Socialinės inžinerijos eksperimentai

Kreipimasis dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Tiesos.lt siūlo   2016 m. birželio 11 d. 18:00

54     

    

Kreipimasis dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Pro Patria

Gerbiami skaitytojai,

Kaip visi žinome, netrukus Vilniuje įvyks dar vienos LGBT judėjimo ir jo užsienio rėmėjų organizuojamos Baltic Pride eitynės. Jomis siekiama Lietuvoje propaguoti neokomunistinę genderizmo ideologiją pateikiant tai kaip kovą už vis naujas „žmogaus teises“.

Šiomis aplinkybėmis Vilniaus forumas ėmėsi iniciatyvos parengti viešą Kreipimąsi į šalies visuomenę ir valdžią. Juo siekiama atskleisti genderistinės ideologijos istorines bei idėjines ištakas, jos neototalitarinę prigimtį ir praktinius jos prievartinio diegimo padarinius. Ši ideologija brukama Lietuvos visuomenei prieš daugumos šalies piliečių valią ir pasitelkus įvairias ideologinės propagandos priemones. Lietuvos valdžia pataikauja iš užsienio remiamiems šios ideologijos skleidėjams ir kuria šiltnamio sąlygas jų veiklai.

Šiame kontekste Vilniaus forumo inicijuotas ir piliečių asmeninio apsisprendimo pagrindu paremtas Kreipimasis yra demokratiškas ir civilizuotas būdas išreikšti visuomenės daugumos požiūrį į jai agresyviai primetamą ir nepriimtiną ideologiją bei priminti Lietuvos valdžiai jos pareigą ginti gyvybinius Tautos ir valstybės interesus.

Kreipimosi tekste pateikiamos nuorodos į straipsnius, atskleidžiančius platesnį istorinį bei politinį genderizmo ideologijos plėtros Vakarų pasaulyje, bolševikinės kilmės bei jos poveikio kasdieniam užvaldomų šalių piliečių gyvenimui pobūdį ir mastą.

Nutarę pasirašyti Kreipimąsi, galite tai padaryti atsiųsdami savo vardą ir pavardę elektroniniu paštu .(JavaScript must be enabled to view this email address).

* * *

 

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos piliečius ir šalies valdžią
Dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Birželio 18 d. Vilniuje organizuojamos eitynės Baltic Pride 2016 yra dar vienas žingsnis siekiant primesti Lietuvai antihumanišką, žmogaus prigimtį paneigiančią genderizmo ideologiją. Ji teigia, jog žmogus pats renkasi savo lyties tapatumą, nepriklausomai nuo biologinės lyties, o visos seksualinės elgsenos yra lygiavertės vyro ir moters ryšiu grindžiamai šeimai. Šia sveikam protui ir mokslo žinioms prieštaraujančia ideologija yra grindžiamas Vakarų šalyse šiuo metu vykdomas antropologinės ir socialinės inžinerijos, t. y. naujo žmogaus ir naujos visuomenės kūrimo, eksperimentas. Jis yra XX a. totalitarinių režimų – sovietinio komunizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo – nesėkmingai mėgintų įgyvendinti projektų sukurti „naują ateities žmogų“ – tęsinys. Pagrindinis šio projekto tikslas yra paneigti natūralią žmogaus prigimtį ir pakeisti ją „laisvai susikuriamos“ arba „socialiai konstruojamos“ prigimties vaizdiniu. Artėjančios eitynės yra mėginimas vėl perkelti šią subtilią mąstymo prievartą į Lietuvą.

Genderizmo ideologija visuomenei brukama pasitelkus atvirą ir įžūlų propagandinį melą. LGTB judėjimo reikalavimai yra pateikiami kaip kova už „naujas“ ir „pažangias“ idėjas, o tikrasis jų turinys dangstomas vadinamųjų „europinių vertybių“ gynimo lozungais. Naudodamiesi tuo, kad nuo visuomenės tebėra nuslėpti ir daugeliui nežinomi svarbūs sovietinio režimo istorijos aspektai, genderistinės ideologijos diegėjai ciniškai vaizduoja prigimtinės vyro ir moters šeimos šalininkus kaip sovietinėje praeityje mentaliai įstrigusius komunistinio totalitarizmo gerbėjus. Šitaip trinant istorinę atmintį stengiamasi nuo ideologiškai indoktrinuojamos visuomenės nuslėpti faktą, kad pati genderizmo ideologija yra tik atnaujinta ir sumoderninta marksistinio komunizmo versija.

Genderizmo ideologija kilo tiesiogiai iš XIX a. marksistinio komunizmo, kuris išsikėlė tikslą iš pamatų sugriauti „senąją visuomenę“ ir „buržuazinę atgyveną“ – šeimą. Šis tikslas praktiškai buvo įgyvendintas Lenino vadovaujamoje bolševikinėje Rusijoje. 1918–1922 metais ji tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje valstybės lygmeniu buvo įvykdytas komunistinis „seksualinės revoliucijos“ eksperimentas (mokslinis šaltinis anglų kalba). Jo metu bolševikinė Rusijos valdžia įgyvendino tuos pačius tikslus ir reikalavimus, kuriuos šiandien Vakarų šalyse kelia LGTB aktyvistai ir jų „pažangos“ rėmėjai. Šis eksperimentas buvo nutrauktas tik XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje. Tai padaryta visai ne todėl, kad buvo iš principo atsisakyta marksistinės „seksualinės revoliucijos“ idėjos ir išsižadėta tikslo sunaikinti prigimtinę šeimą. Tai buvo priverstinis Sovietų Sąjungos komunistinės vadovybės žingsnis, kurį diktavo spėję išryškėti katastrofiški moraliniai ir socialiniai vykdyto eksperimento padariniai sovietinei visuomenei – milžiniškas venerinių ligų paplitimas, paauglių nėštumai, tūkstančiai savo tėvų niekada nepažinusių vaikų, visiškas socialinių ryšių trūkinėjimas. Visa tai plačiai aprašyta internete lietuviškai prieinamame tekste „Seksualinė revoliucija bolševikinėje Rusijoje“.

Tačiau Sovietų Rusija buvo ne vienintelis „seksualinės revoliucijos“ poligonas. Vakarų šalyse populiarias komunistines idėjas skleidė gausios ir galingos komunistų bei socialistų partijos bei joms prijaučiantys „pažangiųjų jėgų“ sluoksniai. XX a. septintajame dešimtmetyje Vakarų šalyse taip pat prasidėjo ir iki šiol tęsiasi komunistinėmis idėjomis grindžiama „seksualinė revoliucija“, kurios daugelis lyderių ir dalyvių šiandien užima aukštas ir įtakingas pareigas ES vadovaujančiose institucijose. Būtent todėl gilinama ES integracija neišvengiamai tapo ir „seksualinės revoliucijos“ eksportu į naująsias Sąjungos nares Vidurio ir Rytų Europoje. Vakaruose išsaugotos ir genderizmo ideologijos pavidalu atgaivintos, nors moraliai bei politiškai bankrutavusios marksistinio-lenininio komunizmo idėjos vėl brukamos iš komunistinės priespaudos išsilaisvinusioms tautoms.

Diegiant genderizmo ideologiją Lietuvoje nesidrovima ne tik falsifikuoti sovietinio laikotarpio istoriją skleidžiant melą, kad komunistai „draudė seksą“. Ciniškai manipuliuojama „Putino korta“ – nesutinkantieji su vykdomu visuomenės ideologiniu indokrinavimu paskelbiami šio Rusijos autokratinio vadovo šalininkais. Tradicinės vertybės visose šalyse yra rimta kliūtis, trukdanti LGTB judėjimui įgyvendinti „revoliucinio“ visuomenės pertvarkymo planus. Todėl šias vertybes visur siekiama diskredituoti propagandiškai vaizduojant Rusijos prezidentą kaip šių vertybių gynėją. Iš tikrųjų būtent „europinių vertybių“ skleidėjais besiskelbiantys Baltic Pride eitynių organizatoriai ir dalyviai stumia Lietuvą į abortais, skyrybomis ir paleistuvyste garsėjančios V. Putino Rusijos glėbį. Atvirai tyčiodamiesi iš daugumai šalies piliečių priimtinų moralinių nuostatų bei sveiko proto ir žemindami Tautą jie gausina šio tradicinių vertybių gynėju apsimetančio autokrato potencialių rėmėjų gretas.

Būtina liautis skleisti ideologinį melą, kad Lietuvoje tvyro arba yra kuriama priešiškumo ir neapykantos kitokios lytinės orientacijos asmenims atmosfera. Šalies visuomenė puikiai supranta, kad dauguma šių asmenų tėra ne Lietuvoje sumanyto ir iš svetur finansuojamo eksperimento įkaitai ir potencialios aukos. Užuot jiems padėjus gyventi su savo problema, šie žmonės įtikinami, jog vienintelė problema yra aplinka – visuomenės nepritarimas bandymams paversti homoseksualumą elgesio norma. Esame šalis, turinti ir dar prisimenanti panašaus sovietinio eksperimento patirtį. Nesitaikstėme su vedlių „į šviesią ateitį“ primetinėjamomis „naujos komunistinės moralės“ normomis. Juo brutaliau šios „pažangios“ normos buvo brukamos, juo atkakliau tam buvo priešinamasi.

Taip bus ir šį kartą. LGTB išpažįstama genderizmo ideologija ir jos pagrindu vykdomas naujos moralės kūrimas prieštarauja gyvybiniams Tautos ir valstybės interesams. Visų pirma – stabilių šeimų stiprinimo ir gimstamumo skatinimo tikslui siekiant išvengti tautos išnykimo. Šios ideologijos praktinis įgyvendinimas ir bet kokia parama jos skleidėjų siekiams turi būti vertinami kaip sąmoningas Tautos ir valstybės žlugdymas. „Lygybės“ ir „tolerancijos“ šūkiais besidangstanti genderizmo ideologija visose šalyse yra diegiama prieš daugumos jų piliečių valią. Vyro ir moters šeimos šalininkai yra „demokratiškai“ nutildomi, naujųjų ideologų paskelbiant juos neapykantos skleidėjais ir žmogaus teisių priešais, esančiais už normalios diskusijos ribų. Neretai oponentams nutildyti pasitelkiamos ir valstybės taikomos teisinės ir net fizinės prievartos priemonės, kaip yra nutikę kai kuriose „pažangesnėse“ JAV valstijose ar Šiaurės šalyse. Ši ideologija yra įtvirtinama kryptingai kuriant ir palaikant moralinio bei psichologinio teroro ir jo keliamos baimės dėl netinkamos nuomonės išsakymo prarasti darbą, verslą ar socialinį statusą atmosferą. Genderizmo ideologijos vis labiau užvaldomose šalyse formuojasi ir stiprėja „politkorektiškumo“ principu grindžiamas visuomenės valdymas – ypatinga totalitarinės fasadinės demokratijos forma bei atmaina.

Klaidinga būtų patikėti genderizmo ideologijos skleidėjų apeliavimu į žodžio laisvę – šiandien reikalaudami žodžio laisvės LGBT paradams, ateityje tie patys žmonės ir organizacijos pareikalaus uždrausti prigimtinės vyro bei moters šeimos gynimą ir bet kokią opoziciją LGBT tikslams. Interneto amžiuje visiškai nesunku patikrinti, jog būtent tai įstatymais įtvirtinta arba svarstoma įtvirtinti daugelyje vienalytes „santuokas“ įteisinusių Vakarų šalių. Žodžiai „tėtis“ ir „mama“ pakeičiami į „gimdytojas 1“ ir „gimdytojas 2“, baudžiami asmenys, kurie atsisako kreiptis į žmogų pagal jo išsigalvotą lytį, arba mokyklos, kurios neleidžia rinktis norimos lyties tualeto. Tikrovės neigimo mastą iliustruoja tai, jog, pavyzdžiui, Niujorke, jau pripažįstama 31 „lyties tapatybė“. Pastangos visuomenėje pakeisti šeimos ir lyties sampratas į „laisvai pasirenkamas“ yra neišvengiamai totalitarinės ir užgniaužiančios žodžio laisvę, kai tik politiškai pajėgiama tai padaryti. Taip yra, nes genderizmo ideologija reikalauja paneigti daugumos gyventojų moralines ir sveiko proto nuostatas ir gali saugiai jaustis tik tada, kai niekas nebegali viešai joms prieštarauti. Ši būtinybė užčiaupti kritikus paslepiama ir viešai pateisinama gražiu siekiu neįžeisti „kitokių“ žmonių jausmų.

Savo laisvę galime išsaugoti tik neleisdami galutinai įsitvirtinti mus nužmoginančiai genderizmo ideologijai. Nebesileiskime menkinami ir vadinami „tamsia“ ir „atsilikusia“ tauta. Padarykime galą ir savo valstybės niekinimui bei žeminimui. Neleiskime, kad užsienio šalių ambasadoriai įžūliai kištųsi į mūsų šalies vidaus reikalus ir nurodinėtų, kokiomis moralinėmis ir kultūrinėmis normomis privalome vadovautis mes – sena ir ilgaamžes savo kultūros bei valstybingumo tradicijas turinti Tauta.

Mūsų šalyje nuo seno gyvos pakantumo, taikaus skirtingų žmonių sambūvio ir jų darnaus sugyvenimo tradicijos. Jos tokios ir liks. Lietuvoje nėra ir nebus nekenčiamos seksualinės mažumos ir juo labiau nebus su jomis kovojama. Tačiau esame komunistinės priespaudos siaubą išgyvenusi ir didžiulių aukų kaina laisvę susigrąžinusi Tauta. Atsikovojome savo laisvę ne tam ir niekada nesitaikstysime su tuo, kad į Lietuvą aplinkiniais keliais – per Briuselį ir Vakarų Europos šalių sostines – grįžtų totalitarinės, tik kitaip įpakuotos, laisvo asmens protą, sąžinę ir orumą paneigiančios marksistinio-lenininio bolševizmo idėjos. Šias pragaištingas idėjas remianti ir jų skleidėjus globojanti valdžia turi progą susimąstyti.

Kreipiamės į ją ir raginame atšaukti leidimą rengti agresyviai provokuojamojo pobūdžio eitynes, kurios, tyčiodamosi iš visuomenės moralinių nuostatų ir sveiko proto, labiausiai ir prisideda prie seksualinių mažumų ir piliečių daugumos supriešinimo. Tokių eitynių draudimas jokiu būdu nebūtų nedemokratiškas veiksmas. Kiekviena valstybė gali ir privalo nustatyti protingas žodžio laisvės ribas. Aiškus pagrindas tam nurodytas Konstitucijos 25 straipsnyje – būtinybė garantuoti žmonių dorovės apsaugą. Gana apsimetinėti, jog LGBT eitynės yra tik viena iš daugelio politinių demonstracijų, neva neturinti akivaizdaus siekio paneigti ir pakeisti visuomenės dorovės normas. Tad valdžiai nevėlu apsispręsti, su kuo ji – su naujaisiais Lietuvos pavergėjais ir mūsų laisvės griovėjais ar su siekiančia išlikti laisva savo Tauta.

Pasirašo: Arūnas Acus, Aidas Gintaras Adomaitis, Lina Adomaitytė, Juozas Adomavičius, Aušra Adomavičiūtė, Živilė Advilonienė, Laura Aleknienė, Ovidijus Andrijauskas, Valdas Anelauskas, Rolanda Anelauskienė, Rūta Antanavičienė, Laima Arnatkevičiūtė, Vydas Astas, Vytautas Babkaitis, Arūnas Bačkys, Aurelija Bagdonaitė, Rita Bagdonaitė, Rūta Bagdonienė, Nijolė Balčiūnienė, Vilmantas Balna, Danutė Balnienė, Alvydas Baltaduonis, Tomas Baranauskas, Virginijus Baranauskas, Vladas Baranauskas, Jovita Barisevičienė, Vanda Barkauskienė, Vilma Bartulienė, Eligijus Bartulis, Antanas Baskas, Gražina, Marija Baskienė, Giedrė Baunienė, Arijus Bernotas, Vilius Bernotas, Rima Bėrontienė, Kęstutis Bieliukas, Birutė Bielskienė, Petras Bielskis, Arūnas Bingelis, Gintaras Bingelis, Tomas Bikelis, Povilas Birvydas, Vytautas Bivainis, Andrius Bleizgys, kun. Gintaras Blužas, Linas Braukyla, Lina Braukylienė, Juozas Brazauskas, Evelina Brazdilienė, Dainius Brazys, Saulius Bružas, Birutė Bružienė, Vytautas Bubnys, Rasa Budnikienė, Rita Budreikienė, Vytautas Budvytis, Vytautas Bujauskas, Emilis Bukota, Vytautas Bukota, Steponas Bukota, Ieva Bukotienė, Aldona Bukšnaitienė, Saulius Bulkus, Aušra Bulkutė, Antanas Buračas, Arūnas Burlingis, Agnė Burokaitė, Ingrida Butkevičiūtė, Daiva Butkienė, Anelė Butkuvienė, Dovydas Caturianas, Arminas Cesnulevičius, Kęstutis Choromanskis, Vytautas Cironka, Ričardas Čekutis, Rasa Čepaitienė, Edvardas Čiuldė, Arturas Čiras , Rimantas Jonas Dagys, Natalija Dalienienė-Tsebriy, Jūratė Danienė, Vitas Danys, Valdas Daraškevičius, Danutė Daučiūnaitė, Vytautas Daujotis, Milda Ona Daukšienė, Rimantas Deksnys, Algirdas Delnickas, Laimis Deltuva, Rima Deltuvienė, Bronė Dereškevičienė, Rasa Dijokaitė, Erika Drungytė, Kęstutis Dubnikas, Violeta Dubnikienė, Sigita Dudavičienė, Arūnas Dudavičius, Ugnė Dudavičiūtė, Salomėja Dzekunskaitė, Vytautas Eidetis, Arūnas Eigirdas, Algirdas Endriukaitis, Ričardas Garuolis, Rokas Gasparaitis, Audrius Gelčys, Arvydas Gelžinis, Bronislovas Genzelis, Valentina Getija, Audrius Globys, Sigitas Greičius, Silvija Grickevičienė, kun. Robertas Grigas, Žydrūnas Grigas, Daiva Grigelytė, Roberta Grinkytė, Janina Grušnienė, Audrius Grušnys, Algimantas Gudelis, Dainius Guja, Vilius Gužauskis, Lijana Gvaldaitė, Jonas Igaris, Kasparas Paulius Inkėnas, Ramutė Irbinskienė, Danutė Isevičienė, Renata Jakelaitienė, Daiva Jakubonienė, Vaidotas Jakubonis, Gediminas Jančauskas, Gediminas Janeliūnas, Algimantas Jankauskas, Liudvika Jankauskienė, Zita Jankūlienė, Arvydas Janulaitis, Tadas Jarašiūnas, Edgaras Jarašūnas, Birutė Jarašiūnienė, Margarita Jasilionytė, Danutė Jokubėnienė, Jurgis Jonaitis, Marius Jonaitis, Darius Jonaitis, Eugenijus Jovaiša, Joana Jucytė, Artūras Judžentis, Stanislovas Juknevičius, Laima Junevičienė, Eglė Juodžiukynienė, Teodora Jurčytė, Virginija Jurgilevičienė, Sigitas Jurkštas, Raimonda Jusienė, Eduardas Juška, Asta Kačeniauskienė, Rimanta Kairaitytė, Virginija Kalinauskaitė, Aušra Kalinauskienė, Joana Kalvaitytė, Tadas Kaminskas, Santa Kančytė, Lina Kančytė, Audrys Karalius, Mindaugas Karalius, Jonas Kareniauskas, Giedrė Kareniauskienė, Paulius Karoblis, Laimutė Sodaitytė-Karpavičienė, Laurynas Kasčiūnas, Rūta Kasiulytė, Audronė Katinienė, Rimgaudas Kavaliūnas, Ramūnas Kazakevičius, Gediminas Kazėnas, Vytautas Kažukauskas, Jūratė Kensminienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Ričardas Kevličius, Dalija Kiliesienė, Jonas Kisielius, Vytautas Klimašauskas, Vilma Kočanaitė, Albert Komar, Mindaugas Končius, Saulius Kovalskas, Kotryna Kriaučiūnaitė, Paulius Kruopis, Vytautas Kruopis, Marija Krupoves-Berg, Albinas Krusinskas, Teresė Kubilienė, Mindaugas Kubilius, Antanas Paulius Kuliešius, Marius Kundrotas, Alfonsas Kupčinskas, Vilius Kupčinskas, Evaldas Kuprys, Elena Kurklietytė, Algimantas Kurpis, Julija Ladigaitė, Rima Laimikienė, Saulius Lapėnas, Regina Laucytė, Eglė Laumenskaitė, Šarūnas Legatas, Bronius Leonavičius, Eglė Lesniauskienė, Irma Leščinskaitė, Rimantas Liakas, Vladas Liatukas, Nijolė Liatukienė, Evaldas Liaugodas, Mindaugas Lietuvininkas, Rūta Lisauskaitė, Vilius Liubertas, Edita Liubertienė, Elzbieta Eglė Liutvinienė, Genovaitė Lukšaitė, Alfonsas Lupeikis, Ryšard Maceikianec, Monika Mackonytė, Tomas Mačiulaitis, Audrius Makauskas, Karolina Makauskienė, Živilė Makauskienė, Marija Gražina Margevičienė, Antanas Margevičius, Domantas Markevičius, Marius Markuckas, Andrius Martinkus, Stasys Martišius, Rūta Martusevičienė, Jolanta Masiokienė, Algis Mašonis, Vytenis Matulevičius, Linas V. Medelis, Saulius Meilutis, Leonas Merkevičius, Gediminas Merkys, Dalia Michelevičiūtė, Jonas Mickevičius, Leonas Milčius, Violeta Milevičienė, Vytautas Antanas Milevičius, Kęstutis Mikolajūnas, Saulius Mileris, Aldona Mockienė, Angelė Montvilienė, Monika Morkūnaitė, Gediminas Motuza, Joana Muliuolienė, Alvydas Muliuolis, Juozas Mureika, Joana Mureikienė, Daiva Mūrienė, Jonas Narkevičius, Dainius Nekrošius, Joana Noreikaitė, Arnoldas Norkus, Birutė Obelenienė, Romanas Orlauskas, Romas Pakalnis, Kęstutis Pakštas, Nijolė Pakštienė, Rita Palienė, Sigitas Palikša, Laura Palikšienė, Tautvilas Panasenko, Julius Panka, Marius Parčiauskas, Monika Parčiauskienė, Vytautas Mykolas Paškauskas, Erikas Paškauskas, Vytautas Paulaitis, Alvydas Pauliukevičius, Paulius Patackas, Auksė Patackienė, Saulius Petkevičius, Dovilas Petkus, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Robertas Petravičius, Dainius Petravičius, Donatas Petronis, Robertas Petronis, Robertas Piščikas, Sigutė Piščikienė, Silva Plavičienė, Albinas Plėšnys, Petras Plumpa, Aldona Pranckėniėnė,  Nijolė Pranskūnaitė, Šarūnas Prekevičius, Mindaugas Pukšta, Jonas Punys, Šarūnas Pusčius, Vaidas Radavičius, Ramunė Radzevičienė, Ramutis Radzevičius, Arvydas Radžiūnas, Vytautas Radžvilas, kun. Kęstutis Ralys, Angelė Ramanauskienė, Irmantas Ramanauskas, Liudvikas Narcizas Rasimas, Arimantas Raškinis, Elena Raudautienė, Loreta Raudytė, Mantas Remeikis, Eglė Remeisienė, Arvydas Ričkus, Vytautas Rizgelis, Darius Ryliškis, Vytautas Rubavičius, Audrius Rudys, Augustinas Ruibys, Gintaras Rutkūnas, Eglė Sabalienė, s. Nijolė Sadūnaitė, Antanas Sadūnas, Vida Saikavičienė, Aloyzas Sakalas, Gelminas Sakalauskas, Kristina Zamarytė-Sakavičienė, Vytautas Saladis, Matas Saladžius, Danas Sapitavičius, Gediminas Sederevičius, Dalius Serafinas, Arvydas Sidaras, Vida Simanavičiūtė, Vytautas Sinica, Sigitas Sinica, Motiejus Sinica, Marijonas Sinica, Julija Sinicienė, Aldona Skamarakienė, Genovaitė Sinicienė, Arnas Simutis, Viktorija Silenkovaitė, Stepanas Silenkovas, Jūratė Silenkovienė, Arnoldas Simėnas, Dalius Skinulis, Virginija Skirgailienė, Indrė Skuminienė, Eugenijus Skrupskelis, Vaida Skurdauskienė, Gintaras Songaila, Reda Sopranaitė, Renata Stadulienė, Gintaras Stadulis, Algimantas Stalilionis, Linas Stankevičius, Lionė Starinskienė, Zigmas Stasiukaitis, Aloyzas Stasiulevičius, Artur Stefanovič, Vytautas Stepas, Alina Steponavičienė, Paulius Stonis, Mindaugas Stoškus, Egidijus Stralkus, Diana Stralkuvienė, Arūnė Šaduikytė, Jūratė Šalengienė, Tomas Šalkauskas, Zita Šaltytė, Danguolė Šerkšnienė, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Donatas Šidagis, Marijus Šidlauskas, Gražina Šimkienė, Alvidas Šimkus, Albinas Šimkus, Arvydas Šlapikas, Jonas Šlekys, Paulius Šlekys, Violeta Šmatavičienė, Laisvūnas Šopauskas, Paulius Šubonis, Artūras Šulcas, Lina Šulcienė, Aldona Šunevičienė, Jonas Šunevičius, Albinas Tamašauskas, Kęstutis Tamašauskas, kun. Vincentas Tamašauskas, Valentina Tamašauskienė, arkiv. Sigitas Tamkevičius, Paulius Tamoliūnas, Vaidas Tamoliūnas, Daiva Tamošaitytė, Jurgita Tamulionienė, Medardas Taurinskas, Antanas Terleckas, Gintautas Terleckas, Vladas Terleckas, Antanas Tyla, Eugenijus Tolkačiovas, Vladas Turčinavičius, Arvydas Tuskenis, Dovilė Ulozaitė, Vitalis Urba, Emilis Urba, Andrius Urbanavičius,  Povilas Urbšys, Jūratė Užkurėlytė, Jonas Užurka, Danutė Vadeikaitė. Jonas Vaicekauskas, Jonas Vaiškūnas, Kęstutis Kostas Vaitonis, Taurius Valungevičius, Alfonsas Vaišvila, Jonas Vaitkus, Palmyra Vaitonienė, Gintautas Vaitoška, Rita Valbasienė, Valdemaras Valkiūnas, Rozvita Vareikienė, Dionyzas Varkalis, Irena Vasinauskaitė, Julius Vaupšas, Alina Vaupšienė, Vida Važgauskaitė, Vytautas Venckevičius, Zinalda Verseckienė, Virginija Verveckaitė, Gintautas Veržukauskas, Jonas Vilimas, Vladas Vilimas, Pranciška Vilimienė, Paulius Vitkauskas, Remigijus Vitkauskas, Vaida Vitkauskienė, Milda Vitkutė, Gintaras Vizbaras, Andrius Vyšniauskas, Anatolijus Volynkinas, Jonas Volungevičius, Ona Voverienė, Stasys Zajankauskas, Juozas Zamaris, Joana Zasimavičienė, Linas Zasimavičius, Vitas Mykolas Zeikauskas, Rima Zelenienė, Audrius Zelenius, Gediminas Zelvaras, Vaidotas Zinkevičius, Gintaras Znamerovskis, Algimantas Zolubas, Reda Žadeikienė, Dalia Žalienė, Jonas Žaluma, Aleksandras Žarskus, Romualdas Žekas, Rimantas Žindžius, Kęstutis Žiūkas, Stasys Žygelis, Jekaterina Žugina.

(Parašų sąrašas bus pildomas)

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

yolo       2019-05-27 10:40
A. Davatkienė       2016-06-20 22:29

Jeje, nu tikrai kaip baisu,va tuoj vaikus prades atiminet ir atidot pedofilams, ir eis tuoktis tik virams su virais, boboms su bobais ir išniks tauta. Viskas cia zydomasonų ir bilderbergu ishgalvota. Nu bet nepasidosim, savo vaiku pedofilams neatidosim. Jezuseli, padek…

Jules Pikasui       2016-06-18 7:32

Žinot, masinės žmonių, tai yra karo belaisvių žudynės badu, ligomis, kankinimais vyko Eizenhauerio Reino konclageriuose po karo. Ką apie tai sakė anuomet veikusios pasirašytos Hagos ir Ženevos konvencijos, ką? Nukankintieji turėjo savo šeimas ir artimuosius, kuriems patirtos netektys buvo labai skaudžios. Bet juk liberaliems žmonėms ir docentams į tai nusispjaut, tiesa? Ką apie tai sakė, sakykime, garsiausias JAV generolas George Patton, beje, susprogdintas už tiesos sakymą, bet palaidotas labai iškilmingai ir su pompa, nežinot? Už tiesos pasakymą buvo nušautas ir prezidentas J.F.Kenedis. Mus nori kažkuo tai pakeisti Europoje, Lietuvoje, neatrodo? Mus suplanuota sužaloti, susargdinti ir pakeisti kažkuo tai kitu, kaip kadais vokiečius mongoloidais. Na, taip rašė mano paminėtasis karo laimėtojas ir genialiausias JAV karvedys generolas G.Patton’as, o būtent, cituoju: “Berlin gave me the blues. We have destroyed what could been a good race, and we are about to replace them with Mongolian savages”. Tai ne mano žodžiai, o generolo nuomonė, kuri, manyčiau, logiška - mus nori kažkuo tai pakeisti po šitiek metų, įdomu kodėl? Kažkas ne taip susiklostė kaip norėjo pasaulio viešpačiai per tuos dešimtmečius? Man, kaip eiliniam mažaraščiam runkeliukui, “Vilnius gave me the blues” taip pat, o Jums?

Jules       2016-06-18 7:12

“Jis yra XX a. totalitarinių režimų – sovietinio komunizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo – nesėkmingai mėgintų įgyvendinti projektų sukurti „naują ateities žmogų“ – tęsinys”, - bet, ponai-draugai, pamiršote patisklinti, kas tą Sovietiją(Blogio imperiją) suplanavo, suorganizavo ir įgyvendino, kas jos sąjungininkai, kreditoriai ir gelbėtojai? Ar galite pasakyti senu įpročiu tik tiek, kiek leidžia Bankas Trockis, ane? Anksčiau iki Gorbio tie patys VU docentai ir Tarybų Lietuvos, tiksliau Sovietų Lietuvos, akademikai neigė Maskvos paktus, okupaciją, o dabar jau pripažįsta, bet toliau klastoja istoriją, neigdami svarbesnius, įslaptintus ir uždraustus viešinti, kur kas pragaištingesnius paktus.

Letas Palmaitis Clerkenwellui       2016-06-15 22:55

Terminologiškai LABAI klaidinga priešpastatyti demokratiją ir diktatūrą. Demokratija yra valdymas balsų dauguma. Demokratija tokiu pavidalu gimė antikinėje Graikijoje ir reiškė kolektyvinį vergvaldžių valdymą be karaliaus. Demokratiškai balsų dauguma buvo pasmerktas mirčiai Sokratas už daugumai nepatinkančių minčių platinimą tarp jaunimo. Savaime aišku, kad moterys ir gyventojų daugumą sudarantieji gyventojai vergai apskritai jokių teisių neturėjo.
“Krikščioniškoje” Europoje šią demokratiją atgaivino prancūzų revoliuciją. Ten jakobinų balsų dauguma įvedė kruviną diktatūrą. Ar ji buvo nedemokratinė? Jei pasakysit tokią nesąmonę, tai reiškia, kad “demokratija” laikote kažkokį idiotišką mitą apie “visų valdžią” ir socialinę gerovę, nors tokios demokratijos niekas niekur istorijoje nėra matęs.
Šiuolaikinė demokratija, kaip ir Antikoje, yra šiuolaikinių vergvaldžių, t.y. pirmiausiai oligarchų ir stambių bankininkų, valdžia. Šiuolaikiniai vergai (kurie neturi AUGANČIOJE sąskaitoje bent poros milijonų baksų) yra “rinkiminėmis teisėmis” apmulkinti žmonės, nes renka iš jiems vergvaldžių atrinktų kandidatų, o kaip besisuktų, savo kandidatą gali prastumti į parlamentą tik oligarchinės “laisvės” propagandai naudingo nevykėlio juokdario vaidmeniui.
Tačiau jokiu būdu negalima sakyti, neva ši demokratija “nedemokratiška” (kuo? ar neveikia rinkiminės procedūros? ar įstatymai nepriimami balsų dauguma?) arba būtinai diktatoriška. Ne, priklausomai nuo epochos ir politinės situacijos, ši demokratija leidžia didesnę ar menkesnę asmens laisvę. Tačiau, kai reikia, gali griebtis ir diktatūros. Taigi diktatūra ir demokratija visai skirtingų skirstymo kategorijų sąvokos.

Clerkenwell to Skirmante       2016-06-15 15:07

Vaikeli, tavo mastymas labai pavirsutinis ir naivus. Tu atsakyk sau i viena klausima - kam sitiem padaram reikia eiti i tas demonstracijas? As turiu mazu vaiku, ir man tos demonstracijos atrodo nusikalstamos. Niekas situ padaru nepersekioja, niekas ju nesodina i kalejima uz tai kas jie yra. Tegu sau dulkinasi issigimusiais budais uz uzdaru duru ir niekam tai nemaisys. Bet kazkodel savo iskrypima jie nori kisti kitiem i akis. Ar tu Skirmante turedama pulini kistum ji visiem prie veido? Turbut ne.
Matai, europine “demokratija” jau nebera jokia demokratija. Neo-liberalios ir komunistines ES elitas panaikino demokratija Europoje ir ivede mazumu diktatura. Ir tai Europos zmonem yra nebepriimtina. Todel ES laukia greitas subyrejimas. O tavo neo-liberalios paziuros jau nebera populiarios ir vakaru Europoje. Pavelavai.

Vancius       2016-06-15 9:13

Bolševikus suplakti su homoseksualais - labai iškreipto mąstymo propagandoninis minties vingis. Man taip užsiuodžia, kad bolševikai buvo prievartautojai, o didžioji dauguma homoseksualų - menševikai, kurių idėjinis elitas emigravo į Paryžių po pralaimėto pilietinio karo.

Letas Palmaitis       2016-06-14 23:10

“Pride” paradai nieko bendro neturi nei su homoseksualumo reiškiniu, nei su studijomis apie jį.

Nuosaikus ir naturalus       2016-06-14 20:48

Iš paskutinio “Pikaso” komentaro (Pikasas 2016-06-13 19:53) padariau išvadą, kad vis tik jam visi žmonės dorovės požiūriu yra lygiaverčiai, įskaitant ir paleistuvystę pamėgusius homoseksualus.
Beje, šias homoseksualų žudynes aš taip pat laikau sunkiu nusikaltimu, bet dėl to savo širdyje nekeliu gedulo vėliavos.

Hipofizė       2016-06-14 11:56

Tegul pirmiausia pasisako Lietuvos mokslininkai koks priežastinis ryšis tarp padidėjusios vyro posmegeninės liaukos hipofizės ir lytinės orentacijos sutrikimo ir antra tegul Lietuvos moklsininkai pasisako apie alaus vartojimo ryšį su vyrų krūtų vystymusi ir moteriškų hormonų gaminimusi vyro organizme. Mokslininkai turi nustatyti priežastis dėl ko vyrams sutrika lytinė orentacija nir pradeda augti krūtys… O įstatymai turi būti grindžiami ne emocijomis ne perkami už pinigus per lobistus o moksliškai pagrįstais tyrimais, manau.

Jota       2016-06-14 9:44

Yra gera kun. E. Naujokaičio studija apie homoseksualumą - http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=40

Nagrinėja:
Blogio ideologija
Moralinė teologija apie gašlumą ir sodomiją
Senasis Testamentas smerkia Sodomos nuodėmę
Dovydas ir Jonatanas
Viešpaties Jėzaus Kristaus ir apaštalų žodis
Homoseksualumo smerkimas ankstyvojoje Bažnyčioje
Bažnyčios laikysena nuo viduramžių
Šventieji prieš Sodomos nuodėmę
Homoseksualų judėjimo istorijos apžvalga
Teisinė homoseksualų padėtis (2006 m.)
Naujausias Bažnyčios mokymas homoseksualumo klausimu

Pikasas to "pikasiau"       2016-06-13 20:07

Tokių keistų  komentarų,kaip jūsiškis, retai pasitaiko.

pikasiau       2016-06-13 19:57

o tu vardan solidarumo savo balkone iškabink homikų vėliavą.
Kaune tapsi neįtikėtinai populiariu.

Pikasas       2016-06-13 19:53

Manau, kad po žudynių Orlande daug kas nesuprato kas įvyko. Įvyko MASINĖS ŽUDYNĖS. Tai vienas iš žiauriausių nusikaltimų JAV ir jokių pateisinimų joms būti negali. Ir visai nesvarbu ar tai padaryta dėl kokių nors religinių ar kitokių įsitikinimų. Labai keista, kad kai kurie Lietuvos inteligentai susieja žudynes su seksualiniu mažumų paradu, numatomu Vilniuje. Tokioje situacijoje rengti tokias eitynes nesaugu ar netgi amoralu ir jas derėtų atšaukti. Jei politikai ir visuomenininkai rengtų protesto žygį protestuodami prieš smurtą, tada juos būtų galima suprasti. Žmogaus gyvybės yra tos vertybės, dėl kurių atėmimo protestas taptų visai prasmingas Jei tos eitynės vis tik vyktų, tai dalyviai turėtų ne “falus” tąsyti ar savo meilę viešai sekso simboliais ar glebėsčiavimais demonstruoti , o juodais kaspinais pagerbti savo seksualinius bendraminčius. Turime nepamiršti ir to, kad žuvusieji turėjo savo šeimas ir artimuosius, kuriems patirtos netektys yra labai skaudžios. Apibendrinant viską, tenka pastebėti, kad tai nėra ta proga, kada galima bandyti kaip nors iš žuvusiųjų ar sužeistųjų pasityčioti. Net ir tuo atveju, jei mūsų pažiūros, vertinant tokio baro lankytojus, skirtųsi. Beje, tarp žuvusiųjų yra ir aptarnaujančio personalo atstovai. Užuojauta ir jų giminėms…

 

agentui skirmatėsui       2016-06-13 18:37

Tik netreikia lia lia. Tu bobike rašai už pinigus. Joks normalus žmogus, ypač moteris neitų čia stumti “meilės” pro šikną propagandos. Labai kvailai atrodai.

Skirmantė       2016-06-13 16:14

AŠ RAŠAU ČIA DĖL DEMOKRATIJOS. IR SAKAU JUMS VIENA: NESIKIŠKIT Į ŽMONIŲ LOVAS - KAIP KAS NORI TAIP SEKSUOJA, jei parašysit reglamentą,, kaip seksuot, manot visi jo ir laikysis?. reikia kovoti su seksualinais nusikaltėliais, su pornografijos verslu, su visu tuo, kas turi NUSIKALTIMO SUDĖTĮ.

Šlovė       2016-06-13 15:55

Šlovė demokratijai

VaidasVDS       2016-06-13 14:55

Raigerdai,
nori dialogo. Neišdegs, nes nenoriu klausyti tavo monologų.
Bet jei jau paminėjai Urantijos Knygą (toks tikslus yra Apreiškimo pavadinimas), tad ta proga pateiksiu kelias citatas į temą:
“Monogamija yra laisvas nuo vergovės idealas neprilygstamoje sąjungoje tarp vieno vyro ir vienos moters šeimos sukūrimo, palikuonių auginimo, abipusės kultūros, ir savojo aš tobulinimo nuostabioje institucijoje.”
“Šeima yra žmogaus didžiausias grynai žmogiškasis pasiekimas, sujungianti, kaip ji tą iš tiesų ir daro, vyro ir moters biologinių ryšių evoliuciją su vyro ir žmonos visuomeniniais ryšiais.”
” Iš visų visuomeninių ryšių, kurie yra numatyti charakterio ugdymui, pats efektyviausias ir idealiausias yra vyro ir moters prieraiši ir supratinga draugystė išmintingos santuokos abipusiame glėbyje.”
“Ir tokia neprilygstama artimų ryšių bendrija, vyras ir moteris, švelniai apkabinusi aukščiausius laiko idealus, yra toks vertingas ir teikiantis pasitenkinimą patyrimas, kad už jį verta mokėti bet kokią kainą, bet kokią auką, kuri yra reikalinga tam, kad jį turėtum.”
“pats Tėvas nurodė, jog būtų sukurtos vyriškoji giminė ir moteriškoji giminė, ir būtent dieviškoji valia yra tokia, jog vyrai ir moterys savo aukščiausią tarnystę ir iš to kylantį džiaugsmą turėtų atrasti sukurdami šeimas tam, jog priimtų ir mokytų vaikus, kuriuos kurdami šitie tėvai tampa bendrais partneriais su dangaus ir žemės Sutvėrėjais.”

visiškai pritariu       2016-06-13 13:21

Sklando kalbos,kad V.Simonko dažnai lankosi Rusijoje,kur jis yra gana dažnas glamūrinių “tūsovkių” svečias,pasižymintis visiškai tradicine seksualine orientacija.Tokiu atveju kiltų klausimas dėl VSD neveiklumo arba pernelyg painios konspiracijos eilinį kartą.
O taip tai jo,tegul jie būna,nes visada buvo ir bus,bet tegul elgiasi padoriai,nustoja provokuoti visuomenę ir,svarbiausia,tegul pagaliau pradeda gyventi iš savo kišenės.

Raigerdas>VaiduiVDS       2016-06-13 11:46

VaidaiVDS, nors tu ir skaitai Urantija, bet tau ji nepadėjo suprasti tokio dalyko, kaip nuoseklumas. Arba tu ten skaitai ir mažai ką supranti. Supranti VaidaiVDS, normalus žmogus arba sveiko proto žmogus, pirmiausia, pasirašo deklaraciją. Ir jeigu ši deklaracija “faktiškai neturės jokios įtakos”, tik tada tas pasirašęs žmogus turi teisę kritikuoti tą abejingumu apsirgusią valdžią. Žmogus, turintis problemų, pirmiausia, su morale ir etika, pradeda klykti, kad tai bus blogai. Taigi, toks žmogus elgiasi neadekvačiai esamai situacijai, nes jo viduje vyksta prieštaravimai. Taigi, VaidaiVDS, ką tau reikia daryti? Jeigu tu sutinki su deklaracijoje išdėstytu turiniu ir idėjomis, tai tu ją pasirašyk, o paskiau gali klykti kokia yra bloga valdžia, jeigu valdžia nereguos tinkamai į tavo pasirašytą deklaraciją. Toks tavo elgesys būtų teisingas, tik abejoju, ar tu pajėgsi tai suprasti, apie ką aš parašiau.

VaidasVDS       2016-06-13 9:36

Galima pasirašyti po šia deklaracija. Bet tai ir liks tik deklaracija ir ji faktiškai neturės jokios įtakos valdžiai, nes pas mus valdžia elgiasi taip, kaip ji nori pati arba žiūri iš kur vėjas pučia, o jei dar “paramas” atpučia, tai žiūri ir seiles varvina…
Deklaracijos tikrai nepasirašys kokie 2 mln. žmonių, nes tik tokiu atveju valdžia gal kiek nors pamąstytų, bet kvepiant pinigams galima nesitaikstyti net ir su tokia nuomone (nemanau, kad ir dabar daugumos gyventojų nuomonė yra palanki genderizmo idėjoms).
Tačiau tokia pozicija vis tiek yra sveikintina. Ji bent rodo, kad dalis visuomenės yra neabejinga tam, kas vyksta.
Nepritariu Leto išsakytai nuomonei, nes ji prieštarauja Dievo valiai. Dievas, duodamas žmogui laisvą valią, leidžia jam pačiam rinktis. Tačiau tikrasis Dievas niekada neleis žmonėms savavališkai žudyti kitų žmonių. Žmonėms, kurie turi problemų dėl savo bėdų, galima pasiūlyti tik vieną teisingą išeitį - su Dievu įmanoma viskas. Ir iš tiesų yra pavyzdžių, kada žmonės ir su Dievo, ir su mokslo pagalba išsisprendė savo “genderines” problemas. Tik toks kelias yra teisingas kelias. Tačiau, jei žmogus yra dvasiškai aklas arba tiesiog kvailas, jam tikriausiai jau niekas negali padėti…

Raigerdas       2016-06-13 9:25

Pažengta daug ir lietuvių tautoje pagaliau pradedama suprasti, kad yra žmonės, kurie nori viską perkreipti pagal save. Žmonija įsitikino pagaliau, kas yra komunizmas. Ir šiame straipsnyje pagaliau pradedama teigti, kad įvairaus lygio seksualinį iškrypimą norima prilyginti normai. Tai jau yra neblogai. Pagaliau Lietuvos piliečiai (nors tai yra tik mažuma) pradeda suvokti, kad pas dalį žmonių yra NUKRYPIMŲ. Ir vienas iš jų - VEIDMAINIŠKUMAS.
Taigi, pirmoje vietoje privaloma suvokti, kad yra DORI IR SVEIKO PROTO žmonės ir jų yra dauguma, ir yra VEIDMAINIAI, kurių yra mažuma. Ko nepripažįsta VEIDMAINIAI? Jie nepripažįsta moralės. VEIDMAINIS nėra vien tik Lietuvos problema. Veidmainis yra Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Europos ir viso pasaulio PROBLEMA. Veidmainis veikia išskirtinai tik viena kryptimi - juridiškai įteisinti, kad VEIDMAINIŠKUMAS taptų NORMA ŽMONIŲ SANTYKIUOSE. Tą geriausiai pademonstravo komunistai. Pirmiausia, ką daro veidmainiai? Jie iškreipia pagal savo iškrypusį mąstymą ŽODŽIŲ REIKŠMES. Džordžas Orvelas tai aiškiai aprašė: karas - tai taika, melas-tai tiesa. TAIGI, BEPROTYSTĖ ĮGAUNA TEISINES FORMAS. REZULTATE ŽMONĖS NEI UŽ KĄ BUVO SIUNČIAMI Į SIBIRĄ. IR TĄ NUSPRĘSDAVO TEISMAI IR TAI VYKDĖ VISOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS. PAGALIAU REIKIA ŽMONĖMS SUPRASTI, KAD EGZISTUOJA TOKS ŽMOGAUS TIPAS, KAIP VEIDMAINIS. TODĖL VEIDMAINIUI ŽMOGAUS TEISES REIKIA PANAUDOTI SAVO EGOISTINIAMS INTERESAMS. ŠEIMA TAMPA NEBE ŠEIMA, LYTIS TAMPA NEBE LYTIMI - IR TOKIĄ VALSTYBĘ PRADEDA VALDYTI KIAULĖS, T.Y., CIVILIZUOTA VALSTYBĖ PAVERČIAMA GYVULIŲ FERMA. Kada veidmainiai pradeda reikštis? Tada, kada tos visuomenės valdžia pradeda degraduoti. Kodėl? Todėl, kad valdžioje esantys politikai vis labiau ir labiau užsikrečia amoralumo virusu. Visuomenė, kuri moralę ir etiką neiškelia į pirmą vietą, suserga neįgalumu ir tada valdžią užgrobią įvairių spalvų veidmainiai. Ir tada visa visuomenė pradeda išsigimti: normalūs žmonės sodinami į kalėjimus, nekalti sušaudomi arba kalinami konclageriuose ir t.t. VEIDMAINIS YRA NE TIK PRIEŠAS DRAUGŲ TARPE, ŠEIMOJE, BET JIS YRA TA DESTRUKTYVIOJI JĖGA TAUTOS ATŽVILGIU, VALSTYBĖS ATŽVILGIU IR VISOS ŽMONIJOS ATŽVILGIU. Ir kol lietuviai nesugebės atskirti SVEIKO PROTO ŽMOGAUS NUO NUKRYPIMŲ, TOL JI PASTOVIAI TURĖS REIKALĄ SU KLASTINGAIS PASIŪLYMAIS PATIKĖTI Į TAI, KAD VYRIŠKI LYTINIAI ORGANAI TAI YRA TOKIE PATYS MOTERIŠKI LYTINIAI ORGANAI. IR TIE, KURIE TUO NEPATIKĖS, TURĖS TEISINTIS IR ĮRODINĖTI, KAD JIE TAI PADARĖ NETYČIA, JEIGU NENORĖS SĖSTI Į KALĖJIMĄ. TOKIA YRA NUMATOMA KIAULIŲ ĮSTATYMAIS PAGRĮSTA TVARKA.

To >Vlad Mazelis ll       2016-06-13 9:23

Nejaugi agresyvus propagavimas ir brukimas pedarastiško gyvenimo būdas yra vakarų civilizacija?Aš galvoju,tai tamsta esi psichiškai ir intelektualiai sužalotas.

Pritariame       2016-06-13 7:35

„Mūsų šalyje nuo seno gyvos pakantumo, taikaus skirtingų žmonių sambūvio ir jų darnaus sugyvenimo tradicijos. Jos tokios ir liks. Lietuvoje nėra ir nebus nekenčiamos seksualinės mažumos ir juo labiau nebus su jomis kovojama“. SAUGOKIME šias tradicijas. Atsiribokime nuo jų „akcijų“ - nei reklamos, nei draudimų, nei pasipiktinimų, tiesiog tyla.

TAIGI       2016-06-13 7:10

kAS NESOKINES, KAS NESOKINES, KAS NESOKINES TAS PYDERAS:))

TAIGI       2016-06-13 7:06

Prasigeres pianistas MYZELIS pedofilu draugelis vis nepatenkintas:)

Mikluchas M.       2016-06-13 0:49

Gerb. komentatoriai kažkaip nesugeba nuo emocinio pasibjaurėjimo iškrypimu pereiti į politinį lygmenį ir atsimerkę pamatyti, kokios politinės figūros ir kokie politiniai dariniai genderistinę filosofiją ir elgseną diegia ir kurie politkorektiškai slapstosi.

nuomonė       2016-06-12 23:24

Jei jau santykiavimas per anusą, šlaistymasis pusnuogiems gatvėse traumuojant mūsų vaikus, yra ta didžioji vakarų civilizacija, tai jos mums ir nereikia. Turėkit tą savo civilizaciją giliai, giliai savo anusuose, bet mums to nekiškit per prievartą.

M. Maklaj       2016-06-12 22:34

Žinodami Jos atsakymą žmonės nebijotų?
Hmmm, žiūrint koks tas atsakymas būtų...
Greičiausiai jokio.
Tam rezidentūra turi tokią genę.
Bet matyt VF sudėtyje yra tiek ir tokių personų, kurios užtikrina, kad Jos ramybė nebūtų drumsčiama.

Mikluchas M.       2016-06-12 21:23

Manau, kad VF savo kreipimąsi turėjo visų pirma išsiųsti Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Žinodami josios atsakymą žmonės galėtų pasirašinėti be baimės. Bet VF veidmainiauja ir nesikreipia į valstybės pilietę Nr. 1

Štai tokia Vakarų "kultūra"!       2016-06-12 19:08

Ir visas šis mėšlas visoje Vidurio ir Rytų Europoje yra platinamas Briuselio kopūstgalvių nurodymu.

Pamoka       2016-06-12 18:10

Agersyvus iškrypusios mažumos diktatas anksčiau ar vėliau iššaukia atoveiksmį.
JAv, Orlande musulmonas vyras išaudė visą pidarų klubą.
50 lavonų ir 53 ligoninėse.
Be komentarų.

Letas Palmaitis rutai       2016-06-12 16:49

Savaime aišku, kad neužtenka kažką “pasirašyti”. Manyčiau, tikroje musulmonų tautoje nė į galvą niekam neateitų kažką “pasirašinėti”, kad gudruoliai geriečiai pasidemonstruotų ir vėliau užimtų geidžiamas “pozicijas” už savo rašymo bei fotografavimosi prie vėliavų nuopelnus. Musulmonų tautoje paprasčiausiai patys žmonės išeitų į gatves ir padarytų iš tų eityninikų kruviną košę, kad kitąkart ir kiti pabijotų eiti net ir su policija. Juk kas ribojo jų “žmogaus teises” ir bent kada trukdė jiems sanguliauti savo landose, ko jie, lįsdami į viešumą, tikisi iš tų, kurie sąmoningai griauna dorovę platindami šias šlykštynes?

Vargšai       2016-06-12 15:52

ligoniai , ar būtina savo nuogus užpakalius demonstruoti visai visuomenei? Mums tai visai neįdomu, įdomu tik tokiems patiems. Tad demonstruokite tai savo namuose ar savo viešnamiuose, mes nenurodinėjame jums kaip ką daryti, bet mums visai neįdomu į jus žiūrėti, tiksliau - jūs mums sukeliate šleikšulį, vaizdas bjaurus, bet juk niekas dėl to jūsų nei primušė, nei ką nors sakė. Tad nelįskite į akis, gyvenkite sau ir nebjaurokite miesto.

vai pro caralho - Irai ir kt       2016-06-12 12:51

kaip galima iš naujo apibrėžti demokratiją? Ar mes turim gyventi pagal apibrėžimus? ta mažuma, kurios taip bijote, niekam neprimeta savo gyvenimo būdo, o jūs norit juos “susemti”. uždrausti ir pan. būtent esate mažuma, kuri jėgos pagalba norit primesti kitiems marazmą, kurį nešiojatės savo galvose.

Patarimas litwinams       2016-06-12 12:09

Rūpinkitės savo, o ne kitų reikalais, tai geriau gyvensit.

ruta       2016-06-12 9:41

Pagarba Pro Patrija , visada su malonumu skaitau jusu atstovu strapsnius , stai kur normalus tautieciai , su neabejingu , moraliu , principingu poziuriu i viesa interesa ,  TIK tokie pilieciai turi vadovauti Lietuvai !
Manau , visi tie lytines orientacijos sutrikimus turinciu asmenu , o tiksliau kuratoriu tikslai - mus nekencia , duokite dar pinigu !Kai nustosime kreipti i ju ‘paradus -reklamas ’ demesi , tada jau reikalaus santuoku ir kas svarbiausia tai ivaikinimo , nes reikia gi plesti savo ‘veiklos’ , lauka ..Po tuo jau bus kovojama uz pedfilu teises , nes jie gi tik myli vaikus ?
p.s. ar uztenka vien TIK pasirasyti pries situs iskrypeliskus ‘paradus’ ?

Gydit       2016-06-12 7:47

tuos pidarus kartu su libderastais, kurie leido tas eitynes.

Stasys       2016-06-12 6:23

Kiek prisimenu tų “baltų varnų” buvo visada ir niekas jų neskriausdavo ir nediskriminuodavo. Jeigu jie vienas kitą įskųsdavo, tai tada teisdavo, nes tokie santykiai buvo draudžiami. Dabar laikoma, kad tai normalu, tai tegu jie ir dulkinasi sau namuose, bet demonstruotis apie tai, rengti net eitynes, mano manymu, yra nei gražu, nei padoru .... Nesuprantu, kam iš viso tai daliai žmonių to reikia, juk niekas dėl jų krypties jų nepersekioja. Gal koks nors jų nevisai geras tikslas į priekį yra ?

modernybių propaguotojui Skirmantei,ui,o       2016-06-12 6:02

pati,pats eik tu su savo ta nukrypusia nuomone,eik pradžiai,vaikeli,ir pakišk perkaitusias vieteles po šaltu vandenuku,mano kaimynė taip visada daro savo užmorčiavojusiam katinui,kibo ir tau padės;
dabar viskas sukeičiama vietom-kas juoda,tampa balta,kas balta vadinama juoda;
keletas pavyzdžių:
dirbti yra blogai, kyšius imti norma,-už mažus pinigus dirba tik asilai, o ‘asiuliam pinigus neša dėžėmis kas netingi;
būti tautiškam yra blogai, modernu būti globalistu ir mankurtu-išsižadėk savo žemės,tautybės,blaškykis po pasaulį kaip dūšia be vietos,
doram būti blogai, modernu sexuoti visur ir visada ir su visais;
dar Romos laikais buvo išbandyta masių valdymo metodika-“duonos ir žaidimų”,ta pati matodika buvo taikoma bolševikinėj Rusijoj, ir septinto dešimtmety JAV ir V.Europj; kokie rezultatai? tų sexualinių revoliucijų  ir gėlių laikų “vaikai” dabar sėdi briuselių postuos-visokie merkelės,barosai,junkeriai palaidą gyvenimą ir iškreiptas sąvokas propaguoja masėms.
už Lunaček projektą-homoseksualizmo propagavimą- balsavo europarlamentarai Landsbergis,Balčytis,Donskis;
jei nori sugyvulint žmogų,tai atimk jam protą ir paversk jį egoistu,ištvirkėliu-malonumų ieškotoju

Skirmantė       2016-06-11 22:53

Eikit jau, eikit… smile :D Gali pavartyti komentarus, aš turiu savo nuomonę ir ją pasakau. Ir apie gėjus visada ji tokia ir buvo (mano nuomonė).

Skirmantė       2016-06-11 22:49

O vaikai ir įsivaikinimas - kita tema, nes tai siejasi su kitu asmeniu. Tačiau, jei homoseksualus žmogus turi SAVO vaiką, tai viena, niekas iš jo to vaiko atimti negali (neturėtų galėti), problemiška, kai kalbama apie įsivaikinimą kitų tėvų vaiko…

Panašu, jog       2016-06-11 22:48

Kontora ieško ką čia išprovokavus parašyti komentarą prieš žydruolius.
Skirmantėsas tuo tikslu ir atslūikino.
Provokatorēlis.

kur gi,       2016-06-11 22:44

nei tu skirmantė nei ką...

Skirmantė       2016-06-11 22:40

To skirmantėsui. Eilinis putojimasis ant žmonių, kurių nepažįsti. Nei aš pūro bendradarbis, nei ką... O juk tu nežinai, gal kuris iš tavo artimųjų gėjus / lesbietė? Juk dėl neigiamo požiūrio jie tai nutyli, gyvena santuokoje galbūt mele ir nemeilėje. O tai irgi blogai, tai melo rūšis, ir dėl to kenčia kita pusė - heteroseksualus partneris, vaikai. Aš kalbu apie tai, kad jei užsimerksim, dar nereikš, kad nėra.

skirmantėsui       2016-06-11 22:18

mielas “puro” bendradarbi, eik miegot.
šį vakarą jūsiškiams nesiseka kabinti makaronus.

skirmantėsui       2016-06-11 22:18

mielas “puro” bendradarbi, eik miegot.
šį vakarą jūsiškiams nesiseka kabinti makaronus.

Skirmantė       2016-06-11 22:05

Aš esu prieš genderizmą, bet už toleranciją gėjams, lesbietėms, transeksualams. Kai kurie žmonės yra kitokie (gėjai ar lesbietės), ir tam tikrose ribose reikia juos priimti tokius, kokie yra. taip pat ir leisti jiems įsipareigoti prieš įstatymą vienas kitam. Pagalvokit: juk niekas neišgalvota. Gyvena šeimoje koks vaikinas ir jis supranta, kad yra gėjus, o jo, tarkim, tėvas gėjų nekenčia, sako, kad jei sužinotų, jog jo vaikas gėjus iš namų išgintų. (iš pranc. dokumentinio filmo). Linkiu rasti protingą tolerancijos formulę.

kas tas genderis       2016-06-11 21:50

gaila nesu Vilniuje. eičiau į demonstraciją, nors nežinau, kas tas genderizmas, nes negaliu pakęsti, kai man kas aiškina, kur galiu eiti o kur ne

Vai pro caralho       2016-06-11 21:46

pirmą kartą girdžiu žodį Genderizmas - ir tingiu žiūrėt, kas tai yra. Apskritai straipsnyje per daug pažyminių, ir visokių izmų. norima įbrukti tekstą skaitytojui jau sukramtytą - o tai jau ir yra propaganda, gebelsizmas. dėl manęs - tegu eina tos demonstracijos. pas mus labiausiai trūksta laisvės. koks kieno reikalas, kas su kuo barškinasi? Svarbiausia žinoti, kas pats esi.

Ira       2016-06-11 21:44

Lietuvoje būtinai reikia nustatyti ir patvirtinti demokratijos apibrėžimą kas yra demokratija, nes jei mažumos diktuoja daugumai ir verčia gyventi pagal mažumų geidulius tai jau diskriminacija daugumos norinčių gyventi tradiciškai ir vaikus auklėti tradiciškai.

purvinas yra gender गंदा        2016-06-11 21:22

Dėl žodžio “genderizmas” reikšmės. Visa virtinė autorių pasirašo po tekstu kuriame naudojamas žodis ” genderizmo” :“Genderizmo ideologijos vis labiau užvaldomose šalyse formuojasi ir stiprėja „politkorektiškumo“ naudoja žodį...”, tačiau nepaaiškina žodžio gender-izmo kilmės ir žodio “gender” reikšmės.

गंदा  gender ( hindi k.) yra purvinas iš ko seka kad gender-izmas reiškia purvin- izmas, nuo žodžio purvinas- gender ( hindi k.) ir mums kiša purvinizmą ir purvinus reikalus, tikslingai siekiama mūsų moralę sulyginti su gyvulių moralės lygiu. 

Jei demokratija yra vyrų vaikščiojimas į moterų tualetus ir atvirkščiai tai ar mums reikalinga tokia demokratija ?

Jei vyras skelbiasi gimdantis vaikus tai jis turėtų būti gydomas, nes vaikus gimdo tik moterys ir nustatomos bei šalinamos tokios vyro ir moters mąstymo priežastys.

Pats teisingiausias sprendimas būtų        2016-06-11 21:04

Aišku, ankstesnis mano komentaras buvo tik pasanprotavimas kaip turėtų būti sveikos visuomenės atveju. Šiandien turime tai, kad viešus jaunimo tvirkintojus policija ne vaiko, bet SAUGOJA.

Pats teisingiausias sprendimas būtų       2016-06-11 20:52

visus to išsigimusio parado Baltic Pride homo dalyvius su policijos pagalba “susemti” ir pristatyti į psichiatrines ligonines priverstiniam gydymui. Kai kas gali paklausti: “kodėl, juk jie visuomenei nekelia grėsmės?” Tokiems atsakau: “deja, labai klystate, nes toki paradai žaloja dar nesubrendusio jaunimo psichiką”.

papūskit į uodegą :)       2016-06-11 19:20

komunistai padarys, kaip jiems reikia
—-
jei labai protestuosite - bus policija ir teismai.

vo taip, tylėt mužikai, kai ponai tratinasi ir tratina smile

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.