Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė

Iš redakcijos pašto. Janina Survilaitė. Dar kartą apie manipuliavimo archyvais „profesionalus“

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gruodžio 10 d. 12:26

13     

    

Iš redakcijos pašto. Janina Survilaitė. Dar kartą apie manipuliavimo archyvais „profesionalus“

Redakciją pasiekė rašytojos Janinos Survilaitės, aktyvios Šveicarijos lietuvių veikėjos, laiškas.

Lietuvoje užviręs pasmerkimas niekinantiems istorinę TIESĄ paskatino dar kartą prabilti ir apie Šveicarijos lietuvių emigrantų skaudulius dėl istorinės atminties niekingo iškraipymo.

Esu ne kartą rašiusi, kaip ŠLB pirmininkė J. Caspersen nenustoja siekusi padaryti senąją Šveicarijos išeiviją – bent po mirties – nusikaltusią pagrindiniams Lietuvos ir Šveicarijos įstatymams, t.y. įrodyti, kad ... ŠLB yra įkurta nelegaliai. Tokia išvada peršasi dar ir todėl, kad pirmininkė ŠLB įkūrimą kažkodėl sieja su iš archyvų konteksto ištraukta Šveicarijos lietuvių pirmojo susirinkimo 1950 m. rugpjūčio 20 d. data, nors šioje įstatymus gerbiančioje šalyje šios datos nėra jokio pagrindo laikyti ŠLB įkūrimo data. Ir ne tik dėl to, kad tai neatitinka privalomų Šveicarijos civilinio kodekso ZGB Art. 54; 59–70 reikalavimų bei ŠLB sudaryto Statuto (paragrafo Nr.1), bet ir todėl, kad tai ... tiesiog prieštarauja faktams. Užtat kas galėtų paneigti, kad tai idealiai atitinka sovietinę propagandą apie tai, kokie lietuviai ir kodėl traukėsi nuo sovietų okupacijos: „tarybinės tėvynės išdavikai, ten kūrę nelegalias gaujas kovai prieš tarybų valdžią...“ (iš pokario „Komjaunimo tiesos“ ir „Tiesos“ laikraščių).

Kaip žinome, pagrindinis išeivijos tikslas buvo kovoti prieš Lietuvos okupaciją – „Ko negali padaryti mūsų broliai Tėvynėje – tą padarysime mes“ – aiškino savo prisiminimuose mums senieji išeiviai. Kovai su Baltijos šalių okupacija lietuviams reikėjo paramos iš Vakarų Europos antikomunistinio judėjimo pažangiausių mokslininkų ir politinių veikėjų... Tokių pavardžių mano knygoje „Alpių lietuviai“ vien keliuose epizoduose yra išvardinta dešimtys. Taip pat aprašyti ir didžiuliai europinio masto renginiai, kuriuos visos Bendruomenės vardu organizavo arba kuriuose aktyviai dalyvavo pirmasis ŠLB pirmininkas dr. A. Gerutis. Argi tą būtų galėjusi atlikti nelegaliai įsikūrusi bendruomenė?

ŠLB išeivija griežtai laikėsi įstatymų, siekė, kad ir ŠLB įstatuose jų teisės ir pareigos būtų tiksliai apibrėžtos ir pagal galiojančius Šveicarijos įstatymus. Tam, kad galėtų siekti tikslo, Bendruomenei – ir tik teisiškai įsikūrusiai – reikėjo svarios politinės motyvacijos.

Archyvuose užfiksuota dešimtys lietuvių bendruomenės reikšmingos veiklos pavyzdžių – ir šių tikslų išeiviai nebūtų galėję siekti, jei nebūtų įregistravę banke patvirtintų Statutų. Šveicarijos įstatymai griežtai reikalauja, kad patvirtinti Statutai iškart būtų įregistruoti ir banke. Kitas etapas – būtina atidaryti sąskaitą, į kurią ir pervedamos visos ŠLB skirtos lėšos. Kaip visiems žinoma, būtent ŠLB surinko daugiausia pinigų lietuviškosios Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje įkurti: išeiviai atliko milžinišką agitacinį darbą tarp vietinių šveicarų, o šie pinigus aukojo pervesdami tik į teisėtos ŠLB sąskaitą.

Galima tik spėlioti, kodėl su tokiu atkaklumu štai jau dešimt metų ponia pirmininkė nepraranda užsidegimo sudirbti Šveicarijos išeiviją, suniekinti jos pirmtakų veiklą, o, svarbiausia, slėpti tikruosius archyvuose užfiksuotus faktus: įtikinėjama datos „nekaltumu“, ieškoma kaltų, buvusi ŠLB pirmininkė ir šių eilučių J. Survilaitė apšaukiama neišmanėle, „nežinia iš kokių archyvų“ parašiusia knygą „Alpių lietuviai“...

Tačiau apie viską iš eilės: ir kaip buvo atgaivinti išeivijai šmeižti skirti Kremliaus propagandos „modeliai“, ir kaip žūtbūt siekiama Tautos istorijoje įtvirtinti faktą, kad ŠLB įkurta… NELEGALIAI.

Pasikartosiu: karo pabėgėliai lietuviai Šveicarijoje Lietuvių bendruomenę (LB)  kūrė griežtai laikydamiesi Lietuvių Chartos ir PLB (1949 m.) Konstitucijų (I.2), reikalavusių, kad pasaulyje besikurianti LB laikytųsi tos šalies, kurioje prisiglaudė, įstatymų. Taigi Šveicarijos lietuviai griežtai laikėsi šios šalies civilinio kodekso (ZGB Art. 54; 59–70), todėl bendruomenės įkūrimo 1952 m. vasario 17 d. faktą fiksavo ir dokumentuose, kaip ir privalu pagal Šveicarijos įstatymus.

Mano knygoje „Alpių lietuviai“ (p. 24), išleistoje lietuvių ir vokiečių kalbomis, taip pat esama įrašo, kad ŠLB Lietuvių Chartos Konstitucijos šviesoje gimė 1952 m. vasario 17 d. Tačiau knygą, kaip žinome, J. Caepersen sukritikavo kaip klaidingą, nors knyga nuo A iki Z parašyta senosios išeivijos pastangomis fiksuojant tiktai patikrintą archyvinę medžiagą.

Taigi ŠLB yra teisiškai šalyje įsikūrusi lietuvių bendruomenė.

Galiu tik pridurti: kad privalu laikytis įstatymų, senoji karta aiškindavo visiems naujai atvykusiems emigrantams, tarp jų – ir J. Caspersen, todėl nežinoti būtinų įstatymų galėtų nebent analfabetas, o ponia pirmininkė – pripažinkim – net tik pakankamai išsilavinusi bei protinga, bet net ir nuovoki.

Ir tuo niekas neabejoja. Ypač dabar, kai jau žinome, kad J. Caspersen net… UŽVETAVO banke bendruomenės sąskaitą su įregistruotais statutais, atidarytą... 1952 m. vasario 17 d. Tą pačią, kurios atidarymas – pagal Šveicarijos reikalavimus, registruojant ne verslo organizacijas užtenka atidaryti sąskaitą banke (verslo organizacijos dar privalo įsiregistruoti ir Valstybiniame verslo registre) – vis dar suprantamas kaip ženklas, kad bendruomenė Šveicarijos konfederacijoje įsikūrė teisiškai…

Kaip suprantate, toks pirmininkės sprendimas „uždėti veto“ bendruomenės sąskaitai, kur guli ŠLB narių suaukoti pinigai, yra ne tik kad nepadorus, jis ir iškalbingas – matyt, pirmininkei rūpėjo tik viena: visiškai neaiški būtinybė nuslėpti teisėtą įkūrimo datą...

ŠLB archyvuose yra išsaugoti du su ŠLB kūrimosi procesu susiję protokolai:

1950 m. rugpjūčio 20 d. protokolas [paskelbtas ir mano knygoje „Alpių lietuviai“ (p. 169), ir dr. A. Geručio archyve „OIKOS 2014 Nr. 2(18) (p. 138)] rodo, kad tą dieną Ciuriche vyko lietuvių susirinkimas, kuris aptarė bendruomenės kūrimosi galimybes, išrinko tuo besirūpinančią valdybą, nutarė rinkti nario mokestį, tačiau dar neturėjo svarbiausio dokumento – Statutų, dėl to pagal Šveicarijos įstatymus bendruomenės negalima laikyti įkurta!

Gerai žinodama, kad tokiai istorinės tiesos falsifikavimo kiaulystei, išskyrus ją vieną, niekas daugiau nepritars, istorinius faktus ji gudriai slėpė nuo bendruomenės narių akių. Pavyzdžiui, tą protokolo dalį, kur rašoma „[...] Narių teisės ir pareigos bus paskelbtos šiuo metu rengiamuose Statutuose, kurie bus artimiausiu laiku atiduoti visuotiniame susirinkime patvirtinti“, prieš skelbdama internete ji tiesiog… nukirpo...

1952 m. vasario 17 d. protokolas [paskelbtas dr. A. Geručio archyve: „OIKOS 2014 Nr. 2(18)p. 139–140] rodo, kad tada buvo priimti ir patvirtinti Statutai, vadinasi, ŠLB teisiškai oficialiai įsikuria būtent tą dieną. Ir būtent ši data skelbiama dokumentuose, o jos teisėtumas atitinka Lietuvos ir Šveicarijos įstatymus.

ŠLB kūrė ne namų šeimininkės, ne restorano nuolatinio stalo sambūris, o nuo rusų okupacijos 1945–1948 m. pasitraukęs į Vakarus Lietuvos elitas ir Šveicarijos universitetus baigę jaunieji išeiviai – lietuviai, kurie vėliau tapo pasaulyje garsiais mokslininkais. PLB pirmininkas dr. V. Kamantas 2000 m. PLB konferencijoje išeivius pavadino „lietuviškų talentų žvaigždynu, todėl po mirties juos teisti ir smerkti, it kokius sovietinio režimo nusikaltėlius, yra nedovanotinas nusikaltimas.

Taigi Šveicariją pasiekę karo pabėgėliai lietuviai ieškojo nišos ir situacijos, kuri juos apsaugotų nuo sovietinės Lietuvos valdžios spaudimo šveicarams sugrąžinti juos į režimo nelaisvę; suteiktų oficialias galimybes jiems vystyti talentus; leistų drąsiau vesti Vakarų Europoje Lietuvos bylą kovojant prieš Tėvynės okupaciją... Antra: padorūs lietuviai turėjo ir kitą tikslą – atsiriboti nuo 1948–1952 metais Šveicarijoje besislapsčiusios kitos pabėgėlių grupės: Wermachto karo aviacijos pulkininko, slapyvarde J. Giedrys, nelegaliai suorganizuotos buvusių Wermachto karininkų ir Lietuvos holokausto aktyvistų pronacistinės „Lietuvių sąjungos“.

Beje, „Sąjungos“ dokumentai prieškario Ciuricho konsulate buvo saugomi iki konsulo S. Garbačiausko dukros Ritos Garbačiauskas mirties 2010 metais, kol pasinaudojusi neveiksnios Ritos Garbačiauskas „negaliojančiu testamentu“ J. Caspersen visą konsulato turtą su reikšmingais „Sąjungos“ karo/pokario metų archyvais pasisavino, nors konsulinių tarnybų turtas tiesiogiai priklauso LR URM, kuri, žinoma, jo ir nepasigedo… Apie „Sąjungos“ veiklą galima pasidomėti VU RS dr. V.Dargužo archyvuose F-249 ir mano knygoje „Blunkančių likimų liudytojai“ (p. 161–171).

Nelegalioji profašistinė „Sąjunga“ buvo Šveicarijos valstybinio nacionalinio saugumo departamento sekama ir iš šalies vejama lauk, todėl siekė nors laikinai prisidengti teisėtai kuriamos bendruomenės vėliava, skubinosi užbėgti politiniams įvykiams už akių, savo straipsniuose melavo, kad ŠLB menamai jau esanti įkurta. Tą skelbė „Šveicarijos lietuvių žinios“ Nr.1, 1951 m., kurį J. Caspersen „sumanipuliavo“ kaip „tikrą faktą“ [...] Laikraštis iš visų Šveicarijoje gyvenusių lietuvių archyvų buvo išimtas. Nesunaikintas laikraščio egzempliorius 2007 m. atkeliavo iš Romos su S. Lozoraičio asmenine biblioteka į Mažvydo nacionalinę biblioteką ir, žinoma, labai tiko nesąžiningai klastotojai…

Beje, beklastojant kartais nutinka ir paradoksalių dalykų. Nors J. Caspersen visur rašė ir visur skelbė tik nelegalią datą, kartais ją paneigdavo pati tikrovė... Štai „Šveicarijos lietuvių žinių“ 2011 m. gruodžio mėnesio laikraščio 2 puslapyje skelbiama nelegali 1950 m. rugpjūčio 20 d. įkūrimo data, o 25 puslapyje dr. J. Pečiulionytė, viena (jau mirusi) iš išeivių, kūrusių ŠLB, tvirtina, kad „mes ŠLB įkūrėme 1952 m. vasario 17 d.“.

LR Istorijos instituto mokslininkų pažymą (2015 m. gruodžio 18 d.) apie teisėtą 1952 m. vasario 17 d. ŠLB įkūrimą J. Caspersen lietuvių susirinkime (2016 m. vasario 28 d.) paneigė kaip neteisingą ir tvirtino, kad 1952 m. vasario 17 d. įkūrimo datą  išgalvojo ir pažymą nupirko... Janina Survilaitė. Visus vertė  mane viešai pasmerkti. Tas ir buvo padaryta (žr. 2016 m. vasario 28 d. protokolą).

Internetiniame ŠLB puslapyje visą dešimtmetį akis bado absurdiškas, politinės logikos neatlaikantis pranešimas: ŠLB buvo įkurta 1950 m. rugpjūčio 20 d., o Statutai priimti 1952 m. vasario 17 d.

Žinančius tikrąją ŠLB istoriją sukrėtė J. Caspersen profesionaliai sumanipuliuota prof. E. Aleksandravičiui pateikta pasirašyti pažyma, kurioje tariamai nuo 1950 metų renkamas nario mokestis (nors sąskaitos banke nėra!), kad buvę laikini Statutai (archyvuose niekur nėra laikinų statutų patvirtinimo!), o įrodinėjimams naudojamasi propagandiniu nelegalios „Lietuvių Sąjungos“ laikraščiu „ŠLŽ“  Nr. 1.

Niekas negali suprasti, kokiam tikslui PLB renkama Ginčams spręsti komisija, jeigu teisingus komisijos sprendimus suinteresuotas kaltininkas gali be jokio vargo tuojau paneigti?

2015 m. rugpjūčio 18 d. Ginčų komisija (atsakinga p. Marytė Šmitienė) el. paštu atsiuntė man pranešimą, kad kruopščiai ištyrę ŠLB pokario išeivių veiklos istoriją, nustatė, jog bendruomenė teisėtai  įkurta 1952 m. vasario 17 d., tačiau J. Caspersen uždraudė skelbti… (Dar daugiau, priešingu atveju komisijai grasino už tai sukelsianti kažkokį „baisų škandalą...“).

Kas kursto pirmininkės širdyje neapykantą išeiviams, kad imamasi skaudžiausių būdų susidoroti su kovojančia už tiesą?

Man asmeniškai draudžiama rašyti apie ŠLB bėdas spaudoje (žr. 2015 m. lapkričio 23 d. „Bernardinai“), straipsniai vadinami „rašliava“, esu nekorektiškai bauginama elektroniniais laiškais, nuolat kaltinama ir niekinama. Dėl to palūžo mano sveikata; susirgau insultu…

Akylai stebėdama visus Lietuvoje paradoksaliai besirutuliuojančius įvykius, nukreiptus prieš Tautos atmintį, įsitikinau, kad PLB-nę ir jos veiklą koordinuojančias LR vyriausybines institucijas, įskaitant ir LR Užsienio reikalų ministeriją, „reguliuoja ir valdo“ ne kas kitas, o buvusi raudonoji komsomolsekretorė, nepakaltinamoji dano milijonieriaus žmona, nepripažįstanti jokių LR vyriausybinių institucijų dokumentų, ignoruojanti archyvinius paliudijimus.

Kad būtų išgelbėta ŠLB archyvų tiesa, 2015 metais kreipiausi į Šveicarijos teisėsaugą, nes ŠLB yra įkurta Šveicarijoje, o ne Lietuvoje. Šveicarijos Valstybės advokatas p. J. Bollagas 2015 m. gegužės 10 d. laišku patvirtino, kad ŠLB įkurta teisiškai oficialiai 1952 m. vasario 17 d. Dar trys Šveicarijos teisininkai paryškino Šveicarijos ZGB kodekso įstatymus, kada ŠLB yra teisiškai įsikūrusi, kada dar vis laikoma nelegali…

J. Caspersen pasisamdė advokatą, kuris pageidavo Taikos teismo, kuriame Šveicarijoje nusikaltęs pilietis atsiprašo, prižada atitaisyti klaidas ir, pasiskundusiam atleidus, be didesnės bausmės išsisuka. Prieš Taikos teismą viskas būna įrodyta ir papildomų dokumentų Taikos teisme pateikti nereikia – tik susitaikyti… Sutikau, nes tikėjau J. Caspersen sąžinės atbudimu. Taikos teismas įvyko 2016 m. lapkričio 29 d. pagal J. Caspersen gyvenamąją vietą. Trys už mirusių išeivių teisingą veiklą kovojantys liudininkai netekome žado, kai p. J. Caspersen šoko įrodinėti, kad išeiviai visuose PLB dokumentuose patys (!!!) skelbė įkūrimo datą 1950 m. rugpjūčio 20 d. ir kad ji šioje istorijoje „nė prie ko“...

Neabejoju, kad Šveicarijos teismai tikrai sąžiningai gina ir gyvus, ir mirusius, tačiau dėl mano sunkios ligos už visus nusikaltimus keliamą baudžiamąją bylą laikinai teko atidėti…

Pirmajame „Atgimimo“ (1989 m.) numeryje rašytojas Sigitas Geda rašė: „Mes visi užaugome šėtono paunksmėje…“ Tai tiesa. Tačiau, laimei, ne visi šėtono paunksmėje įgijome tiek „genialaus profesionalumo“ klastoti tautinės atminties IŠDAVYSTEI, net mirusiųjų sielų nepaliekant ramybėje…

Net gal būtent už išdavystę šėtonas brangiausiai ir sumoka?

PRIEDAI

                                I.

Šveicarijos konfederacijos(CH) teisininkų, atsakiusių į mano klausimus, sutrauktinę pateikiu originalo kalba:

1. Zivilgesetzbuch Ausgabe 1952.  Gemäss Art.54 ZGB sind Verein dann handlungsfähig wenn die nach dem Gesetz und Statuten hiefür unentbehrlichen Organe bestellt sind.
2. Kommentar von Alfred Traber – Vereinsrecht und Vereinsleitung – 1952
Ein Verein/Gemeinschaft in der Schweiz welcher die Gründung noch nicht vollzogen hat (beispielsweise keine Statuten verabschiedet hat) nicht als Körperschaft handeln kann. Die Gründung des Vereins vollzieht sich nur dann, wenn Statuten entworfen worden sind.
Nach dem Gesagten dürfte gemäss dem im Jahre 1950 geltenden Recht kein Verein/Gemeinschaf mit Rechtspersönlichkeit gegründet worden sein, sondern erst 1952.02.17 als die Statuten verabschiedet worden sind.

                                II.

Kauno VDU dekanato laiškas

2017 m. vasario 26 d.

Gerbiama ponia Janina,
Rektoratas mums, Humanitarinių mokslų fakultetui, persiuntė Jūsų laišką dėl Šveicarijos lietuvių bendruomenės įkūrimo datos.
Lietuvių išeivijos instituto darbuotojai pateikė visą, kiek įmanoma rasti archyvinių dokumentų, Šveicarijos lietuvių bendruomenės kūrimosi/steigimo istoriją.
Visi išdėstyti bendruomenės kūrimosi faktai pagrįsti archyviniais dokumentais, t.y. nuo pirmųjų žingsnių telkiantis į bendruomenę iki paskutiniųjų, kuomet buvo suformuluoti ir patvirtinti Šveicarijos lietuvių bendruomenės nuolatiniai įstatai 1952 m. vasario 17 d. visuotiniame susirinkime. Tą patvirtina ir Jums išduota Lietuvos istorijos instituto pažyma (2015-12-18).
Dekanė konsultavosi su prof. Egidijumi Aleksandravičiumi ir mano, kad Lietuvių išeivijos instituto pateikta medžiaga yra išsami, rodanti visą Šveicarijos bendruomenės kūrimosi procesą, kuris buvo užbaigtas 1952 m. vasario 17 d. priėmus nuolatinius įstatus. 
Pagarbiai,
Alisija Rupšienė   
HMF sekretoriato
vyriausioji referentė
tel. 327830 (3803)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Janina       2017-12-15 8:47

Adventas. Artėja pasaulio Atpirkėjo gimtadienis. Taikos ir ramybės metas.Senoji išeivių karta, kuriai priklausė ir mano vyras buvo labai religinga.Visada paaukoju už jų sielas šventoms mišioms, nes jos to tikrai nusipelnė...
Visai kitaip skamba ponios pirmininkės autobiografija knygoje “Alpių lietviai”, kurioje buvusi viena iš aktyviausių lietuviškos provincijos komjaunuolių rašo: “Turtingiausią praeitį susikūriau Tėvynėje…mano senelis komunistas, revoliucionierius-pogrindininkas, pirmųjų kolchozų kūrėjas Žemaitijoje. Už nuopelnus valstybė jam pastatė paminklą, portretas kabojo Mažeikų muziejuje… Jo priešas buvo katalikų bažnyčia… Aš didžiavausi savo seneliu…”
Sunku patikėti, kad toks žmogus, kaip ponia Jūratė galės kada nors atsiprašyti mirusių, ar Kristaus gimtadienyje paaukoti už juos šventoms mišioms. Tai būtų didžausia savo nuodėmių, apšmeižus išeiviją,atgaila ir atpirkimas…

Adomas       2017-12-13 14:35

Gražioje šalyje įsikūrusi lietuviška išeivija garsėjo gražiais darbais, apie kuriuos rašė rašytoja J. Survilaitė knygoje „Alpių lietuviai“, kurią išleido Šveicarijoje surinktomis ir asmeniškomis savo lėšomis… Senoji karta buvo tikri Tautos pilietiškumo idėjų rėmėjai ir garsintojai. Pirmoji ŠLB pirmininkė moteris(50metų buvo tik vyrai) rašytoja J. Survilaitė buvo išeivijos tradicijų tęsėja: rūpinosi nesavanaudiška pagalba Lietuvai, pati aukojo Tėvynei savo uždirbtus pinigus: įsteigė savo senelio knygnešio Martyno Survilos kasmetinę piniginę premiją, kurią per du dešimtmečius gavo Lietuvos bibliotekininkai, redakcijos, mokyklos, knygos „ Knygnešys“ leidyba….Rūpinosi Lietuvoje pagelbėti daugiavaikėms šeimoms: už sutaupytas knygos „Alpių lietuviai“ leidybines lėšas kartu su šveicarų Solidarity leidykla nupirko kelias sodybas daugiavaikėms šeimoms Marijampolės ir Šilutės rajonuose, savo lėšomis rašė ir leido knygas išeivijos veiklai įamžinti… Su Berno profesoriumi Locheriu kelis metus negailėdama nei laiko, nei pinigų vedė derybas su Lietuvos /Latvijos CH ambasadomis, Lietuvių fondu Amerikoje kitais rėmėjais ir palaikytojais dėl Baltistikos/Lietuvių kalbos Katedros atgaivinimo Berno universitete.
Paklauskite kuo pasikeitė lietuvybės veikla atėjus p. J. Caspersen, aktyviai sovietinio režimo komjaunuolei? Pirmasis jos „nuopelnas“ iš Lietuvos biudžeto „išplėšti“ 100tūkst litų  ir save išgarsinti konferencijoje dėl lietuvių kalbos dėstymo, kuri davė nulinį rezultatų, nes J. Survilaitės ir prof . Locherio jau buvo viskas tam reikalui išaiškinta: būtent, kad lietuvių kalbos dėstymo atgaivinimas Vakarų Europoje yra politikos, o ne LB reikalas… Kitas kaulijimas iš Lietuvos biudžeto pinigų buvo Caspersen su NEliteratais sugalvota išleisti knygą „Rašytojų pėdsakai Šveicarijoje“. Kiek ta knyga verta- niekas negali pasakyti, bet už tai iš Lietuvos biudžeto išplėštų 30 tūkstančių užteko „autorėms“ net ant Piloto kalno pabaliavoti ir visoje Lietuvoje apsiskelbti, kad ŠLB „padovanojo“ TŪKSTANTMEČIO DOVANĄ Lietuvai??!! Maironiui lentą prikalti niekam laisvai neprieinamoje vietoje – vėl 50 tūkstančių Lietuvos biudžeto pinigų, Eretui memorialinė lenta- irgi 50 tūkstančių Lietuvos biudžeto pinigų...Visus ištiktų tikras šokas sužinojus, kiek iš Lietuvos vargšų mokesčių mokėtojų pinigų išplėšė per savo vadovavimą ŠLB milijonierė p. Pirmininkė...

ALEKSANDRAS       2017-12-13 8:55

Puikūs atsiliepimai…Rašykite daugiau! Nebijokite!
Gogolio tragikomedijos verta ŠLB pirmininkės suorganizuota “psiaudo” 65-mečio jubiliejaus šventė nelegaliai ŠLB datai įtvirtinti… Oi, kaip šaunu buvo išniekinti mirusius linksmu šokiu ant dejuojančių išeivių kaulų, kuriuos trypė p. Exambasadorius, p. Profesorius, dešimtys ponų daktarų!!!Filmavo ir įamžino TOKIĄ ŠVENTĘ!!! ŠTAI KAIP GALI SUSUKTI GALVAS VIENA VIENINTELĖ KOMSOMOLKA. Pasitelkusi savo makabrišką sovietinę patirtį išeivijos tautinei sąmonei ir patriotiškumui suardyti…
Iš tikrųjų čia tik ledkalnio viršūnė, ką dar gali nuveikti kitos PL Bendruomenėms vadovaujančios komsomolkos arba kompartijos sekretorių/enkavedistų palikuonės!!!

palaikau Violetą       2017-12-13 6:08

Kai Lietuva atgavo Nepriklausomybę, pagrindinės išeivijos organizacijos, prisidėjusios prie Lietuvos išlaisvinimo bylos - VLIK’as, Krikščionių demokratų partija išeivijoje ir kt., savo veiklą suspendavo, surinktas aukas perdavė Lietuvai. Kiek ilgiau dar veikė lietuvių fronto bičiuliai,  BALF’as, rėmęs į Sibirą ištremtuosius, DI-Pi stovyklose įsikūrusius tautiečius ir , jau atgavus nepriklausomybę, neturtingas tautiečių šeimas Lietuvoje. Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) lygiai taip pat turėjo suspenduoti savo veiklą. Tačiau ne visi veikėjai su tuo sutiko, nes labai norėjosi įv. apdovanojimų, įvertinimų ir pan. Pastaruoju metu PLB sudaro apie 97 proc.trečiabangių, kurie tik pagyvenę metus ar keletą, jau save priskiria prie PLB ir bet kuria kaina stumia pirmyn kažkokią veiklą, kuri niekam nereikalinga.Juolab, kad didelė dauguma tautiečių PLB veikla nesidomi ir nepalaiko jos. Jūratė Casperson- garsiu Tarybų valdžios kūrėjų, buv. komunistinių pogrindininkų atžala, gana agresyviai įsiveržusi į PLB valdybą ar Tarybą, 2012 m. PLB Seime pristatinėjo (kaip didžiausią savo nuopelną), Šveicarijoje atrastą  namą, kur apsistodavo Maironis. Jos idėja - ant to namo reikia užkabinti lentą - čia lankėsi lietuvių poetas…, Tai lentai J.Casperson prašė Lietuvos skirti nemažą sumą pinigų. Turtingo vyro žmona nesugebėjo išsiversti be neturtingos Lieyuvos pinigų, nesugebėjo surinkti iš Šveicarijoje gyvenančių lietuvių aukų 500 dol.?? ir t.t. Nebereikalinga, neturinti idėjų, tik noru vadintis ,,pirmininke”, ,,pavadotoja” ir pan. Lygiai kaip nereikalingasekonomikos komitetas, kuriam pasišovė vadovauti verslininkė A.Kavakienė, sumaišiusi privačius ir visuomeninius interesus.  Ir t.t. L.T.

Violeta       2017-12-12 19:39

Straipsnis patvirtina gryną tiesą, kad užsienio lietuvių Pasaulio Bendruomenei seniai laikas garbingai suspenduoti, nes ten sulindę komjaunuoliai/ kagėbistai tik deda pastangas sugriauti tai, kas kažkada buvo gražaus senųjų išeivių padaryta Lietuvos išsivadavimui iš rusų okupacijos remti. Amen! Nulipkite nuo tos kadaise buvusios šlovingos scenos! Tautinė veikla ne jums!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Algimantas       2017-12-12 16:03

Bolševikinė kilmė ir sovietinė mokykla būsimą lietuvių bendruomenės pirmininkę Šveicarijoje J. Kaspersen, labai panašu, išmokė meluoti, klastoti. Panašių veikėjų radosi ir kitose valstybėse, nes sovietinė nomenklatūra parūpino savo atžaloms šiltas vietas.

Regina       2017-12-12 9:32

Iš pasakojimo dar kartą paaiškėjo kuo užsiima mūsų jaunieji emigrantai užsienyje priklausantys garsiai PL Bendruomenei, kuri nori tik LR pilietybės, mamos emigrantės kaulija iš LR pinigų už savo vaikų pamokymą lietuvių kalbos arba kokio nors “lietuviško pikniko” suorganizavimą ir t.t.
ar protingai daro Lietuva plukdydama pinigus tokiems “tėvynės išdavikams”??????-juk Lietuva jau seniai laisva ir už jos išsivadavimą iš okupacijos laikai užmiršti… Atsitokėkite LR vyriausybė ir seimas!!!!!!!

 

Survilaite       2017-12-10 18:31

Praleidot laiką patylėti. Landsbergis ne padėkos.

Nepasirašysiu>matyt       2017-12-10 16:46

Negreitai. Landsbergiui užderėjo ypač daug anūkų ir proanūkių, tad pasiruoškim dar keliems katalikybės, korupcijos, liberalizmo, kripto-judaizmo, nusavintos užsienio labdaros lietuviams, žemės kilnojimų ir pan. dešimtmečiams. Šudrų melžimas tik suintensyvės, kai netrukus nebeliks ES paramos. Rankos yra, melžti kažką reikia.

Nepasirašysiu       2017-12-10 16:43

Putinas KGB direktorius? O “kas galėtų paneigti, kad”...
Man toks variantas kur kas įtikinamesnis.

Nepasirašysiu       2017-12-10 16:42

Seniai žinoma, kaip lietuvių valstiečių/baudžiauninkų neseniems palikuonims sekasi politika, bendruomeninis gyvenimas (ne tik Šveicarijoje, bet ir D. Britanijoje bei kitur) ir t.t. Beresnevičius galimai tai kažkaip suvestų su Indijos šudrų kasta.
Straipsnio autorei: atsargiai, savo tautiškumu neužrūstinkite Lietuvos liberalų (landsbergių ir kitų, pripažįstančių tik referendumus, remiamus skalbimo milteliųir alaus dalybomis).
Šveicarijoje ką tik uždaryta Lietuvos ambasada. Šalyje, kuri turi įdomių faktų Tiesos.lt skaitytojams:
1. Šveicarų tautiškumas, kalbant keturiomis valstybinėmis kalbomis, panieka užsieniečiams arba visiškas nesidomėjimas jais, šaunamųjų ginklų (ir automatinių) nešiojimasis viešumoje.
2. Faktas, kad skurdžiausia (ir turbūt korumpuočiausia) Šveicarijos dalis - katalikiška

Kai Putinas KGB direktorius       2017-12-10 14:07

Ne taip viskas 5:06 paparasta https://www.youtube.com/watch?v=FnlFJAgCDZU
Ne šiaip sau įslaptinti neprisipažinę KGBistai dar gyvas Putinas KGB direktorius.

matyt       2017-12-10 13:40

neveltui dabar Lenkijoj naujasis premjeras formuodamas vyriausybę žada netvirtinti Užsienio reikalų ministro, Ten irgi tokie PRL’o veikėjai užsibuvo užsibuvo. Kada Lietuvoj bus pajudinti tokie veikėjai?


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. Adventas ir angelas

Povilas Gylys. Kai vaikai tampa mažiau išsilavinę nei tėvai

Geroji Advento Naujiena: Budėkime – Jis sugrįš!

Andrius Švarplys. Dar yra ir trečias kelias – politinės kvalifikacijos standartas

Ramūnas Aušrotas. JTO Vaiko teisių konvencija skirta kontroliuoti ne tėvų, o valstybės priimamus sprendimus vaiko atžvilgiu

„NeRedaguota“. Rajmund Klonowski ir Vytautas Sinica. Žmogaus teisės Lenkijoje ir kitur

Andrius Švarplys. Twitteris pradeda elgtis kaip valstybė valstybėje?

Ramūnas Aušrotas. „Smurto banga“: pora pastebėjimų LRT.lt teksto paraštėje

Andrius Švarplys. Naujienos iš Amerikos rinkimų

Algimantas Rusteika. Tvanas (Iš ciklo „Klūpanti Tėvynė“)

Darius Kuolys. Prieš Evelinos kerinčią jaunystę klumpa ir profesorius, buvęs KT teisėjas, teisėtyrininkas konstitucionalistas Vytautas Sinkevičius

Andrius Švarplys. Apie Twitterio cenzūrą

Liudvikas Jakimavičius. Prezidentūra turėtų atidėti Vyriausybės formavimą iki geresnių laikų

Andrius Švarplys. Ir BBC laukia CNN likimas

Klausymai Pensilvanijos valstijos senate. Publika juokiasi: iš naktį atsiradusių 600000 balsų už Trumpą... 3200

Vytautas Sinica. Naujos normos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Jos protestuoja ne mano vardu. Atsakymas Š.Černiauskui ir kt.

Audrius Bačiulis. Šimonytė – premjerė Uspaskicho ir Palucko malone

Vytautas Radžvilas. TS-LKD nariams ir rėmėjams

Ramūnas Aušrotas. Tenesio valstija galės drausti abortus dėl eugeninių, seksisinių ar rasistinių pagrindų

Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui

Algimantas Rusteika. Numylėtoji Lietuva

Vidmantas Valiušaitis. Su Lietuvos kariuomenės diena!

Vidmantas Valiušaitis. Birželio sukilimas ir Vilniaus LAF štabo sunaikinimas

Nida Vasiliauskaitė. „Kodėl radikalios idėjos nėra geros idėjos“ (jauniesiems konservatoriams paprašius pasisakyti)

Algimantas Rusteika. Apie blokus

Nuo bačkos. Andrius Kubilius. Už Eveliną!

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.