, kad tokie valdovai, Generaliniai sekretoriai ir jų sąjungininkai, didžiųjų valstybių prezidentai, karaliai, KGB viršininkai, siekdami asmeninio ir beribio viešpatavimo, savo asmeninės naudos siekimą viešai vadina būtent Bendrojo gėrio siekiu, o tie, kurie tam trukdo tiesiog žudomi, apšmeižiami, šaudomi, kaip dabar, kad kai kas ragina žudyti nesiskiepinačius nežinia kuo Delfio komentaruose. Ir tokie komentarai netrinami ir palaikomi gana ilgai tyčia, kodėl? Kodėl tokiems komentatoriams leidžiama taip rašinėti ir nieko, leidžiama raginti nesiskiepijančius nežinia kuo žudyti. Tuos, kurie atsisako dalyvauti pasauliniame žmonių pamažinimo eksperimente ar net naujo pasaulinio karo sukėlime. Apie žmonių pamažinimą, sunulinimą, bilijonieriai ir jų pasamdyti mokslinčiai ir kiti pseudo išminčiai kalba jau labai seniai.

stasys       2021-10-9 8:57

Neblogai .  tik ką tai turi su BENDRO GĖRIO apibrėžimu ? kuriame turėtu dalyvauti visa visuomenė ir jos įvairios grupės . Jei valstybė yra savotiškas erdvės laukas sugyvenimui kartu , bendro intereso paieškos privalėtu susidurti ties kompromisais ir noru juos kaip tokius turėti siekiu neiškreipti BENDRO GĖRIO turinio . Plečiant visuomenės interesu lauką siaurėja gebėjimo susitarti visiems galimybės , todėl liberalizmas pats savaime kaip išeitį siūlo , toleruoti tuos išsipūtusius interesus kurie ,tam tikrai visuomenės daliai ,tampa pamatiniais vertybiniais stulpais poreikiuose ir jų gyvenime .  BENDRO GĖRIO supratimą vertinu kaip turinį kuriame turėtume rasti visus visuomenės poreikius , interesus ir teises suderintus su Lietuvos Konstitucija , kurios turinio nereiktu koreguoti nesuradus eilinio kompromiso visuomenėje .  Apie tai autorius kažkodėl nėra linkęs užsiminti . Nepakanka visuomene suskirstyti tik į tris pogrupius, juk jei politiniame gyvenime nėra tam tikrai visuomenės grupei atstovaujančiu jie tampa kažkokiais ‚miesčionys‘ .. cit.“Miesčioniui politinė laisvė nereikalinga, bendrąjį gėrį miesčionis geriausiu atveju supranta kaip minimalų bendrąjį interesą užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas, t. y. kaip dalyką pageidautiną, bet neįpareigojantį kovai, savojo intereso apribojimui ar juo labiau aukai“ .Realiame gyvenime taip nebūną , tam tikros bendruomenės ,dėl savo gyvenimo sėslaus budo, yra gana uždaros ir ta teise joms garantuoja, bent turėtu, Konstitucija . Bėda atsiranda , kai ‚dominuojanti politinė visuomenė‘ nustoja paisyti ir įsiklausyti visų piliečiu poreikiu ir norų kurie iš principo negali būti suderinami ir suprantami visu vienodai. Esamu „jaunu konservatoriu“ šiandieninis užmojis reformuoti visuomenę prieš jos (dalies) norą logiškai atvedė į konfliktą kuriame niekas nėra linkęs nusileisti ir sėsti prie stalo diskusijoms . Suprantama tada tektu išberti „bulvių kašio“ turinį .. ir parodyti kaip perdalinamas tas BENDRO GĖRIO turinys iš naujo ir visus pokyčius. Atvirumas ,viešumas , nepridengiamas valstybinės propagandos smarkiai pagerintu situacija .

> 2021-10-9 8:27       2021-10-9 8:41

Taip, taip pone Vaidai, paaiškink juliui Milaičiui, „kodėl Internacizmą vadini internacionalumu”, juk jis mažaraštis, prasčiokas, gimęs Bugenių kaime, žydo šeimoje, issikapstęs tik iki KGB karininko, dabar, atsargos provokatoriaus, nesupranta, ką rašo tie Kapsukės docentai.
Gal čia tik „perdetas sarkazmas”, kaip rašo jo Kisė?!

Sveiki komunistai-pederastai, kgbistai-pedofilai       2021-10-9 8:30

ką nubaudėte, kas nesutinka su jūsų lytinėmis pažiūromis?
(tie nabagai violetiniai patvoriniai - individai, politiniai invalidai - niekaip neapsigins prieš Jus, Šarikovus - juos reikia smaugti kaip katinus, kaip Poligraf Poligrafovičius darė)

Pone Vaidai,       2021-10-9 8:27

kodėl Internacizmą vadini internacionalumu? Prašom konkretizuoti. Kodėl Karūnos agresiją, smurtą žmonės vadina rūpesčiu jais ar net gerovės valstybės kūrimu? Kodėl dabar mokslas pristabdytas ar visai sustabdytas? Ir religijų, deja, net šiuo metu yra ne viena, tiesa? Na, o dėl ateities sutarimo kažin kaip čia bus ir kas išgyvens, ir kokios būklės bus po Sanitarinio karo. Jis turi šansą virsti karštu - didelio karo pretekstu, kurio preliudija dabar vyksta. Ką pats manai apie tai?

habilitās       2021-10-9 8:20

Apie viešąjį gėrį galima kalbėti dieną naktį, metų metus, tai neišsenkanti tema. Nieko naujo nebus pasakyta, išskyrus tai, kas tenkintų savąjį ego.

Tai tas pats, kas kalbėti apie saulės spindulių poveikį žemei. Skirtumas tik tas, kur sėdi ir stebi. Afrikoje jie truputi per karšti, ašigaliuose, na, šiek tiek per mažai šildo. Žemės padėtis orbitoje, ir jos polinkio kampas į Saulę, –  smulkmenos.
Kiekvienas gali sukurti savąjį visuotinį, bendrąjį ar dar kokį nors gėrį. Pastarąjį žodį reikėtų įrėminti kabutėse, nes mes jau girdėjome, jog čia, prie Baltijos jūros, 65 tūkstančių km² teritorijoje, kažkoks daunas kurs gerovės valstybę.
Pirmuosius požymius jau turime, be pišpasio, duonos nenusipirksi.
O jei rimtai, tai turiu ir savo bendro gėrio suvokimą. Tai moralinė nuostata, arba ją turi savo viduje, arba ne. Kaip 10 Dievo įsakymų, kuriais vadovaujiesi savo gyvenime arba nesivadovauji.
Sunkiai įsivaizduoju, kaip būdamas bendruomenės nariu, galėtum prisidėti prie to bendrojo gėrio kūrimo, be suvokimo, kad esi ne vienas, išskirtinai svarbus individas, kuriam viskas galima ir, kuriam viskas leistą, net jei tai netrukdo kitiems?!
Gal tai tik vienas, už individualų durų, suprastas ir suvoktas gėris, bet kuo jis tada skiriasi nuo mankurtizmo?

Vaidas vds,       2021-10-9 4:34

Ne išimtis

Och       2021-10-9 4:33

juliau, juliau, Milaiti, vos tik pasirodė straipsnis, jau 5 tavo, kagėbistinės „krūvelės”

VaidasVDS       2021-10-8 22:45

Klaustukui, “draugui”
pasikartosiu, nes esi neatidus.
Pritariu dvasiniam internacionalizmui, ta prasme, kad Dievas yra Vienas, o teisinga (tikra) religija gali būti tik viena. Idealios jos mes niekada neturėsime, bet mokytis, nors ir klysdami, galime. Tikros religijos, kaip ir tikros tiesos, niekas niekada neužkonservuos, ją galima tik bandyti geriau suvokti. Ir tam geriausiai padeda ir ateityje padės tik Apreiškimai. Na o jų tikrumą galima patikrinti tiek Tėvo dvasios, tiek Tiesos dvasios pagalba, dar yra ir Šventosios dvasios veikimas, bet jis yra daugiau susijęs su žmogaus protine veikla. Šios dvasios nėra vienas ir tas pats. Na o norint daugiau suprasti, reikia plėsti savo akiratį...
Tai, kad materialistinį internacionalizmą kai kas panaudoja savo purviniems tikslams, dar nereiškia, kad tautos negali sutarti, tame tarpe ir dėl dvasinių tiesų...
Ateityje sutars…

p.Vaidai,       2021-10-8 22:27

o Internacizmui, matyt, pritari, tiesa? Panašu, kad į gamtos mokslus, į tiksliuosius mokslus, nelabai įkerti, o gal klystu? Būtų gerai, jei patikslintum. Ačiū avansu…

VaidasVDS       2021-10-8 22:19

Na ką gi. Pabandysiu būti nepopuliarus smile
Pabandysiu kiek paneigti Laisvūno argumentus.
“Kitokia pasaulėžiūra – tokia, kuri remtųsi prigimtinės teisės doktrina.”
O kas ta prigimtinė teisė yra? Autorius apie tai nepasisakė. O prigimtinė teisė greičiausiai yra: kas stipresnis, tas teisesnis. Šiais laikais tai būtų: kas galingesnis, turtingesnis, tas teisesnis.
—-
“Neiškėlimas miesčionio virš piliečio.”
Dar viena kažkokia keista, lyg ir paties autoriaus susikurta, teorija. Miesčionis gali būti piliečiu, net ir visuomeniškai aktyviu, ir atvirkščiai.
—-
“Atvirosios visuomenės projekto atmetimas.”
Kažkodėl atvirosios visuomenės projektas imamas tik iš kito filosofo Milio. Betgi atviroji visuomenė gali būti ir visai kitokia: atvira gėriui, teisingumui, sveikam protui, mokslui, dvasingumui, įvairioms nuomonėms, kurių nebūtina visų priimti, ypač jei jos prieštarauja sveikam protui, mokslui ir dvasingumui…
—-
“Įsipareigojimas bendrajam gėriui, bendrojo gėrio subjektu laikant politinę lietuvių tautą.”
Vėlgi bendrąjį gėrį autorius supranta vienaip, o kiti gali suprasti visai kitaip. O jeigu bendrojo gėrio subjektu laikoma tik autoriaus politinė tauta, tai bėda tai tautai, kuriai priklauso autorius. Aš pats labai myliu Lietuvą, stovėjau savo laiku Baltijos kelyje, kažkada sovietinėje kariuomenėje buvau vadinamas fašistu-litovcu, pakartotiniuose sovietinės kariuomenės apmokymuose Kaliningrade jos politrukams įrodinėjau Lietuvos laisvės siekius, nuo jaunystės klausydavau Amerikos balso iš Vašingtono per VEF radiją gaudydamas bangas, BET nacizmui niekada nepritarsiu. Man brangūs bus visi normalūs rusai, amerikiečiai, žydai, lenkai ir kitų tautų žmonės. Ir bendrąjį dvasinį gėrį reikia kurti visose tautose ir dėl visų tautų...

Dzeikas       2021-10-8 21:52

DDDui:
Ten nera ka neigti. Autorius pats nepagrindzia savo teiginiu argumentais.
Pas autoriu yra teiginiai, bet tai ne argumentai. Argumentai - tai teiginiai paremti faktine medziaga arba statistika. JU - nera!

Kis       2021-10-8 21:51

kam tas perdetas sarkazmas,pagyvensim ir pamatysim.Si rata pasukti reikiama linkme nebus lengva,bet pasisuks.

Ponas Laisvūnas Šopauskas       2021-10-8 21:49

arba pats nepakankamai išsilavinęs, arba sąmoningai veda skaitytoją į pseudofilosofines pinkles. Iš kur jis ištraukė, kad Nida Vasiliauskaitė, gindama individo teise ir laisves, neigia bendrąjį gėrį? Ji labai teisingai kritikuoja tą neva bendrąjį gėrį, kurį žmonėms kaip patogią idėją pamėtėja grupinės, privilegijuotųjų  diktatūros šalininkai. Jeigu pilietinę visuomenę, kuri nenori būti kvailai ir tironiškai valdoma, vadinti diktatūra, tai pilietinei visuomenei šitai yra komplimentas. Be diktatūros dešimtmečiais kurtos ir visais atžvilgiais susicementavusios sistemos pakeisti bent kiek demokratiškesne neįmanoma. Koks gali būti bendrasis gėris tokiomis sąlygomis? Čia kaip apie girtavimą: litras degtinės rusui gerai, o japonui mirtis. Tad N. Vasiliauskaitė ir sutelkia visą dėmesį į sistemos reformavimą pagal bendražmogiškus principus. Pono Šopausko adoruojamas bendrasis gėris gali palaukti, kol Žemėje beliks zombiai robotai. Kol kas tokios kalbos tuščios kaip konclagerio belaisvio dubenėlis…

Dzeikas       2021-10-8 21:48

Isties autorius desto minti taip, kad smegenu vingius gaima isnarinti - labai painu ir nenuosekliai.
Labai daug gincytinu vietu ir manipuliavimo neirodytais , neaiskiais teiginiais.
Pvz., savokos “politine visuomene” ir “pilietine visuomene” autoriaus tekste makaluojama tarsi samciais zirniu sriuboj. Tuo tarpu ar jos nuosekliai ir iki galo suformuluotos? As aiskaus skirtumo nezinau. Jus zinote?
Sakykime “politinis visuomenininkas” tai zmogas susirupines politiniais reikalais, o “pilietinis visuomenininkas” - savo pinigine ir iplaukomis i ta pinigine. Is konteksto isplaukia mazdaug toks tu “visuomenininku” apibrezimas.
Ir kazinkodel autorius juos priespastato. Kodel? Juk tas pats zmogus gali vienu atveju galvoti politiskai, kitu - pilietiskai.
Tolaiu, autorius lengva ranka paneigia teze esa tironiski rezimai operuoja “bendrojo gerio” savoka, esa jis plesrus is prigimties , ir saavo tironijos net nesiruosia teisinti, mazdaug: dusinsiu visus, o jei bus uz ka tai iki mirties.
Autorius pamirsta taip pat esmini tiesos nustatymo kriteriju , kuris skamba:
- Tiesos kriterijus praktika.
Jeigu laikysimes sios tiesos indikacijos prielaidos, tai autoriau, KUR FAKTAI???
Yra gerai zinomas dalykas, kad VISI totalitariniai rezimai teisinasi “bendruoju geriu” savo ideologijos remuose. Pradedant nuo Sovietu, tesiant italu fasistais ir baigiant Kimu dinastija KLDR.Net Raudonuju khmeru rezimuks iszudes per 3 metus 5 mln gyventoju(is 8) ir tas susigalvojo kazkoki tai bendraji geri.
Galbut ankstesni tironiski rezimai buvo deilogizuoti, tai pateik autoraiu faktus, medziaga, statistika pagrisk teigini. Patyrinek is man zinomu Pirmosios Parncuzijos respublikos ideologija , Haiti “negru revoliucionieriu”, Miunsterio komuna(1536-38mm) - parodyk NORS VIENA tironiska rezima be ideologijos, be “bendrojo gerio” savokos.
Visa ka as matau, tai liberalizmo krize, kai laisve isvartoma i savo priesingybe. Reiskinys budingas , t.v. trendas , visam pasaliui. Kaip kad pries 100 metu buvo budinga totalitarizmo puolimas. Slinkti i totalitarizma patyre bemaz visos tautos. Net ir amerikieciai. Tik ne kurios tautos nusirito “neiprastai lengvai” , ne kurios stojo i kautynes gindamos savo laisve.
Vienzo autoriaus rasliavele NIEKO neirodo. Ideja nepagrista ir teiginiai neparemti faktine medziaga.
Seskis.2!

Nida neapgins matote       2021-10-8 21:31

Tai gal lansbergis su šaika apgins? Šiuo metu nieko geriau nėra už Nidą. Lt chunta sunerimo. Ir pradeda purvais mėtytis.

DDD       2021-10-8 21:19

Net įdomu - ar atsiras bandančių paneigti Laisvūno argumentus? Pati Nida berods atsisakė šios beviltiškos minties ir nerašys akademinio
atsakymo “Kultūros baruose”.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.