Kultūros, kalbos, istorijos politika, Intelektualų vaidmuo, Žiniasklaida

Istorija politinių žaidimų lauke: dar kartą apie atminties kultūrą, arba Kuo pagrįsti istorikų „politiniai vertinimai“?

Tiesos.lt redakcija   2016 m. gruodžio 11 d. 21:24

47     

    

Istorija politinių žaidimų lauke: dar kartą apie atminties kultūrą, arba Kuo pagrįsti istorikų „politiniai vertinimai“?

Kviečiame susipažinti su Vidmanto Valiušaičio Veidaknygės paskyroje šiomis dienomis užsimezgusia diskusija apie vis atsinaujinančius bandymus perrašyti lietuvių tautos kovų už laisvę ir nepriklausomybę istoriją ir „naujai“ įvertinti valstybę kūrusių ir gynusių asmenybių apsisprendimus ir pozicijas. Impulsu tokiai diskusijai tapo pastangos iš istorinės atminties ištrinti nepriklausomybės gynėjo, savanorio ir diplomato Kazio Škirpos nuopelnus Lietuvos valstybingumui.

Pateikiame V. Valiušaičio įžanginį žodį – juo jis pristatė Vytauto Sinicos tekstą „Istorijos perrašymas: būtina skubiai pasmerkti Vincą Kudirką“ savo Veidaknygėje – ir kai kurių į diskusiją įsitraukusiųjų replikas.

Vidmantas Valiušaitis Čia pritariu Vytautui Sinicai: „Kai Tomas Venclova pareiškia, kad K. Škirpa vertintinas vienoje gretoje su Justu Paleckiu, nes esą abu kūrė „formalią nepriklausomybę totalitarinių režimų priežiūroje“, to neįmanoma pavadinti kitaip, kaip tik Lietuvos istorijos perrašymu.“
Vienas geriausiai į 1940–1941 m. laikotarpį įsigilinęs istorikas ir teisininkas yra dr. Augustinas Idzelis. Jo paklausiau: „Kai kas veda paraleles tarp Justo Paleckio ir Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio vyriausybių, esą abi buvo okupantų pastatytos, marionetinės vyriausybės. Kokia Jūsų nuomonė?“
Jo atsakymas buvo trumpas: „Koks buvo šitų abiejų vyriausybių tikslas? J.Paleckio vyriausybės tikslas buvo sunaikinti nepriklausomą valstybę. Ir jiems tai pavyko. Laikinosios vyriausybės tikslas buvo atstatyti Lietuvos suverenitetą. To padaryti nepavyko. Čia yra skirtumas.“

Antanas Kulakauskas Nors J.Paleckio ir J.Ambrazevičiaus vyriausybių tikslai buvo skirtingi, bet reikia būti stipriai susipykus su sveiku protu, kad galėtum manyti, jog A.Hitlerio kuriamoje naujoje Europos tvarkoje buvo galimà visavertė nepriklausoma valstybė.
Jei ir galėjo atsirasti formaliai nepriklausoma Lietuvos valstybė, tai tik marionetinės vyriausybės valdoma ir vokiečių prižiūrima. Tokios „valstybės“ buvo Slovakija, Kroatija, net vadinamoji višistinė Prancūzija. Bet A.Hitleriui tuo metu Lietuvoje nereikėjo net formaliai savarankiškos valstybės statusą turinčio sąjungininko-talkininko.

Vytautas Sinica Tai jeigu sveikas protas diktavo, kad Hitlerio kuriamoje Europoje visavertė nepriklausoma valstybė yra visiškai negalima, tai jos apskritai ir nereikėjo siekti? Kam vargintis dėl neįmanomo.
Ne visai suprantu, kokia čia istorinė etika seka iš tokio pamąstymo.

Antanas Kulakauskas Ko gero, Jūs norite pasakyti, kad K.Škirpa ir kiti LAF aktyvistai siekė neįmanomo – tokios nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, kokia ji buvo iki 1939 m.
Deja, tai Jūsų fundamentalistinio nacionalizmo fantazijos vaisius. LAF vadai nebuvo naivūs svajotojai ir politiniai fantazuotojai. Nors, nesakau, kad jie buvo nusikaltėliai.
Bet šiaip ar taip višistinės Prancūzijos veikėjams dabartinėje Prancūzijoje valstybėje paminklai nestatomi ir gatvės jų vardais nevadinamos.

Vytautas Sinica Tai jūs norite pasakyti, kad jie siekė Viši tipo respublikos-satelito? smile kokio -izmo tai vaisius? smile
Suklydau – istorija jau perrašyta.

Antanas Kulakauskas Ne, jie galėjo tikėtis tik Slovakijos ar Kroatijos lygio „nepriklausomybės“.
Na, o drąsiausiai apie istorijos perrašymus kalba tie, kurie jos nerašė, nestudijavo ir iš esmės nežino, nors galvoja, kad žino. [...]

Eduardas Kriščiūnas Antanas Kulakauskas, o kokios savarankiškos valstybės galėjo tikėtis nepriklausomybę paskelbusieji 1918-ais?
Neįtikėtina, bet tada pavyko išlaviruoti tarp dviejų monstrų. O kas nebando, tas ir šampano negeria.

Violeta Rutkauskienė Klausiau visų Savivaldybės organizuotos diskusijos dalyvių pasisakymus. Ypač norėjau išgirsti Lietuvos istorikų pateiktus faktus ir argumentus. Jų laukiau. Nebuvo nė vieno. Visi kalbėjo kažką, nuleidę akis, o kai kurie atrodė labai liūdnai, lyg būtų su angelais kalbėję, – nesupratau nieko ir kažin ar patys kalbėjusieji suprato, apie ką kalbėjo… Čia tokia kaip ir įžanga.
Dabar p. A. Kulakauskas antai klausia, kokią Lietuvą norėjo atkurti LAF vadovai – ar 1938-ųjų metų? O kokią dar? Savivaldybės diskusijoje S. Kanovičius replikavo, kad LAF vadovai kūrė tokią Lietuvą, kurioje nebuvo vietos žydams… Bet gi toje 1938 m. Lietuvoje žydai gyveno pakankamai visavertį gyvenimą. Taigi replika tikrai ne vietoje…
Mano klausimas būtų p. A. Kulakauskui ir S. Kanovičiui – kodėl nė vienas Lietuvos žydas nedalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. Kodėl nė vienas iš jų nekovojo už Lietuvos nepriklausomybę, už savo Tėvynės Laisvę! Tai kokios čia dabar gali būti pretenzijos.
Pasirėmus žinomo to laikmečio veikėjo, Vilniaus geto gyventojo, vėliau – partizano, dar vėliau paskelbto teroristu, o Izraelyje – didvyriu Abos Kovner pasakojimu, matyti, kad Lietuvos žydai nebuvo vienalyčiai ir skyrėsi savo pasaulėžiūra, tradicijomis, idėjomis ir pan. Čia gyveno sionistai, komunistai, bundistai, ortodoksai, maišyti žydai, kurie jautėsi daugiau esą lietuviai nei lenkai ar rusai.. Komunistai nepasitikėjo bundistais, bundistai nepasitikėjo sionistais, sionistai – ortodoksais ir visi kartu – tais maišytais… (Rich Kochen. The Avengers. A Jewish war story, p. 20).
Kuriems iš jų rūpėjo Nepriklausoma Lietuva??? Komunistai ėjo su sovietais, sionistai – puoselėjo viltį sukurti savo nepriklausomą valstybę Palestinoje, bundistai Izraelį norėjo sukurti ten, kur jie patys gyvena, likusieji gal dar ir kitų tikslų turėjo. Gal kuri dalis siejo save su Lietuva, bet tikrai ne didelė... Tai kokios čia dabar Lietuvai ir tiems, kurie ją gelbėjo ir atkūrinėjo, pretenzijos?

Violeta Rutkauskienė Ir dar, jei galima. To paties Aba Kovner, jau pasitraukusio į partizanus, pasakojimas. Kviečiami jungtis prie tarybinių partizanų, jie atsisakė kovoti kartu, kviečiami jungtis prie lietuvių sovietinių partizanų, jie nesutiko jungtis, nes nelaikė savęs lietuviais, nei Lietuvos piliečiais. Būdami savarankiški, kaip žydų partizanai, turėjo problemų ir su rusų, ir su lietuvių partizanais (Rich Kochen. The Avengers. A Jewish war story, p. 112; Kaniūkų kaimo sunaikinimas, p. 113.). Taip pat jų nemėgo ir jų nerėmė vietiniai gyventojai… Kovą prieš nacius jie taip pat suprato kitaip nei tarybiniai partizanai. Abos Kovner ir jo bendražygių kova buvo kerštas. Niekur nepritapdami, keršijo ne tik naciams, bet ir Lietuvos civiliams gyventojams, nes visus juos laikė nacių kolaborantais… Geriausias to pavyzdys – Kaniūkų kaimo sunaikinimas (Ten pat, p. 144–145) .

Vidmantas Valiušaitis Mielas Antanai, na, šita „amunicija“ turbūt nėra iš akademinio arsenalo, tiesa: „stipriai susipykęs su sveiku protu“, „fundamentalistinio nacionalizmo fantazijos vaisius“, „istorijos nerašė, nestudijavo, bet galvoja, kad žino“, etc. smile
Diskusijoje VDU apie Brazaitį vienas profesorius, išmėtęs visas savo šešiukes ir valetus, pabaigoje metė prieš mane savo tūzą: nuo kada lituanistai aiškina matematikams algebrą, o žurnalistai moko istorikus apie praeitį?
Aš jam atsakiau, kad istorikai ir žurnalistai dirba su ta pačia medžiaga – faktais. Ir kai istorikai vienus faktus be atodairos bruka, o kitus atkakliai ignoruoja, kartais ir žurnalistai gali atkreipti į tai jų dėmesį.
Laimei, ne visi istorikai taip elgiasi. Ir istorikė Violeta Rutkauskiene čia yra geras pavyzdys.

Astrida Petraitytė Emocingai čia p. Kulakauskas smile Tarsi privalėtų – nepaisant nieko – apginti vieną poziciją :(
Kaip visai pašalietė, jokia istorikė, nestudijavusi šaltinių ir t.t., manau, kad DEKLARUOTI nepriklausomą valstybę, net ir žinant, kad ji bus sužlugdyta, – svarbus ir herojiškas reikalas. Aš lenkiu galvą. O spjaudančiųjų (dar taip emocingai) figūros – be jokio herojiškumo.

g>Vidmantas Valiušaitis Ir dar, Antanai. Aną padėtį akivaizdžiai vertinate iš šiandienio savo išmanymo aukštumos. Kodėl būtinai tik Višy, kodėl tik Kroatija ar Slovakija? Tada nebuvo taip aišku, kaip aišku šiandien. Rytų Europoje tada buvo ir Vengrija, ir Suomija, ir Bulgarija, ir Rumunija. Taip, jos buvo Vokietijos sąjungininkės, bet tai nebuvo Višy. Tada buvo visiems aišku, kad pirmasis priešas yra bolševizmas ir juo nusikratyti yra pirmasis uždavinys. Kaip bus toliau – matysim. Tokiu keliu nuosekliai einant, teks „antisemitais“ paskelbti visą mūsų diplomatinį korpusą: Lozoraitį, Balutį, Klimą, kitus, nes jų laiškuose irgi rasime įvairių pasakymų apie bolševizmą ir žydus, kai paaiškėjo, kas Lietuvoje išdarinėjama pirmosios bolševikų okupacijos metu.
Bet toks požiūris yra labai paviršutiniškas, stokojantis istorinio laikmečio konteksto. Vengrijoje nebuvo nei Škirpos, nei LLV, bet vis tiek žuvo 450 tūkst. žydų. Rumunijoje – 300 tūkst., Baltarusijoje – 245 tūkst., Ukrainoje – 900 tūkst.

Violeta Rutkauskienė Prieš kurį laiką klausiau Čikagoje rusišką radiją. Tai iš esmės Rusijos žydų radijas. Sakyčiau, tais laikais buvo pakankamai pažangus. Tai vienoje laidoje girdėjau pasakojimą apie knygą, kuri buvo išleista Baltarusijoje. Ji – apie sovietų sistemos išžudytus žydus. Skaičiai, kuriuos pateikė laidos vedėja remdamasi knyga, buvo tokie – sovietai nužudė 6 milijonus Sovietų Sąjungoje gyvenusių žydų.
Niekas apie tai nekalba ir net neužsimena. O tarp jų greičiausiai buvo ir iš Lietuvos kilimo. Istorikas David Dalin knygoje „Forced Labor in Soviet Russia“ 1947 m. (New Haven, Yale University press, p. 32) rašo, kad 1940 m. sovietai, įvardiję kriminaliniais nusikaltėliais, į konclagerius sugrūdo pusę milijono lenkų, iš kurių dauguma buvo žydai… Kiek jų buvo iš Lietuvos? Ar kas apie tai iš istorikų kur nors užsimena, ar tyrinėjo. Bijau, kad ne. Apie tai liudijo ir jų nuleistos akys Savivaldybės diskusijoje.
Bet čia mums galėtų padėti bent susigaudyti tas pats Aba Kovneris. Kad nereiktų ilgai perrašinėti įdėsiu originalo puslapį...
Labai įdomiai apie padėtį 1941 m. Vilniuje rašo dr. Yitshak Arad knygoje „Ghetto in Flames“ (Holocaust library, New York, 1982). Jis pažymi, kad lietuvių administracija į policiją priėmė lenkus ir baltarusius, kadangi savų pilnai nesurinko. 1941 m. birželio 27 d. policijos įsakyme nurodoma, kad visi komunistų partijos kandidatai, komjaunuoliai privalo iki 1941 m. birželio 28 d. 8 val. vakaro registruotis policijoje. Nieko neužsimenama apie žydus.
Taip pat jis pažymi, kad Vilniuje, priešingai nei kituose Lietuvos miestuose, nebuvo pogromų ar kokio kito smurto prieš žydus. Nors ten pat duoda paaiškinimą, kad Shur (geto kalinys, rašęs dienoraštį) mini birželio 24 d. pranciškonų bažnyčios sode nužudytus žydus ir sovietų karius…
Iš to lyg ir matyti, kad lietuvių administracija Vilniuje veikė be išankstinio nusistatymo prieš žydus… Tai kaip čia su tais minimais LAF nurodymais???
Istorikams vertėtų atidžiau paskaityti tų įvykių dalyvių prisiminimus ir pasigilinti plačiau į situaciją.

Antanas Kulakauskas  Ponas Vidmantai, ši diskusija juk yra politinė, o ne akademinė, tik joje naudojami argumentai iš akademinių disciplinų įdirbio. Juk klausimas ne dėl išsamios akademinės K.Škirpos biografijos parašymo (ją gal parašys jaunasis kolega Simonas Jazavita), o dėl tinkamumo vieną iš Vilniaus alėjų vadinti Kazio Škirpos vardu. Jūs gi, gindamas politinę poziciją, kad šis vardas alėjos pavadinime turi likti, naudojate metodus iš informacinio propagandinio karo arsenalo: 1) selektyviai manipuliuojate istoriografijos įdirbiu – nesiremiate Jūsų pozicijai nepalankia istoriografija: prof. Sauliaus Sužiedėlio, prof. Liudo Truskos, dr. Valentino Brandišausko ir kt. tyrimais, kurie, skirtingai nuo daugumos Jūsų naudojamų autorių mėgėjiškų, aprašomo herojaus sirgaliaus pozicijas užimančių tyrimų, yra pripažinti akademiniai tyrimai, netgi atstovaujantys oficialiai dabartinės Lietuvos valstybės pozicijai, nes tiriamas klausimas (LAF ir vadinamasis Birželio sukilimas bei jo metu susikūrusios Lietuvos laikinosios vyriausybės veikla) yra susijęs su veikomis, tarptautiniu mastu kvalifikuojamomis kaip nusikaltimas žmoniškumui ar žmonijai (istorikai, beje, tiesiogiai nesprendžia klausimo dėl juridinės šios veiklos pusės kvalifikavimo, bet vertina ją iš universalaus humanizmo politinės moralės pozicijų, ir to visiškai pakanka sprendimams valstybės istorinės kultūrinės atminties politikoje, o priimti gatvėvardžiai yra šios politikos dalis); 2) čia dabar nenoriu spėlioti, kuo vadovaudamiesi Jūs teigiate, kad gatvės pavadinimo lentelės su K.Škirpos vardu nukabinimas ir pakeitimas kita, t.y. lentele su kitu, pvz., Gediminaičių ar Tarpupilio, pavadinimu, reikštų ir K. Škirpos vardo iš Lietuvos istorijos pašalinimą, po kurio dargi sektų panašūs reikalavimai ir dėl Vinco Kudirkos, Justino Marcinkevičiaus…
Tai aiškiai neteisingas, mažiau išsilavinusius Jūsų pozicijos šalininkus klaidinantis, tiesa, sykiu ir politiškai mobilizuojantis, telkiantis apie Jus teiginys – juk apie A.Hitlerį ir J.Staliną knygų prirašyta ir rašoma daugiau nei apie daugumą kitų istorinių politinio lauko asmenybių. Kol politika grindžiama liberalios demokratijos vertybiniais principais, taip atsitikti negali, net jei kas nors to ir norėtų. Beje, už istorikų ideologinę priežiūrą iš lietuviško autoritarinio nacionalizmo pozicijų pasisako ir kai kurie Pro Patria veikėjai.
Ir dar dėl „akademinio arsenalo“ sąvokų. Tik Nacionalizmo, kaip politinės sociologijos subdisciplinos, sistemingiau nestudijavusiam – o aš šią subdiscipliną dėsčiau VU TSPMI daugiau kaip 10 metų – ir nacionalizmo sąvoką traktuojančiam vis dar taip pat, kaip ją traktavo sovietinė propaganda, gali atrodyti kad sąvokos „fundamentalistinis ar autoritarinis nacionalizmas“ yra ne iš akademinio arsenalo ir prasilenkia su etika.
Kaip ir konstatavimas – atsakant konkrečiai Vytautui Sinicai – jog jis istorijos nestudijavo ir diskutuojamo klausimo istoriografijos nežino – tą jis pats pasakė LRT radijo laidoje, kurioje ir Jūs dalyvavote.

Antanas Kulakauskas. Ir dar, Vidmantai. Žmogui, sistemingai, ne pripuolamai, studijavusiam ne tik istoriją, bet ir geopolitiką, tarptautinį ir nacionalinį saugumą, tokio tipo klausimai, kokius užduodate Jūs, negali atrodyti profesionaliai pagrįsti. 1941 m. Lietuva jau negalėjo atgauti tokio paties lygio valstybinio suverenumo, kokį tuomet turėjo Vengrija, Bulgarija ar Suomija. Mat šios šalys suverenumo (ar suvereniteto) ir nebuvo praradusios, jų „nevadavo“ A.Hitlerio kariuomenė. Bent jau K.Škirpai tai turėjo būti aišku.

Antanas Kulakauskas Dar pridursiu: per jų (tų trijų šalių) teritoriją nėjo ir pagrindiniai A.Hitlerio kariuomenės keliai į Maskvą ir Leningradą.

Antanas Kulakauskas Astrida Petraitytė, negaliu pykti ant žmogaus, kuris nesusigaudo diskutuojamo klausimo turinyje ir esmėje, ir tai pats pripažįsta, bet kažkodėl mato reikalą apie diskutuojančius pateikti savo vertinančią nuomonę. Ką gi, fb tokią galimybę suteikia. Čia tik pridursiu, kad mano politinė pozicija diskusijoje grindžiama ne tik svarstomo klausimų esminių istorinių aplinkybių žinojimu, bet ir politiniu moraliniu vertinimu, grindžiamu universalistinio humanizmo nuostata. O pagal šią nuostatą valstybinės nepriklausomybės siekimas negali būti vertinamas kaip žmonių gyvybių kainos neskaičiuojantis ir visiems privalomas reikalas, juolab gėris. Manyti priešingai yra totalitarinio ar autoritarinio mentaliteto apraiška, net jei nežinoma, ką tai reiškia. Jeigu nepriklausomybės deklaravimas būtų savaiminė vertybė nepriklausomai nuo sąlygų, kokiomis ji gali būti realizuota, tai ir Lietuvoje turėtumėm švęsti ne tik Vasario 16, bet ir gruodžio 11, nes juk būtent 1917-12-11 buvo pirmą kartą deklaruota Lietuvos nepriklausomybė, tiesa, prašant Vokietijos globos.
Juk ir šiais laikais daugelyje kraštų egzistuoja tautiniai sąjūdžiai, siekiantys nepriklausomybės savo tautoms (kurdai, katalonai, baskai, flamandai), bet nesant rimtų galimybių tai įgyvendinti „už priimtiną žmogišką ir socialinę kainą“, nepriklausomybė nedeklaruojama.

Antanas Kulakauskas Eduardas Kriščiūnas. Visiškas analfabetizmas lyginti 1918 m. ir 1941 m. Pirmu atveju pasibaigė Pirmasis pasaulinis karas ir jo baigtis buvo tokia, kad sukūrė kaip niekad palankias geopolitines sąlygas tautoms, esančioms tarp karą pralaimėjusios Vokietijos ir revoliucinio chaoso apimtos Rusijos, siekti nepriklausomybės. Tuo ir buvo iš esmės vykusiai pasinaudota. Kitu atveju Antrasis pasaulinis karas įgavo naują ir jau totalitarinio karo pagreitį, o jo baigtis buvo sunkiai nuspėjama. Toje situacijoje K.Škirpa, LAF statė ant Vokietijos pergalės, tik Vokietijai tas „mažiukų“ statymas, pretenduojant į atskiros valstybės statusą, tuomet neatrodė reikalingas.

Astrida Petraitytė Ak ak, koks Jūs, p. Kulakauskai, maloningas, kad nepykstat dėl „nesusigaudančio žmogaus“ pozicijos, tik sau prisiskiriat išimtinę (na, suprantama, kartu su bendraminčiais) vertinimo-pasmerkimo teisę. smile Gaila.
Beje, o PRIKLAUSOMYBĖS siekis, „gyvybių kainos neskaičiuojantis“, nepatenka ant Jūsų moralinių svarstyklių? Kažkaip negirdėjau pasisakymų dėl vežusiųjų „Stalino saulę“ (su visom pasekmėm – tremtim, žudymais, niekinimais, kankinimais) :(
Beje, savo arogantiška nuostata, kad mūsų, mirtingųjų, pilietinę poziciją „leidžia“ FB, bet jokiu būtų ne „profesionalai“ – galutinai mano akyse diskredituojate „Lietuvos sąrašą“ (juk buvote – ar esate – jo „vedlys“), tiek skelbusį apie pilietiškumą ir pan.
Tataigi, gerb. Darius Kuolys.

Antanas Kulakauskas Astrida Petraitytė Tokia jau profesionalių istorikų ir politologų dalia – remiantis profesionalia sistemine faktų ir aplinkybių analizę, daryti, jei reikia, ir politines išvadas bei vertinimus.
O kas dėl su šiuo klausimu tiesiogiai nesusijusių kitų Jūsų formuluojamų klausimų, tai nesiruošiu pasiduoti Jūsų provokavimui diskusijos esmę kreipti į šalikelę, įvedant vis naujus klausimus, nepulsiu į juos atsakinėti. Kad Jūs „kažkaip“ kažko negirdėjot – tai ne mano bėda. Jūs negirdėjot ir nežinot tikriausiai 99% to, ką per savo gyvenimą viešai (įskaitant ir paskaitas) esu sakęs ir apie ką rašęs. Kita vertus, jei reikalo esmė tikrai domina, tai paskaitykit bent jau prof. Sauliaus Sužiedėlio, didžiausiu ekspertu šia tema tarptautiniu mastu laikomo lietuvių tautybės iš JAV tyrinėtojo, darbus šiais klausimais.

Vidmantas Valiušaitis Gerbiamas Antanai, nesiryžtu kreiptis „pone“, nors aš pats tuo titulu esu išaukštintas, nepaisant daugelio metų mūsų asmeninės pažinties ir bendravimo praktikos apsieinant be „laipsnių“ smile. Bet tarp eilučių „įskaitau“ distanciavimosi priežastį smile. Todėl neprieštarausiu Jūsų norui pasilaikyti sau teisėjaujančiojo padėtį ir būdvardžiais pažymėti mano nelygiavertį sau statusą. Kai kurie publicistai irgi naudoja epitetus ir pakelia toną, kai pasijunta, kad jų argumentai nėra labai įtikinantys.
Bet esmė ne čia. Aš kalbu apie faktus, Jūs – apie interpretacijas.
Esu skaitęs ir Sužiedėlio, ir Truskos, ir Brandišausko darbus. Jie yra atlikę vertingų tyrinėjimų ir daugelis jų išvadų, mano nuomone, yra pagrįstos. Bet nebūtinai visos. Yra ir kitų į tą laikotarpį įsigilinusių autorių, kurie prieina ne prie tų pačių išvadų: Ivinskis, Jegelavičius, Makauskas, Gumuliauskas, Idzelis, Skrupskelis, kiti.
Bet svarbiausia – esama daugelio šaltinių ir faktografinės medžiagos, kurios Jūsų minėti istorikai ir Jūs pats nenaudojate. Bet, panašu, kad Jums tai kažkodėl sukelia nepasitenkinimą, jeigu kas nors tai primena. Dar nuostabiau, kad Jums atrodo, jog istoriografijos įdirbiu „manipuliuoju“ aš, nors aš turėčiau daugiau priežasčių taip sakyti apie kai kuriuos kitus autorius. Bet aš taip nesakau. Aš tik pastebiu, kad jie naudojasi ne visais šaltiniais ir tuos šaltinius bandau nurodyti. Nors su tais šaltiniais susipažinęs nesate, bet darote galutinius „politinius vertinimus“ ir norite pasilaikyti sau „paskutinės instancijos“ teisę. Nemanau, kad tai produktyvi laikysena. Mažų mažiausia ji priešinga tam, apie ką kalba Europos Parlamento rezoliucija „Europos sąžinė ir totalitarizmas“: „istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra“; „nė viena politinė institucija ar politinė partija neturi išskirtinės teisės interpretuoti istoriją, ir šios institucijos ar partijos negali teigti, kad jos interpretuoja objektyviai“.
Justi, kad Lietuvoje esama interesų grupių, kurios tokią teisę sau pasilaikyti norėtų. Bet tai jau ne iš demokratinės, greičiau totalitarinės minties instrumentarijaus.
[...]
Darius Kuolys Astrida Petraitytė Kad ir emocinga, bet svarbi ir reikalinga mūsų, lietuvių, sąmoningumui diskusija, gerbiamoji Astrida. Ir ji tikrai nėra partinė. smile Regis, labiau pilietinė negu akademinė. Savo poziciją pamėginsiu išdėstyti kiek plačiau. Tik dėl visų darbų – kiek vėliau.
[..]
Vidmantas Valiušaitis 1939 m. spalio 10 d. Kremliuje buvo surengtas priėmimas Lietuvos delegacijai, kelti tostai už „amžiną draugystę“ pasirašius „savitarpio pagalbos“ sutartį. Tačiau jau kitą dieną, spalio 11-ąją, buvo pasirašytos NKVD instrukcijos dėl „priešsovietinio elemento likvidavimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“. Pagal tas instrukcijas vėliau jau savo įsakymus leido vietiniai Stalino parankiniai: A. Sniečkus (1940 liepos 7), A. Guzevičius (1940 lapkričio 28), P. Gladkovas (1941 gegužės 17 ir birželio 16), I. Serovas (1941 birželio 4).
1941-ųjų gegužę Piotras Glatkovas, buvęs NKVD Baltstogės srities valdybos viršininkas, sovietinėje Lietuvoje tapęs vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotoju, pristatė savo bosui Kremliuje, SSRS valstybės saugumo komisarui Vsevolodui Merkulovui, 230 tūkst. „liaudies priešų“ iš Lietuvos sąrašą. Visi jie turėjo būti areštuoti. Ir tai vien šeimų galvos! Su kitais jų artimaisiais tas skaičius turėjo siekti apie 750 tūkstančių! Tiek žmonių planuota likviduoti! Birželis buvo tik pradžia. Tolesnę likvidaciją nutraukė karas.“ (Skaitykite daugiau: V.Valiušaitis. Dabartis ir tarybinė istoriografija. Apie trėmimus).

Violeta Rutkauskienė Šio laikotarpio istoriją būtina pradėt diskutuot nuo pradžios, 1939 m., o ne nuo vidurio, kai susikūrė LAF. Tada bus aiškūs ir faktai, ir jų aplinkybės bei pati situacija.

Sakalas Gorodeckis Būkite atsargūs, šiais veiksmais istorijos perrašytojai ir jų kurstytojai bando išprovokuoti antisemitizmo apraiškas, o jas tik užfiksavus kur nors, bus kuriami veikalai pateisinantys perrašytojų teiginių aktualumą ir teisingumą.

Julius Zareckas „...Bet šiaip ar taip višistinės Prancūzijos veikėjams dabartinėje Prancūzijoje valstybėje paminklai nestatomi ir gatvės jų vardais nevadinamos.“
Gaila, bet p. profesorius (sic!) Kulakauskas daro elementarią logikos klaidą – Viši protektoratas buvo Vokietijos reicho satelitas, visais lygiais kolaboravęs su Prancūzijos okupantu, o Lietuvos laikinoji vyriausybė buvo nacių išvaikyta kaip neįtikusi kolaborantės vaidmeniui.
Tad prancūzų nuostata nestatyti paminklų višistams, šiuo atveju, visiškai ne pavyzdys. Nors, žinoma, diskusija p. profesoriaus asmenines nuostatas gražiai išryškino ir pristatė...

Antanas Kulakauskas Deja, labai jau menkas Jūsų logikos sampratos bagažas, matyt, dėl užsispyrimo laikytis savo politinės pozicijos. Istorikai kol kas nerado duomenų, kad Laikinajai vyriausybei nebuvo leista veikti dėl to, kad ji netiko kolaborantės vaidmeniui, kaip kad nežinia kokiais istoriniais faktais remdamasis teigiate Jūs. Tyrimai rodo, kad vyriausybė, galbūt išskyrus vieną kitą jos narį, buvo pasiruošusi tapti nacistinės Vokietijos talkininke kuriant „naująją Europos tvarką“, pirmiausia Lietuvoje.
Kituose šios diskusijos komentaruose jau esu parašęs, kodėl A.Hitleriui tuo metu nereikėjo Lietuvos valstybės apskritai, net jei jos valdžia buvo pasiruošusi jam talkinti.

Liudvikas Jakimavičius Labai pavojingas dalykas istoriją palikti tik istorikų kompetencijai. Ypač, kai tie istorikai yra ir politinio lauko žaidėjai. Dabartinę Rusijos istoriją ir rašo tokie istorijos profesoriai – pagal laiko iššūkius ir poreikius.
Šiaip jau nieko naujo šioje diskusijoje nėra, ko nebūtų buvę „Santaros-Šviesos“ liberalų ir katalikų imtynėse emigracijoje. Dabar ta dramaturgija visu gražumu sugrįžo ir motininėn Lietuvon.

...

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pagaliui       2016-12-15 1:36

“šiaulietis” iš maksvos? Pasitaisyk budionovkę, užsmuko ant nosies.

pagal       2016-12-13 13:38

Lietuva pavyzdys kaip vartoma keičiantis laimėtojams, bet kaip bebūtų vis vien lietuviai šaudė žydus iki Lietuvos įjungimą į vokiečių Ostlando reichskomisariatą kaip Lietuvos generalinės srities -pagal Vikipediją, laisvą Enciklopediją: „ Sudaryta 1941 m. liepos 17 d. slaptu Hitlerio įsaku „Dėl naujai užimtų Rytų sričių valdymo“. Sritis apėmė Lietuvą, išskyrus Klaipėdos kraštą,“
J e i   laikyti kad 1941 birželio 23 LAF paskelbė nepriklausomybę ir Lietuva buvo nepriklausoma iki Lietuvos įjungimą  į vokiečių Ostlando reichskomisariatą, LAF vadas buvo Škirpa, ideologas B.Raila, tai ir dėl to kas dėjosi Lietuvoje 1941 birželio 23 - 1941 m. liepos 17 d., prisdėjo Škirpa.
Ar Lietuva toliau garbins Škirpą paaiškėjus tam kas paaiškėjo?
Kas neigiat Vikipedijoje, laisvoje enciklopedijoje rašomą info apie LAF, Škirpą, Railą, pagrįskit ir nurodykit kokiais šaltiniai remiatės neigdanmi.

pensininkas       2016-12-13 11:40

Lietuvos istorikų “politiniai vertinimai” atsiduoda korupcija?

Pikc       2016-12-13 1:32

Jei tas “šiaulietis” - tikrai tas pats Balčiūnas, tai, kiek teko girdėti, jis ne itin pakaltinamas. http://defendinghistory.com/wp-content/uploads/2013/03/Evaldas-and-Dovid-in-Kaunas-Feb-16-2013.png

"šiaulieti",        2016-12-12 22:57

neturėdamas jokių patikimų faktų ir jais pagrįstų įrodymų,
bet tvirtindamas, kad K. Škirpa yra
“nacistų talkininkas, kaip ir LAF, t.y. visa širdimi atsidavę Hitleriui”,
turėtum atsakyti už šmeižtą ir baudžiamąja tvarka.
Bent čia komentaruose pateiktu Izraelio deportacijos motyvų pavyzdžiu,
turėtum būti deportuotas iš Lietuvos.
Viešai priskirdamas K. Škirpai, kovojusiam už Lietuvos išsilaisvinimą
nuo antikristinių bolševikų, patį Šėtoną į talkininkus,
už tokius žodžius atsakysi prieš gyvąjį Dievą. Nesvarbu, esi tikintis ar ne.

Pikc       2016-12-12 20:52

Ar tik ne kremlinės šutvės “mir bez nacizma” narys Evaldas Balčiūnas apsireiškė su savo “įžvalgom”? :D

šiaulietis       2016-12-12 19:06

Baigite garbinti ir šlovinti šitą Škirpą. Tai nacistų talkininkas, kaip ir LAF, t.y. visa širdimi atsidavę Hitleriui, įtikėję jo genialumu su slapta viltimi atkurtinepriklausomą Lietuvą su… šėtono (che!) pagalba. Visa Škirpos retorika pronacinė, žmogus kuris organizuoja sukilimą turi prisiimti ir jo padarinius, o padariniai: žydų žudymas tarp visa kitko. Taip, aš žinau Škirpa buvo Berlyne, vėliau areštuotas, bet organizatorius turi pagalvoti kuom viskas baigsis. Nepaglvojo. Baikite daryti dydvyrius iš tų žmonių kurie neverti.

Gal       2016-12-12 3:09

čionais ir yra visokios visokiausios tos “įžvalgos” , bet prie ko daba kažkokia tai ta “diskusija ” ? Nes turinys šito viens kitam pritarimo tos “diskusijos ” dalyvių ...

interneto aukoms atminti :)       2016-12-11 0:24

Kas tas yr “PAGAL” ?  - niekas iš Vikiki ?  Kas Jums sakė, kad “Vikipedija” skelbia visus faktus, be savo ideologijos ir “tik tiesą”. Iš kur kūdikiškas naivumas? remtis galima faktais, kurie buvo nepaveikti IR KURIUOS gali patikrinti, tikriau gretinant ir ieškant prisiminimų ir liūdytojų.

Apie “Vikipediją” reiktų iš vis straipsnio, kam ji atstovauja ir kaip formuoja milijonų pasaulio gyventojų nuomonę, tai BAISU !

Kuolys ar Solovjovas -kuris prastenis?       2016-12-10 16:27

Pritariu komentatoriams, kurie pasipiktinosi žemo lygio LS lyderio D. Kuolio elgsena organizuojant ir vedant diskusiją , vykusią Vilnius rotušėje lapkričio 29 dieną savivaldybės iniciatyva. Moderatorius D. Kuolys, pakiliai džiaugdamasis ,,teise ir galimybe laisvoje šalyje organizuoti laisvą diskusiją”, padėdamas Šimašiui, suorganizzvo   ŠIMTAPROCENTINĘ demokratinės, vertybiškos ir laisvos diskusijos parodiją...LS lyderis sukvietė tokį  diskutuojančių būrį (pagal Šimašiaus ar kito tarybos liberalo ar tarnautojo komandą ?), kad vienas valstybingumui ir nacionalinei idėjai nusipelniusio K. Škirpos gynėjas -V. Valiušaitis atsidūrė prieš BŪRĮ INTELIGENTIŠKŲ , BET ANTIVERTYBIŠKŲ,iš esmės antitautiškų ŽMONIŲ, ARŠIAI NUSITEIKUSIŲ PANIEKINTI VIENO IŠ PAČIŲ IŠKILIAUSIŲJŲ  LIETUVOS KŪRĖJŲ IR GYNĖJŲ ATMINIMĄ.Tą  a.a. šviesaus atminimo K. Škirpos niekintojų būrį prezidiume kiek atskiedė keletas asmenų, pilsčiusių iš tuščio į kiaurą šiuo klausimu, ir, lyg paskutiniai bailiai, neišdrisusių pasisakyti nei už nei prieš Škirpos vardo atėmimą gatvei Vilniuje..
Tad, D.Kuolys (gal atsidėkodamas, kad nomenklatūrą aptarnaujanti LRT jį vėl ima kviestis į radijo laidas????) džiugiu , įkvėptu veidu, vedė diskusijos į vienus vartus parodiją..
Reikia pastebėti, kad pono D.Kuolio organizuotas ir moderuotas antipatriotinis,  bei antivertybinis šou savo akivaizdžiu tendencingumu pranoko net pronomenklatūrinės LRT diskusijos laidą  ta pačia tema,kuri buvo gr.5 d. Per LRT buvo tikra diskusija: du prieš du ...
Manau, jog D.K.  šiuo antilietuvišku šou pralenkė ne tik pronomenklatūrinę  LRT.  Jis ,manau, parodė  esąs pajėgus aplenkti   Kremliaus propagandos profą, TV žvaigždę, V. Solovjovą..... Pastarasis irgi daro diskusijas, Ukrainos ar kita tema , kai vieną diskusijų dalyvį triuškina oponentų armada ir tai vadinama demokratišku pokalbiu, diskusija…Kokiu būdu aplenkinėjo Solovjovą?  Ogi Solovjovas, ir jo būrio nariai, iš  tribūnos neskelbia dar ir krūvos kitų asmenų ar organizacijų (darbo kolektyvų...) pareiškimų ar laiškų , tinkančių renginio užduočiai…Kuolys ir jo sukomplektuota komanda taip padarė, o oponuojančių pareiškimų ar laiškų iš PREZIDIUMO PASKELBTA NEBUVO NEI VIENO…
Ar iki galo perspjovė ponas Darius Solovjovą?  Manau,visumoje LS lyderis sąžiningos diskusijos imitavime pralenkė Solovjovą.Tik D. Kuolys ,skirtingai nuo V.S.,  sudarė galimybę būreliui žmonių iš salės renginio gale tarti po sakinį- kitą. Dauguma pastarųjų piktinosi oratorių iš prezidiumo dvasiniu luošumu,vertybiniu vištakumu ir reiškė  kitokią nuomonę, nei profesorių bei kitų šulų armada. Pastaroji,  D. Kuolio valia, turėjo galimybę ilgai dergti K. Škirpą  iš  prezidiumo aukštumos , faktiškai suverčiant atsakomybę už holokausto apraiškas Lietuvoje drąsiam ir nuosekliam Lietuvos valstybingumo karžygiui , o ne nacių Reichui..  Ponas Kuolys ,šios   parodijos režisierius, turiu pasakyti tiesiai ,ne tik pralenkė Solovjovą,bet ir pažemino Lietuvos inteligento vardą. Kai iš prezidiumo buvo perskaitytas emigranto Venclovos laiškas, kuriame profesorius- kosmopolitas parodė šmeižiko talentą,  lyg paskutinis niekšelis ir dorovinis nulis prilygindamas   Nepriklausomybės karį -K.  Škirpą  SOVIETINIAM kolaborantui J.Paleckiui, moderatorius Kuolys ŠLYKŠČIAI IR ABEJINGAI nutylėjo…
Moderatorius Kuolys tiek neprofesionaliai ir baugščiai vedė ,,diskusiją’‘, kad   net nepasivargino priminti kiekvienam   prezidiumo armados nariui, kad 7 minučių pasisakymo pabaigoje jie privalo pasakyti AIŠKIAI,ar jie už Škirpos alėjos pavadinimo atšaukimą...Pasakė pradžioje Kuolys tą prievolę, o paskui -numojo ranka….Mokykloje tokio lygio metodines klaidas darantis mokytojas ilgai nedirbtų... Buvęs pirmasis atkurtos Lietuvos švietimo ministras D.Kuolys net mokytojo- praktikanto lygio neatitiko taip moderuodamas pokalbį...Ir, ko gero, ponas moderatorius Solovjovas yra savaip sąžiningesnis ir drąsesnis už poną Kuolį... Ponas Solovjovas pokalbiuose visada išdrįstą parodyti , kad jis gina Kremliaus liniją ir atvirai parodo savo vertybinę poziciją ..Ponas Kuolys savo diskusijų parodijos pabaigoje neturėjo NEI LAŠO PILIETINĖS ar bent inteligentiškos drąsos ir ,LYG sovietmečio inteligentas,  baugščiai NUTYLĖJO ,AR JIS UŽ  ŠKIRPOS VARDO ATĖMIMĄ AR PRIEŠ...Profesorius A. Kulakauskas iš LS turėjo drąsos iš prezidiumo viešai paniekinti Škirpą  ir ryžtingai pasisakyti už Škirpos vardo atėmimą alėjai… ...
Manau, kad daugelis LS narių,gebančių geriau nei profesorius Kulakauskas skirti pelus nuo grūdų , jau supranta, kad jų partija patriotiškų ir samoningų lietuvių akyse vis labiau ,,dvelkia” kosmopolitiniais ir antitautiniais Liberalų sąjūdžio dvokeliais…
ALGIRDAS

Kulakauskas ir Kuolys- LS duobkasiai       2016-12-9 21:44

Abu prieš valstybingumo karį- K.Škirpą...

Pikc       2016-12-9 17:42

-> anonimui - Nė velnio, tamstele, nesupratote - o greičiausiai net nebandėte suprasti. wink
-> “Retorinis klausimas” - kadangi retorinis, tai ir nereikalauja atsakymo. smile O tiems, kam neatrodo retorinis, galima pasiūlyti pasidomėti bolševikų iškilimu ir jų vadais Rusijoje bei pilietiniu karu ir raudonųjų vadais Vokietijoje.

Juliui Purui       2016-12-9 15:41

Aritotelis ne tik panašiai galvojo bet net ir rašė kad ten kur atsiranda atėjūnai anksčiau ar vėliau būna konfliktai ir arba atėjūnai išnaikina vietinius arba vietiniai atėjūnus.
Musulmonai ima ES religija ir dauginimusi, valstybės norinčios išlikti turėtų išeiti iš ES, manau

"Mūsiškiai"       2016-12-9 15:33

R. Vanagaitė per siaurai žvelgia į “mūsiškių” problematiką. Nuosekliai tiriant “mūsiškių” klausimą derėtų jį pradėti kelti ne nuo 1941 ųjų vidurio kai okupuotoje Lietuvoje prasidėjo žydų žudynės, o nuo Lietuvos okupacijos pradžios, kada ir pradėjo reikštis “mūsiškiai”, sudarinėję sąrašus pirmąjam ir kitiems tokių pačių mūsiškių trėmimams į Sibirą. Pagalvokim logiškai, kas visa tai darė?
Rašoma: Vykdant TSRS NKGB nurodymus, LTSR valstybės saugumo liaudies komisaras 1941 m. gegužės 23 d. sudarė centrinį operatyvinį štabą trėmimo operacijai parengti ir jai vadovauti iš aukšto rango NKGB ir NKVD darbuotojų (8). Trėmimo operacijai vadovauti vietose iš NKGB ir NKVD darbuotojų buvo sudaryti apskričių operatyviniai štabai (operatyviniai trejetai) (16). Gegužės–birželio mėn. buvo parengtos detalios trėmimo operacijos instrukcijos (10, 13, 14, 15, 17). Apskričių operatyviniai štabai sudarė detalius trėmimų operacijų planus (19, 20, 25). Buvo tikslinami numatytų suimti ir ištremti asmenų („antisovietinio elemento“) kiekiai ir sąrašai, rengiamos šių asmenų bylos (12, 15, 23, 24, 26).  Pagal LTSR NKGB ir NKVD įstaigų sudarytus ir trėmimų išvakarėse patikslintus sąrašus buvo numatyta suimti ir išvežti iš Lietuvos 16479 žmones. 1941 m. birželio pradžioje Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto – LKP(b) CK – biuras apsvarstė LTSR NKVD ir NKGB vadovų pranešimus apie pasirengimą trėmimams ir pritarė trėmimų planams bei tremtinių apskaitos dokumentams (18). LKP(b) CK vadovybė nurodė partijos struktūroms aktyviai dalyvauti trėmimo operacijoje. LKP(b) CK ir LTSR liaudies komisarų tarybai 1941 m. birželio 10 d. pritarus Lietuvos gyventojų trėmimo operacijai, buvo baigtas pasirengimas trėmimui.
Masiniai trėmimai prasidėjo 1941 m. birželio 14 d., šeštadienį, vienur antrą, kitur trečią valandą ryto. Deportaciją vykdė LTSR ir iš TSRS atvykę represinių struktūrų pareigūnai, jiems padėjo Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos kariai, aktyviai talkino komunistų partijos vietos aktyvas. Trėmimų vykdytojų operatyvinė grupė įsiverždavo į tremiamųjų būstus, pakeldavo gyventojus iš miego, pagal turimus sąrašus patikrindavo šeimos sudėtį, paskui surengdavo kratą, ieškodami ginklų, aukso, valiutos, po to pranešdavo apie jų ištrėmimą iš Lietuvos. Baudėjų apsuptai šeimai buvo skiriama labai mažai laiko susiruošti. Vienur žmonėms buvo leidžiama pasiimti dalį savo turto, kitur jie buvo išvežami be jokių asmeninių daiktų. Dažnai tremiamųjų šeimos buvo atvirai apiplėšiamos (27). Tremtinių paliktas turtas turėjo būti aprašomas,  konfiskuojamas ir paskirstomas, remiantis 1941 m. birželio 17 d. LKP(b) CK, LTSR LKT ir LTSR NKGB vadovų nurodymais ir sovietinių pareigūnų sudarytais planais (29, 30, 32, 36), tačiau neretai tremtinių paliktą turtą pasisavindavo jo aprašymą ir paskirstymą vykdę pareigūnai.”
Akivaizdu, kad tarp represijų vykdytojų ir planuotojų dauguma turėjo būti įvairių tautų “mūsiškiai”, nes rusas be “mūsiškių” niekaip nebūtų galėjęs sudaryti sąrašų.

Julius Puras i Retorinis klausimas       2016-12-9 15:18

Aš apie tai kažkada daug galvojau. Ir ką manau kad vokiečių kultūrai tiek jų atsiradimui didžiule įtaka yra padare žydai bet vokiečių bėda tame kad jie šito negali pripažinti. Kaip kad šiais laikais vokiečiams didele įtaka daro musulmonų pasaulis. Man atrodo kad tai nauja užuomazga naujo konflikto. Vokiečiai labai greitai gali pasikeisti dabartinę feministine orentacija ir tada bus Europa laikykis.
Tas feminizmas kuris dabar vyrauja Vokietijoje tai yra kraštutinumas. Ką dar noriu pasakyti kad vokiečiai turi polinki į kraštutinumus.

Retorinis klausimas       2016-12-9 14:44

Kodėl vokiečiams užkliuvo žydai, kodėl vokiečiai žydus pastatė į vieną gretą su komunistais?

> " Pikc "       2016-12-9 13:13

>“Pikc” ir vistiek lietuviai šaudė žydus -“Tautinio darbo apsaugos batalionas Kauno tvirtovės VII forte sušaudė 463 žydus ir liepos 6 d. sušaudė 2 514 žydų“ pagal Vikipediją laisvą enciklopediją. Juk galėjo ir nešaudyti o gal negalėjo lietuviai nešaudyti žydų?  Nekiekvienas išdrystų  šaudyti į beginklius civilius, moteris, vaikus. Jei tau 1941 birželio 23 sukilimas reiškė Lietuvos   nepriklausomybę, tai pagal tave gaunasi nepriklausomoje Lietuvoje po 1941 birželio 23 lietuviai šaudė žydus ir atsakingi už žydų šaudymą nes 1941 birželio 23 buvo paskelbę nepriklausomybę?  Ir vokiečiai ne prie ko dėl žydų šaudymo Lietuvoje? Teisingai tave supratau?

Verta pažiūrėti Sauliaus Bartkaus        2016-12-9 12:44

naujausią reportažą apie pulk. Kazį Škirpą (7.45 min. ir toliau): http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/kk2-16/ziurek-kk2-852
Rež. Saulius Bartkus anksčiau parengęs laidas apie Birželio sukilimą,
Juozą Brazaitį, Petrą Kisielių, istorinę laidą “Požiūris”.

tikras lietuvis       2016-12-9 9:49

Iš kur tas Kulakauskas ištraukė, kad sužiedėlių ir pan. “tyrimai” yra ko nors verti?
Jam Rutkauskienė konkrečiais faktais įrodo, kad jis nusipaisto, bet jis vis tiek pučia valkatų (kitaip kosmopolitų) dūdą.

Pikc       2016-12-9 9:43

Agresyviai prieš lietuvių tautą ir valstybę nusiteikusių svetimtaučių ir jų vietinių pakalikų pozicija tiesiog “iki skausmo” primena sovietų “naratyvą”: LAF ir Birželio sukilėliai buvo “fošystų talkinykai, galabiję varkšus žydus - i vsio!”. Ir istorija - toli gražu ne vienintelė sritis, kur aiškiai jaučiasi tas “back to the USSR” déjà vu. Tai LABAI daug ką pasako tiek apie “vakarietiškos” ideologijos prigimtį, tiek apie jos atstovus. Kulakauskas - akivaizdžiai vienas iš jų. Dažniausiai naudojamos demagoginės priemonės: a) LAF ir sukilėlių veikla vertinama taip, tarsi jie būtų veikę remdamiesi DABAR, o ne TADA žinoma informacija; b) kadangi LAF ir sukilėliai veikė prieš sovietus - reiškia, už vokiečius, ir geriausiu atveju norėjo, kad Lietuva būtų Vokietijos protektoratas. Taškas. Bent truputis logikos leistų suprasti, kad tokiu atveju jiems nė velnio nereiktų jokio sukilimo ir aukų - užtektų tiesiog sulaukti vokiečių, ir tiek. Nes jei iš tikrųjų neketini atstatyti nepriklausomybės - tai kokio velnio stengtis? Šitiems demagogams faktas, kad Birželio sukilėliai aukojosi BŪTENT dėl nepriklausomos Lietuvos ir skubėjo paskelbti nepriklausomybę, kad vokiečius pastatytų prieš fait accompli - t.y. kad jie įžengia ne į sovietinę respubliką, o į nepriklausomą valstybę yra vertintinas vienareikšmiškai - “če nesiskaito!”. Su tokiais diskutuoti LYGIAI tas pats, kas su sovietiniais ideologais. QED

Julius Puras i tamsele       2016-12-9 3:18

Kalba apie tai kad lietuvių tauta nekalta dėl to kad vokiečiai suorganizavo žudynes Lietuvoje. O Škirpa Lietuvos didvyris.

> " Julius Puras i tamsele 0:30 "       2016-12-9 1:43

> ” Julius Puras i tamsele 0:30 “, o kur Jūs matote kaltinimą?  Geriau pagalvokite kaip būtų  Lietuvos reikalai susiklostę, jei karą  būtų laimėjęs Hitleris. LAF matomai tikėjosi kad laimės Hitleris.
Ir klausimas : Ko LAF daugiau davė Lietuvai ir Lietuvos žmonėms - naudos ar žalos?

Julius Puras i tamsele 0:30       2016-12-9 1:18

Turbūt jūs nekaltinate lietuvių tautos ir atskirai Škirpos dėl to kad vokiečiai okupavę Lietuva ir įvede savo valdžia žudė Lietuvos gyventojus?
Turbūt ir jums istorija reikia žinoti kad lietuvių tauta nėra atsakinga tiek už vokiečių tiek už rusų Lietuvoje karo ir pokario metais suorganizuotas Lietuvos gyventojų žudynes kaip ir jų apiplėšimus jų sadistini kankinimą trėmimus ir t.t. lietuvių tauta nėra už tai atsakinga.

Mūsiškiai pagarboje       2016-12-9 0:44

Aukščiausius valdžios postus, tame tarpe ir teisėsaugoje, turtingiausi Lietuvos žmonės yra “mūsiškiai” ir jų palikuonys.
Keista?
Ne.
Nes po karo mūsiškius labai mielai pas save įdarbino KGB - kovoti ir žudyti lietuvius patriotus.
Mūsiškiai tą darbą puikiai atliko ir dabar naudojasi to darbo vaisiais.

si citata parodo       2016-12-9 0:39

“mano politinė pozicija diskusijoje grindžiama ne tik svarstomo klausimų esminių istorinių aplinkybių žinojimu, bet ir politiniu moraliniu vertinimu, grindžiamu universalistinio humanizmo nuostata. O pagal šią nuostatą valstybinės nepriklausomybės siekimas negali būti vertinamas kaip žmonių gyvybių kainos neskaičiuojantis ir visiems privalomas reikalas, juolab gėris. Manyti priešingai yra totalitarinio ar autoritarinio mentaliteto apraiška, net jei nežinoma, ką tai reiškia. Jeigu nepriklausomybės deklaravimas būtų savaiminė vertybė nepriklausomai nuo sąlygų, kokiomis ji gali būti realizuota, tai ir Lietuvoje turėtumėm švęsti ne tik Vasario 16, bet ir gruodžio 11, nes juk būtent 1917-12-11 buvo pirmą kartą deklaruota Lietuvos nepriklausomybė, tiesa, prašant Vokietijos globos.”, kad A.Kulakauskas yra priklausomas ar isliko tokiu. Deja, Dariau Kuoly, pasirinkimas ir dar II numeriu A.K. i LSarasa buvo klaidingas arba pats, Tamsta jam pritari. Situacijoje A.K. atskleide kortas!!!

> "KGBistukai sujudo"       2016-12-9 0:30

>“KGBistukai sujudo”,  tiesa akis graužia kad Birželio 29 d.Kauno karo komendantūros įkūrtas Tautos darbo apsaugos batalionas 1941 m. liepos 4 d. ir 6 d. VII Kauno forte žydus šaudė : „Karlo Jägerio įsakymu liepos 4 d. Tautinio darbo apsaugos batalionas Kauno tvirtovės VII forte sušaudė 463 žydus ir liepos 6 d. sušaudė 2 514 žydų“ pagal Vikipediją laisvą enciklopediją?
Ir dar :
„Hamano skrajojantis būrys (vok. Rollkommando Hamann) – SS oberšturmfiurerio Joachimo Hamano vadovaujamas mobilus būrys, kuris nuo 1941 m. liepos 7 d. iki 1941 m. spalio 2 d., kartu su nacių vietiniais talkininkais (vadinamaisiais „lietuvių partizanais“) išžudė maždaug 70 000 nacių okupuotų Lietuvos ir Latvijos žydų, jų tarpe beveik visus Lietuvos provincijos žydus. Žudynių akcijose Kaune dalyvavo ir kiti nacių daliniai.“
„Yra išlikusi Jägerio parašyta būrio veiklos ataskaita. Nuo 1941 liepos mėn. 2 d. iki gruodžio mėn. 1 d. 3-asis operatyvinis būrys išžudė 136 421 žydų (46 403 vyrų, 55 556 moterų, 34 464 vaikų), taip pat 1 064 komunistus, 653 protiškai neįgalius ir 134 kitus. Jisai užbaigė, „Šiandien galiu patvirtinti, kad mūsų tikslas, Lietuvai išspręsti žydų problemą, 3-ojo operatyvinio būrio išspręstas. Lietuvoje nebėra žydų, išskyrus žydus darbininkus ir jų šeimas. … Tebedirbantys žydai ir žydės yra labai reikalingi ir numatyčiau, kad po žiemos ši darbo jėga bus dar labiau reikalinga. Mano nuomone, žydų vyrų sterilizacijos programa turėtų būti iš karto pradėta užkirsti kelią dauginimuisi. Jeigu nepaisant sterilizacijos žydė taptų nėščia, ji bus likviduojama.“[2]
„Po karo, 3/A operatyvinio būrio dalyviai August Hering ir Martin Weiss nuteisti ir įkalinti iki gyvos galvos. [3] Karlas Jägeris buvo surastas tik 1959 metais. Jisai nusižudė Hohenaspergo kalėjime belaukdamas teismo.“ pagal Vikipediją laisvą enciklopediją.
Istorinę tiesą reikėtų gerbt, o ne kaip stručiui kišt galvą į smėlį. Ir dar yra Vanagaitės knyga “Mūsiškiai”

Julius Puras i tamsele pagal       2016-12-9 0:22

Už tai ką parašė Raila atsakomybe turi prisiimti Šiurpą?
Kitas klausimas kodėl bolševikų komunistų sovietų kitaip tarent banditų tesiogine ta žodžio prasme likvidavimas sutapatinamas su holokaustu?
Ką aš matau tai sovietinio establešmento revančizma. Bandima apkaltinti Lietuvos patriotus su tapatinant juos su vokiečių nacistais.

KGBistukai sujudo       2016-12-8 23:53

KGB puikiai žaidė ir žaidžia žydų korta.
——
kažkoks pizdukėlis-kgbistėlis “pagal” jau bando…

pagal        2016-12-8 22:29

„Sukilėlių ideologas
Bronys Raila buvo vienas iš Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) steigėjų, LAF propagandos komisijos pirmininkas, „beveik dešinioji pulkininko Kazio Škirpos ranka“. [2] 1941 m. sausio 25 d. LAF vadas Kazys Škirpa įteikė nacių Vokietijos karinei žvalgybai planą „Pasiūlymas Lietuvai išlaisvinti“, kuriame antras iš trijų pasirengimo etapų buvo „Paruošimas viešosios opinijos ir lietuvių tautos pasiryžimo lemiančiam veiksmui“. Kazio Škirpos pageidavimu Bronys Raila parašė brošiūrą „Už ką kovoja aktyvistai“. Joje žydams prikišama, kad jie aktyviai dalyvavo naikinant Lietuvos valstybę. Komunizmo ideologija kildinama iš žydų ir jų prigimties, kaip tvirtino Adolfas Hitleris knygoje Mano kova. Žydai smerkiami, kad nesiduoda asimiliuojami. Ateityje regima Lietuva be žydų: „Sutartinai su atgimstančios Europos ariška dvasia turėsią būti atskirti nuo Lietuvos valstybinio ir tautinio kūno“. Atsišaukimu „Amžiams išvaduokime Lietuvą nuo žydijos jungo“. žydai laikomi pražūtingos ideologijos komunizmo skleidėjais, kaltinami, kad įsivyravo Lietuvos ekonomikoje ir užplūdo miestus. Skelbiamas nuosprendis: „Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama“. Žydams siūloma nedelsiant palikti Lietuvos žemę. Žydų valdomą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą planuojama perduoti lietuvių tautos nuosavybėn. [3] [4] Bronys Raila įsivaizdavo „naująją Lietuvą“ kaip vienpartinę tautinę diktatūrą, grynai lietuvišką, be žydų ar kitų mažumų, vedamą savo vado ir Didžiosios Vokietijos.[5] Istorikas Valentinas Brandišauskas tvirtino, jog Lietuvių aktyvistų fronto antisemitinė retorika minimaliai veikė masinę Lietuvos sąmonę, o sukilimo metu rengtus pogromus ir šaudymus lėmė vietinės priežastys. [3] Tačiau T a r p t a u t i n ė  k o m i s i j a   nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti p a t v i r t i n o   išvadas, jog pogromus bandyta pateisinti antisemitine propaganda, prilyginančia žydus bolševizmui, ir Lietuvos laikinosios vyriausybės bei Lietuvių aktyvistų fronto a n t i s e m i t i n ė s   p a ž i ū r o s   yra gerai d o k u m e n t u o t o s. [6]|“
„1944 m. Bronys Raila emigravo į Prancūziją, 1948 m. – į JAV.“
Apdovanojimai:
„1996 m. vasario 9 d. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius“
(Pagal Vikapediją, laisvąją enciklopediją.)

Dzeikas       2016-12-8 22:02

Jeigu diskusija vyko taip, kaip aprasyta straipsnyj tai ne kuriu istoriku politini uzsiangazavima geriausiai paaiskina amerikoniskas posakis “money talks”(pinigai kalba, angl.).
Ir taip garsiai kalba , kad buves sveiko proto zmogus ima kalbeti vos ne glosolalija.
Rodos kame reikalas, na dek irodymus ant stalo, kad Skirpa dalyvavo zydu zudyme ir dave jam pavaldiems zmonems tokius nurodymus ir bus viskas aisku.
Jeigu jis tokiu irodymu neturi , o paremta “galetu buti” tai reikia atidaryt pries tos diskusijos dalyvius duris ir pasakyti , kad “sargyba pavargo laukti”, arba “nelaikom jusu”.

to Tarabilda       2016-12-8 21:52

Kokią zarazą įkalei, kad tokiu diagnostiku pasidarei.

pagal       2016-12-8 21:29

cronologiškai tai maždaug taip :

1939 metų rugpjūčio 23 dieną pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas

1941 m. sausio 25 d. LAF vadas Kazys Škirpa Berlyne įteikė nacių Vokietijos Vyriausiosios kariuomenės vadovybei (OKW) bendros veiklos planą. Jisai drauge su OKW Abvero centriniu departamentu išdirbo vykdomąją instrukciją, kurį paskui LAF vykdė.[1] Antanas Maceina buvo pagrindinis LAF programos autorius.
Masiniai trėmimai prasidėjo

Masinaiai trėmimai 1941 m. birželio 14 d., šeštadienį, Birželio 14–18 d. iš Lietuvos buvo ištremta apie 17500 žmonių.

1941 m. birželio 22 d., sekmadienį, nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą. Prasidėjo karas.

Tuo pačiu sukilo lietuviai, paskelbė nepriklausomybę ir sudarė laikinąją vyriausybę. Sukilimo vykdymo iniciatyvą ir vadovavimą perėmė Kauno LAF štabas.  Veikdamas Vyr. LAF vadovybės vardu 1941 m. birželio 23 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir Laikinosios Vyriausybės sudarymą. LAF -  Lietuvių aktyvistų fronto vadas- Kazys Škirpa. Sukilimo metu LAF iš pogrindinės organizacijos virto karine sukilėlių organizacija, turinčią savo kovos (partizanų) būrius – Tautinę Darbo apsaugą.

Birželio 28 d., šeštadienį, Kaune veikę lietuvių sukilėlių būriai buvo nuginkluoti. (Sukilimo laikotarpis birželio 23 - 28)

Kauno Karo Komendantas pulkininkas Jurgis Bobelis pasirašė įsakymą Nr. 9, „Vadovybės įsakymu lig šiolei veikę partizanų daliniai perorganizuojami į reguliarų junginį. Ryšium su tuo visi partizanų daliniai, įmonių apsauga ir paskiri asmenys savo turimus visus ginklus ir karo medžiagą privalo ligi šiandien, birželio mėn. 28 d. 17 val. grąžinti perregistravimui į Kauno Karo Komendantūrą.

Franz Walter S t a h l e c k e r   Birželio 23 d.  atvyko į Tilžės gestapo būstą ir liepė jo vadovui   Hans-Joachim Bohme   25–kilometrų pasienioruože „neįprastai pasielgti“ su visais žydais, įskaitant moteris ir vaikus, taip pat su įtariamais lietuviais komunistais.

Kauno Karo Komendantas Jurgis Bobelis pranešė, „Prie Kauno Karo Komendantūros formuojamas Tautinio Darbo Apsaugos batalionas. Visi taurūs lietuviai, norį tarnauti tame batalione, kviečiami iki š. m. birželio 29 d. 18 val. užsirašyti Kauno Karo Komendantūroj, Birželio 28 d. į batalioną įstojo 107 savanoriai, birželio 29 d. – 152, birželio 30 d. – 143, liepos 1 d. – 269.

Birželio 29 d., sekmadienį, Kauno karo komendantūra įkūrė Tautos darbo apsaugos batalioną.

1941 m. liepos 4 d. ir 6 d. žudynės VII Kauno forte

Liepos 7 d., Kauno karo komendantas Jurgis Bobelis pranešė laikinajai vyriausybei, jog SS A operatyvinės grupės vadas Stahleckeris pranešęs,  kad „masinė žydų likvidacija“ toliau nebus vykdoma.

Vokiečiai LAF uždraudė

1941–1944 m. Lietuva buvo įtraukta į vokiečių Ostlando reichskomisariatą kaip Lietuvos generalinė sritis.
(Pagal Vikipediją laisvąją enciklopediją)

O gal kažkas praleista?

 

NorKūnas (Post Scriptum)       2016-12-8 20:14

Štai kodėl Ramūnas Karbauskis prival(ėj)o “Pagalbinio apvaisinimo įstatymą”,
viešai ginti ne vien remdamasis moderniojo mokslo verdiktais
(nors mokslas tik patvirtina žmogystę nuo jos prasidėjimo momento),
bet pirmiausiai ir galiausiai remdamasis nelygstamomis vertybėmis
(kaip daro, pvz., lenkai ar vengrai).
Antraip netenkama patikimos koordinačių sistemos ir patenkama į lygstamų (subjektyvių) dalykų, kuriuos, to norime ar nenorime,
imama nepagrįstai ir nepagrindžiamai traktuoti kaip absoliučius:
mokslas paverčiamas aukščiausiąja vertybe, nors jis toks nėra ir niekuomet netaps, nes tėra riboto žmogaus proto tikrovę modeliuojanti veikla,
o ne pati tikrovė, ne žmogui anapusinis tikrovės slėpinys,
todėl būtinas pagarbaus, ne vien instrumentinio santykio.
Mokslą paversti aukščiausiu tiesos ar gėrio matu
yra akivaizdžiai nemoksliška (scientizmo klaida).

NorKūnas Liudvikui Jakimavičiui,       2016-12-8 19:12

apibendrinusiam diskutantų “imtynes” žodžiais,
kad “nieko naujo šioje diskusijoje nėra,
ko nebūtų buvę „Santaros-Šviesos“ liberalų ir katalikų imtynėse emigracijoje.”
Deja (greičiau, laimei), pagal ginamų tiesų prigimtį jokia rimta, prasminga diskusija
tarp tikro kataliko ir nuoseklaus liberalo negalima dėl jų nebendramatiškumo:
katalikas siekia išganymo ir trokšta teisumo, dovanojamų transcendencijos
(dovanojamų iki Kryžiaus beprotybės nusidėjėjį mylinčio Dievo),
o liberalas užstato save šiapusybei - modernaus proto konstruktui,
neišmaniai atsiribodamas nuo nuodėmės valdžios, tarsi ši neturėtų protui galios.

Arjonis       2016-12-8 18:35

O aš laikiau Kulakauską padoriu žmogumi.
Suprantama , kad turėti skirtingas nuomones nėra nuodėmė.
Nuodėmė yra teisti Lietuvos patriotus vien dėl to, kad jie nesėdėjo rankų sudėję, kai Lietuva atsidūrė tarp kūjo ir svastikos.
Ir kad Jie, siekė gal būt neįmanomo- bent dalinio Lietuvos savarankiškumo.
Tam kad nueiti tautai į laisvę , reikia pirmųjų žingsnių.
Kad ir kokia galybė buvo nacistinė Vokietija- ji žlugo.
Kad ir kokia galybė buvo Sovietų Sąjunga-ji žlugo.
Mūsų, Lietuvos Sąjūdis pradėjo nuo dalinio suveriniteto.
Nesustojo.
Ir šiandien , tai, ko nepasiekė Kazys Škirpa,kuris visą savo gyvenimą pašventė Lietuvai, yra ateita: Lietuva tapo nepriklausoma valstybe.
Gal būt mums Ji, šiandieninė Lietuva neatrodo idealiai, bet kas trukdo kurti Naująją Lietuvą?

NorKūnas       2016-12-8 17:43

Senovės graikai pamokytų prof. Antaną Kulakauską,
besididžiuojantį žiniomis ir moksliniais laipsniais:
vien enciklopedinis žinojimas niekuomet nepadaro žmogaus išmintingu.
Žinojimas gali tapti net labai žalingas, jei atskiriamas nuo dorybių praktikavimo.
Liberalo protas, vartojant paties A. K. išsireiškimą, yra susipykęs su morale.
Vadinasi, liberalizmas užkerta kelią jo adeptui tapti išmintingu žmogumi.
Bet ne pripažintu ar karjeros, ar pasiturinčiu.
Vis dėlto gaila istoriko-mokslininko,
užsikrėtusio VDU išplitusių šiandien madingų ideologemų sporomis,
kurios atlapaširdę auką pažeidžia iki kaulų smegenų, todėl sunkiai šalinamos.

akademiniai deguto virėjai       2016-12-8 16:18

Kulakausko negaila. Gal kada bus išslaptintas. O jo ir jo kolegų deguto šaukštai buvusių ir esamų studentų galvose dar ilgai smirdės ne vien Lietuvoje.

fašistai vs komunistai       2016-12-8 15:19

komunistai 100 kart daugiau lietuvių sunaikino, nei fašistai.
Artėjant frontui lietuviai masiškai bėgo į fašistinę Vokietiją slėptis nuo rusiškų komunistų.
Ir buvo teisūs - išsigelbėjo, galėjo normaliai gyventi ir kurti.
Gal laikas jau pradėti bausti tuos, nuo kurių lietuviai daugiau nukentėjo?

Tarp        2016-12-8 14:10

kito ko - nežinau ar tai tragedija, ar toks istorijos paradoksas, bet gi dabar bent jau aišku - Škirpa su LAF ( patys to nesuvokdami ) gi realiai kovojo ne už tą Lietuvą, bet už tą Ostland , kuriam 80 procentų lietuvių , kaip rasiškai nepilnaverčių , tos perspekyvos buvo gan liūdnos.

Tas        2016-12-8 13:25

Kulakauskas būtent šiuo atveju kalba ir realiai ir konkrečiai, o tie jojo oponentai norimą fantaziją vaizduoja kaip kokį tai lyg ir realų dalyką .

Tarabilda to tarybiniai istorikai       2016-12-8 12:55

Tamsta esi bukaprotis.

nu taip       2016-12-8 12:52

Pritariu pozicijai straipsnio citata"Violeta Rutkauskienė Šio laikotarpio istoriją būtina pradėt diskutuot nuo pradžios, 1939 m., o ne nuo vidurio, kai susikūrė LAF. Tada bus aiškūs ir faktai, ir jų aplinkybės bei pati situacija.”
Tik turint įvykių/faktų chronologiją galima daryti vienokias ar kitokias išvadas. Įvykių chronologiją turėtų duoti istorikai nieko nenutylint ir nenuslepiant, trumpai konkrečiai ir aiškiai neformuojant išankstinės nuomonės

$+$       2016-12-8 12:09

Negi taip sunku suvokti, kad faktai ir įvykiai yra pagrindas, kuris egzistuoja nepriklausomai nuo to, žino žmogus apie juos ar ne, t. y. nepriklauso nuo žmogaus sąmonės ar pasąmonės, todėl yra neutralūs.
Ta visuma faktų ir įvykių, kuriais disponuoja žmogus, tėra dalis informacijos, kurią apdoroja savo smegeninėje ir daro apibendrinimus bei išvadas. Kitaip tariant, padaro tą informaciją žiniomis, kurios visada yra subjektyvios, tėra tų faktų ir įvykių interpretacija.
Netgi turėdami tą pačią informaciją skirtingi žmonės turės skirtingas žinias,  nes turi skirtingą išsilavinimą, skirtingą aukščiausiojo dovaną logiškai mąstyti bei skirtingą vaizduotę. Gali matyti medžius, bet nesuvokti, kad tai miškas arba priešingai.

tarybiniai istorikai       2016-12-8 9:58

Tarybiniais metais į teisę studijuoti siųsdavo su KGB palaiminimu.
Į istoriją - su komunistų partijos palaiminimu.
Todėl visi tarybinio meto istorikai ištikimi Komunistų Partijai.
(kaip ir visi tarybiniai teisininkai - KGB)

Apuokiukas       2016-12-8 8:14

Dabar pradedu suprasti, kodėl tautininkai ir ,,sąrašininkai” vieni į kitus žiūri kaip šuo į katę.

Viskas       2016-12-8 6:15

Lietuvos sąrašo man nebėra.

T. Vatnikienė       2016-12-8 4:45

Viskas liuks. Svarbiausia kad litovcai peštusi tarpusavyje ir nesprestu jokiu dabartiniu problemų o paliktų jas spresti būsimo gubernatoriaus valdžiai.

Rekomenduojame

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.