Demokratija ir valdymas

Hum. m. dr. Krescencijus Stoškus. Premjere, Jūs išsilaisvinote nuo atsakomybės už savo Tautos ir Valstybės likimą

Tiesos.lt redakcija   2018 m. gruodžio 13 d. 22:33

45     

    

Hum. m. dr. Krescencijus Stoškus. Premjere, Jūs išsilaisvinote nuo atsakomybės už savo Tautos ir Valstybės likimą

ATVIRAS LAIŠKAS PONUI SAULIUI SKVERNELIUI

Pone Ministre Pirmininke, esu priverstas kreiptis į Jus atviru laišku, nes neturiu kitos galimybės perduoti tų pilietinių rūpesčių, kurie slegia ne tik mane, bet ir tas organizacijas, su kuriomis esu susisaistęs tarpusavio įsipareigojimais. Nepaisant visų Jūsų kanceliarijos darbuotojų užtikrinimų, nesu gavęs atsakymo nė į vieną iš toje kanceliarijoje užregistruotų į laiškų. Beje, į vieną iš jų buvusi kanclerė atsiuntė žinią, kad laiškas yra perduotas bene šešioms ministerijoms, tačiau jos irgi seka Jūsų pavyzdžiu: nė viena iš jų nematė reikalo į jį atsakyti.

Gana nemalonu tą sakyti, bet mums atrodo, kad tokia laikysena neatitinka nei valstybės tarnautojų darbo taisyklių, nei šiuo metu vadovaujančios partijos programinių nuostatų, kurios žadėjo: „Įtrauksime nevyriausybines organizacijas į sprendimų priėmimo procesą, paskiriant kiekvienoje ministerijoje ryšiams su NVO ir bendruomenėmis atsakingą žmogų, kviečiant nevyriausybininkus dalyvauti posėdžiuose, darbo grupėse, išsakyti nuomonę, teikti pasiūlymus dėl visų svarbiausių teisės aktų, pozicijų, kitų dokumentų rengimo.“

Kadangi realybė yra visai kita, esame priversti kreiptis į Jus viešai. Rašau tiesiogiai įgaliotas ir įpareigotas dviejų pilietinių organizacijų – Kaune jau nuo 2002 metų įregistruotos „Consilia academica“ ir Vilniuje 2016 m. įsikūrusio sambūrio „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“.

Šiandien ne tik jos, bet ir daugelis kitų visuomeninių organizacijų jau vienu balsu kalba: mūsų valstybė mažiausia 10 metų pavėlavo oficialiai pripažinti Lietuvos demografinę krizę ir jos įveikimą paskelbti realiu prioritetu ir suteikti valstybei aiškią politinę kryptį. Apie šį vėlavimą jau prabilo ir žymiausi Lietuvos demografai, savo išgyvenimu suinteresuoti verslininkai bei įžvalgiausi politikai. Tik ne mūsų Vyriausybė.

Be galo sunku iš šalies stebėti, kaip aukščiausios valdžios institucijos veliasi į vaikiškus kivirčus, niekingas smulkmenas, žaidžia su publika teatralizuotas akcijas, skelbia visiškai nelogiškus ir atvirai Konstitucijai prieštaraujančius įstatymų projektus, o Valstybės ir ją sukūrusios Tautos likimui nebelieka nei vietos, nei laiko. O gal ir noro…

Kai prieš 16 metų, reaguodamas į masinę emigraciją, Kaune atsirado nacionalinis judėjimas „Consilia academica“, nedaug kas tenutuokė, kokie pavojai gresia Valstybei ir ją sukūrusiai Tautai. Net iškiliausi demografai manė, kad čia vyksta laikinos permanos. Bent jau jos tilpo į žinomą istorinių svyravimų amplitudę. Net jie jau buvo primiršę dar 1973 m. kažkokiu būdu A. Stanaičio ir P. Adlio išleistą studiją „Lietuvos TSR gyventojai“, kuri jau tada perspėjo, kad „Lietuva gyventojų skaičiaus padidėjimu žymiai atsilieka ne tik nuo bendro pasaulinio lygio, bet ir nuo daugelio Vakarų Europos šalių.“

Visame pasaulyje vyko demografinis sprogimas: trečiasis milijardas gyventojų priaugo per 30 (1960) metų, ketvirtasis (1978) – per 18, o penktasis – per 9 (1987) metus. Tuo tarpu Lietuvoje per 70 m. tas skaičius tepadidėjo tik 13-14 procentų. Rodos, visiems aišku, kad reali valstybės galia didžiausia dalimi priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Bet mūsų ambicijoms patenkinti visai užteko, kad kadaise Lietuva buvo nuo jūros iki jūros.

Pone Premjere, dovanokite, bet privalau būti atviras. Jūsų tarnybos įnirtingai saugo nuo susitikimų su Jumis. Aš juos suprantu. Jūs tikrai esate Lietuvoje labiausiai užimtas ir įvairių interesantų labiausiai spaudžiamas žmogus. Bet mūsų akimis žiūrint, tas spaudimas didžia dalimi yra atsiradęs ne tik dėl demokratija piktnaudžiaujančių žmonių įkyrumo. Jis priklauso ir nuo Jūsų pasirinktos bekryptės politikos. Apie tą juk kalba ne tik opozicija, bet ir didžioji žiniasklaidos dalis. Ir kaip tik dėl jos žmonės nežino, ko būtų galima iš Jūsų tikėtis.

Jūs esate gana racionalus ir greitos orientacijos žmogus. Bet prisimindami Jūsų sėkmingą vadovavimą Vidaus reikalų ministerijai, šiandien žmonės Jus sunkiai beatpažįsta. Jūsų laikysena darosi vis labiau iracionali, konformistiška, neapibrėžta ir viendienė. Bent jau visiškai neadekvati esamai situacijai. Kodėl?

Mums atrodo, kad tokią laikyseną jau buvo galima numatyti 2017 m. balandžio 20 d., kai Seimo posėdyje Jūs viešai atsisakėte nacionalinio susitarimo idėjos.

Pone Ministre Pirmininke, nežinau, ar prisimenate, bet jau tada likimas mums lėmė susidurti Seime. Bene 4 nepriklausomi ekspertai (jų tarpe du profesionalūs demografai) mėgino įrodyti, kokie pavojai ateina su demografine krize. Ją aiškiai matė visa pilietiškoji visuomenės dalis, net privačiais reikalais užimti verslininkai, ypač tie, kurie nuosekliau buvo apmąstę savo verslo perspektyvas. O Jūs (atleiskite!) iki šiol tik išsisukinėjate. Juk jau tada Seimas buvo raginamas palaikyti 2015 m. birželio 30 d. sėkmingai pradėtą šešių „Nacionalinių parlamentinių partijų susitarimą dėl emigracijos“. Jame pirmą kartą buvo oficialiai pripažinta, „kad dabartiniai migracijos mastai lietuvių tautai gali turėti negrįžtamų pražūtingų pasekmių, dėl emigracijos lietuviams prarandant tapatybę, nykstant žmonių santykiui su Tėvyne.“ Kartu teigiama, „jog emigracija yra nacionalinė lietuvių tautos problema, todėl būtina Lietuvoje kurti sąlygas, skatinančias emigrantus sugrįžti, dirbti ir gyventi savo šalyje.“ Susitarimas užbaigiamas įsipareigojimu „formuoti ilgalaikę tautos atkūrimo politiką“.

Ar buvo galima įžvalgiau suformuluoti problemos aktualumą ir konkretų uždavinį?

Bet naujoji valdžia kažkodėl to susitarimo nenorėjo nei pratęsti, nei išplėsti. Kodėl?

Pone Premjere, stebint Jūsų veiklą iš šalies, susidaro įspūdis, kad nei tada Jūs nežiūrėjote, nei dabar rimtai nežiūrite į šią „tautos atkūrimo problemą“. Šiandien jau daug kas supranta, kad Europos Sąjunga lengvai įsivėlė į procesus, iš pirmo žvilgsnio gana humaniškus, bet beveik nesusietus su atsakomybe už jų padarinius. Argi tokiomis sąlygomis mūsų suvereni valstybė gali elgtis kaip paprasta imperijos provincija, mūsų likimą aklai pavedanti centrui, kuris pirmiausia suinteresuotas savo interesus.

Jeigu Europos sąjunga yra demokratiška, tai ir atskiros valstybės čia turi būti laisvos, kad pačios imtųsi atsakomybės už savo išlikimą. Todėl mes negalėjome ir šiandien negalime sutikti, kad 2015 m. birželio 30 d. parlamentinių partijų susitarimo ignoravimas ar atidėjimas ateičiai yra atsakingos politikos požymis.

Tada Jūs sakėte tiesiai: joks nacionalinis susitarimas nėra reikalingas, nes šalies demografinę krizę Jūs galite įveikti sutelktomis ministerijų pajėgomis.

Kažin ar kas suprato, ką reiškia tokie Jūsų „argumentai“. Buvo neaišku, kokia bus valstybinės politikos kryptis. Ir kas ją nustatys? Be to, vyriausybė renkama ketveriems metams, o demografinei krizei įveikti nepakaks ir dešimtmečio. Buvo aiškiai matyti, kad Jūs paprasčiausiai nenorite šia tema rimtai kalbėti.

Nelengva pasakyti, kas slypėjo už šio nenoro. Padėties nesupratimas? Atsakomybės vengimas? Abejingumas Valstybės likimui? Rizikos baimė? Keturių metų kadencijos pragmatizmas? Konformizmas? O gal ir visos šios priežastys kartu.

Vėliau Jūsų motyvas kiek pasikeitė: ėmėte kartoti, kad nacionaliniai susitarimai apskritai nereikalingi, nes jų niekas nesilaiko.

Bet tai buvo netiesa. Pone Pirmininke, Jūs pats gerai žinote, kad egzistuoja susitarimas dėl šalies nacionalinio saugumo. Priimtas jis buvo gana greitai. Ir visos partijos jo laikosi. Pagaliau juo rūpinasi ir specialiai Seime įkurtas Saugumo komitetas.

Net jeigu to susitarimo ir nebūtų, toks „argumentas“ vis tiek būtų niekinis. Juk visi įstatymai laužomi, tačiau Seimas vis tiek dirba ir įstatymus leidžia. Bet keisčiausia, kad pastarąjį mėnesį bėdos prispirtas, Jūs pats ėmėte kalbėti ir apie nacionalinius susitarimus, kurių anksčiau taip vengėte. Tik nenorite jų taikyti visos tautos ir valstybės išsaugojimui.

Tiesą sakant, ir kam Jums juos taikyti, jei to nereikalavo net 2017 m. papildyta Nacionalinio saugumo strategija. Rodos, čia visai teisingai parašyta: 1) kad joje „nustatomi gyvybiniai ir pirmaeiliai nacionalinio saugumo interesai“ ir 2) kad išorės ir vidaus saugumo veiksniai „yra tarpusavyje susiję“, todėl abiem sritim taikomos priemonės „taip pat turi būti suderintos“.

Bet kam tas rašymas, jei šio principinio reikalavimo nesilaikė net pati strategija. Jos pradžioje surašyta10 išorinio saugumo prioritetų, o tik po jų – 8 vidinio saugumo prioritetai. Jokio derinimo ženklų čia nematyti. O demografinės būklės gerinimas nukištas net į priešpaskutinę, t. y. septynioliktąją, vietą. Buvo panašu į patyčios iš tų, kurie patikėjo partijos rinkiminiais pažadais.

Pone Pirmininke, su šia strategija Jūs išsilaisvinote nuo atsakomybės už savo Tautos ir Valstybės likimą. Ir tai buvo ne pirmas apsidraudimas. Dar 2016 m. spalio mėn. 12 d. buvo paskelbtas gana paradoksalus penkių Vyriausybės prioritetų sąrašas: „I prioritetas: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; II prioritetas: švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas; III prioritetas: viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; IV prioritetas: darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra; V prioritetas: saugi valstybė“. Iš ko kilo tas paradoksas?

Pirma, šis sąrašas parodė, kad Nacionalinio saugumo strategijai galioja vieni prioritetai, o Vyriausybės veiklai – visai kiti.

Antra, Saugumo strategija saugumą laiko pirmaeiliu valstybės politikos tikslu, o Vyriausybės sąraše „saugi valstybė“ paskelbta penktuoju prioritetu.

Trečia, abu šie dokumentai prieštarauja Valstiečių ir žaliųjų partijos pažadams kultūrą paversti valstybės politikos prioritetu.

Ketvirta, kadangi vieno dokumento prioritetai nėra derinami su kito dokumento prioritetais, vadinasi, Vyriausybė juos skelbia ne vykdymui, o tik savo fasadui papuošti.

Pone Premjere, Jūs gerai suprantate, kad be prioritetų racionali politika neįmanoma. Bet Jums visai užtenka trumpalaikų (savaitinių, mėnesinių) prioritetų. Su ilgalaikiais prioritetais susijusiai atsakomybei Jūs nepasiruošęs. Jums nieko nesako ryškiausi Tautos ir Valstybės irimo ženklai, užkalti namų langai, išnykę kaimai, uždarytos mokyklos, kurių nė skaičiaus niekas nežino.

Bet Jūs turite kuo pasiteisint. Juk ne Jūs sukūrėte tokias destruktyvias, vien stipriojo teise pagrįstas gyvenimo ir bendravimo sąlygas, kurios pagimdė ne tik masinę emigraciją, bet ir masinį susipriešinimą, agresyvumą, depresyvumą, nusivylimą savo valstybe ir tauta, alkoholinę degradaciją, didžiausią mirtingumą, aukščiausią savižudybių laipsnį Europos Sąjungoje. O Jūsų vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija vis tik pradėjo solidžią kovą su alkoholizmu.

Bet per daug džiaugtis tuo nereikėtų. Alkoholizmo priežasčių įveikimas – ne jos pajėgoms. Vyriausybė privalėjo daug rimčiau apgalvoti, išdiskutuoti, susitarti dėl pačių svarbiausių ilgalaikių prioritetų, juos surašyti ir nuosekliai įgyvendinti vieną po kito, kad visi matytų, kokioje vietoje esame atsidūrę. Juk ji galėjo remtis vienu iš svarbiausių programinių Valstiečių ir žaliųjų partijos įsipareigojimų: „Pasieksime, kad svarbiausi valdžios institucijų sprendimai būtų pagrįsti ne siauro nebūtinai objektyvių asmenų rato nuomone, o nešališkai sudarytų mokslo ir tiriamųjų grupių rekomendacijomis, patikrintomis jų laisvais debatais.“ Kur šiandien tie debatai su nešališkomis rekomendacijomis?

Žinoma, permainos vyksta. Visi jau supranta, ką reiškia, kai jų vaikai ir vaikaičiai jau nesusikalba su savo seneliais. Kai emigrantai visai neskuba grįžti į savo gimtąjį kraštą. Kai Lietuvoje ima trūkti darbo jėgos ir specialistai imami vilioti iš svetimų kraštų.

Per paskutiniuosius 5 – 6-erius metus žymiai pasikeitė mūsų šalies žmonių mąstysena. Didėja jų nerimas, o su juo ir pilietinis aktyvumas. Vyresnės kartos žmonės ima sutartinai sukti galvas, kas uždirbs jiems pensijas. Dabar beveik nėra pilietinio judėjimo, kuris nekeltų klausimo, ką darysim su Lietuva. Ir kas jiems atsakys į šį klausimą? Visi žiūri į Jus.

Atleiskite, Pone Premjere, bet turėtumėte žinoti, kad ateidamas į Seimą su kalba, nukreipta prieš nacionalinius susitarimus, ne tik (1) sužlugdėte anksčiau pasiektą šešių partijų susitarimą, (2) sunaikinote viltis, sukeltas rinkiminės kampanijos pažadų spręsti emigracijos problemą, (3) dar labiau pakirtote pasitikėjimą Seimu ir jo galimybe pratęsti pozityvų ankstesnių kadencijų įnašą į valstybės stiprinimą ir galų gale parodėte, kad (4) Valstiečių ir žaliųjų partijai ir šiandien menkai terūpi Lietuvos valstybės ir ją sukūrusios tautos ateitis. Nemanau, kad Jūs sąmoningai to siekėte. Bet iš tikrųjų tai buvo ėjimas ne tik prieš Valstybės, bet ir prieš savo paties interesus.

Nepaisant Jūsų netikėto nusišalinimo, Seimui vis dėlto užteko nuovokos priimti Nutarimą Nr. XIII-297 Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo. Jis pripažino, kad „pavojinga Lietuvos demografinė padėtis, nemažėjanti Lietuvos Respublikos piliečių emigracija ir mažas gimstamumas daro neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir socialinės apsaugos sistemai bei kelia grėsmę Lietuvos valstybės ir jos visuomenės tolesnei raidai“, kad „norint įveikti emigracijos keliamą iššūkį, reikia kovoti su esminėmis šio proceso priežastimis“. O tam reikalinga „lanksti, veiksminga ir orientuota į ateitį, skatinanti mūsų šalies piliečius susilaukti daugiau vaikų, neišvykti iš Lietuvos, o jau išvykusius – sugrįžti gyventi į Lietuvą politika“. Šis Nutarimas kartu įpareigojo Vyriausybę sudaryti „darbo grupę iš mokslininkų, valstybės pareigūnų, specialistų ir socialinių partnerių“, kuri parengtų ir iki 2017 m. gruodžio 1 d. pateiktų „Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti 2018–2027 metų Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos strategijos ir Lietuvos piliečių grįžimo į tėvynę skatinimo programos ir gimstamumo skatinimo programos projektus“. Tai buvo geras ženklas.

Tiesa, jame atsirado ir pavojingų dviprasmybių. Net pats Nutarimo pavadinimas Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo lyg tyčia klojo pamatus ne permainų politikai, o permainų imitavimo politikai. Taikantis prie momento politinės konjunktūros, į vieną eilę čia buvo surašytos trys gana skirtingo aktualumo sąvokos: demografija, migracija ir integracija.

Sudaryta regimybė, tarytum demografija mūsų šaliai būtų lygiai tiek pat svarbi, kaip ir pasaulinė migracija bei integracija. Toks junginys negalėjo tikti dokumentui, siekiančiam aiškiai nusakyti Valstybės politikos kryptį. Jeigu buvo norima kelti Valstybės ir tautos išsaugojimo uždavinį, migracijos suvaldymas ir integracijos uždaviniai turėjo tapti tik pagalbinėmis demografinės krizės įveikimo priemonėmis.

Ant šitokio pamato nebuvo lengva kurti deramą demografinės krizės įveikimo strategiją ir programą. Paguodos teikė nebent tik tai, kad po ilgų kalbų demografinės politikos uždavinys vis tik buvo užduotas.

Pone Premjere, Jūs neslėpėte, kad šis darbas Jums buvo primestas. Todėl neskubėjote jo vykdyti. O įsikišus visuomeninėms organizacijoms, jį tiesiog permetėte Socialinio aprūpinimo ir darbo ministerijai. Bet kaip ir buvo galima manyti, šis atsakingas darbas buvo ne pagal jos jėgas.

Sujaukti buvo tikrieji Valstybės prioritetai, paini užduotis, trūko informacijos, kokių kvalifikacijų žmones reikėtų sutelkti. Ministerijų atstovai daugiausia buvo atsitiktiniai žmonės, su kuriais mokslininkai nesurado bendros kalbos ir iš darbo grupės pasitraukė.

Atkakliomis ministerijos pastangomis Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos projektas vis tik buvo parašytas. Jis pasiekė Vyriausybę.

Pone Ministre Pirmininke, Jūs pats paraginote visuomenę, kad ji teiktų pasiūlymus. Kai kas net patikėjo, kad Jūs norite tartis. Siuntė Jums siūlymus. Bet kaip jau minėta, į juos net nesureagavote.

Įdomiausia, kad be rimtų svarstymų Strategiją priėmė ir Seimas, nors jos projektas visiškai atsitraukė nuo tų reikalavimų, kurie buvo būtini demografinės krizės įveikimui. Sunku pasakyti, kas čia jį apgavo. Solidi strategijos forma (gausūs statistiniai duomenys, lentelės, kreivės, išnašos ir pan.)? Mįslingas jos pavadinimas? Ar Jūsų autoritetas?

Bet toks lengvas jo priėmimas geriausiai rodo, kad šį ilgą projektą nedaug kas tebuvo atidžiau perskaitęs. Ir todėl net nepastebėjo tų verbalinių manipuliacijų, kuriomis demografijos įveikimo tikslas buvo pakeistas pažadais spręsti šeimos, migracijos ir vyresnio amžiaus žmonių problemas.

Pone Premjere, visi gerai žino, kaip šiandien Lietuvoje yra įkaitintos šeimos, migracijos ir pensinio amžiaus žmonių temos. Labai tikėtina, kad jos ir užbūrė Seimą taip, kad jis net nepastebėjo, jog Strategijoje jos beveik neturi nieko bendra su demografinės krizės įveikimu.

Žinoma, Strategijoje yra gerų dalykų. Yra net visai teisingai pasakyta, kad skirtingos priežastys nevienodai veikia demografinius procesus. Ir dėl to pagrįstai į priekį iškeltos pačios grėsmingiausios: pirmoje vietoje – emigracija, antroje – gimstamumas, trečioje – mirtingumas. Bet kam reikalingas šis principinis postulatas, jeigu jo niekur nebuvo laikomasi? Atrodytų, kad pripažinus šią realybę, turėjo būti atskleistos emigracijos bei mirtingumo augimo ir gimstamumo mažėjimo priežastys. Ir šis išaiškinimas kartu turėjo motyvuoti tris pačius svarbiausius, bet anksčiau jokiuose valstybės dokumentuose nepaminėtus, politikos prioritetus, kurių pagalba būtų pradėtas vis labiau gilėjančios demografnės krizės stabdymas. O pagal šią demografinės politikos strategiją reikėjo pradėti ir visų kitų jau egzistuojančių strategijų derinimą. Tik šito, kaip matyti, nei Jūs, nei Seimas daryti nenori. Gal ir bijo?

Ar ne dėl to Strategijos autoriai, net visai sąžiningai iškėlę demografijos krizės priežastis, imasi gana keistų manipuliacijų: „emigracija“ be jokių motyvų pakeičiama migracija, „gimstamumas“ – šeima, o „mirtingumas“ – vyresnio amžiaus žmonių reikalais (!). Dar labiau šių priežasčių laukas sujaukiamas savotiškais tikslais. Migracijos tikslu paskelbiamas „valstybės poreikius atitinkantis migracijos srautų valdymas“, šeimos politikos tikslu – „šeimai palankios aplinkos kūrimas“; o vyresnio amžiaus žmonių politkos tikslu – „ galimybės vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę“. Taip atsirado, kaip dabar įprasta sakyti, „hibridinė“ Strategija, kuri jau negalėjo būti nei Dievui žvakė, nei velniui žarsteklis.

Pirma, emigraciją pakeitus migracija, o migraciją suvedus į „valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą“, buvo užtamsintas tikrasis emigracijos pavojus Tautos ir Valstybės likimui. Buvo supainioti konstituciniai Valstybės ir Tautos santykiai, tikslai sukeisti su priemonėmis ir net legitimuota autoritarinio valdymo galimybė.

Lietuvos Konstitucija pagrįstai skelbia, kad Valstybę kuria Tauta. Vadinasi, Tauta yra suverenas, o valstybinė organizacija yra tik priemonė, privalanti užtikrinanti jos saugumą, taigi ir išgyvenimo bei išlikimo galimybes.

O Strategija, vietoj Tautos išsaugojimui skirto emigracijos stabdymo ir reemigracijos procesų skatinimo, siūlo tik „valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą“. Strategijai rūpi visai ne valstybės kūrėjų saugumas ir išlikimas, o tik jų instrumentinis panaudojimas dabartinės valstybės, tiksliau sakant, valdžios konjunktūriniams reikalams tvarkyti.

Antra, gimstamumo problemas pakeitus šeimos reikalais, o šeimos reikalus suvedus į palankios aplinkos kūrimo tikslą, ne tik nukreipiamas dėmesys nuo svarbiausių gimstamumo priežasčių (moterų karjeros, jų emancipacijos, vėlyvų vedybų, masinių skyrybų, abortų ir pan.), bet ir imami kelti nieko bendra su gimstamumu nesusiję uždaviniai, kaip antai: „ugdyti šeimos narių gebėjimus spręsti psichologines ir socialines problemas“, „sudaryti sąlygas lygioms vyrų ir moterų teisėms, pareigoms ir galimybėms“ ir pan.

Ir apskritai naivu manyti, kad kurdami šeimai palankią aplinką, galėsime esmingai padidinti gimstamumą ir sumažinti demografinę krizę. Jeigu tai būtų tiesa, didžiausias gimstamumas būtų Vakarų Europoje ir JAV, o mažiausias – Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Bet yra kaip tik atvirkščiai: mažiausias gimstamumas yra kaip tik ten, kur žmonės turi palankiausias gyvenimo sąlygas. Jeigu esamomis sąlygomis bus didinamas gimstamumas, jis tik padidins emigracijos srautus.

Trečia, vietoj mirtingumo priežasčių aiškinimo, yra pateiktas pats paradoksaliausias strateginis hibridas, kurį aptarti be ironijos ypatingai sunku. Seimas, įtraukdamas politiškai korektišką „integracijos“ terminą į savo Nutarimą, tikriausiai jį siejo su globalios migracijos procesu. Tuo tarp Strategijos autoriai šį terminą pritaikė vyresnio amžiaus žmonių suaktyvinimui, kuris nusakomas šiais uždaviniais: „užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes“, „stiprinti kartų santykius ir plėtoti savanorišką vyresnio amžiaus asmenų veiklą“ ir pan.

Pirmiausia tokio tikslo taikymas vyresnio amžiaus žmonėms yra neteisingas. Kas jau kas, o tokio amžiaus žmonės yra labiausiai integruoti į savo kultūrą ir labiausiai pilietiški. Mažiausiai integruoti jaunieji žmonės, dėl to jie taip lengvai palieka savo gimtuosius namus ir įsikuria svetimuose kraštuose. Vadinasi, labiau reikėtų pasirūpinti jų integracija, kad jiems rūpėtų įsikurti savo krašte. Bet nei vienas, nei kitas atvejis neturi nieko bendra su mirtingumo priežastimis ir jo sumažinimo tikslais.

Pone Ministre Pirmininke, šio laiško rašymas ilgai užtruko: vis buvo laukiama ir tikimasi, kad galbūt įvyks koks nors Jūsų persiorientavimas. Juk Jūs esate ne tik ambicingas, bet ir protingas žmogus. Net iš artimos aplinkos Jums kas nors galėjo pašnibždėti, kad ši Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategija bus gryna demografinės krizės įveikimo imitacija.

Bet permainos neįvyko. Ką tik Vyriausybė parengė šios Strategijos įgyvendinimui skirtą programą. Tai ką dabar turime? Nei gyvybiškai būtinos Tėvynės gynimo strategijos, nei galimybės sustabdyti pinigų paleidimo vėjais, nei Valstiečių ir žaliųjų partijos pažadų įgyvendinimo.

Atleiskite, kad šį laišką tenka skelbti tokiu neramiu metu. Be ką daryti tiems, kurie visa tai matė ir kantriai stebėjo, kaip formavosi ši avantiūra? Dar tylėti?

Neturime vilties, kad šis laiškas galėtų pakeisti Jūsų galvojimą. Bet gal jis prisidės bent prie tų žmonių apsisprendimo, kurie pradėjo jau gana atsakingai galvoti apie gimtojo krašto likimą.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Gyvai       2018-12-16 15:36

Protesters rally in Brussels against UN migration pact adoption
Va čia
https://www.youtube.com/watch?v=Lxg8hNiTxMo

stasys        2018-12-16 14:57

2018-12-16 15:09 Problema ne ta kita vizija ar noras ja matyti, o tie rudi Juozapo kiaušiniai. Pamargintumėte Juos ar kaip ..? aš irgi retai skaitau Juozapo tekstus , o daugiau dėmesio skiriu str. smile K.Stoškus turėtu įsižeisti tik vienas kitas į tema kom..Jei tinklalapis savo darbą gerbia Jis privalo elgtis taip kaip parašyta jo taisyklėse rašant komentarą, tai yra diduma dali čia parašytu galima pašalinti ..smile)

stasy       2018-12-16 14:09

sakai, ateini čia, t.y. į svečius, turėdamas šitam tinklalapiui / temai kitą viziją, ir bandai savo spamu, etiketėmis - it koks maras - išvaikyti silpnesnių nervų šių namų gyventojus?
štai Juozapas jau nebeatlaikė...
ir ką su ta tuščia erdve tamsta gero nuveikei? ogi ničnieko. tik kartojiesi - minties požiūriu tu nulis, tik pamaiviškumu ir trolinimu, visiems įkyrėdamas gauni sau dėmesio kruopą...kai kas nors toliau pasiunčia

stasys        2018-12-16 13:35

Keista skaityti čia save pamėgusius matyti ‚juozapinius‘ . Kas yra spamas ir kaip turi elgtis skaitytojas komentaruose aprašyta aiškiai ir nedvilypiai .Tai kas neaišku tai publikai ?  ar reikia papildyti komentavimo taisykles detalėmis kas ir kaip ir kokias nuomones čia turi rašyti ? . Kai tik pradėsite elgtis taip kaip tinkama Jums susikursite sau tvarto gūžta kurioje perekšlės Juozapo ims dėti išskirtinai rudus kiaušinius .. Jei to siekiate pasirinkimas Jūsų , bet ne tu kurie čia ateina turėdami kita vizija .. temai ir tam tinklalapiui .

>to NK: Ne, tai ne reductio ad Hitlerum       2018-12-15 22:46

Tai tik nuoroda į šio teiginio kontekstą, kuris padeda geriau suprasti jo prasmę ir adresatą. Todėl retoriškai klausiau: Gal TOKIE “geri žmonės” geriau “nieko nedarytų”?
Gerų žmonių (be kabučių) santykis su blogiu, metafiziškai, kaip tik privalo būti veiklus (kovojantis) - ne eksperimentiškai tyrinėjantis ar kontempliuojantis.
Ir krikščionys, ir masonai skelbia, kad siekia moralinio tobulumo,
tačiau dingstis ir paskirtis šio idealo (ir jo samprata) siekti skiriasi esmingai.
Švč. Trejybė ne tik nėra Didysis Architektas, bet yra Jo priešstata (Meilės - gnozei ir dar daugeliu kitų aspektų). NK

to NK       2018-12-15 21:07

pagal jūsų logiką, derėtų uždrausti tapybą nes ir Adolfas Hitleris mėgo tapyti

Juozapui 2018-12-14 16:50 ir ne tik        2018-12-15 21:00

Negi pritariate tam, ką turėjo omenyje Edmundas Burkė sakydamas
“Blogis klęsti tik todėl, kad geri žmonės nieko nedaro”?
- Norint atsakyti, kaip ir daugeliu atvejų, būtina žinoti kontekstą
(šiuo atveju - kai kuriuos jo biografijos faktus):
Edmundas Burkė buvo masonas - Jeruzalės Ložės Nr. 44 narys.
http://freemasonry.bcy.ca/biography/burke_e/burke_e.html
Taigi: kas masonams yra Blogis ir kas tie “geri žmonės”?
Klausimas labiau retorinis.
P. S. Gal tokie “geri žmonės” geriau “nieko nedarytų”? NK

kas gali paneigti?       2018-12-15 18:22

Labai tikėtina, kad “pobrūkšninėmis” ir “jungtinių pajėgų” šiukšlėmis portalą terorizuoja vienas ir tas pats asmuo- tas pats kuris dar pasirašinėja ir “Misterio” slapyvardžiu.

Tvarka (ne)įmanoma?       2018-12-15 17:17

Juozapas tvarkos ir pagarbos reikalauja… O bet tačiau prisiminus Laisvės kario paminklo atidengimą Kaune, čia matyt kitas Juozapas visaip dergėsi, ir pagarbos kitiems nepaisė. Vargas adminui. Kaip jam dabar atsirinkti, kuris Juozapas gerasis?

Troliu       2018-12-15 16:38

stilius ir metodai mastanciam zmogui yra matomai ir suprantami.Kiekvienas portalas vadovaujasi visur vienodais reikalavimais kada blokuoti komentarus.Jeigu matomas aiskiai provokuojantis trolio komentaras, yra paprastas budas priversti ji nurimti.Prie vertninmu taip, arba ne turi buti nuliai.O vertndami ji taip, arba ne, tik zadiname ju aistra tersti musu protus.Portale Tiesos.lt yra keli tokie.Bet, kaip ne keista, jie sulaukia vertinimu.Reiskia musu galveles dar sunkiai skiria blogi nuo tiesos.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-15 16:01
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
to tam spamintojui 6:20        2018-12-15 13:54

Paradoksaliausia, kad modernusis liberalizmas, kurį viešai išpažįsta ir pats Darius Kuolys, ateidamas į Lietuvą per Sorošo fondą, kaip tik ir pateikė save kaip “neįveikiamą antibolševizmą”! Nors nemanau, kad DK buvo “SSRS šnipas”.
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS paprasčiausiai tėra pigus kontorinis spamas, šiukšlės, nieko bendro su dešiniaisiais, kokie jie bebūtų, neturintis (nebent kaip siekis juos kompromituoti).

išnyksime mandagiai       2018-12-15 10:35

Demokratija yra tobula tuomet, kai valdžiai lojalioje žiniasklaidoje negalima skelbti jokių  nuomonių kritikuojančių valdžią ir santvarką, o valdžią kritikuojančioje nesisteminėje mikro-žiniasklaidoje laisvė varyti valdžiai palankią propagandą neribojama ir netgi savanoriškai realizuojama tuo didžiuojantis. Tokiu būdu, piliečiams atimama galimybė viešai parodyti nepasitenkinimą santvarka, bet tenka prievolė kęsti sisteminės propagandos laisves ten kur sisteminės propagandos būti neturėtų. Negalėjimas pasislėpti nuo agresyvios propagandos, kuria visuomenėje nesaugumo ir nevilties atmosferą, skatina apatiją ir nusivylimo valstybės idėja nuotaikas.
Visa tai pasireiškia nesiliaujančia emigracija ir tautos nykmu.
Laisvių niekšams puoselėjimas, nuostatos jog niekšus ir jų teises privaloma gerbti, šią valstybę naikina lyg vėžys. Ėriukai privalo būti mandagūs vilkams ir šakalams. Vilkai ir šakalai irgi už avinėlių mandagumą.

tam spamintojui neva 'antikomunistui'       2018-12-15 5:20

“Jūs turite visus įtikinti savo neįveikiamu antibolševizmu!”

/Instrukcija į Baltijos valstybes siunčiamiems SSRS šnipams, 1925 m./

iš Dariaus Kuolio f-o

abc.       2018-12-15 0:00

po didelių lūkesčių ir vilčių dažniausiai seka dar didesnis nusivylimas.deja.naivus gi vienok šis humanitarinių mokslų daktaras.jie neskaitė orvelo,skaitė mičiurino vadovėlį.pašvilpkit.

$+$       2018-12-14 23:16

Tipiškas lietuviškas atvejis — nuskuosti rinkimų rytą prie balsadėžės, prabalsuoti už naujus „gelbetojus”, o paskui aimanuoti.

Straipsnis būtų geras, jei nebūtų ditirambų raudoniesiems kolūkiečiams ir asmeniškai R. Karbauskiui po 2016-12-21 susitikimo Seimo kultūros komitete. Šlikštesnių padlažiavimų politikieriams nebuvau skaitęs nuo Brežnevo laikų.

O demografinės problemos nerūpėjo nė vienai valdžiai, nė vienam premjerui. Panašių šio autoriaus straipsnių buvo ir prie A. Butkevičiaus ir prie A. Kubiliaus ir kas iš to?! Kaip ten sakoma apie šunį ir karavaną... Tik šis, lietuvių, eina į vakarus.

komunistai iki mirties       2018-12-14 23:14

tik grabas komunistus bei kgbistus ištiesina.
niekur nedingo - kur juršėnas, kirkilas ir daug daug kitų - kad ir vasiliauskai, šliogeriai (tiesos.lt numylėtiniai) - kur jie dingo?
——-
o “kontora” - tai komunistų įrankis.
———
beje, prašymai adminui blokuoti antikomunistų komentarus - kokie nabagai tie raudonieji….

Stribui nusispjaut       2018-12-14 23:00

Jis dabar “analitines” pažymas ant LKPB blankų rašinėja ir persiuntinėja jas VSD.

Kantrybės. Nespauskim Admino į kampą       2018-12-14 21:49

dėl visokių jau apšviestų! agentėlių - feikinių LJP, pseudo-dr.ramanauskų-babų-yahoo, mažaraščių julpurių  ir dar keleto į juos panašių iš kitų pamainų kontorinių juodadarbių. Jei demaskavimas čia, Tiesos.lt, jų greit nepribaigs, tai pribaigs neapsikentęs jų purvinų paklodžių ir visiškai ne į temą Adminas.
Taip jis pasielgdavo anksčiau, esu tikras, taip pasielgs ir dabar.
Kita vertus, vieno ar kito mūsų (aktyviausiųjų) ultimatyvus pasitraukimas neabejotinai reikštų tik siekusių pakenkti Tiesos.lt moralinių padugnių (kitokių kontora tiesiog jau neįgali nusamdyti) pergalę, tegul ir labai laikiną.
Ir dar. Padėkim kitiems suprasti, kad, pvz., visi “komunistai” jau seniausiai persimainę į neolibus, neokonus, genderistus ir į juos panašius mutantus,
kad jokių nominaliai atpažįstamų “komunistų” jau nėra. Vadinasi, kad puldinėjantys menamus “komunistus” sąmoningai tuščiai pleškina į orą (smirdindami čia paraku siekia atgrasinti intelektualiausius komentatorius), kad tik nepataikytų į postkomunistinius, minėtus ir ne, politinės valdžios uzurpatorius.

abc.       2018-12-14 19:14

filosofo šauksmas tyruose.

pagarba LJP       2018-12-14 16:47

jei stribvaikiai kaip “juozapas” nervuojasi - reiškia tikrai verta dėmesio ir pagarbos LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS
——-
nes LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS siūlo tikrai protingus dalykus: išjungti komunistus.
tai 100 kart geriau už antidemokratines “juozapo” sapaliones.

J-Jurgiui       2018-12-14 15:50

Nebeketinau toliau rašyti, bet Bičiuliui padarysiu išimtį.
Patirtis akivaizdžiai parodė, jog nuolaidžiavimas troliui rezultatų neduoda.
Senbuviai pamena tokį ““Laisvūną_GAL_batvinį” ir jo spamo trydas.
Komentarų, diskusijų skandinimas idiotiškomis trydomis erzina. Vietoje skaitymo ir tekstų suvokimo, atsiranda papildoma rutina skrolinti, tarp bereikšmių paklodžių ieškant normalių diskusijų dalyvių minčių. Tai vargina, tai neabejotinai retina skaitytojų gretas. Tai ne nuomonė, tai faktas.
“Dėmesio nekreipimas” neikada nepasiteisino. tik motyvuoja trolį dar labiau išsidirbinėti, nuo ko galiausiai visas dėmesys nukrypsta į trolį, o diskusijų Tema pamirštama.
“Būti kilnesniais”, “nenusileisti iki anų lygio” - tokią poziciją postsąjudiniais laikais užėmė didžioji dalis inteligentijos, kuomet Sąjūdis subiro į partijėlių šipulius.
“Nedalyvavimo” politika, “nesivėlimas”, t.y. nereagavimas į pusgalvius ir niekšus mus atvedė ten kur dabar esame - ant liepto galo, į visišką visuomenės bejėgystę ir valstybės žlugimą.
Tas pats bus ir šiam portalui jeigu net čia būsime tais kuo kadaise lietuvius taikliai įvardijo Romualdas Sikorskis - “žolėdžiai, veršių tauta”.
Tai viskas.
Traukiuosi. Kol čia vyks trolių balius daugiau nebesirodysiu. Turiu kuo užsiimti.
Jeigu redakcija nori vaizduoti “tolerancijas ir demokratijas”, valio, ponų valia.
Visiems linkėjimai.
Sėkmės.
“Blogis klęsti tik todėl, kad geri žmonės nieko nedaro”.

Juozapui - Jurgis       2018-12-14 15:20

Juozapai, bendražygi, tikiuosi, nesupyksi, kad kreipsiuos taip, lyg būtume pažįstami - per daugel metų jau ima taip atrodyti.
Pareiškimas rimtas, bet ar ne per skambus?
Negi nesupranti, kad Jungtinės pajėgos - tai tas pats dr. Jonas Ramanauskas??? Ta pati stilistika, tas pats turinys, ta pati tryda, kai gina savo vienintelį požiūrį ir pan.
Tarkim, redakcija blokuoja vieną ip, bet juk šimtai būdų tą bloką apeiti ir vėl susikurti feikinę tapatybę. O toliau?
Trinti visus, kurie įkyri? Ar kuriuos Juozapas ar Jurgis nurodo? Taigi pats nė nesvarstytum tokių “nurodymų”, o tuo labiau - ultimatumų, kodėl nori, kad kiti rimtai pasižiūrėtų???
Juk jeigu portalas kuria visų pripažįstamą ir neginčijamą vertę - atrenka iš viso feikiasklaidos srauto vertus mūsų dėmesio ir diskusijų dalykus, jis padaro viską, kas nu jo priklauso, bet negi mes tokie mažvaikiai, kad negalime atsirinkti, į kuriuos komentarus reaguoti, o kuriuos tiesiog prasukti?
Aš siūlau kitą išeitį. Senbuviams viskas aišku, koks trolis ko vertas. Kam įtraukinėti čia redakciją? Juk ir patys galim susitvarkyti, kaip susitvarkydavom per Sąjūdžio mitingus. Užtektų, jei Juozapas, Tarabilda ar mazgys, ar N.K., ar pikcas, it kokie žaliaraisčiai parekomenduotų naujai užsukusiems skaitytojams nekreipti dėmesio į tokius ir tokius kontorinių komentarus. Tai, beje, rodytų, kad mes jau priaugom savivaldai, gebam patys - be nurodymų iš aukščiau - atsirinkti, kas kaip vertintinas.
Aš renkuosi šį kelią.

Juozapas. PAREIŠKIMAS       2018-12-14 13:22

Portalo admistracijai ignoruojant daugkartinius prašymus apsaugoti tiesos.lt skaitytojų bendruomenę nuo tyčia komentarų skiltis šiukšlėmis užpilančio trolio
besivadinačio “jungtinėmis pajėgomis”, pareiškiu, kad
kol nebus atsikratyta įkyraus kenkėjo spaminimo,
nematau galimybių ir noro lankytis šiame portale ar juolab rašti čia komentraus.
Kviečiu ir kolegas prisijungti prie šio boikoto, nes akivaizdu, jog redakcija į mūsų nuomnę žiūri labai atsainiai.
Turint omenyje, kad šis portalas yra vienas iš keleto dar užsilikusių nesisteminių informacijos sklaidos kanalų, ypatingai aktuali redacijos ir administratoriaus atsakomybė prieš visuomenę.
Šios boikoto paskelbimas neturi nieko bendro su ta verte, kurią kuria portalo redakcija. Vertiname ir gerbiame.
Bet portalas be sakitytojų mažai ko vertas. Galima čia kelti pačius geriausius straipsnius - kas iš to jeigu nebus kam skaityti?
O kad žmonės lankytųsi, kad auditorija gausėtų, reikia rodyti bent minimalias pastangas užtikrinant skaitytojams normalų klimatą.
Spec.tarnybų trolių bei nestabilios psichikos grafomanų-manjakų spamas portalo aplinką paverčia pasibjaurėtina.
Nuoširdžiai linkiu portalo vadovams bent minimaliai apsikuopti.
Nieko asmeniško, be pykčio.
Sėkmės.
Ramių artįėjančių švenčių.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-14 13:07

Lietuvos konstitucijoje pirminio pavidalo (n_e_p_a_i_s_a_n_t partinių gaujų daugybinių pakeitimų), visuose straipsniuose aiškiai parašyta, kad Lietuvoje šeimininkauja Lietuvos piliečiai – Tauta turi suvereno galias. Tačiau komunistams tai nepatiko ir jie pradėjo juodus darbus. Lietuvos partizanų neišjungtos, rublinių maskvėnų komunistų liekanos (landsberginių, brazauskinių, grybauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos), susidėjo su eurorubliniais briuseliniais komunistais ir savo d_a_r_b_a_i_s parodė, kad Lietuva buvo ruošiama svetimšalių šeimininkavimui.
***
Pavyzdžiai, dėl aiškumo:
I. Jau 1996 metais komunistuojančios partinės gaujos, antikonstituciniame suėjime (Seime), „nepastebimai“ pakeitė žemės 47 straipsnį būsimų svetimšalių šeimininkų smulkių sklypelnikų naudai, pakeitė be Tautos valios (!). Kai Tauta nepastebėjo tokios „smulkmenos“, komunistuojančios gaujos dirbo savo juodus darbus kitame antikonstituciniame suėjime (Seime) tol, kol 2003 pakeitė žemės 47 straipsnį ir vėl būsimųjų svetimšalių šeimininkų  tik jau stambių (!) žemgrobių naudai.
II. Svetimšalių šeimininkų naudai Lietuvos litas buvo ilgai pririštas ir tąsomas valkiojamas svetimšalių tol,  kol galutinai sunaikintas. Svetimšalių naudai mums yra primestas eurorublis.
III.  Svetimšalių šeimininkų naudai, Seimo konstitucijos salėje, šalia Lietuvos konstitucijos (kuklios knygutės) žaibišku kvailu greičiu atsirado komunistuojančių gaujų Lisabonos sutarties viršvalstybinių (!) taisyklių tekstų knyga (l. didelis griozdas).
***
Vienintelė Tautos paguoda, kad Lietuvos respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo ir Lietuvoje galioja konstitucija tik p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-14 13:06

Teksto autoriui su nr. 2018-12-14 13:34
Nepakinuok, apsirikai su išvada, priešingai yra nei manai.
lietuviškos jungtinės pajėgos yra Tautos išdavikų (komunituojančių partinių gaujų) išjungimui.

Dzeikai,       2018-12-14 12:55

prisipažinęs neolibe ir lietuvių kalbos nekentėjau, irgi nustok nuolat ir dirbtinai sėjęs neviltį - temos, kuriose rodaisi ir ką galiausiai pasakai, akivaizdu, kad nėra joks atsitiktinumas. Nemanau, kad ir tavo tamsios paklodės tik todėl, kad nepadeda antidepresantai.
Nors suprantu, kad jums tai karas be taisyklių. Vis dėlto atsakyti teks.

ANTILIETUVIŠKOMS PAJĖGOMS 13:26       2018-12-14 12:34

Su Tautos išdavikais - nediskutuojama.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-14 12:26

Teksto autoriui su nr. 2018-12-14 12:47,
nepanikuok, kai Tauta daro sukilimą prieš Tautos žudikus. Viskas bus gerai.
Pabandyk paneigti bent vieną tiesos teiginį, papildantį straipsnio temą.

Dzeikas       2018-12-14 12:07

Lietuvai:
O kas tie seni burai? Tokie pat kaip Skvernelis, tik durnesni ir netureje tiek galimybiu. O burai jie ne todel, kad zeme dirba, - tai garbingas ir svarbus darbas, - o todel, kad leido vagims, kurie zadejo netrukdyt vogt jiems burams, valdyti. Bet kuris ragaves sovietinio lagerio putros galejo pasakyt kuo sitas balius baigsis 1990m.
O kaip tas lageris vadinasi, ar TSRS ar Lietuva ar koks Swazi bantustanas , neturi jokios reiksmes.

>neLietuvai       2018-12-14 12:06

čia tau, agentuk, leitenantas ryte per istruktažą liepė minorinėm tonacijom myžčioti - nieko nepadarysim, užsikaskim po lapais, ajai ajai ajai ajai…???

s.m.       2018-12-14 12:00

Labai gerbiu šį tinklaraštį ir gerbsiu toliau, kai pasitelkęs išmanančius kompiuteristus ištrūks iš GB komiteto “techninės priežiūros”.
Po brutalaus sekmadienio-antradienio antpuolio komentarų reitingavimas suvestas į nulį, po straipsnio uždarymo bet kokie nykščiai aukštyn ar žemyn iškart dingsta, o pagrindiniuose straipsniuose visur aktyviai kukariekuoja agentas štazys. Matosi, kad dalis komentatorių po tokio “profilaktavimo” tiesiog išsilakstė.
Laikas galvot, vyrai, apie serverio keitimą, rimtų apsaugos programų pastatymą ir stabillų stebėjimą, ar jūsyse nesiknisa bolševikinės utėlės. Amen…

Dzeikas       2018-12-14 12:00

Na jeigu vertinti paraidziui, t.y. ta forma kaip straipsnis parasytas: laisko ministrui pirmininkui forma. Tai norint atsakyt, arba zinot atsakyma reikia suprast kaip galvoja ir ko nori Skvernelis. O nori jis turet ramia senatve namelyje su terasa ir sodu apsodintu drebulem.Ir kad vaikai ir anukai nesislykstetu lankyti. Tam reikia pabut premjeru, maziausiai viena kadencija, susodint savus zmones svarbiuose postuose, vogti su atodaira - nes ne cia stabilus pinigai daromi (aciu Dievui net Lietuvos elitas tai pagaliau suprato, prisiurbe atrodo), o privogtu dalintis. Is isodintu ivalstybes posta reikalaut ne tiek kokiu nesvariu darbeliu, o ziniu, informacijos. Kad tada kai nebusi ministras pirmininkas turetum pas ka paklaust kokios varkes daromos.Kam Skverneliui informacija kai nebebus MP? Konsultantu kokioj firmeleje dirbs. O kad konsultuoti ta kuris prie pinigo reikia turet rysius ir informacijos kanalus.
O jeigu valstybe zlugs? Zlugs viena, bus kita. Sventa vieta tuscia nebuna. Blogiausiu atveju persikels i kaimynine Lenkija, ten namelis su terasa net pigiau kainuoja.
O kas bus su Lietuva? Na nori iskeliaut paskui pulikininka Pociuna - domekis kas bus su Lietuva. Ta emigrantai visu pirma zydai, po to nuovuokesni lietuviai suprato net pries istojant i ES. Skverneliui kiausai per skysti emigruot, nes su “fenu” kapeikas ismusinet ten moka mazai ir nesavu neprisileidzia. Taciau pagal situacija Lietuvoje jis elgiasi labai adekvaciai.Ir nameli su terasa ko gero tures.Ir pro langa, kartu su remais, neiskris.
O kodel TOKIE pas mus valdo? Ogi todel , kad serbu pasenietis nepraleides i Serbija lietuviu autobuso su Kosovo “respublikos” viza nepaisant 100 euru kysio(Serbija skurdi ir korumpuota salis) yra “durnas”, o Skvernelis - savas bicas.

Lietuva       2018-12-14 11:58

skvernas neskaito…tauta zlugusi…vilties jau nebera….ateis migrantai is visu pusiu..lietuvio greit nesutiksi irnoredamas,,lieka seni nieam nereikalingi burai..va tokia ateitis ir nieo tikrai nepadarysim ..nuvaldyta Lietuva.

Kenkėjiškas LIETUVIŠKAS JUNGTINES PAJĖGAS,       2018-12-14 11:47

feikinę kontorinę destruktyvią veiklą, kryptingai užtvindančią komentarus bukais, deklaratyviais tekstais-paklodėmis NE Į TEMĄ, vykdomą greičiausiai tų pačių,
kurie jau daugelį metų visaip pasivadindami kryptingai puldinėja Tiesos.lt,
jos veiklą klampina ir galiausiai prieš keletą dienų buvo visiškai sustabdę,
BŪTINA VISIŠKAI BLOKUOTI. Jau ne kartą skirtingi komentatoriai Admino to prašė - padarykite tai dabar!
Žodžio laisvę mums laiduoja Konstitucija ir jie žino,
kad puldinėdami atvirą visuomeninę svetainę, elgiasi antiįstatymiškai,
kad kėsinasi į mūsų pamatines laisves.
P.S. Džiaugiamės seniai būtais svetainės veikimo greičiais!
Gerbkime vieni kitus, telkimės ir Šv. Kalėdų viltis pripildys ramybe ir pasitikėjimu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-14 9:49

Tauta kankinama (žudoma), Lietuva (su mokyklomis, ligoninėmis, …) naikinama
s_k_u_r_d_u.
Skurdo sukėlėja – partizanų neišjungta komunistuojanti seimo gauja iš kelių
partijų.
***
Partizanų tikslas buvo išjungti komunistus. Dabar, mūsų tikslas yra toks pat, juk nepavyko mums to padaryti iki šiol.
3 dešimtmečius Lkp komunistus dangstančios landsberginių, brazauskinių, grybauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos turi būti išjungtos, kad tokios jos neišjungtų lietuvių Tautos
Be Lietuvos radijo ir televizijos, Sąjūdis – netikras.

Vilija       2018-12-14 9:25

Pažadas,kad: „Įtrauksime nevyriausybines organizacijas į sprendimų priėmimo procesą, paskiriant kiekvienoje ministerijoje ryšiams su NVO ir bendruomenėmis atsakingą žmogų, kviečiant nevyriausybininkus dalyvauti posėdžiuose, darbo grupėse, išsakyti nuomonę, teikti pasiūlymus dėl visų svarbiausių teisės aktų, pozicijų, kitų dokumentų rengimo“ tikrai nėra vykdomas. Galia, tą patvirtintų keliolika skaitytojų. Gaila.

Stasys       2018-12-14 6:16

Iš  daugelio policininkų tikrai galima sulaukti jautrumo bei teisingumo, o iš mento, tai tikrai ne ....

Sedi VSDistas        2018-12-14 6:06

ir juokiasi. Rasykit, inteligentai, niekam jus nepavojingi. Mygtukus spaudome mes.

nusivylęs       2018-12-14 5:45

ponas “rašytojau” / pačiam būtina suvokti ,kad tokias elementariai paprastas minteles būtina išdėstyti konkrečia forma .T.y.dešimteriopai sutrumpinus.Nesolidus tas “vandenėlis”(kas ,išskyrus “elitą”, nesupranta demografinės Lietuvos tragedijos ).Kokios dar strategijos ,kai jos pagrindas yra tiesiog kvailumo ribą peržengusi turtinė nelygybė ? Kai turtingieji niekaip nesutinka su civilizuotu vakarietišku sukurto produkto paskirstymu(nėra tinkamo jų turto ,pajamų ,prabangos apmokestinimo - net diskusijos nėra:(

Al.       2018-12-14 2:43

Gerai,kad žmonės rūpinasi dėl mūsų visų. Bet, bijau, kad kreiptis į valdžios protą ir sąžinę jau vėlu. Turim patys suprasti ir išsakyti ko reikia, kad tauta nebebūtų naikinama ir to siekti visais būdais. Pirmiausia visi mąstantys ir rašantys žmonės, kuriems rūpi tautos likimas, turi susivienyti į politinę organizaciją, naują sąjūdį - ir pakeisti dabartinę parsidavusią valdžią, o tada sustabdyti tautos naikinimą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-14 0:35

(žinia)
Dabar, pražūtingai baisu (mirtinai pavojinga) yra tai, kad Lietuvoje visokios bei visos ūkinės veiklos įvaizdis – p_l_ė_š_i_k_i_š_k_a_s. Toks įvaizdis neduoda pasijausti žmogumi versle dirbantiesiems. Pusė dirbančiųjų (!!!) nenori tokios veiklos, dingo svetur ir net b_i_j_o grįžti į Lietuvą. Plėšikiškos veiklos įvaizdžio ryškiausi ženklai:
1 (baisiausias). Lietuviškame ES pakraštyje bei vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra (bemaž) vienodos, o algos ir pensijos (apie) 4 kartus mažesnės nei vakariniame ES pakraštyje;
2. Plėšikiški mokesčiai – išreikalaujami nesant pajamų (uždarbio, pelno, …);
_____________________________
2015 metų PVZ.
Lietuviškam ES pakraščiui pritaikius vakarinio ES pakraščio taisykles:
– juridinio asmens (UAB, MB, IĮ, VŠĮ, …) registravimo kaina būtų apie 15 – 20 kartų (!!!) mažesnė;
– pajamų mokestis būtų 2 kartus (!) mažesnis, prie MMA dydžio;
– atskaitymai sodrai būtų bemaž 9 kartus (!!) mažesni, prie MMA dydžio;
– plėšikiškojo psd nebūtų išvis.
__________________________
2018 (plėšiko Skvernelio naujiena) PVZ. Atsirado plėšikiškos sodros grindys (arba Lukašėnkos dykaduonių mokestis) - silpniausiųjų skriauda (kai kirpėjai padidinta mokesčių našta 50e/mėn, (jei kitaip, tai) su pusine MMA reik sumokėti mokestinę duoklę plėšikams nuo MMA dydžio).
__________________________
3. Svetimšalių bankų plėšikavimas;
4. Verslo priežiūros tarnybų plėšikavimas.
Lietuvoje, apskritai, bet kokia ūkinė veikla yra paralyžiuojama ir smulkesniais apsunkinimais. __

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-14 0:29

Be Sąjūdžio (be sukilimo), tikros tvarkos nebus.
Be Lietuvos televizijos bei radijo (Lrt), tikro Sąjūdžio nebus.
Išvada: pirmiausia reik susigrąžinti Lrt, užgrobtą komunistuojančių partinių gaujų  ir laiminga Tauta turės:

- Tautos naudai dirbančią prezidentinę tarnybą;

- Tautos naudai dirbantį Seimą;

- Tautos naudai dirbančią vyriausybę;

- Tautos naudai dirbančią teisėtvarką;

- Tautos naudai dirbančią saugumo tarnybą;

- Tautos naudai dirbančią žiniasklaidą;

- Tautos naudai dirbančią mokyklą tik ir tik lietuvių konstitucine kalba;

- pavyzdingiausią pasaulyje tvirtovę - Lietuvą. _

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-14 0:29

Deja, tokiame autoriaus tekste (bei kitų šviesuolių tekstuose) nėra svarbiausios problemos matymo daugiapartinio banditizmo laikmetyje, todėl Tauta trypčioja vietoje ir nieko nedaro. Norint pamatyti svarbiausią problemą, Tautos šviesuoliams reik žinoti, kad
visuomenės k_o_k_y_b_ė yra tiesiogiai proporcinga pinigų k_o_k_y_b_e_i.
___________________________________________________________
Dabar, Tautai yra viršvalstybinės jėgos primestas eURAs, kurio pagalba svetimšaliai turi puikią galimybę ir gali l. lengvai pribaigti Tautą ir valstybę.
********************
Okupuotoji Lietuva (komunistuojančių partinių gaujų)
2018 gruodžio 14

eduardas       2018-12-13 23:40

visa tai neturi jokios prasmes, rasyk nerases

Praeivis       2018-12-13 23:34

Labai daug raidžių...

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-15 16:01

Teksto autoriui su nr. 2018-12-15 14:54
Nesusigaudai aplinkoje, visiškai.
Šiukšlės yra komunistuojančios (30 metų komunistus dangstančios)  landsberginių, brazauskinių, grybauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos, kurios išniekino konstituciją, lėtai skurdino (žudė) Tautą (išvarė pusė dirbančiųjų svetur, sunaikino litą, ...) naikino Lietuvos valstybę. Išvardintos šiukšlės ir bus nustumtos į istorijos šiukšlyną l. lengvai, nes Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo ir Lietuvoje galioja konstitucija tik p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.


Rekomenduojame

Rasa Čepaitienė. Velykos 2021

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: DELFI panikuoja – propaganda jau neveikia

Nuo bačkos. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arvydas Anušauskas: paaiškinimas partiečiams, kodėl susidorota su prof. Adu Jakubausku

Mini serialas „Tiesa apie vakcinas“: pirmosios serijos pirmoji dalis

Nuo bačkos. Kubilius Rachlevičiui: konservatoriai kaip „ėjo į Vakarus“, taip ir toliau eis

Didžiojo Penktadienio Geroji Naujiena: „Atlikta!“ (Jn 19, 30)

Šv. Juozapo vyrų judėjimas kviečia šį šeštadienį rinktis Aušros Vartuose melstis rožinį vyrų intencijomis: Už Kristų, už šeimas, už Lietuvą!

Seimo sprendimas neturi analogų Lietuvoje, o galbūt ir visame pasaulyje. Visa Ado Jakubausko kalba Seimo tribūnoje

Vinco Kubiliaus reportažas iš mitingo, surengto šalia parlamento prof. Adui Jakubauskui palaikyti

TAUTŲ KIEMO diskusijų erdvė: Klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato: misija (ne)įmanoma?

Nida Vasiliauskaitė. Uždažyti vėliavą

Geroji Didžiojo Ketvirtadienio Naujiena: Jis parodė mums savo meilę iki galo

Nuo bačkos. Aušra Maldeikienė: „Na, šiaip jau mes Lietuvai neturėtume dirbti. Mes dirbam Europai“

Povilas Girdenis: Sveikinu su naujosios vargo mokyklos metinėmis!

Prof. Ado Jakubausko atsakymai į jam mestus melagingus kaltinimus

Andrius Macas. Krikščionio laikysena Didžiąją savaitę gydytojo akimis

Vidas Rachlevičius. Politinis bankrotas per 100 dienų

Vytautas Radžvilas. Pastaba apie Vytautą Landsbergį-Žemkalnį, arba Kas mūsų laukia

Liudvikas Jakimavičius. Šimonytė ir Bilotaitė nelabai suvokia, ką šneka…

Lietuvos mokslininkų sąjunga Seimui: itin teigiamai vertiname prof. Ado Jakubausko vertybines nuostatas ir veiklą

Česlovas Iškauskas. Kaip suprantame laisvę?

Marijos radijo „Aktualijų“ laida apie A. Dulkio sprendimą hormoninę kontraceptinę spiralę paauglėms ir jaunoms merginoms padaryti nemokamą

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos laiškas TS-LKD skyrių pirmininkams dėl A. Jakubausko: kova už Lietuvos laisvę dar nebaigta

Algimantas Rusteika. Įsiklausykim, ką mums sako

Ramūnas Aušrotas. Lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje yra gerai? Svarbu tik tai, kad jie būtų saugūs?

Lietuvos Sąrašas kviečia į forumą: nuo ko mus saugos „Laisvės patruliai“?

Kastytis Braziulis. Kodėl konservatorių siūloma tvarka yra žalinga demokratijai

Andrius Švarplys. Kaip atrodo leftistinis „atvirumas“

Povilas Gylys. Highway to hell!

Algimantas Rusteika. Beprotybė ir laimė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.