Dienos aktualija, Geroji Naujiena

Geroji Žolinės Naujiena: „Jis numeta galiūnus nuo sostų  ir išaukština mažuosius“

Tiesos.lt redakcija   2020 m. rugpjūčio 15 d. 0:27

8     

    

Geroji Žolinės Naujiena: „Jis numeta galiūnus nuo sostų  ir išaukština mažuosius“

Moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis

Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia, ir sušvytravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas, ir pabiro baisi kruša.

Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn.

Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų.

Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį:

„Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas,
galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia,
nes išmestas mūsų brolių kaltintojas,
skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.“ (Apr 11, 19a; 12, 1–6a. 10ab)

* * *

Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro

Tarp tavo dvaro didžiūnių yra karalaičių,
tavo sosto dešinėje stovi karalienė,
papuošta auksu Ofyro.
Klausykis, dukra, įsiklausyk ir įsidėmėk –
užmiršk savo tautą ir tėvo namus.
Karalius trokš tavo grožio,
nes jis yra tavo viešpats, –
jam tad turi paklusti.
Aidint džiūgavimams ir krykštavimams,
įeina į karaliaus rūmus. (Ps 45, 10bc. 11. 12ab. 16. P.)

 

* * *

Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui

Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmgimis.
Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas.Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis.  Nes jis visa pajungė ir paklojo jam po kojų. Kai sakoma, jog visa pajungta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visa pajungė. (1 Kor 15, 20–27)

 

* * *

Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius

Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos pasveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

O Marija prabilo:
Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra jo vardas!
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius
“.

Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. (Lk 1, 39–56)

 

* * *

Marija, Atpirkėjo ir mūsų Motina,
dangaus vartai ir jūrų žvaigžde,
atskubėk į pagalbą savo tautai,
kuri puola, bet ir trokšta prisikelti!
Ateik į pagalbą Bažnyčiai,
apšviesk savo pamaldžiuosius vaikus,
sustiprink po pasaulį išsibarsčiusius tikinčiuosius,
pašauk nutolusius, atversk įkalintuosius blogio!
Ir Tu, Šventoji Dvasia,
būki visiems atgaiva varguose, pavėsis kaitroje,
paguoda liūdesy, parama skausme ir šlovės viltis. Amen.
                                                Šv. Jonas Paulius II

 

* * *

Švęsdami Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje: kad įsikūnijusio Dievo Žodžio Motina išmokytų mus priimti išganingąją Dievo valią, kad apmąstydami Dangun Paimtosios paslaptis ir vis geriau pažindami Marijos asmenį, atmestume nuodėmę ir šlovintume Dievą tardami „taip“ viskam, ko tik Jis mūsų prašytų, kad pažinę tikrąją dalykų vertę visa širdimi ieškotume amžinojo džiaugsmo – Tavęs, mūsų Dievo.

Viešpatie, duok, kad ir mes, Tiesos.lt bendruomenė, brangintume savo, Dievo vaikų, laisvę ir augtume Tikėjimo, Vilties ir Meilės darbais. Švenčiausiosios Mergelės užtarimu, suteik ir mums malonę išganingai naudotis atpirkimo vaisiais ir susilaukti išaukštinimo amžinybėje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Marijos garbė. Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimas (Žolinė)

Švenčiame Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų taip pažymėdami nuostabų Dievo padarytą dalyką: Dievo Motina, pasibaigus jos žemiškajam gyvenimui buvo su kūnu ir siela paimta į Viešpaties šlovę.

Marijos paėmimas į Dangų kyla iš jos dieviškos motinystės: Dievas jai neleido kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusį Jo Sūnų. Kaip Marijos motinystė buvo malonė visam pasauliui, taip ir jos paėmimas į Dangų davė pradžią žmonijos ėmimui pas Dievą. 

Apie Marijos gyvenimą po Kristaus mirties Evangelijose nebeužsimenama. Tačiau, koks buvo jos gyvenimas ir mirtis, aprašymų vis dėlto išliko. Tai evangelistui Jonui priskiriama apokrifinė knygelė apie Marijos dangun ėmimą, taip pat kai kurios kitos pirmaisiais krikščionybės amžiais užrašytos istorijos. Visas jas į vieną pasakojimą surinko ir užrašė Jokūbas Voraginietis savo „Aukso legendoje“. Ši knyga, iki mūsų atėjusi iš viduramžių epochos, pasižymi kritiškumo stoka ir naivumu, vis dėlto legendose daug faktų ir detalių apie šventųjų gyvenimus. Taip pat Jokūbas Voraginietis, remdamasis tuo metu egzistavusiais tekstais, aprašė ir Švč. Mergelės Marijos žemiškojo gyvenimo pabaigą ir dangun ėmimą. Taigi šiek tiek sutrumpinta legenda apie tai pagal Jokūbą Voraginietį:

„Pasakojama, kad tuo metu, kai skelbdami evangeliją, apaštalai lankėsi įvairiuose pasaulio kraštuose, Švenčiausioji Mergelė liko gyventi namuose prie Siono kalno ir, kol buvo gyva, su uoliu pamaldumu lankė visas savo Sūnaus vietas, o būtent, kur Jį krikštijo, kur Jis pasninkavo, kentėjo, buvo palaidotas, kur Jis prisikėlė ir įžengė į Dangų.

Ji gyveno dvylika metų ilgiau už Sūnų, o tada buvo paimta į Dangų, būdama šešiasdešimties metų, nes, kaip nurodoma Bažnyčios istorijoje, šitiek metų apaštalai skelbė tikėjimą Judėjoje ir jos apylinkėse.

Vieną dieną, kai Mergelės širdis smarkiai užsidegė Sūnaus ilgesiu, kunkuliuojanti jos dvasia taip susijaudino, kad jaudulys išsiveržė ašarų upeliais. Kadangi ji, netekusi paguodos, nebegalėjo ramiai pakelti laiko, kurį jai teko gyventi, praradus Sūnų, prie jos atsirado didžios šviesos apgaubtas angelas ir ją, savo Viešpaties Motiną, pagarbiai pasveikino: „Sveika, palaimintoji, palaiminimą priėmusi iš to, kuris suteikė išganymą Jokūbui! Štai aš tau, valdove, atnešiau iš rojaus palmės šakelę. Liepk ją nešti priešais laidotuvių neštuvus, kai tave trečią dieną paims iš kūno, kadangi tavęs, Garbingos Motinos, jau laukia tavo Sūnus!“ Tai pasakęs, angelas įžengė į dangų. Na, o ta palmė spindėjo kuo ryškiausiai, nors savo žaluma buvo panaši į šakelę.

Mergelei užmiegant, susirinko apaštalai. Kai Švenčiausioji Marija pamatė susirinkusius visus apaštalus, pašlovino Viešpatį ir atsisėdo jų viduryje, kur degė žibintai ir deglai. Apie trečią valandą nakties atėjo Jėzus su angelų gretomis, patriarchų būriais, kankinių pulkais, išpažinėjų virtine ir mergelių choru. Gretos išsirikiavo priešais mergelės guolį ir ėmė giedoti malonias giesmes.

Patsai Kristus jai tarė: „Ateik, mano išrinktoji, ir pasodinsiu tave į savo sostą, kadangi trokštu tave matyti“. Ji atsakė: „Pasirengusi, Viešpatie, mano širdis – mano širdis pasirengusi!“ ir „Štai aš ateinu, kadangi knygos rietime yra parašyta apie mane. Aš turiu vykdyti tavo valią, mano Dieve, kadangi mano dvasia džiaugiasi tavyje – Dievuje, mano išganytojuje.“

Tada Marijos siela išėjo iš kūno ir atskrido į Sūnaus glėbį. Jai buvo svetimas kūniškasis skausmas ir nepažįstamas kūniškasis suirimas. Viešpats tarė apaštalams: „Neškite Mergelės Motinos kūną į Juozapato slėnį, palaidokite jį naujame kape, kurį tenai rasite, ir manęs tris dienas palaukite, kos pas jus grįšiu.“ Ir ją tuoj pat apsupo rausvi rožių žiedai, tai yra kankinių būriai, ir slėnių lelijos, tai yra pulkai angelų, išpažinėjų ir mergelių. Apaštalai šaukė jai pavymui: „Kur iškeliauji, protingiausioji Mergele? Atmink mus, valdove!“

Būriai tų, kurie buvo likę Danguje, sparčiai žengė jų pasitikti. Pamatę savo Karalių, nešantį glėbyje moters sielą, parimusią ant Jo, sukrėsti garsiai ėmė šaukti: „Kas yra toji, kuri ateina iš dykumos, paskendusi gėrybėse, pasirėmusi ant mylimojo?“. Palyda jiems tarė: „Ji – gražuolė tarp Jeruzalės dukterų, kaip išvydote ją, kupiną prieraišumo ir meilės!“ – Ir ji džiaugsmingai priimama į dangų ir pasodinama į Šlovės sostą Sūnaus dešinėje. Apaštalai tada pamatė, kad jos siela yra tokio skaistumo, kad apsakyti nebūtų įmanoma jokiais mirtingųjų liežuviais.

Ten buvo trys mergelės. Kai jos nurengė Mergelės kūną kad jį numazgotų, jis taip ryškiai suspindo, kad buvo galima jį tik liesti, o matyti – ne.

Numazgojus apaštalai pagarbiai pakėlė jos kūną ir padėjo ant neštuvų. Petras ir Paulius pakėlė neštuvus, o Joną Petras paskyrė nešti šviesos palmę prieš neštuvus. Kiti apaštalai, apsupę neštuvus, šlovino Dievą. Viešpats neštuvus ir apaštalus pridengė debesimi, tad jų nebuvo matyti, tik girdėjosi jų balsas.

Atnešę Mariją, apaštalai padėjo ją į kapą ir susėdo šalia, kaip Viešpats buvo nurodęs. Trečią dieną Jėzus atėjo su gausybe angelų ir pasveikino juos, sakydamas: „Ramybė jums!“ Ir Viešpats tarė: „Kaip jums atrodo, kiek malonės ir garbės turėčiau dabar suteikti savo gimdytojai?“ Tie atsakė: „Tavo tarnams atrodo teisinga, Viešpatie, kad, kaip tu, nugalėjęs mirtį, viešpatauji per amžius, taip ir savo Motinos kūną prikeltum ir ją amžiams pasodintum savo dešinėje“.

Viešpačiui sutikus, išsyk pasirodė arkangelas Mykolas ir atvedė Jo akivaizdon Marijos sielą. Tada Išganytojas prabilo, sakydamas: „Kelkis, mano artimiausioji, mano balande, šlovės palapine, gyvenimo taure, dangiškoji šventove, idant taip, kaip per pradėjimą nepatyrei nuodėmės užkrato, ir kape nepatirtum kūno irimo!“ – tuojau pat siela įžengė į Marijos kūną, ir jis išėjo šlovingas iš kapo. Ir štai, lydima gausybės angelų, Marija buvo paimta į Dangaus buveinę.

Šv. Elzbietos Apreiškimuose skaitome, kaip sykį Elzbietą užvaldė aiškiaregiška dvasia, ir ji, labai tolimoje vietoje išvydo kapą, skendintį ryškioje šviesoje, o jame – moters siluetą. Aplinkui stovėjo daugybė angelų. Po akimirkos ta moteris iš kapo buvo pastatyta tiesiai ir pakelta į aukštybes kartu su visa šalia stovinčiųjų gausybe.

Reikia pažymėti, kad šlovingoji Mergelė Marija buvo paimta į Dangų ir išaukštinta pilnai, pagarbiai, linksmai ir pakiliai.“

Taip tad mums pasakoja Jokūbas Voraginietis. Jis perspėja, kad „visa tai, kas papasakota yra apokrifinis skaitinys, todėl abejotinų dalykų nepriimkite kaip tikrų, išskyrus kai kuriuos pasitikėjimo vertus dalykus, kurie buvo patvirtinti šventųjų. Pasitikėjimo nusipelno devyni dalykai, būtent, Mergelei buvo pažadėta ir pareikšta visokeriopa paguoda, taip pat visų apaštalų susirinkimas, mirtis be skausmo, laidojimo vietos Juozapato slėnyje įrengimas, iškilmingos egzekvijos, Kristaus ir visos dangaus svitos sutikimas, žydų persekiojimas, stebuklai, sužibėję visomis tinkamomis progomis, ir ėmimas į dangų kartu su siela ir kūnu.

Taigi Kristus padarė, kad Marija siela ir kūnu džiaugtųsi savo Sūnumi, su savo Sūnumi ir per savo Sūnų ir kad jokia irimo bėda nepasiektų, [...] idant amžiais išliktų nepažeista toji, kurią Jis užliejo šitokia didžia malone.“

vievioparapija.eu

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kęstutis       2020-08-15 19:33

Su nuostabia ir giliai prasminga mažųjų Velykų švente, kaip šiandien savo pamoksle Pivašiūnų šventovėje yra pasakęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius!

MALDA       2020-08-15 19:29

Marija, Atpirkėjo ir mūsų Motina,
dangaus vartai ir jūrų žvaigžde,
atskubėk į pagalbą savo tautai,
kuri puola, bet ir trokšta prisikelti!
Ateik į pagalbą Bažnyčiai,
apšviesk savo pamaldžiuosius vaikus,
sustiprink po pasaulį išsibarsčiusius tikinčiuosius,
pašauk nutolusius, atversk įkalintuosius blogio!
Ir Tu, Šventoji Dvasia,
būki visiems atgaiva varguose, pavėsis kaitroje,
paguoda liūdesy, parama skausme ir šlovės viltis. Amen.
Šv. Jonas Paulius II

Šiaip,       2020-08-15 15:36

Pasirinkimo laisvė. Manau, kad žmogus jau gali atskirti ir suvokti krikščionybės prioritetą prieš pagonybę. Seniai savęs nebematau kaip vien tik materialų kūną, bet jaučiu, kad turiu kai ką daugiau, t.y. tai, ką man atskleidė Jėzaus parodytas kelias. Svarbiausia, kad atsirado gyvenimo prasmė, aiškumas kodėl yra nelaimės ir skausmas. Kodėl negalima gyventi vien tik vardan malonumo, kas yra tik beprasmybė ir savęs naikinimas. Kodėl yra svarbu mylėti kitą žmogų, kodėl neapykanta, kerštas žudo visų pirmiausia mane patį ir t.t.

Copy-pastintojas Nr. 2       2020-08-15 14:52
Popiežius Pranciškus       2020-08-15 14:07

Marija – mūsų kelrodė žvaigždė!
Kreipdamasis į tikinčiuosius prieš Švč. M. Marijos ėmimo į dangų liturginės iškilmės Vidudienio maldą, Pranciškus prisiminė primojo ant mėnulio paviršiaus nužengusio žmogaus žodžius:

„Tai mažas žingsnius žmogui, tačiau didžiulis šuolis žmonijai.“ Iš tiesų, žmonijai tai buvo istorinis laimėjimas. Tačiau šiandien, minėdami Marijos ėmimą į dangų, švenčiame daug didesnį laimėjimą. Marija žengė į rojų! Ji įžengė į rojų ne tik dvasia, bet ir kūnu. Šis mažosios Nazareto mergelės žingsnis buvo didžiausias žmonijos šuolis į priekį.

Maža mums naudos iš kelionės į mėnulį, jei žemėje negyvename kaip broliai. Tačiau jei viena iš mūsų su kūnu gyvena danguje, tai mums teikia viltį: suprantame, kad esame brangūs, mums skirta prisikelti.

Marija yra mūsų kelrodė žvaigždė. Ji rodo, koks mūsų gyvenimo kelionės tikslas: kad laimėtume ne žemiškojo pasaulio dalykus, kurie praeina, o dangaus tėvynę, kuri yra amžina.

Marija, nuolankioji Dievo tarnaitė, Žolinės iškilmės liturgijos Evangelijos skaitinyje džiūgauja dėl to, kad Viešpats jai „didžių dalykų padarė“ (Lk 1,49).

„Kokių didžių dalykų?“ – klausė popiežius. Visų prima nelauktą naujos gyvybės malonę. Marija, būdama mergelė, laukiasi vaiko. Elzbieta, kuri buvo vyresnio amžiaus, irgi laukiasi. Viešpats padaro nuostabių dalykų mažiesiems, tiems, kurie savęs nelaiko didžiais, tačiau Dievui skiria daug vietos savo gyvenime. Jis gailestingas visiems, kurie juo pasitiki; iškelia nuolankiuosius. Štai kodėl Marija šlovina Dievą.

Mes irgi galime savęs klausti: ar atsimename šlovinti Dievą? Ar padėkojame už nuostabius darbus, kuriuos mums daro? Už kiekvieną padovanotą dieną? Už tai, kad mus myli, mums visuomet atleidžia? Už jo švelnumą? Ar atsimename šlovinti Dievą už tai, kad mums davė savo Motiną, kad davė gyvenimo kelionėje mus lydinčius brolius ir seseris? Kad mums atvėrė Dangų?

Jei užmirštame gėrį, širdis susitraukia. Tačiau jei, kaip Marija, prisiminsime didžius dalykus, kuriuos Viešpats mums padarė, jei pašlovinsime jį bent kartą per dieną, tada žengsime didelį žingsnį pirmyn. Tada širdis išsiplės, džiaugsmas išaugs, sakė popiežius.

Prašykime Marijos, Dangaus Vartų, malonės kiekvieną dieną pradėti žvilgsniu link dangaus, link Dievo, kad jam pasakytume „Ačiū!“ (SAK / Vatican News)

Mons. Adolfas Grušas       2020-08-15 14:05

MŪSŲ MOTINA

Tylios moterys, kurių niekas, nepastebi, tačiau kurios moka nepailsdamos mylėti, iš tikrųjų rašo pasaulio istoriją. Jos auga, stebėdamos ir saugodamos tuos stebuklus, kuriuos Dievas patikėjo joms. Kiekvienoje jų Kūrėjas leido suklestėti savo kūrybai. Jos, slėpinių saugotojos, savo pašaukimo akimirką tampa šventovėmis, atsiveriančiomis gyvenimui. Jos gali daryti neįtikimiausius stebuklus. Moka kentėti nesiskųsdamos. Sugeba mylėti iš visos širdies. Pakelia kasdienybės naštas ir džiaugsmus. Visuomet yra pasiruošusios aukotis. Jos tyliai verkia ir švelniai šypsosi. Jos apkabina savo įsčiose kūdikius o glėbyje – savo vyrus. Jų dažnai net nepastebime, nes jos nesistengia būti matomos.

Tačiau vieną dieną, tarsi per stebuklą, jas susitinkame neįprastose mūsų kasdienybę pranokstančiose aplinkybėse.

Į dangų paimama spindulių apsupta Moteris yra toks ženklas. Tai Moteris, iš kurios gimė Aukščiausiojo Sūnus. Tai Moteris, kuri, skendėdama Dievo meilėje, nepastebimai gyveno savo šeimai. Ji mokėjo būti maloni jos pagalbos reikalingai giminaitei ir jai atnešė ne vien tik pagalbą, bet patį Dievą.

Ta Moteris yra Marija, Jėzaus Motina. Ji – maitintoja ir auklėtoja, Ji – pati Meilė. Ypatingai ta meilė pasirodė, jai kenčiant kryžiaus papėdėje. Nuo to akimirkos prasidėjo jos „užmigimas“, kaip Marijos žemiškojo gyvenimo pabaigą apibūdina senieji krikščioniški raštai. Tas „užmigimas“ padarė ją visa kuo panašia į savo Sūnų, kad mirtų taip, kaip Jis: neturtinga, silpna, nusižeminusi, perkeista meilės liepsnos, einanti į velykinį susitikimą su Sūnumi.

Todėl ji ir yra paimta į dangų, nes jos gyvenimas viršija bet kokias dangaus aukštumas. Ji yra mūsų kūno prisikėlimo pirmavaizdis.

Marija kentėjo, kaip ir mes, ji ištvėrė jai skirtus išbandymus, ji perėjo mūsų nakties tamsą. Drauge ji visuomet be galo mylėjo…

Todėl šiandien, apsupta garbės spindesio, ji įeina į ją išsirinkusio Tėvo, jos pagimdyto Sūnaus ir Dvasios, nepailstančiai ją vedusios Meilės, namus.

Nuo tos akimirkos mes, pripratę žvelgti į žemės dulkes, į mus supančius mirusiuosius, į skausmus, kurių priežasties nesugebame paaiškinti, vos tik pakėlę akis, matome Ją: Moterį, Motiną, mūsų Motiną. Ji visuomet su tuo pačiu švelnumu, apkabina mus, visuomet šalia mūsų, visuomet pasirengusi padėti.

Taip į mūsų gyvenimą ateina atgaivos akimirka. Mūsų širdis tampa paguosta, mūsų akys išvysta Šviesą, mes atrandame Motiną: spindinčią, nuostabią, vienintelę, pačią geriausią. Jos spindesys mums primena mūsų gyvenimą ir kalba apie mūsų lūkesčius.

Joje mes matome savo viltį, visa apimančią meilę, dangų, gaivinantį mūsų sielą žemės kelionėje…

>>> Kis       2020-08-15 14:03

sumaišei religiją su politika, tad keliausi ir tu į pragarą. Ar nežinai, ką, net užmušant, reikia šaukti? Reikia sakyti “Dieve atleisk jiems, nes jie nežino ką daro”

Kis       2020-08-15 11:46

Dieve pasigailek musu,laikas nenaudelius varyti po zeme,nes jie tiek pridirbo,kad laukia ju pragaras,ten gales ir losti sachmatais.O mums tikintiems geresne ateitimi,prasome pagelbeti,kad jeigu ne vaikai,tai bent anukai(ne ,ne Gabrielius)musu anukai nekentetu kas teko musu kartai,nes nemazai jau kelia savo priesus,nenaudelius i padanges?Kur mus vedi?


Rekomenduojame

Rasa Čepaitienė. Velykos 2021

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: DELFI panikuoja – propaganda jau neveikia

Nuo bačkos. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arvydas Anušauskas: paaiškinimas partiečiams, kodėl susidorota su prof. Adu Jakubausku

Mini serialas „Tiesa apie vakcinas“: pirmosios serijos pirmoji dalis

Nuo bačkos. Kubilius Rachlevičiui: konservatoriai kaip „ėjo į Vakarus“, taip ir toliau eis

Didžiojo Penktadienio Geroji Naujiena: „Atlikta!“ (Jn 19, 30)

Šv. Juozapo vyrų judėjimas kviečia šį šeštadienį rinktis Aušros Vartuose melstis rožinį vyrų intencijomis: Už Kristų, už šeimas, už Lietuvą!

Seimo sprendimas neturi analogų Lietuvoje, o galbūt ir visame pasaulyje. Visa Ado Jakubausko kalba Seimo tribūnoje

Vinco Kubiliaus reportažas iš mitingo, surengto šalia parlamento prof. Adui Jakubauskui palaikyti

TAUTŲ KIEMO diskusijų erdvė: Klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato: misija (ne)įmanoma?

Nida Vasiliauskaitė. Uždažyti vėliavą

Geroji Didžiojo Ketvirtadienio Naujiena: Jis parodė mums savo meilę iki galo

Nuo bačkos. Aušra Maldeikienė: „Na, šiaip jau mes Lietuvai neturėtume dirbti. Mes dirbam Europai“

Povilas Girdenis: Sveikinu su naujosios vargo mokyklos metinėmis!

Prof. Ado Jakubausko atsakymai į jam mestus melagingus kaltinimus

Andrius Macas. Krikščionio laikysena Didžiąją savaitę gydytojo akimis

Vidas Rachlevičius. Politinis bankrotas per 100 dienų

Vytautas Radžvilas. Pastaba apie Vytautą Landsbergį-Žemkalnį, arba Kas mūsų laukia

Liudvikas Jakimavičius. Šimonytė ir Bilotaitė nelabai suvokia, ką šneka…

Lietuvos mokslininkų sąjunga Seimui: itin teigiamai vertiname prof. Ado Jakubausko vertybines nuostatas ir veiklą

Česlovas Iškauskas. Kaip suprantame laisvę?

Marijos radijo „Aktualijų“ laida apie A. Dulkio sprendimą hormoninę kontraceptinę spiralę paauglėms ir jaunoms merginoms padaryti nemokamą

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos laiškas TS-LKD skyrių pirmininkams dėl A. Jakubausko: kova už Lietuvos laisvę dar nebaigta

Algimantas Rusteika. Įsiklausykim, ką mums sako

Ramūnas Aušrotas. Lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje yra gerai? Svarbu tik tai, kad jie būtų saugūs?

Lietuvos Sąrašas kviečia į forumą: nuo ko mus saugos „Laisvės patruliai“?

Kastytis Braziulis. Kodėl konservatorių siūloma tvarka yra žalinga demokratijai

Andrius Švarplys. Kaip atrodo leftistinis „atvirumas“

Povilas Gylys. Highway to hell!

Algimantas Rusteika. Beprotybė ir laimė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.