Partijos

Krescencijus Stoškus. Atviras laiškas diskusijai: Ir vėl… prie sudužusios geldos?

Tiesos.lt redakcija   2015 m. liepos 21 d. 17:34

376     

    

Krescencijus Stoškus. Atviras laiškas diskusijai: Ir vėl… prie sudužusios geldos?

Pasigirdo redaktorės Ramutės skambutis. Ji prašo atsiliepti į kokią nors Tiesos.lt svetainės skaitytojų jau pasiūlytą temą. Pasakiau, kad ir pats turiu aktualių temų.

Bet kai atsiverčiau tuo metu Liudviko Jakimavičiaus moderuojamą diskusiją ir, pasidomėjęs daugiau, sužinojau apie tai, kas įvyko „Lietuvos sąraše“, viskas apsivertė. Negalėjau patikėti, kad įvykiai jau taip toli yra nuėję. Jeigu būčiau stovėjęs toliau nuo jūsų veiklos, turbūt būčiau pasakęs: gerai, kad ir šį sykį susilaikiau nuo tiesioginės politinės veiklos. Dabar skauda. Ir stipriai. Daugiau, negu įsivaizdavau. Keletą dienų nėjo išstumti iš galvos to, ką sužinojau. Atkrito ne tik mano tema. Beverčiai pasirodė ir skaitytojų siūlymai.

Užvaldė mintis: kam reikia ieškoti kitų temų, kai neturime atsakymo į patį svarbiausią situacijos užduodamą dienos klausimą: ką daryti toliau? 

Neslėpsiu, nemačiau didelių „Lietuvos sąrašo“ politinių perspektyvų. Apie tai kadaise jau teko kalbėti ir Dariaus Kuolio sukviestame susitikime, kuris įvyko Lietuvių literatūros institute. Jis daug labiau man imponavo kaip drąsus ir atkaklus inteligentų pilietinis judėjimas, nepriklausomos Lietuvos sąjūdis. Čia jis atrodė kaip gaivi, gana vieninga ir, svarbiausia, ištikimai morališkai užsiangažavusių žmonių komanda. Niekur kitur tokio susitelkimo žmonių neteko matyti. Visų kitų judėjimų publika buvo daug margesnė ir konfliktiškesnė. Net nejauku buvo pagalvoti, kad štai šitie moralinio pasišventimo apimti žmonės vieną dieną pavirs standartiniais politikais. Jau tada kilo klausimas: o kas galės juos pakeisti? Juk mes neturime pilietinės visuomenės…

Bet nepaprastai aktyvus įsitraukimas į referendumo organizavimą ir savivaldos rinkimus sužadino viltis, kad čia gali įvykti ir poslinkių į profesionaliąją politiką. Nesugebėjau tik įsivaizduoti, kuo norėjo tapti „Lietuvos sąrašas“: dar viena valdymo galių siekiančia partija, šiek tiek išplečianti ir taip jau margą viešpataujančių partijų ansamblį, ar šią realybę neigiančia moraline ir profesine alternatyva? Pirmasis kelias tokiai komandai atrodė per daug menkavertis, net ir absurdiškas. Juk tą galimybę jau išmėgino apie 30 partijų. Kuo gali patraukti visuomenę 31-oji partija? Pasakyti, kad bus kitokia? Bet kuri partija to nesakė? Juk visi ateina su gražiais pažadais. Ką ji gali pasiūlyti, kad žmonės atgautų viltį? Dar sunkiau padaryti, kad darbai atitiktų žodžius ir viltys būtų pateisintos, kai partiniai interesai ir lobistai daro tokį spaudimą. Atrodė akivaizdu, kad šiam morališkai užsiangažavusiam judėjimui daug labiau derėjo kitas kelias. Buvo pagrindo galvoti, kad „Lietuvos sąrašas“ siekia ateiti kaip visuomenės moralinio atsinaujinimo partija. Tik ar ji galėjo būti tokia?

Įvairios Nepriklausomybės laikų patirtys rodė, kad uždegti tokį atsinaujinimą galėjo tik stipri pilietinė organizacija. Ar nereikėjo pirmiau galvoti apie tokios organizacijos sukūrimą, o tik paskui – apie ėjimą į profesinę politiką? Bent jau taip savo laiku galvojo buvęs vyriausybės kancleris, o vėliau Seimo narys, JDJ ir NDJ įkūrėjas velionis Kęstutis Čilinskas. Tų reguliarių antiprezidentinių renginių Daukanto aikštėje (kad ir kokie prakilnūs jie būtų) juk negalėjo pakakti.

Bet ne mažiau svarūs pasirodė ir priešingi argumentai: esanti valdžia niekada neleis tokios organizacijos sukurti. Juk ji nesiteikė net piliečių surengto referendumo rezultatų pripažinti. Ji moka taikytis tik su žaidimų lygmens „demokratija“. Per tą neilgą laiką jau beveik visa žiniasklaida pasidavė juristų ir politikų suderintam Garliavos įvykių nušvietimui. Vis aiškiau darėsi, kad ne Prezidentūra, o Prokuratūra paėmė į savo rankas tų įvykių interpretavimą. Juk Lietuvos žmonės iki šiol nežino, nei kur yra slepiama mergaitė, nei viso ten įvykdytų nusikaltimų masto, nei tikrųjų kaltininkų. Šiandien jų mąstymas ir vertinimai yra valdžios ir ją aptarnaujančios žiniasklaidos rankose. O įtakingi klanai jau yra sau pakankamai gerai užsitikrinę prie jų visus priėjimus, todėl nesuka galvos dėl bendrų visuomenės reikalų. Solidarumas, net tautos išlikimas mažai ką tedomina. Gyvenama šia diena, daugiausia – nuo vienų rinkimų iki kitų. Tuo tarpu moraliniam šalies prisikėlimui reikėjo užangažuoti ne tik žiniasklaidą, bet ir sutelkti daug meninių, politinių bei apskritai visuomeninių jėgų.

Šie faktai, matyt, buvo pagrindiniai argumentai, paspartinę ėjimą į savivaldos rinkimus. Žinoma, tai buvo rizikingas sprendimas. Problemiški buvo ne tik sąjungininkai, bet ir pilietinio judėjimo likimas. Nauja partija be pilietinio judėjimo užnugario – beveik niekas. Visai galimas daiktas, kad nei apie tuos dalykus, nei apie savo būsimą misiją bei santykius su savo sąjungininkais nebuvo daug galvota, nei diskutuota. Tiesiog šokta į judantį traukinį. Bet nemanyčiau, kad tai buvo daroma iš blogos valios, o ne iš skubos ir nepakankamo organizacinių darbų pasiskirstymo. Tačiau skilimo faktas yra neginčijamas įrodymas, kad tokie svarstymai į demokratinę politiką pretenduojančiai partijai yra būtini. Demokratija turi būti jos narių įpročiu virtęs kasdienio gyvenimo principas. Išorinė demokratija be vidinės demokratijos yra tik publikai skirto spektaklio vaidinimas. Lietuvoje, deja, kol kas beveik visos partijos turi didelių vidinės demokratijos problemų. Didžioji dalis lyderių yra tik tvardytis bepradedantys autokratai. Todėl nėra daug vilčių, kad tokių partijų kuriama valstybė būtų demokratiška.

Nereikėtų ramintis – naujos partijos skilimas nėra geras reiškinys nei pačiai partijai, nei atskilusiems žmonėms. Visi žino, kad iš tikrųjų tai jų irimo simptomas. Į jį būtų galima nekreipti daug dėmesio, jeigu tas simptomas būtų retas, o su juo nežūtų ir žmonių dedamos viltys. Ne tik tų, kurie daug jėgų, sveikatos ir laiko yra paskyrę tokiems judėjimams, bet ir tų, kurie tikisi permainų Lietuvoje. Tuo tarpu jis kaip tik labiausiai būdingas visiems kritiniams ir į politines permainas labiausiai orientuotiems Lietuvos judėjimams. Kai kas čia mato net viešpataujančių partijų infiltracijas. Bet toks aiškinimas per daug pigus. Šitokiu įprastu savo neįgalumo perkėlimu ant svetimų galvų tik nesėkmingai maskuojamas nenoras, vengimas ir nesugebėjimas giliau aiškintis stipriai degraduojančių tarpusavio santykių...

Kad ir kaip būtų nesmagu, privalome pripažinti, kad vėl atsidūrėme prie sudužusios geldos. Kiek tokių sudužimų buvo, turbūt jau niekas nesuskaičiuotų! Kiek partijų bei pilietinių judėjimų šitaip užbaigė savo amžių! O iš to daroma vis kategoriškesnė išvada – Lietuvoje išugdyti organizuotos pilietinės visuomenės nebeįmanoma. Tokia visuomenė būtina ne kokioms ambicijoms tenkinti, o jėgų pusiausvyrai sukurti. Privalu galų gale kiekvienam suprasti, kad be jos valdžių savivalė nebeišvengiama. Reikėtų Lietuvoje neįmanomai aukštos valdžios kultūros, kad ji pradėtų save apriboti teisingumo vardan. O to niekada nebus, kol nebus jėgų pusiausvyros. O be jos valdžios savivaliavimas yra norma. Tos savivalės padarinys – ne tik emigracija. Didžioji visuomenės dalis apimta neįgalumo ir rezignacijos. Panašiai kaip ir Kristaus gimimo laikais iš savo valstybės žmonės jau iš esmės nieko nebesitiki: belieka tik laukti palankių atsitiktinumų arba Dievo malonės.

Taigi ką daryti toliau? Apie tą, manau, mes dabar pirmiausia ir turėtume galvoti. O kad galėtume laisvai galvoti, praverstų, kad mūsų mąstymas išsilaisvintų iš piktų jausmų paralyžiaus ir situaciją pamatytume iš šalies. Pradžiai užtektų atvėsti. Tam galėtų padėti kad ir Marko Aurelijaus „Sau pačiam“. Bent šiek tiek pasiskaitinėti. Gal dar pasidalinti stoiškumo įspūdžiais su kitais. Su kaltinimais čia tikrai nereikėtų per daug skubėti. Labiausiai apgailėtini – turgaus kivirčai, kurie nieko nesprendžia, niekur neveda, o diskredituoja visus, net ir tuos darbus, kurie bendromis jėgomis jau buvo atlikti. Žinoma, čia negalima visai atmesti ir šiokio tokio laimėjimo. Išsiliejo pyktis, o su juo ištekėjo ir dalis tiesos…

Kodėl tada šios tiesos nepanaudoti partneriškiems tarpusavio susitarimams už apskritojo stalo? Tik prieš tai tektų pripažinti mažiausiai bent tris dalykus: pirma, kad padėtis jau yra pasikeitusi ir dabar bendrauja ne seni bičiuliai, o du lygiateisiai partneriai; antra, kad tie partneriai geranoriškai išsako savo pageidavimus vienas kitam ir rašytiniu susitarimu yra pasiryžę įtvirtinti tolesnio bendravimo sąlygas; ir, trečia, ten pat nusako, kokias funkcijas bendroje veikloje įsipareigoja vykdyti bei tarpusavio paslaugas atlikti.

Aš suprantu, toks atsisėdimas sutarčiai Lietuvos visuomeninėje veikloje – negirdėtas dalykas. Čia skilimas visada yra neišvengiamo suirimo pradžia. O reikia tiek nedaug – tik peržengti savo nuoskaudas ir pasiryžti iš geros valios kylantiems bei nesavanaudiškiems kompromisams. Panašiai kaip ir atsiprašymo atveju. Nepasakytume, kad mūsų krašte nedaroma kompromisų. Atvirkščiai, visa mūsų politika ir verslas pagrįsti kompromisais, kartais net gana šlykščiais ir bestuburiškais. Bet, deja, jų nėra ten, kur nėra turtinio ar valdymo intereso. Bet juk jie turėtų būti visur, kur tikslai ir uždaviniai svarbesni (kilnesni, visuotinesni) už kai kuriuos nepatogumus ir asmenines nuoskaudas.

Ar nesusidarė proga savo pačių susitarimais paliudyti arba atmesti įsiėdusią išvadą, kad Lietuvoje sukurti organizuotos pilietinės visuomenės nebeįmanoma. Jeigu sutiktume atmesti šią išvadą, po partijos skilimo faktu tektų užbrėžti storą brūkšnį, kuris turėtų reikšti ne tik senųjų santykių pabaigą, naujųjų pradžią, bet ir bendro intereso supratimą, naudingą visai pilietinei visuomenei. Taip būtų padarytas bazinis kompromisas, priverčiantis susėsti prie apskrito stalo.

Išsisukinėti nuo tokio kompromiso – tai pripažinti moralinį „Lietuvos sąrašo“ pralaimėjimą, kuris ilgainiui gali grėsti net kapituliacija arba vegetavimu iki galutinio jėgų ir resursų išsekimo, o kartu darsyk patvirtinti, kad Lietuvoje nebeįmanoma sukurti organizuotos pilietinės visuomenės.

Nereikėtų guostis tuo, kad atskilusių žmonių nedaug. Jų vaidmuo, svoris ir įtaka skaičiais neįvertinamas. Bet net ne tai svarbiausia – jie kelia problemas, kurių sprendimas gyvybiškai būtinas pačios partijos demokratizavimui – visuomenę demokratizuoti siekiančioje partijoje demokratijos niekda nebus per daug.

Prašyčiau dovanoti, kad įsikišau ne ten, kur norėjau. Bet nepasakyti negalėjau, nes per daug jus visus gerbiu…

Krescencijus Stoškus

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

2 to > dėl Urbšio ir Puteikio ir Kuolio 2015-07       2015-07-28 14:21

Apioe N.Puteikį į dešimtuką gerb.Povilas Urbšys:

“„broilerių tipo“ partijos – nacionalinė vertybė, kurią visomis išgalėmis turėtume stiprinti, nes būtent tokio tipo partijose rasos juknevičienės jaučiasi kaip žuvis vandenyje, o išeiviai iš tokių „partinių broilerių peryklų“ kaip Naglis Puteikis ieško naujų galimybių sukurti panašias peryklas dirbtiniu būdu jungdamas mažąsias partijas.”
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/p-urbsys-partiniu-broileriu-peretojams-jaukiausia-erdve-gardas.d?id=68588556

to > dėl Urbšio ir Puteikio ir Kuolio 2015-07       2015-07-28 13:03

Nieko negirdėjau apie N.Puteikio bandymą kurti visuomeninį komitetą Panevėžyje. Gal galite atsiųsti nuorodą ar citatą, ar paliudijimą?
O kaip vertinate tokį faktą: I.Vasinauskaitė ir LS skaldė Panevėžio visuomenininkus siūlydami jiems steigti ir įsteigdami dar vieną komitetą, šalia A.Visocko judėjimo per savivaldos rinkimus? Kaip manote, kokių I.Vasinauskaitė ir LS galėjo turėjo genialių tikslų, kai taip darė?

Algirdai       2015-07-27 20:12

o kaip jūs skiriate tiesą nuo melo?
ypač apie tai, ko jūs net negalite žinoti?

> dėl Urbšio ir Puteikio ir Kuolio        2015-07-27 20:10

gerbiamasis / gerbiamoji, nustebinote - tiek sugebėjote perskaityti viename tekste?
tiesiog neįtikėtina!
bet jūs ne tik skaitytojas / skaitytoja, bet ir rašytojas / rašytoja - tiek daug prirašyti žinant šitiek nedaug - iš kur šie talentai?
gal jūs išmąstėte? kaip jums tai pavyko?
turiu tik tris klausimus.
pirmas: kodėl jūs manote, kad pristeigus daugiau organizacijų išaugs ir bendras kovotojų už teisingumą skaičius?
kitas su pirmuoju susijęs tiesiogiai: gal galite išmąstyti, kokių Puteikis turėjo genialių tikslų, kai skaldė Panevėžio visuomenininkus siūlydamas jiems steigti dar vieną komitetą, šalia Urbšio remiamo KARTU?
ir trečias - kodėl jūs visus vertinimus įvardijate žodžiu “pyksta”?

Algirdas: Tiesos.lt ar Melas.Lt ?       2015-07-27 14:43

Po keleleto dienų, praleistų be interneto,pamačiau,kaip toliau degraduoja portalo veido-L.Jakimavičiaus ,,diriguojamos” diskusijos.  Jo, tiesiogiai ir prisidengus anonimine kauke, kurstomos rietenos, melai, juodinimai,pjudymas ir žodynas rodo ir portalo lygio kritimą...
Tarkim kažkoks bailus niekšelis pacitavo Ekspertai.eu vedlio Nako ir jo draugelio Vaišvilos nuomonę , jog aš esu ,, provokatorius” ir pan..
Jei Jakimavičius būtų už tiesos.lt padoraus veido išlaikymą, tai jis būtų pasirūpinęs ,kad tokių niekšelių atneštos šiukšlės būtų ištrintos ir būtų paaiškinimai…Jakimavičius iš N mano el.laiškų ir komentarų ekspertai.eu tema, be abejo, žinojo, jog aš kritikavau Nako prokremlišką kursą ir jam talkinusį signatarą Vaišvilą už bedrininkavimą su kremliui patarnavusiu portalu…Nakas tą kritiką-mane išviešino: nurodė tapatybę ,prieinamą tik portalo administratoriui,lyg paskutinis niekšelis. Po to Nakas ir ,kartu su jo manipuliuojamu Vaišvila, už prokremliško portalo kritiką man užmetė,,provokatoriaus” vardą...
Primenu nuorodą, kaip nuo ekspertai.eu atsiribojo Rubavičius, Jak., a.a.Patackas,Vilutis,Kalinauskaitė :
:http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/seime-vietoj-a-patacko-zmogus-kurio-jis-ragino-saugotis.htm
>
>
> > Savo pasitraukimą iš portalo
> > ekspertai.eu kūrybos komandos L.Jakimavičius vadino
> > teisingu ir savalaikiu sprendimu: „Žingsnis buvo
> > teisingas, nemanau, kad turinys būtų pasikeitęs, jis
> tik
> > radikalėjo. Tinklalapis Ukrainos atžvilgiu yra labai
> > proputiniškas“.

Dar dėl Urbšio ir Puteikio ir Kuolio       2015-07-26 12:43

Nomedai       2015-07-25 23:08 ar tai jums panašu į žaidimus tamsiame kambaryje?
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-urbsys.-naglio-puteikio-piratu-laivas-kelia-bures-panevezyje

Nežinau, ar Kuolys sakė, kad Urbšys pernelyg siaurai veikia. Jei sakė, tai sakė teisybę. Tas matosi iš tos nuorodos. Urbšys pyksta ant Puteikio, kad tas kažką bando organizuoti platesniu masteliu nei Panevėžyje. Bet nėra ko čia Urbšiui pykti ant Puteikio, nes pastarasis ne Urbšio organizacijos žmones bando persivilioti pas save, o buvusius valstiečius. Urbšio sąjungininkams nėra ko pykti ant Kuolio ar Puteikio, kad tiedu bando kažką daryti visos Lietuvos mastu. Nes būtent taip ir reikia daryti. Negalima apsiriboti tik Panevėžiu. Ir dar. O ko pyksta Urbšys ant Puteikio, juk nebuvo nei draugai, nei vienoje organizacijoje. Tas pats ir Urbšio sąjungininkams, kurie pyksta ant Kuolio, juk Kuolys su Urbšiu taip pat nei vienoje kompanijoje, nei draugai.
Užuot pykęs geriau tegul Urbšys telkia žmones visoje Lietuvoje. O tiesos.lt bendradarbiai, kurie yra supykę ant Kuolio ir Puteikio tegul Urbšiui padeda tą telkimą organizuoti. Tada pykčio, keršto, pavydo, apmaudo, nuoskaudų energija, kuri dabar čia išsilieja prasivardžiavimais komentaruose, pavirstų konkurencijos energija, kuri sukurtų tris dideles demokratijos ir teisingumo siekiančias Urbšio, Kuolio, Puteikio organizacijas. Jei tie lyderiai ir juos palaikantys tarpusavyje susiderins politinius veikimus, tai bus labai gerai. O jei nesusiderins, tai tame jokios tragedijos nebus, nes vis tiek bendras kovotojų už teisingumą skaičius išaugs. Ir visi lig šiol nesutariantys ar tarpusavyje persipykę galės pasirinkti tą organizaciją ir lyderį, kuris jam labiausiai atitinka įsitikinimus, labiausiai patinka programa, tinka veikimo principai ir metodai, galų gale kuri ar kuris labiausiai dera prie širdies.

Dėl Urbšio ir Puteikio ir Kuolio       2015-07-26 11:53

Perskaičiau tą nuorodą: Nomedai     2015-07-25 23:08
ar tai jums panašu į žaidimus tamsiame kambaryje?
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-urbsys.-naglio-puteikio-piratu-laivas-kelia-bures-panevezyje

Iš to aišku, kad Puteikis bando kažką kurti Lietuvos mąstu, kaip ir Kuolys. Urbšys kol kas nebando, dirba Panevėžio mąstu. Kuolys ir Puteikis buvo sqjunginkai. Urbšys ir Puteikis nebuvo. Kuolys ir Urbšys taip pat ne. Urbšys pyksta, kad Puteikis Panevėžyje buria komandą. Normalu turbūt kad pyksta, nes atsiranda tarpusavio konkurencija. Tai matyt normalu. Kadangi nebuvo Urbšys su Puteikiu vienoje organizacijoje, tai nėra ii jokios problemos.

Minedai R.K.       2015-07-26 0:09

Pas nykštukus darosi ankšta. Vienok labanakt, ištikimoji mūza. Sugrokite Kritikui noktiurną arba menuetą birbynei su muštarda. C - dūr. O Algirdui pakaks paprasto mineto. Labanakt. Nepamirškite nuleisti vandens.

to Nomeda       2015-07-26 0:07

ko kišiesi? kodėl trukdai kovoti? prie ko čia ironija? gerai dar, kad supranti, kad tavo vieta pas nykštukus.

"Nomedai"       2015-07-25 23:35

štai ir nukrito dar viena kaukė

Nomeda P.L.       2015-07-25 23:26

Ups, kaip baisiai aš kvaila nusikalbėjau. Ačiū redakcijai, kad pataisė. Jo, čia ne nykštukų, o titanų kova. Susigėdau, bėgu pas nykštukus.

Nomedai       2015-07-25 23:08
kaip gerai, kad       2015-07-25 22:56

turime Nomedą - viską mums teisingai išaiškina: ir apie propagandą, ir apie tamsius kambarius bei jų žaidimus, ir apie nykštukus…
O svarbiausia - užduoda teisingą klausimą.
Ir, kaip tikra propagandos specialistė (-as), nenurodo, kas gi tie blogiečiai, kurie “juos” vadina, pacituokime, “Tiesos.lt”...

Nomeda P.L. Sigitui V.S.       2015-07-25 22:18

Propaganda yra propaganda. Ji klijuoja etiketes, išplauna smegenis. Kas tai yra “puteikistų šutvė”? Gal ją kur matėt? Gal išvardinsit šutvės narius ir atskleisite melagystes? L.Jakimavičius mojuoja kumštimis tamsiame kambaryje. Talžo įsivaizduojamų piratų snukius. Kažkas paerziną L.Jakimavičių. Jis vožia stipriau. Redakcija siunčia erzintojus “pas nykštukus”... Ir t.t, ir t.t. Nykštukiniai nykštukų žaidimai. Tik kodėl jie vadinami “Tiesos.lt”?

nykštukas nosis       2015-07-25 22:01

Na, n.p. karlikai - spaudom, spaudom nykščius, rodom ką mokam. Rašinėti nelabai sekêsi, bent nykščiais pamaigykit.

Sigitas V. S.       2015-07-25 18:42

Košmaras kažkoks. Dr. D. Kuolio vietoje neturėčiau kur akių dėti iš gėdos.
Aš manau, kad labai gerai, kad taputeikinių šutvė komentaruose aktyviai reißkiasi. Iki rinkimų jie tiek prisidirbs, kad taps visuotinės pajuokos objektais. Nereikia jų iš čia varyti. Lai “komentuoja”. Tegul įklimpsta savo melagystėse iki kaklo. Rinkėjams bus tik į naudą, nebeužkibs.

Brudas       2015-07-25 18:35

Valio. Stoškus aišku nnė prie ko. bet jo straipsnis taip elegantiškai tiko vystyti rietenas. Negi rietenos yra svarbiausia prievolė Lietuvai. Nesu nei LS nei Puteikio komandos narys, tačiau širdyje esu saviškis. T.y. prijaučiu ir Lietuvos sąrašui ir Puteikiui. Kažkas minėjo A.A. Čilinską ir jo judėjimą. Lietuvos sąrašas jau yra pakilęs į aukštesnį lygmenį negu Čilinsko judėjimas. Taipogi ir Puteikio indėlis yra solidesnis. Atsimenu mūsiškių mitingą prie Respublikinės biliotekos (Seimo) “Valstybė be teisingumo yra tik plėšikų gauja” Susirinko 500-1000 žmonių.Buvau ir džiaugiausi ir tikėjau, kad tai yra pradžia, gera pradžia. Iš tribūnos kalbėjo ir A.A. Ozolas, Medalinskas, Stoškus,visų neišvardinsiu. Praėjo keletas savaičių ir ką jūs galvojate? A.A. Ozolas ir Medalinskas sukvietė “savo atskirą” mitingą. Atėjo kokia šimtinė. Specialiai nuėjau pasižiūrėti. Nesusilaikęs net frazę mestelėjau” Skaldytojai” kas išgirdo ar neišgirdo, ne tiek svarbu.  Tačiau po to Tiesos judėjimo aktyvas nurimo, tarsi užsistagnavo. O šiomis ddienomis vyksta (mano nuomone) didžiulė diversija: supjudyti Lsąrašo žmones tarp savęs, supjudyti L sąrašą su Puteikio judėjimu.Ir tai kažkam sekasi. Tik susitelkę vieningai mes galime atkovoti Lietuvą Lietuvos piliečiams.Grįšiu kiek atgal. Kai N. Venckienė norėjo perimti Lietuvos Sąrašo pavadinimą ir formavimą, savalaikis buvo D.Kuolio ir N.Puteikio veiksmas ; Užregistruoti Lietuvos Sąrašą. Kad ir kaip būtų skaudi ir svarbi mergaitės tragedija, negali vien ši problema būti pagrindinė. Tai kad Lietuvos sąrašo žmonės renkasi Daukanto aikštėje yra sveikintina. didžiulė pagarba Jums. Pasikartosiu: norint pilietinės Lietuvos, reikia eiti į Lietuvą kartu. Puteikis su Sąrašu nesitapatina ir gerai. Tuo labiau, Sąrašui yra galimybė tapti savotišku demokratinių jėgų antstatu, telkiančiu visus.Ne šimtalapė programa duos vaisius.(be jos irgi negalima)Vienybė duos vaisius.Bet va,skaudu konstantuoti: vienybė tebėra mūsų Achilo kulnas.

Tikrai šaunus       2015-07-25 18:32

Darbovietė ir pareigos: URM, žydrojo albino specialusis kurjeris.
Dabar aišku. URM yra pagarsėjusi kaip saugumiečių perykla.
Taigi, Algirdukas ne šiaip sau provokatorius.
Profesionalas. Apmokytas ir pakaustytas.
Įdomu, ar ir kiti puteikiožmonės taip pakaustyti?
Kai prieš pusmetį pradėta kalbėti apie piratus kaip apie dar vieną specialų “valstybininkų” Projektą protesto balsams susiurbti ir neutralizuoti, tai atrodė gana drastiška mintis.
Dabar jau nebe. Ačių Dievui, kad šį kartą taip anksti demaskavosi.
Persistengė.

Štai koks Algirdas šaunus       2015-07-25 18:16
vobiscum       2015-07-25 17:45

Broliai ir seserys iš Lietuvos, pasimelskime.
Pasimelskime už kankinius. Melskimės už brutaliai čionai suvarytus, prievarta laikomus ir turinčius kentėti smurtą puteikiožmones. Melskimės už juos, XXI kankinius, nes jie, bedaliai neturi kito pasirinkimo.
Klastingieji bingeliai, žiaurusis liudvikas kartu su piktąja irena, nelaimingus kilniuosius piratus laiko prirakintus antrankiais prie kompiuterių ir verčia skaityti traumuojančius komentarus.
Tai lig šiol neregėtas sadizmas nuo kurio kraupsta visa progresyvioji visuomenė.
Mes, tikinčiųjų naujaisiais mesijais bendruomenė - kategoriškai reikalaujame nedelsiant išlaisvinti portale “tiesos lt” įkalintus puteikiožmones.
Rekalaujame nedelsiant nugabenti pagrobtuosius į jų gimtąjį puteikinio teisingumo portalą kur mūsų tikėjimo broliai galėtų netrukdomi išpažinti tikėjimo švieiuoju rytojumi tiesas bei šlovinti savo mesiją.
Laisvę puteikio žmonėms!
Šalin juozapinę - diedukinę- liepų spiečiaus tironiją!
Tegyvuoja mesijas ir pigios kėdės viso pasaulio darbo žmonėms!
Mes nugalėsim,Tvarka bus!
Gero savaitgalio!

vobiscum       2015-07-25 17:44

Broliai ir seserys iš Lietuvos, pasimelskime.
Pasimelskime už kankinius. Melskimės už brutaliai čionai suvarytus, prievarta laikomus ir turinčius kentėti smurtą puteikiožmones. Melskimės už juos, XXI kankinius, nes jie, bedaliai neturi kito pasirinkimo.
Klastingieji bingeliai, žiaurusis liudvikas kartu su piktąja irena, nelaimingus kilniuosius piratus laiko prirakintus antrankiais prie kompiuterių ir verčia skaityti traumuojančius komentarus.
Tai lig šiol neregėtas sadizmas nuo kurio kraupsta visa progresyvioji visuomenė.
Mes, tikinčiųjų naujaisiais mesijais bendruomenė - kategoriškai reikalaujame nedelsiant išlaisvinti portale “tiesos lt” įkalintus puteikiožmones.
Rekalaujame necelsiant nugabenti pagrobtuosius į jų gimtąjį puteikinio teisingumo portalą kur mūsų tikėjimo broliai galėtų netrukdomi išpažinti tikėjimo švieiuoju rytojumi tiesas bei šlovinti savo mesiją.
Laisvę puteikio žmonėms!
Šalin juozapinę - diedukinę- liepų spiečiaus tironiją!
Tegyvuoja mesijas ir pigios kėdės viso pasaulio darbo žmonėms!
Mes nugalėsim,Tvarka bus!
Gero savaitgalio!

"Dėkui " Algirdui       2015-07-25 17:28

Papurvino, pabrudino, komentaruose pasiautėjo ir tiek.

O diskusijos autorius K.Stoškus čia nė prie ko. Jo straipsnis - nuostabiai elegantiškas. Ačiū jam.

Brudas       2015-07-25 17:11
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
to Ohoho, na ir " Algirdas"! 2015-07-24 21:       2015-07-25 17:10

ačiū už nuorodas.apsišvietėm. pasirodo,tas tipas ne vienam portale reiškiasi ir komandas davinėja.

Vykintas Jasas (Jakas)       2015-07-25 12:50

Argumentų nebeliko. Liko tik gėda. Nepykit, žmonės gerieji.

Gerbiami tautiečiai       2015-07-25 12:21

Komentaruose kaskart atsiverianti kloaka - tai mūsų pasirinkimas.
Daugelis jūsų sakotės kovojate prieš sistemą, bet tai darote tokiu būdu, kad ji tik sutvirtėja? Juk kiekvienas iš jūsų turite pasirinkimą: rašyti tai, kas tiesa / gera / naudinga sokratiškąja prasme, pasirašyti savo vardu ar anonimiškai… juk jei renkatės kartą per mėnesį rašyti / skaityti Tie-SOS!, vad., ir patys jai įsipareigojate? Suprantate, kad ir nuo jūsų priklauso bus jos daugiau ar ne? Kodėl laisvę rintis taip lengvai keičiate reikalavimu įvesti “tvarką”: norite aptverti teritoriją, pastatyti sargybos bokštelius, paleisti prižiūrėtojus su sarginiais šunimis?..
Manau, tai ir yra atsakymas, kodėl ir po 25 metų neturime laisvų lietuvių, o kitokio gyvenimo išsiilgę perka bilietą į vieną pusę. Arba rašo tekstus, kuriais apeliuoja į sąžinę. Gal ir naivu - juos paprastai užlies purvas, bet tikrai garbinga, teisinga, net jei ir vėl užlies purvas

Gėdingam brudui       2015-07-25 12:09

Tik tiek tesugebat?

Brudui       2015-07-25 10:45

O kur “padėka” komentatoriams, kad puikią temą apskrepliavo ? Dėkui, kad pateisinote savo anoniminį vardą.

Brudas       2015-07-25 10:21
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Geda       2015-07-25 10:00
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
???       2015-07-25 9:53

Na, dabar Stoškus taikinys. Kas sekantis?

Diedukas Jokymui       2015-07-25 9:49

Ar nenusišneki? Kaip suprasti tamstos teiginį:
-”..Gėda Stoškaus inicijuotai diskusijai-kloakai..”?
Atsipagiriok, algirduk, pačiam turi būt gėda. Rašai nesamones…

geda peleda       2015-07-25 9:45
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Nykštys>nykštukui nosiui       2015-07-25 9:17

“....puola spaudyti “nykščius”, laikinam, dizlaikinam.”

Matai, nykštuk, ne visi raštingi. Užtat pono seimūno elektoratas paveiksliukus pažįsta. Ir moka kursorių pelyte užtempt ant nykščio. Vienas kitas rašytojas. Kiti matomai gėdijasi demonstruot savo išsilavinimą...

Mokymas       2015-07-25 8:33

Šlovė puteikizmui, nepaskandinamam plūdurui!

Jokymas       2015-07-25 8:18

Gėda Stoškaus inicijuotai diskusijai - kloakai, skandinančiai visus, pirmiausia aišku, save, LS, Tiesos portalą.

nykštukas nosis       2015-07-25 7:50

Tikrai. Gėda- pelėda. Kur žiūri namų valdyba?
Netvarka. Gėda džiunglėms!
Ja budu žalovatsia karaliu. Ja budu žalovatsia na karolia!
Jūs nežinot kas mes tokie, kaip mes pripratę?
Kai mes, algirdai, muštardai, jokymai ir kt. pilame srutas ant galvų- tai vadinasi ” tiesa”. Bet kai gauname grąžos, tuomet tai laikome gėdingu veiksmu.
Mus siunčia pas nykštukus, bet mes nenusimenam.
Mes puolam spaudyti “nykščius”, laikinam, dizlaikinam.
Laj, sobaka laj- ” Lai lai lai lai!”.
Štai mūsų hiperaktyvųjį “Algirdą” išviešino, parodė kaip niekšelį, atskleidė jo tamsiąsias puses- provokatorius, intrigantas o gal net agentas.
Skaitytojai suglumę, skaityojai pasibjaurėję.
Bet ne mes.
Todėl mes spaudžiam nykštukus.
Visiems kas skriaudžia mūsų “Algirdą”- nykščiai žemyn!
Mes, “puteikiožmonės”, palaikome saviškį.
Nes mes vieno kraujo, vienos veislės.
Ir tai Tiesa. O šiame portale tiesos kokią įsivaizduojame, nėra.
Kakoje skazočnoje svinstvo!
Prasmekit čia visi!
O mes į šiaurę trauksim, o mes į šiaurę trauksim!

Jokymas       2015-07-25 7:02

Gėda portalui. Prasideda kloakiniai propagandiniai dergimai. Negi toks turi būti Tiesos portalas? Po šiuo straipsniu pradeda rinktis visokiausi mėgėjai pasikolioti. Negi toks buvo gerb. Stoškaus tikslas?

Cha       2015-07-25 5:41
Tikrai kad       2015-07-24 22:10

Suskilusi gelda. Jokie stalai nebepadės. Nei apvalūs, nei kampuoti.

Karjera       2015-07-24 22:07

Dr. D. Kuolys apsistatė marginalais. Toli eis.

pasirodo       2015-07-24 22:05

labai “spalvingi” tie puteikio žmonės

pone Puteiki       2015-07-24 21:40

Kaip dažnai susitinkate su savo ištikimuoju propagandistu “Algirdu”?
Duokite jam padėjėjo etatą, matote, kaip žmogelis dėl tamstos stengiasi.

To 21: 26       2015-07-24 21:34

Gera idėja. O restauruotame dvare galima bus įrengti provokatoriaus ” Algirdo”  interaktyvų “šlovės” memorialą.

Lietuva       2015-07-24 21:26

galėtų garsėti kaip dvarų šalis.Daug restauruotų,bet daug beveik ar visai prarandamų.Reiktų išgelbėti kiek įmanoma visus.

Ohoho, na ir " Algirdas"!       2015-07-24 21:03

Surinkus Google Vykinto Jaso ( Jako) arba Algirdo Karčiausko vardus pasipila įspūdingas kiekis šio itin ” produktyvaus” provokatoriaus pėdsakų.
Taaaaaip jeigu tas subjektas propaguoja kažkâ, tai tikrai ne veltui.
Lietuvos istorijoje buvo tik vienas tokio amplua specas.
Juozas A. Markulis. Bet Markulis jau kadais padvėsė ir laka smalą pragare.
Tačiau tuščia vakancija nebūna. Glitųjį Markulį pakeitė pirmtako verta pamaina - “Algirdas”. Simptomiška, kad puteikistai geriausi ” Algirdaso” draugeliai.

Nuomonė       2015-07-24 20:14

Z. Vaišvila:
- – Būkime ramūs, skaitantys ir mastantys. Ir kantrūs. Provokatoriai patys netrunka išsiduoti. Taip nutiko ir šį kartą. Hiperaktyvusis Vykinto Jaso – Algirdo Karčiausko „tandemas“ išsidavė ne tik dėl to paties kompiuterio IP, bet ir dėl penkerių metų senumo istorijų. Vadinasi, tokie provokatoriai yra sisteminiai. Jie visada atsiras ten, kur reikia aktyviąją ir dar mastančią visuomenės dalį suskaldyti.

Klajojantis Algirdas       2015-07-24 20:08
Šis tas iš -       2015-07-24 19:58

Internetinių platybių:

  - Tik keli iš daugelio provokacijų meistro Vykinto Jaso – Algirdo Karčiausko rašytinių darbų pavyzdžiai. Matosi, jog tai labai produktyvus plunksnos meistras, ypač didelį dėmesį teikiantis savo komentarų antraštėms, mėgstantis jas šlifuoti iki tobulumo.

apvalus stalas>apvalantis stalas       2015-07-24 19:24

Algirdo Karčiausko sumanytas apvalus stalas yra sumanusis stalas, nes jis apvalo organizacijas nuo apvalumų ir išryškina kampus.

to > Kažin       2015-07-24 18:53

Taip, jūsų komentaras - geriausias skaldymo ir Manipuliacijos pavyzdys.
Liudvikas Jakimavičius patvirtino, kad tai jo komentaras, R. Bingelienė tokią D. Kuolio ir kitų LS aktyvistų poziciją paliudijo.
Deja, LS vadų neanoniminė tyla ne mažiau iškalbinga negu anoniminiai pykčio ir keršto pilni komentarai.
Tad redakcija galėtų šią diskusiją ir baigti - tai, kad ji neįvyko irgi yra daug ką pasako.

>Kažin ar 2015-07-24 12:02        2015-07-24 18:23

Neabejoju, kad čia tikrai pilna tyčia skaldančių saugumiečių su spec.užduotimis nuo konservatorių ir panašiai.
Ir geri kombinatoriai čia neršia, pažiūrėkit kaip mikliai prisidengdami Liudviko vardu bando sukiršinti D.Kuolį su P.Urbšiu ir taip suskaldyti būsimą vieningą demokratinį frontą seimo rinkimuose:

“Liudvikas - klausimas LS strategams   2015-07-22 10:16
Kodėl deklaruodami valstybės kūrimą nuo savivaldos pamato vengiate eiti išvien su tą projektą praktikoje įgyvendinančiu judėjimu “Kartu”. Ar Urbšio idėja ir veikimo būdas (kuris pasirodė duodantis konkretų rezultatą) sukėlė jums alerginę reakciją? Niekaip kitaip nebūtų galima paaiškinti Puteikio pastangų skaldyti Panevėžio bendruomenę ir judėjimą “Kartu”, kaip ir D.Kuolio bei M.Matulevičiaus ne kartą kartotų teiginių, kad P.Urbšys yra provincijos lygos žaidėjas, piktybiškai naudojantis operatyvinę informaciją bei patirtį? Kodėl portalui Tiesos.lt buvo priekaištaujama, kai jis persispausdino straipsnį, kur Urbšys kritikuoja Puteikį ir intrigantišką jo veikimo būdą?”

to Klemensas - gerb. Autoriui 11:36        2015-07-24 18:16

Patikslinsiu dėl ‘Kai LS pradėjo aktyvią draugystę su Puteikiu, kažkas atsitiko’ Tas puteikinis vėžys įsimetė iškart, nes tai Puteikis pasiūlė steigti partiją. Va čia ir buvo jo gudriai paspęsti spąstai, čia ir buvo Dariaus Kuolio šalininkų bei tiesiečių klaida. Nereikėjo jo klausyti.

to Štai kaip       2015-07-24 16:37

Tai kad jau krenta iš elito dešimtuko iš dešimtos į dvyliktą vietą, taigi artėja prie paprastų žmonių:
“Lyginant su gegužės mėnesį vykusia apklausa, 2 procentiniais punktais sumažėjo gyventojų, kurie palankiai vertina Antaną Guogą, Visvaldą Matijošaitį, Naglį Puteikį ir Artūrą Zuoką. Kitų politikų  vertinimai nepasikeitė ar pokyčiai yra paklaidos ribose”:
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/daliai-grybauskaitei-iskilo-didelis-pavojus-1379939/

Baikit-ui       2015-07-24 14:01

tai kad 12-tas - prarado net 2 proc. balsų.

Ko čia dūsauti?       2015-07-24 13:16

Galės dabar tie penki išstojusieji kelti ir kelti idėjinį lygį, siekti ir siekti tiesos, vis labiau ir labiau būti moraliniais autoritetais. Bet tik su paskutiniu atodūsiu pagaliau to pasieks… O paprastesni ir veiklesni žmonės tiesiog tęs LS veiklą.

Gal nereikėjo       2015-07-24 13:02

tiems penkiems išstoti,o pačioje partijoje viešai iškelti problemas ir surengti apvalančią perkūniją?

Kažin ar       2015-07-24 12:02

čia nėra skaldančių saugumiečių su spec.užduotimis nuo konservatorių ir kitų?

Klemensas - gerb. Autoriui       2015-07-24 11:36

Prie vadinamojo apvalaus stalo galima susodint tik tas pačias vertybes ir idėjas turinčius žmones,mano nuomone.Kai LS pradėjo aktyvią draugystę su Puteikiu,kažkas atsitiko.Tas buvo matyt iš užgaulių komentarų, atsiradusių šiam tinklalapy,visokių užuominų.Tą ir dabar aiškiai gali matyt.jei rinkimų metu nebuvo tikro betarpiško ryšio su rinkejais,skaitytojais,nelabai jis atsiras vėliau.Išėjusieji iš LS elgėsi garbingai-tam skyrė specialų straipsnį.Neteko matyt,kad taip išsamiai būtų pasiaiškinę kitų partijų nariai,žinomi politikai pvz.,Mazuroniai.Daroma viena,šnekama kita. Atvirumas ir viešumas pas mus tebevertinami kaip silpnybės išraiška. Vertinu garbingą tiesos.lt kūrėjų poelgį.Tikrasis Kelias yra sunkus.Tą galime matyti ir iš a.a.A.Svarinsko gyvenimo istorijos.Gerai,kad gerb. K.Stoškus neliko nuošaly.Tik norėčiau nesutikti su vienu straipsnio teiginiu-“Beverčiai pasirodė ir skaitytojų siūlymai”.Visada verta telktis,stengtis,nesustoti,tikėti.Sėkmės visiems.

Pi Si       2015-07-24 9:47

Kai kandidatavo į prezidentus delfiuose net kandidatų sąrašuose nefiguravo…

Štai kaip       2015-07-24 9:31

Baikit     2015-07-24 0:08


varyt ant Puteikio. Jis populiariausių politikų dešimtuke (Delfis skelbia).


  Jeigu jau delfis skelbia, vadinasi jis pas juos jau SAVAS…

Diedukas algirdui       2015-07-24 8:56

  Gal pakeistum plokštelę? Vėl vienas per tą patį. Ką bandai įrodyt? Juk Neringai pasilikt Lietuvoj galėjo patarti tik toks kvailys kaip tamsta. Lipt pačiai ant ešafoto? Urbšys buvo prie tų, kurie ir siūlė tokį variantą. Tai kuom dabar jis tau netinka? Esi gi bendramintis su tais, bandžiusiais atiduot ją į lietuviškos Tėmidės rankas. Manau, kad ne už tai Irena jį palaiko. Žiūrim, ką nūnai turim. Be to, turėt savo nuomonę niekam neuždrausta. Ir ne algirdai ją formuos. Pats juk irgi stumi savo fantazijas. Laisvūnas jų netrina, nesiunčia pas nykštukus, kaip propagandinius…
  Dar norėčiau pasiteirauti apie Garliavos gynėją Naglį. Kažkaip nepastebėjau, kad jis krūtine pridengtų mergaitę nuo 240 goblinų ir WC-ienės su Co.

algirdukui po baukštaus neanonimo kauke       2015-07-24 7:39

Kažkaip nuvylei,argirduk.Galėtum daugiau nuveikt.Kas kad čia maniakiškai pielavoji išilgai Ireną -Urbšys jai net ne giminė. Gal apženyk juos,vat tada būtų kitas reikalas-galėtum Irena papielavot ir skersai.
Šiaip daugiau alaso ir reklamos saviškiams suteiktum jei pereitum ant stambesnių,bagotesnių ir oficialių figūrų: tarkim graužtum kokią Graužinienę su visa Dzarbo parcija,arba rengtum viešas kasdienines pagrybavimo sesijas su jos ekselencija Grybauskaite.Jau būtų kažkas įdomiau žmonėms. Nejau ten tokie visi apkiautę pas tave,algirduk,kad nieks tokių dalykų nepaaiškina?
Bet jei apskritai turėtum nors krislą savigarbos - kabliukų ieškotum vyriškos giminės pusėj,o ne pas sijonuotas personas.Mažas dar esi,gal užaugsi kada,suprasi,dabar tik chuliganavoji,naglai spjaudai į akis ir prašaisi eilinės porcijos beržinės košės.
Susitvarkyk žaislus,berniuk,neišdykauk,nedaryk sarmatos tėveliams. wink

Irenai po baukštaus anonimo kauke:) :)       2015-07-24 5:44

  Stoškus pats žinotų ką pakviesti prie apv.stalo , tad nėra ko šunis ant mano idėjos ar išvardintų kandidatų nuo visuomenės karti…:)
Pačią dėl Urbšio dauguma garliaviečių perspėją, tad ko pati lendi į kilpą? Vis per aklą širdelės balsą..Net Edvinas Marčenkovas stebisi, kai Urbšį į tribūną keli..Abu su Liudviku vengiate , lyg kiškučiai- bailiukai, atsakymų dėl jo patarimo bėgti ir tavo meilės jos oponentui…:) 
O kitiems klausimus tuntais mėtot tiesiai arba iš po baukščių anonimų kaukių..
Bijot su lIudviku ir klausimų, bijot ir į akis prie apv. pažiūrėt, Garliavą  ir jos gynėją Naglį pardavinėjantys kiškučiai? O gal tik Laivūno lininijos torpedėlės? smilesmile
Algirdas

Baikit       2015-07-24 0:08

varyt ant Puteikio. Jis populiariausių politikų dešimtuke (Delfis skelbia).

Administratoriau       2015-07-23 22:21

Turime dar vieną šauktinį, pardon - siųstinį pas Nykštukus.

Jėzusas       2015-07-23 22:08
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Parašykit       2015-07-23 22:06

ką nors apie moralinį intelektą.

Gaila       2015-07-23 20:46

Man tai tikrai nuoširdžiai gaila, kad pasitraukė Dočys. Kaip sau nenorit, bet LS be Dočio - liūdnas reikalas.

to to Anonimiškam bailiui ir niektauzai :17-46 )        2015-07-23 20:23

Nuo neapykantos iki meilės vienas žingsnis.Kas paneigs,kad LS nariai nemyli savo buvusių bendražygių? Jie visi gulasi ir keliasi su išėjusiųjų vardais.Pasikeisdami budi tiesos.lt ir siuncia užkoduotus komentarus-“mylim jus,negalim be jūsų”.Žiūrėkit, frazę ,,grybauji” reik verst “eikiva pasivaikščiot”; esu,,narvelyje” reik suprast - esu meilės belaisvis, o žodžio"torpedos"tikrai neaiškinsiu,nes patys suprantat,ką tai simbolizuoja.(!) ...ups.Gerbiami LS nariai,kuo jūs ten užsiimat per posėdžius?

Tvanas Muštardui       2015-07-23 20:13

Susimildamas… Jūs vos paleistas į laisvę vėl apie alų. Ar toks jau esate aulas, kad nesuvokiat savo padėties rimtumo? Po šio tamstos išsišokimo, nebegalėsiu jūsų užtarti. Galų gale turėkite nors kruopelytę dėkingumo, aš juk už jus garantavau, rizikuodamas savo geru vardu. Užsičiaupkit nepraustaburni.

... Naglio kampanijos plušėtojui 18.30       2015-07-23 20:11

klausyk kolega,aš kaip saziningas eilinis narys vykdau nurodymus nekontaktuoti su partijos išdavikais,todėl tupiu mūsų sąrašo svetainėj ir baigiu nuprotėt iš vienatvės.pasiziūrau ,kad visa partinė grietinėlė čia subegus šyldosi ir daro išdavikams reklama.aš protesstuoju-galit patys budėt savo informaciniam organe arba pasiieškot kitų naivuoliu

to Gailikui       2015-07-23 20:09

o kas ten pasakyta? gal išverstumėt?

Muštardas \ Tvanui       2015-07-23 19:56

Ačiū, mielas drauge, kad užtarei vargšą fiziką. Vos neapakau nykštukyne.
Vien alus ir tamsa, tamsa ir alus. Maniau kad šlapimo pūslė sprogs.
O šiaip vieta gera, stalas nors ir labai žemas, bet beveik apvalus. Tik stalviršis nestabilus, kilnojasi.

N. Putėsiui       2015-07-23 19:41

Ko prikibai prie žmogaus? Na, ryši jis skarelę- tau ką trukdo?
Mes juk nesikabinėjame prie tavęs, kad segi sijoną. Nepavydim, nesišaipom.
Galime netgi be jokio pavydo atvirai nuoširdžiai prisipažinti ir tave pagirti-
Sijonas tau tikrai labai tinka.: )

Tvanas Administratoriui       2015-07-23 19:32

Nebūkit toks žiaurus, paleiskit iš tupyklos mano draugelį “Muštardą”. Jau gana pasėdėjo. Laiduoju savo epokaliptinio nicko didybe, kad jis daugiau taip nebesielgs ir nebetauzys, kas nepridera.

Dočys to Jakimavičiui       2015-07-23 19:23

Negaliu tamstai pasakyti, kur pats nusirisi, bet nusiritęs jau esi ganėtinai žemai.

Jakimaviciui       2015-07-23 19:12

Ar skarute nusirisi,kai komentuoji?

Gailikui       2015-07-23 19:11

Tai jie juk parašė, dėl ko pasitraukė. Aš bent supratau. Jūs gal neskaitėt jų pareiškimo ir paaiškinimų? Ten juk labai aiškiai pasakyta.

Nuojauta       2015-07-23 19:01

O man Puteikio gaila. Net negaliu pasakyti, kodėl. jei kitą kartą už jį ir balsuosiu, tai tik iš gailesčio.

Liudvikas to kaip gaila       2015-07-23 18:55

Ko jums gaila? Gal labiausiai savęs. Nei aš, nei Ramutė jūsų gailesčio neprašo. Pirma saviškius apgailėkit.

kaip gaila       2015-07-23 18:47

Koks susmulkėjimas. Kiek nuoskaudų, kiek apkalbų, kiek kovos su vėjo malūnais… Kuo daugiau aiškina iš Lietuvos sąrašo pasitraukę žmonės, p. Liudvikas, p. Ramutė, tuo skaitytojams neaiškiau, dėl ko jie pasitraukė. Ar nebūt į sveikatą istoriją pabaigti?

Oooooooo       2015-07-23 18:37

Algirdai, kas atsitiko ? Ko Zigmo išsižadi ? Tai nekviesi prie apskrito stalo signataro ? Ir Urbšio nekviesi. Aiški “taikdarystė”. Dar neatsakei dėl Medalinsko ar Radžvilo. Jie irgi negeriečiai ?

Tvanui       2015-07-23 18:31

O ir nesusilaiko. Siaučia čia anonimiškai.

Anonimiškam bailiui ir niektauzai :17-46 )       2015-07-23 18:30

  Pats Vaišvila žino, kad aš  esu jo oponentas nuo JDJ steigimo- paklausk ,anonimis baukštus niekšeli (ar niekšele…:) ) , jo pats…Jį  skatinau kandidatuoti tik iš reikalo ginti demokratiją: kad būtų bent kokia alternatyva Grybauskaitei ne nuo nomenklatūros jos pirmame kandidatavime. Čilinskas nenorėjo, Naglis dar buvo TS ,,narvelyje”. Kai Naglis pask. rinkimuose pasiryžo kandidatuoti, man jau buvo aišku, kad Vaišvila jam nepilygsta nei nuoseklumu, nei pasišventimu viešojo gėrio gynime, nei gebėjimu telkti komandą. Vaišvilai net parašų nerinkau pirmą kartą, o Naglio kampanijai plušau iš peties, nes buvo prasmė ir pasitikėjimas… Tad, Irenėle, tikrai ,,grybauji” tiek mažuose dalykuose, tik panoraminiuose dalykuose.
  Kiek LS ir Naglio dergikus -Liudviką ir Ireną begėdintum ir atsakymų siektum-tiek kartų iš krūmų tik prastus tvaikus leidžia…:)
Jie yra tik apgailėtini torpedos,sumanesnių ir protingesnių ryklių- Šopausko ir Bingelių saujoje.Tokius aršius naivuolius už kelių metų, kai viskas nusistovės, ši trijulė padarys atpirkimo ožiais…
Tai ,Irenėle, toliau bėgsit su Liudviku nuo apv. stalo veiksmo šunis lodydami ir toliau išdavinėsi Garliavos frontą galvą už Urbšį guldydama? smile smile Sėkmės, pelnant mergaitės ir Neringos gynėjų panieką šia šventvagyste…

Tvanas       2015-07-23 18:04

Vargšelis Muštardas. Bet tai juk jau tampa panašu į susidorojimą vidury baltos dienos. Gal ilgai jo ten nereikėtų laikyti. Aš sakyčiau, kad už valandos galima būtų iš tupyklos paleisti. Bus jau susipratęs, geresnis nei iš tokio galima buvo tikėtis. Tiesą sakant, man nepatinka tie kurie viešai prašo, - duokit man išgerti, duokit man išgerti, ir dar pasislėpęs po tokiu įmantriu nicku. “Muštardas” - skamba labi prakilniai, nors kaip komentatorius nelabai koks, bet vis dėlto pašnekovas. Ką turim tą turim. Politikų tokia duona - su visais reikia kalbėtis. Su kitais, net dantis sukandus, kad ilčių nesuvarytum į kaklą, kaip išnervina.
Ko jau ko, bet tokio skandinaviško susilaikymo iš Puteikio pasimokyti galima. Aš jo vietoj tikrai neišlaikyčiau.

Užuomaršai Algeliui       2015-07-23 17:46

Pacanėli, kiek čia seniai paskui Zigmą bėgiojai, kad kandidatuotų prezidentiniuose rinkimuose, o dabar Irenutei priekaištauji, kad nesusigaudo. Aišku, nors neatsakei Liudvikui, kas tave įgaliojo riterius prie apskritojo stalo kviesti, kad nei Urbšio, nei Vaišvilos prie jo sėsti nekviesi. O Radžvilą, Medalinską įsileistum ?

Administratoriui        2015-07-23 17:33

Siūlyčiau komentatorių Muštardą palydėti pas nykštukus ir dureles užkabinti iš lauko pusės. Portalas - ne alubaris. Tegul susigaudo, kur esąs. Kai susivks ir atsiprašys, pasvarstysim, ar įleist atgal į diskusiją, ar ne. Toks mano pasiūlymas.

Podagra Sklerozei        2015-07-23 17:27

Gerai tu čia. Bet gudrūs kaip žalčiai tie penki atskilėliai. Jie dabar jau bus ne prie ko, kai Puteikis pareikalaus partijos atsibašliuot. O tie - tiu tiu, a mes jau nebe partijoj. Gaudyk vėją laukuose Puteiki. Fintą parodė atsakantį, net saldu pasidarė, kai supratau, kaip gudriai jie nuo atsiskaitymo iš Puteikio gniaužtų išslydo. Vo tiebe i požaluista, inteligentai. net tokį patyrusį vilką, koks ir yra Puteikis, išmaudė kaip vaiką.

Pirmajai Nuojautai       2015-07-23 17:20

Nusišnekat su tais moralės reikalais. Politika yra politika, o Puteikis Lietuvos politikų dešimtuke. Tai pagalvokit, ar iš tikro moralus žmogus taip aukštai galėtų prasistumti? Ten juk veikia atvirkščiai proporcingumo dėsnis, kuo mažiau moralės, tuo aukščiau stovi. Medardas kaip fizikas mums galėtų paaiškinti,kaip tas dėsnis veikia, kartą jau vaizdžiai išaiškinęs energijos tvarumo dėsnį, kuris visuotinai visus veikia.

Muštardas       2015-07-23 17:11
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
sklerozė       2015-07-23 17:10

O kur nuojautos, kiek į pirato prezidentinę kampaniją investuota ? Ar jau atsibašliavo tas piemuo, kuris vis apie savivaldos 4 vietas skalambija? Va kur tikras chaliavistas.

Pirmoji nuojauta Nuojautai       2015-07-23 17:09

Nesutinku su tokiu materialistiniu jūsų aiškinimu. Aš kalbu apie moralinius dalykus, o Jūs apie pinigus. Politikoj juk kaip kazino, ir Puteikis tuos statymus gerai išmano. Kartais juk ne ant to lauko pastatai, prapili viską, bet dėl to už kaklo nečiupsi krupje ir nepradėsi jo smaugti. Kol kas jis susilaiko. Bet neaišku, kaip ilgai tas tęsis, todėl manyčiau kad jis pirmas turėtų parodyt pavyzdį. gal net galėtų pasikviesti žurnalistus iš Delfių, kad tie jo atsiprašymą nufilmuotų, paimtų interviu. Manau, kad Delfius, ir televizijas ir laikraščius, kurie tik ir medžioja visokias aukštuomenės elito išdavystes ir atsiprašymus, sudomintų nerealiai. O kuo ne piaras. Keli zuikiai iš karto. Panašiai, kaip su tuo jo šlipsu buvo per prezidento rinkimus. Visos televizijos parodė. Tada jis kažkoks buvo žvalesnis, gyvesnis. Dabar - nelabai.

cha cha - Gerbiamieji 2015-07-23 9:17        2015-07-23 17:07

komentare parašyta-
/Tegaliu pasidžiaugti, kad šios erzelynės nebeliko LS Tarybos posėdžiuose ir vėl įsivyravo dalykinė atmosfera…/ -amžino poilsio vietose irgi nepageidaujama erzelynė-totalinė rimtis ir susikaupimas.
Bet kurių galų tada lendat šitos svetainės"erzelynėn”??? cha,cha, gal kad pasijustumėt nors kiek… gyvi? cha cha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

to Medardui 2015-07-23 8:55        2015-07-23 16:45

Medardai,Medardai, susitvarkykit savo kieme, tada blaškykitės po kitus portalus.Štai jūsų partijos svetainėj paskutinė naujiena skelbta liepos 14d. Gal jums ir vienodai šviečia, bet tiek Lietuvoj,tiek pasauly per tas dešimt dienų daug įvykių nutiko. Vietoj to,kad rašytumėt straipsnius http://lietuvossarasas.lt/ švie,stumėt žmones, budintumėt iš letargo miego, šmirinėjat po “pavogtąjį” tiesos.lt, ieškot nevilties,erozijos,ambicijų,grimasų,kažkokių formulių,motyvų....Sakykit, ar gerai jaučiatės?Gal skauda kur nors?Gal namuose nejauku,kad čia vis svečiuojatės ir svečiuojatės ir niekaip išeit negalit.Toks įspūdis,kad tamsta atsidūrėt ant abejonių sleksčio- ar tik nepaseksit expartiečių pėdom?

Irena grybauja ar išdykauja?       2015-07-23 16:36

Paklausi apie jos apie ratus-varo apie ,,pono batus”. Ko jos klausi-to negausi…Toks panašumas su Ludviku…:) Tiesiog saldžiai karčioji porelė:)  (Jo n kartų klausi, ar sąžinė leidžia jam ramiai miegoti Neringai patarus nešti kudašių užsienin-tyli krūmuose ir rašo vėjus kita tema..)
Paklausi jos kelis kartus ,kaip jai sąžinė laidžia Neringos ir Garliavos vieną iš nukryžiuotojų- Urbšį reklamuoti- tyli Šiaulių pakrūmėje ...Paprašai elgtis konstruktyviai (kaip aš keletą kartų dariau:) - raginti Stoškų apskr. stalui tyli ir veikia priešingai…
Vietoje atsakymų ir konstruktyvaus veikimo nesamones apie ,,batų laižymą naujam ponui” ,apie ,,idiotizmą” ar apie neva mano atšalimą nuo Vaišvilos rašo…Irenut, jei nesigaudai,kad Vaišvila nuo senų JDJ laikų  tiek a.a.  Čilinskui, tiek man, tiek sąjūdininkui Varkaliui nemielas buvo ,tai patylėk-pavaidink protingą...
Pati blaškaisi nuo stabo prie stabo (nuo Naglio ar Kuolio šalininkų perbėgį pas Garliavos pasipriešinimo ,,draugelį” Urbšį) ,bet tuo kitus tepi…Nuo JDJ laikų gerbiu jos rėmėjo-Naglio pasišventimą viešų ir bendrų reikalų gynimui, bet, kaip laisvas žmogus jam už abejotinus dalykus ir ,,pipirų” viešai išrašau ,kai reikia…
O tamstelei Šiaulių rinkimuose niekas auksinio kiaušinio nepdėjo, tai ,aišku , vėl Naglis kaltas…Kažkaip po Sąjūdžio laikų prastai tamstai sekasi ir vis kas nors kaltas…Ir žmonių vertės neskiri ir blaškaisi nuo altoriaus prie šventoriaus..
Po kelių metų nuo dievuko Urbšio atvėsi, o dabar ,bent nedaryk gėdos Garliavos gynėjos vardui ir negirk Urbšio- Garliavos reikalų niekintojo..

Nuojautai       2015-07-23 16:34

O kodėl Puteikis turėtų atsiprašinėti? Jis savo pinigų į partijos laikraštį sukišo gal 15 tūkst. eurų. O ką jam partija už tai? Pasislink, maždaug, ar ne? Už investiciją į partijos reitingus ir keturias vietas savivaldybėj, ponuliai inteligentai, būkit malonūs… Atsirokuokim. Anchaliava pietų nebūna.

Nuojauta       2015-07-23 16:27

Puteikis neatsiprašys.

To kalti nekalti       2015-07-23 15:45

Atsiprašyti - visados sveika. Kalno pamokslo citata - ne prie ko. Tai gal pasakysi, kas ir už ką turi ko atsiprašyti? Dabar tavo siūlymas kažkoks abstraktus, netikras, be turinio ir subjektų.

Tvanas StasiuiG       2015-07-23 15:30

Jo, gražiai čia papasakojai apie islandus. Laikraščiai ir Delfis apie tai nerašo. Ir žinai, man atrodo aš žinau, kodėl jiems pasisekė. Islandijoj niekad nebuvo KGB tinklo. Viską kas tik pozityvu, jie naikina, ardo, suskaldo. Nemanykit, kad jis neveikia, mol gatvėj ir kabake jų nepamatysi, tai ir nėr. Yra. Oi dar kaip yra nė kiek ne mažiau negu prie sovietų, nes Lietuva pasidarė gal net šimteriopai svarbesnė, nei buvo LTSR su dešimt disidentų ir nedidele dalimi klebonų į kaimo parapijas nutremtų.
Tik pradėk pas mus šiandien kurt naują Konstituciją, tuoj pat tau Matrioška - konstitucijos garantas į dantis su juodo diržo sagtim: “Ką čia sumąstei - konstitucinį perversmą?” Ir požaluista, taovarišč StasysG pagal BK straipsnį penketas metelių narų režimo.  Va tai taip tai - čia ne Islandija.
Nesakau, kad Lietuvoje nėra drąsių žmonių, kurie tokio beveik “antivalstybinio” darbo imtųsi. Drąsių žmonių pakaktų, bet tai ne tie, kurie tokį dokumentą įgalėtų sukurti. Tie kurie galėtų - dažniausiai kaip taisyklė - bailiai.

Komentarų puslapis 1 iš 4
 1 2 3 >  Paskutinis ›

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Brudas       2015-07-25 17:11

Dėkui Gerbiamiausiasisis Stoškau už iniciatyvą.Tokiu purvu seniai Lietuvoje belijo. Tokio brudo seniai bematėme vienoje vietoje. Kokia įžvalga, kad “skrepliniai” susirinks būtent čia. Mums reikia suprasti vieningai: LIETUVOJE NEBĖRA KITŲ PROBLEMŲ. TIK SPJAUDYMAS IR DERGIMAS YRA SVARBIAUSIAS PAŽANGIOS LIETUVOS VEIKSMAS. TIK SANTYKIŲ AIŠKINIMASIS YRA VERTYBĖ Nr.1.O VIŪSA KITA ... PALAUKS…

Brudas       2015-07-25 10:21

Be RIETENŲ Lietuva ba ATEITIES. Dėkui Tiesos tinklapiui. Dėkui Stoškui. Šaunu, kad yra galimybė apspjauti artimą savo…

Geda       2015-07-25 10:00

Valio rietenų KLOAKAI ! Valio Stoškui ! Valio tiesos portalui ! koks kultūringas būrelis čia susirinko… Valio Kloakai…

geda peleda       2015-07-25 9:45

Valio rietenų kloakai. Valio gerklingiausiems artimųjų dergėjams. Valio tikriesiems portalo šeimininkams. Valio valio valio Stoškui, jakimavičiui… pradėjusiems diskusiją. Valio srutoms. Srutos juk geriausia trąša augimui. Po Stoškaus diskusijos visi mes, pabuvę Tiesos portale- TAPSIME MILŽINAIS. Dėkui TRĘŠĖJAMS. Tokie kilnūs tręšėjai. Ole ole Ole… Tapkime žmonių tręšimo natūralia trąša čempionais… Kvapas ne koks? ... Na ir kas… Viskas vardan kilnaus tikslo…

Jėzusas       2015-07-23 22:08

Kas tas JS ir už ką jis? Už demokratija, pilietiškumą, kompromisus ir t.t.? - glušų gvardija. Kai išmoksite aiškiai formuluoti tikslus - tada galėsite pretenduoti į kažkokius judėjimus,sąrašus ir partija. Dabar tą pizdukų funkciją geriau atlieka vagys ir banditai, su jais nesukonkuruosite. Išsivėduokite pirma alaus ir silpnaprotystės tvaiką, tada lyskir į viešumą ir dirginkit liaudį.

Muštardas       2015-07-23 17:11

Niekas išgert neduoda,
Galbūt atgaučiau dvasią

nu bet ir pizdukėlis...       2015-07-22 20:55

geras niekšelis bando viską sujaukti.
jaučiasi partškolos ir Minsko kgb mokykla.
visa laimė, kad tas pizdukėlis per kvailas - toli jam iki Liudviko, Irenos, nekalbant apie Kuolį ar Puteikį... smile

taigi       2015-07-20 21:03

Atėjo metas Kuolį pribaigti. Pagaliau.

Apsishik Juozapai       2015-07-19 23:58

Duosiu “pampersų” komplektą .
Pasenai.
Pridarei klaidų.
Apsišvietei.
Eik miegoti.

Juozapas--- Audronesui       2015-07-19 23:44

Pirmą valandą nakties kažkokiai ” audronei” nesimiega?
Jeigu nebūtum šlangas bandantis imituoti ” liaudiesbalsą”, sakyčiau, kad ” ponią” kankina neda…isitas.
Gal šįvakarą apsieikime be tokių pigių makaronų?

Arpastebisui       2015-07-19 23:13

Eik tik iš čia, durneli… Niekam iš rimtų žmonių neįdomus tas jūsų supelijęs puteikis. Niekas jums nedraudžia tepti savopatronui bambą sviestu ir bučiuoti.
Turite savo pelėsinį musių nutupėtą  piratų tinklalapį, ten ir užsiiminėkite savigyra. Ten jums jokie juozapai netrukdys. Ko čia atsivelkate?
Č ne tam skirta vieta.
Jeigu norite diskutuoti, prašom, bet jeigu klynai tam per žemai ir maumonėliai per minkšti- prie ko čia juozapas?

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.