Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas, Žiniasklaida

Konkursas? Į LRT generalinio direktoriaus postą pretenduoja A. Račas ir M. Garbačiauskaitė-Budrienė, ar bus daugiau, paaiškės trečiadienį vakare

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 27 d. 19:40

46     

    

Konkursas? Į LRT generalinio direktoriaus postą pretenduoja A. Račas ir M. Garbačiauskaitė-Budrienė, ar bus daugiau, paaiškės trečiadienį vakare

Trečiadienis, vasario 28-oji, – paskutinė diena, kai dar galima pretendentuoti į LRT generalinio direktoriaus pareigas.

Šiuo metu jau žinomi du pretendentai: buvęs BNS agentūros vadovas Artūras Račas ir buvusi portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Abu apie savo ryžtą dalyvauti konkurse pranešė patys, savo veidaknygės paskyroje pasidaliję ir savo mintimis apie tai, kaip LRT galėtų atsinaujinti – supažindiname su jomis.

Tikėtina, savo laimę bandys ir dabartinis LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius. Kol kas jis to nei patvirtino, nei paneigė.

Kandidatų pateiktus vokus su dokumentais Taryba atplėš kovo 6 dieną uždarame savo posėdyje, tad ir spręs, kada pretendentus kviesti į pokalbius – po jų ir paaiškės konkurso laimėtojas.

* * *

Tikroji kandidato į LRT generalinius direktorius Artūro Račo veiklos programa

LRT Tarybos paskelbtas konkursas į LRT generalinio direktoriaus vietą nenumato ribojimų kandidatams skelbti savo programas viešai. Jei aš būčiau LRT Tarybos pirmininkas, tai siekčiau, kad visų kandidatų programos būtų skelbiamos viešai, nes šiaip ar taip LRT yra „visuomeninė“ televziija ir todėl visuomenė turi teisę žinoti, ką už ją pasirinks LRT Taryba.

O bet tačiau aš nesu LRT Tarybos pirmininkas. Esu tik kandidatas į LRT generalinius direktorius (kai mane paskirs, atsisakysiu to „generalinio“, nes man tai primena generalinį sekretorių), todėl vadovaudamasis principu, kas neuždrausta tas leidžiama, skelbiu savo, kaip kandidato veiklos tikrąją programą, kurią rytoj pristatysiu į šiuo metu Skydinės direktoriaus vadovaujamą visuomeninę televiziją.

Skaitykite, ir jei turite klausimų, klauskite. Visada esu pasirengęs atsakyti.

***

Kandidato į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinius direktorius Artūro Račo veiklos programa

Programos tikslas

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) yra giliausias tradicijas Lietuvoje turinti žiniasklaidos priemonė. Nepaisant žiniasklaidos sektoriuje pastaruoju metu įvykusių esminių pokyčių, kurie lėmė, kad didžioji dalis žiniasklaidos vartotojų persikelia į ineterneto erdvę ir socialinius tinklus, LRT, kaip visuomeninė žiniasklaidos grupė, kuriai Lietuvos valstybė yra patikėjusi specifines funkcijas, vis dar turi galimybę išlikti svarbiu informacijos ir edukacijos šaltiniu Lietuvos visuomenėje. Šiam tikslui pasiekti LRT turi reikiamą techninę bazę bei patyrusius ir profesionalius darbuotojus, ji vis dar yra išsaugojusi nemažos Lietuvos gyventojų dalies pasitikėjimą.

Siekdama neprarasti to pasitikėjimo ir prisitaikyti prie naujų iššūkių, susijusių su sparčia internetinės žiniasklaidos plėtra Lietuvoje bei socialinių tinklų keičiamos žiniasklaidos aplinkos, LRT privalo atsinaujinti, lanksčiai reaguoti į permainas, prisitaikyti prie kintančios Lietuvos žiniasklaidos aplinkos, žiūrėdama į ją kaip į galimbę, o ne kaip į grėsmę. Tik keisdamasi ir atsinaujindama, tobulindama vadybą ir efektyviai panaudodama turimus resursus, LRT gali ir toliau išsaugoti savo svarbą ir reikšmę Lietuvos visuomenėje bei atlikti LRT įstatymo jai pavestas funkcijas visuomenės informavmo ir švietimo srityse, telkiant Lietuvos visuomenę ir ugdant pilietiškumą, politinę kultūrą, ekonominį raštingumą ir kritinį mąstymą.

Šį tikslą pasiekti galima tik užtikrinus maksimaliai efektyvų turimo turto ir žmogiškojo ptencialo panaudojimą, garantuojant kiek įmanoma didesnį veiklos skaidrumą, užtikrinant žurnalistų veiklos nepriklausomumą, atsiribojant nuo politinių ir verslo interesų, didinant LRT kaip patrauklaus darbdavio Lietuvos žurnalistams įvaizdį,kartu investuojant į žurnalistų auginimą LRT viduje ir sudarant jiems sąlygas dirbti nepriklausomai.

Šioje programoje pristatau savo, kaip kandidato į visuomeninės LRT vadovus, veiklos viziją, kurią įgvendinus, LRT turėtų išsaugoti savo svarbą Lietuvos visuomenėje ir tinkamai įgyvendinti LRT įstatymo jai pavestus tikslus.

Mano pagrindinis siekis – grąžinti LRT prarastą pasitikėjimą ir reputaciją bei padaryti LRT skaidriausiai veikiančia žiniasklaidos grupe Lietuvoje, kuri, išnaudodama turimus resursus ir valstybės jai skiriamą finansavimą, taptų moderniausiu ir patikimiausiu informacijos ir edukcijos šaltiniu Lietuvoje.

- Rengdamas programą, ir ją įgyvendindamas didžiausią dėmesį skiriu šiems aspektams:

- Tinkamam LRT įstatyme apibrėžtų tikslų įgyvendinimui;

- LRT atsinaujinimui ir profesionalų komandos formavimui;

- LRT grupės valdymo didesniam efektyvumui ir glaudesniam atskirų LRT padalinių bedradarbiavimui;

- LRT turto efektyviam valdymui ir turimų resursų tinkamam panaudojimui, atsisakant nereikalingų funkcijų;

- Maksimaliam LRT finansinės ir žurnalistinės veiklos skaidrumui;

- Žurnalistų nepriklausomumo nuo politikų, verslo grupių ir prodiuserių užtikrinimui;

- Kiek įmanoma spartesniam LRT prisitaikymui prie kintančios žiniasklaidos aplinkos, ypatingą dėmesį skiriant mobiliosioms platformoms ir socialiniams tinklams bei efektyviam sukauptų archyvų panaudojimui.

LRT programų vertinimui pagal aiškius kiekybinius rodiklius

Pagrindiniai LRT tikslai

Pagrindinius LRT tikslus apibrėžia LRT įstatymas ir LRT 2018-2022 metų strategija.

Strategijoje nurodyta, kad LRT misija yra „Tarnauti visuomenei, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, telkiančias ir vienijančias pažangai.“

Kita vertus, LRT įstatymas, apibrėždamas LRT veiklos principus, nurodo, kad „LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove bei šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Rengiamų laidų turinys, forma ir kalba turi būti geros kokybės“.

Įstatyme įsakmiai nurodoma, kad „rengdamas ir skelbdamas laidas, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Laidose turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.“

Be to, įstatyme iš LRT reikalaujama, kad „programose turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė, laidos turi būti skirtos įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. Programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms; LRT informacinėse laidose, komentaruose pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios.“

Šiuo metu aukščiau paminėti įstatymo reikalavimai LRT programose nėra visiškai įgyvendinami, todėl vienas iš pagrindinių mano veiklos tikslų yra užtikrinti LRT įstatymo laikymąsi ir garantuoti, kad LRT iš tiesų taptų žiniasklaidos kanalu, kuris yra atviras visoms pažiūroms ir įsitikinimams ir jame užtikrinama galimybė savo pažiūras reikšti visoms visuomenės grupėms ir visiems visuomenės sluoksniams, nepriklausomai nuo amžiaus tautybės, turtinės ar socialinės padėties, politinės ideologijos ar turimos sąskaitos banke.

LRT turi būti argumentuotai kritiška be išimties visiems, nepaisant užimamų postų ir partinės priklausomybės, LRT neturi tapti vienos partijos ar vieno politiko apologetu ir vienos partijos ar vieno politiko kritiku. Objektyvumas, nešališkumas ir nuomonių įvairovė – tai yra trys pagrindiniai principai, kuriais savo veikloje turi remtis visuomeninis transliuotojas.

Tik užtikrinus šių principų absoliučią viršenybę bus galima įgyvendinti kitus LRT programų strategijoje numatytus tikslus, tai yra, „Skatinti darnios, bendruomeniškos ir pilietiškos Lietuvos plėtrą, telkti ir vienyti Lietuvos žmones bendriems siekiams, skatinti visuomenės kūrybiškumą, kritinį mąstymą, Puoselėti nacionalinę kultūrą ir kalbą, ugdyti brandžią tautinę tapatybę“ ir kita.

Siekdamas šių tikslų, ypatingą dėmesį LRT veikloje skirsiu ekonominio ir finansinio raštingumo Lietuvos visuomenėje didinimui, skatindamas viešas diskusijas šiomis temomis, neleidžiant jose vyrauti kokiam nors vienam požiūriu ir ugdant Lietuvos visuomenės gebėjimus priimti racionalius ir faktais, bei interesų suvokimu paremtus, o ne kokios nors vienos ideologijos propagaujaamus sprendimus.

LRT atsinaujinimas, profesionalų komanda bei profesionali vadyba

Kaip jau buvo minėta, LRT yra giliausias tradicijas Lietuvoje turinti žiniasklaidos grupė. Tačiau tai nereiškia, kad LRT neturi keistis, reaguodama į pokyčius žiniasklaidos rinkoje.

2016 metų LRT atsakaitoje nurodoma, kad LRT dirba 547 darbuotojai, kurių vidutinis amžius yra 47,4 metų. Beveik pusė LRT darbuotojų šioje struktūroje dirba 20 ir daugiau metų, daugiau nei pusės darbuotojų amžius viršija 50 metų. Ši statistika leidžia manyti, kad LRT yra būtinas atsinaujimas, nes žiniasklaida per pastaruosius 20 metų pasikeitė negrįžtamai ir visuomeninė LRT televizija privalo į tai reaguoti.

Toje pačioje 2016 metų LRT ataskaitoje nurodoma, kad 215 žmonių LRT dirba padaliniuose, nesusijusiuose su žurnalistika, ataskaitoje nėra nurodyta, kiek iš 338 žmonių, dirbančių Televizijos ir radijo direkcijose yra tiesiogiai susiję su turinio kūrimu. Siekiant įvertinti, ar LRT racionaliai panaudojami žmogiškieji ištekliai, sieksiu, kad būtų atliktas vidaus auditas, kurio rezultatai taptų pagrindu būsimoms reformoms, optimizuojant grupės darbą.

Siekdamas efektyvesnio LRT darbo ir LRT įstatyme numatytų LRT tikslų įgyvendinimo sieksiu, kad būtų įvertinta LRT padalinių vadovų kompetencija ir jų tinkamumas užimamoms pareigoms. Taip pat sieksiu, kad padalinių vadovai į pareigas būtų skiriami konkurso būdu.

LRT valdymo efektyvumo didinimas ir padalinių tarpusavio sąveika

Siekiant efektyvinti ir optimizuoti LRT veiklą, būtina į LRT valdymo komandą pasitelkti profesionalius vadybininkus, turinčius patirties valdant panašaus dydžio biudžetą ir tai būtų vienas prioritetinių mano uždavinių siekiant efektyvesnio LRT valdymo.

Tuo pačiu tikslu siūlysiu keisti LRT Administracinės komisijos nuostatus, suteikiant šiai institucijai daugiau galių veikti savo iniciatyva ir taip prisidėti prie efektyvesnio LRT valdymo.

Vienas iš mano programos tikslų – siekti, kad LRT Taryba būtų ne pritariamąja institucija, o realiai taptų aukščiausiuoju LRT valdymo organu, kaip tai numatyta LRT įstatyme. Tuo tikslu inicijuosiu LRT įstatymo pataisas, keičiančias LRT Tarybos formavimo principus ir užtikrinančias didesnę LRT Tarybos kompetenciją, kartu pareikalaujant iš jos didesnės atsakomybės už LRT valdymą.

Didelį dėmesį ketinu skirti televizijos, radijo ir interneto portalo didesniam tarpusavio tarpusavio bendradarbiavimui, kiek įmanoma labiau išnaudojant kuriamą turinį bei interneto ir socialinių tinklų galimybes. Sieksiu, kad portalas lrt.lt taptų vienu iš penkių lankomiausių Lietuvos interneto žiniasklaidos priemonių (paskutiniais duomenimis, lrt.lt užima 13-ą vietą)

LRT turto efektyvus valdymas ir nereikalingų funkcijų atsisakymas

LRT Tarybos patvirtintoje LRT strategijoje 2018–2022 metams nurodyta, kad vienas svarbiausių LRT strateginių uždavinių yra „Efektyviai valdyti LRT turtą, mažinti nepagrindines veiklos išlaidas“.

2016 metų LRT ataskaitoje nurodoma, kad LRT ilgalaikio turto vertė siekia daugiau nei 14 mln. eurų.

Siekiant įvertinti, ar LRT valdomas turtas panaudojamas efektyviai, būtina atlikti turimo turto panaudojimo efektyvumo auditą ir remiantis jo rezultatais priimti sprendimus dėl tolesnio turimo turto racionalaus panaudojimo ir/ar nereikalingo turto atsisakymo. Taip pat pat būtina įvertinti, ar LRT padalinių teikiamos vidinės paslaugos negali būti optimizuotos panaudojant išorinius teikėjus ir atsisakant ne nuolat dirbančių LRT padalinių.

Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio sąnaudos sudaro daugiau nei 25 proc. LRT biudžeto, yra tikslinga įvertinti, kokios yra galimybės mažinti šias sąnaudas, dalį paslaugų įsigyjant rinkoje, tuo pačiu atsisakant galbūt neefektyvių LRT padalinių paslaugų.

LRT finansinės ir žurnalistinės veiklos skaidrumo didinimas

LRT programų strategija 2018–2022 metams numato, kad LRT strateginis siekis yra „Veikti skaidriai ir efektyviai, būti atviriems visuomenei.“

LRT yra visuomeninė žiniasklaidos grupė finansuojama mokesčių mokėtojų lėšomis. Todėl, nepaisant to, kad LRT, kaip žiniasklaidos verslo rinkos dalyvė yra susijusi komerciniais santykiais su kitais šios rinkos dalyviais, jai, kaip ir visoms kitoms institucijoms, kurių veikla finansuojama biudžeto lėšomis, turi būti taikomi maksimalaus skaidrumo principai, nepaliekantys visuomenei abejonių dėl tinkamo ir efektyvaus lėšų panaudojimo.

Siekdamas įgyvendinti LRT Tarybos patvirtintą LRT strateginį siekį, savo tikslu matau užtikrinti, kad visi LRT pirkimų rezultatai, įskaitant ir laidų pirkimus, būtų vieši, kad visuomenei neliktų abejonių, kad kažkas LRT platformą naudoja savo asmeninėms reikmėms.

Vienas iš mano veiklos tikslų yra užtikrinti, kad būtų atskirtos žurnalistinė ir prodiuserinė veikla. Tai yra, LRT negali būti žurnalistų, kurie kartu yra ir prodiuseriai, nes tai iš esmės iškreipia žurnalistikos, kaip profesijos tikslą ir visuomenei sukelia abejonių dėl žurnalistinės veiklos skaidrumo ir tikrųjų jos tikslų.

Tai nereiškia, kad LRT grupėje negali būti žurnalistų, kurie rengia laidas ir gauna už tai atlygį. Tai reiškia, kad LRT neturi būti žurnalistų, kurie rengia laidas kaip prodiuseriai ir pardavinėja jas LRT.

LRT, kuri yra visuomeninė televizija, ir kurią LRT įstatymas įpareigoja būti atvirai visoms nuomonėms ir visoms visuomenės grupėms, neturi tapti kurios nors vienos ideologijos apologete, kurios nors vieno politiko, nepaisant jo užimamo posto, šlovintoja, arba kurios vienos politinės jėgos aršia kritike. LRT įstatymas reikalauja, kad visuomeninės žiniasklaidos grupės platinama informacija turi būti objektyvi ir subalansuota ir aš sieksiu, kad šios įstatymo nuostatos būtų laikomasi.

Tuo tikslu ketinu siekti, kad nė vienas LRT žurnalistas neturėtų išskirtinių privilegijų ir jam nebūtų suteikta daugiau nei 7 proc. LRT eterio.

Taip pat sieksiu, kad visų LRT žurnalistų gaunami atlyginimai ir jų už kitą veiklą iš LRT gaunamos pajamos būtų skelbiamos viešai, kad visuomenei nekiltų abejonių dėl LRT žurnalistų veiklos skaidrumo ir jų asmeninių merkantilinių interesų.

LRT žurnalistų veiklos skaidrumas yra vienas pagrindinių mano veiklos prioritetų. LRT pagrindinis tikslas turėtų būti informuoti visuomenę ir ją šviesti, o ne formuoti visuomenės nuomonę pagal politinių ar verslo grupių užsakymus.

LRT prisitaikymas prie kintančios žiniasklaidos aplinkos

Televizija šiuolaikinėje visuomenėje nebėra pagrindinis išsilavinusios visuomenės dalies informacijos šaltinis. Tokiu šaltiniu minėtai visuomenės daliai nebėra ir radijas.

LRT, jei nori išlikti ir įgyvendinti LRT įstatymo jai priskirtą funkciją, privalo prisitaikyti prie pakitusios žiniasklaidos aplinkos ir skirti didesnį dėmesį informacijos sklaidai internete ir socialiniuose tinkluose.

Šiuo tikslu ketinu skirti didelį dėmesį LRT interneto portalo lrt.lt plėtrai, siekiant jo pagalba padaryti LRT žiniasklaidos grupės kuriamą turinį labiau ir patogiau prieinamą pažangiai Lietuvos auditorijai, kaip ir numato LRT programų strategija.

LRT turi skirti gerokai didesnį dėmesį ir daugiau resursų nei šiandien, platindama savo turinį (įskaitant ir archyvinį, susijusį su Lietuvos paveldu) socialiniuose tinkluose, nes tik tokiu būdu galima pasiekti pažangią ir Lietuvos ateitį kursiančią auditoriją.

LRT programų strategijoje 2018–2022 metams numatyta, kad siekiant didinti LRT išskirtinumą, būtina kurti „vartotojui patogesnį, patrauklesnį ir lengviau pasiekiamą LRT portalą.“. Šis strateginis uždavinys bus vienas iš mano veiklos prioritetų.

LRT programų vertinimas

LRT programų strategija 2018–2022 metams įtvirtina būtinybę siekti kiekybinių ir kokybinių LRT transliuojamo turinio rodiklių vertinimo.

Tuo tikslu, pritariant LRT Tarybai, ketinu nustatyti minimalius kiekybinius žiūrimo/klausomumo/ peržiūrų rodiklius LRT žiniasklaidos grupės kuriamam turiniui. Tai leistų įvertinti LRT kuriamų programų naudą visuomenei ir mokesčių mokėtojų visuomeniniam transliuotojui siriamų lėšų panaudojimo efektyvumą.

LRT resursai neturi būti naudojami platinti menkavertei produkcijai, kuri neatitinka LRT įstatymo visuomeniniam transliuotojui keliamų tikslų ir iš kurios pelnosi tik merkantilinių tikslų siekiančios prodiuserinės kompanijos, siaurų interesų siekiantys politikai, savo tikslų siekiantys verslo lobistai ar „draugų būreliai“.

LRT programos turi būti vertinamos atsižvelgiant į jų poreikį visuomenei ir žiūrimumo/pasiekiamumo rodiklius, o ne pagal vadovybės subjektyvius sprendimus. Tik toks požiūris į LRT programas gali padėti pasiekti LRT programų strategijoje įtvirtintą tikslą užtikrinti, kad LRT būtų „informacinių ir aktualijų programų lydere“.

 

* * *

Neabejoju, kad įgyvendinus mano siūlomą programą, visuomeninė LRT žiniasklaidos grupė taps objektyviausiu ir patikimiausiu informacijos ir edukcijos šaltiniu Lietuvoje, prisidedančiu prie pilietinės visuomenės ir gerovės valstybės kūrimo.

Viskas priklauso nuo Jūsų, gerbiami LRT Tarybos nariai ir gerbiamas LRT Tarybos pirmininke Žygintai Pečiuli.

Artūras Račas

 

* * *

Monika Garbačiauskaitė Budrienė. #LRT

Mieli bičiuliai ir kolegos,

noriu pasidalinti, kad pretenduosiu į LRT vadovo poziciją: šiandien įteikiau reikiamus dokumentus ir savo LRT veiklos programą. Konkursas dar tik prasideda, todėl, tikiuosi, suprasite, kad negaliu visiškai atskleisti savo vizijos.

Raktiniai mano programos žodžiai – efektyvumas, sinergija, skaidrumas.

LRT – solidžiausia žiniasklaida Lietuvoje, kurianti didžiulius kiekius kokybiško turinio, tačiau to šiais laikais nebepakanka, reikia užtikrinti, kad jis pasiektų numatytas tikslines auditorijas. Tas pats turinys turi būti pateikiamas įvairiomis formomis, pritaikytas įvairiems įrenginiams, interneto platformoms, mobiliosioms programėlėms, socialiniams tinklams.

Tam būtina didinti LRT kuriamo turinio integraciją, o šis iššūkis neišvengiamai kelia organizacijos sinergijos klausimą – atskiroms redakcijoms ir skyriams nebebus įmanoma apsiriboti vien siauru savo veiklos baru, teks labiau atsiverti ir bendradarbiauti su kitais. Sinergizuojant ir efektyvinant LRT procesus, iškyla LRT struktūros pertvarkymo klausimas.

Moderniam nacionaliniam transliuotojui reikalingas didesnis skaidrumas, atskaitomybė dėl išleidžiamų mokesčių mokėtojų lėšų ir atsivėrimas visuomenei. Kuo labiau bus išskaidrinti nacionalinio transliuotojo procesai, tuo lengviau bus užkirsti kelią spekuliacijoms apie neva nederamai tvarkomus finansus ir užsitikrinti auditorijos lojalumą.

Efektyvesnė, modernesnė, skaidri, aukščiausius žurnalistinius standartus atitinkanti, auditorijai jai patogiose platformose pateikianti aukštos kokybės informacines, edukacines ir pramogines programas, sėkmingai reklamuojanti savo turinį, bendraujanti su savo auditorija ir prisitraukianti naujų žiūrovų, klausytojų ir skaitytojų, geidžiama darbdavė, tausojanti savo talentus – tokią matau LRT po keleto metų.

KAIP – tikiuosi, skaitysite pratęsime sėkmės atveju.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wwq       2018-07-12 10:31
Jota       2018-03-2 8:56

Nesuprantu, ko tas ligonis (20.24) iš manęs nori?

Tik       2018-03-1 20:47

Tik Artūras. Bet yra vienas didelis bet… Tikėtis LRT tarybos objektyvumo ir nešališkumo vertinant programas - beviltiška Tokiu atveju Artūro kandidatūra jiems, ir ne tik, yra didelė rakštis užsisėdėjusiuose pasturgaliuose. Nors jo programa puiki.Va tep.

jota-begemota       2018-03-1 19:24

Tik ne šita politinė katastrofa, t.y. “rūsaj puooola”.. Dieve, pasigailėk rusų! Juk jau dabar lietuvius baigia mirtinai nunuodyti visokiomis antikremlinėmis antikoloradinėmis pronatoviškom šlykštybėmis.
Iš tikrųjų - jeigu Budrienė tokiu pat stiliumi varytų mano mylimą “krymnaš” propagandą, tuomet mums “jotoms”, ruskijos agentams, Budrienė būtų net labai miela. Mums, lubiankos trolėms ir troliams Budrienės stilius nekliūva. Turinys tik netinka.

Gediminas       2018-03-1 12:37

Uz Artura!!! Budriene nee!!

Jota       2018-03-1 12:04

Tik ne šita dvasinė katastrofa, t.y. Budrienė. Dieve, pasigailėk mūsų! Juk jau dabar lietuvius baigia mirtinai nunuodyti visokiomis apokaliptinėmis kultūrinėmis, religinėmis, dvasinėmis šlykštybėmis.
Iš tikrųjų - ir už ką mums taip?!

>Nieko gero       2018-03-1 10:41

Pasiųlyk. Tada pažiurėsim.

100 vienetu       2018-03-1 7:01

Uz Raca! Be abejoniu!

Liudvika Pociuniene       2018-02-28 22:03

butu gera kandidate. Jos laidos isimintinos. Kiti, kuriuos siulo skaitytojai, tai daugiau save mylintys, reklamuojantys narciziukai.

Budriene?       2018-02-28 22:00

NIEKADA. Juk tai liberastu ruporas. O liberalizmas visai nuzudys Lietuva. Ja ismete is delfi, tai ji ir toliau pretenduoja plauti smegenis Lietuvos zmonems. Ypac jos pamegta tema - koks geresnis seksas u sunimi, ozka ar velniai zino su kuo. Jokiu budu. Racas- kietuolis, vyras, svaresne sazine (kai gavo per uodega, atsipeikejo…). Pirmyn, Racai!

Įsijungiu teliką:       2018-02-28 21:17

Labas rytas. Jus žiūrite Visuomeninį -komercinį kanalą“Delfi Ėlėrtė...”

"Didesnis skaidrumas"       2018-02-28 20:05

reiškia vis tiek neskaidru.

buratinas       2018-02-28 19:51

o tai kodėl Gerasis karbauckis ir Tautos mylimi vastiečiai žinodami, kad bus LRT vado rinkimasai - kodėl mūsų išrinktieji nepakeitė LTR įstatymo?
O mes taip stengėmės balsuoti, bėgome, lėkėme lėžuvius iškišę prie urnų, rinkome gerą valdžią...
Turime…
Nu, jau kitą kartą tai jau taip pribalsuosim, tiek ir tooookių pririnksim…
Būtinai!

naivuoliams       2018-02-28 19:45

Liaukitės dūsauti ir svaigti apie gerus kandidatus.
Demokratijoje nesvarbu kas kandidatuoja.
Svarbiausia - kas balsus skaičiuoja.
O pagal el er tė Zakonną yra ir bus va taip:
“Kad LRT vadovas būtų išrinktas, už jį turi balsuoti daugiau kaip pusė iš 12 tarybos narių.”
Dar neaišku?
Kad būtų aiškiau - balsuos ta pati režimo subinę laižanti senoji taryba.
Ar dabar jau aišku ką tie “tarybukai” išrinks?

 

niekogerujui       2018-02-28 19:33

o kur tamsta susapnavai kad gali rinktis?
tamstos nuomonė šioje teritorijoje niekam neįdomi.
ir negali būti nepatenkintas - juk vyyyysiška demokratija.
tikra, klasikinė: vergvaldžiai tarpusavyje pasitarę parenka savo atstovus.
arba vergvaldžius arba patikimus podcholujus.
o plebėjai ne prie ko.
plebėjai niekada nieko nerenka -juk jie nepriklauso kilmingųjų luomui.
tiesa, retkarčiais vergvaldžiai leidžia plebėjams “pabalsuoti” “rinkimų” cirke-
vietoj duonos duoda žaidimą.
ir viskas.
demokratija.

Šitą garbačiauskę į Lukiškes       2018-02-28 19:00

Už jos vadovaujamo feisbuko melą.

Nieko gero       2018-02-28 18:03

Nei vienas, nei antras. Negi jau taip nusigyvenome, kad nėra iš ko rinktis?

Al.       2018-02-28 17:57

Abu labu. Bet kodėl nesisiūlo nė vienas opozicinis žurnalistas ? Išrinks iš trijų blogų ir tai bus demokratijos triumfas.

Nemanau,       2018-02-28 16:11

jog daug kas svajoja apie Račą, kaip vadovą, tačiau jeigu sulyginsime su Monika, tai jau ŽYMIAI geriau. Tą monikušką reikėtų per partankos šūvį neprileisti prie žinisklaidos. Bet jei ji bus, tai bus tooks pasityčiojimas, kas sunku irapsakyti.

nuo       2018-02-28 16:01

bado ,maro ugnies ir garbačiovaičių ir račų saugok mus Viešpate,

Kazys       2018-02-28 15:32

Delfiui,tokiam,koks yra šiandien,turėtų būti gėda už paskalų ir sekso pamokėlių lygio laikraštuką.Jokios rimtos problemos nekeliamos,vien valdančios partijos ir valdžios skundimas ir purvo purškimas per Valatką,Kvietką,Makaronytę ir panašius.Pasipiktinę komentatoriai sako - nusibodo!- bet portalas toliau varo,kaip Chamas Nr.1 - bet kurią sekundę valstiečius pakeis konservatoriai.Monikita seniai buvo peršama kaip maisto papildas į Skydinę.Pasirinkimas menkas,bet ...rinks sena *teisinga*komisija,rezultatas aiškus iš anksto.

o kur       2018-02-28 15:28

Vidmanto Valiušaičio kandidatūra? dr. Andriaus Švarplio kandidatūra? ar aną kartą kandidatavusios Liudvikos Pociūnienės? tas pat Laucius juk irgi galėjo pabandyt…

Norėjo kaip geriau       2018-02-28 15:09

bet gavosi tik SINERGIJA SINERGIZUOTA.
Atleistina.
Vištelių protai ...

Garbačiauskaitė ne       2018-02-28 14:24

pats blogiausias variantas būtų,jei galvotų savo galva.

Negalvojau       2018-02-28 14:20

kad pas Tiesos skaitytojus tokia trumpa atmintis ir naivumas. Panašu į bendrą Lietuvos vidurkį. Užtenka Račui parašyti kelis priešrinkiminius straipsnelius pataikančius į skaitytojo nuomonę arba pasipjauti su kitu išsigimėliu Greitai, ir jie gatavi Račą ir į LRT ir į prezidentus prakišti. Atsipeikėkite.

Pikasas > 13:52       2018-02-28 13:35

“Delfyje” buvo visko. Negi praleidote nepastebėjęs?

Pikasui       2018-02-28 12:52

„Nesakau, kad jame viskas buvo tobula, tačiau jame galima buvo sužinoti plačiausią ir įvairiapusiškiausią informaciją.“
Deja, deja… Delfi-je buvo visko, išskyrus straipsnių, pasisakančių už krikščionišką dorovę bei (tautinį) patriotizmą. Beje, argi kas nors gali paneigti, kad šiame portale nebuvo vystoma homoseksualizmo ir kosmopolitizmo propaganda? Taigi, Delfi – tai portalas, propaguojantis ne tais idėjas, kurių šiandien mirtinai reikia sparčiai nykstančiai Lietuvai. Visa tai įrodo, kad Monikai Lietuvos ateitis - tiek dorovine, tiek politine prasme - praktiškai nerūpi. 

Pikasui       2018-02-28 12:34

Teisėsaugos ir teisėtvarkos temomis rašinėjančius delfiaus žurnašliundrus į vietą statydavo net AT ir KT sekretorės. Į klausimą, kodėl žurnašliundrai visiškai iškraipė nutarties esmę, atsakymo vietoje būdavo šlykšti šypsenėlė ir atsakymas, kad neva “to nori mūsų skaitytojas”.
Nesuprantu tokių žmonių, kurie š_de bando įžvelgti kažką teigiamo. Galima ir rusiškoje “Komsomolskaja pravda” įžvelgti nuomonių įvairovę, jei tik labai panorėti. Ir “Pervyj kanal”...

Račo gerbėjams       2018-02-28 12:29

Pasižiūrėkite to idioto įrašus Veidaknygėje apie 2011- 2013 Kovo 11 eitynes. Ten kažkoks psichinis ligonis Račo vardu siautėja, necenzūrine kalba rusiškai siuntinėja visus normalius žmones.
Kad ir kaip beviltiškai atrodytų delfio mergužėlė, bet ir Račas - ne išeitis.
Tiesiog gal reiktų suvokti, kad gerų kandidatų ir vėl tiesiog nėra.

reformatorė       2018-02-28 12:26

monikutė iš papų portalo elertė perdarys į papų tv

Pikasas > 12:27       2018-02-28 11:54

“Delfio” rašinius skaitau nuo jo pasirodymo. Nesakau, kad jame viskas buvo tobula, tačiau jame galima buvo sužinoti plačiausią ir įvairiapusiškiausią informaciją. Jei ir turėjo jis vieną, ta prasme rimtesnį konkurentą-  “Lrytą”, tačiau metams bėgant aiškiau pasirodė kas yra kas ir ką labiausiai atstovauja. “Delfis” susikompromituodavo ryškiau tada, kai svetimus rašinius persispausdindavo. Gal tai demokratiška, tačiau vargu ar dažnai būdavo tikslinga. Kiekvienas leidinys be bulvaro tampa kraštiniu. “Delfyje” to irgi apstu, tačiau kas verčia tuos skyrius, skirtus specifiniam skaitytojui,  skaityti?

Pikasui       2018-02-28 11:27

Nejaugi taip beviltiškai pasenote, kad neprisimenate, ką monika padarė su Delfi? Tai pamazgų duobė, kur vyrauja viena, liberalbolševikinė nuomonė, formuojamas naujas europietis, pripažįstantis tik progresyvią šeimą (t.y.pederastinę), kokie ten rašo autoriai - užkulniai,ir pan. Kada matėte ten normalų straipsnį , gal vieną kitą per metus, o jau komentavimas - jeigu ne leftistinės pažiūros iš viso būsi užblokuotas. O gal jums labai patinka visokie pamokymai - pvz. analinio sekso pradmenys, kaip ką pasiilginti ir t.t. ir pan. Jei laimės ši monika, tai bus baisus spjūvis visuomenei, reiškia, neturėjom visuomeninio kanalo ir neturėsim. Ir koks tų padugnių įžūlumas - nejaugi negalima jiems atgal į jų snukius spjauti…

Pikasas2       2018-02-28 11:08

Keista kad neigiamos nuomonės prieš A.Račą žymėjimas neleidžiamas. Pasirodo “nauja kortelė” ir tiek…

$+$       2018-02-28 11:07

Teisingas pavadinimas, konkursas ir klaustukas. Kada ir į kokiais pareigas Lietuvoje vyko konkursas?! Vieši spektakliai. O prisiminus pastarojo meto “nugalėtojus”, nesunku nuspėti kas taps ir šio konkurso “laimetoju”. Korsakaitė, Vilytė, Matijošaiitytė....

Pikasas       2018-02-28 11:05

Kad ir ką kas bekalbėtų, manau, kad Monika Garbačiauskaitė Budrienė - rimtas kandidatas į tokį svarbų mūsų žiniasklaidoje postą. “Delfi” savo nuomonių demokratine įvairove buvo kaip flagmanas. Būtent todėl jis buvo taip gausiai atakuojamas . Dar ir dabar jis nepaskendo. Nesunku pastebėti, kad pastaruoju metu kyla atakos ir prieš LRT televiziją, nors jos programos dažnai atrodo pakankamai profesionaliai ir subalansuotai paruoštos. Gal būtent tai ir siutina gausius konkurentus. Beje, jei paaiškės konkretūs atskirų darbuotojų nesąžiningumas ar net kokia nors nusikaltėliška veikla, tai tą dera vertinti individualiai. Beje, savo kritišką nuomonę apie Artūrą Račą per eilę metų esu išsakęs ne kartą. Nenoriu kartotis. Kam jį versti vėl kartoti grubių išpuolių įprastas tiradas? Gal kitaip reikštis jis net nemoka…

Liudesys       2018-02-28 10:14

Eurokomjaunuoles atsitraukimas buvo klano taktinis manevras.

nieko sau!       2018-02-28 9:42

O ką bendro ir kada jūs pamatėte tarp objektyvumo ir Račo? Negi nepamenate jo vadovaujamos BNS “objektyvumo”? Suprantu, kad kontrkandidatė Monika atrodo šlykščiai, tačiau pagrindinį bjaurų įdarą scenaristai paruošė būtent Račo pavidale.

Cha cha       2018-02-28 9:20

Dvigubas rinkimų farsas. Kišeninė taryba rinksis iš alkoholiko, bedievio ir delfinės. Rezultatas garantuotas.

Klausimas       2018-02-28 8:32

Nejaugi Lietuva nenusipelne tikro patrioto, tikro krikscionio LRT vadovo?

tačiau, bet...       2018-02-28 8:25

Jei LRT vadovu taptų A. Račas - ko Jam iš visos širdies palinkėčiau - Lietuvoje prasidėtų didžiųjų pokyčių metas.

Pensininke       2018-02-28 7:59

Neduok   VIESPATIE, tos Monikos. Bet dabar prie esamos “demokratijos” visko gali buti.
Linkeciau sekmes Racui.

Objektyvumą       2018-02-28 7:45

garantuotų A.Račas.

VILNIETIS       2018-02-28 0:47

NEĮTIKĖTINA KAD Į TOKIUS POSTUS GALI PRETENDUOTI KAŽKOKIA KURVA SKLEIDŽIANTI PEDERASTIJOS IDEOLOGIJĄ PSKUTINIUS 10 METŲ. ČIA TIESGIOG ŽODŽIŲ NĖRA.

raudono fronto kareivos ateis       2018-02-28 0:03

patikrinti kadrai, partijos ir kgb neapvils

ir už ką mums taip?       2018-02-27 23:08

Kažkoks prakeiktas ir užburtas nevilties ratas, kai vienus “gerus” keičia kiti dar “geresni”. Ar čia kažkas stengiasi, kad liktų tik “geri”?

SEKMES       2018-02-27 22:27

Arturui Racui!!!


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Kas yra ir ko nėra paskutinėje rudens sesijos Seimo programoje?

Audriaus Bačiulio replika: O dabar įsivaizduokime…

Nuomonė: Neringa Venckienė. Lietuva nesiskiria nuo Rusijos

Algimantas Rusteika. Jie pralaimėjo, tik dar nei jie, nei mes to nesupratom. Supraskim

Vytautas Radžvilas. „Pagal šiandien teisiančius rezistentus, turime tapti mankurtais“

Laimonas Kairiūkštis. Olimpo dievai akli: lietuviškas švietimas

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Vidas Rachlevičius. ES eksportuoja tai, ko britai visai nepageidauja

Gintaras Furmanavičius. Nemira Pumprickaitė įgarsino LRT svajones

Ramūnas Aušrotas. Visuomenė turi žinoti, kokia yra Lietuvos švietimo tarybos narių pozicija

Algimantas Rusteika. Iš duobagyvių gyvenimo

Liudvikas Jakimavičius. Revoliucija kaip žaidimas

Neringa Venckienė. L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė jau aiškina, kad Deimantė kalba su akcentu

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.