Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Kovo 11-osios signataras Algimantas Sėjūnas: „Atsakingas darbas – statyti valstybės namus“

Tiesos.lt siūlo   2020 m. kovo 9 d. 23:26

3     

    

Kovo 11-osios signataras Algimantas Sėjūnas: „Atsakingas darbas – statyti valstybės namus“

Rūta Jankuvienė | „Šiaulių kraštas“

Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS, Ko­vo 11-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo Ak­to sig­na­ta­ras, iki šiol ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

In­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ jis kal­ba ne tik apie ke­lią į 1990-ųjų ko­vo 11-ąją ir iš­si­pil­džiu­sį lais­vės lū­kes­tį, bet ir apie nu­si­vy­li­mus. Tarp jų – ir par­ti­ja, ku­rios stei­gė­ju pa­ts bu­vo.

Il­gai bren­dęs spren­di­mas

In­ter­viu su Al­gi­man­tu Sė­jū­nu pra­de­da­me nuo ak­tua­li­jos, apie ku­rią ne­ga­li­me ne­pak­laus­ti. Jis – il­ga­me­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų na­rys, prieš ke­lias sa­vai­tes pa­li­ko par­ti­ją.

Jūs esa­te ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo da­ly­vis, ašt­riai ke­lia­te ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas, ta­čiau ap­si­spren­dė­te pa­lik­ti Tė­vy­nės są­jun­gą, ku­rio­je bu­vo­te nuo pat jos įstei­gi­mo. Ko­dėl?

Ma­no veik­los pra­džia – Ža­lių­jų ju­dė­ji­mas. Šią veik­lą tę­siu ir da­bar, nes esu pa­si­bai­sė­jęs, kad di­džiu­liai Eu­ro­pos Są­jun­gos mi­li­jo­nai, skir­ti gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ge­rin­ti, yra nau­do­ja­mi ma­si­niam me­džių nai­ki­ni­mui ir be­to­ni­nių trin­ke­lių klo­ji­mui. Ma­nau, kad kli­ma­to kai­ta su­ma­žė­tų ne ker­tant me­džius, o juos pa­pil­do­mai so­di­nant.

Iš tie­sų, bu­vau Tė­vy­nės są­jun­gos vie­nas iš stei­gė­jų ir il­ga­me­tis jos na­rys. Da­bar iš jos pa­si­trau­kiau. Tai ne­bu­vo leng­vas spren­di­mas. Jo is­to­ri­ja il­ga.

1992 me­tais Sei­mo rin­ki­mus triuš­ki­na­mai lai­mė­jo LDDP, bu­vu­si ko­mu­nis­tų par­ti­ja. Ji ne­kė­lė pa­si­ti­kė­ji­mo, bu­vo ne­ri­mo ir abe­jo­nių – kad tik ne­pa­suk­tų at­gal į so­vie­ti­ją.

1993 me­tais grį­žau į Šiau­lius or­ga­ni­zuo­ti nau­jos Są­jū­džio pa­grin­du ku­ria­mos par­ti­jos, bu­vau iš­rink­tas mies­to Są­jū­džio sky­riaus pir­mi­nin­ku. Lei­do­me laik­raš­tį „Auš­ros alė­ja“ – mū­sų žo­dis ir idė­jos pa­siek­da­vo skai­ty­to­jų pro­tus. Or­ga­ni­za­vo­me įvai­rius ren­gi­nius, ak­ci­jas, kon­fe­ren­ci­jas, mi­nė­ji­mus. Ta­po­me nau­ja, pa­ste­bi­ma jė­ga mies­te.

Su­bū­rė­me stip­rų sky­rių ir kar­tu su bend­ra­žy­giais ta­po­me 1995 me­tų ge­gu­žės 1 die­ną nau­jai įsteig­tos par­ti­jos – Tė­vy­nės Są­jun­gos (Lie­tu­vos kon­ser­va­to­riai) stei­gė­jais.

1995 m. lau­kė pir­ma­sis mū­sų sky­riaus iš­ban­dy­mas – sa­vi­val­dos rin­ki­mai. Su­lau­kė­me įspū­din­go pa­lai­ky­mo – net 45 pro­cen­tai mies­tie­čių bal­sa­vo už mus. Tai bu­vo ge­riau­sias re­zul­ta­tas vi­so­je ša­ly­je. Kar­tu su krikš­čio­ni­mis de­mok­ra­tais ir po­li­ti­niais ka­li­niais ir trem­ti­niais su­for­ma­vo­me mies­to val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Sėk­mė ly­dė­jo ir ki­tuo­se 1997 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

1996 me­tais bu­vau iš­rink­tas į Sei­mą. Dir­bau Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Ruo­šė­me įsta­ty­mi­nę ba­zę, su­de­rin­tą su NA­TO rei­ka­la­vi­mais. Mums pa­vy­ko – 2004 m. ko­vo 29 d. Lie­tu­va ta­po NA­TO na­re. Ap­si­džiau­giau, kai mū­sų Zok­niuo­se tą pa­čią die­ną nu­si­lei­do NA­TO lėk­tu­vai.

Man te­ko įveik­ti ne­ma­žai kliū­čių, kad bu­vęs di­džiau­sias Eu­ro­po­je Zok­nių so­vie­ti­nis ka­ri­nis ae­rod­ro­mas tap­tų mus gi­nan­čia NA­TO ba­ze. Praė­jus mė­ne­siui Lie­tu­va ta­po ir Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re. Pa­ga­liau iš­si­pil­dė am­ži­na sva­jo­nė – Lie­tu­va ta­po sau­gia ir pri­pa­žin­ta Eu­ro­pos ci­vi­li­za­ci­jos da­li­mi.

Atė­jo me­tas kur­ti nau­ją­ją Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Lie­tu­vai bu­vo su­teik­ta vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba, taip pat ir fi­nan­si­nė. ES sky­rė: 2004–2006 m. – 895 mln. eu­rų, o 2007–20013 m. – jau 6,8 mlrd. eu­rų, 2014–2020 m. – 6,7 mlrd. eu­rų. Tai yra kas­met be­veik po mi­li­jar­dą.

Tu­rė­da­mi to­kią di­džiu­lę pa­ra­mą ga­lė­jo­me iš es­mės kur­ti Nau­ją­ją Lie­tu­vą.

Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio 1949 m. va­sa­rio 16 d. dek­la­ra­ci­jo­je iš­dės­ty­tos nuo­sta­tos – „So­cia­li­nių pro­ble­mų ra­cio­na­lus iš­spren­di­mas ir kraš­to ūki­nis at­sta­ty­mas yra su­si­jęs su že­mės ūkio, mies­tų ir pra­mo­nės re­for­ma, ku­ri yra vyk­do­ma pa­čio­je ne­prik­lau­so­mo gy­ve­ni­mo pra­džio­je.“

De­ja, pa­su­ko­me ne tuo ke­liu. 2008–2012 m. And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, pa­si­skel­bu­si Bal­ti­jos vals­ty­bių ly­de­re, pra­dė­jo du­jų ir „ato­mi­nį“ ka­rą prieš Ru­si­ją. O juk Lie­tu­va bu­vo pa­ly­gin­ti sau­gi, nes į Ka­li­ning­ra­dą per mū­sų te­ri­to­ri­ją vamz­džiais te­kė­jo ru­siš­kos du­jos, o lai­dais – elekt­ra. Mes pri­klau­sė­me nuo jų, o jie – nuo mū­sų.

Bet įsi­gi­jo­me gi­gan­tiš­ką, bran­gų du­jų ter­mi­na­lą, ga­lin­tį ap­rū­pin­ti vi­sas tris Bal­ti­jos vals­ty­bes. Du­jos iš ter­mi­na­lo yra bran­gios – Es­ti­ja ir Lat­vi­ja be­veik jų ne­per­ka. Ter­mi­na­las ne­ta­po re­gio­ni­nis.

Sta­tė­me Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elekt­ri­nę. Už­tek­tų vi­soms trims vals­ty­bėms. De­ja, nei Lat­vi­ja, nei Es­ti­ja prie pro­jek­to ne­pri­si­jun­gė. Vi­sa­gi­nas ne­ta­po re­gio­ni­niu pro­jek­tu. Nuos­to­liai mil­ži­niš­ki! O svar­biau­sia – ne­pa­si­ruo­šė­me elekt­ros ūkio įsi­jun­gi­mui į Eu­ro­pą!

Tuo tar­pu Ru­si­ja Ka­li­ning­ra­do ener­ge­ti­kos ūkį per­tvar­kė taip, kad jis ta­po ener­ge­tiš­kai sa­va­ran­kiš­ku. O ir Bal­ta­ru­si­ja su Ki­ni­jos pa­gal­ba ir da­ly­vau­jant vie­nai Lie­tu­vos įmo­nei per­tvar­kė elekt­ros tink­lus ir jau ga­li pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti Ast­ra­vą. Ge­ro­kai per vė­lu mums įta­ko­ti šiuos pro­ce­sus. Mo­men­tas – pra­leis­tas.

„Sno­ro“ bank­ro­tas, Sai­mo­nui Frink­liui iš­mo­kė­ti mi­li­jo­nai, bran­gios pa­sko­los nu­va­rė mū­sų vals­ty­bę be­veik į pa­tį Eu­ro­pos vals­ty­bių ga­lą. At­ly­gi­ni­mai ir pen­si­jos ne­ki­lo – di­dė­jo at­skir­tis. Re­gio­nai mer­dė­jo, nes bu­vo pa­nai­kin­tos ap­skri­tys. Pra­si­dė­jo ma­si­nė emig­ra­ci­ja sve­tur.

Šių pro­ce­sų va­do­vas bu­vo konservatoriška–liberali vy­riau­sy­bė.

Ma­ty­da­mas ryš­kų kon­ser­va­to­rių su­li­be­ra­lė­ji­mą su­pra­tau, kad man sve­ti­mos jų pa­žiū­ros, to­dėl nu­spren­džiau trauk­tis iš šios par­ti­jos. Tą ir pa­da­riau!

Prieš tris de­šimt­me­čius par­ti­jos kū­rė­si kaip de­mok­ra­ti­nės sis­te­mos ga­ran­tas. Kaip at­si­ti­ko, kad par­ti­jo­mis da­bar men­kai pa­si­ti­ki­ma?


Lie­tu­vo­je įsi­ga­lė­jo daug­par­ti­nė sis­te­ma. Per rin­ki­mus par­ti­jos ža­da ro­jų že­mė­je, bet iš­rin­kus, tie pa­ža­dai pa­mirš­ta­mi. Rin­kė­jai ir vėl lau­kia nau­jų gel­bė­to­jų. Ir taip be ga­lo – TS(LKD) – LSDP – LS – NS – TT – DP – LVŽS…

Be to, dau­gu­ma par­ti­jų yra val­do­mos apie va­dą su­si­spie­tu­sių drau­gų bū­re­lio. Rin­ki­mų są­ra­še jie bū­na pir­mie­ji. Ir taip tie vei­dai vis su­ka­si ir su­ka­si Sei­me. Rei­kė­tų įves­ti Sei­mo na­rio ka­den­ci­ją, o rin­kė­jus iš­mo­ky­ti rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus.

Su Są­jū­džiu – už Lie­tu­vą

Koks bu­vo Jū­sų ke­lias į Są­jū­dį ir į is­to­ri­nę 1990-ųjų ko­vo 11-ąją? Kaip ją at­si­me­na­te?

Il­gas tas ke­lias į Ko­vo 11-ąją. Kiek­vie­nam sa­vas. Aš aukš­tai­tis nuo Uk­mer­gės. Užau­gau Vi­diš­kių mies­te­ly­je – 5 ki­lo­met­rai iki Uk­mer­gės. Per mies­te­lį drie­kė­si ke­lias Zarasai–Kaunas. Po­ka­ry­je Uk­mer­gė­je įsi­kū­rė oku­pan­tų ar­mi­jos da­li­nys, už 2 ki­lo­met­rų Ra­diš­kių kai­me – ki­tas da­li­nys. Pa­čiam mies­te­ly­je ap­si­gy­ve­no so­vie­ti­nės ar­mi­jos ma­jo­ras. Čia bu­vo įsi­kū­ru­si ir stri­bų būs­ti­nė. Iš vi­sų pu­sių oku­pan­tai.

Straipsnio tęsinį skaitykite skrastas.lt portale ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2020-03-12 6:08

Citata: “Be to, dau­gu­ma par­ti­jų yra val­do­mos apie va­dą su­si­spie­tu­sių drau­gų bū­re­lio. Rin­ki­mų są­ra­še jie bū­na pir­mie­ji. Ir taip tie vei­dai vis su­ka­si ir su­ka­si Sei­me.”
***
Jeigu esate padorus ir atsakingas, tai reikia Jums prisipažinti, kad dėl esamos situacijos labiausiai yra kalti SIGNATARAI priėmę antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą
https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141
Jeigu sąžiningas esate…. atsakysite.

StasysG       2020-03-10 22:39

Tikrai geras interviu.

Profesionaliai meluoti       2020-03-10 20:20

dar atsakingesnis darbas ir labai prestižinis.


Rekomenduojame

Michaelas Cookas. Bijote koronaviruso? Džiaukitės, kad negimėte prieš 400 metų

Povilas Gylys. Dalia Grybauskaitė: asmeninės savybės

Liudijimas. Gydytojas iš Lombardijos: „Džiaugiuosi, kad grįžau prie Dievo, kai mus supa kančia ir mirtis“

Rasa Čepaitienė. Palaikykime SAM ministrą Aurelijų Verygą

Verta prisiminti. J. Tumo-Vaižganto laiškas apie „karantino sąlygas“ Kauno potvynio metu 1926-aisiais

Aurelijus Veryga. #veido_kaukės

Jurga Lago. Štai kaip gerai „tvarkosi kitos šalys“, arba Apie europinius standartus

Neringa Venckienė dalijasi prisiminimais: „Kas išliejo, nutašė, suformavo… mus tokius?“

Rasa Čepaitienė.  Karantinas (II): kinų pavasaris

Mindaugas Skrupskelis iš Kinijos: kovo 24-osios įrašas apie pasaulio atsaką į CoVid-19 iššūkį

Vladimiras Laučius. Koronavirusas rodo tikrąjį mūsų veidą

Ar tikslinga dėvėti namuose pasiūtą kaukę? Užkrečiamų ligų ir AIDS centro informacija

Roberto de Mattei. Nauji scenarijai koronaviruso eroje

Pasaulio sveikatos organizacija: Kas yra COVID-19 ir kaip TU turėtum elgtis (video)

Vytautas Sinica. Tikrai rimtų iššūkių akivaizdoje turime tik save – savo valstybę ir jos galimybes

Dvaro medikas skėlė iš peties. Audriaus Bačiulio ir Vytauto Sinicos komentarai

Nacionalinio susivienijimo pareiškimas „Dėl būtinybės krizės sąlygomis vadovautis konstitucine valdžios ir demokratinio valdymo samprata“

Liudvikas Jakimavičius. Progresas ir jo rogutės

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant

Junkimės į bendrą maldą stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu

Andrius Švarplys. 4 klausimai

Visuotiniai ypatingi atlaidai tikintiesiems

Tomas Pueyo. Koronavirusas: Kodėl turime veikti žaibiškai?

Vytautas Rubavičius. Civilizacinis Karūnuotojo veidrodis

Verta pamatyti ir ... pasigrožėti: pandeminė Roma

Rimantas Rubavičius. Apie virusus ir Žemaitiją

Nida Vasiliauskaitė. Penketas su COVID-19 susijusių faktų. Išvada?

Algimantas Rusteika. Dramblių dalybos prasidėjo

Andrius Švarplys. Kas ir kaip išduoda demokratiją?

Patrick Deneen. Kaip universitetai tapo globalizuoto elito kadrų „kalykla“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.