Įžvalgos, Diskusija

Krescencijus Stoškus. Kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės?

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugpjūčio 22 d. 20:12

216     

    

Krescencijus Stoškus. Kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės?

Atėjo laikas be gudravimų pripažinti, kad dvidešimt penkerius metus bandytas valstybės projektas „Nepriklausoma Lietuva“ nebuvo mums sėkmingas. Tokiai išvadai padaryti nereikia nei daug diskusijų, nei ypatingo išmanymo, nei sudėtingų tyrinėjimų su statistinėmis lentelėmis ir permainų kreivėmis. Visiškai užtenka to vienintelio ir visiems į akis krintančio fakto: per ketvirtį amžiaus iš gimtojo krašto pasitraukė apie trečdalį gyventojų. O tai yra pats patikimiausias valdymo kokybės kriterijus: didžiajai gyventojų daugumai gyventi mūsų šalis yra netinkama. Tas kriterijus buvo žinomas daugeliui istorikų ir buvo taikomas daugelio valstybių dramatiškam likimui paaiškinti.

Nors labai pavėluotai, bet tokio valdymo defektų jau pradėjo ieškoti ir padoresni politikai bei mūsų žiniasklaida. Nors kol kas grabaliojamės lyg girti tvoros, bet mintis jau gerokai išjudinta iš trafaretinių formulių srauto. Smarkiai sumažėjo emigraciją kurstančios reklamos, bet dauguma politikų, ekonomistų, apžvalgininkų ir net solidžių sociologų tokias tendencijas vis dar tebeaiškina tuo ūkiniu atsilikimu, kurį paveldėjome iš sovietmečio. Jų samprotavimais, su to atsilikimo įveikimu pasikeisianti padėtis ir viskas būsią kaip Airijoje. Aptardamas emigracijos stabdymo būdus, tą požiūrį palaiko net toks sąžiningas sociologas kaip Romas Lazutka: „Vis tik pagrindinės priemonės turi būti ekonominės. Lietuvos „gerovės valstybė“ yra neefektyvi, o reikia, pirmiausia, imtis pertvarkų darbo rinkoje ir versle, nes žmonių algos yra vidutiniškai mažesnės negu leidžia ekonominis pajėgumas, o versle, tarkime, uždarosiose akcinėse bendrovėse yra daug tamsos, jos yra uždaros, verslai yra neskaidrūs“. Toliau nuo politikos esančių kritikų požiūriai gerokai įvairesni: vieni politikus kaltina tuo, kad jie sunaikino senąją Lietuvos pramonę, o naujos sukurti neįstengė, kiti – kad jie nesugeba priimti šiai situacijai būtino įstatymo, kuris uždraustų jauniems žmonėms emigruoti tol, kol jie neatsiskaitys už mūsų šalyje įgytą mokslą, treti – kad valstybė neturi deramos šeimų rėmimo politikos, ketvirti priežastis mato švietimo sistemoje, iš kurios visiškai išnyko patriotinis auklėjimas, penkti labiausiai smerkia žiniasklaidą, kad ji aklai pasidavusi kosmopolitinei ideologijai ir nesugebėjusi įžvelgti naujosios nomadizacijos, arba gyvenimo be savo vietos, pavojų ir pan.

Žinoma, čia visur esama tiesos. Trumparegiška, viendieniška, nenuovoki, nesubalansuota ir neatsakinga politika tikrai daug prisidėjo prie to, kad šalis pasidarė neadekvati žmonių išgyvenimo galimybėms bei privertė juos masiškai bėgti iš ką tik išsilaisvinusios valstybės. Kitaip sakant, prasidėjo bėgimas nuo laisvės. Ne vienam padoriam žmogui kilo klausimas, kas atsitiko tiems laisvės namams, jeigu žmonės neteko noro galimybių juose gyventi?

Kokia turėjo būti paradoksali toji mūsų laisvė, jei per 25-erius metus išnyko trečdalis Lietuvos. O žmonės iki šiol vis tebesprunka nuo jos į visus kraštus. To Lietuvos istorijoje dar nėra buvę. Patys emigrantai paprastai sako: Neįmanoma (arba sunku) išgyventi. Todėl prie jų pridėkime dar pačioje Lietuvoje išlikusius 600 tūkst. žmonių, kuriems tenka gyventi žemiau skurdo ribos. Tik prašyčiau neišleisti iš akių ir to fakto, kad visa tai vyksta tuo metu, kai ūkis auga, valstybė (kaip visuma) turtėja. Vadinasi, privalome pripažinti, kad grėsmingai didėja socialinė atskirtis: vienos žmonių grupės vis labiau atitrūksta nuo kitų, valdžia – nuo visuomenės. Kitas esamos padėties įvertinimas išreiškiamas terminu „laukinis kapitalizmas“. Dabar šis terminas vis dažniau pradedamas vartoti viešose kalbose. Bet gal šiandien būtų aiškiau jį vadinti nežabotu, arba savivalės kapitalizmu. O jis, kaip žinome, visad gimdė ir gimdo „socialinę neteisybę“.

Bet kol kas nieko nedaroma jai pažaboti. Ir nebus daroma tol, kol bus tikima, kad emigracijos, skurdo, demoralizacijos ir savižudybių problemas išspręs ekonominis augimas. Bet tai grynos pasakos ir juokų juokai… Mūsų tautos išlikimas dabar iš esmės priklauso tik nuo jos pajėgumo pakeisti savo orientaciją. O tą ji galės padaryti tik pažabodama laukinį kapitalizmą. Kad būtų pažabotas laukinis kapitalizmas, būtina teisinga valstybė, t.y. valstybė, pajėgianti atlikti savo pagrindinę funkciją – užtikrinti (įgyvendinti, palaikyti) teisingumą. O teisingumas turi sureguliuoti mažiausia tris santykius – moralinius, juridinius ir bendruomeninius (socialinius). Visais laikais to žmonės laukdavo iš savo valstybės valdymo, kaip organizuoto tvarkos palaikymo būdo. Visada valstybė jiems buvo tik tiek sava, brangintina, gerbtina ir verta gynimo, kiek ji buvo visiems teisinga, t.y. nešališka ir nesavanaudiška. Ir visada žmones labiausiai žeidė, žemino ir atstūmė iš valstybės sprendimų ir veiksmų kylantys teisingumo pažeidimai. Svetimus kraštus okupavusioje represinėje valstybėje tie pažeidimai buvo įprasti ir savaip legitimuoti. Ten jie kilo ne tik iš karinio bei administracinio tautų pajungimo interesų, bet ir iš klasių naikinimo ideologijos. Abiem atvejais brutali prievarta buvo ciniškai įteisinama kaip laisvę ginantis teisingumas. Pagal savo kilmę ir veikimo principą ji buvo dviveidiška ir vien dėl to ji niekada negalėjo būti teisinga.

Nepriklausomybė sulaužė šį stipriojo teisės tipą. Prasidėjo valstybinės nuosavybės privatizacija ir demokratizacija. Žmonės tikėjosi, kad asmens laisvė ir sava bei savarankiška valstybė sudarys jiems galimybes tapti tikraisiais savo šalies šeimininkais, kaip tą numato Konstitucija. Bet to neįvyko. Neįgali, o dažniausiai paperkama ir grobimus atvirai toleruojanti valstybė sužlugdė ir staiga nepriklausomybę atgavusios Lietuvos lūkesčius, sunaikino bet kokio pilietinio solidarumo, tarpusavio pasitikėjimo pagrindus ir pagimdė iki tol tik iš raštų žinomą atstumtųjų, atliekamųjų, nereikalingųjų, menkaverčių žmonių kategoriją.           

Matyt, nebuvo nei pakankamai padorumo, nei išminties, nei valios teisingumui užtikrinti. Buvo tiesiog pasiduota greitai įsiplieskusiai konfliktų stichijai, iš kurios išaugo ne tik daug priešpriešų, bet ir visų brutaliųjų jėgų diktuojama „stipriojo teisė“. Ji padėjo greitai išardyti senąją ūkinę ir politinę sistemą su kolektyvinio gyvenimo formomis, bet ji sustabdė ir pasiruošimą naujam, privačiam gyvenimo būdui. Stipriojo teisę (savivalę) įtvirtino tie žmonės, kurie buvo atsidūrę geresnėje padėtyje, turėjo daugiau priėjimų prie valstybės dalinamo turto, turėjo daugiau valdžios arba greičiau prie jos prasibrovė, kurie buvo energingesni, apsukresni, landesni, suktesni, agresyvesni godesni, įžūlesni ir kurie mažiau paisė sąžinės balso bei apskritai padorumo, teisingumo normų. Žodžiu, tai buvo žmonių kategorija, kuri iškovotą laisvę ir nesutvarkytą teisinę sistemą sėkmingai panaudojo grobimui, arba kaip tada buvo sakoma „prichvatizacijai“.

Jie pirmieji pradėjo (o kiti ir „išmoko“) gyventi be taisyklių ir įtvirtino naują savivale paremtą stipriojo teisės modelį, kuris kadaise buvo vadinamas „džiunglių įstatymais“. Džiunglių įstatymai reiškia kraštutinę savivalę, arba laisvę be ribų. Ji mūsų krašte pagimdė ne tik mums visiems gerai žinomą „prichvatizaciją“, bet ir klaninę-oligarchinę valdymo kontrolę, nepagrįstų privilegijų įteisinimą, išsisukinėjimą nuo bet kokios atsakomybės, politinę bei ūkinę korupciją, nepotizmą, partinių interesų iškėlimą virš valstybinių, neišaiškinamų nusikaltimų bei viešų patyčių praktikas, kriminalinių gaujų formavimąsi ir siautėjimą, panieką silpnesniesiems, arogantišką požiūrį į jų interesus bei kolektyvinius valios pareiškimus ir daugybę kitų panašių dalykų. Ir visur jokios atsakomybės už daromas klaidas, aplaidumą, o neretai ir nusižengimus. Jokios pagarbos teisingumui, žmogaus orumui ir juos ginantiems įstatymams. Kai nereikia laikytis duoto žodžio ir dėl to darosi nereikalinga nei įpareigojanti santuoka, nei stabili šeima, nei priedermės savo valstybei. Kai užtenka prisijaukinti sugyventinį ir bet kurią valandą su juo nutraukti visus ryšius, kai gali imti iš valstybės ir kitų žmonių, ką nori, svarbu tik neįkliūti. O jeigu neįkliuvai, – viskas normalu ir teisėta.

Jų aktyvaus ir nekontroliuojamo veikimo rezultatas buvo tas, kad didžioji žmonių dalis liko už borto: be darbo, be pragyvenimo šaltinio ir be pasirengimo privačioms iniciatyvoms bei verslui. Anot žinomo anų laikų ekonomisto E. Vilko, tie žmonės buvo priversti „nuogi šokti į dilgėles“. Jie neteko galimybių laisvai konkuruoti su savivaliautojais. Tuos žmones žemino ir tai, kad juos vėl valdė ir kontroliavo savo pažiūras staiga pakeitę ir vėl į priekį prasibrovę senosios nomenklatūros pareigūnai. Be to, teko gintis nuo visų karingųjų pseudopatriotų, smarkiai pavėlavusių prisijungti prie nepriklausomybės gynėjų. Tačiau buvo skaudžiausia, kad nepriklausomos Lietuvos valdžia beveik niekada neatsistodavo jų pusėje. Kadangi partijų reikalai joms visad buvo daug svarbesni už valstybės reikalus, o žmonių naudingumas kapitalo kaupimui nepalyginamai brangesnis už žmonių likimus, jie daug uoliau vykdė įsipareigojimai toms grupuotėms, kurios turėjo daugiau jėgos. 

Autoritarinė valstybė pati atsirado savivaliaudama be ribų, o mūsų laisva valstybė savo konformizmu ir nuolaidžiavimu tarnavo ne tiek suvereniai tautai ir jos teisingumui, kiek galingųjų savivalei. O iš to kilo mūsų „laisvo gyvenimo“ tragizmas bei jo padariniai. Per visą nepriklausomybės laikotarpį labai retai kada buvo galima pajusti, jog valdžiai rūpi tautos likimas. Šią savivalės formą visose institucijose stebėtinai greitai įteisino naivusis neoliberalizmas, arba laisvės be ribų ir atsakomybės, ideologija. Ji greitai įtikino visas valdžias ir žiniasklaidą, kad šiandien moralė yra „ne šio pasaulio dimensija“.

Iki šiol ji tebedeklaruoja, kad demokratinėje valstybėje kiekvienas žmogus yra laisvas. O laisvas esi tada, kai nėra suvaržymų, ir kiekvienas gali daryti, ką tik nori. Bet kokie apribojimai laikomi „sovietiniu palikimu“. Dėl to komerciniuose masinės komunikacijos kanaluose įsidarbinusios žvaigždės nuolat su pasididžiavimu pasakoja, kokią drąsą jos rodžiusios savo gyvenime, nepaklusdamos nei įstatymų, nei kasdienių elgesio normų reikalavimams. Jiems laisvė yra tas žavesys, kurį galima patirti tiek „vaikščiojant draudimų paribiais“, tiek peržengiant bet kokias normas, apribojimus ir suvaržymus. Todėl nenuostabu, kad toks žmogus suherojinamas ir tituluojamas tik jiems vieniems suprantamu žodžiu „krūtas“ (rus. крутой – stiprus, žiaurus, kietas). O jų tiesioginiai mokiniai, atsisėdę už vairo, dabar viešpatauja ir kelia siaubą ne tik mūsų keliuose, gatvėse, bet net ir parkuose: automobilistas ir motociklistas čia nesiskaito su dviratininku, dviratininkas – su riedutininku, o riedutininkas – su pėsčiuoju. Ir šiose vietose stiprieji dažniau vadinami ne pažeidėjais ar nusikaltėliais, o „kelių ereliais“.

Ta pati galimybė elgtis, kaip kam patinka, galioja ir aukščiausio rango politikoje. Kas nori, čia nevaržomai naudojasi tokia laisve, kuri kituose kraštuose vadinama korupcija. Iki šiol čia savavališkai ribojamas tiesioginis dalyvavimas valstybės valdyme, visos viešo protesto formos, o durys į tikrą savivaldą visai uždarytos. Mūsų šalyje yra laisvi rinkimai, bet jie leidžia ir laisvai papirkinėti. Todėl jų rezultatai priklauso tik nuo išleistų pinigų sumos. Ruošdamiesi rinkimams, politikai ragina žmones laisvai rinktis savo atstovus, bet realiai rinkėjai yra priversti rinktis tik iš labai ribotų ir jau stipriai susikompromitavusių asmenų sąrašų. Konstitucija yra įvedusi referendumų organizavimo laisvę, bet laisvasis Seimas, pasityčiodamas iš savo tautos laisvos valios, suteikė sau išimtinę teisę paversti negaliojančiais bet kokius jų rezultatus. Politikai ypač džiūgauja ta laisve, kuri buvo suteikta kapitalo, prekių ir žmonių judėjimui bei leidžia išvažiuoti, kur kas nori, bet nedrįsta pakelti akių į savo tautos ir valstybės demografinę būklę, į tai, kam šimtmečiais buvo kurta ši mūsų valstybė, koks likimas jai gresia ir kam mes auginame savo vaikus. Šiuo metu Seimas turi 141 narį, 9 tarpusavyje įnirtingai kariaujančias partijas, bet dėl to, kas jiems naudinga, jie puikiai sutaria. Iki šiol čia tebegalioja kadaise vienos parlamentarės suformuluota nuostata: „Virš mūsų tik dangus; kokius įstatymus priimsime, tokie ir bus!“ Čia nėra tokių išmintingų būtybių kaip Butano karalius, kuris pats griežtai apribojo savo valdžią, atsisakė karališkos rezidencijos ir padarė savo šalį pačia laimingiausia Azijos šalimi. „Kvailys!“ – taip tikriausiai pagalvojo daugelis Seimo narių, kai išgirdo šią naujieną.

Kai įsitvirtino stipriųjų teisė, beveik visa valstybės politika, visi jos veiksmai ėmė kelti grėsmę paprastiems žmonėms, didinti įtarumą ir nepasitikėjimą. Toji grėsmė buvo regima kiekviename įstatyme, kiekviename sprendime, kiekvienoje programoje. Kas beliko atstumtiesiems žmonėms? Jaunesni, energingesni ir sveikesni, pasijutę svetimi ir nereikalingi savo kraštui, pasinaudodami sienų atvirumu, bėgo iš Lietuvos ir virto emigrantais, o turį nevisavertiškumo kompleksų ir puolusieji į depresiją – klimpo į alkoholizmą arba žudėsi. Ilgainiui įvestas pašalpų skirstymas čia jau nieko negalėjo padėti. Emigravusieji jau gimdė „airius“, „anglus“, „škotus“, „norvegus“, „italus“, „turkus“, „ispanus“, o susimetusiųjų alkoholikų šeimos „produkavo“ vaikų namų auklėtinius.

Žinoma, tie, kurie sugebėjo išgyventi Lietuvoje, buvo apimti įniršio, įtūžio, pykčio ir sunkiai tramdomo noro keršyti. Pasinaudodami įgyta žodžio laisve ir importiniais kontrkultūros ženklais, pažemintieji ir paniekintieji verbališkai ir simboliškai ėmė priešintis visai valstybės tvarkai ir jos kūrėjams. Kadangi neatsirado nei tikros savivaldos, nei tokių profsąjungų, kurios patikimai gintų jų interesus, tas priešinimasis iki šiol išliko visiškai spontaniškas, emocinis ir individualus. Bet vis dėlto tai buvo reakcija ne tik į socialinį pažeminimą, totalinį žmogaus orumo, jo autonomijos ir žmogiškosios vertės sunaikinimą, bet ir į tas niekinamąsias „šunaujos“, „runkelių“, „neįgaliųjų“, „degradų“ etiketes, kurių politikai ir jiems talkinanti žiniasklaida jiems negailėjo. Čia įsitvirtino nihilizmas su visais niekinimo ir naikinimo atributais, patyčių ir tarpusavio paniekos kontrkultūra, neapykanta savo valstybei ir sau pačiam. O valstybė ne tik toleravo tuos iššūkius, bet ir juos finansavo, kad toji neapykanta „išsikrautų“.

Kad suvereni tauta pakeistų šitokią valstybės politiką, ji privalo mobilizuotis, įvesti rimtą pilietinę valdžios kontrolę ir pažaboti jos savivalę. O kad būtų galima atlikti tokį darbą, pačiai tautai būtina žymiai sustiprėti, t.y. pasidaryti nepalyginamai aktyvesnei, organizuotesnei, solidaresnei, oresnei, racionalesnei, atsakingesnei ir ištikimesnei savo kraštui. Be šių permainų gali būti sunku išvengti prūsų likimo. Iki šiol vieni daugiausia žiūrėjome į Vakarus, kiti – tik į savo valdžią. Pribrendo ir perbrendo laikas įsižiūrėti patiems į save ir į tai, ką iš šios „žaliavos“ dar įmanoma padaryti. Taigi pradėkim nuo savęs!

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Romualdas Povilaitis, Lietuos žmogaus teisių gynim       2016-09-1 19:18

Geras gerb. Krescencijaus straipsnis. Kai ką galima pasakyti kiek kitaip, kai ką galima pasakyti daugiau, bet daugelis esminių dalykų paminėti. Be abejo, viskas priklauso nuo mūsų ir pradėti turime nuo savęs. Šiuo metu, atrodo, daugelį žmonių  yra sukausčiusi keista apatija-ne iš baimės, nors bijančių taip pat yra, bet dėl kitų priežasčių-nusivylimo valdžia, nepasitikėjimo savimi, nepasitikėjimo kitais, nuogastavimo, kad nauda atiteks ne tau, o tavo artimui, kad “visi meluoja”, o neretai dėl tingumo arba riboto mąstymo. “Visur masės kvailių”-rašo vienas komentatorius. Bet tą patį sako arba taip galvoja elitas, kuriam kvailas ne tik tas, kuris nemąsto arba leidžiasi apgaunamas, bet ir tas, kuris gerbia kitas vertybes arba apskritai jas (dvasines) turi. Ką besakysi, sovietinė patirtis, tempianti atgal į iškreiptų veidrodžių karalystę, yra nepaneigiamas faktas, nors viską versti jai, toli gražu, neteisinga. Kodėl iki šiol mūsų žmonės vis dar tikisi (arba tikėjo kol nusivylė) malonės iš valdžios? Kodėl netiki piliečių galia? Ar ne todėl, kad pilietinės visuomenės mūsuose iš esmės niekada nebuvo, o sovietinė epocha beveik sunaikino ir kitus socialinio telkimo šaltinius kaip nacionalizmas ir bažnyčia. Nemažą sumaištį į lietuvių galvas įnešė ir mums neįprasta Europos Sąjungos politika, kada žeriami dideli neuždirbti pinigai, o kartais jie dalijami tam, kad apskritai nebūtų dirbama.
Vis tik laikas išeiti iš visų šių proto sutemų, o tam labai reikalingos diskusijos. Gal būt ne tokios kurių pilnas Facebook-as, nors ir jis užpildo tuštumą, kurią sukuria populiarioji žiniasklaida,
energingai ignoruojanti šį poreikį. Norisi rimtų diskusijų, kurias vestų rimti moderatoriai.

Rožė Emilija Džiaugienė       2016-08-31 22:22

Mano daug tiesos.Tikiu ,kad jaunoji karta pakeis daug ką. Aš gyvenu normaliai.Sžiningai mokytojavau 40 metu ,gaunu pensijos 260 daug dirbu savo sode ,vaikai ,baigę aukštuosius turi darbus normaliai gyvena Kaune ,Vilniuje.Siūlyčiau mažint valdžios ypač seimą  palikt trečdalį protingų ir algAS JIEMS SUMAŽINT ,tada taip nebesiveržtų į seimą.

Sim       2016-08-25 14:48

O jeigu sumazinus valstybes aparata ir galia? Esme ne valdzia, o jos galios. Kuo daugiau galiu turi, tuo labiau isnaudoja   eilinius zmones. Komunizmas (socializmas) visais laikais sukurdavo bada, tada ekonomine stagnacija. Ir kazkaip socialistinese salyse vaiku beveik nebegimsta.  Kompiutersiu ir telefonus, vaistus, sukure laivasis kapitalizmas, o valdzio programos kuria karus, atomines bommbas, aukstus mokescius, emigracija, musulmonu imigracija, popierizma, kuris tik trugdo zmonems pradeti versla. Tie is kapitalizmo , kurie gauna priejima prie valdzios, kuria monopolijas, be dideles valstybes valdzios tai butu neimanoma. Realybeje, pasisavina kas nors turintis priejima prie valdzios sluoksniu milijonus, ir nieko neatsitinka, vienisa motina parduoda vaiko rubeli ir netenka pasalpos. Geri zmones net neina i valdzia, nes zino kas per mafija tenai. O blogi zmones tik ir iesko, kaip cia i valdzia pakliuvus ir kitus isnaudojus. Kaip kinai sako, beprotybe ir bandyti simtus kartu, ir tiketi kad kazkada pasiseks. Mano siulymas, mazinti valdininku skaiciu iki 10%, samdyti privacias saugos firmas vietoj policijos, nes galima juos atleisti, jei blogai dirba, privacias mokyklas, dydymas vistiek mokamas jau, dantitistai geri lietuvoje, nes priklauso laukiniam kapitalizmui. Duot laisve zmonems uzsiimti verslais, blogos paslaugos isnyks net be popierizmu, nes niekas ju nepirks.

Dzeikas       2016-08-25 0:28

stasy, per kokias duris iejai, per tas ir iseik.Kodel mes turetume is totalitarines visuomenes iseiti demokratiskai? Beje i totalitarine visuomene is rinkos ekonomikos net bolshevikams nepavyko iskart i totalitarine pereiti.Vos nesuzlugo su savo “karinio komunizmo ekonomika”.Grizo i rinkos ekonomika,sutvirtino politine struktura ir tik po to eme kurti totalitarine visuomene.
Tas pat desnis turetu veikti griztant i demokratija ir rinkos ekonomika.Lotynu Amerika jau paslydo susizavejusi JAV pavyzdziu.Gavosi monkes biznis, nes JAV, o iki tol Anglijos koloniju gyventojai kelis simtus metu gyveno realioj savivaldoj su stipriais teisiniais institutais.O Ispanijos kolonijose tebuvo biski aristokratu, biski miesto amatininku vietinems reikmems ir didele kruva “kolukieciu” plantaciju darbininku.Ir visi valdomi karaliaus atsiustu vietininku pagal principa zodis - ir kuprotas.
Nieko neprimena?

stasys       2016-08-24 7:35

Džeikui ..ačiu už papasakota istorija, na o kas nutinka kai sąžiningos bufetininkės tampa didelio verslo dalimi man irgi pasakoti nereikia, čia puikiai tinka ir Šustausko pav.  . Žmogaus ugdymui reikia ne tik laiko bet ir pastangų visu aplink ji esančiu ,..Lietuva kol kas pralaimi visais frontais toje srityje. Visa ko svarbiausias čia laikas.. Džeikai .. o jo Lietuva kaip tik ir neturį . Nuolatinis bandymas bėgant persimauti kelnes, verčia ne tik daryti klaidas , bet ir bintuoti sumuštas nosis . Rotacija valdžioje svarbus veiksnys, bet ne bet kokia kaina. Keisdami visuomene pakeisime ir valdžia .. demokratinės valdžios vertikalė prasideda nuo apačios į viršų.. o ne nuo viršaus į apačia,..( kaip pas sovietus ) ..ir kas joje (valdžioje) sėdės nėra jau taip svarbu..sraigto , sraigtelio paskirtis suktis ..vardan viso bendro mechanizmo ..ir ju visu svarba vienoda ..sąžiningas jis ar ne . Nereikia vaikytis utopiju , reikia priversti sistema dirbti utopijai . ..o tam ir būtina pilietinė visuomenė .

Stasys       2016-08-23 15:58

Litas - jevras, kaip sakote, yra smulkmena. Tas nieko nekeičia. Yra svarbesnių dalykų, nuo kurių nereikia nusisukti, vien galvojant tik apie tą litą-jevrą. Be abejo, visą okupacijos laiką dauguma lietuvių svajojo apie litą, ir dabar, jį panaikinus, manau, ne vienam skauda širdį. Bet, kaip bebūtų, tas euras yra daug geriau, negu rublis. Ačiū Dievui, kad mes to rublio atsikratėme, ir neduokdie, kad jis vėl ateitų.

Tarabildai ir Stasiui       2016-08-23 14:37

Aš siūlau visiems Lietuvos piliečiams nebalsuoti už tuos, kurie panaikino LITĄ ir įvedė jevrikus. O tai padarė visi sėdintys prie sotaus lovio, ar tai pozicionieriai ar opozicionieriai. Čia nėra skirtumo, pozicionieriai jevrika stūmė su opozicionierių tylėjimu ir palaikymu. Nė vienas ne prieštaravo.

T. Stasiui       2016-08-23 12:55

Ten vieni su kitais suaugę neišardomai. Viena kraujotakos sistema.

Stasys       2016-08-23 12:37

“Tarabildai” <<<<  aš turiu omeny, ne tik tuos, kuriuos patys tautiečiai išrenka ir susodina mygtukams spaudinėti, o tuos, kurių mes nematome, nes jie sėdi plyšiuose, kaip kokie tarakonai, bet viskam diriguoja, bei tampo už virvučių, nes jie nuo seno galingi, vieningi ir įtakingi .....
Viens generolas kažką tai buvo minėjęs ......

Dzeikas       2016-08-23 11:50

sTASY (tam , is mazosios kur), jus nesijaudinkite del valdanciuju kuriuos lengva pasmerkt ir ,kad “kitokiu kol kas neturim”.
Norite tikra ir netipiska istorija apie NKVDistus? Na tada jie chekistais save vadino…
Vienzo TSRS, kazkur pietu Sibiras, Barnaulo gubernija.NEPo pabaiga 20 ir 30-uju sandura.I kaima isiverzia raiti NKVDistai (adaptuoju lietuviskai auditorijai pavadinimus)  odinemis striukemis ir su mauzeriais dekluose.“Kas cia seniunas? Rink zmones i aikste!” Susirenka.“Taip.Nuo sios dienos jusu kaime steigiamas kolukis.Tai artejancio sviesaus rytojaus priesausris.Kas pries?Vienbalsiai!”.“Kolukio pirmininka skiriu…” NKVDistas susimaste kasydamas mauzerio vamzdziu smilkini.“Kas cia pas jus turtingiausias valstietis?”. Xxx-ovas - zmones isstume i prieki vietini “buoze”. “Labai gerai! Tu - kolukio pirmininkas!”
Atbuline data mastant NKVDistu burio vadas “neteisingai suprato partijos politika”, mat deklaruojama jis prieme uz tikra piniga.Bolshevikams rupejo zmones paverst vergais, o ne ju gerove.Turbut tas idealistas veliau buvo sumaltas valymu organuose. Taciau tuo tarpu jo sprendimas dave didziules naudos kaimui.“Buoze” buvo ir puikus ukininkas, ir mokejo mulkinti valdzia.Kolukis ir svarbiausia valstieciai suvaryti i koluki gyveno pasiturinciai ir pyliavas tvarkingai vykde.Pirmaujantis vienzo kolukis buvo.
Visdelto prabegus 10 metu kazkas eme nagrineti pirmininko biografija ir tas su seima iskeliavo dar toliau i Sibira.Pirmininku buvo paskirtas “kaimo proletaras” kumetys girtuoklis.Kolukieciai ir kolukis tapo “kaip visi”.
Tai va , sTASY.Gerai paieskojus galima atrasti Lietuvoje protingu organizatoriu zemutiniose grandyse, tegul ir imones ukvedi pas kuri gera tvarka ir viskas vietoj.Svarbu pagal teisingus kriterijus ieskoti.Tokiu yra islike nepaisant tautines valdziukes siautejimu ir “reorganizaciju”.
Stai tokius ir statyt valdzion kai rasis paklausa mokantiems kurti priedadamaja verte ir palaikyti tam butina tvarka..Klaidu jie darys, bet vis geriau negu mokantys “graziai” vogti.
Tad nebijokite nuskriausti valdanciuju.Rasime ju vieton neapsivogusiu tegul ir nepraturtejusiu.

Tarabilda Stasiui       2016-08-23 11:14

Bet kaip tu juos iškrapštysi, kai vėl visi alei vieno susirašė į valdžią dar ketveriems metams.

Stasys       2016-08-23 11:01

Kaip gali sektis, jeigu panašu,  stribyniniai zombiai ir jų išperos užvaldė beveik viską, sukišti į visus įtakos ir valdymo plyšius ?

Tarabilda       2016-08-23 10:54

Labai daug pliurpalienės-tiesiog nesustabdomi srautai iš visų partinių kloakų ir šlangų. Demagogija ir propaganda liejasi laisvai per visą žiniasklaidos plotą. Matyt, dar yra dėl ko, ant vaišių stalo dar yra likę išėdų, o ir reikia pridengti tuos, kurie vartosi apsiriję.
Dėl vieno esminio dalyko jie į jokias diskusijas neis, nors visais kitais klausimais balbatuos iki išprotėjimo. O tas dalykas esminis - Rinkimų įstatymas yra antikonstitucinis ne tik praktiniu, bet teisiniu lygmeniu, nes pažeidžia lygiateisiškumo principą.
Jei pagal šį R. įstatymą bus sukonstruota kažkokia parlamentinė valdžia, ji bus nelagitymi su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Glaudżiau susitelkim aplink partijas       2016-08-23 10:14

Reikia gražiai fotografuotis su gražiais vaikučiais ir tuomet Lietuva atrodys daug gražiau. O stasių ir pikasių skriaudikams, tarybinės tikrovēs juodintojams “juozapams”  visuotinį darbo žmonių liaudies pasmerkimą!

Kaltumas       2016-08-23 10:07

Dėl visko kalčiausias yra veidrodis. Snukiai čia ne prie ko.

stasys       2016-08-23 9:41

Įsisiautėjo Juozapas..ta jo trijų pirštu kombinacija kuria taip mėgsta visiems po nosimi kaišioti , galėtu paaiškinti ir kodėl jam taip rūpį kas laižo ponu paliktas omaru lėkštes .Juk toje Lietuvoje, kuri Juozapo, tokiu nebūtu .. nebūtu ir nuskriaustu ..skriaudžiamu ,engiamu ,daug ko nebūtu ką matome šiandiena ..nebūtu ir PONU . Ta prasme kuria supranta Juozapas , ta prasme kuria mato Stoškus ..savo ‘drąsa‘ atsistojęs čia ir iš poškinęs visa TIESA ir tik TIESA ir nieko kito daugiau, ...bet žodis ne etiketė kuria gali priklijuoti kam nors prie nugaros ir šaipytis iš to ..Žodis tai visa ko pradžia ,. žmonės susėdę vienas priešais kita kalbasi žodžiais apie savo problemas ..ir retam demagogui tada užtektu drąsos žiūrint į akis pasakyti ta kvailyste kuria dažnas čia vertina kaip kokia tai Tiesa . Ne Tiesa ir jos trukumas yra Lietuvos problema ,o jos asmeniškumas ,.. čia kaip ir seniau vis dar lengva viešai rėkti „vyrai aš už Lietuva“,.. o kita ranka varyti savo bizniuką tyliai ..čia lengva gražiai atrodyti liberaliuose plakatuose , o seife laikyti dideles sumas neapskaitytu (pasiskolintu) pinigu.. čia buve Prezidentai laisvai gali paspausti ką reikia,  ir sutvarkyti koki nemalonu reikaliūka. Lietuva tai šalis kurioje visi nori daryti tik gerus darbus ir niekam nekyla rankos daryti tai kas jei yra būtina,  atitinkamai nemalonu, .. Lietuva per 20 metu taip ir nesugebėjo išsiugdyti ta pilietine visuomene , kuriai sarmata būtu čia atsistojus postringauti apie nesėkmių priežastis ..nutylint išeitis tai neteisybei taisyti .Stoškus irgi ne išimtis jam kaip ir kitiems to meto politikams norisi daryti tik gerus darbus .. bet šiukštu ne tuos kurie reikalingi Lietuvai ...Lengva pasmerkti valdančius nutylint kad kitokiu Lietuva bent kol kas neturį ..ir artimiausiu laiku neturės , neužauginome , nepasistengėme,.. buvo svarbus tie kiti gražus dalykai ...o liko tik tie kurie nėra gražus ir malonus .smile Kas kaltas ? tėvai ... ir niekas kitas .

Pinokis       2016-08-23 1:24

-Kodėl gi niekas su manim nediskutuoja?!

Kaip čia be pamainos...       2016-08-22 17:23

Kitas bobikas atlindo.

eretikas       2016-08-22 16:14

Švč.Panelė Marija-štai į ką reikia dėti visas viltis.Juo labiau,kad Lietuva-Marijos žemė.Dievas dovanojo mums nepriklausomybę,dovanos ir gerą valdžią.

Pikasas "brukalui"       2016-08-22 10:18

Nesu panelė ar kavalierius, kad norėčiau kam nors patikti. Diskusinis straipsnis visokių “brukalų” apeinamas ir beveik visas dėmesys mano pastebėjimams. Nevengiu dėmesio, bet kai jis pateikiamas pašlemėkiška forma, tai apie bet kokią diskusiją net kalbos negali būti. Nesate oponentai (ar oponentas) ir tai akivaizdu. O juk pateikta tema gan prasminga, o sovietinio marazmo iki galo neatsikračiusio autoriaus mintys tikrai vertos oponavimo. Ką ir pateikiau savo komentaruose prie šio straipsnio.
    Žinoma, man nebuvo smagu, kaip sakoma, žaisti į vienus vartus, bet kai aikštėje matai tik statistus, tai nieko kito nelieka. Ar bent suskaičiavote, kiek kartų “gudručiams” jų vietą nurodžiau? Na, o jei kalbėti rimčiau, tai jūs ne tik neapgynėte profesoriaus K.Stoškaus dėlionių, bet jam savo raiška netgi pakenkėt. Tam, kad tai suprasti, reikia bent kažką suprasti…

brukalui        2016-08-22 9:36

Nei tu kam įdomus, nei tu kam patinki, nei kas norėtu su tavim diskutuoti.
Susiprask pagaliau ir eik kur kitur galvų kvaršinti.

Pikasas > "gal.."       2016-08-22 0:51

Priminsiu šio leidinio deklaruojamą prasmę: “Tiesos.lt — tai atvira Lietuvos piliečių svetainė, siekianti skatinti diskusijas, kviečianti drauge tartis visais Lietuvos Respublikai svarbiais klausimais.”
    Kai panorėsite diskutuoti, tai tą ir padarykite. Kaip supratau, esate labai protingas, tad bus įdomu.

gal pikasiau eik kur nors kitur...       2016-08-21 23:32

kažkaip tavo tos tiesos paieškos…
liūdnai atrodo - arba žmogelis su rožiniais akinukais vaikšto, arba kitus kvailiais laiko - vaikų darželyje gal ir tinkamos tos paklodės “tiesos paieškos”
eik iš čia, eik, paklausyk protingo patarimo…

Pikasas       2016-08-21 21:18

Jei kai kas savo pašlemėkiškais komentarais bandė nuskandinti diskusiją purvinoje baloje, tai turėtų žinoti, kad tai niekinės pastangos. Tiesa ir teisingumo paieškos buvo, yra ir bus aukščiau.

Pikasas2 > "vietoje,,,"       2016-08-21 21:10

Tęsinys.
Visuomenė įvairiuose rinkimuose sukuria tokią valdžią, kokios panori ir suteikia jai galią valdyti, t.y. turėti stipriojo teises. Jei elgsimės atsakingai ir iš tikrųjų sugebėsime atsirinkti sąžiningus ir kompetentingus, tada valdžia netaps našta sąžiningai visuomenės daliai. Būtent už šios dalies didėjimą, saugumą  ir galimybes verta atkakliai kovoti. Kitaip blogis laimės, o mums beliks tik ir vėl virkauti…

Pikasas > "vietoje,,,"       2016-08-21 21:05

Demokratija žmonių nelužo, “gudruti”. Viskas priešingai. Kai kurios jėgos stengisi ją įvairias būdais stabdyti ar net naikinti. Tik sovitologiniai profesoriai žiūri į Lietuvą, kaip “nepavykusį projektą” ir bando įpiršti visuomenei nihilizmo dvasią. Privalome nuskratyti sovietinio marazmo reliktais ir drauge su kitomis demokratinėmis šalimis sugebėti gintis nuo Rytų imperijos intrigų. Jei kokiam mankurtui Lietuva - “Azijos bajų kaimelis”, tai vargu ar kas tokima gali padėti. Teigimas , kad “profesionalai Lituanistano aūle tyli įbauginti” yra teisingas tik iš dalies. Įbaugintai tyli sovietinio mentaliteto profesoriai, nes bijo, kad jų praeities nepaviešintų. O jei koks pradeda dargstytis, tai vertėtų sužinoti, kas jį prievartauja. Parodomosios pilietinės akcijos būna beviltiškos, kai jas organizuoja “patriotai” kabutėse. Joks orus pilietis negali tapti kontrabandininku ar banditu, kaip teigiate.. Jei kas tokiu taps apie jokį jo orumą neteks kalbėti. Visuoemnė rinkimuose sukurią stiprujį”

vietoje erezijų       2016-08-21 16:28

Demokratija yra kur kas daugiau nei rinkimai. Tai ir pagarba žmogui. Piliečių orumo išsaugojimas.
Tačiau prie mūsiškės „demokratijos“ prisitaiko tik užguiti, nuolat išsigandę žmogeliai. Besistengiantys baugiajai valdžiukei įtikti. Drebantys. Savimi nepasitikintys. Nes valdžiukė galvoja už juos.
“Demokratijos” pagal pikasus aplaužyti žmonės, vos išgirdę savo boso, o dar baisiau - prezidentės paraginimą, iškart sugniūžta. Puola vergiškai atsistatydinti. Nesukelia valdžiai papildomų rūpesčių. Jie bet kada gali būti užsiundyti. Iš jų bet kada išsityčios. Jie tik dėkos, kad dar neišmetė lauk iš demokratinio rojaus.
Tad apie kokią demokratiją kalbame? Jei žmonės čia praranda savigarbą? Jei laužomas žmogaus stuburas?
Tai ne demokratija, bet į Europą įsispraudęs Azijos bajų kaimelis.
Viliojantis klusnią fauną arbūzais. Ir nugainiojantis neįtikusius nuo arbūzų. Kaip muses.
Telieka posėdžiauti jurtoje, ministrus paskelbti visažiniais aksakalais. Ir visiems išdalinti tiubeteikas.
Aikčiojame, jog klesti patyčios. Jog jaunas negerbia vyresnio. Tačiau iš žmonių Lietuvoje tyčiojamasi net ir valstybiniu lygiu nes Sistema taip sustyguota. Žeminti silpnesnį.
Tad ko stebėtis iš penktoko, skriaudžiančio pirmokėlį?
Profesionalai Lituanistano aūle tyli įbauginti. Nes ir prieš juos bet kada gali būti surengtas viešasis pjudymas.
Jei pareikš kiek kitokią nuomonę.
Ar bus į kažkieno interesus įpainioti.
Giriamės gabiais, inovatyviais studentais, bet kur jie visi vėliau dingsta? Kur jų idėjos? Ogi įsidarbina ir užslopinami. Pamažu įbauginami.
Todėl vieni Lietuvoje triūsia kaip mažos, klusnios, savo idėjų jau neturinčios pelytės.
O išdidesni, labiau jaučiantys savo vertę  dingsta ” angliškai”. Emigruoja neatsisveikinę. Ieško dirvos, kur gali augti ne tik smilgos. Ir ne tik žeme šliaužiančios, apskabytos takažolės.
Juokingos mūsų parodomosios pilietinės akcijos.
Pseudo “romantizmo” atrakcijos.
Valstybėje, kurioje nyksta orūs piliečiai!
Kur norint žmogų pasmerkti net nereikia juridinio pagrindo!
Piliečio orumas išmatuojamas ne vien pinigais. Nes taip oriausias gali tapti ir kontrabandininkas ar banditas.
Žmogus orus tiek, kiek valstybė jo dvasinį orumą, jo individualumą, savigarbą saugo.
Nepaverčia vien klusniu, su amžiumi vis labiau aprūdijančiu sraigteliu. Įsriegtu į mūsų demokratijos kombainą. Vairuojamą telefoninėmis teisėmis, intrigomis, todėl savaip nuprotėjusį. Vienos šalys turi demokratijas, o mes - piliečius traiškantį kombainą, iš inercijos vis dar riedantį per ištuštėjusių potiomkino kaimų runkelių laukus.
Gražu, cukruota.
Bet nesaldu, nesaldu…

eretikas       2016-08-21 14:37

Dzeikas- štai į ką reikia dėti visas viltis.

Demagogas lieka demagogu       2016-08-21 10:42

Pinoki,
Negražu išsisukinėti.
“Esu nemažai diskutavęs”- tai ne atsakymas. Išsisukinėjimas.
.
Apie koncervinių ponų puntamus omarus tu žinoma negirdi.
Bent glamūrinius žurnalus pavartyk. Ten apstu komfortu ir prabanga besigiriančių nusipelniusių gyventi geriau koncervų.
Ten rasi ir info briuselyne triūsiančios KGB agentės Laimos-“Marijos” , neišliustruotos Tėtės numylėtinės gurmaniškus įpročius.
Ponios darbiniai/piariniai pusrytukai (interviu žurnalūgei) savo prašmatnumu ir kaina gerokai lenkia vieno Ilfo ir Petrovo drovaus personažo stalą.
.
LR piliečių rinkto atstovo balsavimą euro parlamente vadini tik asmeniniu/privaçiu reikalu? Tai kam žmonės juos renka? Kam ir ko įgalioja?
Balsuoti pagal asmeninius pomėgius? Balsuoti už vaikų anonizmo privalomą apmokymą nuo darželinukų, balsuoti už lietuvių šėrimą genetiškai modifikuotais organizmais? Nubalsuoti, kad mainais koncervinių balsuotojų žentų ir švogerių firmos gautų sultingų ES subsidijų?
Tokių atvejų tu suprantama, taip pat neżinai.
Išsisukai kaip ungurys. Apie Anüką savo ” atsakymuose” net neužsiminei.
Tyli subinę įgaubés nes nēra ką atsakyti nepamelavus.
Esi apgailėtinas senas beretinis pirdyla.
Pigus paklodinis demagogas, bailys, vos susiduriantis su tiesmuku klausimu běgantis slėptis už virpsto.
Ką su tavim diskutuoti apie Stoškaus straipsnį? Tu esi tiesioginė iliustracija straipsnio tekstui.
Karikatūra!
Nes dėl tokių pakalikų “pikasių/pinokių” Lietuva ir nuvaldyta iki kapo duobės slenksčio.
Bet tau vis negana.
Dieną-naktį kurpi ir visur skleidi propagandinį dvoką- nori išsitarnauti vietelę kviestiniams pietums?
Vietą prie Lietuvos laidotuvių gedulingų pietų stalo?
Stenkis, stenkis. Jeigu pasiseks, gausi išlaižyti lėkštes nuo omarų.

Pikasas> "Diskusijų..."       2016-08-21 10:02

  Apie jūsų, (“jaunėli” A.) išsakytus samprotavimus esu nemažai diskutavęs. Galite pasiskaityti “Google.lt” archyvuose. Ne visi internetiniai leidiniai komentarus krūvomis ištrina. Apie “vinis” ir “dzotus” nerašiau, bet jie čia nei prie ko. Jūsų teiginys: “keptus omarus valgantys ir gulbės pienu užsigeriantys nutukę koncervų  šulai” man dar negirdėtas. Nežinau nei vieno tokio pavyzdžio, tad ir jūsų fantazijos komentuoti negaliu. Tai, manau, išplaukia iš vieno “rezistento” aiškinimo, kad “konservatorių partija daugiausiai padarė žalos Lietuvai”. Einate jo pėdomis?  Kai dalis naujos kartos auga tokių “kolaborantinių dinozaurų” įtakoje, tai ir jų sąmonėje visokie marazmai kaupiasi. 
    Kai ką labai siutina, kad bandau propaguoti tiesos sakymą ir teisingumo paieškas. Tai su ekskomunistiniais ar kagėbistiniais likučiais - niekaip nesuderinama versija. Taip, propaguoju tai, kas manau propagavimo vertas. Na, ir ką?
    Vytauto Pociūno klaikią žūtį, maisto kokybės prioritetus bei per ankstyvą vaikų “seksualizaciją” yra aiškiai pasisakę ir TS LKDP politikai. Visumoje pritariu tiems požiūriams ir tą pritarimą esu viešai išsakęs.  Jei kas turėjo savo atskirą nuomonę , tai ir tokią teisę Konstitucija numato.  LR Konstitucija nurodo ir keturių Lietuvos valdžios institucijų valdymo teises ir principus. Jūs naudojate terminą “Tarybų valdžia”. Taip, laisvuose rinkimuose išrinktos miestų ir savivaldybių tarybos turi kai kurias regionines valdymo teises ir tai yra visai normalu. Okupacijos laikotarpiu Lietuvą valdė komunistinis klanas, kuris pasitelkdavo režimo priežiūros struktūras. Tame tarpe ir “darbo liaudies sovietus”. Būtent pastarasis terminas labiau priimtinas “hegemono” partijos patarnautojoms.
  Siūlau jums bandyti diskutuoti pagal K.Stoškaus rašinį. Savo nuomonę apie jį dalinai jau išsakiau. Jūsų komentaro straipsnio tema nematau. Na, o visi tie šlykštūs paistalai ir grasinimai, kuriuos čia komentaruose sudėliojote yra tik menkaverčiai “spamai”. Apgailėtini…

Kubyyylius       2016-08-21 2:52

-Drauge Pikasai,
Mes tau liepėm varyt propagandą, o ne mušt golus į savus vartus.
Propagandą varyt reika kur?
Ar mažai talpių stadionų kur pilna išsižiojusios publikos?
Delfiai, šmelfiai, el ertė - eik ir tratink.
Ko tu Slavynckai nulindai ten kur mums subines nuolat išspardo?
A?
Tau kas buvo liepta- nelysk po kirviu.
Buvo juk aiškiai pasakyta, perspėjome- venk Tiesos!
O tu? Tralialia lia lia lia ir ką?
Aha, dabar jau “SOS!”
Kaip dabar atsilaižysim?!
Oi Pikasai, oi… Pirkis vazelino ir pareik ant kilimo.
Pikasysim sėdynę.

Penaltis       2016-08-21 2:39

Vaje, vietoj to, kad saldžiai miegotų, dabar Anūko rinkimų štabas turės sėdėti iki ryto ir laužyti galvas- reikia padėti Pikasui parašyti atsakymus.
O variantų tai nėra!
(Negi teisybę rašysi.)
O gal pavyktų apsimesti šlangais?

 

pikasius pabėgo iš vartų       2016-08-21 2:31

smūgis > golas > galas.
pikasius pabėgo į rūbinę.
slapstosi brazilams už nugarų?
.
ką pasakys merkelienė- geriausia matrioškos ir kubyyyliaus driaugė kai?
ar gausim dabar tuos “boxerius” už dvigubą kainą? juk už pikasiaus
anti natovišką džiūgavimą ( brazilai geri rūsū draugai) sajungininkai nepagirs.
šimonyte, galvok kur gausi tiek eurų, kad bokserius pirktum už keturgubą kainą!
gerai kad anūkas balsavo už gmo, nes paprastos kruopos taps nebeįkandamos.
brankz.
o pencijas valdžia vėl nurėš.
bet neverta krimstis.
mums nesiseka, mes pripratę.
kartu su pikasium pasidžiaukim kad bent brazilai laimėjo.
šiaip ar taip- borliška bananų valstybė.
tik biškelį didesnė.

 

Pikasas > "Diskusijų,,,"       2016-08-21 2:05

Apie tarybų valdžią galėsim pakalbėt. Dabar leiskim švęst Brazilijai futbolo auksą...

Diskusijų Liūtui p. Pikasui       2016-08-21 0:50

Na, sunku nesistebėti žymaus Propagandisto užsigrūdinimu. Titanas!
Iš tokio nepalaužiamo nors vinis daryk.
Gerai. Ant tokių ir laikosi Tarybų valdžia. Dzotas, o ne pikasas.
Todėl ambrazūros tvirtumo tikrai nepajudins vienas kitas menkas klausimėlis:
:
-Kaip uoliai koncerviniai matrioškininkai po laimėtų rinkimų realizuos gendristinę Lunaček ES (vaikų seksualizavimo) Rezoliuciją už kurią taip stropiai balsavo koncervų Patriarxas?
:
-Kaip greitai išsigims lietuviai valgydami iš GMO ( genetiškai modifikuotų organizmų) pagamintą maistą? Ar tokiu būdu Anüko partija siekia įgyvendinti Kubyliaus Viziją? Ar už GMO legalizavimą visoje ES ( ir Lietuvoje)  džiaugsmingai balsavęs Anúkas maitins ir savo Karalienės mortos vaikučius?
:
- Ar keptus omarus valgantys ir gulbės pienu užsigeriantys nutukę koncervų  šulai dar pamena kada, kur ir kodėl palaidotas plk. Vytsutas Pociūnas? Kiek kartų savo rinkiminiuose piaruose ir kas iš Anüko koncjaunuolių yra bent paminėjęs keturių našlaičiais likusių vaikų Tėvą ?
.
..
Atsakyk Pikasai į šiuos paprastus ir aiškius klausimus be išsisukinėjimų ir tuomet galėsime diskutuoti. Turime ir daugiau klausimų. Daug, daug klausimų yra.

Pikasas       2016-08-20 23:42

Visada spausdinu tai, kas mano supratimu gali būti naudinga, Šiuo atveju - Lietuvos valstybės ateičiai. Nežinau, kaip spręsti visas iškylančias problemas. Bandau rasti artimiausią kelią tiesos link. Gaila, kad šiame leidinyje panašių siekių turinčių komentarų labai nedaug. Į visokius “spamus” - minimum dėmesio…

Pinokis> Dzeikui       2016-08-20 22:39

ANONSAS:
Dzeikai, prašau šiek tiek palūkėti- kaip tik jums ruošiu keturiolika puikios kokybės paklodžių.
P. S. :
Visiems kitiems taip pat bus. Papildomai.

Dzeikas       2016-08-20 22:05

Pikasai, jeigu jus toks “patriotas” kaip sakotes , tai pakelkite akis i temos uzvadinima.Tuo tarpu rasinejate paklodes ne i tema.
Gal jusu istiesu kas nors paprase uzkalbineti dantis vietoj atsakymo i klausima kaip sprest problema?
Issklaidykite itarimus.

Pikasas       2016-08-20 21:31

Valstybės valdymą dalinai apsunkina ir galima Rytų imperijos įtaka, kuri paskutiniu laikotarpiu gerokai suaktyvėjusi. Verta pasidžiaugti tik tuo, kad “kontora” vis mažiau suranda, taip vadinamų, 30-šimt rublinių talkininkų, kurie sugebėtų pateikti bent kiek prasmingesnius komentarus. Beje, rubliukams nuvertėjant, taip sakant, keičiantis kursui,  galėtų ir kainos keistis. Jei jau nutarė kokie mankurtai kolaboruoti buvusiems okupantams, tai turi gerai tuos pokyčius žinoti. Bent jau tam, kad neapgaudinėtų Rytų imperijos gudručiai savo menkiaverčius rubliukus kaišiodami.
  Tą paniką, kuri nuolat jaučiasi jų skeryčiojamuose prieš rinkimus vis sunkiau nuslėpti. Tokie vis pavirkauja, kad postkomunistėlius rinkimuose kažkas apskaičiuos. Seimo rinkimai jau įrodė, kad tų kryžiukų sumažėjimo dreba įvairios politinės grupuotės. Baigėsi saldžių ledų lietui.. Nemestų kairieji tiek pinigėlių į visada alkaną žiniasklaidą, jei galėtų balsavimo dėžes perkratyti. Apylinkėse balsai suskaičiuojama su stebėtojais vienas prie vieno, rezultatai nedelsiant pranešami partinėms būstinėms. Kas pabandytų ką nors sumakaluoti, gautų per nagus. Net ir visokių kreivų komentarų neliktų, jei maklių tikimybė būtų. Tad ir draskosi minėta publika, galima net sakyti, pati iš savęs besišaipydami ir savo mentalitetą pademonstruodama. Gal ir gerai, kad patys nesuvokia, kaip naiviai tos “spaminės” rašliavėlės atrodo. Tegul fantazuoja, vis tiek likimas - tiesiai į “garbičių”, kaip sako amerikonas maišą šiukšlių išnešdamas. Vis sunkiau tokiems mankurtėliams lietuvaičius mulkinti. Galėtų bent jau tai žinoti…

Tiksliai!       2016-08-20 19:09

Aha- “dėjom” ant liandzbergio!

eretikas       2016-08-20 18:53

G.Landsbergis-štai į ką reikia dėti visas viltis.

Pinokiui       2016-08-20 16:49

-Žiūrėk, tavo nosis dar pailgėjo!

Pikasas        2016-08-20 16:48

Kadangi komentarai, susiję su K.Stoškaus rašiniu apmėtyti “spamais”, norint bet kokią diskusiją sužlugdyti, tai tenka juos tempti į priekį,
................................“Nepriklausoma Lietuva” nėra kažkoks kažkieno projektas. Tai lietuvių Tautos teisė išsivaduoti iš sovietinės okupacijos marazmo. Tai, pagaliau, mūsų savigarbos klausimas - tarnauti okupaciniam režimui ar atsitiesti ir sutelktai kurti demokratiją. Kaip žinome, dabar ją kuriame Europos Sąjungoje, gan ženkliai mums padedant labiau išsivysčiusių šalių. Dar daugiau. Tapome ir NATO nariais, Ši narystė ypač svarbi saugant mūsų Nepriklausomybę nuo visaip mums grasinančių buvusių okupantų.
  Kiek mūsų pastangos kurti geresnį ir padoresnį gyvenimą buvo sėkmingos ir kokie trūkumai mus lydi? - verta aiškintis nuosekliai. Suversti viską emigracijos problemoms yra neteisinga, nes net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu tai turi ne tik trūkumų, bet ir kai kurių privalumų. Aišku viena - geležinės uždangos kokia buvo sovietiniais metais mes nuo kitų Šengeno erdvės šalių nestatysime ir neužsitversime. 
  Piliečio teisės pasirinkti sau tinkamą darbą ir gyvenamąją vietą yra nurodytos ir mūsų Konstitucijoje. Ekonominė migracija - laikinas procesas, kuris tęsis tol, kol mes sugebėsime atsisakyti sovietinės mąstysenos ir pajėgsime priartėti prie aukštesnio pragyvenimo lygio, artimesnio Europos Vakarų šalims. Toks procesas vyksta, o skirtumas tarp pragyvenimo lygmens gerokai sumažėjo. Tam procesui reguliuoti labai svarbi valstybės vidaus politika. Kurią, beje, kuriame ir mes patys įvairių rinkimų metu. Jei mes nesugebame atsirinkti pačių geriausių kandidatų, labiausiai tinkamų valdymui, tai dalį kaltės turime prisiimti ir patys. Toks susivokimas nėra malonus, bet tiesa svarbiau.
  Straipsnis ilgokas. Paminėjau tik vieną kitą aspektą. Tikiuosi, kad prasminga diskusija prasitęs.  Putinofilams siūlau nesivarginti. Jūs tikrai nesate man oponentai.

Pikasas > "Pinokiui"       2016-08-20 16:45

Nesikankinu. Visai. Skambučius “kontoriniams” prikabinėju. Kad kiti skaitytojai žinotų  kur tokie striksi. Beje, man nėra nepatogių klausimų. Tik į chamiškus neatsakinėju.

Pinokiui       2016-08-20 16:35

Mandagusis demagoge, ko gi tu čia kankiniesi tarp chamų ir chalopų?
Eik su matrioškiniais į seima ir galėsi žobēti visais savo privalumais:
-daug šnekėti ir nieko nepasakyti;
- mandagiai atsirašinėti;
-išsisukinėti nuo nepatogių klausimų;
-visur vidada girti savo partinės gaujos Vadą;
-lysti visiems į akis nors niekas neprašo;
-piarinti/girti save
ir t.t ir pan.
Pinoki, sakom tau rimtai- esi tiesiog apsigimęs seimūnas.
Labai mandagus. Nors tepk sviestu bambą ir bučiuok.

Pikasas > 14:36       2016-08-20 15:55

Jūsų chamizmas jus išduoda.

Trys viename       2016-08-20 15:36

koncervinis demagogas paklaustas apie savo kumyrų kiaulystes ūmai įsikūnija į tris makakas:
- nieko nematau
- nieko negirdžiu
- nieko nežinau

Pikasas > "Pavojinga tema".        2016-08-20 10:04

Nieko neadoruoju ir nieko neorganizuoju. Nežinau tokios “Kreivio partijs” ar kažkokio “J.E.Gr.tandemo”, Jei ką nors žinote apie “nešvankų rinkimų organizavimą”, tai siūlau tai paviešinti.

stasys        2016-08-20 7:57

oho,.. trolis nemyga pavartes savo užrašus , juose rado dar viena sąmokslo grūda,..sveikinu, bus proga kas okulista fetišu užsiimti ..aišku iš ryto .
Džeikas ..ar nesusimastėte kas nutiks jei tie bildukai (organai) viena nakti nustos į tamstos siena tyliai belsti ? sugrįš tyla ..gal netgi aklina tyla. Negerai ..

Pavojinga tema       2016-08-20 3:08

Pavojinga tema, Pikasai, yra ta, kad tamstos adoruojama Kreivio partija su J.E. Gr. tandemas ir nešvankus rinkimų organizavimas su visomis teidėsaugos atakomis bei slaptos info selektyvus, nusikalstamas, nuolat vykstantis nutekinimais yra grėsmė Lietuvos valstybei. Ypač tokiomis sąlygomis, kai karas ant nosies.

Pikasas > reziume       2016-08-20 0:42

Nei vienam “Dzeiko” komentarų sakiniui nei pritariau, nei nepritariau. Su juo keičiausi nuomonėmis jau senokai. Beje. Kas tai per “pavojinga valdžiai tema”?

reziumė       2016-08-20 0:20

Dzeikas parase idomu komentara/ nepalanku valdziai/ ir iskarto reakcija:
“Pikasas”, “stasis”, “eretikas”... /D/// Tikrai, buvo paliesta pavojinga valdziai tema// Todel ir uzpuole troliai///

Pikasas Pinokiui        2016-08-20 0:09

Pagaliau paryškėjo kas ta “opozicija” mano komentarams. Turite žinoti ir, aišku žinote, kad tie kaltinimai melu man buvo absurdo lygmens. Niekad nerašiau, kad A.Terleckas buvo KGB agentas ar kad KGB įkūrė LLL. Tai tik keisti skundiko pramanai. Na, o ką skundikas pats yra prisipažinęs - nesunkiai galite rasti internete nurodytu adresu google.lt terleckas pikasas. Ir dar. Jei grubūs išpuoliai prieš mane tęsis, teks dar kai ką paaiškinti kas ką įžūliai teisme melavo ir galų nepaslėpė.

troliui " su ašara akyje"       2016-08-19 23:48

Užjaučiame.
Bet ir pats kaltas- eretikus ir durnius net bažnyčioje muša.

Pinokiui        2016-08-19 23:44

Mmmmtaip, labai tvirtas Pažadas.
Gaila kad ne įžadai- būtų gal apsaugoję nuo teistumo už melo rašymą.
Nuolat ilgėjanti nosis, rašyti netrukdo?

eretikas       2016-08-19 23:39

Dėl man skirtų absurdiškų kaltinimų.Rusteika:“O kaip smagu stebėti, kaip valosi, kada apspjauni! Tas rangosi kaip sliekas ant kablio, teisinasi, atrodo kasdien vis kaltesnis. O tau nieko nebereikia daryti.”
Kaltintojams-kaip pirštu į akį.
Sėkmės balbatuojant.

Pikasas       2016-08-19 23:26

O ką pamelavau, a? Niekada taip nesielgiu. Prieš 14 metų, kai rašiau savo pirmą komentarą, prisiekiau pats sau niekada neparašyti man žinomos netiesos žodžių. Savo pažado sau tvirtai laikausi. Na, o visa ta “spamų” krūva, kuria čia sumėtyta, kaip sakoma, nei sudilusio skatiko neverta.

Dzeikas       2016-08-19 23:12

Stasy, siaip nesu linkes ivardineti kas cia is “organu”, kas ne.Nes irodyti negaliu.Bet pastarasis jusu “bazaras”, literaturiskai mentalinis issivemimas, budas ir pasauleziura kuria tas issivemimas nesa - aiskus “organu” braizas.
Paprasykite buti nusiustas i pasitobulinimo kurus.“kosiakus” laidote.Galite but , nelinkiu, kanalizuotas.O dirbt rankomis turbut nemokat.Seima badaus.

-Vakar pagavau to-o-o-o-o-o-o-okį!"       2016-08-19 23:09

A ne? Meškeriotojas? Vaje, tai dabar aišku kodėl esi toooooooo-o-o-oks melagis

Pikasas stasiui       2016-08-19 23:00

Esu aistringas meškeriotojas. Kartą su tuščiu blizgančiu kabliuku pagavau ešeriuką. Bet tai buvo išskirtinis atvejis. Apie galimus masalus žinau daugiau, negu galiu viešai aiškinti…

stasys       2016-08-19 22:50

Pikasui ..manai terleckas bando tuščiu kabliuku žvejoti ?..butu kvaila.

Pikasas       2016-08-19 22:44

Pastebėjau vieną niuansą. Kartais pabandau savo tą patį komentarą pagal panašią temą pateikti “Delfyje” ir čia, Kuo daugiau minusų čia, tuo daugiau pliusų ten. Išlenda čia koks ir sako: “Atboj”. Man tai kai ką primena…:)

Pikasiui       2016-08-19 22:31

Atboj. Išlindai su pilietisu pagal planą, bet…ups!, planas padvėsė.
Perkando čia judu.
Grįžk į delfiusz mulkint kaimo bobučių.

Pikasiui       2016-08-19 22:30

Atboj. Išlindai su pilietisu pagal planą, bet…ups!, planas padvėsė.
Perkando čia judu.
Grįžk į delfius mulkint kaimo bobučių.

lietuvisui-pilietisui       2016-08-19 22:27

Gana gudrus ėjimas, bet nepakankamai. Delfiuose gal ir suveiktų.
Čia-  ne.
Jeigu kam nedašuto, galime padaryti semantinę lituviso-pilietiso teksto analizę. Bet gal jau patys pajėgsite išlukštenti.
KGB smegenėlių plovimo klasika- aukok pikasininką ir nukirsk rikį.
Pirmokų lygis, šiaip jau…
Primityvu.

Pikasas > "lietuvis.....       2016-08-19 22:23

Visus savo komentarus skiriu teisingumo ir tiesos paieškoms. Niekas man nėra ir negali nurodyti ką ir kaip komentuoti. Už savo komentarus nesu niekados gavęs jokio atlygio. Priešingai. Kai paryškinau vieną asmenį, daug kartų perdavinėjusį įvairią informaciją KGB karininkams apie politinius kalinius ir rezistentus, tai Lietuvos Apeliacinis teismas buvo mane visiškai išteisinęs. Tačiau po tris su pusę metų teisminio proceso AT sprendimu buvau priverstas sumokėti didžiules sumas valstybei, advokatams ir už to asmens “garbės ir orumo ” įžeidimą. Taip ir dabar negaliu suprasti, kodėl įvairus kolaboravimas sovietinei valdžiai ir trukdymas laisvės procesui yra toleruotinas ir netgi gerbtinas. (daugiau google.lt terleckas pikasas). Esu šiame internetiniame leidinyje išvadintas visaip, prie šios diskusijos - taip pat. Nesunku suvokti , kokia publika taip susierzinusi. Ją gal labiausiai imponuoja, kad K,Stoškus teigia, jog “Nepriklausoma Lietuva” - nesėkmingas projektas.

stasys       2016-08-19 22:19

kontora sukruto ! o ka kalbėti apie Lietuvius menančius save Lietuvos piliečiais ?, jei pikasas rašo jam rūpi , o kas rūpi tam piliečiui ?  menančiu save Lietuviu ?. šiandiena Jis Lietuvis rytoj rusas ,..kita savaite kinas ..jam juk nėra skirtumo kur kariauti ..seniau sakydavo “eta nataša tri rublia į naša”...bėda kad tas rublis tualetiniu popieriumi virto, o tai žemiau mano orumo .Gyvuok pilieti ne tau mėlynas dangus ne tau. Savo purvinais batais ten nežygiuosi .
Džeikuly ..okulistas juozapas linkęs tau netgi palaikyti už tam tikros vietos ..kad tik smagiau butu .Geras savaitgalis nusimato smile

lietuvis, LR pilietis       2016-08-19 21:53

Po paraliais, dėka Pikasiaus paklodžių, žmonių kurie nepasirašo skaityti diskusiją yra beprasmiška. Ji tiesiog paskandinta šūduose. Arba tiesos.lt yra nusispjauti palaikant normalią diskusiją, arba tiesos.lt yra tiesos paskandinimo pliurpalizme portalas. Ir man kyla negerų įtarimų. Kaip, žinia Rusijoje yra trolių agentūra kuri va tokiose šūduose paskandina diskusiją. tokį veiklos modelį perėme iš Kinijos, kur taip pat yra dar didesnė trolių agentūra. Ar nemanote kad ir Lietuvoje ji yra? Na ar gali kai kurie jau kaip ir tapę nuolatinais komentatoriais, konkrečiai “Pikasas” čia iš idėjos nuolat komentuoti? O gal už atlygį? Gi delfis už mokesčių mokėtojų pinigus oficialiai rašinėja propagandą. Net ragina mokytis iš rusų, tai gal tas kuris užsako muziką pasimokė?

Dzeikui       2016-08-19 21:28

Matei, a?
Mateik kaip kontora sukruto?!
Štazis tuoj giesmelę užtraukė.
Va, va- štai ir pačiupai Dzeikai kaščiejų už kiaušų!
Bijo, bijo, bijo! ! !
Štai ko JIE bijo.
Jie bijo ir… tai yra svarbiausia!
Karaliai- nuogi!

300       2016-08-19 21:24

Jeigu lietuvių dauguma bus vieningi, nieko tas pasmirdęs ruskynas mums nepadarys.
300 spartiečių pamenat?
- Atimkime iš jų viską ir neduokime nieko!

ne mes kūrėme...       2016-08-19 21:03

o iš esmės kūrė rusų spec.tarnybos, pasinaudodamos kolaborantais.
step by step, VSIO ZAKONNO - du AMB esminiai punktai, kuriais buvo sukurta rusijos protektoratas: su valdančiaisiais, su požiūriais, su įstatymais…
——
moralas: kol rusija nebunkrutuos, ar kol nebus rusijoje revoliucijos - nieko gero nesitikėkite Lietuvoje…

Dzeikas       2016-08-19 20:39

Stasy, ta valstybe kureme MES.Kiekvienas is musu.Net ir Burokevicius savaip prisidejo.
Tai mes ja , jeigu bus Dievo (o ne jusu) valia, ir perdarysime.Nekopijuokite Brazausko (“kol kabes sis skuduras as nekalbesiu”) nes gali tekt pakausi kasyt.

stasys        2016-08-19 20:20

Jus Džeikuly .. matyt mėgstate dūmą patraukti, o ji patraukęs čia savo mintis reikšti ??..vizgi reiktu ta daryti atsargiau ..suprantu kad čia visada rasis pora ‘sabutilnyku’ kurie mielai su Jūmis ta ‘kaseka’ suraitys ..Visa bėda kad sveiko humoro tame tikrai nėra,..ne Jūs ta valstybe kūrėte ne Jums ja ir išmontuoti smile. O jei vis dar tikitės kažko ..viltis durniu motina Jums vis dar moja ..galite ir pats jai pamojuoti ..smile

Dzeikas       2016-08-19 20:03

Tada ideja reikia nest tautai, lygiagreciai siulant naujo valstybingumo ideja arba konkuruojancias idejas.Kurias Steigiamasis Seimas turetu nagrineti ir viena kuria(gyvates su eziu tikiuosi nebandys kergti) priimti ir itvirtinti Konstitucijoje.
Kai ideja uzvaldys protus ir sielas tauta pati be raginimo ims ignoruoti kauseliu zaidima vadinama “rinkimais”.

Dzeikui       2016-08-19 19:39

Pritariu! Šūdas ne evoliucionuojamas, o utilizuojamas.
Geras daiktas daromas švarioje vietoje.
Dabartinį režimą reikia įvaryti į kampą ir priversti kapituliuoti, o ne balsuoti už režimo tęstinumą.

kitas toks       2016-08-19 19:21

norint atkurti/sukurti Lietuvą reikia ne tik šluojančios liustracijos-
dar labiau reikia “leu-leu-liaudies” derunkelizacijos.

Dzeikui       2016-08-19 19:18

Na va, jau šilčiau, šilčiau- jau artėjate prie režimui siaubą keliançių minčių.
Pats! Ne ant lėkštutės padėjus, ne gatavai sukramtytą- Tamsta pats supratote.
Puiku.
Dabar Jūsų įdomu klausytis. Pirmą atvirtimo į orų Žmogų etapą įveikėte.
Galvojate savarankiškai ir kritiškai bei konstruktyviai.
Nachaliavo nebekaulijate.
Viską pats, savarankiškai.
Kaip ir dera oriam.
Sveikiname. Nuoširdžiai.
..
Visiems kitiems- imkit pavyzdį, dėkitės į galvas.

Dzeikas       2016-08-19 19:03

Na ka gi, bukim konstruktyvus, arba kaip sake Bazilijus Didysis “su nauda kalbek, su nauda klausyk, su nauda klausk ir su nauda tylek”.
Daktaras pats klausia (zr. straipsnio uzvadinima) pats ir atsako(skaitykite turini).
T.y. klaidos, valstybes ydos idetos jau paciuose pamatuose.
Tada iseitis viena - valstybes demontazas iki pirminiu elementu.T.y. naujo Steigiamojo Seimo rinkimas kuris renkamas butu tik vienu tikslu: sukurti nauja Konstitucija ir parengtu rinkimus pagal taja konstitucija.Po ju butu paleistas.
Kazka padaryti evoliuciniu keliu?Tas pats kaip del kreivu pamatu griuvancia troba remontuoti ramstant kulais sienas ir naujom cerpem stoga klot,kad vandens neleistu.

Pastaba       2016-08-19 18:19

Straipsnio autorius gana neblogai įvardijo Lietuvos negeroves, tačiau, kad to nebūtų, deja pasiūlė kovoti tik su blogio sukeltomis pasekmėmis, o ne su pačiomis blogio šaknimis.

kontoriniui "eretikui"       2016-08-19 18:09

kritikuojantys valdžią Lietuvos negali valdyti.
tik valdžią turintys paveldėta partinių školų patriarxų “anūkų” teise.
visi kiti turi teises patylėti arba privilegiją pritarti audringais plojimais.

eretikuijui       2016-08-19 18:02

Trūksta.
Jūsų kontorai trūksta mūsų pasiúlymų.
Kaip, kada ir kur.
Planų, brėžinių ir schemų.
Dalyvių sąrašų ir adresų.
Tada beliktų tik nuvažiuoti ir visus antitarybinius elementus susemti, a ne?
Tuoj.
Pateiksim.
Po sekretu vsemu svetu.
Klausyk- ar tu durnas ar tik durnu apsimeti?

eretikas       2016-08-19 17:57

Perskaičius aibę komentarų,aiškėja atsakymas į klausimą“Kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės?”
Ogi todėl,kad dauguma yra politiniai impotentai,sugebantys tik kritikuoti,skųstis ir rietis,bet nepajėgiantys pasiūlyti ką nors konkretaus ir racionalaus,kas galėtų pakeisti padėtį,-jau nekalbant apie pasiryžimą ką nors daryti.Naivu manyti,kad tokie žmonės galėtų  sėkmingai valdyti valstybę.
Neabejoju,kad mano nuomonė susilauks tik neigiamo vertinimo,bet norėtųsi argumentuotos ją paneigiančios kritikos.

"diskutantui" prieš veidrodį       2016-08-19 16:57

Pikasiau, tai padaryk logiškai- parašyk Stoškui ir siųsk jam savo grafomanijas, užpilk jį savo rašliavom.
Turėsi sau beveik lygų pašnekovą, o mes pailsėsim nuo tavo narciziškų polinkių.

Pikasas stasiui       2016-08-19 15:33

Tai visai ne diskusijos. Diskutuoju tik su rašinio autoriumi, kurio mintyse vis prasiskverbia sovietinis marazmas. Nujaučiu, kas čia aktyvuoja. Kam dar neaišku, siūlau perskaityti: google.lt terleckas pikasas

stasys        2016-08-19 14:56

Pikasui ..Jums nevertėtu veltis į  diskusijas su tais kurie neskaito Tamstos komentaru .smile

Šiaipui       2016-08-19 14:47

Hmmm, tikslus šūvis.
Pagarba…

šiaip nabagas tas pikasas       2016-08-19 14:37

ambicijų daug pas pikasių.
o ambicingus spec.tarnybos ypač puikiai išnaudoja/pasinaudoja.
Pavyzdys: Terleckas.
nėra jis joks kgbistas, bet puikiai kgbistai juo manipuliuoja “tamsoje”
tas pats ir su pikasiu - su paklodėm pasirodo būtent tada, kai komentarai užgauna spec.tarnybas.
tik ne kgbistai manipuliuoja pikasiumi, bet grušnikai.

"Didysis pasivaikščiojimas" > Povilui       2016-08-19 14:26

Matai, infokare kaip kare- snaiperis ir vienu šoviniu patiesia priešininką, o žvairas, klišas bet uolus pila šaudmenis dėžėmis Dievuliui į langus.
A vnuš kada nors gal ir pataikys.
Taip ir “pikasius”- anei taikliai ir įtaigiai, anei šmaikščiai ponas Slavinskas parašyti nesugeba. Belieka tik užpilti rašmenų kiekiu.

Povilas       2016-08-19 14:08

Oho!
Visai įsisiautėjo pikasas.
Taip gali tik žmogus, turintis priklausomybę.
Arba jis įsidarbino ir “daro” planą.

Pikasas > "Vaxta truda"       2016-08-19 13:37

Tokie “spamai”, kaip jūsiškis, gerokai pagyvina komentarų puslapį... smile

Vaxta truda       2016-08-19 13:17

Infliacija…
.
Pikasius devalvavosi.
Niapasytejsino…
.
Dabar iš būdos ištraukė”štazį”.
...
P. S.:
O kada bus “puro” pamaina?
/
Labaj truksta juliuko “Ramibes”:)

stasys        2016-08-19 13:07

Kvailai skamba Stoškaus svarstymai , gal juos priimti kaip svarstytinus ir galima..bet kaip problema grindžiančius jokiu būdu , priešingu atveju vėl tektų perrašinėti tas tiesas kurias jau kadų kadaise esame paneigę ..ne pinigai laime kala , bet jais nuperkame tam būtina plaktuką , ne valdžia laimės indulgencijas pardavinėja, o pats žmogus sau ja susikuria kai to nori ir tyki kad gali ta padaryti . Todėl kalbėti reikia ne apie tai ko ir kas savo laiku yra nepadaręs o apie tai , ko reiktu šiandiena ..bet nereikėjo vakar . Kodėl Lietuva nėra tokia patraukli lyginant su UK ir kitomis pasaulinio gerbuvio oazėmis ..kodėl žmogus linkęs bėgti ..bet ne stoti čia ir kovoti siekiant įsikabinti į gyvenimo skvernus ..kuo tas bėgimas ten geresnis čia esančiu sąlygų. Pradžia tai šeima, mano.. savo..  jo ..jos , nesvarbu, kol žmogus bėga jis negalvoja kokia žemė po jo kojomis jis nesvarsto kokia kalba..kalbą aplinkui esantis ..tokius ‚bėgikus‘ veja gyvenimas ir tas jaunatviškas nutrugalviškumas permieštas smalsumu pabandyti save realizuoti plačiau, bet kitur .smile Taip Lietuva nėra ta šalis kurioje gali išskleisti sparnus jaunas žmogus .... joje maža beprotišku idėjų vardan kuriu verta butu šokti žemyn galva į praraja o išnirus deramai įvertinti užplūdusio adrenalino skonį .Jaunam žmogui reikia laisvės ..ir ne tos kuria siūlo Stoškus ir jo moraliniai kanonai. Atvėrus vartus naivu galvoti kad pro juos niekas neišeis , o jei išeis tai ir grįš . ..žmogus ne karvė kad laukuose pasiganius vėl galima butu gražinti namo .Šiandiena namai visas pasaulis ir pasakyti kad jie būtinai turi būti čia , naivu. Todėl didele dalimi matyt pritarsiu Pikasui visos tos perlaidos į Lietuva rodo ryši ..susieta su meile tai šaliai , bet visiškai nereiškia prievole vėl viską męsti ir grįžti namo į Lietuva pradėti iš naujo.  Nereikia galvoti apie juos išvažiavusius reikia galvoti apie tuos likusius ...pradžia tai yra šeima ir tai kas daro ja tvirta ir pilnaverte .Jei valstybė atsisuks į ja o visuomenė palaikis ..mes vėl atsistosime ant kojų. Visa kita tik tos knygos turinys kuris gali būti įdomus ir prasmingas, o gali būti ir mažiau .

Pikasas       2016-08-19 12:41

“Kontoros” terminą paleidau į viešumą maždaug prieš 13 metų. Ji ten pat ir dabar tebėra… Beje, ji gan plačios suvokimo apimties.

Informacija       2016-08-19 12:34

Kodėl, dėl ko kontora atsiuntė pikasių užpaklodinti diskusiją?
Kuo pavojingi komentarai?
Skaitykite komentarus nuo apačios,  nuo pradžios ir viskas taps aišku-
iškilo pavojus rinkimų cirkui.

elitinis       2016-08-19 12:25

Pikasius unaravas agentėlis. Neatsakinės.

Pikasas > "Kvailas..."       2016-08-19 12:16

Jau sakiau, kad į “spamus” neatsakinėsiu, nes gaila laiko…

Kvailas, bet prisipažinimas       2016-08-19 11:57

Agentėlis patvirtino- Metodas.
Spaminti paklodes.
Pikasiau- esi apgailėtinas.
Kaip ir tavo Kontora.
Neįgalūs.

Pikasas       2016-08-19 11:46

Lietuvai vaduojantis iš okupacinio marazmo girdėjome visokių lozungų. Vienas aiškino apie “istorinę klaidą” (A.Juozaitis)_, kitas, kad “buvome viename sojūze, dabar kitame” (A.Terleckas), na o rašinio autorius prisimena senus mokymus apie “laukinį kapitalizmą”, pridėdamas aiškinimus apie “prichvatizaciją” ir “bėgimą nuo laisvės”. Manau, kad autorius sąmoningai neaiškina, kas gi tą “prichvatizaciją” vykdė ir kokios priežastys vis dar verčia rastis naujiems ekonominiams emigrantams. Apie “hegemono”, “komsomolo” vadukų bei ir “kampuotų pagalbininkų” vykdytus visokius “holdingus” esu nemažai diskutavęs. Kaip ir apie tai, kas dabar visuomenei trukdo atsitiesti. Senų ideologinių klišių “patobulinimai”, vykdomi sovietinės profesūros reliktų, atrodo ganėtinai naiviai ir neįtikinamai. Ne nuo laisvės bėga tautiečiai, kaip teigia K.Stoškus. Dauguma jų ir išeivijoje demonstruoja Lietuvos laisvei pagarbą, Bėga dėl to, kad kreivai įtakoti valdžios reliktai siekia tik asmeninių ir grupinių tikslų, o kariniai būgninimai, sklindantys iš Rytų imperijos taip pat nekelia pasitikėjimo bei nesuteikia ramybės. Žinome, kad mūsų emigrantai nemažas sumas perveda į Lietuvą. Paremia mus ir ES stipresnės šalys. Tačiau, pasigilinus, matosi, kad ta pagalba turi ir kitą reikšmę. Mūsų emigrantai dirba tose šalyse, moka mokesčius ir tai stiprina jų ekonomiką. Tad ir ta parama daugiau ar mažiau yra užtarnauta ir mūsų “darbo ambasadorių” pasklidusių įvairiose šalyse. Į Rytų imperiją, tai net putinofilai nevyksta. Taiko savo atžalas Vakarų universitetuose įtaisyti. Tokiu atveju pamirštama, kad ten “supuvęs kapitalizmas” egzistuoja…

Pikasas       2016-08-19 10:30

Žiniasklaidoje teigiama, kad Krescencijus Stoškus, įstojęs į SSKP 1966 metais,  1965–1968 m. studijavo Filosofijos katedros aspirantūroje. 1972 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Nežinau “Filosofijos katedros” sovietmečiu. Kiek menu, tai buvo Marksistinės filosofijos katedros. Tos informacijos net nereikia. Ji spindi K.Stoškaus rašiniuose.

Pikasas       2016-08-19 10:20

Dabartinė valdžia negali atsidžiaugti skelbiamų reitingų prognozėmis. Tokios įvairios, gal kartais ir “kreivos” skaičiuotės bei apklausos rodo, kad visuomenės sąmoningumo augimas yra eilę metų užšaldytoje būsenoje.Ar tikrai taip ir yra? Ministras J,Olekas teigia, kad prieš Seimo rinkimus yra per mažai politinių diskusijų. Ir ką gi jis nori pasakyti savo elektoratui? Kad “naktinę reformą”, kurią jie buvo prakeikę vykdo nuosekliai? Ar kad tik kairioji partinė trijulė gali vesti Lietuvą į palaimintą rytojų? Žinoma, galima manyti, kad Rytų imperija mums ant galvų šiltu lietučiu krapina, bet vargu ar tai tikslu. Dar galima prisiminti pasaulinės krizės laikotarpį ir pirštais rodyti į “braliukų” pavyzdį. O juk Latvijoje buvo nukąsta didžiulė dalis lato vertės. Net 20 procentų. Ir kas įdomiausia, LDDP pardavusi “Mažeikių naftos” kontrolinį akcijų paketą Rusijos įmonei dar drįsta kaltinti politinę dešinę. O juk nedaug trūko, kad Lietuva net ir to 3,5 mlrd. vertės akcijų likučio būtų netekusi. Jeigu dėl socialdemokratų atsidavimo Lietuvai ir jų dalykinės kompetencijos dar galima ginčytis, tai ką kalbėti apie valdančios koalicijos partnerius - “darbiečius” ir “tvarkiečius”? Skandalas seka skandalą, o viešoje informacinėje erdvėje prieš Seimo rinkimus vis šmėkščioja išsirikiavę trys šių partijų vadovai. Tiesa, Darbo partja, jau ne Darbo partija, nes prisijungė savus “leiboristus”, bet tai esmės nekeičia. Tik atsakomybės, pasak teismo sprendimą, išvengė. Žinoma, turint didelę galimybę visaip įtakoti žiniasklaidą, LSDP jaučiasi saugiai. Vien RIO Olimpinių transliacijų intarpai skirti tam, kad įrodyti ką partija daro ar ruošiasi daryti. Atseit, visi patikėkit, kad Lietuva niekados iš praeities šešėlių ar dabarties tamsumų neišsivaduos ir belieka tik dar kartą kairiesiems gelbėtojams nusilenkti. Dešimtmečiais lankstėmės okupantams ir jų lietuviškiems talkininkams, o dabar būtinas tų “idėjų” perėmimas? Juk kas galėjo būti gražiau sudėliota, kaip “Komunizmo statytojo kodeksas”. Ar patys vietiniai vadukai jį skaitė - dar tenka abejoti. Na, gal ir perskaitė, o ką darė? Šlovino “hegemoną” ir tiek žinių,,, Dabar subtiliai ieškoma naujų kelių, takelių kaip išlikti valdžioje. Manau, kad daugelis emigrantų tokiais pažadais jei ir patikėjo, tai nusivylė. Beveik nebėra jų rin
P.S. Į visokius kliedesius apie mano kuklią personą neatsakinėsiu. Neturiu tiek laiko… Jei atsitiktų taip, kad atsirastų rimtesnis oponentas, tai tokia diskusija būtų prasmingesnė.

 

Komentarų puslapis 1 iš 3
 1 2 3 > 

Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Tikėjimo ir vilties jėga

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ragina Vilniaus universiteto Senatą pareikšti nepasitikėjimą Rektoriui A.Žukauskui

Lietuvos laisvės lygai – 40

Vytautas Daujotis. Baltos dėmės VSD pažymoje, arba Nutylimos valstybės užvaldymo ištakos

Tomas Dapkus. Atsakymas į Andriaus Kubiliaus melą (1)

Leonas Merkevičius. Teismų naujienos

Mūšios parke Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti bus pagerbti visi Negrįžusieji iš Sibiro platybių: kviečiame!

Birželio 14-oji: aukos ir budeliai

Sąjūdžio žmonės: Viktoro Pranckiečio išpuolis grąžina Lietuvą į 1988 m. ir negali būti laikomas tik atsitiktiniu ir apmaudžiu nesusipratimu

Agnė Širinskienė. Neatskleistų verslo, žiniasklaidos ir politikos sąsajų gali būti ir daugiau

VU Senatas: Rektorius paskelbė tokias konkurso sąlygas, kad Vytautas Radžvilas negalėtų jų atitikti

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos: Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Euro valiutos palaikymo lygis Lietuvoje – žemiausias ES

Šimtmečio referendumas Lenkijoje

Nuo bačkos. Mantas Adomėnas. Ar Lietuva tebėra „nepriklausoma demokratinė respublika?“

Algimantas Rusteika: „Įsitaisykit patogiai: Show must go on. O viskuo, kuo reikia, pasirūpins specialiosios tarnybos“

Vytautas Radžvilas. Kalba prieš aušrą: apie šunišką ir žmogišką laisvę

7 metus trukusi Gimdymų namuose byla baigta: Aukščiausiasis Teismas išteisino Jurgitą Švedienę bei Dalią Jakaitę

Vladimiras Laučius: šių metų Dalios Grybauskaitės atradimas – Lietuvoje knibždėte knibžda vidaus priešų...

Aušra Maldeikienė. 2018 birželis: ar pilietinio pasipriešinimo sąjūdžiai sugriaus Potiomkino kaimo bastionus?

Krescencijus Stoškus. Tarp embriono ir Fausto

Nuo bačkos. Sadauskas ir Juknevičienė: augančios europietiškos Lietuvos priešai buriasi aplink Juozaitį, kad padėtų Karbauskiui

Prezidentės metinis pranešimas: ką pasakė, o ką nutylėjo Dalia Grybauskaitė?

Algimantas Rusteika. Apie politikus ir biurokratus

Ar geri tėvai turėtų duoti berniukui lėlę, kai jis prašo kardo?

Prezidentės devintojo metinio pranešimo išvakarėse Prezidentūra pristato Dalios Grybauskaitės „darbus Lietuvai“

Verta prisiminti. Arvydo Juozaičio kalba 1989-ųjų roko marše: Lietuvos valstybei – TAIP!

„Su Lisabonos sutartimi ES nuvažiavo nuo bėgių“ – Švedijos demokratai ją sieks persvarstyti ir ketina rengti referendumą dėl ES

Žymūs visuomenės veikėjai ragina Arvydą Juozaitį dalyvauti Prezidento rinkimuose: „Lietuvai reikia Atgimimo prezidento“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.