Intelektualai kviečia priešintis dvasinei savinaikai

Tiesos.lt redakcija   2014 m. gegužės 9 d. 8:08

6     

    

Intelektualai kviečia priešintis dvasinei savinaikai

Daugelio žmonių atmintyje yra įsirėžęs laikas, kai prasidėjo Lietuvos išsilaisvinimas iš totalitarinės valstybės gniaužtų. Jis reiškė ne tik išsiveržimą iš represinės sistemos, bet ir priartėjimą prie laisvojo pasaulio, kuris tada atrodė daug teisingesnis, humaniškesnis, protingesnis ir darnesnis. Dėl to visi jutome ypatingą entuziazmą ir moralinį pakilimą.

Tačiau gana greitai mus apėmė nerimas. Valdymui nebuvome pasirengę, o gundymų labai daug. Išlaisvintos griaunamosios jėgos pasirodė nepalyginamai stipresnės už kuriamąsias, sužadintas egoizmas įžūlesnis už norą sugyventi, aistringas troškimas atkeršyti stipresnis už sveiką protą ir demokratinius bendravimo įgūdžius. Padėtį šalyje kontroliuoti sekėsi sunkiai. Stigo ne tik patirties ir išminties, bet neretai ir geros valios.

Daug vilčių ir galimybių mums atvėrė išėjimas į Vakarų pasaulį. Ten buvo sukauptos pagrindinės moderniosios civilizacijos vertybės: pilietinių laisvių tradicijos ir aukščiausios kvalifikacijos, demokratinės normos ir technologijos, teisinės sistemos ir universitetai, pagrindinės mokslo teorijos ir meno šedevrai, filosofijos idėjos ir muziejiniai raritetai. Todėl vis labiau glumino, kad iš Vakarų pasaulio buvo skubama perimti toli gražu ne tai, kas vertingiausia, kas skatintų mūsų valstybės atgimimą ir kultūrinę brandą, o tai, kuo ėmėsi prekiauti pats skurdžiausias andergraundas, ką lengviausia mėgdžioti ir kopijuoti, kas lėkščiausia, paradoksaliausia ir destruktyviausia.

Sunku buvo stebėti, kai griaunamos fundamentaliosios žmogiškojo gyvenimo normos ir vertybės, kai taip lengvai pasiduodama mirties „kultūrai“, kai nutrinamos ribos tarp profesionalumo ir diletantiškumo, tarp mokslo ir šarlatanizmo, o mokesčių mokėtojų sąskaita yra apmokama už primityviausias patyčias iš tautos, žmogaus orumo ir civilizuotumo. Skaudu buvo ir tebėra matyti, kai visuomenei diegiama laisvė – be atsakomybės, politika – be tautos interesų suvokimo, teisėtvarka – be teisingumo, viešas bendravimas – be elementarios pagarbos žmogui. Buvome gyvi liudininkai to proceso, kuris patyčias ėmė vadinti juokavimais, abejingumą – tolerancija, vaikėziškus pasimaivymus – meno kūryba. Mūsų akyse meilę pakeitė seksas, santuokinius asmenis – sugyventiniai. Dabar yra „išaiškinta“ net ir tai, kad žmogaus lytis jau neturi prasmės, kad buvimas tėvu ir motina yra tik senas įprotis, bet kokia žmonių pora gali vadintis šeima.

Praėjo 23-eji metai. Rodos, jau turime daug ko: sparčiai gražėja miestai, gatvės perpildytos automobilių, pilnos prekių parduotuvės, net kvapą užima techninės naujovės… Galiausiai gyvename Europos Sąjungoje, esame įgiję tam tikras tarptautinio saugumo garantijas, galime laisvai judėti, kalbėti ir rašyti. Bet tai mažai tedžiugina, o nusivylimas tik gilėja. Europos Sąjungoje gyvename vos dešimt metų, bet per tą laiką netekome beveik trečdalio jaunų šalies kūrėjų. Savo gimtajame krašte jie jautėsi palikti likimo valiai, bejėgiai ir niekam nereikalingi. Apie du trečdaliai abiturientų šiandien ketina palikti Tėvynę ir papildyti užsienio darbo rinką. Turime pripažinti, kad mūsų valstybė ir jos administracija iki šiol nesugebėjo sudaryti sąlygų, kad visi įstengtume išgyventi savo šalyje. Dėl to liovėmės stebėtis, kad ne tik žymi dalis emigrantų, bet ir kai kurie Lietuvos gyventojai jau nebenori būti lietuviais ir su panieka taria Lietuvos vardą.

Mus gniuždo ne tik didžiausia emigracija. Šalyje įsiviešpatavo stipriojo kultas, agresyvumas, neįsivaizduotas žiaurumas ir panieka žmogui. Čia daugiausia savižudybių, neregėti nusikaltimų mastai ir formos…  Visuose socialiniuose sluoksniuose išplito kraštutinis egoizmas, nihilizmas, cinizmas, viešos patyčios, neapykanta žmoniškumui ir vulgarybių „kultūra“. Kartais atrodo, kad peržengėme elementariausias civilizuotumo normas ir užmiršome visus žmogiškojo bendravimo ir sugyvenimo būdus. Beveik jau norma tapo nusivylimas savo valstybe. Vis sparčiau klimpstame į gilią moralinę, o kartu ir demografinę krizę.

Mums labai reikėtų įsiminti žymaus civilizacijų istorijos tyrinėtojo A. Toinbio perspėjimą: „Civilizacijų niekas nesunaikina, jos baigiasi savižudybe“. Dažnai tai būdinga ir tautoms. Bet mes kol kas tik stebime, kaip uoliai skiepijamas lėkščiausias hedonizmas ir aklo vartojimo godulys, tyčiojamasi iš žmogaus orumo, menkinamas teisingumas, naikinamos bazinės padorumo normos ir vertybės.

Mėgstama sakyti, kad šios bėdos būdingos visai Vakarų civilizacijai, kad ji taip pat išgyvena krizę. Galbūt ir taip. Bet tai nesumažina mūsų atsakomybės už savo tautos išlikimą ir jos kultūrą. Juolab kad paprastos demokratinės permainos stringa kiekviename žingsnyje, o žmonių tarpusavio santykiai, jų dvasinė būklė beveik negerėja. Nors valstybės teisinės normos per Nepriklausomybės laikotarpį gerokai sutvirtėjo, tačiau kriminalinės grupuotės nenyksta: jos traukiasi į šešėlį arba suauga su legaliu verslu bei valdžios institucijomis. Valstybės turtas atsiduria ne sąžiningiausiųjų, bet sukčiausiųjų rankose, o su turtu jiems pereina ir viešpatavimo galia. Nepažeidžiamos lieka tik stipriųjų „teisės“ ir galingųjų kultas…

Šio laiško atsiradimą paskatino ne tik stiprėjantis pilietinis aktyvumas, bet ir vieši dvasininkų, įtakingų kultūros kūrėjų, pavienių verslininkų pareiškimai imtis pilietinės atsakomybės už savo šalies likimą. 2013 m. lapkričio 26 d. krikščionių bažnyčių ir bendruomenių vadovai Lietuvoje bei įgaliotieji atstovai pasirašė bendrą Memorandumą. Juo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į viešojoje erdvėje skleidžiamas pažiūras, kurios yra nukreiptos prieš žmogaus prigimtį, kelia grėsmę šeimai, santuokos institutui, telkia pastangas atimti iš žmogaus teisę gimti ir gyventi, o iš tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus bei istorijos patikrintas vertybes. Ši senus konfesinius nesutarimus peržengianti krikščioniškų bažnyčių vienybė šiandien galėtų būti geras pavyzdys visų Lietuvos gyvenimo sričių lyderiams ir kitoms ryškioms asmenybėms, kaip rūpestis tautos išlikimu turėtų susodinti prie bendro stalo skirtingų pažiūrų ir interesų žmones.

Prisijungdami prie šių išskirtinio dėmesio reikalaujančių pastangų, mes  kreipiamės į visus geros valios žmones, kviesdami susitelkti tam, kad prasidėtų ryžtingas ir solidarus moralinis pasipriešinimas visoms sparčiai plintančioms ir destruktyvių jėgų platinamoms dvasinės savinaikos formoms. Pribrendo laikas ryžtingai atmesti neatsakingą, patologišką ir komercializuotą „išsilaisvinimą“ iš istoriškai patikrintų civilizuotumo, padorumo ir žmoniškumo normų.

Kreipiamės į visus pilietiškai užsiangažavusius visuomeninių organizacijų, kultūros įstaigų vadovus, mokslininkus, menininkus, mokytojus, valstybės įstaigų tarnautojus, į pozityvių gyvenimo formų kūrėjus, nuo kurių priklauso mūsų atgimstančios valstybės ateitis, priešintis bendražmogiškų vertybių, nacionalinių papročių ir tradicijų naikinimui. Raginame saugoti ir ginti pagrindines žmogaus teises ir laisves, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte.

Primygtinai raginame būsimąjį (ją) Lietuvos Respublikos Prezidentą (ę), būsimuosius Europos Parlamento narius, Seimo Pirmininkę ir Seimo narius, Ministrą pirmininką ir visą Vyriausybę ištikimai saugoti mūsų konstitucines vertybes, priimti ir įgyvendinti tik tokius įstatymus, kurie:

- užtikrintų tiesioginės demokratijos galimybes ir visų piliečių dalyvavimą valstybės valdyme;

- derintų visų socialinių sluoksnių bei grupių interesus ir maksimaliai sumažintų žmonių socialinę atskirtį;

- esmingai sustiprintų visuomenės bendruomeniškumą ir pilietinį solidarumą;

- sudarytų sąlygas žmonėms ne tik išgyventi savo krašte, bet ir pradėti didžiuotis savo šalimi;

- puoselėtų laiko išbandytas tradicijas ir papročius, užtikrintų tautos ir jos kultūros istorinį tęstinumą;

- saugotų gimtąją žemę, tausotų jos resursus ir gamtinę aplinką;

- skatintų vaikų gimstamumą ir gintų tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo pačių religinius bei dorovinius įsitikinimus;

- saugotų asmens ir šeimos gyvenimo privatumą, saugotų ir gintų šeimą, kaip svarbiausią visuomenės ląstelę;

- draustų pavojingą eksperimentavimą su žmogaus prigimtimi, stabdytų genetinį dizainą, vienalytes santuokas ir kt.;

- saugotų žmogaus orumą, minties, sąžinės, įsitikinimų, žodžio ir religijos laisvę;

- neleistų žmogaus paversti preke, draustų prostituciją, surogatinių motinų verslą;

- įgyvendintų savižudybių prevenciją, stabdytų grėsmingai platinamą ir plintančią mirties „kultūrą“;

- skatintų sąžiningą pilietinių ir moralinių pareigų atlikimą, didintų atsakomybę už duotą žodį, priesaiką ir priimamus sprendimus.

Privalome gerai įsisąmoninti visos dabartinės kartos moralinę atsakomybę už būsimas kartas ir tautos išlikimą. Kviečiame Lietuvos rinkėjus nelikti pasyviais civilizacinės dramos stebėtojais, o būti savo tautos, taigi ir savo pačių, išlikimo, subalansuotos kultūros, atsakingos laisvės gynėjais.

Būtina priešintis visoms demoralizacijos, nihilizmo ir kitoms dvasinės degradacijos formoms, kad tariamos pažangos vardu nebūtų palaikomas ėjimas iki susinaikinimo. 

Regimantas Adomaitis
Lietuvos kino ir teatro aktorius, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys , apdovanotas DLK Gedimino III laipsnio ordinu, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, Nacionalinės premijos laureatas.
 
Juozas Antanavičius 
muzikologas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu
 
Saulius Arlauskas 
teisės filosofas, profesorius

Vaclovas Bagdonavičius   
filosofas, Vydūno draugijos garbės pirmininkas, Vydūno fondo (Čikaga) premijos laureatas
 
Vytautas Bubnys
rašytojas, prozininkas, dramaturgas, eseistas
 
Antanas Buračas
LMA akademikas, profesorius, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
 
Leopoldas Digrys
vargonininkas, pianistas, profesorius, dabartinės lietuvių vargonavimo mokyklos įkūrėjas, Respublikinės premijos laureatas.
 
Bronius Genzelis
humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios  Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras, Valstybinės mokslo premijos laureatas
 
Povilas Gylys
ekonomistas, profesorius, Tarptautinės ekonomistų asociacijos tarybos narys, Sąjūdžio dalyvis, Lietuvos Respublikos ir penkių užsienio šalių ordinų kavalierius

Romualdas  Grigas
sociologas, publicistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, LMA narys korespondentas
 
Boguslavas  Gruževskis
ekonomistas, habilituotas daktaras, Vilniaus universiteto ir Lietuvos karo akademijos profesorius, LSTC Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius
 
Eugenijus Ignatavičius
aktorius, rašytojas, apdovanotas Riterio kryžiumi „Už nuopelnus Lietuvai“
 
Vidmantė Jasukaitytė
rašytoja, publicistė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja, literatūrinių premijų laureatė
 
Eugenijus Jovaiša
archeologas, LEU profesorius, humanitarinių mokslų daktaras
 
Gunaras Kakaras
astronomas, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius
 
Vladas  Kančiauskas
dailininkas, skulptorius

Nijolė  Karaškaitė
pedagogė, VšĮ „Musica vitale“ vadovė
 
Algimantas  S. Kliauga
dailininkas
 
Juozas Algimantas Krikštopaitis
fizikas ir filosofas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos prezidentas
 
Antanas Kudzys
inžinierius-statybininkas, habilituotas daktaras, profesorius, LMA tikrasis narys. Tarptautinės tiltų ir konstrukcijų asociacijos, Europos mechanikų draugijos, Tarptautinės statinių tyrimo ir standartų tarybos narys.
 
Irena Merkienė
istorikė-etnologė, habilituota mokslų daktarė, Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademikė, Lietuvos mokslo premijos laureatė
 
Gediminas Merkys
sociologas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras
 
Romualdas Ozolas
filosofas, pedagogas, Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
 
Kęstutis Pukelis
Vytauto Didžiojo universiteto studijų kokybės centro vadovas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras,
 
Vytautas Radžvilas
filosofas, Vilniaus universiteto profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
 
Kęstutis Ramonas
dailininkas, pedagogas
 
Vytautas Rubavičius
rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas
 
Silvija Sondeckienė
muzikė, violončelininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė
 
Saulius Sondeckis
smuikininkas, dirigentas, profesorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, apdovanotas DLK Gedimino I ir V laipsnio ordinais, atminimo medaliu, Marijos žemės kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu, Austrijos garbės kryžiumi.
 
Aloyzas Stasiulevičius
tapytojas, pedagogas, apdovanotas Riterio kryžiumi „Už nuopelnus Lietuvai“
 
Krescencijus Stoškus
filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso ir Nepartinio demokratinio judėjimo tarybos pirmininkas
 
Liucija Stulgienė
matematikė, muzikų rėmimo fondo direktorė, apdovanota LDK Gedimino ordinu
 
Regimantas Tamošaitis
Vilniaus universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras, literatūros kritikas
 
Alfonsas Vaišvila
teisės filosofas ir teoretikas, M. Romerio universiteto profesorius, habilituotas mokslų daktaras
 
Gražina Vitartaitė
docentė, nusipelniusi meno veikėja, dailininkė
 
 

Atviro laiško nuostatoms pritaria Lietuvos nevyriausybinės organizacijos:

Lietuvos Helsinkio grupė, Stasys Stungurys,

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Vytautas Budnikas,

Piliečių gynybos paramos fondas, Stasys Kaušinis,

Asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas, Kęstutis Zaborskas,

Lietuvos žmogaus teisių  gynimo asociacija, Romualdas Povilaitis,

Lietuvos kultūros ir politikos institutas, Antanas Staponkus,

Jaunimo sambūris „Pro Patria“, Vytautas Sinica,

Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis“, Jolanta Lipkevičienė,

Asociacija „Tėvų pedagogų sąjūdis“, Indrė Pavinkšnienė,

Lietuvos tėvų forumas, Audrius Murauskas,

Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija, Janina Irena Tartilienė,

Gausių šeimų asociacija, Angelė Kostogrizienė,

Vakarų Lietuvos tėvų forumas, Kristina Paulikė,

Radviliškio rajono gausių šeimų asociacija „Šeimos židinys“, Kristina Černomorec,

„Tėvų pedagogų sąjūdis“, Indrė Pavinkšnienė,

Lietuvos Teisininkų Sąjunga „Nuomonės“, Marija Einorienė,

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų ateitininkų korporaciją „Iustitia“, Vytis Turonis 

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kritikas Pikčiurna       2014-05-10 12:31

Į klausimą kodėl blogis pasaulyje vyrauja yra šmaikštus atsakymas - todėl, kad jis yra geriau organizuotas.
Šviesuolį (intelektualą) žymi net tik gilios ir įvairialypės žinios, bet neretai ir vidinė atsakomybė, abejonė. Nes tik abejonė stumia į priekį mintį. Bet atsakomybė bei abejonė yra labai kaustantys jausmai, nukreipti į save, todėl šviesuoliai paprastai užsidaro savo stiklo bokšte ir užleidžia kelią bei vietą valdžioje kitiems - be atsakomybės jausmo ir kupiniems ambicijų avantiūristams.
Kokį laipsnį turėjo pasiekti negerovės, kad mūsų intelektualai po Sąjūdžio pagaliau vėl prabilo nors dar ne skaitlingu, bet vienu balsu?
Brangieji, kalbėjimas, monologas - irgi veiksmas, bet mes laukiame iš Jūsų ir kitokių, labiau apčiuopiamų ir užkrečiamų veiksmų - dialogo.
Dažniau eikite į paprastus žmones - jie yra ištroškę Jūsų gyvų minčių bei žinių. Jiems reikia pavyzdžio ir viltį žadinančių Jūsų patirčių, jūsų įkvepiančių įžvalgų, sielos bei akių šilumos.
Jūs net neįsivaizduojate, kaip nušvisdavo užgesusios nusivylusių, net piktų, kalbinamų pasirašyti už referendumą žmonių akys, kai pabendraudavome su jais, išklausydavome ar pasikeisdavome nuomonėmis! Išsiskirdavome, kaip broliai…
Ir tai vyko supriešintoje ir supjudytoje Lietuvoje!
Deja, tik ne daugelis iš Jūsų išeidavo, kaip senovės graikai, į aikštes, į AGORĄ. Mūsų aikštes, gatves, net demokratijos tvirtovės simbolį AKROPOLĮ okupavo Mamona – sirų turto, pelno, godumo dievybė ir nėra kas jai pasipriešintų, pastumtų į deramą vietą...
Šviesuolis Povilas Višinskis aiškino Lietuvos valstiečiams: „Demokratija – tai savivalda“. Deja, šiandien savivaldai suteikta iškreipta prasmė, kai VALDO tik SAVI!
Dar blogiau, mūsų “politinis bei partinis elitas” skelbia, kad jis turi nuosavus interesus, kuriems reikia paklusti ir kurie yra svarbesni už visos Tautos bei valstybės interesus, už referendumu reiškiamą Tautos valią.
Ar tai jums neprimena vėžinių ląstelių elgesį, kai auglio “interesai” pasidaro svarbesni už viso organizmo darną bei tęstinumą? Ar ne tie “ypatingi grupiniai interesai” plinta, kaip metastazės po visą Lietuvos bei Tautos kūną?
Šviesuomenė yra tikrasis mūsų Tautos ir valstybės imuniteto nešėjas, tik reikia sutelktų ir darnių veiksmų. Raskime sutarimą bent dėl pagrindinio tikslo - išlikimo bei tęstinumo ir užkrėskime Tautą vienybės idėja.

Mindaugas       2014-05-9 14:53

>>>>Kaip būtų buvę gerai jeigu visi jie būtų pravažiavę po kaimus ir paagitavę kaimo runkelius

raginimo neskaiciau, bet speju kad jame siuloma nevadinti zmoniu runkeliais (arba durna tauta kaip tai daro Grybauskaite)

jus pats save nusibausite ar jums padeti? o gal norite isvengti bausmiu uz blogus darbus kaip kad Grybauskaite?

klaniniai -sisteminiai, isgirskite!       2014-05-9 14:51

kazin, ar sisteminiai valdantieji isgirs Lietuvos sviesuoliu balsa. Bet tauta privalo isgirsti. Isgirsti, pabusti ir keltis!

Kiek daug prirašyta ir pasirašusiųjų       2014-05-9 11:52

O kas visą tai skaito? Tik keletą Tiesos. lt skaitytojų ieškančių TIESOS. Kaip būtų buvę gerai jeigu visi jie būtų pravažiavę po kaimus ir paagitavę kaimo runkelius, kurie gal net neturi kompiuterio ir neturi laiko sėdėti. Jaunimui visa tai mažiausiai rūpi. Jiems gerai tik tai, kad turi galimybę išvažiuoti, išskristi į kitas europines šalis be jokių trukdžių ir tai jie laiko geriausią iškovojimą taip vadinamoje laisvoje Lietuvoje. Visą kitą jiems mažiausiai rūpi, jie tik laukia greičiau lito įvedimo, kad nereikėtų eiti į banką keisti litus į eurus. Jiems nerūpi ar žemė bus parduota užsieniečiams ar ne, koks skirtumas ar jie randasi užsienyje ar tas užsienis sulys į Lietuva.
Gerbiu visus pasirašusius, bet to mažai, kad galėtume visi laisvai kvėpuoti, o tam turi būti įkvepentis darbas, darbas ir pasiaukojimas. Nuo to ir priklaussis mūsų atgimstančios valstybės ateitis.

Vytautas Ju.       2014-05-9 10:25

  ↔ Liežuvis be kaulų, o popierius tvirčiausia materija visatoje, atlaiko viską, įskaitant ir deklaracijas, ypač tokių intelektualų.
  ↔ Kaip po tokie turėtumėte žinoti, „Periklio amžių“, t. y. Atėnų klestėjimo laikotarpį, kai jį valdė „pirmasis Atėnų pilietis“, anot istorikų. Neteko istorijoje girdėti didesnio klestėjimo pavyzdžio, bet… išsigimė, kaip ir visos kitos civilizacijos. Būtent išsigimimas yra jų žlugimo priežastis, o ar pačios miršta, ar nusižudo — tai jau tik detalė.
  ↔ Lietuviai buvo ir liko baudžiauninkais. 50 okupacijos metų juos padarė mankurtais, o gavę laisvę, nežinojo ką su ją daryti. Beieškodami vakarietiškų „vertybių“ su socialkomuniniu mentalitetu — degradavo.
  ↔ Tiesa, kai kas tų „vertybių“ rado, net į Gedimino prospektą atveža, iš paties Briuselio. O kai parduosime žemę užsieniečiams, patys tapsime „vertybe“, kaip aborigenai Australijoje.

vieni komunistai...       2014-05-9 9:27

taip jau yra - jei nori būti elitu - turi parduoti savo sielą velniui, Tėvynę - okupantui - ir būsi “intelektualas”

Nepasakyta, kad visų bėdų šaltinis - tai okupacija, ateizmas, komunizmas.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.