Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Žiniasklaida

Kun. Robertas Grigas. Laisvos tautos / valstybės prasideda nuo laisvų asmenų

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 25 d. 9:03

37     

    

Kun. Robertas Grigas. Laisvos tautos / valstybės prasideda nuo laisvų asmenų

„Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų greton įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Atgavo garbę ištverme sava.

Garbė sūnums, kad iš Maskvos griuvėsių
Tėvynę laisvėn išnešėt šauniai.
Nors Jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai“

                                                    Maironis

Žodžio galios fenomenas

Skaitydami Maironio tikėjimu ir ryžtu trykštančias eiles, kaip ir žvelgdami į Kauno art deco moderniosios architektūros jaunystės galia pulsuojančias formas, negalime drauge neišgyventi laisvei pabudusios tautos gyvybinių jėgų proveržio. Pasitikėjimo savimi, savo reikšmingumu tarp kitų laisvų tautų ir savo orumo pojūčio. Visi tie išoriniai ir vidiniai ženklai, pasiekiantys ir iki šiol mus veikiantys iš prieškario – kaip sidabrinės litų monetos su LDK Vytauto ar A. Smetonos atvaizdais, kaip išgaubta kareivio saga su Vyčiu, kaip per sovietmetį išslapstyta anų dienų Trispalvė ir pasididžiavimas tragiška Dariaus ir Girėno skrydžio narsa – yra nuostabiu gyvenimo ryžtu ir dabar mus persmelkiančios tautos būsenos dvasinė išraiška.

Mūsų Atgimimams – tiek Vasario 16-osios, tiek Kovo 11-osios – labai teologiškai, sakyčiau, net religiškai būdingas Žodžio, kaip pirminio, ir „materijos“, kaip antrinės, fenomenas. Ir pirmąjį, ir antrąjį kartą nepriklausomybės atkūrimas pradėtas tautos šviesuolių ir drąsuolių, tikrojo, dvasios elito, atstovų – skelbiame, kad pagal prigimtinę teisę, esame laisva tauta ir nepriklausoma valstybė. Abu kartus žodis buvo pasakytas, kai jo įgyvendinimui, jo tapimui kūnu, materialistų akimis, nebuvo jokių nei ekonominių, nei politinių sąlygų (sugriautas ūkis, svetimos kariuomenės krašte, rimtai nepalaiko jokia kita valstybė, kenkėjiška vietinių prisitaikėlių veikla). Ir tasai ištartas laisvės žodis sukūrė, „pritraukė“ visas reikiamas sąlygas, kad nepriklausomos valstybės fantazija būtų realizuota!

Šiuo požiūriu noriu pasiginčyti su mielu kataliku intelektualu Antanu Gailiumi, kuris šių metų „Artumos“ žurnalo nr. 2 („Su Vasario 16-ąja!“) pateikia maždaug tokį požiūrį: kažin ar teisingai skaičiuojame, švęsdami atkurtos valstybės 100-metį, kai iš tikrųjų nepriklausomai gyvename 50 metų, o kitus 50 metų čia buvo sovietinė „LTSR“.

Manau, kad toks požiūris neįvertina dvasinių, giluminių realijų. Partizanas, kuris pokariniame okupantų teisme, pasmerktas sušaudymui, sakė, kad yra teisėtos Lietuvos valstybės gynėjas, o SSRS teismų sprendimai Lietuvoje yra nelegitimūs; vienas paskutiniųjų laisvės kovotojų Antanas Kraujelis, Aukštaitijoje rekvizuodavęs kolchozų nusavintą turtą ir išduodavęs raštiškas pažymas, kad nuosavybė paimama Lietuvos gynybos reikmėms; Simo Kudirkos šuolis iš sovietų į amerikiečių laivą ir jo teigimas teisme, kad SSRS buvimas Lietuvoje yra neteisėtas; Romo Kalantos aukos žybsnis, sudrebinęs lietuvius nuo Kauno iki Australijos ir Los Angeles savo skausmu; per kiekvieną iš tų 50 tariamai „LTSR“ metų vasario 16-ąją visoje Lietuvoje iškeliamos Trispalvės ir net moksleivių rašomi atsišaukimai; pagaliau – organizuoto veiksmo kūrimasis su pogrindžio spauda, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetu, Lietuvos laisvės lyga. Nekalbant jau apie nenutrūkstamą Lietuvos diplomatinės tarnybos tąsą Vakarų pasaulyje, kuri ir formaliai išlaikė juridinį nepriklausomos valstybės tęstinumą. Mūsų valstybė neabejotinai egzistavo, nebuvo dingusi ir per tuos 50 lietuvių tapatybės išbandymo, sovietizacijos metų.

Skambiai, bet teisingai sakant, ji buvo, nes gyveno žmonių dvasioje. Jeigu tenai, mūsų tikėjime, svajonėse ir ištikimybėje, ji nebūtų išlikusi, nebūtų iš ko jai atsikurti 1988–1991 m. Niekas iš niekur neatsiranda. Anot mūsų bičiulės, rusų disidentės Liudmilos Aleksejevos, antisovietinio judėjimo svarbiausias pasiekimas buvo tas, kad jis mokė visuomenę nelaisvoje šalyje gyventi kaip laisviems žmonėms. Perfrazuojant galima teigti, kad nelaisvės imperijoje mes, tautinės ir valstybinės savimonės nepraradę lietuviai, gyvenome kaip nepriklausomos Lietuvos piliečiai, besiginantys nuo okupacijos. Laisvos valstybės atkūrimas buvo įmanomas todėl, kad išorinės priespaudos varžomoje visuomenėje per visą okupacijos laiką buvo pakankama kritinė masė dvasia laisvų asmenų.

 

Slydis į vasalinę būseną

(Jei kalbininkai leidžia snigimą vadinti „snygiu“, tai turbūt galimas ir „slydis“ – slydimas?...) Taigi po galingo sąjūdinio entuziazmo pirmąjį atkurtosios nepriklausomybės dešimtmetį nūnai stebime vis daugiau nerimą keliančių suverenumo, laisvų asmenų būties atsisakymo požymių. Atrodo, kad vyksta laipsniškas, „šliaužiantis“ nuokrypis nuo 1987–1991 m. nacionalinės revoliucijos (savo prigimtinių teisių atkovojimo) į – iš pradžių švelnią – vasalinę būseną. Tokios būsenos apraiškos pamažu ima ryškėti ir iškalbinguose simboliuose, ir gyvenimo tikrovę apčiuopiamai veikiančiuose reikaluose.

Mano kartą, dar prisimenančią, kaip viešose vietose, prie visų įstaigų privalomai turėjo greta „LTSR“ vėliavos plevėsuoti raudonoji metropolijos, SSRS, vėliava, turėtų nejaukiai veikti dabartinis „dvigubinimas“ – kai greta Lietuvos valstybinių vėliavų būtinai atsiranda „aukštesnio politinio darinio“ (?..), ES, vėliava. Žinau visus tuos ES, kaip nekvestionuojamo gėrio Lietuvai, argumentus ir pasipiktinimus (ir jie, be abejo, turi pagrindo) – kad būti ES nare Lietuvai ekonomiškai ir politiškai naudingiausia, kad negalima, labai politiškai nekorektiška lyginti ES ir SSRS, kad nėra alternatyvos, o be ES mūsų lauktų tik Gruzijos ar Ukrainos likimas. Negalėtume šių argumentų racionalumo paneigti. Ir vis dėlto tas simbolinis dubliavimas atskleidžia tą pačią giluminę prasmę – kad mes, mūsų tauta (išreiškiama Trispalvės ženklu) nėra vienintelis šeimininkas šioje žemėje ir šioje valstybėje.

Visas klausimas, nepaneigiant buvimo ES svarbos Lietuvai dabartinėje geopolitinėje situacijoje, yra kaip? – kaip mes esame šiame nuo maskvietiškos deržimordos perspektyvų mus skiriančiame bloke, kaip jame giname savo nacionalinius interesus, tapatybę ir suverenumą. Ar kaip buvusioje SSRS sovietinė „respublika“, ar taip, kaip bando tai daryti Vyšegrado šalys? Į grėsmingesnę vasalinę būseną veda Lietuvos įstatymų teisinės viršenybės atsisakymas. Ar kas dar prisimena, kad sąjūdinio mūsų kelio iš „blogio imperijos“ į Nepriklausomybę pradžia buvo reikalavimas, kad Lietuvoje priimami įstatymai turėtų teisinę viršenybę prieš „stipraus centro“ konstituciją ir Maskvoje nubalsuojamus įstatymus? Ką reikštų atvirkštinė proceso eiga – kai sutinkama, kad teisinį pirmumą turi ne Lietuvos Seimo, o Europos Parlamento balsų dauguma patvirtinami teisės aktai?

Poveikio mūsų Tėvynės vidaus gyvenimo kasdienybei neteko ilgai laukti. Tai privalomais Lietuvoje tampantys Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai, nurodantys, kad LR teismai nepagrįstai ribojo kai kurių sovietinių represinių struktūrų buvusių pareigūnų teises; nesenas sprendimas dėl nepagarbaus Kristaus ir Marijos atvaizdų naudojimo komercinei reklamai – aišku, apginantis ne pagarbą daugumos lietuvių katalikiškajam tikėjimui, o komersantų „saviraiškos laisvę“; svetimo Lietuvos tradicijoms ir visuomenės, šeimos sanklodai, dogmatizuojamo genderizmo brukimas. Jaučiame, kaip menksta valstybės ir politinio elito sprendimų priėmimo savarankiškumas, kaip didėja ir tarsi neginčijama norma tampa dairymasis į Briuselį ir galinguosius jo žaidėjus, kaip anksčiau – į Maskvos CK.

 

Vyraujančios žiniasklaidos pokyčiai. Ideologija sugrįžta

Keletą praėjusių dešimtmečių atidžiau ir sistemingiau stebintieji viešojo kultūros ir politikos gyvenimo virsmus, manau, sutiks su mano pojūčiu, kad ypač informacijos sklaidos sferoje pamažėl, tarsi neoficialiai, bet užtikrintai grįžtame į „vienos teisingos nuomonės, vienos ideologinės tiesos“ pasaulį. Ir tai yra neoliberaliai kairuoliškų privalomų mitų ir vertinimų pasaulis. Viešai nepaskelbtos, bet praktiškai veikiančios ideologinės diktatūros stiprėjimas skatina keisčiausias privataus (asmeninio) ir grupinio (partinio, kolektyvinio) servilizmo formas. Nes žodžio ir įsitikinimų raiškos laisvę akivaizdžiai ribojančių politkorektiškumo šablonų nesilaikymas pradeda realiai grėsti akademinei karjerai, gali užtraukti visuomeninį izoliavimą, marginalizavimą ir tam tikrą „raupsuotojo“ reputaciją. Kažką labai primena?...

Neseniai kituose kontekstuose esu rašęs apie sekuliarios dogmatikos fenomeno keliamus pavojus žmonių laisvei, raiškai ir privatumo erdvei. Dominuojančiose žiniasklaidos grupėse, besigiriančiose „jokių autoritetų nepaisančia“ nuomonių, pažiūrų, etc., raiškos laisve, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, matome susiformavusius tam tikrus temų tabu rinkinius. Temų, kuriomis nerekomenduojama plačiai, nevengiant konkurencinės argumentų kovos, diskutuoti; arba leidžiama diskutuoti tam tikru būdu, tam tikru požiūriu, su tam tikra nuvertinančia pašaipa, jau iš anksto jaučiamu vedėjų ar dalyvių „teisingos galutinės išvados“ žinojimu. Ir su nuspėjamais pašnekovais – iš bet kurios gyvenimo srities – kurie tą ideologiškai aprobuotą nuomonę publikai turi pateikti, įtvirtinti. Tad tikra, nešališka alternatyvių požiūrių kova, stebint visuomenei, iš tiesų ir nevyksta. O tokia ideologinė vienvaldystė, kaip pasaulio ir mūsų pačių istorija ne kartą iškalbingai paliudijo, veda tiesiu keliu į stagnaciją ir daugiau ar mažiau akivaizdžią cenzūrą.

Vyraujanti žiniasklaida, išdidžiai tituluojanti save nešališkos informacijos teikėja, demokratijos sarge ir „ketvirtąja valdžia“, iš tiesų, manding, pagreitintai virsta valdžia, bet ne ginančia žmones nuo kitų valdžių savivalės, o siekiančia valdyti visuomenės ir politikos procesus, indoktrinuojančia šiuolaikiniams nomenklatūriniams klanams patogia nužmoginančia ideologija ir be ceremonijų braudamasi į privatų žmonių gyvenimą, laužančia realiai jokių apsigynimo priemonių neturinčių piliečių likimus. Iš laisvės ir nuomonių įvairovės garanto vyraujančios medijos vis labiau tarsi kažkokiu slidžiu nuolydžiu čiuožia į vienos – pavadinkime, moderuotos marksistinės, materialistinės, iš esmės totalitarinės ideologijos – ir ta ideologija paremtos politikos – aršaus gynėjo ir propaguotojo pozicijas.

Realiai girdime ir matome metai iš metų tiražuojamą, aiškiai į vienus vartus žaidžiančią propagandą, kuri jau ima panašėti į G. Orvelo „Gyvulių ūkio“ revoliucionierių ant tvarto sienos užrašytą atmintinę: „Keturios kojos yra gerai, dvi kojos yra blogai“. Mūsų tikrovės atveju tai yra dėmesys „pasaulio piliečių“ ugdymui („globalios Lietuvos“ kūrimui, dviguboms pilietybėms) yra gerai; rūpestis tautinės tapatybės (paveldo, kalbos) saugojimu yra blogai (na, truputį įtartina, gal nemodernu, gal politiškai ne visai korektiška…); užsienio darbo jėgos imigracija, užpildant lietuvių emigracijos, senėjimo ir prastos demografijos paliekamą tuštumą, yra gerai (kai kurie verslininkai jau be užuolankų tą kalba); šalinti neigiamų procesų priežastis, sudaryti tautiečiams pakenčiamas gyvenimo Tėvynėje sąlygas, visokeriopai lengvinti vaikus auginančių šeimų pragyvenimą?.. – na, nesakoma, kad tai būtų blogai, tačiau dažniausiai vieši pasvarstymai šiomis temomis užbaigiami pesimistiniais atsidūsėjimais „nerealu ką nors pakeisti“, „o ką čia galima padaryti?“, ir tuomet įžvelgiama, kad ir gerai taip, kaip yra: kuriasi „globali Lietuva – Lietuva bus visame pasaulyje“ (?!!) Prie to paties komplektuko – abortai, eutanazija, gėjų santuokos, vaikinams teisės naudotis moterų tualetais (jei jie sako, kad mano, kad yra moterys…) – yra gerai. Žmogaus gyvybės gynimas nuo pradėjimo iki natūralios mirties, tradicinė šeima, žmogaus lyties tapatybės pripažinimas vertinga prigimtine duotybe – blogai, fe, koks viduramžių atsilikimas!

Realiai alternatyvių nuomonių reiškėjų, galinčių argumentuotai diskutuoti su tuo nežinia kieno aprobuotu „keturios kojos yra gerai“, viešajame diskurse kaip ir nematome. Arba jie šmėkšteli taip epizodiškai, kad jokios įtakos visuomenės sąmoningiems pasirinkimams daryti negali. Nors tyrėjai, aktyviau bendraujantys su įvairių socialinių sluoksnių atstovais, puikiai žino, kad tas ekranų ir periodinės spaudos lyderių pateikiamas viešosios nuomonės vaizdelis toli gražu neatspindi realaus nuomonių ir vertinimų pasiskirstymo visuomenėje. Tą pripažįsta ir sekuliarios dogmatikos skleidėjai masinės informacijos priemonėse, puse lūpų išsitardami, kad, pvz., didžioji dalis Lietuvos žmonių visiškai nepritaria homoseksualumo, kaip priimtinos elgsenos, advokatavimui. Tačiau tuoj pat priduriama, kad tai esą labai blogai, įrodo visuomenės pasibaisėtiną „homofobiją“ ir turi būti visomis priemonėmis keičiama (kitaip, esą, būsime „blogi europiečiai“).

Taip ir norisi paklausti – o kas jums suteikė mandatą, ponios ir ponai, perdirbinėti visuomenę, dirbtinai keisti jos nuostatas? Jūs geriausiai žinote, kas mums, t.y., visuomenei, yra geriau? Prisiimate atsakomybę už pokyčių pasekmes? Kaip rodo po visų totalitarinių ideologijų eksperimentų likę visuomenių griuvėsiai, atsakomybės pareikalauti paskui nebūna iš ko… (Taiklus sovietmečio anekdotas – ar komunizmą sukūrė mokslininkai, ar liaudis? Turbūt liaudis, nes mokslininkai pirmiau būtų su pelytėmis išbandę...) Gal lyčių transformacijų ir genderinius šeimos modelio kaitos eksperimentus iš pradžių irgi reikėtų atlikti ... su pelytėmis? O ne su žmonėmis išsyk?

 

Sąjūdžio idealai nepaseno

Leisdami įsitvirtinti vienos ideologijos viešpatavimui, atitolome nuo paprastų ir aiškių, kaip žmogaus prigimtis, Sąjūdžio idealų. Su jais mes griovėme – ir sugriovėme – tautų kalėjimą. Su jais atkūrėme nepriklausomą valstybę, tautos ir žmogaus laisves. Tai buvo – žodžio laisvė. Tikra nuomonių raiškos įvairovė. Teisė gyventi pagal savo įsitikinimus ir viešai juos reikšti, nepatiriant už tai diskriminacijos, nesvarbu kokia forma. Reali asmens ir šeimos privatumo apsauga. Žingsniai, sugrąžinantys prie šių, kažkaip primirštų, pradinių mūsų iškovojimų, iš tiesų įtrauktų visuomenę (visas jos pasaulėžiūrines grupes) į sudėtingų šalies problemų sprendimą, ir užtikrintų tikrai europietišką, bendrąjį gėrį kuriančią idėjų konkurenciją. Praktiškai tai reikštų, kad ne visa žinantys žurnalistai ar ekspertai kasdien nuleistų mums „neginčijamas tiesas“, kas Europoje ir Lietuvoje yra „radikalai“, „marginalai“, „populistai“, o kas – tie „teisingieji“ ir „gerieji“, kuriuos būtina palaikyti, o, geriausiu atveju, moderuotų vienų ir kitų pažiūrų viešą polemiką.

Jei laikote visuomenę įgalia suvokti, kokie jos gyvenimo sutvarkymo siūlymai jai yra priimtinesni, būkit malonūs bešališkai pateikti visas galimas alternatyvas. Ir leisti tautai pačiai nuspręsti, ką ji renkasi. Man visai nesinori delfi.lt pirmuosiuose straipsniuose – kaip, beje, ir pasaulinėje liberaliai kairuoliškoje spaudoje – kasdien matyti skiedalus, kaip vėl „ne tai, ko reikia“ pasakė Donaldas Trampas, kaip jisai nepadavė rankos žmonai lipant kažkuriais laipteliais ir kokia neskoninga jo žmonos suknelė. Kai nepateikiama visai kitokia prezidentą išrinkusių daugumos JAV žmonių nuomonė, palaikanti jo politinius ir ekonominius sprendimus, tai suprastina tik kaip bjauri, jau metus trunkanti, asmens pjudymo kampanija (su visu totalitarinių režimų prieš nepatogius oponentus naudojamu arsenalu: nuo kviečiančių smurtauti demonstracijų iki „teisės eksperčių“ à la „madona“, pasipiktinimų).

Kažką panašaus regime ir Lietuvoje, kur vietoje rimtos įstatymų projektų analizės, kritikos, alternatyvių siūlymų aptarimo vyksta dažniausiai mokyklinio lygio patyčios iš bet kokio konkretaus Vyriausybės ar Seimo sprendimo. Sunku suprasti, kaip žinomi visuomenės veikėjai savižudiškai girtaujančioje Lietuvoje nepraleidžia progų menkinti ir išjuokti antialkoholines Vyriausybės priemones, kuriomis bent jau mėginama stabdyti įsisukusią savęs naikinimo karuselę.

Turime reikalauti visiems piliečiams garantuojamos teisės į lygias galimybes reikšti, skleisti ir dalytis savo požiūriu, teisės nebūti indoktrinuojamiems viena ideologija. Teisės pristatyti visuomenei visą nuomonių įvairovės spektrą ir būti jos išgirstiems. Spaudos ir TV apžvalgose, kur iki šiol praktiškai ignoruojama krikščioniškos ir tautinės pakraipos žiniasklaida, pagal tą patį idėjinių srovių lygybės prieš įstatymus principą, turėtų atsirasti ir katalikiškoji „Artuma“, ir „XXI amžius“, ir propatria.lt, tiesos.lt, ir kiti iš tikrųjų, o ne butaforiškai, alternatyvią nuomonę reiškiantys informacijos šaltiniai.

Tai būtų tik pirmieji žingsniai į sąžiningą ir viešą idėjų kovą, kurios arbitras turėtų būti laisva tauta. Laisva visuomenė.

Kartais mūsų kovos („marginalų“ ar „radikalų“, kaip mus norėtų pavaizduoti viešąją erdvę uzurpuojančios ideologinės srovės agitatoriai) gali atrodyti beviltiškos – kaip sesės Nijolės Sadūnaitės rašomąja mašinėle perrašyti 6 puslapiai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ (už juos gavo 6 nelaisvės metus) ar jos kalba sovietiniame teisme 1975 m. (kaip ir kalba 2018 m. sausio 13 d. Seime, atsiimant Laisvės premiją).

Bet jos nėra beviltiškos, nes „tiesa padaro mus laisvus“ (plg. Jn 8, 32).

Parengta pagal pranešimą konferencijoje „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus“ Nacionaliniame muziejuje, Vilniuje, 2018 m. vasario 15 d.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wqwq       2018-07-12 10:31
Marginalas       2018-03-1 16:33

Kun. Grigas yra vienas nedaugelio, kuris čia taikliai pasako tiesą. Tiktrai, be asmens laisvės neįmanoma JOKIA laisvė, nes nuo asmens laisvės prasideda ir santykis su D-vu. Tik Stančęikas, deja, sugebėjo čia pasakyti priešinga, neva dabartinė laisvė jau tapo “neribota” (maskoliškas plepėjimo laisvės maišymas su laisve). Ir tai tada, kada iš asmens atimta net bankinio indėlio paslaptis ir bet kokia valdiška žiurkė turi teisę lįsti į tavo sąskaitą, jau neminint pačių bankų, tapusių piliečio speckontrolės orveline priemone (visoje ES bankamas įsakyta vykdyti indėlio kontrolę ir kaip panaudojami pinigai, o tai tapo įmanoma tik po to, kai bankai iš investicijų mechanizmo pasidarė privalomi ubagams). Pridėkime “pasus” su antenomis ir milkročipais, kurie greit bus subendrinti su bankiniu mikročipu, o atsiskaitymas grynaisiais panaikintas, ir tu esi supančiotas, nes vos pakelsi balsą ir užblokuos tau valgymą ir gyvenimą.
BET KUN. GRIGAS KARTĄ SAKĖ DAUGIAU:
net iš vergų nebūdavo atiminėjami vaikai! Tai ir yra visa Stančiko “neribota (asmens, neva ne TTTautos) laisvė”, apie kurią suokia ir du “laimingai nuskriaustieji” už TTTautą) bei zylėmis taikydami į savo būsimas “pozicijas”. Tfffūūū!

>vaimalui       2018-02-28 10:55

Jūsų klausimas kas yra tauta, nori-nenori verčia įvardinti kas yra žmogus (tai būtybė, kuriai nerūpi niekas išskyrus jį patį) ir kas yra Pilietis (LAISVAS, SĄŽININGAS ir TEISINGAS).

vaimalui       2018-02-27 16:04

ne - tai tu niekini tautą tautai priskirdamas nupušusius avinus.
pretenzija bukus padarus vadinti tauta yra žymiai klaikesnė.
tauta yra laisvais save laikantys ir orumą, Garbės suvokimą turintys piliečiai.
teritorijos gyventojai dar nereiškia automatiškai esantys piliečiais, nors ir turi kažkokius popierius-pasus.
pilietis- atsakomybę už savo valstybę turintis ir vykdantis asmuo.
kiti- tik teritorijos vartotojai.
valgytojai ir kakotojai.

Vai me >Judošiui       2018-02-27 15:03

Kiekvienas, tamstos komentaras tiesiog persunktas neapykantos tautai.“Lietuvi”, tamstos beprotystė progresuoja labai sparčiai.Nenustebsiu, jei dar, iki prezidento rinkimų, pamatysime tamstą su tramdomaisiais marškiniais, vežamą į beprotnamį ir klykiantį “Komandorą Marijų Aušrinį į prezidentus”, “Tegyvuoja Kominternas ir Sniečkus”...“Večernyyy zvon bom..bom, večernyyy zvon bom..bom, kad mnogo dum ,navodit on…

Josif on že Buratin       2018-02-27 12:54

Juozapas galėtų tapti tiesos ir teisingumo matavimo vienetu.
Neteisybė prasidėtų žemiau minus 273 Jzp (Juozapo).

nuostabujui       2018-02-27 12:51

senas ir padvėsęs tavo “arkliukas” - įsižeisti ir pūsti žandus.
bet nenusimink, tokiems kaip tu, pataikaujančių pakanka.
nes politikai, t.y. vagys, sukčiai ir banditai tokiais kaip tu ir minta.
esi visiškai tipiškas ubagas su “honoru”.
tokį melžti, kirpti bei pjauti mienas malonumas.
tą ir daro tie kurie moka asilus pagirti.

Nuostabu       2018-02-27 11:50

Juozapas, kaip tikras katalikas ką tik atvirai paskelbė išpažintį kupiną išdidumo ir paniekos tautiečiams. Po top sukalbės Juozapas porą maldelių, pakils nuo klaupkos ir imsis sekančio opuso. Tokių opusų daugiau čia niekas ir netalpina. Juozapas jau lyderis irt jis tai žino. O mes irgi matom kaip žmogus skleidžiasi      

Liepa-Juozapui       2018-02-27 7:34

Kaip mus pavadinsi, taip, Juozapai, beveik nepagadinsi: vieni tikrai kvaili, kiti naivūs iš prigimties, tačiau didžioji dalis esam nepasotinami Vartotojai su superiniu apetitu. Norim visko suvartot daug, “skaniai” ir tuojau pat.// Galvot, šviestis, dirbt dėl savo norų tingim,- geriau tegu kitas pluša su"blogiukais”,kurie mūsų gyvenimus gadina. negi pyksiesi su savo kaimynu, reklamuojančiu “socdemus”, negi siųsi velniop viršinyką,atstovaujantį “koncervų” gaujai, nejau nebeisi pas gydytoją, reklamuojantį šviesų liberastinį rytojų, kuriame vietos lietuviams ir Lietuvai nėra ir nebus?// Ne, geriau mes patylėsim, papolitikuosim virtuvėse ir kaip įprasta, pasaugosim savo nervus ir kailiukus geresniems laikams.//

J---L       2018-02-26 23:44

Sveika miela.
Mmmmmtaip,...
Sugedę...
O kad tik plokštelėse visos bėdos būtų...
Pakeitei ir groja jau “gražią meliooodiją”.
Deja, bėda giliau- “gorotuvai”, patefonai primityvūs.
Kumetynų “filosofija” - gero caro tėvelio-mesijo troškimas.
Kad ans visiems rojų padarytų.
Buratiniškame pasaulio gerumo įsivaizdavime slypi to paties velnio matricos algoritmas:
Juk be saiko giriant kažkokį asmenį, ano dūšelėje pasėjami pirmieji egoizmo bacilų daigai.
Pergalės atveju, pergalė virsta pyriška, t.y. tą pat akimirką “išlaisvintojas” ima sparčiai virsti drakonu, kurio jokie sąžinės dygliai nebekankina - mat vieta kurioje buvo sąžinė yra paskandinta pagyrų srutose. Toks “mesijas” jau yra įtikėjęs savo išskirtinumu, neklystamumu ir nepamainomumu.
Kai gyvenimo realijos atidengia prie gliancinio portreto nederančių potepių - pasmerkiama ir uždraudžiama “tapyba”, t.y. Tiesa, o Tiesą sakantys paskelbiami Tautos priešais.
Taip buvo nutikę tarpukaryje, kai iš signataro Smetona virto savimi besigėrinčiu narcizu.
Taip nutiko Landsbergiui kuris iš Kovo 11-sios signataro virto Anūko perėtoju ir burokinės Dašos stūmiku.
Ar tokia perspektyva grėstų ir kun. R. Grigui?
Labai abejoju. Ku. Robertas yra išmintingas žmogus ir į avantiūrą nesileis.
Gali avinai bliauti kiek tinkami. Manau, jeigu kumečių zyzimas nesiliaus, kun. Robertas tiesiog bus priverstas aiškiai pasakyti Ne.
Kartais reikia pasakyti aiškiai. Nes durniams natūraliai nedašunta.
Ar neidamas į “rinkimų” cirką kunigas nusišalina nuo politikos?
akivaizdu, jog ne - juk dabar jis dalyvauja. Politikoje.
Ir kaip dvasiškis ir kaip pilietis.
Dalyvauja Tiesos kalbėjimu.
Šiandien Tiesos sakymas Lietuvai yra reikalingesnis už bet kokį kitą darbą, nes be Tiesos visi darbai netenka prasmės.
Visais laikais visose tautose ir valstybėse ar santvarkose būdavo su valdžia nesusisaistę moraliniai autoritetai, moraliniai vedliai.
Kunigas Grigas yra savo vietoje ir savo darbą dirba itin gerai.
Padėk Diev jam ir toliau. Sveikatos.
Visuomenės pareiga yra atrasti ir iškelti į Veiksmo lyderius žmones kurie savo gyvenimu liudija tokių sąžinės grynuolių kaip kun. Robertas skelbiamą Tiesą.
Viskas turi būti savo vietose - moraliniai autoritetai atlieka kamertono, mato standarto vaidmenį, o veikti turi tie kas atitnka mato standartą aukščiausia praba.
Tačiau ir auksą galima sugadinti, jeigu jį paskandinsime pagyromis.
Bėda tame, kad Viešpats kasdien prikišamai aiškiai rodo kaip mums elgtis vienais ar kitais atvejais, o dauguma žmonių yra buki, akli ir kurti dangaus aApvaizdos ženklams.
Kai nematome, mus baudžia “nuleidžiant ant žemės”.
Pateiksiu aiškius pavyzdžius. Tarkim iš sporto srities.
Pameni kašio čempionatą kai patys sau pasigaminome iš anksto labai gražius aukso medalius.
Gyrėmis ir gyrėme, svaigome apie auksą ir titulus ir kuo tai baigėsi?
Makedonijos antausiu.
toliau:
Rūta Meilutytė - “auksinė žuvelė, auksinė žuvelė, ” bliovė kumečių chorai.
Mirtinai vaiką užgyrė ir mergaitė tiesiog palūžo neatlaikiusi to pagyrų mėšlo.
Ir taip toliau ir taip toliau…
Na ir?
O tas, kad idiotai nesimoko.
Nes idiotai yra idiotai. Idiotizmas ir mokymasis iš klaidų jų nebekartojant yra priešingi visatos poliai.
Nuo debilizmo nėra vaistų.
Ir šiuo požiūriu Lietuva yra totali kretinų dykra.
Kvailių jūra proto dykumoje.
Todėl juozapas yra blooogas.
Nieko nepadarysi- taip yra ir bus:
vargšų nuoširdžiai gailiuos.
Bet idiotų nekenčiu.
Nuoširdžiai!

Liepa-Juozapui       2018-02-26 22:35

Deja deja, sugedusi plokštelė tirlina tą pačią meliodiją: man panorėjus, lydekai paliepus, tegul nuo rytojau prezidentu patampa pats pats ...šventas Petras. Ar panašiai.// Mes visi gudrūs krūmuos tupėt. O kodėl gerb. R.Grigas turi paaukoti savo pašaukimą-tarnystę Dievui- ir eit pildyti mūsų materialių norų? // Mes patogiai ant sofučių ir prie ekranų padiskutuosim, patarimų padalinsim, nes tik tiek ir tesugebam.//

Algimantas       2018-02-26 17:05

Kunige, Jūsų balsas girdimas, aukštai vertinamas, paveikus. Reikia daugiau dvasiškių žiniasklaidoje, sakyklose žodžiui ankšta.

Prieš Galijoto milijardus - Dovydo Tiesa       2018-02-26 15:27

CitizenGO skelbia, kad finansinis spekuliantas Sorošas Atviros visuomenės fondams skyrė net 18 000 000 000 (18 mlrd.) dolerių,
(prieš tai buvo skyręs dar daugiau - 32 000 000 000 dolerių!!!)
- abortų, vienalyčių “santuokų”, genderizmo ir sekuliarizmo propagandai.
Mat atviram krikščioniškosios Vakarų civilizacijos priešui tapo neramu,
kad LGBTI neokomunistinės ideologijos ekspansija gali ir nepavykti.
****************************************************************************
Apie tai plačiau šiame šiandien gautame informaciniame laiške (lenkų k.):
«W Ameryce Łacińskiej mamy do czynienia z falą fałszywej narracji, która zagraża prawom społeczności LGBTI, mobilizując wyborców i ruchy konserwatywne. Jeśli ta fałszywa narracja będzie kontynuowana, prawa kobiet i społeczności LGBTI zdobyte z takim wysiłkiem, mogą być zagrożone» (Soros)
*****************************************************************************
“Sprawa wygląda tak, że ten amerykański bilioner węgierskiego pochodzenia
rozpoczął radykalną walkę przeciwko naszym wspólnym wartościom,
których CitizenGO broni każdego dnia: życia, rodziny i wolności.
Aby zrealizować swój plan przekazał na rzecz swoich organizacji
- Open Society Foundations kwotę 18 000 000 000 dolarów.
Jeszcze nie tak dawno przekazał równie niewiarygodną kwotę 32 000 000 000 dolarów.
Soros chce by te pieniądze służyły promocji aborcji na całym świecie,
tzw. małżeństwom jednopłciowym, ideologii gender i radykalnemu sekularyzmowi, który zaczyna się od wpędzania chrześcijan na margines a skończy się całkowitym usunięciem ich ze społeczeństwa.
Jaki więc oręż przeciwko temu mamy? By przeciwstawić się straszliwym planom Sorosa opłacanym bilionami dolarów? Przede wszystkim to my mamy racje. Prawda jest po naszej stronie i jesteśmy po dobrej stronie tej historycznej bitwy.
Ta ciemna strona ma setki tysięcy dolarów, ma prawdopodobnie wszystko,
ale nie prawdę. Niemniej jednak nie czujemy się zniechęceni,
również Państwo nie powinniście się tak czuć. To walka Dawida z Goliatem…
a wszyscy wiemy, ze tym który ostatecznie wygrał był właśnie Dawid.”
**************************************************************************
P. S. Vakar per įv. TV plačiai parodytos karingai protestuojančios mytukinio susidorojimo propagandistės atvirai pripažino, ko siekiančios galiausiai
- Stambulo konvencijos, užkrėstos sorošiniu gender-virusu, ratifikacijos Seime.

Vilta       2018-02-26 14:14

Dar M.Mazvydas rase –”... ne be didelio skausmo tatai miniu – kokia nekultūringa ir tamsi, nepažįstanti jokio pamaldumo ir krikščionių religijos yra mūsų tauta, palyginti su kitomis tautomis, kaip maža rasi liaudyje tokių, kurie, jau nesakysiu, kad teisingai mokėtų visą katekizmo mokslą, bet kad įstengtų ištarti bent pirmąjį viešpaties maldos žodį ...”. Tad, pradekime nuo VERTYBIU!

Šansai        2018-02-26 13:00

Visi kunigai - propagandos profesionalai. Dar seminarijose jie išmokomi kalbėti minioms. Jie pukiai moka užvaldyti minias. Kunigai populiarūs. Kiek tarp jų poetų? Donelaitis, Baranauskas, Maironis, Mikutavičius, Grigas.  Kunigai - dailūs, balsingi, iškalbingi, nevedę vyrai. Kas jų gerbėjos? 
Taigi, ELEKTORATAS garantuotas, gausus, patiklus, nereiklus.
 

$+$       2018-02-25 22:15

Deja, valstybė ne kinas, nei prasideda, nei baigiasi. Valstybę reikia kurti Rimtai ir atsakingai. O norint kurti tautinę valstybę, t. y. etniniu pagrindu, reikia dar ir išminties. Nepakanka užtraukti “lietuviais esame mes gimę”, o po to eiti “kalvarijas” - brazauskasėlį tu tik mus valdyk!

Ne laisvų asmenų, perkančių bilietą į lėktuvą, trūksta, o laisvos Tautos. Tautos, pajėgos išsivaduoti iš vidinės baudžiavos ir susivokti: kas ji yra, ko nori ir ko sieks. Ir Jūsų, kunigų, vaidmuo čia ne paskutinis. Kritinių straipsnių ir situacijos analizių nebereikia, jų tiek prirašyta per pastaruosius 15 metų, kad galima akrais matuoti.

Nuomonė       2018-02-25 19:12

Kažkoks durnynas su tais pasakymais “būtų geras prezidentas”. Jei asmuo pareikš norą būti prezidendu, tada ir kudakuok. Primena davatkų chorą.

Arvydas       2018-02-25 19:12

Pagarba šitam žmogui. Pagarba už drąsą ir tiesos sakymą.

Kita nuomonė       2018-02-25 17:38

Labai logiškai ir teisingai parašyta. Didelė pagarba gerb.R.Grigui. Būtų geras prezidentas.

Nuomonė       2018-02-25 17:07

Grigas lyg ir norėtų pasakyti stipriau, bet jau nebeišdrįs. Nesakau, kad reikia garsiai rėkauti, kaip kokiam infiltrantui mitinge, bet priplėkęs politkorektiškumo prieskonis jaučiamas, tarsi, Grigas būtų palaužtas naujoviškų metodų, su kuriais nesusidūrė anksčiau.

neužmirškime nuo ko pradėjome       2018-02-25 15:58

Nieko prieš gerb. Kunigą iš anksto imtis nereikia. Išrinkime Prezidentu ir, kaip jau gerai išbandėme su Sąjūdžiu nuo pat 1988-jų, stokimės po kiekvieno žodžio šaukdami: Lietuva! Lietuva! Lietuva!
Baigsis tuo pačiu, ką dabar turime.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-02-25 15:30

Ko gero man teks daug kartų kartoti ir kartoti tą patį, nes tiesos.lt BLOKUOJA mano pasiūlymą dėl kun.Roberto Grigo.

Lietuvos tikėjimo kunigą – į PREZIDENTUS

Girdžiu, kažkas šaukia, gelbėk, padėk, o nesimato. Kas galėtų būti? LIETUVA.

Reikia galvoti apie Lietuvos būsimą prezidentą. Turėjome šansą, Lietuvos tikėjimo diplomatą, gyvenimą paaukojusį Lietuvai, vilties prezidentą Stasį Lozoratį. Priešas buvo stiprus, o gal dabar net stipresnis. Taigi 40 procentų balsų aiškiai nepakanka pergalei. Reikia 60 procentų balsų mažiausiai. Todėl apie tai reikia galvoti ir spręsti jau dabar. Kviečiu kas gali Lietuvoje ir Pasaulyje jungtis į grupeles ir grupes, organizuotis, ir surasti Lietuvos tikėjimo prezidentą.

Iš toli man auksu net pelenuose žiba dvasios aristokratas, patikrintas gyvenimu Lietuvos tikėjimo kunigas Robertas Grigas. Atsiklauskime vienuolės, dvasios aristokratės, Laisvės premijos laureatės, bendražygės Nijolės Felicijos Sadūnaitės. Jos TIESOS žodis turi įtikinti. Tikiu, kad pritars šiam nepaprastai sunkiam pasirinkimui. Paprašykime Lietuvos tikėjimo kunigo Roberto Grigo sutikti dalyvauti mūšyje į Lietuvos prezidentus.

Tegu Lietuvos tikėjimo kunigo Roberto Grigo, kunigaikščio pergalingą žygį palydi Bernardo Brazdžionio eilėraščio De Profundis posmas:

Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie,
iš gilumos susopusios širdies,
einu Tavęs, Paguodos Žodžio, ieškoti,
einu tavęs, vidurnakčio Žvaigždės!…

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas .(JavaScript must be enabled to view this email address)
2018-02-01

Pagarba Robertui Grigui,       2018-02-25 13:50

aukštai nešančiam Lietuvos laisvės ir Sąjūdžio vėliavą. Kaip tai kontrastuoja su “patriarcho” Landsbergio išdavikišku elgesiu ir visų Sąjūdžio idealų išdavimu bei siekių atsisakymu..

Buvusieji KGB       2018-02-25 13:21

nesugebės skleisti Laisvės dvasios.Tik tokie dvasios milžinai tokiai dvasiškai ligotai šaliai reikalingi vadovauti.Ne ekonomistai ir materiją žadantys,o atjautą,supratimą,ištikimybę,pagarbą artimui,Tėvynei ir Dievui.Tokiai kandidatūrai neprieštarautų nei… Landsbergis.

Trumpas vykdo savotišką       2018-02-25 12:03

disidentinę veiklą.Jei mūsų disidentai,polit.kaliniai kreiptųsi į jį dėl Garliavos politinių bylų?

Tomas       2018-02-25 11:43

Gerb. kunige,skaitant straipsnį, prieš akis iškilo neįvykęs Gruzijos iškrypėlių paradas Dėl to ,kad jis neįvyko ir nebuvo pasityčiota iš krikščioniškų vertybių,labiausiai nusipelnė kunigai.Jie pirmose eilėse vedė tautą į žūtbūtinę kovą už tiesą ir nugalėjo.Aš didžiuojuosi Gruzinais ir Gruzija.Būdamas Lietuviu labai norėčiau didžiuotis ir Lietuva.Tačiau ar mes verti nors mažiausios dalelytės Gruzijos garbės jei negalėjome apginti nuo iškrypėlių nukentėjusių dviejų mergaičių.Ko verti tie pamokslai bažnyčiose,evangelijų skaitymai ir tt,jei gyvenime mes bijome tai įgyvendinti.Deja mūsų vyskupai tyli,kaip užburti liberalų keiksmažodžių į politiką ir viešą gyvenimą nesikišti.Tai noriu jūsų paklausti gerb. kunigai ar jūs ne Lietuvos piliečiai,ar Jums uždrausta ir rinkimuose dalyvauti,ar dabartinė jūsų laikysena neprieštarauja tai pačiai evangelijai,kurią skelbiate bažnyčiose.Neturiu tikslo jums priekaištauti,bet viešasis gyvenimas yra labai nuskurdintas liberalų skleidžiamos politkorektiškumo laikysenos ir tauta be kunigų palaikymo beviltiškai pralaimi kovą už krikščioniškas vertybes. Labai norėčiau,kad Jūsų, Nijolės Sadūnaitės,S. Tamkevičiaus paskutiniu metu pasakytos kalbos ir parašyti straipsniai nebūtų tik retos išimtys.

isterikui       2018-02-25 11:32

Tikrai, labai puikus žmogus kun.R.Grigas.
Bet publika kuri trokšta,  kad Žmogus įsikinkytų į vežimą ir nuvežtų asilus į rojų -publika labai ne puiki.
Be visuotinės paramos joks, net pats geriausias žmogus negali pergalėti sistemos.
O bliovimas nuo sofos klykiant “šlovė-ė-ė! neturi nieko bendro su visuotine parama.
Manote “Iškelsite” į kandidatus ir nuėję primetę biuletenių gausite stebuklingą rezultatą?
Barankos kylę gausite.
Net jeigu R.Grigas kažkokiu neįtikėtinu būdu taptų prezidentu - kas toliau?
Režimas sėdės rankas sudėję ir lauks baigties?
Nejuokinkite.
Klika be vargo sudoros vienišių. Praktikos turi verčiant paksių.
Yra žmogus, o pūliniai bei kūriai straipsnį pritaikys.
Bet - net to neprireiks. Vos tik režimas suuos jog kunigas antisistemininkas gali bandyti kandidatuoti, pasipils masinis purvas.
Atsiras keletas pedikų, kurie tvirtins jog kunigas prie jų seksualiai priekabiavo ar pan. Lervastė “ras” gaspadinę kuri dosniai dalins interviu apie patvirkusį kunigėlį, o lietrydžio žurnaliūgės pasėdėję per naktį vėezdė kabinete kunigo spintoje ras moteriškų paltų.
Arba chunta tiesiog pasirūpins jog įvyktų natūralus ir nesmurtinis infarktas.
Tik platus ir visaapimantis piliečių judėjimas gali kažką pakeisti.
Bet tamnėra prielaidų, nes piliečių beveik nėra.
Tačiau burliokinių kumečių turime perteklių.

komuniagos nepraleis - gaila, aišku       2018-02-25 11:14

Tikrai, labai puikus žmogus kun.R.Grigas.
Tikrai vertas būti Lietuvos Prezidentu.
bet komuniagos jokiu būdu nepraleis: jau dabar klykia, cypia, inkščia raudonas juozapas.
nepraleis, nes:
grybauskaitė, landsbergis, skvernelis, nausėda, kubilius bei kiti “elitiniai” labai nykiai ir kaip tikros menkystos atrodo šalia R.Grigo.

Kunigas R.Grigas       2018-02-25 11:06

vertas būti prezidentu.Nes dabar prezidentais buvo KGB atstovai,laikas į Prezidentus leisti sibiriečius tremtinius, disidentus.Tada bus atstatyta pusiausvyra.Kas galėtų iškelti?Lietuvos Forumas ar kas kitas?Jei kunigas sutiktų?

gyrpelnys >>Dzeikui       2018-02-25 10:57

Tu niekaip nesuvoki mūsų pilosofijos ir gyrimo technologijos esmės.
Mes, buratinai esame lietuviškai kalbantys burliokai.
Ir mūsų įpročiai yra burliokiški- esam tingūs bet pachliobkei ukvatni.
Patys nieko nedarome ir neketiname daryti, tačiau norime kad būtų.
Tuo tikslu nuolat dairomės tokių kurie galėtų padaryti.
Už mus.
Nusižiūrėtą kandidatą užpuolame pagyromis - avnuš auka neatsilaikys ir apsiims tapti avinų vadu, eis ir padarys mus rojų. Dykai.
O mes tada išlysim iš tvartų ir ateisim ant viso gerumo nachaliavai.

Dzeikas       2018-02-25 10:39

Kunigo Grigo panegirikos ciulbuoneliams:
Tikiu,kad kunigas studijuodamas seminarijoje skaite zydu isminciu pasisakymus:
- Jeigu kas nors pasakys,kad esi sventasis - netikek tuo. Jeigu teisuolis ir ismincius pasakys,kad esi sventasis - netikek tuo.Jeigu pats Dievas pasakys,kad esi sventasis - isitikink , ir jei esi vis dar sioje zemeje, zinok, kad tai yra tiesa tiktai PASAKYMO MOMENTU.
Jei skaite ir prisimena, tikiu, kad nesusireiksmins.

man       2018-02-25 10:23

gerbiamas kunigas Grigas - Tiesos šauklys. Jo skelbiamas žodis visuomet toks preciziškai taiklus, širdį suspaudžiantis. Dievas lai laimina tokius mūsų tautiečius - šauklius į laisvę, teisingumą, dorą.

KGB sąrašas       2018-02-25 9:53

ir rodo nelaisvus ,nelaimingus žmones.O šiaip,kunigas R.Grigas privalo kandidatuoti į Prezidentus.Tai sutaptų su Dievo valia.

demokratija uber ales       2018-02-25 9:50

amerikonas ir lietuvys kalbasi pas ką daugiau laisvės
amerikonas giriasi:
-mes galime bet kada ateiti prie baltųjų rūmų ir šūkauti
“šalin kvailį “jav prezidentą!
lietuvys irgi tvirtina:
nu tai ir mes galime bet kada ateiti prie daukantynės rūmų ir šūkauti
“šalin kvailį “jav prezidentą!

pažanga greituoju būdu       2018-02-25 9:42

Jums trūksta laisvės? Tai išgerkite laisvinamųjų!

Dzeikas       2018-02-25 9:39

Uzvadinimas maloniai nustebino - cia kaip ir eziui aisku, kad cholopu “laisva ir nepriklausoma valstybe”(visi 3 zodziai ATSKYRAI i kabutes paimtini) yra pasityciojimas is sveiko proto ir Kurejo.
Kaip liberalas girdedamas is kunigo (visada zvairuoju i sventika politikoje, zmoniu sielas gelbek, valstybe palik savo ganomiesiems,pats nelisk)apie laisvo zmogaus primata esu suintriguotas.
Apie straipsnyj minima Maironi.Nezinantiems, poetas atskiando iki pat gerklu “laisvos”, smetonines Lietuvos, kuri buvo spjuvis i jo idealus, ir tyliai uzgeso savo namuose 1932m.
Apie liberastines ES biurokratu issidirbinejimus. Liberastas nuo liberalo skiriasi tiek pat, kiek socialdemokratas nuo bolsheviko. Taip, yra tokios tendencijos ir piktus liberastu keslus patvirtina veikimas klasikinio blogio budu: suviliok -istvirkink - uzvaldyk.
TAM, turiu omenyj apibudintam reiskiniui, be abejones reikia duoti atkirti tiek zmogiskajme , tiek instituciniame, tiek valstybiniame lygmenyje.
Taciau, kolegos ir tautieciai, pabuskime ir sugiedokime, Lietuva negalinti apginti Mergaites nuo pasventintu ir aukstai sedinciu pedofilu apgins nuo Briuselio liberastu???
Jei gyvenate kaime, iseikite laukan, ir ikiskite galva i statine su vandeniu. Numusite karsti - pradings pidriotines haliucinacijos is smegenu.Briuseli, Briuselio paredymus ir tautiskos valdziukes pasiaikinimus apeliuojant i Briuseli reikia ignoruoti. Ir toks veikimo, bendravimo budas Lietuvoje turi buti tol, kol valdzios saltinis tautine nomenklatura, o ne tauta.
Tik, kai valdzia bus is tautos - tik tada dera spresti santykio su Briuseliu kokybini ir kiekybini matmeni.

būtent       2018-02-25 9:31

tą komunistai puikiai žino.
prieš karą ir pokaryje į Sibirą vežė dvasioje nepriklausomus: ūkininkus, mokytojus, inteligentus, darbščius, sąžiningus.
nepriklausomybės pradžioje daug kas turėjo savo personalines įmones - komunistai, lygiai kaip ir pokaryje - mokesčiais juos sunaikino - nes laisvas žmogus jiems pavojingiausias.
laisvi dvasioje emigravo.
liko vergai ir komuniagos - su labai didele atskirtimi.
——
liko ir represinis aparatas: “teisėsauga” - kurie vykdo komunistų politiką.


Rekomenduojame

„NeRedaguota“ pokalbis su politologu Valentinu Beržiūnu: Prezidento pozicija

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: Rūdninkų „riaušininkų“ apsuptyje

OpTV: Pasienio krizė: kam ji virsta eurais? Konservatoriai perka dar vieną ‘Independence’

LŽTA pareiškimas dėl jėgos panaudojimo prieš taikius gyventojus

Vytautas Sinica. „Daugiau jėgos Lietuvai“ Rūdninkų fone

Vidas Rachlevičius. Kaip nelegalių migrantų krizės kontekste veikia mūsų neomarksistų-globalistų smegenys?

Kun. Arnoldo Valkausko interviu JAV lietuvių laikraščiui „Draugas“

Česlovas Iškauskas. Ar verta tapti danajais?

Jolanta Blažytė. Naujienos iš pasauline vakcinų bandymų laboratorija tapusio Izraelio

Vytautas Sinica apie Dieveniškių dovaną Lietuvai

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas dėl įvykių Rūdninkuose

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“ klausia: „Ar valdžia išdrįs „paauklėti“ dieveniškiečius?“

Kaip TV3 žurnalistai buvo išprašyti iš Dieveniškių

Rasa Čepaitienė. Tai satrapo, ne suvereno mentalitetas

Algimantas Rusteika. Apie apsimelavusį „Lietuvos rytą“ ir jo „žurnalistą“, provokavusį neramumus

Andrius Švarplys. Vyriausybė nesilaiko Lietuvos įstatymų, vietoj jų primeta valstybei ir visuomenei savo ideologinę pasaulėžiūrą

Viktoras Orbanas dėkoja Nacionaliniam susivienijimui už palaikymą

Vasariški pokalbiai su Dovilu Petkumi. Jurga Lago: aš nesu nuomonių formuotoja

Ramūnas Karbauskis. Valdžia vis dažniau ima grasinti Lietuvos žmonėms

Nida Vasiliauskaitė: kas, oficialiu požiūriu, dabar turi teisę viešai kalbėti apie esamą padėtį?

Geroji Naujiena: uoliai sergėkime Dvasios vienybę taikos ryšiais

Algimantas Rusteika. Dabar yra tada, tada yra dabar

Nida Vasiliauskaitė ir jos lapių medžioklė: ar įvedę prievartą prieš piliečius kovos su pandemija pretekstu, politikai sustos?

Algimantas Rusteika. Dabar yra tada, tada yra dabar

Kam netinka pilietinė pozicija? Artūras Orlauskas „Neredaguota“ tinklalaidėje

Ramūnas Aušrotas. Bendruomeninio solidarumo ir atsakingos kaimynystės pavyzdys

Vytautas Sinica. Negi į dieveniškiečius vandens patrankas arba gumines kulkas atsuks pirmiau nei į nelegalus prie sienos? Man tai makabriška

Nida Vasiliauskaitė. „Dirbu UAB „PR“, gavom užsakymą parduoti „visuomenei“ plytą“

Audrius Bačiulis. „Tai – ne Lietuvos Vyriausybė, tai – okupacinė administracija“

Andrius Švarplys. Čia gali būti du variantai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.