Įžvalgos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Ar smurto apibrėžimai apsaugos vaikus?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. sausio 11 d. 19:00

5     

    

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Ar smurto apibrėžimai apsaugos vaikus?

„Vaikai – be galo juokingi, o tai turbūt didžiausia jėga, vienijanti pasaulį. Jų negrabus rimtumas jaudina labiau nei nuolankumas; jų iškilmingume daugiau tikėjimo nei šventiniame optimizmo šokyje; didelės ir blizgančios jų akys žvelgia į žvaigždes ir neleidžia joms pranykti, o juokingas kauburėlis nosies vietoje tiesiog pranašauja mums tą linksmybę, kuri laukia mūsų rojuje“ (G. K. Čestertonas. „Pagarbos vaikams gynimas“ iš esė rinktinės „Gynėjas“).

Šioje trumpoje ištraukoje rašytojas G. K. Čestertonas poetiškai nusako iki galo nenusakomą dalyką – kokie nuostabūs yra vaikai. Žmonija šį vaikų žavesį pažįsta, o sykiu supranta mažųjų trapumą, pažeidžiamumą, priklausomybę nuo suaugusiųjų. Todėl tarptautinė bendruomenė ir atskiros valstybės suteikia vaikams išskirtinį statusą, teisės aktuose numato ypatingų apsaugos garantijų ir vaiko interesų prioriteto principą. Nekvestionuojama, jog smurtas prieš vaiką yra didžiulis blogis, o visuomenė privalo dėti visas įmanomas pastangas, kad užkirstų jam kelią.

Ir Lietuvoje jau ne vienus metus vyksta diskusijos smurto prieš vaikus tema. Jos vėl paaštrėjo, kai Seimo nariai Dovilė Šakalienė ir Mykolas Majauskas įregistravo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas (toliau – Pataisos), kuriose pateikia penkis smurto ir skirtingų jo formų apibrėžimus. Pataisų rengėjai aktyviai agituoja už jų priėmimą, rengia piketus, kitas akcijas, gausiai pasisako žiniasklaidoje, tačiau sunku patikėti jų naivumo nuoširdumu – argi jie tikrai tiki, kad be esminių vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčių, vien tik smurto formų apibrėžimais, galima realiai sumažinti smurtą prieš vaikus (panašiai naiviai atrodytų garsiai eskaluojama kovos su korupcija iniciatyva, jei ji nesiūlytų nieko daugiau, o tik kelis korupcijos formų apibrėžimus)?

Deja, Pataisos taip sukoncentruotos į smurtą, kad nemato reikalo apibrėžti ar reguliuoti nieko kito. O juk keičiamas įstatymas turi būti universalus ir reglamentuoti visų vaikų, ne tik patiriančių smurto riziką, teises. Pataisos stipriai susiaurina ir nuskurdina vaiko teisių apsaugos problematiką.

Pristatydami savo Pataisas visuomenei, rengėjai kalba apie fizinį smurtą ir kaip pavyzdžius, įrodančius, kad problema yra tikrai opi, pasitelkia tragiškai pasibaigusias smurto istorijas bei viešina smarkiai sužalotų vaikų nuotraukas. Tačiau smurtas, sukėlęs ar galintis sukelti žalą vaiko sveikatai ar gyvybei, Lietuvoje jau yra draudžiamas, kaltiems asmenims numatyta teisinė atsakomybė, o kompetentingoms institucijoms – pareiga nedelsiant paimti vaiką iš jam nesaugios aplinkos bei taikyti kitokias pagalbos priemones. Todėl diskusijose dėl pateiktų Pataisų reikia klausti, ką naujo jos iš tiesų suteiktų Lietuvos teisinei sistemai.

Skirtingai nei mėgsta akcentuoti žiniasklaida, Pataisos apibrėžia ne tik fizinį smurtą, bet ir kitas smurto formas – emocinį, seksualinį poveikis ir nepriežiūrą – galinčias sukelti sveikatos bei raidos sutrikimų bei žeminti vaiko orumą.

Fizinio smurto apibrėžimas Pataisose skamba taip: „Kito asmens tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiko valią veiksmai, nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai, suvaržyti laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę bei žeminti jo orumą.“ Susiduriame su ypač plačios interpretacijos galimybe. Pagal tokią formuluotę, smurtas (kaip į kūną nukreipti veiksmai, galintys suvaržyti vaiko laisvę) galėtų būti ir, pavyzdžiui, vaiko laikymas už rankos, kad šis neišbėgtų į judrią gatvę; nenorinčio grįžti ir besipriešinančio vaiko parnešimas namo (su mažamečiais taip nutinka); fizinis susipešusių vaikų atskyrimas ir panašiai. Auginantieji vaikus puikiai supranta, kad panašaus pobūdžio fizinis laisvės suvaržymas dažnai būtinas pačių vaikų gerovei.

Nors smurtas ir nepriežiūra yra skirtingos veiksmų ir neveikimo kategorijos, Pataisose nepaisoma lietuvių kalbos žodžių reikšmių ir vaiko nepriežiūra yra laikoma viena iš smurto formų. Nepriežiūra Pataisose apibrėžiama kaip „kito asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių, emocinių, socialinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko sveikatai, raidai ir/ arba orumui“.

Gyventume nuostabioje šalyje, tikriausiai vienintelėje tokioje pasaulyje, jei visi Lietuvos vaikai būtų prižiūrimi taip, kaip tikisi šio apibrėžimo autoriai. Tačiau atskiri specialistai, interpretuodami tokį apibrėžimą pagal savo supratimą, susiginčytų ir dėl to, kokie yra pagrindiniai vaiko fiziniai, emociniai, socialiniai poreikiai. Nekalbant jau apie tai, kas nustatys ribą, kada tėvai (ne)pakankamai juos tenkina? Pavyzdžiui, kiek džiaugsmo akimirkų, lopšinių, pasakų ir akių kontakto minučių per dieną/savaitę reikia, kad vaiko emociniai poreikiai būtų „pakankamai“ tenkinami? Juk visi vaikai (ir tėvai) yra individualūs. O ką laikytume grėsme vaiko raidai? Pavyzdžiui, nemažai tyrimų teigia, kad animaciniai filmukai ir kompiuteriniai žaidimai kenkia mažamečių psichinei raidai. Ar kasdien pasikartojantis vaiko pasodinimas prieš televizorių, kol mama gamina pietus ar migdo mažesnį broliuką, būtų vertintinas kaip grėsmę vaiko raidai kelianti nepriežiūra?


Be to, remiantis skirtingomis metodikomis, Lietuvoje ties skurdo riba gyvena apie 20–30 proc. visuomenės. Tuo tarpu laisvai interpretuojant Pataisų nuostatas, tėvai, įtėviai, globėjai, kurie neišgalėtų vaikams pirkti visavertiškai subalansuoto maisto, vitaminų ir papildų, leisti į būrelius, pirkti madingų rūbų, įvairių socialine norma tampančių daiktų ar tenkinti kitų vaiko norų, galėtų būti laikomi smurtaujančiais, nes netenkindami poreikių galimai sukeltų grėsmę orumui? Netoliaregiška manyti, kad nepajėgianti likviduoti skurdo šalyje ir adekvačiai pasirūpinti šeimų socialine apsauga valstybė pasieks realių pokyčių, numatydama griežtą nepriežiūros (kaip vienos iš smurto formų) apibrėžimą.

Įdomiausiai Pataisose apibrėžiamas emocinis smurtas – „kito asmens nuolatinė neigiama nuostata dėl vaiko, jo individualumo nepripažinimas, pozityvios socializacijos trikdymas, galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą“.

Vertinant šį apibrėžimą, svarbu turėti omenyje, kam Pataisų nuostatos būtų taikomos – tėvams, globėjams ar kitiems vaikus globojantiems asmenims (Pataisų 2 str.). Taigi neužtenka, kad (kai kurie) specialistai žinotų, ką reiškia „individualumo nepripažinimas“ ir „pozityvi socializacija“. Naujas pareigas turi suvokti ir tie, kam įstatymas numatys atsakomybę už jų pažeidimą. Antraip vaiką auginantys asmenys negalėtų būti tikri, kad jų auklėjimo metodai yra teisėti. Pavyzdžiui, taisyklė, kad namų darbai privalo būti padaryti prieš einant į lauką? Reikalavimas nesikeikti? Draudimas eiti į satanistų susibūrimą? Vaiko, patiriančio lytinės tapatybės sutrikimą, siuntimas pas psichologą? Kada vaikams draudimai ar įsakmūs nurodymai, kuriais siekiama juos ugdyti, būtų laikomi leistinomis civilizuoto gyvenimo žmonių visuomenėje normomis, o kada traktuotinos kaip pozityvios socializacijos trikdymas ar individualumo nepripažinimas, žeminantis vaiko orumą?

Išsiplėsti, aptariant, kas yra „pozityvi socializacija“, kokie galimi jos pliusai ir minusai, trumpame tekste neverta, todėl, tarkime, kad tai tikrai yra geras, gražus ir teisingas dalykas. Vis dėlto tai tėra tik viena iš vaiko ugdymo/tinkamos socializacijos teorijų. O LR Konstitucijos 26 str. nustato, kad tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Tai reiškia, jog valstybė neturi teisės perimti šios funkcijos ir įstatyme numatyti, koks ugdymo modelis yra privalomas, bei bausti už jo netinkamą taikymą privačiame šeimos gyvenime.

Iš minėtų ir kitų Pataisų aspektų matome, kad D. Šakalienės ir M. Majausko siūlymai nepagrįstai sugriežtina ir išplečia smurto sąvoką, o juose pateikiami smurto „rodikliai“ yra itin abstraktūs ir objektyviai nepamatuojami. Praktikoje atsirastų galimybė plačius smurto apibrėžimus interpretuoti nesąžiningai, o jų taikymas iš esmės priklausytų nuo prižiūrinčių institucijų darbuotojų subjektyvios nuomonės. Neaišku, kokiomis priemonėmis jie nustatytų daromą poveikį arba neveikimą, dar ne sukėlusį, bet tik galintį sukelti žalą vaiko raidai ar orumui? Neaišku, kiek Lietuvoje yra mylinčių, rūpestingų, atsakingų tėvų ir globėjų, kurie galėtų būti visiškai tikri, jog jų elgesys su vaikais, auklėjimo ir priežiūros metodai nepatenka į kurį nors iš Pataisose numatytų smurto apibrėžimų?

Pataisų priėmimas padarytų žmonių grupę (visi Lietuvos tėvai, įtėviai, globėjai) priklausomą nuo įstatymą laisvai interpretuojančių institucijų darbuotojų malonės. Todėl realiai Pataisomis įtvirtintos „naujovės“ kovotų ne su smurtu prieš vaikus, o su tėvų ramybe. Jie nuolat jaustų grėsmę, kad bet kada gali būti pripažinti kaltais, nubausti ar net netekti teisės auginti savo vaikus dėl neaiškių ir bene visiems tinkamų kriterijų. Sunku įsivaizduoti patogesnį ir veiksmingesnį visuomenės drausminimo mechanizmą – juk tėvai nieko nebijotų labiau nei vaikų atskyrimo nuo šeimos.

Teisėkūroje svarbus aiškumo principas, kuris reiškia, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. LR Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti apibrėžiamas ir aiškinamas tik įstatymu (LR Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas). Taigi pačiame Pataisų projekte rengėjai turi pateikti neaiškių sąvokų (jei jos tikrai būtinos) apibrėžimus, o ne palikti poįstatyminiams teisės aktams ar valstybės tarnyboms laisvai interpretuoti.

Tačiau net ir dėl „pataisytų Pataisų“ plėšytis marškinių neverta, nes apibrėžimų realiai kovai su smurtu toli gražu nepakanka. Derėtų palaukti naujos viso Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcijos, kuri sistemingai ir iš esmės spręstų vaiko teisių apsaugos problemas.

Taip, tiesa, kad nuo pirmųjų gyvenimo akimirkų vaikai yra žmonijos, visuomenės nariai, tautos, valstybės piliečiai… Bet pirmiausia jie yra dalis šeimos, kurioje auga. Būtent šeimoje užsimezga svarbiausia ir tvirčiausia vaiko „narystė“, pagrįsta biologiniais ir dvasiniais ryšiais su kitais šeimos nariais. Šeima yra ta vieta, kurioje vaikai yra labiausiai mylimi ir kur daugiausia dėl vaikų aukojamasi; kurioje juos artimiausiai pažįsta ir linki geriausio. Taip, būna išimčių, kai šeimose vaikai patiria smurtą ir nepriežiūrą. Tačiau šios išimtys nepateisina neproporcingo valstybės kišimosi į privatų visų šeimų gyvenimą. Lietuvos vaikai netaps laimingesni nuo to, kad panaikinsime ir nepagrįstai išplėsime smurto prieš vaiką ribas, visas šeimas paversdami galimais pavojaus šaltiniais, o visus tėvus bei globėjus – potencialiai kaltais.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

...       2017-01-12 22:16

Kur musu jaunimelis,kurie augina vaikucius???Turbut busit mandrus komentuodami,bet ne veikdami.Stumikai stumia jusu vaiku ateities istatyma,o jus ramus???Salin rankas nuo musu vaiku.Istatymo stumikai ne amzini seime,koki bruda prastums,toki bruda bris ir ju paciu vaikai,anukai,proanukiai.Kas mums pasakys,kur atsidurs pagrobtas vaikas???Kur norvegijoje pagrobti lietuvos vaikai,ar zino kas nors???Sakaliene pirmoje eileje tegul pamasto apie vaiku pareigas,nes teises jie puikiai zino.Vaikas privalo gerbti tevus,padeti tvarkyti namus,stengtis mokytis,zinoti ka galima ir ko negalima.Gryztantieji is norges pasakoja,kad ten vaikai gali spjauti tevams i akis,gali vartaliotis ant zemes ir jam negalima nieko pasakyti.Manome,jei dabartine valdzia leis prastumti si absurdiska istatyma,tai bus pati didziausia ju klaida,kurios niekas niekada nepamirs.

VaidasVDS       2017-01-12 10:32

Bėda yra žmonių puikybėje, kuri atsiranda su per daug dideliu išsilavinimu, kada norima pasipuikuoti savo žiniomis ir jų “mandrumu”.
Labai mandri žodžiai kartais turi kelias prasmes ir kiti asmenys jas gali aiškinti kaip patys užsimano arba pagal situaciją. Ir, kas baisiausia, skirtingi aiškinimai gali būti teisingi pagal prasmę, o ne pagal paskirtį. Ir tuomet, kas turi didesnę įtaką, priimdamas sprendimus, nusprendžia kokiai paskirčiai priskirti prasmę. Ir dažniausiai siekiama įteisinti tik vienos paskirties, nebūtinai geriausios, o kartais ir labai blogos, prasmę. Taip blogas dalykas teisėtai tampa įstatymine norma.
Ir jei įstatymų leidėjai palieka įstatymuose tokias ne visai aiškias sąvokas, kurias galima įvairiai interpretuoti, visada lauk tik bėdos, nes kol kas turime labai daug gudrių valdininkų, teisininkų, kurie yra protingi tik savanaudiškumo ar kitų interesų aptarnavimo kryptimi. Tačiau kas žino tokius teisininkus ar valdininkus, kurie nesirūpintų savąja puikybe, įtikimu kokiems nors politikams, o vien tik sąžiningai bandytų tarnauti įstatymui ir visuomenei? Jei tokių ir yra, tai tikrai jų ne dauguma, o nyki mažuma…

manyčiau       2017-01-12 0:58

šakalienė ir majauskas yra pavojingi. Juos reikia stebėti dėl neadekvačių nekvalifikuotų pareiškimų. Ar tokiems galima duoti rengti įstatymus?

Pikc       2017-01-12 0:20

Reiktų nepamiršti, kad ta Šakalienė - lytinių nuokrypų lobistė (buvusi liūdnai pagarsėjusio ŽTSI direktorė) ir apskritai iškrypėliškos ideologijos apologetė. Įdomus sutapimas - būtent už homikų “šeimas” ir teisę įsivaikinti agituojanti fauna yra vieni iš aktyviausių “vaikų teisių gynėjų” (tiksliau, vaikų konfiskavimo iš tėvų ir atidavimo įvaikinimui aktyvistų). Dar vienas įdomus momentas - Norvegijoje, kur visokie barnevarnetai siautėja nekliudomai, pasirodo, klesti pedofilija (http://www.propatria.lt/2016/11/norvegijoje-isaiskintas-vienas.html).

kaip taip       2017-01-11 22:38

p.Šakalienė turėtų dirbti užsienio reikalų komitete ( kaip skaičiau spaudoje) , o ji… kuria rašinėlius apie vaikų teises…. ką tada veikia p.Žiobienė? O kur žiūri jos vadovybė, kad ji užsiiminėja ne jai paskirtais darbais? Ir iš vis - koks bardakas bus, jei visi Seimo nariai darys ką nori, o ne už ką juos atsakingais paskyrė? Kaip pastebėjo vienas žurnalistas, matomai ši ponia bando visose srityse būti “gudriausia” ir klausinėja apie tai veidrodįlį smile))


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Tikėjimo ir vilties jėga

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ragina Vilniaus universiteto Senatą pareikšti nepasitikėjimą Rektoriui A.Žukauskui

Lietuvos laisvės lygai – 40

Vytautas Daujotis. Baltos dėmės VSD pažymoje, arba Nutylimos valstybės užvaldymo ištakos

Tomas Dapkus. Atsakymas į Andriaus Kubiliaus melą (1)

Leonas Merkevičius. Teismų naujienos

Mūšios parke Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti bus pagerbti visi Negrįžusieji iš Sibiro platybių: kviečiame!

Birželio 14-oji: aukos ir budeliai

Sąjūdžio žmonės: Viktoro Pranckiečio išpuolis grąžina Lietuvą į 1988 m. ir negali būti laikomas tik atsitiktiniu ir apmaudžiu nesusipratimu

Agnė Širinskienė. Neatskleistų verslo, žiniasklaidos ir politikos sąsajų gali būti ir daugiau

VU Senatas: Rektorius paskelbė tokias konkurso sąlygas, kad Vytautas Radžvilas negalėtų jų atitikti

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos: Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Euro valiutos palaikymo lygis Lietuvoje – žemiausias ES

Šimtmečio referendumas Lenkijoje

Nuo bačkos. Mantas Adomėnas. Ar Lietuva tebėra „nepriklausoma demokratinė respublika?“

Algimantas Rusteika: „Įsitaisykit patogiai: Show must go on. O viskuo, kuo reikia, pasirūpins specialiosios tarnybos“

Vytautas Radžvilas. Kalba prieš aušrą: apie šunišką ir žmogišką laisvę

7 metus trukusi Gimdymų namuose byla baigta: Aukščiausiasis Teismas išteisino Jurgitą Švedienę bei Dalią Jakaitę

Vladimiras Laučius: šių metų Dalios Grybauskaitės atradimas – Lietuvoje knibždėte knibžda vidaus priešų...

Aušra Maldeikienė. 2018 birželis: ar pilietinio pasipriešinimo sąjūdžiai sugriaus Potiomkino kaimo bastionus?

Krescencijus Stoškus. Tarp embriono ir Fausto

Nuo bačkos. Sadauskas ir Juknevičienė: augančios europietiškos Lietuvos priešai buriasi aplink Juozaitį, kad padėtų Karbauskiui

Prezidentės metinis pranešimas: ką pasakė, o ką nutylėjo Dalia Grybauskaitė?

Algimantas Rusteika. Apie politikus ir biurokratus

Ar geri tėvai turėtų duoti berniukui lėlę, kai jis prašo kardo?

Prezidentės devintojo metinio pranešimo išvakarėse Prezidentūra pristato Dalios Grybauskaitės „darbus Lietuvai“

Verta prisiminti. Arvydo Juozaičio kalba 1989-ųjų roko marše: Lietuvos valstybei – TAIP!

„Su Lisabonos sutartimi ES nuvažiavo nuo bėgių“ – Švedijos demokratai ją sieks persvarstyti ir ketina rengti referendumą dėl ES

Žymūs visuomenės veikėjai ragina Arvydą Juozaitį dalyvauti Prezidento rinkimuose: „Lietuvai reikia Atgimimo prezidento“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.