Demokratija ir valdymas, Savivalda, Nevyriausybinės organizacijos

Irena Vasinauskaitė. Keistos Šiaulių visuomenininkų patirtys: kuo naudingiau dirba, tuo įnirtingiau yra skundžiami

Tiesos.lt redakcija   2018 m. kovo 29 d. 9:40

12     

    

Irena Vasinauskaitė. Keistos Šiaulių visuomenininkų patirtys: kuo naudingiau dirba, tuo įnirtingiau yra skundžiami

Apie Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos [prezidentė Vida Pociuvienė] vargus „per valdiškus namus“ jau esu rašiusi. Mūsų portalo skaitytojai turės unikalią galimybę susipažinti su analogų neturinčių precedentu – Šiaulių savivaldybė ir NVO konfederacija balandžio 9 dieną nesutarimus aiškinsis teisme.

Tačiau etatiniai miesto skundikai vis nerimsta.

Savivaldybė jau dabar nebeperlipa per raštus, reikalaujančius ištirti kitos aktyvios miesto visuomenininkų grupės – gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ – veiklą.

Atrodytų, pristatinėti, ką ir kiek yra nuveikusi ši visuomeninė asociacija, nei šiauliečiams, nei šilumos ūkio specialistams, nebereikia – už juos kalba darbai ir labai apčiuopiami veiklos rezultatai, pavyzdžiui, jau kelinti metai mažiausia šildymo kaina Šiauliuose pasiekta tik šios asociacijos suburtų specialistų atkaklumo dėka.

Tad pristatydami asociacijos pirmininko Vytauto Kabailos 2017 metų veiklos ataskaitą, kviečiame atidžiai įsiskaityti ne tik į tai, kas kukliai, administracine kalba reziumuojama, bet ir ... pamatyti, kiek laiko bei energijos skirta tam, kad visa tai atsirastų. Ne kritikai, ne skundams, o konstruktyviems darbams visų labui – kitą kartą pastebimiems tik į ateitį žvelgiantiems (gal neišduosiu paslapties pasakiusi tokią jų veiklos iškalbingą detalę – ataskaitoje išvardyti projektai, pasiūlymai, įstatymų pataisų vertinimai ir pan., sutilpę į tris standartinius mašinraščio puslapius, radosi iš asociacijos kassavaitinių susitikimų, vykstančių kartais ir po keturias valandas, ar daugiau ir paskesnių diskusijų jau elektroninėje terpėje).

Susidomėjusius informuojame, kad asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ vadovo Vytauto Kabailos kontaktus galite gauti portalo redakcijoje.

* * *

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininko 2017 metų veiklos A T A S K A I T A

Ataskaita patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ narių visuotiniame
ataskaitiniame susirinkime, vykusiame 2018 m. kovo 22 d.

2017 metais asociacija aktyviausiai dirbo šilumos ūkio, viešojo transporto, energetikos srityse, gilinosi į valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo bei privatizavimo, rinkos analizės, konstitucinės teisės, sąžiningos konkurencijos rinkoje užtikrinimo, kryžminio subsidijavimo klausimus.

Asociacija parengė ir 2017-03-31 Energetikos ministerijai, Finansų ministerijai, Aplinkos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiuntė 5 paklausimus dėl informacijos apie 9 proc. PVM lengvatos šildymui naikinimo pagrįstumą.
Gautą iš ministerijų informaciją asociacija teikė LR Seimo nariams, kurie kartu su LR Vyriausybe turėjo parengti ir pateikti Seimui svarstyti PVM įstatymo pataisas dėl 9 proc. PVM lengvatos šildymui pratęsimo.
LR Seimas 2017-12-05 priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-817, kuriuo neribotą laiką pratęsė PVM lengvatos šildymui galiojimą.

Asociacija teikė pritarimą Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijai dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo Violetai ir Romualdui Laugaliams.
Šiaulių miesto garbės piliečio vardai, komisijos siūlymu, 2017 metais buvo suteikti Violetai ir Romualdui Laugaliams.

Asociacija teikė pasiūlymus LR Seimui dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo.
Šie pasiūlymai nebuvo priimti, nes juos Aplinkos ministerijai teikti reikėjo dar iki Pakeitimo įstatymo projekto paskelbimo Seimo tinklalapyje, tačiau pateikti pasiūlymai išliks aktualūs ir ateityje.

Asociacija aiškinosi Šiauliams nesėkmingai susiklosčiusio europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projekto įgyvendinimo aplinkybes. Panašu, kad priežastys, lėmusios, jog europinės vėžės geležinkelio linija nebesieks Šiaulių, yra ir kitos, apie kurias Šiaulių miesto savivaldybė viešai neinformavo gyventojų.

Asociacija 2017-07-16 raštu Nr. 64 V teikė pastabas ir pasiūlymus LR Seimo Pirmininkui bei Energetikos ministerijai dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekto.
Strategijos rengėjai išnagrinėjo 45 asociacijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus, dešimčiai iš jų buvo iš dalies pritarta, jais buvo papildyta ir patikslinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija.
Iš dalies buvo pritarta 2 iš 19 nagrinėtų bendrojo pobūdžio pastabų ir pasiūlymų (1 pažyma), 5 iš 18 nagrinėtų pastabų ir pasiūlymų elektros energijos tematika (4 pažyma), 3 iš 3 nagrinėtų pastabų ir pasiūlymų šilumos ūkio tematika (5 pažyma).
Dviems nagrinėtiems pasiūlymams gamtinių dujų tematika nebuvo pritarta (6 pažyma).
Trims asociacijos pateiktiems pasiūlymams atsinaujinančių energijos išteklių tematika strategijos rengėjai pateikė atskirus savo komentarus (3 pažyma).

Asociacijos pateiktos net 45 pastabos ir pasiūlymai buvo atrinkti išsamiam nagrinėjimui kartu su pastabomis ir pasiūlymais tokių organizacijų, kaip akcinės bendrovės „Lietuvos energija“, Aplinkos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, elektros ir dujų perdavimo bendroves valdančios įmonių grupės „EPSO-G“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Vilniaus universiteto jaunųjų energetikų klubo ir kitų.

LR Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys 2017-08-09 raštu Nr. S-2017-7380 padėkojo asociacijai už pastabas ir pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekto ir nurodė, jog apie tikslią datą ir laiką, kada projektas bus svarstomas Energetikos komisijos posėdyje, asociacija bus informuota atskiru pranešimu.
Už indėlį į atnaujintos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekto rengimą asociacijai 2017-08-25 raštu Nr. (10.10-12)3-1648 padėkojo ir LR energetikos viceministras Simonas Šatūnas.
Už teiktas pastabas ir pasiūlymus nagrinėjant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą savo, kaip asociacijos pirmininko, vardu reiškiu padėką asociacijos specialistams: Jonui Šidlauskui (elektros energijos ir šilumos ūkio tematika), Vygandui Narušiui (šilumos ūkio tematika), Vytautui Mačiulaičiui (elektros energijos tematika).

Asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir partijos kandidato į LR Seimą Arvydo Mockaus veiksmų 2016 metų rudenį vykusios rinkiminės kampanijos į LR Seimą metu.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2017-10-02 rašte Nr. 2-580 (2.11S) išsamiai atskleidė, kaip ji vertina politikų platinamą tikrovės neatitinkančią ir rinkėjus klaidinančią informaciją rinkimų į LR Seimą kampanijos metu.

Asociacija kartu su Lieporių bendruomenės centru 2017-10-01 – 2017-12-20 laikotarpiu įgyvendino projektą „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Asociacija buvo vienas iš projekto „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“ vykdytojų ir pagal Jungtinės veiklos sutartį vykdė projektą „Pilietinė iniciatyva teikiant pasiūlymus Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkai“, kuris buvo Lieporių bendruomenės centro vykdomo bendro projekto sudėtinė dalis.
Projekto vykdymo metu buvo surinkta pradinė informacija, kuri bus labai reikalinga rengiantis miesto viešojo transporto pertvarkai, viešajam konkursui dėl keleivių pervežimo miesto maršrutiniais autobusais.
Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui 2017-12-20 raštu Nr. 148 S buvo pateikti preliminarūs asociacijos pasiūlymai dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos.
Šie pasiūlymai viešai buvo paskelbti dienraštyje „Šiaulių naujienos“ 2017-12-21 išspausdintame straipsnyje „Šiaulių visuomenininkai ieško būdų, kaip spręsti miesto viešojo transporto problemas“.

Su uždarąja akcine bendrove „Dipolis“ 2017-11-23 buvo pasirašyta asociacijos internetinio tinklalapio sukūrimo sutartis, pradėti pirmieji tinklalapio (interneto svetainės) kūrimo darbai, kurie bus tęsiami ir 2018 metais.

2017 metais informacija apie asociacijos nuveiktus darbus elektroniniu paštu buvo reguliariai teikiama 428 prenumeratoriams: 172 prenumeratoriams iš Šiaulių ir 256 prenumeratoriams iš Vilniaus, Kauno, kitų Lietuvos miestų bei rajonų.

Už elektroniniu paštu apie savo vykdomą veiklą viešai teikiamą informaciją asociacija 2017 metais gavo Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos padėką.

Asociacijos nariai drauge su visais miestelėnais dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės Prisikėlimo aikštėje rengiamuose valstybinių švenčių minėjimuose: 2017-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ųjų metinių, 2017- 03-11 Lietuvos nepriklausomybės dienos , 2017-07-06 Valstybės dienos progomis.
Grupė asociacijos narių (12 žmonių) kartu su kolegomis iš Lieporių bendruomenės centro ir Lieporių gimnazijos bendruomenės 2017-07-28 keliavo po Žemaitiją, aplankė Šatrijos kalną, Luokę, Tado Blindos gimtinę.

Asociacija kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriumi 2017-08-05 dalyvavo Ariogaloje, Dubysos slėnyje kasmet vykstančiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“.
Asociacija 2017-09-06 dalyvavo Kaune, Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusiame valstybės laikraščio „Lietuvos aidas“ 100-ųjų metinių paminėjime, prof. Onos Voverienės knygos „Lietuvos aidas – tautos mokykla. „Lietuvos aidui“ – 100 metų“ pristatyme.
Asociacija 2017-09-16 dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių miesto ir Kuršėnų skyrių organizuotame renginyje-žygyje „Prisikėlimo apygardos partizanų takais“, kurio metu aplankė Šiaulių miesto Ginkūnų kapinių panteoną, paminklus žuvusiems partizanams Kiaukliuose, Šelvėnuose, Mikutaičiuose, Agailės miško koplyčią.
Asociacijos deleguoti atstovai 2017-09-25 dalyvavo prof. Onos Voverienės organizuotame Kaune, Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusiame Pirmojo Lietuvos moterų suvažiavimo 110-ųjų metinių paminėjime.
Asociacija 2017-11-21 su garbingu 90 metų jubiliejumi pasveikino vieną pačių aktyviausių asociacijos narių – Stanislavą Mikulėnienę, nuoširdžiai padėkojo jai už pilietiškumą, aktyvų, nuoširdų ir pasiaukojantį visuomeninį darbą ginant Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų viešąjį interesą, palinkėjo stiprios sveikatos, visokeriopos laimės ir dar ilgų, ilgų gražaus bei prasmingo gyvenimo metų.

Asociacija 2017-11-23 Šiauliuose (Šiaurės Lietuvos kolegija, Tilžės g. 22) miesto visuomenei surengė forumą „Įžvalgos teikiant pasiūlymus Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkai“.
Forume pagrindinį pranešimą pateikė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Rimantas Martinavičius.
Rimanto Martinavičiaus pranešimas išsamiai aprašytas dienraštyje „Šiaulių naujienos“ 2017-11-28 išspausdintame korespondentės Dianos Janušaitės straipsnyje „Šiauliečiai: viešasis transportas pralaimi nuosavam automobiliui“.

Asociacija 2017-11-30 dalyvavo Lieporių bendruomenės centro renginyje, skirtame organizacijos 15 metų sukakčiai paminėti, bendruomenės pirmininkei Elvyrai Užkuraitienei palinkėjo stiprios sveikatos ir jaunatviškos energijos toliau vadovaujant vienai iš didžiausių, aktyviausių ir gausiausių Šiaulių miesto bendruomenių.
Asociacija 2017-12-07 Vilniuje dalyvavo susitikime su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovais, aptarė bendradarbiavimo galimybes viešojo transporto klausimais.

Asociacija 2017-12-07 Vilniuje dalyvavo susitikime su uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ atstovais, susipažino su šios įmonės, teikiančios viešąsias keleivių pervežimo paslaugas, veikla, Vilniaus miesto viešojo transporto perspektyvomis.

Asociacijos nariai 2017-12-07 Vilniuje aplankė Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, žiūrėjo suomių dramaturgės Saara Turunen spektaklį „Sudaužytos širdies istorija“.


Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2017 m. gruodį elektroniniu būdu apklausė miesto gyventojus – ar jie sutiktų, kad bilietėlių kaina būtų pakelta 5 ct, jei uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ pirktų naujus autobusus ir teiktų kokybiškesnes paslaugas?
Kitokių galimybių ir pasirinkimų pateikta nebuvo.
Didesnė dalis šiauliečių sutiko, kad mainais į kokybiškesnes paslaugas, bilietėlių kaina būtų pakelta 5 ct. Tokiam pasirinkimui balsuodamas pritariau ir aš, nes norėjau, kad savivaldybės įmonė teiktų kaip galima kokybiškesnes paslaugas, kad „Busturas“ įsigytų naujų autobusų ir būtų pajėgus konkuruoti su į miestą ateinančiais privačiais vežėjais.
Tačiau 2018-02-01 vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje iš kai kurių politikų pasisakymų ėmė aiškėti, kad savivaldybės 2017 m. ir 2018 m. biudžetuose yra pinigų perviršis ir nebuvo būtina kelti bilietėlių kainas.
Tai patvirtina ir dienraštyje „Šiaulių kraštas“ 2018-02-02 išspausdintas straipsnis „Šimtmečio“ biudžetas ir fotosesija“.
Šiuo metu asociacija renka informaciją apie savivaldybės finansines galimybes padėti uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“ įsigyti naujus autobusus ir, matomai, argumentuotai kreipsis į savivaldybę prašydama paaiškinti, ar, norint uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“ pirkti naujus autobusus ir teikti kokybiškesnes paslaugas, būtina buvo 5 ct kelti gyventojams bilietėlio kainą.
Tuo labiau, kad šis kainos pakėlimas pirmiausia paliečia dirbančius šiauliečius ir tuos, kurie, turėdami lengvuosius automobilius, retkarčiais naudojasi ir viešojo transporto paslaugomis.

Asociacija 2017 metais parengė 148 dokumentus, kurie buvo skirti Šiaulių miesto savivaldybei, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Konkurencijos tarybai, Energetikos ir kitoms ministerijoms, kitoms institucijoms ir organizacijoms. Tiek pat gauta ir atsakymų su pateikiama informacija, paaiškinimais, priimtais atitinkamais sprendimais.
Dėl valstybės ir savivaldybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo asociacija 2017 metais 12 kartų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą.
8 (aštuoni) asociacijos skundai buvo pripažinti pagrįstais, Šiaulių miesto savivaldybės, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Konkurencijos tarybos, Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos vadovai ir atsakingi darbuotojai Seimo kontrolierių pažymomis buvo įspėti ir įpareigoti asociacijai pateikti jos prašytą informaciją.

2017 metais asociacija įstojo į Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederaciją.
Asociacijos pagrindiniai partneriai 2017 metais buvo Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai (generalinis direktorius – Alfredas Jonuška, prezidentas – Vidmantas Japertas), Šiaulių universitetas (rektorius – prof. dr. Donatas Jurgaitis), Lieporių bendruomenės centras (pirmininkė – Elvyra Užkuraitienė), Šiaurės Lietuvos kolegija (direktorius – dr. Mykolas Dromantas), Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialas (vedėja – Regina Vertelienė), Lieporių mokyklos bendruomenė (tarybos pirmininkas – Saulius Stasiūnas).

Asociacijos pirmininkas
Vytautas Kabaila

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Birutė Rutkauskaitė< Šiauliai       2018-03-30 14:52

Visų pirma esu labai dėkinga p.Irenai Vasinauskaitei už teisingą-atvirą-drąsų rašinį šiame portale apie Šiaulių visuomeninės asociacijos “VISUOMENINĖS INICIATYVOS” veiklą ( ypač per jos pirmininko Vyt.Kabailos ataskaitos už 2017m.paskelbimą), kur aiškiai yra atskleista jos veiklos pobūdis, RIMTI NUVEIKTI DARBAI…ir ( GAL DĖL TO ?) jai primetami kaltinimai…Džiaugiuosi, kad ir ateityje str.autorė žada rašyt ir apie kitas visuomenines organizacijas, ar asociacijas, ar bendruomenes…DRĄSOS IR ATKAKLUMO JUMS, PONIA IRENA !

JO JO       2018-03-30 14:16

Labai apsirinki bailusis anonime. Tarpe skundikų nėra konservatorių,o akis lupinėti ir taip šlykščiai komentuoti gali tik vatnikai ir kai kurie runkeliai.

Nununciui       2018-03-29 12:27

Taip. Viešinti nereikėjo. Pasiviešino.Mačiau.

nu nu nui       2018-03-29 11:56

Jūs teisus -(i), tokių skundikų reikia vengti ir nuo jų atsiriboti, nes jų veiklos metodas ir yra būtent toks- “prilenda”, susidraugauja, visur kartu dalyvauja, o jei tik ko negauna, kas jiems nepriklauso, pradeda skųsti. Nors, mano nuomone, nepaskutinėje vietoje yra ir dėmesio trūkumas- bet kokiomis priemonėmis yra noras būti “žinomomis”, yra noras patekti į politiką, tad neabejoju, kad “lys” į savivaldos rinkimus.Šiaip tai jų pavardės jau buvo paviešintos - teisingiau, jos pačios buvo pasiviešinusios, nes labai norėjo “žinomumo”... Sėdėjo spaudos konferencijoje iš pykčio perkreiptais veidais…

Irena Vasinauskaitė       2018-03-29 10:55

Šios komentarų skilties ir kitiems “nunentojams”.
Būsiu teisinga, kaip prašote, todėl pletkų lygio skundų herojų kol kas neminėsime.
Bet Tamstas būtinai pasieks oficiali, teismo ar kt.struktūrų patvirtinta informacija.

Stasys Grigaliūnas, 8699 27969       2018-03-29 9:39

Sveikinu gyventojų asociacijos “Visuomeninės iniciatyvos” narius ir jos vadovą Vytautą Kabailą su labai sėkminga asociacijos veiklą. Tik Jų darbu,  aktyviai bendradarbiaujant su AB”Šiaulių energija”, šiauliečiai moka mažiausias kainas už tiekiamą šilumos energiją Lietuvoje, į Šiaulius nebuvo įsileisti taip vadinami nepriklausomi šilumos tiekėjai, kurių tiekiama šilumos energija, kaip rodo praktika, yra ženkliai aukštesnė nei AB”Šiaulių energijos” kainos.
Šiaulių gyventojai ir kiti šilumos naudotojai sutaupė ne vieną milijoną eurų, būtent, gyventojų asociacijos “Visuomeninės iniciatyvos” veiklos dėka.  Ačiū Jums.
Džiugu, kad ši asociacija plečia savo veiklą ir kitose Šiaulių miestui ir gyventojams svarbiose srityse. Tikiuosi, ir ten bus teigiami rezultatai.
Gyventojų asociacijos “Visuomeninės iniciatyvos” veikla parodo, kiek daug gali nuveikti eiliniai miesto piliečiai. Sėkmės Jums. Pagarbiai, Stasys Grigaliūnas.

Nunu       2018-03-29 9:32

Supratau,kad ne taip supratau ir savo nuomonę pareiškiau. Atleiskite. Tikiu,kad paskelbsite tas asabas,kurios tik skundais užsiiminėja. Lauksime visi.. Tokias reikia pašalinti iš visų pažįstamų ir draugų tarpo,nes laikui bėgant gali tiesiai šviesiai apdėti ir draugus. O gal jos prarado kokį postą ir dabar ant viso svieto pyksta? O gal ruošiasi rinkimams į Seimą ir tokiu būdu deda pamatus? Prie kokios partijos jos šliejasi? Būkite teisinga p.Irena ir paskelbkite kas tokios ir tokie viešai…

kas yra NVO       2018-03-28 10:35

tai tiksinti “bomba”. Ji apvers pasaulį. Nebijokite. Tas “pasaulis” - tai šiukšlių ir visokio blogio kupinas kibiras.

to nu nu       2018-03-28 10:27

Moteris,įvardinta šiame straipsnyje-ne skundikė,o ją pačią apipylė  skundais labai aktyvūs Šiaulių skundikai. Skundams rašyti reikia turėti daug laisvo laiko, o tie,kas dirba, jo neturi. Tai apsižvalgykite aplink, pažiūrėkite, kas garsiai šaukia “Mes dirbam, kitos bendruomenės nedirba” ir suprasite,kas yra skundų autoriai smile

Irena Vasinauskaitė       2018-03-28 10:06

Tikėdamasi skundikų sąžinės proveržio,jų net inicialų neviešinu.Dar neįvardintos dvi moterys ir tiek pat vadinamųjų vyrų. Tačiau tikiuosi NVO ir teismai - įvardins. Tai būtinai padarysiu ir aš, įdėdama foto ir filmuotą medžiagą.
Dabar, kol kas, manau, kad draskymosi ir pykčių eroje, svarbiau aprašyti gerus darbus.O jūs manote kitaip, bailusis anonime?

Nunu       2018-03-28 8:56

P.Irena,gerai kad paaiškinate nesuprantantiems ir nežinantiems šitos asociacijos darbų virtuvės.
Su laiku skundikai atsitokės,kai pasibaigs teismų maratonas. Bent taip galvoju. O skundikė,kaip suprantu jau pavardinta šitame straipsnyje.

Gerbiama Vasinauskaite       2018-03-28 7:38

Jūs nutilėjote kas visuomenininkus skundžia? Bet, manau, neapsiriksiu pasakydamas, kad juos skundžia savais KGBistiniais metodais konservatorinė gauja, tad reikia konkrečiai pasakyti kiekvieną skundiką. Tegul šauliečiai žino, atpažįsta kiekvieną skundiką net gatvėje ir tegul užbado kiekvieną niekšą pirštais, arba tegul jiems išlupa akis. Kitaip su skundikais elgtis negalima.


Rekomenduojame

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.