Nerasta rubrikos

Šiandien Vilniaus Rotušėje bus pasirašytas Nacionalinis susitarimas „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 13 d. 11:18

59     

    

Šiandien Vilniaus Rotušėje bus pasirašytas Nacionalinis susitarimas „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“

Šiandien, birželio 13-ąją, 17 val. Vilniaus rotušėje iškilūs Lietuvos menininkai, mokslininkai, kultūros darbuotojai ir žinomi visuomeninių judėjimų atstovai pasirašys „NACIONALINĮ SUSITARIMĄ, KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“.

Šiuo susitarimu Lietuvos šviesuomenė siekia paskatinti piliečius telktis ir priversti valdžią bei politines partijas realiai pradėti rūpintis Lietuvos demografija, kurios būklė yra kritiška: iš Lietuvos jau emigravo beveik milijonas gyventojų. Senstanti Lietuvos visuomenė, mažėjantis gimstamumas, aukštas gyventojų mirtingumas, neįtikėtinai didelis savižudybių skaičius, išplitęs alkoholizmas ir su tuo susijęs smurtavimas rodo, jog lietuvių tautai iškilo išnykimo grėsmė.

Dabartinė valdžia arba nesupranta realios padėties, arba nesugeba jos suvaldyti.

Todėl šiandien 17 val. Vilniaus rotušėje bus iškilmingai pasirašytas nacionalinis susitarimas ir įsteigtas Nacionalinis komitetas, kuriam keliamas uždavinys – įgyvendinti SUSITARIMO NUOSTATAS, t.y. žadinti visuomenę, telkti patriotines ir pilietines jėgas vieningam judėjimui, siekti kad šis judėjimas plėstųsi, žadintų kiekvieno lietuvio ir Lietuvoje gyvenančio piliečio sąmonę, kad visiems laikams būtų išsaugota lietuvių tauta, lietuvių kalba, Lietuvos kultūra ir savarankiška Lietuvos valstybė.

Renginio iniciatoriai:

Asociacija „Consilia academica“
Lietuvos kultūros kongresas
Lietuvai pagražinti draugija
Etninės kultūros globos taryba
Sandrauga „Kitokia Lietuva“
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Nepartinis demokratinis judėjimas
Piliečių gynimo paramos fondas
Nacionalinė vartotojų federacija
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
Lietuvos Helsinkio grupė
Lietuvos moksleivių sąjunga

* * *

 

Nacionalinis susitarimas „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“

2016 metai


Mes, Lietuvos pilietinio sambūrio „Nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų“ dalyviai,

    * pripažindami, kad Lietuvos valstybė susiduria su vis sunkiau prognozuojamais globalinio pasaulio iššūkiais, į kuriuos įmanoma konstruktyviai atsakyti tik glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Sąjungos ir kitomis pasaulio šalimis;
    * jausdami atsakomybę už Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos bei visų čia gyvenančių tautinių bendrijų likimą, lietuvių kalbos, kultūros ir istorinio palikimo išsaugojimą ir perdavimą ateinančioms kartoms;
    * matydami kritinę Lietuvos demografinę bei moralinę būklę, rimtą pavojų lietuvių tautos ir jos kultūros išlikimui ir valdymo institucijų neadekvačius veiksmus, o kartais ir vengimą ryžtingai apsispręsti;

įsipareigojame:

    * sutelkti visas visuomenines pajėgas, kad politikai, sekdami Estijos pavyzdžiu, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nuostatą visiems laikams išsaugoti lietuvių tautą, lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę;
    * pritardami šešių parlamentinių politinių partijų susitarimui dėl emigracijos suvaldymo, išreikalauti, kad tokį susitarimą pasirašytų visos Lietuvos politinės partijos ir politiniai judėjimai ir nedelsiant būtų imtasi veiksmų, jog būtų parengta ir įgyvendinta Respublikos Vyriausybės Lietuvos demografinės būklės atkūrimo programa, apimanti reemigracijos, savižudybių prevencijos, mirtingumo mažinimo, vaikų gimimų skatinimo, šeimų stiprinimo ir paramos teikimo, dingusių vaikų paieškos, kovos su alkocholizmu ir narkomanija bei kitas panašias programas,
    * pritardami Prezidentės kampanijai „Už saugią Lietuvą“, pasiekti, kad svarbiausiais valdžios uždaviniais taptų: grėsmingo atotrūkio tarp valdžios ir visuomenės įveikimas, teisingumo ir pagarbos kiekvienam žmogui užtikrinimas, žmonių tarpusavio santykių humanizavimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, savivaldos ir tiesioginės demokratijos stiprinimas; 
    * raginti Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę papildyti Lietuvos valstybės raidos strategiją nuostata, skelbiančia masinės gyventojų emigracijos suvaldymą ir demografinės būklės atstatymą pagrindiniu valstybės valdžios prioritetu;
    * tęsiant asociacijos „Consilia academia“, Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvai pagražinti draugijos, Lietuvos mokslų akademijos, Etninės kultūros globos tarybos 2003 m. pradėtą darbą,

        organizuoti vieningai veikiantį visuomeninį Komitetą „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, kuris būtų pasiryžęs, bendradarbiaudamas su valdžios institucijomis, žiniasklaida, meno ir mokslo įstaigomis, religinėmis ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis,

        vykdyti reguliarią visuomeninę kontrolę, kaip yra rengiama ir įgyvendinama valstybinė demografinės būklės atkūrimo programa,

        telkti visuomenę bei jos organizacijas imtis Valstybės demografinės būklės atkūrimo iniciatyvų,

        skatinti, viešinti ir remti ikimokyklinio vaikų ugdymo ir valstybės švietimo įstaigas, labiausiai stiprinančias dorovinius bendrabūvio pagrindus, mažinančias patyčias, ugdančias pilietiškumą, patriotizmą ir pagarbą savo Tėvynei.

    * pratęsti užsimezgusius susitarimus iš viršaus ir apačios tokiu būdu, kad jie kuo greičiau apimtų visą šalį, visas profesines bei bendrų interesų grupes (švietimo, mokslo ir kitas kultūros įstaigas, meno, mokslo ir technikos kūrėjų organizacijas, žiniasklaidos tinklus, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir kitas pilietiškai brandžias visuomenines organizacijas, visus sąmoningus piliečius) ir virstų tikru Nacionaliniu (visos tautos) susitarimu, galinčiu ne tik kontroliuoti valdžios institucijas, bet ir tautos išnykimo akivaizdoje sutelkiančiu tokiam bendravimui ir bendradarbiavimui, kuris:
          - nuslopintų išplitusį agresyvumą, abejingumą bei įtarumą, atgaivintų bendrų interesų supratimą, tarpusavio pasitikėjimą bei pagarbą, teisingumo ir orumo jausmus,
          - sustiprintų pilietinę atsakomybę,
          - paskatintų solidarų veikimą ir visus tuos dalykus paverstų mūsų gyvenimo bei praktinės veiklos principais, būtinais ne tik tam, kad visų mūsų bedrabūvis pasidarytų šiltesnis ir bendruomeniškesnis, bet ir įstengtume pasirūpinti lietuvių tautos išlikimu.

1. Gytis Bernardas Padegimas, režisierius, Klaipėdos universiteto profesorius
2. Jonas Jonynas, Vilniaus rotušės rūmų valdytojas
3. Kęstutis Pūkas, Sandraugos „Kitokia Lietuva“ prezidentas
4. Algirdas Endriukaitis, ekonomistas, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras
5. Algirdas Šukys, matematikas, VU docentas
6. Leonardas Kairiūkštis, miškininkas, LMA akademikas, visuomeninės organizacijos Consilia academica valdybos pirmininkas
7. Albinas Kusta, profesorius emeritas
8. Stasys Karazija, profesorius, biomedicinos mokslų daktaras
9. Alvydas Pauliukevičius, medicinos mokslų daktaras, profesorius
10. Birutė Butkevičienė, ilgametė VU bibliotekos direktorė
11. Dalia Urbonavičienė, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė
12. Vaclovas Bagdonavičius, lituanistas, filosofijos istorikas, redaktorius
13. Tomas Stanikas, Vydūno draugijos pirmininkas
14. Antanas Gudelis, Tautos Namų Santara vadovas
15. Jonas Rimantas Glemža, profesorius, architektas, paveldosaugininkas
16. Daliutė Ona Matulaitė, profesorė, skulptorė
17. Gražina Janina Vitartaitė, tapytoja, docentė
18. Algimantas Stanislovas Kliauga, dailininkas tapytojas
19. Vladas Kančiauskas, dailininkas, skulptorius
20. Kęstutis Ramonas, dizaineris, kaligrafas, grafikas, tapytojas
21. Jonas Jasaitis, profesorius, mokslininkų sąjungos pirmininkas
22. Juozas Krikštopaitis, profesorius, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas
23. Antanas Buračas, ekonomistas, LMA akademikas, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjas
24. Gediminas Navaitis, psichologijos profesorius
25. Jonas Gediminas Punys, technikos mokslų daktaras, visuomenininkas
26. Vytautas Visockas, lituanistas, vertėjas, spaudos darbuotojas
27. Alvydas Butkus, lituanistas, profesorius
28. Vladas Braziūnas, lituanistas, poetas
29. Rimvydas Stankevičius, poetas, žurnalistas
30. Vidmantė Jasukaitytė, rašytoja, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarė
31. Linas Virginijus Medelis, publicistas, redaktorius
32. Andrius Martinkus, hum. mokslų daktaras
33. Irena Vasinauskaitė, žurnalistė
34. Gediminas Zemlickas, inžinierius, žurnalistas, redaktorius
35. Marius Kundrotas, politologas, publicistas, visuomenės veikėjas
36. Juozas Antanavičius, profesorius, muzikologas, pedagogas
37. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, kompozitorė, docentė, Muzikų sąjungos prezidentė
38. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, pianistė, muzikologė, profesorė
39. Jūratė Markevičienė, kultūrologė, tarptautinė kultūros paveldo ekspertė – ICOMOS narė
40. Dovilė Bikelytė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė
41. Vytautas Budnikas, žurnalistas, redaktorius, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas
42. Romualdas Povilaitis, docentas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas
43. Stasys Kaušinis, Piliečių gynimo paramos fondo direktorius
44. Saulius Arlauskas, teisės filosofijos profesorius, socialinių mokslų daktaras
45. Ryšardas Burda, teisės mokslų daktaras, profesorius
46. Juozas Dapšauskas, piliečių iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ koordinatorius
47. Alvita Armanavičienė, Nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė
48. Juozas Dingelis, miškininkas, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas
49. Alfonsas Augulis, nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti šalies gynybinį pajėgumą, koordinacinės tarybos pirmininkas
50. Antanas Burokas, Lietuvos krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininkas
51. Dainius Paukštė, teisininkas, profsąjungų veikėjas
52. Krescencijus Stoškus, hum. mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas.
53. Laura Janulevičiūtė, teologė, teisininkė.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

cialis       2018-11-27 2:35
buy_cialis       2018-11-27 2:35
Vytautas Šv..       2016-06-15 11:43

“Raginti,sutelkti, organizuoti, pasiekti, susitarti, pratęsti, pasirašyti, remti…” – ir tai viskas, ką gali pasiūlyti save laikantys šviesuoliais, intelektualais Lietuvos naikinimo sustabdymui! Visiška impotencija! “Kinkų virpintojų” vapaliojimai. Kas iš tokių deklaracijų  ir susitarimų, apart savęs reklamavimo? Tuščia vieta. Ką tai gali duoti, jeigu bijoma net užsiminti apie tragedijos priežastis, o ką jau kalbėti apie priežasčių analizę. Ar jos tiems “šviesuoliams” nesuprantamos ar jie bijo apie jas kalbėti? Nėra priežasčių, negali būti nei kalbos apie priežasčių pašalinimą, neįmanomos ir priemonės situacijai pataisyti. Tai apie ką kalba?
Šlykštokas tas veidmainiškas tuščias “susirūpinimas”, tuo labiau, kad dalis pasirašiusių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai, sąmoningai ar iš nesupratimo yra prisidėję ir dabar prisideda prie Lietuvos “išsivaikščiojimo”.

Visuomenininkų NS virs burbulu vengiant tiesos...       2016-06-13 15:36

  Esu dėkingasi Nacionalinio susitarimo ( toliau NS)  visuomeninių organizacijų  lygyje idėjos autoriams už kilnius norus, prasmingą tekstą ir atliktą sunkų organizacinį darbą. Deja, privalu pasakyti, jog tekste nenurodyta pagrindinė tautos ir valstybingumo nykimo priežastis. Autoriai nedrįso diagnozuoti pagrindinės vėžinės šalies ligos- LR suformuotos ,,valdomos demokratijos“ oligarchinės sistemos (santvarkos). Šią ,,diagnozę“  konstatavo ir viešai išsakė būrelis drąsių, nepriklausomų šalies inteligentų  jau po 2000-jų metų. NS organizatoriai užmerkė akis į šią ,,ligą“  ir ,todėl nesiryžo nurodyti ir tinkamų ,,vaistų“, galinčių sustabdyti nenumaldomą tautos ,,evakuciją“ iš Tėvynės ir atkurti pilietines bei ūkines žmonių galias.  Nereikalaujant NS dokumentuose politinių reformų, galinčių apriboti politinės nomenklatūros galias, sutramdyti vešinčią politinę korupciją ir valdžios partijų viršūnių visagalystę ir savanaudiškumą, visi teksto autorių geri norai nueis vėjais.  Jei norima siekti esminių, o ne dekoratyvių permainų Suvereno naudai, privalome iš šalį savo tėvonija pavertusių valdžios partijų  pradžiai pareikalauti:
1. Atkurti savivaldos ir demokratijospagrindą-  savivaldą seniūnijų lygmenyje
2. Panaikinti partinius sąrašinius rinkimus, apriboti dviem kadencijomis politikų buvimą valdžioje ir sudaryti vienodas galimybes visiems tiesioginių – vienamandatinių rinkimų dalyviams
3. Sudaryti galimybes piliečiams tiesiogiai sąžininguose ir lygiuose rinkimuose rinkti teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus
Jei susitarimo dalyviai nereikalaus iš sistemos politinių reformų ir to nesieks organizaciniais darbais, tai ir jų telkiančios   pastangos, kurios startuos š. m. birželio 14 d.,  matomai, bus bevaisės…Nes kaip gi galima sustabdyti piktybinio šalies vėžį bujojimą , jei bus apsiribota tik geranoriškais inteligentų būrelio užkalbėjimais?

 

Negi       2016-06-13 14:51

Tai negi ruošiasi spygliuota viela aptverti Lietuvą ir per prievartą laikyti žmones skurde?

Julius Puras       2016-06-13 12:31

Kodėl atsirado tame saraše universitetu aš taip juos pavadinusi darbininku pavardės nes mažėja stojančiųjų į tuos valdiškus niekam tikusius universitetus iš čia ir visas tas “pilietinis” sujudimas. Akademinė bendruomenė nesugeba prisiimti atsakomybės už savo niekam tikusia akademine veikla.

VaidasVDS       2016-06-10 7:58

Vytautai,
nemeluok.
Nesakiau, kad katalikybė yra koks nors blogis. Tačiau daug blogio kilo iš katalikybės, ir tą išvardinau. Blogis yra religinis dogmatizmas ir fanatizmas, bet ne pats tikėjimas. Bet koks tikėjimas, krikščioniškas, abraominis, islamiškas nėra joks blogis iki tol, kol neprotingi tų religijų dogmatikai ir fanatikai nepradeda tikėjimo dogmų naudoti savo egoistiniams tikslams. Štai tada ir kyla blogis.
Dievas Tėvas yra svarbiausias, o ne bet kokia materiali bažnyčia. Ir tik dvasinė bažnyčia, tokio paties tipo, kaip Jėzaus, kai jis rodydamas į save, pasakė, kad ją atstatys per tris dienas, yra tikra bažnyčia. Mes kiekvienas turime savo dvasines bažnyčias ir būtent jas reikia tiek tobulinti, tiek vienyti, bet ne vienodinti tikinčiuosius ir burti juos į materialias bažnyčias. Tik dvasinė laisvė kuria dvasinį laisvą tikėjimą, tačiau kiekvienas tikintysis savąja dvasine laisve turi naudotis eliminuodamas savanaudiškumą.

Vytautas       2016-06-9 21:29

Yra mūsuose nemažai tokių kaip Vaidas. Jam aišku, kad katalikybė blogis, kad katalikiškose mokyklose padėtis yra blogesnė... Tai kaip jam padėti?
Bažnyčia yra kaip motina, kuri 2000 metų mus augina, globoja, teikia šviesą, šilumą ir guodžia, ramina.
Ir yra mūsuose didžiausia bėda, kad daug žmonių tiesiog išpuikę - aš turiu savo religiją... Nuo šios vietos ir prasideda visos bėdos.
Koks bebūtum, savęs niekada aukščiau nestatyk už Tėvą ar Motiną ir viskas bus gerai.

> Kiek iš 53        2016-06-9 16:18

Manau, kad TS-LKD partijos ir Liberalų sąjungos narių tarp pasirašiusiųjų netgi iš esmės negali būti, nes nacionalinis susitarimas “Kad Lietuva neišsivaikščiotų” prieštarauja šių dviejų partijų (ypač TS-LKD) veiklos programai “Globali Lietuva - 2030”. Juk tai programa, Lietuvos išsivaikščiojimą po platųjį pasaulį laikanti pažangiu reiškiniu.

Kiek iš 53       2016-06-9 15:42

yra konservatorių ir liberalų?

vygdyti,organizuoti,sutelkti... :)       2016-06-9 15:34

22-25 TSKP suvaziavimas. Realiai per 26 metus iviko de industrializacija,dabar viksta de elektrifikacija ir greitai presides de gazifikacija.Taip kad sveikiname pirmin I praeiti- Smetonos laikus! O jaunimelis taip megsta kad blizgetu reklamos!

VaidasVDS       2016-06-9 14:00

Ponas Ringy,
gal kaip tikras katalikas mokate ir meluoti. Aš tikrai žinau apie savo vietinę katalikų mokyklą (beje prabangos dalykų joje yra daugiau, nei kitose mokyklose) - apie turtingų tėvelių rinkliavas joje, apie vaikų susiskirstymą į tam tikras klases (kastas) joje, apie patyčias tarp tų klasių, kai kurie mokiniai dėl to paliko tą mokyklą. Ir puikiai žinau, kad kitose gerose mokyklose viso to gerokai mažiau ir kad būtent dėl to tikrai padorūs, bet nelabai turtingi žmonės ten savo vaikų neveda.
O tai pagal jus iki 16 amžiaus krikščionybė buvo bloga, o po 16 amžiaus pagerėjo? Tai negi sekuliaristinė revoliucija lėmė krikščionybės pagerėjimą? O gal kas po 16 amžiaus pakeitė Biblijos tekstą ir staiga ji tapo ta tikra Tiesa?
Ir dar dėl šmeižto sektantizmu. Norint būti sektantu, reikia bent dviejų žmonių, tikinčių į kokią nors konkrečią religiją. Aš turiu tik asmeninę religiją ir garantuoju jums, kad nėra daugiau pasaulyje kito žmogaus kuris sektų manąja religija (jis tiesiog neturi jokios galimybės apie ją žinoti). Ir to aš visiškai nenoriu. O štai jūs, pone, tikriausiai priklausote kokiai nors religininkų grupei, todėl visai įmanoma, kad tai jūs esate sektantas, net gal ir labai didelės religinės grupės, kurios sekta beveik niekas nevadina dėl to, kad ta grupė turi didelę religinę įtaką...

Dzeikas       2016-06-9 13:39

Vytautui:
Atsakyma gal ir zinote, o stai sprendimo buda…Katekizmo zinojimas doroves stiprinimui ytakos nedaro.Setonas pvz. Katekizma zino geriau kita karta uz teologijos profesoriu.
Bet pati priezastis - doroves stoka, sutinku 100%. Del to paties , ko gero lemiamas veiksnys buvo prarandant nepriklausomybe 1940.Galima bivo isvairuot minimum satelitines valstybes statusui su TSRS.Na ir teisiniu problemu turim virs galvos del to.
Juokas ima kai valdzia draudzia neigti valstybes aneksija.Kalbant de jure rusai teisus - ultimatuma pasirasem, protesto nepareiskem.
Nezinau ar Smetona buvo per bailus, ar per kvailas suvokti, kad tylejimas dviprasmiskpje situacijoje reiskia stipriojo situacijos traktuote.
Ir sitss mazgote skelbiamas didvyriu???
Dorove cia net arti nestovejo.Tik siais laikais jau ir karo nereikia zlugti valstybei.Jai ner ant ko laikytis.

Ringiui       2016-06-9 13:20

Iš kokio “dangaus” iškritot? Nejau nesat girdėjęs patyčių, kurias kitatikių adresu svaido vyskupai? Ar bent žinot ką skelbia antras Dievo įsakymas? Susigėsit palyginęs katalikų katekizmo “versiją” su autentišku Biblijos tekstu.

Ringys       2016-06-9 11:33

Katalikiškose mokyklose mokymo rezultatai vidutiniškai žymiai aukštesni, negu pasaulietinėse-liberastinėse. O toks reiškinys, kaip patyčios, išvis netoleruojamas. Ar ne todėl norinčių patekti į tokią mokyklą dvigubai ar net trigubai daugiau, negu į liberastinę. Siūlyčiau sektantui VDS konkrečiai pasidomėti - gal praeis noras fanatiškai purkštauti pagal 16-to amžiaus papročius. Gėda net skaityti…

kas       2016-06-9 8:46

Kas čia užsimanė Jahvės universiteto?  Bet bibliją skaitė? Ar skaitė Biblijoje kad Dievo vardas JAHVĖ, kad Jėzus Kristus Jahvės tarnas, kad Jėzus Kristus apipjaustytųjų tarnas?

Senukas       2016-06-9 8:21

Lietuva tampa vieno miesto valstybe, regionuose nėra prasmės likti- siautėja bedarbyustė ir minimumas garantuojantis fizinį ir dvasinį merdėjimą ir šaltį, badą senatvėjebe

VaidasVDS       2016-06-9 8:11

Dėl Vytauto pasiūlymo steigti katalikišką Universitetą.
O kodėl, būtent, katalikišką? Ko ten mokysite? Ar celibatas gerai ar blogai? Ar kryžių karai gerai ar blogai? Ar katalikų vykdytas katarų genocidas gerai ar blogai? Ar indulgencija gerai ar blogai? Ar inkvizicija gerai ar blogai? Ar raganų medžioklė gerai ar blogai?
Klausimai jums. Ką norėtumėt iš to atgaivinti? Gal norėtumėt visus kitus krikščioniškus tikėjimus sugriauti, gal norėtumėt visas kitas religijas sunaikinti, gal norėtumėt visas kitas nekatalikiškas šalis užkariauti ir apmokyti?
Juk neva turite Šventą Raštą be jokių klaidų, galutinį ir nediskutuotiną. Vis dar turėdami “neklystantį ir galutinį” “Dievo žodį” nesugebėjote teisinga linkme nukreipti pasaulio. Dar pamiršote, kad turėjote ne tik neva be klaidų “Dievo žodį”, bet ir didelę pasaulietinę, ne tik bažnytinę, valdžią viduramžiais. Ir visa tai turėdami, vis tiek nieko nepasiekėte.
Tai ką jūs čia ruošiatės atgaivinti?
O gal reikėtų kurti dvasinį Universitetą, kuris kritiškai žiūrės ir į visas religijas, ir į tam tikrus mokslininkų išsišokimus, ir į tam tikrus sekuliarizmo išsigimimus, kuris svarstys įvairių religijų, bei religinių dogmatikų ir fanatikų klaidas?

Nesuprantu       2016-06-9 6:21

kodėl iki šiol organizacijos (ir X asmenys)nepasižymi pilietiškumu? Be to, ką darysime, kad valdžia, partijos ir Seimo dauguma išgirstų visuomenės balsą, - iki šiol tik slopinimas ir negirdėjimas.

Julius Puras       2016-06-9 3:44

Skamba ne kaip nuo bačkos bet kaip i tuščia bačka.

neegzistuojanciu organizaciju       2016-06-9 2:42

kvietimas neissivaikscioti? bet juk visos tos organizacijos jau seniai issivaiksciojo arba eina su ramentais. dar vienas absurdo teatras. linkiu sekmes ir tikiu, kad si forma netikusi, geru rezultatu nesitikiu… deja.

Vytautui Tarabilda       2016-06-9 0:16

Sakot “aukščiausiu lygiu”. Bet tas “aukščiausias lygis”, būtent jis ir yra pagrindinis katalikiškos minties ir pasaulėžiūros naikintojas. Ten juk kosmopolitų liberalų šaika tą aukščiausią lentyną užsėdusi.

aaa,       2016-06-8 23:04

nėra prasmės likti Lietuvoje

Vytautas       2016-06-8 22:58

Būtent. Jūs labai realistiškai žiūrite. Taip, esu kalbėjęs su kompetentingais asmenimis ir girdėjau tokį atsakymą. Bet jei mes suvokiame esmę, tai privalome turėti ir valios. Kad ir panaikinti kokius trejetą prasčiausių universitetų, o jų vietoj kurti naują, katalikišką. Žinia, galima įsivaizduoti ne tik rektorių, bet ir “profesūros”, kitų pedagogų ašarų upelius, kurie raudos dėl savo kailio, o sakys, šauks - švietimą naikina, gelbėkite. Bet valios reikia aukščiausiu lygiu. Ir to siekti kaip išsigelbėjimo.

Vytautui       2016-06-8 21:52

Esmę suvokiate gerai. Bet dėl detalių derėtų geriau pagalvoti.
Steigti dar vieną universitetą univetrsitetų pertekliaus šalyje yra gerokai utopiška.
Reikia ieškoti galimybių vieną iš aukštųjų mokyklų performatuoti ta kryptimi.

Vytautas       2016-06-8 21:45

Aš žinau atsakymą. Deja, pernelyg mažai žmonių Lietuvoje tai suvokia. Atsakymas D O R O J E. Daugiausia dora užsiima bažnyčia, kitos institucijos nėra. Deja, bažnyčia, tikėjimas nušvilpti. Išeitis? Kurti daugiau švietimo įstaigų su bažnyčios pagalba. Pagaliau - laikas steigti katalikišką universitetą. Nereikia galvoti, kad ten vien teologija dėstoma. Ten gali būti VISOS disciplinos, bet bus religinė etika, kitokia aplinka, tradicijos. Apmaudu, kad Lietuvoje, “Marijos žemėje” iki šiol nėra katalikiško universiteto. Visam pasauly jie paplitę, net protestantiškose šalyse jų esama,tik postkomunistinėje Lietuvoje vietos neatsiranda…

Vytautas       2016-06-8 21:37

Kai pamatau Krescencijaus Stoškaus, filosofo, kuris daugiau kaip 20 metų vadovauja popieriniam Kultūros kongresui (nei filosofijos, nei kultūros), tai padvelkia tokia nykuma… Šešėlis krenta ir ant kitų “signatarų”. Ar jie nusenę, ar šiaip neadekvatūs…

>Sizikas...       2016-06-8 21:29

o jai Lietuvos kaimynas butu jankauja (hazarija),kur db butum?

Dzeikui       2016-06-8 20:52

Gražiai tamsta suvartei mongoloidą.

Dzeikas       2016-06-8 20:41

Idomu , koks tame kontekste Rusijos , jos dabartineje amplua, vaidmuo? Rysium su 18:54 apsireiskimu.
Na atejo banditas ir pazere kritikos vagiui, kad tas i “obsciaka” pinigu nenesa ir su “lochais” (Vakaru pasauliu) bendrauja…
Taciau teisus jis ta prasme, kad anksciau ar veliau vagis kaip sunus paklydelis gris i bandito draugija jeigu sedes ant 2 kedziu toliau.

kad       2016-06-8 20:40

zmogus nevertas daug musyse, reikia ilgai ir kantriai mokytis vertinti

Papilymui       2016-06-8 19:38

Dėkui adminui už pateiktą papildomą info.
Deklaracija kaip ir tikėta- skatinti, gerinti, derinti, ...
Vienu žodžiu, “traktor v pole pir pir pir- my za trud, my za mir”.
1973, metų laikraščio vedamasis.
Trūksta tik drg. Leonido Iljičiaus portreto.
Pasirašiuiųjų sąrašas… Spalvingas. Yra garbių idealistų, yra ir nykių tipelių.
Nieko tokie popierėliai nedavė, neduoda ir neduos.
Tokią “veiklą” dera vadinti tikruoju vardu:
Imitavimas.
Bet nieko naujo- butaforinė politika, butaforinė valdžia,
butaforinė ir opozicija.
Lėlių teatro žanrui tinka.

kad Lietuva neišsivaikščiotų       2016-06-8 19:23

komuniste - nevok !!
kgbiste - neprievartauk vaikų !!
teisėjau - turėk sąžinę !!

šizikui pataloganatomui       2016-06-8 19:01

Ne tą vietą pasirinkai spinduliuoti meiles ruskijai.
Mums tavo kraugeriškas putlerynas lovonu dvokia.
Patinka ruskija? Valio, kraustykis ruskijon ir mėgaukis, bet mums to mėšlo nesiūlyk.

shizofrenijos anatomija.       2016-06-8 18:54

Ne prileisim Ivano prie vamzdzio,ne parduosime MN rusams (nors Jukos vadovas Chodarkovskis vakaruose paskelbtas sventuoju)nes tai ne saugu! Rezultatas N mln nuostoliu,prarastos darbo vietos…Ne Pirksime is rusu duju- nes tai ne saugu! Rezultatas tas pats.Rusai neperka is musu pieno,suriu,desros…nes jems irgi ne saugu,rezultatas…Rusai sustabde tranzita per Lietuva,ne saugu,rezultatas…Atbaideme rusus is Palangos…,nesaugu,rezultatas… testi galima iki sestadienio.Perkame patrankas is jankiu…aisku pries rusus,juk tai taip saugu! Ir pabaigai renkames birzelio 13-aja Vilniaus Rotuseje kur spalvotomis kreidelemis ant saligatviu uzrasom-lietuvi svolocius ne pabeg!

Apuokiukas - s.m.       2016-06-8 18:01

Nežinau, štai mano bendradarbis I.A., matęs daug pasaulio ir gyvenęs Norvegijoje, sako, kad lietuvis ten visada liks svetimšaliu…

Įvertinimas       2016-06-8 15:04

Šis nacionalinis “susitarimas” yra grynai propagandinis renginys.

s.m.       2016-06-8 12:43

tam, kad tauta neišsivaikščiotų, valdžiagyviai turėtu skubiai imtis žygių panikint oro uostų rinkliavas ir tuo būdu atpigint bilietus wizeiruose, rajaneiruose… Nereiks išsivaikščiot, bo galės išsiskraidyt.
Šaržuoju, be abejo.
Sėslieji tautiečiai, katrie dar neišsiskraidę į kitur suvisam, betgi kartais nulekiantys į sparčiai “lietuvėjančias” svetimas karalystes, turi šimtus progų įsitikinti, kad ten, nepriklausomai nuo to, kokios esi tautybės, kokį darbą dribi, pirmiausiai esi žmogus. Netgi tas stereotipinis “LT runkelis tualetų plovėjas”, apie kokius skalambyja niekad toliau Naujininkų ar Ariogalos nosies neiškišę piladelpiniai proto šašai, po pamainos nusivilkęs kombinezoną ir kvapiais darbdavio šampūnais nusimaudęs duše išeina į Londono, Bostono, Yorko, Mančesterio… (nesvarbu) gatvę su džinsais ir švariais marškinėliais, už penktadienį gautą savaitės 230-270 svarų algą neskaičiuodmas “pyškių” apsiperka Sainsburyje ar Asdoje savaitei valgyt ir čiuožia į pubą su draugais išgerti pintą alaus. Ir niekas niekas niekas jo ten į nosį nebaksnoja “tualetų plovėju/runkeliu/varguoliu” ar dar kaip nors. Tikrai ne viskas susiveda į svetur didesnes algas. Pagarba žmogui ir jo paties orumas reiškia labai daug. Dėl sukūrimo sąlygų neišsivaikščiojimui/neišsiskraidymui mąstantys žmonės (sic! tik nenupirkti analyyyytikai, už kapeiką lojantys) yra tūkstančius kartų dėstę elementariausius dalykus, kartotis beprasmiška. Bėda ta, kad nedurniai už mažiau 5000 Lt (kiek ten jaurų pagal kursą?) nedirbantys neturi mažiausio noro suvokti, kaip reikia išgyvent kitam už 300-400 eurų. Žemiau europinės skurdo ribos.

Dzeikas       2016-06-8 12:30

“Susitarimas” savaime aisku skambinimas kiausais, bet pagrindo girtis pasirase(n) buratinai tures: Didzioji Britanija isstoja is ES ir “stvaziavai,radai darba, gyvenk” pasibaigs.Vokietijos ir skandinavu nykstukai automatu teises gyvent neduoda, be to pauksciu kalba (pajusite skirtuma, tai ne primityvi anglu) irgi barjeras nemenkas.Buto jums ten ir su pusmecio uzstatu niekas nenuomuos.Nera buto - nera registracijos, nera registracijos - nera darbo. Tad emigracijos traukinys nuvaziavo.Buduliams tai tikrai.
Patriotai gali dziaugtis: nebeisduos daugiau Lietuvos.Bus galima tyciotis is zmoniu be ribu.Kaip 90-siais.

Kodėl rengėjų tarpe nėra       2016-06-8 11:36

libderastų ir konservų?

Už minimumą dirba tik durniai ir vagys       2016-06-8 11:35

Kai bus algos kaip anglijoj, norvegijoj ir t.t. niekas nebėgs ir nuo valdžiagyvių melo.

Bronius       2016-06-8 10:45

Popieriais neužtversit žmonių teisės laisvam judėjimui.

akli kačiukai nemato       2016-06-8 8:51

kodėl bėga?
nes kitose šalyse: Airijoje, Anglijoje, Norvegijoje gyva krikščionybė - atjauta, artimo meilė, pagaliau TIESA.
Kad Kristaus trūksta Lietuvoje - komunistai visais būdais stengsis nuslėpti ir siūlys visokius auksuotus šokoladukus

> Reikejo>reiketojui        2016-06-8 7:02

Gera jūsų mintis, o čia matau renkasi labai neišprususi tautos dalis, nemąstanti, paveikta TV ...sprendžiu vien iš to, kaip lengvai pasiduoda bandos jausmui ir amerikiečio v.m. propagandai ir provokacijoms.

lėtapėdis Jambas       2016-06-8 5:52

Nuo maironizmo iki marazmo.

Letui       2016-06-8 5:50

Taip, nesiorientuoja. Bet užtat “maironizmus” koks!

Letas Palmaitis       2016-06-8 1:41

Puiku, kad nėra jokio teksto. Tai rodo, kad tekstas ir nebūtinas: svarbu Pavadinimas. Tarp pasirašiusiųjų galingai reiškiasi užvakarykštės dienõs “judėjimai”, “Kitokia Lietuva” asocijuojasi su albumu “Neregėta Lietuva” bei su garsiuoju “Kitu pasirinkimu”, kurio Piliečiai.lt nustojo skelbi Vado išmintis 2012 m., o Lietuvą naujiems žygdarbiams pažadinęs “Baltijos kelias” (beje, kaip viešai išpranašavau dar 2004 m.) nustojo rodytis net jau ir po ketverių metų.
Nesutinku su Puru, kad Susitarimas bus įmestas atgal į tą pačią bačką - kam jis ten bereikalingas? Užteks ir šiukšlių dėžės. Todėl geriausiai būtų, tęsiant Ionesco absurdo teatro tradicijas, negaišti laiko kalboms, bet susirinkus prie Rotušės, greit visiems pasirašyti ant tuščių lapų ir namo! Tai būtų pats iškilmingiausias Ceremonialas.
Žmonės nesiorientuoja dabarties realijose ir nenori orientutis.

Julius Puras       2016-06-7 23:28

Pamiršo parašyti kad ta iniciatyva nuo bačkos. Po rinkimu tas taremas eilinis susitarimas bus įmestas į tą pačia bačka.

doleriui       2016-06-7 22:45

Tau tik pardavinėjimas rūpi. Lidlams darbuotojų trūksta, eilių nesuvaldo.
Eik, pasireikši.

Reikejo>reiketojui       2016-06-7 22:33

Tai pardavinieti Lietuva uz dolerius tai patriotizmas ar ne?

Vytautas       2016-06-7 22:13

Viskas priklauso ne tiek nuo susitarimo, kiek nuo tautos charakterio. Jeigu lietuviai bus tik turto ir malonumų garbintojai, tai joki susitarimai “kad neišsivaikščiotų” nepadės. Šiems lietuviška kultūra praktiškai neturi vertės ir tėvynė tik ten, kur storesnį pilvą galima užsiauginti, t.y. Švedija, Anglija, Airija, Vokietija.

ooo       2016-06-7 21:57

o kur tekstas? Bijo iš anksto paskelbt kad nesukritikuotų?

Kukučio baladės vizualizacija       2016-06-7 20:21

“...Ir labai ryškiai fotografuodamiesi…”

Tarabilda Adminui       2016-06-7 19:49

Nematau to nac. susitarimo teksto. Prašyčiau paviešinti, kaip ir sąrašą, kas jį jau pasirašė.

Pikasas       2016-06-7 19:36

Tam, kad pristabdyti didelę emigraciją vien tik susitarimo nepakaks. Konkrečių rezultatų galima tikėtis tik stiprinant ekonomiką ir gerinant kitas sąlygas. Ypač be grobstymų panaudojant ES skiriamos pagalbos lėšas. Beje, kurios nebus amžinos. Šalies apsigynimo stiprinimas taip pat gali turėti įtakos apsisprendimui likti Tėvynėje. Ir visa tai nereiškia, kad visokios, panašaus pobūdžio deklaracijos neturi prasmės. Jos gali prisidėti, kaip primenančios apie sudėtingą situaciją. Jei sugebėsime išsirinkti politinę valdžią, kuria galėsime labiau pasitikėti, tai tokios permainos taip pat gali daugiau ar mažiau prisidėti prie emigracijos stabdymo. Svarbu ir teisinės sistemos būsena. Tik teisingumas ir tiesa turi įsivyrauti ne tik teisėsaugos, bet ir visose kitose valdžios struktūrose. Visuomenė tai įvertintų ir minima problema taptų mažesnė. Staigių pokyčių gal ir neverta tikėtis, tačiau nieko nedarant nieko gero ir nesigaus…

reikėtojui       2016-06-7 19:16

Ko cypi? Taigi prekiauji! Juk kasdien už rublius Lietuvą pardavinėji ruskiams.

Reikejo       2016-06-7 19:13

statyti Lietuvoje fabrikus ir priekiauti su Rusija,bet kadangi musu “elitas” moka tik keptam islaizyti,tai turesime tik fronto linija.

Vladas       2016-06-7 18:59

Kai Astravo elektrinėje pradės nuleidinėti radioaktyvius garus per apsauginius vožtuvus, pučiant vėjui į Vilniaus pusę, tai išsilakstysit visi kaip patrakę. Ir nereikės net jokios masyvios avarijos - kai leukemija visi,  ypač vaikai, pradės masiškai sirgti, tai Lietuva bus ištuštinta greitai ir efektyviai.

žvakutininkų lygis       2016-06-7 18:41

Popierinis neišsivaikščiojimas. Vaikų zabovos.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai penkioliktoji (rugsėjo 26 diena)

JAV nevyriausybinės organizacijos finansuoja Vengrijos opoziciją

Tai šokiruoja: ES Komisijos Pirmininkė grasina Italijai, kad Briuselis turi „instrumentus“ tam atvejui, jei rinkimuose laimės netinkamos partijos

Karas Ukrainoje. Du šimtai keturioliktoji (rugsėjo 25 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Visų blogybių šaknis – XXVI eilinis sekmadienis

Almantas Stankūnas. Ar interpeliacija Dainiui Kreiviui – tik imitacija?

Marius Parčiauskas. Kaip mobilizacija paveiks karo eigą?

Paskutinis verdiktas Albinui Kentrai ir „Miško broliams“

Sergejus Loznica stato Valstybiniame jaunimo teatre atvirai antiukrainietišką spektaklį

Karas Ukrainoje. Du šimtai tryliktoji (rugsėjo 24 diena)

ES tarnyba nekontroliuojama propaguoja LGBTQIA+ dienotvarkę

Patriotiškiausias Lietuvos jaunimo metų renginys Kaune. Konferencija „Labiau negu merginą? Meilė Lietuvai XXI amžiuje“

E. Macronas siūlo naują imigracijos politiką: migrantus siųs iš miestų į provinciją

Raimundas Kaminskas. Biografijos puslapiai – Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941

Mobilizacinis patriarcho Kirilo pamokslas (pažintiniais tikslais)

Karas Ukrainoje. Du šimtai dvyliktoji (rugsėjo 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ką prasitarė valdančiųjų atstovai apie elektros sektorių?

Algirdas Endriukaitis. Kas skolingas ir kam priklauso istorijos kraujo šluostymas?

Dovilas Petkus. Kurios partijos išduoda savo rinkėją?

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.