Partijos

Kokių darbų turėtų imtis Lietuvos Sąrašas artimiausiais metais? (papildyta naująja LS programa)

Lietuvos Sąrašas   2015 m. birželio 26 d. 20:52

133     

    

Kokių darbų turėtų imtis Lietuvos Sąrašas artimiausiais metais? (papildyta naująja LS programa)

Šiandien, liepos 2 dieną, trejų metų sukaktį minintis Lietuvos Sąrašas renkasi į pirmąjį partijos suvažiavimą.

Suvažiavime bus aptartos partijos veiklos ir finansų ataskaitos, apsvarstytos Lietuvos Sąrašo veiklos perspektyvos, patvirtinti atnaujinti partijos įstatai ir programa, išsirinkta partijos taryba ir pirmininkas.

Atnaujintų Lietuvos Sąrašo įstatų projektasviešam svarstymui buvo paskelbtas anksčiau, šiandien pasirodė ir naujoji Lietuvos Sąrašo programa. Kviečiame su ja susipažinti ir teikti pasiūlymus, kai Lietuvos Sąrašas galėtų  įgyvendintų savo pradinį siekį – atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką kaip savarankišką ir savivaldžią piliečių bendruomenę.

Primename ir ankstesnes Lietuvos Sąrašo programas:

Lietuvos sąrašo partijos siūloma Respublikos atkūrimo programa: Lietuvos darbų sąrašas

Lietuvos Sąrašo rinkimų į Vilniaus tarybą programa

Lietuvos Sąrašas: Būk Šiaulių šeimininkas!

Lietuvos Sąrašas Pagėgiuose: Gyvenkime be baimės!

Vilnietis Juozapas. Pasiūlymai Lietuvos Sąrašo programai

* * *

Lietuvos Sąrašo programa

Suvažiavimui teikiamas projektas

(Programa yra atviro kodo: atvira piliečių siūlymams)

Lietuvos sąrašo veiklos siekis – atgaivinti ir stiprinti demokratinę Lietuvos Respubliką kaip savarankišką ir savivaldžią piliečių bendruomenę. Taip Lietuvos Sąrašas tęsia istorinį lietuvių tautos siekį gyventi laisvos politinės tautos gyvenimą, pagrįstą pamatinėmis Vakarų civilizacijos vertybėmis.

Lietuvos Sąrašas kviečia kurti laisvą Respubliką, kuri jungtų Tėvynėje ir pasaulyje gyvenančius Lietuvos žmones, kurioje žmogus būtų gerbiamas ir saugus, kurioje pilietis būtų savo krašto šeimininkas.

Lietuvos Sąrašas veikia kaip pilietinė ir politinė platforma, atvira demokratinių permainų ir teisingumo valstybėje siekiantiems žmonėms. Jo veikla grindžiama gyvu dialogu su piliečiais ir visuomene.

Siūlome atsisakyti uždaro, neskaidraus nomenklatūrinio valdymo ir įtvirtinti tikrą piliečių ir tautos savivaldą: turime grįžti prie Konstitucijos, prie joje apibrėžtų demokratijos principų, kad atkurtume lietuvių pasitikėjimą valstybe ir sutvirtintume tautos gyvenimo pamatus.

Siūlome suteikti viešajai politikai jos tikrą turinį – rūpestį tautos likimu ir išlikimu. Būtina iš esmės atnaujinti Lietuvos politinę darbotvarkę. Joje turi vyrauti svarbiausi tautos gyvenimo klausimai: teisingumo užtikrinimas, žmogaus orumo ir gerovės gynimas, piliečių ir tautos kūrybinių galių ugdymas bei tapatybės tvirtinimas, emigracijos stabdymas, socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, visuomenės solidarumo ir nacionalinio saugumo stiprinimas. Politikoje propagandą ir viešųjų ryšių akcijas turi keisti patikima ir išsami informacija apie tautos ir valstybės būklę, jos pagrindu plėtojamas visuomenės dialogas bei priimami veiksmingi sprendimai.

I. Valstybės valdymo pertvarkymas

Norint sugrąžinti tautai politines galias būtina atkurti į Seimą renkamų tautos atstovų ryšius su piliečiais, sumažinti jų priklausomybę nuo anoniminių jėgos grupuočių, paversti Seimą tikra Tautos atstovybe, o piliečiams suteikti teisę dalyvauti kuriant bendro gyvenimo taisykles.

Tam reikia:

• atsisakyti Seimo rinkimuose partijų sąrašų ir rinkti tautos atstovus tik tiesiogiai vienmandatėse apygardose, taip sutvirtinant Seimo narių ryšį su piliečiais ir sumažinant jų skaičių;
• suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo nario rinkimus savo apygardoje;
•išskaidrinti teisėkūros procesą ir sudaryti sąlygas jame dalyvauti piliečiams – įteisinti ir įdiegti privalomų viešųjų konsultacijų, viešųjų klausymų, gyventojų apklausų, referendumų praktikas;
• užtikrinti veiksmingą parlamentinę valdžios kontrolę – visi parlamentiniai tyrimai, išskyrus labai retus ypatingus įstatymu apibrėžtus atvejus, privalo būti vieši; 30 tūkst. piliečių turi turėti teisę inicijuoti parlamentinį tyrimą;
• prie visų Seimo komitetų sukurti visuomeniniais pagrindais veikiančias ekspertų tarybas (Lietuvos ekonomikos tarybą, Biudžeto tarybą, Užsienio reikalų tarybą ir kitas), teikiančias viešas ekspertines išvadas ir pasiūlymus Seimo komitetams ir Seimui;
• nacionalinio biudžeto formavimą padaryti viešą, detalus biudžetas, jo išlaidos privalo būti visiems piliečiams matomos elektroninėje erdvėje;
• užtikrinti sąlygas pilietinei visuomenei, pilietinėms organizacijoms prižiūrėti valdžios institucijas, dalyvauti valstybės valdyme ir savivaldoje;
•sudaryti sąlygas išeivijai dalyvauti Lietuvos valstybės ir tautos kūrime – Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad prigimtos, iš tėvų paveldėtos Lietuvos pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti.

II. Tikros savivaldos įtvirtinimas

Kad Lietuvos piliečiai taptų savo vietovės, krašto ir Tėvynės šeimininkai, būtina:

• Lietuvoje, kaip visoje Europoje, atkurti pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos grandį – įteisinti piliečių renkamas seniūnijų tarybas;
• seniūnijų ir esamas savivaldybių tarybas rinkti ne pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose;
• išplėtoti seniūnijų ūkinį savarankiškumą;
• savivaldos sprendimus grįsti privalomomis viešosiomis konsultacijomis, viešaisiais klausymais, gyventojų apklausomis;
• greta savivaldybės tarybos komitetų, delegavimo principu remiantis, suburti realiai veikiančius visuomeninius ekspertų komitetus, turinčius teisę gauti visą savo srities informaciją, teikti sprendimų projektus, gauti argumentuotus atsakymus;
• įtraukti piliečius į savivaldybių biudžetų formavimą: detalūs savivaldybių biudžetai, jų išlaidos turi būti visiems piliečiams matomos elektroninėje erdvėje, o investiciniai projektai – aptariami ir rengiami kartu su vietos bendruomenėmis;
• parengti miestų ir rajonų saivaldybių referendumų tvarką, kad piliečiai, surinkę sutartą skaičių parašų, turėtų teisę inicijuoti visuotinę gyventojų apklausą, kurios rezultatas būtų privalomas savivaldybės tarybai ir merui;
parengti tvarką, kaip piliečiai gali atšaukti tarybos narį, dėl nederamo elgesio praradusį gerą reputaciją ir visuomenės pasitikėjimą.

III. Teisingumo užtikrinimas

Teisingumas yra laisvos valstybės pamatas. Jį užtikrinti, laiduoti žmogaus teises ir laisves, įmanoma tik pertvarkius teisėtvarką. Būtina užkirsti kelią politinei valdžiai ir slaptosioms tarnyboms naudotis teismais kaip savivalės įrankiu.

Tam reikia:

• reformuoti teismų sistemą – perduoti Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos Aukščiausiajam teismui, administracinius teismus įjungti į bendrosios kompetencijos teismų struktūrą;
• išskaidrinti visų grandžių teisėjų atranką, taip užtikrinant, kad teisėjais būtų tik sąžiningi ir kompetentingi teisininkai: kandidatus į teisėjus prieš mėnesį visuomenei pristatyti viešai, sudarant sąlygas piliečiams užduoti jiems klausimus ir išsakyti pastabas – visi teisėjai skiriami tik po viešųjų klausymų;
• pakeisti apygardų ir apylinkių teismų teisėjų skyrimo tvarką: apygardų teismų teisėjus Prezidento teikimu skiria Seimas, o apylinkių teismų teisėjus, po viešųjų klausymų savivaldybių taryboms pritarus, skiria Prezidentas;
• užtikrinti visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą – korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitose visuomenei svarbiose bylose privalo dalyvauti tarėjai, o ypatingas bylas turi nagrinėti prisiekusiųjų teismas;
• suteikti piliečiams teisę kreiptis į teismą su kolektyviniais ieškiniais ginant viešąjį interesą;
• įteisinti tvarką, kad generalinį prokurorą ir jo pavaduotojus Prezidento teikimu po viešųjų klausymų skirtų Seimas, ypatingoms byloms ištirti Seimas su Prezidentu galėtų skirti ypatingąjį prokurorą;
• įgyvendinti nuoseklią teisėtvarkos liustraciją, uždraudžiant dirbti teisėtvarkossistemoje KGB darbuotojams ir bendradarbiams;
• išvaduoti pažeidžiamus piliečius iš Valstybės saugumo departamento šantažo: išviešinti visus neteisėtos, „kabinetinės liustracijos“ duomenis;
• pertvarkyti Valstybės saugumo departamentą, esmingai sustiprinant jo kontržvalgybos funkcijas ir griežtai uždraudžiant naudoti žvalgybinės kovos priemones (dezinformaciją, šantažą ir kitas) prieš Lietuvos visuomenę ir piliečius;
• įstatymu kiekvienam piliečiui užtikrinti teisę susipažinti su valdžios įstaigų apie jį surinkta informacija;
• pertvarkyti ir padaryti veiksmingą Seimo kontrolierių instituciją,suteikiant jai galias realiai ginti žmogaus teises nuo valdžios savivalės, patikint atsakomybę už jų apsaugą ir sustiprinant pilietinę bei parlamentinę pačių Seimo kontrolierių veiklos priežiūrą;
• sugrąžinti valstybei antstolių tarnybą, kad ji nepamintų socialiai pažeidžiamų asmenų teisių.

IV. Ekonomiškai savarankiškos ir solidarios visuomenės kūrimas

Dėl socialinės nelygybės, skurdo, piliečių ekonominio nesavarankiškumo, nedarbo Lietuva nyksta fiziškai. Pajamų nelygybė Lietuvoje – viena didžiausių Europos Sąjungoje: santykis tarp daugiausia ir mažiausiai uždirbančių žmonių siekia 5,9 karto. Neskaidriai, neatsakingai ir neveiksmingai tvarkomi Lietuvos viešieji finansai. Augant Lietuvos bendrajam vidaus produktui, gyventojų atlyginimai lieka „įšalę“. Net 20 nuošimčių žmonių, turinčių darbą, gyvena žemiau santykinės skurdo ribos. Ypatingai gausi lietuvių emigracija keičia ne tik tautos dabartį, bet ir ateitį. Masinė emigracija ir ypatingai mažas gimstamumas – didžiausi iššūkiai mūsų ekonominiam tvarumui bei nacionaliniam saugumui.

Norint sumažinti socialinę nelygybę, sustiprinti piliečių ekonominį savarankiškumą ir visuomenės solidarumą bei taip stabdyti Lietuvos nykimą, būtina:

• įtvirtinti valstybės gyvenime socialinio teisingumo bei solidarumo principus ir jų nuosekliai laikytis – ekonominę politiką nukreipti į žmonių gerovės kūrimą;
• įdiegti solidarią diferencijuotą mokesčių sistemą: sumažinti mokesčius mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms bei šeimoms, auginančioms vaikus, o dirbančiųjų bei šeimų pajamos, kurios yra mažesnės nei santykinė skurdo riba, turi būti neapmokestinamos;
• atsisakyti mokestinės diferenciacijos skirtingų profesijų atstovams – mokytojai, antstoliai, advokatai, vadybininkai turėtų mokėti mokesčius pagal tuos pačius tarifus;
• palaipsniui sumažinti darbo mokesčius, kurie yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, ir padidinti pajamų mokesčio tarifą;
• pertvarkyti socialinio draudimo sistemą: turi būti aiškiai pagrįstos socialinio draudimo įmokos bei mokesčiai; kiekvieno darbuotojo pensija tiesiogiai susieta su jo įmokomis į valstybinį pensijų fondą; valstybinis pensijų draudimo fondas turi būti atribotas nuo politikų įtakos;
• nediskriminuoti pensininkų, norinčių ir galinčių dirbti bei susikurti papildomų pajamų šaltinį, mokestinėmis priemonėmis;negalią turintiems žmonėms, kurių Lietuvoje yra per ketvirtį milijono, sudaryti sąlygas dirbti ir realizuoti savo gebėjimus, nemažinant jiems socialinės paramos; padėti jiems įsitraukti į visuomenės gyvenimą;
• pasiekti, kad valstybiniame sektoriuje apmokėjimo už darbą skirtumai aukštąjį išsilavinimą turintiems darbuotojams nebūtų didesni daugiau nei 4 kartus (šiuo metu valstybės sektoriaus darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, atlyginimų skirtumai siekia 8 ir daugiau kartų);
• nuolatos informuoti emigravusius tautiečius apie naujas darbo vietas Lietuvoje, užtikrinti skaidrius konkursus į darbo vietas valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje, siūlyti mokymo programas sugrįžtantiems;
• vaikams, augantiems socialiai pažeistose šeimose, užtikrinti lygų gyvenimo startą – suteikti jiems reikalingų papildomų socialinių paslaugų, deramą ugdymo ir kultūros aplinką;
• užtikrinti viešųjų finansų pilietinę kontrolę ir taupų bei veiksmingą jų valdymą – biudžeto lėšos privalo būti naudojamos efektyviai; atsisakyti ES lėšų “įsisavinimo” politikos, orientuotis į rezultatą, o ne procesą;
• nuosekliai demonopolizuoti ekonomiką ir užtikrinti veiksmingą valstybinę bei pilietinę monopolijų kontrolę (Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, pagal antimonopolinės politikos efektyvumą Lietuva yra 98 iš 148 pasaulio šalių);
• esmingai sumažinti politinę ir buitinę korupciją, atsisakyti nepotizmo valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje – skaidriais konkursais šiuos sektorius atverti gabiam ir išsilavinusiam jaunimui;
• daug aktyviau rūpintis vidaus ir užsienio investicijų pritraukimu, kuo tolygesniu jų pasiskirstymu Lietuvos regionuose;
• peržiūrėti visų grandžių biurokratiją ir atsisakyti neveiksmingos, perteklinės jos dalies;
• kaime ir miesteliuose sudaryti sąlygas vidutiniams ir smulkiems šeimos ūkiams kurtis; išplėtoti kaimo ir miestelių jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo programas.

V. Tautos kūrybinių galių stiprinimas

Rūpestis švietimu, kultūra, mokslu, informacija turi tapti Lietuvos politinės darbotvarkės prioritetu. Būtent nuo šių sričių plėtros priklauso piliečių bei visuomenės kūrybinės galios, tautos laisvė, jos tapatybė ir išlikimas.

Stiprinant tautos kūrybines galias, reikia:

• mokslo, studijų, švietimo, informacijos politiką stipriau susieti su Lietuvos visuomenės ir valstybės raida, dabartiniais jos uždaviniais: akademinę bendruomenę kryptingomis programomis skatinti ne tik išsaugoti savarankiškumą, bet ir aktyviai įsijungti į valstybės gyvenimą, prisidėti prie visuomenės kūrimo; išplėtoti akademinių diskusijų, viešųjų paskaitų, viešų ekspertinių vertinimų, atvirųjų universitetų praktikas;
• per apsibrėžtą laiką pasiekti, kad Lietuvos vaikus ir jaunimą ugdytų gabiausi ir geriausią išsilavinimą turintys asmenys: iš esmės pagerinti ne tik mokytojų rengimo ir tobulinimo sistemas, bet ir jų darbo sąlygas, sudaryti galimybes įvairiais keliais į mokyklas ateiti jauniems profesionalams – programą „Renkuosi mokytis” paversti nacionaline programa;
• suteikti Lietuvos vaikams ir jaunuoliams kokybišką išsilavinimą: glaudžiai susieti ugdymo turinį ir mokyklų gyvenimą su Lietuvos tikrove, jos istorinėmis tradicijomis, jaunosios kartos patirtimi ir pasaulio ugdymo pasiekimais, užtikrinti savalaikę ir kryptingą pagalbą mokykloms, nepasiekiančioms deramos ugdymo kokybės;
• užtikrinti vaikams, jaunimui ir suaugusiems švietimo bei visaverčio kultūrinio gyvenimo prieinamumą: išplėtoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tinklą, atverti jį socialinių problemų turinčioms šeimoms; kaimo ir miestelių vaikams, jaunimui sudaryti galimybes pažinti miestų kultūros centrus;
• sustiprinti mokytojų kultūrinį, visuomeninį ir politinį vaidmenį valstybėje;
• kryptingai formuoti polilogišką ir savarankišką Lietuvos informacinę erdvę, kuri veiktų kaip visiems piliečiams atviras forumas, kurioje būtų aptariamos svarbiausios visuomenės problemos, ją telkiančios idėjos ir vertybės;
• visuomenei ir Lietuvos kultūrai atverti „visuomeninį transliuotoją”, išvaduoti jį iš valdžios ir specialiųjų tarnybų įtakos;
• ypatingą dėmesį skirti jaunimo ir visuomenės pilietiniam bei politiniam ugdymui: ryškesnį pilietinį matmenį suteikti visam ugdymo turiniui ir mokyklos gyvenimui;
• valstybės programomis remti ir plėtoti regionų kultūrą, skatinti profesionaliosios kultūros ir jaunųjų menininkų kūrybos sklaidą regionuose;
• nuosekliai rūpintis lietuvybės išsaugojimu išeivijoje – kurti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio išeivių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų lituanistinio ugdymo programas, stiprinti vaikų ir jaunimo ryšius su Lietuva, finansuojant kultūrines vasaros stovyklas, seminarus, akademijas, specialias kolegijų ir universitetinių studijų programas.

VI. Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Norint išvengti 1940 metų klaidų ir užsitikrinti Lietuvos saugumą naujų grėsmių bei iššūkių akivaizdoje, būtina peržiūrėti ir iš esmės atnaujinti valstybės gynybos ir užsienio politiką – ją padaryti viešą, grindžiamą patikima informacija ir piliečių dialogu.

Rūpinantis saugumu reikia:

• kuo greičiau atkurti pasitikėjimo ryšius tarp politikų, valstybės institucijų ir piliečių;
• kaip Lietuvos saugumo pagrindą nuosekliai stiprinti demokratiją, konstitucinę santvarką, piliečių solidarumą ir jų pasirengimą ginti savo ir valstybės laisvę kaip aukščiausią vertybę;
• profesionaliai parengti krašto gynybos planus ir su jais išsamiai supažindinti piliečius;
• atlikti nepriklausomą kariuomenės auditą ir jį pristatyti visuomenei;
• NATO struktūroje esmingai stiprinti gynybinį bendradarbiavimą su Baltijos, Šiaurės ir Vidurio Europos šalimis;
• aktyviai veikiant Europos Sąjungos struktūrose siekti bendros veiksmingos gynybos ir energetikos politikos, nuosekliai kelti Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo klausimą;
• atkurti ir išplėtoti ryšius su demokratinėmis Rusijos ir Baltarusijos jėgomis, aktyviau imtis Rytų partnerystės programų;
• prisidėti prie demokratinių Europos pamatų stiprinimo: stengtis Europą kurti kaip piliečių ir tautų, o ne biurokratų valdomą valstybių sąjungą.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Įdomus K.Stoškaus pasiūlymas taikytis LS tarpusavy       2015-07-19 19:34

Krescencijus Stoškus: “Pasigirdo redaktorės Ramutės skambutis. Ji prašo atsiliepti į kokią nors Tiesos.lt svetainės skaitytojų jau pasiūlytą temą. Pasakiau, kad ir pats turiu aktualių temų.
Bet kai atsiverčiau tuo metu Liudviko Jakimavičiaus moderuojamą diskusiją ir, pasidomėjęs daugiau, sužinojau apie tai, kas įvyko „Lietuvos sąraše“, viskas apsivertė. Negalėjau patikėti, kad įvykiai jau taip toli yra nuėję. Jeigu būčiau stovėjęs toliau nuo jūsų veiklos, turbūt būčiau pasakęs: gerai, kad ir šį sykį susilaikiau nuo tiesioginės politinės veiklos. Dabar skauda. Ir stipriai. Daugiau, negu įsivaizdavau. Keletą dienų nėjo išstumti iš galvos to, ką sužinojau. Atkrito ne tik mano tema. Beverčiai pasirodė ir skaitytojų siūlymai.
Užvaldė mintis: kam reikia ieškoti kitų temų, kai neturime atsakymo į patį svarbiausią situacijos užduodamą dienos klausimą: ką daryti toliau?
Neslėpsiu, nemačiau didelių „Lietuvos sąrašo“ politinių perspektyvų. Apie tai kadaise jau teko kalbėti ir Dariaus Kuolio sukviestame susitikime, kuris įvyko Lietuvių literatūros institute. Jis daug labiau man imponavo kaip drąsus ir atkaklus inteligentų pilietinis judėjimas, nepriklausomos Lietuvos sąjūdis. Čia jis atrodė kaip gaivi, gana vieninga ir, svarbiausia, ištikimai morališkai užsiangažavusių žmonių komanda. Niekur kitur tokio susitelkimo žmonių neteko matyti. Visų kitų judėjimų publika buvo daug margesnė ir konfliktiškesnė. Net nejauku buvo pagalvoti, kad štai šitie moralinio pasišventimo apimti žmonės vieną dieną pavirs standartiniais politikais.
... skilimo faktas yra neginčijamas įrodymas, kad tokie svarstymai į demokratinę politiką pretenduojančiai partijai yra būtini. Demokratija turi būti jos narių įpročiu virtęs kasdienio gyvenimo principas. Išorinė demokratija be vidinės demokratijos yra tik publikai skirto spektaklio vaidinimas. Lietuvoje, deja, kol kas beveik visos partijos turi didelių vidinės demokratijos problemų. Didžioji dalis lyderių yra tik tvardytis bepradedantys autokratai. Todėl nėra daug vilčių, kad tokių partijų kuriama valstybė būtų demokratiška.
...Nereikėtų ramintis – naujos partijos skilimas nėra geras reiškinys nei pačiai partijai, nei atskilusiems žmonėms. Visi žino, kad iš tikrųjų tai jų irimo simptomas. Į jį būtų galima nekreipti daug dėmesio, jeigu tas simptomas būtų retas, o su juo nežūtų ir žmonių dedamos viltys. Ne tik tų, kurie daug jėgų, sveikatos ir laiko yra paskyrę tokiems judėjimams, bet ir tų, kurie tikisi permainų Lietuvoje.
...Labiausiai apgailėtini – turgaus kivirčai, kurie nieko nesprendžia, niekur neveda, o diskredituoja visus, net ir tuos darbus, kurie bendromis jėgomis jau buvo atlikti. Žinoma, čia negalima visai atmesti ir šiokio tokio laimėjimo. Išsiliejo pyktis, o su juo ištekėjo ir dalis tiesos…
Kodėl tada šios tiesos nepanaudoti partneriškiems tarpusavio susitarimams už apskritojo stalo? Tik prieš tai tektų pripažinti mažiausiai bent tris dalykus: pirma, kad padėtis jau yra pasikeitusi ir dabar bendrauja ne seni bičiuliai, o du lygiateisiai partneriai; antra, kad tie partneriai geranoriškai išsako savo pageidavimus vienas kitam ir rašytiniu susitarimu yra pasiryžę įtvirtinti tolesnio bendravimo sąlygas; ir, trečia, ten pat nusako, kokias funkcijas bendroje veikloje įsipareigoja vykdyti bei tarpusavio paslaugas atlikti.
Aš suprantu, toks atsisėdimas sutarčiai Lietuvos visuomeninėje veikloje – negirdėtas dalykas. Čia skilimas visada yra neišvengiamo suirimo pradžia. O reikia tiek nedaug – tik peržengti savo nuoskaudas ir pasiryžti iš geros valios kylantiems bei nesavanaudiškiems kompromisams. Panašiai kaip ir atsiprašymo atveju.
...Taip būtų padarytas bazinis kompromisas, priverčiantis susėsti prie apskrito stalo.
Išsisukinėti nuo tokio kompromiso – tai pripažinti moralinį „Lietuvos sąrašo“ pralaimėjimą, kuris ilgainiui gali grėsti net kapituliacija arba vegetavimu iki galutinio jėgų ir resursų išsekimo, o kartu darsyk patvirtinti, kad Lietuvoje nebeįmanoma sukurti organizuotos pilietinės visuomenės.
Nereikėtų guostis tuo, kad atskilusių žmonių nedaug. Jų vaidmuo, svoris ir įtaka skaičiais neįvertinamas. Bet net ne tai svarbiausia – jie kelia problemas, kurių sprendimas gyvybiškai būtinas pačios partijos demokratizavimui – visuomenę demokratizuoti siekiančioje partijoje demokratijos niekda nebus per daug.”
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/krescencijus-stoskus.-atviras-laiskas-diskusijai-ir-vel…-prie-suduzusios-

to Liudvikui 20:58        2015-07-8 21:38

Liudvikui 20:58
“Kitas dalykas, jei Tiesos.lt būtų steigta kaip akcinė bendrovė ar viešoji įstaiga, kur dalį akcijų turėtų  Lietuvos SąraŠAS. Tuomet įgytų ir teisę į dalį sukurtos vertės.”
Tai taip ir buvo daroma, kai tik pamatėme, kad Šopauskas savavališkai užvaldė domeną tiesos.lt - Lietuvos sąrašas įsteigė viešąją įstaigą ‘Viešė’ tam, kad Šopauskas atiduotų jai tai, ką jis užgrobė. Bet pats Šopauskas apgavo - žadėjo atiduoti, bet aki tik įsisteigė ta viešoji įstaiga, jis atsisakė perduoti domeną, net atvirkščiai -pradėjo šantažuoti, reikalaudamas, kad ta viešoji įstaiga apmokėti jo nuosavybės - domeno ir portalo išlaikymo Anglijos serveryje išlaidas. Padorūs ir kuklūs, neturintys tokios agresyvumo kaip Šopauskas žmonės nedrįso prieštarauti, nors akivaizdu, kad viešoji įstaiga gali apmokėti tik jos pačios išlaidas, o ne kažkokio Lomonosovo absolvento ASMENINIO TURTO IŠLAIDAS.
Toks Šopausko reikalvimas visiškai neteisėtas, bet jis šantažavo, kad atjungs portalą, neva skursta,neva nebeturi pinigų, neva jo kaip logikos dėstytojo alga alga pedagoškėje labai maža. Matyt tuo metu laikinai buvo sutrikę anoniminio aukotojo įnašai. O gal šiaip turto ir pinigų kvaitulys apdujino. Bet kokiu atveju “a sudji to kto?” - pats Šopauskas, kuris visus nuolat moko nepažeidinėti įstatymų, ypač kimba prie Dariaus Kuolio dėl menamų  taisykli ir nesančių įstatymų pažeidinėjimo,  o pats, apvogęs Lietuvos sąrašą - nudžiovęs iš jo doemną ir portalą - užregistravęs juos kaip savo nuosavybe, neteisėtai reketavo iš Lietuvos sąrašo viešosios įstaigos “Viešė” jo-Šopausko asmeninės nuosavybės išlaikymo.
Tuos dalykus netiesiogiai pripažįsta ir Šopauskas, net prispažįsta, kad mokėjimai jo naudai buvo, tik laiku pamačius įstatymo pažeidimą, buvo sustabdyti. Ir dar įžūlėlis giriasi, kad jam pavyko gudrumu “neatiduoti” portalo tam specialiai įsteigtai viešąjai įstaigai:
“Viešoji įstaiga “Viešė” buvo įsteigta portalui Tiesos.lt remti. Buvo siūloma perduoti Tiesos.lt portalą “Viešei”, tačiau taip pat buvo įspėjimų dėl galimybių perimti portalą pasinaudojant viešąja įstaiga; todėl portalo statusas liko nepakeistas. “Viešės” Taryba yra priėmusi sprendimą skirti lėšų portalo serveriui apmokėti, tačiau mokėjimai vienašališku VšĮ direktoriaus sprendimu sustabdyti.” - iš L.Šopausko komentaro po šiuo straipsniu: http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-saraso-suvaziavime-priimti-sprendimai#komentarai Laisvūnas Šopauskas   2015-07-6 22:32

Todėl gerb.Liudvikai, prašome jūsų pagalbos, ar galėtumėte paprašyti Šopausko, kad jis gražintų tuos neteisėtai gautus iš viešosios įstaigos “Viešė” pinigus, kad nereikėtų Lietuvos sąrašui kreiptis į prokuratūrą.

Pirmas darbas - atsiimti portalą www.tiesos.lt       2015-07-8 19:40

pirmas darbas - atsiimti portalą http://www.tiesos.lt
Interneto vardų (domenų) registruose savininko skiltyje nurodo inicialus L.Š. ties domeno pavadinimu tiesos.lt ir Laisvūno Šopausko el.paštą .(JavaScript must be enabled to view this email address). taigi 6is domenas yra Laisvūno Šopausko (LŠ) nuosavybė. Tai primena primena liūdną istoriją. Tiksliau ne tiek liūdną, kiek Labai Šūdiną (L.Š.). Nes buvo sutarta, kad šį domeną registruos Lietuvos Sąrašas savo vardu. Bet guvusis Lomonosovo universiteto absolventas, įstojęs į šį patrikų  lumubų mėgtą aukštąją mokyklą Leningrade jau po Kovo 11, kas rodo labai vertybinį L.Šopausko pasirinkimą, buvo guvesnis už lėtapėdžius LS inteligentus ir užregistravo savo vardu. Neraudonuodamas. Ir jam iki šiol ne gėda. LS taryba pyko, bet žmonės kultūringi, nedrįso to paviešinti. Jei būtų išpažįstantis Kovo 11 vertybes, tai atiduotų, bet išpažįstantis Lomonosovo universiteto vertybes neatiduos pavogto daikto. Ir dar giriasi, kaip apmovė  inteligentus. Tfiu. O dar kitus moko įstatų laikytis.

Pirmajam darbui       2015-07-7 7:51

SĖKMĖS PJAUTYNĖSE. AFGANAI BE JŲ NEGALI.

Laiškas romiečiams       2015-07-6 22:55

Tarnavimas

3 Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą. 4 Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, 5 taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui ­ vieni kitų nariai. 6 Turime įvairių dovanų, destis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo; 7 kas dovaną tarnauti ­ tetarnauja, kas mokyti ­ tegul moko, 8 kas paraginti ­ tegul ragina; kas dovaną šelpti ­ tegul šelpia dosniai, kas vadovauti ­ tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams ­ tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.
9 Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. 10 Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. 11 Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 12 Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. 13 Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą.
Meilė

14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. 15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16 Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18 Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. 19 Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, ­ sako Viešpats. 20 Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Pirmas LS darbas: susigrąžinti portalą       2015-07-6 22:28

Irena Vasinauskaitė: “Dėl portalo - viskas atvirkščiai. Jau išsiaiškinome, kad Tiesos.lt nuo pat įsikūrimo buvo ne LS nuosavybė. Jokios įrangos redakcijai nepirko nei LS, nei ,,Viešė,,, nei kiti aukojusieji 2% GPM. Jokių atlyginimų ar honorarų portalo bendrautoriai negavo. Tiesos.lt - Lietuvos piliečių svetainė.”
Doc.Juozas: nepriklausoma Sąjūdžio žurnalistė I.Vasinauskaitė, o vadovaujasi gandais, išdėstytais anoniminių komentatorių.
Jei portalas tiesos.lt yra Šopausko nuosavybė, tai kodėl apie tai nerašoma pačiame portale rubrikoje redakcija ar pan?
Apie atlyginimus jau skaitėme - iš pradžių anoniminiai komentatoriai aiškino, kad Bingelienė ir Jakimavičius aukojosi, jokių algų niekur negavo ir pan. Paskui pats Jakimavičius prisipažino, kad dirbo ketvirčiu etato. Kad Bingelienė beveik metus puse etato kažkoks anonimas (kaip šiame portale jau tampa įprasta) iš viešų šaltinių cituodamas viską surašė, net hipotetiškai algą suskaičiavo į rankas.
I.Vasinauskaitė įsitikinusi, kad portalas Šopausko nuosavybė? O gal Konservatorių ar Socialdemokratų partijos? O gal kokios VšĮ, kurią kontroliuoja, pvz. Energetikos ministerija, o gal kokia nors VSD pavaldume esanti priedangos firma, ar gerasis anoniminis sponsorius pravarde “Gerasis dėdulė Arnauckis”? Kam dirba šis dėdulė? Iš kieno pinigų jis moka? Kodėl moka? Kodėl ne LS narys? Kodėl ne tiesos.lt redakcijos narys? Kokių intencijų vedamas jis apmoka kai kurias šio portalo sąskaitas? Gal VSD bendradarbis?
Ar tikrai Lietuvos sąrašo viešoji įstaiga nė cento nemokėjo už serverį? Aš tikrai žinau, kad mokėjo. Kodėl reikia išsisukinėti? Bijote, kad LS kaip kadaise Sąjūdis pareikš juridinę pretenziją dėl portalo užgrobimo?
Ponia I.Vasinauskaite, juk gali išaušti diena, kai staiga Šopauskas kaip kadaise Jakimavičius ims ir prisipažins, kas už kieno pinigus čia įsteigta, pirkta, kas už kokius serverius mokėjo. Ir tada apturėsite gėdos.
Tai gi laukiame L.Šopausko pasekant D.Kuolio pavyzdžiu ir atsakant į visas kilusias abejones dėl portalo įsteigimo, mokėjimų, užvaldymų, finansavimų.

Apuokiukas       2015-07-4 18:52

Baikit tas nesąmones su partinių sąrašų atsisakymu ir deputatų rinkimu tik vienmandatinėse apygardose. Norite, kad seime būtų tik dviejų partijų atstovai ir keletas rėksnių - demagogų? Pamiršote, kad į dabartinį seimą Algirdas Patackas, Neringa Venckienė, Povilas Gylys ir kiti pateko tik per partinius sąrašus? O ką reikia daryti, tai sumažinti seimūnų padėjėjų skaičių.

Neringa Letui       2015-07-3 10:37

Popiežiaus intencijos liepos mėnesį:

Bendroji- kad politinė atsakomybę VISADA būtų suprantama kaip aukščiausia artimo meilės forma,
Misijų- kad su socialine nelygybe susiduriantys Lotynų Amerikos krikščionys liudytų meilė vargšams ir skatintų kurti broliškesnę visuomenę. Ar Lietuvoje maža lotynizacijų? Mano akimis, Lietuvos Sąrašas galėtų pritarti ir Lietuvoje imtis diegti suaktualintas Popiežiaus intencijas.

 

Lyberiai laukia       2015-07-2 23:29

Siūlau Kuilelį ir Pisleikį prijungti prie LYBERIŲ. Tip top atitiktų kotai skyles.

www.bernardinai.lt       2015-07-2 23:27

Suvažiavimą LS sutinka ne su pačiomis geriausiomis nuotaikomis. Iš partijos pasitraukė dalis jos iniciatorių. Pateikiamet rijų iš jų samprotavimus apie situaciją LS ir tai, kodėl visuomenininkams sunkiai sekasi veiksmingai oponuoti sisteminėms partijoms:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-07-01-tiesos-siekio-suburti-visuomenininkai-kryzkeleje/132614

Oi,kas čia vyksta???       2015-07-2 22:41

“Kas gera prisiminkime,kas bloga lai išblės”.
Nesipykite.Neesate ,kokie įkaušę bomžai,esate Lietuvos inteligentai,privalote suvokti,kad pyktis ne laikas.Ne kiekvieno asmeniškumas svarbus,bet Lietuva ir jos pasimetę žmonės.Jei tai nesuvokiama,tai ir ruoštis kažkur gal per daug sillpnumo?Reikia tvirtai apsispręsti:ar būti tvirtiems,ar pasiduoti silpnavalystei.Viskas Jūsų pačių rankuose.

Dar žydi       2015-07-2 21:47

jazminai,svaigina rožės,skleidžiasi lelijos,-ar verta taip pyktis?Kompromiso grožis.

Letui       2015-07-2 18:43

Nesupratau - kuris Dievas moko debilintis?

Beta       2015-07-2 17:16

Pririšti valdininkijos algas prie vidutinio atlyginimo.

Letas Palmaitis JeiLSprisilaikysui       2015-07-2 16:19

Kuris toks “Kūrėjas”, Paties manymu, turi būti su tais, kurie savo programoje nemini nei moralės, nei tikėjimo, nei krikščionybės, nei apskritai D-vo, užtat mini demokratiją, kurios Kūrėjo Apreiškime nė su žiburiu nerasi.
Maža to,programoje pensijos dydis turi būti griežtai susietas su ankstesnėmis įmokomis į pensijų fondą. Jei šią tezę logiškai pratęsime iki Bernardo Shaw Visuomenės Labo, tai ir bus taip, kaip kartą esu “pranašavęs”: pasibaigs įmokos, ir malonėk keliauti į eutanaziją. Nėra durnių, kurie už karšinčius dirbtų.

Letas Palmaitis debilams,       2015-07-2 16:13

parašiusiems du minusiukus:
Kristus sakė: “Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti” (Jn 15,13). Apie jokią degeneratų “politinę atsakomybę” nesakė.

Letas Palmaitis Neringai       2015-07-2 14:38

Nurodykite savo šaltinį: kurie būtent “išmintingi žmonės” taip sakė. Vienas Išmintingas Žmogus sako Evangelijoje “truputį” kitaip.

Neringa       2015-07-2 12:54

Politinė atsakomybė yra aukščiausia artimo meilės forma, sako išmintingi źmonės. Manau, Lietuvos Sąrašo žmonės yra ta bendruomenė, kuri peržengs asmeninius nesutarimus ir su meile imsis atsakomybės keistis patys ir keisti Lietuvos visuomenę, taip, kaip įsipareigoja savo Programoje.

Jei LS prisilaikys       2015-07-1 12:52

,kaip dera krikščionims,evangelinių tiesų,ypač Kalno pamokslo tiesų,tai konstruktyvi kova LS viduje netgi būtina, gera ir bus duodanti vaisių.Tada jokios spec.tarnybos LS neįveiks,žmonės pamažu šia jėga patikės.Išbandymų bus,bet Kūrėjas bus su jais.

Labai gerai manai       2015-07-1 6:45

ir dar uzdaryti juos vienoj patalpoj pasirieti.Tada musu iskrype sisteminiai tiesiog sveikuoliais pasirodys.

Manau kad       2015-07-1 2:01

reikia įsteigti dar bent 15 ar 20 partijų, o taip- pat daug visokių judėjimų ir visuomeninių organizacijų. Tada visos problemos išgaruos kaip dūmas.

Tarabilda to Idd       2015-07-1 0:17

Kalbi nesuvokdamas ką - kaip koks nupušęs marketingo apologetas. Būtent pagal tavo siūlomą schemą - pataikauti protesto elektoratui ir nuvedė partiją šunkeliu puteikistai. Moraliai degradavusioje valstybėje, kur bent pusė elektorato yra intelekto nesubjaurotais veidais, labai tinka Pirato kurpiami atėjimo į valdžią nomadų modeliai. Jis tarp tokių yra savas. Vienas iš jų, nes moralė jam lygiai kaip ir bankininkui Vasiliauskui - ne šio pasaulio dimensija. Beje kaip ir mūsų mylimai Matrioškai, kuri yra tipiškas KGBistinis marketingo produktas kaip ir naujai “kepamas” lyderis.
Apsaugok nuo tokių Viešpatie, nes patys jau nebesugebame atskirti gero nuo blogo, tikro nuo falšyvo.

Idd       2015-06-30 23:10

Idėjos tampa jėga kai patraukia mases.Tad pirmiausia reikėtų išsiaiškinti kas tos masės ar pensininkai, ar vaikai, ar biudžetininkai, darbininkai, valstiečiai ar kt.

Suvažiavimui       2015-06-30 22:39

Nebus jokių saugiklių, nes partijos įstatų projekte, kurį kūrė Laisvūnas Šopauskas, tokie saugikliai apsaugai nuo KGB ir VSD buvo įrašyti narystės skyriuje, tačiau dėl neaiškių priežasčių, perėmus redagavimą Matulevičių šutvei, išgaravo kaip dūmas. Tad viskas bus sugriauta.

To Tai gal       2015-06-30 21:39

Žiūrint kas suvažiuos.

Tai gal suvažiavimas       2015-06-30 21:13

sudės saugiklius?

To LS viduje       2015-06-30 20:15

keistokas jūsų komentaras. Ar siūlote daryti kompromisus su spec. tarnybomis? gal galėtumėt paaiškinti vardan kokio tikslo? O gal manote, kad spec. tarnybos veikia tik iš kosmoso ar iš Rusijos, o ne infiltruotos į partijos vidų, kaip buvo su DK? Ateityje partijos valdymo organuose tokių turėtų pagausėti, nes įstatų projekte nenumatyta saugiklių, kaip partija turėtų apsisaugoti nuo “žvalgybininkų”, politinių perėjūnų ir kitokio balasto.

LS viduje       2015-06-30 18:51

vyksta taktikų ir strategų kova arba spec.tarnybų kiršinimas?Reikia rasti kompromisus.

Argi taip blogai       2015-06-30 17:16

bijoti Dievo ir lakytis 10 Dievo įsakymų?

praeivis       2015-06-30 14:53

cia as atsakyma parasiau tam Visa nesvarbu.Tai jis laiko pag.tikslu dievobaiminga mastyma.

Praeiviui       2015-06-30 14:43

Oi, pirmą kartą tenką girdėti, kad eidamas į bažnyčią atsidūrė ‘Tiesos” portale. Ar šiais laikais pasiėmus kompiuterį į bažnyčią einą?
Blin - dar vienas šventasis.

praeivis       2015-06-30 14:20

Kai pajuntu poreiki dievobaimingo mastymo-einu i baznycia.O partijos ir judejimai skirti idejoms kelti ir ieskoti keliu joms igyvendinti.O jeigu jusu tikslas liezuviais malti,tai kam jums tos partijos-sedai prie kompo-ir bla bla bla….

Visa nesvarbu ,kiek       2015-06-30 13:14

vietų laimėta ar bus laimėta,svarbu,kad bus galimybė kalbėti,žmonėms išgirsti ir kitą mąstymą,dievobaimingą mąstymą.

Kaip rašė       2015-06-30 13:12

Jurga Ivanauskaitė:“Atsiremiu į Jį”.LS turi į ką atsiremti,tik reikia išdrįsti,kaip ir Obamos kalbose dažnai nuskamba žodis “Dievas”.Mes dar nedrįstame į Jį,Aukščiausiąjį, atsiremti.Bet nuoširdi retorika su šiuo šventu žodžiu patrauktų daug žmonių širdžių.

padorus žmogus tas N.Puteikis       2015-06-30 12:55

nei apsivogęs, nei korumpuotas, nei pedofilas - tai ir siunta raudonosios kgbistinės pedofilinės žiurkės.
eikit, žiurkės, kur nors kitur - čia jūsų nuodai neveikia

Balsiuosiu už Pusleikį       2015-06-30 12:24

Už piratus,teip sakant.
Chi chi chi…
Pajuokavau.
Matau kiaurai kad pas jį viduje PŪLIAI,aptraukti gelsva oda.
Saugokitės sąrašiniai nuo infekcijos.
Užsikrėsite,nepadės net chlorkalkė.

nu jo       2015-06-30 12:16

O adekvaciu zmoniu tuose jusu visuomeninkuose yra?Ar gali normalus zmogus balsuoti uz stai tokius oratorius?Net nesigilinant ,kuriai ten pakraipai kas prijaucia.Nu cirkas butu-ne seimas.Jeigu jus save laikote Lietuvos sarasiniais-t.y. isrinktaisiais-tai mano nelabai rastinga babyte-karalisko kraujo aristokrate.Bent jau inteligencijos ji turi daugiau.

> To Pritariu       2015-06-30 12:03

Matyt tamstele ne čia pataikei, kad bandai čia esančius įžeidinėti. Galiu tik priminti, jog čia besilankantys nebijojo būti nei violetiniais, nei patvoriniais - taigi puteikinis, tai neįžeidimas.

A. N.       2015-06-30 11:54

Čia visai neblogas pomidorų  mūšis vyksta komentaruose, visi jau gerokai apsitaškę. TAČIAU KOMENTARŲ RAŠYMAS NĖRA POLITIKA, VISAS TAS TAŠKYMASIS NĖRA POLITINĖ VEIKLA.

na jo...       2015-06-30 11:50

kad ir taip visiems aišku, kas ir kokie tie raudoni pedofilčikai.
o kad ant garbingų žmonių - N.Puteikio ir D.Kuolio jie pamazgas pila - tai čia jų trafedija - jaučia sabakos, kad neverti garbingų žmonių nei puspadžio…

bailiams       2015-06-30 11:39

juokauji? po to, kai Puteikis pasirodė, koks esąs, jie tik to ir nori - kas liks iš Kuolio gero vardo?

10:43 gudručiui       2015-06-30 11:17

Dar neseniai, prieš prezidento rinkimus, tam tavo vadinamam puteikynui ir tu pritarei. Tad iš kur man žinoti, ar rytoj aiškiaregiai Tarabildynai ir Juozapynai nenuspręs, kad blogas kuolynas, ar tai kažkoks dar sosynas

bailiai tie raudoni pedofilai       2015-06-30 11:04

pasirodo, kad labiausiai raudonos pedofilinės žiurkės bijo N.Puteikio ir D.Kuolio susivienijimo…

To Pritariu       2015-06-30 10:43

Panašu, kad labiausiai pritari puteikynui.

Pritariu       2015-06-30 10:09

komentarui “dėjau”.
Tol, kol bus “gudragalviai aiškiaregiai” Tarabildos ir Juozapai,kiaurai matantys Puteikio anoniminius komentarus, o Bingelienių ir Jakimavičių šviečiančias gerąsias auras virš galvų - Lietuvoje šviesių dienų nematysite.
Sėkmės besikapstant po “geradarių politikų” šiukšlyną.

T. Vaitkūnas       2015-06-30 8:41

Partijos suvažiavimas poryt. Buvo žadama pateikti atnaujintą partijos programą viešam svarstymui. Niekur nerandu, kur ji pateikta. Nerimta, jei svarbiausias partijos dokumentas svarstymui bus pateiktas suvažiavimo dieną. Niekas iš deputatų neturės laiko net susipažinti su ta programa, o ką jau kalbėti apie rimtą svarstymą.

Tarabilda       2015-06-30 0:44

Pirmasis darbas, kurio LS ne turėtų imtis, bet turėjo imtis prieš pusmetį, tai atsiriboti nuo strateginio partnerio Puteikio ir jo komandos. Tai didžiausia partijos ir jos pirmininko Dariaus Kuolio klaida. Ir ji nėra šiaip atsitiktinė. Darius Kuolys, duodamas interviu A. Navickui portale Bernardinai.lt (čia perspaiusdintame) pasako baisų dalyką: “Vidaus reikalų ministras S. Skvernelis turi politiko bruožų – geba naudotis viešaisiais ryšiais ir gerai orientuojasi tarp galios struktūrų, žino, kurio galia stipresnė ir kurioje pusėje verta žaisti.” Naudodamasis šia “politiko” definicija jis vengė bet kokios viešos refleksijos ir “politiko” N. Puteikio užkulisinės veiklos įvertinimo. Veiklos, kuri turėjo aiškius susitarimų nesilaikymo, voliuntarizmo, saviveiklos ir partijos išdavystės požymius.
Šis, davęs partijai sutikimą būti iškeltas partijos kandidatu į Vilniaus merus slapčia mėgino Vilniuje įkurti savo rinkimų komitetą ir eiti į rinkimus ne su LS, o su savo sukurtu dariniu. Tai tik viena iš išdavysčių, kurią ir D. Kuolys, ir Puteikio simpatikai partijoje mėgina nuslėpti nuo eilinių partijos narių, kurie dar naiviai tiki to asmens gera valia ir sąžiningumu.
Visai ne bingelienės, šopauskai ar jakimavičiai yra erozijos, pagraužusios partiją, priežastis. Be reikalo Puteikis anoniminiuose savo komentaruose stengiasi jaukti publikai protą ir klaidinti niekuo dėtus žmones, nežinančius visų aplinkybių.

dejau       2015-06-29 22:48

kazkada viltis ir i Puteiki ,ir i LS ,dabar dedu ka kita.Paskaitau komentarus ,pasijuokiu-nu neblogiau ,uz musu sodu bendrijos susirinkima.Labai gaila ,bet su tokio lygio visuomeninkais Lietuvai chana.Sekmes -rinkimuose 0,5% garantuoju.

to tegul rašo       2015-06-29 20:29

kelis kartus skaičiau, bet vis tiek nesupratau…
Ką jūs siūlote išsiaiškinti suvažiavime? Ar gali Puteikis anonimiškai rašyti komentarus tiesos.lt?
Ir kas pagal jus čia Morta, Marija ar Puteikis?..
Kiek žinau, Morta pasiskundė Jėzui, kad Marija jai nepadedanti, Jėzus atsakęs, jog Marija pasirinkusi “geriausiąją dalį, kuri iš jos nebus atimta”...
Ir kur jūs Puteikio veikloje įžiūrite Dievo labą?

Tegul rašo       2015-06-29 19:51

komentarus ir ponas N.Puteikis ir visi,tik geriau būtų suvažiavime išsiaiškinti.Tame stiprybė.Nereikia pagal Šventus raštus Mortai ir Marijai kovoti.Abi pakviestos Dievo labui-viena rūpinasi daugiau žemiškais reikalais,kita dangiškais,simboliškai viena daugiau,kita mažiau.Bet mumyse yra ir to simbolio ,ir kito.Juos reikia taikinti.

pensininkui       2015-06-29 19:19

dėl tokių asilų balsavimo rinkimuose ir kenčiame ketvirtį amžiaus.
eitum pone geriau balandžių lesinti parke ant suoliuko.

pensininkas       2015-06-29 19:15

Gėda ir nešlovė, kad riejamasi, dėl to, kad atėjęs Puteikis LS parodė, kaip reikia eiti į rinkimus ir laimėti mandatus. Be Naglio veiklos rinkimuose, LS nebūtų turėjęs tų 4 mandatų. Lyg ir pykstamasi dėl to. Ne smagu. Linkiu suvažiavime atsiprašyti vieni kitų ir svariau prisidėti prie valstybės naikinimo stabdymo.

Geras klausimas       2015-06-29 18:22

Už ką mokesčių mokėtojai / rinkėjai moka seimo nariui atlyginimą jeigu jis leidżia laiką komentarų rašinėjimui?
Kaip tai pavadinti? Piratavimu?
O gal tiesiog veltėdżiavimu?

sarasui       2015-06-29 18:05

Uz Lietuva vyrai!!!!!!!!

Puteikiui       2015-06-29 17:30

Geriau jau neberašyk čia savo komentarų. Vargo vakarienė išeina. Iš pirmo sakinio esi atpažįstamas.  Gali apsimetinėti kuo nori - taikdariu,partijos taikytoju, bet tave išduoda tiesmukiškumas, kaip ir tavo kiek gudresnę ir geriau rašto išmokusią  brigadą. Visi jūs ir jūsų slaptos gudrybės permatomos kaip ant delno.

To "kas vyksta"       2015-06-29 15:00

Beje, gal rasite progą paaiškinti, kaip tai dera su tais principais, kurių jūs neva laikotės?

TO "kas vyksta"       2015-06-29 14:47

Jūs labai šališkas: vien komentaruose po šiuo straipsniu Bingelienės pavardė iki šiol paminėta 16 kartų, Matulevičienės - 5, vienas iš jų - jūsų paties sakinyje ” Juk Saulė Matulevičienė nebedirba N.Puteikio padėjėju, bet ir toliau yra skalbiama visais būdais”.
Ar tik nebūsite “ir vėl nusišnekėjęs”?

aktyviau rebiatos aktyviau       2015-06-29 14:31

aktyviau rebiatos - pilkit purvą ir kiršinkite LS.
tovariščius putinas, butkevičius, kubilius jūsų atkaklaus darbo neužmirš ir dosniai atsilygins.

to vyksta       2015-06-29 14:04

Sutinku, tai būtina svarstyti suvažiavime: kas iš to, kad pas LS yra geri įstatai ir programa, jei kelių žmonių kasdieną daugeliui LS narių tonomis ir tapetais siunčiami purvinamieji-kaltinamieji elektroniniai laiškai, kai kuriuos jų fragmentus išmetant komentarų pavidalu į tiesos.lt portalą, visa tai nuplauna negrįžtamai.
Tampa nebeįmanoma realizuoti LS programas dėl pastovaus šmeižto, apkalbų, intrigų, nuolatinių kaltinimų amoralumu, priekaištų neva išduodami Tiesos judėjimo ir LS principai.
O jau tas nuolatinis verkšlenimas ir nesustojantis zyzimas-aiškinimas, kad vieni LS nariai yra bitės-darbštuolės, samariečiai-pranciškonai, priėmę neturto įžadus, ir dėl to iškart būsiantys paimti į Tiesos dangų, o kiti LS nariai yra velnio išperos, visur kur praeina, paliekantys deguto balas, sieros smarvę, nes atėjo į LS ir jame siekia išskirtinai tik prabangos bei valdžios, todėl tuoj tuoj keliausantys tiesiai į pragarą.
Kokių rezultatų tikimės pasiekti tokiomis manipuliacijomis? Tik dar daugiau bibliotekos fondų apimties biaurių komentarų ir foliantų-inkunabulų dydžio rankraštinių elektroninių laiškų?

Vyksta       2015-06-29 13:43

Lietuvos Sąrašo skaldymas.Bet reikia dovanoti vieni kitiems,bent mintyse atsiprašyti ir eiti pirmyn.Juk čia galioja krikščioniški principai.Galų gale suvažiavime galima vieni kitiems “išsispaviedoti”,išsisakyti ,išsirėkti iki griausmų ir pirmyn.Kas pirmas dovanos?Bent savo širdyje?Jei čia yra už ką.

to oho       2015-06-29 13:30

Nenukreipkite kalbos. Juk Saulė Matulevičienė nebedirba N.Puteikio padėjėju, bet ir toliau yra skalbiama visais būdais, nes dirbti pas Puteikį buvo nusikaltimas, kuris jokiais darbais ar būdais nenuplaunamas. Bet čia tik Saulei ir kitiems “blogiečiams” tokie priekaištai. O štai neva geriečiams šis kaltinimas ne tik negalioja, nors ir jie dirbo padėjėjais, bet jie vieni kitus šlovina šiame portale ir el.laiškais už tai, kad “trejus metus aukojasi”. Ir dar purvu tepa tuos vadinamuosius bloguosius.
O Dočys -Liudvikas juk čia jau prisipažino, kad dirbo pusmetį ketvirtadaliu etato, t.y. keturis kartus mažiau, nei Bingelienė, tad padalinkite Bingelienės pinigus į keturias dalis ir gausite Liudviko Jakimavičiuas algą į rankas:
“Dočys     2015-06-28 23:35 Labai įdomu, kodėl “puteikiniai kalkuliatoriai” neskaičiuoja mano atlyginimo, kurį užsidirbau per pusę metų ketvirčiu etato dirbdamas (mėgindamas atkalbėti deputatą nuo nesąmonių darymo). Kai pastarasis atsikratė mano kuklios pagalbos, tų nesąmonių pasipylė kaip iš gausybės rago. Ypatingos vertės yra jo paties (be mano pagalbos) sugalvotas piratavimo ir Tado Blindos siužetas. Galėčiau papasakoti ir keletą kitų, prie kurių kūrimo neprisidėjau.Ateis laikas, tikrai papasakosiu.
Galiu nuraminti ir tuos, kurie labai uoliai ėmėsi skaičiuoti gautus neva iš deputato pinigus. Bedarbio pašalpa, kurią dabar gaunu, yra didesnė, o Seimo nario reputacija - neįkainojama.” - iš http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kvieciamas-lietuvos-saraso-vilniaus-skyriaus-susirinkimas#komentarai

Oho       2015-06-29 13:10

O tai jau Bingelienė ir Jakimavičius nebesavanoriauja, jei pastaruosius du metus algų iš biudžeto nebegauna? Ir kodėl nepateikta išsami Jakimavičiaus uždarbio kalkuliacija ?

Dugnui apie sąžinę ir kodėl skaičiuojamos algos       2015-06-29 12:49

Tarp LS narių atsirado apsišaukėlų-teisuolių-fariziejų, kurie suskirstė LS aktyvą į dvi dalis: vieni neva pasiaukojantys, dirbantys be pinigų, naktimis nemiegantys darbštuoliai, uoliai ir atsidavusiai kaip vaidilutės kūrenantys amžinosios tiesos laužą, asketai, atsisakę valgio, vandens ir kitų gėrimų, gyvenimo džiaugsmų naktimis prie vienišos spingsulės plinkę iki paryčių skrebentys tiesos liudijimus. Kiti gi - tinginiai, apsirijėliai,pakrutantys tik už algą ir tai ne visada, nesiaukojantys, neaukojantys tinginiai, tamsybininkai, kenkėjai, išlaikytiniai, skolininkai, intrigantai, lošėjai, piratai, lažybininkai, manipuliatoriai, trokštantys tik turtų, valdžios ir šlovės.
Pirmieji fariziejai visa naikinančia teisybės, teisingumo ir tiesos.lt bei el.paštų ugnimi uoliai jau pusmetis demaskuoja antruosius. Vienas iš baisiausių kaltinimų - kad antrieji dirbo pas Puteikį seimo nario padėjėjais. Šis faktas neva liudija pastarųjų supuvimą ir visišką Tiesos judėjimo ir LS principų išdavystę.
Pirmieji šventieji fariziejai ne tik kitus neva tinginius ir tik gero gyvenimo, valdžios, šlovės ir pinig trokštančius visaip kaip demaskatavo, bet siekdami išryškinti kontrastą, savo pasiaukojantį savanorišką darbą gyrė - prisiminkime Dočio viešas daugkartinio naudijimo liaupses tiesos.lt savanoriams.
O pasirodo, kad tie neva doruoliai-fariziejai tėra tik veidmainyste.lt bendradarbiai, nes ... ir jie dirbo pas Puteikį padėjėjais ir net algą gavo, beje, ne tokią jau mažą.
Štai ir klausimas ir atsakymas - štai kodėl skaičiuojami Dočio ir Bingelienės pinigai, nes tiedu ir užsiiminėjo aukščiau aprašoma veikla.
Ir dar klausimas apie sąžinę - ar sąžininga taip veidmainiauti?

Dugnas       2015-06-29 10:57

panašu, kad LS laiko ne tik “komplektavimosi egzaminą”, bet ir sąžinės

Tas pats Konfucijus       2015-06-29 10:41

,kuris sielojosi dėl valdančiųjų tuo metu godumo ir neteisybių,rašė,kad visuomenės prisikėlimas prasideda nuo moralės.Jis savo darbuose,kaip ir daugelis senovės išminčių ir filosofų žinojo,kad viskas ir gera politika prasideda nuo to,kas Šventame Rašte,Evangeliniame Kalno Pamoksle įvardijama,kaip “Aukso taisyklė”:“Tad visa,ko norite,kad jums darytų žmonės,ir jūs patys jiems darykite;nes tai yra ir Įstatymas ir Pranašai”...Kodėl LS Sąrašui šios Šventraščio Taisyklės neįsirašyti kaip savo credo ar kažko panašaus…O taip parašyti savo programoje ,tegul sutrumpintai,reiktų nemažos drąsos.

Jei į šį       2015-06-29 10:34

suvažiavimą galėtų atvykti kas nors iš Islandijos novatorių,tai tikrai būtų apie ką pasitarti.

šiaip puiku       2015-06-29 4:16

rakštis subinėje prorusiškom kgbistinėm pedofilinėm struktūrom tiesos.lt ir LS.
niršta rebiatos, kad ne visi Lietuvoje pripažįsta putino diktatūrą - tik raudoni kolaborantai (ir ypač iš teisėsaugos)

Dočys       2015-06-28 22:44

Baikit triukšmauti. Netrukdykit miegoti.

Dar kartą        2015-06-28 22:02

Matantiems tai, ką nori matyti. Pateikite straipsnių autorius ir pavadinimus, įrodančius piletinės krypties atsisakymą. Ir baikite svaigti dėl komentarų.
Kol bus žemėje ambicingų šlykštukų, tol jie demonstruos savo išmintį.Tiesos.lt Atsilaikys. Duskit pavydolei…

to Kas ką        2015-06-28 21:30

Nejuokinkite: “Tiesos.lt pilietinė kryptis, autoriai, jų rašinių tematika nepakito. Laikomės ? TAIP !”
Ne, pakito, pastarąjį pusmetį tiesos.lt pilietinė kryptis - ėsti savo artimąjį “Lietuvos sąraše”, skleisti gandus apie neva artėjančisu išmetimus iš partios ir skleisti kitą destrukciją, pvz. reklamuoti V.Radžvilo susitaikėliškus su valdžia tekstus, kuriuose be kita ko nepagrįstai apkalbami ir LS vadovai.

Svarbiausia       2015-06-28 21:18

paišyti kreidelėmis!

Kas ką       2015-06-28 20:09

Kas ką puola ar palaiko ? Ėdasi anoniminiai komentatoriai. Neaišku kokie asmenys ar struktūros slepiasi už slapyvardžių. Tik spėti galima pagal informuotumą, kas kam ir dėl ko. Taigi, sveikai mąstantiems portalo fanams derėtų nekreipti dėmesio į kiršinančius komentarus dėl vienos labai paprastos priežasties - Tiesos.lt pilietinė kryptis, autoriai, jų rašinių tematika nepakito. Laikomės ? TAIP !

Stasiui       2015-06-28 20:00

Kodėl dėl svetimo kaulo? Juk pešasi dėl savo kaulo - dėl pozicijos Vilniaus skyriuje. Dėl ko gi kedena vienas kito CV ir kažkokias būtas ir nebūtas algas pas seimūną? Ir varo vienas ant kito kaip kokia sisteminė partija. O paskui dar kliedi apie kažkokią nesisteminių vienybę, ir vieningą kovą prieš sistemines. Gerklių vienas kitam tik neperkąskite. Gaila, kad portalas tiesos.lt akivaizdžiai palaiko vienus ir pula kitus. Taip jis praranda neutralumą ir tuo pačiu objektyvumą.

stasys        2015-06-28 18:26

Jus kaip šunų ruja ,.besipešanti dėl svetimo kaulo.

>> > TO tam kuris "nesupratau" 2015-06-28       2015-06-28 17:16

Jūs - mano herojus: retas kuris žino tiek principų...
Dar daugiau - retas kuris jų laikosi.
Gal dar turėtumėte drąsos prisistatyti?

TO Vertimas įžmonių kalbą        2015-06-28 17:00

“Visi kurie pasipriešino partijos atidavimui Puteikiui, visi neparsidavę bus šalinami iš partijos” - tipiškos manipuliacijos, apkalbos, šmeižtai ir tyčinė destrukvija.
O jei niekas nebus šalinamas?
O jei niekas LS Puteikiui neatidavinės? Jis juk senai nušalintas nuo LS.
Kas tada, jei tokie įprastiniai kiršinimai bus šmeižikiški ir kurstytojiški tikslu supriešinti ir taip jau persipykusius, nes nuolat pilstomas purvas, priešinami tarpysavyje LS aktyvųs nariai ir be jokio pagrindo vieni i jų kaltinami tarnavimu Puteikiui.
Tai kas bus, jei niekas nebus pašalintas?

to > TO tam kuris "nesupratau" 2015-06-28 15:02       2015-06-28 16:54

O kodėl jūsų principai tokie ... neigiami?

Konfucijus       2015-06-28 16:51

Šlovingiausi esame ne tada, kai išsilaisvinam neparkritę, o kaip parkritę atsikeliame.  Tai va mus jau taip surietė ir įgrūdo į tokią duobę, kad dabar mūsų tikslas labai atsikelti. Todėl reikia tikėti Lietuvos Sąrašu ir atsikelsime. O rietieno dar niekam prie gero neprivedė.

Vertimas įžmonių kalbą       2015-06-28 16:39

Viskas paprasčiau. Rytoj vyks Vilniaus skyriaus sueiga.
Tos sueigos metu bus nulinčiuoti visi kurie nepanoro dalyvauti partijos užvaldymo aferoje.
Visi kurie pasipriešino partijos atidavimui Puteikiui, visi neparsidavę bus šalinami iš partijos.
Visas šis triukšmas čia yra viešosios nuomonės paruošimui.
Pažiūrėkite, nueikite po straipsniais kur kalbama apie partiją, arba straipsniais kuriuos rašė Liudvikas ar Laisvūnas-  visur rasite prišikiota kopypaste apie ” brutus” ir t.t.
Ką tai primena?
Tai primena kegebe metodus.
Šmeižti, meluoti it kuo plačiau tai skleisti.
Taip būdavo skleidžiama negatyvi ” nuomonė”  apie kun.Svarinską, Sadūnaitę, taip buvo šmeižiamas Kalanta.
Nieko naujo.
Ar dar yra naivuolių kurie mano, jog ” Piratas” tai ne Sistemos projektas?
Aišku kad projektas.
Toks pats kaip buvo Dr. Kelio partijai.

> TO tam kuris "nesupratau" 2015-06-28 15:02        2015-06-28 16:34

Laikausi pagarbos kitų nuomonėms, net jei jos priešingos manosioms, principo - nepriekaištauju tokies žmonėms. Jei tai kolegos toje pačioje organizacijoje, stengiuosi ramiai argumentuoti, neklijuoju jiems defincijų, nerašau paklodžių dydžio smerkiamųjų komentarų ir laiškų, kuriuose apaštalauju, pamokslauju, atskiriu juos nuo “bažnyčios” - nuo LS ir nekaltinu jų principų išdavyste, nesmerkiu, nevartojų įžeidžiamųjų definicijų.

Koks dar puolimas prieš portalą?       2015-06-28 16:31

“sprendžiant iš kelis mėnesius trunkančio puolimo prieš portalą” - koks puolimas, kokiu būdu jis pasireiškia?

TO tam kuris "nesupratau" 2015-06-28 15:02        2015-06-28 16:29

Žiūriu, jūs daug išmanote apie principus smile
Gal išvardytumėte, kokių dar jų būna ir kokių laikotės jūs?

to >TO kolegoms 15:29       2015-06-28 16:24

ne, netesingai - sprendžiant iš kelis mėnesius trunkančio puolimo prieš portalą didžiausia LS problema yra tai, kada prieš porą metų R. Bingelienė dirbo pas Puteikį ir gavo algą, dar didelė problema, kad padėjėju dirbo ir L. Jakimavičius.
Tad klausimas lieka tas pats: kodėl puolamas portalas ir skaičiuojami tik dviejų padėjėjų, trumpai dirbusių pas Puteikį, pinigai, o ne paties Puteikio ir visų jo padėjėjų darbai?

tam kuris "nesupratau" 2015-06-28 15:02        2015-06-28 16:21

Kurį Cezarį išdavė Dočys-Brutas?
Prašau išvardinsiu visus Cezarius, kuriuos jis išdavė:
A. savanorystės principus, nes dirbo už pimigus,
B. tiesos.lt principus, nes dirbo pas seimo narį,
C. moralės principus, nes dirbo pas Naglį Puteikį,
D. krikščioniškus principus, nes už visuomeninę veiklą ėmė pinigus,
E. partijos “Lietuvos sąrašas” principus, nes susidėjo su karjeristu,
F. dešimt D-o įsakymu, nes pažeidė paskutinijį Dekalogo priesaką - “Negeisk svetimo turto” - užsigeidė valdiškų pinigų.

Antriausia - ėmė tuos pinigus.

>TO kolegoms 15:29        2015-06-28 16:12

Ar teisingai supratau, kad didžiausia Lietuvos sąrašo problema susiveda į tai, kad pas N.Puteikį dirba Saulė Matulevičienė? Bet ji jau nebedirba:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8801&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=23861&p_kade_id=7
Tai gal jau išsisprendė ši didžiausia Lietuvos sąrašo problema? Gal jau galima kitas problemas spręsti? Ar jų jau nebeliko?

TO kolegoms       2015-06-28 15:29

mieloji, kaip visada, sugebėjote apversti aukštyn kojom…
Kaip suprantu, dėl darbo pas politikus niekam niekas nepriekaištauja.
Gal jūs žinote daugiau, negu rašote, bet man tai niekaip nesuprantama, kodėl skaičiuoja būtent Bingelienės uždirbtus pinigus, o ne, pvz., Matulevičių?
Galų gale - kodėl skaičiuoja pinigus, o ne darbus?
Gal jūs kartais žinote, kiek Saulė Matulevičienė suorganizavo mitingų ir akcijų?
LS akcijas organizuoja Joana Noreikaitė, o kokias Puteikio akcijas organizuoja Saulė Matulevičienė? Net sms siuntinėja pats Puteikis.
Tiesą sakant, man apskritai net klausimas nekiltų, ką jie ten veikia ir kodėl Puteikis įdarbino būtent juos, jei nebūtų akivaizdu, jog portalas ir jo žmonės puolami. Kodėl?
Juk Seimo narys ir jo padėjėjai turėtų užsiimti visai kitkuo? Kalbėti apie tai, ką jis pats ir jo padėjėjai nuveikė mūsų visų labui už mūsų visų pinigus?

nesupratau       2015-06-28 15:02

Gal vis dėlto kas nors gali man paaiškinti, kas čia Cezaris?

Kolegoms- nustokime rietis.       2015-06-28 15:01

Kolegos, sutikite, kad kažkaip neteisingai gaunasi: jei vieni LS nariai priekaištauja kitiems tokiems patiems neva tie yra blogi, nes dirba ar dirbo pas N.Puteikį padėjėjais, todėl yra blogi, valdžios trokštantys, o tie kiti, kiti kurie neva nedirbo, yra geri, tyri, pasiaukojantys, nes neva dirba grynais savanoriais, todėl yra aukštesnės rasės nei tie, kurie nedirbo(a).
Taip net Dočys pradėjo rašinėti savo komentaruose, tiesa, gal susigėdęs paprašė, kad ištrintų. Bet ir pats Dočys-Liudvikas ir Bingelienė pasirodo pas Puteikį dirbo ar tebedirba tais padėjėjais.
Kreipiuosi į juos ir į tuos, kurie dirbo ar tebedirba tais padėjėjais: gal užtenka veidmainiauti - arba visi yra blogi, nes dirba(o) pas blogietį, ir yra godūs, siekiantys valdžios ir pinigų, nes dirba(o) pas blogietį seimūną padėjėjais, arba tai nėra smerkitina ir tai yra normalu toks darbas padėjėjais pas politikus. Negi iš tikrųjų LS svarbiausia misija yra paišeliojimas kreidėlėmis, kaip kad čia šiuose komentaruose V.Radžvilo gerbėjai ir mūsų oponentai iš mūsų šaiposi?

Atsakymas       2015-06-28 14:04

Kokių darbų turėtų imtis Lietuvos Sąrašas artimiausiais metais?
1. Rinkti aukas kreidelėms, kaspinėliams, žvakelėms, karpiams pirkti;
2. Pirkti daug kreidelių, kaspinėlių, karpių;
3. Rišti daug kaspinėlių prie rėžimo įstaigų;
4. Nešti daug karpių represinėms (teisėsaugos) įstaigoms;
5. Degioti Vilniaus ir kitų miestų aikštese žvakeles, visur paišyti Tie-SOS!;
6. Susikibus už rankų prie režimo įstaigų ir aikštėse skanduoti TIE-SOS;

Romui       2015-06-28 14:02

Kito karto nebus - ten, kur praeina afganai, nelieka nieko.

Net ir Dočys pas Puteikį įsidarbino       2015-06-28 14:01

Jakimavičiau - ir Tu, Brutai?: eina sau, ir Liudvikas Jakimavičius-Dočys nuo Alksnynų ir tas pas Puteikį seimo nario padėjėju dirba:
http://www.lrvalstybe.lt/naglis-puteikis-1004614/
Sodoma ir Gomora, pasaulio pabaiga.

to kurmiams       2015-06-28 14:00

Kurmiai ir taip viską žino, tik skelbia ne viską.
Vis tiek naivieji viską praryja.
Bet jei dėl kito portalo yra tiesa, tada viskas daugiau negu aišku.

Skaičiuotojams kurmiams       2015-06-28 13:52

Tikslus skaičius, kiek Bingelienė uždirbo Seime.
“Bingelienė dirbo kelis mėnesius” - netiesa, dirbo beveik visus metus - buvo apie tai rašyta ir kalbėta viešai.
“Negi puteikiams ir jų svitai vis mažai ir mažai ? Gal pradėkime jų pajamas skaičiuoti ?” - galima ir jų, bet baikime skaičiuoti Bingelienę, nes matau, kad protingieji kurmiai išbarstė savo skaitliukus. O nuorodos į Puteikio blogpostą tai arba Puteikis nurodo ketvirčio etato dydį, kai sako, kad 700, arba kaip dažnai jam būna, nusišneka, nes tas skaičius labai panašus į ketvirtadalį etato ant popieriaus.odėl taip tvirtai teigiu? O gi todėl, kad išmanau ir galiu pagrįsti viešomis nuorodomis bei viešu skaičiavimu:
Tad pradedame: pirmiausia pažiūrime, kiek uždirba Seimo padėjėjai - pagal įstatymą ši informacija yra vieša:
http://www3.lrs.lt/home/ivairus/atlyginimai/KanceliarijosVTDU.pdf
Padėjėjai su aukštuoju universitetiniu - ketvirti nuo galo - bazinė alga 2550 ant popieriaus. Žiūrime stažą. Mokytojasm dėstytojams kaip ir valdininkams stažas skaičiuojasi. Na kiek Bingelienė dirba docente Vilniaus universitete? Kokia dešimt metų mažiausiai, tad stažas, sakykime numažinkime iki devynių, tad žiūrime tą pačią lentelę - reikia prie bazinės pridėti 229,5 Lt, viso gaunasi 2779,5. Tai čia visas etatas. Padalinkime iš dviejų, nes Bingelienė dirbo puse etato, gaunasi 1389,75 Lt. Tai čia ant popieriaus.
Kaip apskaičiuoti kiek tai sudaro į rankas? O gi labai paprasta - žiūrime viešą tinklapį http://www.tax.lt/skaiciuokles/atlyginimo_ir_mokesciu_skaiciuokle ir suvedame į langelį šį skaičių - gauname 1056.21 Lt į rankas.
Aišku, gal kiek dėl stažo numažinta, nežinome, kaip ten su NPD ir PNPD, bet šie faktoriai prideda-atima keliolika Lt, tad galime tvirtai pasakyti, kad apie 1000-1050 Lt.
Dauginame iš dvylikos mėnesių, o kadangi nežinome kiek tiksliai tų mėnesių, tai frazė “beveik metus” siūlau transformuoti į 9/10 metų, tad dauginame iš 12 ir padauginame iš 0,9, gauname, kad Bibgelienė 2013 metais dirbdama Puteikio kaip seimo nario padjėjėja uždirbo 11340 Lt.
Taigi -apie VIENUOLIKA TŪKSTANČIŲ LITŲ Į RANKAS.
Kai kitą kartą Jočys grąžydamas rankas ir liedamas ašaras rašys apie pasiaukojamą ir neatlyginamą tiesos.lt savanorių darbą, tegul patikslina, kad tai negalioja Bingelienei 2013 metais, nes tada ji buvo labai neblogai apmokama NESAVANORĖ.

Pavadinkite to 13:31       2015-06-28 13:38

Puteikio makaronai. Patiks visiems ir esmę atitiks

gerbėjui       2015-06-28 13:31

Skubu nuraminti: tuoj dienos šviesą išvys tikrasis LS portalas, tik niekaip neapsisprendžiam, kaip pavadinti - Puteikio tiesa ar Puteikio teisingumas? O gal Puteikio tiesos (dgs)? O kol kas skaitykite LS facebooką - jį administruoja teisingas žmogus ir tikrai tikrai visuomeniniais pagrindais.

Romas       2015-06-28 12:54

Gali tik tie ką nors padaryti, kas iš tikrųjų to nori. Vieni teisingai mąsto, bet nepajėgūs veikti. Kada mąstantys tai supras, jie nebepyks ant tų, kurie veikia. Tiek prisišaipyta ne į temą, kad doriems žmonėms prapuola noras tokioje “diskusijoje” dalyvauti.O aš esu įsitikinęs,kad  
LS nebūtų praėjęs į Vilniaus savivaldybę be N.Puteikio. Kas nesutinka,- nepraleiskite progos įrodyti savo tiesą ateityje. Sėkmės.

kritikui Pikčiurnai       2015-06-28 12:17

Jūsų analogija su sriuba paaiškina tik viena - jei jūs vis tiek rysit, nesvarbu kokio skonio ar vertės ji bus, virėjas net nebandys, ką nors geresnio išvirti… lagery, kalėjimuose patį kokčiausią maistą žmonės prisiversdavo praryti… Tai ką ta jūsų analogija “paaiškina”? Kad vis dar esam lagery ir dėkojam vadams už bet kokią putrą?

kokių darbų imtis?       2015-06-28 12:04

Aš paakysiu taip:
Praradai pinigus—nieko nepraradai,
Praradai draugus—-daug praradai,
Praradai pasitikėjimą——viską praradai.
Tad nuo to ir imkimės.

Gerbėjas       2015-06-28 10:50

Kritikas kaip visada teisus, tik gaila, kad visai ne pikčiurna.
Aš asmeniškai jau niekuo netikiu ir liko tik noras daugeliui apsimetėlių subines išspardyti.
Ką padarysi, bet lietuvis toks padaras, kuris, kad ir gerų norų vedamas, geras tol, kol nepajuto nors šiokio tokio pranašumo. O jau tada iš gerų norų, belieka noras užimti kuo aukštesnę poziciją ir kuo įmantriau save parodyti, manant, kad aplink visi kvailiai ir niekas to nepastebės. Tas pats atsitiko ir su tuo, kuom dar tikėjau - Tiesos portalu. Eilinį kartą pasijutau paprasčiausiu naivuoliu.
Ir viskas kas šiame portale man dar įdomu beliko, tai “trolinti” tuos, kurie patys yra tikrų tikriausi troliai.  “Trolindamas” dažnai išmušu iš pusiausviros apsimetėlius “geradėjus” - prisipažinsiu, tai man suteikia didelį malonumą. Manau tai taip pat geras būdas kovojant. Kaip sakoma - kare kaip kare - visi būdai tinka.

Kritikas Pikčiurna - pasikartosiu       2015-06-28 9:12

Pro Patria ir kitų, susirūpinusių opozicija, po Įstatų projektu teoriniuose samprotavimuose yra tikrai vertingų kritinių pastabų. Tačiau esminė klaida yra veikloje apsiriboti svarstymais.
Kiekviena šeimininkė žino, kad svarstymais kokį geriausią receptą pasirinkti jokios sriubos neišvirsi. Nebus skani ir sriuba, jei, pasivadinęs opozicija, sieksi nevirti tokios, kokią verda kiti - išvirsi kitokią, bet, greičiausiai, taip pat nelabai skanią.
Taip yra todėl, kad konkretų darbą reikia dirbti konkrečiai ir kūrybingai. Ką be geresnių ar abejotinų tekstų sukūrė Pro Patria bičiuliai?
Ar surinko parašų, suagitavo ką nors ateiti į referendumą ar rinkimus ir pareikšti savo, o ne Kontoros primestą nuomonę, kad pagaliau jie baigtųsi sėkmingai - prasidėtų esminis, o ne formalus atsinaujinimas, nieko nekeičiant iš esmės?
Dar blogiau, tokie teoriniai svarstymai išgąsdina neapsisprendusius ir neturinčius nuomonės, o Kontora to ir siekia - kuo daugiau gandų ir rietenų - skaldyk ir valdyk!
Juk net skaniausiai išvirtą sriubą yra be galo daug būdų sugadinti - tereikia žiupsnelio šleikštulio ar nuodų - nepasitikėjimo bei įtarumo…
O kas nuolat kartojasi visose mažose “opozicinėse” partijose bei judėjimuose? Ar ne tas pats scenarijus su gandais, kurmiais, ambicijomis, rietenomis ir “kompromatais”, “sąmokslo teorijomis” viešoje erdvėje?
Pirmiausiai reikia įsiminti, kad opozicija niekada nieko nepasieks tik oponuodama, nes neigimas nesukuria naujos informacijos, jis tik ieško priešingoje pusėje, prilipdydamas etiketę su žodeliu “ne”, o tiesa nėra tokia primityvi…
Tikras pasipriešinimas ir atgimimas visada yra konstruktyvus ir išradingas VEIKIMAS ir siekis paremti šalia einančio petį, palengvinti jo naštą, net ir ypač, jei jis eina klupdamas ar šlubuodamas.
Kai tik pradedi svarstyti, kad tas tavo pakeleivis klumpa, yra nepatikimas, o gal net turi blogų kėslų, gal apsimeta, tikrai niekam nebesinori jo paremti…
Galiu tik spėlioti kas iš tikrųjų užvirė šią košę su smala apie Puteikį, LS ir tiesos.lt, bet tos rietenos tikrai nieko nesutelkia. Todėl ir keliu klasikinį detektyvų klausimą - kam visa tai naudinga? Atsakymas tik vienas - naudinga Sistemai ir jos Kontorai.
Tai prieš plepėdami viešai apie tai pamąstykime ko iš tikrųjų siekiame ir kokios bus pasekmės. Nes kelias į Pragarą gerais norais grįstas, o sugriauti yra daug lengviau nei statyti - užtenka rasti silpniausią vietą ir tuo pasinaudoti.
Jei esam broliai, tai telkimės, kaip broliai, nors ir jie kartais pasipyksta…
Jei norime, ką gero padaryti, reikia eiti kartu, bent taip kaip mokame, nors ir klupdami, kaip ėjome į Sąjūdį, ir neišsilakstyti, kaip iš jo išsilakstėme po savo asmeninių interesų kampus bei pakrūmes…
Juk jau tirpstame, kaip Pavasario sniegas…
O juk politikoje ir gyvenime svarbiausia užtikrinti tęstinumą bei tvarumą. Jei to nėra - lieka dykuma.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

„Demografija yra mūsų pusėje“ – švedų repo atlikėjas sako juodaodžiams ir rudaodžiams, kad jie laimės prieš dešiniuosius

Ramūnas Aušrotas. Vaiko institucinės globos pertvarka Lietuvoje patiria fiasko?

Ką Europai reiškia dešiniųjų pergalė Švedijoje?

Likimo valiai paliktos lietuviškos mokyklos Lenkijoje: vadovėliai lenkų kalba, finansavimo trūkumas ir kova dėl išlikimo

Tos pačios lyties asmenų civilinė sąjunga bus lygi šeimos teisiniams santykiams – teisininkai

Civilinė sąjunga ruošiama už akių

Vengrija rizikuoja netekti 7,5 milijardų eurų ES lėšų

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.