Bažnyčios socialinis mokymas

Laisvūnas Šopauskas. Kviečiu diskusijon Tomą Vilucką: Ar tikrai Jūs pasisakote už Bažnyčią, kuriai neberūpėtų sielų išganymas?

Laisvūnas Šopauskas   2015 m. spalio 11 d. 12:49

22     

    

Laisvūnas Šopauskas. Kviečiu diskusijon Tomą Vilucką: Ar tikrai Jūs pasisakote už Bažnyčią, kuriai neberūpėtų sielų išganymas?

Spalio 5 dieną Romoje, Vatikane prasidėjo Katalikų bažnyčios Vyskupų sinodo generalinė asamblėja, kurios tema – „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje“. Šis renginys kelia nemažą susidomėjimą, nes, tikėtina, jo metu bus priimti dokumentai, keičiantys ligšiolines Katalikų bažnyčios nuostatas tam tikrais šeimą liečiančiais klausimais.

Nenuostabu, kad pasirodė ir dar pasirodys nemažai publikacijų, kuriose bus dalijamasi nuogąstavimais dėl tikėtinų, bet, autorių požiūriu, nepageidautinų Vyskupų sinodo sprendimų arba įsivaizdavimais, kokie sprendimai galimi ir pageidautini.

Tokių publikacijų jau pasirodo ir Lietuvos spaudoje bei interneto portaluose.

Vertą dėmesio požiūrį į tikėtinus Vyskupų sinodo sprendimus savo straipsnyje 15min.lt portale pristato Tomas Viluckas:

Kuo tokia ypatinga ši [civilinę santuoką sudariusių katalikų] problema, kad dėl jos vyksta šie aršūs debatai aukščiausiu lygmeniu, jog net kalbama apie skilimo Bažnyčioje perspektyvą? Jei sinodo tėvai pritars siūlymams dėl Komunijos antrą kartą susituokusiems, tai reikš, kad katalikybėje atsiras erdvė lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų. Tuo būdu įvyktų savotiška eroso reabilitacija, lūžis svarstant lytiškumo klausimus.

Neseniai duodamas interviu italų jėzuitų leidiniui „La Civiltà Cattolica“ Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas (ilgametis Josepho Ratzingerio mokinys) pareiškė, kad Bažnyčios misija nėra žvilgčioti į žmonių miegamąjį, bet būti su jais bendrystėje už vaišių stalo.

Prieš sinodo tėvus, priešakyje su popiežiumi, atsiveria istorinė galimybė įtvirtinti tokios Bažnyčios viziją.

Akivaizdu, kad T. Viluckas dėsto laukiamų ir geidžiamų sprendimų ir tokiais sprendimais pertvarkytos Katalikų bažnyčios vaizdinį – tai liudija teigiamas konotacijas turintys žodžiai „vizija“ ir „istorinė galimybė“.

Laikysime, kad tai paties Tomo Vilucko vizija, nes gana keblu išsiaiškinti, ar kardinolo Schönborno pozicija perteikta tiksliai ir ar Josephas Ratzingeris (vėliau tapęs popiežiumi Benediktu XVI) šiam kardinolui pritartų.

Paanalizuokime šią „tokios Bažnyčios viziją“. Kokie šios vizijos aspektai?

Juos nesunku išrankioti iš T. Vilucko teksto: įvyksta „lūžis svarstant lytiškumo klausimus“, įvyksta „savotiška eroso reabilitacija“, atsiranda „erdvė lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų“, Katalikų bažnyčia atsisako misijos „žvilgčioti į žmonių miegamąjį“, o vietoj to būna su antrą kartą susituokusiais „bendrystėje už vaišių stalo“, t.y. teikia jiems Eucharistijos sakramentą.

Mano galva, ši vizija yra problemiška net keliais aspektais.

Pirma, ji neatitinka Kristaus mokymo, išdėstyto Naujajame Testamente. Kristus teigia, kad santuoka su kitu asmeniu esant gyvam sutuoktiniui negalioja ir yra ne kas kita, o svetimavimo nuodėmė. Kitaip tariant, Kristus neleidžia nei skyrybų, nei antros, trečios ir t.t. santuokų, nei kokių nors lytinių santykių už santuokos ribų. Tai reiškia, kad pagal Naujajame Testamente išdėstytą Kristaus mokymą, jokios „erdvė[s] lytiniams santykiams už Santuokos sakramento ribų“ nėra ir būti negali.

Keletas citatų iš Naujojo Testamento:

Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“ (Mk 10, 10–12)

Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą – svetimauja. Ir kas veda vyro atleistąją, taip pat svetimauja“ (Lk 16, 18)

Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi sau žmoną ir kiekviena tegul turi sau vyrą. Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. (1 Kor 7, 1–4)

Būtų įdomu sužinoti, ką T. Viluckas mano apie Kristaus mokymo ir jo paties turimos Bažnyčios vizijos suderinamumą.

Antra, ką reiškia siūlymas laikyti, kad „Bažnyčios misija nėra žvilgčioti į žmonių miegamąjį“? Negi ganytojams turi neberūpėti, išsaugokim autoriaus pasiūlytą metaforą, kuo avelės užsiima miegamajame? Bet juk nuodėmės gali būti daromos ir miegamajame, pavyzdžiui, vienos didžiųjų – svetimavimas arba ištvirkavimas!

Jeigu Bažnyčiai jau neberūpi svetimavimas ir ištvirkavimas, tai gali reikšti arba vieną iš dviejų dalykų, arba abu iškart:

1) Bažnyčia nustoja svetimavimą ir ištvirkavimą laikyti nuodėmėmis;
2) Bažnyčia nustoja rūpintis sielų išganymu.

Teiginiai, kad (a) „Bažnyčios misija nėra žvilgčioti į žmonių miegamąjį“, (b) svetimavimas ir ištvirkavimas yra nuodėmės ir (c) Bažnyčia rūpinasi sielų išganymu, negali būti kartu teisingi. Jeigu priimame (a), turime atmesti (b) arba (c), arba abu: ir (b), ir (c).

Būtų įdomu sužinoti, ar T. Viluckas siūlo Bažnyčiai svetimavimą ir ištvirkavimą nebelaikyti nuodėmėmis, ar tiesiog nustoti rūpintis sielų išganymu?

Reikia pastebėti, kad praktinėje plotmėje teiginiai (b) ir (c) nėra lygiaverčiai. Jei Bažnyčia priimtų T. Vilucko viziją, vargu ar ji paskelbtų, kad nuo šiol svetimavimas ir ištvirkavimas nebėra nuodėmės; greičiausiai būtų apleistas rūpestis sielų išganymu… Mažai tikėtina, kad ir tai bus paskelbta.

Tačiau ar tai keičia esmę? Nejaugi T. Vilucko dėstoma Bažnyčios vizija yra Bažnyčios, kuriai neberūpi sielų išganymas, vizija? Nejaugi T. Viluckas tikrai už tokią Katalikų Bažnyčią?

Trečia, ką vis dėlto reiškia „pozityvioji“ dalis: kviesti su antrą kartą susituokusiais būti „bendrystėje už vaišių stalo“? Ar netrūksta ir čia tam tikro nuoseklumo? Bažnyčia visada kvietė visus, pažeidusius Dieviškąjį Įstatymą, t.y. nusidėjėlius, nesvarbu, ar jie nusižengė miegamajame ar kur kitur, bendrystėn, tačiau šis kvietimas nėra besąlygiškas. Iki šiol iš nusidėjėlio reikalaujama, kad jis atgailautų ir pasikeistų, t.y. daugiau nebenusidėtų...

Kvietimas su antrą kartą susituokusiais ir toliau ketinančiais gyventi civilinėje santuokoje asmenimis būti „bendrystėje už vaišių stalo“, t.y. teikti jiems Eucharistijos sakramentą, yra ne kas kita, kaip kvietimas šių asmenų atžvilgiu, kurie pagal paties Kristaus mokymą svetimauja, atsisakyti reikalavimo atgailauti ir pasikeisti. Kitaip sakant, Bažnyčia jiems tarsi sakytų: „Esate geri tokie, kokie esate“. Jei bažnyčia svetimaujantiems asmenims sakytų, kad jie tinka tokie, kokie yra, tada kodėl bažnyčia kažkaip kitaip turėtų žiūrėti į kitus nusidėjėlius, pvz., į homoseksualus, vagis arba melagius? O jei nebereikalaujama iš nusidėjėlių atgailauti ir pasikeisti, tai gali reikšti du jau įvardintus dalykus: Bažnyčia svetimavimo nebelaiko nuodėme, arba nebesirūpina sielų išganymu.

Taigi būtų įdomu sužinoti, kaip, T.Vilucko supratimu, yra suderinamas Eucharistijos sakramento teikimas svetimaujantiems ir neketinantiems to nutraukti asmenimis su bendra Bažnyčios nuostata nusidėjėlių atžvilgiu, jog jie turi atgailauti ir pasikeisti?

Ketvirta, ką reiškia tai, kad pats T.Viluckas nemato tų trijų problemiškų aspektų, t.y. kodėl nemato, ką implikuoja jo dėstoma Bažnyčios vizija? Juk šiems aspektams suformuluoti nereikia gilesnių teologijos žinių – užtenka būti skaičius Naująjį Testamentą ir bendrais bruožais žinoti Katalikų Bažnyčios mokymą? Atsakymas labai paprastas: šią viziją įmanoma suformuluoti ir ginti tik atsisakius mąstyti iš esmės, atsisakius mąstyti tiksliai ir aiškiai, ignoruojant logikos reikalavimus, nes tik tokiu atveju atsiranda galimybė Bažnyčios mokymą kreipti ten, kur patinka, ir tuo pat metu sakyti, jog toks „sušiuolaikintas“ mokymas išlieka krikščioniškas ir katalikiškas. Vos pradedame mąstyti tiksliai ir paklūstame logikos reikalavimams, „sušiuolaikinto“ mokymo pobūdis tampa akivaizdus.

Apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad nori nenori peršasi išvada, jog T. Vilucko pristatyta pasikeitusios Katalikų Bažnyčios vizija yra nesuderinama su Kristaus mokymu apie lytiškumą ir santuoką, nesuderinama ir su Bažnyčios misija rūpintis sielų išgelbėjimu, nesuderinama ir su krikščionio pareiga atgailauti už nuodėmes ir pasikeisti.

Kita vertus, ši vizija puikiai dera su nuostatomis, kuriuos šiuolaikinė visuomenė įdiegia daugeliui žmonių. Kitaip tariant, tai yra vizija, jog Katalikų Bažnyčia turėtų supanašėti su šiuolaikiniu pasauliu, prisitaikyti prie jo. Puikiai suprantamas daugelio krikščionių noras jaukiai jaustis šiuolaikiniame pasaulyje. Deja, daugeliu atvejų tai įmanoma tik atsisakant krikščionybės mokymo ir gyvenimo pagal šį mokymą.

Prašau Tomą Vilucką mane nuginčyti, jei jam atrodo, kad esu neteisus.

Kviečiame pasisakyti ir skaitytojus, ką jie mano apie šią ir kitas Bažnyčios vizijas, jų suderinamumą su Apreiškimu, Bažnyčios misija ir krikščioniško gyvenimo samprata.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jota       2015-10-14 10:13

Iš tiesų, kartais taip atrodo, bet jausmas dar ne viskas. Sunkūs laikai Bažnyčiai atėjo, išbandymų metas, nebežinai, kuo tikėti, popiežius piktina ir pan. Tačiau Kristus pažadėjo, kad Bažnyčios “pragaro vartai nenugalės”.
Tokiais laikais ir atsiskleidžia, kas yra kas - kas ištikimas Dievui, o kas pritaria visokioms teorijoms, pateisinančioms nuodėmę, tarkim, kad ir tas pats čia esantis T. Viluckas. Taip pat nederėtų pasiduoti panikai ir kurti visokių mesijinių teorijų, kaip kad mūsasis L.P. Kaip sakoma, Bažnyčia yra ten, kur yra Petras,  nors tas Petras kartais virsta tokiu, kuriam Kristus sakė - “Eik šalin, šėtone. Tu kalbi ne Dievo, bet žmonių mintimis”. (Mk 8,33, epizodas, kai Petras atkalbinėja Kristų nuo mirties, t.y. nuo žmonių išganymo.) Ar ne tą patį šiandien daro mūsų dabartinis Petras - Pranciškus?

Alvydas       2015-10-13 18:38

Man kyla toks jausmas, jog artinasi visiškas katalikų Bažnyčios žlugimas. Atėjo laikai, kai ne Bažnyčia veda tikinčiųjų minią, bet Bažnyčia pataikūniškai eina paskui ateistų(!) minią.

2015-10-11 | 14.21 Jota ponui, rašiusiam 10.05       2015-10-13 4:25

Jūs pirmiau pasistenkit suvokti, ką aš norėjau pasakyti, o jau po to pulkit ginti savo išrinktąjį.


Tiek to, šiek tiek padėsiu.
Pirmiausia, man p a t i k o L. Palmaičio sarkazmas (ką ir parašiau). Ar supratot?
Antra, aš irgi pavartojau sarkazmą sakydama, jog popiežius yra “suprojektuotas modelis”. Ar supratot?
Trečia, L.P. (ir jūs) turėjot susiprasti, k i e n o suprojektuotas. Supratot?

Suprojektuotas globalistų. Manau, čia aišku visiems.
Kokių globalistų? Tokių, kuriems Bažnyčia yra priešas ir kurie nori ją sunaikinti. Supratot.
Kaip nori sunaikinti? Vienas iš būdų - užtvindyti Europą musulmonais.
Kas finansuoja šį projektą? Žinoma, pinigų šeimininkai, kas to nesupranta.

O kas yra pinigų šeimininkai ir kas gviešiasi užkariautųjų žemių? Ir kokiam tikslui? Spėkit. Palmaitis žino. Apie tai jis ne kartą su entuziazmu kalbėjo.

Bet jūsų išrinktasis vis dėlto sunkiai išsiraito: reikia ir supeikti dabartinę katalikybę, suniekinti ją, ir podraug palaikyti politiką, kuri ją griauna. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, reikia skatinti tarpreliginį dialogą (panegirikos musulmonams,  net entuziastingas raginimas pereiti į islamą, kas nieko kito nereiškia, tik krikščionybės griovimą); kita vertus, esant progai, kodėl nepaskelbti, kad krikščionybė Bažnyčiai nepavyko arba neišvadinti popiežiaus šizofreniku? Mamon.

2015-10-11 | 11.05 Jotai       2015-10-13 4:25

Dėl Leto išsireiškimo apie “Antipopiežių”. Ponia, ar jums kada nors teko girdėti tokią sąvoką-  “sarkazmas”?

2015-10-11 | 11.01 Jota       2015-10-13 4:25

Visiškai sutinku su Nijole, išskyrus dėl Vatikano II s., kuris kaip tik ir davė startą visokioms “universal brotherhood with followers of various religions”, ekumenizmui (kitaip - abejingumui ir neištikimybei Dievui), tarpreliginiam paleistuvavimui (ypač su žydais, - ko L.P. vadina Pranciškų antipopiežiumi, juk šiuo atžvilgiu jis visiškai atitinka suprojektuotąjį modelį? Nors šiaip iš esmės L. Palmaičio pastabos Šopauskui labai taiklios:)

Apskritai tingiu ginčytis.

2015-10-11 | 09.44 VaidasVDS       2015-10-13 4:24

Internautui,
tikri Jėzaus mokymai yra kur kas geresni už bet kokių judėjimų mokymus, nes žmonės dvasioje yra broliai ir sesės bet kokiose tautose ir rasėse, nepriklausomai nuo jų religijos. O suvienyti tikinčius ir netikinčius iš tiesų faktiškai yra neįmanoma, nes tik aukšti būtent dvasiniai idealai gali išspręsti ir ateityje tikrai išspręs bet kokias žmonijos problemas.
—-
O dabar dar ir šiek tiek į temą. Keistas tas ginčas dėl santuokų skaičiaus. Jei santuoką sudaro tikrai dvasingi žmonės, ieškantys tikro Dievo, ne barbaro ir ne demokrato, kuris yra Meilė, bei vykdo Dievo valią, tuomet jokia jėga tokių žmonių neišskirs šeimoje. Bet jei dėl jaunystės, dėl kvailystės, dėl silpno tikėjimo, dėl apgavystės, kažkas sudaro santuoką, tai kodėl negalima jos sudaryti iš naujo, jei viena pusė mato, kad su nevykusiu sutuoktiniu tikrai Dievo nesurasi ir netapsi kaip vienas. Bažnyčia iš viso kartais savinasi vos ne Dievo Teisėjo funkcijas, nors jai to niekas nepavedė. Priminsiu ir iš Biblijos kai ką:
“Lk 12 51 „Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. 52 [i4]Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. 53 Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.
Urantijos Knygoje kiek kitaip parašyta, pamąstykit, ar protingiau:
“Jūs skelbiate ramybę žemėje, bet manoji misija į žmonių materialiuosius reikalus ramybės neatneš – bent jau, kuriam laikui. Toji pasekmė gali būti tiktai susiskaldymas, kur du šeimos nariai į mane tiki, o trys nariai šitą evangeliją atstumia. Nulemta yra tai, jog šitoji evangelija, kurią jūs skelbiate, draugus, gimines, ir mylimuosius, nuteiks vienus prieš kitus. Tas tiesa, kiekvienas iš šitų tikinčiųjų tikrai patirs nuostabią ir tvirtą ramybę savojoje širdyje, bet ramybė į žemę ateis tiktai tada, kada tikėti ir patekti į savo šlovingą sūnystės su Dievu paveldėjimą norės visi.”

2015-10-10 | 16.33 žinoma       2015-10-13 3:39

O kas liečia Kristų tai Kristus sakė: “„Jėzus tarė: Aš esu pasiųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis"15,24. Evangelija pagal Matą.
” Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis” 10,5.Evangelija pagal Matą.
Tą ką čia diskutuot?

2015-10-09 | 19.41 Nijolė       2015-10-13 3:11

Pagal čia pateiktas citatas T. Viluckas reiškia populistinį, prisitaikėlišką požiūrį į Evangeliją. Ko tokia pozicija galima pasiekti? Kad bažnyčios prisipildys antrą-trečią kartą vedusiųjų ir jie bus mūsų tikėjimo šerdis? O varge… Pasakysiu senoviškai, kaip sakydavo mano Močiutė: be Dievo baimės nebus ir Dievo meilės. Liberalėjimas turi ribas - antraip jis virsta anarchija. Nejaugi mes norime, kad Katalikų Bažnyčia žingsnis po žingsnio “reabilituotų” palaidą gyvenimą, homoseksualų santuokas, apvaisinimą kamieninėmis ląstelėmis nužudant tūkstančius negimusių gyvybių? Gerai, esu senamadiška. Bet II Vatikano susirinkimas buvo konstitucinis Bažnyčios “teismo posėdis”, ir šiandien jokie sinodai, jokios gerbiamiausių popiežių interpretacijos negali PERŽENGTI RIBŲ. Taškas. Tomai, neabejoju, kad Tavo intencijos geros, bet žvelgti reikia ne į rytdieną, o šimtą metų pirmyn.

2015-10-09 | 19.20 internauts       2015-10-13 3:10

mes dažnai girdim kaip mūsų politikai rūpinais ekonomika ir nuolat patvirtina panašų biudžetą, kuris yra labai liberalus.
Tuo tarpu Focolare judėjimas teigia, kad rūpinimasis vargšais, šeimomis atstumtaisiais ir yra tikroji ekonomika ir kad tik taip darančios bendruomenės, biznio bendrovės turi šansą išlikti.
Dabartinė vadovė Maria Voce JT skėlė, kad neleis manyti, kad kariniai konfliktai Azijoj ir Afrikoj kyla dėl religijų susidūrimo, kas nėra tiesa, ir kad dabartinė padėtis su pabėgėliais nėra vien “tolerancijos” klausimas, bet turi padėti suvienyti visų tikybų žmones ir netikinčiuosius “Civilizuotam civilizacijos aljansui” su moto: MYLĖK AVO KAIMYNINĘ ŠALĮ KAIP SAVO.
Miela klausytis, ar ne?
JT juos atstovauja NVO new-humanity.org
Per Marijos radiją girdėjau ne kartą NEW - HUMANITY atstovą Jorge Ferreirą cituojant. Iš visko matosi, kad organizacija tarnauja internacionaliam Strasburo Žmogaus Teisių Tarybai, kuriant Naują Pasaulio Tvarką su “suvienyta su ateistais” bažnyčia, taip vadinama “Meilės civilizacia”. Utopija? O gal mus visus ketinama suvienyti” po vienodais Ž.T. Tarybos įstatymais? Visiems primestu vienodu mąstymu?
Štai ką sako Fereira:

“I believe that in the nineteen-sixties Pope Paul VI warned us against certain philosophical movements which advocated the death of God, asserting that this would have had its inevitable consequence in the death of man. I believe that we are right back there once more. This is what you too have expressed and I thank you for having spoken in these terms. Instead of an integral vision of the human person, in which every dimension - including the spiritual one - is respected, we witness today the “objectification” of the human being. We now have the person seen as an object.
A sexual object – as is evident - an object used for commercial gain, an object which serves as a launchpad for the oppression of others and also, and worst of all, as a weapon. A weapon which is also used in specific instances,  for example in cases of divorce. Only the other day, for instance, I was with a child who was saying to his father: ‘Daddy, you say one thing, and Mummy says the opposite,..how can I tell who is telling the truth?’ We are speaking of a child of five years of age who was faced with such a dilemma. The children and the youth of today have to deal, therefore, with models and pseudo-values that they propose: to have everything, immediately, exercising the least effort to obtatin the greatest pleasure. I believe that this is no longer a question of religion, but that it is a question of the survival of humanity which regards all parties in society.  My question then, is this: how to react? Can we continue to stand by with our arms folded and watch this spectacle, without acting with profound unity, while, at the same time, respecting different schools of thought and the diversity of each individual? Thank you.”

2015-10-09 | 18.06 Focolare Movement       2015-10-13 3:10

Wiki: The current president of the Focolare movement is Maria Voce, who was elected in 2008. Today the movement, which is now international, considers the following issues as part of its mandate: to cooperate in the consolidation of unity in the Christian world, with individuals and groups, movements and associations; to contribute to full communion with Christians of different churches; to move towards universal brotherhood with followers of various religions and people of other persuasions, including atheists. The whole movement is divided in 25 branches.
Gradually, several projects have sprung up within the movement: the school ‘Abba’, the ‘Economy of Communion’ (which is linked more than 800 companies), evangelism within small cities, social work, and publishing magazines. The Focolare Movement is recognized by the Pope and is present in over 182 countries.

2015-10-09 | 17.56 internauts Vaidai       2015-10-13 3:09

Antikristas, anot Maceinos dažnai cituoto rusų filosofo-mistiko Solovjovo, nėra tai, kas priešiška Kristui, bet tai, kas dedasi esąs Kristus, meile vienijanti Dvasia.
O ką ketina suvienyti Facolari judėjimas, kuriam priklauso ir popiežius Pranciškus su rabinu Abraham Skorka, iš Argentinos persikėlusiu į Italiją?
Šį judėjimą įkūrė socialistė  Chiara Lubich su Igino Giordani…

2015-10-09 | 17.17 va taip       2015-10-13 3:09

Vaida stuktelėjo į nosį Letui P.,  kurio ironijos gali kartais ir nenugirsti šioje vaizdo kameroje.
Na, popiežiui greičiausiai nemažai įtakos turi jo draugas rabinas iš  Buenos Aires - Abraham Skorka. Tačiau tai vadinama “dialogu” tarp religijų:
“According to Gustavo Clarià, an Argentinian member of the Focolari movement, Rabbi Skorka became sympathetic to Catholic religion when he took part in one of the several Jewish-Catholic round table discussions organized by Focolari in Argentina.
Alberto Barlocci, former director of the Argentinian magazine Ciudad Nueva said June 11 that “interreligious dialogue is a matter of fact in Argentina. Catholics, Jews, even the small Muslim community always concretely live the dialogue among religions.”
O Brazilija, kaip žinom, yra Rusijos įtakos zonoje.

2015-10-09 | 16.43 VaidasVDS       2015-10-13 3:09

Dievas nėra demokratas, bet Jis nėra ir barbaras, besimėtantis akmenimis ar liepiantis tai daryti neva tikintiesiems judėjams ir musulmonams. Leto bandymai apeliuoti į suklastotus apokaliptinius apaštalo Jono tekstus nėra juokingi.
Tikslumo dėlei reikėtų pasakyti, kad ta biblinė apokalipsė jau seniai yra įvykusi.
Visų pirma pats Jonas praneša: “1 Jn 4 3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo.
Tokia dvasia iš Antikristo,
apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.
Jis jau dabar yra pasaulyje.”
Čia Jonas kalbėjo apie imperatorių Neroną. Toji pasaulio pabaiga, tikrovėje Romos imperijos subyrėjimas, jau seniai yra įvykusi. Laukimas visokių apokalipsių ir visokių žvėrių ženklų žymėjimo yra pasakos ir daugiau niekas.
Dar pats Petras savo pasekėjus mokė:
“Tit 1 13 Teisingai pasakyta! Todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, 14 nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus. 15 Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti. 16 Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo išsigina: jie pasibjaurėtini, maištingi, netikę jokiam geram darbui.”
Vaizdavimas Dievo apokalitiniais vaizdais iš viso yra pasibjaurėtinas. Jėzus apreiškė Meilės Dievą, mokė kaip gėriu nugalėti blogį, pats nugyveno pavyzdinį gyvenimą, kovojo tik dvasinę kovą, tačiau nelaimingi apokaliptikai nuolat bando primetinėti apokalitines pasaulio pabaigas su visokiais baisumais ir visokiomis baimėmis.
Tas pats apaštalas Jonas rašė:
1 Jn 4 18 Nebėra meilėje baimės,
bet tobula meilė išveja baimę.
Baimė bijo bausmės,
ir kas bijo, tas dar netobulai myli.”

2015-10-09 | 13.07 Letas Palmaitis L.Šopauskui       2015-10-13 3:08

Ką Jūs čia cituojate! Paseno Evangelija - juk D-vas keičiasi ir dabar jau demokratas. Schönbornas pasakė viską visiškai TIKSLIAI, nėra ko čia veidmainiauti. Koks dar Išganymas, brangusis pone Šopauskai? Išganymas - rūpintis gražiai pagal Naująją Pasaulio Tvarką gyvenančiais žmonėmis, juos visus suregistruoti Žvėries kompiuteryje, žiūrėti, ar jie našiai dirba Visuomenės Labui (= ar auga jų sąskaitos), nes kitaip jiems reikia eutanazijos. Be to, pasaulis turi būti idealiai tvarkingas, ekologiškas. O Jūs ką, norite atgal į Viduramžius? Kas dabar tiki viena Tiesa arba amžinu gyvenimu! Amžinas gyvenimas ir yra čia, Žemėje! Taip ir visi marksistai sako.
Tikėti reikia tuo, ką sako Antipopiežius, o gyventi - kaip sako balsų dauguma, nes kiekvienu konkrečiu momentu tai ir yra tiesa (taip ir Orwellas rašė). Žiūrėkit, pone Šopauskai, ar esate naudingas Visuomenei! Jums galbūt jau reikia eutanazijos! Va p. Viluckas yra pavyzdinis katalikas, jam eutanazijos dar nereikia, jis žiūri, kur vėjas pučia!
O dėl Antipopiežiaus nepergyvenkite. 2013 m. gruodyje, kai visi Lietuvos vyskupai dėkojo Europos Sąjungai už ilgametį rūpinimąsi šeima, mūsų Antipopiežius išdrįso pareikšti, jog draudimas viešai garbinti D-vą (pvz., šalinti kryžius iš įstaigų) yra “priartėjusios pabaigos ženklas”, ir dar drįso pacituoti Rom 11:25 - “kai įeis pagonių pilnuma” - ateis ir Mesijas JHS, todėl reikia būti tvirtiems iki galo, kaip Danielis. O Antipopiežius gyvena pažangių masonų apgultame Vastikane. O Vatikane jis turi Asmeninį Gydytoją ir PRIVALO vykdyti jo nurodymus, pvz., tarkim, vartoti psichiką raminantį HALOPERIDOLĄ, kuris sukelia nežmoniškus skausmus.
Todėl kada po to Antipopiežiaus lėktuve paklausė, kaip jis žiūri į sodomitų santuokas, jis atrėžė “Kas aš toks!” (vėliau dar patvirtinęs, kad mes neturime daugintis kaip kralikai), o greit kitame interviu prisipažino: “Aš labai bijau skausmo”.

2015-10-09 | 10.00 INTERNAUTS       2015-10-13 3:08

Mozė leido izraelitams skyrybas, nes jie buvo kietaširdžiai. Bet savo mokiniams kietaširdiškumo įteisinti jis neleido:
“kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei ne ištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda, svetimauja”  ir „jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai neverta vesti“ Dėl to Jėzus nukreipė juos į malonės dovaną: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“. Nors Mozė ir davė leidimą skyryboms, bet tai nereiškia, kad skyrybos panaikina santuoką. Laikydamasis Jėzaus mokymo, apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašo:
Susituokusiems įsakau ne aš, bet Viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikintų su vyru; taip pat ir vyras tegul nepalieka žmonos.
Tai ką tai reiškia?
tai teiškia, kad kartą davus amžinos meilės priesaiką, sunkumus ir EGO pagundas reikia stengtis įveikti su Dievo Dvasios - Šventos Dvasios pagalba, o ne skyrybomis pataikaujant savam egui ir paliekant sužeistas žmonų ir vaikų širdis.
Nejau bažnyčia grįžta atgal prie Mozės?

2015-10-09 | 08.57 Beprasmiški ginčai.       2015-10-13 3:08

Ką gero pasauliui davė koks nors tikėjimas ir bažnyčios? Ne kunigų reikalas kaip žmonės gyvena. Tegul visi gyvena vadovaudamiesi savo sąžine, o jei sąžinės nėra tai joks tikėjimas ir jokio dievo paveikslas blogo žmogaus nepadarys geresniu.

Juozapas       2015-10-12 19:48

Gerb. Laisvūnui-
Tiesą sakant esame sunerimę dėl padažnėjusių portalo “nulaužimų”.
Įdomu - kam turime būti “dėkingi”?
Mes, skaitytojai negalime matyti užkulisių, tad būtų įdomu išgirsti Admino nuomonę apie tai kas dabar vyksta.
Ar ir be kibernetinių “siurprizų” yra ir kitų mėginimų užčiaupti portalą?
Tuomet yra vienintelis būdas gintis- viešinti bandymus kėsintis.
Bet kuriuo atveju- Redakcijai linkiu stiprybės.

created equal       2015-10-12 18:32
Bažnyčia teisi       2015-10-8 20:30

kaip klaikiai atrodo senstelėję ištvirkėliai, ir ypač ištvirkėlės - klaiku į jas žiūrėti.
beje, onkologė prof. L.Griciūtė mano, kad pagrindinė vėžio priežastis - ištvirkavimas.
taigi, neklausykite Bažnyčios mokymo ir p i s k i t ė s,  p i s k i t ė s…

Dėl citatų       2015-10-8 14:53

Neskaitęs Vilucko straispnio iš pateiktų citatų negaliu suprasti Vilucko pozicijos. Ar jis pritaria tiems pasisakymans ar jis kelia klausimą. Labai ryškiai jo džiaugsmo šiuose pokyčiuos nepastebėjau. Bet gal perskaičius visą straipsnį gali pasirodyti taip, kaip Laivūnas Šopauskas supranta. Viso Vilucko straipsnio neperskaitysiu, nes nesižeminu lankydamasis 15min. portale. Bet jei ten rašo Viluckas, tai jau šį tą pasako.

VaidasVDS       2015-10-8 14:24

Man Apreiškimu yra ne tik kai kurios teisingos vietos iš Senojo ir Naujojo Testamentų, bet ir Urantijos Knyga. Tad pateiksiu ištrauką iš Urantijos Knygos apie Jėzaus diskusiją su fariziejais, o vėliau su mokiniais:
“Nors Jėzus ir neleido savęs įvelti į ginčus su fariziejais dėl skyrybų, bet jis iš tikrųjų paskelbė teigiamą mokymą apie aukščiausius idealus, susijusius su vedybomis. Jis vedybas išaukštino kaip pačius idealiausius ir aukščiausius iš visų žmogiškųjų ryšių. Lygiai taip, jis atvirai pasmerkė palaidą ir nedorą skyrybų praktiką, kurios laikėsi Jeruzalės žydai, kurie tuo metu vyrui leido išsiskirti su savo žmona dėl pačių menkiausių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad žmona yra prasta virėja, menka namų prižiūrėtoja, arba dėl tokios priežasties, kuri jokiu būdu nėra geresnė, kad vyras įsimylėjo geriau atrodančią moterį.
    Fariziejai buvo nuėję net tiek toli, kad mokė, jog tokio lengvo pobūdžio skyrybos yra ypatinga dieviškoji tvarka, padovanota žydų tautai, ypač fariziejams. Ir tokiu būdu, nors Jėzus atsisakė pateikti oficialių pareiškimų, susijusių su vedybomis ir skyrybomis, bet jis iš tikrųjų, kuo griežčiausiai pasmerkė šiuos gėdingus vedybinio ryšio pažeidinėjimus ir nurodė, kad jie yra neteisingi moterų ir vaikų atžvilgiu. Jis niekada nepritarė nė vienai skyrybų formai, kuri vyrui suteiktų kokį nors privalumą moters atžvilgiu; Mokytojas pritarė tiktai tokiems mokymams, kurie moterims suteikia lygybę su vyrais.
    Nors Jėzus nepasiūlė naujų mandatų, reguliuojančių vedybas ir skyrybas, bet jis iš tikrųjų ragino žydus gyventi pagal savo pačių įstatymus ir aukštesniuosius mokymus. Jis nuolat pasiremdavo rašytiniais Raštais stengdamasis jų papročius pagerinti, kad atitiktų šitas visuomenines normas. Šitokiu būdu pritaręs vedybų aukštoms ir idealioms sampratoms, Jėzus sumaniai išvengė susirėmimo su savo klausinėtojais apie visuomeninius papročius, kuriuos išreiškė arba jų rašytiniai įstatymai arba jų labai puoselėjamos skyrybų privilegijos.
    Apaštalams buvo labai sunku suprasti Mokytojo nenorą pateikti aiškią nuomonę, susijusią su mokslinėmis, visuomeninėmis, ekonominėmis, ir politinėmis problemomis. Jie iki galo nesuprato, kad jo žemiškoji misija yra išimtinai susijusi su dvasinių ir religinių tiesų atskleidimu.
    Po to, kada Jėzus pakalbėjo apie vedybas ir skyrybas, vėliau tą vakarą jo apaštalai būdami su juo vieni paklausė daug papildomų klausimų, ir jo atsakymai į šiuos pasiteiravimus jų protą išvadavo iš daugelio klaidingų sampratų. Šito pasitarimo pabaigoje Jėzus tarė: “Vedybos yra garbingas dalykas ir jų turi norėti visi žmonės. Tas faktas, jog Žmogaus Sūnus savo žemiškąją misiją vykdo vienas, jokiu būdu neatspindi to, kokiu laipsniu vedybos yra pageidaujamos. Tai, kad man reikia dirbti šitokiu būdu, yra Tėvo valia, bet šitas pats Tėvas nurodė, jog būtų sukurtos vyriškoji giminė ir moteriškoji giminė, ir būtent dieviškoji valia yra tokia, jog vyrai ir moterys savo aukščiausią tarnystę ir iš to kylantį džiaugsmą turėtų atrasti sukurdami šeimas tam, jog priimtų ir mokytų vaikus, kuriuos kurdami šitie tėvai tampa bendrais partneriais su dangaus ir žemės Sutvėrėjais. Ir dėl šitos priežasties vyras palieka savo tėvą, ir iš tikrųjų lieka artimas su savo žmona, ir jie abu tikrai tampa kaip vienas.”

skaitytojas       2015-10-8 14:22

na,jeigu bažnyčia ims ir daug kuom prisitaikys prie šiuolaikinio numaterialėjusio,degradavusio pasaulio,reikš tik viena-pačios bažnyčios susinaikinimą

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.