Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

Tiesos.lt redakcija   2021 m. birželio 14 d. 14:41

34     

    

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

Įvykis. Nors jau praėjo nemaža laiko, esu paragintas dar sykį sugrįžti prie vieno karšto įvykio, išstumto nė kiek ne mažiau karštų naujienų. Turiu galvoje Didįjį šeimos gynimo maršą, sukėlusį itin įnirtingas politikų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės batalijas. Nors nuomonių buvo labai daug, bet visos jos buvo išsidėsčiusios dviem ryškiai išsiskiriančiais frontais. Vieną frontą sudarė oficialiąją žiniasklaidą aptūpę žinomi globalizacijos ir politinio korektiškumo ideologai. O kitą – daugiausia mažai žinomi, bet seniai kantrybės netekę žmonės, oficialiosios žiniasklaidos priskiriami prie marginalų. Pirmuosius vienijo ištikimybė esamybei, naujosios valdžios neoliberalizmui ir radikalizmui, o antrieji telkėsi apie tuos, kuriuos į žygį išvedė kaip tik to neoliberalizmo ir kairuoliškumo agresyvumas ir diletantiškumas, sukėlęs atvirą grėsmę šeimai ir kitoms tradicinėms šalies vertybėms. Pirmieji čia matė pavojingą visuomenės skaldymą, kliudymą valdžiai kovoti su koronavirusu, grėsmę valstybės saugumui. Antriesiems tas maršas ir po jo vykęs mitingas reiškė antrąjį pilietinės visuomenės prabudimą, išėjimą iš abejingumo ir bejėgiškumo būsenos, solidų susitelkimą, daug kuo primenantį Sąjūdžio užgimimą, didelių vilčių ir esminių permainų pradžią, stiprinančią pasitikėjimą savo jėgomis ir pasiryžimą imtis reguliarios valdžios sprendimų kontrolės.

Politinis paradoksas. Išsyk privalu pastebėti, kad šitas įvykis išryškino bene patį įdomiausią politinės sistemos paradoksą. Nors Lietuvos politikoje nuo pat Nepriklausomybės pradžios aktyviai veikė viena iš didžiausių ir įtakingiausių partijų, pasivadinusių konservatoriais (dešiniaisiais), tačiau per 30 metų neišaiškėjo, ar pats tas žodis „konservatyvumas“ jiems ką nors reiškė. Matyt, šiai partijai net į galvą neatėjo savęs paklausti, kokius rūpesčius užkrauna šio pavadinimo pasirinkimas. Kodėl? Sunku atsakyti. Bet aišku viena, kad išskyrus porą žmonių, per tą laiką jie niekad rimtai nesidomėjo istoriškai patvariausių kultūros vertybių palaikymu, saugojimu ir gynimu. Atrodytų, kas gi daugiau turėjo tomis vertybėmis pasirūpinti, jeigu ne jie? Bet iš tikrųjų ši partija užsiėmė viskuo, bet tik ne tradicinių vertybių puoselėjimu. Turbūt tik tuo ir galima paaiškinti, kodėl taip lengvai ji susitaikė su globalistine politinio korektiškumo ideologija, projektuojančia ne tik tautos, gimtosios kalbos, valstybės ir šeimos išnykimą, bet ir abejingą patriotizmo išsekimui, masinei emigracijai, patyčių išvešėjimui, gilėjančiai demoralizacijai, alkoholizmo ir narkomanijos plitimui bei ekologinei krizei. Visus šiuos rūpesčius ant savo galvų teko užsikrauti kitiems. Alkoholizmui kovą paskelbė valstiečiai ir žalieji, o nacionalinės valstybės, tautos, jos kalbos, šeimos gynimu, demografinės ir ekologinės krizės įveikimu teko rūpintis už partijos ir valdžios ribų atsidūrusiems marginalams. Su kokiu entuziazmu Lietuva sutiko šeimų gynimo maršą, šiandien gali paliudyti ne tik mitingo dalyviai, bet ir visi juos išlydėję bei pakelėse entuziastingai sveikinę žmonės. 

Dešiniųjų ir kairiųjų jungtuvės. Užuot rimtai galvoję ir diskutavę su savo šalies piliečiais, Lietuvos politikai mielai kopijuoja „Vakarų“ (JAV, švedų, norvegų, vokiečių) patirtis. Bet viskas išeina mechaniškai arba visai atvirkščiai. Skelbdami karą valdžios remiamai ir globojamai tradicinei tėvų kultūrai, Vakaruose marginalus telkė deklasuoti „nauji kairieji“. O mūsų atstumtieji marginalai, daug metų stebėdami, kaip viendieniška ir konformistiška plagiatorių valdžia ignoruoja ir niekina tradicines kultūros vertybes, patys buvo priversti imtis jų gynimo. Žinoma, tai buvo darbas ne jų jėgoms. Bet politikoje tokių jėgų nebuvo. Prisipildžius kantrybės taurei, jie pasiryžo sutelkti pilietinę visuomenę šeimos gynimo maršui. Garbė jiems už tai! Sunku buvo suvaldyti šleikštulį, kai konservatorių ideologai ir jų apologetai, užuot vykdę savo pačių pasirinktas priedermes, sugebėjo tik pasityčioti iš tų žmonių, kurie savo rizika ir atsakomybe ėmėsi jų neatliktų darbų. Bet to negana. Tariami konservatoriai po savo sparnu priglaudė dar ir savo ideologinius priešininkus – „naujus kairiuosius“. Tai buvo ne tik viešas politinis prisipažinimas, kad mūsų konservatoriai neturi nieko bendra su tikraisiais konservatorias, bet ir vieša priedanga bei paskatinimas „naujajai kairei“ (Laisvės partijai) atakuoti tūkstantmečiais patikrintas žmogiškojo gyvenimo vertybes. Laisvės partijai tik to ir reikėjo. Ji išsyk ėmė leisti į tradicinę publiką vieną po kitos seniai suregistruotas įstatymų raketas, kurias buvo užblokavęs ankstesnių kadencijų Seimas.

Paaiškinimas. Atvirai kalbant, Lietuvoje nė viena partija seniai neatitinka savo pavadinimo. Vienaip jos vadinasi, kitaip prisistato savo programose ir dar kitaip veikia (elgiasi). Tam neapibrėžtumui turi įtakos (a) partijų mišrumas, atsiradęs iš pragmatinių interesų skirtumų, silpnų įsitikinimų, nusivylimo savo aplinka ir pan.; (b) nepaliaujamas partijų pavadinimų kaitaliojimas, (c) taikymasis prie politinė konjunktūros. Pagal savo padėtį Laisvės partija dalyvauja konservatorių politikoje. Jeigu „konservatoriai“ būtų  buvę konservatoriais, jie būtų nesudarę šių jungtuvių. O jeigu dėl kokių nors kitų išskaičiavimų (pvz., dėl I. Šimonytės įdarbinimo) jiems vis dėlto teko jas sudaryti, jie būtų visokeriopai priešinęsi, kad netaptų Laisvės partijos priedanga. Bet to nėra. Vadinasi, pirma, tokias priešybes buvo nesunku suderinti tik dėl to, kad jos abi yra iš esmės ne tai, kuo save laiko. Antra, konservatorių partijoje dominuoja liberalai. Trečia, nors pagal kilmę ir programines nuostatas Laisvės partija priklauso „naujajai kairei“, tačiau ji pateko į Seimą, priklauso valdančiajai koalicijai ir tapo įtakinga liberaliosios „konservatorių“ Vyriausybės sudėtine dalimi.

Nerimas ir baimė. Kai Lietuvos žmonės susipažino su naująja Vyriausybe ir jos programiniais uždaviniais, daugelį iš jų apėmė nerimas ir baimė. Ne tik dėl to, kad ten buvo daug nesuderinamų prieštaravimų ir daug mažiau profesionalumo, negu buvo galima tikėtis. Svarbiausia, čia buvo daug plačiau atidarytos durys tam tamsiam politiniam korektiškumui, po kuriuo ryškėjo gana įtartini neoliberalizmo, globalizmo ir naujų kairiųjų siluetai. Jie signalizavo apie sutartinį veikimą tų destruktyvių jėgų, kurias savaip globojo grynai verbalinis (tariamas) konservatyvumas. Neoliberalizmas asocijavosi su amoralumu (savivale, korupcija, nežabotu savanaudiškumu), globalizmas – su atsiribojimu nuo valstybės, krašto ir tautos interesų, o naujieji kairieji – su šimtmečiais puoselėtų vertybių neigimu, niekinimu ir naikinimu. Bet tos nuojautos nebuvo beprasmės. Visos ankstesnės valdžios buvo linkusios slėpti tuos siluetus. Dabar jos visos atsivėrė pačiu nuogiausiu, net gerokai infantilišku pavidalu. Žmonės gavo galimybę pamatyti jų sutartinį ir gana vienkryptį veikimą. Bet nemaloniausia, kad tai priminė pačius sunkiausius Lietuvos istorijos metus. Daug kas tiesiai klausė: „Negi Marksas vėl sugrįžta? Negi „Komunistų partijos manifestas“ vėl taps privalomu tikėjimu, skelbiančiu valstybės, tautos ir šeimos išnykimą? „Šeimos panaikinimas! Net patys kraštutiniai radikalai piktinasi šiuo begėdišku komunistų sumanymu. Kuo remiasi šiuolaikinė buržuazinė šeima? Kapitalu, privačiu pasipelnymu. Visiškai išsivysčiusiu pavidalu ji egzistuoja tik buržuazijai; bet ją papildo priverstinis proletarų bešeimiškumas ir viešoji prostitucija. Buržuazinė šeima, žinoma, išnyks, išnykus šitam jos papildymui, ir abu drauge išnyks, išnykus kapitalui.“ 

„Nauji kairieji“. Marksas kalbėjo apie būsimąjį laiką: bus tas ir tas. O neomarksistas ir „naujų kairiųjų“ lyderis H. Markūzė“ – apie veikimą čia ir dabar. Jis kalbėjo apie pasikeitusią situaciją ir stipriai taisė Marksą. Jis skatino jaunimą jau šiandien kurti naują žmogų. „Tuo nauju žmogumi mes patys turime norėti būti“. Tas žmogus turįs įveikti kapitalistinės visuomenės žmogaus polinkius į konkurenciją, turtėjimą ir naudą, įgyti kitokį jusliškumą. Ragindamas dalyvauti korporacinio kapitalizmo ardyme, jis skelbė visos turtiniais interesais pagrįstos visuomenės neigimą. Tuo neigimu atmetamos ne tik klasikinės vertybės, bet ir pats gyvenimo būdas. „Mūsų tikslai, mūsų vertybės, mūsų nauja moralė turi jau dabar atsispindėti veiksmuose. [...] Mes turime pabandyti gauti palaikymą. Mes turime pabandyti pritraukti į savo pusę mases.“ Jis ragino kurti ne šiaip socializmą, o laisvų masių „laisvąjį socializmą“. Šio tikslo Markūzė siekė, orientuodamasis į organizuotą spontaniškumą, labiau pakrikusias žmonių grupes, „į truputį išblaškytą ir toli išplitusią dezintegruojančią sistemą“. Tai turinti būti „visiškai atvira organizacija, išbarstyta mažomis, labai lanksčiomis autonominėmis grupėmis, veikiančiomis visur vietoje. [...] jokio skuboto kairiųjų susivienijimo! Kairieji suskilę! Kairieji visada buvo suskilę! Susivieniję tik dešinieji, negalintys kovoti už kokias nors idėjas! [...] Jūs visi žinote, kad mūsų gretose yra provokatoriai, kvailiai ir avantiūristai. Bet kartu su jais taip pat yra tokių žmonių – vyrų ir moterų, baltųjų ir juodųjų, – kurie tiek išsilaisvinę iš agresyvių ir represyvių-antihumaniškų poreikių ir visuomenės išnaudotojų siekių, kad turi galimybę dirbti visuomenei be išnaudojimo. Ir aš su mielu noru su jais bendradarbiausiu – taip ilgai, kol galėsiu.“ Postmodernistas S. Žižekas pasiryžo eiti iki galo. Jis socializmą priskyrė utopiniam mąstymui. O pats ėmė agituotuoti už „erdvę naujoms komunistinės praktikos formoms“ („Iš pradžių kaip tragedija, po to kaip farsas“). Anot jo, „leistina žinoti ir iki galo įsitraukti į komunizmą, vėl veikti visiškai atsidavus komunistinei idėjai. [...] Pasakojimo moralas: liberaliai demokratinio moralistinio šantažo laikas baigėsi. Mūsų pusei nebereikia daugiau teisintis, o kitai pusei pats metas pradėti tuo užsiimti.“

Laisvės partija. Laisvės partija atėjo kaip liberalioji politinė jėga ir išsyk įsitraukė į valstybės valdymą. Jeigu sekama JAV tradicija, reikėtų žinoti, kad jau pats liberalizmas yra kairuoliškas. Bet Laisvės partija yra dviguba Kairė. Galėtume pasakyti, savotiškas hibridas. Kaip liberali partija, ji dalyvauja valdžioje, o pagal jaunimui būdingas pažiūras ją reikėtų laikyti naująja kaire. Ji orientuojasi į vulgarųjį marksizmą, kuris socialines grupes skirsto ne pagal žmonių socialinę padėtį, bet pagal tai, su kuo jie save tapatina, į lygių teisių painiojimą su lygiomis galimybėmis, atskirų socialinių grupių privilegijas, šeimos ir tautos menkinimą, savo kultūros ir tradicijų menkinimą ir svetimų kultūrų perdėtą aukštinimą ir pan. Ji skelbė: „Esame įsitikinę, kad kertinė liberalizmo vertybė yra individo laisvė: pripažinimas, kad kiekvienas, nepriklausomai nuo jo kilmės, lyties, įsitikinimų, išpažįstamos religijos ar kitų savybių bei pasirinkimų, turi nekvestionuojamas teises ir laisves.“ Toliau ji žadėjo „nelygių žmonių lygybę“. Tą lygybę ji ketino įvesti, kovodama su bene 9 žmonių grupių teisių pažeidimais: moterų, prostitučių, translyčių asmenų, LGBT asmenų, tautinių mažumų, migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, romų bei tų, kurie nori įteisinti partnerystę. Tai esančios labiausiai pažeidžiamos žmonių grupės. Bet jau Vyriausybės parengtose Administracinių nusižengimų kodekso Pataisose iš tų labiausiai pažeidžiamų grupių liko viso lbo tik 3 grupės. O prie jų dar pridėta kilmė ir rasė. Toks sąrašinių gupių plaukiojimas rodo, kad pati partija nelabai nutuokia, kas yra tos pažeidžiamiausios grupės. Bet nepaisant to, šio argumento Laisvės partijai visai pakanka, kad įrašytos grupės būtų privilegijuotos, o visos kitos – nuvertintos ir marginalizuotos. Negi tai reiškia, kad neįgalieji, skurstantieji, elgetaujantieji, sergantieji psichinėmis, nepagydomomis ar priklausomybių ligomis (alkoholikai, narkomanai ir kt.), kaliniai ir išėjusieji iš kalėjimų ir daug kitų vargingųjų, apleistųjų, atstumtųjų, nuskriaustųjų yra mažiau pažeidžiami? Matyt, Laisvės partijai domūs tik tie, kurie turi daugiau galių (yra savi, artimi, susiję su valdžia) arba didžiosiose šalyse turi armijas rėmėjų. Negi tik tiek valdančiai partijai reiškia „individo laisvė“ ir „nelygių žmonių lygybė“?

Marginalizacija. Kur nustatomos nepažeidžiamųjų, neliečiamųjų, privilegijuotų žmonių grupės, ten neišvengiamai kuriamos ir niekinamų, žeminamų, marginalizuotų grupės. Pirma, daug metų pasikeisdamos valdžios ir jas aptarnaujanti žiniasklaida ignoravo, niekino ir marginalizavo konservatyvius (ne „konservatorius“) ir apskritai istorinę patirtį branginančius žmones dėl jų neatitikimą politinio korektiškumo ideologijai. Antra, pirmą kartą prie valstybės vairo stojusios ir jau iki šiol daug nerimo kėlusios neoliberaliosios partijos ėmė kurti ne tik elitines mokyklas, bet ir naują privilegijuotų žmonių sluoksnį pagal žinomą „Komunistinio internacionalo“ deklaraciją: „Kas buvo nieks, tas bus viskuo“. Trečia, pagal kitų kraštų pavyzdžius sudarydamos privilegijuotų grupių sąrašus, jos savaime pažemino ir marginalizavo tą visuomenės dalį, kuri liko už to sąrašo ribų. Ketvirta, jauni šių partijų žmonės iki šiol nesupranta, kad žymiai radikaliau negu kitos vyriausybės primesdami valstybei internacionalizmo politiką, jie ne tik neatvėrė naujų kelių į ateitį, bet ėmė sparčiai sukti istorijos vairą atgal. Stebėtina, kad jie yra entuziastingai nusiteikę padaryti tai, ką 19 a. pranašavo K. Marksas ir F. Engelsas, o 20 a. pradėjo įgyvendinti H. Markūzė, S. Žižekas ir kiti kairieji su nesubrendusiu Vakarų jaunimu ir visais kitais autsaideriais. Penkta, jaunieji neoliberalai šį darbą pradėjo nuo tradicinės šeimos, lyčių skirtumų, tautos kultūrinių savitumų ir valstybės savarankiškos politikos neigimo, niekinimo ir naikinimo. Šešta, ne tik buvo sugrąžintos iki šiol didžios žmonių dalies neužmirštos sovietmečio baimės, bet ir demonstruojamas nesiskaitymas su jų prigimtimi, istorine patirtimi ir tais papročiais, kurie palaiko jų įsitikinimus bei elgesio normas. Septinta, jaunųjų liberalų mentalitetą, gyvenimą tik šia diena, neatsakingumą ir požiūrį į praeitį geriausiai atskleidė pasąmoninė panieka istoriniams gamtos ir kultūros paminklams bei jų ciniškas naikinimas. Aštunta, ką neoliberalų vyriausybei bei jos rėmėjams iš tikrųjų reiškia laisvė, lygybė, atsakomybė, tolerancija ir demokratija puikiausiai parodė reakcija į įvykusį Didįjį šeimos gynimo maršą bei tą maršą lydėjusios konferencijos sėkmę.

Štai tau, bobut, devintinės! Pasipylė gąsdinimai teismais, įžūlios patyčios, pusiau plūdimai, nukreipti prieš renginių organizatorius, visus jo dalyvius ir net Prezidentą. Visi jie niekinami, menkinami, maišomi su žemėmis dėl jų tariamo tamsumo, atsilikimo, vardų nežinomumo. Kas gi beliko iš suderintos liberaliųjų partijų politinės pažangos? Kol kas turbūt nieko. Bet gal ir gerai. Tokia padėtis gal privers pilietinę visuomenę greičiau subręsti, t. y. solidarizuotis, mobilizuotis ir sutelkti jėgas. Kam? Žinoma, ne neigimui, niekinimui ir naikinimui, kurio jau ir taip yra per akis. O žymiai teisingesnės, padoresnės, demokratiškesnės, nuoseklesnės ir patriotiškesnės valstybės politikos vykdymo visuomeninei priežiūrai. Bet tam būtini 3 dalykai: 1) privalu išsaugoti istorinę atmintį, kad būtų galima nepaliaujamai mokytis iš praeities; 2) imtis nepalyginamai daugiau atsakomybės už vis sunkiau atrodantį išlikimą ateityje; 3) neprarasti blaivios orientacijos vis daugiau chaosui pasiduodančioje dabartyje.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

janina       2021-06-25 14:10

Garbė “šeimų maršui” už tai! Visiems pritariantiems “Sunku buvo suvaldyti šleikštulį, kai konservatorių ideologai ir jų apologetai, užuot vykdę savo pačių pasirinktas priedermes, sugebėjo tik pasityčioti iš tų žmonių, kurie savo rizika ir atsakomybe ėmėsi jų neatliktų darbų. Bet to negana. Tariami konservatoriai po savo sparnu priglaudė dar ir savo ideologinius priešininkus – „naujus kairiuosius“. Tai ne tik viešas politinis prisipažinimas…”- stipriai pasakyta!!!

tiek       2021-06-20 10:20

nesi tu Stoškau pranašas. Tikrai netrauki.

To Dzeikas 2021-06-19 17:48       2021-06-19 19:03

Raigerdą atpažinsi iš ilgų nukių paklodžių.

Dzeikas       2021-06-19 17:48

Raigerdui birz.18d. 9:21
Tamstos rasini galima reziumuoti trumpa metafora:
- Kad aptikti ir identifikuoti nesvarumus liesti juos reikia svariomis rankomis. Nes jeigu rankos nesvarios tai ir palietes purva neatpazinsi jo.

Raigerdas        2021-06-18 10:34

Ir vėl turiu atsiprašyti, kad ne eilės tvarka parašiau šiuos savo komentarus, nes skubu, kadangi “gali pabėgti” tos idėjos, kurios atsirado po tų įvykių su “Šeimos Sąjūdžiu” ir po gerbiamo Krescenciijaus Stoškaus straipsnio. Ten žemiau aprašiau 3 VEIDMAINIO POŽYMIUS, bet jų yra ir daugiau. Aprašysiu dar ir 4 - tą požymį, be kurio jie negali egzistuoti. Štai šio straipsnio autorius rašo:“Negi tai reiškia, kad neįgalieji, skurstantieji, elgetaujantieji, sergantieji psichinėmis, nepagydomomis ar priklausomybių ligomis (alkoholikai, narkomanai ir kt.), kaliniai ir išėjusieji iš kalėjimų ir daug kitų vargingųjų, apleistųjų, atstumtųjų, nuskriaustųjų yra mažiau pažeidžiami? Matyt, Laisvės partijai įdomūs tik tie, kurie turi daugiau galių (yra savi, artimi, susiję su valdžia) arba didžiosiose šalyse turi armijas rėmėjų. Negi tik tiek valdančiai partijai reiškia „individo laisvė“ ir „nelygių žmonių lygybė“?”. Gerbiamas Krescencijau Stoškau, žinokite, kad dauguma sergančiųjų psichinėmis ligomis, 
atsiduria psichiatrinėse po to, kai juos nuslopino VEIDMAINIS, TODĖL DAUGUAM ATVEJŲ TEN GULI JŲ AUKOS. Pasidomėkite depresuotų žmonių istorijomis ir jūs pamatysite, kad visi jie yra VEIDMAINIŲ AUKOS. VEIDMAINIŲ aukomis yra ne tik atskiri žmonės, bet net ištisos tautos. Pavyzdžiui, psichopatas A. Lukašenka neguli psichiatrinėje, jis savo oponentus arba nužudo, arba sukiša į kalėjimus. A. Maldeikienė irgi niršta, kad tie “Buduliai” iš “Šeimos Sąjūdžio” laisvai vaikšto pievele ar prie Seimo ir nėra areštuojami, išvežami, sugrūdami į kalėjimą arba uždaromi į psichiatrines ligonines. Taigi, koks yra tas 4-as požymis, kurio nepastebi, deja, dauguma žmonių? TAI ŽODŽIŲ REIKŠMIŲ IŠKRAIPYMAS, FAKTŲ IŠKRAIPYMAS IR BŪTINAI PRIEŽASTIES SU PASEKME SUKEITIMAS VIETOMIS. Visa tai vadinama MANIPULIACIJOMIS ARBA DEZINFORMACIJA. Man pačiam lieka neaiškus ir tikrai nesuprantamas tas faktas, kodėl jie PUOLA KEISTI ŽODŽIŲ REIKŠMES. Leiskite spėsiu kodėl. Štai yra ŠEIMA. Ir jie mato, kad yra ŠEIMŲ, kur yra laimingas VYRAS ir laiminga MOTERIS, laimingi vaikai ir t.t. O jis su dėl savų seksualinių poreikių viso to negali turėti. PAVYDAS PEREINA Į DANTŲ GRIEŽIMĄ. Ir štai šitie, kurie įsivaizduoja, kad jie yra “kitokie” ir negali sukurti normalios šeimos ir turėti vaikų, PUOLA PATĮ ŽODĮ ŠEIMA. Kadangi, kaip minėjau, VEIDMAINIAMS yra būdinga KLASTA, tai jie sako:“Mes irgi esame ŠEIMA”. Arba aš esu tėtis nr.1, o čia yra tėtis nr.2, arba mama nr.1 ir mama nr.2 (kažkodėl tai NKVD-istai irgi mėgo žmones numeruoti). Ir štai buvęs KT Pirmininkas D. Žalimas patvirtina:“nėra jokio skirtumo, mes turime vienodai gerbti visas šeimas – ar ją sudaro skirtingų lyčių asmenys, ar tos pačios lyties asmenys”. Bet kaip negerai, kad D. Žalimas yra toks nenuoseklus ir pamiršta dar ir pedofilus. Štai Jemene oficialiai yra leidžiama tuoktis pedofilui, kuriam virš 50, o jo nuotakai sukako vos 8 metukai. Dažnai tokios mergaitės miršta, nes jos dar negali “patenkinti” pedofilo visų seksualinių poreikių. Pedofilai už tai nėra baudžiami, nes tai buvo jo žmona, kuri aišku, kažką tai “PASIDARĖ PATI, TODĖL KALTA, KAD MIRĖ”, BET NE PEDOFILAS. O D. Žalimas pamiršta dar ir kitas ŠEIMAS, kurias reikėtų atgaivinti, nes tai gyvavo Auksiniame Babilone, kuris garsėjo savo turtais, - tai ZOOFILIJA. Taip, Auksiniame Babilone buvo leidžiami seksualiniai santykiai su gyvūnais net ŠVENTOVĖSE. Kur yra dabar tas turtais aptekęs Auksinis Babilonas? Jo nebėra. Todėl jūs niekur nerasite jokioje šalyje, kur LGBT nariai nesiūlytų pakeisti ŽODŽIŲ REIKŠMES. O po žodžių reikšmių jūs manote jie nusiramins ir tuo baigsis? O ne, nebūkite tokie naivūs. Toliau jų atakų objektu taps SĄMONĖ, SĄMONINGUMAS, SVEIKAS PROTAS IR SVEIKA SIELA. Ir jeigu jiems pasiseks sunaikinti ar nuvertinti ir šituos dalykus, tai ta nacija, kuri leis tai padaryti, bus išmesta į istorijos šiukšliną. Nes reikia suprasti, kad jie NEKENČIA FIZIŠKAI ŠITŲ ŽODŽIŲ: DORA, SĄMONĖ, SĄMONINGUMAS IR SVEIKAS PROTAS.

Raigerdas        2021-06-18 9:25

Atsiprašau, kad per skubotumą padariau 2 komentarus ne eilės tvarka, tai, prašau jūsų, skaityti žemiau esantį mano komentarą, kaip 1-ą, o šitą kaip 2-ą. Antras, labai svarbus VEIDMAINIŲ požymis yra MELAS. MELAS yra jų pagrindinis INSTRUMENTAS, nes būtent MELO DĖKA jie sugeba apgauti tą naiviai tikinčią “jų geranoriškais norais” visuomenę. Trečias ir labai pavojingas metodas - tai KLASTA. Jūs nesitikėkite iš VEIDMAINIO sąžiningos kovos, nes jo vienas iš mylimiausių ginklų yra KLASTA. Duodu jums konkretų pavyzdį. Štai Lietuva 30 metų yra durninama su “Laisvąja rinka”. Ir Čmilytė-Nielsen, kaip liberalė, aišku pasisako už “Laisvąją rinką”, gal net visom keturiom. Vienas iš pagrindinių “Laisvosios rinkos” elementų yra KONKURENCIJA. Bet, kai reikia LGBT konkuruoti su ŠEIMA, kuri gimdo ir augina valstybei vaikus, tai ČIA, PASIRODO, JOKIOS KONKURENCIJOS NEBELIEKA, NES HOMOSEKSUALŲ PORA YRA PRILYGINAMA VYRO IR MOTERS SANTUOKAI, KURI GIMDO IR AUGINA VAIKUS IR TUO PRATĘSIA MŪSŲ VALSTYBĖS IR TAUTOS EGZISTAVIMĄ. Jūs matote, kaip lengvai IŠDUODA “LAISVOSIOS RINKOS” IDĖJAS AŠMONTAITĖ, ČMILIYTĖ-NIELSEN, G. LANDSBERGIS, ŠIMONYTĖ, A.NAVICKAS IR KITI. Aišku, jūs manimi nepatikėsite, kad VEIDMAINIS yra visų žmonių priešas. Aš nekviečiu manimi tikėti. Tikėkite ne manimi, o Kristumi. Bet jūs ir juo netikite, nes jis apie tai dar aiškino ir mokė prieš 2000 metų. Pabandykite suvokti SAVE. KAS MES ESAME? MES ESAME NORAMLŪS SOCIALŪS ARBA VISUOMENIŠKI ŽMONĖS, NES MES NORIME GĖRIO IR KAIMYNUI, IR VALSTYBEI IR SAU. Ir supraskite pagaliau, kad visų šitų savybių neturi VEIDMAINIS. Kodėl? Todėl, kad VEIDMAINIS nėra SVEIKO PROTO ŽMOGUS. Mes esame priešai, tik mes jų GAILIMĖS, O JIE MUS ŽUDO. Štai, koks yra esminis skirtumas tarp šitų 2 jų ŽMONIŲ TIPŲ IR NĖRA JOKIO TREČIO TIPO. MIRTINA KOVA VYKSTA TIK TARP ŠITŲ 2 ŽMONIŲ TIPŲ. Taigi, su kuo jūs? Su VEIDMAINIAIS ar su socialiais žmonėmis?

Raigerdas        2021-06-18 9:21

Pakartosiu tai, apie ką parašiau prie kito komentaro. “Šeimų Sąjūdžio” organizatoriams reikia turėti omeny, kad su “Kelkis Lietuva”, keliasi ir bolševikai. Štai vienas “atsikėlęs” (savaime aišku, kad būtinai Anonimas, t.y. be nick’o) bolševikinis dinozauras arba apmokamas Rusijos ar Baltarusijos KGB agentas rašo:“Vakar perėjau pirmyn atgal Gedimino prospektą. Septintą dešimtmetį juo vaikštau. Ėjau palaikyti šeimų maršo prie Seimo; Tuoj tuoj bėgsime ant tatamio ir griausime ant menčių Lukašenką, sodinsime jo vietoj Tichanovską, o gal lygiagrečiai ir Putiną versime?”. Man labai gaila, kad Lietuva na net pirštu nepajudino (t.y. visa ta dabartinė ir ansktesnė valdžia), kad pribaigti bolševikinę hidrą galutinai. Užmigo ant laurų, o vietoje to, kad imtis rimtai tvarkytis su bolševizmu, tai buvo pradėta engti Lietuvos liaudį, skurdinti ją, menkinti ją, niekinti, kaip dabar tai daro europarlamentarė A. Maldeikienė ar Ž. Povilionis. Taigi, prieš “Šeimos Sąjūdį” eina dar vienas priešas, tik jis neįvardina save priešu, o jis yra tas pats “bolševikinis draugas”, kuris siūlė “Draugybę ir Brolybę” lietuviams “kovai prieš fašistus”. Ir vaikšto šitas “bolševikinis draugas” Gedimino prospektu jau septintą dešimtmetį. GAL PAGALIAU LIETUVIAI ATSIPEIKĖS IR SUPRAS, KAS GI YRA TAS TIKRAS MŪSŲ TAUTOS PRIEŠAS, RUSŲ TAUTOS PRIEŠAS, BALTARUSIŲ TAUTOS PRIEŠAS? KOKIE YRA JŲ POŽYMIAI? Jų požymiais yra bendri ir jie veikia vienodai, tik, deja, MŪSŲ ŽMONĖS PAMATO JŲ VEIDUS TIK KRITINIU ATVEJU, KAI REIKIA PASIRINKTI UŽ KĄ TU? TU SU LIAUDIMI AR PRIEŠ JĄ? Tada ir nukrenta kaukės nuo A. Maldeikienės, nuo Ž. Povilionio, nuo G. Landsbergio, nuo V. Landsbergio, nuo D. Žalimo, nuo Čmilytės-Nielsen, nuo Andriaus Navicko, nuo psichologo-pranciškono vienuolio OFM Arūnas Peškaitis, koldūnų gamintojas Užkukukalnis, rašantis nesąmones delfi.lt, Ašmontaitė, su labai sudėtinga pavarde, bet su labai prastu proteliu Mo­ni­ka Gar­ba­čiaus­kai­tė-Bud­rie­nė ir dar yra tų kitų nemaža krūvelė, kurie MAITINASI IŠ VALSTYBĖS KIŠENĖS IR NEKENČIA TOS VISUOMENĖS, KURI JUOS MAITINA. Kaip pusprotis A. Lukašenka protestuotojus išvadino alkoholikais, tinginiais ir narkomanais, taip ir europarlamentarė A. Maldeikienė “Šeimos Sąjūdžio” dalyvius išvadino “buduliais”, kurie net facebook’e, neva, negali parašyti “be klaidų” ir t.t. Ko neparašė gerbiamas Krescencijus Stoškus savo straipsnyje? Jis neparašė apie svarbiausią VISŲ ŽMONIŲ IR VISOS ŽMONIJOS PRIEŠĄ - VEIDMAINĮ. Kodėl? Todėl, kad jis nežino to VEIDMAINIO veikimo metodų. Ir VU humanitarijai per 30 metų taip ir nesugebėjo ištirti, kas SLEPIASI PO ŠITA VEIDMAINIO KAUKE, nors VU bibliotekoje yra knygų, kuriose yra aprašyti šitie VEIDMAINIŲ veikimo metodai. Bet jie skaito Ničę, idealistinius transcendentalistus I. Kant’ą (kas yra neblogai) ir kitus, bet šiuolaikinėms filosofinėms tėkmėms jie lieka akli. Ir taip, pirmas ir pats svarbiausias skirtumas tarp VEIDMAINIO ir normalaus piliečio yra PRIEŠIŠKAS NUSITEIKIMAS TOS VISUOMENĖS ATŽVILGIU, KURI MAITINA ŠITĄ PARAZITĄ. VEIDMAINIAI NEPARODO SAVO PRIEŠIŠKUMO VISUOMENEI IR JĮ KRUOPŠČIAI SLEPIA. JIE PASTOVIAI UŽLIULIOJA TĄ VISUOMENĘ APIE TAI, KAD JIE “RŪPINASI TOS VISUOMENĖS GEROVE” IR JIE PABRĖŽIA, KARTOJU, PABRĖŽIA, KAD NIEKAS KITAS TAIP NESIRŪPINA VISUOMENE, KAIP TAI DARO JIE. Štai A.Lukašenka apsimeta paprastu kolūkiečiu, koks jis yra geras ir kaip jis “rūpinasi” paprastu žmogumi (ypač savo Kolia ir kitais savo giminaičiais). Pažiūrėkite, kaip savo atžala Mantu Maldeikiu rūpinasi A. Maldeikienė, V. Ladsbergis taip pat. Tarp kitko, pasidomėkite, kaip rūpinasi savo atžalomis Mafijos bosai ir jūs pamatysite tuos pačius visus juos jungiančius požymius. Kada staigiai, netikėtai jie pradeda demonstruoti NEAPYKANTĄ tai visuomenei, kurios sąskaita jie parazituoja? Kritiniais momentais jų kaukė nukrenta ir jie parodo tada savo tikrą veidą.

The Memo Defend       2021-06-17 23:37

Žolinis preparatas ir pratimai grąžina atmintį:
https://thememodefend.com/text.php?aff_id=1110&subid=pa061621

pafrontės Lietuva       2021-06-17 18:09

Vakar perėjau pirmyn atgal Gedimino prospektą. Septintą dešimtmetį juo vaikštau. Ėjau palaikyti šeimų maršo prie Seimo.

Seimas kažkoks apleistas, nugyventas, aptrupėję šaligatviai aplink ir tuštuma viduje: moralės, intelekto, patriotizmo tuštuma, kažkokia dvokianti bala. Kas ją nusausins? Gal masonas Skvernelis, vežęs į Lietuvą juodus „pabėgėlius“? Gal kolchoz-buožvaikis milijonierius Karbauskis? Nuojauta prasta. Šita kompradorų-degeneratų valdžia susikraus lagaminus ir išbėgios, liksime mes, kurie Londone, ar Viduržemio Rivjeroje neturime vilų, kurie dirbome dirbome ir nieko neužsidirbome.

Tuoj tuoj bėgsime ant tatamio ir griausime ant menčių Lukašenką, sodinsime jo vietoj Tichanovską, o gal lygiagrečiai ir Putiną versime? O kas mums reiškia, kai pas mus tokie apsipūtę idiotai paviloniai užsienio reikalų Seimo komitetui vadovauja. Juk tikrai, tokį beprotį matydami kaimynai turėtų ne juokais išsigąsti! O premjerė, seimo pirmininkė, kuo jos už durnių Ž.Pavilionį geresnės? Niekuo, tokios pat arogantiškos besmegenės, kokio stribo „pirštu padarytos“.

Backa bijo durnių, ginkluojasi, nuvyko apžiūrėti, kaip baltarusiški snaiperiniai šautuvai ir šoviniai gaminami. Pasirodo, net optiką tiems šautuvams patys baltarusiai pagamina. Sakė šovinių atsargas susikraus, kad turėtų kuo nuo Lietuvos durnių atsišaudyti.


Gražūs lietuvaičiai pievelėje už Seimo, balti, skamba muzika, grupėmis po 15 žmonių apeina Seimo „balą“. Eina oriai, tyliai, kaip pro numirėlį, karste paguldytą, į anapilį išlydint. Bet juk taip ir yra. Ši valdžia pagimdyta mirusi, kaip neišsivystęs embrionas, kurio vieta muziejuje, Kunstkameroje, kolboje su formalinu. Užrašas po šiuo eksponatu turėtų skelbti: Štai į ką išsigimė Lietuva per 30 kolonijinės „nepriklausomybės“ metų.

///       2021-06-16 23:19

Skyrelio ,,Dešiniųjų ir kairiųjų jungtuvės’’ straipsnyje ivis nereikėjo, nes Lietuvoje nėra nei jokių dešiniųjų, nei jokių kairiųjų, nei jokios ,,laisvės partijos’’ - yra tik dėl pinigų besiriejančios senosios nomenklatūros ir jų palikuonių gaujos, kurios nuo Lietuvos visuomenės atsitvėrusios gerai apmokamomis jėgos struktūromis.

Dzeikas       2021-06-16 20:27

juokui:
Ponuli, kad Lietuva net nemate to “kapitalizmo”. Ji neisejo is liberalaus feodalizmo, kai feoadalai pasiima laisves ir nusikrato atsakomybes uz savo cholopus.
Kas liudina ir nuteikia pesimistiskai, cholopai reikalauja ne sau laisviu tokiu kokias turi feodalai, o apriboti feodalu laisves.

juokas pro ašaras       2021-06-16 19:54

pūvantis , smirdantis kapitalizmas parodė savo tikrą veidą . Nieks nebesakys,kad oi ,kokia ta smarvė miela . O kapitalizmo “apologetai” vis atkakliai bando visą tą brudą pripaišyt komunistams . Kai pagalvoji - o kas tokioj situacijoj jiems belieka. Juk kažkokią propagandą nori/nenori šeimininkai tai stumia daryt:)))  Vnž. : gražinkit į pasus piliečio TAUTYBĖS žymą .Kartu paskelbiant ,kad už klastojimus bus griežtai baudžiama. Įveskit civilizuotą mokestį VISAM Lietuvos valstybėje pripažintam prabangiu(skirtingose šalyse standartai gali ryškiai skirtis ,ir tam yra objektyvios priežastys) turtui. Terminas “civilizuotas ” reikštų ,kad tokiam turtui būtų taikomas minimum 30 proc/metus mokestis nuo galiojančios ataskaitinio periodo (tai taip pat privalo būti išdiskutuotas prieš priimant terminas)  rinkos kainos. Ir tik nereikia čia mūsų gasdinti /bandyti painioti .

habilitās       2021-06-15 16:08

Įvykis.
Yra ir trečia grupė – pati didžiausia, tai tie, kurie iniciatyvai pritarė, bet į patį renginį žiūrėjo skeptiškai, nes jis nieko neduos. Visi bandymai daryti prielaidas apie atgimimą ir sieti tai su anuo Sąjūdžiu yra beviltiški. Tada Lietuva turėjo strateginį tikslą – atkurti Lietuvos valstybę, tam reikėjo išsivaduoti iš okupacijos, nusikratyti okupanto užkrauta valdžia, išvaryti okupanto kariuomene ir t. t.
Dabar, jei kas ir ką nors okupavo, tai durnumas. Tu, kurie skuodė prie balsadėžių ir balsavo už koalicijos partijas. Tam sąjūdžių nereikia, o ir proto jis nepridės. Na, o toks teiginys kaip: „daug kuo primenantį Sąjūdžio užgimimą... ir pasiryžimą imtis reguliarios valdžios sprendimų kontrolės“ skamba kaip utopija.
✂✂✂

Politinis paradoksas.
Paradoksas yra tai, kad iš vienos komunistų partijos prisiskaldė tiek partijų ir partijėlių, kiek buvo galima sugalvoti pavadinimų. Vienu momentu, net pavadinimų buvo pritrūkę, berods, P. Auštrevičiui. Viena iš tų atplaišų, atskilusių nuo LKP, buvo, taip vadinami, „konsevatoriai“.
✂✂✂

Dešiniųjų ir kairiųjų jungtuvės.
O kad politikoje jau senai nėra nei kairiųjų, nei dešiniųjų, kalbėjo britų premjeras T. Bleiras, po pirmų laimėtų rinkimų, į kuriuos leiboristų partiją vedė jau kaip premjeras. Jis atkreipė dėmesį, kad esminių skirtumų tarp leiboristų ir konservatorių partijų programų senai nebėra, tik leiboristų vyriausybės parengtas partijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra detalesnis, todėl rinkėjai balsavo už leiboristus.
✂✂✂

Paaiškinimas. „Atvirai kalbant, Lietuvoje nė viena partija seniai neatitinka savo pavadinimo.“ Čia kaip pirštu į akį.
✂✂✂

Nerimas ir baimė.
„Svarbiausia, čia buvo daug plačiau atidarytos durys tam tamsiam politiniam korektiškumui…“
Daiktus reikėtų vadinti tikrasis vardas, durys bus atidarytos iškrypimui, kuris bus įteisintas įstatymuose ir, tikriausiai, Konstitucijoje.
O kokie „tų destruktyvių jėgų, kurias savaip globojo“ anūką vardai, yra tik vieša paslaptis.
✂✂✂

„Nauji kairieji“
To raudonai-rūžavo vandenelio apie marksus, markūzes ir žižekus galėjo iš viso nebūti, jei jau imamasi politinės analizės užsakymų, kurie būtų verti kiek rimtesnio demesio.
✂✂✂

Laisvės partija.
Pats tikriausias „reductio ad absurdum“ pavyzdys, visom prasmėm, ne tik pavadinimu.
✂✂✂

Štai tau, bobut, devintinės!
„Tokia padėtis gal privers pilietinę visuomenę greičiau subręsti… žymiai teisingesnės, padoresnės, demokratiškesnės, nuoseklesnės ir patriotiškesnės valstybės politikos vykdymo visuomeninei priežiūrai.“
Ar autorius supranta ką parašė? Arba klausimas kitap, ką reiškia:
• teisingesnė;
• padoresnė;
• demokratiškesnė;
• nuoseklesnė;
• patriotiškesnė,
valstybės politikos vykdymo visuomeninė priežiūra?
Kuo ji bus matuojama? Litrais?! Kilogramais?! Metrais?!

Vaclovas       2021-06-15 13:23

Turbūt pabaigai. Gal būtų sunku patikėti, bet neskleidžiu jokių pažiūrų valdystėje. Nes šiuo metu neturiu tokių, man trūksta tikrumo. Tad sakau apie tai, ką matau ir patiriu. Kaip vienas lenkų tinklaraštininkas, kurį anksčiau pažiūrėdavau, Mariusz Max Kolonko iš Amerikos, mówi jak jest smile

Vaclovas Al’ui       2021-06-15 12:56

Naujuosius komunistus išskiria šeimininko turėjimas, drausmingumas, bet kartu siekimas ir patogumo, malonumo apturėjimas “sukiojant” prastuomenes vien dėl žaidimo, galios jutimo. Tai vėžinė komunizmo išdava, kilusi iš rudmarškiniško susižavėjimo vidine geležine tvarka ir drausme (pastaroji buvo įskiepyta paties komunizmo, nes tai juk Vakarų dirbinys, nepamiršom?), geidimu baltojo išsiaukštinimo purvių atžvilgiu, netvarkos ir šalčio skleidimo tųjų gretose. Nes taip tiesiog malonu. Kargo kultas. Bet tai, kalbant apie “mūsiškius” patikėtinius, prižiūrėtojai iš užsienio visai kas kita.

Vaclovas Al’ui       2021-06-15 12:33

Supratau dėl ko nesupratome vienas kito. “Komunizmas su žmogišku veidu” yra tapęs lyg ir sąvoka. Taip naujieji kairieji apibūdina savo santvarkos vaizdinį. Nors būtovė neturi tariamosios nuosakos, neabejoju, kad įsitvirtinus Vengrijos-1956, Čekijos-1968, paskiau kitiems naujiesiems komunistams, jų diegiama taip vadinamo komunizmo su žmogišku veidu tikrovė atlieptų dabartinius dėsnius ir raidumus. Tai visuomenės saistų ardymas, tikrų poreikių kardymas, menamų - iškėlimas, tamsių reikalų, tame tarpe valstybės masto grobimo, vagysčių, melo per žiniasklaidą vykdymas, pradedant nuo tam tikrų visuomenės kuopų, patikėtinių iškilimo, priklausantiems “vertybiniams” prižiūrėtojams iš užsienio.

Dzeikas       2021-06-15 12:12

Al.ui:
Va matote? Gulagai partizanams, o tiems kam “ir prie ruso gyvent galima buvo kas nedurnas” - komunizmas su “zmogiskuoju veidu”.

Gyvenimo vertybės       2021-06-15 9:22

Skaitydamas komentarus, visuomet sutelkiu dėmesį, kokios galėtų būti juos rašančiųjų ir reitinguojančių gyvenimo vertybės. Įdomiai gavosi su nuoširdaus Kis (2021-06-14 16:46) komentaro reitingavimu. Yra keista, kad šį komentarą skaitytojai kažkodėl sureitingavo lygiai taip neigiamai (santykiu 1:6), kaip jį būtų sureitingavę ir Laivės partijos narių palaikytojai pagal savo turimas vertybes: tegyvuoja homoseksualizmas, pagarba švietimui, dvasinė kultūra – niekis, nes tai viduramžių liekana.

Al. Vaclovui ing       2021-06-14 23:54

,,Taip, naujieji kairieji yra komunizmo su žmogišku veidu statytojai.” - ,,Jeigu visgi pavyktų susitelkti”, kur tu čia matai žmogišką veidą ? Nes aš matau tik šėtono snukį.

ah1       2021-06-14 22:18

vienu žodžiu kapitalizmo krizė arba “Imperalizmas – aukščiausia kapitalizmo stadija” ( V. Leninas ) - kai plėstis nėra kur., arba kaip Kristus sakė kas turi tam bus duota o kas neturi iš to bus atimta tai ką turi .

Vaclovas ing Al.       2021-06-14 22:10

O Holokaustą prikišote dėl skaičiaus ar dėl svorio, kad jau tikrai ašarėlę nubraukčiau? Tarybiniai sutriuškino nacistinį gaivalą - ura! - o jums tai niežulį kelia? Jei apie Gulagus, o gal ruošiatės atsakyti už ponų nukankintus baudžiauninkus ir darbininkus be jokių teisių, smerdus, kurių gyvybės nieko nereiške? Kiek jųjų buvo pražudyta betiksliuose imperialistiniuose karuose?

Vaclovas ing Al.       2021-06-14 22:04

Šiuolaikini žmogau, nieko nematantis išskyrus save. Kartoju Tik-tok kartos atstovui - sakiau, kad komunizmo su žmogišku veidu nematėme, nes tatai buvo sustabdyta Vengrijoje ir Čekijoje. Vertinu tai gerai, nes žmogiško ‘Senojo Adomo’ veidą regime šiuo metu, kas man yra atgrasu. Jeigu visgi pavyktų susitelkti, mano žinutes siūlau paskaityti taip, kaip anksčiau skaitydavo knygas.

Vaclovas       2021-06-14 21:58

Tik nemanykite, kad perversmus kuriu. Kalbant apie Diedo paminėtus statybininkus, tai tie dabar varinėja nuo ryto iki gilaus vakaro iš objekto į objektą ir yra laimingi kaip Amerikoje, nes kala pinigus. Mano tikslas pagal supratimą sakyti tiesą.

Al.        2021-06-14 21:52

Vaclovai, kur tu matai tą žmogišką veidą ? Gal dar papasakosi apie Gulagą ar Holokaustą žmogišku veidu ?

Vaclovas ing Diedas       2021-06-14 21:25

Komunizmo su žmogišku veidu jūs nematėte. Tatai buvo sustabdyta Vengrijoje ir Čekijoje. Štai dėl ko jūs patekote tarp laimingųjų dalyvaujant turtingiausios ir prasmingiausios valstybės gyvenime. Senojo Adomo gyvenime esate dabar.

Diedas to "gerb autoriau"       2021-06-14 21:16

Komunizmas žmonišku veidu būna tik tada, kai dirbi tokioj vietoj, kur gali užmiršt nueit į kasą pasiimt algos.
Tris kartus (po trumpai) dirbau mėsos pramkombinate ir metus prekybinėj bazėj.
Tada komunizmas man parodė savo žmonišką veidą.
Daugiau nebepasikartojo tokie laikai, kad nežinočiau kiek kišenėje turiu pinigų.
Bet teko dirbt ir kolūkyje. Vasaros metu nenormuotą darbo dieną, dažnai bergždžią betikslį darbą už 72 rbl. į mėnesį. Teko ilgai dirbt statyboj. Ten irgi kaip ir kolūkyje, komunizmas buvo atsukęs su binę.
Daugeliui darbo žmonių neturėjusių ką pavogt ir didžiajai daliai, prie tarybinės realybės neprisitaikiusios inteligentijos, komunizmas žmoniško veido neparodė.
Nūnai keistokai gaunasi. Tie kurie nieko be utėlių neturėjo, dabar labiausisi ilgisi tarybinio bardako ir ubagystės.
Ir tik vienu klausimu visi vieningai sutaria.
Prie ruso nors sočiai atsigėrėm.

Vaclovas ing 20:02       2021-06-14 21:15

Senųjų komunistų neliko. Jūsų apibrėžto laikotarpio komunistus galima būtų pavadinti viduriniaisiais. Paprastai jų veikla apsiriboja supamuoju krėslu. Kreiptis į kraštutinę dešinę nuoširdžiai nesiūlyčiau.

Vaclovas ing 20:02       2021-06-14 20:55

Taip, naujieji kairieji yra komunizmo su žmogišku veidu statytojai. Kai dėl 1970 - 87-ųjų laikmečio irgi puikiai jus suprantu. Na dabar kiekviena pojaunė šeima turėtų 1-4 kambarių butą (nemažai priklausytų nuo atžalų skaičiaus), galbūt sodo sklypelį bei … Lada Vesta. Mažai?, - teigtų vertybininkai, - jums spręsti nesužiaumotomis išvadomis.

Gerb. autoriau       2021-06-14 20:02

Koks ryšys, kas bendro ar priešisko tarp ‘senųjų’ komunistų ir „naujųjų kairiųjų“?
Kodėl ‘senieki’ komunistai neišsako savo nuomonės apie komunizmą su „žmogišku veidu“, ir ar tie „naujieji kairieji“ ir yra tie komunizmo su „žmogišku veidu“ statytojai.
P.S. Aš ne komunistas, bet 1970-1987 m. TSRS komunizme matatau tam tikrų privalumų..., (bet) užtad „naujosios kairės“ KLIEDESIUOSE nematau absoliučiai jokių pozityvų! O kai dar ‘senieji’ komunistai apie „naują kairę“ viešai neišsako atatinkamos kritikos, mane priverstinai stumia į kraštutinę dešinę.
P.P.S. Na visi žydokomuno, dabar perskit ir trieskit.

Seimo partijos pagal vertybes       2021-06-14 17:21

Na, mano vertinimais Seime iš tikrųjų yra tik trys partijos. Patį Seimo branduolį jau daug metų užima kraštutinių liberalų partija (kurios atskiros frakcijos orientuojasi į šiek tiek skirtingus rinkėjų elektoratus), antroji partija – prorusiška Darbo partija, trečioji partija - prorusiškai lenkiška Lenkų rinkiminės akcijos partija.

kisulia       2021-06-14 16:53

esi bukaprotis, daug sykių tai pripažinai. Skaityti nemoki ir nemėgsti. Sakau tau suprantama kalba: пиздуй слушать «Се́ктор Га́за».

Čia nebegrįžk skleisti savo smarvės.

,,Diedai",       2021-06-14 16:50

ar tau bent -ylika jau sukako? smile

Kis       2021-06-14 16:46

daug raidziu,painiu minciu,nemegstu skaityti tokiu isvedziojimu,baisiai jau akademiskai.Kas tas Merkiuze ar kitas tipelis,kuris matomai buvo eilinis “protingas"iskrypelis.Mane jaudina tai ,kad iskrypeliai nieko nesibodedami nori musu palikonis poversti ju gaslumo tenkinti.Paziurekite i ju morale,Raskevicius jau pasiruoses sulaukti senatve,bet jis myli berniukus,jam mergaites neaktualios,o ka myli lesbes-arba nieko,arba duok aukleti mergaiciuke.Kada esu skaicius (taip ir norisi parasyti kaip tada skaiciau -pederastai)rase,kad ateis laikai kai jus gimdysite ,o mes jas panaudosime savo pasilinksinimams.Tikrai netikejau,nemaniau kad jie tokie ikyrus ir gaslus,siandiena suprantu,kad tai realybe tik nesuprantu iki kokios ribos bus nueita platesniu masteliu.?

Diedas       2021-06-14 15:23

1.Maršą, kaip keršto akciją Lietuvos valdžiai organizavo Lukašenka.
2. Nors turėjo daug palaikančių VRM ir kitose ministerijose normalių organizatorių rasti nepavyko. Taigi tiko ir gaujelė marginalų ištroškusi lengvų pinigų.
3. Nepavyko ne tik planuota revoliucija, ar priešlaikiniai rinkimai, bet ir pats maršas.
Visi suinteresuoti, neišskiriant policijos ir žiniasklaidos priemonių, keliskart padidino dalyvių skaičių.
4. Batkos pinigai pasidalinti, revoliucija nesigavo. Tenka vyniotis “nebeduoda leidimo” ir pan. Organizatorių laukia kito revoliucionieriaus - Vaišvilo likimas.
Tam lūžo kaulai ir snukis ilgai buvo mėlynas.
P.S. nieko neturiu prieš maršo dalyvius palaikiusius tradicinę šeimą ir protestuojančius prieš esamą chaosą.
Bet ant pseudoorganizatorių, numarinusių puikią idėja ir protestų ugnį, esu piktas.

Rekomenduojame

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.