Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Šeimos politika

Kunigo Roberto Grigo kalba, pasakyta „Didžiojo šeimos gynimo maršo metu“

Tiesos.lt siūlo   2021 m. gegužės 19 d. 18:39

19     

    

Kunigo Roberto Grigo kalba, pasakyta „Didžiojo šeimos gynimo maršo metu“

laikmetis.lt

Garbė Dievo meilei, garbė Kristui!

Mieli lietuviai, Lietuvą mylintys piliečiai!

Prieš 30 metų, 1989-aisiais, vykstant šimtatūkstantiniams Sąjūdžio mitingams, buvau čia, kai mes, susitelkusi tauta, siekėme Nepriklausomybės, savo priklausomos valstybės tautos valios vykdymo, ir pasiekėme. Ratas apsisuko ir, deja, po tų dešimtmečių tenka stovėti čia ir ginti jau ne teisę į savo valstybę, į tautos laisvę, bet į viso to svarbiausią pagrindą – prigimtinę šeimą, vyro ir moters tapatybę, į mūsų teisę pratęsti tautos ir valstybės gyvenimą. Tada gynėme nuo svetimų okupantų, dabar, deja, tenka ginti nuo formaliai savos, formaliai demokratiškai rinktos valdžios neleistinų eksperimentų. Ar gali taip būti, kad sava valdžia veiktų prieš gyvybinius tautos interesus? Mums sakoma, kad negali būti, kad jeigu pasisakome prieš valdžią, prieš administraciją, biurokratiją, tai pasisakome prieš savo valstybę, prieš Tėvynę. Deja, tai netiesa.

Tėvynė, tauta, valstybė nėra tapati valdžiai ir administracijai. Kas bent kiek domitės ir mokėtės istorijos, o aš labai nuosekliai ir stropiai mokiausi, žinome, kad labai dažnai valdžia, administracija net ir savoje nepriklausomoje valstybėje nutolsta nuo tautos, ima veikti prieš savo tautą. Šiandien, važiuojant nuo Kauno iki Vilniaus turbūt daugelis vyresniųjų turėjote tą patį įspūdį, kaip ir aš su bičiuliais – ta nepertraukiama automobilių vilkstinė, šita jūsų vėliavų, Lietuvos tautinių, regionų vėliavų jūra, tie žmonės pakelėse, niekieno neįpareigoti, niekieno nesuvaryti, mojantys, laiminantys, mus sugrąžino į tą Sąjūdžio laikų visuotinio tautos pakilimo įspūdį. Deja, vargu, ar mes visa tai pamatysime per mūsų tarsi laisvos šalies žiniasklaidos priemones. Ar išgirsime tą tikrovę ir tiesą, kurią matome čia savo akimis. Ir tai yra tragiška, kai sava valdžia, mūsų išrinkti, turintys būti tautos atstovais, taip nutolsta nuo savo tautos ir ima atstovauti kažkam – ar sau patiems, ar siauroms interesų grupėms, bet tikrai ne valiai jūsų, tų, kurie čia esate, kaip matau, užpildantys visą laisvą erdvę, kaip ir 1989 metais, iki pat miško pakraščių.

Mums sako: „Kuo jūs nepatenkinti? Kas puola tą jūsų šeimą, nuo ko reikia ją ginti?“ Dabar yra madinga dekonstruoti mitus. Esate turbūt girdėję tą terminą – „sugriauti mitus“. Taigi norėčiau atremti keletą tų neteisingai mums, tautos valią, daugumos valią reiškiantiems, tradicinę šeimą ginantiems žmonėms daromus priekaištus.

Vienas iš tų priekaištų yra, kad jūs nekenčiate tų kitos seksualinės orientacijos žmonių, norite žeminti jų orumą, norite tarsi atimti kažką, kas jiems maždaug priklauso. Girdime iš mūsų politikų, iš europarlamentarų: „Jūs nepripažįstate jų teisių būti tokiais, kokie jie yra, nepripažįstate jų orumo“.

Norėčiau taip ironiškai pasakyti – čia rinkotės iš visos Lietuvos, ir gyvename visi dvidešimt, trisdešimt ar daugiau, kaip aš, metų Lietuvoje; turbūt matėte važiuodami čia gatvėse besivoliojančius, sumuštus tos skirtingos orientacijos žmones, turbūt matėte gatvėse juos nuolat užkabinėjamus, įžeidinėjamus piktais žodžiais. Aš per 60 gyvenimo metų Lietuvoje to niekada nemačiau. Lietuviai tikrai yra pakankamai kantrūs ir tolerantiški.

Turbūt visi esate išgyvenę tai. Sutinkam tų įvairių žmonių mūsų tarpe, ir aš esu sutikęs. Ir dažniausiai ta reakcija būna, na, žmonės patrauko pečiais, na, toks jis jau yra, ką jau dabar padarysi. Bet nei jokio priešiškumo, nei jokio žeminimo niekada nepatyriau. Sakyčiau, irgi taip pat ironiškai, yra blogiau negu mūsų kaltintojai sako – jie mums nelabai rūpi su jų lovos, su jų intymumo reikalais, su jų kitokia orientacija. Tokie, žinot, labai jautrūs, aš tai pavadinčiau – tokios sentimentalios, perdėtai jausmingos krikščionybės atstovai pasakytų: „Na tai čia ir yra blogai, kaip jūs galit būti abejimgi? Abejingumas yra didžiausia nemeilė“.

Manyčiau, kad tas priekaištas yra neteisingas. Kaip krikščionis, kaip žmogus ir, turbūt, kiekvienas iš jūsų, neklausdami, kokios kas yra orientacijos, jeigu žmogus būtų alkanas, paduotume duonos, jeigu stokotų drabužių, sušelptume, jeigu kažkas būtų neteisingai skriaudžiamas, užgauliojamas, užstotume. Tai ir yra ta tikroji artimo meilė, žmogaus meilė. Bet niekas neturi teisės versti kitus žavėtis, gėrėtis, priimti kaip kažkokį ypatingą privalumą tą skirtingumą.

Aš trisdešimt metų gyvenau, deja, sovietų okupacijoje, trisdešimt metų – atkurtoje Lietuvos valstybėje. Ir turiu tą patirtį, ką reiškia, kai tave verčia kažkokia savybe, ar ypatybe, ar specialia žmonių grupe žavėtis, privalomai gėrėtis, kai neturi teisės pasakyti jokio kritiško žodžio – tai ir yra laisvės nebuvimas, tai yra prievarta, prieš kurią mes visada kovojome.

Kadangi tikiu, kad pasiekia mūsų sąmonę, mūsų širdis tiktai nuoširdus žodis, pasakysiu dar aiškiau, nors žinote, mūsų gimtoji Katalikų bažnyčia iš savo dvasininkų reikalauja nevedimo, šeimos nekūrimo, bet visada mano širdis pradžiunga, kai pamatau kur gatvėje jaunuolį ir merginą, susikibusius už rankų, meiliai žvelgiančius vienas į kitą, besibučiuojančius. Ir manau, kad tas jausmas yra geras jausmas, nes iš to kyla gyvybė, iš to atsinaujina mūsų tauta ir ateities viltis, ir taip pat neslėpsiu, ir dauguma sveikos prigimties žmonių turbūt tą pasakys, kad pajunti tam tikrą nejaukumą, nekelia pasigėrėjimo ar tam tikros atjautos, kai pamatai ir vyrą su vyru ar moterį su moterimi, kažkaip seksualiai besiglamonėjančius. Tai atstumia mūsų prigimtis.

Dabar kokie nors mano kritikai, gal ir iš brolių tikinčiųjų, gal pasakys – va, čia ir yra toji neapykantos kalba, jūs neturit teisės šitaip jausti. Manau, kad turime teisę taip jausti ir tai yra demokratijos minimumas, kad niekas neturi teisės mus versti kažką girti ar peikti, žavėtis, gėrėtis arba nepriimti. Jeigu mes nieko neniekiname, neužgauliojame, nemušame, bet pagal savo sveiką protą, prigimtį ir patirtį atskiriame, kas yra pasigėrėtina, kas gražu, o kas mums nepriimtina, tai yra mūsų teisė, ir jokie valdžios priimami įsakymai negali mums to uždrausti, jeigu esame laisva šalis ir laisva tauta.

Mes turime teisę jausti taip, kaip sako sveika mūsų prigimtis – be valstybinės prievartos, be nuorodų, be pasekmių mūsų viešai reputacijai ar darbo santykiams, kaip neseniai nutiko Lietuvoje, be blogų pasekmių politinei karjerai. Kitaip yra sukuriamos privilegijuotos grupės, atsiranda, pagal tą Orvelo „Gyvulių ūkį“, lygūs ir lygesni, žmonės bijo išsižioti, kad nepasakytų ko nepolitkorektiško ir nepatirtų represinių pasekmų. Nei demokratija, nei laisva visuomene čia nekvepia. 

Mums sako: „Tai kuo jūs nepatenkinti? Nuo ko tą šeimą, nuo ko tą vyro ir moters tapatybę reikia ginti?” Ir mes visi žinome atsakymą, nors tai, deja, nutylima mūsų didžiosiose žiniasklaidos priemonėse – mes esame prieš tai, kad vienos siauros grupės ideologija arba interesai padaromi tarsi gyvenimo ir pasaulio centru. Švietime, didžiojoje žiniasklaidoje, politikoje, priimamuose įstatymuose. Pasakysiu taip mediciniškai, buvo atėjęs šiurkštesnis žodis į galvą, bet Dievas įkvėpė, nepasakysiu iš pagarbos mūsų susibūrimui – mes esam prieš tai, kad išangės meilės ideologija daroma pasaulio ir gyvenimo centru.

Antras mitas, kuriuo esame kaltinami ir kuris yra neteisingas – vakarietiškos vertybės. Sako, tai jūs čia prieš vakarietiškas vertybes pasisakote. Kažkodėl, kai ėjome su Sąjūdžiu į laisvą valstybę, tos vertybės buvo visai kitokios. Kodėl staiga vakarietiškos vertybės – ne Antika, ne romėnų teisė, ne krikščioniškos tradicijos, architektūra, dailė, ne klasikinė filosofija, o staiga čia taip per keliolika metų tapo ta pagrindine europietiška vertybe genderinė ideologija. Mes jos nepasirinkome kovodami už laisvą Lietuvą. Kodėl taip nutinka? Aš savęs klausiu ir jūs savęs klausiate – kodėl taip pradeda elgtis valdžia? Ne tik mūsų tautiniu, bet ir europiniu lygmeniu.

Man atrodo, kad tikintieji į Dievą, krikščionys sako, kad žmogaus prigimtis sužeista ir karts nuo karto dideles mases žmonių, to politikos elito, užvaldo tokios manijos. Mano kartos žmonės prisimena klasinę maniją, kai viskas buvo vertinama pagal tai, ar tu esi proletarų klasės, proletarų kilmės, darbininkas, tada visi keliai atverti, viskas su tavim gerai, jei ne, bus didelių problemų.

Kita manija buvo to rasinio grynumo – jei priklausai tam tikrai rasei, tam tikrai tautai, tu esi aukštesnis, žmogus, antžmogis, visi kiti nelabai verti gyvenimo. Dabar mes matome vėl įsigalint tokią tarsi maniją, kur atrodo, kad žmonijos protas, sveikas protas, patirtis rieda į kažkokią pragarmę. Kai vėl tarsi išskirtine privilegija tampa tam tikros siauros grupės gyvenimo būdas. Ir tai yra nepriimtina, ir jūsų buvimas čia, tos tautos daugumos, ne tos, kurią rodo, vadinamuosius influencerius ar tuos iš mūsų besityčiojančius žiniasklaidininkus ar politikus, bet tos tikrosios Lietuvos daugumos, rodo, kad akivaizdžiai tam nepritariate.

Trečias mitas, kuris man, kaip antisovietinio pogrindžio dalyviui ir turbūt daugumai mūsų, tos kartos žmonių – kardinolui Tamkevičiui, vyskupui Kauneckui, seseriai Nijolei Sadūnaitei, Lietuvos laisvės kovos švyturiams – yra labai skaudu, kai sako: „Tai jei jau jūs ginate tradicinę šeimą, jei jūs už aiškią vyro ir moters tapatybę, santuoką, tai čia jus Rusija įtakoja, jūs – Rusijos agentai, nes ten, kažkur rytuose, jų valdininkai, valdžios ponai irgi sako „už šeimą, prieš homoseksualus ir panašiai“.

Norėtųsi taip pajuokaujant pasakyti „galbūt tenai rytuose kai kurie valdininkai valgo su šaukštu ir šakute, kartais prausiasi ar naudojasi klozetu, bent miestuose? Tai mes turbūt to turėtume atsisakyti, kad nebūtume kartu su Rusija.

Yra prigimties dalykų, prigimties vertybių, kurios yra svarbesnės už kažkokius tautinius, politinius, ar valstybinių darinių skirtumus, nuo kurių priklauso valstybių ir tautos išlikimas. Man norėtųsi, ir iš tikrųjų galima tą Rusijos kaltinimą, tą mitą atsukti ir į kitą pusę. Mūsų dabartinė valdančioji dauguma sako – jūs čia renkatės, protestuojat, nepatenkinti savo valdžia, tai keliate nestabilumą, keliate sumaištį, pavojų savo valstybei, tarnaujate Rusijai. Būkime budrūs, gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje tikriausiai tai bus siūloma Seime, ir susirinkime protestuoti. Ar dėl narkotikų įteisinimo, ar dėl panašių tautos gyvybę pakertančių dalykų. Jeigu jie siūlo tuos dalykus, nekvaili, turi apklausos rezultatus, žino, kad turbūt 90 proc. Lietuvos žmonių bus prieš, protestuos.

Ar ne jie patys, mūsų valdžia, kelia sumaištį ir nestabilumą valstybėje, siūlydami šituos dalykus? Iš savo valstybės, savo rinktos valdžios mes teisėtai laukiame ir reikalaujame, kad jinai atstovautų ne siaurų egzotiškų grupių reikalams ir interesams, o visai tautai rūpimoms problemoms, kurias matome ir nuolat susiduriame – matome socialinę atskirtį, didžiulę emigraciją, kaimo kultūrinės infrastruktūros nykimą, sveikatos apsaugos sistemos, kitų, pačių svarbiausių – mokytojų, policijos darbuotojų – atlyginimus. Štai kur reikėtų gerai pasukti galvas, suderinti įvairius, sunkiai derinamus interesus, išradingai ieškoti lėšų ir kurti įvairias struktūras, ir už ką padėkotų visa Lietuva. Bet vietoj to, kam valdžia ir yra išrinkta, ji imasi perdirbinėti konstitucinę šeimos sampratą ir rūpintis vadinamomis orientacijomis. Visi suprantame, kad valstybė – Lietuva, tauta – bus tik tada, kai visais įmanomais būdais, ir morališkai pirmiausia, ir įstatymų leidyba, ir finansiškai rems vyro – moters šeimą, vaikų auginimą, tėvų autonomiją vaikų auklėjime. Jeigu šito nebus, jeigu elitas, užsidaręs savo burbule, rūpinsis tiktai siaurais kažkieno interesais, mes neišgyvensime, neiškovosime vietos po saule kaip tauta ir valstybė. Ir to mes turime iš savo išrinktos valdžios visu griežtumu reikalauti.

Mano jaunystės bičiulis, beje, taip pat viešai parėmęs Šeimos gynimo maršą, politinis kalinys, kardinolas Sigitas Tamkevičius, kai mes, aktyvesni tikintieji ar kunigai, susirenkame ir skundžiamės – štai tas, tas ir tas yra negerai, visada su tokiu tikėjimo praktiškumu sako: „O tai ką siūlai?“ Man atrodo, be abejo, dauguma jūsų yra tikintys žmonės, Dievą kaip aukščiausią gėrį, kaip gyvenimo prasmę, Kristų tikintys,  taigi, mūsų kova yra dvasinė, dvasiniai ginklai, malda, ir tai yra svarbu. Nes ir tvirtas, geras, teisingas žodis, tikime, turi savo jėgą ir daro poveikį gyvenimo tikrovei. Praktiškas kitas dalykas, kurį siūlyčiau – reiktų, kad mes visi, kaip esam dabar susibūrę – šeimomis, kaimynai, miesteliai, į įvairias pozityvias organizacijas susibūrę žmonės, masiškai rašytume laiškus, reikalavimus mūsų valdžiai, jūsų apygardose išrinktiems Seimo nariams. Daugelis gali pasakyti: „Ai, čia beprasmiška, mes jiems nerūpim“. Bet aš turiu tokią nuojautą, kad politikai ne dėl to, kad jie būtų labai geri, matome, kokie daugelis jų yra, bet todėl, kad jie yra įgiję gerą uoslę, būdami valdžioje, žino, kas jiems naudinga, kas ne. Pajutę, kad dauguma žmonių nepritaria jų eksperimentams su tauta, prieštarauja, gali susimąstyti ir šiek tiek pakeisti savo kursą. Taigi, darykime tai.

Ir vieną dar dalyką norėčiau pasakyti, aišku, jis toks kontraversiškas, bet pamąstykime. Kaip teisingai buvo pasakyta – mes esame tauta, valstybė yra mūsų. Mes, o ne tie, kažkaip išrinkti ar kažkaip į koaliciją susijungę ir mums nepriimtinus dalykus stumiantys valdininkai yra suverenas, mes esame. Yra vienas toks būdas. Dažnai pagalvoju, kodėl tautos ne visada jį panaudoja – priversti valdžią vykdyti jų valią, o ne savo fantazijas. Taikus būdas, bet, manau, būtų labai paveikus, jeigu mūsų valdžia taip paniekinančiai, arogantiškai nesiklausytų. Tai vadinasi – generalinis streikas. Be abejo, gydytojai, policija, mūsų krašto apsaugos sistema, kariuomenė turi dirbti, išlikti, gyvename neramiame pasaulyje. Tačiau jeigu staiga sustotų visos kitos profesijos, darbai, su aiškiu reikalavimu – palikite ramybėje šeimą, vyro ir moters tapatybę, palikit ramybėje mūsų vaikus. Ko gero, valdžia susimąstytų. Aišku, tai yra rizika, galimybė nesusivienyti, netekti darbų, nukentėti asmeniškai. Bet jeigu nekovosime už savo gyvenimo laisvę, tai jos ir neturėsime. Kadangi esu, kaip dzūkas, dzūko ir suvalkietės sūnus, iš prigimties truputį romantikas, užbaigsiu savo mylimo klasiko, gero brito kataliko Tolkino citata: „Galbūt ateis laikai, kai mes, žmonės, palūšime, kai išduosime savo priesaikas, ateis ne žmonių, o vilkų valanda“.

Tačiau šiandien ne ta valanda. Šiandien mes kaunamės, taikiai, bet kaunamės.

Dieve, mus padėk.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Mąstant giliau       2021-05-22 10:13

Būtų pusė bėdos, jeigu šiandien būtų puolama tik prigimtinė šeima. Deja, šiandien puolama ne tik prigimtinė šeima, bet taip pat ir bet kokia dvasinė civilizacija. Šių dviejų vertybių pagrindiniai puolėjai – išplitęs medžiaginių bei kūniškų malonumų kultas ir LGBT ideologija, kylanti iš kūniškų malonumų kulto. Todėl, manau, kad į LGBT-istų klausimą, argi šiandien LGBT bendruomenė puola tradicinę šeimą, reikėtų atsakyti: „Taip. Šiandien prigimtinę šeimą puola ne tik LGBT propaguojama ideologija, bet ir medžiaginių bei kūniškų malonumų kultas aplamai; be to, puola ne tik prigimtinę šeimą, bet taip pat ir bet kokią dvasinę civilizaciją“.

elfe        2021-05-21 15:04

beje, Bruklino chasidai neleidzia savo vaikams ziuret tv, naudotis internetu, ismaniaisiais - visu tuo, kas skirta gojams, kad nesujauktu ju galveliu… zaislai, telefonai tik “koseriniai”... moterys - jokiu abortu, jokiu kontracepciju ir t.t.

štaziui       2021-05-21 15:04

staspislova, primenu - apsivožk špyžiniu puodu, nes folijos kepuraitės tau nebepadeda, ir balų vėžlio poza šliaužk į LRT. Ten ir komentuok.

elfe        2021-05-21 14:59

teisybes delei, mielas Raigerdai, iki pat to pilko, mazo mietelio gydytojo Brock Chisholm mirties ir dar ilgai po to galiojo DSM-III proto sutrikimu klasifikacija…
gal ir teisinga viena Brock Chisholm mintis, kad i ikimokyklinio vaiko vyrymasi neturetu kistis nei tevai, nei kiti influenceriai…
kaip tik ziuriu youtubej puiku seimynini seriala “Likimo mazgas”, isversta i rusu kalba. ten butent nuostabiai vaidinantis, niekieno nesugadintas penkiametis patenka i sutrikusiu po nelaimes santykiu seima ir faktiskai ja isgydo…
negaliu atsistebet kaip turku kulturinis elitas =  kurdai moka statyt tokius,  psichologiskai narpliojancius visas visuomenes problemas, filmus.. su puikiu pavyzdziu kaip tas problemas spresti…
ir be jokiu stambulo konvenciju, nuolat atakuojant “sugedusia,sergancia” visuomene, kuria neva isgydys tik psichiatrai su psichologais… patys daznai turintys ivairiausiu sutrikimu, bet nesveikai arogancijos pilni valdyt kitu protus… 

DSM-5 sukure labai neskaidri American Psychiatric Association… greiciausiai okupuota marksistu, emigrantu is Rusijos… pradedant orlovskiu judejimais   pries DSM II, DSM-III ir lytines tapatybes sutrikimus..
kas idomiausia, is kone 30 mental health tyrimu institutu itakingiausias yra Joshua A. Gordon privatus National Institute of Mental Health, kurio kone visi vadovai kile is Bruklino chasidu.. (ju ten apie 3 milijonus ir ju rabinai savo popiezium laiko Putina?
sutapimas, ar ne, bet is Bruklino kiles ir Epsteinas ir zymiausios feministes, iskaitant nesenai mirusia JAV gen. teiseja…
jei klystu, pataisykit.

News Target       2021-05-21 12:33

https://www.newstarget.com/2021-05-19-blockbuster-new-video-shows-jan-6-rioters-given-ok-to-enter-capitol.html
WHOA: Naujajame „Blockbuster“ vaizdo įraše matyti, kaip sausio 6 d. Riaušininkuss policija įleidžia į Kapitolijų
Nepaisant to, kad per visą prezidento Donaldo Trumpo kadenciją kairieji chuliganai iš Antifos, „Black Lives Matter“ ir apmokėti agitatoriai užpuolinėjo Trampo šalininkus, jie niekad neatsakė tuo pačiu.
Matant jo „šalininkus“ kovojančius su Kapitolijaus policija tiesiog neatrodė įtikėtina.
Kuo daugiau sužinome apie tai, kas įvyko tą dieną, tuo aiškiau, kad tai, kas įvyko šių metų pradžioje per paskutinį D.Trumpo kreipimąsi, buvo didžiulė melaginga operacija, kurios tikslas buvo sutramdyti visus jo šalininkus kaip „dešiniųjų grėsmę demokratijai“ „sukilėlius“, norėdami pradėti teisinius (ir neteisėtus) veiksmus prieš mus.
American Greatness ataskaita: https://amgreatness.com/2021/05/16/video-shows-u-s-capitol-police-gave-protesters-ok-to-enter/
Naujai gautame vaizdo įraše matyti, kaip tą pačią popietę Jungtinių Valstijų Kapitolijaus policijos pareigūnai Kapitolijaus viduje kalbėjo su keliais sausio 6-osios protestuotojais, įskaitant Jacobą Chansley, vadinamąjį „Q šamaną“.
Vienas vaizdo įraše atpažintas pareigūnas, Keithas Robishawas, sako Chansely grupei, kad jie netrukdo jiems patekti į pastatą. „Mes nesame prieš. . . reikia mums parodyti. . . jokie puolimai, užpuolimai, neleidžiami “, - perspėja Robishawas. Chansley ir kitas protestuotojas nurodo miniai elgtis taikiai. - Tai turi būti taiku, - sušuko Chansley. “Mes turime teisę ramiai susirinkti.”
Kaip aiškiai matote vaizdo įraše, „Chansely“ nurodo kaip miniai elgtis. Pareigūnas Robishawas visiškai nori leisti grupei tai padaryti.

Tačiau skundas, kurį „Teisingumo“ departamentas pateikė Chansly, yra melagingas.

„Robishawas ir kiti pareigūnai ramino protestuotojus ir nurodė jiems palikti teritoriją tuo pačiu keliu, kuriuo buvo įvažiavę. Chansley kreipėsi į pareigūną Robishawą ir, be kita ko, rėkė, kad tai jų namai ir kad jie yra ten, norėdami paimti Kapitolijų ir patekti prie Kongreso vadovų “, - teigiama skunde.
American Greatnes: „Vaizdo įrašas tiesiogiai prieštarauja tam, ką vyriausybės prokurorai tvirtina skunde, paduotame sausio 8 d. Chansley“.

Vėliau, plačiau paplitusiuose vaizdo įrašuose, Chansley pastebimas įeinantis į Senato rūmus su Kapitolijaus policijos pareigūnu. Jis vedė kelis demonstrantus ir sėdėjo tuometinio viceprezidento Mike’o Pence’o kėdėje.

„Chansley nėra kaltinamas užpuolęs pareigūną. Jis neturi teistumo “, - pridūrė American Greatness.

Kai, kas įvyko tą dieną, yra taip nebūdinga D.Trampo šalininkams. Yra vaizdo įrašai, rodantys, kaip Kapitolijaus policija demonstrantus įleidžia į Kapitolijaus teritoriją ir į patį Kapitolijaus pastatą - tarsi būtų buvę suplanuota.
Štai vieną tviteryje parašė „Newsmax“ televizijos laidų vedėjas Gregas Kelly; pareigūnas akivaizdžiai kviečia demonstrantus į Kapitolijų.
Yra ir tai. Praėjus savaitei po riaušių, apmokytas stebėtojas, galintis pastebėti klaidinančias operacijas, parašė tai, ką matė „The Federalist“.
buvo organizuota operacija, parengta gerokai prieš sausio 6-osios jungtinę kongreso sesiją”, - rašė Saugumo politikos centro vyresnysis strategijos analitikas J. Michaelas Walleris.

„Jo darbo sritys yra propaganda, politinis karas, psichologinis karas ir perversmas“, - sako jo biografija.
sausio 6 d. Kapitolijaus riaušės buvo surengtos: tai buvo klaidinanti operacija, skirta įkalinti D.Trumpo šalininkus ir pateisinti jų kriminalizavimą už jų politinius įsitikinimus. Tironija dar tik prasideda.
https://tyranny.news/
AmericanGreatness.com
https://thefederalist.com/2021/01/14/i-saw-provocateurs-at-the-capitol-riot-on-jan-6/ https://www.naturalnews.com/2021-02-18-false-exaggerated-claims-spread-about-capitol-riot.html

Raigerdas        2021-05-21 12:22

Paaiškinsiu dar apie savo žemiau parašytą komentarą. Gerbiamas kunigas Robertas Grigas klausia:“Kodėl staiga vakarietiškos vertybės – ne Antika, ne romėnų teisė, ne krikščioniškos tradicijos, architektūra, dailė, ne klasikinė filosofija, o staiga čia taip per keliolika metų tapo ta pagrindine europietiška vertybe genderinė ideologija. Mes jos nepasirinkome kovodami už laisvą Lietuvą. Kodėl taip nutinka? Aš savęs klausiu ir jūs savęs klausiate – kodėl taip pradeda elgtis valdžia? Ne tik mūsų tautiniu, bet ir europiniu lygmeniu”. Didžiai gerbiamas Robertai Grigai, deja, tai nėra kelioliką metų. Kiek man pasisekė aptikti šaltinių šia tema, tai pradžia dėl šeimos ir religijos dogmų griovimo jau buvo suplanuota iki II-ojo Pasaulinio karo. Ir psichiatrai apie savo planus prakalbo iki 1940 metų, o vėliau, vienas iš jų, tapo PSO (Pasaulio Sveikatos Organizacijos)įkūrėju Brokas Čisholmas (Brock Chisholm) ir jos Generalinis direktoriumi. Brokas Čisholmas buvo atviras, fanatiškas pasaulio vyriausybės idėjos šalininkas. Taigi, nenustebkite, jeigu Bažnyčios bus paskelbtos “virusų platinimo vieta”. Šiandien psichiatrijos pajamos siekia apie 330 milijardų dolerių per metus. Jų išrašytus psichotropinius vaistus vartoja virš 100 milijonų žmonių. Štai ką rašo John Virapen savo išpažintyje apie farmacijos virtuvę:“Aš papirkau švedų profesorių, norėdamas paspartinti Prozac registarciją Švedijoje.
John Virapen

Farmacijos kompanijos nori, kad žmonės visuomet sirgtų. Jos nori priversti žmones manyti, kad šie serga. Ir tai daro dėl vienos vienintelės priežasties – pinigų.

Ar žinojote, kad:
* Farmacijos kompanijos išleidžia daugiau nei 35 000 eurų (daugiau nei 50 000 dolerių) kiekvienam gydytojui per metus, norėdamos priversti išrašinėti savo kompanijų produktus?
* Daugiau kaip 75 procentams žymiausių mokslininkų, dirbančių medicinos srityje, farmacijos pramonė „moka“?
* Kai kuriais atvejais korupcija įsigalėjo vaistų registracijos ir rinkodaros procesuose?
* Farmacijos pramonė tikslingai sukuria ligas ir rinkodaros priemonėmis jas išreklamuoja norėdama praplėsti rinką savo produktams ir padidinti jų pardavimus?
* Farmacijos pramonė rado įdomesnį taikinį – vaikus?”.
Taigi, LGBT yra tik vienas iš legionų. Įvertinkite dar ir tai, kad Rusijos vadžia (KGB -istai) yra nuo Šėtono ir ją palaiko RPC (Rusijos Provoslavų Cerkvė). Jeigu Šėtoniškoje fašistinėje Vokietijoje Jehovos liudytojai buvo sušaudomi, tai šiandien Rusijos kalėjimuose jau sėdi apie 400 Jehovos liudytojų ir iš jų atimtas visas turtas. Pažiūrėkite, kas vyksta Šėtono tarnų valdomoje Šiaurės Korėjoje, kuri turi atominį ginklą, Baltarusijoje, Sirijoje, Venesueloje, ir kas vyksta valdomų narkotikų kartelių teritorijose, kas vyksta Afganistane, Konge ir kitose Afrikos šalyse ir jūs pamatysite, kad Šėtonas ne toks jau biednas, o be to ir apsiginklavęs iki dantų. Ir visur dominuoja PINIGAS. Ir štai visame šitame šėtoniškame fone, darbuojasi ir psichologas, pranciškonų vienuolis Arūnas Peškaitis OFM, kuris padarė daug žalos Lietuvos žmonėms dėl savo neteisėtų veiksmų ir kiršindamas žmones religiniu pagrindu. Kaip matote į šeimas kėsinasi ne tik LGBT.

elfe        2021-05-21 12:20

nuo kada Andropovo “filantropas” peremes pamatines zmogaus teises ir jas bukido principu sukarikaturines,  Soros “vakaru vertybe”?..
tevai kile is baltarusijos.. tikroji pavarde Shwarc…
Chodarkovskio forume gyres, kad Breznevas pasiule jo tevui vadovaut strateginam institutui..

iskant Stambulo Konvencijos kureju keliai veda link jo NVo bei pries Vakarus kovojancios komunistines kinijos:

The following list contains all sources regularly covered by our team. ecoi.net covers more than 160 sources regularly (as of January 2018). Depending on their publication cycle, some sources are covered daily (like BBC World News, IRIN or Amnesty International), others weekly (like UNHCR, Forum 18 or the International Crisis Group), and some others once a month (like CEDAW, the Congressional-Executive Commission on China or the Afghanistan Research and Evaluation Unit).

Ne ES istitucijoj - The Council of Europa taryboj ilgai sedejo Rusijos Komunistu partijos lyderis Ziuganovas su “liberalu” Zirinovskiu. Po Gruzijos karo tik trumpam Rusija buvo nukanseliuota, bet ir vel joje sedi. ji Konvencijos neratifikuoja, nes galimai tai skirta jos priesams, visuomeniu subversijai is vidaus…  o ji pati atrodytu graziau, savo liaudziai teigdama, jog tai neva “amoraliu vakaru vertybes”?..
o jei kas tokiom “vertybem” nepritaria, tas kaip mat apskelbiamas prokremliniu?..

tad KLAUSIMAS: ar gali buti, kad stalinists Putinas su Soros yra tokiame paciam santyki, kaip kad Stalinas su trockiu?.. juk po perestroikos tik Stalinas buvo pasalintas is mauzoliejaus, Trockio kolega Leninas iki siol guli pagarboj.. nors yra ir daugiau irodymu, kad tai tik vieno kuno dvi ranlos…
jei klystu, pataisykit..

Raigerdas        2021-05-21 10:44

Be galo gerbiu kunigą Robertą Grigą už tai, kad jis yra kartu su liaudimi, už tai, kad jis yra tikras dvasininkas ir šviesaus proto žmogus. Jo pasisakymuose visada išgirsi tiesos žodį. Tai parodo, kad mūsų tauta dar gyva ir dar nepribaigta. Ir jeigu, šita likusi sveika tautos dalis susijungs, tai mūsų tauta neišnyks. Taigi, yra viena sąlyga: jeigu susijungs, susilies į vieną bendrą junginį su skirtingais tikėjimais, su skirtingomis nuomonėmis, tačiau su viena idėja - išsaugoti Lietuvoje tai, ko nesukūrė LGBT, t.y., nesukūrė VYRO, nesukūrė MOTERS, nesukūrė GYVYBĖS, nesukūrė Gamtos, nesukūrė Žemės, nesukūrė Saulės, nesukūrė Dvasios, bet visa tai siekia sunaikinti. Paimkime ir pažiūrėkime į Bibliją:”
1 Jn 3,8
8 Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias nuodėmiauja nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad sugriautų velnio darbus”.
Jn 8,44
44 Jūsų tėvas-velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.
Job 1,7
7 Viešpats klausė šėtoną: “Iš kur ateini?” Šėtonas atsakė Viešpačiui: “Aš vaikštinėjau po visą žemę”.
Manau, kad su baltuoju žmogumi mes turime panašią situaciją, kokia buvo Romos Imperijoje.
Kodėl jie kėsinasi būtent į šeimą? Galimai, šitie LGBT yra tik vienas iš įrankių, kad pavergti žmones. Kaip galima juos pavergti? Sukeisti vietomis priežastį su pasekme, t.y. padaryti taip, kad žmonės IŠSIŽADĖTŲ BLOGIO IR GĖRIO SAMPRATŲ, IR BLOGIS TURI TAPTI GĖRIU, O GĖRIS BLOGIU. Dabar niekas teritorijų neokupuoja, išskyrus Rusiją, kuri vis dar naudoja šį kitų žmonių pavergimo metodą. Dabar pavergimo metodai yra “moksliškai pagrįsti”, nes tam dirba ištisos profesorių armijos. Kokios LAISVĖS nori LGBT pasekėjai? Pakartosiu dar kartą apie ką jau rašiau:“KOKS YRA SKIRTUMAS TARP JŲ IR TARP NORMALIŲ ŽMONIŲ? PAGRINDINIS SKIRTUMAS YRA TAME, KAD JIE SIEKDAMI SAVO TIKSLŲ, NAUDOS ŠIUOS METODUS:1)PROVOKACIJAS; 2)KLASTĄ IR UŽMASKUOTOS FORMOS NEAPYKANTĄ; 3)MELĄ; 4)ŠMEIŽTĄ, MOBIZMĄ;5)APGAULĘ;6)NIEKINIMĄ ir NUVERTINIMUS; 7)KALTINIMUS BE PAGRINDO IR FALSIFIKACIJAS;8)NUVERTINIMUS;9)ŽEMINIMUS IR MENKINIMUS, NES SAVE JIE KELS VISADA AUKŠČIAU UŽ JUS; 10)IŠKRAIPYS FAKTUS; 11) MANIPULIUOS FAKTAIS; 12)ĮVYKIUS APVERS AUKŠTYN KOJOMIS IR TEN NEBUS NEI NUOSEKLUMO, NEI LOGIKOS; 13) BŪTINAI SUKEIS PRIEŽASTĮ SU PASEKME IR BŪTINAI IŠKRAIPYS ŽODŽIŲ REIKŠMES”. Didžiai gerbiamas Robertai Grigai, pasakysiu jums tiesiai šviesiai ir prašau nesupykti dėl mano šitų žodžių: daugybė žmonių tikėjo ir tebetiki iki šiol, kad religijos padės žmogui nugalėti Šetoną. Deja, taip neįvyko, nes pačios religijos įsileido Šėtoną į savo šventoves. Pačios religijos tapo kai kuriose šalyse net karo kirviu ir “priežastimi”, kodėl reikia tą žmogų nužudyti. Lietuva pradėjo Šventą žygį ir reikia, kad ir kitos tautos pasektų Lietuvos pavyzdžiu. Provoslavų Cerkvė šventina žmogžudžius, islamas dažnai taip pat. Jūs, kunige, esate labai šviesaus proto žmogus, ir drįstu jus kviesti atkreipti dėmesį į tokį reiškinį, kaip Šėtonas ir BEPROTYSTĖ. Kodėl visa, ką daro Šėtonas yra BEPROTIŠKA, YRA DESTRUKTYVU IR YRA AMORALU? Manau, jūs žinote tą frazę:“Mūsų yra legionas”. Taigi, LGBT legiono ideologija, prisidengiant žodžiu laisve, yra skirta tam, kad Žemėje būtų kuo daugiau pamišusių žmonių, kuriems gali skirti “VAISTUS”, KAD JUOS SUVALDYTI. Aš tik, praskleidžiau mažą dalelytę Šėtono planų, o jie yra grandioziniai, todėl šioje žūt būtinoje kovoje mes esame “šviesos kariai” arba “šviesaus proto krariai”, ir nuo to, kaip mes sugebėsime susijungti, priklauso mūsų pergalė arba pralaimėjimas.       

 

stasys       2021-05-21 8:14

Ačiū Dievui 2021-05-20 20:22.. dėkojate Dievui už kunigą ? tuščiazodziuajate kaip ir autorius .Liežuvis kaulų neturi taip kad prašome teskite .

Ačiū Dievui       2021-05-20 20:22

Kad Lietuva turi tokių puikių, dvasininkų, kurie neišduoda tautos jai sunkiomis akimirkomis. Tikri “deimančiukai”, anot mūsų tautos klasiko, didžiai gerbiamo kunigo ir raštytojo J. T. Vaižganto.
Dieve, saugok Lietuvą.

Al.       2021-05-20 15:00

Puikus žmogus, ir puiki kalba. Pridurčiau, kad mūsų valdžia nusikalsta priesaikai ir konstitucijai, nes vykdo ne savo tautos, o išorinių jėgų valią. Jei iš pasaulio galingųjų spaudimo nebūtų, net mūsų korumpuota valdžia nedrįstų elgtis atvirai niekšiškai. Tai yra išdavystė - didžiausias nusikaltimas, kurį gali padaryti valdžia. Išdavystė ir priesaikos sulaužymas.

stasys       2021-05-20 13:42

Kiekvienas savo darbą dirba habilitās . Nėr čia ko purkstauti , seni politikai naujus diskreminuoja ir stumdo , tie kas turi proto laikosi nuošalėje nuo to maršo , kam reikia reitingų bando iš to sau naudos gauti .Prie ko čia Briuselis ? Lietuva pakraštys ir to pakraščio reikalai tik vietinius politikus domina , kaip prestižas visos bendrijos akyse .Visuomenės palaikymo tos reformos neturi , bet tai nėra kliūtis tas reformas diegti ? Viduryje Europos tokie reiškiniai išimtis o čia net ausys neraudonuoja politikams .Ko dar reikia įrodymams ...

habilitās       2021-05-20 12:54

„Yra vienas toks būdas…. Tai vadinasi – generalinis streikas… Ko gero, valdžia susimąstytų.“
✒✒✒
Norint susimąstyti, reikia turėti su kuo. Štai A. Švarplys aiškinasi ką atskleidė Šeimų maršas?! Nieko jis neatskleidė: susirinko, pašnekėjo ir išsiskirstė. Jau pradėjus organizuoti tą Maršą, iškart apsinuogino šios teritorijos politinė ubagystė. Absoliuti politinė ubagystė, daugiau nieko. Tiek senosios nomenklatūros, kurį buvo pripuolusi prie valdžios lovio pasipelnyti materialiai, tiek naujosios, kuri bando patenkinti savo poreikius seksualiai.
Jokių valstybės požymių nebuvo, nėra ir, akivaizdu, kad nebus. Tapome Briuselio vasalatu savo noru, vaizdžiai tariant, įkišome galvą į Vakarų civilizacijos „vertybių“ kilpą laisva valia. Ir kai kas nors bando lyginti Sąjūdžio laikų dvasią, kai vadavomės iš Stalino okupacijos, su dabartiniu maršų, kai prieš pusę metų patys į valdžią pasodinome iškrypėlius, tokiam gali tik pirštu prie smilkinio pasukinėti.
Nemėgstu kartotis, bet paklausiu dar kartą:
– Ką veikė valdančiosios daugumos atstovas J. Razma su žmona Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje rinkimų į Seimą antro turo dieną, kad susilaukė išskirtinio kunigo dėmesio? Dosniai paaukojo?!  Nuo ko? Nuo Konvencijos šalininkų?!
Neremkite tų, kurie stumia Konvenciją, neagituokite už juos rinkimų metu, nepriimkite aukų,  nesodinkite Katedroje pirmose eilėse per šventes, nereikės ir Maršų.

qwert       2021-05-20 9:38

Manau, kad šiandien pasaulio daugumai reikėtų vienytis tik su dviem pagrindinėmis idėjomis (nepriklausomai, kas šias dvi idėjas skleidžia ir remia):
Pirmoji idėja – prigimtinės(!) šeimos gynimo idėja (pasisakant prieš LGBT ideologijos propagavimą),
Antroji idėja (bendresnė) – dvasingos civilizacijos gynimo idėja (pasisakant prieš aktyviuosius dvasinio vakuumo skleidėjus bei rėmėjus, prieš narkomaniją, seksomaniją ir kitas plintančias ydas).   

stasys       2021-05-20 9:08

Pagal tekstą matosi jog žmogus mėgsta pakalbėti , bel tik būtų jį besiklausanciu .

Taip        2021-05-19 22:11

Esu Kuniga Griga mates diskutiojant. Neeilinis zmogus. Is didziosios raides.

Ačiū       2021-05-19 20:11

Viena geriausių kalbų šeimos marše, ačiū.

Profesoriška       2021-05-19 20:05

kalba.

aciu garbiam davasininkui       2021-05-19 19:27

Jus tiksliai issakete tautos siekius, lukescius, viltis, ivardijote jos skaudulius. Is tikruju, niekas be musu paciu nepasirupins tautos ateitimi, prigimtiniu vertybiu gynimu, kulturos, istorijos isaugojimu. Tik mes patys.

Rekomenduojame

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Vengrų parlamentas pritarė siūlymui rengti referendumą LGBT klausimais

Edvardas Čiuldė. Kaip kaunietis pardavinėjo žemę Plungės rajone

Prancūzija: ar tikrai Éric Zemmour yra antisemitas?

Justas Sakavičius. Pamirštami ilgus metus ir net dešimtmečius galiojantys teisės aktai

„Migruojantys“ per vielą vertinami palankiau, nei sąžiningi?

Eric Zemmour: Prancūzijai reformų nebereikia, Prancūzijai reikia išlikti

Dominykas Vanhara. Kelios įdomybės iš politinės korupcijos bylos

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.