Kultūros, kalbos, istorijos politika

Jūratė Sofija Laučiūtė. Kas valdo kalbą, valdo valstybę

Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 2 d. 11:44

20     

    

Jūratė Sofija Laučiūtė. Kas valdo kalbą, valdo valstybę

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“

Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Nacionalinio susivienijimo tarybos narė.

Vienas labiausiai pragarsėjusių ne tik Prancūzijos, bet ir visos XVII amžiaus Europos politikų kardinolas Armanas Rišeljė (Armand Richelieu) yra pasakęs: „Kas valdo kalbą, tas valdo ir valstybę.“ Tuo pačiu jis pripažino, kad kalba yra valstybės gyvavimo pagrindas. Kaip, kodėl per kalbą vyksta valdymas, aiškino Džeimsas Le Fanu (James Le Fanu), britų bendrosios praktikos gydytojas ir žurnalistas: „Pirma, kalba – ir tai labiausiai nepaprasta – leidžia mums „mąstyti“, priskiriant žodžius objektams ir idėjoms. /.../ Kalba padaro pasaulį suprantamą, leisdama žmogui savo mintis ir patirtis sukauptų žinių pavidalu perteikti iš kartos į kartą, ir galbūt neišvengiamai, pasiekti XX a. pabaigoje akimirką, kai „vaizduotėje“ priešais akis galės turėti visatos, kurioje gyvena, istoriją. Kalba įgalina skirti tiesą, tikrą tikrovės atspindį nuo netiesos, o tai, pasak filosofo Ričardo Svinberno (Richard Swinburne), yra mąstymo (akivaizdu), bet sykiu ir moralumo pagrindas, nes „tai suteikia žmogui gebėjimą vieno veiksmo vertę palyginti su kito, rinktis tai, kas, jo nuomone, vertinga… ir dovanoja mums daiktų gerumo suvokimą.“ (Le Fanu J., Kodėl mes? Kaip mokslas iš naujo atrado, kad mes sau – paslaptis // Kaunas, Vox altera, 2016, p. 56.)

Kaip kelrodį imkime žodžius, kad „kalba įgalina skirti tiesą, tikrą tikrovės atspindį nuo netiesos“, ir pasižvalgykime po Lietuvos tikrovę, kaip čia vyksta tiesos skyrimas nuo netiesos.

Visą rudenį Lietuvoje verda aistros dėl bandymo užvaldyti kalbą, kurio ėmėsi grupė Vilniaus universiteto (VU) mokslininkų, paskelbusių „Lyčiai jautrios kalbos gaires“ (toliau – Gairės).

Paskelbtosios Gairės yra viena iš 2020 m. vasario 18 d. Senato nutarimu (Nr. SPN-6) patvirtintos Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių strategijos 2020–2025 me- tams veiklų. Šias Gaires parengė Bendruomenės vystymo skyrius, bendradarbiaudamas su universiteto mokslininkais (-ėmis): prof. Natalija Arlauskaite (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto literatūros, vizualumo ir kino tyrinėtoja), prof. Loreta Vaicekauskiene (Filologijos fakultetas, Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro vadovė, kitais duomenimis – Skandinavistikos centro darbuotoja), prof. Jurgiu Pakeriu (Filologijos fakultetas, Kalbotyros ir Kalbų tipologijos įvadų bei Bendrosios morfologijos dėstytojas), dr. Vukas Vukotičius (Vuk Vukotic, Filologijos fakultetas, Skandinavistikos centras), dokt. Akvile Giniotaite (Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas).

Kaip matome, šitoje mokslininkų grupėje stinga tokių, kuriuos (kurias) pagal darbo tematiką būtų galima laikyti lietuvių kalbos specialistais. Kadaise toks, berods, buvo profesorius J. Pakerys, bet šiandien net nelabai aišku, kiek, pavyzdžiui, vietos jo skaitomame Bendrosios morfologijos kurse yra skiriama lietuvių kalbai.

Kiti mokslininkai, nors ir humanitarai, tėra tik lietuvių kalbos vartotojai (išskyrus poną V. Vukotičių, kuris vargu ar laikytinas nusimanančiu vartotoju), todėl neturi pakankamai žinių spręsti apie tai, kokias pasekmes lietuvių kalbai gali turėti jų parengtos Gairės. O apie pasekmes galvoti būtina, nes kalba – ne kokia nors trumpadienė vaikiška dėlionė, bet pagrindinė žmonių bendravimo priemonė ir esminis kultūros komponentas.

Kas galėjo paskatinti grupę mokslininkų imtis tokio darbo?

Paskatų galėjo būti kelios.

Viena – Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnis, 2020 metais papildytas nuo- stata, pabrėžtinai įpareigojančia darbdavius įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, o organizacijose, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, privaloma priimti ir paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemones. Antra – Europos Vadovų Tarybos šiemet priimta programa „Europos horizontas“ (biudžetas apie 95,5 mlrd. eurų), kurioje, be Vilniaus universiteto, dalyvauja ir Vytauto Didžiojo universitetas. Būtina dalyvavimo joje sąlyga – oficialūs institucijų lyčių lygybės planai ir įrodymai, kad jie yra įgyvendinami.

Ši programa yra viena iš kertinių Europos Komisijos priemonių, siekiančių sukurti į lyčių lygybę orientuotą mokslo tyrimų aplinką pagal patvirtintą Lyčių lygybės strategiją. ES įsteigė net specialų postą lygybei užtikrinti – Europos lygybės komisaro – pareigybę. Šiuo metu tą postą užima Maltai atstovaujanti komisarė Helena Dali (Helen Dalli), kuri taip pat mėgsta kaišioti pagalius į kalbos sistemą ir vos ne sinchroniškai su VU gairėmis, prasidėjus katalikų Adventui, pateikė Europos Komisijai siūlymą nebevartoti žodžio „Kalėdos“ (vietoj šio žodžio siūloma vartoti „atostogų sezonas“ arba „šventinis laikotarpis“) ir galutinai atsisakyti „seksistinių“ kreipinių „ponas“, „ponia“.

Šio posto įsteigimu ES biurokratų rūpestis lygybe nesibaigė. Yra įkurta dar ir kita autonominė institucija – Europos lyčių institutas, kuris kartas nuo karto parengia kokią nors priemonę lyčių lygybei stiprinti. Nėra užmirštos ir lyčiai jautrios komunikacijos priemonės. Todėl Vilniaus universiteto Senatas 2020 metais priėmė strategiją 2022–2025 metams.

Į ją buvo įtrauktas planas apie naujakalbę, kuri, matyt, ir buvo įkūnyta Gairėse. Taigi penki mokslininkai, įkvėpti ES biurokratų, ėmėsi keisti kalbos „idealą“ kartu su gramatika ir kai kuriomis taisyklėmis.

Gairėse rekomenduojama kalbėti kalba, kuri nediskriminuotų jokios lyties atstovų, kadangi, kūrybinės grupės nuomone, lyčių yra daugiau nei dvi. Todėl tais atvejais, kai kreipiamasi į auditoriją su neaiškiais lyčių požymiais, rekomenduojama vartoti formas be galūnių, t. y. vien šaknis, arba tradicines gramatines giminių formas keisti lyties nepabrėžiančiomis formomis, pavyzdžiui, vietoj „žmogus“ vartoti formą „žmoga“.

Į klausimą „Ar lyčiai jautrios kalbos vartojimas prieštarauja lietuvių kalbos gramatikai?“ darbo grupė atsako: „ Ne, lyčiai jautri kalba nesusijusi su kalbos gramatikos keitimu. Ji veikia kalbinio elgesio ir etiketo srityje, kuri nuolat kinta kartu su visuomene ir turi daug variantų“.

Taip atsakyti galėjo nebent žmonės, kurie nežino (???), kad lietuvių kalba (beje, kaip ir graikų kalba) yra išsaugojusi vieną archaiškiausių gramatikos bruožų, siekiančių dar bendros indoeuropiečių prokalbės laikus, – galūnes, kurios pabrėžia gamtoje vyraujantį vyriškąjį ir moteriškąjį lytiškumą, kalboje įkūnytą per gramatinę giminės kategoriją.

Siūlymas lietuvių kalboje apsieiti be galūnių tvirtinant, jog tai nesusiję su gramatikos keitimu, tolygus neva mokslinei išvadai, nuskambėjusiai anekdote apie blusos sugebėjimus. Anekdoto mokslininkai, nutraukę blusai kojeles ir pamatę, kad blusa nebevykdo komandos „Šok!“, nutarė, kad blusos klausos organai yra kojose.

Užtat atsakydami į kitą klausimą, projekto autoriai nebemėgino neigti akivaizdžios tiesos.

Į klausimą „Ar įsipareigojimas lyčiai jautriai kalbai yra ideologinis apsisprendimas?“ atsakyta buvo aiškiai: „Taip, šis apsisprendimas siekia pakeisti ilgą laiką gyvavusią ir laikytą norma konvenciją, kad vyriškoji giminė yra neutrali. Nepaisant to, kad ši konvencija buvo kone automatizuota ir aptinkama visur nuo akademinių tekstų iki profesijų klasifikatorių, ji ideologiška ir dažnu atveju diskriminuojanti. Tad pasirenkamas kitoks – lygybės – idealas.“ Įdomu, ar kas nors dar, be ES nurodymų, įpareigojo Gairių autorius primesti (rekomenduoti) Lietuvos akademinei bendruomenei, universitete studijuojančiam jaunimui aujus valstybinės lietuvių kalbos „idealus“? Lietuvos Respublikos Seimas? Vyriausybė? Valstybinė lietuvių kalbos komisija?

Nieko panašaus. Paskata, o greičiau – direktyva, kaip jau minėta, buvo nuleista „iš viršaus“, iš Briuselio institucijų, panašiai kaip Sovietų Sąjungoje, iš kurios mes džiaugiamės išsilaisvinę. „Iš viršaus“, iš Maskvos, būdavo nuleidžiamos panašios mokslo ideologizavimo direktyvos (pavyzdžiui, skelbti genetiką kapitalizmo tarnaite, steigti specialų daugiakalbės visuomenės rusinimo instituciją – Rusų kalbos institutą nacionalinėms respublikoms ir kt.). Prisiminus Sovietų Sąjungą, negalima neprisiminti ir sovietų ideologijos pagrindinės tezės, esą ne žmonių sąmonė sąlygoja jų būtį, o atvirkščiai, būtis sąlygoja žmonių sąmonę. Ši tezė priskiriama vienam iš marksistinės filosofijos kūrėjų Karlui Marksui, bet ją noriai vartoja ir neoliberalai. Liberalioje Lietuvoje ją sukarikatūrinta forma šiandien įkūnija profesorė Loreta Vaicekauskienė.

Dar visai neseniai iš visų tribūnų aistringai kritikuodama lietuvių kalbos normintojus, kaltindama juos kalbos ideologizavimu, propaguodama kalbą be taisyklių ir normų, šiandien ji pati aktyviai įsitraukė į kalbos „tvarkytojų“ grupę ir tai nepraslydo pro Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko Audriaus Valotkos akis: „Kai taip norisi įsitvirtinti institucinės galios struktūrose ir tampyti ideologinio kalbos sąmoningumo vadeles, pelninga atsižegnoti nuo buvusio tikėjimo. Anksčiau Loreta Vaicekauskienė su savo kolegxs (tai ne klaida, o autoriaus mėginimas imituoti Gairių rekomenduojamą naujakalbę – J. S. L.) akcentuodavo, kad aprašomoji kalbotyra yra mokslas, o norminamoji – nemokslas. /.../ Loreta Vaicekauskienė ilgai ir garsiai sielvartavo, kad „kalbos kontrolieriai monopolizavo kalbos praktikos klau- simų sprendimus savo rankose“, o dabar su grupe draugų atskubėjo kalbos praktikams į pagalbą. Veidmainystės kaukė čiuožia žemyn kaip ir „mokslo“ mantija. Kalba akademinėje institucijoje paverčiama ideologijos tarnaite, tapatybių kūrimo ir galios įrankiu.“

Gairių planuotojai aiškina, kad jų produktas neva atspindi visuomenėje vykstančius pokyčius. Kokius pokyčius? Kokioje visuomenėje? Ar buvo atlikta visuomenės apklausa? Gal vyko referendumas?

Nieko panašaus. Maža to, ir be apklausų, be referendumų aiškiai matyti, kad Gairių kūrėjai pažeidė Valstybinės kalbos įstatymo 19 straipsnį, kuris skelbia: „Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu, sudaro sąlygas saugoti kalbos normas /.../“ (paryškinta mano – J. S. L.).

Tik kur tas valstybės rūpestis? Visuomenė tikisi ir laukia griežtesnės Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos reakcijos į įstatymo pažeidimą, o ne vien šmaikščių komentarų ar atsargiai kritiško bendro pobūdžio vertinimo.

Tiesa, nuo senų laikų tam tikros grupės žmonių, kuriuos vienija profesija, specifiniai pomėgiai ar tik jiems būdingos fizinės savybės, kurdavo savo „kalbą“, nelabai prieinamą ir suprantamą kitiems. Ypatingą kalbą turėjo viduramžių amatininkai, kalbeles-žargonus iki šiol mėgsta kurti studentai. Ypač gaji, daug kam net romantiška yra vagių, nusikaltėlių kalba, ištakomis siekianti XVI amžių ir netgi turinti savo ypatingą pavadinimą fenia, tiesa, vartojamą daugiau rusų kalboje. Todėl tolerantiškai nusiteikus galima būtų suprasti lyčiai jautrių žmonių grupės norą turėti „savą“ kalbelę-žargoną, tačiau visiškai nesuprantama yra jų pretenzija į tai, kad tokiu žargonu kalbėtų ir kiti, lyčiai ne tokie jautrūs žmonės.

Kaip rodo praktika, visos iki šiol gyvavusios specifinės kalbos, žargonai, slengai, pradedant vagių fenia, yra vartojamos tik tos pačios socialinės orientacijos žmonių ir niekada nepretendavo į platesnį vartotojų ratą. Tad Gairių kūrėjų rekomendacijos vartoti naujakalbę platesnėje visuomenėje, įtraukiant į ją ir lyčiai nejautrius žmones, kurių mūsų visuomenėje neabejotina dauguma, netolerantiškai pažeidžia „nejautriosios“ daugumos teises. Ir tai daugumai neramu ir gėda, kad į jos teisę kalbėti švaria, taisyklinga, labai senas tradicijas turinčia ir todėl unikalia kalba pasikėsinta seniausiame Rytų Europos universitete.

Gėda šito universiteto absolventams, tarp kurių daug Lietuvos mokslą garsinusių ir tebegarsinančių Europoje ir pasaulyje mokslininkų ir kurie šiandien ne savo valia, ne savo pasirinkimu pasijuto atsidūrę vienoje smėlio dėžėje su rimtų mokslinių idėjų nebesuge- bančiais iškelti dabartinio universiteto darbuotojais.

Netrukus po to, kai buvo paskelbtos Gairės, Lietuvos žmogaus teisių organizacijos (Piliečių gynimo paramos fondas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, Lietuvos tėvų forumo, asociacijos „Talka kalbai ir tautai“, „Rengimo šeimai“, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijų atstovai) bei grupė mokslininkų spalio 19 d. išplatino pareiškimą (toliau – Pareiškimas; beje, jame Gairės yra rašomos kabutėse), kuriame apgailestaujama, kad paskelbusi Gaires Vilniaus universiteto vadovybė ne tik pažemino universiteto akademinę bendruomenę visuomenės akyse, bet ir pažeidė universiteto veiklą bei akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykius reguliuojančius teisinius ir etinius principus.

Pareiškimo autorių nuomone, Gairių atsiradimą lėmė siauros grupės asmenų noras pasipelnyti iš antimokslinę genderizmo ideologiją propaguojančių užsienio institucijų suteikiamų finansavimo šaltinių. Į akis krinta universitete įsivyraujanti tendencija palaipsniui diegti ES lėšomis finansuojamą jaunimo indoktrinavimo sistemą. Institucijos, kurios atsisakytų palaikyti šią ideologiją, rizikuoja negauti finansavimo (galima prisiminti, kaip ES sustabdė lėšas „zonomis be LGBT ideologijos“ pasiskelbusiems Lenkijos regionams).

Tačiau, ko gero, svarbiau tai, kad Gairių nuostatos, pasak pareiškėjų, prieštarauja konstituciniams asmens įsitikinimų laisvės principams ir paneigia konstitucines vertybes, įtvirtintas Konstitucijos 25, 26, 27, 29 ir 38 straipsniuose. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, svarbiausias uždavinys buvo vienos viešpataujančios ideologijos (komunistinės) monopolio panaikinimas ir akademinės laisvės atkūrimas. Tačiau Gairės yra atviras mė- ginimas grąžinti akademinę bendruomenę į totalitarinės vienmintystės ir akademinio gyvenimo ideologinio varžymo bei politinės jo kontrolės laikus.

Žmogaus teisių organizacijos ir Pareiškimą pasirašę asmenys siūlė Vilniaus universiteto Senatui ir universiteto rektoriui nedelsiant Gaires atšaukti, sudaryti mokslininkų komisiją jų nuostatų atitikčiai šalies Konstitucijai ir VU Statutui įvertinti. Universiteto vadovybė buvo paraginta paviešinti Gaires rengusių asmenų sąrašą bei jų gautą užmokestį už įdėtą triūsą, o Lietuvos akademinė bendruomenė raginama priešintis mėginimams suvaržyti mokslo, minties ir sąžinės laisvę.

Reakcija į Pareiškimą – universiteto rektoriaus Rimvydo Petrausko atsakomasis laiškas, jame teigiama, kad Gairės yra tik rekomendacinio pobūdžio ir kad jos atspindinčios „vertybinius“ pokyčius visuomenėje. Ir viskas. Reakcija nepasikeitė ir po to, kai į Vilniaus universiteto Senatą kreipėsi grupė Seimo narių, ragindama atšaukti rekomendacijas, kurios, jų nuomone, prieštarauja lietuvių kalbos taisyklėms ir bruka ideologinį požiūrį.

Tačiau Gaires remiantys „mokslininkai“ atkerta, neva taip ne gramatika keičiama, o parodomas jautrumas kai kurioms žmonių grupėms. Šitaip tie mokslininkai, pademons- travę nesusivokimą kalbos prigimtyje, paskirtyje ir funkcijų specifikoje, patys pasirodė besą tokie nejautrūs, tokie netolerantiški, kad net nepastebėjo, jog jų peršamas ypatingas „jautrumas“ vienai žmonių grupei savo antruoju, nejautriuoju, galu skaudžiai kerta per didesnę, tačiau ne mažiau jautrumo nusipelniusią tradicinės orientacijos ir tradicinių pažiūrų žmonių grupę.

Eurokomisarės reakcija į visuomenės pasipiktinimą ir nedviprasmišką atkirtį iš Vatikano dėl žodžio „Kalėdos“ atsisakymo buvo konkretesnė.

Ydingo sprendimo iniciatorė komisarė H. Dali pareiškė atsiimanti dokumentą „tolesniam tobulinimui“ ir paaiškino: „Mano iniciatyva parengti tokias komunikacijos gaires Europos Komisijos darbuotojams buvo siekis žengti žingsnį link Europos įvairovės ir įtraukiančios politikos. Deja, ši dokumento versija, kurią paskelbė žiniasklaida, nepasitarnauja tokiam tikslui, tai nėra galutinė dokumento redakcija, atitinkanti Komisijos standartus, todėl nusprendžiau atsiimti savo inicijuotą dokumentą tolesniam tobulinimui.“

Atkreipkite dėmesį: pasak eurokomisarės, jos sprendimas arba jos teikto dokumento „versija“, kuria neva norima buvo priartėti prie Europos įvairovės ir „įtraukiančios politikos“, tokiam tikslui nepasitarnavo! Beje, ir negalėjo pasitarnauti, nes siūlymas išmesti vieną žodį keičiant jį kitu, tiksliau – dviem kitais, įvairovės negausina, nevyksta joks „įtraukimas“, o vyksta paprasčiausias pakeitimas, tolygus tuščiai spekuliacijai.

Jei jau lietuviams taip norisi Europoje išgarsėti ne išmintimi, ne žiniomis, o tolerancija ypač jautrioms žmonių grupėms, tai kodėl nepriėmus kompromiso: tegu Vilniaus universiteto mokslininkais besivadinantys „žmogos“, kurie nebesusigaudo nei savo lytinėje tapatybėje, nei valstybinėje lietuvių kalboje, bendrauja tarpusavyje „jautria“ naujakalbe, kaip tarpusavyje savo žargonu bendrauja studentai ar vagys savąja fenia. Bet jei Gairių autoriai sau pavyzdžiu renkasi studentų ar vagių bendravimo stilių ir būdą, tegu būna nuoseklūs ir kartu su jais tenebruka savo fenios platesnei auditorijai, kurios nekankina problemos dėl lytinės tapatybės ar nepilnavertiškumo kompleksai, išgirdus aplinkinius kalbant bendrine, normine lietuvių kalba.

Iškiliam lietuvių filosofui, profesoriui Algiui Mickūnui priskiriamas teiginys: „Kaip mes kalbam, toks yra ir visas mūsų pasaulis.“ Išeitų, kad Vilniaus universiteto bendruomenė, prisiimdama Gairių nuostatas, pripažįsta, kad jų pasaulis, jų įsivaizduojama valstybė išim- tinai apsiriboja tik lytyse pasimetusiais žmonėmis ir jų emocijomis, o jų pačių „mokslinę“ veiklą apsprendžia ES biurokratų rekomendacijos ir nuostatos, svetimos lietuvių tautai, kalbos ir kultūros tradicijoms.

Lietuviškos tradicijos gaires daugiau nei prieš 400 metų nubrėžė didžiausias XVI amžiaus kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių, vienas lietuvių raštijos kūrėjų kunigas Mikalojus Daukša: „Kalba yra meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“. Ką pasirinks Lietuvos visuomenė – moderniojo, ne tik lytyse, bet ir moksle pasiklydusio penketuko „lyčiai jautrios kalbos“ koncepciją ar koncepciją žmogaus humanisto, kuris ir po Liublino unijos pasirašymo aktyviai kovojo dėl Lietuvos valstybinio savarankiškumo!?

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikas       2022-02-5 16:45

Zodzio laisvei:
Kazkur daug kartu girdetas stiliukas, mazdaug “...kaip mus prie Laptevu juros veze”, arba: tie pederastai lenkai mano grazia lite…tfu! lietuviska pavarde i Zajanczkowski perdirbo!!! Mano bancia keliais sliauziojo aplink gmynos ureda ir padla tyciojosi, neleido Kiskuciu vadintis!
Albino is Radijo Show pasakojimas apie Vilniaus vadavima sarvuotu traukiniu is tos pacios operos.
Normaliai taip kopijuoji…
Bus naujam “istorijos” vadoveliui tautiskai mokyklai chrestomatines .edziagos.

Žodžio laisvė...       2022-02-5 16:13

    2022-02-3 18:18
Aš pati tik per didelius rūpesčius atsikračiau lenkiškos tautybės tik prieš dvidešimt metų.Vilniaus krašte lietuviai buvo visiški beteisiai žmonės.Čia buvo draudžiamos lietuviškos mokyklos,naikinamos lietuviškos skaityklos ir lietuviškos knygos.Lietuvis
čia neturėjo teisės pirkti žemės,prieš tai nepasikeitęs tautybės į lenko.Lietuvis čia neturėjo teisės dirbti valdiško darbo.Tas prakeiktas Pilsuckis sulaužė gyvenimus ir likimus Vilniaus okupuoto krašto lietuviams.Mano dėdės ir tetos galėjo lankyti tik lenkiškas mokyklas.Mano tėvukas gimęs 1905 metais lankė rusišką dar caro laikais mokyklą.Kiek suprantu ir prie caro nebuvo lietuviškų mokyklų,jei buvo uždraustas lietuviškas raštas.Tai knygnešiai ir atsirado tuomet,kai lietuviui buvo uždrausta būti lietuviu.Nenorėkime,kad vėl grįžtų siaubingi lietuviui laikai.O autonomininkai
ko siekė.To pačio.Uždrausti lietuviui normalų gyvenimą Vilniaus krašte.Man tik nesuprantama,kad autonomininkai nebuvo pasodinti į belangę.Jie ginklų dar nesudėjo.Ir visokios dobrovolskos įropojo į Seimą ir daro juodus Lietuvai darbus.

Dzeikas       2022-02-5 11:28

Ismaniam: nezinau,kas sumeistravo zo “homofabija”.
Zinau,tik kad pederastijos apologetai, atviri ir latentiniai, tuo zodziu naudojasi. Lygiai kaip ir kitomis pederastu kreaturomis: “gejus”, “transgenderis”, “neapykantos kalba”.
Ir jeigu su zo “pederastas” nenaudojimu oficialioje rastvedyboje galima taikstytis, tai su zo homoseksualistas keitimu “gejus” arkita pederastu kreatura - jokiais budais.
Sioje temoje yra aktualus dirvonai kalbininkams , o ne isterija su W raides iteisinimu.

Dzeikas       2022-02-5 11:20

Dar karta, autore mala shuda. Tiesa, kaip ne visai idiote nemeluoja issisiepusi, o graziai prisidengia DALIMI tiesos ir pati kaitalioja tema ir objekta.
T.y. graziai prikergia lotynisko alfabeto trukstamu raidziu itraukima i lietuviu gramatika.
O dangstosi ir pirstai bado i politkorektiskuma. Girdi ziurekite is kur kojos dygsta. Nuo W raides viskas prasideda.
Politkorektiskumas, kaip netiesos porushis susiformavo apie 1990+-. Lietuva gi kaip valstybe tuo metu ir iki pastaruju metu meluodavo ne politkorektiskai, o dulkindama savo aborigenams smegenis apie “sloviongapraeiti” ir formuodama mitus vietoj istorijos. Aplink sia asi sukosi ir jos aktualiu politiniu problemu sprendimas.
Ir tik pastaraisiais 5 metus, gana velai, imta pereiti prie politkorektiskumo koncepcijos mulkinant tauta. Ar W raide buvo tada zodyne? Ne. Pukiausiai apseita ir su lietuviskomis raidemis. Netgi padedavo, nes izymiu politiku, istoriniu asmenybiu vardus buvo rasoma rusisku stiliumi, pagal skambesi, ir originalo kalba - su W,Q ir X.
Tuo kurdama anarchija rasyboje. Vieno pasukta “savitu , lietuvisku keliu”. Panasiai kaip istatymdavysteje , sukuria istatyma kuris sako ir taip, ir ne. O teisejas savo nuoziura pritaiko (pagal saliu “argumentu svaruma”) situacijai.
Visa sia mozgoj…ke ir kuria kalbaj…bai vykdydami tautos vierchu politini uzsakyma.
Reikia tiesoje buti. O ji tokia,kad pavilnes lenkai( ne kurie piz…ukai juos ivardija “nutautejusiais lietuviais”) NENORI buti lietuviais. Tai yra JU ASMENINIS REIKALAS. O tupi lietuviai juos per nenoriu vercia lietuviais. Po to gauna kakton ir verkia kaip juos “prie Laptevu juros veze”.Ir isterija del W raides tik rodo ,kad “nori pakartot”.
Zmogus gali laikyti save tiek zydu, tiek negru - ne valdzios reikalas jam nurodineti. Valdzios reikalas reikalauti laikytis istatymo. O ne etnografinius rysius painioti.

Išmanūs išradėjai       2022-02-4 23:28

Dar 1960 metais,toks psichoterapistas George Weinberg pirmasis sumeistravo žodį “homofobija”.Šis žodis kaip rimbas skaudžiai plaka ir valdo “homofobiškas” tautas.

ah.ą       2022-02-4 21:14

jei ”  Kas valdo kalbą, valdo valstybę” tuomet kas valdo kalbas tas valdo pasaulį.
Kas sugriovė balelio bokštą ir sumaišė kalbas? ogi JAHVĖ, pagal Torą/ penkiaknygę.

Dzeikas       2022-02-4 13:41

Kalbaj…bai labai jautrus, kai ima rastis gresme basliuoti smulkius verslininkus uz ‘hamburgeri’ , tai paleido nuo grandines kokia tai pastudentavusia mudazvonu kalvej lituanistu studijas.Jau su valstybe tapatintis ima.
Tipo Lietuva be galimybes lupti pinigelius uz kalbos arba net ir stiliaus klaidas, Lietuva be ateities.
Sitoj vietoj smulkiau:
Stai Maksima, visai raso MaXima.ir deda skersa ant turgaussentes reketuojancius LKK inspektorius.
O stai lenkams naudoti lietuviu kalbos nenaudojamus lotyniskus rasmenis - siukstu.
Kazin kodel?
Jeigu taip, tai palaikau lenkus dedancius skersa ant lietuviu kalbos: galima Maximai, galima ir visiems kitiems.

 

Aleksis I. Fragosa (Catholic Family)       2022-02-4 2:28

VAŠINGTONAS, D.C. Vasario 3 d. (C-Fam) Naujosiose JAV užsienio švietimo programų gairėse teigiama, kad terminai „motina“ ir „tėvas“ yra „įžeidžiantys“.

Jungtinių Valstijų tarptautinės plėtros agentūra (USAID) paskelbė gaires, skatinančias USAID švietimo partnerius integruoti šias naujas LGBT idėjas į mokyklų programas ir mokytojų mokymus.

Dar kartą patvirtindamos savo įsipareigojimą „įtraukiančiam vystymuisi“, naujosios gairės remiasi Obamos eros strategijos dokumentu LGBT veiksmų vizija, kuriame apibrėžiama USAID strategija propaguoti homoseksualumą ir transseksualų ideologiją per savo veiklą užsienyje.

Naujajame dokumente pateikiamos LGBT įtraukimo į švietimą „geriausios praktikos“, apimančios „įžeidžiančių ir netinkamų“ terminų, pvz., „motina“ ir „tėvas“, naudojimą, knygų ir turinio pašalinimą „iš mokymo programų, kuriančių neigiamą stereotipą“. asmenys, kurie prisipažįsta kaip LGBT ir propaguoja „įvairias seksualines orientacijas bei lytinę tapatybę“ seksualinio švietimo ir šeimos kūrimo mokymo programose.

Kritikai teigia, kad naujosios USAID gairės galiausiai paveiks tikėjimo švietimo partnerius, kurie nėra pakankamai įsipareigoję Baideno administracijos visos vyriausybės iniciatyvai siekti LGBT darbotvarkės, numatant dotacijų finansavimą, kai jie įgyvendins naujas USAID gaires.

Gairėse USAID skatina mokytojus „plėsti mokinių žinias apie įvairovę“, pateikdama jiems LGBT pavyzdžius „per literatūrą, pamokas ir klasės svečius“.

Dokumente taip pat mokyklos raginamos leisti transseksualiems mokiniams naudotis tualetu ir persirengimo kambariais, skirtais priešingos lyties mokiniams, siekiant užtikrinti, kad transseksualūs mokiniai nebūtų „atstumti“ arba „nepatirti patyčių ir (arba) priekabiavimo“. Mokykloms taip pat patariama susilaikyti nuo mokinių aprangos kodų, kurie griežtai grindžiami „dviejų lyčių supratimu“, o tai, USAID teigimu, kenkia „translyčiams, trečiosios lyties ir reikalavimų neatitinkantiems mokiniams ir mokytojams“.

USAID perspėja mokyklas, kad kai kurie mokytojai, administracijos darbuotojai, pagalbos mokiniui tarnybų darbuotojai – iš esmės bet kuris suaugęs – „gali būti šališki arba smerkti LGBTQI+ studentus ir gali nesugebėti sukurti įtraukios aplinkos ar teikti paramos LGBTQI+ mokiniams. “ Ypač „mokytojai, kurių asmeniniai ir religiniai įsitikinimai nepalaiko“ LGBT gyvenimo būdo.

USAID netiesiogiai teigia, kad būtina pašalinti neįtraukius mokytojus, ir pataria mokykloms užtikrinti, kad „švietimo pareigūnai neatskleistų mokinio seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės“ mokinio šeimai be aiškaus mokinio leidimo, nes nepilnamečiai turį teisę į privatumą nuo savo tėvų.
Dokumente taip pat pateikiami sėkmingų LGBT „inkliuzinio ugdymo programų“ pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Kosove pagal USAID pagrindinio ugdymo programą „daugiau nei 140 direktorių Kosove dalyvavo mokymuose“, skirtuose „didinti mokyklų direktorių supratimą apie iššūkius, su kuriais susiduria LGBTQI+ mokiniai ir mokytojai, bei jų pareigą rūpintis mokiniais ir personalu“. vėlgi, netiesiogiai tvirtinant, kad direktoriai turi išskirtinę teisinę „pareigą rūpintis LGBT mokiniais ir darbuotojais“.
https://c-fam.org/friday_fax/biden-admin-says-mother-and-father-are-offensive/

Apklausa       2022-02-3 10:38

Ko mums reikia, kad taptumėme laimingiausia Tauta savo svajonių namuose - Lietuvoje?

(nuoroda į apklausą)
https://apklausa.lt/f/ko-mums-reikia-kad-taptumeme-laimingiausia-tauta-savo-svajoniu-namuose-lie-z12dbs3/answers/new.html?enforced_browser_type=mobile
_______________________________________
Tik 11 klausimų su pasirinktinais atsakymais.
Net 5 vietos nuomonei išreikšti savaip.
Dalinkimės nuoroda, skleiskime žinią bei dalyvaukime šioje apklausoje visi, nes tik žinant tai ko mes norime, galime (pa)daryti sekančius veiksmus bei darbus mūsų naudai, Lietuvos naudai.
***
1. Komentarai yra beverčiai ir net pavojingi dabar bei tuomet, kai valdžia provokuoja kovą (karą tarp savų).
2. Nuomonė apklausoje yra valstybę kuriančios bendruomenės išmintis - Tautos išliekamoji vertybė.

Vytauto       2022-02-3 10:32

Ko gero šis tekstas yra pats stipriausias mano skaitytas apie naujakalbės diegimą . Lenkiu galvą, ačiū.

Prašalietis       2022-02-3 8:11

Jūratė Sofija Laučiūtė. Kas valdo kalbą, valdo valstybę. Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė....
Ne nepriklausomoje Lietuvoje baigęs “tautinę mokyklą”, o dar iki Gorbačiovo perestroijkės baigęs vidurinę mokyklą žmogus žino, kad kalba yra žmonių tarpusavio bendravimo priemonė. Kad kalbos lygis ir taisyklingumas, žargonai, tarmės, specifinių žodžių naudojimas priklauso nuo žmogaus išsilavinimo lygio, nuo žmogų supančios aplinkos. Na o “profesorinis mokslinis” išsireiškimas -“Kas valdo kalbą, valdo valstybę” yra “moksliškesnis” nei šiandiena “mokslu tikinčių intelektualų” pasakojaimai apie Covid viruso “valdymą”, jo judėjimo “ribojimus”, Covid viruso “privertimą cirkuliuoti ant nepasiskiepijusių pečių”.... Realybėje neegzistuojančiais ar už žmogaus pažinimo galimybių gal būt esančiais dalykais “įsitikinę”, ar kitų “išminčių” tik pasakymais tikintys perpasakotojai realiame pasaulyje tėra savo susikurtų ar pasakotojų papasakotų religijų tikėtojai. Šiuo atveju atitinkančio realybę mokslo nėra nė kvapo. Mokslas yra pakeičiamas priešistorine šiuolaikinių pranašų, kerėtojų, žynių “išmintimi”, kurios nėra reikalo moksliškai pagrįsti,kuri neturi nieko bendra su realybe ir žmogų supančiu pasauliu.

> 2022-02-2 20:49       2022-02-3 6:04

Ne, neįsijaučiau. Cituoti gali kas tik nori, bet yra elementarus padorumas, jei rašai apie tą patį po poros dienų, galėtum susirasti ir kitų citatų, nebūtinai plagijuojant komentatatorius, kurie tas citatas jau panaudojo.
Juk šikpopieriaus antrą kartą nenaudoji?! Čia jums, spartuoliams, maigantiems nykštį į apačią.

Kaip taip atsitiko?        2022-02-2 20:55

Kokią idomią monografiją yra parašęs rektorius, sakičiau ir žavėjausi. O kuo jis pavirto? Pinigai, kyšiai, kompromatai? Kas galų gale taip sąmonę iškreipia?

to habilitās        2022-02-2 20:49

Gal įsijautėte, kad tai jus cituoja?
O Rišeljė cituoti galim mes visi, nors ir po 100 kartų per dieną

nupirktas       2022-02-2 19:28

prezidentas - blogiau nei nupirktų humanitarų grupė

Dėkoju       2022-02-2 19:11

gerb. Autorei už nuostabų straipsnį. Žinoma, pagyvenusiems žmonėms aišku, kad tie penki “mokslažmogai” neverti jokio dėmesio, galime skanduoti jiems, taip pat Universiteto vadovybei ir rektoriui “Gėda, gėda!”, bet juk mūsų niekas negirdi, o tie Gaires už ES pinigus sukurpę parsidavėliai tuos savo “mokslus” bruka mūsų vaikams ir vaikaičiams. Labai gaila, bet labai daug jaunimo mano, jog tai “nauja” ir “pažangu”.

Žodžio laisvė...       2022-02-2 17:47

Per trumpas žmogaus gyvenimas ,kad skaityti be galo ir be krašto ilgus tekstus,kurie byloja apie pasaulio iškvailėjimą.Daug buvo kalbėta apie nukvaišusius VU pseudomokslininkus ir apie jų iškvailėjusius lietuvių tekstų iškraipymus.Ar ne per daug dėmesio tokiems lietuvių kalbos darkytojams?Nekreipkime dėmesio į visokius
durnius,tuomet jie neturės progos rodyti savo kvailumo lygį.Mes visi žinome,kad lietuvių kalboje yra vyriškos ir moteriškos giminės ir nėra jokios viduriniosios
giminės.Na jei marksizmo kagebizmo giminėje užstrigę ir siekia toliau kenkti Lietuvai.Tokius į Lietuvos atminties šiukšlyną ir taškas….

habilitās       2022-02-2 16:56

Na kaip puiku!
  Vos tik parašai komentarą, po kelių dienų ar savaičių atsiranda straipsnis, kur ir tekstas pakartojamas, ir duomenys tie patys. Gražu.
Juk komentarą su Rišeljė citata rašiau tik prieš porą savaičių?!?!
Sveikinu „daktare“ plagiatore!2

Al.       2022-02-2 15:48

Kas valdo banką, tas valdo ir kalbą.

Balkonelis       2022-02-2 14:31

Butina turėti trenerio švilpuka, kad nušvilpti idiotus. Švilpite iš širdies.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.